ISSN 1977-1061

doi:10.3000/19771061.C_2012.366.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

C 366

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

55 årgången
24 november 2012


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska unionens domstol

2012/C 366/01

Europeiska unionens domstol senaste offentliggörande i Europeiska unionens officiella tidningEUT C 355, 17.11.2012

1

 

Domstolen

2012/C 366/02

Nya ledamöter i domstolen har avlagt ed

2

2012/C 366/03

Val av domstolens ordförande

2

2012/C 366/04

Val av domstolens vice ordförande

2

2012/C 366/05

Val av ordförande på avdelningarna med fem domare

3

2012/C 366/06

Val av ordförande på avdelningarna med tre domare

3

2012/C 366/07

Domarnas indelning på avdelningarna med fem domare

3

2012/C 366/08

Domarnas indelning på avdelningarna med tre domare

4

2012/C 366/09

Listor för att fastställa domstolens sammansättningar

4

2012/C 366/10

Utnämning av förste generaladvokat

6

2012/C 366/11

Den avdelning som ska ansvara för sådana mål som avses i artikel 104b i rättegångsreglerna

6

 

Tribunalen

2012/C 366/12

Nya domare i tribunalen har avlagt ed

7

 

V   Yttranden

 

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

 

Domstolen

2012/C 366/13

Förenade målen C-113/10, C-147/10 och C-234/10: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 27 september 2012 (begäran om förhandsavgörande från Finanzgericht Düsseldorf — Tyskland, High Court of Justice (Chancery Division) — Förenade kungariket, Tribunal de grande instance de Nanterre — Frankrike) — Zuckerfabrik Jülich AG mot Hauptzollamt Aachen (C-113/10), British Sugar plc mot Rural Payments Agency, an Executive Agency of the Department for Environment, Food & Rural Affairs (C-147/10) och Tereos — Union de coopératives agricoles à capital variable mot Directeur général des douanes et droits indirects, Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers (C-234/10) (Gemensam jordbrukspolitik — Gemensam organisation av marknaden — Socker- och isoglukosproducenter — Beräkning av produktionsavgifter — Giltigheten av en beräkningsmetod som beaktar fiktiva bidragsbelopp för de kvantiteter socker som exporterats utan bidrag — Lagstiftningens retroaktiva verkan — Växelkurs — Utbetalning av ränta)

8

2012/C 366/14

Mål C-587/10: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 27 september 2012 (begäran om förhandsavgörande från Bundesfinanzhof — Tyskland) — Vogtländische Straßen-, Tief- und Rohrleitungsbau GmbH Rodewisch (VSTR) mot Finanzamt Plauen (Beskattning — Mervärdesskatt — Leverans av varor — Beskattning av kedjetransaktioner — Beslut att inte medge undantag från skatteplikt när det inte finns något registreringsnummer för mervärdesskatt för förvärvaren)

9

2012/C 366/15

Mål C-22/11: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 4 oktober 2012 (begäran om förhandsavgörande från Högsta domstolen (Finland)) — Finnair Oyj mot Timy Lassooy (Luftfart — Förordning (EG) nr 261/2004 — Kompensation till passagerare vid nekad ombordstigning — Begreppet nekad ombordstigning — Huruvida kvalificering som nekad ombordstigning är utesluten — Inställd flygning på grund av strejk på avreseflygplatsen — Omläggning av flygningarna efter den inställda flygningen — Rätt till kompensation för passagerarna på dessa flygningar)

9

2012/C 366/16

Mål C-75/11: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 4 oktober 2012 — Europeiska kommissionen mot Republiken Österrike (Fördragsbrott — Unionsmedborgarskap — Rätten att fritt röra och uppehålla sig — Artiklarna 20 FEUF och 21 FEUF — Diskriminering på grund av nationalitet — Artikel 18 FEUF — Direktiv 2004/38/EG — Artikel 24 — Undantag — Räckvidd — Medlemsstat i vilken nedsatt pris på transport är förbehållet studerande vars föräldrar mottar familjebidrag i den staten)

10

2012/C 366/17

Mål C-115/11: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 4 oktober 2012 (begäran om förhandsavgörande från Sąd Apelacyjny w Warszawie — Polen) — Format Urządzenia i Montaże Przemysłowe Sp. z o.o. mot Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Social trygghet — Bestämmande av tillämplig lagstiftning — Förordning (EEG) nr 1408/71 — Artikel 14.2 b — Den som normalt arbetar inom två eller flera medlemsstaters territorier — Successiva anställningsavtal — Arbetsgivaren har sitt säte i den medlemsstat där arbetstagaren är stadigvarande bosatt — Arbete som uteslutande utförs i andra medlemsstater)

11

2012/C 366/18

Mål C-137/11: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 27 september 2012 (begäran om förhandsavgörande från Cour de travail du Bruxelles — Belgien) — Partena ASBL mot Les Tartes de Chaumont-Gistoux SA (Social trygghet för migrerande arbetstagare — Förordning (EEG) nr 1408/71 — Artiklarna 13 och 14c — Tillämplig lagstiftning — Egenföretagare — System för social trygghet — Anslutning — Person som är anställd i en medlemsstat eller inte utövar någon verksamhet där — Utövande av verksamhet som egenföretagare i en annan medlemsstat — Bolagsföreträdare — Bosättning i en annan medlemsstat än den där bolaget har sitt säte — Förvaltning av bolaget från bosättningsstaten — Nationell regel som medför en icke motbevisbar presumtion för att förvärvsverksamhet som egenföretagare utövas i den medlemsstat där bolaget har sitt säte — Obligatorisk anslutning till systemet för social trygghet för egenföretagare i den medlemsstaten)

11

2012/C 366/19

Mål C-179/11: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 27 september 2012 (begäran om förhandsavgörande från Conseil d'État — Frankrike) — CIMADE, Groupe d'information et de soutien des immigrés (Gisti) mot Ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l'immigration (Asylansökan — Direktiv 2003/9/EG — Miniminormer för mottagande av asylsökande i medlemsstaterna — Förordning (EG) nr 343/2003 — Skyldighet att garantera minimivillkor för mottagande till asylsökande under förfarandet för övertagande eller återtagande av den asylsökande av den ansvariga medlemsstaten — Fastställande av vilken medlemsstat som ansvarar för kostnaden för att tillhandahålla dessa minimivillkor)

12

2012/C 366/20

Mål C-249/11: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 4 oktober 2012 (begäran om förhandsavgörande från Administrativen sad Sofia-grad — Bulgarien) — Hristo Byankov mot Glaven sekretar na Ministerstvo na vatreshnite raboti (Unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier — Direktiv 2004/38/EG — Artikel 27 — Administrativ åtgärd avseende förbud att lämna det nationella territoriet på grund av en obetald skuld gentemot en privaträttslig juridisk person — Rättssäkerhetsprincipen i förhållande till förvaltningsbeslut som vunnit laga kraft — Principerna om likvärdighet och effektivitet)

12

2012/C 366/21

Mål C-321/11: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 4 oktober 2012 (begäran om förhandsavgörande från Juzgado de lo Mercantil no 2 de A Coruña — Spanien) — Germán Rodríguez Cachafeiro och María de los Reyes Martínez-Reboredo Varela-Villamor mot Iberia, Líneas Aéreas de España SA (Luftfart — Förordning (EG) nr 261/2004 — Kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning — Begreppet nekad ombordstigning — Ett lufttrafikföretag har annullerat en passagerares boardingkort på grund av ett antagande om att en föregående flygning, för vilken incheckning skett samtidigt med incheckningen för den aktuella flygningen och vilken utförts av samma lufttrafikföretag, var försenad)

13

2012/C 366/22

Mål C-390/11: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 4 oktober 2012 (begäran om förhandsavgörande från Nejvyšší správní soud — Republiken Tjeckien) — CS AGRO Ronov s.r.o. mot Ministerstvo zemědělství (Jordbruk — Sockersektorn — Gemensam organisation av marknaden — Ansökan om omstruktureringsstöd — Åtagande från odlaren att upphöra med leveranser av en viss mängd kvotbetor — Begrepp — Ensidig förklaring från odlaren — Vägran att bevilja stöd — Huruvida gällande leveransavtal måste sägas upp)

14

2012/C 366/23

Mål C-391/11: Domstolens dom (sjätte avdelningen) av den 4 oktober 2012 — Europeiska kommissionen mot Konungariket Belgien (Fördragsbrott — Direktiv 2000/53/EG — Artikel 2 led 3 — Miljöskydd — Uttjänta fordon — Producentbegreppet)

14

2012/C 366/24

Mål C-392/11: Domstolens dom (sjätte avdelningen) av den 27 september 2012 (begäran om förhandsavgörande från First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Förenade kungariket) — Field Fisher Waterhouse LLP mot Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs (Mervärdesskatt — Undantag från skatteplikt för uthyrning av fast egendom — Uthyrning av kontorslokaler — Tjänster som har ett samband med nämnda uthyrning — Kvalificering av transaktionen i mervärdesskattehänseende — Transaktion som utgörs av ett enda tillhandahållande eller av flera självständiga tillhandahållanden)

15

2012/C 366/25

Mål C-403/11: Domstolens dom (sjätte avdelningen) av den 4 oktober 2012 — Europeiska kommissionen mot Kungariket Spanien (Fördragsbrott — Direktiv 2000/60/EG — Förvaltningsplaner för avrinningsdistrikt — Offentliggörande och rapportering till kommissionen — Information till och samråd med allmänheten — Föreligger inte)

15

2012/C 366/26

Mål C-550/11: Domstolens dom (sjunde avdelningen) av den 4 oktober 2012 (begäran om förhandsavgörande från Administrativen sad Varna — Bulgarien) — PIGI — Pavleta Dimova ET mot Direktor na Direktsia Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (Beskattning — Mervärdesskatt — Direktiv 2006/112/EG — Avdragsrätt — Justering — Varustöld)

16

2012/C 366/27

Mål C-629/11 P: Domstolens dom (sjunde avdelningen) av den 4 oktober 2012 — Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE mot Europeiska kommissionen (Överklagande — Offentlig upphandling som genomförts av kommissionen — Avslag på anbudet — Motiveringsskyldighet — Förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 — Artikel 100.2 — Frist för att besvara en begäran om upplysningar — Förordning (EG, Euratom) nr 2342/2002 — Artikel 149.2)

16

2012/C 366/28

Mål C-669/11: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 4 oktober 2012 (begäran om förhandsavgörande från Conseil d'État — Frankrike) — Société ED et F Man Alcohols mot Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture (Viniflhor) (Skydd för unionens finansiella intressen — Förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 — Materiellt tillämpningsområde — Begreppet skada på unionens finansiella intressen — Enkla anbudsinfordringar för export av vinalkohol som innehas av interventionsorganen — Export av alkohol utanför unionen sedan den föreskrivna fristen löpt ut — Förlust av uppfyllelsesäkerheten — Administrativa åtgärder — Administrativa sanktionsåtgärder — Förordning (EG) nr 360/95 — Förordning (EG) nr 1623/2000 — Retroaktiv tillämpning av den minst betungande sanktionsåtgärden)

17

2012/C 366/29

Mål C-38/11: Domstolens beslut (femte avdelningen) av den 18 juni 2012 (begäran om förhandsavgörande från Supremo Tribunal Administrativo — Portugal) — Amorin Energia BV mot Ministério das Finanças e da Administração Pública (Artikel 104.3 första stycket i rättegångsreglerna — Artiklarna 49 FEUF och 54 FEU — Artiklarna 63 FEUF och 65 FEUF — Direktiv 90/434/EEG — Artikel 3.2 — Skattelagstiftning — Bolagsskatt — Beskattning av utdelning — Källskatt — Undantag — Innehav av ett minsta antal aktier i det bolag som står för utdelningen — Villkor — Minsta period av oavbrutet innehav av nämnda aktier — Villkor — Mottagande bolag som är hemmahörande eller inte hemmahörande i en viss medlemsstat — Särbehandling)

18

2012/C 366/30

Mål C-278/11 P: Domstolens beslut av den 12 juli 2012 — Densmore Ronald Dover mot Europaparlamentet (Överklagande — Bestämmelser för kostnadsersättningar och andra ersättningar till Europaparlamentets ledamöter — Kontroll av användningen av ersättningar — Ersättning för assistans till ledamöterna — Bestyrkande av utgifter — Återkrav av felaktigt utbetalda belopp)

18

2012/C 366/31

Mål C-372/11 P: Domstolens beslut av den 12 juli 2012 — Power-One Italy SpA mot Europeiska kommissionen (Överklagande — Utomobligatoriskt skadeståndsansvar — Projekt som samfinansieras genom det finansiella instrumentet LIFE — Utveckling av ett nytt energiförsörjningssystem för användning inom mobiltelefoni (Pneuma-projektet) — Beslut av kommissionen att avsluta projektet och att återkräva utbetalat förskott — Ersättning för den skada som påstås ha uppkommit)

19

2012/C 366/32

Mål C-384/11: Domstolens beslut (femte avdelningen) av den 12 juli 2012 (begäran om förhandsavgörande från Rechtbank van eerste aanleg te Brussel — Belgien) — Tate & Lyle Investments Ltd mot Belgische Staat (Artikel 104.3 första stycket i rättegångsreglerna — Artikel 63 FEUF — Skattelagstiftning — Utdelning — Källskatt — Förhindrande eller minskning av kedjebeskattning — Olika behandling av bolag med hemvist i landet och bolag utan hemvist i landet)

19

2012/C 366/33

Mål C-407/11 P: Domstolens beslut av den 12 juli 2012 — Government of Gibraltar mot Europeiska kommissionen, Konungariket Spanien, Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland (Överklagande — Direktiv 92/43/EEG — Bevarande av livsmiljöer — Förteckning över områden av gemenskapsintresse i den mediterrana biogeografiska regionen — Upptagande i förteckningen, på Konungariket Spaniens inrådan, av platsen Estrecho oriental som omfattar en del av Brittiska Gibraltars territorialvatten och ett område i öppna havet — Talan om ogiltigförklaring — Odelbarhet — Rätten till försvar)

20

2012/C 366/34

Mål C-491/11 P: Domstolens beslut av den 27 juni 2012 — Fuchshuber Agrarhandel GmbH mot Europeiska kommissionen (Överklagande — Gemensam jordbrukspolitik — Inköp av majs från det ungerska interventionsorganet — Otillräckliga lager — Kommissionens påstås ha åsidosatt sin kontrollskyldighet — Utomobligatoriskt skadeståndsansvar)

20

2012/C 366/35

Mål C-493/11 P: Domstolens beslut av den 15 juni 2012 — United Technologies Corp. mot Europeiska kommissionen (Överklagande — Konkurrens — Karteller — Marknaden för installation och underhåll av hissar och rulltrappor — Böter — Moderbolag och dotterbolag — Ansvar för överträdelser av konkurrensreglerna)

20

2012/C 366/36

Mål C-494/11 P: Domstolens beslut av den 15 juni 2012 — Otis Luxembourg Sàrl, tidigare General Technic-Otis Sàrl, Otis SA, Otis GmbH & Co. OHG, Otis BV, Otis Elevator Company mot Europeiska kommissionen (Överklagande — Konkurrens — Karteller — Marknaden för installation och underhåll av hissar och rulltrappor — Böter — Moderbolag och dotterbolag — Ansvar för överträdelser av konkurrensreglerna)

21

2012/C 366/37

Mål C-608/11 P: Domstolens beslut av den 12 juli 2012 — Land Wien mot Europeiska kommissionen (Överklagande — Atomenergi — Utbyggnad av kärnkraftverket i Mochovce (Republiken Slovakien) — Kommissionens beslut att avskriva klagomålet — Talan om ogiltigförklaring — Kommissionens avslag på begäran att få ta del av vissa handlingar — Passivitetstalan — Minimikraven i artikel 44.1 c i tribunalens rättegångsregler — Avvisning)

21

2012/C 366/38

Mål C-310/12: Talan väckt den 27 juni 2012 — Europeiska kommissionen mot Ungern

22

2012/C 366/39

Mål C-359/12: Begäran om förhandsavgörande framställd av Handelsgericht Wien (Österrike) den 30 juli 2012 — Michael Timmel mot Aviso Zeta AG

22

2012/C 366/40

Mål C-366/12: Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesfinanzhof (Tyskland) den 1 augusti 2012 — Finanzamt Dortmund-West mot Klinikum Dortmund gGmbH

23

2012/C 366/41

Mål C-385/12: Begäran om förhandsavgörande framställd av Székesfehérvári Törvényszék (Ungern) den 13 augusti 2012 — Hervis Sport- és Divatkereskedelmi Kft. mot Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága

24

2012/C 366/42

Mål C-395/12: Begäran om förhandsavgörande framställd av Cour d'appel (Luxemburg) den 27 augusti 2012 — État du Grand-duché de Luxembourg, Administration de l'enregistrement et des domaines mot Edenred Luxembourg SA

24

2012/C 366/43

Mål C-412/12: Talan väckt den 11 september 2012 — Europeiska kommissionen mot Republiken Cypern

24

2012/C 366/44

Mål C-415/12: Begäran om förhandsavgörande framställd av Arbeitsgericht Nienburg (Tyskland) den 13 september 2012 — Bianca Brandes mot Land Niedersachsen

25

2012/C 366/45

Mål C-419/12: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italien) den 14 september 2012 — Crono Service Scarl m.fl. mot Roma Capitale

25

2012/C 366/46

Mål C-420/12: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italien) den 14 september 2012 — Anitrav mot Roma Capitale

26

2012/C 366/47

Mål C-434/12: Begäran om förhandsavgörande framställd av Administrativen sad Sofia-grad (Bulgarien) den 26 september 2012 — Slancheva sila EOOD mot Izpalnitelen direktor na Darzhaven fond Zemedelie — Razplashtatelna agentsia

26

2012/C 366/48

Mål C-445/12: Överklagande ingett den 3 oktober 2012 av Rivella International AG av den dom som tribunalen (sjätte avdelningen) meddelade den 12 juli 2012 i mål T-170/11, Rivella International AG mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

27

2012/C 366/49

Mål C-70/11: Beslut meddelat av ordföranden på domstolens åttonde avdelning den 5 juli 2012 — Europeiska kommissionen mot Konungariket Sverige

27

2012/C 366/50

Mål C-194/11: Beslut meddelat av domstolens ordförande den 6 augusti 2012 (begäran om förhandsavgörande — Juzgado Constencioso Administrativo — Espagne) mot Susana Natividad Martínez Álvarez/Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad del Principado de Asturias

27

2012/C 366/51

Mål C-195/11 P: Beslut meddelat av domstolens ordförande den 11 juli 2012 — Europeiska kommissionen mot Zhejiang Xinshiji Foods Co. Ltd, Hubei Xinshiji Foods Co. Ltd och Europeiska rådet

27

 

Tribunalen

2012/C 366/52

Mål T-426/08: Tribunalens dom av den 9 oktober 2012 — Italien mot kommissionen (EUGFJ — Garantisektionen — EGFJ — Utgifter som undantas från finansiering — Frukt och grönsaker — Socker — Bearbetning av citrusfrukter — Mjölk — Jordbruksgrödor — Schablonmässig finansiell korrigering — Proportionalitet — Motiveringsskyldighet — Oriktig bedömning föreligger inte)

28

2012/C 366/53

Mål T-591/08: Tribunalens dom av den 5 oktober 2012 — Evropaïki Dynamiki mot kommissionen (Offentlig upphandling av tjänster — Anbudsförfarande — Tillhandahållande av IT-tjänster — Klassificering av en anbudsgivare i andra hand i kaskadssystemet — Talan om ogiltigförklaring — Skäl för uteslutning från anbudsförfarande — Intressekonflikt — Motiveringsskyldighet — Uppenbart oriktig bedömning — Likabehandling — Utomobligatoriskt skadeståndsansvar)

28

2012/C 366/54

Mål T-150/09: Tribunalens dom av den 10 oktober 2012 — Ningbo Yonghong Fasteners mot rådet (Dumpning — Import av vissa fästdon av järn eller stål med ursprung i Kina — Status som företag som verkar i en marknadsekonomi — Frist för antagande av beslut avseende denna status — Uppenbart oriktig bedömning — Bevisbörda — Anpassning av kostnader — Artikel 2.5 och 2.7 b och c i förordning (EG) nr 384/96 (nu artikel 2.5 och 2.7 b och c i förordning (EG) nr 1225/2009))

29

2012/C 366/55

Mål T-158/09: Tribunalens dom av den 10 oktober 2012 — Grekland mot kommissionen (EUGFJ — Garantisektionen — Utgifter som undantas från finansiering — Avslut av räkenskaper för utbetalningsställen i medlemsstaterna beträffande utgifter som finansierats av EUGFJ — Medlemsstatens oaktsamhet vid återkrav av belopp som felaktigt utbetalats — Medlemsstaten får stå för de ekonomiska följderna av att återkravet ej genomförts)

29

2012/C 366/56

Mål T-170/09: Tribunalens dom av den 10 oktober 2012 — Shanghai Biaowu High-Tensile Fastener och Shanghai Prime Machinery mot rådet (Dumpning — Import av vissa fästdon av järn eller stål med ursprung i Kina — Status som företag som verkar i en marknadsekonomi — Frist för antagande av beslut avseende denna status — Principen om god förvaltningssed — Bevisbörda — Motiveringsskyldighet — Artiklarna 2.7 b, 2.7 c och 10 i förordning (EG) nr 384/96 (nu artiklarna 2.7 b, 2.7 c och 10 i förordning (EG) nr 1225/2009))

30

2012/C 366/57

Mål T-172/09: Tribunalens dom av den 10 oktober 2012 — Gem-Year och Jinn-Well Auto-Parts (Zhejiang) mot rådet (Dumpning — Import av vissa fästdon av järn eller stål med ursprung i Kina — Gemenskapsindustrin stöder klagomålet — Definition av den berörda produkten — Skada — Status som företag som verkar i en marknadsekonomi — Kostnaderna för de huvudsakliga insatsvarorna motsvarar till stor del marknadspriserna — Artikel 2.7 b och 2.7 c i förordning (EG) nr 384/96 (nu artikel 2.7 b och 2.7 c i förordning (EG) nr 1225/2009))

30

2012/C 366/58

Mål T-247/09: Tribunalens dom av den 10 oktober 2012 — Evropaïki Dynamiki mot kommissionen (Offentlig upphandling av tjänster — Anbudsförfarande — Tillhandahållande av tjänster för produktion och spridning av Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning och liknande medier offline och online — Beslut att inte anta en anbudsgivares anbud och att tilldela en annan anbudsgivare kontraktet — Motiveringsskyldighet — Likabehandling — Uppenbart oriktig bedömning — Utomobligatoriskt skadeståndsansvar)

31

2012/C 366/59

Mål T-183/10: Tribunalens dom av den 10 oktober 2012 — Sviluppo Globale GEIE mot Europeiska kommissionen (Offentlig upphandling av tjänster — Anbudsförfarande — Tillhandahållande av teknisk assistans till Syriens regering — Avslag på ansökan — Motiveringsskyldighet)

31

2012/C 366/60

Mål T-204/10: Tribunalens dom av den 5 oktober 2012 — Lancôme parfums et beauté & Cie mot harmoniseringsbyrån — Focus Magazin Verlag (COLOR FOCUS) (Gemenskapsvarumärke — Ogiltighetsförfarande — Det gemenskapsrättsliga ordmärket COLOR FOCUS — Det äldre gemenskapsrättsliga ordmärket FOCUS — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling — Likhet mellan varumärkena — Artiklarna 8.1 b och 53.1 a i rådets förordning (EG) nr 207/2009 — Faktisk användning av det äldre varumärket — Missbruk av rättighet)

31

2012/C 366/61

Mål T-556/10: Tribunalens dom av den 11 oktober 2012 — Novatex mot rådet (Subventioner — Import av visst slags polyetentereftalat med ursprung i Iran, Pakistan och Förenade Arabemiraten — Slutgiltig utjämningstull och slutgiltigt uttag av den provisoriska tullen — Artiklarna 3.1, 3.2, 6 b och 7.2 i förordning (EG) nr 597/2009)

32

2012/C 366/62

Mål T-569/10: Tribunalens dom av den 10 oktober 2012 — Bimbo mot harmoniseringsbyrån — Panrico (BIMBO DOUGHNUTS) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket BIMBO DOUGHNUTS — Det äldre nationella ordmärket DOGHNUTS — Relativt registreringshinder — Artikel 75 i förordning (EG) nr 207/2009 — Artikel 76.2 i förordning nr 207/2009 — Artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009 — Yrkande om ändring — Upptagande till sakprövning)

32

2012/C 366/63

Mål T-333/11: Tribunalens dom av den 10 oktober 2012 — Wessang mot harmoniseringsbyrån — Greinwald (star foods) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering av figurmärket star foods som gemenskapsvarumärke — Äldre ord- och figurgemenskapsvarumärkena STAR SNACKS — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)

32

2012/C 366/64

Mål T-366/11: Tribunalens dom av den 9 oktober 2012 — Bial-Portela mot harmoniseringsbyrån (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering av gemenskapsordmärket ZEBEXIR — Tidigare gemenskapsordmärket ZEBINIX — Relativa registreringshinder — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)

33

2012/C 366/65

Mål T-371/11: Tribunalens beslut av den 16 oktober 2012 — Monier Roofing Components mot harmoniseringsbyrån (CLIMA COMFORT) (Gemenskapsvarumärke — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket CLIMA COMFORT — Absoluta registreringshinder — Särskiljningsförmåga saknas — Artikel 7.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 — Rätten att yttra sig — Artikel 75, andra meningen i förordning nr 207/2009 — Prövning av sakförhållandena på eget initiativ — Artikel 76.1 i förordning nr 207/2009)

33

2012/C 366/66

Mål T-360/10: Tribunalens beslut av den 3 oktober 2012 — Tecnimed mot harmoniseringsbyrån — Ecobrands (ZAPPER-CLICK) (Gemenskapsvarumärke — Tidsfrist för väckande av talan — För sent väckt talan — Oförutsebara omständigheter föreligger inte — Force majeure föreligger inte — Rätt till domstolsprövning — Uppenbart att talan ska avvisas)

34

2012/C 366/67

Mål T-622/11 R: Beslut meddelat av tribunalens ordförande den 11 oktober 2012 — Cervelli mot kommissionen (Överklagande — Personalmål — Tjänstemän — Utlandstillägg — Begäran om omprövning — Nya omständigheter — Uppenbart att överklagandet ska avvisas)

34

2012/C 366/68

Mål T-639/11: Tribunalens beslut av den 28 september 2012 — Heads! mot harmoniseringsbyrån (HEADS) (Gemenskapsvarumärke — Avslag på registreringsansökan — Återkallande av registreringsansökan — Anledning saknas att döma i saken)

34

2012/C 366/69

Mål T-31/12: Tribunalens beslut av den 9 oktober 2012 — Région Poitou-Charentes mot kommissionen (Talan om ogiltigförklaring — Strukturfonder — Rättsakt mot vilken talan inte kan väckas — Delvis upplysande, delvis förberedande rättsakt — Avvisning)

34

2012/C 366/70

Mål T-62/12: Tribunalens beslut av den 8 oktober 2012 — ClientEarth mot rådet (Talan om ogiltigförklaring — Tillgång till handlingar — Förordning (EG) nr 1049/2001 — Rättsutlåtande av rådets rättstjänst angående ett förslag till parlamentets och rådets förordning om allmänhetens tillgång till parlamentets, rådets och kommissionens handlingar — Fastställande av beslut om vägran att lämna ut i sin helhet — Avvisning — Tidsfrist för talans väckande — Begreppet rättsakt mot vilken talan kan väckas i den mening som avses i artikel 230 FEUF — Bekräftande rättsakt)

35

2012/C 366/71

Mål T-389/12 R: Beslut meddelat av tribunalens ordförande den 11 oktober 2012 — EDF mot kommissionen (Interimistiskt förfarande — Konkurrens — Koncentrationer — Elmarknaden — Beslut om att godkänna en företagskoncentration under förutsättning att vissa åtaganden uppfylls — Förlängning av fristen för att uppfylla sina åtaganden nekas — Ansökan om interimistiska åtgärder — Krav på skyndsamhet föreligger inte)

35

2012/C 366/72

Mål T-378/12: Talan väckt den 14 augusti 2012 — Capitalizaciones Mercantiles mot harmoniseringsbyrån — Leineweber (X)

35

2012/C 366/73

Mål T-411/12: Talan väckt den 14 september 2012 — Celtipharm mot harmoniseringsbyrån — Alliance Healthcare France (PHARMASTREET)

36

2012/C 366/74

Mål T-418/12: Talan väckt den 21 september 2012 — Beninca mot kommissionen

36

2012/C 366/75

Mål T-428/12: Talan väckt den 26 september 2012 — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria mot harmoniseringsbyrån (VALORES DE FUTURO)

37

2012/C 366/76

Mål T-431/12: Talan väckt den 28 september 2012 — Distillerie Bonollo m.fl. mot rådet

37

2012/C 366/77

Mål T-432/12: Talan väckt den 26 september 2012 — VTZ m.fl. mot Europeiska unionens råd

38

2012/C 366/78

Mål T-433/12: Talan väckt den 28 september 2012 — Steiff mot harmoniseringsbyrån (metallknapp som satts fast i mitten av ett tygdjurs öra)

39

2012/C 366/79

Mål T-434/12: Talan väckt den 28 september 2012 — Steiff mot harmoniseringsbyrån (tyglapp med metallknapp som sitter fast i mitten av ett tygdjurs öra)

39

2012/C 366/80

Mål T-442/12: Talan väckt den 5 oktober 2012 — Changmao Biochemical Engineering mot rådet

39

2012/C 366/81

Mål T-25/12: Tribunalens beslut av den 3 oktober 2012 — 3M Pumps/OHMI mot 3M (3M Pumps)

40

 

Personaldomstolen

2012/C 366/82

Mål F-102/12: Talan väckt den 25 september 2012 — ZZ mot parlamentet

41

2012/C 366/83

Mål F-107/12: Talan väckt den 28 september 2012 — ZZ mot EIB

41

SV

 


IV Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Europeiska unionens domstol

24.11.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 366/1


2012/C 366/01

Europeiska unionens domstol senaste offentliggörande i Europeiska unionens officiella tidning

EUT C 355, 17.11.2012

Senaste listan över offentliggöranden

EUT C 343, 10.11.2012

EUT C 331, 27.10.2012

EUT C 319, 20.10.2012

EUT C 311, 13.10.2012

EUT C 303, 6.10.2012

EUT C 295, 29.9.2012

Dessa texter är tillgängliga på:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


Domstolen

24.11.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 366/2


Nya ledamöter i domstolen har avlagt ed

2012/C 366/02

José Luis da Cruz Vilaça och Christopher Vajda utnämndes till domare i domstolen för perioden den 7 oktober 2012 till den 6 oktober 2018, genom beslut fattade den 25 april 2012 (1) respektive den 20 juni 2012 (2) av företrädarna för Europeiska unionens medlemsstaters regeringar. De avlade ed inför domstolen den 8 oktober 2012.

Melchior Wathelet utnämndes till generaladvokat i domstolen för perioden den 7 oktober 2012 till den 6 oktober 2018, genom beslut fattat den 25 april 2012 (1) av företrädarna för Europeiska unionens medlemsstaters regeringar. Han avlade ed inför domstolen den 8 oktober 2012.


(1)  EUT L 121, 8.5.2012, s. 21.

(2)  EUT L 169, 29.6.2012, s. 60.


24.11.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 366/2


Val av domstolens ordförande

2012/C 366/03

Domarna i domstolen har, vid sammanträde den 9 oktober 2012, enligt artikel 9a första stycket i stadgan för Europeiska unionens domstol, valt Vassilios Skouris till ordförande för domstolen, för perioden den 9 oktober 2012 till den 6 oktober 2015.


24.11.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 366/2


Val av domstolens vice ordförande

2012/C 366/04

Domarna i domstolen har, vid sammanträde den 9 oktober 2012, enligt artikel 9a första stycket i stadgan för Europeiska unionens domstol, valt Koen Lenaerts till vice ordförande för domstolen, för perioden den 9 oktober 2012 till den 6 oktober 2015.


24.11.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 366/3


Val av ordförande på avdelningarna med fem domare

2012/C 366/05

Domarna i domstolen har, vid sammanträde den 9 oktober 2012, enligt artikel 16 första stycket i stadgan för Europeiska unionens domstol, valt Antonio Tizzano till ordförande på första avdelningen, Rosario Silva de Lapuerta till ordförande på andra avdelningen, Marko Ilešič till ordförande på tredje avdelningen, Lars Bay Larsen till ordförande på fjärde avdelningen och Thomas von Danwitz till ordförande på femte avdelningen, för en period av tre år fram till och med den 6 oktober 2015.


24.11.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 366/3


Val av ordförande på avdelningarna med tre domare

2012/C 366/06

Domarna i domstolen har, vid sammanträde den 11 oktober 2012, enligt artikel 16 första stycket i stadgan för Europeiska unionens domstol, valt Maria Berger till ordförande på sjätte avdelningen, George Arestis till ordförande på sjunde avdelningen, Egidijus Jarašiūnas till ordförande på åttonde avdelningen, Jiří Malenovský till ordförande på nionde avdelningen och Allan Rosas till ordförande på tionde avdelningen, för en period av ett år fram till och med den 6 oktober 2013.


24.11.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 366/3


Domarnas indelning på avdelningarna med fem domare

2012/C 366/07

Domstolen har vid sammanträde den 11 oktober 2012 beslutat att indela domarna på avdelningarna med fem domare enligt följande:

 

Första avdelningen

 

A. Tizzano, ordförande,

 

A. Borg Barthet, E. Levits, J.-J. Kasel och M. Berger, domare

 

Andra avdelningen

 

R. Silva de Lapuerta, ordförande,

 

G. Arestis, J.-C. Bonichot, A. Arabadjiev och J. L. da Cruz Vilaça, domare

 

Tredje avdelningen

 

M. Ilešič, ordförande,

 

A. Ó Caoimh, C. Toader, E. Jarašiūnas och C. G. Fernlund, domare

 

Fjärde avdelningen

 

L. Bay Larsen, ordförande,

 

J. Malenovský, U. Lõhmus, M. Safjan och A. Prechal, domare

 

Femte avdelningen

 

T. von Danwitz, ordförande,

 

A. Rosas, E. Juhász, D. Šváby och C. Vajda, domare


24.11.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 366/4


Domarnas indelning på avdelningarna med tre domare

2012/C 366/08

Domstolen har vid sammanträde den 12 oktober 2012 beslutat att indela domarna på avdelningarna med tre domare enligt följande:

 

Sjätte avdelningen

 

M. Berger, ordförande,

 

A. Borg Barthet, E. Levits och J.-J. Kasel, domare

 

Sjunde avdelningen

 

G. Arestis, ordförande,

 

J.-C. Bonichot, A. Arabadjiev och J. L. da Cruz Vilaça, domare

 

Åttonde avdelningen

 

E. Jarašiūnas, ordförande,

 

A. Ó Caoimh, C. Toader och C. G. Fernlund, domare

 

Nionde avdelningen

 

J. Malenovský, ordförande,

 

U. Lõhmus, M. Safjan och A. Prechal, domare

 

Tionde avdelningen

 

A. Rosas, ordförande,

 

E. Juhász, D. Šváby och C. Vajda, domare


24.11.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 366/4


Listor för att fastställa domstolens sammansättningar

2012/C 366/09

Domstolen har, vid sammanträde den 11 oktober 2012, upprättat den lista som ska användas för att fastställa stora avdelningens sammansättning enligt följande:

 

A. Rosas

 

C. Vajda

 

E. Juhász

 

J. L. da Cruz Vilaça

 

G. Arestis

 

C. G. Fernlund

 

A. Borg Barthet

 

E. Jarašiūnas

 

J. Malenovský

 

A. Prechal

 

U. Lõhmus

 

M. Berger

 

E. Levits

 

D. Šváby

 

A. Ó Caoimh

 

M. Safjan

 

J.-C. Bonichot

 

J.-J. Kasel

 

A. Arabadjiev

 

C. Toader

Domstolen har, vid sammanträde den 11 oktober 2012, upprättat de listor som ska användas för att fastställa sammansättningen av avdelningarna med fem domare enligt följande:

 

Första avdelningen:

 

A. Borg Barthet

 

M. Berger

 

E. Levits

 

J.-J. Kasel

 

Andra avdelningen:

 

G. Arestis

 

J. L. da Cruz Vilaça

 

J.-C. Bonichot

 

A. Arabadjiev

 

Tredje avdelningen:

 

A. Ó Caoimh

 

C. G. Fernlund

 

C. Toader

 

E. Jarašiūnas

 

Fjärde avdelningen:

 

J. Malenovský

 

A. Prechal

 

U. Lõhmus

 

M. Safjan

 

Femte avdelningen:

 

A. Rosas

 

C. Vajda

 

E. Juhász

 

D. Šváby

Domstolen har, vid sammanträde den 12 oktober 2012, upprättat de listor som ska användas för att fastställa sammansättningen av avdelningarna med tre domare enligt följande:

 

Sjätte avdelningen

 

A. Borg Barthet

 

E. Levits

 

J.-J. Kasel

 

Sjunde avdelningen

 

J.-C. Bonichot

 

A. Arabadjiev

 

J. L. da Cruz Vilaça

 

Åttonde avdelningen

 

A. Ó Caoimh

 

C. Toader

 

C. G. Fernlund

 

Nionde avdelningen

 

U. Lõhmus

 

M. Safjan

 

A. Prechal

 

Tionde avdelningen

 

E. Juhász

 

D. Šváby

 

C. Vajda


24.11.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 366/6


Utnämning av förste generaladvokat

2012/C 366/10

Domstolen har, vid sammanträde den 11 oktober 2012, utnämnt Niilo Jääskinen till förste generaladvokat för en period av ett år fram till den 6 oktober 2013.


24.11.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 366/6


Den avdelning som ska ansvara för sådana mål som avses i artikel 104b i rättegångsreglerna

2012/C 366/11

Domstolen har, vid sammanträde den 12 oktober 2012, utsett andra avdelningen att, för en period av ett år fram till den 6 oktober 2013, vara den avdelning som, enligt artikel 9.1 andra stycket i rättegångsreglerna, ska ansvara för sådana mål som avses i artikel 104b i rättegångsreglerna.


Tribunalen

24.11.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 366/7


Nya domare i tribunalen har avlagt ed

2012/C 366/12

Guido Berardis utnämndes till domare i tribunalen för perioden den 7 september 2012 till den 31 augusti 2013, genom beslut fattat den 5 september 2012 (1) av företrädarna för Europeiska unionens medlemsstaters regeringar. Han avlade ed inför domstolen den 17 september 2012.

Eugène Buttigieg utnämndes till domare i tribunalen för perioden den 22 september 2012 till den 31 augusti 2013, genom beslut fattat den 20 september 2012 (2) av företrädarna för Europeiska unionens medlemsstaters regeringar. Han avlade ed inför domstolen den 8 oktober 2012.


(1)  EUT L 240, 6.9.2012, s. 6

(2)  EUT L 255, 21.9.2012, s. 30


V Yttranden

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

Domstolen

24.11.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 366/8


Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 27 september 2012 (begäran om förhandsavgörande från Finanzgericht Düsseldorf — Tyskland, High Court of Justice (Chancery Division) — Förenade kungariket, Tribunal de grande instance de Nanterre — Frankrike) — Zuckerfabrik Jülich AG mot Hauptzollamt Aachen (C-113/10), British Sugar plc mot Rural Payments Agency, an Executive Agency of the Department for Environment, Food & Rural Affairs (C-147/10) och Tereos — Union de coopératives agricoles à capital variable mot Directeur général des douanes et droits indirects, Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers (C-234/10)

(Förenade målen C-113/10, C-147/10 och C-234/10) (1)

(Gemensam jordbrukspolitik - Gemensam organisation av marknaden - Socker- och isoglukosproducenter - Beräkning av produktionsavgifter - Giltigheten av en beräkningsmetod som beaktar fiktiva bidragsbelopp för de kvantiteter socker som exporterats utan bidrag - Lagstiftningens retroaktiva verkan - Växelkurs - Utbetalning av ränta)

2012/C 366/13

Rättegångsspråk: tyska, engelska och franska

Hänskjutande domstolar

Finanzgericht Düsseldorf, High Court of Justice (Chancery Division), Tribunal de grande instance de Nanterre

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Zuckerfabrik Jülich AG (C-113/10), British Sugar plc (C-147/10), Tereos — Union de coopératives agricoles à capital variable (C-234/10)

Motpart: Hauptzollamt Aachen (C-113/10), Rural Payments Agency, an Executive Agency of the Department for Environment, Food & Rural Affairs (C-147/10), Directeur général des douanes et droits indirects, Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers (C-234/10)

Saken

(C-113/10)

Begäran om förhandsavgörande — Finanzgericht Düsseldorf — Giltigheten av kommissionens förordning (EG) nr 1193/2009 av den 3 november 2009 om ändring av förordningarna (EG) nr 1762/2003, (EG) nr 1775/2004, (EG) nr 1686/2005 och (EG) nr 164/2007 samt om fastställande av produktionsavgifter för socker för regleringsåren 2002/03, 2003/04, 2004/05 och 2005/06 (EUT L 321, s. 1), med hänsyn till rättssäkerhetsprincipen och principen om skydd för berättigade förväntningar — Retroaktiv verkan av nämnda förordning — Beräkningsmetod för produktionsavgifterna

(C-147/10)

Begäran om förhandsavgörande — High Court of Justice (Chancery Division) — Giltigheten av kommissionens förordning (EG) nr 1193/2009 av den 3 november 2009 om ändring av förordningarna (EG) nr 1762/2003, (EG) nr 1775/2004, (EG) nr 1686/2005 och (EG) nr 164/2007 samt om fastställande av produktionsavgifter för socker för regleringsåren 2002/03, 2003/04, 2004/05 och 2005/06 (EUT L 321, s. 1) — Återbetalning av de belopp som tagits ut med stöd av de ogiltiga gemenskapsförordningarna — Fastställande av tillämplig växelkurs

(C-234/10)

Begäran om förhandsavgörande — Tribunal de grande instance de Nanterre — Giltigheten av kommissionens förordning (EG) nr 1193/2009 av den 3 november 2009 om ändring av förordningarna (EG) nr 1762/2003, (EG) nr 1775/2004, (EG) nr 1686/2005 och (EG) nr 164/2007 samt om fastställande av produktionsavgifter för socker för regleringsåren 2002/03, 2003/04, 2004/05 och 2005/06 (EUT L 321, s. 1), mot bakgrund av artikel 15 i rådets förordning (EG) nr 1260/2001 av den 19 juni 2001 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker — Fastställande av en produktionsavgift för socker — Fastställande av genomsnittlig förlust

Domslut

1.

Kommissionens förordning (EG) nr 1193/2009 av den 3 november 2009 om ändring av förordningarna (EG) nr 1762/2003, (EG) nr 1775/2004, (EG) nr 1686/2005 och (EG) nr 164/2007 samt om fastställande av produktionsavgifter för socker för regleringsåren 2002/03, 2003/04, 2004/05 och 2005/06 är ogiltig, vad beträffar samtliga bestämmelser utom artikel 3, som redan ogiltigförklarats till följd av ogiltigförklaringen av artikel 2 i kommissionens förordning (EG) nr 1686/2005 av den 14 oktober 2005 om fastställande av produktionsavgifterna och koefficienten för tilläggsavgiften för regleringsåret 2004/05 inom sockersektorn, meddelad av Europeiska unionens tribunal i dom av den 29 september 2011 i mål T-4/06, Polen mot kommissionen.

2.

Tillämplig växelkurs vid beräkning av ersättning för överskjutande inbetalda produktionsavgifter för socker ska, i avsaknad av unionsrättsliga bestämmelser härom, avgöras enligt den berörda medlemsstatens nationella rätt.

3.

Enskilda som har rätt till återbetalning av oriktigt inbetalda produktionsavgifter för socker som fastställts i en ogiltig förordning har enligt unionsrätten även rätt till ränta på beloppet. En nationell domstol kan inte använda sitt utrymme för skönsmässig bedömning till att ogilla ett yrkande om betalning av ränta på de belopp som en medlemsstat uppburit på grundval av en ogiltig förordning med hänvisning till att medlemsstaten i fråga inte i sin tur kan återfå motsvarande ränta från Europeiska unionens egna medel.


(1)  EUT C 134, 25.5.2010.

EUT C 148, 5.6.2010.

EUT C 221, 14.8.2010.


24.11.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 366/9


Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 27 september 2012 (begäran om förhandsavgörande från Bundesfinanzhof — Tyskland) — Vogtländische Straßen-, Tief- und Rohrleitungsbau GmbH Rodewisch (VSTR) mot Finanzamt Plauen

(Mål C-587/10) (1)

(Beskattning - Mervärdesskatt - Leverans av varor - Beskattning av kedjetransaktioner - Beslut att inte medge undantag från skatteplikt när det inte finns något registreringsnummer för mervärdesskatt för förvärvaren)

2012/C 366/14

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Bundesfinanzhof

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Vogtländische Straßen-, Tief- und Rohrleitungsbau GmbH Rodewisch (VSTR)

Motpart: Finanzamt Plauen

Övrig part i målet: Bundesministerium der Finanzen

Saken

Begäran om förhandsavgörande — Bundesfinanzhof — Tolkning av rådets sjätte direktiv 77/388/EEG av den 17 maj 1977 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter — Gemensamt system för mervärdesskatt: enhetlig beräkningsgrund (EGT L 145, s. 1; svensk specialutgåva, område 9, volym 1, s. 28) — Leverans av varor — Beskattning av kedjetransaktioner — Ett företag med hemvist i en medlemsstat köper varor från ett företag med hemvist i tredjeland som inte är registrerat för mervärdesskatt och som anskaffar varorna från ett företag med hemvist i en annan medlemsstat, varvid leverantören levererar varorna direkt till det förvärvande företaget — Situation där leverantören uppvisar registreringsnumret till mervärdesskatt för förvärvaren

Domslut

Artikel 28c A a första stycket i rådets sjätte direktiv 77/388/EEG av den 17 maj 1977 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter — Gemensamt system för mervärdesskatt: enhetlig beräkningsgrund, i dess lydelse enligt rådets direktiv 98/80/EG av den 12 oktober 1998, ska tolkas så, att den inte utgör hinder för en medlemsstats skattemyndighet att som villkor för att en gemenskapsintern leverans ska vara undantagen från mervärdesskatteplikt kräva att leverantören uppger förvärvarens registreringsnummer för mervärdesskatt, under förutsättning att ett beslut att inte bevilja undantag inte enbart motiveras av att leverantören inte har iakttagit denna skyldighet, när denne inte kan uppge numret, trots att vederbörande agerat i god tro och vidtagit de åtgärder som rimligen kan krävas, och leverantören i stället har uppgett andra uppgifter som innebär att det är tillräckligt visat att förvärvaren i den aktuella transaktionen är en skattskyldig person som agerar i denna egenskap.


(1)  EUT C 80, 12.3.2011


24.11.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 366/9


Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 4 oktober 2012 (begäran om förhandsavgörande från Högsta domstolen (Finland)) — Finnair Oyj mot Timy Lassooy

(Mål C-22/11) (1)

(Luftfart - Förordning (EG) nr 261/2004 - Kompensation till passagerare vid nekad ombordstigning - Begreppet ”nekad ombordstigning” - Huruvida kvalificering som nekad ombordstigning är utesluten - Inställd flygning på grund av strejk på avreseflygplatsen - Omläggning av flygningarna efter den inställda flygningen - Rätt till kompensation för passagerarna på dessa flygningar)

2012/C 366/15

Rättegångsspråk: finska

Hänskjutande domstol

Högsta domstolen (Finland)

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Finnair Oyj

Motpart: Timy Lassooy

Saken

Begäran om förhandsavgörande — Högsta domstolen (Finland) — Tolkningen av artiklarna 2 j, 4, 5 och 7 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 261/2004 av den 11 februari 2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar och om upphävande av förordning (EEG) nr 295/91 (EUT L 46, s. 1) — Extraordinära omständigheter — Flygning som ställts in till följd av en strejk bland personalen på avreseflygplatsen — Omläggning av flygningar för att minska de negativa effekterna för passagerarna på den inställda flygningen — Omläggning som berör även flygningar som äger rum efter den inställda flygningen — Rätt till kompensation för passagerarna på dessa senare flygningar

Domslut

1.

Begreppet ”nekad ombordstigning”, i den mening som avses i artiklarna 2 j och 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 261/2004 av den 11 februari 2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar och om upphävande av förordning (EEG) nr 295/91, ska tolkas på så sätt att det inte enbart avser fall där ombordstigning nekas på grund av överbokning, utan även fall där ombordstigning nekas av andra skäl, som till exempel driftsmässiga skäl.

2.

Artiklarna 2 j och 4.3 i förordning nr 261/2004 ska tolkas på så sätt att uppkomsten av ”extraordinära omständigheter”, som föranleder ett lufttrafikföretag att lägga om de flygningar som äger rum efter nämnda omständigheter, varken kan motivera att en passagerare ”nekas ombordstigning” på dessa senare flygningar eller medföra att företaget befrias från sin kompensationsskyldighet enligt artikel 4.3 i förordningen gentemot en passagerare som av företaget nekas ombordstigning på en sådan senare flygning.


(1)  EUT C 80, 12.3.2011.


24.11.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 366/10


Domstolens dom (andra avdelningen) av den 4 oktober 2012 — Europeiska kommissionen mot Republiken Österrike

(Mål C-75/11) (1)

(Fördragsbrott - Unionsmedborgarskap - Rätten att fritt röra och uppehålla sig - Artiklarna 20 FEUF och 21 FEUF - Diskriminering på grund av nationalitet - Artikel 18 FEUF - Direktiv 2004/38/EG - Artikel 24 - Undantag - Räckvidd - Medlemsstat i vilken nedsatt pris på transport är förbehållet studerande vars föräldrar mottar familjebidrag i den staten)

2012/C 366/16

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: V. Kreuschitz och D. Roussanov)

Svarande: Republiken Österrike (ombud: C. Pesendorfer och M. Fruhmann)

Saken

Fördragsbrott — Åsidosättande av artiklarna 18 FEUF, 20 FEUF och 21 FEUF samt av artikel 24 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier och om ändring av förordning (EEG) nr 1612/68 och om upphävande av direktiven 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG och 93/96/EEG (EUT L 158, s. 77) — Avtal mellan olika enheter i en medlemsstat, å ena sidan, och olika företag som tillhandahåller allmänna transporter, å andra sidan, om försäljning av färdbiljetter till nedsatt pris för studerande — Studerande vars föräldrar inte har rätt till österrikiska familjebidrag omfattas inte av de ifrågavarande nedsatta priserna

Domslut

1.

Republiken Österrike har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt bestämmelserna i artiklarna 18 FEUF, 20 FEUF och 21 FEUF samt artikel 24 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier och om ändring av förordning (EEG) nr 1612/68 och om upphävande av direktiven 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG och 93/96/EEG i förening, genom att i princip enbart ge studerande vars föräldrar mottar österrikiska familjebidrag nedsatt pris på transporter.

2.

Republiken Österrike ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 130, 30.04.2011.


24.11.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 366/11


Domstolens dom (andra avdelningen) av den 4 oktober 2012 (begäran om förhandsavgörande från Sąd Apelacyjny w Warszawie — Polen) — Format Urządzenia i Montaże Przemysłowe Sp. z o.o. mot Zakład Ubezpieczeń Społecznych

(Mål C-115/11) (1)

(Social trygghet - Bestämmande av tillämplig lagstiftning - Förordning (EEG) nr 1408/71 - Artikel 14.2 b - Den som normalt arbetar inom två eller flera medlemsstaters territorier - Successiva anställningsavtal - Arbetsgivaren har sitt säte i den medlemsstat där arbetstagaren är stadigvarande bosatt - Arbete som uteslutande utförs i andra medlemsstater)

2012/C 366/17

Rättegångsspråk: polska

Hänskjutande domstol

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Format Urządzenia i Montaże Przemysłowe Sp. z o.o.

Motpart: Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Saken

Begäran om förhandsavgörande — Sąd Apelacyjny w Warszawie — Tolkning av artikel 14.2 b i rådets förordning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen (EGT L 149, s. 2; svensk specialutgåva, område 5, volym 1, s. 57) i ändrad lydelse — Avgränsning mellan begreppen ”den som normalt arbetar inom två eller flera medlemsstaters territorier” och ”utsänd arbetstagare” — Arbetstagare som är anställd av ett företag med hemvist i arbetstagarens ursprungsmedlemsstat och som uteslutande utför sitt arbete i andra medlemsstater i unionen, mens om bibehåller sitt hemvist och centrum för sina levnadsintressen i sin ursprungsstat

Domslut

Artikel 14.2 b i rådets förordning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen, i dess ändrade och uppdaterade lydelse enligt rådets förordning (EG) nr 118/97 av den 2 december 1996, i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1992/2006 av den 18 december 2006, ska tolkas så, att den som inom ramen för successiva anställningsavtal, där flera medlemsstater anges som arbetsplats, i praktiken endast arbetar i en medlemsstat i taget under den period som varje avtal avser — under sådana omständigheter som dem i det nationella målet —, inte kan omfattas av begreppet ”person som normalt arbetar inom två eller flera medlemsstaters territorier”, i den mening som avses i bestämmelsen.


(1)  EUT C 152, av den 21.5.2011.


24.11.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 366/11


Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 27 september 2012 (begäran om förhandsavgörande från Cour de travail du Bruxelles — Belgien) — Partena ASBL mot Les Tartes de Chaumont-Gistoux SA

(Mål C-137/11) (1)

(Social trygghet för migrerande arbetstagare - Förordning (EEG) nr 1408/71 - Artiklarna 13 och 14c - Tillämplig lagstiftning - Egenföretagare - System för social trygghet - Anslutning - Person som är anställd i en medlemsstat eller inte utövar någon verksamhet där - Utövande av verksamhet som egenföretagare i en annan medlemsstat - Bolagsföreträdare - Bosättning i en annan medlemsstat än den där bolaget har sitt säte - Förvaltning av bolaget från bosättningsstaten - Nationell regel som medför en icke motbevisbar presumtion för att förvärvsverksamhet som egenföretagare utövas i den medlemsstat där bolaget har sitt säte - Obligatorisk anslutning till systemet för social trygghet för egenföretagare i den medlemsstaten)

2012/C 366/18

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Cour du travail de Bruxelles

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Partena ASBL

Motpart: Les Tartes de Chaumont-Gistoux SA

Saken

Begäran om förhandsavgörande — Cour du travail — Tolkning av artikel 21 FEUF och artiklarna 13 och 14c i rådets förordning nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen (EGT L 149, s. 2; svensk specialutgåva, område 5, volym 1, s. 57) — Arbetstagare som utövar verksamhet dels som anställd i en medlemsstat dels som egenföretagare i en annan medlemsstat — Anslutning till socialförsäkringen för egenföretagare av en person som är bosatt i en annan medlemsstat och som från utlandet driver ett företag som omfattas av dess skattelagstiftning — Icke-diskriminering och unionsmedborgarskap

Domslut

Unionsrätten, särskilt artiklarna 13.2 b och 14c b i rådets förordning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen, i dess ändrade lydelse enligt rådets förordning (EG) nr 1606/98 av den 29 juni 1998, samt bilaga VII till nämnda förordning, utgör hinder för en nationell bestämmelse, såsom den i det nationella målet aktuella, i den mån den ger en medlemsstat rätt att presumera att verksamhet bedrivs inom det egna territoriet när det rör sig om förvaltning från en annan medlemsstat av ett bolag som är skattskyldigt i den förstnämnda medlemsstaten, utan att det finns någon möjlighet att motbevisa denna presumtion.


(1)  EUT C 179, 18.6.2011.


24.11.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 366/12


Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 27 september 2012 (begäran om förhandsavgörande från Conseil d'État — Frankrike) — CIMADE, Groupe d'information et de soutien des immigrés (Gisti) mot Ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l'immigration

(Mål C-179/11) (1)

(Asylansökan - Direktiv 2003/9/EG - Miniminormer för mottagande av asylsökande i medlemsstaterna - Förordning (EG) nr 343/2003 - Skyldighet att garantera minimivillkor för mottagande till asylsökande under förfarandet för övertagande eller återtagande av den asylsökande av den ansvariga medlemsstaten - Fastställande av vilken medlemsstat som ansvarar för kostnaden för att tillhandahålla dessa minimivillkor)

2012/C 366/19

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Conseil d'État

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: CIMADE, Groupe d'information et de soutien des immigrés (Gisti)

Motpart: Ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l'immigration

Saken

Begäran om förhandsavgörande — Conseil d'État (Frankrike) — Tolkning av rådets direktiv 2003/9/EG av den 27 januari 2003 om miniminormer för mottagande av asylsökande i medlemsstaterna (EUT L 31, s. 18) och rådets förordning (EG) nr 343/2003 av den 18 februari 2003 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som har ansvaret för att pröva en asylansökan som en medborgare i tredje land har gett in i någon medlemsstat (EUT L 50, s. 1) — Omfattningen av skyldigheten att garantera asylsökande kommer i åtnjutande av miniminormerna för mottagande så länge förfarandet avseende den ansvariga medlemsstatens övertagande eller återtagande pågår — Fastställande av vilken medlemsstat som ska stå för kostnaderna för att genomföra miniminormerna för mottagande under denna period

Domslut

1.

Rådets direktiv 2003/9/EG av den 27 januari 2003 om miniminormer för mottagande av asylsökande i medlemsstaterna ska tolkas så, att en medlemsstat som emottagit en asylansökan är skyldig att bevilja de minimivillkor för mottagande av asylsökande som fastställs i direktiv 2003/09 även för en asylsökande beträffande vilken nämnda medlemsstat, med tillämpning av rådets förordning (EG) nr 343/2003 av den 18 februari 2003 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som har ansvaret för att pröva en asylansökan som en medborgare i tredje land har gett in i någon medlemsstat, beslutat att anmoda en annan medlemsstat att överta eller återta i egenskap av medlemsstat med ansvar för att pröva asylansökan.

2.

Skyldigheten för en medlemsstat som emottagit en asylansökan att bevilja de minimivillkor som fastställs i direktiv 2003/09 för en asylsökande beträffande vilken nämnda medlemsstat, med tillämpning av förordning nr 343/2003, beslutat att anmoda en annan medlemsstat att överta eller återta i egenskap av medlemsstat med ansvar för att pröva ansökan upphör då denne sökande faktiskt överförs av den anmodande medlemsstaten. Kostnaden för att tillhandahålla dessa minimivillkor åligger sistnämnda medlemsstat, på vilken skyldigheten ankommer.


(1)  EUT C 186, 25.06.2011.


24.11.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 366/12


Domstolens dom (andra avdelningen) av den 4 oktober 2012 (begäran om förhandsavgörande från Administrativen sad Sofia-grad — Bulgarien) — Hristo Byankov mot Glaven sekretar na Ministerstvo na vatreshnite raboti

(Mål C-249/11) (1)

(Unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier - Direktiv 2004/38/EG - Artikel 27 - Administrativ åtgärd avseende förbud att lämna det nationella territoriet på grund av en obetald skuld gentemot en privaträttslig juridisk person - Rättssäkerhetsprincipen i förhållande till förvaltningsbeslut som vunnit laga kraft - Principerna om likvärdighet och effektivitet)

2012/C 366/20

Rättegångsspråk: bulgariska

Hänskjutande domstol

Administrativen sad Sofia-grad

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Hristo Byankov

Motpart: Glaven sekretar na Ministerstvo na vatreshnite raboti

Saken

Begäran om förhandsavgörande — Administrativen Sad Sofia-grad — Tolkning av artikel 4 FEUF jämförd med artiklarna 20 FEUF och 21 FEUF liksom av artikel 52.1 i stadgan över de grundläggande rättigheterna — Tolkning av artiklarna 27.1, 31.1 och 31.3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier och om ändring av förordning (EEG) nr 1612/68 och om upphävande av direktiven 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG och 93/96/EEG (EUT L 158, s. 77) — Begränsning av de fria rörligheten — Beslut genom vilket en gäldenär förbjuds lämna landet på grund av utebliven betalning av en skuld — Rättssäkerhetsprincipen med hänsyn till lagakraftvunna förvaltningsbeslut — Frågan om huruvida den behöriga förvaltningsmyndigheten är skyldig att pröva rättsenligheten av en förvaltningsrättsakt som inte har överklagats och således har vunnit laga kraft, i syfte att garantera att det inte föreligger oproportionerliga hinder mot den fria rörligheten

Domslut

1.

Unionsrätten ska tolkas så, att den utgör hinder för tillämpningen av en nationell bestämmelse som föreskriver begränsningar av en unionsmedborgares rätt att fritt röra sig inom unionen endast med anledning av att vederbörande gentemot en privaträttslig juridisk person har en skuld som övergår ett visst lagligen fastställt belopp och för vilken säkerhet inte har ställts.

2.

Unionsrätten ska tolkas så, att den utgör hinder för sådan nationell lagstiftning enligt vilken det administrativa förfarande som har lett till antagandet av ett sådant utreseförbud som det ifrågavarande i målet vid den nationella domstolen, vilket har vunnit laga kraft och inte blivit föremål för domstolsprövning, endast kan återupptas under de förhållanden som uttryckligen anges i artikel 99 i förvaltningsprocesslagen (Administrativnoprotsesualen kodeks), trots att förbudet klart strider mot unionsrätten och fortsätter att producera rättsverkningar gentemot sin mottagare.


(1)  EUT C 232, 6.8.2011.


24.11.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 366/13


Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 4 oktober 2012 (begäran om förhandsavgörande från Juzgado de lo Mercantil no 2 de A Coruña — Spanien) — Germán Rodríguez Cachafeiro och María de los Reyes Martínez-Reboredo Varela-Villamor mot Iberia, Líneas Aéreas de España SA

(Mål C-321/11) (1)

(Luftfart - Förordning (EG) nr 261/2004 - Kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning - Begreppet ”nekad ombordstigning” - Ett lufttrafikföretag har annullerat en passagerares boardingkort på grund av ett antagande om att en föregående flygning, för vilken incheckning skett samtidigt med incheckningen för den aktuella flygningen och vilken utförts av samma lufttrafikföretag, var försenad)

2012/C 366/21

Rättegångsspråk: spanska

Hänskjutande domstol

Juzgado de lo Mercantil no 2 de A Coruña

Parter i målet vid den nationella domstolen

Kärande: Germán Rodríguez Cachafeiro och María de los Reyes Martínez-Reboredo Varela-Villamor

Svarande: Iberia, Líneas Aéreas de España SA

Saken

Begäran om förhandsavgörande — Juzgado de lo Mercantil no 2 de A Coruña — Tolkning av artiklarna 2 j, 3.2, 4.3, 5 och 7 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 261/2004 av den 11 februari 2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar och om upphävande av förordning (EEG) nr 295/91 (EUT L 46, s. 1) — Begreppet nekad ombordstigning — Nekad ombordstigning på ett anslutningsflyg på grund av en försening i en tidigare flygning som förvållats av flygbolaget — Andra passagerare har tilldelats platser i anslutningsflyget med hänsyn till att det antogs vara omöjligt för passagerarna på det första flyget att hinna i tid till sitt anslutningsflyg, vilket senare visade sig felaktigt

Domslut

Artikel 2 j i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 261/2004 av den 11 februari 2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar och om upphävande av förordning (EEG) nr 295/91, jämförd med artikel 3.2 i förordning nr 261/2004, ska tolkas på så sätt att begreppet ”nekad ombordstigning” omfattar en situation där ett lufttrafikföretag, inom ramen för ett enda transportavtal som avser flera platsreservationer för flygningar som följer direkt på varandra och för vilka incheckningen har skett samtidigt, nekar vissa passagerare ombordstigning med motiveringen att den första flygning som ingår i platsreservationen på grund av lufttrafikföretagets förvållande har blivit försenad och att nämnda företag felaktigt har antagit att passagerarna inte skulle hinna i tid för att stiga ombord på den andra flygningen.


(1)  EUT C 282, 24.9.2011.


24.11.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 366/14


Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 4 oktober 2012 (begäran om förhandsavgörande från Nejvyšší správní soud — Republiken Tjeckien) — CS AGRO Ronov s.r.o. mot Ministerstvo zemědělství

(Mål C-390/11) (1)

(Jordbruk - Sockersektorn - Gemensam organisation av marknaden - Ansökan om omstruktureringsstöd - Åtagande från odlaren att upphöra med leveranser av en viss mängd kvotbetor - Begrepp - Ensidig förklaring från odlaren - Vägran att bevilja stöd - Huruvida gällande leveransavtal måste sägas upp)

2012/C 366/22

Rättegångsspråk: tjeckiska

Hänskjutande domstol

Nejvyšší správní soud

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: CS AGRO Ronov s.r.o.

Motpart: Ministerstvo zemědělství

Saken

Begäran om förhandsavgörande — Nejvyšší správní soud — Tolkning av artikel 4 a i rådets förordning (EG) nr 320/2006 av den 20 februari 2006 om inrättande av en tillfällig ordning för omstrukturering av sockerindustrin i gemenskapen och om ändring av förordning (EG) nr 1290/2005 om finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken (EUT L 58, s. 42), i dess lydelse enligt rådets förordning (EG) nr 1261/2007 den 9 oktober 2007 om ändring av förordning (EG) nr 320/2006 om inrättande av en tillfällig ordning för omstrukturering av sockerindustrin i gemenskapen (EUT L 283, s. 8) — Gemensam organisation av marknaderna inom sockersektorn — Begreppet åtagande som ska åtfölja en ansökan om omstruktureringsstöd, och genom vilket sockerbetsodlaren åtar sig att avstå från att leverera en viss mängd kvotsockerbetor till de företag med vilka ett leveransavtal slutits under föregående regleringsår — Omstruktureringsstöd har inte beviljats av det skälet att nämnda åtagande skulle bestå i uppsägning av befintliga leveransavtal och inte en ensidig förklaring från odlaren

Domslut

1.

Artikel 4a.1 i rådets förordning (EG) nr 320/2006 av den 20 februari 2006 om inrättande av en tillfällig ordning för omstrukturering av sockerindustrin i gemenskapen och om ändring av förordning (EG) nr 1290/2005 om finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken, i dess lydelse enligt rådets förordning (EG) nr 1261/2007 av den 9 oktober 2007, ska tolkas på så sätt att åtagandet att upphöra med leveranser av en viss mängd sockerbetor under regleringsåret 2008/2009 kan ske genom en ensidig förklaring från odlaren.

2.

Artikel 4a.1 i förordning nr 320/2006, i dess lydelse enligt förordning nr 1261/2007, ska tolkas på så sätt att odlarens ensidiga åtagande att upphöra med leveranser av en viss mängd sockerbetor under regleringsåret 2008/2009 inte i sig medför att odlarens avtalsrättsliga skyldigheter gentemot sockerföretaget inte gäller.


(1)  EUT C 311, 22.10.2011.


24.11.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 366/14


Domstolens dom (sjätte avdelningen) av den 4 oktober 2012 — Europeiska kommissionen mot Konungariket Belgien

(Mål C-391/11) (1)

(Fördragsbrott - Direktiv 2000/53/EG - Artikel 2 led 3 - Miljöskydd - Uttjänta fordon - Producentbegreppet)

2012/C 366/23

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: A. Marghelis och M. Patakia)

Svarande: Konungariket Belgien (ombud: C. Pochet och T. Materne)

Saken

Fördragsbrott — Underlåtenhet att inom den föreskrivna fristen anta de bestämmelser som är nödvändiga för att följa artikel 2 led 1 och 3 och artikel 5.1, 5.2 och 5.4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/53/EG av den 18 september 2000 om uttjänta fordon (EGT L 269, s. 34) — Begreppen ”fordon” och ”producenter” — Avgiftsfri inlämning av uttjänta fordon förenad med villkor som inte föreskrivs i direktivet

Domslut

1.

Talan ogillas.

2.

Europeiska kommissionen och Förenade kungariket ska bära sina egna rättegångskostnader.


(1)  EUT C 305, 15.10.2011.


24.11.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 366/15


Domstolens dom (sjätte avdelningen) av den 27 september 2012 (begäran om förhandsavgörande från First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Förenade kungariket) — Field Fisher Waterhouse LLP mot Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

(Mål C-392/11) (1)

(Mervärdesskatt - Undantag från skatteplikt för uthyrning av fast egendom - Uthyrning av kontorslokaler - Tjänster som har ett samband med nämnda uthyrning - Kvalificering av transaktionen i mervärdesskattehänseende - Transaktion som utgörs av ett enda tillhandahållande eller av flera självständiga tillhandahållanden)

2012/C 366/24

Rättegångsspråk: engelska

Hänskjutande domstol

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Field Fisher Waterhouse LLP

Motpart: Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

Saken

Begäran om förhandsavgörande — First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Tolkning av rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (EUT L 347 s. 1) — Undantag för andra verksamheter — Räckvidden av undantaget från skatteplikt för mervärdesskatt för uthyrning av fast egendom — Huruvida kostnaderna för förvaltningstjänster och underhåll av en fastighet och gemensamma utrymmen omfattas — Kvalificering av transaktionen, för mervärdesskatteändamål, som ett enda tillhandahållande eller som fristående tillhandahållanden — Tolkning av domstolens dom av den 11 juni 2009 i mål C-572/07, RLRE Tellmer Property

Domslut

Rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt ska tolkas på så sätt att uthyrning av fast egendom och tillhandahållanden av tjänster som har ett samband med uthyrningen, såsom de som är i fråga i målet vid den nationella domstolen, kan utgöra ett enda tillhandahållande i mervärdesskattehänseende. Den rättighet som hyresvärden ges enligt hyresavtalet att säga upp nämnda avtal om hyresgästen inte betalar serviceavgifterna utgör därvid en indikation på att det föreligger ett enda tillhandahållande, även om samma rättighet inte med nödvändighet är avgörande för bedömningen av om det föreligger ett sådant tillhandahållande. Att sådana tillhandahållanden av tjänster som de som är i fråga i målet vid den nationella domstolen i princip skulle kunna tillhandahållas av tredje man, innebär däremot inte att det kan slås fast att dessa tillhandahållanden, under omständigheterna i det nationella målet, inte kan utgöra ett enda tillhandahållande. Det ankommer på den nationella domstolen att, mot bakgrund av domstolens tolkning i förevarande dom och med beaktande av de särskilda omständigheterna i nämnda mål, bedöma huruvida sambandet mellan de berörda transaktionerna är så starkt att de ska anses utgöra ett enda tillhandahållande avseende uthyrning av fast egendom.


(1)  EUT C 282, av den 24 september 2011.


24.11.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 366/15


Domstolens dom (sjätte avdelningen) av den 4 oktober 2012 — Europeiska kommissionen mot Kungariket Spanien

(Mål C-403/11) (1)

(Fördragsbrott - Direktiv 2000/60/EG - Förvaltningsplaner för avrinningsdistrikt - Offentliggörande och rapportering till kommissionen - Information till och samråd med allmänheten - Föreligger inte)

2012/C 366/25

Rättegångsspråk: spanska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: inledningsvis I. Hadjiyannis och G. Valero Jordana, därefter B. Simon)

Svarande: Kungariket Spanien (ombud: A. Rubio González)

Saken

Fördragsbrott — Åsidosättande av artiklarna 13.1, 13.2, 13.3, 13.6, 14.1 c och 15.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område (EUT L 327, s. 1) — Förvaltningsplaner för avrinningsdistrikt — Information till och samråd med allmänheten — Rapportering av dessa förvaltningsplaner

Domslut

1.

Kungariket Spanien har åsidosatt sina skyldigheter

enligt artiklarna 13.1, 13.2, 13.3, 13.6 och 15.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område, i dess ändrade lydelse enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/32/EG av den 11 mars 2008, genom att ha underlåtit att senast den 22 december 2009 anta förvaltningsplaner för avrinningsdistrikt, utom när det gäller Kataloniens avrinningsdistrikt, och ha underlåtit att senast den 22 mars 2010 översända en kopia av dessa förvaltningsplaner till Europeiska kommissionen och de övriga berörda medlemsstaterna, och

enligt artikel 14.1 c i nämnda direktiv genom att ha underlåtit att senast den 22 december 2008 inleda förfarandet för information till och samråd med allmänheten avseende förslagen till förvaltningsplaner för avrinningsdistrikt, utom när det gäller avrinningsdistrikten Katalonien, Balearerna, Teneriffa, Guadiana, Guadalquivir, Andalusiens Medelhavsområde, Tinto-Odiel-Piedras, Guadalete-Barbate, Galiciens kust, Miño-Sil, Duero, Cantábrico Occidental och Cantábrico Oriental.

2.

Kungariket Spanien ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 290, 1.10.2011.


24.11.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 366/16


Domstolens dom (sjunde avdelningen) av den 4 oktober 2012 (begäran om förhandsavgörande från Administrativen sad Varna — Bulgarien) — PIGI — Pavleta Dimova ET mot Direktor na Direktsia ”Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto” — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

(Mål C-550/11) (1)

(Beskattning - Mervärdesskatt - Direktiv 2006/112/EG - Avdragsrätt - Justering - Varustöld)

2012/C 366/26

Rättegångsspråk: bulgariska

Hänskjutande domstol

Administrativen sad — Varna

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: PIGI — Pavleta Dimova ET

Motpart: Direktor na Direktsia ”Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto” — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

Saken

Begäran om förhandsavgörande — Administrativen sad — Varna — Tolkning av artikel 185.2 i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (EUT L 347, s. 1) — Nationell skattepraxis enligt vilken ett avdrag för ingående mervärdesskatt vid förvärv av varor ska justeras om varorna försvinner till följd av stöld — Begreppet stöld som har visats eller bekräftats

Domslut

Artikel 185.2 i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt ska tolkas så, att den inte utgör hinder för sådana nationella skattebestämmelser som dem som återfinns i artiklarna 79 och 80 i mervärdesskattelagen (Zakon za danak varhu dobavenata stoynost), enligt vilka det krävs, när det slagits fast att mervärdesskattepliktiga varor försvunnit, att en justering vidtas av den ingående mervärdesskatt som drogs av när varorna köptes in, i en situation där den beskattningsbara personens varor har stulits av en okänd gärningsman.


(1)  EUT C 13, 14.1.2012.


24.11.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 366/16


Domstolens dom (sjunde avdelningen) av den 4 oktober 2012 — Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE mot Europeiska kommissionen

(Mål C-629/11 P) (1)

(Överklagande - Offentlig upphandling som genomförts av kommissionen - Avslag på anbudet - Motiveringsskyldighet - Förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 - Artikel 100.2 - Frist för att besvara en begäran om upplysningar - Förordning (EG, Euratom) nr 2342/2002 - Artikel 149.2)

2012/C 366/27

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (ombud: N. Korogiannakis, dikigoros)

Övrig part i målet: Europeiska kommissionen (ombud: D. Calciu och S. Delaude, biträdda av P. Wytinck, advocaat)

Saken

Överklagande av den dom som tribunalen (andra avdelningen) avkunnade den 20 september 2011 i mål T-297/09, Evropaïki Dynamiki mot kommissionen, om ogillande av en talan om ogiltigförklaring av kommissionens beslut av den 12 maj 2009 om avslag på klagandens anbud i anbudsförfarandet EAC/01/2008 för tillhandahållande av externa tjänster för utbildningsprogram (ESP-ISEP) (EUT S 2008 158-212752), talan om ogiltigförklaring av beslutet att tilldela en annan anbudsgivare kontraktet och talan om skadestånd — Artikel 93.1 f i budgetförordningen — Anbudens giltighetstid — Utomobligatoriskt skadeståndsansvar

Domslut

1.

Överklagandet ogillas.

2.

Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 49, 18.2.2012.


24.11.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 366/17


Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 4 oktober 2012 (begäran om förhandsavgörande från Conseil d'État — Frankrike) — Société ED et F Man Alcohols mot Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture (Viniflhor)

(Mål C-669/11) (1)

(Skydd för unionens finansiella intressen - Förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 - Materiellt tillämpningsområde - Begreppet skada på unionens finansiella intressen - Enkla anbudsinfordringar för export av vinalkohol som innehas av interventionsorganen - Export av alkohol utanför unionen sedan den föreskrivna fristen löpt ut - Förlust av uppfyllelsesäkerheten - Administrativa åtgärder - Administrativa sanktionsåtgärder - Förordning (EG) nr 360/95 - Förordning (EG) nr 1623/2000 - Retroaktiv tillämpning av den minst betungande sanktionsåtgärden)

2012/C 366/28

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Conseil d'État

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Société ED et F Man Alcohols

Motpart: Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture (Viniflhor)

Saken

Begäran om förhandsavgörande — Conseil d'État — Tolkning av artikel 5.5 i kommissionens förordning (EG) nr 360/95 av den 22 februari 1995 om inledande av enkla anbudsinfordringar för försäljning för export av vinalkohol som innehas av interventionsorganen (EGT L 41, s. 14), av artikel 91.12 i kommissionens förordning (EG) nr 1623/2000 av den 25 juli 2000 om tillämpningsföreskrifter för förordning (EG) nr 1493/1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin, vadbeträffar marknadsmekanismerna (EGT L 194, s. 45), av artikel 1 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 av den 18 december 1995 om skydd av Europeiska gemenskapernas ekonomiska intressen (EGT L 312, s. 1), och bestämmelserna i kommissionens förordning (EEG) nr 377/93 av den 12 februari 1993 om närmare bestämmelser om avsättning av alkohol som framställs vid destillationsåtgärder enligt artiklarna 35, 36 och 39 i förordning (EEG) nr 822/87 och som innehas av interventionsorganen (EGT L 43, s. 6), och i kommissionens förordning (EEG) nr 2220/85 av den 22 juli 1985 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med säkerheter för jordbruksprodukter (EGT L 205, s. 5) — Enkla anbudsinfordringar för försäljning för export av vinalkohol som innehas av interventionsorganen för en slutgiltig användning inom bränslesektorn — Överskridande av exportfristen av anbudsgivaren — En administrativ åtgärd eller en åtgärd av annat slag — Underlåtenhet som kan leda till en negativ ekonomisk effekt för unionens budget

Domslut

1.

En aktörs överskridande av den exportfrist som föreskrivs för de alkoholkvantiteter vederbörande har tilldelats inom ramen för ett anbudsförfarande som anordnas av Europeiska kommissionen, likt det som regleras i kommissionens förordning (EG) nr 360/95 av den av den 22 februari 1995 om inledande av enkla anbudsinfordringar för försäljning för export av vinalkohol som innehas av interventionsorganen, utgör en oegentlighet i den mening som avses i artikel 1 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 av den 18 december 1995 om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen.

2.

Hel eller delvis förlust av en uppfyllelsegaranti, såsom den som föreskrivs i artikel 5.5 i förordning nr 360/95, eller av en garanti för att säkerställa export inom föreskriven frist, såsom den som föreskrivs i artikel 91.12 i kommissionens förordning nr (EG) nr 1623/2000 av den 25 juli 2000 om tillämpningsföreskrifter för förordning (EG) nr 1493/1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin, vad beträffar marknadsmekanismerna omfattas av begreppet administrativa sanktioner i den mening som avses i artikel 5 i förordning nr 2988/95.

3.

Under sådana omständigheter som dem som är aktuella i det nationella målet utgör artikel 5.5 i förordning nr 360/95 den nödvändiga rättsliga grunden för att vidta en sanktionsåtgärd som består i hel eller delvis förlust av en uppfyllelsegaranti.

4.

Under sådana omständigheter som dem som är aktuella i det nationella målet ska artikel 2.2 i förordning nr 2988/95 tolkas så, att de nationella myndigheterna ska tillämpa den sanktionsåtgärd som föreskrivs i artikel 5.5 i ovannämnda förordning och inte den sanktionsåtgärd som föreskrivs i artikel 91.12 i förordning nr 1623/2000 för att beivra överskridande av den frist som föreskrivits för export till Brasilien av de alkoholkvantiteter som erhållits genom anbudsförfarande med tillämpning av bestämmelserna i förordning nr 360/95.


(1)  EUT C 89, 24.03.2012.


24.11.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 366/18


Domstolens beslut (femte avdelningen) av den 18 juni 2012 (begäran om förhandsavgörande från Supremo Tribunal Administrativo — Portugal) — Amorin Energia BV mot Ministério das Finanças e da Administração Pública

(Mål C-38/11) (1)

(Artikel 104.3 första stycket i rättegångsreglerna - Artiklarna 49 FEUF och 54 FEU - Artiklarna 63 FEUF och 65 FEUF - Direktiv 90/434/EEG - Artikel 3.2 - Skattelagstiftning - Bolagsskatt - Beskattning av utdelning - Källskatt - Undantag - Innehav av ett minsta antal aktier i det bolag som står för utdelningen - Villkor - Minsta period av oavbrutet innehav av nämnda aktier - Villkor - Mottagande bolag som är hemmahörande eller inte hemmahörande i en viss medlemsstat - Särbehandling)

2012/C 366/29

Rättegångsspråk: portugisiska

Hänskjutande domstol

Supremo Tribunal Administrativo.

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Amorin Energia BV

Motpart: Ministério das Finanças e da Administração Pública

Med stöd av: Ministério Público

Saken

Begäran om förhandsavgörande — Supremo Tribunal Administrativo — Tolkning av artiklarna 63 och 65 FEUF — Nationell lagstiftning som stadgar att utdelningen till bolag som inte är hemmahörande i den medlemsstaten beskattas mindre förmånligt än utdelning från bolag som är hemmahörande i samma medlemsstat — Krav att bolag som inte är hemmahörande ska inneha aktierna under en längre minimiperiod och ska inneha en större minimiandel av bolagskapitalet

Avgörande

1.

Artiklarna 63 FEUF och 65 FEUF utgör hinder för en medlemsstats lagstiftning såsom den i det nationella målet, enligt vilken det inte är möjligt för ett bolag som är hemmahörande i en annan medlemsstat än Portugal och som innehar en andel på över 10 procent men under 20 procent av bolagskapitalet, att beviljas undantag från skyldigheten att betala källskatt för de utdelningar som har gjorts av det i Portugal hemmahörande bolaget, och enligt vilken denna utdelning således blir föremål för en dubbelbeskattning när det inte utgår någon dubbelbeskattning av utdelningen när den delas ut av bolag som är hemmahörande i Portugal och i vilka aktieägarna innehar samma typ av aktier. När en medlemsstat åberopar ett dubbelbeskattningsavtal som har ingåtts med en annan medlemsstat för att undgå dubbelbeskattning ankommer det på att den nationella domstolen att pröva om avtalet ska beaktas och om så är fallet om avtalet innebär att verkningarna av begränsningen i den fria rörligheten för kapital kan neutraliseras.

2.

Artiklarna 49 FEUF och 54 FEUF utgör hinder för en medlemsstats lagstiftning såsom den i det nationella målet, enligt vilken det enbart är möjligt för ett bolag som är hemmahörande i en annan medlemsstat än Portugal och som innehar en andel på över 20 procent av bolagskapitalet att få återbetalt den källskatt som har tagits ut på de utdelningar som har gjorts av det i Portugal hemmahörande bolaget vid oavbrutet innehav i två år och där befrielsen från dubbelbeskattning således försenas i förhållande till bolag som är hemmahörande i Portugal och i vilka aktieägarna innehar samma typ av aktier. När en medlemsstat åberopar ett dubbelbeskattningsavtal som har ingåtts med en annan medlemsstat för att undgå dubbelbeskattning ankommer det på den nationella domstolen att pröva om avtalet ska beaktas och om så är fallet om avtalet innebär att verkningarna av begränsningen i den fria rörligheten för kapital kan neutraliseras.


(1)  EUT C 130 av den 30.4.2011


24.11.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 366/18


Domstolens beslut av den 12 juli 2012 — Densmore Ronald Dover mot Europaparlamentet

(Mål C-278/11 P) (1)

(Överklagande - Bestämmelser för kostnadsersättningar och andra ersättningar till Europaparlamentets ledamöter - Kontroll av användningen av ersättningar - Ersättning för assistans till ledamöterna - Bestyrkande av utgifter - Återkrav av felaktigt utbetalda belopp)

2012/C 366/30

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Densmore Ronald Dover (ombud: D. Vaughan, QC, M. Lester, barrister, R. Collard, solicitor)

Övrig part i målet: Europaparlamentet (ombud: D. Moore och M. Windisch)

Saken

Överklagande av den dom som tribunalen (åttonde avdelningen) meddelade den 24 mars 2011 i mål T-149/09, Dover mot Europaparlamentet, genom vilken tribunalen delvis ogiltigförklarade det beslut som Europaparlamentets generalsekreterare meddelat den 29 januari 2009 om att återkräva belopp som felaktigt utbetalats till klaganden i kostnadsersättningar och andra ersättningar till Europaparlamentets ledamöter.

Avgörande

1.

Överklagandet ogillas.

2.

Densmore Ronald Dover ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 252, 27.8.2011.


24.11.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 366/19


Domstolens beslut av den 12 juli 2012 — Power-One Italy SpA mot Europeiska kommissionen

(Mål C-372/11 P) (1)

(Överklagande - Utomobligatoriskt skadeståndsansvar - Projekt som samfinansieras genom det finansiella instrumentet LIFE - Utveckling av ett nytt energiförsörjningssystem för användning inom mobiltelefoni (Pneuma-projektet) - Beslut av kommissionen att avsluta projektet och att återkräva utbetalat förskott - Ersättning för den skada som påstås ha uppkommit)

2012/C 366/31

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Klagande: Power-One Italy SpA (ombud: R. Giuffrida och A. Giussani, avvocati)

Övrig part i målet: Europeiska kommissionen (ombud: P. Oliver och D. Recchia)

Saken

Överklagande av tribunalens beslut (sjätte avdelningen) av den 24 maj 2011 I mål T-489/08, Power-One Italy mot kommissionen, genom vilket tribunalen ogillade en talan om skadestånd för den skada som sökanden menar sig ha lidit till följd av kommissionens beslut att lägga ned Pneuma-projektet (LIOFE04 ENV/IT/000595), som syftade till att samfinansiera utvecklingen av ett nytt energiförsörjningssystem för användning inom mobiltelefoni — Berättigade förväntningar — Motiveringsskyldighet

Avgörande

1.

Överklagandet ogillas.

2.

Power-One Italy SpA ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 282, 24.9.2011.


24.11.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 366/19


Domstolens beslut (femte avdelningen) av den 12 juli 2012 (begäran om förhandsavgörande från Rechtbank van eerste aanleg te Brussel — Belgien) — Tate & Lyle Investments Ltd mot Belgische Staat

(Mål C-384/11) (1)

(Artikel 104.3 första stycket i rättegångsreglerna - Artikel 63 FEUF - Skattelagstiftning - Utdelning - Källskatt - Förhindrande eller minskning av kedjebeskattning - Olika behandling av bolag med hemvist i landet och bolag utan hemvist i landet)

2012/C 366/32

Rättegångsspråk: nederländska

Hänskjutande domstol

Rechtbank van eerste aanleg te Brussel

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Tate & Lyle Investments Ltd

Motpart: Belgische Staat

Andra deltagare i rättegången: Syral Belgium NV

Saken

Begäran om förhandsavgörande — Rechtbank van eerste aanleg te Brussel — Tolkning av artikel 63 FEUF — Hinder för den fria rörligheten för kapital — Skattelagstiftning — Bolagsskatt — Beskattning av utdelning — Nationell lagstiftning enligt vilken källskatt på 10 procent innehålls med avseende på utdelning från bolag med hemvist i landet och inkomster som jämställs därmed — Nämnda innehållna källskatt beaktas endast med avseende på bolagsbeskattningen för de bolag som har hemvist i landet

Avgörande

Artikel 63 FEUF ska tolkas så, att den utgör hinder för att en medlemsstat har en sådan lagstiftning som den i det nationella målet enligt vilken utdelning från ett bolag med hemvist i landet till bolag med och bolag utan hemvist i landet som äger en andel av kapitalet i det ovannämnda bolaget uppgående till mindre än 10 procent — men med ett anskaffningsvärde på minst 1,2 miljoner euro — påförs en källskatt med som innehåller en mekanism för att minska kedjebeskattningen som endast gäller för bolagen med hemvist i landet. När en medlemsstat åberopar ett avtal för att undvika dubbelbeskattning som den ingått med en annan medlemsstat ankommer det på den nationella domstolen att fastställa huruvida detta avtal skall beaktas i målet vid den nationella domstolen och, i förekommande fall, pröva om detta medger att verkningarna av restriktionen för den fria rörligheten för kapital kan neutraliseras.


(1)  EUT C 282, 24.9.2011.


24.11.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 366/20


Domstolens beslut av den 12 juli 2012 — Government of Gibraltar mot Europeiska kommissionen, Konungariket Spanien, Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland

(Mål C-407/11 P) (1)

(Överklagande - Direktiv 92/43/EEG - Bevarande av livsmiljöer - Förteckning över områden av gemenskapsintresse i den mediterrana biogeografiska regionen - Upptagande i förteckningen, på Konungariket Spaniens inrådan, av platsen Estrecho oriental som omfattar en del av Brittiska Gibraltars territorialvatten och ett område i öppna havet - Talan om ogiltigförklaring - Odelbarhet - Rätten till försvar)

2012/C 366/33

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Government of Gibraltar (ombud: D. Vaughan QC, M. Llamas, barrister)

Övriga parter i målet: Europeiska kommissionen (ombud: D. Recchia och M.K. Mifsud-Bonnici), Konungariket Spanien (ombud: N. Díaz Abad och M. Muñoz Pérez), Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland

Saken

Överklagande av det beslut som tribunalen (sjunde avdelningen) meddelade den 24 maj 2011 i mål T-176/09, Government of Gibraltar mot kommissionen, genom vilket tribunalen avvisade en talan om delvis ogiltigförklaring av kommissionens beslut 2009/95/EG av den 12 december 2008, om antagande, enligt rådets direktiv 92/43/EEG, av en andra uppdaterad förteckning över områden av gemenskapsintresse i den biogeografiska Medelhavsregionen [delgivet med nr K(20008) 8049], i den mån denna förteckning, på Spaniens inrådan, omfattar ett område som kallas ”Estrecho Oriental” (ES6120032) i Brittiska Gibraltars territorialvatten och ett område i öppna havet.

Avgörande

1.

Överklagandet ogillas.

2.

Government of Gibraltar ska ersätta rättegångskostnaderna.

3.

Konungariket Spanien ska bära sina rättegångskostnader.


(1)  EUT C 290, 1.10.2011.


24.11.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 366/20


Domstolens beslut av den 27 juni 2012 — Fuchshuber Agrarhandel GmbH mot Europeiska kommissionen

(Mål C-491/11 P) (1)

(Överklagande - Gemensam jordbrukspolitik - Inköp av majs från det ungerska interventionsorganet - Otillräckliga lager - Kommissionens påstås ha åsidosatt sin kontrollskyldighet - Utomobligatoriskt skadeståndsansvar)

2012/C 366/34

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Klagande: Fuchshuber Agrarhandel GmbH (ombud: G. Lehner, Rechtsanwalt)

Övrig part i målet: Europeiska kommissionen (ombud: G. von Rintelen och D. Triantafyllou)

Saken

Överklagande av det beslut som tribunalen (andra avdelningen) meddelade den 21 juli 2011 i mål T-451/10, Fuchshuber Agrarhandel mot kommissionen, och genom vilket tribunalen ogillade klagandens skadeståndstalan med yrkande om ersättning för skada som bolaget påstått sig lida på grund av att kommissionen brustit i sin kontroll av villkoren för genomförande av stående anbudsinfordringar för försäljning av spannmål på gemenskapsmarknaden, i detta fall majs som innehades av det ungerska interventionsorganet.

Avgörande

1.

Överklagandet ogillas.

2.

Fuchshuber Agrarhandel GmbH ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 13, 14.1.2012.


24.11.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 366/20


Domstolens beslut av den 15 juni 2012 — United Technologies Corp. mot Europeiska kommissionen

(Mål C-493/11 P) (1)

(Överklagande - Konkurrens - Karteller - Marknaden för installation och underhåll av hissar och rulltrappor - Böter - Moderbolag och dotterbolag - Ansvar för överträdelser av konkurrensreglerna)

2012/C 366/35

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: United Technologies Corp. (ombud: A. Winckler och D. Gerard, avocats, J. Temple Lang och C. Cook, solicitor)

Motpart: Europeiska kommissionen (ombud: A. Bouquet, R. Sauer och J. Bourke)

Saken

Överklagande av den dom som tribunalen (åttonde avdelningen) meddelade den 13 juli 2011 i de förenade målen T-141/07, T-142/07, T-145/07 och T-146/07, General Technic-Otis m.fl. mot kommissionen, genom vilken tribunalen ogillade en talan om delvis ogiltigförklaring av kommissionens beslut K(2007) 512 slutlig av den 21 februari 2007 om ett förfarande enligt artikel 81 i EG-fördraget (ärende COMP/E-1/38.823 — PO/Elevators and Escalators) (angående en kartell på marknaden för installation och underhåll av hissar och rulltrappor i Belgien, Tyskland, Luxemburg och Nederländerna som avsåg manipulering av anbudsinfordringar, uppdelning av marknader, prisfastställelse, tilldelning av projekt och kontrakt och informationsutbyte), samt alternativt, om ogiltigförklaring eller nedsättning av de böter som ålagts klagandena — Ett moderbolags ansvar för överträdelser av konkurrensreglerna som begås av dotterbolagen

Avgörande

1.

Överklagandet ogillas.

2.

United Technologies Corporation ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 347, 26.11.2011.


24.11.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 366/21


Domstolens beslut av den 15 juni 2012 — Otis Luxembourg Sàrl, tidigare General Technic-Otis Sàrl, Otis SA, Otis GmbH & Co. OHG, Otis BV, Otis Elevator Company mot Europeiska kommissionen

(Mål C-494/11 P) (1)

(Överklagande - Konkurrens - Karteller - Marknaden för installation och underhåll av hissar och rulltrappor - Böter - Moderbolag och dotterbolag - Ansvar för överträdelser av konkurrensreglerna)

2012/C 366/36

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Otis Luxembourg Sàrl, tidigare General Technic-Otis Sàrl, Otis SA, Otis GmbH & Co. OHG, Otis BV, Otis Elevator Company (ombud: A. Winckler och D. Gerard, avocats, J. Temple Lang och C. Cook, solicitor)

Motpart: Europeiska kommissionen (ombud: A. Bouquet, R. Sauer och J. Bourke)

Saken

Överklagande av den dom som tribunalen (åttonde avdelningen) meddelade den 13 juli 2011 i de förenade målen T-141/07, T-142/07, T-145/07 och T-146/07, General Technic-Otis m.fl. mot kommissionen, genom vilken tribunalen ogillade en talan om delvis ogiltigförklaring av kommissionens beslut K(2007) 512 slutlig av den 21 februari 2007 om ett förfarande enligt artikel 81 i EG-fördraget (ärende COMP/E-1/38.823 — PO/Elevators and Escalators) (angående en kartell på marknaden för installation och underhåll av hissar och rulltrappor i Belgien, Tyskland, Luxemburg och Nederländerna som avsåg manipulering av anbudsinfordringar, uppdelning av marknader, prisfastställelse, tilldelning av projekt och kontrakt och informationsutbyte), samt alternativt, om ogiltigförklaring eller nedsättning av de böter som ålagts klagandena — Ett moderbolags ansvar för överträdelser av konkurrensreglerna som begås av dotterbolagen

Avgörande

1.

Överklagandet ogillas.

2.

Otis Luxembourg Sàrl, Otis SA, Otis GmbH & Co. OHG, Otis BV och Otis Elevator Company ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 347, 26.11.2011.


24.11.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 366/21


Domstolens beslut av den 12 juli 2012 — Land Wien mot Europeiska kommissionen

(Mål C-608/11 P) (1)

(Överklagande - Atomenergi - Utbyggnad av kärnkraftverket i Mochovce (Republiken Slovakien) - Kommissionens beslut att avskriva klagomålet - Talan om ogiltigförklaring - Kommissionens avslag på begäran att få ta del av vissa handlingar - Passivitetstalan - Minimikraven i artikel 44.1 c i tribunalens rättegångsregler - Avvisning)

2012/C 366/37

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Klagande: Land Wien (ombud: W.-G. Schärf, Rechtsantwalt)

Övrig part i målet: Europeiska kommissionen (ombud: M. Patakia, P. Olivier och G. Wilms)

Saken

Överklagande av den dom som meddelades av tribunalen (sjätte avdelningen) den 20 september 2011 i mål T-267/10, Land Wien mot kommissionen, i vilket tribunalen avvisade klagandens talan om att kommissionens beslut av den 25 mars 2010 om avskrivning av klagandens klagomål avseende en utbyggnad av reaktorerna 3 och 4 på kärnkraftverket i Mochovce (Republiken Slovakien) skulle ogiltigförklaras och att fastställa att kommissionen har gjort sig skyldig till passivitet i den mening som avses i artikel 265 FEUF genom att inte tillhandahålla klaganden samtliga dokument som klaganden begärt att få ta del av med avseende på nämnda utbyggnad i strid mot Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar (EUT L 15, s. 43) — Åsidosättande av rätten att ta del av handlingar i artikel 263 fjärde stycket FEUF och av Euratomfördraget.

Avgörande

1.

Talan ogillas.

2.

Land Wien ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 25 av den 28.1.2012.


24.11.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 366/22


Talan väckt den 27 juni 2012 — Europeiska kommissionen mot Ungern

(Mål C-310/12)

2012/C 366/38

Rättegångsspråk: ungerska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: P. Hetsch, D. Düsterhaus och A. Sipos)

Svarande: Republiken Ungern

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att domstolen ska

fastställa att Republiken Ungern har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv (1) genom att inte inom den föreskrivna fristen anta de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa direktivet, eller i vart fall genom att inte omedelbart underrätta kommissionen om sådana bestämmelser,

i enlighet med artikel 360.3 FEUF ålägga Republiken Ungern att betala ett vite på 27 316,80 euro per dag från dagen för domen till dess medlemsstaten underrättar kommissionen om de nationella bestämmelser som antagits för att införliva direktiv 2008/98, och

förplikta Republiken Ungern att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv är det huvudsakliga rättsliga verktyget inom detta område och fastställer bland annat de centrala begreppen rörande avfallshantering, exempelvis vad som avses med ”avfall”, ”materialåtervinning” och ”återvinning”.

Fristen för att införliva direktivet löpte ut den 12 december 2010. Republiken Ungern underrättade kommissionen om att lagstiftningsarbetet med att införliva direktivet inte var avslutat. Med tanke på att införlivandebestämmelserna fortfarande inte har antagits, anser kommissionen att medlemsstaten inte har uppfyllt sin skyldighet att fullständigt införliva direktivet.

Enligt artikel 260.3 FEUF kan kommissionen vid en fördragsbrottstalan enligt artikel 258 FEUF yrka att domstolen i en dom om fastställelse av fördragsbrott ålägger den berörda medlemsstaten att underrätta kommissionen om åtgärder för införlivande av ett direktiv som antagits i enlighet med ett lagstiftningsförfarande eller ange det standardbelopp eller vite som denna stat ska betala och som kommissionen anser lämpligt med hänsyn till omständigheterna. Kommissionen har beräknat det föreslagna vitet enligt den metod som anges i meddelande från kommissionen om tillämpningen av artikel 260.3 i EUF-fördraget (2) för tillämpningen av artikel 228 EG.


(1)  EUT L 312, s. 3.

(2)  EUT C 12, s. 1.


24.11.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 366/22


Begäran om förhandsavgörande framställd av Handelsgericht Wien (Österrike) den 30 juli 2012 — Michael Timmel mot Aviso Zeta AG

(Mål C-359/12)

2012/C 366/39

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Handelsgericht Wien

Parter i målet vid den nationella domstolen

Kärande: Michael Timmel

Part som intervenerat till stöd för käranden: Lore Tinhofer

Svarande: Lore Tinhofer

Tolkningsfrågor

1.

Ska artikel 22.2 i kommissionens förordning (EG) nr 809/2004 av den 29 april 2004 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG i fråga om informationen i prospekt, dessas format, införlivande genom hänvisning samt offentliggörande av prospekt och annonsering (1) tolkas så, att uppgifter som i princip måste anges — vilka inte är kända när grundprospektet ska godkännas, men som är det när tillägget offentliggörs — ska införas i tillägget?

2.

Är undantagsregleringen i artikel 22.2 i kommissionens förordning (EG) nr 809/2004 av den 29 april 2004 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG i fråga om informationen i prospekt, dessas format, införlivande genom hänvisning samt offentliggörande av prospekt och annonsering — enligt vilken uppgifter, i den mening som avses i artikel 22.1 tredje meningen, får utelämnas — även tillämplig i det fall att dessa uppgifter (vilka måste anges) blir kända före emissionsdagen, men efter offentliggörandet av grundprospektet i vilket de inte varit införda?

3.

Har, särskilt med avseende på värdepapper med ett nominellt värde per enhet på mindre än 50 000 euro, offentliggörande skett på riktigt sätt när enbart ett grundprospekt — som inte innehåller de uppgifter som måste anges enligt artikel 22.1 tredje meningen i kommissionens förordning (EG) nr 809/2004 av den 29 april 2004 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG i fråga om informationen i prospekt, dessas format, införlivande genom hänvisning samt offentliggörande av prospekt och annonsering — har offentliggjorts i enlighet med bilaga V och det inte sker något offentliggörande av slutgiltiga villkor?

4.

Är det i artikel 29.1 led 1 i kommissionens förordning (EG) nr 809/2004 av den 29 april 2004 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG i fråga om informationen i prospekt, dessas format, införlivande genom hänvisning samt offentliggörande av prospekt och annonsering föreskrivna kravet att prospektet och grundprospektet ska vara lättillgängligt på webbplatsen uppfyllt när

a)

det krävs att användaren registrerar sig på webbplatsen för att rekvirera, kunna ladda ner och skriva ut från den och det för registrering erfordras att användaren godkänner en disclaimer och lämnar sin e-postadress, eller

b)

användaren måste betala en avgift för detta, eller

c)

när kostnadsfri rekvirering av prospektdokument är begränsad till två dokument per månad, men det krävs att minst tre dokument laddas ner för att användaren ska få samtliga de uppgifter som måste anges enligt artikel 22.1 tredje meningen i kommissionens förordning (EG) nr 809/2004 av den 29 april 2004 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG i fråga om informationen i prospekt, dessas format, införlivande genom hänvisning samt offentliggörande av prospekt och annonsering?

5.

Ska artikel 14.2 b i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG av den 4 november 2003 om de prospekt som skall offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel och om ändring av direktiv 2001/34/EG (2) tolkas så, att grundprospektet måste hållas tillgängligt vid emittentens huvudkontor och vid kontoren för de finansiella mellanhänderna?


(1)  EUT L 149. s. 1

(2)  EUT L 345, s. 64.


24.11.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 366/23


Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesfinanzhof (Tyskland) den 1 augusti 2012 — Finanzamt Dortmund-West mot Klinikum Dortmund gGmbH

(Mål C-366/12)

2012/C 366/40

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Bundesfinanzhof

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Finanzamt Dortmund-West

Motpart: Klinikum Dortmund gGmbH

Tolkningsfrågor

1.

Måste [verksamheter som är närbesläktade med sjukhusvård och sjukvård i den mening som avses i artikel 13 A.1 b i rådets sjätte direktiv 77/388/EEG av den 17 maj 1977 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter] utgöras av en tjänst i den mening som avses i artikel 6.1 i direktivet?

2.

Om fråga 1 ska besvaras nekande: Föreligger det endast en verksamhet som är närbesläktad med sjukhusvård och sjukvård om denna verksamhet tillhandahålls av samma skattskyldiga person som även tillhandahåller sjukhusvården eller sjukvården?

3.

Om fråga 2 ska besvaras nekande: Föreligger det en närbesläktad verksamhet även om vården inte är undantagen från mervärdesskatt med stöd av artikel 13 A.1 b i rådets sjätte direktiv 77/388/EEG av den 17 maj 1977 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter, utan med stöd av artikel 13 A.1 c i samma direktiv?


24.11.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 366/24


Begäran om förhandsavgörande framställd av Székesfehérvári Törvényszék (Ungern) den 13 augusti 2012 — Hervis Sport- és Divatkereskedelmi Kft. mot Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága

(Mål C-385/12)

2012/C 366/41

Rättegångsspråk: ungerska

Hänskjutande domstol

Székesfehérvári Törvényszék

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Hervis Sport- és Divatkereskedelmi Kft.

Motpart: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága

Tolkningsfråga

Är den omständigheten att skattskyldiga personer som bedriver detaljhandel i butik är skyldiga att betala en särskild skatt om deras årliga nettoomsättning överstiger 500 miljoner HUF förenlig med bestämmelserna i EU-fördragen avseende principen om allmänt [förbud mot] diskriminering (artiklarna 18 FEUF och 26 FEUF), principen om etableringsfrihet (artikel 49 FEUF), likabehandlingsprincipen (artikel 54 FEUF), principen om likabehandling med avseende på kapitalplacering i bolag som avses i artikel 54 (artikel 55 FEUF), principen om frihet att tillhandahålla tjänster (artikel 56 FEUF), principen om fri rörlighet för kapital (artiklarna 63 FEUF och 65 FEUF) samt principen om likabehandling vid företagsbeskattning (artikel 110 FEUF)?


24.11.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 366/24


Begäran om förhandsavgörande framställd av Cour d'appel (Luxemburg) den 27 augusti 2012 — État du Grand-duché de Luxembourg, Administration de l'enregistrement et des domaines mot Edenred Luxembourg SA

(Mål C-395/12)

2012/C 366/42

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Cour d'appel (Luxemburg)

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: État du Grand-duché de Luxembourg, Administration de l'enregistrement et des domaines

Motpart: Edenred Luxembourg SA

Tolkningsfrågor

Är tjänster som en utställare av måltidscheckar i Luxemburg tillhandahåller en restaurangägare som är ansluten till utställarens nätverk helt eller delvis undantagna från skatteplikt enligt artikel 13 B d 3 i rådets sjätte direktiv 77/388/EEG av den 17 maj 1977 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter — Gemensamt system för mervärdeskatt: enhetlig beräkningsgrund (1) om det kan anses fastställt att måltidschecken inte är ett fullständigt betalningsmedel och tjänsterna inte syftar till att garantera betalning för den måltid som kundföretagets anställde intagit (artikel 13 B d 2) såvitt gäller måltidscheckar som en arbetsgivare tilldelat sina anställda inom ramen för den statliga reglering som beskrivs ovan och med hänsyn till att anslutning till ett nätverk för måltidscheckar gör det möjligt att dra nytta av den kundkrets som utgörs av anställda vid checkutställarens kundföretag och checkutställaren står för kostnaden för att handha checkarna ?


(1)  (EGT L 145, s. 1; svensk specialutgåva, område 9, volym 1, s. 28)


24.11.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 366/24


Talan väckt den 11 september 2012 — Europeiska kommissionen mot Republiken Cypern

(Mål C-412/12)

2012/C 366/43

Rättegångsspråk: grekiska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: G. Zavvos, D. Düstehaus)

Svarande: Republiken Cypern

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att domstolen ska

fastställa att Republiken Cypern har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 14 i rådets direktiv 1999/31/EG (1) av den 26 april 1999 om deponering av avfall, eftersom samtliga okontrollerade avfallsdeponier i drift i Republiken Cypern inte har avslutats eller anpassats i enlighet med direktivets krav,

förplikta Republiken Cypern att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Enligt artikel 14 i direktiv 1999/31/EG får deponier som redan är i drift vid tidpunkten för överföring av detta direktiv fortsätta att vara i drift endast om de åtgärder som krävs enligt unionslagstiftningen har vidtagits senast den 16 juli 2009. I annat fall måste de avslutas.

De cypriotiska myndigheterna har medgett att av de 115 okontrollerade avfallsdeponier (som just på grund av denna ”okontrollerade” beskaffenhet inte uppfyller kraven i artikel 14 i direktiv 1999/31/EG och följaktligen inte får fortsätta att vara i drift) som tidigare var i drift på Cypern är för närvarande två i drift i provinserna Nicosia och Limassol. Dessa avfallsdeponier kommer sannolikt inte att avslutas före mitten av år 2015 eller början av år 2016.

En viss förbättring av avfallshanteringen på Cypern kan konstateras. Denna förbättring har dock skett med avsevärd försening med tanke på att de åtgärder som krävs enligt artikel 14 i direktiv 1999/31/EG borde ha vidtagits senast den 16 juli 2009. Såsom de cypriotiska myndigheterna har medgett fortsätter trots detta två okontrollerade avfallsdeponier att vara i drift och sålunda föreligger en överträdelse av artikel 14 i direktivet, vilken inte förväntas upphöra inom de närmaste tre åren.


(1)  EGT L 182, s. 1.


24.11.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 366/25


Begäran om förhandsavgörande framställd av Arbeitsgericht Nienburg (Tyskland) den 13 september 2012 — Bianca Brandes mot Land Niedersachsen

(Mål C-415/12)

2012/C 366/44

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Arbeitsgericht Nienburg

Parter i målet vid den nationella domstolen

Sökande: Bianca Brandes

Motpart: Land Niedersachsen

Tolkningsfråga

Ska den relevanta unionsrätten, särskilt klausul 4.1 och 4.2 i ramavtalet om deltidsarbete i bilagan till direktiv 97/81 om ramavtalet om deltidsarbete undertecknat av UNICE, CEEP och EFS (1) i dess ändrade lydelse enligt direktiv 98/23, (2) tolkas så, att den utgör hinder för nationella lagbestämmelser, kollektivavtalsbestämmelser eller praxis enligt vilka en ändring av en arbetstagares arbetstid genom ändring av antalet arbetsdagar per vecka, medför att rätten till semesterledighet ska anpassas avseende ännu icke uttagen semesterledighet, som det inte varit möjligt för arbetstagaren att ta ut under beräkningsperioden, så att rätten till semesterledighet uttryckt i veckor visserligen förblir densamma, men rätten till semesterledighet uttryckt i dagar ska räknas om till den nya arbetstiden?


(1)  Rådets direktiv 97/81/EG av den 15 december 1997 (EGT L 14, s. 9).

(2)  Rådets direktiv 98/23/EG av den 7 april 1998 om att utvidga direktiv 97/81/EG om ramavtalet om deltidsarbete undertecknat av UNICE, CEEP och EFS till att omfatta Förenade kungariket Storbritannien och Nordirland (EGT L 131, s. 10).


24.11.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 366/25


Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italien) den 14 september 2012 — Crono Service Scarl m.fl. mot Roma Capitale

(Mål C-419/12)

2012/C 366/45

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Crono Service Scarl m.fl.

Motpart: Roma Capitale

Tolkningsfråga

Utgör artiklarna 49 FEUF, 3 FEU, 3, 4, 5 och 6, 101 och 102 FEUF hinder för tillämpningen av artiklarna 3.3, 3.8 och 3.11 i lag nr 21 av år 1992 i den del det föreskrivs att ”[t]ransportföretaget måste ha sitt säte och uppställningsplatsen måste vara belägen inom den kommun som har utfärdat tillståndet” respektive att ”det för att man ska kunna erhålla och bibehålla tillståndet att tillhandahålla tjänsten uthyrning av bil med chaufför är nödvändigt att med stöd av en rättsakt förfoga över ett säte, en uppställningsplats eller en depå som är belägen i den kommun som har utfärdat tillståndet” respektive att ”[t]jänsten uthyrning av bil med chaufför ska bokas på uppställningsplatserna. Varje gång tjänsten uthyrning av bil med chaufför utnyttjas måste tillhandahållandet påbörjas och avslutas på uppställningsplatsen, belägen i den kommun som har utfärdat tillståndet, och fordonet måste återvända till denna plats, medan kunden kan hämtas upp och lämnas av även i andra kommuner.”?


24.11.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 366/26


Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italien) den 14 september 2012 — Anitrav mot Roma Capitale

(Mål C-420/12)

2012/C 366/46

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Associazione Nazionale Imprese Trasporto Viaggiatori (Anitrav)

Motpart: Roma Capitale

Tolkningsfråga

Utgör artiklarna 49 FEUF, 3 FEU, 3, 4, 5 och 6, 101 och 102 FEUF hinder för tillämpningen av artiklarna 3.3, 3.8 och 3.11 i lag nr 21 av år 1992 i den del det föreskrivs att ”[t]ransportföretaget måste ha sitt säte och uppställningsplatsen måste vara belägen inom den kommun som har utfärdat tillståndet” respektive att ”det för att man ska kunna erhålla och bibehålla tillståndet att tillhandahålla tjänsten uthyrning av bil med chaufför är nödvändigt att med stöd av en rättsakt förfoga över ett säte, en uppställningsplats eller en depå som är belägen i den kommun som har utfärdat tillståndet” respektive att ”[t]jänsten uthyrning av bil med chaufför ska bokas på uppställningsplatserna. Varje gång tjänsten uthyrning av bil med chaufför utnyttjas måste tillhandahållandet påbörjas och avslutas på uppställningsplatsen, belägen i den kommun som har utfärdat tillståndet, och fordonet måste återvända till denna plats, medan kunden kan hämtas upp och lämnas av även i andra kommuner.”?


24.11.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 366/26


Begäran om förhandsavgörande framställd av Administrativen sad Sofia-grad (Bulgarien) den 26 september 2012 — Slancheva sila EOOD mot Izpalnitelen direktor na Darzhaven fond ”Zemedelie” — Razplashtatelna agentsia

(Mål C-434/12)

2012/C 366/47

Rättegångsspråk: bulgariska

Hänskjutande domstol

Administrativen sad Sofia-grad

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Slancheva sila EOOD

Motpart: Izpalnitelen direktor na Darzhaven fond ”Zemedelie” — Razplashtatelna agentsia

Tolkningsfrågor

1.

Vilken tolkning ska begreppet ”förutsättningar som har skapats på ett konstlat sätt” ges mot bakgrund av artikel 4 punkt 8 i förordning nr 65/2011 (1)?

2.

Ska artikel 4 punkt 8 i förordning nr 65/2011 tolkas så, att den utgör hinder för tillämpningen av artikel 7.2 i den bulgariska förordningen nr 29 av den 11 augusti 2008 som föreskriver att stöd nekas sökande/stödmottagare när det står klart att de har skapat förutsättningarna för sådant stöd på ett konstlat sätt i syfte att erhålla en förmån i strid med stödets syfte?

3.

Ska artikel 4 punkt 8 i förordning nr 65/2011 tolkas så, att den utgör hinder för tillämpningen av rättspraxis i Republiken Bulgarien, enligt vilken förutsättningar anses ha skapats på ett konstlat sätt i syfte att erhålla en förmån i strid med stödets syfte när det finns en rättslig förbindelse mellan sökandena?

4.

Föreligger ”förutsättningar som har skapats på ett konstlat sätt” när olika sökande, som är självständiga rättssubjekt, använder avgränsade, närliggande markområden som före ansökningarna utgjorde ett enda markområde, och när det finns en faktisk förbindelse som exempelvis består i att sökandena har samma ombud, anbudsgivare, entreprenörer, säte och adress?

5.

Är det nödvändigt att slå fast att det föreligger en avsiktlig samordning mellan sökandena och/eller tredje man i syfte att erhålla en fördel för en viss sökande?

6.

Vad utgör en förmån i den mening som avses i artikel 4 punkt 8 i förordning nr 65/2011, och omfattar den närmare bestämt utarbetningen av flera mindre investeringsprojekt för att en viss sökande ska erhålla den högsta finansieringen om 200 000 euro för vart och ett av dem, även om projekten har lämnats in av olika sökande?

7.

Ska artikel 4 punkt 8 i förordning nr 65/2011 tolkas så, att den utgör hinder för tillämpningen av rättspraxis i Republiken Bulgarien, enligt vilken följande tre kumulativa förutsättningar ska föreligga för tillämpningen av bestämmelsen: 1. avsaknad av operativ autonomi och/eller förekomsten av förutsättningar för stöd som har skapats på ett konstlat sätt, 2. i syfte att erhålla en fördel, och 3. i strid med stödets syfte?


(1)  Kommissionens förordning (EU) nr 65/2011 av den 27 januari 2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1698/2005 vad gäller kontroller och tvärvillkor i samband med stöd för landsbygdsutveckling (EUT L 25, s. 8).


24.11.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 366/27


Överklagande ingett den 3 oktober 2012 av Rivella International AG av den dom som tribunalen (sjätte avdelningen) meddelade den 12 juli 2012 i mål T-170/11, Rivella International AG mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

(Mål C-445/12)

2012/C 366/48

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Klagande: Rivella International AG (ombud: C. Spintig, S. Pietzcker och R. Jacobs, Rechtsanwälte)

Övriga parter i målet: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) och Baskaya di Baskaya Alim e C. Sas

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva den angripna domen och återförvisa målet till tribunalen, och

förplikta motparten att ersätta de rättegångskostnader som uppkommit i första instans och i överklagandet.

Grunder och huvudargument

Klaganden vänder sig i förevarande överklagande mot tribunalens dom (sjätte avdelningen) av den 12 juli 2012 angående en talan mot det beslut som meddelats av fjärde överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) den 10 januari 2011 (ärende R 534/2010-4) om ett invändningsförfarande mellan Rivella International AG och Baskaya di Baskaya Alim e C. Sas.

Klaganden åberopar följande grunder:

Tribunalen har åsidosatt artikel 42.2 och 42.3 i förordning nr 207/2009, (1) genom att

begära bevis på att det varumärke som invändningen grundas på verkligen har använts, trots att detta varumärke varken är ett gemenskapsvarumärke eller ett ”äldre nationellt varumärke” utan endast den tyska delen av ett varumärke som varit föremål för internationell registrering,

anse att frågan om området för användningen av ett äldre (internationellt) registrerat varumärke fullständigt regleras i förordning nr 207/2009 och att medlemsstaternas nationella rätt endast utgör en komplettering till förordningen,

bortse från att en sådan tolkning leder till ett resultat som inte eftersträvas med förordning nr 207/2009, särskilt skäl 3 i förordningen, det vill säga åtskillnaden mellan registrering och möjligheten till användning av ett gemenskapsvarumärke i andra fall än de som uttryckligen föreskrivs i förordningen.


(1)  Rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (EUT L 78, s. 1).


24.11.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 366/27


Beslut meddelat av ordföranden på domstolens åttonde avdelning den 5 juli 2012 — Europeiska kommissionen mot Konungariket Sverige

(Mål C-70/11) (1)

2012/C 366/49

Rättegångsspråk: svenska

Ordföranden på åttonde avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.


(1)  EUT C 120, 16.4.11


24.11.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 366/27


Beslut meddelat av domstolens ordförande den 6 augusti 2012 (begäran om förhandsavgörande — Juzgado Constencioso Administrativo — Espagne) mot Susana Natividad Martínez Álvarez/Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad del Principado de Asturias

(Mål C-194/11) (1)

2012/C 366/50

Rättegångsspråk: spanska

Domstolens ordföranden har beslutat att avskriva målet.


(1)  EUT C 226, 30.07.2011


24.11.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 366/27


Beslut meddelat av domstolens ordförande den 11 juli 2012 — Europeiska kommissionen mot Zhejiang Xinshiji Foods Co. Ltd, Hubei Xinshiji Foods Co. Ltd och Europeiska rådet

(Mål C-195/11 P) (1)

2012/C 366/51

Rättegångsspråk: engelska

Domstolens ordförande har beslutat att avskriva målet.


(1)  EUT C 179, 18.06.2011


Tribunalen

24.11.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 366/28


Tribunalens dom av den 9 oktober 2012 — Italien mot kommissionen

(Mål T-426/08) (1)

(EUGFJ - Garantisektionen - EGFJ - Utgifter som undantas från finansiering - Frukt och grönsaker - Socker - Bearbetning av citrusfrukter - Mjölk - Jordbruksgrödor - Schablonmässig finansiell korrigering - Proportionalitet - Motiveringsskyldighet - Oriktig bedömning föreligger inte)

2012/C 366/52

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Republiken Italien (ombud: P. Gentili, avvocato dello Stato)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: P. Rossi och F. Jimeno Fernández)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av kommissionens beslut 2008/582/EG av den 8 juli 2008 om undantagande från gemenskapsfinansiering av vissa utgifter som verkställts av medlemsstaterna inom ramen för garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) och inom ramen för Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) (EUT L 186, s. 39), i den del vissa utgifter som verkställts av Republiken Italien och som uppgår till 174 704 912,66 euro, utelämnats.

Domslut

1.

Talan ogillas.

2.

Republiken Italien ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Europeiska kommissionens rättegångskostnader.


(1)  EUT C 301, 22.11.2008.


24.11.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 366/28


Tribunalens dom av den 5 oktober 2012 — Evropaïki Dynamiki mot kommissionen

(Mål T-591/08) (1)

(Offentlig upphandling av tjänster - Anbudsförfarande - Tillhandahållande av IT-tjänster - Klassificering av en anbudsgivare i andra hand i kaskadssystemet - Talan om ogiltigförklaring - Skäl för uteslutning från anbudsförfarande - Intressekonflikt - Motiveringsskyldighet - Uppenbart oriktig bedömning - Likabehandling - Utomobligatoriskt skadeståndsansvar)

2012/C 366/53

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Aten, Grekland) (ombud: advokaterna N. Korogiannakis och P. Katsimani)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: inledningsvis B. Simon och E. Manhaeve, biträdda av advokaten P. Wytinck, därefter E. Manhaeve, biträdd av advokaterna P. Wytinck och B. Hoorelbeke)

Saken

Dels talan om ogiltigförklaring av kommissionens beslut av den 17 oktober2008 om att välja sökandens anbud i anbudsförfarandet ”Statistical Information Technologies” avseende konsult- och utvecklingstjänster för utbyte av statistiska uppgifter och metadata (SDMX) (EUT S 2008 120-159017) i andra hand i kaskadssystemet avseende delarna 2 och 3 och samtliga härmed sammanhörande beslut inklusive beslutet att tilldela den utvalde anbudsgivaren kontraktet, dels talan om skadestånd.

Domslut

1.

Talan ogillas.

2.

Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE ska bära sina egna rättegångskostnader och ersätta kommissionens rättegångskostnader.


(1)  EUT C 82, 4.4.2009.


24.11.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 366/29


Tribunalens dom av den 10 oktober 2012 — Ningbo Yonghong Fasteners mot rådet

(Mål T-150/09) (1)

(Dumpning - Import av vissa fästdon av järn eller stål med ursprung i Kina - Status som företag som verkar i en marknadsekonomi - Frist för antagande av beslut avseende denna status - Uppenbart oriktig bedömning - Bevisbörda - Anpassning av kostnader - Artikel 2.5 och 2.7 b och c i förordning (EG) nr 384/96 (nu artikel 2.5 och 2.7 b och c i förordning (EG) nr 1225/2009))

2012/C 366/54

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Ningbo Yonghong Fasteners Co. Ltd (Zhouhan, Kina) (ombud: advokaterna F. Graafsma och J. Cornelis)

Svarande: Europeiska unionens råd (ombud: inledningsvis J.-P. Hix, biträdd av advokaterna G. Berrisch och G. Wolf, därefter J.-P. Hix och B. Driessen, biträdda av advokaten G: Berrisch)

Parter som har intervenerat till stöd för svaranden: Europeiska kommissionen (ombud: H, van Vliet och C. Clyne) och European Industrial Fasteners Institute AISBL (EIFI) (Bryssel, Belgien) (ombud: inledningsvis advokaterna J. Bourgeois, Y. van Gerven och E. Wäktare, därefter advokaten J. Bourgeois)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av rådets förordning (EG) nr 91/2009 av den 26 januari 2009 om införandet av en slutgiltig antidumpningstull beträffande import av vissa fästdon av järn eller stål med ursprung i Folkrepubliken Kina (EUT L 29, s. 1).

Domslut

1.

Talan ogillas.

2.

Ningbo Yonghong Fasteners Co. Ltd ska bära sina rättegångskostnader och ersätta de kostnader som Europeiska unionens råd och European Industrial Fasteners Institute AISBL åsamkats.

3.

Europeiska kommissionen ska bära sina rättegångskostnader.


(1)  EUT C 141, 20.6.2009.


24.11.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 366/29


Tribunalens dom av den 10 oktober 2012 — Grekland mot kommissionen

(Mål T-158/09) (1)

(EUGFJ - Garantisektionen - Utgifter som undantas från finansiering - Avslut av räkenskaper för utbetalningsställen i medlemsstaterna beträffande utgifter som finansierats av EUGFJ - Medlemsstatens oaktsamhet vid återkrav av belopp som felaktigt utbetalats - Medlemsstaten får stå för de ekonomiska följderna av att återkravet ej genomförts)

2012/C 366/55

Rättegångsspråk: grekiska

Parter

Sökande: Republiken Grekland (ombud: I. Chalkias, S. Papaïoannou och V. Karra)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: F. Jimeno Fernández och E. Tserepa-Lacombe, biträdda av advokaten N. Korogiannakis)

Saken

Talan om ogiltigförklaring eller ändring av kommissionens beslut K(2009) 810 (slutlig) av den 13 februari 2009 om de ekonomiska följder som, i samband med avslutandet av räkenskaperna för utgifter som bekostas av garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ), ska tillämpas vid vissa oegentligheter som begåtts av aktörer, i den del som ett belopp om 13 348 979,02 euro undantas från gemenskapsfinansiering och Republiken Grekland åläggs att betala det.

Domslut

1.

Kommissionens beslut K(2009) 810 (slutlig) av den 13 februari 2009 om de ekonomiska följder som, i samband med avslutandet av räkenskaperna för utgifter som bekostas av garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ), ska tillämpas vid vissa oegentligheter som begåtts av aktörer, ogiltigförklaras i den del som ärendena EL/1993/01 och EL/1994/031 därigenom avslutas och Republiken Grekland därigenom åläggs att betala ett belopp om 519 907 euro respektive ett belopp om 300 914,99 euro.

2.

Talan ogillas i övrigt.

3.

Republiken Grekland ska bära fyra femtedelar av sina rättegångskostnader och ersätta fyra femtedelar av Europeiska kommissionens rättegångskostnader.


(1)  EUT C 153, av den 4 juli 2009.


24.11.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 366/30


Tribunalens dom av den 10 oktober 2012 — Shanghai Biaowu High-Tensile Fastener och Shanghai Prime Machinery mot rådet

(Mål T-170/09) (1)

(Dumpning - Import av vissa fästdon av järn eller stål med ursprung i Kina - Status som företag som verkar i en marknadsekonomi - Frist för antagande av beslut avseende denna status - Principen om god förvaltningssed - Bevisbörda - Motiveringsskyldighet - Artiklarna 2.7 b, 2.7 c och 10 i förordning (EG) nr 384/96 (nu artiklarna 2.7 b, 2.7 c och 10 i förordning (EG) nr 1225/2009))

2012/C 366/56

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Shanghai Biaowu High-Tensile Fastener (Baoshan, Kina) och Shanghai Prime Machinery (Shanghai, Kina) (ombud: inledningsvis advokaterna K. Adamantopoukos och Y. Melin, därefter advokaterna Y. Melin, V. Akritidis och F. Crespo)

Svarande: Europeiska unionens råd (ombud: inledningsvis J.-P. Hix, biträdd av advokaterna G. Berrisch och G. Wolf, därefter J.-P. Hix och B. Driessen, biträdda av advokaten G. Berrisch)

Parter som har intervenerat till stöd för svaranden: Europeiska kommissionen (ombud: H. van Vliet och C. Clyne) och European Industrial Fasteners Institute AISBL (EIFI) (Bryssel, Belgien) (ombud: inledningsvis advokaterna J. Bourgeois, Y. van Gerven och E. Wäktare, därefter J. Bourgeois)

Saken

Talan om delvis ogiltigförklaring av rådets förordning (EG) nr 91/2009 av den 26 januari 2009 om införandet av en slutgiltig antidumpningstull beträffande import av vissa fästdon av järn eller stål med ursprung i Folkrepubliken Kina (EUT L 29, s. 1)

Domslut

1.

Talan ogillas.

2.

Shanghai Biaowu High-Tensile Fastener Co. Ltd och Shanghai Prime Machinery Co. Ltd ska förutom att bära sina egna rättegångskostnader även ersätta dem som Europeiska unionens råd och European Industrial Fasteners Institute AISBL har haft.

3.

Europeiska kommissionen ska bära sina egna rättegångskostnader.


(1)  EUT C 153, 4.7.2009.


24.11.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 366/30


Tribunalens dom av den 10 oktober 2012 — Gem-Year och Jinn-Well Auto-Parts (Zhejiang) mot rådet

(Mål T-172/09) (1)

(Dumpning - Import av vissa fästdon av järn eller stål med ursprung i Kina - Gemenskapsindustrin stöder klagomålet - Definition av den berörda produkten - Skada - Status som företag som verkar i en marknadsekonomi - Kostnaderna för de huvudsakliga insatsvarorna motsvarar till stor del marknadspriserna - Artikel 2.7 b och 2.7 c i förordning (EG) nr 384/96 (nu artikel 2.7 b och 2.7 c i förordning (EG) nr 1225/2009))

2012/C 366/57

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Gem-Year Industrial Co. Ltd (Zhejiang, Kina); och Jinn-Well Auto-Parts (Zhejiang) Co. Ltd (Zhejiang) (ombud: inledningsvis advokaterna K. Adamantopoulos och Y. Melin, därefter advokaterna Y. Melin, V. Akritidis och F. Crespo)

Svarande: Europeiska unionens råd (ombud: inledningsvis J. P. Hix, biträdd av advokaterna G. Berrisch och G. Wolf, därefter, J. P. Hix och B. Driessen biträdda av advokaten G. Berrisch)

Parter som har intervenerat till stöd för svaranden: Europeiska kommissionen (ombud: H. van Vliet och C. Clyne); European Industrial Fasteners Institute AISBL (EIFI) (Bryssel, Belgien) (ombud: inledningsvis advokaterna J. Bourgeois, Y. van Gerven och E. Wäktare, därefter J. Bourgeois)

Saken

Talan om delvis ogiltigförklaring av rådets förordning (EG) nr 91/2009 av den 26 januari 2009 om införandet av en slutgiltig antidumpningstull beträffande import av vissa fästdon av järn eller stål med ursprung i Folkrepubliken Kina (EUT L 29, s. 1)

Domslut

1.

Talan ogillas.

2.

Gem-Year Industrial Co. Ltd och Jinn-Well Auto-Parts (Zhejiang) Co. Ltd ska förutom att bära sina egna rättegångskostnader även ersätta dem som Europeiska unionens råd och European Industrial Fasteners Institute AISBL har haft.

3.

Europeiska kommissionen ska bära sina egna rättegångskostnader.


(1)  EUT C 153, 4.7.2009.


24.11.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 366/31


Tribunalens dom av den 10 oktober 2012 — Evropaïki Dynamiki mot kommissionen

(Mål T-247/09) (1)

(Offentlig upphandling av tjänster - Anbudsförfarande - Tillhandahållande av tjänster för produktion och spridning av Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning och liknande medier offline och online - Beslut att inte anta en anbudsgivares anbud och att tilldela en annan anbudsgivare kontraktet - Motiveringsskyldighet - Likabehandling - Uppenbart oriktig bedömning - Utomobligatoriskt skadeståndsansvar)

2012/C 366/58

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Aten, Grekland) (ombud: advokaterna N. Korogiannakis och M. Dermitzakis)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: N. Bambarra och E. Manhaeve, biträdda av inledningsvis N. Dimipoulos, solicitor, därefter E. Petrise, avocat, och slutligen O. Graber-Soudry, solicitor)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av det beslut som Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer meddelade den 7 april 2009 om att inte anta sökandens anbud inom ramen för anbudsinfordran om tillhandahållande av tjänster för produktion och spridning av Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning och liknande medier offline och online, om ogiltigförklaring av alla beslut som meddelats efter detta beslut, inbegripet beslutet att tilldela en annan anbudsgivare kontraktet, och om skadestånd.

Domslut

1.

Talan ogillas.

2.

Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Europeiska kommissionens rättegångskostnader.


(1)  EUT C 205, 29.8.2009.


24.11.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 366/31


Tribunalens dom av den 10 oktober 2012 — Sviluppo Globale GEIE mot Europeiska kommissionen

(Mål T-183/10) (1)

(Offentlig upphandling av tjänster - Anbudsförfarande - Tillhandahållande av teknisk assistans till Syriens regering - Avslag på ansökan - Motiveringsskyldighet)

2012/C 366/59

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Sviluppo Globale GEIE (Rom, Italien) (ombud: advokaterna F. Sciaudone, R. Sciaudone och A. Neri)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: F. Erlbacher, biträdd av advokaten P. Manzini)

Saken

Ogiltigförklaring av kommissionens beslut av den 14 februari 2010 att inte föra upp det anbud som ingetts av ett konsortium i vilket sökanden deltog på listan över utvalda sökande i förfarandet för anbudsinfordran EUROPEAID/129038/C/SER/SYR avseende tillhandahållande av teknisk assistans till den syriska regeringen för att främja decentraliseringsprocessen och den lokala utvecklingen (EGT 2009/S 223 319862)

Domslut

1.

Kommissionens beslut av den 14 februari 2010 att inte föra upp sökandens anbud på listan över utvalda sökande i förfarandet för anbudsinfordran EUROPEAID/129038/C/SER/SYR avseende tillhandahållande av teknisk assistans till den syriska regeringen för att främja decentraliseringsprocessen och den lokala utvecklingen (EGT 2009/S 223 319862) ogiltigförklaras.

2.

Europeiska kommissionen ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Sviluppo Globale GEIE:s rättegångskostnader.


(1)  EUT C 179, 3.7.2010.


24.11.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 366/31


Tribunalens dom av den 5 oktober 2012 — Lancôme parfums et beauté & Cie mot harmoniseringsbyrån — Focus Magazin Verlag (COLOR FOCUS)

(Mål T-204/10) (1)

(Gemenskapsvarumärke - Ogiltighetsförfarande - Det gemenskapsrättsliga ordmärket COLOR FOCUS - Det äldre gemenskapsrättsliga ordmärket FOCUS - Relativt registreringshinder - Risk för förväxling - Likhet mellan varumärkena - Artiklarna 8.1 b och 53.1 a i rådets förordning (EG) nr 207/2009 - Faktisk användning av det äldre varumärket - Missbruk av rättighet)

2012/C 366/60

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Lancôme parfums et beauté & Cie (Paris, Frankrike) (ombud: advokaterna A. von Mühlendahl och S. Abel)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (ombud: inledningsvis S. Schäffner, därefter A. Folliard-Monguiral)

Övrig deltagare i förfarandet vid harmoniseringsbyrån som intervenerat vid tribunalen: Focus Magazin Verlag GmbH (München, Tyskland) (ombud. advokaterna R. Schweizer och J. Berlinger

Saken

Talan om ogiltigförklaring av det beslut som meddelades den 11 februari 2010 av andra överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (ärende R 238/2009-2) i ett ogiltighetsförfarande mellan Focus Magazin Verlag GmbH och Lancôme parfums et beauté & Cie.

Domslut

1.

Talan ogillas.

2.

Lancôme parfums et beauté & Cie ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 179 av den 3.7.2010


24.11.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 366/32


Tribunalens dom av den 11 oktober 2012 — Novatex mot rådet

(Mål T-556/10) (1)

(Subventioner - Import av visst slags polyetentereftalat med ursprung i Iran, Pakistan och Förenade Arabemiraten - Slutgiltig utjämningstull och slutgiltigt uttag av den provisoriska tullen - Artiklarna 3.1, 3.2, 6 b och 7.2 i förordning (EG) nr 597/2009)

2012/C 366/61

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Novatex Ltd (Karachi, Pakistan) (ombud: advokaten B. Servais)

Svarande: Europeiska unionens råd (ombud: B. Driessen, biträdd av advokaten G. Berrisch och N. Chesaites, barrister)

Part som har intervenerat till stöd för svaranden: Europeiska kommissionen (ombud: H. van Vliet, M. França och G. Luengo)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av rådets genomförandeförordning (EU) nr 857/2010 av den 27 september 2010 om införande av en slutgiltig utjämningstull och om slutgiltigt uttag av den provisoriska tull som införts på import av visst slags polyetentereftalat med ursprung i Iran, Pakistan och Förenade Arabemiraten (EUT L 254, s. 10), i den mån den berör sökanden.

Domslut

1.

Artikel 1 i rådets genomförandeförordning (EU) nr 857/2010 av den 27 september 2010 om införande av en slutgiltig utjämningstull och om slutgiltigt uttag av den provisoriska tull som införts på import av visst slags polyetentereftalat med ursprung i Iran, Pakistan och Förenade Arabemiraten ogiltigförklaras såvitt avser Novatex Ltd, i den mån den slutgiltiga utjämningstull som införts på import av visst slags polyetentereftalat till Europeiska unionen överskrider den tull som är tillämplig i avsaknad av felaktigheter beträffande det belopp som anges på rad 74 i inkomstdeklarationen för beskattningsåret 2008.

2.

Talan ogillas i övrigt.

3.

Europeiska unionens råd ska bära sina rättegångskostnader och ersätta 50 procent av Novatex rättegångskostnader. Europeiska kommissionen ska bära sina rättegångskostnader.


(1)  EUT C 30, 29.1.2011.


24.11.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 366/32


Tribunalens dom av den 10 oktober 2012 — Bimbo mot harmoniseringsbyrån — Panrico (BIMBO DOUGHNUTS)

(Mål T-569/10) (1)

(Gemenskapsvarumärke - Invändningsförfarande - Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket BIMBO DOUGHNUTS - Det äldre nationella ordmärket DOGHNUTS - Relativt registreringshinder - Artikel 75 i förordning (EG) nr 207/2009 - Artikel 76.2 i förordning nr 207/2009 - Artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009 - Yrkande om ändring - Upptagande till sakprövning)

2012/C 366/62

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Bimbo, SA (Barcelona, Spanien) (ombud: advokaten J. Carbonell Callicó)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (ombud: A. Folliard-Monguiral)

Motpart vid överklagandenämnden, som intervenerat vid förstainstansrätten: Panrico, SA (Barcelona, Spanien) (ombud: advokaten D. Pellisé Urquiza)

Saken

Talan mot det beslut som meddelades av harmoniseringsbyråns fjärde överklagandenämnd den 7 oktober 2010 (ärende R 838/2009-4) om ett invändningsförfarande mellan Panrico, SA och Bimbo, SA.

Avgörande

1.

Talan ogillas.

2.

Bimbo, SA ska bära sina rättegångskostnader och ersätta harmonoiseringsbyråns rättegångskostnader.

3.

Panrico, SA ska bära sina rättegångskostnader.


(1)  EUT C 46, 12.2.2011.


24.11.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 366/32


Tribunalens dom av den 10 oktober 2012 — Wessang mot harmoniseringsbyrån — Greinwald (star foods)

(Mål T-333/11) (1)

(Gemenskapsvarumärke - Invändningsförfarande - Ansökan om registrering av figurmärket star foods som gemenskapsvarumärke - Äldre ord- och figurgemenskapsvarumärkena STAR SNACKS - Relativt registreringshinder - Risk för förväxling - Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)

2012/C 366/63

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Nicolas Wessang (Zimmerbach, Frankrike) (ombud: advokaten A. Grolée)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (ombud: G. Schneider)

Motpart vid överklagandenämnden, som intervenerat vid tribunalen: Greinwald GmbH (Kempten, Tyskland) (ombud: advokaterna A. Schulz och C. Onken)

Saken

Talan väckt mot det beslut som fjärde överklagandenämnden vid byrån för harmonisering inom den inre marknaden (harmoniseringsbyrån) antog den 15 april 2011 (ärende R 1837/2010-4) i samband med ett invändningsförfarande mellan Nicolas Wessang och Greinwald GmbH.

Domslut

1.

Det beslut som fjärde överklagandenämnden vid byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) antog den 15 april 2011 (ärende R 1837/2010-4) ogiltigförklaras i den del det avser varor i klasserna 29, 30 och 32 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, med undantag för ”öl” som ingår i klass 32 i Niceöverenskommelsen.

2.

Talan ogillas i övrigt.

3.

Harmoniseringsbyrån ska bära sina egna rättegångskostnader samt ersätta tre fjärdedelar av Nicolas Wessangs rättegångskostnader.

4.

Nicolas Wessang ska bära en fjärdedel av sina rättegångskostnader.

5.

Greinwald GmbH ska bära sina egna rättegångskostnader.


(1)  EUT C 269, 10.9.2011.


24.11.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 366/33


Tribunalens dom av den 9 oktober 2012 — Bial-Portela mot harmoniseringsbyrån

(Mål T-366/11) (1)

(Gemenskapsvarumärke - Invändningsförfarande - Ansökan om registrering av gemenskapsordmärket ZEBEXIR - Tidigare gemenskapsordmärket ZEBINIX - Relativa registreringshinder - Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)

2012/C 366/64

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Bial-Portela & Ca, SA (São Mamede do Coronado, Portugal) (ombud: advokaterna B. Braga da Cruz och J. M. Conceição Pimenta)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (ombud: P. Geroulakos)

Motpart vid överklagandenämnden, som intervenerat vid tribunalen: Isdin, SA (Barcelona, Spanien) (ombud: advokaterna P. López Ronda, G. Macias Bonilla, G. Marín Raigal och H. L. Curtis-Oliver)

Saken

Talan mot det beslut som fattats av första överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån den 6 april 2011 (ärende R 1212/2009-1) avseende ett invändningsförfarande mellan Bial-Portela & Ca, SA och Isdin, SA

Domslut

1.

Det beslut som fattats av första överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)(ärende R 1212/2009-1 den 6 april 2011 ogiltigförklaras.

2.

Harmoniseringsbyrån ska bära sina egna rättegångskostnader och ersätta Bial-Portela & Ca, SAs rättegångskostnader.

3.

Isdin, SA ska bära sina egna rättegångskostnader.


(1)  EUT C 269, 10.09.2011.


24.11.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 366/33


Tribunalens beslut av den 16 oktober 2012 — Monier Roofing Components mot harmoniseringsbyrån (CLIMA COMFORT)

(Mål T-371/11) (1)

(Gemenskapsvarumärke - Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket CLIMA COMFORT - Absoluta registreringshinder - Särskiljningsförmåga saknas - Artikel 7.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 - Rätten att yttra sig - Artikel 75, andra meningen i förordning nr 207/2009 - Prövning av sakförhållandena på eget initiativ - Artikel 76.1 i förordning nr 207/2009)

2012/C 366/65

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Monier Roofing Components (Oberursel, Tyskland) (ombud: advokaten F. Ekey)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (ombud: A. Pohlmann)

Saken

Talan mot det beslut som meddelades av harmoniseringsbyråns första överklagandenämnd den 28 april 2011 (ärende R 2026/2010-1) om en ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket CLIMA COMFORT.

Avgörande

1.

Talan ogillas.

2.

Monier Roofing Components GmbH ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 269, 10.9.2011.


24.11.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 366/34


Tribunalens beslut av den 3 oktober 2012 — Tecnimed mot harmoniseringsbyrån — Ecobrands (ZAPPER-CLICK)

(Mål T-360/10) (1)

(Gemenskapsvarumärke - Tidsfrist för väckande av talan - För sent väckt talan - Oförutsebara omständigheter föreligger inte - Force majeure föreligger inte - Rätt till domstolsprövning - Uppenbart att talan ska avvisas)

2012/C 366/66

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Tecnimed Srl (Vedano Olona, Italien) (ombud: advokaterna M. Franzosi och V. Piccarreta)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (ombud: P. Bullock)

Motpart vid överklagandenämnden: Ecobrands Ltd (London, Förenade kungariket)

Saken

Talan mot det beslut som meddelades av harmoniseringsbyråns fjärde överklagandenämnd den 14 juni 2010 (ärende R 1795/2008-4) angående ett ogiltighetsförfarande mellan Tecnimed Srl och Ecobrands Ltd.

Avgörande

1.

Talan ogillas.

2.

Tecnimed Srl ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 55 av den 19.2.2011.


24.11.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 366/34


Beslut meddelat av tribunalens ordförande den 11 oktober 2012 — Cervelli mot kommissionen

(Mål T-622/11 R) (1)

(Överklagande - Personalmål - Tjänstemän - Utlandstillägg - Begäran om omprövning - Nya omständigheter - Uppenbart att överklagandet ska avvisas)

2012/C 366/67

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Francesca Cervelli (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaten J. García-Gallardo Gil-Fournier)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: J. Currall och V. Joris,)

Saken

Överklagande av det beslut som Europeiska unionens personaldomstol (tredje avdelningen) antog den 12 september 2011 i mål F-98/10, Cervelli mot kommissionen (REU 2011, s. I-0000), om avvisning av talan om ogiltigförklaring av kommissionens beslut att inte ompröva det beslut varigenom sökanden nekades utlandstillägg.

Avgörande

1.

Överklagandet ogillas.

2.

Francesca Cervelli ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Europeiska kommissionens rättegångskostnader i förevarande instans.


(1)  EUT C 32, 4.2.2012.


24.11.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 366/34


Tribunalens beslut av den 28 september 2012 — Heads! mot harmoniseringsbyrån (HEADS)

(Mål T-639/11) (1)

(Gemenskapsvarumärke - Avslag på registreringsansökan - Återkallande av registreringsansökan - Anledning saknas att döma i saken)

2012/C 366/68

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Heads! GmbH & Co. KG (München, Tyskland) (ombud: advokaterna A. Jaeger-Lenz och T. Bösling)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (ombud: D. Walicka)

Saken

Talan mot det beslut som meddelades av harmoniseringsbyråns första överklagandenämnd den 11 oktober 2011 (ärende R 2348/2010-1), gällande en ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket HEADS.

Avgörande

1.

Det finns inte längre anledning att döma i saken.

2.

Sökanden ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 49 av den 18.2.2012


24.11.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 366/34


Tribunalens beslut av den 9 oktober 2012 — Région Poitou-Charentes mot kommissionen

(Mål T-31/12) (1)

(Talan om ogiltigförklaring - Strukturfonder - Rättsakt mot vilken talan inte kan väckas - Delvis upplysande, delvis förberedande rättsakt - Avvisning)

2012/C 366/69

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Région Poitou-Charentes (Frankrike) (ombud: advokaten J. Capiaux)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: F. Dintilhac och A. Steiblytė)

Saken

Begäran om ogiltigförklaring av beslutet i kommissionens skrivelse av den 18 november 2011 angående ”Avslutande av programmet Atlantregionen 2000–2006, godkännande av slutrapporten, CCI:2001 RG 16 0PC 006”.

Avgörande

1.

Talan avvisas.

2.

Région Poitou-Charentes ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Europeiska kommissionens rättegångskostnader.


(1)  EUT C 109, 14.4.2012.


24.11.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 366/35


Tribunalens beslut av den 8 oktober 2012 — ClientEarth mot rådet

(Mål T-62/12) (1)

(Talan om ogiltigförklaring - Tillgång till handlingar - Förordning (EG) nr 1049/2001 - Rättsutlåtande av rådets rättstjänst angående ett förslag till parlamentets och rådets förordning om allmänhetens tillgång till parlamentets, rådets och kommissionens handlingar - Fastställande av beslut om vägran att lämna ut i sin helhet - Avvisning - Tidsfrist för talans väckande - Begreppet rättsakt mot vilken talan kan väckas i den mening som avses i artikel 230 FEUF - Bekräftande rättsakt)

2012/C 366/70

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: ClientEarth (London, Förenade kungariket) (ombud: advokaterna O. Brouwer och P. van den Berg)

Svarande: Europeiska unionens råd (ombud: B. Driessen och C. Fekete)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av rådets beslut i skrivelse av den 1 december 2011, med referens 24/c/01/11, om avslag på sökandens begäran att i sin helhet få tillgång till ett utlåtande av rådets juridiska avdelning (handling nr 6865/09), beträffande ett förslag om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar (EGT L 145, s. 43).

Avgörande

1.

Talan avvisas.

2.

Det saknas skäl att pröva interventionsansökningarna från Konungariket Danmark, Republiken Finland och Konungariket Sverige.

3.

ClientEarth ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 109, 14.4.2012.


24.11.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 366/35


Beslut meddelat av tribunalens ordförande den 11 oktober 2012 — EDF mot kommissionen

(Mål T-389/12 R)

(Interimistiskt förfarande - Konkurrens - Koncentrationer - Elmarknaden - Beslut om att godkänna en företagskoncentration under förutsättning att vissa åtaganden uppfylls - Förlängning av fristen för att uppfylla sina åtaganden nekas - Ansökan om interimistiska åtgärder - Krav på skyndsamhet föreligger inte)

2012/C 366/71

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Électricité de France (EDF) (Paris, Frankrike) (ombud: advokaterna A. Creus Carreras och A. Valiente Martin)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: C. Giolito och S. Nöe)

Saken

Ansökan om interimistiska åtgärder avseende. kommissionens beslut K(2012) 4617 slutlig, av den 28 juni 2012, varigenom sökanden nekas förlängning av fristen för att fullgöra vissa av sina åtaganden, vilka anges i beslut K(2009) 9059, av den 12 november 2009, som tillåter koncentrationen varigenom Electricité de France S.A förvärvar exklusiv kontroll över aktierna i bolaget Segebel (ärende COMP/M.5549 — EDF/Segebel).

Avgörande

1.

Ansökan om interimistiska åtgärder avslås.

2.

Beslut om rättegångskostnader meddelas senare.


24.11.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 366/35


Talan väckt den 14 augusti 2012 — Capitalizaciones Mercantiles mot harmoniseringsbyrån — Leineweber (X)

(Mål T-378/12)

2012/C 366/72

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Capitalizaciones Mercantiles Ltda (Bogotá, Colombia) (ombud: advokaterna J. Devaureix och L. Montoya Terán)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

Motpart vid överklagandenämnden: Leineweber GmbH & Co. KG (Herford, Tyskland)

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

pröva förevarande talan om ogiltigförklaring, med alla de handlingar som bifogats och motsvarande kopior,

pröva alla de bevis som bifogats till ansökan,

bifalla sökandens talan, och därmed ogiltigförklara det beslut som meddelades av första överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) den 15 maj 2012 i ärende R 1524/2011-1, gällande ansökan om gemenskapsvarumärke nr 7045818, och följaktligen fastställa invändningsenhetens beslut av den 25 maj 2011 att registrera gemenskapsvarumärke nr 7045818 ”X” (figurmärke) för varor i klass 25, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökande av gemenskapsvarumärke: Sökanden

Sökt gemenskapsvarumärke: Figurmärket ”X” för varor i klass 25 — Ansökan om gemenskapsvarumärke nr 7045818

Innehavare av det varumärke eller kännetecken som åberopats som hinder för registrering i invändningsförfarandet: Motparten vid överklagandenämnden

Varumärke eller kännetecken som åberopats: Gemenskapsvarumärke nr 4736609 för figurmärket ”X” för, bland annat, varor i klass 25

Invändningsenhetens beslut: Avslag på invändningen för alla omtvistade varor

Överklagandenämndens beslut: Upphävande av invändningsenhetens beslut och avslag på den omtvistade ansökan för varor i klass 25

Grunder: Åsidosättande av artikel 8.1 b i rådets förordning nr 207/2009.


24.11.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 366/36


Talan väckt den 14 september 2012 — Celtipharm mot harmoniseringsbyrån — Alliance Healthcare France (PHARMASTREET)

(Mål T-411/12)

2012/C 366/73

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Celtipharm (Vannes, Frankrike) (ombud: advokaterna P. Greffe och C. Fendeleur)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

Motpart vid överklagandenämnden: Alliance Healthcare France SA (Gennevilliers, Frankrike)

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara beslutet om rättelse (av beslutet av den 2 maj 2012) som meddelades av andra överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) den 26 juni 2012 i ärende R 767/2011-2.

Grunder och huvudargument

Sökande av gemenskapsvarumärke: Alliance Healthcare France SA.

Sökt gemenskapsvarumärke: Ordmärket ”PHARMASTREET” för varor och tjänster i klasserna 3, 5 och 35 — Ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke nr 8 658 445.

Innehavare av det varumärke eller kännetecken som åberopats som hinder för registrering i invändningsförfarandet: Sökanden.

Varumärke eller kännetecken som åberopats: Det nationella ordmärket ”PHARMASEE” för varor och tjänster i klasserna 9, 35, 38, 42 och 44.

Invändningsenhetens beslut: Invändningen bifalls delvis.

Överklagandenämndens beslut: Överklagandet bifalls och invändningsenhetens beslut upphävs.

Grunder: Åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009.


24.11.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 366/36


Talan väckt den 21 september 2012 — Beninca mot kommissionen

(Mål T-418/12)

2012/C 366/74

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Jürgen Beninca (Frankfurt am Main, Tyskland) (ombud: C. Zschocke, lawyer)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara kommissionens beslut av den 26 juli 2012 om underförstått avslag på ansökan om att få tillgång till en handling i samband med ett koncentrationsförfarande (Ärende COMP/M.6166 — NYSE Euronext/Deutsche Börse), och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden två grunder.

1.

Första grunden: Kommissionen har underlåtit att inom den frist som föreskrivs i artikel 8.2 i förordning 1049/2001 (1) ge besked angående sökandens ansökan om att få tillgång till en viss handling. Enligt artikel 8.3 i denna förordning innebär denna underlåtelse att ansökan ska anses ha avslagits genom ett omotiverat beslut vilket utgör ett åsidosättande av tillämpliga bestämmelser gällande tillgång till handlingar.

2.

Andra grunden: Inget av de argument kommissionen åberopat i dess ursprungliga bedömning motiverar att sökandens ska nekas tillgång till det efterfrågade dokumentet.


(1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar (EGT L 145, s. 43).


24.11.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 366/37


Talan väckt den 26 september 2012 — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria mot harmoniseringsbyrån (VALORES DE FUTURO)

(Mål T-428/12)

2012/C 366/75

Rättegångsspråk: spanska

Parter

Sökande: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA (Bilbao, Spanien) (ombud: advokaterna J. de Oliveira Vaz Miranda Sousa och N. González-Alberto Rodríguez)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån)

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det beslut som meddelades av harmoniseringsbyråns andra överklagandenämnd den 4 juli 2012 i ärende R 2299/2011-2, i den mån beslutet fastställer avslaget på ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke nr 9 408 758, och

förplikta svaranden av ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökt gemenskapsvarumärke: Ordmärket ”VALORES DE FUTURO” för varor och tjänster i klasserna 16, 36 och 41 — Registreringsansökan nr 9 408 758

Granskarens beslut: Delvist avslag på ansökan

Överklagandenämndens beslut: Avslag på överklagandet

Grunder:

Åsidosättande av artikel 7.1 c i förordning nr 207/2009

Åsidosättande av artikel 7.1 b i förordning nr 207/2009


24.11.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 366/37


Talan väckt den 28 september 2012 — Distillerie Bonollo m.fl. mot rådet

(Mål T-431/12)

2012/C 366/76

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Distillerie Bonollo SpA (Formigine, Italien), Industria Chimica Valenzana (ICV) SpA (Borgoricco, Italien), Distillerie Mazzari SpA (Sant'Agata sul Santerion, Italien), Caviro Distillerie Srl (Faenza, Italien), och Comercial Química Sarasa, SL (Madrid, Spanien) (ombud: R. MacLean, solicitor)

Svarande: Europeiska unionens råd

Yrkanden

Sökandena yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara artikel 1 i rådets genomförandeförordning (EU) nr 626/2012 av den 26 juni 2012 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av vinsyra med ursprung i Folkrepubliken Kina (1) (nedan kallad den angripna förordningen), i den mån de antidumpningstullsatser som är tillämpliga på Ninghai Organic Chemical Factory och Changmao Biochemical Engineering Company Co. Ltd har fastställts i strid med gällande rätt genom en uppenbart felaktig bedömning som behäftar förordningen med fel, ett åsidosättande av artiklarna 2 och 11.9 i rådets förordning EG 1225/2009 (2) (nedan kallad grundförordningen), ett åsidosättande av sökandens rätt till försvar och en bristande motivering av den angripna förordningen,

besluta att den angripna förordningen ska äga fortsatt giltighet till dess att rådet har vidtagit nödvändiga åtgärder för att följa domstolens avgörande i enlighet med artikel 264 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, och

förplikta svaranden och eventuella intervenienter att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökandena åberopar fem grunder till stöd för sin talan.

1.

Som första grund gör sökanden gällande att svaranden gjorde en uppenbart felaktig bedömning, genom att ändra metoden som tillämpades för att fastställa normalvärdet för ett jämförbart land utan tillräcklig motivering till stöd för ändrade omständigheter, vilket innebär ett åsidosättande av artikel 11.9 i grundförordningen.

2.

Som andra grund gör sökanden gällande att svaranden gjorde en uppenbart felaktig bedömning, genom att inte beakta faktiska inhemska försäljningspriser i det jämförbara landet och felaktigt använda konstruerade värden, vilket innebär ett åsidosättande av artikel 2.1, 2.2, 2.7 a och 2.7 b i grundförordningen.

3.

Som tredje grund gör sökanden gällande att svaranden gjorde en uppenbart felaktig bedömning, genom att använda de amerikanska och västeuropeiska priserna för bensen istället för de faktiska råvarukostnaderna i produktionslandet, vilket utgör ett åsidosättande av artikel 2.3 i grundförordningen och resulterade i att ett felaktigt värde tillämpades som normalvärde i granskningen.

4.

Som fjärde grund gör sökanden gällande att svaranden gjorde uppenbara felaktiga bedömningar, genom att förvanska produktionskostnaderna i det konstruerade normalvärde som nåddes, och genom att använda kostnader för råvaran som inte var likvärdiga, vilket innebär ett åsidosättande av artikel 2.3 i grundförordningen.

5.

Som femte grund gör sökanden gällande att svaranden och Europeiska kommissionen åsidosatte sökandens rätt till försvar, genom att inte ge tillgång till de uppgifter som krävs för att ordentligt förstå metoden som användes för att fastställa normalvärdet, och genom att inte heller ge tillräckliga motiveringar till nyckelfrågor angående beräkningen av normalvärdet för det jämförbara landet och de motsvarande dumpningsmarginalerna som tillämpades, vilket behäftar den angripna förordningen med fel.


(1)  Rådets genomförandeförordning (EU) nr 626/2012 av den 26 juni 2012 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 349/2012 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av vinsyra med ursprung i Folkrepubliken Kina (EUT 2012 L 182, s. 1).

(2)  Rådets förordning (EG) nr 1225/2009 av den 30 november 2009 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen (EUT 2009 L 343, s. 51), i dess ändrade lydelse.


24.11.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 366/38


Talan väckt den 26 september 2012 — VTZ m.fl. mot Europeiska unionens råd

(Mål T-432/12)

2012/C 366/77

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Volžskij trubnyi zavod OAO (VTZ OAO) (Volzhsky, Ryssland), Taganrogskij metallurgičeskij zavod OAO (Tagmet OAO) (Taganrog, Ryssland), Sinarskij trubnyj zavod OAO (SinTZ OAO) (Kamensk-Uralsky, Ryssland) och Severskij trubnyj zavod OAO (STZ OAO) (Polevskoy, Ryssland) (ombud: advokaterna J.F. Bellis, F. Di Gianni, G. Coppo and C. Van Hemelrijck)

Svarande: Europeiska unionens råd

Yrkanden

Sökandena yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara rådets genomförandeförordning (EU) nr 585/2012 av den 26 juni 2012 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av vissa sömlösa rör av järn eller stål med ursprung i Ryssland och Ukraina, efter en översyn vid giltighetstidens utgång enligt artikel 11.2 i förordning (EG) nr 1225/2009 och om avslutande av översynen vid giltighetens utgång av import av vissa sömlösa rör av järn eller stål med ursprung i Kroatien (EUT L 174, 2012, s. 5), och

förplikta svaranden att ersätta rättgångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökandena fyra grunder.

1.

Första grunden: Rådet har gjort en uppenbart oriktig bedömning av de faktiska omständigheterna samt har åsidosatt artikel 3.4 i rådets förordning (EG) nr 1225/2009 (1) (grundförordningen) och likabehandlingsprincipen, genom att göra en sammantagen bedömning av importen från Ryssland och importen från Ukraina.

2.

Andra grunden: Rådet har åsidosatt likabehandlingsprincipen och gjort en uppenbart oriktig bedömning av de faktiska omständigheterna och har härigenom åsidosatt artikel 11.2 i grundförordningen, genom att anse att skadan sannolikt skulle återkomma om åtgärderna upphörde.

3.

Tredje grunden: Rådet har åsidosatt artiklarna 9.4 och 21 i grundförordningen och likabehandlingsprincipen genom att göra en uppenbart oriktig bedömning när det gäller analysen av unionens intresse.

4.

Fjärde grunden: Rådet har åsidosatt principen om en god förvaltning och sökandenas rätt till försvar genom att inte pröva de argument som sökandena lagt fram under undersökningen och genom att inte underrätta sökandena om väsentliga omständigheter och överväganden i ärendet. Rådet har även åsidosatt sin motiveringsskyldighet och principen om en god förvaltning och sökandenas rätt till försvar genom att ge medlemsstaterna information om ärendet innan den hade mottagit några kommentarer från sökandena och genom att samråda med rådgivande antidumpningskommittén innan den hade hört sökandena.


(1)  Rådets förordning (EG) nr 1225/2009 av den 30 november 2009 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen (EUT L 343, 2009, s. 51) i ändrad lydelse.


24.11.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 366/39


Talan väckt den 28 september 2012 — Steiff mot harmoniseringsbyrån (metallknapp som satts fast i mitten av ett tygdjurs öra)

(Mål T-433/12)

2012/C 366/78

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Margarete Steiff GmbH (Giengen an der Brenz, Tyskland) (ombud: Rechtsanwalt D. Fissl)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det beslut som första överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) meddelade den 23 juli 2012 i ärende R 1693/2011-1,

ogiltigförklara harmoniseringsbyråns avslag på ansökan om gemenskapsvarumärke nr 9439613, och

förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökt gemenskapsvarumärke: Positionsmärke genom vilket det görs anspråk på skydd för en glänsande eller matt, rund metallknapp som satts fast i mitten av ett tygdjurs öra, för varor i klass 28 — Registreringsansökan nr 9439613

Granskarens beslut: Avslag på registreringsansökan

Överklagandenämndens beslut: Avslag på överklagandet

Grunder: Åsidosättande av artikel 7.1 b i förordning nr 207/2009


24.11.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 366/39


Talan väckt den 28 september 2012 — Steiff mot harmoniseringsbyrån (tyglapp med metallknapp som sitter fast i mitten av ett tygdjurs öra)

(Mål T-434/12)

2012/C 366/79

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Margarete Steiff GmbH (Giengen an der Brenz, Tyskland) (ombud: Rechtsanwalt D. Fissl)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det beslut som första överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) meddelade den 19 juli 2012 i ärende R 1692/2011-1,

ogiltigförklara harmoniseringsbyråns avslag på ansökan om gemenskapsvarumärke nr 9439654, och

förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökt gemenskapsvarumärke: Positionsmärke genom vilket det görs anspråk på skydd för en fyrkantig, avlång tyglapp som sitter fast i mitten av ett tygdjurs öra genom en, glänsande eller matt, rund metallknapp, för varor i klass 28 — Registreringsansökan nr 9439654

Granskarens beslut: Avslag på registreringsansökan

Överklagandenämndens beslut: Avslag på överklagandet

Grunder: Åsidosättande av artikel 7.1 b i förordning nr 207/2009


24.11.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 366/39


Talan väckt den 5 oktober 2012 — Changmao Biochemical Engineering mot rådet

(Mål T-442/12)

2012/C 366/80

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd (Changzhou, Kina) (ombud: advokaterna E. Vermulst och S. Van Cutsem)

Svarande: Europeiska unionens råd

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara rådets genomförandeförordning (EU) nr 626/2012 av den 26 juni 2012 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 349/2012 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av vinsyra med ursprung i Folkrepubliken Kina (EUT L 182, s. 1) i den mån sökanden berörs, och

förplikta svaranden att ersätta sökandens kostnader.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden fem grunder.

1.

Som första grund gör sökanden gällande att svaranden gjorde en uppenbart oriktig bedömning och åsidosatte artikel 2.7 c första strecksatsen i rådets förordning (EG) nr 1225/2009 av den 30 november 2009 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen (EUT L 343, s. 51), genom att avslå sökandens ansökan om marknadsekonomisk status med stöd av en påstådd missuppfattning av priset på råvaran bensen. Unionsinstitutionerna gjorde en uppenbart oriktig bedömning när de jämförde priset på bensen framställt ur koks med priset på bensen framställt ur petroleum, och grundade sin bedömning på en exporttull som de kände till inte var i kraft. Dessutom åsidosatte unionsinstitutionerna artikel 2.7 c första strecksatsen i rådets förordning (EG) nr 1225/2009 genom att anse att avsaknaden av återbetalning av mervärdesskatt på bensenexport utgjorde ett större statligt inflytande i sökandens affärsbeslut.

2.

Som andra grund gör sökanden gällande att svaranden gjorde en uppenbart oriktig bedömning och åsidosatte artikel 11.3 i rådets förordning (EG) nr 1225/2009, eftersom rådet skulle ha gett sökanden marknadsekonomisk status under interimöversynen och därför felaktigt drog slutsatsen att omständigheterna gällande dumpning hade ändrats väsentligt och att dessa förändringar var av bestående karaktär.

3.

Som tredje grund gör sökanden gällande att svaranden åsidosatte motiveringsskyldigheten, artikel 296 FEUF och artiklarna 6.7, 11.3, 14.2 och 18.4 i rådets förordning nr 1225/2009, genom att inte beakta och motivera avslaget på de kommentarer och den bevisning sökanden framställt, och genom att inte ge en tydlig motivering till den påstådda missuppfattningen av priset på råvaran bensen.

4.

Som fjärde grund gör sökanden gällande att svaranden åsidosatte artikel 2.7 c andra stycket i rådets förordning (EG) nr 1225/2009, genom att inte besluta om marknadsekonomisk status inom tre månader från det att undersökningen påbörjats.

5.

Som femte grund gör sökanden gällande att svaranden åsidosatte artikel 20.2 i rådets förordning (EG) nr 1225/2009 och rätten till försvar, genom att inte lämna ut de uppgifter som låg till grund för beräkningen av normalvärdet.


24.11.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 366/40


Tribunalens beslut av den 3 oktober 2012 — 3M Pumps/OHMI mot 3M (3M Pumps)

(Mål T-25/12) (1)

2012/C 366/81

Rättegångsspråk: italienska

Femte avdelningens ordförande har förordnat om avskrivning av målet.


(1)  EUT C 98, 31.03.2012.


Personaldomstolen

24.11.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 366/41


Talan väckt den 25 september 2012 — ZZ mot parlamentet

(Mål F-102/12)

2012/C 366/82

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaterna C. Bernard-Glanz och S. Rodrigues)

Svarande: Europaparlamentet

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av beslutet att med retroaktiv effekt ändra sökandens lönegradsplacering till AST5, löneklass 3.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara det angripna beslutet och, i den mån det är nödvändigt, beslutet att avslå sökandens klagomål,

klargöra för svaranden följderna av ogiltigförklaringen av det angripna beslutet, nämligen en omplacering, från och med den 1 maj 2004, av sökanden till lönegrupp D4, löneklass 8,, en karriärutveckling i enlighet med de befordringar och uppflyttningar till högre löneklass som har skett sedan dess, och betalning av all eventuell utestående lön, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.


24.11.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 366/41


Talan väckt den 28 september 2012 — ZZ mot EIB

(Mål F-107/12)

2012/C 366/83

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaten L. Levi)

Svarande: Europeiska investeringsbanken

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av Europiska investeringsbankens tysta beslut att inte beräkna värdeökningen av sökandens pensionsgrundande tjänsteår.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara det tysta beslutet att avslå sökandens ansökan av den 10 juli 2011 om att Europeiska investeringsbanken dels ska beräkna värdeökningen av sökandens pensionsgrundande tjänsteår, dels, därutöver, ska betala ut ett belopp som motsvarar denna värdeökning,

förplikta Europeiska investeringsbanken att bevilja sökanden en värdeökning av de pensionsgrundande tjänsteåren motsvarande sex år och en månad med kompletterande försäkring,

förplikta Europeiska investeringsbanken att betala 5 000 euro, en summa som fastställts i överensstämmelse med rätt och billighet (ex aequo et bono) och provisoriskt, i ersättning för den ideella skada sökanden lidit, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.