ISSN 1977-1061

doi:10.3000/19771061.C_2012.175.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

C 175

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

55 årgången
19 juni 2012


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

I   Resolutioner, rekommendationer och yttranden

 

YTTRANDEN

 

Europeiska datatillsynsmannen

2012/C 175/01

Yttrande från Europeiska datatillsynsmannen över kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag samt kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag

1

 

II   Meddelanden

 

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2012/C 175/02

Meddelande i enlighet med artikel 12.5 a) i Rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om den information som medlemsstaternas tullmyndigheter tillhandahållit beträffande klassificering av varor enligt tullnomenklaturen

9

2012/C 175/03

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.6555 – Posco/MC/MCHC/JV) ( 1 )

10

2012/C 175/04

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.6604 – CPPIB/Atlantia/Grupo Costanera) ( 1 )

10

 

III   Förberedande akter

 

Europeiska centralbanken

2012/C 175/05

Europeiska centralbankens yttrande av den 25 april 2012 om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska riskkapitalfonder och om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om europeiska fonder för socialt företagande (CON/2012/32)

11

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2012/C 175/06

Eurons växelkurs

17

 

UPPLYSNINGAR FRÅN MEDLEMSSTATERNA

2012/C 175/07

Meddelande från kommissionen i enlighet med artikel 17.5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1008/2008 om gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i gemenskapen – Ny anbudsinfordran om tillhandahållande av regelbunden lufttrafik i enlighet med allmän trafikplikt ( 1 )

18

 

V   Yttranden

 

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV DEN GEMENSAMMA HANDELSPOLITIKEN

 

Europeiska kommissionen

2012/C 175/08

Tillkännagivande om antidumpningsåtgärder för import av vissa beredda eller konserverade citrusfrukter (mandariner osv.) med ursprung i Folkrepubliken Kina och partiellt återupptagande av antidumpningsundersökningen beträffande import av vissa beredda eller konserverade citrusfrukter (mandariner osv.) med ursprung i Folkrepubliken Kina

19

2012/C 175/09

Tillkännagivande om inledande av en översyn vid giltighetstidens utgång av de antidumpningsåtgärder som tillämpas på import av viss beredd eller konserverad sockermajs i form av korn med ursprung i Thailand

22

 

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

 

Europeiska kommissionen

2012/C 175/10

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.6631 – Permira Europe III/Telepizza) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande ( 1 )

31

2012/C 175/11

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.6561 – Cytec Industries/Umeco) ( 1 )

32

2012/C 175/12

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.6616 – Lion Capital/Alain Afflelou Group) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande ( 1 )

33

2012/C 175/13

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.6490 – EADS/Israel Aerospace Industries/JV) ( 1 )

34

 

ÖVRIGA AKTER

 

Europeiska kommissionen

2012/C 175/14

Offentliggörande av ansökan i enlighet med artikel 6.2 i rådets förordning (EG) nr 510/2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel

35

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

 


I Resolutioner, rekommendationer och yttranden

YTTRANDEN

Europeiska datatillsynsmannen

19.6.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 175/1


Yttrande från Europeiska datatillsynsmannen över kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag samt kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag

2012/C 175/01

EUROPEISKA DATATILLSYNSMANNEN HAR AVGETT DETTA YTTRANDE

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 16,

med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, särskilt artiklarna 7 och 8,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (1), och

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (2), särskilt artikel 28.2.

HÄRIGENOM FRAMFÖRS FÖLJANDE.

1.   INLEDNING

1.1   Samrådet med Europeiska datatillsynsmannen

1.

Detta yttrande ingår i ett paket av fyra yttranden från Europeiska datatillsynsmannen om den finansiella sektorn som antogs samma dag (3).

2.

Den 20 juli 2011 antog kommissionen två förslag om ändring av banklagstiftningen. Det första är ett förslag till direktiv om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag (”förslaget till direktiv”) (4). Det andra är ett förslag till förordning om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag (”förslaget till förordning”) (5). Förslagen skickades till Europeiska datatillsynsmannen för samråd samma dag. Den 18 november 2011 samrådde Europeiska unionens råd med Europeiska datatillsynsmannen om förslaget till direktiv.

3.

Ett informellt samråd ägde rum med Europeiska datatillsynsmannen innan förslaget till förordning antogs. Europeiska datatillsynsmannen konstaterar att flera av hans kommentarer har beaktats i förslaget.

4.

Europeiska datatillsynsmannen välkomnar samråden med kommissionen och rådet och rekommenderar att en hänvisning till detta yttrande införs i ingressen till de antagna instrumenten.

1.2   Förslagens syfte och omfattning

5.

Lagstiftningsförslaget omfattar två rättsliga instrument: ett direktiv om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag samt en förordning om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag. Det övergripande politiska syftet med förslagen är att skapa en effektivt fungerande banksektor och att återställa aktörernas och allmänhetens förtroende. De föreslagna instrumenten ska ersätta direktiv 2006/48/EG och direktiv 2006/49/EG, som följaktligen kommer att upphävas.

6.

De viktigaste nya inslagen i förslaget till direktiv är bestämmelserna om sanktioner och effektiv företagsstyrning och bestämmelserna för att förhindra en övertro på externa kreditbetyg. Syftet är framför allt att införa effektiva, proportionella och avskräckande sanktionssystem, ange vilka personer som ska omfattas av administrativa sanktionssystem och skapa mekanismer som uppmuntrar rapportering av överträdelser. Syftet är också att stärka lagstiftningen om företagsstyrning och att minska övertron på externa kreditbetyg (6).

7.

Förslaget till förordning kompletterar förslaget till direktiv genom att enhetliga och direkt tillämpbara tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag fastställs. Enligt vad som sägs i motiveringen är initiativets övergripande mål att säkerställa att EU:s regler om institutens kapitalkrav stärks och att dess negativa effekter på skyddet för insättarna och de konjunkturförstärkande effekterna i det finansiella systemet begränsas (7).

1.3   Syftet med Europeiska datatillsynsmannens yttrande

8.

Många av bestämmelserna i de föreslagna instrumenten avser visserligen kreditinstitutens aktiviteter, men genomförande och tillämpning av lagstiftningen kan i vissa fall påverka individernas rättigheter vad gäller behandlingen av personuppgifter.

9.

Flera av bestämmelserna i förslaget till direktiv medger utbyte av information mellan myndigheterna i medlemsstaterna och eventuella tredjeländer (8). Sådan information kan mycket väl gälla enskilda personer, till exempel personer i kreditinstitutens ledning, deras anställda och aktieägare. Enligt det föreslagna direktivet har de behöriga myndigheterna dessutom rätt att införa direkta sanktioner mot enskilda personer och skyldighet att offentliggöra de sanktioner som införts, inklusive de ansvariga personernas identitet (9). För att göra det lättare att avslöja överträdelser införs en skyldighet för de behöriga myndigheterna att skapa mekanismer som uppmuntrar rapportering av överträdelser (10). Enligt den föreslagna förordningen måste kreditinstitut och värdepappersföretag dessutom offentliggöra information om sin ersättningspolicy, inklusive vilka belopp som betalas, uppdelat på olika personalkategorier och lönegrader (11). Alla dessa bestämmelser kan få konsekvenser för skyddet av de berörda individernas personuppgifter.

10.

Mot bakgrund av ovanstående kommer detta yttrande i första hand att inriktas på följande aspekter i paketet som gäller personlig integritet och uppgiftsskydd: 1. dataskyddslagstiftningens tillämpbarhet, 2. dataöverföring till tredjeländer, 3. tystnadsplikt och utnyttjandet av sekretessbelagd information, 4. obligatoriskt offentliggörande av sanktioner, 5. mekanismer för att rapportera överträdelser, 6. skyldigheten att offentliggöra ersättningspolicy.

2.   ANALYS AV FÖRSLAGEN

2.1   Dataskyddslagstiftningens tillämpbarhet

11.

Enligt skäl 74 i förslaget till direktiv ska dataskyddslagstiftningen tillämpas fullt ut. En hänvisning till gällande dataskyddslagstiftning bör emellertid införas i någon av förslagens materiella bestämmelser. Ett bra exempel på en sådan materiell bestämmelse finns i artikel 22 i förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan (12), där det uttryckligen framhålls som en allmän regel att direktiv 95/46/EG och förordning (EG) nr 45/2001 ska gälla vid behandling av personuppgifter inom ramen för förslaget.

12.

Detta är särskilt relevant till exempel i samband med de olika bestämmelserna om utbyte av personuppgifter. De bestämmelserna är fullständigt legitima, men måste tillämpas på ett sätt som stämmer överens med dataskyddslagstiftningen. Den risk som framför allt måste undvikas är att de skulle kunna tolkas som ett generellt tillstånd att utbyta alla slags personuppgifter. En hänvisning till dataskyddslagstiftningen i de materiella bestämmelserna skulle kraftigt minska den risken.

13.

Europeiska datatillsynsmannen föreslår därför införandet av en materiell bestämmelse som den i artikel 22 i kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan (marknadsmissbruk) (13), i enlighet med det som nämndes tidigare (14), dvs. att tillämpbarheten för den befintliga dataskyddslagstiftningen understryks och att hänvisningen till direktiv 95/46/EG förtydligas genom en klausul om att bestämmelserna ska gälla i enlighet med de nationella genomförandebestämmelserna för direktiv 95/46/EG.

2.2   Överföring till tredjeländer

14.

Enligt artikel 48 i förslaget till direktiv kan kommissionen lägga fram förslag till rådet om att inleda förhandlingar med tredjeländer för att bland annat säkra att tredjeländernas behöriga myndigheter kan få den information som behövs för tillsyn över moderföretag som har huvudkontor inom deras territorium och som har dotterföretag i en eller flera medlemsstater.

15.

I den utsträckning som den informationen innehåller personuppgifter ska direktiv 95/46/EG och förordning (EG) nr 45/2001 gälla fullt ut med avseende på överföringen av uppgifter till tredjeländer. Europeiska datatillsynsmannen föreslår att det i artikel 48 förtydligas att avtalen i sådana fall måste uppfylla de villkor för överföring av personuppgifter till tredjeländer som anges i kapitel IV i direktiv 95/46/EG och i förordning (EG) nr 45/2001. Samma sak bör gälla för artikel 56 om avtal om samarbete med de behöriga myndigheterna i tredjeländer som ingås av medlemsstaterna och EBA.

16.

Med tanke på riskerna i samband med sådana överföringar rekommenderar Europeiska datatillsynsmannen dessutom att särskilda skyddsmekanismer införs på det sätt som gjorts i artikel 23 i förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan. I Europeiska datatillsynsmannens yttrande om det förslaget välkomnas förekomsten av en sådan bestämmelse som innehåller lämpliga skyddsmekanismer, till exempel bedömning från fall till fall av att överföringen är nödvändig och av att skyddet av personuppgifter i tredjelandet som tar emot personuppgifterna ligger på en tillräckligt hög nivå.

2.3   Tystnadsplikt och utnyttjandet av sekretessbelagd information

17.

Enligt artikel 54 i förslaget till direktiv ska alla som arbetar för de behöriga myndigheterna respektera tystnadsplikten. I andra stycket i artikel 54 förbjuds röjandet av förtrolig information ”utom i sammandrag eller i sammanställning som omöjliggör identifikation av enskilda kreditinstitut […]”. Som det är formulerat är det inte helt klart om förbudet också täcker röjandet av personuppgifter.

18.

Europeiska datatillsynsmannen rekommenderar att förbudet att röja förtrolig information i andra stycket i artikel 54.1 utsträcks till att även omfatta fall där enskilda personer kan identifieras (dvs. inte bara ”enskilda kreditinstitut”). Bestämmelsen bör med andra ord omformuleras så att den förbjuder röjandet av förtrolig information ”utom i sammandrag eller i sammanställning som omöjliggör identifikation av enskilda kreditinstitut och enskilda individer” (understrykningen tillagd).

2.4   Bestämmelser om offentliggörande av sanktioner

2.4.1   Obligatoriskt offentliggörande av sanktioner

19.

Ett av huvudsyftena med det föreslagna paketet är att se till att medlemsstaternas lagar om administrativa sanktioner och åtgärder förstärks och tillnärmas. Enligt förslaget till direktiv ska de behöriga myndigheterna ha rätt att utfärda sanktioner, inte bara mot kreditinstitut, utan även mot de personer som är ansvariga för överträdelsen (15). Enligt artikel 68 är medlemsstaterna skyldiga att utan otillbörligt dröjsmål se till att de behöriga myndigheterna offentliggör alla sanktioner till följd av överträdelse av bestämmelserna i förslaget till förordning eller av de nationella bestämmelser som genomför det föreslagna direktivet, inklusive information om överträdelsens typ och karaktär och uppgifter om ansvariga personer.

20.

Offentliggörande av sanktioner skulle bidra till att öka den avskräckande effekten, eftersom potentiella gärningsmän skulle avskräckas från att begå brott för att undvika betydande skador på det egna ryktet. Det skulle också öka öppenheten, eftersom marknadsaktörer skulle bli medvetna om att en överträdelse hade begåtts av en viss person (16). Denna skyldighet upphävs enbart om offentliggörandet skulle orsaka de berörda parterna oproportionerlig skada. I sådana fall ska de behöriga myndigheterna offentliggöra sanktionerna anonymt.

21.

Europeiska datatillsynsmannen är inte övertygad om att det obligatoriska offentliggörandet av sanktioner, som det för närvarande är utformat, uppfyller kraven i dataskyddslagstiftningen enligt domstolens förtydligande i sin dom i Schecke-målet (17). Han anser att åtgärdens syfte, nödvändighet och proportionalitet inte har visats tillräckligt tydligt och att det under alla omständigheter borde ha införts tillräckliga skyddsmekanismer för den enskildes rättigheter.

2.4.2   Offentliggörandets nödvändighet och proportionalitet

22.

I Schecke-domen upphävde domstolen bestämmelserna i en av rådets förordningar och en av kommissionens förordningar med krav på obligatoriskt offentliggörande av information rörande jordbruksfondernas stödmottagare, inklusive mottagarnas identitet och de mottagna beloppen. Domstolen ansåg att ett sådant offentliggörande utgjorde behandling av personuppgifter och omfattades av artikel 8.2 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och att det därför innebar en inskränkning av de rättigheter som anges i artiklarna 7 och 8 i stadgan.

23.

Efter att ha framhållit att ”undantag och begränsningar av skyddet för personuppgifter ska inskränkas till vad som är absolut nödvändigt” analyserade domstolen syftet med offentliggörandet och dess proportionalitet. Domstolen drog slutsatsen att det i det aktuella fallet inte fanns något som visade att rådet och kommissionen beaktade metoder för offentliggörande av informationen som var förenliga med det mål som eftersträvades med offentliggörandet men som ändå innebar ett mindre långtgående ingrepp i stödmottagarnas rätt till respekt för privatlivet när den berörda lagstiftningen antogs.

24.

Artikel 68 i förslaget till direktiv verkar lida av samma brister som de som domstolen pekar på i Schecke-domen. När överensstämmelsen med dataskyddskraven bedöms för en bestämmelse som kräver offentliggörande av personuppgifter är det av avgörande betydelse att det finns ett tydligt och väldefinierat syfte med det tänkta offentliggörandet. Det är enbart i ljuset av ett tydligt och väl definierat syfte som man kan avgöra om offentliggörandet av de aktuella personuppgifterna faktiskt är nödvändigt och proportionellt (18).

25.

Efter att ha läst förslaget och de åtföljande dokumenten (dvs. konsekvensbedömningen) har Europeiska datatillsynsmannen intrycket att syftet med, och följaktligen nödvändigheten för, denna åtgärd inte har klart angetts. Inget sägs om dessa frågor i skälen och i konsekvensbedömningen framhålls enbart att offentliggörandet av sanktioner är viktigt för att se till att sanktionerna har en avskräckande effekt på de berörda personerna och att det är nödvändigt för att sanktionerna ska få en avskräckande effekt på allmänheten. I konsekvensbedömningen sägs emellertid inget om huruvida mindre drastiska metoder hade kunnat ge samma avskräckande effekt utan att inskränka på de berörda personernas personliga integritet. Framför allt förklaras det inte varför finansiella påföljder eller andra typer av sanktioner som inte påverkar den personliga integriteten inte skulle vara tillräckliga.

26.

Dessutom verkar det som om mindre drastiska metoder för att offentliggöra informationen inte i tillräckligt hög grad beaktas i konsekvensbedömningen, till exempel att begränsa offentliggörandet till kreditinstitutets identitet eller till och med att överväga behovet av offentliggörande från fall till fall. Framför allt verkar det senare alternativet vid ett första påseende vara en mer proportionell lösning, särskilt om man beaktar att offentliggörandet i sig är en sanktion enligt artikel 67.2 a och att de behöriga myndigheterna enligt artikel 69 ska beakta de relevanta omständigheterna (dvs. göra en bedömning från fall till fall), såsom graden av överträdelse, det personliga ansvarets omfattning, återfall, förluster för tredje part etc. när de ska avgöra frågan om att införa sanktioner. Det obligatoriska offentliggörandet av sanktioner i samtliga fall enligt artikel 68 strider mot det sanktionssystem som anges i artiklarna 67 och 69.

27.

I konsekvensbedömningen ägnas enbart ett par stycken åt att förklara varför offentliggörande från fall till fall inte skulle vara ett tillfredsställande alternativ. Där framhålls att det skulle minska offentliggörandets avskräckande effekt om man låter de behöriga myndigheterna avgöra om offentliggörandet är lämpligt eller ej (19). Europeiska datatillsynsmannen anser emellertid att det är just denna aspekt – dvs. möjligheten att besluta i ärendet mot bakgrund av de särskilda omständigheterna – som gör att denna lösning är mer proportionerlig och därför ett bättre alternativ jämfört med ett obligatoriskt offentliggörande i samtliga fall. Detta skulle till exempel göra det möjligt för den behöriga myndigheten att undvika offentliggörande i samband med mindre allvarliga överträdelser, där överträdelsen inte åstadkommit några betydande skador eller där den berörda parten har visat prov på samarbetsvilja etc.

2.4.3   Behovet av lämpliga skyddsmekanismer

28.

Förslaget till direktiv borde ha omfattat adekvata skyddsmekanismer för att säkra en rimlig balans mellan de olika intressen som berörs. För det första är skyddsmekanismer nödvändiga för de anklagade personernas rätt att få beslutet prövat i domstol och för oskuldspresumtionen. Detta borde ha påpekats särskilt i artikel 68, så att de behöriga myndigheterna tvingas vidta lämpliga åtgärder såväl i situationer där beslutet är föremål för överklagande som i de fall där det slutligen upphävs av en domstol (20).

29.

För det andra bör förslaget till direktiv garantera att de registrerade personernas rättigheter respekteras på ett proaktivt sätt. Europeiska datatillsynsmannen uppskattar att den slutgiltiga versionen av förslaget innehåller en möjlighet att avstå från offentliggörande om det skulle orsaka oproportionerliga skador. En proaktiv strategi borde emellertid innebära att de registrerade personerna informeras i förhand om att beslutet om sanktioner kommer att offentligöras och att de har rätt att protestera enligt artikel 14 i direktiv 95/46/EG om det föreligger övertygande legitima skäl (21).

30.

För det tredje: i förslaget till direktiv anges inte i vilket medium informationen ska offentliggöras, men det är rimligt att anta att offentliggörandet i de flesta medlemsstater kommer att äga rum på internet. Offentliggörande på internet medför särskilda problem och risker, i första hand när det gäller behovet av att se till att informationen inte finns kvar online längre tid än vad som är nödvändigt och att uppgifterna inte kan manipuleras eller ändras. Användningen av externa sökmotorer medför också en risk för att informationen lyfts ur sitt sammanhang och förmedlas genom och utanför internet på sätt som inte enkelt kan kontrolleras (22).

31.

Mot bakgrund av ovanstående är det nödvändigt att medlemsstaterna blir skyldiga att se till att personuppgifterna för de aktuella personerna behålls online enbart under en rimlig tidsperiod, varefter de systematiskt raderas (23). Medlemsstaterna bör dessutom bli skyldiga att se till att tillräckliga säkerhetsåtgärder och skyddsmekanismer inrättas, framför allt för att skydda mot riskerna i samband med användningen av externa sökmotorer (24).

2.4.4   Slutsatser om offentliggörande

32.

Europeiska datatillsynsmannen anser att bestämmelsen om obligatoriskt offentliggörande av sanktioner, som den för närvarande är utformad, inte uppfyller den grundläggande rätten till personlig integritet och dataskydd. Lagstiftaren bör noga utvärdera det föreslagna systemets nödvändighet och kontrollera om skyldigheten att offentliggöra går utöver vad som är nödvändigt för att förverkliga det eftersträvade allmänintresset och om det finns mindre restriktiva åtgärder som kan uppnå samma mål. I enlighet med resultatet av ett sådant proportionalitetstest bör skyldigheten att offentliggöra under alla omständigheter stödjas av lämpliga skyddsmekanismer för att garantera respekten för oskuldspresumtionen, de berörda personernas rätt att protestera, uppgifternas säkerhet och korrekthet och att de verkligen raderas efter en lämplig tidsperiod.

2.5   Rapportering av överträdelser

33.

Artikel 70 i förslaget till direktiv handlar om mekanismer för att slå larm om och rapportera missförhållanden (”whistle-blowing”). Även om sådana system kan vara effektiva för att säkra efterlevnaden, väcker de viktiga frågor ur dataskyddssynpunkt (25). Europeiska datatillsynsmannen välkomnar att förslaget innehåller särskilda mekanismer, som ska utvecklas vidare på nationell nivå, för att skydda personer som rapporterar misstänkta överträdelser och mer allmänt för att skydda personuppgifter. Europeiska datatillsynsmannen är medveten om att det föreslagna direktivet enbart beskriver huvuddragen i det system som ska tillämpas av medlemsstaterna. Trots det vill han gärna rikta uppmärksamheten på följande punkter.

34.

Europeiska datatillsynsmannen understryker, liksom i andra yttranden (26), behovet av att det införs en särskild hänvisning till kravet att respektera uppgiftslämnarnas och informatörernas anonymitet. Europeiska datatillsynsmannen understryker att uppgiftslämnarnas position är känslig. De personer som lämnar sådan information bör få garantier för att deras identitet behandlas med sekretess, framför allt gentemot den person som utpekats som skyldig till det påstådda, rapporterade missförhållandet (27). Sekretessen för uppgiftslämnarnas identitet bör garanteras i alla faser av förfarandet, så länge som detta inte strider mot nationella regler för rättsliga förfaranden. Framför allt kan det bli nödvändigt att röja uppgiftslämnarens identitet i samband med ytterligare undersökningar eller efterföljande rättsliga förfaranden som inleds som en följd av undersökningen (bland annat om det har fastställts att uppgiftslämnaren lämnat falska uppgifter om en viss person i uppsåt att skada) (28). Mot bakgrund av ovanstående rekommenderar Europeiska datatillsynsmannen att följande läggs till i artikel 70 b: ”Dessa personers identitet bör skyddas i alla faser av förfarandet, om det inte krävs att den offentliggörs enligt nationell lag i samband med fortsatta undersökningar eller en efterföljande rättslig process.”

35.

Europeiska datatillsynsmannen vill ytterligare understryka betydelsen av att det finns lämpliga regler för att skydda de anklagade personernas rätt att få tillgång till handlingar i ärendet, vilket hänger nära samman med rätten till försvar (29). Förfarandena för att få tillgång till rapporten och den uppföljning som anges i artikel 70.2 a bör garantera att de anklagade personernas rätt till försvar, till exempel rätten att bli informerade, rätten att få tillgång till utredningshandlingarna och rätten till oskuldspresumtion, respekteras och enbart begränsas i den utsträckning som är nödvändig (30). Europeiska datatillsynsmannen föreslår i det sammanhanget att bestämmelsen i artikel 29 d i kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan läggs till i förslaget till direktiv. Enligt den artikeln ska medlemsstaterna inrätta ”[l]ämpliga förfaranden för att garantera en anklagad persons rätt till försvar och rätt att höras innan beslut om denne fattas, samt rätten att söka möjlighet till talan inför domstol mot beslut eller åtgärder som rör personen”.

36.

När det slutligen gäller artikel 70.2 c glädjer sig Europeiska datatillsynsmannen åt att den innehåller ett krav på att medlemsstaterna ska garantera skyddet av personuppgifter både för den person som anmäler överträdelser och den fysiska eller juridiska person som anklagas för att ha gjort sig skyldig till en överträdelse, i enlighet med de principer som fastställs i direktiv 95/46/EG. Han föreslår emellertid att frasen ”i enlighet med de principer som fastställs i” ska tas bort för att göra hänvisningen till direktivet mer heltäckande och bindande. När det gäller behovet av att respektera dataskyddslagstiftningen när systemen ska tillämpas i praktiken vill Europeiska datatillsynsmannen understryka de rekommendationer som framfördes av artikel 29-arbetsgruppen i dess yttrande om uppgiftslämnare från 2006. När de nationella systemen tillämpas ska de berörda organen bland annat beakta behovet av att respektera proportionaliteten genom att i så stor utsträckning som möjligt begränsa de kategorier av personer som har rätt att rapportera, kategorierna av personer som kan pekas ut och de överträdelser för vilka de kan anklagas, behovet av att främja identifierade och sekretessbelagda rapporter framför anonyma rapporter, behovet av att ombesörja att man röjer identiteten för de uppgiftslämnare som lämnar uppgifter i uppsåt att skada samt behovet av att iaktta strikta datalagringsperioder.

3.   SLUTSATSER

37.

Europeiska datatillsynsmannen lämnar följande rekommendationer:

Följande materiella bestämmelse bör införas i förslagen: ”När det gäller behandlingen av personuppgifter som utförs av medlemsstaterna inom ramen för denna förordning ska de behöriga myndigheterna tillämpa bestämmelserna i de nationella genomförandebestämmelserna till direktiv 95/46/EG. När det gäller behandlingen av personuppgifter som utförs av EBA inom ramen för denna förordning ska EBA följa bestämmelserna i förordning (EG) nr 45/2001.”

Andra stycket i artikel 54.1 bör ändras så att det enbart medger röjandet av förtrolig information i sammandrag eller i sammanställningar ”som omöjliggör identifikation av enskilda kreditinstitut och enskilda individer” (understrykningen tillagd).

I artikel 48 och artikel 56 bör det förtydligas att överenskommelser med tredjeländer eller tredjeländers myndigheter om överföring av personuppgifter måste uppfylla villkoren för överföring av personuppgifter till tredjeländer i kapitel IV i direktiv 95/46/EG och i förordning (EG) nr 45/2001 och dessutom bör en bestämmelse liknande artikel 23 i förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan införas i förslaget till direktiv (31).

Mot bakgrund av de tvivel som redovisas i detta yttrande bör nödvändigheten av och proportionaliteten för det föreslagna systemet för obligatoriskt offentliggörande av sanktioner utvärderas. I enlighet med resultatet av denna kontroll av nödvändighet och proportionalitet bör under alla omständigheter lämpliga skyddsmekanismer införas för att garantera respekten för oskuldspresumtionen, de berörda personernas rätt att begära prövning i domstol, uppgifternas säkerhet och korrekthet och att de verkligen raderas efter en lämplig tidsperiod.

När det gäller artikel 70 bör 1. följande bestämmelse läggas till i punkt b: ”Identiteten för dessa personer ska skyddas i alla faser av förfarandet om inte röjandet av deras identitet krävs enligt nationell lag i samband med fortsatta undersökningar eller rättsliga förfaranden”, 2. en punkt d läggas till där det krävs att medlemsstaterna ska införa ”lämpliga förfaranden för att garantera den anklagade personens rätt till försvar och rätt att bli hörd innan ett beslut fattas om den personen och rätten att begära lämplig prövning i domstol av beslut eller åtgärd som rör personen i fråga”, 3. frasen ”i enlighet med de principer som fastställs i” i punkt c i bestämmelsen strykas.

Utfärdat i Bryssel den 10 februari 2012.

Giovanni BUTTARELLI

Biträdande Europeisk datatillsynsman


(1)  EGT L 281, 23.11.1995, s. 31.

(2)  EGT L 8, 12.1.2001, s. 1.

(3)  Europeiska datatillsynsmannens yttranden av den 10 februari 2012 om lagstiftningspaketet om en översyn av banklagstiftningen, kreditratinginstituten, marknaderna för finansiella instrument (MIFID/MIFIR) och marknadsmissbruk.

(4)  KOM(2011) 453.

(5)  KOM(2011) 452.

(6)  Motiveringen till förslaget till direktiv, s. 2–3.

(7)  Motiveringen till förslaget till förordning, s. 2–3.

(8)  Se framför allt artiklarna 24, 48 och 51 i förslaget till direktiv.

(9)  Artiklarna 65.2 och 68 i förslaget till direktiv.

(10)  Artikel 70 i förslaget till direktiv.

(11)  Artikel 435 i förslaget till förordning.

(12)  Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan (marknadsmissbruk), KOM(2011) 651.

(13)  Se fotnot 12.

(14)  Se yttrande av den 10 februari 2012 om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan (marknadsmissbruk), KOM(2011) 651, och till Europaparlamentets och rådets direktiv om straffrättsliga påföljder för insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan, KOM(2011) 654.

(15)  Att sanktionerna även omfattar enskilda personer klargörs i artikel 65 i förslaget till direktiv, enligt vilken medlemsstaterna ska se till att sanktioner i samband med överträdelser av skyldigheter som är tillämpliga på institut, finansiella holdingföretag, blandade finansiella holdingföretag och holdingföretag med blandad verksamhet även kan omfatta styrelseledamöter och alla andra personer som enligt nationell lag är ansvariga för överträdelsen.

(16)  Se konsekvensbedömningen, s. 42 ff.

(17)  De förenade målen C-92/09 och C-93/09, Schecke, punkterna 56–64.

(18)  Se också Europeiska datatillsynsmannens yttrande av den 15 april 2011 om finansiella bestämmelser för unionens årliga budget (EUT C 215, 21.7.2011, s. 13).

(19)  Se s. 44–45.

(20)  Följande åtgärder skulle till exempel kunna övervägas av de nationella myndigheterna: att fördröja offentliggörandet till dess överklagandet avslås eller, som föreslås i konsekvensbedömningen, att tydligt ange att beslutet fortfarande är föremål för överklagande och att personen i fråga ska betraktas som oskyldig till dess beslutet blir slutgiltigt och att en rättelse offentliggörs i de fall där beslutet upphävs i domstol.

(21)  Se Europeiska datatillsynsmannens yttrande av den 10 april 2007 om finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken (EUT C 134, 16.6.2007, s. 1).

(22)  Se dokumentet som offentliggjorts av den italienska dataskyddsmyndigheten: ”Personuppgifter som även ingår i register och dokument hos offentliga förvaltningsorgan: riktlinjer för behandling av offentliga organ i samband med internetbaserad kommunikation och spridning”. Finns på den italienska dataskyddsmyndighetens webbplats, http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1803707

(23)  Denna oro är också knuten till den mer allmänna rättigheten att bli bortglömd, en rättighet vars införande i den nya lagstiftningen till skydd för personuppgifter för närvarande är föremål för diskussion.

(24)  Dessa åtgärder och skyddsmekanismer kan till exempel bestå i att man utesluter dataindexering via externa sökmotorer.

(25)  Artikel 29-arbetsgruppen offentliggjorde 2006 ett yttrande om sådana system som rörde dataskyddsaspekter på detta fenomen: Yttrande 1/2006 om tillämpningen av EU:s regler om uppgiftsskydd på interna system för uppgiftslämnande inom bokföring, intern bokföringskontroll, revision, bekämpande av mutor samt brottslighet inom bank- och finansväsen (arbetsgruppens yttrande om uppgiftslämnande). Yttrandet återfinns på artikel 29-arbetsgruppens webbplats: http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/workinggroup/index_en.htm

(26)  Se till exempel Europeiska datatillsynsmannens yttrande om finansiella bestämmelser för unionens årliga budget av den 15 april 2011 (EUT C 215, 21.7.2011, s. 13) och yttrandet om undersökningar som utförs av Olaf av den 1 juni 2011 (EUT C 279, 23.9.2011, s. 11).

(27)  Betydelsen av att hålla uppgiftslämnarnas identitet hemlig har redan understrukits av Europeiska datatillsynsmannen i en skrivelse till Europeiska ombudsmannen av den 30 juli 2010 i ärendet 2010-0458, som återfinns på Europeiska datatillsynsmannens webbplats (http://www.edps.europa.eu). Se också Europeiska datatillsynsmannens tidigare nämnda yttranden av den 23 juni 2006, om Olafs interna utredningar (ärende 2005-0418), och av den 4 oktober 2007 om Olafs externa undersökningar (ärendena 2007-47, 2007-48, 2007-49, 2007-50 och 2007-72).

(28)  Se yttrandet om finansiella bestämmelser för unionens årliga budget av den 15 april 2011 som finns på http://www.edps.europa.eu

(29)  Se i detta sammanhang Europeiska datatillsynsmannens riktlinjer om behandling av personuppgifter i administrativa undersökningar och disciplinära förfaranden av EU:s institutioner och organ, där det nära sambandet mellan den registrerade personens rätt till tillgång och den anklagade personens rätt till försvar påpekas (se s. 8 och 9). http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Supervision/Guidelines/10-04-23_Guidelines_inquiries_EN.pdf

(30)  Se artikel 29-arbetsgruppens yttrande om uppgiftslämnare, s. 13–14.

(31)  Se fotnot 12.


II Meddelanden

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Europeiska kommissionen

19.6.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 175/9


Meddelande i enlighet med artikel 12.5 a) i Rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om den information som medlemsstaternas tullmyndigheter tillhandahållit beträffande klassificering av varor enligt tullnomenklaturen

2012/C 175/02

Bindande klassificeringsbesked upphör att gälla den dag då de till följd av följande internationella tullåtgärder inte längre är i överensstämmelse med tolkningen av tullnomenklaturen:

Ändringar av klassificeringsutlåtanden som godkänts av Tullsamarbetsrådet (Tullsamarbetsrådets dokument nr NC1705 – rapport från det 48:e sammanträdet för kommittén för Harmoniserade systemet):

KLASSIFICERINGSUTLÅTANDEN SOM UTGIVITS AV VÄRLDSTULLORGANISATIONENS KOMMITTÉ FÖR HARMONISERADE SYSTEMET

(HS-KOMMITTÉNS 48:e SAMMANTRÄDE I SEPTEMBER 2011)

DOKUMENT NC1705

Klassificeringsutlåtanden godkända av kommittén för Harmoniserade systemet

2106.90/28

O/3

3824.90/18-19

O/4

8537.10/1

O/5

Uppgifter om dessa åtgärder kan fås från Europeiska kommissionens generaldirektorat för skatter och tullar (Rue de la Loi/Wetstraat 200, 1049 Bryssel, Belgium) eller kan laddas ned från följande Internet-adress:

http://ec.europa.eu/comm/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/harmonised_system/index_en.htm


19.6.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 175/10


Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration

(Ärende COMP/M.6555 – Posco/MC/MCHC/JV)

(Text av betydelse för EES)

2012/C 175/03

Kommissionen beslutade den 11 juni 2012 att inte göra invändningar mot den anmälda koncentrationen ovan och att förklara den förenlig med den gemensamma marknaden. Beslutet grundar sig på artikel 6.1 b i rådets förordning (EG) nr 139/2004. Beslutet i sin helhet finns bara på engelska och kommer att offentliggöras efter det att eventuella affärshemligheter har tagits bort. Det kommer att finnas tillgängligt

under rubriken koncentrationer på kommissionens webbplats för konkurrens (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Denna webbplats gör det möjligt att hitta enskilda beslut i koncentrationsärenden, även uppgifter om företag, ärendenummer, datum och sektorer,

i elektronisk form på webbplatsen EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/sv/index.htm) under dokumentnummer 32012M6555. EUR-Lex ger tillgång till gemenskapslagstiftningen via Internet.


19.6.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 175/10


Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration

(Ärende COMP/M.6604 – CPPIB/Atlantia/Grupo Costanera)

(Text av betydelse för EES)

2012/C 175/04

Kommissionen beslutade den 11 juni 2012 att inte göra invändningar mot den anmälda koncentrationen ovan och att förklara den förenlig med den gemensamma marknaden. Beslutet grundar sig på artikel 6.1 b i rådets förordning (EG) nr 139/2004. Beslutet i sin helhet finns bara på engelska och kommer att offentliggöras efter det att eventuella affärshemligheter har tagits bort. Det kommer att finnas tillgängligt

under rubriken koncentrationer på kommissionens webbplats för konkurrens (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Denna webbplats gör det möjligt att hitta enskilda beslut i koncentrationsärenden, även uppgifter om företag, ärendenummer, datum och sektorer,

i elektronisk form på webbplatsen EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/sv/index.htm) under dokumentnummer 32012M6604. EUR-Lex ger tillgång till gemenskapslagstiftningen via Internet.


III Förberedande akter

Europeiska centralbanken

19.6.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 175/11


EUROPEISKA CENTRALBANKENS YTTRANDE

av den 25 april 2012

om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska riskkapitalfonder och om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om europeiska fonder för socialt företagande

(CON/2012/32)

2012/C 175/05

Inledning och rättslig grund

Den 20 januari 2012 mottog Europeiska centralbanken (ECB) en begäran från Europeiska unionens råd om ett yttrande över ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska riskkapitalfonder (1) (nedan kallat förslaget till förordning om Europeiska riskkapitalfonder) och över ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om europeiska fonder för socialt företagande (2) (nedan kallat förslaget till EuSEF-förordning) (nedan tillsammans kallade de föreslagna förordningarna).

ECB:s behörighet att avge ett yttrande över de föreslagna förordningarna grundas på artiklarna 127.4 och 282.5 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, eftersom de föreslagna förordningarna innehåller bestämmelser som har betydelse för de europeiska finansmarknadernas integration och som berör Europeiska centralbankssystemets (ECBS) medverkan till de behöriga myndigheternas smidiga genomförande av riktlinjerna för tillsynen över kreditinstitut och det finansiella systemets stabilitet såsom avses i artikel 127.5 i fördraget. I enlighet med artikel 17.5 första meningen i arbetsordningen för Europeiska centralbanken har detta yttrande antagits av ECB-rådet.

Allmänna kommentarer

1.

Förslaget till förordning om Europeiska riskkapitalfonder syftar till att åtgärda de europeiska små och medelstora företagens svårigheter att finna finansiering under uppstartsskedet. Eftersom en stor del av dessa företags finansiering kommer från mindre fonder vars förvaltade tillgångar i genomsnitt uppgår till 60 miljoner EUR, är förordningen tänkt att förbättra kapitalanskaffnings-förmågan i hela EU. Genom denna förordning inrättas särskilda europeiska riskkapitalfonder med gemensamma egenskaper inom ramen för ett enda regelverk. Detta skulle medföra säkerhet och öppenhet gentemot alla aktörer, inklusive investerare, tillsynsmyndigheter och företag som är godkända för investeringar. Införandet av ett pass för den inre marknaden, varigenom en fond registrerad i en medlemsstat skulle kunna saluföra andelar och aktier i andra medlemsstater, skulle minska den administrativa bördan och begränsa tillsynsmässiga hinder.

2.

Denna ram kompletteras av förslaget till EuSEF-förordning, som syftar till att stimulera finansieringen till sociala företag genom att det upprättas en ny kategori av europeiska fonder för socialt företagande (nedan kallade EuSEF). Detta skulle hjälpa investerare att identifiera och jämföra fonder som investerar i sociala företag samt utöka möjligheterna att saluföra deras fonder gentemot internationella investerare.

3.

I Europa 2020-strategin (3) framhölls på nytt behovet av att vidta riktade regleringsåtgärder som ska förbättra de små och medelstora företagens tillgång till finansiering, särskilt genom att åtgärda de hinder som står i vägen för flödet av venture capital-finansiering med hjälp av särskilda investeringsfonder. Europeiska rådet ställde sig bakom denna strategi och krävde att kvarstående tillsynsmässiga hinder för gränsöverskridande venture capital-flöden skulle undanröjas (4). Till följd av detta tillkännagav kommissionen i april 2011 ett initiativ för att se till att riskkapitalfonder som är etablerade i en medlemsstat ska kunna anskaffa kapital i hela EU (5).

4.

Som ECB redan har konstaterat har det under senare tid varit svårare för många små och medelstora företag att få tillgång till finansiering än för större företag, särskilt under perioder av marknadspåfrestningar (6). ECB är förvissat om att de föreslagna nya systemen skulle bidra avsevärt till utvecklingen av en innovativ och hållbar ekonomi i och med att de gör det lättare för snabbt expanderande små och medelstora företag att få tillgång till finansiering och effektiviserar tillämpliga tillsynsmässiga krav. För att Europa 2020-strategin ska genomföras framgångsrikt enligt tidsplanen är det viktigt att åtgärda den splittrade finansieringen för innovativa och socialt inriktade små och medelstora företag och främja framväxten av en integrerad och öppen EU-omfattande finansmarknad som skulle stimulera till och underlätta gränsöverskridande investeringar inom dessa sektorer.

5.

Mot denna bakgrund välkomnar ECB de föreslagna förordningarna, som innebär att det införs enhetliga krav för fonder som bedriver verksamhet under en enda europeisk beteckning samt ett identiskt materiellt regelverk samtidigt som lämplig tillsyn säkerställs. I detta hänseende noterar ECB flera olika aspekter som skulle bidra till att ett lämpligt och balanserat regelverk uppnås: systemets frivilliga karaktär (7), det gränsöverskridande anmälningsförfarandet mellan de behöriga myndigheterna (8), reglerna för godkända förvaltares agerande och upplysningskraven (9) samt bestämmelserna som syftar till att säkerställa en effektiv tillsyn av hur passet används (10).

Specifika kommentarer

6.

ECB stöder kommissionens mål om att säkerställa att de föreslagna förordningarna överensstämmer med det befintliga systemet för förvaltare av alternativa investeringsfonder enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU av den 8 juni 2011 om förvaltare av alternativa investeringsfonder samt om ändring av direktiv 2003/41/EG och 2009/65/EG och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 1095/2010 (11). I detta hänseende välkomnar ECB hänvisningen i de föreslagna förordningarna till tröskelvärdet i direktiv 2011/61/EU (12), varigenom det införs ett tröskelvärde på 500 miljoner EUR för kapitalfonder som skulle avgränsa systemen för de europeiska riskkapitalfonderna och de europeiska fonderna för socialt företagande från det regelverk som inrättas genom direktiv 2011/61/EU.

7.

ECB konstaterar att syftet med ovannämnda tröskelvärde är att skilja förvaltare av alternativa investeringsfonder vars verksamhet skulle kunna få ”betydande konsekvenser för den finansiella stabiliteten” från andra där detta är föga sannolikt och att de förslagna systemen ska tillämpas på fonder som inte är systemviktiga (13).

8.

Som villkor för att de föreslagna förordningarna ska tillämpas ställs det också som krav att samtliga godkända riskkapitalfonder och fonder för socialt företagande ska vara utan finansiell hävstång, vilket ska säkerställa att de godkända fonderna inte bidrar till systemrisker och inriktas på att stödja godkända portföljföretag (14). Eftersom begreppet finansiell hävstång har stor betydelse för den affärsmodell som många förvaltare av alternativa investeringsfonder tillämpar (15), anser ECB att det är lämpligt att uttryckligen ange den eventuella finansiella hävstången när det gäller de föreslagna systemen för Europeiska riskkapitalfonder och fonder för socialt företagande (16).

I de fall där ECB rekommenderar att den föreslagna förordningen ska ändras anges de specifika förslagen i bilagan åtföljt av en förklaring.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 25 april 2012.

Mario DRAGHI

ECB:s ordförande


(1)  KOM(2011) 0860 slutlig.

(2)  KOM(2011) 0862 slutlig.

(3)  Meddelande från kommissionen Europa 2020 En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla, KOM(2010) 2020 slutlig.

(4)  Europeiska rådets slutsatser av den 4 februari 2011, punkt 22.

(5)  Meddelande från kommissionen Inremarknadsakten Tolv åtgärder för att stimulera tillväxten och stärka förtroendet för inre marknaden”Gemensamma insatser för att skapa ny tillväxt” KOM(2011) 0206 slutlig, särskilt punkt 2.1.

(6)  ECB:s yttrande CON/2012/21 av den 22 mars 2012 om i) ett förslag till direktiv om marknader för finansiella instrument och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG, ii) ett förslag till förordning om marknaderna för finansiella instrument och ändring av förordning [EMIR] om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister, iii) ett förslag till direktiv om straffrättsliga sanktioner för insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan samt iv) ett förslag till förordning om insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan (marknadsmissbruk), punkt 8. Ännu ej offentliggjort i EUT. Den engelska versionen finns på ECB:s webbplats http://www.ecb.europa.eu

(7)  Artikel 4 i förslaget till förordning om Europeiska riskkapitalfonder och artikel 4 i förslaget till EuSEF-förordning.

(8)  Artiklarna 15 och 20.3 i förslaget till förordning om Europeiska riskkapitalfonder och artiklarna 16 och 21.3 i förslaget till EuSEF-förordning.

(9)  Artiklarna 7–12 i förslaget till förordning om Europeiska riskkapitalfonder och artiklarna 7–13 i förslaget till EuSEF-förordning.

(10)  Artiklarna 13–22 i förslaget till förordning om Europeiska riskkapitalfonder/artiklarna 14–23 i förslaget till EuSEF-förordning.

(11)  EUT L 174, 1.7.2011, s. 1. Commission staff working paper — Impact assessment accompanying the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on European Venture Capital Funds (kommissionens arbetsdokument – sammanfattning av konsekvensanalysen som åtföljer förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om europeiska riskkapitalfonder), SEC(2011) 1515, s. 37.

(12)  Artikel 3.2 b i direktiv 2011/61/EU.

(13)  Skäl 17 i direktiv 2011/61/EU.

(14)  Skäl 13 i förslaget till förordning om Europeiska riskkapitalfonder och skäl 13 i förslaget till EuSEF-förordning.

(15)  Punkt 11 i ECB:s yttrande CON/2009/81 av den 16 oktober 2009 om ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om förvaltare av alternativa investeringsfonder och om ändring av direktiven 2004/39/EG och 2009/…/EG (EUT C 272, 13.11.2009, s. 1).

(16)  Artikel 5.2 i förslaget till förordning om Europeiska riskkapitalfonder och artikel 5.2 i förslaget till EuSEF-förordning.


BILAGA

Ändringsförslag  (1)

Kommissionens förslag

ECB:s ändringsförslag (2)

Ändring 1

Artikel 5.2 i förslaget till förordning om Europeiska riskkapitalfonder

”2.   Förvaltaren av en riskkapitalfond får inte utnyttja den godkända riskkapitalfonden för lån, utfärdande av skuldebrev, ställande av säkerhet eller på denna fond använda metoder som ökar fondens exponering, antingen genom lån av kontanter eller värdepapper, ingångna derivatpositioner eller på annat sätt.”

”2.   Förvaltaren av en riskkapitalfond får inte utnyttja den godkända riskkapitalfonden för lån, utfärdande av skuldebrev, ställande av säkerhet eller på denna fond använda metoder som ökar fondens exponering, antingen genom lån av kontanter eller värdepapper, ingångna derivatkontrakt eller på annat sätt.”

Förklaring

Derivatpositioner kan också ingås i risksäkringssyfte, vilket då snarare skulle minska än öka riskexponeringen. ECB konstaterar visserligen att den föreslagna ordalydelsen har hämtats från motsvarande definition i artikel 4.1 v i direktiv 2011/61/EU, men föreslår ändå att begreppet ”derivatpositioner” ersätts med ”derivatkontrakt”, i överensstämmelse med ordalydelsen i annan befintlig eller föreslagen EU-finanslagstiftning, t.ex. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 236/2012 av den 14 mars 2012 om blankning och vissa aspekter av kreditswappar  (3), Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 om marknader för finansiella instrument och om ändring av rådets direktiv 85/611/EEG och 93/6/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG samt upphävande av rådets direktiv 93/22/EEG  (4) och förslagen till Europaparlamentets och rådets förordningar om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister  (5) respektive om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag  (6).

Ändring 2

Artikel 6 i förslaget till förordning om Europeiska riskkapitalfonder

”Förvaltare av riskkapitalfonder ska bara saluföra fondandelar och aktier i godkända riskkapitalfonder till investerare som betraktas som professionella kunder enligt bilaga II.I till direktiv 2004/39/EG eller som på begäran kan behandlas som professionella kunder enligt bilaga II.II till det direktivet, eller till andra investerare varvid”

”Förvaltare av riskkapitalfonder ska bara saluföra fondandelar och aktier i godkända riskkapitalfonder till investerare som betraktas som professionella kunder enligt bilaga II.I till direktiv 2004/39/EG, såvida de inte har begärt att bli behandlade som icke-professionella kunder, eller som på begäran kan behandlas som professionella kunder enligt bilaga II.II till det direktivet, eller till andra investerare varvid samtliga följande villkor ska vara uppfyllda,”

Förklaring

I artikel 6 i förslaget till förordning om Europeiska riskkapitalfonder hänvisas det till ”professionella kunder enligt bilaga II.I till direktiv 2004/39/EG”. Det är oklart vilket system som skulle tillämpas på professionella kunder som på begäran behandlas som icke-professionella kunder enligt samma bestämmelse. Genom ändringsförslaget skulle begreppet ”professionella kunder” i förslaget till förordning anpassas till definitionen i bilaga II till direktiv 2004/39/EG i syfte att förhindra missförstånd.

Enligt förordningen får Europeiska riskkapitalfonder också saluföras till andra investerare, som måste ha ”den kunskap, erfarenhet och kapacitet som fordras av dessa fonder”  (7). ECB anser visserligen att dessa kriterier ger det investerarskydd som krävs, men föreslår ändå att det ska säkerställas att samtliga kriterier är obligatoriska.

Ändring 3

Artikel 10a i förslaget till förordning om Europeiska riskkapitalfonder (ny)

Ingen text

”Artikel 10a

Förvaringsinstitut

1.   Förvaltare av riskkapitalfonder ska för varje europeisk riskkapitalfond de förvaltar se till att ett enda förvaringsinstitut utses i enlighet med denna artikel.

2.   Förvaringsinstitutet ska vara ett institut enligt definitionen i artikel 21 i direktiv 2011/61/EU.

3.   I syfte att garantera en konsekvent tillämpning av punkt 1 ska Esma utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn för att ange villkoren för att utföra förvaringsinstitutsfunktionen för Europeiska riskkapitalfonder. Esma ska överlämna utkasten till tekniska standarder för tillsyn till kommissionen inom sex månader efter det att denna förordning har trätt i kraft. Till kommissionen delegeras befogenhet att anta de tekniska standarder för tillsyn som avses i första stycket i enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1095/2010.

Förklaring

I syfte att stärka investerarskyddet föreslår ECB att det uttryckligen ska anges hur ett förvaringsinstitut utses, i enlighet med det ramverk som antogs i direktiv 2009/65/EG om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag)  (8) och direktiv 2011/61/EU  (9). Det förenklade system som här föreslås syftar emellertid till att säkerställa att eventuella resulterande skyldigheter står i proportion till fondens karaktär och storlek.

Ändring 4

Artikel 21.1 i förslaget till förordning om Europeiska riskkapitalfonder

”1.   Behöriga myndigheter och Esma ska vid behov samarbeta med varandra för att fullgöra sina respektive uppdrag enligt denna förordning.”

”1.   Behöriga myndigheter och Esma ska vid behov samarbeta med varandra för att fullgöra sina respektive uppdrag enligt denna förordning och, om så är lämpligt, med Europeiska systemrisknämnden.”

Förklaring

För överensstämmelsen med artikel 50 i direktiv 2011/61/EU föreslår ECB att samarbetet mellan Esma och behöriga myndigheter även bör involvera ESRB, om så är lämpligt.

Ändring 5

Artikel 22.2 i förslaget till förordning om Europeiska riskkapitalfonder

”2.   Medlemsstaternas behöriga myndigheter eller Esma får inte hindras från att utbyta information i enlighet med denna förordning eller annan unionslagstiftning som är tillämplig på förvaltare av riskkapitalfonder samt godkända riskkapitalfonder.”

”2.   Medlemsstaternas behöriga myndigheter eller Esma får inte hindras från att, då så är nödvändigt, utbyta information i enlighet med denna förordning eller annan unionslagstiftning som är tillämplig på förvaltare av riskkapitalfonder samt godkända riskkapitalfonder under utförandet av sina uppgifter enligt denna förordning och utövandet av sina befogenheter enligt denna förordning eller nationell lagstiftning. Behöriga myndigheter ska lämna information till centralbankerna, inbegripet Europeiska centralbanken, och Europeiska systemrisknämnden, om denna information är relevant för fullgörandet av dessas uppdrag.

Förklaring

På så sätt skulle det säkerställas att centralbankerna, inbegripet ECB och ESRB, på ett lämpligt sätt får information som är relevant för fullgörandet av deras uppdrag.


(1)  Ändringsförslagen avseende förslaget till förordning om Europeiska riskkapitalfonder ska tillämpas med nödvändiga ändringar på motsvarande bestämmelser i förslaget till EuSEF-förordning.

(2)  Text markerad med fet stil anger ECB:s förslag till ny text. Genomstruken text anger de strykningar som ECB föreslår.

(3)  Artikel 1 b och 1 c och artikel 2.1 b iii (EUT L 86, 24.3.2012, s. 24).

(4)  EUT L 145, 30.4.2004, s. 1. Artiklarna 2.1 i och 4.1.

(5)  KOM(2010) 0484 slutlig. Artikel 1.1.

(6)  KOM(2011) 0452 slutlig. Artiklarna 211.1, 240.3, 250.1 d, 256.1, 273.4, 321.1, 321.2 och 335.4.

(7)  Skäl 14 i förslaget till förordning om Europeiska riskkapitalfonder.

(8)  EUT L 302, 17.11.2009, s. 32. Artiklarna 22–26 och 32–36.

(9)  Artikel 21.


IV Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Europeiska kommissionen

19.6.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 175/17


Eurons växelkurs (1)

18 juni 2012

2012/C 175/06

1 euro =


 

Valuta

Kurs

USD

US-dollar

1,2618

JPY

japansk yen

99,75

DKK

dansk krona

7,4324

GBP

pund sterling

0,80600

SEK

svensk krona

8,8412

CHF

schweizisk franc

1,2010

ISK

isländsk krona

 

NOK

norsk krona

7,5260

BGN

bulgarisk lev

1,9558

CZK

tjeckisk koruna

25,493

HUF

ungersk forint

292,60

LTL

litauisk litas

3,4528

LVL

lettisk lats

0,6967

PLN

polsk zloty

4,2807

RON

rumänsk leu

4,4670

TRY

turkisk lira

2,2883

AUD

australisk dollar

1,2519

CAD

kanadensisk dollar

1,2944

HKD

Hongkongdollar

9,7914

NZD

nyzeeländsk dollar

1,5947

SGD

singaporiansk dollar

1,6045

KRW

sydkoreansk won

1 462,30

ZAR

sydafrikansk rand

10,5249

CNY

kinesisk yuan renminbi

8,0232

HRK

kroatisk kuna

7,5433

IDR

indonesisk rupiah

11 874,30

MYR

malaysisk ringgit

3,9829

PHP

filippinsk peso

53,412

RUB

rysk rubel

40,8300

THB

thailändsk baht

39,709

BRL

brasiliansk real

2,5868

MXN

mexikansk peso

17,5660

INR

indisk rupie

70,6540


(1)  Källa: Referensväxelkurs offentliggjord av Europeiska centralbanken.


UPPLYSNINGAR FRÅN MEDLEMSSTATERNA

19.6.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 175/18


Meddelande från kommissionen i enlighet med artikel 17.5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1008/2008 om gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i gemenskapen

Ny anbudsinfordran om tillhandahållande av regelbunden lufttrafik i enlighet med allmän trafikplikt

(Text av betydelse för EES)

2012/C 175/07

Medlemsstat

Spanien

Linje

El Hierro–Gran Canaria, La Gomera–Gran Canaria, La Gomera–Tenerife Norte, Tenerife Sur–Gran Canaria

Avtalets giltighetstid

2 år från det att lufttrafiken inletts

Tidsfrist för inlämnande av anbud

2 månader efter dagen för offentliggörandet av detta meddelande

Adress där texten med inbjudan att lämna anbud, och all annan relevant information och/eller dokumentation om det offentliga anbudsförfarandet och den allmänna trafikplikten, kan erhållas

Dirección General de Aviación Civil

Subdirección General de Transporte Aéreo

Tfn +34 915977505

Fax +34 915978643

E-post: mmederos@fomento.es


V Yttranden

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV DEN GEMENSAMMA HANDELSPOLITIKEN

Europeiska kommissionen

19.6.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 175/19


Tillkännagivande om antidumpningsåtgärder för import av vissa beredda eller konserverade citrusfrukter (mandariner osv.) med ursprung i Folkrepubliken Kina och partiellt återupptagande av antidumpningsundersökningen beträffande import av vissa beredda eller konserverade citrusfrukter (mandariner osv.) med ursprung i Folkrepubliken Kina

2012/C 175/08

Genom sin dom av den 22 mars 2012 i mål C-338/10 ogiltigförklarade Europeiska unionens domstol (nedan kallad EU-domstolen) rådets förordning (EG) nr 1355/2008 av den 18 december 2008 om införande av en slutgiltig antidumpningstull och om slutgiltigt uttag av den preliminära tullen på import av vissa beredda eller konserverade citrusfrukter (mandariner osv.) med ursprung i Folkrepubliken Kina (1) (nedan kallad den slutgiltiga antidumpningsförordningen eller den omtvistade förordningen).

Som en följd av domen av den 22 mars 2012 är import till Europeiska unionen av vissa beredda eller konserverade citrusfrukter (mandariner osv.) inte längre föremål för de antidumpningsåtgärder som infördes genom förordning (EG) nr 1355/2008.

1.   Information till tullmyndigheterna

De slutgiltiga antidumpningstullar som betalats i enlighet med förordning (EG) nr 1355/2008 för import till Europeiska unionen av vissa beredda eller konserverade citrusfrukter (mandariner osv.) som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer 2008 30 55 och 2008 30 75 och ex 2008 30 90 (TARIC-nummer 2008309061, 2008309063, 2008309065, 2008309067, 2008309069) med ursprung i Folkrepubliken Kina, och de preliminära tullar som slutgiltigt tagits ut i enlighet med artikel 3 i förordning (EG) nr 1355/2008 bör följaktligen återbetalas eller efterges. Ansökan om återbetalning eller eftergift ska göras hos de nationella tullmyndigheterna i enlighet med tillämplig tullagstiftning.

Import till Europeiska unionen av vissa beredda eller konserverade citrusfrukter (mandariner osv.) med ursprung i Folkrepubliken Kina inte heller längre föremål för de antidumpningsåtgärder som infördes genom förordning (EG) nr 1355/2008.

2.   Partiellt återupptagande av antidumpningsundersökningen

EU-domstolen ogiltigförklarade genom sin dom av den 22 mars 2012 förordning (EG) nr 1355/2008. EU-domstolen fann att Europeiska kommissionen (nedan kallad kommissionen) inte hade visat nödvändig omsorg för att bestämma normalvärdet på grundval av priset eller det konstruerade värdet i ett tredjeland med marknadsekonomi, så som föreskrivs i artikel 2.7 a i rådets förordning (EG) nr 1225/2009 av den 30 november 2009 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen (2) (nedan kallad grundförordningen).

Domstolarna har fastslagit (3) att i de fall då ett förfarande består av flera administrativa etapper, medför inte ogiltigförklaring av en av etapperna att hela förfarandet ogiltigförklaras. Antidumpningsförfarandet är ett exempel på ett sådant förfarande i flera etapper. Följaktligen medför inte en ogiltigförklaring av delar av förordningen om slutgiltig antidumpningstull att hela det förfarande som föregått antagandet av förordningen ogiltigförklaras. Däremot är Europeiska unionens institutioner enligt artikel 266 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt skyldiga att följa EU-domstolens dom av den 22 mars 2012. Unionens institutioner har således möjlighet att när de följer domen åtgärda de delar av den omtvistade förordningen som ledde till dess ogiltigförklaring, medan de delar som inte berörs av domen lämnas oförändrade (4). Det bör framhållas att alla övriga slutsatser som dragits i den omtvistade förordningen, vilka inte bestreds inom de angivna tidsfristerna och således inte beaktades av domstolarna och som inte ledde till att den omtvistade förordningen ogiltigförklarades, fortfarande är giltiga. Samma slutsats gäller analogt när en förordning har förklarats vara ogiltig.

Kommissionen har därför beslutat att återuppta antidumpningsundersökningen avseende import av vissa beredda eller konserverade citrusfrukter (mandariner osv.) med ursprung i Folkrepubliken Kina som inleddes med stöd av grundförordningen. Återupptagandet avser endast genomförandet av det ovannämnda utslaget från EU-domstolen.

3.   Förfarande

Efter samråd med rådgivande kommittén fastställde kommissionen att det är motiverat att partiellt återuppta antidumpningsundersökningen, varför kommissionen härmed partiellt återupptar den antidumpningsundersökning beträffande import av vissa beredda eller konserverade citrusfrukter (mandariner osv.) med ursprung i Folkrepubliken Kina som inleddes enligt artikel 5 i grundförordningen genom ett tillkännagivande i Europeiska unionens officiella tidning  (5).

Återupptagandet avser endast valet av jämförbart land, om sådant finns, och fastställande av det normalvärde i enlighet med artikel 2.7 a i grundförordningen som ska användas för beräkningen av en dumpningsmarginal.

Alla berörda parter uppmanas att lämna synpunkter samt lägga fram uppgifter och bevisning som styrker tillgången till tredjeländer med marknadsekonomi som kan väljas för fastställande av normalvärde enligt artikel 2.7 a i grundförordningen, bland annat när det gäller Israel, Swaziland, Turkiet och Thailand. Upplysningarna och bevisningen ska ha inkommit till kommissionen inom tidsfristen i punkt 4 a.

Kommissionen kan dessutom komma att höra berörda parter, om de lämnar en begäran om detta och visar att det finns särskilda skäl att höra dem. Denna begäran måste göras inom tidsfristen i punkt 4 b.

4.   Tidsfrister

a)   För att ge sig till känna och lämna andra uppgifter

För att de berörda parternas uppgifter ska kunna beaktas vid undersökningen måste parterna, om inget annat anges, ge sig till känna genom att kontakta kommissionen och lämna sina synpunkter och relevanta uppgifter inom 20 dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. Det bör påpekas att de flesta av de förfaranderelaterade rättigheter som anges i grundförordningen endast är tillämpliga om parterna ger sig tillkänna inom denna tidsfrist.

b)   Utfrågningar

Alla berörda parter kan också inom samma tidsfrist på 20 dagar begära att bli hörda av kommissionen.

5.   Skriftliga inlagor och korrespondens

Alla inlagor eller framställningar från berörda parter måste inges skriftligen (inte i elektronisk form, såvida inte annat anges) och innehålla den berörda partens namn, adress, e-postadress, telefon- och faxnummer. Alla skriftliga inlagor, inbegripet sådana uppgifter som begärs i detta tillkännagivande, och korrespondens som de berörda parterna tillhandahåller konfidentiellt ska märkas ”Limited” (6) och i enlighet med artikel 19.2 i grundförordningen åtföljas av en icke-konfidentiell sammanfattning som ska märkas ”For inspection by interested parties”.

Kommissionen kan kontaktas på följande adress:

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för handel

Direktorat H

Kontor: N105 04/092

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Fax +32 22956505

6.   Bristande samarbete

I sådana fall där någon berörd part vägrar att ge tillgång till eller inte lämnar nödvändiga uppgifter inom den föreskrivna tidsfristen enligt denna förordning eller väsentligen hindrar undersökningen, kan enligt artikel 18 i grundförordningen positiva eller negativa avgöranden fattas på grundval av tillgängliga uppgifter.

Om det framkommer att en berörd part har lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter, ska dessa enligt artikel 18 i grundförordningen lämnas utan beaktande och tillgängliga uppgifter kan användas. Om någon berörd part inte samarbetar eller endast delvis samarbetar och tillgängliga uppgifter används, kan resultatet utfalla mindre gynnsamt för den berörda parten än om denne hade samarbetat.

7.   Behandling av personuppgifter

Alla personuppgifter som samlas in inom ramen för denna undersökning kommer att behandlas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (7).

8.   Förhörsombud

Om de berörda parterna anser sig ha svårigheter vid utövandet av sina rättigheter att försvara sig, kan de begära att förhörsombudet (Hearing Officer) vid generaldirektoratet för handel (GD Handel) ingriper. Förhörsombudet agerar mellanhand i kontakterna mellan de berörda parterna och kommissionen och fungerar vid behov som medlare i förfarandefrågor som påverkar skyddet av parternas rättigheter, särskilt när det gäller tillgång till handlingarna i ärendet, sekretess, förlängning av tidsfristerna och behandling av skriftliga eller muntliga synpunkter. För närmare information och kontaktuppgifter, se förhörsombudets webbsidor på GD Handels webbplats (http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm).


(1)  EUT L 350, 30.12.2008, s. 35.

(2)  EUT L 343, 22.12.2009, s. 51.

(3)  Mål T-2/95, Industrie des poudres sphériques (IPS) mot rådet, REG 1998, s. II-3939.

(4)  Mål C-458/98 P, Industrie des poudres sphériques (IPS) mot rådet, REG 2000, s. I-8147.

(5)  EUT C 246, 20.10.2007, s. 15.

(6)  Detta innebär att dokumentet endast är för internt bruk. Det är skyddat i enlighet med artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar (EGT L 145, 31.5.2001, s. 43). Det är ett konfidentiellt dokument i enlighet med artikel 19 i grundförordningen och artikel 6 i WTO-avtalet om tillämpning av artikel VI i allmänna tull- och handelsavtalet 1994 (antidumpningsavtalet).

(7)  EGT L 8, 12.1.2001, s. 1.


19.6.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 175/22


Tillkännagivande om inledande av en översyn vid giltighetstidens utgång av de antidumpningsåtgärder som tillämpas på import av viss beredd eller konserverad sockermajs i form av korn med ursprung i Thailand

2012/C 175/09

Efter offentliggörandet av ett tillkännagivande om att giltighetstiden snart kommer att löpa ut (1) för de antidumpningsåtgärder som tillämpas på import av viss beredd eller konserverad sockermajs i form av korn med ursprung i Thailand (nedan kallat det berörda landet) mottog Europeiska kommissionen (nedan kallad kommissionen) en begäran om översyn enligt artikel 11.2 i rådets förordning (EG) nr 1225/2009 av den 30 november 2009 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen (2) (nedan kallad grundförordningen).

1.   Begäran om översyn

Begäran ingavs den 19 mars 2012 av AETMD, Association Européenne des Transformateurs de Maïs Doux (nedan kallad sökanden), såsom företrädare för unionstillverkare som svarar för en betydande del (i detta fall mer än 50 %) av unionens produktion av viss beredd eller konserverad sockermajs i form av korn.

2.   Produkt som översynen gäller

Den produkt som översynen gäller (nedan kallad den undersökta produkten) är sockermajs (Zea mays var. saccharata) i form av korn, beredd eller konserverad med ättika eller ättiksyra, inte fryst, som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer ex 2001 90 30, och sockermajs (Zea mays var. saccharata) i form av korn, beredd eller konserverad på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, inte fryst, andra än produkter enligt nummer 2006, som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer ex 2005 80 00, med ursprung i Thailand.

3.   Gällande åtgärder

Den åtgärd som för närvarande är i kraft är en slutgiltig antidumpningstull som infördes genom rådets förordning (EG) nr 682/2007 (3).

4.   Grund för översynen vid giltighetstidens utgång

Begäran grundas på påståendet att det är sannolikt att dumpningen fortsätter och att skadan för unionsindustrin återkommer om åtgärderna upphör att gälla.

4.1    Påstående om sannolikheten för fortsatt dumpning

Påståendet att det är sannolikt att dumpningen fortsätter grundar sig på en jämförelse mellan ett konstruerat normalvärde (tillverkningskostnader, försäljnings- och administrationskostnader och andra allmänna kostnader samt vinst) i Thailand och exportpriset (fritt fabrik) på den undersökta produkten när den säljs på export till unionen.

Av jämförelsen framgår att den beräknade dumpningsmarginalen är betydande.

4.2    Påstående om sannolikheten för återkommande skada

Sökanden gör också gällande att den skadevållande dumpningen sannolikt kommer att återkomma. Sökanden har därför lagt fram bevisning som visar att den nuvarande importen av den undersökta produkten sannolikt kommer att öka om åtgärderna upphör att gälla, eftersom det skulle vara lätt att öka produktionen i det berörda landet och eftersom unionsmarknaden är så pass attraktiv, med tanke på de högre priser som kan tas ut på denna marknad jämfört med vissa tredjeländers marknader. Dessa båda faktorer kan medföra att exporten leds om från andra tredjeländer till unionen.

Att skadan undanröjts beror enligt sökanden huvudsakligen på att åtgärder är i kraft, och om dessa upphörde att gälla skulle betydande mängder återigen kunna importeras till dumpade priser från det berörda landet, vilket sannolikt skulle leda till att skadan för unionsindustrin återkom.

5.   Förfarande

Kommissionen har efter samråd med rådgivande kommittén slagit fast att bevisningen är tillräcklig för att motivera en översyn vid giltighetstidens utgång och inleder därför en översyn enligt artikel 11.2 i grundförordningen.

Undersökningen kommer att avgöra om det är sannolikt att dumpningen och skadan fortsätter eller återkommer om åtgärderna upphör att gälla.

5.1    Förfarande för fastställande av sannolikheten för fortsatt dumpning

5.1.1   Undersökning av exporterande tillverkare

Exporterande tillverkare (4) av den undersökta produkten från det berörda landet uppmanas att delta i denna översynsundersökning.

Eftersom ett stort antal exporterande tillverkare i Thailand förefaller vara berörda av förfarandet och för att det ska vara möjligt att slutföra undersökningen inom föreskriven tid, kan kommissionen besluta att göra ett urval och endast låta ett begränsat antal exporterande tillverkare ingå i undersökningen (även kallat stickprovsförfarande). Stickprovsförfarandet kommer att genomföras i enlighet med artikel 17 i grundförordningen.

För att kommissionen ska kunna avgöra om ett stickprovsförfarande är nödvändigt och i så fall göra ett urval, ombeds alla exporterande tillverkare, eller företrädare som agerar på deras vägnar, att kontakta kommissionen. De berörda parterna ska, om inget annat anges, kontakta kommissionen inom 15 dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning och lämna de uppgifter om sitt eller sina företag som anges i bilaga A till detta tillkännagivande.

För att kommissionen ska få de uppgifter som den anser vara nödvändiga för att göra ett urval bland de exporterande tillverkarna kommer den även att kontakta myndigheterna i Thailand och kan dessutom komma att kontakta kända intresseorganisationer för exporterande tillverkare.

Alla berörda parter som vill lämna andra uppgifter av betydelse för urvalet än de uppgifter som begärs ovan ska, om inget annat anges, göra detta inom 21 dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Om det blir nödvändigt med ett stickprov kommer ett urval att göras bland de tillverkare som exporterar den undersökta produkten till unionen. Urvalet kan baseras på den största representativa exportvolym som rimligen kan undersökas inom den tid som står till förfogande. Kommissionen kommer, eventuellt genom det berörda landets myndigheter, att underrätta alla kända exporterande tillverkare, myndigheterna i det berörda landet och intresseorganisationer för exporterande tillverkare om vilka företag som ingår i urvalet.

För att kommissionen ska få de uppgifter som den anser vara nödvändiga för sin undersökning av de exporterande tillverkarna kommer den att sända frågeformulär till de exporterande tillverkare som ingår i urvalet, till alla kända intresseorganisationer för exporterande tillverkare och till myndigheterna i det berörda landet.

De exporterande tillverkare som ingår i urvalet ska, om inget annat anges, besvara frågeformuläret inom 37 dagar efter det att de underrättats om att de ingår i urvalet.

I frågeformulären ska de exporterande tillverkarna besvara frågor om bland annat sitt eller sina företags struktur och dess eller deras verksamhet när det gäller den undersökta produkten, tillverkningskostnaderna, försäljningen av den undersökta produkten på det berörda landets hemmamarknad och försäljningen av den undersökta produkten till unionen.

Företag som samtyckt till att eventuellt ingå i urvalet men som inte har valts ut ska anses vara samarbetsvilliga (nedan kallade samarbetsvilliga exporterande tillverkare som inte ingår i urvalet).

5.1.2   Undersökning av icke-närstående importörer (5)  (6)

Icke-närstående importörer av den undersökta produkten från Thailand till unionen uppmanas att delta i denna undersökning.

Eftersom ett stort antal icke-närstående importörer förefaller vara berörda av förfarandet och för att det ska vara möjligt att slutföra undersökningen inom föreskriven tid, kan kommissionen besluta att göra ett urval och endast låta ett begränsat antal icke-närstående importörer ingå i undersökningen (även kallat stickprovsförfarande). Stickprovsförfarandet kommer att genomföras i enlighet med artikel 17 i grundförordningen.

För att kommissionen ska kunna avgöra om ett stickprovsförfarande är nödvändigt och i så fall göra ett urval ombeds alla icke-närstående importörer, eller företrädare som agerar på deras vägnar, att kontakta kommissionen. De berörda parterna ska, om inget annat anges, kontakta kommissionen inom 15 dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning och lämna de uppgifter om sitt eller sina företag som anges i bilaga B till detta tillkännagivande.

För att kommissionen ska få de uppgifter som den anser vara nödvändiga för att göra ett urval bland de icke-närstående importörerna kan den även komma att kontakta kända intresseorganisationer för importörer.

Alla berörda parter som vill lämna andra uppgifter av betydelse för urvalet än de uppgifter som begärs ovan ska, om inget annat anges, göra detta inom 21 dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Om det blir nödvändigt med ett stickprov kommer ett urval att göras bland de importörer som importerar den undersökta produkten till unionen. Urvalet kan baseras på den största representativa försäljningsvolym som rimligen kan undersökas inom den tid som står till förfogande. Kommissionen kommer att underrätta alla kända icke-närstående importörer och intresseorganisationer för importörer om vilka företag som ingår i urvalet.

För att kommissionen ska få de uppgifter som den anser vara nödvändiga för sin undersökning kommer den att sända frågeformulär till de icke-närstående importörer som ingår i urvalet och till alla kända intresseorganisationer för importörer. Dessa parter ska, om inget annat anges, besvara frågeformuläret inom 37 dagar efter det att de har underrättats om urvalet.

I frågeformulären ska de berörda parterna besvara frågor om bland annat sitt eller sina företags struktur och dess eller deras verksamhet när det gäller den undersökta produkten och om försäljningen av den undersökta produkten.

5.2    Förfarande för fastställande av sannolikheten för återkommande skada och för undersökning av unionstillverkarna

För att kommissionen ska kunna fastställa om det är sannolikt att skadan för unionsindustrin återkommer uppmanas unionstillverkarna av den undersökta produkten att delta i kommissionens undersökning.

Eftersom ett stort antal unionstillverkare berörs av förfarandet och för att det ska vara möjligt att slutföra undersökningen inom föreskriven tid, har kommissionen beslutat att göra ett urval och endast låta ett begränsat antal unionstillverkare ingå i undersökningen (även kallat stickprovsförfarande). Stickprovsförfarandet genomförs i enlighet med artikel 17 i grundförordningen.

Kommissionen har gjort ett preliminärt urval av unionstillverkare. Närmare uppgifter finns i de handlingar som berörda parter kan begära att få ta del av. Berörda parter uppmanas härmed att ta del av handlingarna (genom att kontakta kommissionen via kontaktuppgifterna i avsnitt 5.6). Övriga unionstillverkare, eller företrädare som agerar på deras vägnar, som anser att det finns skäl för att de bör ingå i urvalet ska kontakta kommissionen inom 15 dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Alla berörda parter som vill lämna andra uppgifter av betydelse för urvalet ska, om inget annat anges, göra detta inom 21 dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Kommissionen kommer att underrätta alla kända unionstillverkare och/eller intresseorganisationer för unionstillverkare om vilka företag som slutligen kommer att ingå i urvalet.

För att kommissionen ska få de uppgifter som den anser vara nödvändiga för sin undersökning kommer den att sända frågeformulär till de unionstillverkare som ingår i urvalet och till alla kända intresseorganisationer för unionstillverkare. Dessa parter ska, om inget annat anges, besvara frågeformuläret inom 37 dagar efter det att de har underrättats om urvalet.

I frågeformulären ska de berörda parterna besvara frågor om bland annat sitt eller sina företags struktur, ekonomiska situation och verksamhet när det gäller tillverkning av den undersökta produkten samt om tillverkningskostnaderna för och försäljningen av den undersökta produkten.

5.3    Förfarande för bedömning av unionens intresse

Om det skulle visa sig att det är sannolikt att dumpningen och skadan fortsätter, kommer det att fattas ett beslut i enlighet med artikel 21 i grundförordningen om huruvida det ligger i unionens intresse att behålla antidumpningsåtgärderna. Unionstillverkare, importörer och deras intresseorganisationer, användare och deras intresseorganisationer samt representativa konsumentorganisationer uppmanas att, om inget annat anges, ge sig till känna inom 15 dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. Representativa konsumentorganisationer som vill delta i undersökningen måste inom samma tidsfrist kunna visa att det finns ett objektivt samband mellan deras verksamhet och den undersökta produkten.

Parter som ger sig till känna inom tidsfristen kan, om inget annat anges, inom 37 dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning lämna uppgifter till kommissionen om huruvida det ligger i unionens intresse att behålla åtgärderna. Dessa uppgifter kan lämnas antingen i valfritt format eller i ett frågeformulär utarbetat av kommissionen. De uppgifter som lämnas enligt artikel 21 kommer under alla omständigheter endast att beaktas om de vid inlämnandet åtföljs av styrkande handlingar.

5.4    Andra skriftliga inlagor

Om inte annat följer av bestämmelserna i detta tillkännagivande uppmanas alla berörda parter att lämna synpunkter och uppgifter samt att lägga fram handlingar som styrker dem. Dessa uppgifter och styrkande handlingar ska, om inget annat anges, ha inkommit till kommissionen inom 37 dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

5.5    Möjlighet att bli hörd av kommissionens utredande avdelningar

Alla berörda parter kan begära att bli hörda av kommissionens utredande avdelningar. Begäran ska göras skriftligen och innehålla skälen till att parten önskar bli hörd. När det gäller utfrågningar rörande undersökningens inledande skede måste begäran lämnas in inom 15 dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. Därefter ska en begäran om att bli hörd lämnas in inom de tidsfrister som kommissionen fastställer i sin korrespondens med parterna.

5.6    Anvisningar för inlämnande av skriftliga inlagor och besvarade frågeformulär samt korrespondens

Alla skriftliga inlagor, inklusive sådana uppgifter som begärs i detta tillkännagivande, besvarade frågeformulär och korrespondens från de berörda parterna som är konfidentiella ska vara märkta Limited  (7).

Berörda parter som lämnar uppgifter märkta Limited ska i enlighet med artikel 19.2 i grundförordningen även lämna en icke-konfidentiell sammanfattning av dessa uppgifter, vilken ska märkas For inspection by interested parties. Sammanfattningen ska vara tillräckligt detaljerad för att det ska vara möjligt att bilda sig en rimlig uppfattning om det väsentliga innehållet i de konfidentiella uppgifterna. Om en berörd part som lämnar konfidentiella uppgifter inte också lämnar en icke-konfidentiell sammanfattning av dessa i begärt format och av begärd kvalitet kan de konfidentiella uppgifterna komma att lämnas utan beaktande.

Alla inlagor och framställningar från berörda parter ska inges i elektroniskt format (icke-konfidentiella inlagor per e-post och konfidentiella på cd-r/dvd) och ska innehålla eller vara märkta med den berörda partens namn, adress, e-postadress, telefonnummer och faxnummer. Fullmakter, undertecknade intyganden och uppdateringar av sådana som åtföljer besvarade frågeformulär ska dock lämnas i pappersform, dvs. per post eller personligen, till adressen nedan. En berörd part som inte kan tillhandahålla inlagor och framställningar i elektroniskt format ska i enlighet med artikel 18.2 i grundförordningen omedelbart meddela kommissionen detta. Mer information rörande korrespondens med kommissionen finns på följande webbplats för generaldirektoratet för handel: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence

Kommissionen kan kontaktas på följande adress:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: N105 04/092

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Fax +32 22969307

E-post: Trade-R552-sweetcorn-dumping@ec.europa.eu

(ska användas av exporterande tillverkare, närstående importörer, intresseorganisationer och företrädare för Thailand), eller

Trade-R552-sweetcorn-injury@ec.europa.eu

(ska användas av unionstillverkare, icke-närstående importörer, användare, konsumenter och intresseorganisationer i unionen)

6.   Bristande samarbete

Om en berörd part vägrar att ge tillgång till eller underlåter att lämna nödvändiga uppgifter inom tidsfristerna eller i betydande utsträckning hindrar undersökningen, kan enligt artikel 18 i grundförordningen preliminära eller slutgiltiga, positiva eller negativa avgöranden träffas på grundval av tillgängliga uppgifter.

Om det konstateras att en berörd part har tillhandahållit oriktiga eller vilseledande uppgifter, får dessa lämnas utan beaktande och tillgängliga uppgifter användas.

Om en berörd part inte samarbetar eller endast delvis samarbetar och avgörandena därför i enlighet med artikel 18 i grundförordningen träffas på grundval av tillgängliga uppgifter, kan resultatet bli mindre fördelaktigt för den berörda parten än om denna hade samarbetat.

7.   Förhörsombud

De berörda parterna kan begära att förhörsombudet (Hearing officer) vid generaldirektoratet för handel ingriper. Förhörsombudet fungerar som kontakt mellan de berörda parterna och kommissionens utredande avdelningar. Förhörsombudet behandlar frågor om tillgång till handlingar i ett ärende, tvister rörande sekretess, ansökningar om förlängning av tidsfrister och begäranden från tredje parter om att bli hörda. Förhörsombudet kan anordna en utfrågning med en enskild berörd part och agera som medlare så att de berörda parterna får möjlighet att till fullo utöva sin rätt till försvar.

Begäran om att bli hörd av förhörsombudet ska göras skriftligen och innehålla skälen till att parten önskar bli hörd. När det gäller utfrågningar rörande undersökningens inledande skede måste begäran lämnas in inom 15 dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. Därefter ska en begäran om att bli hörd lämnas in inom de tidsfrister som kommissionen fastställer i sin korrespondens med parterna.

Förhörsombudet kan även anordna utfrågningar där parterna kan redovisa sina ståndpunkter och föra fram motargument i frågor rörande bl.a. sannolikheten för fortsatt eller återkommande dumpning, återkommande skada och unionens intresse.

Närmare uppgifter och kontaktuppgifter finns på förhörsombudets webbsidor på webbplatsen för generaldirektoratet för handel: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm

8.   Tidsplan för undersökningen

Undersökningen kommer i enlighet med artikel 11.5 i grundförordningen att slutföras inom 15 månader efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

9.   Möjlighet att begära en översyn enligt artikel 11.3 i grundförordningen

Eftersom denna översyn vid giltighetstidens utgång inleds i enlighet med artikel 11.2 i grundförordningen kommer den inte att leda till någon ändring av nivån på de gällande åtgärderna, utan till att dessa åtgärder bibehålls eller upphävs i enlighet med artikel 11.6 i grundförordningen.

Om någon berörd part anser att det är befogat med en översyn av åtgärderna i syfte att få till stånd en höjning eller sänkning av nivån, kan denna part begära en översyn i enlighet med artikel 11.3 i grundförordningen.

Parter som vill begära en sådan översyn, som i så fall utförs oberoende av den översyn vid giltighetstidens utgång som avses i detta tillkännagivande, kan kontakta kommissionen på ovanstående adress.

10.   Behandling av personuppgifter

Alla personuppgifter som samlas in under undersökningens gång kommer att behandlas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (8).


(1)  EUT C 258, 2.9.2011, s. 11.

(2)  EUT L 343, 22.12.2009, s. 51.

(3)  EUT L 159, 20.6.2007, s. 14.

(4)  En exporterande tillverkare är ett företag i det berörda landet som tillverkar och exporterar den undersökta produkten till unionsmarknaden, antingen direkt eller via en tredje part, inklusive närstående företag som är inbegripna i tillverkning, inhemsk försäljning eller export av den undersökta produkten.

(5)  Endast importörer som inte är närstående till exporterande tillverkare får ingå i urvalet. Importörer som är närstående till exporterande tillverkare ska fylla i bilaga 1 till frågeformuläret för dessa exporterande tillverkare. I enlighet med artikel 143 i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 om tillämpningsföreskrifter för gemenskapens tullkodex ska personer anses vara närstående endast om a) de är styrelseledamöter eller företagsledare i varandras företag, b) de är juridiskt erkända kompanjoner i någon affärsverksamhet, c) de är arbetsgivare och anställd, d) någon person direkt eller indirekt äger, kontrollerar eller innehar 5 % eller mer av bådas utestående röstberättigande aktier eller andelar, e) en av dem direkt eller indirekt kontrollerar den andra, f) båda två direkt eller indirekt kontrolleras av en tredje person, g) de tillsammans direkt eller indirekt kontrollerar en tredje person, eller h) de tillhör samma familj. Personer ska anses tillhöra samma familj endast om de står i något av följande förhållanden till varandra: i) man och hustru, ii) förälder och barn, iii) syskon (hel- eller halvsyskon), iv) mor- eller farförälder och barnbarn, v) farbror/morbror eller faster/moster och syskonbarn, vi) svärförälder och svärson eller svärdotter, vii) svåger och svägerska. (EGT L 253, 11.10.1993, s. 1). I detta sammanhang avses med person en fysisk eller en juridisk person.

(6)  Uppgifterna från icke-närstående importörer kan också komma att användas för andra delar av undersökningen än de som avser fastställande av dumpning.

(7)  Ett dokument märkt Limited är ett konfidentiellt dokument i enlighet med artikel 19 i rådets förordning (EG) nr 1225/2009 (EUT L 343, 22.12.2009, s. 51) och artikel 6 i WTO-avtalet om tillämpning av artikel VI i allmänna tull- och handelsavtalet 1994 (antidumpningsavtalet). Det är även skyddat i enlighet med artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 (EGT L 145, 31.5.2001, s. 43).

(8)  EGT L 8, 12.1.2001, s. 1.


BILAGA A

Image

Image


BILAGA B

Image

Image


FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

Europeiska kommissionen

19.6.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 175/31


Förhandsanmälan av en koncentration

(Ärende COMP/M.6631 – Permira Europe III/Telepizza)

Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande

(Text av betydelse för EES)

2012/C 175/10

1.

Kommissionen mottog den 11 juni 2012 en anmälan om en föreslagen koncentration enligt artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1), genom vilken företaget Permira Europe III Fund (PE III, Storbritannien), ytterst kontrollerat Permira Holdings Limited, på det sätt som avses i artikel 3.1 b i EG:s koncentrationsförordning, förvärvar fullständig kontroll över företaget Telepizza, SA (Telepizza, Spanien) genom förvärv av aktier.

2.

De berörda företagen bedriver följande affärsverksamhet:

PE III: Riskkapitalfond,

Telepizza: Verksamt inom restaurangsektorn i Spanien, Portugal och Polen, för närvarande gemensamt kontrollerat av PE III och Carbal, SA.

3.

Kommissionen har vid en preliminär granskning kommit fram till att den anmälda koncentrationen kan omfattas av EG:s koncentrationsförordning, dock med det förbehållet att ett slutligt beslut i denna fråga fattas senare. Det bör noteras att detta ärende kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande, i enlighet med kommissionens tillkännagivande om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt EG:s koncentrationsförordning (2).

4.

Kommissionen uppmanar berörda tredje parter att till den lämna eventuella synpunkter på den föreslagna koncentrationen.

Synpunkterna ska ha kommit in till kommissionen senast tio dagar efter detta offentliggörande. Synpunkterna kan sändas till kommissionen per fax (+32 22964301), per e-post till COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu eller per post, med angivande av referens COMP/M.6631 – Permira Europe III/Telepizza, till

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för konkurrens

Registratorskontoret ”Företagskoncentrationer och -fusioner”

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1 (EG:s koncentrationsförordning).

(2)  EUT C 56, 5.3.2005, s. 32 (Tillkännagivande om ett förenklat förfarande).


19.6.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 175/32


Förhandsanmälan av en koncentration

(Ärende COMP/M.6561 – Cytec Industries/Umeco)

(Text av betydelse för EES)

2012/C 175/11

1.

Kommissionen mottog den 11 juni 2012 en anmälan om en föreslagen koncentration enligt artikel 4 och till följd av ett hänskjutande enligt artikel 4.5 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1), genom vilken företaget Cytec Industries Inc., (Cytec, USA), på det sätt som avses i artikel 3.1 b i EG:s koncentrationsförordning, förvärvar fullständig kontroll över företaget Umeco plc (Umeco, Storbritannien) genom ett offentligt bud tillkännagivet den 12 april 2012.

2.

De berörda företagen bedriver följande affärsverksamhet:

Cytec: Tillverkning och leverans av specialkemikalier och material, inklusive avancerade kompositmaterial, för en rad olika industrier,

Umeco: Tillverkning och leverans av avancerade kompositmaterial och processmaterial, huvudsakligen till rymd-, luftfarts- och försvarsindustrin samt maskin-, fordons- och fritidsindustrin.

3.

Kommissionen har vid en preliminär granskning kommit fram till att den anmälda koncentrationen kan omfattas av EG:s koncentrationsförordning, dock med det förbehållet att ett slutligt beslut i denna fråga fattas senare.

4.

Kommissionen uppmanar berörda tredje parter att till den lämna eventuella synpunkter på den föreslagna koncentrationen.

Synpunkterna ska ha kommit in till kommissionen senast tio dagar efter detta offentliggörande. Synpunkterna kan sändas till kommissionen per fax (+32 22964301), per e-post till COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu eller per post, med angivande av referens COMP/M.6561 – Cytec Industries/Umeco, till:

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för konkurrens

Registratorskontoret ”Företagskoncentrationer och -fusioner”

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1 (EG:s koncentrationsförordning).


19.6.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 175/33


Förhandsanmälan av en koncentration

(Ärende COMP/M.6616 – Lion Capital/Alain Afflelou Group)

Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande

(Text av betydelse för EES)

2012/C 175/12

1.

Kommissionen mottog den 11 juni 2012 en anmälan om en föreslagen koncentration enligt artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1), genom vilken företaget Lion/Seneca France 2 (LF2, Frankrike), ytterst kontrollerat av Lion Capital LLP (Lion Capital, Storbritannien), på det sätt som avses i artikel 3.1 b i EG:s koncentrationsförordning, förvärvar fullständig kontroll över företaget 3 AB Optique Developpement (3ABOD, Frankrike) genom förvärv av värdepapper.

2.

De berörda företagen bedriver följande affärsverksamhet:

Lion Capital: Riskkapitalförvaltare som inriktar sig på investeringar i företag som är verksamma inom produktion och/eller försäljning av konsument- märkesvaror,

3ABOD: Yttersta moderföretaget till Alain Afflelou-koncernen som är verksam inom distribution av optiska produkter genom ett nationellt och internationellt nätverk av både franchisebaserade och helägda återförsäljare.

3.

Kommissionen har vid en preliminär granskning kommit fram till att den anmälda koncentrationen kan omfattas av EG:s koncentrationsförordning, dock med det förbehållet att ett slutligt beslut i denna fråga fattas senare. Det bör noteras att detta ärende kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande, i enlighet med kommissionens tillkännagivande om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt EG:s koncentrationsförordning (2).

4.

Kommissionen uppmanar berörda tredje parter att till den lämna eventuella synpunkter på den föreslagna koncentrationen.

Synpunkterna ska ha kommit in till kommissionen senast tio dagar efter detta offentliggörande. Synpunkterna kan sändas till kommissionen per fax (+32 22964301), per e-post till COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu eller per post, med angivande av referens COMP/M.6616 – Lion Capital/Alain Afflelou Group, till

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för konkurrens

Registratorskontoret ”Företagskoncentrationer och -fusioner”

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1 (EG:s koncentrationsförordning).

(2)  EUT C 56, 5.3.2005, s. 32 (Tillkännagivande om ett förenklat förfarande).


19.6.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 175/34


Förhandsanmälan av en koncentration

(Ärende COMP/M.6490 – EADS/Israel Aerospace Industries/JV)

(Text av betydelse för EES)

2012/C 175/13

1.

Kommissionen mottog den 11 juni 2012 en anmälan om en föreslagen koncentration enligt artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1), genom vilken företagen European Advanced Technology SA (EAT, Belgien), kontrollerat av Israel Aerospace Industries Ltd. (IAI, Israel), och Airbus Invest S.A.S. (Airbus, Frankrike), kontrollerat av European Aeronautic Defence and Space Company N.V. (EADS, Nederländerna), på det sätt som avses i artikel 3.1 b i EG:s koncentrationsförordning, förvärvar gemensam kontroll över ett nyskapat företag som utgör ett gemensamt företag (JV, Belgien) genom förvärv av aktier.

2.

De berörda företagen bedriver följande affärsverksamhet:

EADS: Forskning, utformning, utveckling, tillverkning, ändring, försäljning och tillhandahåller underhåll av civila och militära luftfartyg, fjärrstyrda vapen, satelliter, drönare, rymdfarkoster, elektronik och telekommunikationsutrustning,

Airbus: Utveckling, tillverkning och försäljning av civila och militära luftfartyg,

IAI: Forskning och utveckling, utformning, tillverkning, marknadsföring och andra tillhörande tjänster, huvudsakligen inom missil- och rymdsystem, militära och civila luftfartyg, militärelektronik och flygplansunderhåll,

EAT: Tillgångar inom rymd- och luftfart, flyg-, försvars- och relaterade sektorer,

JV: Utveckling, tillverkning och marknadsföring av pilotstyrda semi- robotiserade bogsertraktorer för trafikflygplan.

3.

Kommissionen har vid en preliminär granskning kommit fram till att den anmälda koncentrationen kan omfattas av EG:s koncentrationsförordning, dock med det förbehållet att ett slutligt beslut i denna fråga fattas senare.

4.

Kommissionen uppmanar berörda tredje parter att till den lämna eventuella synpunkter på den föreslagna koncentrationen.

Synpunkterna ska ha kommit in till kommissionen senast tio dagar efter detta offentliggörande. Synpunkterna kan sändas till kommissionen per fax (+32 22964301), per e-post till COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu eller per post, med angivande av referens COMP/M.6490 – EADS/Israel Aerospace Industries/JV, till:

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för konkurrens

Registratorskontoret ”Företagskoncentrationer och -fusioner”

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1 (EG:s koncentrationsförordning).


ÖVRIGA AKTER

Europeiska kommissionen

19.6.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 175/35


Offentliggörande av ansökan i enlighet med artikel 6.2 i rådets förordning (EG) nr 510/2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel

2012/C 175/14

Genom detta offentliggörande tillgodoses den rätt att göra invändningar som fastställs i artikel 7 i rådets förordning (EG) nr 510/2006 (1). Invändningar måste komma in till kommissionen senast sex månader efter dagen för detta offentliggörande.

SAMMANFATTANDE DOKUMENT

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 510/2006

”PASAS DE MÁLAGA”

EG-nr: ES-PDO-0005-0849-24.01.2011

SGB ( ) SUB ( X )

1.   Beteckning:

”Pasas de Málaga”

2.   Medlemsstat eller tredjeland:

Spanien

3.   Beskrivning av jordbruksprodukten eller livsmedlet:

3.1   Produkttyp:

Klass 1.6.

Frukt, grönsaker och spannmål, bearbetade eller obearbetade

3.2   Beskrivning av den produkt för vilken beteckningen i (1) är tillämplig:

Definition

Traditionella ”Pasas de Málaga” erhålls genom soltorkning av de mogna frukterna från arten Vitis vinifera L., sorten Muscat d’Alexandrie, även känd under namnet Moscatel Gordo eller Moscatel de Malaga.

Fysiska egenskaper

Storlek: enligt Internationella vinorganisationens (OIV) regler för beskrivning av sorter och arter av Vitis uttrycks ”bärens storlek” med hjälp av följande gradering: 1 = mycket litet, 3 = litet, 5 = medelstort, 7 = stort och 9 = mycket stort. Sorten Muscat d’Alexandrie tillhör kategori 7 (”stort”), och det rör sig alltså om ett stort russin.

Färg: jämnt violettsvart.

Form: rund.

Frukten kan ha stjälken kvar om avstjälkningen görs för hand.

Skalets konsistens: enligt OIV:s regler uttrycks skalets ”tjocklek” med hjälp av följande gradering: 1 = mycket tunt, 3 = tunt, 5 = medeltjockt, 7 = tjockt och 9 = mycket tjockt. Sorten Muscat d’Alexandrie tillhör kategori 5 (”medeltjockt”). Den torkade frukten framställs av ett bär som inte utsatts för någon behandling som skadar skalet, och skalet är således medelfast.

Kemiska egenskaper

Russinens vattenhalt är under 35 %. Sockerhalten är över 50 viktprocent.

Surhetsgrad: 1,2–1,7 % vinsyra.

pH-värde: 3,5–4,5.

Vattenlösliga fasta ämnen: över 65 °Brix.

Organoleptiska egenskaper

Russinen behåller den karakteristiska muskatsmaken hos den druva de framställs av. Enligt OIV:s regler uttrycks den ”utmärkande smaken” med hjälp av följande skala: 1 = ingen, 2 = muskatsmak, 3 = blommig konfektsmak, 4 = örtsmak, 5 = annan smak. Sorten Muscat d’Alexandrie tillhör kategori 2, och det är just denna muskatdruva som OIV använder som referens för den smakkategorin.

Muskatsmaken förstärks av en intensiv retronasal arom där man urskiljer terpenolerna a-terpineol (aromatiska örter), linalol (ros), geraniol (geranium) och b-citronellol (citrusfrukter).

Syran, enligt det intervall som anges ovan, ger en särskild balans mellan surt och sött.

Medelstorleken, vattenhalten och Brixgraden gör att russinet är elastiskt och mjukt, och fruktköttet känns fylligt och saftigt i munnen. Detta är ovanligt hos torkad frukt, som brukar upplevas som torr och oelastisk.

3.3   Råvaror (endast för bearbetade produkter):

De mogna frukterna från Vitis vinifera L., sorten Muscat d’Alexandrie, även känd under namnet Moscatel Gordo eller Moscatel de Malaga.

3.4   Foder (endast för produkter av animaliskt ursprung):

Ej tillämpligt.

3.5   Särskilda steg i produktionsprocessen som måste äga rum i det avgränsade geografiska området:

Produktion och förpackning ska äga rum i det avgränsade geografiska område som beskrivs i punkt 4.

Produktionsprocessen inleds med skörd av friska druvor, vilket aldrig sker förrän druvorna är mogna (Baggiolini, 1952). Skadade eller sjuka frukter och fallfrukt avlägsnas.

Nästa steg är torkning av druvorna i direkt solljus. Maskintorkning är förbjuden. Torkningen är ett manuellt arbete som kräver daglig tillsyn från jordbrukaren, som måste vända på de solutsatta klasarna så att frukten torkar jämnt.

När klasarna torkat kan de rensas enligt en metod som kallas ”picado”. Det görs antingen för hand, med hjälp av saxar av lämplig storlek och form för att undvika skador på den rensade frukten, eller mekaniskt på rensningsföretag.

Efter torkningen fortgår processen, med druvor eller klasar, i anläggningar för framställning av russin. Det sker i följande steg fram till försäljningen av de förpackade russinen:

Mottagning och indelning av de russin som levererats av vinodlarna.

Avstjälkning, om detta inte gjorts av vinodlaren själv.

Klassificering beroende på fruktens medelstorlek, mätt som antalet russin per 100 gram.

Konfektionering, dvs. sammansättning av utgående partier på grundval av den produkt som tidigare klassificerats och lagrats, så att slutresultatet blir mindre än 80 frukter per 100 gram nettovikt.

Förpackning: manuell eller mekanisk förpackning som utgör det sista steget i produktionsprocessen och på ett avgörande sätt bidrar till bevarandet över tid av de kvalitativa egenskaperna hos russinen med den aktuella beteckningen. Det enda sättet att bevara den känsliga fuktbalans som är så karakteristisk för produkten är att isolera den från den omgivande luften i rena och hermetiskt tillslutna förpackningar.

3.6   Särskilda regler för skivning, rivning, förpackning etc.:

Ej tillämpligt.

3.7   Särskilda regler för märkning:

Märkningen på förpackningarna ska förutom den skyddade ursprungsbeteckningen innefatta följande obligatoriska uppgifter:

Produktens varubeteckning: i detta fall ska beteckningen ”Pasas de Málaga” anges tydligt, följd av angivelsen ”Denominación de Origen” (ursprungsbeteckning) strax under.

Nettoinnehåll i kilogram (kg) eller gram (g).

Bäst före-dag.

Namn, firmanamn eller beteckning på fabrikanten eller förpackningsföretaget och, i samtliga fall, adressen.

Parti.

Uppgifterna om varubeteckning, nettoinnehåll och bäst före-dag ska finnas i samma synfält.

De obligatoriska uppgifterna ska i samtliga fall vara lättbegripliga och stå för sig, väl synliga, tydligt läsliga och outplånliga. De får inte på något sätt döljas, skymmas eller skiljas från andra angivelser eller bilder.

Samtliga förpackningar ska vara försedda med en etikett med ursprungsbeteckningens logotyp och angivelserna ”Denominación de Origen Protegida” och ”Pasas de Malága” samt en särskild kod för varje enhet.

4.   Kort beskrivning av det geografiska området:

Läge:

Land: SPANIEN

Självstyrande region: ANDALUCÍA

Provins: MÁLAGA

I provinsen Málaga finns flera vinodlingsområden i alla fyra väderstrecken. I två av dessa områden används merparten av druvorna traditionellt för framställning av russin. Det huvudsakliga området utgörs av den naturliga regionen Axarquía i östra delen av provinsen Málaga, öster om huvudstaden. Det andra området ligger längst i öster vid Málagas kust. Det avgränsade geografiska området för den skyddade ursprungsbeteckningen innefattar följande kommuner:

Kommuner:

AXARQUÍA

Alcaucín

Alfarnate

Alfarnatejo

Algarrobo

Almáchar

Árchez

Arenas

Benamargosa

Benamocarra

El Borge

Canillas de Acietuno

Canillas de Albaida

Colmenar

Comares

Cómpeta

Cútar

Frigiliana

Iznate

Macharaviaya

Málaga

Moclinejo

Nerja

Periana

Rincón de la Victoria

Riogordo

Salares

Sayalonga

Sedella

Torrox

Totalán

Vélez Málaga

Viñuela

OMRÅDET MANILVA

Casares

Manilva

Estepona

5.   Samband med det geografiska området:

5.1   Specifika uppgifter om det geografiska området:

Hänvisningarna till sambandet mellan vinodling och det geografiska området går långt tillbaka och består i våra dagar. Redan i verket ”Naturhistoria” nämner Plinius den äldre (första århundradet efter Kristus) vinodlingarna i Málaga. Jordbruksproduktion uppmuntrades kraftigt, särskilt produktion av russin. Fram till slutet av 1800-talet var konjunkturen gynnsam för vinodling. Därefter sammanföll en rad kommersiella och fytosanitära omständigheter, i synnerhet angreppet av vinlusen (Viteus vitifoliae, Fitch) och ledde till sektorns sammanbrott och en uppdelning av provinsens vinodlingar i flera vinodlingsområden i alla fyra väderstrecken. I två av dessa områden används merparten av druvorna traditionellt för framställning av russin. Gemensamt för dessa två produktionsområden är dels deras läge i provinsens södra del, med Medelhavet som avgränsning, vilket ger dem provinsens subtropiska medelhavsklimat, dels den branta orografi som kännetecknar geografin i provinsen Málaga. De vinodlingar där skörden går till produktion av russin omfattar visserligen inte samma yta som under perioden före vinlusens inträde, men denna produktion har ändå en viktig plats i ekonomin och den sociokulturella miljön i ett stort område i provinsen Málaga; det omfattar över 35 av provinsens kommuner, 1 800 jordbrukare och en yta på 2 200 ha.

Den geografiska miljön är i hög grad avgörande för egenskaperna hos den slutprodukt som betecknas ”Pasas de Málaga”. Den branta orografin är karakteristisk för det geografiska området, vars landskap utgörs av en serie kullar och strömfåror med en lutning på över 30 %. Området, som avgränsas i norr av en hög bergskedja och i söder av Medelhavet, utgörs av en serie raviner och strömfåror som bildar ett mycket karakteristiskt landskap med branta sluttningar. Axarquía liknar därför en bergssluttning som slutar i havet. Området Manilva kännetecknas av vinodlingarnas närhet till havet och av en mjukare relief än Axarquías.

Jordarna i området är till största delen leriga, magra, grunda och mycket genomsläppliga. Produktionsområdet har subtropiskt medelhavsklimat som kännetecknas av milda vintrar, torra somrar, liten nederbörd och många soltimmar (i genomsnitt 2 974 soltimmar per år de senaste tio åren).

5.2   Specifika uppgifter om produkten:

Storleken är en av de mest uppskattade och utmärkande egenskaperna hos ”Pasas de Málaga”. Det är ett stort russin – betydligt större än andra produkter av samma typ, t.ex. korinter och Thompson Seedless från Kalifornien.

Russinen behåller den karakteristiska muskatsmaken hos den druva de framställs av. Det är också just denna muskatdruva som OIV använder som referens för en av smakkategorierna.

5.3   Orsakssamband mellan det geografiska området och produktens kvalitet eller egenskaper (för SUB) eller en viss kvalitet, ett visst anseende eller en viss annan egenskap som kan hänföras till produkten (för SGB):

Sambandet mellan det geografiska ursprunget och produktens specifika kvalitet är en direkt följd av produktionsförhållandena. Å ena sidan underlättar orografin druvklasarnas naturliga solexponering vid torkningen – detta torkningssystem bidrar till att bevara skalets konsistens och förstärka muskatsmaken i och med att aromerna koncentreras. Å andra sidan främjar det torra och varma vädret under skörden en god mognad och en ackumulering av torrsubstanser och socker i bäret, vilket är väsentligt för en god utveckling efter torkningen och gör att russinens fruktkött behåller sin karakteristiska elasticitet och saftighet. Soltimmarna befrämjar också korta perioder av solexponering, vilket gör att bärets syra bevaras i russinet.

De svåra odlingsförhållandena har också under årens lopp lett till att sorten Muscat d’Alexandrie blivit dominerande, eftersom den har de agronomiska egenskaper som krävs för att kunna anpassa sig till den speciella miljön. Denna sort har genetisk potential i form av särskilda egenskaper som druvans storlek, skalets konsistens, fruktköttets egenskaper, muskataromerna och den höga andelen olösliga fasta ämnen (fibrer), främst i kärnan.

Den oländiga terrängen har gjort torkningen till ett tydligt hantverk, där både skörd, utläggning i solen, vändning av druvklasarna och urval av frukten görs för hand, vilket gynnar kvaliteten under behandlingen av produkten. Även avstjälkningen görs för hand (en metod som kallas ”picado”), och man hittar därför ofta stjälkar hos ”Pasas de Málaga”.

Torkning är en naturlig och hantverksmässig konserveringsmetod som är mycket gammal och gör det möjligt att undvika att produkten försämras när överskottsvatten avlägsnas. Den känsliga balansen i fråga om vattenhalten, som är ett resultat av erfarenhet och unikt yrkeskunnande, ger produkten vissa av de mest ansedda organoleptiska egenskaper som beskrivs i produktspecifikationen.

Hänvisning till offentliggörandet av specifikationen:

[artikel 5.7 i förordning (EG) nr 510/2006]

http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/export/sites/default/comun/galerias/galeriaDescargas/cap/industrias-agroalimentarias/denominacion-de-origen/Pliegos/PliegoPasas.pdf


(1)  EUT L 93, 31.3.2006, s. 12.