ISSN 1977-1061

doi:10.3000/19771061.C_2012.136.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

C 136

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

55 årgången
11 maj 2012


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

I   Resolutioner, rekommendationer och yttranden

 

YTTRANDEN

 

Europeiska datatillsynsmannen

2012/C 136/01

Yttrande från Europeiska datatillsynsmannen om förslaget till direktiv om alternativ tvistlösning och förslaget till förordning om tvistlösning online vid konsumenttvister

1

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2012/C 136/02

Eurons växelkurs

5

2012/C 136/03

Eurons växelkurs

6

 

UPPLYSNINGAR OM EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

 

Eftas övervakningsmyndighet

2012/C 136/04

Meddelande från Eftas övervakningsmyndighet om de återkravsräntor och referens-/diskonteringsräntor för statligt stöd som gäller för tre Efta-stater från och med 1 januari 2012(Offentliggjort i enlighet med artikel 10 i övervakningsmyndighetens beslut nr 195/04/KOL av den 14 juli 2004 (EUT L 139, 25.5.2006, s. 37 och EES-supplementet nr 26/2006, 25.5.2006, s. 1))

7

 

V   Yttranden

 

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

 

EFTA-domstolen

2012/C 136/05

Domstolens dom av den 23 januari 2012 i mål E-2/11 – STX Norway Offshore AS m.fl. mot norska staten, företrädd av Tariffnemnda (Frihet att tillhandahålla tjänster – direktiv 96/71/EG – Utstationering av arbetstagare – Minimilön – Maximal arbetstid – Ersättning för vissa arbetsuppgifter som kräver övernattning – Ersättning för kostnader)

8

2012/C 136/06

Begäran om ett rådgivande yttrande från Eftadomstolen enligt beslut av Héraðsdómur Reykjavíkur i målet Vín Tríó ehf. mot isländska staten av den 16 december 2011 (Mål E-19/11)

9

 

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

 

Europeiska kommissionen

2012/C 136/07

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.6511 – Solvay/Air Liquide/JV) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande ( 1 )

10

2012/C 136/08

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.6567 – Bouygues/Amelia) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande ( 1 )

11

2012/C 136/09

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.6569 – Lecta/Polyedra) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande ( 1 )

12

 

ÖVRIGA AKTER

 

Europeiska kommissionen

2012/C 136/10

Offentliggörande av en ansökan i enlighet med artikel 6.2 i rådets förordning (EG) nr 510/2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel

13

2012/C 136/11

Offentliggörande av en ansökan om ändring i enlighet med artikel 6.2 i rådets förordning (EG) nr 510/2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel

16

2012/C 136/12

Informationsmeddelande – Offentligt samråd – Geografiska beteckningar från Schweiz och Liechtenstein

21

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

 


I Resolutioner, rekommendationer och yttranden

YTTRANDEN

Europeiska datatillsynsmannen

11.5.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 136/1


Yttrande från Europeiska datatillsynsmannen om förslaget till direktiv om alternativ tvistlösning och förslaget till förordning om tvistlösning online vid konsumenttvister

2012/C 136/01

EUROPEISKA DATATILLSYNSMANNEN HAR ANTAGIT FÖLJANDE YTTRANDE

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 16,

med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, särskilt artiklarna 7 och 8,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (1), och

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter, särskilt artikel 41 (2).

HÄRIGENOM FRAMFÖRS FÖLJANDE.

I.   INLEDNING

I.1   Samrådet med Europeiska datatillsynsmannen och yttrandets syfte

1.

Den 29 november 2011 antog kommissionen två lagstiftningsförslag om alternativ tvistlösning (i fortsättningen kallade ”förslagen”):

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om alternativ tvistlösning vid konsumenttvister och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 och direktiv 2009/22/EG (i fortsättningen kallat ”förslaget till direktiv”) (3).

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om tvistlösning online vid konsumenttvister (i fortsättningen kallat ”förslaget till förordning”) (4).

2.

Den 6 december 2011 mottog Europeiska datatillsynsmannen förslaget till direktiv och förslaget till förordning för samråd. Europeiska datatillsynsmannen tillfrågades också informellt innan förslagen antogs och lämnade informella kommentarer. Europeiska datatillsynsmannen välkomnar detta tidiga samråd och att de flesta av rekommendationerna i hans kommentarer togs upp i förslagen.

3.

Syftet med detta yttrande är att analysera den behandling av personuppgifter som nämns i förslagen och att redovisa hur frågorna om dataskydd behandlas i förslagen. Yttrandet kommer att koncentreras till förslaget till förordning, eftersom det inbegriper en centraliserad behandling av personuppgifter i samband med tvister som löses via en onlineplattform.

I.2   Syftet med förslagen

4.

Alternativa tvistlösningssystem erbjuder ett alternativt sätt att lösa tvister som i regel är billigare och snabbare än att väcka talan i domstol. Syftet med förslaget till direktiv är att se till att dessa system finns på plats i alla EU:s medlemsstater för att lösa eventuella gränsöverskridande konsumenttvister som kan uppkomma i samband med försäljning av varor eller tillhandahållande av tjänster i EU.

5.

Förslaget till förordning bygger på denna allmänna tillgång till alternativ tvistlösning för konsumenttvister inom EU. Enligt förslaget till förordning inrättas en onlineplattform (i fortsättningen kallad ”plattformen”) som konsumenter och affärsidkare ska kunna använda för att lämna in klagomål om gränsöverskridande transaktioner till det behöriga organet för alternativ tvistlösning.

II.   ALLMÄNNA KOMMENTARER

6.

Europeiska datatillsynsmannen stöder förslagens syfte och välkomnar att principerna om dataskydd beaktades redan från start när förslagen utarbetades.

7.

Europeiska datatillsynsmannen välkomnar också hänvisningarna till dataskyddslagstiftningens tillämpbarhet i förslaget till förordning (5) och till att den nationella lagstiftning som införlivar direktiv 95/46/EG är tillämpbar i samband med förslaget till direktiv (6), samt hänvisningarna till samråden med Europeiska datatillsynsmannen (7).

III.   SÄRSKILDA ANMÄRKNINGAR

III.1   De registeransvarigas roll: behovet av tydlig ansvarsfördelning

8.

Enligt förslaget till förordning ska uppgifterna behandlas av tre grupper av aktörer i samband med varje tvist som hanteras via plattformen:

Organ för alternativ tvistlösning.

Kontaktpersoner för tvistlösning online som ska bistå vid lösning av tvister som lämnas in via plattformen (8).

Kommissionen.

Enligt artikel 11.4 ska var och en av dessa aktörer betraktas som registeransvarig vid behandlingen av personuppgifter i samband med sina respektive ansvarsområden.

9.

Många av dessa registeransvariga skulle emellertid kunna bli ansvariga för behandlingen av samma personuppgifter (9). Uppgifter som gäller en viss tvist som lämnats in via plattformen kan till exempel granskas av flera olika kontaktpersoner för tvistlösning online och av det behöriga organet för alternativ tvistlösning som ska behandla tvisten. Kommissionen kan också behandla dessa personuppgifter i samband med drift och underhåll av plattformen.

10.

Europeiska datatillsynsmannen välkomnar i det sammanhanget att det i skäl 20 i förslaget till förordning framhålls att dataskyddslagstiftningen gäller för alla dessa aktörer. I lagstiftningsdelen till förslaget till förordning bör det emellertid anges till vilken av de registeransvariga som de registrerade ska skicka sin begäran om tillgång, ändring, blockering eller utplåning av uppgifterna samt vilken registeransvarig som ska ha ansvaret vid olika typer av överträdelser av dataskyddsbestämmelserna (till exempel säkerhetsöverträdelser). De registrerade bör också informeras i enlighet med detta.

III.2   Begränsning av tillgång och lagringstid

11.

Enligt artikel 11 i förslaget till förordning är tillgången till personuppgifter som behandlas i plattformen för tvistlösning online begränsad till

det behöriga organet för alternativ tvistlösning när det ska lösa tvisten,

kontaktpersonerna för tvistlösning online när de ska bistå vid lösning av tvisten (till exempel för att underlätta kommunikationen mellan parterna och det relevanta organet för alternativ tvistlösning eller för att informera konsumenterna om olika sätt att få rättelse, vid sidan av plattformen),

kommissionen, om det krävs för att driva och underhålla plattformen, inklusive att övervaka de alternativa tvistlösningsorganens och kontaktpersonernas användning av plattformen (10).

12.

Europeiska datatillsynsmannen välkomnar dessa begränsningar av syfte och tillgång. Det står emellertid inte klart om alla kontaktpersoner för tvistlösning online (minst 54) ska få tillgång till personuppgifterna i samband med samtliga tvister. Europeiska datatillsynsmannen rekommenderar att man förtydligar att kontaktpersonerna för tvistlösning online endast ska ha tillgång till de uppgifter som krävs för att uppfylla deras åligganden enligt artikel 6.2.

13.

Vad gäller lagringstiden välkomnar Europeiska datatillsynsmannen artikel 11.3, där det sägs att lagring av uppgifter enbart är tillåten under den tid som krävs för att lösa tvisten och för att utöva de registrerade personernas rätt till tillgång. Datatillsynsmannen välkomnar också skyldigheten att automatiskt radera uppgifter sex månader efter det att tvisten har lösts.

III.3   Behandling av särskilda typer av uppgifter: eventuellt behov av förhandskontroll

14.

Om man ser till syftet med förslagen finns det en möjlighet att personuppgifter i samband med misstänkta överträdelser kan behandlas. Hälsouppgifter kan också komma att behandlas i samband med tvister som uppkommer i samband med försäljning av varor eller tillhandahållande av tjänster som avser hälsa.

15.

Behandlingen av uppgifter inom ramen för plattformen för tvistlösning online kan därför omfattas av reglerna om de nationella dataskyddsmyndigheternas och Europeiska datatillsynsmannens förhandskontroll enligt artikel 27 i förordning (EG) nr 45/2001 och artikel 20 i direktiv 95/46/EG (11). Europeiska datatillsynsmannen förstår att kommissionen inser behovet av att fastställa om behandlingen ska omfattas av förhandskontroll innan plattformen tas i drift.

III.4   Europeiska datatillsynsmannen bör konsulteras om delegerade lagstiftningsakter och genomförandebestämmelser som avser klagomålsformuläret

16.

Informationen som ska lämnas på det elektroniska klagomålsformuläret (i fortsättningen kallat ”formuläret”) anges i bilagan till förslaget till förordning. Formuläret omfattar parternas personuppgifter (namn, adress och i förekommande fall e-post- och webbplatsadresser) och uppgifter som syftar till att fastställa vilket organ för alternativ tvistlösning som har behörighet att hantera tvisten (konsumentens hemvist vid tidpunkten när varorna eller tjänsterna beställdes, typen av varor eller tjänster etc.).

17.

Europeiska datatillsynsmannen välkomnar artikel 7.6 där det framhålls att endast korrekta, relevanta och inte överdrivet omfattande uppgifter får behandlas via formuläret och dess bilagor. Förteckningen över uppgifter i bilagan respekterar också principen om begränsning till syftet.

18.

Denna förteckning kan emellertid ändras genom delegerade lagstiftningsakter och formulärets utformning ska fastställas i genomförandebestämmelser (12). Europeiska datatillsynsmannen rekommenderar att det inkluderas en hänvisning till behovet av att samråda med Europeiska datatillsynsmannen om dessa akter avser behandlingen av personuppgifter.

III.5   Säkerhetsåtgärder: behovet av en utvärdering av sekretesseffekter

19.

Europeiska datatillsynsmannen välkomnar bestämmelserna som avser sekretess och säkerhet. De säkerhetsåtgärder som anges i artikel 12 i förslaget till förordning inkluderar tillgångskontroller, en säkerhetsplan och hantering av säkerhetsincidenter.

20.

Europeiska datatillsynsmannen rekommenderar att man också lägger till en hänvisning till behovet av att göra en bedömning av sekretesskonsekvenser (inklusive en riskbedömning) och till kravet att regelbundet granska och rapportera om efterlevnaden av dataskyddslagstiftningen och datasäkerheten.

21.

Europeiska datatillsynsmannen vill också påminna om att aspekterna som rör personuppgifts- och dataskydd bör integreras i utvecklingen av plattformens IT-verktyg redan på projektstadiet (Privacy by Design), inklusive verktyg som medger möjligheten att bättre skydda personuppgifter (såsom autentisering och kryptering).

III.6   Information till registrerade personer

22.

Europeiska datatillsynsmannen välkomnar skäl 21 i förslaget till förordning där det sägs att de registrerade bör underrättas om behandlingen av deras personuppgifter och om sina rättigheter genom ett omfattande integritetsmeddelande som kommissionen offentliggör. Skyldigheten att informera de registrerade bör också ingå i lagstiftningsdelen till förslaget till förordning.

23.

De registrerade bör dessutom informeras om vilken registeransvarig som har ansvaret för att deras rättigheter efterlevs. Integritetsmeddelandet bör vara klart synligt för alla som fyller i formuläret.

IV.   SLUTSATS

24.

Europeiska datatillsynsmannen välkomnar att dataskyddsprinciperna har integrerats i texten, framför allt vad gäller syfte, begränsning av tillgången, begränsning av lagringsperioden och säkerhetsåtgärderna. Datatillsynsmannen rekommenderar emellertid följande:

De registeransvarigas ansvarsområden bör förtydligas och de registrerade bör informeras i enlighet därmed.

Begränsningen av rätten till tillgång bör förtydligas.

Bestämmelserna om säkerhet bör kompletteras.

Behovet av att samråda med Europeiska datatillsynsmannen om delegerade akter och tillämpningsbestämmelser som avser behandlingen av personuppgifter bör framgå.

25.

Europeiska datatillsynsmannen vill också påminna om att behandlingen av personuppgifter via plattformen för tvistlösning online kan bli föremål för förhandskontroll av Europeiska datatillsynsmannen och de nationella dataskyddsmyndigheterna.

Utfärdat i Bryssel den 12 januari 2012.

Giovanni BUTTARELLI

Biträdande Europeisk datatillsynsman


(1)  EGT L 281, 23.11.1995, s. 31.

(2)  EGT L 8, 12.1.2001, s. 1.

(3)  KOM(2011) 793 slutlig.

(4)  KOM(2011) 794 slutlig.

(5)  Skäl 20 och 21 och artikel 11.4 i förslaget till förordning.

(6)  Skäl 16 i förslaget till direktiv.

(7)  Förslagens ingresser och motiveringar.

(8)  Varje medlemsstat ska utse en kontaktpunkt för tvistlösning online som ska bemannas av minst två kontaktpersoner. Kommissionen ska inrätta ett nätverk av kontaktpersoner för tvistlösning online.

(9)  Se också artikel 29 i arbetsgruppens yttrande nr 1/2010 om begreppen ”registeransvarig” och ”registerförare” som antogs den 16 februari 2010 (WP 169), s. 17–24 på http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2010/wp169_en.pdf

(10)  Se artikel 11.2 i förslaget till förordning om tvistlösning online.

(11)  Enligt artikel 27 i förordning (EG) nr 45/2001 ska ”behandling av uppgifter som rör hälsa samt behandlingar av uppgifter som rör misstankar om brott, brott, brottmålsdomar eller säkerhetsåtgärder” förhandskontrolleras av Europeiska datatillsynsmannen. Enligt artikel 20.1 i direktiv 95/46/EG ska behandlingsåtgärder som kan medföra särskilda risker i samband med dataskydd, enligt vad som bestäms av den nationella dataskyddslagstiftningen, omfattas av förhandskontroll av den nationella dataskyddsmyndigheten.

(12)  Skäl 23 och 24 och artikel 7.4 och 7.5 i förslaget till förordning.


IV Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Europeiska kommissionen

11.5.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 136/5


Eurons växelkurs (1)

9 maj 2012

2012/C 136/02

1 euro =


 

Valuta

Kurs

USD

US-dollar

1,295

JPY

japansk yen

102,99

DKK

dansk krona

7,435

GBP

pund sterling

0,80495

SEK

svensk krona

8,9097

CHF

schweizisk franc

1,201

ISK

isländsk krona

 

NOK

norsk krona

7,563

BGN

bulgarisk lev

1,9558

CZK

tjeckisk koruna

25,243

HUF

ungersk forint

290,7

LTL

litauisk litas

3,4528

LVL

lettisk lats

0,6983

PLN

polsk zloty

4,2154

RON

rumänsk leu

4,421

TRY

turkisk lira

2,3236

AUD

australisk dollar

1,2886

CAD

kanadensisk dollar

1,3007

HKD

Hongkongdollar

10,053

NZD

nyzeeländsk dollar

1,6509

SGD

singaporiansk dollar

1,6232

KRW

sydkoreansk won

1 481,06

ZAR

sydafrikansk rand

10,3988

CNY

kinesisk yuan renminbi

8,1726

HRK

kroatisk kuna

7,505

IDR

indonesisk rupiah

11 951,56

MYR

malaysisk ringgit

3,9808

PHP

filippinsk peso

55,18

RUB

rysk rubel

39,3

THB

thailändsk baht

40,287

BRL

brasiliansk real

2,5337

MXN

mexikansk peso

17,4978

INR

indisk rupie

69,768


(1)  Källa: Referensväxelkurs offentliggjord av Europeiska centralbanken.


11.5.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 136/6


Eurons växelkurs (1)

10 maj 2012

2012/C 136/03

1 euro =


 

Valuta

Kurs

USD

US-dollar

1,2961

JPY

japansk yen

103,31

DKK

dansk krona

7,4335

GBP

pund sterling

0,80180

SEK

svensk krona

8,9448

CHF

schweizisk franc

1,2013

ISK

isländsk krona

 

NOK

norsk krona

7,5575

BGN

bulgarisk lev

1,9558

CZK

tjeckisk koruna

25,162

HUF

ungersk forint

288,31

LTL

litauisk litas

3,4528

LVL

lettisk lats

0,6982

PLN

polsk zloty

4,2292

RON

rumänsk leu

4,4190

TRY

turkisk lira

2,3135

AUD

australisk dollar

1,2801

CAD

kanadensisk dollar

1,2945

HKD

Hongkongdollar

10,0615

NZD

nyzeeländsk dollar

1,6434

SGD

singaporiansk dollar

1,6199

KRW

sydkoreansk won

1 480,27

ZAR

sydafrikansk rand

10,3800

CNY

kinesisk yuan renminbi

8,1840

HRK

kroatisk kuna

7,5055

IDR

indonesisk rupiah

11 954,38

MYR

malaysisk ringgit

3,9758

PHP

filippinsk peso

55,039

RUB

rysk rubel

39,0370

THB

thailändsk baht

40,335

BRL

brasiliansk real

2,5456

MXN

mexikansk peso

17,4001

INR

indisk rupie

69,1310


(1)  Källa: Referensväxelkurs offentliggjord av Europeiska centralbanken.


UPPLYSNINGAR OM EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

Eftas övervakningsmyndighet

11.5.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 136/7


Meddelande från Eftas övervakningsmyndighet om de återkravsräntor och referens-/diskonteringsräntor för statligt stöd som gäller för tre Efta-stater från och med 1 januari 2012

(Offentliggjort i enlighet med artikel 10 i övervakningsmyndighetens beslut nr 195/04/KOL av den 14 juli 2004 (EUT L 139, 25.5.2006, s. 37 och EES-supplementet nr 26/2006, 25.5.2006, s. 1))

2012/C 136/04

Basräntan beräknas i enlighet med kapitlet om metoden för att fastställa referens- och diskonteringsräntor i övervakningsmyndighetens riktlinjer för statligt stöd, ändrade genom övervakningsmyndighetens beslut nr 788/08/KOL av den 17 december 2008. För att erhålla den gällande referensräntan ska lämpliga marginaler läggas till i enlighet med riktlinjerna för statligt stöd. Det innebär att diskonteringsräntan ska beräknas genom att en lämplig marginal på 100 baspunkter adderas till basräntan. Återkravsräntan beräknas normalt också genom att 100 baspunkter läggs till basräntan i enlighet med övervakningsmyndighetens beslut nr 789/08/KOL av den 17 december 2008 om ändring av övervakningsmyndighetens beslut nr 195/04/KOL av den 14 juli 2004 (offentliggjort i EUT L 340, 22.12.2010, s. 1 och i EES-supplement nr 72/2010, 22.12.2010, s. 1).

 

Island

Liechtenstein

Norge

1.1.2012–

4,70

0,31

3,57


V Yttranden

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

EFTA-domstolen

11.5.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 136/8


DOMSTOLENS DOM

av den 23 januari 2012

i mål E-2/11

STX Norway Offshore AS m.fl. mot norska staten, företrädd av Tariffnemnda

(Frihet att tillhandahålla tjänster – direktiv 96/71/EG – Utstationering av arbetstagare – Minimilön – Maximal arbetstid – Ersättning för vissa arbetsuppgifter som kräver övernattning – Ersättning för kostnader)

2012/C 136/05

Domstolen avgav den 23 januari 2012 i mål E-2/12 ett rådgivande yttrande i enlighet med artikel 34 i avtalet mellan Eftastaterna om upprättande av en övervakningsmyndighet och en domstol. Yttrandet hade begärts av Borgarting lagmannsrett (andra instansrätt) i målet STX Norway Offshore AS m.fl. mot norska staten, företrädd av Tariffnemnda och gäller förenligheten med EES-lagstiftningen vad avser arbets- och anställningsvillkor vilka föreskrivs i kollektivavtal som förklarats ha allmän giltighet inom varvsindustrin samt tolkningen av artikel 36 i EES-avtalet och artikel 3 i den rättsakt som det hänvisas till i punkt 30 i bilaga XVIII till EES-avtalet, dvs. direktiv 96/71/EG av den 16 december 1996 om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster, anpassad till EES-avtalet genom protokoll 1 till detta avtal. Domstolen, sammansatt av Carl Baudenbacher, president, Per Christiansen och Páll Hreinsson (referent), domare, avgjorde frågan enligt följande:

1.

Termen ”längsta arbetstid och kortaste vilotid” i artikel 3.1 första stycket led a i direktiv 96/71/EG avser villkoren för ”längsta tillåtna normalarbetstid”, såsom den som beskrivs i begäran om ett rådgivande yttrande.

2.

Artikel 3.1 första stycket led c i direktiv 96/71/EG, så som det tolkas i ljuset av artikel 36 i EES-avtalet, hindrar i princip en EES-stat från att ålägga ett företag som är etablerat i en annan EES-stat och som tillhandahåller tjänster på den förra statens territorium, att betala sina arbetstagare den minimilön som finns fastställd i nationella bestämmelser i den staten, för arbetsuppgifter som kräver övernattning utanför hemmet, såvida inte bestämmelserna för sådan extra ersättning avser att uppnå ett mål av allmänt intresse och tillämpningen av dem inte är oproportionerlig. Det kommer an på de nationella myndigheterna eller, i förekommande fall, domstolarna i den mottagande EES-staten, att avgöra huruvida dessa bestämmelser i själva verket avser att uppnå ett mål av allmänintresse och så sker på lämpligt sätt.

3.

Enligt direktiv 96/71/EG har en EES-stat inte någon möjlighet att garantera arbetstagare på sitt territorium som utstationerats från en annan EES-stat traktamente som täcker rese-, mat- och inkvarterings-kostnader vid arbetsuppgifter som kräver övernattning utanför hemmet, om detta inte kan motiveras på grundval av bestämmelser om ordre public.

4.

Hur stor andel av de anställda som omfattades av det relevanta kollektivavtalet, innan det förklarades ha allmän giltighet, har inte någon betydelse för svaren på frågorna 1 a, 1 b och 1 c.


11.5.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 136/9


Begäran om ett rådgivande yttrande från Eftadomstolen enligt beslut av Héraðsdómur Reykjavíkur i målet Vín Tríó ehf. mot isländska staten av den 16 december 2011

(Mål E-19/11)

2012/C 136/06

Héraðsdómur Reykjavíkur (Reykjaviks häradsrätt) har i en skrivelse av den 16 december 2011, som inkom till Eftadomstolens kansli den 26 december 2011, begärt ett rådgivande yttrande i målet Vín Tríó ehf. mot isländska staten, beträffande följande frågor:

1.

Strider det mot artikel 11 eller artikel 16.1 i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet om en avtalsslutande part genom lagstiftning eller förvaltningsbeslut föreskriver att ett organ som utövar statligt monopol på detaljhandel med alkohol kan vägra att i sina butiker godkänna försäljning av alkoholhaltiga drycker innehållande stimulerande medel som exempelvis koffein?

2.

I det fall Eftadomstolen anser att ordningar som den som beskrivs i fråga 1 utgör en kvantitativ importrestriktion eller åtgärd med motsvarande verkan, i den mening som avses i artikel 11 i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, begärs svar på frågan om huruvida en sådan ordning ändå kan anses vara motiverad med hänvisning till artikel 13 i avtalet.

3.

I det fall ordningar som den som beskrivs i fråga 1 anses strida mot artikel 11 eller artikel 16.1 i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, begärs svar på frågan om Eftadomstolen anser (i den mån som den bedömer sådana frågor) att sökanden uppfyller erforderliga villkor för att få rätt till ersättning från Eftastaten till följd av en överträdelse av avtalet.


FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

Europeiska kommissionen

11.5.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 136/10


Förhandsanmälan av en koncentration

(Ärende COMP/M.6511 – Solvay/Air Liquide/JV)

Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande

(Text av betydelse för EES)

2012/C 136/07

1.

Kommissionen mottog den 2 maj 2012 en anmälan om en föreslagen koncentration enligt artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1), genom vilken företagen Solvay SA (Solvay, Belgien) och Air Liquide International (Air Liquide, Frankrike) på det sätt som avses i artikel 3.1 b i EG:s koncentrationsförordning förvärvar gemensam kontroll över ett nybildat företag som utgör ett gemensamt företag (JV, Belgien) genom förvärv av aktier.

2.

De berörda företagen bedriver följande affärsverksamhet:

Solvay är moderbolag till en grupp företag som är aktiva internationellt inom forskning, utveckling, produktion, marknadsföring och försäljning av kemikalier och plaster,

Air Liquide är verksamt inom produktion och försäljning av industriella gaser och relaterade tjänster till olika branscher,

Det gemensamma företaget kommer finansiera, bygga, driva och underhålla anläggningar för fluorgasproduktion som finns på eller i anslutning till användarens lokaler för tillförsel av F2 genom rörledningar till kunder inom solcells- och plattbildskärmsbranschen som huvudsakligen finns i Asien.

3.

Kommissionen har vid en preliminär granskning kommit fram till att den anmälda koncentrationen kan omfattas av EG:s koncentrationsförordning, dock med det förbehållet att ett slutligt beslut i denna fråga fattas senare. Det bör noteras att detta ärende kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande, i enlighet med kommissionens tillkännagivande om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt EG:s koncentrationsförordning (2).

4.

Kommissionen uppmanar berörda tredje parter att till den lämna eventuella synpunkter på den föreslagna koncentrationen.

Synpunkterna ska ha kommit in till kommissionen senast tio dagar efter detta offentliggörande. Synpunkterna kan sändas till kommissionen per fax (+32 22964301), per e-post till COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu eller per post, med angivande av referens COMP/M.6511 – Solvay/Air Liquide/JV, till

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för konkurrens

Registratorskontoret ”Företagskoncentrationer och -fusioner”

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1 (EG:s koncentrationsförordning).

(2)  EUT C 56, 5.3.2005, s. 32 (Tillkännagivande om ett förenklat förfarande).


11.5.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 136/11


Förhandsanmälan av en koncentration

(Ärende COMP/M.6567 – Bouygues/Amelia)

Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande

(Text av betydelse för EES)

2012/C 136/08

1.

Kommissionen mottog den 3 maj 2012 en anmälan om en föreslagen koncentration enligt artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1), genom vilken företaget Bouygues Bâtiment International SA (BBI, Frankrike), som tillhör koncernen Bouygues SA (Bouygues, Frankrike) på det sätt som avses i artikel 3.1 b i EG:s koncentrationsförordning förvärvar fullständig kontroll över företaget Amelia Investments Limited (Amelia, Storbritannien), genom förvärv av aktier.

2.

De berörda företagen bedriver följande affärsverksamhet:

Bouygues: Byggverksamhet, telekommunikation och media,

Amelia: Bygg- och anläggningsverksamhet i Storbritannien genom sina dotterbolag Thomas Vale Construction Plc och Fitzgerald Contractors Limited.

3.

Kommissionen har vid en preliminär granskning kommit fram till att den anmälda koncentrationen kan omfattas av EG:s koncentrationsförordning, dock med det förbehållet att ett slutligt beslut i denna fråga fattas senare. Det bör noteras att detta ärende kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande, i enlighet med kommissionens tillkännagivande om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt EG:s koncentrationsförordning (2).

4.

Kommissionen uppmanar berörda tredje parter att till den lämna eventuella synpunkter på den föreslagna koncentrationen.

Synpunkterna ska ha kommit in till kommissionen senast tio dagar efter detta offentliggörande. Synpunkterna kan sändas till kommissionen per fax (+32 22964301), per e-post till COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu eller per post, med angivande av referens COMP/M.6567 – Bouygues/Amelia, till:

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för konkurrens

Registratorskontoret ”Företagskoncentrationer och -fusioner”

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1 (EG:s koncentrationsförordning).

(2)  EUT C 56, 5.3.2005, s. 32 (Tillkännagivande om ett förenklat förfarande).


11.5.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 136/12


Förhandsanmälan av en koncentration

(Ärende COMP/M.6569 – Lecta/Polyedra)

Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande

(Text av betydelse för EES)

2012/C 136/09

1.

Kommissionen mottog den 30 april 2012 en anmälan om en föreslagen koncentration enligt artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1), genom vilken företaget Lecta SA (Lecta) på det sätt som avses i artikel 3.1 b i EG:s koncentrationsförordning förvärvar fullständig kontroll över företaget Polyedra SpA och Polyedra AG (tillsammans, Polyedra) genom förvärv av aktier.

2.

De berörda företagen bedriver följande affärsverksamhet:

Lecta: främst aktivt inom tillverkning av bestruket finpapper och i mindre grad inom papper för specialändamål och handel med papper,

Polyedra: aktivt inom handeln med papper.

3.

Kommissionen har vid en preliminär granskning kommit fram till att den anmälda koncentrationen kan omfattas av EG:s koncentrationsförordning, dock med det förbehållet att ett slutligt beslut i denna fråga fattas senare. Det bör noteras att detta ärende kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande, i enlighet med kommissionens tillkännagivande om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt EG:s koncentrationsförordning (2).

4.

Kommissionen uppmanar berörda tredje parter att till den lämna eventuella synpunkter på den föreslagna koncentrationen.

Synpunkterna ska ha kommit in till kommissionen senast tio dagar efter detta offentliggörande. Synpunkterna kan sändas till kommissionen per fax (+32 22964301), per e-post till COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu eller per post, med angivande av referens COMP/M.6569 – Lecta/Polyedra, till:

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för konkurrens

Registratorskontoret ”Företagskoncentrationer och -fusioner”

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1 (EG:s koncentrationsförordning).

(2)  EUT C 56, 5.3.2005, s. 32 (Tillkännagivande om ett förenklat förfarande).


ÖVRIGA AKTER

Europeiska kommissionen

11.5.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 136/13


Offentliggörande av en ansökan i enlighet med artikel 6.2 i rådets förordning (EG) nr 510/2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel

2012/C 136/10

Genom detta offentliggörande tillgodoses den rätt att göra invändningar som fastställs i artikel 7 i rådets förordning (EG) nr 510/2006 (1). Invändningar måste komma in till kommissionen senast sex månader efter dagen för detta offentliggörande.

SAMMANFATTANDE DOKUMENT

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 510/2006

”KITKAN VIISAS”

EG-nr: FI-PDO-0005-0872-01.04.2011

SGB ( ) SUB ( X )

1.   Beteckning:

”Kitkan viisas”

2.   Medlemsstat eller tredjeland:

Finland

3.   Beskrivning av jordbruksprodukten eller livsmedlet:

3.1   Produkttyp:

Klass 1.7.

Färsk fisk, färska blötdjur och kräftdjur samt produkter framställda därav

3.2   Beskrivning av den produkt för vilken beteckningen i (1) är tillämplig:

Beteckningen ”Kitkan viisas” används för siklöja (Coregonus albula) fångad i sjöarna i höglandsområdet i Koillismaa. ”Kitkan viisas” viktigaste egenskaper är följande:

”Kitkan viisas” är mindre till storleken än de siklöjbestånd som förekommer på andra platser. På grund av att växtförhållandena växlar från år till år är fiskens medelstorlek i genomsnitt 7–9 cm efter en växtperiod. Eftersom siklöjan är liten hårdnar inte dess ben, utan de förblir mjuka. Näringsfattiga vattendrag och korta växtperioder är orsakerna till fiskens ringa storlek.

”Kitkan viisas” blir könsmogen vid cirka 15 månaders ålder, då fisken är cirka 8 cm lång och väger 4–5 gram. Den är mörk till färgen med nästan svart rygg, silverblänkande sidor och ljusa fenor. Underkäken är betydligt längre än överkäken, vilket skiljer siklöjan från till exempel sikens, löjans eller andra liknande fiskars yngel. Siklöjrom är finkornig och en liter rom innehåller cirka 500 000 romkorn. Efter att siklöjan lekt på hösten, vilar romkornen under vintern och utvecklas till yngel under några få veckor på våren.

Under vintern töms ”Kitkan viisas” tarm helt på grund av den ovillkorliga fasta som den långa vintern medför, och därför behöver fisken inte rensas.

”Kitkan viisas” säljs färsk eller djupfryst.

3.3   Råvaror (endast för bearbetade produkter):

Ej tillämpligt

3.4   Foder (endast för produkter av animaliskt ursprung):

Siklöjans föda består av plankton och insektslarver. Den får all den näring den behöver i det begränsade geografiska områdets söta naturvatten.

3.5   Särskilda steg i produktionsprocessen som måste äga rum i det avgränsade geografiska området:

Fisken måste fångas på ett bestämt geografiskt område. För att garantera kvaliteten måste den inledande hanteringen ske på samma geografiska område. Till den inledande hanteringen hör rensning och nedfrysning av fisken, vilket innebär följande:

Då fisken rensas avlägsnas åtminstone tarmen och gälarna. Man får även ta bort huvudet och stjärten eller andra delar av fisken, men siklöjans ursprungliga form måste gå att känna igen.

Vid nedfrysning fryses fisken till minst – 18 °C.

3.6   Särskilda regler för skivning, rivning, förpackning etc.:

Ej tillämpligt

3.7   Särskilda regler för märkning:

Ej tillämpligt

4.   Kort beskrivning av det geografiska området:

Det geografiska området ligger i kommunerna Kuusamos och Posios högland, och utgörs av avrinningsområdena för Koutajoki och Kemi älv som mynnar i Vita havet, med undantag av sjöarna som ligger på gränsen till Ryssland.

5.   Samband med det geografiska området:

5.1   Specifika uppgifter om det geografiska området:

Siklöjan ”Kitkan viisas” lever i vattendragen i Koillismaas höglandsområde. Området är beläget nära det norra halvklotets polcirkel, där sjöarna är täckta av is från oktober till maj. Koillismaas höglandsområde ligger i medeltal 240 meter över havsytan. Vattendragen är näringsfattiga och klara, eftersom surhetsgraden är nästan neutral.

Vattnet i vattendragen har mycket små höjd- och avrinningsskiftningar, vilket innebär att det inte uppstår något avflöde under någon årstid. Syreförhållandet i vattnet förblir också gott även under vintermånaderna. På grund av dessa miljöförhållanden håller sig siklöjan i de vattendrag där den har fötts och vandrar inte till lägre vattendrag.

På grund av att ”Kitkan viisas” är liten till storleken, ställs det speciella krav på fångsttekniken. Det traditionella och vanligaste sättet att fånga siklöja är genom att dra not. Under lektiden fångas fisken även med nät och om somrarna med ryssja. ”Kitkan viisas” fångas inte med trål.

5.2   Specifika uppgifter om produkten:

På grund av de arktiska förhållandena och de näringsfattiga vattendragen är ”Kitkan viisas” betydligt mindre än flera av siklöjbestånden i övriga sötvatten. Eftersom ”Kitkan viisas” är liten till storleken hårdnar inte dess ben, utan de förblir mjuka. Den långa fasta som vintern medför gör att siklöjans tarm töms helt, vilket gör att den kan användas som föda utan att rensas.

5.3   Orsakssamband mellan det geografiska området och produktens kvalitet eller egenskaper (för SUB) eller en viss kvalitet, ett visst anseende eller en viss annan egenskap som kan hänföras till produkten (för SGB):

”Kitkan viisas” känns igen på sitt karaktäristiska utseende, som är en följd av de arktiska förhållandena och de näringsfattiga vattendragen i Koillismaas höglandsområde. De traditionella fångstmetoderna som används i området och att siklöjan används orensad vintertid härrör direkt från de egenskaper som det geografiska området har. Även det faktum att ”Kitkan viisas” inte vandrar till lägre vattendrag beror på miljöförhållandena i det geografiska områdets vattendrag.

Hänvisning till offentliggörandet av specifikationen:

(artikel 5.7 i förordning (EG) nr 510/2006)

http://www.mmm.fi/attachments/elintarvikkeet/laatujaturvallisuus/eunnimisuojajarjestelma/newfolder/5uhGhUymv/Kitkan_viisas_hakemus_lopullinen28102011.doc


(1)  EUT L 93, 31.3.2006, s. 12.


11.5.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 136/16


Offentliggörande av en ansökan om ändring i enlighet med artikel 6.2 i rådets förordning (EG) nr 510/2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel

2012/C 136/11

Genom detta offentliggörande tillgodoses den rätt att göra invändningar som fastställs i artikel 7 i rådets förordning (EG) nr 510/2006 (1). Invändningar måste komma in till kommissionen senast sex månader efter dagen för detta offentliggörande.

ANSÖKAN OM ÄNDRING

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 510/2006

ANSÖKAN OM ÄNDRING ENLIGT ARTIKEL 9

”CIPOLLA ROSSA DI TROPEA CALABRIA”

EG-nr: IT-PGI-0105-0369-28.09.2011

SGB ( X ) SUB ( )

1.   Rubrik i produktspecifikationen som berörs av ändringen:

Produktens beteckning

Produktbeskrivning

Geografiskt område

Bevis på ursprung

Framställningsmetod

Samband

Märkning

Nationella krav

Annat (Hänvisningar till lagstiftning)

2.   Typ av ändring:

Ändring av sammanfattande dokument eller sammanfattning

Ändring i specifikationen för en registrerad SUB eller SGB för vilken varken det sammanfattande dokumentet eller sammanfattningen har offentliggjorts

Ändring i specifikationen som inte kräver någon ändring i det offentliggjorda sammanfattande dokumentet (artikel 9.3 i förordning (EG) nr 510/2006)

Tillfällig ändring i specifikationen till följd av att de offentliga myndigheterna har infört obligatoriska sanitära eller fytosanitära åtgärder (artikel 9.4 i förordning (EG) nr 510/2006)

3.   Ändring(ar):

3.1   Framställningsmetod:

Artikel 5.6 och 5.7 ska ändras på följande sätt: I stället för:

”Så snart cipollotto-lökarna har skördats avlägsnas det yttre, jordiga lagret, och blasten skärs av till 40 cm. Därefter binds lökarna i knippen som läggs i lådor.

För cipolla da consumo fresco avlägsnas också det yttersta lagret, och blasten skärs om den är längre än 60 cm. Sedan binds lökarna i knippen på 5–8 kg och läggs i lådor eller backar.”

ska det stå

”Så snart cipollotto-lökarna har skördats avlägsnas det yttre, jordiga lagret, och blasten skärs av till 30–60 cm. Därefter binds lökarna i knippen som läggs i lådor.

För cipolla da consumo fresco avlägsnas också det yttersta lagret, och blasten skärs av till 35–60 cm. Sedan binds lökarna i knippen på 1,5–6 kg och läggs i lådor eller backar.”

Artikel 9.2 ska ändras på följande sätt: I stället för:

”Lökar som är märkta med SGB ’Cipolla Rossa di Tropea Calabria’ måste förpackas på följande sätt för att få saluföras för konsumtion:

Cipollotti skall bindas i knippen och förpackas i kartonger av papp, plast eller trä för försäljning.

Cipolla da consumo fresco skall bindas i knippen om 5–8 kg och läggas i lådor eller backar.”

ska det stå

”Lökar som är märkta med SGB ’Cipolla Rossa di Tropea Calabria’ måste förpackas på följande sätt för att få saluföras för konsumtion:

Cipollotti ska bindas i knippen och förpackas i kartonger av papp, plast eller trä för försäljning.

Cipolla da consumo fresco ska bindas i knippen om 1,5–6 kg och läggas i lådor eller backar.”

Bestämmelserna om förberedande av produkten för förpackningen har ändrats för att möjliggöra en större flexibilitet vad gäller förpackningarnas storlekar och för att tillgodose nya marknadskrav på förpackningar.

Artikel 9.4 ska ändras på följande sätt: I stället för:

”Flätor måste innehålla minst sex lökar av obestämd diameter, och alla förpackningar skall innehålla samma antal och samma vikt.”

ska det stå

”Flätorna måste innehålla minst sex lökar, oavsett diameter.”

Vad gäller den traditionella ”flätan” får lokala producenter större frihet att välja hur många lökar som finns i dem och vilken diameter dessa har.

Artikel 9.7 ska ändras på följande sätt: I stället för:

”Cipollotti och cipolle da consumo fresco skall bindas i knippen, medan cipolla da serbo i flätor vid saluföring skall märkas med ett klistermärke med logotypen och produktlogotypen för att göra dem tydligt igenkännbara.”

ska det stå

”När cipollotti och cipolle da serbo i flätor släpps ut på marknaden måste de vara försedda med ett klistermärke eller liknande med EU-logotypen och produktlogotypen. För cipolla da consumo fresco i lådor eller backar måste varje knippe vara försett med en fullständig etikett med det registrerade firmanamnet, EU-logotypen, produktlogotypen och produkttypen i fråga för att garantera dess spårbarhet och göra det tydligt igenkännbart.”

För Cipolla Rossa di Tropea Calabria av typen cipolla da consumo fresco i knippen ska varje knippe vara försett med en etikett med det registrerade firmanamnet, EU-logotypen, produktlogotypen och produkttypen. På så sätt kommer varje knippe att ha en etikett som innehåller all information som krävs för att konsumenten ska kunna känna igen produkten.

3.2   Hänvisningar till lagstiftning:

Hänvisningarna i produktspecifikationen till förordning (EEG) nr 2081/92 har uppdaterats.

SAMMANFATTANDE DOKUMENT

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 510/2006

”CIPOLLA ROSSA DI TROPEA CALABRIA”

EG-nr: IT-PGI-0105-0369-28.09.2011

SGB ( X ) SUB ( )

1.   Beteckning:

”Cipolla Rossa di Tropea Calabria”

2.   Medlemsstat eller tredjeland:

Italien

3.   Beskrivning av jordbruksprodukten eller livsmedlet:

3.1   Produkttyp:

Klass 1.6:

Frukt, grönsaker och spannmål, bearbetade eller obearbetade

3.2   Beskrivning av den produkt för vilken beteckningen i (1) är tillämplig:

Den skyddade geografiska beteckningen (SGB) ”Cipolla Rossa di Tropea Calabria” avser lökar av arten Allium Cepa uteslutande från de lokala ekotyper som förtecknas nedan. Dessa har en karaktäristisk form och produceras tidigt, till följd av ljusperioden:

”Tondo Piatta”, en tidig sort.

”Mezza campana”, en medeltidig till tidig sort.

”Allungata”, en sen sort.

Denna produkt finns i tre typer:

 

Cipollotto:

Färg: vit till rosa eller lila.

Smak: söt och mild.

Storlek: se gällande EU-normer.

 

Cipolla da consumo fresco (för färsk förtäring):

Färg: vit till rosa eller lila.

Smak: söt och mild.

Storlek: se gällande EU-normer.

 

Cipolla da serbo (för lagring):

Färg: röd till lila.

Smak: söt och frasig.

Storlek: se gällande EU-normer.

3.3   Råvaror (endast för bearbetade produkter):

3.4   Foder (endast för produkter av animaliskt ursprung):

3.5   Särskilda steg i produktionsprocessen som måste äga rum i det avgränsade geografiska området:

Samtliga steg i produktionen av ”Cipolla Rossa di Tropea Calabria”, från sådd till skörd, ska äga rum i det geografiska produktionsområdet.

3.6   Särskilda regler för skivning, rivning, förpackning etc.:

När lökar av sorten ”Cipolla Rossa di Tropea Calabria” har skördats, bearbetas de på följande sätt:

Det yttre, jordiga lagret avlägsnas från cipollotto-lökarna, och blasten skärs av till 30–60 cm. Därefter binds lökarna i knippen som läggs i lådor.

För lökar av sorten ”cipolla da consumo fresco” avlägsnas också det yttersta lagret, och blasten skärs av till 35–60 cm. Sedan binds lökarna i knippen på 1,5–6 kg och läggs i lådor eller backar.

Lökar av sorten ”cipolla da serbo” läggs på marken i strängar, täckta med sin egen blast, och får torka i 8–15 dagar, så att de blir kompaktare och tåliga, och utvecklar en klarröd färg. När de är torra kan blasten skäras av eller lämnas för flätning. Flätorna måste innehålla minst sex lökar, oavsett diameter. Lökarna ska förpackas i påsar eller backar med olika vikt upp till maximalt 25 kg.

All förpackning måste ske i produktionsområdet i enlighet med lokala metoder och långa traditioner, för att garantera produkternas spårbarhet och kontroll och upprätthålla produktkvaliteten.

3.7   Särskilda regler för märkning:

Behållarna ska märkas med texten (i dubbelt så stor stil som annan text) ”Cipolla Rossa di Tropea Calabria” SGB med uppgifter om sort, antingen ”cipollotto”, ”cipolla da consumo fresco” eller ”cipolla da serbo” och logotypen.

När cipollotti och cipolle da serbo i flätor släpps ut på marknaden måste de vara försedda med ett klistermärke eller liknande med EU-logotypen och produktlogotypen. För cipolla da consumo fresco i lådor eller backar måste varje knippe vara försett med en fullständig etikett med det registrerade firmanamnet, EU-logotypen, produktlogotypen och produkttypen i fråga för att garantera produktens spårbarhet och göra den tydligt igenkännbar.

4.   Kort beskrivning av det geografiska området:

Produktionsområdet för ”Cipolla Rossa di Tropea Calabria” SGB omfattar lämplig mark i hela eller delar av följande kommuner i regionen Kalabrien:

a)   Provinsen Cosenza: delar av kommunerna Fiumefreddo, Longobardi, Serra d'Aiello, Belmonte och Amantea.

b)   Provinsen Catanzaro: delar av kommunerna Nocera Terinese, Falerna, Gizzeria, Lamezia Terme och Curinga.

c)   Provinsen Vibo Valentia: delar av kommunerna Pizzo, Vibo Valentia, Briatico, Parghelia, Zambrone, Zaccanopoli, Zungri, Drapia, Tropea, Ricadi, Spilinga, Joppolo och Nicotera.

5.   Samband med det geografiska området:

5.1   Specifika uppgifter om det geografiska området:

”Cipolla Rossa di Tropea Calabria” odlas i medeltung sandrik lerjord eller i tung lerjord med hög andel finlera eller kalk, i kustområdena eller kring alluviala floder och vattendrag. Markens grushalt får inte vara sådan att den begränsar lökarnas tillväxt. Kustområden är utmärkta för odling av tidiga lökar för förtäring i färskt tillstånd. Inlandsområden, med tyngre, lerhaltigare jord är bättre för sena löksorter för lagring. I dag liksom i det förflutna odlas de röda lökarna i familjeägda grönsaksland, men också i stora odlingar, och utgör del av landsbygdens landskap, det lokala köket och många traditionella recept.

Det berörda områdets mark- och klimatförhållanden bidrar till den höga kvalitet och de unika egenskaper som gett produkten dess världsrykte.

5.2   Specifika uppgifter om produkten:

”Cipolla Rossa di Tropea Calabria” är kända för sin kvalitet och sina organoleptiska egenskaper, bland annat mild smak, sötma och lättsmälthet. Därigenom kan ”Cipolla Rossa di Tropea Calabria” också förtäras råa, i större mängder än vanlig lök.

5.3   Orsakssamband mellan det geografiska området och produktens kvalitet eller egenskaper (för SUB) eller en viss kvalitet, ett visst anseende eller en viss annan egenskap som kan hänföras till produkten (för SGB):

Ansökan om registrering av den skyddade geografiska beteckningen (SGB) ”Cipolla Rossa di Tropea Calabria” är motiverad på grund av produktens renommé och goda rykte, som bland annat har uppnåtts genom en serie reklamkampanjer (se historiska och bibliografiska hänvisningar). Historiska och bibliografiska hänvisningar tyder på att löken infördes i Medelhavsområdet och Kalabrien först av grekerna och sedan av fenicierna. Under medeltiden och renässansen var löken mycket uppskattad och ansågs vara ett baslivsmedel. Den utgjorde grunden i lokala ekonomier och byttes, såldes och exporterades per skepp till Tunisien, Algeriet och Grekland. De många resande som besökte Kalabrien under 1700- och 1800-talet för att bese den tyrrenska kusten mellan Pizzo och Tropea nämner ofta de röda lökar som var vanliga där. Löken har alltid varit del av den lantliga matsedeln och lokala odlingen. Dr Albert, som reste i Kalabrien 1905 och besökte Tropea, slogs av lokalbefolkningens fattigdom: människorna livnärde sig uteslutande på lök. Under tidigt 1900-tal utvidgades lökodlingen från familjernas trädgårdar och grönsaksland till att bli en viktig gröda för större jordbruk. 1929 möjliggjorde akvedukten Valle Ruffa bevattning, och därmed bättre avkastning och kvalitet. Produkten blev snart mycket eftertraktad och värdefull, vilket bland annat beskrivs i Studi sulla Calabria – 1901, där lökens form också omnämns: de röda, avlånga lökarna från Kalabrien. Den första organiserade statistiken om lökodling i Kalabrien ingår i Redas jordbruksencyklopedi (1936–1939). Det har gjorts försök att imitera produkten och att falskeligen utnyttja ursprungsbeteckningen på grund av lökens unika egenskaper som har gett den dess goda rykte över hela landet, men också på grund av dess historiska och kulturella betydelse för odlingsområdet. Denna betydelse återspeglas än i dag i jordbruksmetoder, matlagning, dagligt tal och folkloristiska evenemang.

Hänvisning till offentliggörandet av specifikationen:

De italienska myndigheterna inledde det nationella förfarandet för invändningar i och med att begäran om ändring av den skyddade geografiska beteckningen ”Cipolla Rossa di Tropea Calabria” offentliggjordes i Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nr 185 av den 10 augusti 2011.

Den fullständiga produktspecifikationen finns på

http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

alternativ:

Den kan också nås direkt från startsidan på webbplatsen för ministeriet för jordbrukspolitik, livsmedel och skogsbruk (http://www.politicheagricole.it) – klicka på ”Qualità e sicurezza” (längst upp till höger på skärmen) och därefter på ”Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE”.


(1)  EUT L 93, 31.3.2006, s. 12.


11.5.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 136/21


INFORMATIONSMEDDELANDE – OFFENTLIGT SAMRÅD

Geografiska beteckningar från Schweiz och Liechtenstein

2012/C 136/12

Avtalet mellan Europeiska unionen och Schweiziska edsförbundet om skydd för ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel, som ändrar avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter (1) trädde i kraft den 1 december 2011 (2). Avtalet mellan Europeiska unionen, Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein om ändring av tilläggsavtalet mellan Europeiska gemenskapen, Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein om utvidgning av tillämpningsområdet för avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter till att även omfatta Furstendömet Liechtenstein (3) trädde i kraft den 1 december 2011 (4).

Översynen enligt artikel 16 i bilaga 12 till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter pågår för närvarande. I detta sammanhang övervägs om de schweiziska och liechtensteinska namn som anges nedan kan skyddas som geografiska beteckningar i Europeiska unionen.

Kommissionen uppmanar medlemsstater, tredjeländer eller fysiska eller juridiska personer som har ett legitimt intresse och som är bosatta eller etablerade i en medlemsstat eller ett tredjeland att framställa invändningar mot ett sådant skydd genom att inge en motiverad förklaring.

Invändningar måste komma in till kommissionen inom två månader räknat från och med dagen för detta offentliggörande. Invändningarna ska sändas till AGRI-B3-GI@ec.europa.eu

Invändningarna kommer endast att tas upp till prövning om de inkommer inom den utsatta tidsgränsen och om de visar att skydd av det föreslagna namnet skulle

a)

innebära en konflikt med namnet på en växtsort eller en djurras och därmed riskera att vilseleda konsumenten om produktens verkliga ursprung,

b)

vara helt eller delvis homonymt med ett namn som redan skyddas i Europeiska unionen i enlighet med rådets förordning (EG) nr 510/2006 av den 20 mars 2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel (5),

c)

kunna vilseleda konsumenten om produktens rätta identitet, med hänsyn till ett varumärkes anseende och renommé och den tid som det har använts,

d)

äventyra ett identiskt eller snarlikt namn eller varumärke eller produkter som lagligen har marknadsförts under minst fem år före offentliggörandet av detta meddelande, eller

e)

om invändningarna kan leda till slutsatsen att det namn som ansökan om registrering avser kan betraktas som generiskt.

Ovannämnda kriterier ska bedömas med avseende på Europeiska unionen, vilket när det gäller immateriella rättigheter endast avser det eller de territorier där nämnda rättigheter är skyddade. Ett eventuellt skydd av dessa namn i Europeiska unionen är beroende av att översynen enligt ovannämnda artikel 16 slutförs på ett framgångsrikt sätt samt av den påföljande rättsakten.

Förteckning över geografiska beteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel  (6)

Produktklass

Namn

Skydd

Ost

Werdenberger Sauerkäse, Liechtenstein Sauerkäse et Bloderkäse

SUB

Charkuterivaror

Glarner Kalberwurst

SGB


(1)  EUT L 297, 16.11.2011, s. 3.

(2)  EUT L 302, 19.11.2011, s. 1.

(3)  EUT L 297, 16.11.2011, s. 49.

(4)  EUT L 302, 19.11.2011, s. 2.

(5)  EUT L 93, 31.3.2006, s. 12.

(6)  Förteckning som tillhandahållits av de schweiziska myndigheterna inom ramen för den pågående översynen och som registrerats i Schweiz, enligt den schweiziska föreskriften av den 28 maj 1997 om skydd av ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar för jordbruksprodukter och bearbetade jordbruksprodukter (http://www.admin.ch/ch/f/rs/c910_12.html).