ISSN 1977-1061

doi:10.3000/19771061.C_2012.080.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

C 80

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

55 årgången
17 mars 2012


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska unionens domstol

2012/C 080/01

Europeiska unionens domstol senaste offentliggörande i Europeiska unionens officiella tidningEUT C 73, 10.3.2012

1

 

V   Yttranden

 

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

 

Domstolen

2012/C 080/02

Mål C-545/09: Domstolens dom (första avdelningen) av den 2 februari 2012 — Europeiska kommissionen mot Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland (Konventionen med stadga för Europaskolorna — Tolkning och tillämpning av artiklarna 12.4 a och 25.1 — Rätt för de utstationerade lärarna att få tillträde till samma karriär- och löneutvecklingsmöjligheter som deras nationella motsvarigheter — Vissa lärare som har utstationerats av Förenade kungariket vid Europaskolorna är uteslutna från tillträde till mer fördelaktiga löneskalor och andra tilläggsbetalningar som erbjuds deras nationella motsvarigheter — Oförenlighet med artiklarna 12.4 a och 25.1)

2

2012/C 080/03

Mål C-210/10: Domstolens dom (första avdelningen) av den 9 februari 2012 (begäran om förhandsavgörande från Hajdú-Bihar Megyei Bíróság — Ungern) — Márton Urbán mot Vám- és Pénzügyőrség Észak-alföldi Regionális Parancsnoksága (Vägtransport — Överträdelser av regler om användningen av färdskrivare — Skyldighet för medlemsstaterna att införa proportionerliga sanktioner — Fast bötesbelopp — Sanktionens proportionalitet)

2

2012/C 080/04

Mål C-249/10 P: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 2 februari 2012 — Brosmann Footwear (HK) Ltd, Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd, Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd, Risen Footwear (HK) Co. Ltd mot Europeiska unionens råd, Europeiska kommissionen, Confédération européenne de l'industrie de la chaussure (CEC) (Överklagande — Dumpning — Förordning (EG) nr 1472/2006 — Import av vissa skodon med överdelar av läder med ursprung i Kina och Vietnam — Förordning (EG) nr 384/96 — Artiklarna 2.7, 9.5 och 17.3 — Status som företag som verkar i en marknadsekonomi — Individuell behandling — Stickprovsmetoden)

3

2012/C 080/05

Mål C-277/10: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 9 februari 2012 (begäran om förhandsavgörande från Handelsgericht Wien — Österrike) — Martin Luksan mot Petrus van der Let (Begäran om förhandsavgörande — Tillnärmning av lagstiftning — Immaterialrätt — Upphovsrätt och närstående rättigheter — Direktiven 93/83/EEG, 2001/29/EG, 2006/115/EG och 2006/116/EG — Fördelning av nyttjanderätten till ett filmverk, genom avtal, mellan verkets huvudregissör och dess producent — Nationella bestämmelser enligt vilka den rätten uteslutande tillkommer filmproducenten — Möjlighet att göra ett undantag från den regeln genom ett avtal mellan parterna — Efterföljande ersättningsanspråk)

4

2012/C 080/06

Mål C-553/11: Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesgerichtshof (Tyskland) den 2 november 2011 — Bernhard Rintisch mot Klaus Eder

5

2012/C 080/07

Mål C-601/11 P: Överklagande ingett den 28 november 2011 av Republiken Frankrike av den dom som tribunalen (tredje avdelningen i utökad sammansättning) meddelade den 9 september 2011 i mål T-257/07, Frankrike mot kommissionen

5

2012/C 080/08

Mål C-609/11 P: Överklagande ingett den 29 november 2011 av Centrotherm Systemtechnik GmbH av den dom som tribunalen (sjätte avdelningen) meddelade den 15 september 2011 i mål T-427/09, centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

6

2012/C 080/09

Mål C-610/11 P: Överklagande ingett den 29 november 2011 av Centrotherm Systemtechnik GmbH av den dom som tribunalen (sjätte avdelningen) meddelade den 15 september 2011 i mål T-434/09, Centrotherm Systemtechnik GmbH mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

7

2012/C 080/10

Mål C-614/11: Begäran om förhandsavgörande framställd av Oberste Gerichtshof (Österrike) den 30 november 2011 — Niederösterreichische Landes-Landwirtschaftskammer mot Anneliese Kuso

8

2012/C 080/11

Mål C-628/11: Begäran om förhandsavgörande framställd av Oberlandesgericht Braunschweig (Tyskland) den 7 december 2011 — Brottmål mot International Jet Management GmbH

9

2012/C 080/12

Mål C-642/11: Begäran om förhandsavgörande framställd av Administrativen sad Varna (Bulgarien) den 15 december 2011 — Stroy trans EOOD mot Direktor na Direktsia Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto — gr. Varna pri Tsentralno Upravlenie na Natsionalnata Agentsia za Prihodite

9

2012/C 080/13

Mål C-643/11: Begäran om förhandsavgörande framställd av Administrativen sad Varna (Bulgarien) den 15 december 2011 — LVK — 56 EOOD mot Direktor na Direktsia Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto — grad Varna pri Tsentralno Upravlenie na Natsionalnata Agentsia za Prihodite

10

2012/C 080/14

Mål C-645/11: Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesgerichtshof (Tyskland) den 16 december 2011 — Land Berlin mot Ellen Mirjam Sapir m.fl.

11

2012/C 080/15

Mål C-664/11: Begäran om förhandsavgörande framställd av Juzgado Mercantil de Barcelona (Spanien) den 30 december 2011 — Serveis en Impressio i Retolacio Vargas, S.L. mot Banco Mare Nostrum, S.A.

11

2012/C 080/16

Mål C-665/11: Begäran om förhandsavgörande framställd av Juzgado Mercantil de Barcelona (Spanien) den 30 december 2011 — Alfonso Carlos Amselem Almor mot NCG Banco SA

12

2012/C 080/17

Mål C-4/12: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale Amministrativo per la Sardegna (Italien) den 2 januari 2012 — Danilo Tola mot Ministero della Difesa

12

2012/C 080/18

Mål C-23/12: Begäran om förhandsavgörande framställd av Augstākās tiesas Senāts (Lettland) den 17 januari 2012 — Mohamad Zakaria

12

2012/C 080/19

Mål C-48/12: Talan väckt den 31 januari 2012 — Europeiska kommissionen mot Republiken Polen

13

2012/C 080/20

Mål C-50/12 P: Överklagande ingett den 1 februari 2012 av Kendrion NV av den dom som tribunalen (fjärde avdelningen) meddelade den 16 november 2011 i mål T-54/06, Kendrion mot kommissionen

14

 

Tribunalen

2012/C 080/21

Mål T-76/08: Tribunalens dom av den 2 februari 2012 — EI du Pont de Nemours m.fl. mot kommissionen (Konkurrens — Konkurrensbegränsande samverkan — Marknaden för kloroprengummi — Beslut i vilket en överträdelse av artikel 81 EG och artikel 53 i EES-avtalet konstateras — Fastställande av priser — Uppdelning av marknaden — Ansvar för överträdelsen — Gemensamt företag — Riktlinjer för beräkning av böter — Förmildrande omständigheter — Samarbete)

15

2012/C 080/22

Mål T-77/08: Tribunalens dom av den 2 februari 2012 — Dow Chemical mot kommissionen (Konkurrens — Böter — Marknaden för Kloroprengummi — Beslut i vilket en överträdelse av artikel 81 EG och artikel 53 i EES-avtalet konstateras — Fastställande av priser — Uppdelning av marknaden — Ansvar för överträdelsen — Samriskföretag — Riktlinjer för beräkning av böter — Förmildrande omständigheter — Samarbete)

15

2012/C 080/23

Mål T-83/08: Tribunalens dom av den 2 februari 2012 — Denki Kagaku Kogyo och Denka Chemicals mot kommissionen (Konkurrens — Konkurrensbegränsande samverkan — Marknaden för kloroprengummi — Beslut i vilket en överträdelse av artikel 81 EG och artikel 53 i EES-avtalet konstateras — Fastställande av priser — Uppdelning av marknaden — Bevis på deltagande i den konkurrensbegränsande samverkan — Bevis på avståndstagande från den konkurrensbegränsande samverkan — Överträdelsens varaktighet — Rätten till försvar — Insyn i akten — Riktlinjer för beräkning av böter — Ingen retroaktiv verkan — Berättigade förväntningar — Proportionalitetsprincipen — Förmildrande omständigheter)

16

2012/C 080/24

Mål T-321/09: Tribunalens dom av den 2 februari 2012 — skytron energy mot harmoniseringsbyrån (aaraybox) (Gemenskapsvarumärken — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket arraybox — Absoluta registreringshinder — Beskrivande karaktär — Särskiljningsförmåga saknas — Artikel 7.1 c och 7.1 c i förordning (EG) nr 207/2009)

16

2012/C 080/25

Mål T-469/09: Tribunalens dom av den 2 februari 2012 — Grekland mot kommissionen (EUGFJ — Garantisektionen — Undantagande av vissa avgifter från gemenskapsfinansiering — Tomatbearbetning och lagring av ris — Nyckelkontroller — Integrerat system för förvaltning och kontroll angående vissa gemenskapsstödordningar — Proportionalitetsprincipen)

16

2012/C 080/26

Mål T-305/10: Tribunalens dom av den 7 februari 2012 — Hartmann-Lamboy mot harmoniseringsbyrån — Diptyque (DYNIQUE) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket DYNIQUE — Äldre gemenskapsordmärket DIPTYQUE — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)

17

2012/C 080/27

Mål T-387/10: Tribunalens dom av den 2 februari 2012 — Goutier mot harmoniseringsbyrån — Euro Data (ARANTAX) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket ARANTAX — Det äldre nationella ordmärket ANTAX — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 — Verkligt bruk av det äldre varumärket — Artikel 42.2 och 42.3 i förordning nr 207/2009)

17

2012/C 080/28

Mål T-424/10: Tribunalens dom av den 7 februari 2012 — Dosenbach-Ochsner mot harmoniseringsbyrån — Sisma (Avbildning av elefanter i en rektangel) (Gemenskapsvarumärke — Ogiltighetsförfarande — Gemenskapsfigurmärke som föreställer elefanter i en rektangel — Äldre internationella och nationella figurmärken som föreställer en elefant samt det äldre nationella ordmärket elefanten — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling — Känneteckenslikhet — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 — De äldre varumärkenas särskiljningsförmåga)

17

2012/C 080/29

Mål T-596/10: Tribunalens dom av den 2 februari 2012 — Almunia Textil mot harmoniseringsbyrån — FIBA-Europe (EuroBasket) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket EuroBasket — Äldre gemenskapsfigurmärket Basket — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)

18

2012/C 080/30

Mål T-64/11: Tribunalens dom av den 7 februari 2012 — Run2Day Franchise BV mot harmoniseringsbyrån — Runers Point (Run2) (Gemenskapsvarumärken — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av figurmärket Run2 — De äldre registreringarna som gemenskapsvarumärke av ord- och figurmärkena RUN2DAY — Det äldre Benelux figurmärket RUN2DATE — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling — Likhet mellan tecknen — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)

18

2012/C 080/31

Mål T-315/10: Tribunalens beslut av den 20 januari 2012 — Groupe Partouche mot kommissionen (Talan om ogiltigförklaring — Koncentrationer — Beslut genom vilket en koncentration förklaras förenlig med den gemensamma marknaden — Artikel 44.1 c i tribunalens rättegångsregler — Avvisning)

18

2012/C 080/32

Mål T-607/11 R: Beslut meddelat av tribunalens ordförande den 23 januari 2012 — Henkel och Henkel France mot kommissionen (Interimistiskt förfarande — Konkurrens — Kommissionens beslut om att inte översända handlingar till en nationell konkurrensmyndighet — Ansökan om interimistiska åtgärder — Berättigat intresse av att få saken prövad saknas — Åsidosättande av formföreskrifter — De begärda åtgärderna saknar interimistisk karaktär — Avvisning)

19

2012/C 080/33

Mål T-637/11 R: Beslut meddelat av tribunalens ordförande den 25 januari 2012 — Euris Consult mot parlamentet (Interimistiskt förfarande — Offentlig upphandling av tjänster — Anbudsförfarande — Översättningstjänster till maltesiska — Avslag på en anbudsgivares anbud — Kommunikationsmetoder — Begäran om uppskov med verkställigheten — Utebliven möjlighet — Allvarlig och irreparabel skada föreligger inte — Situation som ställer krav på skyndsamhet föreligger inte)

19

2012/C 080/34

Mål T-674/11: Talan väckt den 30 december 2011 — TV2/Danmark mot kommissionen

19

2012/C 080/35

Mål T-1/12: Talan väckt den 2 januari 2012 — Frankrike mot kommissionen

20

2012/C 080/36

Mål T-18/12: Talan väckt den 9 januari 2012 — Interbev mot kommissionen

21

2012/C 080/37

Mål T-22/12: Talan väckt den 16 januari 2012 — Fomanu mot harmoniseringsbyrån (Qualität hat Zukunft)

22

2012/C 080/38

Mål T-26/12: Talan väckt den 20 januari 2012 — PT Musim Mas mot rådet

22

2012/C 080/39

Mål T-29/12: Talan väckt den 17 januari 2012 — Erika Bauer mot harmoniseringsbyrån — BenQ Materials (Daxon)

23

2012/C 080/40

Mål T-33/12: Talan väckt den 23 januari 2012 — Piotrowski mot harmoniseringsbyrån (MEDIGYM)

24

2012/C 080/41

Mål T-34/12: Talan väckt den 25 januari 2012 — Herbacin cosmetic mot harmoniseringsbyrån

24

2012/C 080/42

Mål T-36/12: Talan väckt den 20 januari 2012 — Athens Resort Casino mot kommissionen

25

2012/C 080/43

Mål T-43/12: Talan väckt den 30 januari 2012 — Hamcho och Hamcho International mot rådet

25

2012/C 080/44

Mål T-337/09: Tribunalens beslut av den 6 februari 2012 — Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia mot kommissionen

26

2012/C 080/45

Mål T-298/11: Tribunalens beslut av den 18 januari 2012 — Ghost Brand mot OHIM — Procter & Gamble International Operations (GHOST)

26

2012/C 080/46

Mål T-300/11: Tribunalens beslut av den 18 januari 2012 — Otto/OHIM mot Nalsani (TOTTO)

26

2012/C 080/47

Mål T-362/11: Tribunalens beslut av den 18 januari 2012 — Stichting Greenpeace Nederland och PAN Europe mot Kommissionen

26

2012/C 080/48

Mål T-397/11: Tribunalens beslut av den 26 januari 2012 — Symfiliosi mot FRA

26

SV

 


IV Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Europeiska unionens domstol

17.3.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 80/1


2012/C 80/01

Europeiska unionens domstol senaste offentliggörande i Europeiska unionens officiella tidning

EUT C 73, 10.3.2012

Senaste listan över offentliggöranden

EUT C 65, 3.3.2012

EUT C 58, 25.2.2012

EUT C 49, 18.2.2012

EUT C 39, 11.2.2012

EUT C 32, 4.2.2012

EUT C 25, 28.1.2012

Dessa texter är tillgängliga på:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Yttranden

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

Domstolen

17.3.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 80/2


Domstolens dom (första avdelningen) av den 2 februari 2012 — Europeiska kommissionen mot Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland

(Mål C-545/09) (1)

(Konventionen med stadga för Europaskolorna - Tolkning och tillämpning av artiklarna 12.4 a och 25.1 - Rätt för de utstationerade lärarna att få tillträde till samma karriär- och löneutvecklingsmöjligheter som deras nationella motsvarigheter - Vissa lärare som har utstationerats av Förenade kungariket vid Europaskolorna är uteslutna från tillträde till mer fördelaktiga löneskalor och andra tilläggsbetalningar som erbjuds deras nationella motsvarigheter - Oförenlighet med artiklarna 12.4 a och 25.1)

2012/C 80/02

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: J. Currall och B. Eggers)

Svarande: Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland (ombud: H. Walker samt J. Coppel, Barrister)

Saken

Fördragsbrott — Åsidosättande av artikel 12.4 a i konventionen med stadga för Europaskolorna (EGT L 212, s. 3) — Löner för lärare som har utstationerats vid Europaskolorna — Uteslutning, under den tid som utstationeringen varar, från löneutvecklingsmöjligheter som lärare som tjänstgör inom den medlemsstatens territorium har

Domslut

1.

Artikel 12.4 a sista meningen i konventionen med stadga för Europaskolorna av den 21 juni 1994 ska tolkas så, att den förpliktar de medlemsstater som är parter till denna konvention att se till att de lärare som är utstationerade eller utnämnda vid Europaskolorna — under den tid som utstationeringen eller utnämningen varar — åtnjuter samma rättigheter i fråga om karriärutveckling och pension som dem som är tillämpliga på deras nationella motsvarigheter enligt deras ursprungsmedlemsstats regler.

2.

Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland har gjort en felaktig tillämpning av artiklarna 12.4 a och 25.1 i konventionen genom att utesluta de engelska och walesiska lärare som är utnämnda eller utstationerade vid Europaskolorna, under den tid som utnämningen eller utstationeringen varar, från tillträde till mer fördelaktiga löneskalor, bland annat ”threshold pay”, ”excellent teacher system” och ”advanced skills teachers” och tillträde till andra i ”School Teachers Pay and Conditions Document” föreskrivna tilläggsbetalningar, såsom ”teaching and learning responsibility payments”.

3.

Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 63, 13.3.2010.


17.3.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 80/2


Domstolens dom (första avdelningen) av den 9 februari 2012 (begäran om förhandsavgörande från Hajdú-Bihar Megyei Bíróság — Ungern) — Márton Urbán mot Vám- és Pénzügyőrség Észak-alföldi Regionális Parancsnoksága

(Mål C-210/10) (1)

(Vägtransport - Överträdelser av regler om användningen av färdskrivare - Skyldighet för medlemsstaterna att införa proportionerliga sanktioner - Fast bötesbelopp - Sanktionens proportionalitet)

2012/C 80/03

Rättegångsspråk: ungerska

Hänskjutande domstol

Hajdú-Bihar Megyei Bíróság

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Márton Urbán

Motpart: Vám- és Pénzügyőrség Észak-alföldi Regionális Parancsnoksága

Saken

Begäran om förhandsavgörande — Hajdú-Bihar Megyei Bíróság — Tolkning av artikel 19.1 och 19.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006 av den 15 mars 2006 om harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet och om ändring av rådets förordningar (EEG) nr 3821/85 och (EG) nr 2135/98 samt om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 3820/85 (EUT L 102, s. 1), liksom av artiklarna 13–16 i rådets förordning (EEG) nr 3821/85 av den 20 december 1985 om färdskrivare vid vägtransporter (EGT L 370, s. 8; svensk specialutgåva, område 7, volym 3, s. 120) — Nationell lagstiftning enligt vilken samma bötesbelopp utfärdas för alla överträdelser av bestämmelserna om användning av färdskrivare, oberoende av överträdelsens allvar och utan möjlighet att göra gällande att överträdelsen var berättigad — Medlemsstaternas skyldighet att fastställa proportionerliga sanktioner

Domslut

1.

Kravet på proportionalitet i artikel 19.1 och 1 9.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006 av den 15 mars 2006 om harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet och om ändring av rådets förordningar (EEG) nr 3821/85 och (EG) nr 2135/98 samt om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 3820/85, ska tolkas så, att det utgör hinder för sådana sanktionsbestämmelser som dem som infördes genom regeringsdekret nr 57/2007 om fastställelse av bötesbelopp vid överträdelse av vissa bestämmelser på området för gods- och persontransport på väg (a közúti árufuvarozáshoz és személyszállításhoz kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről szóló 57/2007. Korm. rendelet), av den 31 mars 2007, i vilka det föreskrivs att varje överträdelse av reglerna om användningen av diagramblad i artiklarna 13–16 i rådets förordning (EEG) nr 3821/85 av den 20 december 1985 om färdskrivare vid vägtransporter, i dess lydelse enligt förordning nr 561/2006, ska ge böter uppgående till ett fast belopp, oavsett hur allvarlig överträdelsen är.

2.

Kravet på proportionalitet i artikel 19.1 och 19.4 i förordning nr 561/2006 ska tolkas så, att det inte utgör hinder för att genom sådana sanktionsbestämmelser som dem som infördes genom regeringsdekret nr 57/2007 av den 31 mars 2007, om fastställelse av bötesbelopp vid överträdelse av vissa bestämmelser på området för gods- och persontransport på väg, inrätta ett strikt ansvar. Däremot ska det tolkas så att det utgör hinder för strängheten i den sanktion som föreskrivits i dessa bestämmelser.


(1)  EUT C 195, 17.7.2010.


17.3.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 80/3


Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 2 februari 2012 — Brosmann Footwear (HK) Ltd, Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd, Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd, Risen Footwear (HK) Co. Ltd mot Europeiska unionens råd, Europeiska kommissionen, Confédération européenne de l'industrie de la chaussure (CEC)

(Mål C-249/10 P) (1)

(Överklagande - Dumpning - Förordning (EG) nr 1472/2006 - Import av vissa skodon med överdelar av läder med ursprung i Kina och Vietnam - Förordning (EG) nr 384/96 - Artiklarna 2.7, 9.5 och 17.3 - Status som företag som verkar i en marknadsekonomi - Individuell behandling - Stickprovsmetoden)

2012/C 80/04

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Brosmann Footwear (HK) Ltd, Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd, Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd, Risen Footwear (HK) Co. Ltd (ombud: L. Ruessmann, A. Willems, S. De Knop, C. Dackö, avocats)

Övrig part i målet: Europeiska unionens råd (ombud: J.-P. Hix och R. Szostak, båda i egenskap av ombud, G. Berrisch, Rechtsanwalt, N. Chesaites, Barrister), Europeiska kommissionen (ombud: T. Scharf och H. van Vliet), Confédération européenne de l'industrie de la chaussure (CEC)

Saken

Överklagande av den dom som tribunalen (åttonde avdelningen) meddelade den 4 mars 2010 i mål T-401/06, Brosmann Footwear (HK) Ltd m.fl. mot Europeiska unionens råd, varigenom tribunalen ogillade en talan om delvis ogiltigförklaring av rådets förordning (EG) nr 1472/2006 av den 5 oktober 2006 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av vissa skodon med överdelar av läder med ursprung i Folkrepubliken Kina och Socialistiska republiken Vietnam och om slutgiltigt uttag av den preliminära antidumpningstull som införts på sådan import (EUT L 275, s. 1).

Domslut

1.

Den dom som meddelades av Europeiska unionens tribunal den 4 mars 2010 i mål T-401/06), Brosmann Footwear (HK) m.fl. mot rådet, upphävs.

2.

Rådets förordning (EG) nr 1472/2006 av den 5 oktober 2006 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av vissa skodon med överdelar av läder med ursprung i Folkrepubliken Kina och Socialistiska republiken Vietnam och om slutgiltigt uttag av den preliminära antidumpningstull som införts på sådan import ogiltigförklaras, såvitt den avser Brosmann Footwear (HK) Ltd, Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd, Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd och Risen Footwear (HK) Co. Ltd.

3.

Europeiska unionens råd ska ersätta de rättegångskostnader som förorsakats Brosmann Footwear (HK) Ltd, Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd, Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd och Risen Footwear (HK) Co. Ltd i såväl första instans som inom ramen för förevarande mål.

4.

Europeiska kommissionen och Confédération européenne de l’industrie de la chaussure (CEC) ska bära sina egna rättegångskostnader i såväl första instans som inom ramen för förevarande mål.


(1)  EUT C 209, 31.07.2010.


17.3.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 80/4


Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 9 februari 2012 (begäran om förhandsavgörande från Handelsgericht Wien — Österrike) — Martin Luksan mot Petrus van der Let

(Mål C-277/10) (1)

(Begäran om förhandsavgörande - Tillnärmning av lagstiftning - Immaterialrätt - Upphovsrätt och närstående rättigheter - Direktiven 93/83/EEG, 2001/29/EG, 2006/115/EG och 2006/116/EG - Fördelning av nyttjanderätten till ett filmverk, genom avtal, mellan verkets huvudregissör och dess producent - Nationella bestämmelser enligt vilka den rätten uteslutande tillkommer filmproducenten - Möjlighet att göra ett undantag från den regeln genom ett avtal mellan parterna - Efterföljande ersättningsanspråk)

2012/C 80/05

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Handelsgericht Wien

Parter i målet vid den nationella domstolen

Kärande: Martin Luksan

Svarande: Petrus van der Let

Saken

Begäran om förhandsavgörande — Handelsgericht Wien — Tolkning av artikel 2.2, 2.5 och 2.6 samt artikel 4 i rådets direktiv 92/100/EEG av den 19 november 1992 om uthyrnings- och utlåningsrättigheter och vissa upphovsrätten närstående rättigheter inom det immaterialrättsliga området (EGT L 346, s. 61), artikel 1.2 och 1.5 i rådets direktiv 93/83/EEG av den 27 september 1993 om samordning av vissa bestämmelser om upphovsrätt och närstående rättigheter avseende satellitsändningar och vidaresändning via kabel (EGT L 248, s. 15; svensk specialutgåva, område 13, volym 25 s. 33), artiklarna 2, 3 och 5.2 b i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället (EGT L 167, s. 10) samt artikel 2.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/116/EG av den 12 december 2006 om skyddstiden för upphovsrätt och vissa närstående rättigheter (EUT L 372, s. 12) — Fördelning av nyttjanderätten till ett filmverk, genom avtal, mellan verkets huvudregissör och dess producent — Nationell lagstiftning enligt vilken denna rätt i sin helhet tillkommer producenten

Domslut

1.

Bestämmelserna i artiklarna 1 och 2 i rådets direktiv 93/83/EEG av den 27 september 1993 om samordning av vissa bestämmelser om upphovsrätt och närstående rättigheter avseende satellitsändningar och vidaresändning via kabel, å ena sidan, och bestämmelserna i artiklarna 2 och 3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället jämförda med artiklarna 2 och 3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/115/EG av den 12 december 2006 om uthyrnings- och utlåningsrättigheter avseende upphovsrättsligt skyddade verk och om upphovsrätten närstående rättigheter och artikel 2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/116/EG av den 12 december 2006 om skyddstiden för upphovsrätt och vissa närstående rättigheter, å andra sidan, ska tolkas så, att sådan nyttjanderätt till ett filmverk som är i fråga i målet vid den nationella domstolen (rätt till sändning via satellit, mångfaldigande och annan överföring till allmänheten genom ett tillgängliggörande för allmänheten), enligt lagstiftningen direkt och ursprungligen tillkommer huvudregissören. Följaktligen ska dessa bestämmelser tolkas så, att de utgör hinder för sådana nationella bestämmelser enligt vilka nämnda nyttjanderätt uteslutande tillkommer producenten av filmverket i fråga.

2.

Unionsrätten ska tolkas så, att medlemsstaterna ges möjlighet att fastställa en presumtion om överlåtelse vad beträffar sådan nyttjanderätt till filmverk som är i fråga i målet vid den nationella domstolen (rätt till sändning via satellit, mångfaldigande och annan överföring till allmänheten genom ett tillgängliggörande för allmänheten) till förmån för filmverkets producent. Detta gäller under förutsättning att en sådan presumtion inte är absolut och, därmed, gör det omöjligt för huvudregissören till nämnda verk att ingå överenskommelser med annat innehåll.

3.

Unionsrätten ska tolkas så, att den rätt till rimlig kompensation som föreskrivs i artikel 5.2 b i direktiv 2001/29, mot bakgrund av det så kallade undantaget för privatkopiering, enligt lagstiftningen direkt och ursprungligen tillkommer huvudregissören i dennes egenskap av upphovsman till filmverket.

4.

Unionsrätten ska tolkas så, att medlemsstaterna inte ges möjlighet att föreskriva en presumtion om överlåtelse, vad avser den rätt till kompensation som tillkommer huvudregissören till filmverket, till förmån för producenten av samma verk, oavsett om presumtionsregeln är absolut eller om det är tillåtet att göra undantag från den.


(1)  EUT C 246, av den 11.9.2010.


17.3.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 80/5


Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesgerichtshof (Tyskland) den 2 november 2011 — Bernhard Rintisch mot Klaus Eder

(Mål C-553/11)

2012/C 80/06

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Bundesgerichtshof

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Bernhard Rintisch

Motpart: Klaus Eder

Tolkningsfrågor

1.

Ska artikel 10.1 och 10.2 a i direktiv 89/104/EEG (1) tolkas så, att denna bestämmelse generellt och allmänt utgör hinder för en nationell bestämmelse, enligt vilken ett varumärke (varumärke 1) ska anses använt även när användningen av varumärket (varumärke 1) sker i en form som skiljer sig från registreringen, utan att avvikelserna påverkar varumärkets (varumärke 1) särskiljningsförmåga, och om varumärket i den form i vilken det används också är registrerat (varumärke 2)?

2.

För det fall fråga 1 besvaras nekande:

Är den ovan i den första frågan nämnda nationella bestämmelsen förenlig med direktiv 89/104/EEG om den nationella bestämmelsen tolkas restriktivt så, att den inte tillämpas på ett varumärke (varumärke 1) som bara har registrerats för att säkerställa eller utvidga skyddet för ett annat registrerat varumärke (varumärke 2) som är registrerat i den form i vilken det används?

3.

För det fall fråga 1 besvaras jakande eller fråga 2 besvaras nekande:

a)

Ska ett registrerat varumärke (varumärke 1) inte anses använt i den mening som avses i artikel 10.1 och 10.2 a i direktiv 89/104/EEG

aa)

om varumärkesinnehavaren använder formen av ett tecken som endast i detaljer skiljer sig från registreringen av varumärket (varumärke 1) och ytterligare ett varumärke (varumärke 2) som tillhör varumärkesinnehavaren, utan att avvikelserna påverkar varumärkenas (varumärke 1 och varumärke 2) särskiljningsförmåga, eller

bb)

om varumärkesinnehavaren använder två former av tecken av vilka inget motsvarar det registrerade varumärket (varumärke 1), men av vilka en använd utformning (form 1) överensstämmer med ett annat registrerat varumärke (varumärke 2) som tillhör varumärkesinnehavaren och den andra utformningen (form 2) som varumärkesinnehavaren använder i detalj skiljer sig från båda de registrerade varumärkena (varumärke 1 och varumärke 2), utan att avvikelserna påverkar varumärkenas särskiljningsförmåga, och om denna utformning (form 2) har störst likhet med varumärkesinnehavarens andra varumärke (varumärke 2)?

b)

Får en domstol i en medlemsstat tillämpa en nationell bestämmelse (i det aktuella fallet 26.3 § andra meningen i varumärkeslagen (Markengesetz) som står i strid med en bestämmelse i ett direktiv (i det aktuella fallet artikel 10.1 och 10.2 a i direktiv 89/104/EEG) i de fall där omständigheterna i målet inträffade innan Europeiska unionens domstol fällde ett avgörande av vilket det för första gången framgår att den nationella bestämmelsen inte var förenlig med bestämmelsen i direktivet (i det aktuella fallet dom av den 13 september 2007 i mål C-234/06, Il Ponte Finanziaria mot harmoniseringsbyrån (REG 2007, s. I-7333), nedan kallat Bainbridge), om den nationella domstolen fäster större vikt vid den tillit som en av parterna i domstolsförfarandet känner till hans grundlagsskyddade rättställning än vid intresset av att införliva en bestämmelse i direktivet?


(1)  Rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178).


17.3.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 80/5


Överklagande ingett den 28 november 2011 av Republiken Frankrike av den dom som tribunalen (tredje avdelningen i utökad sammansättning) meddelade den 9 september 2011 i mål T-257/07, Frankrike mot kommissionen

(Mål C-601/11 P)

2012/C 80/07

Rättegångsspråk: franska

Parter

Klagande: Republiken Frankrike (ombud: E. Belliard, G. de Bergues, C. Candat, S. Menez och R. Loosli-Surrans)

Övriga parter i målet: Europeiska kommissionen, Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva den dom som Europeiska unionens tribunal meddelade den 9 september 2011 i mål T-257/07, Frankrike mot kommissionen,

slutligt avgöra målet genom att ogiltigförklara kommissionens förordning (EG) nr 746/2008 av den 17 juni 2008 om ändring av bilaga VII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 om fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroll och utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati (1), eller återförvisa ärendet till tribunalen för avgörande, och

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Den franska regeringen har till stöd för sitt överklagande åberopat fyra grunder.

I den första grunden har klaganden gjort gällande att tribunalen har åsidosatt sin motiveringsskyldighet när den inte i tillräcklig omfattning bedömde dels klagandens invändningar om kommissionens underlåtenhet att beakta vetenskapliga uppgifter som fanns att tillgå, eftersom tribunalen felaktigt fann att invändningarna avsåg att klandra kommissionen för att ha saknat kännedom om dessa, dels den franska regeringens invändningar om åsidosättande av artikel 24a i förordning nr 999/2001, eftersom tribunalen bedömde att de avsåg att kontrollera att de omtvistade åtgärderna var lämpliga för att säkerställa en hög hälsoskyddsnivå för människor.

I den andra grunden, som består av tre delar, har den franska regeringen hävdat att tribunalen har missuppfattat de omständigheter som presenterades för den. Klaganden har först gjort gällande att tribunalen missuppfattade de yttranden som avgavs av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) den 8 mars 2007 och den 24 januari 2008 när den bedömde att kommissionen, på grundval av yttrandena och utan att göra en uppenbart oriktig bedömning, kunde sluta sig till att risken för överföring av annan TSE än BSE till människor var extremt liten (första delgrunden). I den andra delgrunden har klaganden anfört att tribunalen missuppfattade Efsas yttranden av den 17 maj och 26 september 2005 när den bedömde att kommissionen, utan att göra en uppenbart oriktig bedömning, kunde anta att utvärderingen av snabbtesternas pålitlighet, som finns i dessa yttranden, var giltig för användningen av dessa tester i samband med kontrollen av utsläppande på marknaden för mänsklig konsumtion av får- eller getkött. Den tredje delgrunden avser tribunalens missuppfattning av de omständigheter som presenterades vid den, eftersom den bedömde att samtliga vetenskapliga uppgifter som kommissionen åberopade för att rättfärdiga antagandet av de angripna åtgärderna i förordning nr 746/2008 utgjorde nya uppgifter i förhållande till tidigare förebyggande åtgärder.

Den franska regeringens tredje grund avser tribunalens felaktiga rättsliga beteckning av omständigheterna, eftersom den betecknade de av kommissionen åberopade vetenskapliga uppgifterna som nya uppgifter som kunde ändra riskuppfattningen eller visa att risken kan minskas genom mindre ingripande bestämmelser än dem som gäller för ögonblicket.

I den fjärde grunden, som består av tre delar, har klaganden anfört att tribunalens tillämpning av försiktighetsprincipen var felaktig. Klaganden har därvid hävdat att tribunalen gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning när den fann att kommissionen inte hade åsidosatt bestämmelserna i artikel 24a i förordning nr 999/2001, eftersom tribunalen ansåg att kommissionen hade iakttagit skyldigheten i artikel 152.1 EG att säkerställa en hög hälsoskyddsnivå för människor. I den andra delgrunden har den franska regeringen gjort gällande att tribunalen gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning när den antog att de vetenskapliga uppgifter som kommissionen hade anfört för att rättfärdiga antagandet av förordning nr 746/2009 medförde med nödvändighet en utveckling av den risknivå som anses godtagbar. I andra hand har den franska regeringen hävdat att tribunalen gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning när den underlät att kontrollera, för att fastställa den risknivå som anses godtagbar, om kommissionen hade beaktat allvaret och oåterkalleligheten av TSE:s skadliga verkan på människans hälsa. I den tredje delgrunden har den franska regeringen slutligen gjort gällande att tribunalen gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning när den inte beaktade den omständigheten att förordning nr 746/2008 inte ersätter tidigare förebyggande åtgärder, utan att den kompletterar dessa genom alternativa och mer flexibla åtgärder.


(1)  EUT L 202, s. 11.


17.3.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 80/6


Överklagande ingett den 29 november 2011 av Centrotherm Systemtechnik GmbH av den dom som tribunalen (sjätte avdelningen) meddelade den 15 september 2011 i mål T-427/09, centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

(Mål C-609/11 P)

2012/C 80/08

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Klagande: Centrotherm Systemtechnik GmbH (ombud: A. Schultz och C. Omken, Rechtsanwälte)

Övriga parter i målet: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller), centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva den som meddelades av Europeiska unionens tribunal den 15 september 2011 i mål T-427/09,

ogilla den talan som centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG väckt mot det beslut som fjärde överklagandenämnden meddelade den 25 augusti 2009 i ärende R 6/2008-4,

förplikta centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Överklagandet riktar sig mot tribunalens dom i mål T-427/09. Genom denna dom ogillade tribunalen klagandens talan om ogiltigförklaring av fjärde överklagandenämndens beslut av den 25 augusti 2009 om ett upphävandeförfarande mellan centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG och Centrotherm Systemtechnik GmbH.

Klaganden har åberopat följande rättsliga grunder.

1.

Den överklagade domen strider mot artikel 65 i förordning nr 207/2009 (1) och artikel 134.2 tredje stycket i tribunalens rättegångsregler. Enligt dessa bestämmelser är tribunalen skyldig att beakta samtliga argument och rättsliga grunder som åberopats av klaganden.

2.

Vidare är den överklagade domen inte förenlig med artiklarna 51.1 a och 76 i förordning nr 207/2009. Domen utgår från den felaktiga premissen att det är klaganden som har bevisbördan för att det omtvistade varumärket har använts. I själva verket är det så att det i upphävandeförfaranden enligt artikel 51.1 a i förordning nr 207/2009 i enlighet med artikel 76.1 i förordning nr 207/2009 finns en undersökningsprincip. Det framgår av bestämmelserna i och systematiken bakom förordningen, särskilt av en jämförelse av de bestämmelser som gäller i upphävandeförfarande med de bestämmelser som gäller i invändnings- och ogiltighetsförfaranden på grund av relativa registreringshinder, att det inte är innehavaren av det omtvistade varumärket som har att åberopa bevis för bruk. Därför gjorde harmoniseringsbyrån fel då den inte beaktade bevis som påstods ha getts in för sent.

3.

Vidare gjorde tribunalen en felaktig tolkning av artikel 51.1 a i förordning nr 207/2009 då den, i strid med domstolens praxis, felaktigt utgick från att begreppet verkligt bruk utgör en motsats till blott ringa bruk.

4.

Slutligen är det av tribunalen accepterade påståendet från harmoniseringsbyrån — nämligen att den förklaring som klagandens verkställande direktör avgett på heder och samvete inte utgör något tillåtet bevismedel enligt artikel 78.1 f i förordning nr 207/2009 — felaktigt, och det står i strid med domstolens praxis.


(1)  Rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (EUT L 78, s. 1).


17.3.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 80/7


Överklagande ingett den 29 november 2011 av Centrotherm Systemtechnik GmbH av den dom som tribunalen (sjätte avdelningen) meddelade den 15 september 2011 i mål T-434/09, Centrotherm Systemtechnik GmbH mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

(Mål C-610/11 P)

2012/C 80/09

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Klagande: Centrotherm Systemtechnik GmbH (ombud: A. Schulz och C. Onken, Rechtsanwälte)

Övrig part i målet: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller), centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva den dom som meddelades den 15 september 2011 av Europeiska unionens tribunal i mål T-434/09,

upphäva det beslut som meddelades den 25 augusti 2009 av fjärde överklagandenämnden i ärende R 6/2008-4, såvitt överklagandenämnden bifaller yrkandet om att gemenskapsvarumärke nr 1 301 019 CENTROTHERM ska upphävas,

förplikta harmoniseringsbyrån och centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Överklagandet riktar sig mot tribunalens dom i mål T-434/09. Genom denna dom ogillade tribunalen klagandens talan om ogiltigförklaring av fjärde överklagandenämndens beslut av den 25 augusti 2009 om ett upphävandeförfarande mellan centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG och Centrotherm Systemtechnik GmbH.

Klaganden har åberopat följande rättsliga grunder.

1.

Det angripna avgörandet strider mot artikel 51.1 a i förordning nr 207/2009, (1) på så sätt att det gjorts en felaktig bedömning av bevisvärdet hos den förklaring på heder och samvete som getts av klagandens verkställande direktör inför annulleringsenheten. Till skillnad från vad överklagandenämnden och tribunalen kommit fram till, utgör denna förklaring på heder och samvete enligt domstolens praxis ett tillåtet bevismedel i den mening som avses i artikel 78.1 f i förordning nr 207/2009.

2.

Dessutom har tribunalen tolkat artikel 76.1 i förordning nr 207/2009 på ett felaktigt sätt. Till skillnad från vad överklagandenämnden och tribunalen kommit fram till, ger ordalydelsen av artikel 76.1, liksom systematiken bakom förordningen i upphävandeförfaranden enligt artikel 51.1 a, vid handen att undersökningsprincipen gäller.

3.

De dokument som klaganden åberopade vid överklagandenämnden borde inte ha avvisats såsom för sent inkomna. Detta framgår dels av systematiken bakom förordningen, särskilt av en jämförelse av de bestämmelser om bruk som gäller i upphävandeförfarande med de bestämmelser som gäller i invändnings- och ogiltighetsförfaranden på grund av absoluta registreringshinder, dels av allmänna principer om bevisbördefördelning. Mot denna bakgrund är det erforderligt att göra en teleologisk reduktion av regel 40.5 i förordning nr 2868/95. (2)

4.

För det fall domstolen inte gör någon teleologisk reduktion av regel 40.5 i förordning nr 2868/95, ska domstolen underlåta att tillämpa denna bestämmelse, då den står i strid med bestämmelserna i och systematiken bakom förordning nr 207/2009 och med den allmäna rättsstatliga proportionalitetsprincipen.


(1)  Rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (EUT L 78, s. 1).

(2)  Kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 av den 13 december 1995 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumärken (EGT L 303, s. 1).


17.3.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 80/8


Begäran om förhandsavgörande framställd av Oberste Gerichtshof (Österrike) den 30 november 2011 — Niederösterreichische Landes-Landwirtschaftskammer mot Anneliese Kuso

(Mål C-614/11)

2012/C 80/10

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Oberste Gerichtshof

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande i den hänskjutande domstolen: Anneliese Kuso

Motpart: Niederösterreichische Landes-Landwirtschaftskammer

Tolkningsfrågor

Utgör artikel 3.1.a och c i direktiv 76/207/EEG (1), i dess lydelse enligt direktiv 2002/73/EG, hinder för nationell lagstiftning enligt vilken frågan om könsdiskriminering i samband med uppsägning av ett anställningsförhållande, vilken på grund av ett tidsbegränsat anställningsavtal som ingicks innan nämnda direktiv började gälla (i den aktuella medlemsstaten, i detta fall genom Republiken Österrikes anslutning till Europeiska unionen) endast aktualiseras i samband med att avtalet löper ut, inte ska prövas utifrån den före anslutningen ingångna överenskommelsen om tidsbegränsning såsom ett ”villkor för uppsägning” utan enbart i samband med avslag på en ansökan om att få avtalet förlängt, såsom ett ”villkor för anställning”?


(1)  Rådets direktiv 76/207/EEG av den 9 februari 1976 om genomförandet av principen om likabehandling av kvinnor och män i fråga om tillgång till anställning, yrkesutbildning och befordran samt arbetsvillkor (EGT L 39, s. 40; svensk specialutgåva, område 5, volym 1, s. 191), i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/73/EG av den 23 september 2002.


17.3.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 80/9


Begäran om förhandsavgörande framställd av Oberlandesgericht Braunschweig (Tyskland) den 7 december 2011 — Brottmål mot International Jet Management GmbH

(Mål C-628/11)

2012/C 80/11

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Oberlandesgericht Braunschweig

Part i målet vid den nationella domstolen

International Jet Management GmbH

Tolkningsfrågor

1.

Är diskrimineringsförbudet i artikel 18 FEUF (tidigare artikel 12 FEG) tillämpligt när en medlemsstat (här Förbundsrepubliken Tyskland) kräver att ett lufttrafikföretag — som innehar en giltig operativ licens i den mening som avses i artiklarna 3 och 8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1008/2008 [orig. s. 4] av den 24 september 2008 om gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i gemenskapen, vilken har utfärdats i en annan medlemsstat (här Republiken Österrike) — ska inneha tillstånd att flyga in i landet för flygtransporter i icke regelbunden lufttrafik som startar i tredjeland och som har den förstnämnda medlemsstaten som destination?

2.

För det fall den första frågan ska besvaras jakande: Utgör kravet på tillstånd i sig ett åsidosättande av artikel 18 FEUF (tidigare artikel 12 FEG) när lufttrafikföretag som har beviljats trafiktillstånd (operativ licens) i övriga medlemsstater måste inneha tillstånd att flyga in i landet (ett krav som kan drivas igenom vid äventyr av böter) för flygtrafik från tredjeland, samtidigt som motsvarande krav inte ställs på lufttrafikföretag som innehar trafiktillstånd för Förbundsrepubliken Tyskland?

3.

För det fall artikel 18 FEUF (tidigare artikel 12 FEG) är tillämplig (första frågan), men kravet på tillstånd i sig inte anses vara diskriminerande (andra frågan), får utfärdandet av ett tillstånd att flyga in i landet för det berörda företagets lufttrafik från tredjeland till [orig. s. 3] Förbundsrepubliken Tyskland, vid äventyr av böter, utan att det strider mot diskrimineringsförbudet, villkoras med att lufttrafikföretaget i medlemsstaten ska kunna visa för de utfärdande myndigheterna att lufttrafikföretag med trafiktillstånd i Förbundsrepubliken Tyskland saknar möjlighet att genomföra de aktuella flygningarna (förklaring om bristande tillgänglighet)?


17.3.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 80/9


Begäran om förhandsavgörande framställd av Administrativen sad Varna (Bulgarien) den 15 december 2011 — Stroy trans EOOD mot Direktor na Direktsia ”Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto” — gr. Varna pri Tsentralno Upravlenie na Natsionalnata Agentsia za Prihodite

(Mål C-642/11)

2012/C 80/12

Rättegångsspråk: bulgariska

Hänskjutande domstol

Administrativen sad Varna

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Stroy trans EOOD

Motpart: Direktor na Direktsia ”Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto” — gr. Varna pri Tsentralno Upravlenie na Natsionalnata Agentsia za Prihodite

Tolkningsfrågor

1.

Ska artikel 203 i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (1) tolkas så, att den mervärdesskatt som anges på fakturan är utkrävbar oberoende av om det finns grund för att ange mervärdesskatten (avsaknad av leverans/tillhandahållande eller betalning), och även tolkas så, att de myndigheter som övervakar tillämpningen av mervärdesskattelagen (Zakon za danak varhu dobavenata stoynost) inte får korrigera angiven skatt med anledning av nationella bestämmelser enligt vilka endast den som utfärdar fakturan får rätta densamma?

2.

Åsidosätts principerna om skatteneutralitet, proportionalitet och berättigade förväntningar genom den praxis som utvecklats av förvaltningsmyndigheter och domstolar, varigenom den ena parten (mottagaren av fakturan) i omprövningsbeslut nekas rätt att dra av ingående mervärdesskatt medan den av den andra parten (den som utfärdar fakturan) angivna mervärdesskatten inte korrigeras i ett omprövningsbeslut, i följande situationer:

den som utfärdar fakturan inkommer inte med några handlingar under skatterevisionen,

den som utfärdar fakturan inkommer med handlingar under revisionen, medan dess leverantörer eller tillhandahållare inte förebringar någon bevisning eller förebringar bevisning som inte räcker för att visa att leverans eller tillhandahållande faktiskt skett,

någon kontroll av de aktuella leveranserna eller tillhandahållande i kedjan har inte gjorts under revisionen?


(1)  EUT L 347, s. 1.


17.3.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 80/10


Begäran om förhandsavgörande framställd av Administrativen sad Varna (Bulgarien) den 15 december 2011 — LVK — 56 EOOD mot Direktor na Direktsia ”Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto” — grad Varna pri Tsentralno Upravlenie na Natsionalnata Agentsia za Prihodite

(Mål C-643/11)

2012/C 80/13

Rättegångsspråk: bulgariska

Hänskjutande domstol

Administrativen sad Varna

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: LVK — 56 EOOD

Motpart: Direktor na Direktsia ”Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto” — grad Varna pri Tsentralno Upravlenie na Natsionalnata Agentsia za Prihodite

Tolkningsfrågor

1.

Är artikel 203 i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (1) tillämplig i samtliga fall i vilka mervärdesskatt felaktigt har fakturerats, inbegripet fall i vilka en faktura har utfärdats med angiven mervärdesskatt utan att någon beskattningsgrundande händelse har inträffat? Om denna fråga besvaras jakande: Krävs det enligt artiklarna 203 och 273 i direktiv 2006/112 att medlemsstaterna uttryckligen reglerar att det föreligger en skyldighet att erlägga mervärdesskatt som anges på en faktura, även om det inte har genomförts någon transaktion, eller är det tillräckligt att de införlivar den allmänna bestämmelsen i direktivet, enligt vilken mervärdesskatt ska betalas av varje person som anger mervärdesskatten på en faktura?

2.

Mot bakgrund av skäl 39 i direktiv 2006/112 och i syfte att säkerställa att avdragen är korrekta, är skattemyndigheten enligt artiklarna 73, 179 och 203 i nämnda direktiv skyldig att företa en justering av beskattningsunderlaget och av den skatt som har fakturerats när mervärdesskatt anges på en faktura utan att någon beskattningsgrundande händelse har inträffat?

3.

Kan särskilda åtgärder enligt artikel 395 i direktiv 2006/112 utgöras av praxis på skatteområdet som den i målet vid den nationella domstolen, enligt vilken skattemyndigheten — för att kontrollera avdrag för ingående mervärdesskatt — enbart granskar de avdrag som har gjorts, medan det anses föreligga en skyldighet att betala skatt på utförda transaktioner redan av den anledningen att skatten har angetts på en faktura? Om denna fråga besvaras jakande: Är det tillåtet enligt artikel 203 i direktiv 2006/112 att för samma transaktion en gång uppbära mervärdesskatt av leverantören eller tillhandahållaren av det skälet att vederbörande har angett mervärdesskatten på en faktura, och en andra gång av den som förvärvar varan eller mottar tjänsten genom att vederbörande nekas avdragsrätt för ingående mervärdesskatt, och i vilka situationer får detta i så fall ske?

4.

Utgör praxis på skatteområdet som den i målet vid den nationella domstolen, enligt vilken mottagaren av en beskattningsbar transaktion nekas avdragsrätt på grund av ”avsaknaden av bevis om att transaktionen har ägt rum”, utan att tidigare fastställelser om att det föreligger en utkrävbar skatt som leverantören eller tillhandahållaren är skyldig att betala beaktas, medan det aktuella omprövningsbeslutet inte justerades fram till och med tidpunkten för bedömningen av avdragsrättens uppkomst, eller det inte framkom några skäl för att den skulle justeras på det sätt som föreskrivs av staten, ett åsidosättande av principen att mervärdesskatten inte kan kumuleras, och strider denna praxis mot principerna om rättssäkerhet, likabehandling och om skatteneutralitet?

5.

Är det förenligt med artiklarna 167 och 168 a i direktiv 2006/112 att avdragsrätt nekas vid beskattningsbar transaktion, för vilken samtliga villkor i artikel 178 i direktivet är uppfyllda, efter att skattemyndigheten genom ett omprövningsbeslut som meddelats och vunnit laga kraft avseende leverantören av varan eller tillhandahållaren av tjänsten inte justerade den mervärdesskatt som fakturerats på grund av att ”det inte styrkts att någon beskattningsgrundande händelse har inträffat”, utan fastställde att det uppkommit en rätt att utkräva skatt och beaktade denna vid fastställandet av resultatet för den aktuella beskattningsperioden? Ska det anses ha betydelse för besvarandet av denna fråga att leverantören av varan eller tillhandahållaren av tjänsten inte har ingett något bokföringsunderlag under skatterevisionen och att resultatet för denna tidsperiod enbart har fastställts mot bakgrund av uppgifterna i mervärdesskattedeklarationerna samt i den bokföring som gjorts beträffande köp och inköp?

6.

Beroende på svaren på föregående frågor: Ska artiklarna 167 och 168 a i direktiv 2006/112 tolkas så, att det med hänsyn till mervärdesskattens neutralitet krävs att den beskattningsbara personen kan dra av den skatt som fakturerats för transaktionerna?


(1)  EUT L 347, s. 1.


17.3.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 80/11


Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesgerichtshof (Tyskland) den 16 december 2011 — Land Berlin mot Ellen Mirjam Sapir m.fl.

(Mål C-645/11)

2012/C 80/14

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Bundesgerichtshof

Parter i målet vid den nationella domstolen

Kärande: Land Berlin

Svarande: Ellen Mirjam Sapir m.fl.

Tolkningsfrågor

1.

Är ett krav på återbetalning av en rättsligt ogrundad utbetalning att anse som privaträttsligt i den mening som avses i artikel 1.1 i förordning (EG) nr 44/2001 även när ett förbundsland uppdragits av en myndighet att såsom gottgörelse utbetala en del av köpeskillingen enligt ett avtal om fastighetsförvärv till skadelidande, men i stället av misstag överför hela köpeskillingen till dessa skadelidande?

2.

Är kravet i artikel 6.1 i förordning (EG) nr 44/2001 på nära samband mellan käromålen uppfyllt även när svarandena åberopar längre gående ersättningsanspråk med avseende på vilka endast ett enhetligt beslut kan fattas?

3.

Är artikel 6.1 i förordning (EG) nr 44/2001 även tillämplig på svarande som saknar hemvist i Europeiska unionen? Om svaret är jakande, gäller detta då även när det är möjligt att domen — med stöd av bilaterala avtal med den stat som meddelat domen — inte erkänns i svarandens hemviststat på grund av bristande behörighet?


17.3.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 80/11


Begäran om förhandsavgörande framställd av Juzgado Mercantil de Barcelona (Spanien) den 30 december 2011 — Serveis en Impressio i Retolacio Vargas, S.L. mot Banco Mare Nostrum, S.A.

(Mål C-664/11)

2012/C 80/15

Rättegångsspråk: spanska

Hänskjutande domstol

Juzgado Mercantil de Barcelona

Parter i målet vid den nationella domstolen

Kärande: Serveis en Impressio i Retolacio Vargas, S.L.

Svarande: Banco Mare Nostrum, S.A.

Tolkningsfrågor

1.

Om ett kreditinstitut erbjuder en kund, med vilken det tidigare tecknat ett avtal om hypotekslån, en ränteswap som skydd mot ränterisken avseende tidigare finansiella transaktioner, ska detta anses vara investeringsrådgivning i den mening som avses i artikel 4.1 4 i direktiv [2004/39/EG] (1)?

2.

För det fall det lämplighetstest som föreskrivs i artikel 19.4 i nämnda direktiv avseende icke-professionella investerare inte har genomförts, innebär detta att den ränteswap som avtalats om mellan investeraren och det rådgivande kreditinstitutet är en nullitet?

3.

För det fall den ovan beskrivna tjänsten inte är att anse som investeringsrådgivning, innebär redan den omständigheten ett komplext finansiellt instrument — vilket en ränteswap är — förvärvats utan att en sådan bedömning av ändamålsenlighet som föreskrivs i artikel 19.5 i direktiv [2004/39/EG] genomförts, på grund av skäl som beror på det finansiella institutet, att det köpeavtal som ingåtts med kreditinstitutet är en nullitet?

4.

Är i enlighet med artikel 19.9 i direktiv [2004/39/EG] den omständigheten att ett kreditinstitut erbjuder ett komplext finansiellt instrument kopplat till ett hypotekslån — ett avtal som sluts med kreditinstitutet eller någon annan institution — i sig tillräckligt för att det inte ska föreligga någon skyldighet att genomföra det lämplighetstest och den bedömning av ändamålsenlighet som finansiella institut enligt nämnda artikel 19 måste utföra vad gäller icke-professionella investerare?

5.

Måste den finansiella produkt som det erbjudna finansiella instrumentet är knuten till omfattas av rättsregler om investeringsskydd som liknar dem som föreskrivs i direktiv [2004/39/EG] för att de i artikel 19 i nämnda direktiv föreskrivna skyldigheterna inte ska behöva iakttas?


(1)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 om marknader för finansiella instrument och om ändring av rådets direktiv 85/611/EEG och 93/6/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG samt upphävande av rådets direktiv 93/22/EEG (EUT L 145, s. 1)


17.3.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 80/12


Begäran om förhandsavgörande framställd av Juzgado Mercantil de Barcelona (Spanien) den 30 december 2011 — Alfonso Carlos Amselem Almor mot NCG Banco SA

(Mål C-665/11)

2012/C 80/16

Rättegångsspråk: spanska

Hänskjutande domstol

Juzgado Mercantil de Barcelona

Parter i målet vid den nationella domstolen

Kärande: Alfonso Carlos Amselem Almor

Svarande: NCG Banco SA

Tolkningsfrågor

1.

Om ett kreditinstitut erbjuder en kund, med vilken det tidigare tecknat ett avtal om hypotekslån, en ränteswap som skydd mot ränterisken avseende nämnda lån, ska detta anses vara investeringsrådgivning i den mening som avses i artikel 4.1 4 i direktiv [2004/39/EG] (1)?

2.

För det fall det lämplighetstest som föreskrivs i artikel 19.4 i nämnda direktiv avseende icke-professionella investerare inte har genomförts, innebär detta att den ränteswap som avtalats om mellan investeraren och det rådgivande kreditinstitutet är en nullitet?

3.

För det fall den ovan beskrivna tjänsten inte är att anse som investeringsrådgivning, innebär redan den omständigheten ett komplext finansiellt instrument — vilket en ränteswap är — förvärvats utan att en sådan bedömning av ändamålsenlighet som föreskrivs i artikel 19.5 i direktiv [2004/39/EG] genomförts, på grund av skäl som beror på det finansiella institutet, att det köpeavtal som ingåtts med kreditinstitutet är en nullitet?

4.

Är i enlighet med artikel 19.9 i direktiv [2004/39/EG] den omständigheten att ett kreditinstitut erbjuder ett komplext finansiellt instrument kopplat till ett hypotekslån i sig tillräckligt för att det inte ska föreligga någon skyldighet att genomföra det lämplighetstest och den bedömning av ändamålsenlighet som finansiella institut enligt nämnda artikel 19 måste utföra vad gäller icke-professionella investerare?

5.

Måste den finansiella produkt som det erbjudna finansiella instrumentet är knuten till omfattas av rättsregler om investeringsskydd som liknar dem som föreskrivs i direktiv [2004/39/EG] för att de i artikel 19 i nämnda direktiv föreskrivna skyldigheterna inte ska behöva iakttas?


(1)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 om marknader för finansiella instrument och om ändring av rådets direktiv 85/611/EEG och 93/6/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG samt upphävande av rådets direktiv 93/22/EEG (EUT L 145, s. 1)


17.3.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 80/12


Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale Amministrativo per la Sardegna (Italien) den 2 januari 2012 — Danilo Tola mot Ministero della Difesa

(Mål C-4/12)

2012/C 80/17

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Tribunale Amministrativo per la Sardegna

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Danilo Tola

Motpart: Ministero della Difesa

Domstolen har till följd av att begäran om förhandsavgörande återkallades den 5 januari 2012, genom beslut av den 18 januari 2012 avskrivit målet.


17.3.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 80/12


Begäran om förhandsavgörande framställd av Augstākās tiesas Senāts (Lettland) den 17 januari 2012 — Mohamad Zakaria

(Mål C-23/12)

2012/C 80/18

Rättegångsspråk: lettiska

Hänskjutande domstol

Augstākās tiesas Senāts

Part i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Mohamad Zakaria

Tolkningsfrågor

1.

Innebär artikel 13.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 (1) av den 15 mars 2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) att en person har rätt att överklaga inte bara ett beslut om nekad inresa i landet, utan även överträdelser i samband med förfarandet som leder fram till ett beslut att bevilja personen inresa i landet?

2.

Om den första frågan besvaras jakande, innebär då ovannämnda bestämmelse att medlemsstaten, mot bakgrund av skäl 20 och artikel 6.1 i förordning nr 562/2006, samt artikel 47 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, är skyldig att säkerställa rätten till ett effektivt rättsmedel inför domstol?

3.

Om den första frågan besvaras jakande och den andra frågan besvaras nekande, innebär då artikel 13.3 i förordning nr 562/2006 att medlemsstaten, med hänsyn till skäl 20 och artikel 6.1 i förordning nr 562/2006, samt artikel 47 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, är skyldig att säkerställa rätten till ett effektivt rättsmedel inför ett förvaltningsorgan som i institutionellt och funktionellt hänseende erbjuder samma garantier som en domstol?


(1)  EUT L 105, s. 1.


17.3.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 80/13


Talan väckt den 31 januari 2012 — Europeiska kommissionen mot Republiken Polen

(Mål C-48/12)

2012/C 80/19

Rättegångsspråk: polska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: P. Hetsch, S. Petrova och K. Herrmann)

Svarande: Republiken Polen

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att domstolen ska

fastställa att Republiken Polen har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 33.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/50/EG av den 21 maj 2008 om luftkvalitet och renare luft i Europa, genom att inte inom den föreskrivna fristen anta de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa direktivet, eller i vart fall genom att inte omedelbart underrätta kommissionen om sådana bestämmelser,

förplikta Republiken Polen att i enlighet med artikel 260.3 FEUF betala ett löpande vite om 71 521,38 euro, från dagen när dom avkunnas i förevarande mål, för att den inte har iakttagit sin skyldighet att underrätta om åtgärder för införlivande av direktiv 2008/50, och

förplikta Republiken Polen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Kommissionen har gjort gällande att Republiken Polen har åsidosatt sina skyldigheter enligt artikel 33.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/50/EG av den 21 maj 2008 om luftkvalitet och renare luft i Europa (nedan kallat direktivet).

Direktivet är det främsta juridiska instrumentet på EU-nivå vad gäller luftföroreningar och har som syfte att skydda människors hälsa och miljön. Direktivet innehåller bland annat regler om bedömning och mätning, och mål för minskning av partiklar i luften, som är de substanser som är de mest skadliga i luften för människors hälsa. Enligt direktivet är medlemsstaterna skyldiga att fram till år 2015 minska koncentrationen av exponering av PM2,5 till 20 mikrogram/m3. I direktivet anges ett målvärde för PM2,5 av 25 mikrogram/m3, att uppnås den 1 januari 2010. Enligt direktivet ska medlemsstaterna till år 2015 också, vad gäller PM2,5, uppnå ett gränsvärde av 25 mikrogram/m3 (fas 1) och 20 mikrogram/m3 under fas 2 (fram till och med år 2020). Direktivet föreskriver dessutom att medlemsstaterna ska ge allmänheten tillgång till information avseende luftkvalitet och om de övriga åtgärder som vidtagits med denna som bakgrund (artikel 26 och följande).

Enligt artikel 33.1 i direktivet skulle Republiken Polen anta och sätta i kraft de nationella bestämmelser som är nödvändiga för att följa detta direktiv före den 11 juni 2010.

Republiken Polen har inte införlivat direktivet i sin nationella rättsordning och inte heller satt nödvändiga bestämmelser i kraft. Miljöministeriets utarbetande av riktlinjer för förslaget till lag om ändring av miljöskyddslagen och vissa andra lagar är inte tillräckligt för att uppfylla skyldigheten i artikel 33.1 i direktiv 2008/50.

De polska myndigheterna har enbart underrättat kommissionen om ett delvist genomförande av artiklarna 6.1 och 23 i direktivet genom antagandet av artiklarna 13 och 15 i lag av den 17 juli 2009 om ett system för hantering av utsläpp av växthusgaser och andra substanser, enligt vilken det ska inrättas ett system för hantering av utsläpp av svaveldioxid (SO2) och kväveoxid (NO) liksom skyldigheten att utarbeta ett nationellt förslag till minskning.


17.3.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 80/14


Överklagande ingett den 1 februari 2012 av Kendrion NV av den dom som tribunalen (fjärde avdelningen) meddelade den 16 november 2011 i mål T-54/06, Kendrion mot kommissionen

(Mål C-50/12 P)

2012/C 80/20

Rättegångsspråk: nederländska

Parter

Klagande: Kendrion NV (ombud: P. Glazener och T. Ottervanger, advocaten)

Övrig part i målet: Europeiska kommissionen

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

helt eller delvis upphäva den överklagade domen i enlighet med de grunder som åberopas i förevarande överklagande,

helt eller delvis ogiltigförklara beslutet, i den mån detta avser klaganden,

ogiltigförklara eller sätta ned de böter som ålagts sökanden,

i andra hand återförvisa målet till tribunalen för at denna ska avgöra målet i enlighet med domstolens avgörande,

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna i detta mål och i målet vid tribunalen.

Grunder och huvudargument

1.

Enligt den första grunden begick tribunalen ett rättsligt fel vid tolkningen av unionsrätten och motiverade domen på ett motstridigt och ofullständigt sätt när den slog fast att kommissionen hade styrkt skälen till att den ålade Kendrion högre böter än Fardem.

2.

Enligt den andra grunden begick tribunalen ett rättsligt fel när den avgjorde frågan huruvida kommissionen kunde slå fast att Kendrion var solidariskt ansvarigt för de böter som skulle åläggas dess tidigare dotterbolag Fardem. Kommissionen gjorde en oriktig bevisvärdering och begick därför förfarandefel. I domen gjorde tribunalen en felaktig fördelning av bevisbördan. Den missuppfattade uppenbarligen de faktiska omständigheterna och gjorde en felaktig bedömning av bevisningen. Tribunalen motiverad sina överväganden otillräckligt och prövade inte Kendrions argument tillräckligt.

3.

Enligt den tredje grunden har Kendrion invänt mot motiveringen i den överklagade domen, i vilken tribunalen prövade Kendrions andra, fjärde och femte grund i första instans, utan att bifalla talan. Enligt Kendrion gjorde tribunalen en felaktig tolkning av unionsrätten när den godtog att moderbolaget, som inte var inblandat i överträdelsen, kan åläggas högre böter än de som ålagts dess dotterbolag Fardem som begick överträdelsen. Tribunalen åsidosatte dessutom principen om likabehandling och motiverade domen på ett motstridigt och ofullständigt sätt.

4.

Enligt den tredje grunden har Kendrion åberopat att tribunalen felaktigt bortsåg från Kendrions argument att förfarandet vid tribunalen pågick alltför länge. Tribunalen förefaller anse sig inte vara behörig att fälla ett avgörande angående felaktigheter i förfarandet vid tribunalen. Även om det är riktigt att tribunalen inte är behörig att själv sätta ned böterna på grund av att förfarandet har pågått alltför länge, ska domstolen avgöra denna för rättssäkerheten väsentliga punkt och dra de nödvändiga konsekvenserna.


Tribunalen

17.3.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 80/15


Tribunalens dom av den 2 februari 2012 — EI du Pont de Nemours m.fl. mot kommissionen

(Mål T-76/08) (1)

(Konkurrens - Konkurrensbegränsande samverkan - Marknaden för kloroprengummi - Beslut i vilket en överträdelse av artikel 81 EG och artikel 53 i EES-avtalet konstateras - Fastställande av priser - Uppdelning av marknaden - Ansvar för överträdelsen - Gemensamt företag - Riktlinjer för beräkning av böter - Förmildrande omständigheter - Samarbete)

2012/C 80/21

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: EI du Pont de Nemours and Company (Wilmington, Delaware, Förenta staterna); DuPont Performance Elastomers LLC (Wilmington); och DuPont Performance Elastomers SA (Grand-Saconnex, Schweiz) (ombud: J. Boyce och A. Lyle-Smythe, solicitors)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: inledningsvis X. Lewis och V. Bottka, därefter V. Bottka och V. Di Bucci, och avslutningsvis V. Bottka, S. Noë och A. Biolan)

Saken

Talan om dels ogiltigförklaring av artiklarna 1 och 2 i kommissionens beslut K(2007) 5910 slutlig av den 5 december 2007 om ett förfarande enligt artikel 81 [EG] och artikel 53 i EES-avtalet (ärende COMP/38.629 — Kloroprengummi), i dess lydelse enligt kommissionens beslut K(2008) 2974 slutlig av den 23 juni 2008, i den del dessa artiklar avser EI du Pont de Nemours and Company, dels nedsättning av det bötesbelopp sökandena ålagts solidariskt genom beslutet.

Domslut

1.

Talan ogillas.

2.

EI du Pont de Nemours and Company, DuPont Performance Elastomers LLC och DuPont Performance Elastomers SA ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 116, 9.5.2008.


17.3.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 80/15


Tribunalens dom av den 2 februari 2012 — Dow Chemical mot kommissionen

(Mål T-77/08) (1)

(Konkurrens - Böter - Marknaden för Kloroprengummi - Beslut i vilket en överträdelse av artikel 81 EG och artikel 53 i EES-avtalet konstateras - Fastställande av priser - Uppdelning av marknaden - Ansvar för överträdelsen - Samriskföretag - Riktlinjer för beräkning av böter - Förmildrande omständigheter - Samarbete)

2012/C 80/22

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: The Dow Chemical Company (Midland, Michigan, Förenta staterna) (ombud: advokaterna D. Schroeder och T. Graf

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: inledningsvis X. Lewis och V. Bottka, därefter V. Bottka och V. Di Bucci, samt slutligen V. Bottka, P. Van Nuffel och L. Malferrari)

Saken

En talan med yrkande om i första hand ogiltigförklaring av kommissionens beslut K(2007) 5910 slutlig av den 5 december 2007, avseende ett förfarande enligt artikel 81 [EG] och artikel 53 i EES-avtalet (ärende COMP/F/38.629 — Kloroprengummi), i dess lydelse enligt kommissionens beslut K(2008) 2974 slutlig av den 23 juni 2008, i den del det avser sökanden, och, i andra hand, nedsättning av de böter som sökanden åläggs enligt detta beslut.

Domslut

1.

Talan ogillas.

2.

Dow Chemical Company ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 116, 9.5.2008.


17.3.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 80/16


Tribunalens dom av den 2 februari 2012 — Denki Kagaku Kogyo och Denka Chemicals mot kommissionen

(Mål T-83/08) (1)

(Konkurrens - Konkurrensbegränsande samverkan - Marknaden för kloroprengummi - Beslut i vilket en överträdelse av artikel 81 EG och artikel 53 i EES-avtalet konstateras - Fastställande av priser - Uppdelning av marknaden - Bevis på deltagande i den konkurrensbegränsande samverkan - Bevis på avståndstagande från den konkurrensbegränsande samverkan - Överträdelsens varaktighet - Rätten till försvar - Insyn i akten - Riktlinjer för beräkning av böter - Ingen retroaktiv verkan - Berättigade förväntningar - Proportionalitetsprincipen - Förmildrande omständigheter)

2012/C 80/23

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Denki Kagaku Kogyo Kabushiki Kaisha (Tokyo, Japan); och Denka Chemicals GmbH (Düsseldorf, Tyskland) (ombud: inledningsvis G. van Gerven, T. Franchoo och D. Fessenko, därefter T. Franchoo, B. Bär-Bouyssière, samtliga advokater)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: S. Noë och V. Bottka)

Saken

Talan om i första hand ogiltigförklaring av kommissionens beslut K(2007) 5910 slutlig av den 5 december 2007 om ett förfarande enligt artikel 81 [EG] och artikel 53 i EES-avtalet (ärende COMP/38.629 — Kloroprengummi), i dess lydelse enligt kommissionens beslut K(2008) 2974 slutlig av den 23 juni 2008, i den del det avser sökandena, och i andra hand nedsättning av det bötesbelopp sökandena ålagts solidariskt genom beslutet.

Domslut

1.

Talan ogillas.

2.

Denki Kagaku Kogyo Kabushiki Kaisha och Denka Chemicals GmbH ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 107, 26.4.2008.


17.3.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 80/16


Tribunalens dom av den 2 februari 2012 — skytron energy mot harmoniseringsbyrån (aaraybox)

(Mål T-321/09) (1)

(Gemenskapsvarumärken - Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket arraybox - Absoluta registreringshinder - Beskrivande karaktär - Särskiljningsförmåga saknas - Artikel 7.1 c och 7.1 c i förordning (EG) nr 207/2009)

2012/C 80/24

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: skytron energy GmbH & Co KG (Berlin, Tyskland) (ombud: advokaterna H.J. Omsels och C. Danziger)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (ombud: S. Schäffner)

Saken

Talan mot det beslut som fattades av andra överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån den 4 juni 2009 (ärende R 1680/2008-1) angående en ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket arraybox.

Domslut

1.

Talan ogillas.

2.

skytron energy GmbH & Co. KG ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 267 av den 7.11.2009


17.3.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 80/16


Tribunalens dom av den 2 februari 2012 — Grekland mot kommissionen

(Mål T-469/09) (1)

(EUGFJ - Garantisektionen - Undantagande av vissa avgifter från gemenskapsfinansiering - Tomatbearbetning och lagring av ris - Nyckelkontroller - Integrerat system för förvaltning och kontroll angående vissa gemenskapsstödordningar - Proportionalitetsprincipen)

2012/C 80/25

Rättegångsspråk: grekiska

Parter

Sökande: Republiken Grekland (ombud: I.K. Chalkias och S. Papaïoannou)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: P. Rossi och A. Markoulli)

Saken

Begäran om ogiltigförklaring av kommissionens beslut 2009/721/EG av den 24 september 2009 om undantagande från gemenskapsfinansiering av vissa utgifter som verkställts av medlemsstaterna inom ramen för garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ), inom ramen för Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och inom ramen för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) (EUT L 257, s. 28).

Domslut

1.

Talan ogillas.

2.

Republiken Grekland ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 24, 30.1.2010.


17.3.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 80/17


Tribunalens dom av den 7 februari 2012 — Hartmann-Lamboy mot harmoniseringsbyrån — Diptyque (DYNIQUE)

(Mål T-305/10) (1)

(Gemenskapsvarumärke - Invändningsförfarande - Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket DYNIQUE - Äldre gemenskapsordmärket DIPTYQUE - Relativt registreringshinder - Risk för förväxling - Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)

2012/C 80/26

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Marlies Hartmann-Lamboy (Westerburg, Tyskland) (ombud: advokaten R. Loos)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (ombud: inledningsvis A. Pohlmann, därefter G. Schneider)

Motpart vid överklagandenämnden, som intervenerat vid tribunalen: Diptyque SAS (Paris, Frankrike)

Saken

Talan mot det beslut som meddelades av harmoniseringsbyråns första överklagandenämnd den 7 maj 2010 (ärende R 1217/2009-1) om ett invändningsförfarande mellan Diptyque SAS och Marlies Hartmann-Lamboy.

Domslut

1.

Talan ogillas.

2.

Marlies Hartmann-Lamboy ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 288, 23.10.2010.


17.3.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 80/17


Tribunalens dom av den 2 februari 2012 — Goutier mot harmoniseringsbyrån — Euro Data (ARANTAX)

(Mål T-387/10) (1)

(Gemenskapsvarumärke - Invändningsförfarande - Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket ARANTAX - Det äldre nationella ordmärket ANTAX - Relativt registreringshinder - Risk för förväxling - Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 - Verkligt bruk av det äldre varumärket - Artikel 42.2 och 42.3 i förordning nr 207/2009)

2012/C 80/27

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Klaus Goutier (Frankfurt am Main, Tyskland) (ombud: advokaten E. Happe)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (ombud: B. Schmidt)

Motpart vid överklagandenämnden, som intervenerat vid tribunalen: Euro Data GmbH & Co. KG, Datenverarbeitungsdienst (Saarbrücken, Tyskland) (ombud: advokaten D. Wagner)

Saken

Talan mot det beslut som harmoniseringsbyråns fjärde överklagandenämnd meddelade den 1 juli 2010 (ärende R 126/2009-4) om ett invändningsförfarande mellan Euro Data GmbH & Co. KG, Datenverarbeitungsdienst och Klaus Goutier.

Domslut

1.

Talan ogillas.

2.

Klaus Goutier ska ersätta rättegångskostnader.


(1)  EUT C 301, 6.11.2010.


17.3.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 80/17


Tribunalens dom av den 7 februari 2012 — Dosenbach-Ochsner mot harmoniseringsbyrån — Sisma (Avbildning av elefanter i en rektangel)

(Mål T-424/10) (1)

(Gemenskapsvarumärke - Ogiltighetsförfarande - Gemenskapsfigurmärke som föreställer elefanter i en rektangel - Äldre internationella och nationella figurmärken som föreställer en elefant samt det äldre nationella ordmärket elefanten - Relativt registreringshinder - Risk för förväxling - Känneteckenslikhet - Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 - De äldre varumärkenas särskiljningsförmåga)

2012/C 80/28

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Dosenbach-Ochsner AG Schuhe und Sport (Dietikon, Schweiz) (ombud: advokaten O. Rauchsner)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (ombud: G. Mannucci)

Motpart vid överklagandenämnden, som intervenerat vid tribunalen: Sisma SpA (Mantova, Italien) (ombud: advokaten F. Caricato)

Saken

Talan mot det beslut som meddelades av harmoniseringsbyråns fjärde överklagandenämnd den 15 juli 2010 (ärende R 1638/2008-4) om ett ogiltighetsförfarande mellan Dosenbach-Ochsner AG Schuhe und Sport och Sisma SpA.

Domslut

1.

Det beslut som har fattats av fjärde överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) den 15 juli 2010 (ärende R 1638/2008-4) ogiltigförklaras.

2.

Harmoniseringsbyrån ska, förutom att bära sina egna rättegångskostnader, ersätta Dosenbach-Ochsner AG Schuhe und Sports rättegångskostnader.

3.

Sisma SpA ska bära sina egna rättegångskostnader.


(1)  EUT C 317, 20.11.2010.


17.3.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 80/18


Tribunalens dom av den 2 februari 2012 — Almunia Textil mot harmoniseringsbyrån — FIBA-Europe (EuroBasket)

(Mål T-596/10) (1)

(Gemenskapsvarumärke - Invändningsförfarande - Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket EuroBasket - Äldre gemenskapsfigurmärket Basket - Relativt registreringshinder - Risk för förväxling - Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)

2012/C 80/29

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Almunia Textil, SA (La Almunia de Doña Godina, Spanien) (ombud: advokaten J.E. Astiz Suárez)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (ombud: R. Manea)

Motpart vid överklagandenämnden, som intervenerat vid tribunalen: FIBA-Europe eV (München, Tyskland) (ombud: advokaten R. Manea)

Saken

Talan mot det beslut som meddelades av harmoniseringsbyråns första överklagandenämnd den 6 oktober 2010 (ärende R 280/2010-1) om ett invändningsförfarande mellan Almunia Textil, SA och FIBA-Europe eV.

Domslut

1.

Talan ogillas.

2.

Almunia Textil, SA ska bära sina egna rättegångskostnader samt ersätta dem som Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) och FIBA-Europe eV har haft. För FIBA-Europe eV inbegriper dessa kostnader även de nödvändiga kostnader som uppstått vid förfarandet i överklagandenämnden.


(1)  EUT C 80, 12.3.2011.


17.3.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 80/18


Tribunalens dom av den 7 februari 2012 — Run2Day Franchise BV mot harmoniseringsbyrån — Runers Point (Run2)

(Mål T-64/11) (1)

(Gemenskapsvarumärken - Invändningsförfarande - Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av figurmärket Run2 - De äldre registreringarna som gemenskapsvarumärke av ord- och figurmärkena RUN2DAY - Det äldre Benelux figurmärket RUN2DATE - Relativt registreringshinder - Risk för förväxling - Likhet mellan tecknen - Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)

2012/C 80/30

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Run2Day Franchise BV (Utrecht, Nederländerna) (ombud: advokaten H. Koenraad)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (ombud: A. Pohlmann)

Motpart vid överklagandenämnden, som intervenerat vid tribunalen: Runners Point Warenhandels GmbH (Recklinghausen, Tyskland)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av det beslut som fattades den 11 november 2010 av första överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (ärende R 349/2010-1) i ett invändningsförfarande mellan Run2Day Franchise BV och Runners Point Warenhandels GmBH.

Domslut

1.

Det beslut som fattades den 11 november 2010 av första överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (ärende R 349/2010-1) upphävs.

2.

Harmoniseringsbyrån och Runners Point Warenhandels GmbH ska bära sina kostnader och ersätta de kostnader som åsamkats Run2Day Franchise BV.


(1)  EUT C 89 av den 19.3.2011.


17.3.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 80/18


Tribunalens beslut av den 20 januari 2012 — Groupe Partouche mot kommissionen

(Mål T-315/10) (1)

(Talan om ogiltigförklaring - Koncentrationer - Beslut genom vilket en koncentration förklaras förenlig med den gemensamma marknaden - Artikel 44.1 c i tribunalens rättegångsregler - Avvisning)

2012/C 80/31

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Groupe Partouche (Paris, Frankrike) (ombud: advokaten J.-J. Sebag)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: A. Biolan, F. Ronkes Agerbeek och N. von Lingen)

Parter som har intervenerat till stöd för svaranden: Française des jeux (Boulogne-Billancourt, Frankrike); och Groupe Lucien Barrière (Paris, Frankrike) (ombud: advokaterna D. Théophile och P. Mèle)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av kommissionens beslut K(2010) 3333 av den 21 maj 2010, genom vilket företagskoncentrationen, varigenom företaget Française des Jeux och Lucien Barrière-koncernen förvärvar gemensam kontroll över företaget Newco (ärende COMP/M.5786 — Française des jeux/Lucien Barrière-koncernen/JV), ansågs förenlig med den inre marknaden och EES-avtalet.

Avgörande

1.

Talan avvisas.

2.

Groupe Partouche ska bära sina rättegångskostnader samt ersätta Europeiska kommissionens, Française des jeux och Groupe Lucien Barrières rättegångskostnader.


(1)  EUT C 274, 9.10.2010


17.3.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 80/19


Beslut meddelat av tribunalens ordförande den 23 januari 2012 — Henkel och Henkel France mot kommissionen

(Mål T-607/11 R)

(Interimistiskt förfarande - Konkurrens - Kommissionens beslut om att inte översända handlingar till en nationell konkurrensmyndighet - Ansökan om interimistiska åtgärder - Berättigat intresse av att få saken prövad saknas - Åsidosättande av formföreskrifter - De begärda åtgärderna saknar interimistisk karaktär - Avvisning)

2012/C 80/32

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Henkel AG & Co. KGaA (Düsseldorf, Tyskland) och Henkel France (Boulogne-Billancourt, Frankrike) (ombud: advokaterna R. Polley, T. Kuhn, F. Brunet och É. Paroche)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: N. Kahn och P. J. O. Van Nuffel)

Saken

Begäran om interimistiska åtgärder avseende kommissionens beslut av den 30 september 2011 (ärende COMP/39.579 — tvätt- och rengöringsmedel för hushållsbruk — och ärende 09/0007 F) om att avslå den franska konkurrensmyndighetens begäran om att till den, inom ramen för ärende 09/0007 F som avser den franska sektorn för tvätt- och rengöringsmedel, översända flera handlingar som upprättats i ärende COMP/39.579.

Avgörande

1.

Ansökan om interimistiska åtgärder avvisas.

2.

Beslut om rättegångskostnader meddelas senare.


17.3.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 80/19


Beslut meddelat av tribunalens ordförande den 25 januari 2012 — Euris Consult mot parlamentet

(Mål T-637/11 R)

(Interimistiskt förfarande - Offentlig upphandling av tjänster - Anbudsförfarande - Översättningstjänster till maltesiska - Avslag på en anbudsgivares anbud - Kommunikationsmetoder - Begäran om uppskov med verkställigheten - Utebliven möjlighet - Allvarlig och irreparabel skada föreligger inte - Situation som ställer krav på skyndsamhet föreligger inte)

2012/C 80/33

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Euris Consult Ltd (Floriana, Malta) (ombud: advokaten F. Moyse)

Svarande: Europaparlamentet (ombud: L. Darie och F. Poilvache)

Saken

Ansökan om uppskov med verkställigheten av det beslut som meddelades av Europaparlamentet den 18 oktober 2011 inom ramen för anbudsförfarandet (MT/2011/EU) beträffande översättningstjänster till maltesiska (EUT S 56-090372) om att inte anta sökandens anbud.

Avgörande

1.

Ansökan om intermistiska åtgärder avslås.

2.

Beslut om rättegångskostnader meddelas senare.


17.3.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 80/19


Talan väckt den 30 december 2011 — TV2/Danmark mot kommissionen

(Mål T-674/11)

2012/C 80/34

Rättegångsspråk: danska

Parter

Sökande: TV2/Danmark A/S (Odense, Danmark) (ombud: advokaten O. Koktvedgaard)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

i första hand, ogiltigförklara kommissionens beslut av den 20 april 2011 om Danmarks åtgärder till förmån för TV2/Danmark (C 2/2003) i den mån det i beslutet slås fast att de granskade åtgärderna utgör statligt stöd som omfattas av artikel 107.1 FEUF (punkterna 101 och 153 samt första stycket i avsnitt V Slutsats)

i andra hand, ogiltigförklara kommissionens beslut av den 20 april 2011 om Danmarks åtgärder till förmån för TV2/Danmark (C 2/2003) i den mån det i beslutet slås fast

att alla de granskade åtgärderna utgjorde nytt och därmed anmälningspliktigt stöd (punkt 154 och första stycket i avsnitt V Slutsats)

att de licensmedel som under perioden 1997–2002 överfördes till TV2 och som TV2 därefter överförde till regionerna utgjorde statligt stöd till förmån för TV2 (punkt 194), och

att de reklamintäkter som under perioden 1995–1996 och när TV2- fonden lades ned överfördes från fonden till TV2 utgjorde statligt stöd till förmån för TV2 (punkterna 90, 92, 193 och 195 inklusive tabell 1).

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden att det angripna beslutet strider mot artikel 107.1 FEUF, artikel 14 FEUF och Amsterdamprotokollet. Sökanden anför härvid följande:

Sökanden mottog inte statligt stöd, eftersom de granskade åtgärderna inte gav TV2/Danmark någon fördel i den mening som avses i artikel 107 FEUF, utan endast utgjorde vederlag för de offentliga tjänster som TV2/Danmark tillhandahållit. Kommissionen använde inte Altmarkvillkoren i enlighet med deras andemening och syfte och gjorde en felaktig bedömning när den fann att det andra och det fjärde av dessa villkor inte var uppfyllda.

Det påstådda stödet till fördel för TV2/Danmark i form av licensmedel och undantag från bolagsskatteplikt utgjorde inte nytt stöd i den mening som avses i förfarandeförordningen (1), eftersom det var fråga om system som grundlades innan Danmark blev medlem i EU.

Licensmedel som via TV2/Danmark överfördes till TV2-regionerna under perioden 1997–2002 kan inte kvalificeras som statligt stöd till förmån för TV2/Danmark, eftersom TV2/Danmark inte var den verkliga mottagaren av dessa medel.

De medel som överfördes från TV2 Reklame A/S till TV2/Danmark via TV2-fonden och som hänförde sig till reklamförsäljning utgjorde inte statligt stöd, eftersom det var fråga om betalning för att TV2/Danmark visat reklamen i sina sändningar.


(1)  Rådets förordning (EG) nr 659/1999 av den 22 mars 1999 om tillämpningsföreskrifter för artikel [108 FEUF] (EGT L 83, s. 1).


17.3.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 80/20


Talan väckt den 2 januari 2012 — Frankrike mot kommissionen

(Mål T-1/12)

2012/C 80/35

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Republiken Frankrike (ombud: E. Belliard, G. de Bergues och J. Gstalter)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det angripna beslutet i sin helhet, och

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökanden yrkar att tribunalen ska ogiltigförklara kommissionens beslut K(2011) 7808 slutlig av den 24 oktober 2011, enligt vilket kommissionen förklarade att de franska myndigheternas planerade omstruktureringsstöd till SeaFrance SA, i form av kapitaltillskott och lån från SNCF till SeaFrance, var oförenliga med den inre marknaden.

Till stöd för sin talan åberopar sökanden fyra grunder.

1.

Första grunden: Kommissionen har gjort en felaktig bedömning av begreppet statligt stöd i den mening som avses i artikel 107 FEUF när den har funnit att frågan huruvida SNCF:s två lån var förnuftiga skulle bedömas tillsammans med undsättnings- och omstruktureringsstödet. Denna grund består av två delar:

I första hand har kommissionen gjort en felaktig tolkning av förstainstansrättens dom av den 15 september 1998 i mål T-11/95, BP Chemicals mot kommissionen (REG 1998, s. II-3235).

I andra hand har kommissionen tillämpat nämnda dom från förstainstansrätten på ett felaktigt sätt.

2.

Andra grunden: Kommissionen har gjort en felaktig bedömning av begreppet statligt stöd i den mening som avses i artikel 107 FEUF när den, för fullständighetens skull, konstaterade att de franska myndigheterna inte kunnat visa att de två lånen som SNCF avsåg att lämna, bedömda var för sig, var beviljade till marknadsränta. Denna grund består av två delar:

Kommissionen har för det första felaktigt underlåtit att beakta meddelandet från kommissionen av den 19 januari 2008 om en översyn av metoden för att fastställa referens- och diskonteringsräntor (1), beträffande de två lånen i fråga.

Kommissionen har för det andra oriktigt ansett att räntan på lånen i fråga skulle vara omkring 14 procent för att vara förenlig med marknaden.

3.

Tredje grunden: Kommissionen har gjort en felaktig rättstillämpning och gjort en oriktig bedömning av de faktiska omständigheterna när den funnit att undsättnings- och omstruktureringsstödet var oförenligt med artikel 107.3 c FEUF tolkad mot bakgrund av riktlinjerna för undsättnings- och omstruktureringsstöd.

4.

Fjärde grunden: Kommissionen har åsidosatt artikel 345 FEUF, enligt vilken fördragen inte i något hänseende ska ingripa i medlemsstaternas egendomsordning.


(1)  EUT C 14, s. 6.


17.3.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 80/21


Talan väckt den 9 januari 2012 — Interbev mot kommissionen

(Mål T-18/12)

2012/C 80/36

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Association Nationale Interprofessionnelle du Bétail et des Viandes (Interbev) (Paris, Frankrike) (ombud: advokaterna P. Morrier och A. Bouviala)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara Europeiska kommissionens beslut K(2011) 4923 slutlig av den 13 juli 2011 angående avgifter till förmån för INTERBEV (statligt stöd SA 14974 (C 46/2003) — Frankrike), ännu ej publicerat i Europeiska unionens officiella tidning, i den mån kommissionen fann att den verksamhet som bedrevs av INTERBEV mellan åren 1996 och 2004, dels såvitt avser området för reklam, säljfrämjande åtgärder, tekniskt stöd samt forskning och utveckling, dels såvitt avser de utvidgade frivilliga avgifterna för att finansiera denna verksamhet, vilka statliga medel utgjorde en del av ovannämnda stödåtgärder, skulle anses utgöra statligt stöd,

alternativt, ogiltigförklara Europeiska kommissionens beslut K(2011) 4923 slutlig av den 13 juli 2011 angående avgifter till förmån för INTERBEV (statligt stöd SA 14974 (C 46/2003) — Frankrike), ännu ej publicerat i Europeiska unionens officiella tidning, i den mån det anmodar nationella domstolar att bevilja återbetalning av utvidgade frivilliga avgifter (det angripna beslutet, punkterna 201 och 202),

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden fyra grunder.

1.

Första grunden: I denna grund görs gällande en otillräcklig motivering av det angripna beslutet med hänsyn till kraven i artikel 296 FEUF och i synnerhet villkoren angående i) en selektiv ekonomisk fördel till förmån för aktörer inom branscherna för nötkreatur och oxdjur, ii) att den verksamhet som bedrivits av sökanden hade statligt ursprung, iii) en snedvridning av konkurrensen och påverkan på handeln mellan medlemsstaterna och iv) ett fastställt samband mellan den verksamhet som bedrevs av sökanden och de utvidgade frivilliga avgifterna, även kallade obligatoriska frivilliga avgifter, som påfördes mellan åren 1996 och 2004.

2.

Andra grunden: I denna grund görs gällande ett åsidosättande av artikel 107.1 FEUF med åberopande av följande skäl:

Staten var inte ansvarig för den verksamhet som bedrevs av sökanden mellan åren 1996 och 2004 och de utvidgade frivilliga avgifterna som finansierade verksamheten utgjorde inte statliga medel som den franska staten vara ansvarig för.

Den verksamhet som bedrevs av sökanden mellan åren 1996 och 2004 utgjorde inte en ekonomisk fördel riktade till en eller flera mottagare.

Den verksamhet som bedrevs av sökanden mellan åren 1996 och 2004 påverkade inte, och inte heller potentiellt, konkurrensen och handeln mellan medlemsstaterna.

3.

Tredje grunden: I denna grund, som åberopas alternativt, görs gällande att kommissionen gjort en uppenbart oriktig bedömning när det gäller förekomsten av ett fastställt samband mellan de utvidgade frivilliga avgifterna och den verksamhet som bedrevs av sökanden.

4.

Fjärde grunden: I denna grund, som åberopas i sista hand, görs gällande att kommissionen gjort en uppenbart oriktig bedömning när det gäller de konsekvenser som nationella domstolar bör dra av en utebliven anmälan om utvidgade frivilliga avgifter. Kommissionen har i punkt 202 i det angripna beslutet uppmanat nationella domstolar att bevilja återbetalning av utvidgade frivilliga avgifter och att ogiltigförklara stöd, samt uppmanat berörda parter att väcka talan vid nationell domstol, trots att en nationell domstol inte är skyldig att bevilja återbetalning av stöd och utvidgade frivilliga avgifter, eftersom en sådan återbetalning är olämplig och praktiskt ogenomförbar.


17.3.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 80/22


Talan väckt den 16 januari 2012 — Fomanu mot harmoniseringsbyrån (Qualität hat Zukunft)

(Mål T-22/12)

2012/C 80/37

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Fomanu AG (Neustadt an der Waldnaab, Tyskland) (ombud: advokaten T. Raible)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det beslut som meddelats av första överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) den 27 oktober 2011 i ärende R 1518/2011-1 och

förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna i förevarande förfarande.

Grunder och huvudargument

Sökt gemenskapsvarumärke: Ordmärket ”Qualität hat Zukunft”, för varor och tjänster i klasserna 9, 16 och 40

Granskarens beslut: Avslag på ansökan.

Överklagandenämndens beslut: Avslag på klagomålet.

Grunder: Åsidosättande av artikel 7.1 b i förordning nr 207/2009, eftersom det aktuella gemenskapsvarumärket har särskiljningsförmåga.


17.3.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 80/22


Talan väckt den 20 januari 2012 — PT Musim Mas mot rådet

(Mål T-26/12)

2012/C 80/38

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: PT Perindustrian dan Perdagangan Musim Semi Mas (PT Musim Mas) (Medan, Indonesien) (ombud: advokaten D. Luff)

Svarande: Europeiska unionens råd

Yrkanden

Sökandena yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara artikel 1 och 2 i rådets genomförandeförordning (EU) nr 1138/2011 av den 8 november 2011 om införande av en slutgiltig antidumpningstull och om slutgiltigt uttag av den preliminära tull som införts på import av vissa fettalkoholer och blandningar av dessa med ursprung i Indien, Indonesien och Malaysia (EUT L 293, 11.11.2011, s. 1) (nedan kallad ”den angripna förordningen”), i den mån det berör sökanden, och

förplikta svaranden att ersätta sökandens kostnader.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden fem grunder.

1.

Första grunden:

Sökanden gör gällande att tribunalen är behörig att granska artikel 1 och 2 i den angripna förordningen och dessas förenlighet med rådets förordning (EG) nr 1225/2009 av den 30 november 2009 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen (1) (nedan kallad ”grundförordningen”) och med allmänna EU-rättsliga principer.

2.

Andra grunden:

Sökanden gör gällande att rådet har åsidosatt artikel 1.10 i i grundförordningen av följande skäl:

a)

Rådet har gjort en oriktig bedömning av omständigheterna och gjort sig skyldigt till maktmissbruk när det bortsett från att det fanns ”en enda ekonomisk enhet” som utgjordes av sökanden och dess dotterbolag i Singapore. Vid sin undersökning förbisåg kommissionen avsiktligt de omständigheter som sökanden åberopade beträffande närstående företag.

b)

Rådet har inte framlagt tillräcklig bevisning för att visa på att villkoren i artikel 2.10 i i grundförordningen uppfyllts. Rådet har gjort sig skyldigt till maktmissbruk och har gjort en uppenbart felaktig tillämpning av artikel 2.10 i i grundförordningen och förlitat sig på oriktiga eller feltolkade omständigheter när det funnit att villkoren i artikel 2.10 i i grundförordningen uppfyllts. Rådet har bortsett från de omständigheter som sökanden anförde till kommissionen och som kommissionen kontrollerade och inte motbevisade i något skede av undersökningsförfarandet.

3.

Tredje grunden:

Sökanden gör gällande att rådet har åsidosatt artikel 2.10 första stycket i grundförordningen av följande skäl:

a)

Rådet har inte gjort någon rättvisande jämförelse mellan exportpriset och normalvärdet. Rådet har inte tillräckligt tydligt visat på olikheter i de faktorer som påverkar priserna och prisernas jämförbarhet. I motsats till gällande praxis har rådet inte visat på asymmetri mellan normalvärdet och exportpriset eftersom någon justering inte gjorts för provisioner som utbetalats. Rådet har inte beaktat den information och den bevisning som sökanden inkommit med i form av ett frågeformulär samt vid kontrollbesök varigenom det framkom att även ICOF S bedrev försäljning på hemmamarknaden. Rådet har inte angett tillräckliga skäl för varför denna information och dessa bevis inte beaktats. Därigenom har rådet gjort en uppenbart oriktig bedömning av omständigheterna och gjort sig skyldigt till maktmissbruk. Rådet har inte angett tillräckliga skäl för behovet av en justering och därigenom har sökanden diskriminerats.

b)

Rådet har inte undvikit dubblering vid avdrag för vinst på exportpriserna. Genom att göra avdrag för en hypotetisk marginal om 5 procent för ICOF E:s vinst enligt artikel 2.9 i grundförordningen, och för ett andra avdrag för en hypotetisk marginal om 5 procent för ICOF S vinst, har rådet dragit av sammanlagt oskäliga 10 procent i hypotetisk marginal för en försäljning som skett inom koncernen. Detta är uppenbart i strid med de faktiska omständigheterna och gängse praxis för denna typ av verksamheter. Detta borde kommissionen, som utredande myndighet, ha känt till. Rådet har således gjort en uppenbart oriktig bedömning av vinsterna inom koncernen och har gjort en tillämpning av artikel 2.10 i grundförordningen som var felaktig, diskriminerande och oskälig.

4.

Fjärde grunden:

Sökanden gör gällande att rådet i sin bedömning av sökandens situation har åsidosatt god förvaltningspraxis. Rådet har bortsett från information, bevisning och argument som tillhandahållits kommissionen under utredningen. Istället har rådet förlitat sig på fakturor, utbetalad provision och avtal tagna ur sitt sammanhang för att på ett konstlat sätt uppförstora sökandens dumpningsmarginal. Kommissionen och rådet borde ha varit noggrannare och företagit en mer grundlig analys vid sina ställningstaganden.

5.

Femte grunden:

Sökanden gör gällande att den angripna förordningen har antagits i strid med principerna om likabehandling och icke-diskriminering. Genom att justera sökandens exportpriser har rådet skapat asymmetri mellan exportpriset och normalvärdet enbart på basis av sökandens bolags- och skattestruktur. Till följd av detta har sökanden drabbats av dubbla avdrag för en hypotetisk vinstmarginal. I båda dessa avseenden har sökanden diskriminerats i förhållande till övriga företag under utredning, som haft liknande kostnader men som inte blivit föremål för justeringar.


(1)  EUT L 343, 22.12.2009, s. 51.


17.3.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 80/23


Talan väckt den 17 januari 2012 — Erika Bauer mot harmoniseringsbyrån — BenQ Materials (Daxon)

(Mål T-29/12)

2012/C 80/39

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Erika Bauer (Schauffling, Tyskland) (ombud: advokaten A. Mertz)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

Motpart vid överklagandenämnden: BenQ Materials Group Corp. (Gueishan Taoyuan, Taiwan)

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

upphäva det beslut som fattades den 9 november 2011 av andra överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (ärende R 2191/2010-2), och

förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökande av gemenskapsvarumärke: BenQ Materials Corp.

Sökt gemenskapsvarumärke: ordmärket Daxon för varor i klasserna 3,5 och 10

Innehavare av det varumärke eller kännetecken som åberopats som hinder för registrering i invändningsförfarandet: Erika Bauer

Varumärke eller kännetecken som åberopats: Ordmärket DALTON för varor och tjänster i klasserna 3, 5, 18, 25, 35, 41 och 44.

Invändningsenhetens beslut: Avslag på invändningen.

Överklagandenämndens beslut: Avslag på överklagandet.

Grunder: Åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009, eftersom det finns en risk för att de omtvistade varumärkena kan förväxlas med varandra.


17.3.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 80/24


Talan väckt den 23 januari 2012 — Piotrowski mot harmoniseringsbyrån (MEDIGYM)

(Mål T-33/12)

2012/C 80/40

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Elke Piotrowski (Viernheim, Tyskland) (ombud: advokaten J. Albrecht)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det beslut som meddelades av harmoniseringsbyråns fjärde överklagandenämnd den 18 november 2011 i ärende R 734/2011-4, och

förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökt gemenskapsvarumärke: Ordmärket ”MEDIGYM” för varor i klass 10.

Granskarens beslut: Avslag på ansökan.

Överklagandenämndens beslut: Avslag på överklagandet.

Grunder: Åsidosättande av artikel 75 i förordning nr 207/2009, eftersom överklagandenämndens beslut grundar sig på omständigheter vilka sökanden inte kunnat uttala sig om, och åsidosättande av artikel 7.1 b och c i förordning nr 207/2009, eftersom det aktuella gemenskapsvarumärket inte erhållit skydd enligt artiklarna 154.3 och 37.1 i ovannämnda förordning trots att varumärket inte kan uteslutas enligt vare sig artikel 7.1 b eller 7.1 c i nämnda förordning.


17.3.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 80/24


Talan väckt den 25 januari 2012 — Herbacin cosmetic mot harmoniseringsbyrån

(Mål T-34/12)

2012/C 80/41

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Herbacin cosmetic GmbH (Wutha-Farnroda, Tyskland) (ombud: advokaten J. Eberhardt)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

Motpart vid överklagandenämnden: Laboratoire Garnier et Cie (Paris, Frankrike)

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det beslut som första överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) fattade den 22 november 2011 i ärende R 2255/2010-1, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökande av gemenskapsvarumärke: Laboratoire Garnier et Cie

Sökt gemenskapsvarumärke: Ordmärket ”HERBA SHINE” för varor i klass 3

Innehavare av det varumärke eller kännetecken som åberopats som hinder för registrering i invändningsförfarandet: Sökanden

Varumärke eller kännetecken som åberopats: Nationella, internationella och gemenskapsvarumärket ”HERBACIN” för varor i klass 3

Invändningsenhetens beslut: Bifall till invändningen

Överklagandenämndens beslut: Bifall till överklagandet

Grunder: Åsidosättande av artikel 42.1 i förordning nr 207/2009 genom att det redan vid för invändningsbeslutet i första instans inte längre fanns något giltigt krav på sökanden att lägga fram bevis för verkligt bruk; åsidosättande av artikel 15.1 andra stycket b i förordning nr 207/2009 genom att överklagandenämnden oriktigt förbisett den betydande exportomsättningen under varumärket ”HERBACIN”; åsidosättande av artikel 15.1 första stycket i förordning nr 207/2009 genom en felaktig bedömning av de framlagda bevisen för verkligt bruk av gemenskapsvarumärket i förhållande till kunder inom gemenskapen.


17.3.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 80/25


Talan väckt den 20 januari 2012 — Athens Resort Casino mot kommissionen

(Mål T-36/12)

2012/C 80/42

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Athens Resort Casino AE Symmetochon (Marrousi, Grekland) (ombud: advokaterna N. Niejahr, Q. Azau, F. Spyropoulos, I. Dryllerakis och K. Spyropoulos, lawyers, samt F. Carlin, Barrister)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara kommissionens beslut 2011/716 av den 24 maj 2011 om det statliga stöd som Republiken Grekland har genomfört till förmån för vissa grekiska kasinon C 16/10 (f.d. NN 22/10, f.d. CP 318/09) (EUT L 285, s. 25) (nedan kallat det angripna beslutet), eller, i andra hand,

ogiltigförklara det angripna beslutet såvitt det är tillämpligt på sökanden, eller, i tredje hand,

ogiltigförklara det angripna beslutet såvitt det förpliktar sökanden att återbetala vissa belopp, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden tre grunder.

1.

Första grunden:

Svaranden har åsidosatt artikel 107.1 FEUF genom att fastställa att det angripna beslutet utgjorde statligt stöd,

a)

eftersom sökanden åtnjöt en ekonomisk förmån i form av ”skattediskriminering” motsvarande 7,20 euro (EUR) per biljett,

b)

eftersom den berörda åtgärden innebar försakade statliga medel,

c)

eftersom åtgärden var selektiv till förmån för sökanden, och

d)

eftersom åtgärden ledde till snedvridning av konkurrensen och påverkade handeln mellan medlemsstaterna.

2.

Andra grunden:

Svaranden har åsidosatt artikel 296 FEUF genom att inte lämna en tillräcklig motivering så att sökanden kan förstå, och tribunalen pröva, de resonemang som låg till grund för kommissionens slutsats att sökanden åtnjöt en selektiv fördel, att en sådan fördel alltid innebär försakade statliga inkomster och kan snedvrida konkurrensen och påverka handeln mellan medlemsstaterna.

3.

Tredje grunden:

Om domstolen finner att sökanden har beviljats olagligt statligt stöd ska den ogiltigförklara det angripna beslutet i den del sökanden däri förpliktas att återbetala vissa belopp, eftersom en sådan återbetalning skulle strida mot

a)

artikel 14.1 första meningen i förordning nr 659/1999 (1), enligt vilken återkravet ska avse det stöd som mottagaren har uppburit, då svaranden inte i det angripna beslutet lyckades göra en korrekt kvantifiering av det statliga stöd som sökanden kan ha tagit emot;

b)

artikel 14.1 andra meningen i förordning nr 659/1999, eftersom återkrav i detta fall strider mot allmänna principer i EU-rätten, nämligen principen om skydd för berättigade förväntningar, rättssäkerhetsprincipen och proportionalitetsprincipen.


(1)  Rådets förordning (EG) nr 659/1999 av den 22 mars 1999 om tillämpningsföreskrifter för artikel 93 i EG-fördraget (EGT L 83, s. 1).


17.3.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 80/25


Talan väckt den 30 januari 2012 — Hamcho och Hamcho International mot rådet

(Mål T-43/12)

2012/C 80/43

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Mohamad Hamcho (Damaskus, Syrien) och Hamcho International (Damaskus) (ombud: advokaten M. Ponsard)

Svarande: Europeiska unionens råd

Yrkanden

Sökandena yrkar att tribunalen ska

handlägga förevarande mål enligt ett skyndsamt förfarande,

ogiltigförklara följande rättsakter i den mån de avser sökandena:

Beslut 2011/273/Gusp i den lydelse som har kompletterats och ändrats fram till denna dag, inbegripet alla beslut som citeras i kapitel 17 ovan.

Förordning 442/2011 i den lydelse som har kompletterats och ändrats fram till denna dag, inbegripet alla förordningar som citeras i kapitel 18 ovan.

Beslut 2011/782/Gusp i den lydelse som har kompletterats och ändrats fram till denna dag, bland annat genom genomförandebeslut 2012/37/Gusp, enligt kapitel 19 ovan.

Förordning 36/2012 i den lydelse som har kompletterats och ändrats fram till denna dag, bland annat genom genomförandeförordning 55/2012, enligt kapitel 20 ovan.

ogiltigförklara rådets beslut som ingår i dess meddelande av den 21 december 2011 som riktades till sökandena, i den mån sökandena därigenom är fortsatt upptagna i de omtvistade förteckningarna, och

förplikta rådet att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökandena två grunder som i allt väsentligt motsvarar eller liknar dem som har åberopats i mål T-653/11, Jaber mot rådet.


17.3.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 80/26


Tribunalens beslut av den 6 februari 2012 — Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia mot kommissionen

(Mål T-337/09) (1)

2012/C 80/44

Rättegångsspråk: spanska

Ordföranden på åttonde avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.


(1)  EUT C 256 24.10.2009


17.3.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 80/26


Tribunalens beslut av den 18 januari 2012 — Ghost Brand mot OHIM — Procter & Gamble International Operations (GHOST)

(Mål T-298/11) (1)

2012/C 80/45

Rättegångsspråk: engelska

Ordföranden på sjätte avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.


(1)  EUT C 238, 13.8.2011


17.3.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 80/26


Tribunalens beslut av den 18 januari 2012 — Otto/OHIM mot Nalsani (TOTTO)

(Mål T-300/11) (1)

2012/C 80/46

Rättegångsspråk: spanska

Ordföranden på femte avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.


(1)  EUT C 238, 13.8.2011


17.3.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 80/26


Tribunalens beslut av den 18 januari 2012 — Stichting Greenpeace Nederland och PAN Europe mot Kommissionen

(Mål T-362/11) (1)

2012/C 80/47

Rättegångsspråk: engelska

Ordföranden på andra avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.


(1)  EUT C 252, 27.8.2011.


17.3.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 80/26


Tribunalens beslut av den 26 januari 2012 — Symfiliosi mot FRA

(Mål T-397/11) (1)

2012/C 80/48

Rättegångsspråk: engelska

Ordföranden på första avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.


(1)  EUT C 282, 24.9.2011.