ISSN 1977-1061

doi:10.3000/19771061.C_2012.071.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

C 71

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

55 årgången
9 mars 2012


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

I   Resolutioner, rekommendationer och yttranden

 

YTTRANDEN

 

Europeiska kommissionen

2012/C 071/01

Kommissionens yttrande av den 7 mars 2012 om planen för deponering av radioaktivt avfall från SPIRAL-2-anläggningen i Frankrike, i enlighet med artikel 37 i Euratomfördraget

1

 

II   Meddelanden

 

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2012/C 071/02

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.6507 – Anglo American/De Beers) ( 1 )

2

2012/C 071/03

Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 107 och 108 i FEUF – Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningar ( 1 )

3

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Rådet

2012/C 071/04

Meddelande till de personer som de restriktiva åtgärder som föreskrivs i rådets beslut 2010/656/Gusp och rådets förordning (EG) nr 560/2005 om restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter i Elfenbenskusten är tillämpliga på

6

 

Europeiska kommissionen

2012/C 071/05

Eurons växelkurs

7

 

V   Yttranden

 

ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN

 

Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop)

2012/C 071/06

Öppen förslagsinfordran – GP/RPA/ReferNet-FPA/001/12 – ReferNet – Cedefops europeiska nätverk för yrkesutbildning

8

 

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV DEN GEMENSAMMA HANDELSPOLITIKEN

 

Europeiska kommissionen

2012/C 071/07

Tillkännagivande om inledande av en interimsöversyn av de antidumpningsåtgärder som tillämpas på import av cyklar med ursprung i Folkrepubliken Kina

10

2012/C 071/08

Tillkännagivande om inledande av en översyn vid giltighetstidens utgång av de antidumpningsåtgärder som tillämpas på import av vissa volframelektroder med ursprung i Folkrepubliken Kina

23

 

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

 

Europeiska kommissionen

2012/C 071/09

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.6510 – Remondis/Sortiva/Stam Papier Recycling) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande ( 1 )

32

 

ÖVRIGA AKTER

 

Europeiska kommissionen

2012/C 071/10

Offentliggörande av en ansökan om ändring i enlighet med artikel 6.2 i rådets förordning (EG) nr 510/2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel

33

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

 


I Resolutioner, rekommendationer och yttranden

YTTRANDEN

Europeiska kommissionen

9.3.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 71/1


KOMMISSIONENS YTTRANDE

av den 7 mars 2012

om planen för deponering av radioaktivt avfall från SPIRAL-2-anläggningen i Frankrike, i enlighet med artikel 37 i Euratomfördraget

(Endast den franska texten är giltig)

2012/C 71/01

Nedanstående bedömning görs enligt bestämmelserna i Euratomfördraget, utan att det påverkar eventuella ytterligare bedömningar som ska göras enligt fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och de skyldigheter som följer av det och av sekundärlagstiftningen.

I enlighet med artikel 37 i Euratomfördraget erhöll Europeiska kommissionen den 15 september 2011 allmänna upplysningar från Frankrikes regering om planen för deponering av radioaktivt avfall från SPIRAL-2-anläggningen i Frankrike.

På grundval av dessa upplysningar och efter samråd med expertgruppen, har kommissionen formulerat följande yttrande:

1.

Avståndet mellan anläggningen och närmaste plats i en annan medlemsstat (i detta fall Förenade kungariket) är 170 km.

2.

Under normala driftsförhållanden kommer de flytande och gasformiga radioaktiva utsläppen inte att leda till att befolkningen i andra medlemsstater exponeras i en utsträckning som är av betydelse från hälsosynpunkt.

3.

Fast radioaktivt avfall lagras tillfälligt på anläggningen innan det transporteras till en godkänd bearbetnings- och deponeringsanläggning i Frankrike.

4.

I händelse av oplanerade radioaktiva utsläpp som kan bli en följd av en olyckshändelse av en typ och omfattning som ingår i de allmänna upplysningarna kommer de doser som skulle nå befolkningen i andra medlemsstater sannolikt att vara utan betydelse från hälsosynpunkt.

Sammanfattningsvis anser kommissionen att genomförandet av planen för deponering av radioaktivt avfall av alla slag från kärnkraftanläggningen SPIRAL-2 i Frankrike inte torde innebära några risker för radioaktiv kontamination av vatten, jord eller luft som kan påverka hälsan hos befolkningen i någon annan medlemsstat, vare sig vid normal drift eller i händelse av en olycka av den typ och omfattning som avses i de allmänna upplysningarna.

Utfärdat i Bryssel den 7 mars 2012.

På kommissionens vägnar

Günther OETTINGER

Ledamot av kommissionen


II Meddelanden

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Europeiska kommissionen

9.3.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 71/2


Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration

(Ärende COMP/M.6507 – Anglo American/De Beers)

(Text av betydelse för EES)

2012/C 71/02

Kommissionen beslutade den 6 mars 2012 att inte göra invändningar mot den anmälda koncentrationen ovan och att förklara den förenlig med den gemensamma marknaden. Beslutet grundar sig på artikel 6.1 b i rådets förordning (EG) nr 139/2004. Beslutet i sin helhet finns bara på engelska och kommer att offentliggöras efter det att eventuella affärshemligheter har tagits bort. Det kommer att finnas tillgängligt

under rubriken koncentrationer på kommissionens webbplats för konkurrens (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Denna webbplats gör det möjligt att hitta enskilda beslut i koncentrationsärenden, även uppgifter om företag, ärendenummer, datum och sektorer,

i elektronisk form på webbplatsen EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/sv/index.htm) under dokumentnummer 32012M6507. EUR-Lex ger tillgång till gemenskapslagstiftningen via Internet.


9.3.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 71/3


Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 107 och 108 i FEUF

Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningar

(Text av betydelse för EES)

2012/C 71/03

Datum för antagande av beslutet

12.10.2011

Referensnummer för statligt stöd

SA.33023 (11/NN)

Medlemsstat

Irland

Region

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Restructuring of Quinn Insurance Ltd through the contribution of the Insurance Compensation Fund

Rättslig grund

Insurance Act 1964

Typ av stödåtgärd

Individuellt stöd

Syfte

Stöd för att avhjälpa en allvarlig störning i ekonomin

Stödform

Bidrag

Budget

Totalt planerat stödbelopp 738 miljoner EUR

Stödnivå

Varaktighet

Ekonomisk sektor

Finansförmedling

Den beviljande myndighetens namn och adress

Insurance Compensation Fund

Övriga upplysningar

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sv.htm

Datum för antagande av beslutet

26.1.2012

Referensnummer för statligt stöd

SA.33314 (11/N)

Medlemsstat

Spanien

Region

Cataluña

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Subvenciones para la producción de largometrajes cinematográficos que tengan méritos artísticos y culturales

Rättslig grund

Resolución CLT/876/2011, de 4 de abril, de convocatoria para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la producción de largometrajes cinematográficos que tengan méritos artísticos y culturales.

Typ av stödåtgärd

Stödordning

Syfte

Främjande av kultur

Stödform

Bidrag

Budget

 

Beräknade utgifter per år: 1 miljoner EUR

 

Totalt planerat stödbelopp 6 miljoner EUR

Stödnivå

20 %

Varaktighet

13.4.2011–31.12.2016

Ekonomisk sektor

Media

Den beviljande myndighetens namn och adress

ICIC

Rambla Santa Mónica, 8

08002 Barcelona

ESPAÑA

Övriga upplysningar

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sv.htm

Datum för antagande av beslutet

20.12.2011

Referensnummer för statligt stöd

SA.33422 (11/N)

Medlemsstat

Polen

Region

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Przedłużenie programu gwarancji kontraktów eksportowych

Rättslig grund

1.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych

2.

Uchwała nr 111/2006 Komitetu Polityki Ubezpieczeń Eksportowych z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad działalności Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna w zakresie gwarantowanych przez Skarb Państwa gwarancji ubezpieczeniowych dotyczących kontraktu eksportowego oraz zasad ustalania wynagrodzeń z tytułu udzielonych gwarancji ubezpieczeniowych

Typ av stödåtgärd

Stödordning

Syfte

Export and internationalisering

Stödform

Garanti

Budget

Fastställs i den årliga budgetlagen.

Stödnivå

Varaktighet

1.1.2012–31.12.2016

Ekonomisk sektor

Alla sektorer

Den beviljande myndighetens namn och adress

KUKE SA

ul. Sienna 39

00-121 Warszawa

POLSKA/POLAND

Övriga upplysningar

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sv.htm


IV Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Rådet

9.3.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 71/6


Meddelande till de personer som de restriktiva åtgärder som föreskrivs i rådets beslut 2010/656/Gusp och rådets förordning (EG) nr 560/2005 om restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter i Elfenbenskusten är tillämpliga på

2012/C 71/04

EUROPEISKA UNIONENS RÅD

Följande information lämnas för kännedom till de personer som förtecknas i bilaga II till rådets beslut 2010/656/Gusp (1), genomfört genom rådets genomförandebeslut 2012/144/Gusp (2), och bilaga IA till rådets förordning (EG) nr 560/2005 (3), genomförd genom rådets genomförandeförordning (EU) nr 193/2012 (4), om införande av restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter i Elfenbenskusten.

Europeiska unionens råd har beslutat att de personer som förtecknas i ovannämnda bilagor ska stå kvar på förteckningen över personer som omfattas av de restriktiva åtgärderna i beslut 2010/656/Gusp och i förordning (EG) nr 560/2005.

De berörda personerna uppmärksammas på möjligheten att vända sig till de behöriga myndigheterna i medlemsstaten/medlemsstaterna i fråga på de webbplatser som anges i bilaga II till förordning (EG) nr 560/2005 med en ansökan om tillstånd att använda frysta tillgångar för grundläggande behov eller särskilda betalningar (jfr artikel 3 i förordningen).

De berörda personerna får inkomma med en ansökan till rådet, åtföljd av styrkande handlingar, om omprövning av beslutet att föra upp dem på de ovannämnda förteckningarna. Ansökan ska sändas till följande adress:

Europeiska unionens råd

General Secretariat

DG K Coordination Unit

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

De berörda personerna uppmärksammas också på möjligheten att väcka talan mot rådets beslut vid Europeiska unionens tribunal i enlighet med villkoren i artikel 275 andra stycket och artikel 263 fjärde och sjätte styckena i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.


(1)  EUT L 285, 30.10.2010, s. 28.

(2)  EUT L 71, 9.3.2012, s. 50.

(3)  EUT L 95, 14.4.2005, s. 1.

(4)  EUT L 71, 9.3.2012, s. 5.


Europeiska kommissionen

9.3.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 71/7


Eurons växelkurs (1)

8 mars 2012

2012/C 71/05

1 euro =


 

Valuta

Kurs

USD

US-dollar

1,3242

JPY

japansk yen

108,18

DKK

dansk krona

7,4344

GBP

pund sterling

0,83865

SEK

svensk krona

8,8894

CHF

schweizisk franc

1,2050

ISK

isländsk krona

 

NOK

norsk krona

7,4210

BGN

bulgarisk lev

1,9558

CZK

tjeckisk koruna

24,767

HUF

ungersk forint

292,90

LTL

litauisk litas

3,4528

LVL

lettisk lats

0,6977

PLN

polsk zloty

4,1135

RON

rumänsk leu

4,3558

TRY

turkisk lira

2,3514

AUD

australisk dollar

1,2441

CAD

kanadensisk dollar

1,3178

HKD

Hongkongdollar

10,2720

NZD

nyzeeländsk dollar

1,6045

SGD

singaporiansk dollar

1,6593

KRW

sydkoreansk won

1 477,43

ZAR

sydafrikansk rand

9,9663

CNY

kinesisk yuan renminbi

8,3664

HRK

kroatisk kuna

7,5575

IDR

indonesisk rupiah

12 097,94

MYR

malaysisk ringgit

3,9772

PHP

filippinsk peso

56,430

RUB

rysk rubel

39,3346

THB

thailändsk baht

40,441

BRL

brasiliansk real

2,3298

MXN

mexikansk peso

16,9511

INR

indisk rupie

66,7463


(1)  Källa: Referensväxelkurs offentliggjord av Europeiska centralbanken.


V Yttranden

ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN

Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop)

9.3.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 71/8


Öppen förslagsinfordran – GP/RPA/ReferNet-FPA/001/12

ReferNet – Cedefops europeiska nätverk för yrkesutbildning

2012/C 71/06

1.   Mål och beskrivning

I syfte att skapa ett europeiskt nätverk för yrkesutbildning – ReferNet – ska genom denna förslagsinfordran en sökande väljas ut från Irland respektive Spanien (se punkt 3 nedan, Stödkriterier) med vilka Cedefop kommer att ingå ett fyraårigt ramavtal om partnerskap. Ett särskilt stödavtal ingås också med varje utvald sökande för att ta fram en åtta månaders arbetsplan för 2012.

Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) inrättades 1975 och finns sedan 1995 i Grekland. Cedefop är ett av Europeiska unionens organ. Centrumet är en tillförlitlig informationskälla och ett expertforum inom yrkesutbildning och kompetens. Dess syfte är att stödja politiska beslut om europeisk yrkesutbildning och bidra till dess genomförande.

ReferNet är Cedefops europeiska nätverk för yrkesutbildning. Dess uppgift är att stödja Cedefop genom att rapportera om nationella yrkesutbildningssystem och politiska beslut som rör dem samt göra yrkesutbildningen och Cedefops produkter mer synliga. I nätverket ingår 29 medlemmar, ReferNets nationella partner, från varje EU-medlemsland samt från Island och Norge. ReferNets nationella partner är centrala yrkesutbildningsinstitutioner i respektive land.

Ramavtalen om partnerskap genomförs via särskilda stödavtal. De sökande ska därför utöver förslaget till det fyraåriga ramavtalet om partnerskap (som om det godkänns leder till att ett ramavtal om partnerskap undertecknas för åren 2012–2015) lämna in ansökan om anslag för arbetet 2012 (som kan leda till att ett särskit stödavtal undertecknas för åtta månader under 2012). Den sökande måste bevisa sin förmåga att genomföra alla planerade aktiviteter under fyraårsperioden och se till att det finns tillräcklig medfinansiering för att genomföra arbetsplanen.

2.   Budget och projektets löptid

Den beräknade tillgängliga budgeten för det fyraåriga ramavtalet om partnerskap uppgår till 4 000 000 euro beroende på budgetmyndighetens årliga beslut.

Den sammanlagda tillgängliga budgeten för årsarbetsplanen 2012 (projektets löptid: 12 månader) är 955 000 EUR för de 27 medlemsstaterna samt Island och Norge.

Anslaget varierar beroende på landets befolkningsstorlek och tilldelas för att genomföra den årliga arbetsplanen. Den sammanlagda tillgängliga budgeten för arbetsplanen 2012 fördelas med utgångspunkt från folkmängden i respektive land enligt följande landgruppering:

—   Landgrupp 1: Cypern, Estland, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Slovenien och Island. Högsta beviljade belopp: 23 615 EUR.

—   Landgrupp 2: Belgien, Bulgarien, Danmark, Finland, Grekland, Irland, Nederländerna, Portugal, Rumänien, Slovakien, Sverige, Tjeckien, Ungern, Österrike och Norge. Högsta beviljade belopp 33 625 EUR.

—   Landgrupp 3: Frankrike, Italien, Polen, Spanien, Storbritannien och Tyskland. Högsta beviljade belopp 43 620 EUR.

Eftersom det årliga arbetet för ReferNets partner i Irland och Spanien ska pågå i mindre än 12 månader under 2012 kommer det aktuella anslaget som tilldelas att vara lägre än ovan nämnda högsta beviljade belopp per land under detta år.

EU-stödet är ett ekonomiskt bidrag till mottagarens (och/eller ”medmottagarnas”) kostnader som måste kompletteras med eget ekonomiskt bidrag och/eller lokala, regionala, statliga och/eller privata bidrag. Det totala EU-bidraget ska inte överstiga 70 procent av de stödberättigade kostnaderna.

Cedefop förbehåller sig rätten att inte tilldela hela den tillgängliga budgeten.

3.   Stödkriterier

De sökande måste uppfylla följande kriterier för att vara behöriga.

a)

vara offentlig eller privat organisation med rättslig ställning och som är en juridisk person (fysiska personer, dvs. individer, får således inte söka).

b)

vara inrättat i ett av följande länder:

Irland,

Spanien.

4.   Tidsfrist

Ansökningar om ramavtal om partnerskap och arbetsplanen för 2012 måste lämnas in senast den 16 april 2012.

Arbetsplanen 2012 som följer med tilldelningen av det särskilda stödavtalet 2012 träder i kraft i maj 2012 och ska pågå i 8 månader.

5.   Mer information

Utförliga anvisningar till förslagsinfordran och ansökningsblankett med bilagor finns från och med den 13 mars 2012 på Cedefops webbplats:

http://www.cedefop.europa.eu/EN/working-with-us/public-procurements/calls-for-proposals.aspx

Ansökningarna måste uppfylla de krav som anges i den fullständiga texten till inbjudan och skickas in på de officiella blanketter som finns tillgängliga.

Bedömningen av förslagen bygger på principerna om insyn och likabehandling.

Alla insända ansökningar kommer att bedömas av en expertkommitté i enlighet med de kriterier för behörighet, uteslutning, urval och tilldelning som anges i den fullständiga texten till infordran.


FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV DEN GEMENSAMMA HANDELSPOLITIKEN

Europeiska kommissionen

9.3.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 71/10


Tillkännagivande om inledande av en interimsöversyn av de antidumpningsåtgärder som tillämpas på import av cyklar med ursprung i Folkrepubliken Kina

2012/C 71/07

Europeiska kommissionen (nedan kallad kommissionen) har på eget initiativ beslutat att inleda en interimsöversyn av de antidumpningsåtgärder som tillämpas på import av cyklar med ursprung i Folkrepubliken Kina (nedan kallat Kina) som inleddes i enlighet med artiklarna 11.3 och 13.4 i rådets förordning (EG) nr 1225/2009 av den 30 november 2009 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen (1) (nedan kallad grundförordningen).

1.   Produkt

Översynen gäller tvåhjuliga cyklar och andra cyklar (inbegripet trehjuliga transportcyklar men ej enhjulingar) utan motor (nedan kallad den undersökta produkten). Den produkt som tidigare konstaterats dumpas (2) är den undersökta produkten med ursprung i Kina (nedan även kallat det berörda landet), som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer 8712 00 30 och ex 8712 00 70.

2.   Gällande åtgärder

Genom rådets förordning (EEG) nr 2474/93 (3) infördes en slutgiltig antidumpningstull på 30,6 % på import av cyklar med ursprung i Kina.

Efter en undersökning avseende kringgående av åtgärderna enligt artikel 13 i grundförordningen utvidgades denna tull genom rådets förordning (EG) nr 71/97 (4) till att även omfatta import av vissa cykeldelar från Kina. Dessutom beslutade man att införa ett system med befrielse från tullen (nedan kallat systemet med tullbefrielse) på grundval av artikel 13.2 i grundförordningen. Den rättsliga ramen för systemet med tullbefrielse fastställdes i kommissionens förordning (EG) nr 88/97 (5). För att kunna befrias från den utvidgade tullen måste cykeltillverkarna i unionen uppfylla kraven på att de kinesiska cykeldelarna ska utgöra mindre än 60 % av den sammansatta produkten eller att förädlingsvärdet för alla delar som förs in i verksamheten överskrider 25 %. För tillfället har mer än 250 företag beviljats befrielse från tullen.

Efter en interimsöversyn enligt artikel 11.3 i grundförordningen beslutade rådet genom förordning (EG) nr 1095/2005 (6) att den gällande antidumpningstullen skulle höjas till 48,5 % (nedan kallad ändringsinterimsöversynen).

Efter en översyn av utvidgningen av den antidumpningstull som införts på import av cyklar med ursprung i Kina till att även omfatta import av vissa cykeldelar från Kina, i enlighet med artiklarna 11.3 och 13.4 i grundförordningen, beslutade rådet genom förordning (EG) nr 171/2008 (7) att bibehålla åtgärderna mot kringgående.

Efter en översyn vid giltighetstidens utgång enligt artikel 11.2 i grundförordningen beslutade rådet genom genomförandeförordning (EU) nr 990/2011 (8) att ovannämnda åtgärder skulle bibehållas.

3.   Grund för översynen

Kommissionen har till sitt förfogande tillräcklig prima facie-bevisning när det gäller dumpning och skada för att de omständigheter som låg till grund för införandet av de gällande åtgärderna kan ha förändrats och att dessa förändringar kan vara av varaktig karaktär.

De uppgifter som kommissionen har till sitt förfogande tyder på att det exportkvotsystem för cykeltillverkare i Kina som hindrade de exporterande tillverkarna från att beviljas marknadsekonomisk status vid ändringsinterimsöversynen, avskaffades i januari 2011.

Dessutom har det skett förändringar i unionsindustrins struktur. Flera unionstillverkare har exempelvis lagt om sin tillverkning från en fullständig produktionscykel till att (delvis) ägna sig år monteringsverksamhet med importerade delar.

EU:s utvidgningar 2004 och 2007 har medfört att ett stort antal tillverkare anslutit sig till unionens cykelindustri och flera tillverkare som tillhörde unionsindustrin före de två utvidgningarna har flyttat sina produktionsanläggningar eller uppfört nya anläggningar i de nya medlemsstaterna. Unionsindustrins kostnadsnivå kan därför ha ändrats.

Den nuvarande nivån för undanröjande av skada beräknades på grundval av cyklar som tillverkas av stål, medan det verkar som de flesta cyklar i dag tillverkas av aluminiumlegeringar. Denna utveckling verkar vara av varaktig karaktär och styrker därför behovet av att göra en ny bedömning av den skada som konstaterats.

Antalet företag som beviljas befrielse från tullen ökar snabbt och systemet har inte anpassats sedan det infördes 1997. Dessutom har övervakningssystemet för import av delar som undantagits från antidumpningsåtgärderna blivit mycket komplicerat och betungande, vilket kan påverka dess effektivitet.

Mot bakgrund av ovanstående uppgifter tycks en fortsatt tillämpning av åtgärderna på nuvarande nivå inte längre vara lämplig för att motverka effekterna av den skadevållande dumpningen.

4.   Förfarande

Kommissionen har efter samråd med rådgivande kommittén slagit fast att bevisningen är tillräcklig för att motivera att en interimsöversyn inleds. Kommissionen inleder därför en översynsundersökning enligt artiklarna 11.3 och 13.4 i grundförordningen.

Avsikten med översynsundersökningen är att bedöma om det fortfarande är nödvändigt att fortsätta med åtgärden för att motverka dumpning och om det är osannolikt att skadan fortsätter eller återkommer om åtgärden upphävs eller ändras, eller om den gällande åtgärden inte längre är tillräcklig för att motverka den skadevållande dumpningen.

Översynsundersökningen kommer därför att fastställa om de gällande åtgärderna bör upprätthållas, upphävas eller ändras.

Vid översynsundersökningen kommer man även att bedöma systemet med tullbefrielse och hur det fungerar, och man kommer därefter att besluta om det behöver ändras.

4.1    Förfarande rörande dumpning  (9)

De exporterande tillverkarna (10) av den undersökta produkten från det berörda landet, även de tillverkare som inte samarbetade i de undersökningar som ledde till att beslutet att ändra och upprätthålla de gällande åtgärderna, uppmanas att delta i kommissionens översynsundersökning.

4.1.1   Undersökning av exporterande tillverkare

4.1.1.1   Förfarande för att välja ut vilka exporterande tillverkare som ska undersökas i det berörda landet

a)   Stickprovsförfarande

Eftersom ett stort antal exporterande tillverkare i det berörda landet förefaller vara berörda av förfarandet och för att det ska vara möjligt att slutföra översynsundersökningen inom föreskriven tid, kan kommissionen besluta att göra ett urval genom att endast låta ett begränsat antal exporterande tillverkare ingå i undersökningen (även kallat stickprovsförfarande). Stickprovsförfarandet kommer att genomföras i enlighet med artikel 17 i grundförordningen.

För att kommissionen ska kunna avgöra om ett stickprovsförfarande är nödvändigt och i så fall göra ett urval, ombeds alla exporterande tillverkare, eller företrädare som agerar på deras vägnar, att ge sig till känna genom att kontakta kommissionen. Berörda parter måste, om inget annat anges, ge sig till känna inom 15 dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning och lämna de uppgifter till kommissionen om sitt eller sina företag som anges i bilaga A till detta tillkännagivande:

För att kommissionen ska få de uppgifter som den anser vara nödvändiga för att göra ett urval bland de exporterande tillverkarna kommer den att kontakta myndigheterna i det berörda landet och kan även komma att kontakta kända intresseorganisationer för exporterande tillverkare.

Berörda parter som önskar lämna synpunkter och annan relevant information om urvalet utöver de uppgifter som begärs ovan ska, om inget annat anges, göra detta inom 21 dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Om det blir nödvändigt med ett stickprovsförfarande kan urvalet av exporterande tillverkare komma att baseras på den största representativa exportvolym till unionen som rimligen kan undersökas inom den tid som står till förfogande. Kommissionen kommer, eventuellt genom det berörda landets myndigheter, att underrätta alla kända exporterande tillverkare, myndigheterna i det berörda landet och intresseorganisationer för exporterande tillverkare om vilka företag som valts ut för att ingå i urvalet.

För att kommissionen ska få de uppgifter som den anser vara nödvändiga för sin undersökning av de exporterande tillverkarna kommer den att sända frågeformulär till de exporterande tillverkare som ingår i urvalet, till alla kända intresseorganisationer för de exporterande tillverkarna och till myndigheterna i det berörda landet.

De exporterande tillverkare som valts ut att ingå i urvalet måste, om inget annat anges, besvara frågeformuläret inom 37 dagar efter det att de har underrättats om att de ingår i urvalet.

I frågeformulären ska de exporterande tillverkarna besvara frågor om bland annat sitt eller sina företags struktur och dess eller deras verksamhet när det gäller den undersökta produkten, tillverkningskostnaderna och försäljningen av den undersökta produkten på det berörda landets hemmamarknad samt försäljningen av den undersökta produkten till unionen.

Företag som samtyckt till att eventuellt ingå i urvalet men som inte har valts ut ska anses vara samarbetsvilliga (nedan kallade samarbetsvilliga exporterande tillverkare som inte ingår i urvalet). Utan att det påverkar tillämpningen av led b nedan gäller att den antidumpningstull som kan komma att tillämpas på importen från samarbetsvilliga exporterande tillverkare som inte ingår i urvalet inte får överstiga den vägda genomsnittliga dumpningsmarginal som fastställts för de exporterande tillverkare som ingår i urvalet (11).

b)   Individuell dumpningsmarginal för företag som inte ingår i urvalet

De samarbetsvilliga exporterande tillverkare som inte ingår i urvalet kan i enlighet med artikel 17.3 i grundförordningen begära att kommissionen fastställer en individuell dumpningsmarginal för dem. De exporterande tillverkare som önskar en individuell dumpningsmarginal måste begära ett frågeformulär och andra tillämpliga ansökningsformulär och lämna in dem korrekt ifyllda inom de tidsfrister som anges i nästa mening och i punkt 4.1.2.2. Frågeformuläret ska, om inget annat anges, lämnas in inom 37 dagar efter det att berörda parter har underrättats om urvalet. För att det ska vara möjligt för kommissionen att fastställa en individuell dumpningsmarginal för dessa exporterande tillverkare i det berörda landet utan marknadsekonomi måste de kunna bevisa att de uppfyller villkoren för beviljande av marknadsekonomisk status, eller åtminstone individuell behandling, i enlighet med punkt 4.1.2.2.

De exporterande tillverkare som begär en individuell dumpningsmarginal bör emellertid vara medvetna om att kommissionen ändå kan komma att besluta att inte fastställa någon sådan för dem, t.ex. om antalet exporterande tillverkare är så stort att en individuell undersökning skulle bli orimligt betungande och förhindra att översynsundersökningen avslutas i tid.

4.1.2   Ytterligare förfarande för exporterande tillverkare i det berörda landet som inte är en marknadsekonomi

4.1.2.1   Val av ett tredjeland med marknadsekonomi

Om inte annat följer av punkt 4.1.2.2 och i enlighet med artikel 2.7 a i grundförordningen, ska normalvärdet för importen från det berörda landet fastställas på grundval av priset eller det konstruerade värdet i ett tredjeland med marknadsekonomi. Det krävs således att kommissionen väljer ut ett lämpligt tredjeland med marknadsekonomi. Kommissionen har i detta fall preliminärt valt Mexiko, som också valdes vid undersökningarna som ledde till beslutet att ändra och upprätthålla de gällande åtgärderna på import av den undersökta produkten från det berörda landet. Berörda parter uppmanas att inom tio dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning lämna synpunkter beträffande lämpligheten av detta val.

4.1.2.2   Behandling av exporterande tillverkare i det berörda landet som inte är en marknadsekonomi

Enskilda exporterande tillverkare i det berörda landet som anser att marknadsekonomiska förhållanden råder för dem i samband med tillverkning och försäljning av den undersökta produkten kan i enlighet med artikel 2.7 b i grundförordningen lämna in en korrekt underbyggd ansökan om att bli behandlade som företag som är verksamma under marknadsmässiga förhållanden (nedan kallat marknadsekonomisk status). Marknadsekonomisk status kommer att beviljas om det framgår av bedömningen av ansökan om marknadsekonomisk status att villkoren i artikel 2.7 c i grundförordningen (12) är uppfyllda. Dumpningsmarginalen för de exporterande tillverkare som beviljas marknadsekonomisk status kommer så långt som möjligt, och om inte tillgängliga uppgifter används i enlighet med artikel 18 i grundförordningen, att beräknas på grundval av dessa företags egna normalvärden och exportpriser i enlighet med artikel 2.7 b i grundförordningen.

Enskilda exporterande tillverkare i det berörda landet kan även, eller alternativt, begära individuell behandling. För att en exporterande tillverkare ska kunna beviljas individuell behandling måste företaget kunna bevisa att det uppfyller villkoren i artikel 9.5 i grundförordningen (13). Dumpningsmarginalen för de exporterande tillverkare som beviljas individuell behandling kommer att beräknas på grundval av företagens egna exportpriser. Normalvärdet för de exporterande tillverkare som beviljas individuell behandling kommer att fastställas på grundval av värdena för det tredjeland med marknadsekonomi som valts ut enligt ovan.

Ytterligare information finns i punkt 9 i detta tillkännagivande.

a)   Marknadsekonomisk status

Kommissionen kommer att sända ansökningsformulär om marknadsekonomisk status till alla exporterande tillverkare i det berörda landet som ingår i urvalet och till de samarbetsvilliga exporterande tillverkare som inte ingår i urvalet men som vill ansöka om en individuell dumpningsmarginal samt till alla kända intresseorganisationer för exporterande tillverkare och till det berörda landets myndigheter.

Alla exporterande tillverkare som ansöker om marknadsekonomisk status ska, om inget annat anges, besvara ansökningsformuläret inom 21 dagar efter det att berörda parter underrättats om urvalet eller beslutet om att inte tillämpa ett stickprovsförfarande.

b)   Individuell behandling (IT)

Exporterande tillverkare i det berörda landet som ingår i urvalet och samarbetsvilliga exporterande tillverkare som inte ingår i urvalet och som önskar ansöka om en individuell dumpningsmarginal måste, om inget annat anges, besvara avsnittet om individuell behandling i formuläret för ansökan om marknadsekonomisk status inom 21 dagar efter det att berörda parter underrättats om urvalet.

4.1.3   Undersökning av icke-närstående importörer  (14)  (15)

Icke-närstående importörer av den undersökta produkten från det berörda landet till unionen, även de importörer som inte samarbetade i de undersökningar som ledde till beslutet att ändra och upprätthålla de gällande åtgärderna, uppmanas att delta i kommissionens översynsundersökning.

Eftersom ett stort antal icke-närstående importörer förefaller vara berörda av förfarandet och för att det ska vara möjligt att slutföra översynsundersökningen inom föreskriven tid, kan kommissionen besluta att göra ett urval genom att endast låta ett begränsat antal icke-närstående importörer ingå i undersökningen (även kallat stickprovsförfarande). Stickprovsförfarandet kommer att genomföras i enlighet med artikel 17 i grundförordningen.

För att kommissionen ska kunna avgöra om ett stickprovsförfarande är nödvändigt och i så fall göra ett urval, ombeds alla icke-närstående importörer, eller företrädare som agerar på deras vägnar, att ge sig till känna genom att kontakta kommissionen. Berörda parter måste, om inget annat anges, ge sig till känna inom 15 dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning och lämna de uppgifter till kommissionen om sitt eller sina företag som anges i bilaga B till detta tillkännagivande.

För att kommissionen ska få de uppgifter som den anser vara nödvändiga för att göra ett urval bland de icke-närstående importörerna kan den även komma att kontakta kända intresseorganisationer för importörer.

Berörda parter som önskar lämna synpunkter och annan relevant information om urvalet utöver de uppgifter som begärs ovan ska, om inget annat anges, göra detta inom 21 dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Om det blir nödvändigt med ett stickprovsförfarande kan urvalet av importörer komma att baseras på den största representativa försäljningsvolym i unionen för den undersökta produkten som rimligen kan undersökas inom den tid som står till förfogande. Kommissionen kommer att underrätta alla kända icke-närstående importörer och intresseorganisationer för importörer om vilka företag som har valts ut för att ingå i urvalet.

För att kommissionen ska få de uppgifter som den anser vara nödvändiga för sin undersökning kommer den att sända frågeformulär till de icke-närstående importörer som ingår i urvalet och till alla kända intresseorganisationer för importörer. Frågeformulären måste, om inget annat anges, besvaras inom 37 dagar efter det att berörda parter har underrättats om urvalet. I frågeformulären ska de berörda parterna besvara frågor om bland annat sitt eller sina företags struktur och dess eller deras verksamhet när det gäller den undersökta produkten och försäljningen av den.

4.2    Förfarande rörande skada  (16) och undersökning av unionstillverkare

Unionstillverkarna av den undersökta produkten, även de tillverkare som inte samarbetade i de undersökningar som ledde till beslutet att ändra och upprätthålla de gällande åtgärderna, uppmanas att delta i kommissionens översynsundersökning.

Eftersom ett stort antal unionstillverkare berörs av förfarandet och för att det ska vara möjligt att avsluta översynsundersökningen inom föreskriven tid har kommissionen beslutat att göra ett urval genom att endast låta ett begränsat antal unionstillverkare ingå i undersökningen (även kallat stickprovsförfarande). Stickprovsförfarandet genomförs i enlighet med artikel 17 i grundförordningen.

För att kommissionen ska kunna avgöra om ett stickprovsförfarande är nödvändigt och i så fall göra ett urval, ombeds alla unionstillverkare, eller företrädare som agerar på deras vägnar, att ge sig till känna genom att kontakta kommissionen. Berörda parter måste, om inget annat anges, ge sig till känna inom 15 dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning och lämna de uppgifter till kommissionen om sitt eller sina företag som anges i bilaga C till detta tillkännagivande.

För att kommissionen ska få de uppgifter som den anser vara nödvändiga för att göra ett urval bland unionstillverkarna kan den även komma att kontakta kända intresseorganisationer för unionstillverkare.

Berörda parter som önskar lämna annan relevant information om urvalet utöver de uppgifter som begärs ovan ska, om inget annat anges, göra detta inom 21 dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Om det blir nödvändigt med ett stickprovsförfarande kan urvalet av unionstillverkare komma att baseras på den största representativa försäljningsvolym i unionen för den undersökta produkten som rimligen kan undersökas inom den tid som står till förfogande. Kommissionen kommer att underrätta alla kända unionstillverkare och/eller intresseorganisationer för unionstillverkare om vilka företag som slutligen kommer att ingå i urvalet.

För att kommissionen ska få de uppgifter som den anser vara nödvändiga för sin undersökning kommer den att sända frågeformulär till de unionstillverkare som ingår i urvalet och till alla kända intresseorganisationer för unionstillverkare. Frågeformulären måste, om inget annat anges, besvaras inom 37 dagar efter det att berörda parter underrättats om urvalet. I frågeformulären ska de berörda parterna besvara frågor om bland annat sitt eller sina företags struktur, ekonomiska situation och verksamhet när det gäller den undersökta produkten samt om tillverkningskostnaderna för och försäljningen av den undersökta produkten.

4.3    Förfarande för bedömning av unionens intresse

Ett beslut kommer att fattas i enlighet med artikel 21 i grundförordningen om huruvida det ligger i unionens intresse att upprätthålla, ändra eller upphäva antidumpningsåtgärderna. Unionstillverkare, importörer och deras intresseorganisationer, användare och deras intresseorganisationer samt representativa konsumentorganisationer uppmanas att, om inget annat anges, ge sig till känna inom 15 dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. Representativa konsumentorganisationer som vill delta i översynsundersökningen måste inom samma tidsfrist kunna visa att det finns ett objektivt samband mellan deras verksamhet och den undersökta produkten.

Parter som ger sig till känna inom tidsfristen kan, om inget annat anges, inom 37 dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning lämna upplysningar till kommissionen om huruvida det ligger i unionens intresse att upprätthålla, ändra eller upphäva åtgärderna. Dessa upplysningar kan lämnas antingen i valfritt format eller i ett frågeformulär utarbetat av kommissionen. De upplysningar som lämnas enligt artikel 21 kommer under alla omständigheter att beaktas endast om de vid inlämnandet åtföljs av styrkande handlingar.

4.4    Förfarande angående systemet med tullbefrielse

Utan att det påverkar den pågående översynen uppmanas alla berörda parter att lämna synpunkter om hur det gällande systemet med tullbefrielse fungerar och hur en framtida modell för ett sådant system skulle kunna se ut. Kommentarerna bör i synnerhet gälla hur systemet med tullbefrielse i sin nuvarande form fungerar och administreras. Den pågående översynen kommer särskilt att fokusera på utmaningarna för små och medelstora företag.

Berörda parter kan, om inget annat anges, inom 37 dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning lämna sina synpunkter till kommissionen angående systemet med tullbefrielse.

4.5    Andra skriftliga inlagor

I enlighet med bestämmelserna i detta tillkännagivande uppmanas alla berörda parter att lämna synpunkter och uppgifter samt att lägga fram bevisning till stöd för dessa. Uppgifterna och bevisningen ska, om inget annat anges, ha inkommit till kommissionen senast 37 dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

4.6    Möjlighet att bli hörd av kommissionens utredande avdelningar

Alla berörda parter kan begära att bli hörda av kommissionens utredande avdelningar. Begäran ska göras skriftligen och innehålla skälen till att parten önskar bli hörd. När det gäller utfrågningar rörande översynsundersökningens inledande skede måste ansökan lämnas in inom 15 dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. Efter denna tidpunkt måste en begäran om att bli hörd lämnas in inom de tidsfrister som kommissionen fastställer i sin korrespondens med parterna.

4.7    Anvisningar för inlämnande av skriftliga inlagor och besvarade frågeformulär samt korrespondens

Alla inlagor och framställningar från berörda parter ska inges i elektroniskt format (icke-konfidentiella inlagor per e-post och konfidentiella på cd-r/dvd) och innehålla eller vara märkta med den berörda partens namn, adress, e-postadress, telefonnummer och faxnummer. Fullmakter, undertecknade intyganden och uppdateringar av sådana som åtföljer ansökningsformulär om marknadsekonomisk status och om individuell behandling eller besvarade frågeformulär ska dock lämnas i pappersform, dvs. per post eller personligen, till adressen nedan. En berörd part som inte kan tillhandahålla inlagor och framställningar i elektroniskt format ska i enlighet med artikel 18.2 i grundförordningen omedelbart meddela kommissionen detta. Mer information rörande korrespondens med kommissionen finns på webbplatsen för generaldirektoratet för handel: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence

Kommissionen kan kontaktas på följande adress:

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för handel

Direktorat H

Kontor: N105 04/092

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Fax +32 22985353

E-post: TRADE-R546-BICYCLES-A@ec.europa.eu

(för exportörer, närstående importörer, intresseorganisationer och företrädare för Kina, tillverkare i tredjeländer med marknadsekonomi) eller

TRADE-R546-BICYCLES-B@ec.europa.eu

(för unionstillverkare, icke-närstående importörer, användare, konsumenter och intresseorganisationer i unionen)

5.   Bristande samarbete

Om en berörd part vägrar att ge tillgång till eller underlåter att lämna nödvändiga uppgifter inom tidsfristerna eller i betydande utsträckning hindrar undersökningen, kan enligt artikel 18 i grundförordningen preliminära eller slutgiltiga, positiva eller negativa avgöranden träffas på grundval av tillgängliga uppgifter.

Om det konstateras att en berörd part har tillhandahållit oriktiga eller vilseledande uppgifter, får dessa lämnas utan beaktande och tillgängliga uppgifter användas.

Om en berörd part inte samarbetar eller endast delvis samarbetar och avgörandena därför i enlighet med artikel 18 i grundförordningen träffas på grundval av tillgängliga uppgifter, kan resultatet bli mindre fördelaktigt för den berörda parten än om denna hade samarbetat.

6.   Förhörsombud

De berörda parterna kan begära att förhörsombudet (Hearing officer) vid generaldirektoratet för handel ingriper. Förhörsombudet fungerar som kontakt mellan de berörda parterna och kommissionens utredande avdelningar. Förhörsombudet behandlar frågor om tillgång till handlingar i ett ärende, tvister rörande sekretess, ansökningar om förlängning av tidsfrister och ansökningar från tredje parter om att bli hörda. Förhörsombudet kan anordna en utfrågning med en enskild berörd part och agera som medlare så att de berörda parterna får möjlighet att till fullo utöva sin rätt till försvar.

Begäran om att bli hörd av förhörsombudet ska göras skriftligen och innehålla skälen till att parten önskar bli hörd. När det gäller utfrågningar rörande översynsundersökningens inledande skede måste ansökan lämnas inom 15 dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. Efter denna tidpunkt måste en begäran om att bli hörd lämnas in inom de tidsfrister som kommissionen fastställer i sin korrespondens med parterna.

Förhörsombudet kan även anordna utfrågningar där parterna kan redovisa sina ståndpunkter och föra fram motargument i frågor rörande bl.a. dumpning, skada, orsakssamband och unionens intresse.

Närmare uppgifter och kontaktuppgifter finns på förhörsombudets webbsidor på webbplatsen http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm

7.   Tidsplan för översynsundersökningen

Översynsundersökningen kommer i enlighet med artikel 11.5 i grundförordningen att slutföras inom 15 månader efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

8.   Behandling av personuppgifter

Alla personuppgifter som samlas in under översynsundersökningens gång kommer att behandlas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (17).

9.   Viktig information för exporterande tillverkare i Kina om vilka följder som rapporten från WTO:s överprövningsorgan om EU:s antidumpningsåtgärder rörande fästanordningar (WT/DS397) kommer att få för kommissionens sätt att genomföra översynsundersökningen

Kommissionen uppmanar alla exporterande tillverkare i det berörda landet, som inte anses vara ett land med marknadsekonomi enligt artikel 2.7 i grundförordningen, att senast 15 dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning ge sig till känna, om de är intresserade av att få en individuell antidumpningstull, även om de inte tror sig uppfylla kriterierna för individuell behandling. Kommissionen ber de exporterande tillverkarna att uppmärksamma följande (18):

I rapporten EC-Certain Iron or Steel fasteners from China (WT/DS397) fann WTO:s överprövningsorgan bland annat att artikel 9.5 i grundförordningen inte är förenlig med vissa bestämmelser i WTO:s antidumpningsavtal eller med artikel XVI:4 i WTO-avtalet.

I artikel 2 i rådets förordning (EG) nr 1515/2001 av den 23 juli 2001 om de åtgärder som gemenskapen får vidta till följd av rapporter som antagits av Världshandelsorganisationens tvistelösningsorgan när det gäller antidumpningsåtgärder eller antisubventionsåtgärder (19) (nedan kallad bemyndigandeförordningen) föreskrivs det att Europeiska unionens råd, om så anses lämpligt, bland annat får ändra de unionsåtgärder som vidtagits enligt grundförordningen i syfte att beakta de rättsliga tolkningar som gjorts i en rapport som antagits av WTO:s tvistelösningsorgan angående en åtgärd som inte är föremål för någon tvist.

Om den översynsundersökning som inleds genom detta tillkännagivande skulle resultera i en ändring av de gällande antidumpningsåtgärderna, skulle därför, som kommissionen ser det, den ovan nämnda artikel 2 utgöra en rättslig grund för efterlevnad av de rättsliga tolkningar som görs av WTO:s överprövningsorgan i den ovan nämnda tvisten. Detta skulle i praktiken innebära att om en exporterande tillverkare ger sig till känna inom den tidsfrist som anges ovan och samarbetar fullt ut genom att lämna alla relevanta upplysningar, men inte har ansökt om individuell behandling, eller har ansökt men inte befunnits uppfylla kriterierna, skulle den ovan nämnda artikel 2 i bemyndigandeförordningen, i vederbörligen motiverade fall, kunna tjäna som rättslig grund för att bevilja den exporterande tillverkaren en individuell tull. I samband med undersökningen av denna fråga kommer kommissionen att ta hänsyn till överprövningsorganets resonemang i den tvist som nämns ovan och särskilt till de delar som behandlas i punkterna 371–384 i dess rapport.

Aktörer som beviljas en individuell tull på grundval av denna del av tillkännagivandet om inledande bör vara medvetna om att undersökningsresultaten kan komma att leda till en ökning av tullen jämfört med den som skulle ha tillämpats om de inte hade beviljats någon individuell tull.


(1)  EUT L 343, 22.12.2009, s. 51.

(2)  Dumpning innebär att en produkt (den berörda produkten) exporteras till ett pris som understiger dess normalvärde. Normalvärdet anses vanligtvis vara ett jämförbart pris på en likadan produkt på det berörda landets hemmamarknad. Med likadan produkt avses en produkt som i alla avseenden är likadan som den berörda produkten eller, om det inte finns någon sådan produkt, en produkt som är mycket lik den berörda produkten.

(3)  EGT L 228, 9.9.1993, s. 1.

(4)  EGT L 16, 18.1.1997, s. 55.

(5)  EGT L 17, 21.1.1997, s. 17.

(6)  EUT L 183, 14.7.2005, s. 1.

(7)  EUT L 55, 28.2.2008, s. 1

(8)  EUT L 261, 6.10.2011, s. 2.

(9)  Se fotnot 2.

(10)  En exporterande tillverkare är ett företag i det berörda landet som tillverkar den undersökta produkten och exporterar den till unionsmarknaden, antingen direkt eller via en tredje part, inklusive närstående företag som ägnar sig åt tillverkning, inhemsk försäljning eller export av den undersökta produkten.

(11)  I enlighet med artikel 9.6 i grundförordningen ska det bortses från noll- och minimimarginaler och från marginaler som fastställts under de omständigheter som beskrivs i artikel 18 i grundförordningen.

(12)  De exporterande tillverkarna måste kunna visa att i) företagens beslut och kostnader återspeglar marknadsförhållandena utan ett större statligt inflytande, ii) företagen har en enda uppsättning räkenskaper som är föremål för en självständig revision i överensstämmelse med internationella redovisningsnormer och som tillämpas för alla ändamål, iii) det förekommer ingen betydande snedvridning till följd av det tidigare icke-marknadsekonomiska systemet, iv) företagen omfattas av lagar om konkurser och ägandeförhållanden som garanterar rättssäkerhet och stabila villkor och v) valutaomräkning sker till marknadskurser.

(13)  De exporterande tillverkarna måste kunna visa att i) exportören kan fritt ta hem kapital och vinster, i de fall företaget helt eller delvis är i utländsk ägo eller är ett samriskföretag, ii) exportpriser, exportkvantiteter och försäljningsvillkor bestäms fritt och iii) majoriteten av aktierna eller andelarna i företaget tillhör enskilda personer. Statliga tjänstemän i styrelsen eller i viktiga ledningspositioner ska utgöra en minoritet, eller så måste det påvisas att företaget ändå är tillräckligt oberoende i fråga om statlig inblandning, iv) valutaomräkning sker till marknadskurser och v) den statliga inblandningen inte är av sådant slag att åtgärderna kan kringgås om enskilda exportörer beviljas olika tullsatser.

(14)  Endast importörer som inte är närstående företag till exporterande tillverkare får ingå i urvalet. Importörer som är närstående företag till exporterande tillverkare ska fylla i bilaga 1 till frågeformuläret för dessa exporterande tillverkare. I enlighet med artikel 143 i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 om tillämpningsföreskrifter för gemenskapens tullkodex ska personer anses vara närstående endast om a) de är tjänstemän eller styrelseledamöter i varandras företag, b) de är juridiskt erkända kompanjoner i någon affärsverksamhet, c) de är arbetsgivare och anställd, d) någon person direkt eller indirekt äger, kontrollerar eller innehar 5 % eller mer av bådas utestående röstberättigande aktier eller andelar, e) en av dem direkt eller indirekt kontrollerar den andra, f) båda två direkt eller indirekt kontrolleras av en tredje person, g) de tillsammans direkt eller indirekt kontrollerar en tredje person eller h) de tillhör samma familj. Personer ska anses tillhöra samma familj endast om de står i ett av följande förhållanden till varandra: i) man och hustru, ii) förälder och barn, iii) syskon (hel- eller halvsyskon), iv) mor- eller farförälder och barnbarn, v) farbror/morbror, faster/moster och syskonbarn, vi) svärförälder och svärson/svärdotter eller vii) svåger och svägerska (EGT L 253, 11.10.1993, s. 1). I detta sammanhang avses med person en fysisk eller en juridisk person.

(15)  Uppgifterna från icke-närstående importörer kan också komma att användas för andra delar av undersökningen än de som avser fastställande av dumpning.

(16)  Med skada avses väsentlig skada eller risk för väsentlig skada för unionsindustrin, eller avsevärd försening av etablerandet av sådan industri.

(17)  EGT L 8, 12.1.2001, s. 1.

(18)  Om ett stickprovsförfarande skulle anses nödvändigt kommer en individuell antidumpingstull bara att beviljas de exporterande tillverkare som antingen i) har valts ut för stickprovet eller ii) som har beviljats en individuell dumpingsmarginal enligt artikel 17.3 i grundförordningen.

(19)  EGT L 201, 26.7.2001, s. 10.


BILAGA A

Image

Image


BILAGA B

Image

Image


BILAGA C

Image

Image


9.3.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 71/23


Tillkännagivande om inledande av en översyn vid giltighetstidens utgång av de antidumpningsåtgärder som tillämpas på import av vissa volframelektroder med ursprung i Folkrepubliken Kina

2012/C 71/08

Efter offentliggörandet av ett tillkännagivande om att giltighetstiden snart kommer att löpa ut (1) för de antidumpningsåtgärder som tillämpas på import av vissa volframelektroder med ursprung i Folkrepubliken Kina (nedan kallad Kina eller det berörda landet) mottog kommissionen en begäran om översyn enligt artikel 11.2 i rådets förordning (EG) nr 1225/2009 av den 30 november 2009 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen (2) (nedan kallad grundförordningen).

1.   Begäran om översyn

Begäran ingavs den 12 december 2011 av Eurométaux (nedan kallad sökanden) såsom företrädare för en unionstillverkare som svarar för en betydande del, i detta fall mer än 50 %, av unionens produktion av vissa volframelektroder.

2.   Produkt som omfattas av översynen

Den produkt som berörs är volframsvetselektroder, inbegripet stänger av volfram för svetselektroder, bestående av minst 94 viktprocent volfram, andra än sådana som erhållits enbart genom sintring, även tillskurna i längd, med ursprung i Kina (nedan kallad den undersökta produkten), som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer ex 8101 99 10 och ex 8515 90 00 (Taric-nummer 8101991010 och 8515900010).

3.   Gällande åtgärder

De åtgärder som för närvarande är i kraft är en slutgiltig antidumpningstull som infördes genom rådets förordning (EG) nr 260/2007 (3).

4.   Grund för översynen vid giltighetstidens utgång

Sökanden har lagt fram tillräcklig bevisning för att det är sannolikt att dumpningen och skadan skulle fortsätta om åtgärderna upphör att gälla.

4.1   Påstående om sannolikheten för fortsatt dumpning

Sökanden fastställde, med tillämpning av artikel 2.7 i grundförordningen, normalvärdet för de exporterande tillverkare i Kina som inte beviljades marknadsekonomisk status under den undersökning som ledde till att åtgärderna infördes, på grundval av försäljningspriserna i ett lämpligt land med marknadsekonomi, som nämns i punkt 5.1 3. För de företag som beviljades marknadsekonomisk status under undersökningen fastställdes normalvärdet utifrån ett konstruerat normalvärde i Kina. Påståendet om fortsatt dumpning grundas på en jämförelse mellan detta normalvärde, enligt vad som anges ovan, och exportpriserna för den undersökta produkten vid försäljning på export till unionen.

Av jämförelsen framgår att de beräknade dumpningsmarginalerna är betydande.

4.2   Påstående om sannolikheten för fortsatt skada

Det hävdas också att avsevärda kvantiteter av den undersökta produkten med ursprung i Kina har fortsatt att importeras och att detta har fortsatt att vålla unionsindustrin skada.

Det framgår av den prima facie-bevisning som sökanden lagt fram att importvolymen och priserna på den importerade undersökta produkten bl.a. har fortsatt att inverka negativt på unionstillverkarnas försäljningsvolym, marknadsandel och priser, vilket i sin tur har haft en väsentlig negativ inverkan på unionsindustrins resultat i allmänhet och dess ekonomiska situation.

Sökanden hävdar också att om åtgärderna tilläts upphöra skulle en eventuellt ökad import till dumpade priser från det berörda landet sannolikt leda till att skadan för unionsindustrin fortsätter. Sökanden har i detta avseende lagt fram bevisning för att importen av den undersökta produkten sannolikt kommer att öka om åtgärderna upphör att gälla, eftersom det finns outnyttjad produktionskapacitet i det berörda landet.

5.   Förfarande

Kommissionen har efter samråd med rådgivande kommittén slagit fast att bevisningen är tillräcklig för att motivera en översyn vid giltighetstidens utgång och inleder därför en översyn enligt artikel 11.2 i grundförordningen.

Undersökningen kommer att avgöra om det är sannolikt eller inte att dumpningen och skadan kommer att fortsätta eller återkomma om åtgärderna skulle upphöra att gälla.

5.1   Förfarande för att fastställa sannolikheten för att dumpningen fortsätter eller återkommer

5.1.1   Undersökning av exporterande tillverkare

Exporterande tillverkare (4) av den undersökta produkten från det berörda landet uppmanas att delta i översynen.

Eftersom ett stort antal exporterande tillverkare i Kina förefaller vara berörda av förfarandet och för att det ska vara möjligt att slutföra undersökningen inom föreskriven tid, kan kommissionen besluta att göra ett urval genom att endast låta ett begränsat antal exporterande tillverkare ingå i undersökningen (även kallat stickprovsförfarande). Stickprovsförfarandet kommer att genomföras i enlighet med artikel 17 i grundförordningen.

För att kommissionen ska kunna avgöra om ett stickprovsförfarande är nödvändigt och i så fall göra ett urval, ombeds alla exporterande tillverkare, eller företrädare som agerar på deras vägnar, att ge sig till känna genom att kontakta kommissionen. Dessa parter måste, om inget annat anges, ge sig till känna inom 15 dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning och lämna de uppgifter till kommissionen om sitt eller sina företag som anges i bilaga A till detta tillkännagivande.

För att kommissionen ska få de uppgifter som den anser vara nödvändiga för att göra ett urval bland de exporterande tillverkarna kommer den att kontakta myndigheterna i Kina och kan även komma att kontakta kända intresseorganisationer för exporterande tillverkare.

Berörda parter som önskar lämna annan relevant information om urvalet utöver de uppgifter som begärs ovan ska, om inget annat anges, göra detta inom 21 dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Om det blir nödvändigt med ett stickprovsförfarande kan urvalet av exporterande tillverkare komma att baseras på den största representativa exportvolym till unionen av den undersökta produkten som rimligen kan undersökas inom den tid som står till förfogande. Kommissionen kommer, eventuellt genom det berörda landets myndigheter, att underrätta alla kända exporterande tillverkare, myndigheterna i det berörda landet och intresseorganisationer för exporterande tillverkare om vilka företag som valts ut att ingå i urvalet.

För att kommissionen ska få de uppgifter som den anser vara nödvändiga för sin undersökning av de exporterande tillverkarna kommer den att sända frågeformulär till de exporterande tillverkare som ingår i urvalet, till alla kända intresseorganisationer för exporterande tillverkare och till myndigheterna i det berörda landet.

De exporterande tillverkare som valts ut att ingå i urvalet måste, om inget annat anges, besvara frågeformuläret inom 37 dagar efter det att de har underrättats om att de ingår i urvalet.

I frågeformulären ska de exporterande tillverkarna besvara frågor om bland annat sitt eller sina företags struktur och dess eller deras verksamhet när det gäller den undersökta produkten, tillverkningskostnaderna och försäljningen av den undersökta produkten på det berörda landets hemmamarknad samt försäljningen av den undersökta produkten till unionen.

Företag som samtyckt till att eventuellt ingå i urvalet men som inte har valts ut ska anses vara samarbetsvilliga (nedan kallade samarbetsvilliga exporterande tillverkare som inte ingår i urvalet).

5.1.2   Undersökning av icke-närstående importörer  (5)  (6)

Icke-närstående importörer av den undersökta produkten från Kina till unionen uppmanas att delta i denna undersökning.

Eftersom ett stort antal icke-närstående importörer förefaller vara berörda av förfarandet och för att det ska vara möjligt att slutföra undersökningen inom föreskriven tid, kan kommissionen besluta att göra ett urval genom att endast låta ett begränsat antal icke-närstående importörer ingå i undersökningen (även kallat stickprovsförfarande). Stickprovsförfarandet kommer att genomföras i enlighet med artikel 17 i grundförordningen.

För att kommissionen ska kunna avgöra om ett stickprovsförfarande är nödvändigt och i så fall göra ett urval, ombeds alla icke-närstående importörer, eller företrädare som agerar på deras vägnar, att ge sig till känna genom att kontakta kommissionen. Dessa parter måste, om inget annat anges, ge sig till känna inom 15 dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning och lämna de uppgifter till kommissionen om sitt eller sina företag som anges i bilaga B till detta tillkännagivande.

För att kommissionen ska få de uppgifter som den anser vara nödvändiga för att göra ett urval bland de icke-närstående importörerna kan den även komma att kontakta alla kända intresseorganisationer för importörer.

Berörda parter som önskar lämna annan relevant information om urvalet utöver de uppgifter som begärs ovan ska, om inget annat anges, göra detta inom 21 dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Om det blir nödvändigt med ett stickprovsförfarande kan urvalet av importörer komma att baseras på den största representativa försäljningsvolym i unionen av den undersökta produkten som rimligen kan undersökas inom den tid som står till förfogande. Kommissionen kommer att underrätta alla kända icke-närstående importörer och intresseorganisationer för importörer om vilka företag som valts ut att ingå i urvalet.

För att kommissionen ska få de uppgifter som den anser vara nödvändiga för sin undersökning kommer frågeformulär att sändas till de icke-närstående importörer som ingår i urvalet och till alla kända intresseorganisationer för importörer. Frågeformulären måste, om inget annat anges, besvaras inom 37 dagar efter det att berörda parter har underrättats om urvalet.

I frågeformulären ska de berörda parterna besvara frågor om bland annat sitt eller sina företags struktur och dess eller deras verksamhet när det gäller den undersökta produkten och försäljningen av den.

5.1.3   Val av tredjeland med marknadsekonomi

I den föregående undersökningen användes Förenta staterna som ett lämpligt land med marknadsekonomi för fastställande av normalvärdet för Kina. Kommissionen har för avsikt att använda Förenta staterna igen för detta ändamål. Berörda parter uppmanas härmed att lämna synpunkter på lämpligheten av detta val. Synpunkterna ska ha kommit till kommissionen inom tio dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

5.2   Förfarande för att fastställa sannolikheten för att skadan fortsätter eller återkommer samt undersökning av unionstillverkarna

Unionstillverkarna av den undersökta produkten uppmanas att delta i kommissionens undersökning.

För att kommissionen ska få de uppgifter som den anser vara nödvändiga för sin undersökning när det gäller unionstillverkarna, kommer frågeformulär att sändas till de kända unionstillverkarna eller till representativa unionstillverkare och till alla kända intresseorganisationer för unionstillverkare. Alla unionstillverkare och intresseorganisationer för unionstillverkare uppmanas, om inget annat anges, att helst per e-post omgående och senast 15 dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning ge sig till känna för kommissionen och begära ett frågeformulär.

Unionstillverkarna och intresseorganisationerna för unionstillverkare ska, om inget annat anges, besvara frågeformuläret inom 37 dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. I frågeformulären ska de berörda parterna besvara frågor om bland annat sitt eller sina företags struktur, ekonomiska situation och verksamhet när det gäller den undersökta produkten samt om tillverkningskostnaderna för och försäljningen av den undersökta produkten.

5.3   Förfarande för bedömning av unionens intresse

Om det skulle visa sig att det är sannolikt att dumpningen och skadan fortsätter, kommer det att fattas ett beslut i enlighet med artikel 21 i grundförordningen om huruvida det ligger i unionens intresse att behålla antidumpningsåtgärderna. Unionstillverkare, importörer och deras intresseorganisationer, användare och deras intresseorganisationer samt representativa konsumentorganisationer uppmanas att, om inget annat anges, ge sig till känna inom 15 dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. Representativa konsumentorganisationer som vill delta i undersökningen måste inom samma tidsfrist kunna visa att det finns ett objektivt samband mellan deras verksamhet och den undersökta produkten.

Parter som ger sig till känna inom tidsfristen kan, om inget annat anges, inom 37 dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning lämna upplysningar till kommissionen om huruvida det ligger i unionens intresse att behålla åtgärderna. Dessa upplysningar kan lämnas antingen i valfritt format eller i ett frågeformulär utarbetat av kommissionen. De upplysningar som lämnas enligt artikel 21 kommer under alla omständigheter att beaktas endast om de vid inlämnandet åtföljs av styrkande handlingar.

5.4   Andra skriftliga inlagor

I enlighet med bestämmelserna i detta tillkännagivande uppmanas alla berörda parter att lämna synpunkter och uppgifter samt att lägga fram bevisning till stöd för dessa. Uppgifterna och bevisningen ska, om inget annat anges, ha inkommit till kommissionen senast 37 dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

5.5   Möjlighet att bli hörd av kommissionens utredande avdelningar

Alla berörda parter kan begära att bli hörda av kommissionens utredande avdelningar. Begäran ska göras skriftligen och innehålla skälen till att parten önskar bli hörd. När det gäller utfrågningar rörande undersökningens inledande skede måste begäran lämnas in inom 15 dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. Efter denna tidpunkt måste en begäran om att bli hörd lämnas in inom de tidsfrister som kommissionen fastställer i sin korrespondens med parterna.

5.6   Anvisningar för inlämnande av skriftliga inlagor och besvarade frågeformulär samt korrespondens

Alla skriftliga inlagor, inklusive sådana uppgifter som begärs i detta tillkännagivande, besvarade frågeformulär och korrespondens som de berörda parterna tillhandahåller och för vilka de begär konfidentiell behandling ska märkas Limited  (7).

Berörda parter som lämnar uppgifter märkta Limited ska i enlighet med artikel 19.2 i grundförordningen även lämna en icke-konfidentiell sammanfattning av dessa uppgifter, vilken ska märkas For inspection by interested parties. Sammanfattningen ska vara tillräckligt detaljerad för att det ska vara möjligt att bilda sig en rimlig uppfattning om det väsentliga innehållet i de konfidentiella uppgifterna. Om en berörd part som lämnar konfidentiella uppgifter inte också lämnar en icke-konfidentiell sammanfattning av dessa i begärt format och av begärd kvalitet, kan de konfidentiella uppgifterna komma att lämnas utan beaktande.

Alla inlagor och framställningar från berörda parter ska inges i elektroniskt format (icke-konfidentiella inlagor per e-post och konfidentiella på cd-r/dvd) och innehålla eller vara märkta med den berörda partens namn, adress, e-postadress, telefonnummer och faxnummer. Fullmakter, undertecknade intyganden och uppdateringar av sådana som åtföljer besvarade frågeformulär ska dock lämnas i pappersform, dvs. per post eller personligen, till adressen nedan. En berörd part som inte kan tillhandahålla inlagor och framställningar i elektroniskt format ska i enlighet med artikel 18.2 i grundförordningen omedelbart meddela kommissionen detta. Mer information rörande korrespondens med kommissionen finns på webbplatsen för generaldirektoratet för handel: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence

Kommissionen kan kontaktas på följande adress:

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för handel

Direktorat H

Kontor: N105 04/092

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Fax +32 22985353

E-post: TRADE-R547-Tungsten-el-A@ec.europa.eu

(för exporterande tillverkare, närstående importörer, intresseorganisationer och företrädare för Kina, tillverkare i tredjelandet med marknadsekonomi) eller

TRADE-R547-Tungsten-el-B@ec.europa.eu

(för unionstillverkare, icke-närstående importörer, användare, konsumenter och intresseorganisationer i unionen)

6.   Bristande samarbete

Om en berörd part vägrar att ge tillgång till eller underlåter att lämna nödvändiga uppgifter inom tidsfristerna eller i betydande utsträckning hindrar undersökningen, kan enligt artikel 18 i grundförordningen preliminära eller slutgiltiga, positiva eller negativa avgöranden träffas på grundval av tillgängliga uppgifter.

Om det konstateras att en berörd part har tillhandahållit oriktiga eller vilseledande uppgifter, får dessa lämnas utan beaktande och tillgängliga uppgifter användas.

Om en berörd part inte samarbetar eller endast delvis samarbetar och avgörandena därför i enlighet med artikel 18 i grundförordningen träffas på grundval av tillgängliga uppgifter, kan resultatet bli mindre fördelaktigt för den berörda parten än om denna hade samarbetat.

7.   Förhörsombud

De berörda parterna kan begära att förhörsombudet (Hearing Officer) vid generaldirektoratet för handel ingriper. Förhörsombudet fungerar som kontakt mellan de berörda parterna och kommissionens utredande avdelningar. Förhörsombudet behandlar frågor om tillgång till handlingar i ett ärende, tvister rörande sekretess, ansökningar om förlängning av tidsfrister och ansökningar från tredje parter om att bli hörda. Förhörsombudet kan anordna en utfrågning med en enskild berörd part och agera som medlare så att de berörda parterna får möjlighet att till fullo utöva sin rätt till försvar.

Begäran om att bli hörd av förhörsombudet ska göras skriftligen och innehålla skälen till att parten önskar bli hörd. När det gäller utfrågningar rörande undersökningens inledande skede måste begäran lämnas in inom 15 dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. Efter denna tidpunkt måste en begäran om att bli hörd lämnas in inom de tidsfrister som kommissionen fastställer i sin korrespondens med parterna.

Förhörsombudet kan även anordna utfrågningar där parterna kan redovisa sina ståndpunkter och föra fram motargument i frågor rörande bl.a. sannolikheten för att dumpningen och skadan fortsätter eller återkommer samt unionens intresse.

Närmare uppgifter och kontaktuppgifter finns på förhörsombudets webbsidor på webbplatsen http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm

8.   Tidsplan för undersökningen

Undersökningen kommer i enlighet med artikel 11.5 grundförordningen att slutföras inom 15 månader efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

9.   Möjlighet att begära en översyn enligt artikel 11.3 i grundförordningen

Eftersom denna översyn vid giltighetstidens utgång inleds i enlighet med artikel 11.2 i grundförordningen kommer den inte att leda till en ändring av nivån på de gällande åtgärderna, utan till ett bibehållande eller upphävande av dessa åtgärder i enlighet med artikel 11.6 i grundförordningen.

Om någon berörd part anser att det är befogat med en översyn av nivån på åtgärderna i syfte att möjliggöra en ändring av denna (dvs. en höjning eller en sänkning), kan denna part begära en översyn i enlighet med artikel 11.3 i grundförordningen.

Parter som vill begära en sådan översyn, som i så fall utförs oberoende av den översyn vid giltighetstidens utgång som avses i detta tillkännagivande, kan ta kontakt med kommissionen på den adress som anges ovan.

10.   Behandling av personuppgifter

Alla personuppgifter som samlas in under undersökningens gång kommer att behandlas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (8).


(1)  EUT C 169, 9.6.2011, s. 14.

(2)  EUT L 343, 22.12.2009, s. 51.

(3)  EUT L 72, 13.3.2007, s. 1.

(4)  En exporterande tillverkare är ett företag i det berörda landet som tillverkar och exporterar den undersökta produkten till unionsmarknaden, antingen direkt eller via en tredje part, inbegripet närstående företag som ägnar sig åt tillverkning, inhemsk försäljning eller export av den undersökta produkten.

(5)  Endast importörer som inte är närstående företag till exporterande tillverkare får ingå i urvalet. Importörer som är närstående företag till exporterande tillverkare ska fylla i bilaga I till frågeformuläret för dessa exporterande tillverkare. I enlighet med artikel 143 i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 om tillämpningsföreskrifter för gemenskapens tullkodex ska personer anses vara närstående endast om a) de är tjänstemän eller styrelseledamöter i varandras företag, b) de är juridiskt erkända kompanjoner i någon affärsverksamhet, c) de är arbetsgivare och anställd, d) någon person direkt eller indirekt äger, kontrollerar eller innehar 5 % eller mer av bådas utestående röstberättigande aktier eller andelar, e) en av dem direkt eller indirekt kontrollerar den andra, f) båda två direkt eller indirekt kontrolleras av en tredje person, g) de tillsammans direkt eller indirekt kontrollerar en tredje person eller h) de tillhör samma familj. Personer ska anses tillhöra samma familj endast om de står i ett av följande förhållanden till varandra: i) man och hustru, ii) förälder och barn, iii) syskon (hel- eller halvsyskon), iv) mor- eller farförälder och barnbarn, v) farbror/morbror, faster/moster och syskonbarn, vi) svärförälder och svärson/svärdotter eller vii) svåger och svägerska (EGT L 253, 11.10.1993, s. 1). I detta sammanhang avses med person en fysisk eller en juridisk person.

(6)  Uppgifterna från icke-närstående importörer kan också komma att användas för andra delar av undersökningen än de som avser fastställande av dumpning.

(7)  Med detta avses ett konfidentiellt dokument i enlighet med artikel 19 i rådets förordning (EG) nr 1225/2009 (EUT L 343, 22.12.2009, s. 51) och artikel 6 i WTO-avtalet om tillämpning av artikel VI i allmänna tull- och handelsavtalet 1994 (antidumpningsavtalet). Det är även skyddat i enlighet med artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 (EGT L 145, 31.5.2001, s. 43).

(8)  EGT L 8, 12.1.2001, s. 1.


BILAGA A

Image

Image


BILAGA B

Image

Image


FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

Europeiska kommissionen

9.3.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 71/32


Förhandsanmälan av en koncentration

(Ärende COMP/M.6510 – Remondis/Sortiva/Stam Papier Recycling)

Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande

(Text av betydelse för EES)

2012/C 71/09

1.

Kommissionen mottog den 5 mars 2012 en anmälan om en föreslagen koncentration enligt artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1), genom vilken företagen Sortiva B.V. (Sortiva, Nederländerna) och Remondis Nederland B.V. (Remondis, Nederländerna) på det sätt som avses i artikel 3.1 b i EG:s koncentrationsförordning, förvärvar gemensam kontroll över företagen Sortiva Papier en Kunststoffen B.V. (Sortiva P&K, Nederländerna) och Stam Papier-Recycling B.V. (Stam, Nederländerna), genom förvärv av aktier.

2.

De berörda företagen bedriver följande affärsverksamhet:

Remondis: Insamling, separering och sortering av papper, papp och andra avfallsflöden,

Sortiva: Separering, sortering och återvinning av icke-farligt avfallsflöde, exempelvis trä och byggavfall,

Sortiva P&K: Separering och sortering av papper och papp,

Stam: Insamling, separering och sortering av papper och papp samt arkivförstöring.

3.

Kommissionen har vid en preliminär granskning kommit fram till att den anmälda koncentrationen kan omfattas av EG:s koncentrationsförordning, dock med det förbehållet att ett slutligt beslut i denna fråga fattas senare. Det bör noteras att detta ärende kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande, i enlighet med kommissionens tillkännagivande om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt EG:s koncentrationsförordning (2).

4.

Kommissionen uppmanar berörda tredje parter att till den lämna eventuella synpunkter på den föreslagna koncentrationen.

Synpunkterna ska ha kommit in till kommissionen senast tio dagar efter detta offentliggörande. Synpunkterna kan sändas till kommissionen per fax (+32 22964301), per e-post till COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu eller per post, med angivande av referens COMP/M.6510 – Remondis/Sortiva/Stam Papier Recycling, till

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för konkurrens

Registratorskontoret ”Företagskoncentrationer och -fusioner”

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1 (EG:s koncentrationsförordning).

(2)  EUT C 56, 5.3.2005, s. 32 (Tillkännagivande om ett förenklat förfarande).


ÖVRIGA AKTER

Europeiska kommissionen

9.3.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 71/33


Offentliggörande av en ansökan om ändring i enlighet med artikel 6.2 i rådets förordning (EG) nr 510/2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel

2012/C 71/10

Genom detta offentliggörande tillgodoses den rätt att göra invändningar som fastställs i artikel 7 i rådets förordning (EG) nr 510/2006 (1). Invändningar måste komma in till kommissionen senast sex månader efter dagen för detta offentliggörande.

ANSÖKAN OM ÄNDRING

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 510/2006

ANSÖKAN OM ÄNDRING ENLIGT ARTIKEL 9

”CARNE MARINHOA”

EG-nr: PT-PDO-0117-0233-09.01.2006

SGB ( ) SUB ( X )

1.   Rubrik i produktspecifikationen som berörs av ändringen:

Produktens beteckning

Image

Produktbeskrivning

Image

Geografiskt område

Image

Bevis på ursprung

Framställningsmetod

Samband

Image

Märkning

Nationella krav

Annat (specificera)

2.   Typ av ändring(ar):

Ändring av sammanfattande dokument eller sammanfattning.

Image

Ändring i specifikationen för en registrerad SUB eller SGB för vilken varken det sammanfattande dokumentet eller sammanfattningen har offentliggjorts

Ändring i specifikationen som inte kräver någon ändring i det offentliggjorda sammanfattande dokumentet (artikel 9.3 i förordning (EG) nr 510/2006)

Tillfällig ändring i specifikationen till följd av att de offentliga myndigheterna har infört obligatoriska sanitära eller fytosanitära åtgärder (artikel 9.4 i förordning (EG) nr 510/2006)

3.   Ändring(ar):

3.1   Produktbeskrivning:

Syftet är att kunna saluföra ”Carne Marinhoa” i ålders- och viktklasser som överensstämmer med gällande lagstiftning och motsvarar djurens verkliga vikt vid slakten, inom ramen för genetisk förbättring för att främja köttfunktionen i förhållande till arbetsfunktionen.

Produktklassernas olika beteckningar beroende på djurens ålder och vikt vid slakten överensstämmer med gällande lagstiftning.

3.2   Geografiskt område:

Uppfödarna i kommunerna Coimbra, Figueira da Foz, Montemor-o-Velho och Soure, som gränsar till det geografiska produktionsområdet för ”Carne Marinhoa”, har hos den producentgrupp som förvaltar ursprungsbeteckningen begärt att detta område ska utvidgas. Man hävdar att alla villkor för erhållande av produkten, framför allt i fråga om utfodring, förvaltning, djurtäthet, driftssystem, ras och tradition, är uppfyllda. Det konstateras att mark- och klimatförhållandena, uppfödningsmetoderna, djurtätheten, den dominerande floran, själva rasen ”Marinhoa”, jordbruksmetoderna och drifts- och utfodringssystemet är mycket likartade eller till och med identiska i dessa kommuner, och att det kött som produceras där alltså har fysiska, kemiska och sensoriska egenskaper som i alla avseenden är identiska med dem hos ”Carne Marinhoa”.

3.3   Bevis på ursprung:

Syftet är att tillämpa bestämmelserna om bevis på ursprung i förordningarna (EG) nr 510/2006 och (EG) nr 1898/2006 genom att klart och tydligt redogöra för de förfaranden som uppfödare och slakt-, stycknings- och förpackningsanläggningar ska följa för att produktens geografiska ursprung ska kunna garanteras.

3.4   Märkning:

De tidigare bestämmelserna förtydligas och omformuleras. Dessutom ansöks om godkännande av bestämmelser som syftar till att undvika att tredje part utnyttjar ursprungsbeteckningens värde och anseende genom att förbjuda att namn på återförsäljare och andra aktörer förknippas med den skyddade ursprungsbeteckningen. Inga invändningar görs dock mot att beteckningar av denna typ finns med på produktens etikett.

Dessutom har vissa redaktionella och språkliga förbättringar gjorts i specifikationerna som helhet.

SAMMANFATTANDE DOKUMENT

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 510/2006

”CARNE MARINHOA”

EG-nr: PT-PDO-0117-0233-09.01.2006

SGB ( ) SUB ( X )

1.   Beteckning:

”Carne Marinhoa”

2.   Medlemsstat eller tredjeland:

Portugal

3.   Beskrivning av jordbruksprodukten eller livsmedlet:

3.1   Produkttyp:

Klass 1.1

Färskt kött (och slaktbiprodukter)

3.2   Beskrivning av den produkt för vilken beteckningen i (1) är tillämplig:

Det rör sig om mycket mört och saftigt kött från nötkreatur av rasen ”Marinhoa”, som kännetecknas av sin kraftiga kroppsbyggnad och sin långa mule. Färgen hos köttet ”Marinhoa” går från blekt rosa hos kalven till mörkrött hos de vuxna djuren. Köttet har fast och lätt fuktig konsistens, vilket är orsaken till saftigheten. Fettets färg varierar från vitt till gult beroende på djurets ålder. Köttet får saluföras i följande former:

Ljust kalvkött: Slaktkroppar eller delar av djur som slaktats vid högst åtta månaders ålder. Slaktkroppen väger mellan 70 och 180 kg.

Kalvkött: Slaktkroppar eller delar av djur som slaktats vid mellan åtta och tolv månaders ålder. Slaktkroppen får väga högst 240 kg.

Ungnöt: Slaktkroppar eller delar av han- eller hondjur som slaktats vid mellan tolv och trettio månaders ålder. Slaktkroppen ska väga över 180 kg.

Ko: slaktkropp eller delar från hondjur på över trettio månader. Slaktkroppen ska väga över 220 kg.

Tjur: slaktkroppar eller delar från handjur på över trettio månader. Slaktkroppen ska väga över 220 kg.

3.3   Råvaror (endast för bearbetade produkter):

Ej tillämpligt.

3.4   Foder (endast för produkter av animaliskt ursprung):

Boskap av rasen ”Marinhoa” som föds upp enligt den metod som tillämpas i det geografiska området i fråga ges alltid traditionellt foder baserat på det naturliga betet, som är rikligt i denna region.

Under den årstid då djuren står i ladugården utfodras de med rajgräs, majs (majsblad), spannmålshalm och hö från jordbruksanläggningen eller anläggningar i regionen.

Det är också vanligt att djuren får mjöl som producerats på jordbruksanläggningen av majs, ris eller annat spannmål samt vegetabiliska biprodukter som finns på anläggningen.

3.5   Särskilda steg i produktionsprocessen som måste äga rum i det avgränsade geografiska området:

De djur som ger ”Carne Marinhoa” ska vara födda, uppfödda och slaktade i det avgränsade geografiska området samt registrerade i födelseregistret. Båda föräldrarna ska vara registrerade i stamboken för rasen ”Marinhoa”.

3.6   Särskilda regler för skivning, rivning, förpackning etc.:

3.7   Särskilda regler för märkning:

Oavsett i vilken form köttet säljs ska märkningen innehålla beteckningen ”Carne Marinhoa — Denominação de Origem Protegida", överensstämmelsemärket, som påförs på så sätt att det är outplånligt och inte kan avlägsnas, samt logotypen för beteckningen ”Carne Marinhoa”.

Image

Inga andra beteckningar eller benämningar får förekomma utöver beteckningen ”Carne Marinhoa DOP”, t.ex. återförsäljares eller andras märkningar. Dessa får dock finnas med på etiketten.

4.   Kort beskrivning av det geografiska området:

Det geografiska område där de djur som ger ”Carne Marinhoa” föds, föds upp och slaktas utgörs av kommunerna Águeda, Albergaria-a-Velha, Anadia, Aveiro, Cantanhede, Coimbra, Estarreja, Figueira da Foz, Ílhavo, Mealhada, Mira, Montemor-o-Velho, Murtosa, Oliveira do Bairro, Ovar, Sever do Vouga, Soure och Vagos samt kommundelarna Ul, Loureiro, Pinheiro da Bemposta och Palmaz, som tillhör kommunen Oliveira de Azeméis.

5.   Samband med det geografiska området:

5.1   Specifika uppgifter om det geografiska området:

Det geografiska området är en av Portugals bördigaste regioner. Det innefattar avrinningsområdena för floderna Vouga, Águeda och Antuã. Området Marinha kännetecknas av kraftigt bevattnade jordar med grunt grundvatten, som är mycket bördiga och gynnsamma för foderväxter. I de torrare områdena dominerar spannmålsodling, framför allt majs. Jordens egenskaper försvårar mekanisering, och därför behövdes storvuxna nötkreatur som kunde arbeta på de mycket tunga jordarna. De valdes både för sin arbetskapacitet och för sitt kött.

Förhållandena gör att djuren kan beta fritt på små jordlotter eller utfodras med foder- och spannmålsprodukter.

5.2   Specifika uppgifter om produkten:

Rasen ”Marinhoa”, som är mycket väl anpassad till regionen, föddes ursprungligen upp för sin funktion som både arbets- och köttdjur. Trots att den traditionella odlingen och födan bevarats används djuren i dag inte längre för arbete, och förbättringen av rasen har alltså inriktats på förbättring av de köttproducerande egenskaperna.

Nötkreatur av rasen ”Marinhoa” har en morfologi och ett kroppsindex som lämpar sig väl för de tunga jordarna i regionen och det särskilda uppfödningssystem som anpassats efter dessa förhållanden.

Med detta produktionssystem erhålls förhållandevis stora slaktkroppar. Det kött som rasen ”Marinhoa” ger efter styckning av slaktkropparna går från blekt rosa hos kalven till mörkrött hos de vuxna djuren Köttet har fast och lätt fuktig konsistens. Fettets färg varierar från vitt till blekgult beroende på djurets ålder.

Köttet är mycket saftigt och välsmakande.

5.3   Orsakssamband mellan det geografiska området och produktens kvalitet eller egenskaper (för SUB) eller en viss kvalitet, ett visst anseende eller en viss annan egenskap som kan hänföras till produkten (för SGB):

Mark- och klimatförhållandena i produktionsområdet, tillsammans med rasens egenskaper och den naturliga födan, resulterar i medelstora till stora djur vars slaktkroppar, som ibland är tunga för slaktåldern, har lite inre och yttre fett. Köttet har även särskilda sensoriska egenskaper – det är mycket mört och saftigt, har utpräglad smak, fast textur och angenäm konsistens samt, framför allt, karakteristisk och välavvägd arom och smak, vilket helt beror på miljön och den naturliga födan i form av bete eller foder som djuren får i ladugården.

Hänvisning till offentliggörandet av specifikationen:

(artikel 5.7 i förordning (EG) nr 510/2006)

http://www.gpp.pt/Valor/doc/CE_Carne_marinhoa_DOP.pdf


(1)  EUT L 93, 31.3.2006, s. 12.