ISSN 1977-1061

doi:10.3000/19771061.C_2011.377.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

C 377

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

54 årgången
23 december 2011


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

I   Resolutioner, rekommendationer och yttranden

 

RESOLUTIONER

 

Rådet

2011/C 377/01

Rådets resolution av den 6 december 2011 om riktlinjer om rymdens mervärde och fördelar för europeiska medborgares säkerhet

1

 

YTTRANDEN

 

Europeiska datatillsynsmannen

2011/C 377/02

Yttrande från Europeiska datatillsynsmannen om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om bostadslåneavtal

5

 

II   Meddelanden

 

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2011/C 377/03

Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 107 och 108 i FEUF – Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningar ( 1 )

8

2011/C 377/04

Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 107 och 108 i FEUF – Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningar ( 2 )

13

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Rådet

2011/C 377/05

Meddelande till personer, grupper och enheter på den förteckning som anges i artikel 2.3 i rådets förordning (EG) nr 2580/2001 om särskilda restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter i syfte att bekämpa terrorism (se bilagan till rådets förordning (EU) nr 1375/2011)

17

 

Europeiska kommissionen

2011/C 377/06

Eurons växelkurs

19

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

 

(2)   Text av betydelse för EES, utom när det gäller produkter som omfattas av bilaga I till fördraget

SV

 


I Resolutioner, rekommendationer och yttranden

RESOLUTIONER

Rådet

23.12.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 377/1


RÅDETS RESOLUTION

av den 6 december 2011

om riktlinjer om rymdens mervärde och fördelar för europeiska medborgares säkerhet

2011/C 377/01

EUROPEISKA UNIONENS RÅD

SOM BEAKTAR

1.

resolutionen Globala utmaningar: hur man drar full nytta av europeiska rymdsystem, som antogs vid rymdrådets sjunde möte den 25 november 2010,

2.

rådets slutsatser av den 31 maj 2011 om en rymdstrategi för Europeiska unionen i allmänhetens tjänst och kommissionens meddelande En rymdstrategi för Europeiska unionen i allmänhetens tjänst som antogs den 4 april 2011,

3.

resolutionen av den 26 november 2008 från Europeiska rymdorganisationens råd på ministernivå om rymdens roll för uppnåendet av Europas globala mål,

4.

kommissionens meddelande Europa 2020 – En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla som antogs den 3 mars 2010 (1),

5.

ramavtalet mellan Europeiska gemenskapen – som efterträtts av Europeiska unionen – och Europeiska rymdorganisationen (nedan kallat ramavtalet), som trädde i kraft den 28 maj 2004, samt det ökande samarbetet mellan de båda parterna,

6.

SOM KONSTATERAR att EU:s befogenheter i rymden, som införts i och med ikraftträdandet av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, stärker rymdfrågornas politiska dimension i Europa (2),

7.

SOM FRAMHÅLLER den roll som rymdsystem spelar för att tillhandahålla information och praktiska verktyg för utveckling och genomförande av europeisk politik inom områdena miljö, klimatförändringar, humanitärt bistånd, civilskydd och krishantering för att ge bättre skydd åt människor, egendom, miljö och kulturarv vid naturkatastrofer och av människor skapade katastrofer,

8.

SOM UNDERSTRYKER att rymdtillgångar kan bidra avsevärt till målen för den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (GSFP), och NOTERAR i detta sammanhang undertecknandet den 20 juni 2011 av ett administrativt arrangemang mellan Europeiska försvarsbyrån (EDA) och Europeiska rymdorganisationen (ESA) (3),

9.

SOM KONSTATERAR att beslutsfattare och andra användare i och med färdigställandet och användningen av de globala navigationssystemen Galileo och Egnos och av programmet för global övervakning för miljö och säkerhet (GMES) kommer att ha tillgång till avancerade och tillförlitliga verktyg som är inriktade på att uppfylla europeiska och icke-europeiska medborgares krav på säkerhet och trygghet, i synnerhet genom driftskompatibilitet och en helhetsanvändning av rymdtillämpningar för krishantering, civilskydd och humanitärt bistånd,

10.

SOM VÄLKOMNAR uppskjutningen av de första två Galileo-satelliterna i samband med den första Sojuz-uppskjutningen från Centre Spatial Guyanais – Europe’s Spaceport (Europas rymdbas), som ett betydelsefullt nytt steg i Europas rymdverksamhet,

11.

SOM ERINRAR OM att rymdinfrastrukturen, som är av avgörande betydelse på grund av ovan nämnda skäl, måste skyddas från naturrisker, inbegripet potentiella följder av solstormar, och risker till följd av mänsklig verksamhet (till exempel rymdskrot),

12.

SOM NOTERAR kommissionens meddelande En budget för Europa 2020 (4), som innehåller förslag inför EU:s fleråriga budgetram för perioden 2014–2020,

13.

SOM KONSTATERAR att dessa riktlinjer från rymdrådet inte påverkar besluten om den kommande fleråriga budgetramen,

I.   En rymd för säkerhet och hållbar utveckling

14.

ERINRAR OM att GMES och Galileo/Egnos är Europeiska unionens flaggskeppsprogram under Europeiska kommissionens ansvarsområde och förvaltning och att GMES också bygger på ett partnerskap med ESA och dess medlemsstater där andra berörda europeiska organ medverkar, BEKRÄFTAR att det är en prioriterad fråga för EU att säkerställa utvecklingen och användningen av hållbara GMES-tjänster och hållbar GMES-infrastruktur på medellång och lång sikt, UPPMANAR Europeiska kommissionen att i god tid vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa programmets fortsättning och försäkra GMES-användare och -intressenter om sitt engagemang för GMES-programmet,

15.

KONSTATERAR att GMES spelar en viktig roll för att säkerställa att Europa på egen hand får tillgång till strategisk nyckelinformation som bildar underlag för EU-politik på många områden som fastställs i fördraget, till exempel jordbruk, miljö, transport, energi, hälso- och sjukvård, civilskydd, humanitärt bistånd och säkerhet, och UNDERSTRYKER därför behovet av att säkerställa kontinuitet och tillgänglighet vad gäller infrastruktur och tjänster efter 2013,

16.

NOTERAR att klimatförändringarna har allvarliga konsekvenser för både samhället och ekonomin samt för naturliga och förvaltade ekosystem, KONSTATERAR att GMES utgör ett viktigt europeiskt bidrag till de globala ansträngningarna att förstå klimatförändringarna och både kontrollera och minska deras konsekvenser och UNDERSTRYKER att genomförandet av en särskild klimatförändringstjänst inom GMES bör komplettera och interagera med andra befintliga tjänster och verksamheter för att bemöta denna utmaning,

17.

VÄLKOMNAR att satellitbaserad information på ett ändamålsenligt sätt tillhandahållits inom ramen för GMES-programmet för att stödja krisinsatser vid de senaste katastroferna runt om i världen, ANSER att GMES har en viktig roll att spela som grundpelare för förstärkt europeisk beredskapskapacitet vid nödsituationer, i samverkan med befintliga mekanismer, och UPPMANAR Europeiska kommissionen att ytterligare förbättra tillgängligheten till relevanta data och uppgifter från nationella program vid krissituationer,

18.

VÄLKOMNAR det som Europeiska kommissionen har åstadkommit vid utvecklingen av preoperativ kapacitet för GMES-säkerhetstjänster och REKOMMENDERAR Europeiska kommissionen att, i nära samverkan med Europeiska utrikestjänsten, medlemsstaterna och berörda EU-byråer som Frontex, Europeiska unionens satellitcentrum (EUSC) och Europeiska sjösäkerhetsbyrån, slutföra fastställandet av och påskynda övergången till fullt operationsdugliga GMES-säkerhetstjänster till stöd för EU:s yttre åtgärder och gräns- och sjöövervakning, på grundval av användarbehoven,

19.

UPPMANAR Europeiska kommissionen att, efter nära samråd med samtliga berörda intressenter, lämna förslag till organisationsram, inbegripet ledning, och inrättande av de planerade operativa tjänsterna, UPPMANAR i synnerhet kommissionen att slutföra fastställandet av en lämplig datastrategi för GMES som bygger på fullständig och öppen tillgång till information som framställts genom GMES-tjänsterna och data som insamlats genom GMES-infrastrukturen, med förbehåll för relevanta internationella avtal, begränsningar av säkerhetsskäl och licensvillkor, inklusive registrering och godkännande av användarlicenser, och som maximerar användningen av GMES och bygger på en god avvägning mellan kostnadsfri tillgång till vissa offentliga uppgifter och tjänster och behovet av att stärka jordobservationsmarknaderna i Europa och tillväxten hos befintliga och nya europeiska företag som tillhandahåller data och datatjänster samt hanteringen av säkerheten när det gäller GMES-komponenterna och GMES-informationen,

20.

ANSER att frågan om äganderätten till GMES-rymdinfrastrukturen är av central betydelse för GMES framtid och UPPMANAR Europeiska kommissionen och ESA att snarast möjligt slutföra bedömningen av denna fråga,

21.

NOTERAR Europaparlamentets och rådets beslut om bestämmelserna om åtkomst till den offentliga reglerade tjänst som tillhandahålls av de globala navigationssatellitsystem som inrättats inom ramen för Galileoprogrammet (5) och UPPMANAR Europeiska kommissionen att, med stöd från Europeiska utrikestjänsten och i nära samarbete med medlemsstaterna och relevanta användargrupper, fastställa de åtgärder som är lämpliga för att säkerställa att den offentliga reglerade tjänsten och därtill hörande system utan problem ska kunna tas i bruk, samt fullt ut beakta nationell infrastruktur, då detta kommer att förbättra EU:s krishanteringskapacitet,

22.

KONSTATERAR att satellitkommunikationer utgör en central kapacitet vid all krishantering och alla krishanteringsinsatser och är en ytterst viktig och begränsad resurs, i synnerhet när markinfrastruktur skadas eller slås ut, och REKOMMENDERAR Europeiska kommissionen, Europeiska utrikestjänsten och medlemsstaterna att, med stöd av EDA, verka för tryggad och garanterad tillgänglighet till kommersiella och offentliga satellitkommunikationer för krishanteringsaktörer,

23.

BETONAR att en ändamålsenlig krishantering kräver mobilisering av tillräckliga resurser och tillräcklig information för att de ska kunna utnyttjas optimalt och kräver därför att olika rymd- och markbaserade tillämpningar integreras till stöd för samordning av aktiviteter som utförs av flera olika aktörer verksamma inom civilskyddsinsatser och humanitära insatser,

24.

UPPMANAR, med beaktande av ovanstående, Europeiska kommissionen och i tillämpliga fall, med stöd från Europeiska utrikestjänsten, ESA och medlemsstaterna, att med stöd av EDA,

höja medvetenheten hos potentiella användare om potentiell kapacitet att integrera rymdtillämpningar i lämpliga system,

säkerställa ett optimalt utnyttjande av rymdlösningar inom ramen för den europeiska mekanismen för samordning inom civilskyddsområdet,

ta fram lösningar som leder till driftskompatibilitet mellan rymdrelaterade tekniksystem och ett enhetligt ramverk för operativa rutiner för användning av rymdbaserade tillämpningar för krishanteringsändamål,

dessutom undersöka olika alternativ för miniatyrisering genom användning av små satelliter (mikro-, nano- och pikosatelliter) för att minska kostnaderna,

II.   Säkerhet och hållbarhet för rymden

25.

NOTERAR att det finns allvarliga hot mot rymdtillgångar och tillhörande markinfrastruktur, bland annat kollisionsrisker och påverkan från väderförhållandena i rymden, KONSTATERAR vikten av att skydda sådana rymdtillgångar och rymdtjänster, som är av avgörande betydelse för den europeiska ekonomin och politiken och INSER att det finns behov av effektiv kapacitet för Space Situational Awareness (SSA) (medvetenhet om situationen i rymden) som en verksamhet på europeisk nivå, bland annat för att se till att europeiska rymdtillgångar och framtida uppskjutningar bättre skyddas från rymdskrot och andra föremål i rymden samt väderfenomen i rymden, och att Europeiska unionen därför i största möjliga utsträckning bör utnyttja tillgångar, kompetens och färdigheter som redan finns eller som håller på att utvecklas i medlemsstaterna, på europeisk nivå och, vid behov, internationellt,

26.

ÄR MEDVETET OM ESA:s viktiga bidrag till SSA:s förberedelseprogram, UPPMANAR, i medvetenhet om den dubbla användningen av ett sådant system och med beaktande av dess särskilda säkerhetsdimension, Europeiska kommissionen och Europeiska utrikestjänsten att i nära samarbete med ESA och de medlemsstater som äger sådana tillgångar och har kapacitet, och i samråd med alla berörda parter, lägga fram förslag i syfte att till fullo utnyttja och vidareutveckla dessa tillgångar och denna kapacitet, för att utveckla en SSA-kapacitet som en aktivitet på europeisk nivå och i detta sammanhang fastställa en lämplig förvaltnings- och datastrategi som tar hänsyn till den höga känsligheten hos SSA-data,

27.

NOTERAR att den framtida operativa kapaciteten på europeisk nivå inom SSA-området bör omfatta tre segment, dvs. övervakning och spårning av föremål i omlopp, prognoser om och bevakning av väderfenomen i rymden och deras effekter i synnerhet på viktig infrastruktur samt övervakning av jordnära föremål, inom ramen för definitionen av en SSA-kapacitet, grundad på den godkända aggregeringen (6) av civila och militära SSA-användarkrav,

28.

KONSTATERAR att skyddet av rymdtillgångar kommer att förutsätta fortsatt forskningsverksamhet inom sådana områden som effekter av vädret i rymden, spårning, prognoser, skadebegränsning och bortskaffande i fråga om jordnära föremål och rymdskrot och UPPMANAR Europeiska kommissionen, ESA och medlemsstaterna att utvärdera lämpliga åtgärder för att på ett adekvat sätt kunna hantera dessa frågor,

29.

ÄR MEDVETET OM behovet av att öka säkerheten och hållbarheten vid all verksamhet i yttre rymden, UPPREPAR i detta sammanhang vikten av att fortsätta diskussioner på multilateral nivå om utkastet till den internationella uppförandekodexen för verksamhet i yttre rymden för att se till att så många stater som möjligt ansluter sig till kodexen, ANSER vidare att utökad tillgång till adekvat och tillförlitlig information om rymdverksamhet kommer att utgöra en förtroendeskapande åtgärd som lägger grunden till ökat förtroende när det gäller användningen av yttre rymden för fredliga ändamål,

30.

ANSER att industripolitiken för rymden bör beakta rymdsektorns särdrag och alla medlemsstaters intresse av att investera i rymdtillgångar, och syfta till följande gemensamma mål: stödja den europeiska kapaciteten att utforma, utveckla, lansera, driva och utnyttja rymdsystem, stärka den europeiska industrins konkurrenskraft för både hemmamarknaden och exportmarknaden samt främja konkurrens och balanserad utveckling och mobilisering av kapacitet inom Europa, UNDERSTRYKER behovet av att undersöka huruvida lämpliga åtgärder är nödvändiga på europeisk och internationell nivå för att garantera hållbarheten hos och den ekonomiska utvecklingen av rymdverksamhet, inklusive den som bedrivs av den europeiska kommersiella sektorn,

31.

ERINRAR (7), när det gäller rymdverksamhetens hållbarhet, om sin uppmaning till alla europeiska institutionella aktörer att som en prioritet överväga att använda bärraketer som utvecklats i Europa och undersöka deras eventuella medverkan i verksamhet som rör utnyttjande av bärraketer, för att bibehålla ett oberoende, tillförlitligt och kostnadseffektivt tillträde till rymden på rimliga villkor,

III.   Utforskning

32.

ERINRAR OM diskussionerna på politisk nivå mellan europeiska och internationella partner vid den tredje utforskningskonferensen och det första mötet med den internationella högnivåplattformen för utforskningsfrågor i Lucca, Italien, den 10 november 2011 och den förklaring som då antogs, där man konstaterade fördelarna med en kontinuerlig och strukturerad policydialog på hög nivå om framtida rymdutforskning som kan bidra till att fastställa möjliga områden för internationellt samarbete och VÄLKOMNAR Förenta staternas erbjudande om att anordna nästa dialogmöte,

33.

INSER potentialen i robotteknisk och mänsklig utforskning i jordnära omloppsbana och bortom denna, med stöd av en internationell politisk högnivådialog på regeringsnivå för att skapa samhälleliga, intellektuella och ekonomiska framsteg och fördelar för medborgarna, bl. a. genom att inrätta globala partnerskap för gemensamma ambitiösa och fredliga mål, främja vetenskapliga framsteg, stimulera till framtida upptäckter, möta globala utmaningar i rymden och på jorden genom användning av innovativ teknik, inspirera hela samhället och särskilt de yngre generationerna genom kollektiva och individuella ansträngningar och möjliggöra ekonomisk expansion och nya affärsmöjligheter,

34.

UPPMANAR Europeiska kommissionen, ESA och medlemsstaterna att fortsätta diskussionerna på europeisk nivå och med internationella partner för att fastställa en strategi för perioden efter 2020, inbegripet europeisk medverkan i denna strategi, vid förberedelserna inför kommande dialogmöte där europeiska strävanden, prioriteringar och resurser bör beaktas.


(1)  Dok. 7110/10.

(2)  I synnerhet artiklarna 4 och 189.

(3)  Dok. 10085/11.

(4)  Dok. 12475/11.

(5)  EUT L 287, 4.11.2011, s. 1.

(6)  Dok. 15715/11.

(7)  Dok. 16864/10.


YTTRANDEN

Europeiska datatillsynsmannen

23.12.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 377/5


Yttrande från Europeiska datatillsynsmannen om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om bostadslåneavtal

2011/C 377/02

EUROPEISKA DATATILLSYNSMANNEN HAR AVGETT DETTA YTTRANDE

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 16,

med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, särskilt artiklarna 7 och 8,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (1), och

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (2), särskilt artikel 28.2.

HÄRIGENOM FRAMFÖRS FÖLJANDE

1.   INLEDNING

1.

Den 31 mars 2011 antog kommissionen ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om bostadslåneavtal (nedan kallat förslaget).

1.1   Samråd med Europeiska datatillsynsmannen

2.

Kommissionen skickade förslaget till Europeiska datatillsynsmannen den 31 mars 2011. Datatillsynsmannen tolkar detta som en begäran om att ge råd till gemenskapsinstitutioner och gemenskapsorgan i enlighet med artikel 28.2 i förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (nedan kallad förordning (EG) nr 45/2001). Kommissionen har tidigare (3), innan förslaget antogs, gett datatillsynsmannen möjlighet att lämna informella synpunkter. Europeiska datatillsynsmannen välkomnar öppenheten i processen, som har bidragit till att på ett tidigt stadium göra texten bättre ur dataskyddssynpunkt. Kommissionen har i förslaget tagit hänsyn till vissa av datatillsynsmannens synpunkter. Europeiska datatillsynsmannen välkomnar den uttryckliga hänvisningen till det aktuella samrådet i förslagets ingress.

1.2   Allmän bakgrund

3.

I förslaget avses med ansvarsfull utlåning den omsorg kreditgivare och kreditförmedlare visar när det gäller att låna ut belopp som konsumenterna har råd med och som är anpassade efter deras behov och omständigheter. Begreppet ansvarsfull utlåning innebär att konsumenterna bör lämna relevant, fullständig och korrekt information om sin ekonomiska situation och uppmuntras att fatta väl underbyggda och hållbara beslut.

4.

I förslaget nämns en rad faktorer som inverkar vid beslutet om att bevilja ett hypotekslån och vid låntagarens slutliga val av låneprodukt, och även låntagarens förmåga att betala tillbaka lånet. Hit hör bland annat det ekonomiska klimatet, skillnader i synen på informationsbehov, intressekonflikter, luckor och inkonsekvenser i lagstiftningen samt andra faktorer som låntagarens förmåga att förstå finansiell information och hypoteksfinansieringsstrategier. Enligt förslaget var vissa marknadsaktörers oansvariga beteende en av orsakerna till finanskrisen, varför oansvarig utlåning och oansvarigt låntagande står i fokus för lagstiftningsinitiativet i syfte att undvika en upprepning av den finansiella krisen.

5.

Därför innefattar förslaget krav på tillsyn och övervakning av kreditgivare samt skyldigheter och rättigheter för låntagare i syfte att skapa en tydlig rättslig ram som ska skydda bostadslånemarknaden i EU mot de skadliga effekter som uppstod under finanskrisen.

1.3   Förhållande till EU:s uppgiftsskydd

6.

Förslaget omfattar ett begränsat antal verksamheter som är relevanta för EU:s bestämmelser om uppgiftsskydd. De handlar främst om hur kreditgivare och kreditförmedlare ska använda den s.k. kreditdatabasen för att bedöma konsumenters kreditvärdighet och om hur konsumenter ska lämna information till kreditgivare eller kreditförmedlare.

7.

Datatillsynsmannen välkomnar att förslagets nuvarande text innefattar viktiga hänvisningar till gällande bestämmelser om uppgiftsskydd, men vill påpeka att det behövs vissa förtydliganden. Å ena sidan bör förslaget inte innehålla alltför detaljerade bestämmelser om respekten för principerna om uppgiftsskydd, eftersom denna garanteras i och med att all uppgiftsbehandling omfattas av de nationella lagar som genomför direktiv 95/46/EG. Å andra sidan föreslår datatillsynsmannen vissa förbättringar av texten för att förtydliga den och för att undvika att kriterier för att fastställa åtkomsträttigheter till kreditdatabasen underställs delegerad lagstiftning.

2.   ANALYS AV FÖRSLAGET

2.1   Hänvisning till direktiv 95/46/EG och skyldigheten att bedöma en konsuments kreditvärdighet

Skäl 30

8.

Datatillsynsmannen välkomnar att förslaget innefattar en hänvisning till direktiv 95/46/EG i ingressen till direktivet. I skäl 30 beskrivs den allmänna tillämpningen av direktiv 95/46/EG på behandlingen av uppgifter i samband med bedömningen av konsumenters kreditvärdighet.

9.

För att återspegla att all uppgiftsbehandling måste utföras i enlighet med tillämpningsföreskrifterna och att det är lämpligt att hänvisa de olika nationella lagar som införlivar detta direktiv bör det läggas till en allmän artikel enligt följande i förslaget: ”All behandling av personuppgifter enligt det här direktivet ska utföras i enlighet med gällande nationell lagstiftning om tillämpning av direktiv 95/46/EG.” Om en sådan artikel införs kan de specifika hänvisningarna till direktivet i artiklarna 15.3 och 16.4 tas bort.

Artikel 14

10.

Enligt artikel 14 i förslaget ska kreditgivare vara skyldiga att göra en grundlig bedömning av konsumentens kreditvärdighet. Bedömningen bör baseras på kriterier som konsumentens inkomst, besparingar, skulder och andra ekonomiska förpliktelser. Denna skyldighet kan få betydande inverkan på enskildas privatliv när de ansöker om kredit, eftersom kreditgivaren kan få möjlighet att bedöma ett flertal typer av information och en stor mängd uppgifter. Därför välkomnar datatillsynsmannen införandet av specifikationer i texten i fråga om att begränsa kreditgivarens sökning till den ”nödvändiga” information som kreditgivaren har erhållit. I artikel fastställs i allmänna ordalag att denna information enbart får erhållas från ”relevanta interna eller externa källor”. Datatillsynsmannen välkomnar den uttryckliga hänvisningen till de principer om nödvändighet och proportionalitet som anges i artikel 6 i direktiv 95/46/EG, men föreslår ändå att det, så långt det är möjligt, ska göras en mer detaljerad specifikation av vilka källor som information får hämtas från.

2.2   Sökning i kreditdatabasen

11.

Kreditdatabasen nämns första gången i skäl 27 där det framhålls att den är till nytta vid bedömningen av kreditvärdighet och även under lånets löptid. I skälet anges också att konsumenterna i enlighet med direktiv 95/46/EG bör underrättas om att kreditdatabasen utnyttjas och bör ha rätt att få tillgång till databasen för att rätta, utplåna eller blockera personuppgifter om dem i databasen. I artikel 14 införs särskilda skyldigheter för kreditgivaren i fråga om ett eventuellt avslag på en kreditansökan, särskilt i samband med en sökning i kreditdatabasen.

12.

Mer allmänna bestämmelser om kriterier för tillgång till databaser fastställs i artikel 16. Artikel 16 är väldigt allmänt formulerad. (”Varje medlemsstat ska säkerställa att alla kreditgivare kan få icke-diskriminerande tillgång till databaser som i den medlemsstaten används för att bedöma […] kreditvärdighet och övervaka konsumenters fullgörande av kreditvillkoren […].”) Det anges inte i texten huruvida databaserna bör vara särskilt framtagna för den här typen av kreditprövningar, vem som är ansvarig för databasen, vilka slags uppgifter som kan finnas i databasen, vad ”övervakning” av konsumenters fullgörande innebär osv. Datatillsynsmannen förstår att kreditdatabaser har olika struktur och är upprättade inom olika rättsliga ramar i de olika medlemsstaterna och att en fullständig harmonisering av ovannämnda kriterier ligger utanför direktivets räckvidd. Förslaget bör dock syfta till att införa harmoniserade villkor för tillgång till databasen så att till exempel en kreditgivare i Belgien kan få tillgång till kredithistoriken för en konsument i Italien (trots att de belgiska och italienska databaserna kan vara olika) på samma villkor som italienska kreditgivare, om konsumenten ansöker om ett hypotekslån i Belgien. Kriterierna för harmoniserad tillgång ska specificeras närmare i delegerade akter från kommissionen (se artikel 16.2). Datatillsynsmannen noterar också hänvisningen till direktiv 95/46/EG i artikel 16.4 (4).

13.

Datatillsynsmannen har redan framfört sin åsikt att åtgärder som får väsentlig inverkan på invånarnas privatliv inte bör behandlas i delegerad lagstiftning. Detaljerna kan mycket väl utvecklas i sådan lagstiftning, men de viktigaste effekterna för invånarna bör vara tydliga och överenskomna i den lagstiftning som antas enligt det ordinarie lagstiftningsförfarandet. Ur ett uppgiftsskyddsperspektiv är datatillsynsmannen särskilt oroad över den uppenbara motsägelsen mellan (ett ännu inte identifierbart antal) kreditgivares generella möjlighet att göra sökningar i databasen enligt artikel 16 och den ”lätta” skyldighet som införs enbart genom skäl 27, nämligen att ”[konsumenter ska] underrättas om en databas används” och ”ska […] få tillgång till uppgifterna […] rätta, utplåna eller blockera personuppgifter om dem […]”. Datatillsynsmannen anser att den registrerades konkreta möjlighet att utnyttja sina rättigheter enligt direktiv 95/46/EG är beroende av möjligheten att identifiera möjliga mottagare av de personuppgifter som kreditdatabsen innehåller. Effekten av hänvisningen till de rättigheter som fastställs i direktiv 95/46/EG kan alltså upphävas av att den registrerade inte har möjlighet att tydligt och i förebyggande syfte identifiera vilka fysiska och juridiska personer som kan få tillgång till databasen.

14.

Därför föreslår datatillsynsmannen vissa justeringar av texten till direktivet för att avhjälpa dessa brister. All (5) tillgång till databasen bör omfattas av följande villkor, som bör införas i artikel 16: (i) Definition av kriterierna för att ge kreditgivare eller kreditförmedlare tillgång till databasen och framför allt förtydligande av huruvida enbart kreditgivare eller kreditförmedlare som har slutit avtal med konsumenten eller som uppmanas av konsumenten att vidta åtgärder för att ingå avtalsförbindelser med denne (6) kan få tillgång till konsumentens uppgifter. (ii) Skyldighet att i förväg underrätta konsumenten om att en viss kreditgivare eller kreditförmedlare har för avsikt att ta del av konsumentens personuppgifter i databasen. (iii) Skyldighet att samtidigt underrätta konsumenten om dennes rätt att få tillgång till, rätta, blockera eller utplåna de uppgifter som databasen innehåller, i enlighet med principerna i direktiv 95/46/EG.

15.

Om sådana allmänna kriterier och skyldigheter införs i texten kan den särskilda bestämmelsen i artikel 14.2 c och skäl 29 om skyldigheten att underrätta konsumenten om tillgång till databasen om en kreditansökan avslås tas bort ur texten.

3.   SLUTSATSER

16.

Datatillsynsmannen välkomnar att det i förslaget särskilt hänvisas till direktiv 95/46/EG. Däremot föreslås några mindre justeringar av texten för att förtydliga hur principerna om uppgiftsskydd ska tillämpas på de behandlingsoperationer som omfattas av förslaget. Särskilt gäller följande:

För att bättre avspegla att de nationella lagar som genomför direktiv 95/46/EG bör användas som referens och betona att all uppgiftsbehandling måste utföras i enlighet med den lagstiftningen föreslår datatillsynsmannen att en ny artikel som särskilt uttrycker detta införs. Då skulle det också gå att ta bort andra hänvisningar till direktiv 95/46/EG i förslagets text.

Det bör mer detaljerat anges i förslaget från vilka källor information om kreditgivarens kreditvärdighet får hämtas.

Definitionen av kriterierna för att få göra sökningar i databasen och skyldigheterna att underrätta den registrerade om sina rättigheter innan sökningar görs i databasen bör införas i förslaget för att på så sätt säkerställa att den registrerade får konkret och faktisk möjlighet att utöva sina rättigheter.

Utfärdat i Bryssel den 25 juli 2011.

Giovanni BUTTARELLI

Biträdande Europeisk datatillsynsman


(1)  EGT L 281, 23.11.1995, s. 31 (nedan kallat direktiv 95/46/EG).

(2)  EGT L 8, 12.1.2001, s. 1.

(3)  I december 2010.

(4)  Där står det att artikeln inte ska ”påverka tillämpningen av Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG […]”. Se emellertid punkt 9 där det föreslås en ändring av denna artikel.

(5)  Detta begrepp bör tolkas som tillgång för en godkänd kreditgivare vid vilken tidpunkt som helst.

(6)  Se artikel 7 b i direktiv 95/46/EG.


II Meddelanden

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Europeiska kommissionen

23.12.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 377/8


Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 107 och 108 i FEUF

Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningar

(Text av betydelse för EES)

2011/C 377/03

Datum för antagande av beslutet

6.7.2010

Referensnummer för statligt stöd

N 261/09

Medlemsstat

Tyskland

Region

Mecklenburg-Vorpommern

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Liebherr MCCtec Rostock GmbH

Rättslig grund

Investitionszulagengesetz 2007 vom 23. Februar 2007, Investitionszulagengesetz 2010 vom 7. Dezember 2008, 36. Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ vom 12. April 2007

Typ av stödåtgärd

Individuellt stöd

Syfte

Regional utveckling, Sysselsättning

Stödform

Bidrag, Skattelättnad

Budget

Totalt planerat stödbelopp 22,33 miljoner EUR

Stödnivå

17,21 %

Varaktighet

2010–2015

Ekonomisk sektor

Tillverkningsindustrin

Den beviljande myndighetens namn och adress

Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern

Werkstr. 213

19061 Schwerin

DEUTSCHLAND

Finanzamt Ribnitz-Damgarten

Postfach 1061

18301 Ribnitz-Damgarten

DEUTSCHLAND

Övriga upplysningar

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sv.htm

Datum för antagande av beslutet

22.8.2011

Referensnummer för statligt stöd

SA.32037 (10/N)

Medlemsstat

Sverige

Region

Västra Götalands län

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Broadband development in Västra Götaland

Rättslig grund

Lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län, förordning (2007:713) om regionalt tillväxtarbete och Kommunallagen (1991:900).

Typ av stödåtgärd

Stödordning

Syfte

Regional utveckling

Stödform

Bidrag

Budget

Totalt planerat stödbelopp 350 miljoner SEK

Stödnivå

Varaktighet

till den 2014

Ekonomisk sektor

Post- och telekommunikationstjänster

Den beviljande myndighetens namn och adress

Västra Götalandsregionen

Box 1091

SE-405 23 Göteborg

SVERIGE

Övriga upplysningar

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sv.htm

Datum för antagande av beslutet

8.11.2011

Referensnummer för statligt stöd

SA.33076 (11/N)

Medlemsstat

Spanien

Region

Pais Vasco

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Régimen de ayudas a la creación, desarrollo y producción audiovisual en el País Vasco

Rättslig grund

Orden de 25 de mayo de 2011, de la Consejera de Cultura de País Vasco, por la que se convoca la concesión de ayudas a la creación, desarrollo y producción audiovisual.

Typ av stödåtgärd

Stödordning

Syfte

Främjande av kultur, Sektorutveckling

Stödform

Bidrag

Budget

 

Beräknade utgifter per år (i miljoner i nationell valuta): 3,02 miljoner EUR

 

Totalt planerat stödbelopp 3,02 miljoner EUR

Stödnivå

50 %

Varaktighet

1.4.2011–31.3.2012

Ekonomisk sektor

Media

Den beviljande myndighetens namn och adress

Dirección de Promoción de la Cultura

Departamento de Cultura

Gobierno Vasco

C/ Donostia-San Sebastián, 1

01010 Vitoria-Gasteiz

ESPAÑA

Övriga upplysningar

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sv.htm

Datum för antagande av beslutet

8.11.2011

Referensnummer för statligt stöd

SA.33077 (11/N)

Medlemsstat

Förenade kungariket

Region

North East

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Northumberland Uplands Rural Community Broadband

Rättslig grund

Local Government Act 2003

Typ av stödåtgärd

Individuellt stöd

Syfte

Sektorutveckling, Regional utveckling

Stödform

Bidrag

Budget

 

Beräknade utgifter per år: 0,5 miljoner GBP

 

Totalt planerat stödbelopp 0,5 miljoner GBP

Stödnivå

70 %

Varaktighet

1.11.2011–1.4.2012

Ekonomisk sektor

Post- och telekommunikationstjänster

Den beviljande myndighetens namn och adress

Northumberland County Council

Regeneration Programmes & Funding Team

County Hall

Morpeth

NE61 2EF

UNITED KINGDOM

Övriga upplysningar

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sv.htm

Datum för antagande av beslutet

25.7.2011

Referensnummer för statligt stöd

SA.33221 (11/N)

Medlemsstat

Sverige

Region

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Amendment of the State aid broadband scheme within the framework of the rural development program (modification of N 30/10).

Rättslig grund

Förordning om ändring i förordningen (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder

Typ av stödåtgärd

Stödordning

Syfte

Regional utveckling

Stödform

Bidrag

Budget

Totalt planerat stödbelopp 453 miljoner SEK

Stödnivå

Varaktighet

2010–2013

Ekonomisk sektor

Post- och telekommunikationstjänster

Den beviljande myndighetens namn och adress

Länsstyrelserna i respektive län, Sametinget

Övriga upplysningar

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sv.htm

Datum för antagande av beslutet

8.11.2011

Referensnummer för statligt stöd

SA.33241 (11/N)

Medlemsstat

Cypern

Region

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Κρατική ενίσχυση προς το Μέγαρο Πολιτισμού Κύπρου

Rättslig grund

Απόφαση του υπουργικού συμβουλίου της Δημοκρατίας της Κύπρου αριθ. 64.387 της 27ης Σεπτεμβρίου 2006 και Απόφαση του υπουργικού συμβουλίου της Δημοκρατίας της Κύπρου αριθ. 35/2011 της 10ης Ιανουαρίου 2011

Typ av stödåtgärd

Individuellt stöd

Syfte

Främjande av kultur

Stödform

Bidrag

Budget

Totalt planerat stödbelopp 140,18 miljoner EUR

Stödnivå

100 %

Varaktighet

2011–2024

Ekonomisk sektor

Rekreation, kultur och sport

Den beviljande myndighetens namn och adress

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου — Ιφηγενίας 27 Λευκωσία

Övriga upplysningar

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sv.htm


23.12.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 377/13


Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 107 och 108 i FEUF

Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningar

(Text av betydelse för EES, utom när det gäller produkter som omfattas av bilaga I till fördraget)

2011/C 377/04

Datum för antagande av beslutet

11.11.2011

Referensnummer för statligt stöd

SA.33043 (11/N)

Medlemsstat

Nederländerna

Region

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Flexibele afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) — konijnenstallen

Rättslig grund

Wet inkomstenbelasting 2001, artikelen 3.30a, eerste lid, en 3.31 (Wet werken aan winst, artikel I, onderdeel D en Da); Aanwijzingsregeling willekeurige afschrijving en investeringsaftrek milieu-investeringen 2009, artikel 1 en bijlage

Typ av stödåtgärd

Stödordning

Syfte

Investeringar i jordbruksföretag

Stödform

Nedsättning av beskattningsunderlag

Budget

 

Total budget: 0,60 EUR (i miljoner)

 

Årlig budget: 0,15 EUR (i miljoner)

Stödnivå

18,80 %

Varaktighet

till den 31.12.2014

Ekonomisk sektor

Husdjursskötsel

Den beviljande myndighetens namn och adress

Ministerie van Financiën

Postbus 20201

2500 EE Den Haag

NEDERLAND

Övriga upplysningar

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sv.htm

Datum för antagande av beslutet

31.10.2011

Referensnummer för statligt stöd

SA.33157 (11/N)

Medlemsstat

Bulgarien

Region

Bulgaria

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Помощ за инвестиции в земеделски стопанства чрез преотстъпване на корпоративен данък

Rättslig grund

Чл. 189б от Закона за корпоративно подоходно облагане,

Чл. 48, ал. 6—7 от Закон за данъците върху доходите на физическите лица

Typ av stödåtgärd

Stödordning

Syfte

Investeringar i jordbruksföretag

Stödform

Skattelättnad

Budget

Total budget: 132,02 BGN (i miljoner)

Stödnivå

50 %

Varaktighet

till den 31.12.2013

Ekonomisk sektor

Jordbruk, skogsbruk och fiske

Den beviljande myndighetens namn och adress

Национална агенция за приходите

бул. Княз Дондуков № 52

1000 София/Sofia

БЪЛГАРИЯ/BULGARIA

Övriga upplysningar

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sv.htm

Datum för antagande av beslutet

18.11.2011

Referensnummer för statligt stöd

SA.33372 (11/N)

Medlemsstat

Tyskland

Region

Saarland

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Förderung der Erhaltung von genetischen Ressourcen in der Landwirtschaft (Erhaltung genetischer Ressourcen EGR)

Rättslig grund

Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ (GAK) vom 21. Juli 1988 (BGBl. I S. 1055) in der jeweils geltenden Fassung in Verbindung mit dem jeweiligen vom Planungsausschuss der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ beschlossenen Rahmenplan, hier: Grundsätze für die Förderung der Erhaltung genetischer Ressourcen in der Landwirtschaft;

Verwaltungsvorschrift Förderung der Erhaltung genetischer Ressourcen in der Landwirtschaft (Erhaltung genetischer Ressourcen — EGR);

§§ 23 und 44 der Landeshaushaltsordnung (LHO);

Verwaltungsvorschrift über den Vollzug der Landeshaushaltsordnung (VV-LHO) in der jeweils geltenden Fassung.

Typ av stödåtgärd

Stödordning

Syfte

Åtaganden att bedriva miljövänligt jordbruk

Stödform

Bidrag

Budget

Total budget: 0,09 EUR (i miljoner)

Stödnivå

90 %

Varaktighet

till den 31.12.2013

Ekonomisk sektor

Jordbruk, skogsbruk och fiske

Den beviljande myndighetens namn och adress

Ministerium für Wirtschaft und Wissenschaft

Franz-Josef-Röder-Str. 17

66119 Saarbrücken

DEUTSCHLAND

Övriga upplysningar

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sv.htm

Datum för antagande av beslutet

18.11.2011

Referensnummer för statligt stöd

SA.33429 (11/N)

Medlemsstat

Rumänien

Region

România

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Acordarea unui ajutor de stat producătorilor de cartofi afectați de organismele de carantină dăunătoare culturii cartofului

Rättslig grund

Proiect de Hotărâre de Guvern privind Normele metodologice de acordare a ajutoarelor de stat producătorilor de cartofi afectați de organismele de carantină dăunătoare culturii cartofului;

Ordonanța Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 74/2010.

Typ av stödåtgärd

Stödordning

Syfte

Växtsjukdomar

Stödform

Bidrag

Budget

Total budget: 27,30 RON (i miljoner)

Stödnivå

100 %

Varaktighet

till den 31.12.2013

Ekonomisk sektor

Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill

Den beviljande myndighetens namn och adress

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Bd. Carol I nr. 24, sector 3

București

ROMÂNIA

Övriga upplysningar

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sv.htm

Datum för antagande av beslutet

21.11.2011

Referensnummer för statligt stöd

SA.33800 (11/N)

Medlemsstat

Spanien

Region

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Aides aux groupements de producteurs dans les secteurs ovin et caprin

Rättslig grund

Real Decreto 104/2008, de 1 de febrero, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de las subvenciones a las agrupaciones de productores en los sectores ovino y caprino

Typ av stödåtgärd

Stödordning

Syfte

Startstöd till producentgrupper, Investeringar i jordbruksföretag

Stödform

Bidrag

Budget

 

Total budget: 20 EUR (i miljoner)

 

Årlig budget: 20 EUR (i miljoner)

Stödnivå

50 %

Varaktighet

1.1.2012–31.12.2012

Ekonomisk sektor

Uppfödning av får och getter

Den beviljande myndighetens namn och adress

Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino

Alfonso XIII, 62

28071 Madrid

ESPAÑA

Övriga upplysningar

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sv.htm


IV Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Rådet

23.12.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 377/17


Meddelande till personer, grupper och enheter på den förteckning som anges i artikel 2.3 i rådets förordning (EG) nr 2580/2001 om särskilda restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter i syfte att bekämpa terrorism

(se bilagan till rådets förordning (EU) nr 1375/2011)

2011/C 377/05

Följande information lämnas för kännedom till de personer, grupper och enheter som förtecknas i rådets förordning (EU) nr 1375/2011 (1).

Europeiska unionens råd har beslutat att skälen för att föra upp de personer, grupper och enheter som upptas i ovannämnda förteckning över personer, grupper och enheter som omfattas av de restriktiva åtgärder som anges i rådets förordning (EG) nr 2580/2001 av den 27 december 2001 om särskilda restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter i syfte att bekämpa terrorism (2) fortfarande äger giltighet. Rådet har därför beslutat att låta dessa personer, grupper och enheter kvarstå i förteckningen.

I förordning (EG) nr 2580/2001 av den 27 december 2001 föreskrivs att alla penningmedel, andra finansiella tillgångar och ekonomiska resurser som tillhör de berörda personerna, grupperna och enheterna ska frysas samt att inga penningmedel, andra finansiella tillgångar och ekonomiska resurser får göras tillgängliga för dem, vare sig direkt eller indirekt.

De berörda personerna, grupperna och enheterna uppmärksammas på möjligheten att vända sig till de behöriga myndigheter i medlemsstaten/medlemsstaterna i fråga som anges i bilagan till förordningen med en ansökan om tillstånd att få använda frysta penningmedel för grundläggande behov eller särskilda betalningar enligt artikel 5.2 i den förordningen. En aktuell förteckning över behöriga myndigheter finns på Internet på följande adress:

http://ec.europa.eu/comm/external_relations/cfsp/sanctions/measures.htm

De berörda personerna, grupperna och enheterna får ansöka om att erhålla rådets motivering till varför de kvarstår i den ovannämnda förteckningen (såvida motiveringen inte redan har delgetts dem). Ansökningarna ska sändas till följande adress:

Europeiska unionens råd

(Att.: CP 931 designations)

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

De berörda personerna, grupperna och enheterna får när som helst till den adress som angetts ovan till rådet inkomma med en ansökan, tillsammans med styrkande handlingar, om att beslutet att föra upp dem och låta dem kvarstå i ovannämnda förteckning bör omprövas. Sådana ansökningar kommer att behandlas när de har mottagits. Härvid uppmärksammas de personer, grupper och enheter som berörs på rådets regelbundna översyn av förteckningen enligt artikel 1.6 i gemensam ståndpunkt 2001/931/Gusp. För att ansökningarna ska kunna beaktas vid nästa översyn bör de inlämnas senast den 29 februari 2012.

De berörda personerna, grupperna och enheterna uppmärksammas också på möjligheten att väcka talan mot rådets förordning vid Europeiska unionens tribunal på de villkor som anges i artikel 263.4 och 263.6 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.


(1)  EUT L 343, 23.12.2011, s. 10.

(2)  EGT L 344, 28.12.2001, s. 70.


Europeiska kommissionen

23.12.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 377/19


Eurons växelkurs (1)

22 december 2011

2011/C 377/06

1 euro =


 

Valuta

Kurs

USD

US-dollar

1,3047

JPY

japansk yen

101,93

DKK

dansk krona

7,4336

GBP

pund sterling

0,83250

SEK

svensk krona

8,9952

CHF

schweizisk franc

1,2232

ISK

isländsk krona

 

NOK

norsk krona

7,7640

BGN

bulgarisk lev

1,9558

CZK

tjeckisk koruna

25,625

HUF

ungersk forint

306,45

LTL

litauisk litas

3,4528

LVL

lettisk lats

0,6965

PLN

polsk zloty

4,4352

RON

rumänsk leu

4,3000

TRY

turkisk lira

2,4650

AUD

australisk dollar

1,2878

CAD

kanadensisk dollar

1,3369

HKD

Hongkongdollar

10,1523

NZD

nyzeeländsk dollar

1,6888

SGD

singaporiansk dollar

1,6884

KRW

sydkoreansk won

1 509,47

ZAR

sydafrikansk rand

10,6521

CNY

kinesisk yuan renminbi

8,2705

HRK

kroatisk kuna

7,5156

IDR

indonesisk rupiah

11 820,58

MYR

malaysisk ringgit

4,1261

PHP

filippinsk peso

56,989

RUB

rysk rubel

41,0980

THB

thailändsk baht

40,785

BRL

brasiliansk real

2,4218

MXN

mexikansk peso

17,9918

INR

indisk rupie

68,6660


(1)  Källa: Referensväxelkurs offentliggjord av Europeiska centralbanken.