ISSN 1977-1061

doi:10.3000/19771061.C_2011.331.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

C 331

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

54 årgången
12 november 2011


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska unionens domstol

2011/C 331/01

Europeiska unionens domstol senaste offentliggörande i Europeiska unionens officiella tidningEUT C 319, 29.10.2011

1

 

V   Yttranden

 

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

 

Domstolen

2011/C 331/02

Mål C-148/09 P: Domstolens dom (första avdelningen) av den 22 september 2011 — Konungariket Belgien mot Deutsche Post AG, DHL International, Europeiska kommissionen (Överklagande — Talan om ogiltigförklaring — Statligt stöd — Artikel 88.3 EG — Förordning (EG) nr 659/1999 — Kommissionens beslut att inte göra invändningar — Begreppet tveksamhet — Tjänster av allmänt ekonomiskt intresse)

2

2011/C 331/03

Mål C-323/09: Domstolens dom (första avdelningen) av den 22 september 2011 (begäran om förhandsavgörande från High Court of Justice (Chancery Division) — Förenade kungariket) — Interflora Inc, Interflora British Unit mot Marks & Spencer plc, Flowers Direct Online Limited (Varumärken — Sökordsannonsering på Internet (keyword advertising) — Annonsörens val av ett sökord som motsvarar en konkurrents kända varumärke — Direktiv 89/104/EEG — Artikel 5.1 a och 5.2 — Förordning (EG) nr 40/94 — Artikel 9.1 a och c — Villkor om att skada ska föreligga på någon av varumärkets funktioner — Förfång för ett känt varumärkes särskiljningsförmåga (urvattning) — Otillbörlig fördel som dras av det kända varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé (snyltning))

2

2011/C 331/04

Mål C-482/09: Domstolens dom (första avdelningen) av den 22 september 2011 (begäran om förhandsavgörande från Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division), Förenade kungariket) — Budějovický Budvar, národní podnik mot Anheuser-Busch, Inc. (Varumärken — Direktiv 89/104/EEG — Artikel 9.1 — Begreppet passivitet — Rättighetsförlust till följd av passivitet — Tidpunkt från vilken preklusionsfristen börjar löpa — Villkor som ska vara uppfyllda för att preklusionsfristen ska börja löpa — Artikel 4.1 a — Registrering av två identiska varumärken för identiska varor — Varumärkets funktioner — Samtidig användning i god tro)

3

2011/C 331/05

Mål C-90/10: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 22 september 2011 — Europeiska kommissionen mot Konungariket Spanien (Fördragsbrott — Livsmiljödirektivet — Bevarande av livsmiljöer — Vilda djur och växter — Artikel 4.4 och artikel 6.1 och 6.2 — Fastställande av prioriteringar för särskilda bevarandeområden och ett lämpligt rättsligt skydd för dessa områden — Säkerställande av ett lämpligt rättsligt skydd för de särskilda bevarandeområdena på Kanarieöarna har inte skett)

4

2011/C 331/06

Förenade målen C-244/10 och C-245/10: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 22 september 2011 (begäran om förhandsavgörande från Bundesverwaltungsgericht, Tyskland) — Mesopotamia Broadcast A/S METV (C-244/10) och Roj TV A/S (C-245/10) mot Förbundsrepubliken Tyskland (Direktiv 89/552/EEG — Sändningsverksamhet för television — Möjlighet för en medlemsstat att förbjuda programföretag etablerade i en annan medlemsstat att bedriva sändningsverksamhet för television på dess territorium — Skälet att sändningsverksamheten innebär ett åsidosättande av principen om förståelse mellan människor)

4

2011/C 331/07

Mål C-295/10: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 22 september 2011 (begäran om förhandsavgörande från Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Republiken Litauen)) — Genovaitė Valčiukienė, Julija Pekelienė, Lietuvos žaliųjų judėjimas, Petras Girinskis och Laurynas Arimantas Lašas mot Pakruojo rajono savivaldybė, Šiaulių visuomenės sveikatos centras och Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentas (Direktiv 2001/42/EG — Bedömning av vissa planers och programs miljöpåverkan — Planer avseende användningen av små områden på lokal nivå — Artikel 3.3 — Handlingar avseende markplanering på lokal nivå vilka endast avser en enda ekonomisk verksamhet — Bedömning enligt direktiv 2001/42/EG krävs inte enligt nationell rätt — Medlemsstaternas utrymme för skönsmässig bedömning — Artikel 3.5 — Förhållande till direktiv 85/337/EEG — Artikel 11.1 och 11.2 i direktiv 2001/42/EG)

5

2011/C 331/08

Mål C-426/10 P: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 22 september 2011 — Bell & Ross BV mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller), Klockgrossisten i Norden AB (Överklagande — Undertecknat originalexemplar av ansökan som ingetts efter fristens utgång — Fel som kan rättas)

6

2011/C 331/09

Mål C-397/11: Begäran om förhandsavgörande framställd av Fővárosi Bíróság (Ungern) den 27 juli 2011 — Erika Jőrös mot Aegon Magyarország Hitel Zrt.

6

2011/C 331/10

Mål C-415/11: Begäran om förhandsavgörande framställd av Juzgado Mercantil 3 de Barcelona (Spanien) den 8 augusti 2011 — Mohamed Aziz mot Caixa d'estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunyacaixa)

7

2011/C 331/11

Mål C-418/11: Begäran om förhandsavgörande framställd av Oberlandesgericht Innsbruck (Österrike) den 10 augusti 2011 — TEXDATA Software GmbH

7

2011/C 331/12

Mål C-425/11: Begäran om förhandsavgörande framställd av Finanzgericht Baden-Württemberg (Tyskland) den 16 augusti 2011 — Katja Ettwein mot Finanzamt Konstanz

8

2011/C 331/13

Mål C-429/11 P: Överklagande ingett den 18 augusti 2011 av Gosselin Group NV, tidigare Gosselin World Wide Moving NV, av den dom som tribunalen (åttonde avdelningen) meddelade den 16 juni 2011 i de förenade målen T-208/08 och T-209/08, Gosselin Group NV och Stichting Administratiekantoor Portielje mot Europeiska kommissionen

8

2011/C 331/14

Mål C-434/11: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal Alba — Secția comercială și de contencios administrativ (Rumänien) den 22 augusti 2011 — Corpul Național al Polițiștilor, som företräder sina anställda som ingår i personalen vid polismyndigheten i Albas polisdistrikt mot Ministerul Administrației și Internelor, Inspectoratul General al Poliției Române och Inspectoratul de Poliție al Județului Alba

9

2011/C 331/15

Mål C-436/11: Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesgerichtshof (Tyskland) den 26 augusti 2011 — Sandra Schüsslbauer, Martin Schüsslbauer, Maximilian Schüsslbauer mot Iberia Líneas Aéreas de España SA

10

2011/C 331/16

Mål C-437/11: Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesgerichtshof (Tyskland) den 26 augusti 2011 — Ekkerhard Schauss mot Transportes Aéreos Portugueses SA

10

2011/C 331/17

Mål C-440/11 P: Överklagande ingett den 26 augusti 2011 av Europeiska kommissionen av den dom som tribunalen (åttonde avdelningen) meddelade den 16 juni 2011 i de förenade målen T-208/08 och T-209/08, Gosselin Group NV och Stichting Administratiekantoor Portielje mot Europeiska kommissionen

10

2011/C 331/18

Mål C-441/11 P: Överklagande ingett den 26 augusti 2011 av Europeiska kommissionen av den dom som tribunalen meddelade den 16 juni 2011 i mål T-210/08, Verhuizingen Coppens NV mot Europeiska kommissionen

11

2011/C 331/19

Mål C-454/11: Begäran om förhandsavgörande framställd av Augstākās tiesas Senāts (Republiken Lettland) den 1 september 2011 — Gunārs Pusts mot Lauku atbalsta dienests

12

2011/C 331/20

Mål C-456/11: Begäran om förhandsavgörande framställd av Landesgericht Bremen (Tyskland) den 2 september 2011 — Gothaer Allgemeine Versicherung AG, ERGO Versicherung AG, Versicherungskammer Bayern-Versicherungsanstalt des öffentlichen Rechts, Nürnberger Allgemeine Versicherungs-AG, Krones AG mot Samskip GmbH

12

2011/C 331/21

Mål C-462/11: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunalul Dâmbovița (Rumänien) den 5 september 2011 — Victor Cozman mot Teatrul Municipal Târgoviște

12

2011/C 331/22

Mål C-469/11 P: Överklagande ingett den 14 september 2011 av Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE av det beslut som tribunalen meddelade den 22 juni 2011 i mål T-409/09, Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE mot Europeiska kommissionen

13

2011/C 331/23

Mål C-470/11: Begäran om förhandsavgörande framställd av Augstākās tiesas Senāts (Republiken Lettland) den 14 september 2011 — SIA Garkalns mot Rīgas dome

13

2011/C 331/24

Mål C-471/11: Begäran om förhandsavgörande framställd av Augstākās tiesas Senāts (Republiken Lettland) den 14 september 2011 — SIA Cido Grupa mot Valsts ieņēmumu dienests

13

 

Tribunalen

2011/C 331/25

Mål T-30/03 RENV: Tribunalens dom av den 27 september 2011 — 3F mot kommissionen (Statligt stöd — Stöd som ges av danska myndigheter i form av skattelättnader — Sjöfolk anställda på fartyg som är registrerade i det danska internationella fartygsregistret — Kommissionens beslut att inte göra invändningar — Talan om ogiltigförklaring — Allvarliga svårigheter)

15

2011/C 331/26

Mål T-199/04: Tribunalens dom av den 27 september 2011 — Gul Ahmed Textile Mills mot rådet (Dumpning — Import av sänglinne av bomull med ursprung i Pakistan — Skada — Orsakssamband)

15

2011/C 331/27

Mål T-352/05: Tribunalens dom av den 28 september 2011 — Grekland mot kommissionen (EUGFJ — Garantisektionen — Utgifter som undantagits från gemenskapsfinansiering — Särskilda bestämmelser för de mindre Egeiska öarna rörande vissa jordbruksprodukter — Frukt och grönsaker — Råtobak — Får- och getkött — Betalningsförseningar — Proportionalitet — Uppräkning av fast belopp för korrigering vid upprepade försummelser)

16

2011/C 331/28

Mål T-4/06: Tribunalens dom av den 29 september 2011 — Polen mot kommissionen (Jordbruk — 2003 års anslutningsakt — Förordning (EG) nr 1260/2001 — Förordning (EG) nr 1686/2005 — Förordning (EG) nr 1193/2009 — Regleringsåret 2004/05 — Tilläggsavgift — Fastställande av två koefficienter — Behörighet — Rättslig grund — Bestämmelse med bemyndigande — Motiveringsskyldighet — Iakttagande av formföreskrifter)

16

2011/C 331/29

Mål T-442/07: Tribunalens dom av den 29 september 2011 — Ryanair mot kommissionen (Statligt stöd — Flygsektorn — Stöd som de italienska myndigheterna beviljat Alitalia, Air One och Meridiana — Passivitetstalan — Avsaknad av ställningstagande från kommissionen — Skyldighet att agera)

16

2011/C 331/30

Mål T-479/08: Tribunalens dom av den 29 september 2011 — adidas mot harmoniseringsbyrån — Patrick Holding (Återgivning av en sko med två band) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av figurmärke som återger en sko med två band på sidan — Det äldre nationella varumärket som återger en sko med tre band på sidan — Relativt registreringshinder — Den äldre rättigheten är inte motiverad — Väsentliga beståndsdelar som motiverar registreringen av det äldre varumärket har inte översatts — Reglerna 16.3, 17.2 och 20.2 i förordning (EG) nr 2868/95)

17

2011/C 331/31

Mål T-581/08: Tribunalens dom av den 27 september 2011 — Perusahaan Otomobil Nasional mot harmoniseringsbyrån — Proton Motor Fuel Cell (PM PROTON MOTOR) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av figurmärket PM PROTON MOTOR — De äldre ord- och figurmärkena PROTON, vilka är föremål för nationell registrering, Beneluxregistrering och gemenskapsregistrering — Relativa registreringshinder — Risk för förväxling föreligger inte — Varu- och tjänsteslagslikhet föreligger inte — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 40/94 (nu artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009) — artikel 8.5 i förordning nr 40/94 (nu artikel 8.5 i förordning nr 207/2009)

17

2011/C 331/32

Mål T-207/09: Tribunalens dom av den 27 september 2011 — El Jirai Bouzekri mot harmoniseringsbyrån — Nike International (NC NICKOL) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registerring som gemenskapsvarumärke av figurmärket NC NICKOL — Det äldre gemenskapsfigurmärket NIKE — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling föreligger inte — Kännetecknen liknar inte varandra — Artikel 8.5 I förordning nr 40/94)

18

2011/C 331/33

Mål T-415/09: Tribunalens dom av den 29 september 2011 — New Yorker SHK Jeans mot harmoniseringsbyrån och Vallis K. — Vallis A. (FISHBONE) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket FISHBONE — Det äldre nationella figurmärket FISHBONE BEACHWEAR — Relativt registreringshinder — Delvis avslag på registreringsansökan — Verkligt bruk av det äldre varumärket — Beaktande av ytterligare bevisning — Motivering — Bevis för verkligt bruk — Risk för förväxling — Artikel 42.2 och 42.3 samt artikel 76.2 i förordning (EG) nr 207/2009 — Regel 22.2 andra meningen i förordning (EG) nr 2868/95 — Artikel 75 i förordning nr 207/2009 — Artikel 15.1 första stycket och andra stycket a samt artikel 42.2, 42.3 och 42.5 i förordning nr 207/2009 — Artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009)

18

2011/C 331/34

Mål T-107/10: Tribunalens dom av den 29 september 2011 — Procter & Gamble Manufacturing Köln mot harmoniseringsbyrån — Natura Cosméticos (NATURAVIVA) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket NATURAVIVA — Det äldre gemenskapsordmärket VIVA — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling föreligger inte — Artikel 8.1 b förordning (EG) nr 207/2009 — Känneteckenslikhet föreligger inte)

19

2011/C 331/35

Mål T-150/10: Tribunalens dom av den 29 september 2011 — Telefónica O2 Germany mot harmoniseringsbyrån (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket LOOPIA — Äldre gemenskapsordmärken LOOP och LOOPY — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling — Artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009)

19

2011/C 331/36

Mål T-356/10: Tribunalens dom av den 28 september 2011 — Nike International mot harmoniseringsbyrån — Deichmann (VICTORY RED) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket VICTORY RED — Äldre internationella och nationella ordmärken Victory — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling — Känneteckenslikhet — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)

19

2011/C 331/37

Mål T-403/10: Tribunalens dom av den 27 september 2011 — Brighton Collectibles mot harmoniseringsbyrån — Felmar (BRIGHTON) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket BRIGHTON — De äldre nationella ord- och figurmärkena BRIGHTON och de övriga äldre kännetecknen BRIGHTON — Relativa registreringshinder — Artikel 8.1 b och 8.2 c i förordning (EG) nr 207/2009 — Artikel 8.4 i förordning nr 207/2009)

20

2011/C 331/38

Mål T-224/09: Tribunalens beslut av den 13 september 2011 — CEVA mot kommissionen (Talan om ogiltigförklaring — Särskilt program för forskning och teknisk utveckling inom området Energi, miljö och hållbar utveckling — Projekt Protop — Bidragsöverenskommelse — Krav på återbetalning av det förskott som betalats ut inom ramen för ett kontrakt om finansiering av forskning — Underleverantörer — Påminnelseskrivelse — Rättsakt mot vilken talan inte kan väckas — Avvisning)

20

2011/C 331/39

Mål T-84/10: Tribunalens beslut av den 14 september 2011 — Regione Puglia mot kommissionen (Talan om ogiltigförklaring — ERUF — Beslut om nedsättning av finansiellt gemenskapsstöd — Regional enhet — Direkt påverkan föreligger inte — Avvisning)

20

2011/C 331/40

Mål T-223/10: Tribunalens beslut av den 14 september 2011 — Regione Puglia mot kommissionen (ERUF — Beslut om nedsättning av finansiellt gemenskapsstöd — Återkallande av den angripna debetnotan — Talan har förlorat sitt föremål — Anledning saknas att döma i saken)

21

2011/C 331/41

Mål T-239/10: Tribunalens beslut av den 14 september 2011 — Italien mot kommissionen (ERUF — Beslut om nedsättning av finansiellt gemenskapsstöd — Återkallande av den angripna debetnotan — Talan har förlorat sitt föremål — Anledning saknas att döma i saken)

21

2011/C 331/42

Mål T-397/10: Tribunalens beslut av den 13 september 2011 — ara mot harmoniseringsbyrån — Allrounder (A) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Fristen för angivande av grunderna för överklagandet till överklagandenämnden har inte iakttagits — Beslut av överklagandenämnden att avslå ansökan om återställande av försutten tid — Uppenbart att talan helt saknar rättslig grund)

21

2011/C 331/43

Mål T-597/10: Tribunalens dom av den 9 september 2011 — Biodes mot harmoniseringsbyrån — Manasul Internacional (BIESUL) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Upphävande av överklagandenämndens beslut — Tvisten har förlorat sitt föremål — Anledning saknas att döma i saken)

22

2011/C 331/44

Mål T-598/10: Tribunalens dom av den 9 september 2011 — Biodes mot harmoniseringsbyrån — Manasul Internacional (LINEASUL) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Upphävande av överklagandenämndens beslut — Tvisten har förlorat sitt föremål — Anledning saknas att döma i saken)

22

2011/C 331/45

Mål T-335/11: Talan väckt den 23 juni 2011 — Republiken Bulgarien mot Europeiska kommissionen

22

2011/C 331/46

Mål T-460/11: Talan väckt den 19 augusti 2011 — Scandic Distilleries mot harmoniseringsbyrån — Bürgerbräu, August Röhm & Söhne (BÜRGER)

24

2011/C 331/47

Mål T-466/11: Talan väckt den 23 augusti 2011 — Ellinika Nafpigeia SA och 2. Hoern Beteiligungs Gesellschaft mit beschränkter Haftung mot Europeiska kommissionen

24

2011/C 331/48

Mål T-483/11: Talan väckt den 5 september 2011 — Sepro Europe Ltd mot Europeiska kommissionen

25

2011/C 331/49

Mål T-485/11: Talan väckt den 12 september 2011 — Akzo Nobel och Akros Chemicals mot Europeiska kommissionen

25

2011/C 331/50

Mål T-488/11: Talan väckt den 9 september 2011 — Sarc mot kommissionen

26

2011/C 331/51

Mål T-490/11: Talan väckt den 15 september 2011 — Bena Properties mot rådet

26

2011/C 331/52

Mål T-491/11 P: Överklagande ingett den 19 september 2011 av Luigi Marcuccio av det beslut som personaldomstolen meddelade den 30 juni 2011 i mål F-14/10, Marcuccio mot kommissionen

27

2011/C 331/53

Mål T-494/11: Talan väckt den 16 september 2011 — Missir Mamachi di Lusingano m.fl. mot kommissionen

27

2011/C 331/54

Mål T-210/10: Tribunalens beslut av den 14 september 2011 — Condé mot rådet

28

2011/C 331/55

Mål T-295/10: Tribunalens beslut av den 14 september 2011 — Camara mot Rådet

28

SV

 


IV Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Europeiska unionens domstol

12.11.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 331/1


2011/C 331/01

Europeiska unionens domstol senaste offentliggörande i Europeiska unionens officiella tidning

EUT C 319, 29.10.2011

Senaste listan över offentliggöranden

EUT C 311, 22.10.2011

EUT C 305, 15.10.2011

EUT C 298, 8.10.2011

EUT C 290, 1.10.2011

EUT C 282, 24.9.2011

EUT C 269, 10.9.2011

Dessa texter är tillgängliga på:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Yttranden

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

Domstolen

12.11.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 331/2


Domstolens dom (första avdelningen) av den 22 september 2011 — Konungariket Belgien mot Deutsche Post AG, DHL International, Europeiska kommissionen

(Mål C-148/09 P) (1)

(Överklagande - Talan om ogiltigförklaring - Statligt stöd - Artikel 88.3 EG - Förordning (EG) nr 659/1999 - Kommissionens beslut att inte göra invändningar - Begreppet ”tveksamhet” - Tjänster av allmänt ekonomiskt intresse)

2011/C 331/02

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Klagande: Konungariket Belgien (ombud: C. Pochet, T. Materne och J. Meyers, advocaat)

Övriga parter i målet: Deutsche Post AG (ombud: T. Lübbig och J. Sedemund, Rechtsanwälte, DHL International (ombud: T. Lübbig och J. Sedemund, Rechtsanwälte, Europeiska kommissionen (ombud: B. Martenczuk och D. Grespan)

Saken

Överklagande av den dom som förstainstansrätten (andra avdelningen) meddelade den 10 februari 2009 i mål T-388/03, Deutsche Post och DHL International mot kommissionen, genom vilken förstainstansrätten ogiltigförklarade kommissionens beslut K(2003) 2508 slutligt av den 23 juli 2003 att inte göra några invändningar med anledning av det preliminära granskningsförfarandet enligt artikel 88.3 EG som inletts beträffande flera åtgärder vidtagna av belgiska myndigheter till förmån för La Poste SA — Kompensation för nettokostnader för att tillhandahålla tjänster av allmänt ekonomiskt intresse — Felaktig kvalificering av vissa omständigheter som indicier på att det föreligger allvarliga svårigheter som gör det nödvändigt att inleda det formella granskningsförfarandet — Beaktande av grunder som inte får åberopas — Åsidosättande av rättssäkerhetsprincipen

Domslut

1.

Överklagandet ogillas.

2.

Konungariket Belgien och Europeiska kommissionen ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 167, 18.7.2009.


12.11.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 331/2


Domstolens dom (första avdelningen) av den 22 september 2011 (begäran om förhandsavgörande från High Court of Justice (Chancery Division) — Förenade kungariket) — Interflora Inc, Interflora British Unit mot Marks & Spencer plc, Flowers Direct Online Limited

(Mål C-323/09) (1)

(Varumärken - Sökordsannonsering på Internet (”keyword advertising”) - Annonsörens val av ett sökord som motsvarar en konkurrents kända varumärke - Direktiv 89/104/EEG - Artikel 5.1 a och 5.2 - Förordning (EG) nr 40/94 - Artikel 9.1 a och c - Villkor om att skada ska föreligga på någon av varumärkets funktioner - Förfång för ett känt varumärkes särskiljningsförmåga (urvattning) - Otillbörlig fördel som dras av det kända varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé (snyltning))

2011/C 331/03

Rättegångsspråk: engelska

Hänskjutande domstol

High Court of Justice (Chancery Division)

Parter i målet vid den nationella domstolen

Kärande: Interflora Inc, Interflora British Unit

Svarande: Marks & Spencer plc, Flowers Direct Online Limited

Saken

Begäran om förhandsavgörande — Tolkning av artiklarna 5.1 a och 5.2 i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, 11.2.1989, s. 1), artiklarna 9.1 a och 9.1 c i rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, s. 1, 14.1.1994; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3) och artiklarna 12.1, 13.1, och 14.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa rättsliga aspekter på informationssamhällets tjänster, särskilt elektronisk handel, på den inre marknaden (”direktiv om elektronisk handel”) (EGT L 178, s. 1, 17.7.2000) — Begreppet ”användning” av ett varumärke — En näringsidkares registrering av ett tecken som är identiskt med ett varumärke hos ett serviceföretag som driver en sökmotor på Internet i syfte att en inmatning av nämnda tecken som sökord ska generera en automatisk länk på skärmen till näringsidkarens hemsida där identiska varor och tjänster som dem som omfattas av varumärket (”AdWords”) erbjuds — Leveranstjänster för blommor

Domslut

1.

Artikel 5.1 a i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar och artikel 9.1 a i rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken ska tolkas så, att innehavaren av ett varumärke har rätt att förhindra att en konkurrent, utifrån ett sökord som är identiskt med detta varumärke och som konkurrenten utan varumärkesinnehavarens medgivande har valt ut i en söktjänst på Internet, gör reklam för varor och tjänster som är identiska med dem för vilka varumärket i fråga har registrerats, när användningen kan skada någon av varumärkets funktioner. En sådan användning

skadar varumärkets ursprungsangivelsefunktion när den annons som visas med stöd av nämnda sökord inte möjliggör eller endast med svårighet möjliggör för en normalt informerad och skäligen uppmärksam Internetanvändare att få reda på om de varor och tjänster som avses i annonsen härrör från varumärkesinnehavaren eller från ett företag med ekonomiska band till varumärkesinnehavaren eller, tvärtom, från tredje man,

skadar inte varumärkets reklamfunktion vid användning inom ramen för en söktjänst på Internet med de egenskaper som kännetecknar den söktjänst som är aktuell i det nationella målet, och

skadar varumärkets investeringsfunktion om användningen i stor utsträckning stör varumärkesinnehavarens användning av sitt varumärke i syfte att förvärva eller behålla ett gott rykte som kan tänkas attrahera konsumenterna och göra dem lojala mot varumärket.

2.

Artikel 5.2 i direktiv 89/104 och artikel 9.1 c i förordning nr 40/94 ska tolkas så, att innehavaren av ett känt varumärke har rätt att förhindra att en konkurrent gör reklam utifrån ett sökord som överensstämmer med varumärket och som konkurrenten utan varumärkesinnehavarens medgivande har valt ut i en söktjänst på Internet när konkurrenten härigenom drar otillbörlig fördel av varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé (snyltning) eller när annonsen är till förfång för varumärkets särskiljningsförmåga (urvattning) eller renommé (nedsvärtning).

Reklam utifrån ett sådant sökord är till förfång för det kända varumärkets särskiljningsförmåga (urvattning) bland annat om den bidrar till att varumärket degenereras så att det blir ett generiskt begrepp.

Innehavaren av ett känt varumärke har däremot inte rätt att förhindra bland annat annonser som konkurrenterna visar utifrån sökord som motsvarar varumärket och som föreslår — utan att någon imitation av varumärkesinnehavarens varor eller tjänster erbjuds, utan att någon urvattning eller nedsvärtning orsakas och utan att det kända varumärkets funktioner skadas — ett alternativ till de varor eller tjänster som innehavaren av det kända varumärket erbjuder.


(1)  EUT C 282, 21.11.2009.


12.11.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 331/3


Domstolens dom (första avdelningen) av den 22 september 2011 (begäran om förhandsavgörande från Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division), Förenade kungariket) — Budějovický Budvar, národní podnik mot Anheuser-Busch, Inc.

(Mål C-482/09) (1)

(Varumärken - Direktiv 89/104/EEG - Artikel 9.1 - Begreppet passivitet - Rättighetsförlust till följd av passivitet - Tidpunkt från vilken preklusionsfristen börjar löpa - Villkor som ska vara uppfyllda för att preklusionsfristen ska börja löpa - Artikel 4.1 a - Registrering av två identiska varumärken för identiska varor - Varumärkets funktioner - Samtidig användning i god tro)

2011/C 331/04

Rättegångsspråk: engelska

Hänskjutande domstol

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Parter i målet vid den hänskjutande domstolen

Klagande: Budějovický Budvar, národní podnik

Motpart: Anheuser-Busch, Inc.

Saken

Begäran om förhandsavgörande — Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Tolkning av artiklarna 4.1 a och 9.1 i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178) — Rättighetsförlust till följd av passivitet — Begreppet passivitet — Gemenskapsbegrepp? — Möjlighet att stödja sig på nationell rätt på området, inklusive bestämmelserna om samtidig användning i god tro av två identiska varumärken

Domslut

1.

Passivitet, i den mening som avses i artikel 9.1 i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar, är ett unionsrättsligt begrepp. Innehavaren av ett äldre varumärke kan inte anses ha funnit sig i tredje mans sedan länge väl etablerade — och för innehavaren sedan länge välkända — användning i god tro av ett yngre varumärke som är identiskt med innehavarens, om denna innehavare inte har haft någon möjlighet att motsätta sig denna användning.

2.

Registrering av det äldre varumärket i den berörda medlemsstaten utgör inte ett nödvändigt villkor för att den frist för preklusion till följd av passivitet, vilken föreskrivs i artikel 9.1 i direktiv 89/104, ska börja löpa. De nödvändiga villkoren för att preklusionsfristen ska börja löpa, och som den nationella domstolen ska pröva, är för det första registrering av det yngre varumärket i den berörda medlemsstaten, för det andra att ansökan om registrering av detta varumärke har getts in i god tro, för det tredje att innehavaren av det yngre varumärket har använt detta i den medlemsstat där varumärket är registrerat och för det fjärde att innehavaren av det äldre varumärket har varit medveten om registreringen av det yngre varumärket och användningen av detta varumärke efter dess registrering.

3.

Artikel 4.1 a i direktiv 89/104 ska tolkas så, att innehavaren av ett äldre varumärke inte kan utverka en ogiltighetsförklaring av ett identiskt yngre varumärke för identiska varor, då det har förekommit en lång period av samtidig användning i god tro av dessa båda varumärken, då denna användning, såsom i det nationella målet, varken skadar eller kan skada varumärkets grundläggande funktion, vilken är att garantera konsumenterna varornas eller tjänsternas ursprung.


(1)  EUT C 24, 30.01.2010.


12.11.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 331/4


Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 22 september 2011 — Europeiska kommissionen mot Konungariket Spanien

(Mål C-90/10) (1)

(Fördragsbrott - ”Livsmiljödirektivet” - Bevarande av livsmiljöer - Vilda djur och växter - Artikel 4.4 och artikel 6.1 och 6.2 - Fastställande av prioriteringar för särskilda bevarandeområden och ett lämpligt rättsligt skydd för dessa områden - Säkerställande av ett lämpligt rättsligt skydd för de särskilda bevarandeområdena på Kanarieöarna har inte skett)

2011/C 331/05

Rättegångsspråk: spanska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: S. Pardo Quintillán och D. Recchia)

Svarande: Konungariket Spanien (ombud: F. Díez Moreno)

Part som har intervenerat till stöd för svaranden: Republiken Finland (Ombud: M. Pere)

Saken

Fördragsbrott — Åsidosättande av artikel 4.4 samt artikel 6.1 och 6.2 i rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter (EGT L 206, s. 7; svensk specialutgåva, volym 15, område 11 s. 114) — Områden av gemenskapsintresse — Åtgärder för bevarande — Den makaronesiska biogeografiska regionen

Domslut

1.

Konungariket Spanien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter

genom att inte, i enlighet med artikel 4.4 i direktiv 92/43, fastställa prioriteringar för särskilda bevarandeområden som utgörs av sådana områden av gemenskapsintresse inom den makaronesiska biogeografiska regionen vilka finns på spanskt territorium och vilka identifieras i kommissionens beslut 2002/11/EG av den 28 december 2001 om antagande av listan över områden av gemenskapsintresse i den makaronesiska biogeografiska regionen i enlighet med direktiv 92/43, och

genom att inte, i enlighet med artikel 6.1 och 6.2 i direktiv 92/43, besluta och genomföra lämpliga åtgärder för bevarande, samt ett skyddssystem för att förhindra försämring av habitaten och betydande störningar för arterna, som säkerställer ett rättsligt skydd för de särskilda bevarandeområden som utgörs av sådana områden på det spanska territoriet som anges i beslut 2002/11.

2.

Konungariket Spanien ska ersätta rättegångskostnaderna.

3.

Republiken Finland ska bära sina kostnader.


(1)  EUT C 113, 1.5.2010.


12.11.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 331/4


Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 22 september 2011 (begäran om förhandsavgörande från Bundesverwaltungsgericht, Tyskland) — Mesopotamia Broadcast A/S METV (C-244/10) och Roj TV A/S (C-245/10) mot Förbundsrepubliken Tyskland

(Förenade målen C-244/10 och C-245/10) (1)

(Direktiv 89/552/EEG - Sändningsverksamhet för television - Möjlighet för en medlemsstat att förbjuda programföretag etablerade i en annan medlemsstat att bedriva sändningsverksamhet för television på dess territorium - Skälet att sändningsverksamheten innebär ett åsidosättande av principen om förståelse mellan människor)

2011/C 331/06

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Bundesverwaltungsgericht

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Mesopotamia Broadcast A/S METV (C-244/10) och Roj TV A/S (C-245/10)

Motpart: Förbundsrepubliken Tyskland

Saken

Begäran om förhandsavgörande — Bundesverwaltungsgericht — Tolkning av artikel 2a och 22a i rådets direktiv 89/552/EEG av den 3 oktober 1989 om samordning av vissa bestämmelser som fastställts i medlemsstaternas lagar och andra författningar om utförandet av sändningsverksamhet för television (EGT L 298, s. 23; svensk specialutgåva, område 6, volym 3, s. 3), i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 97/36/EG av den 30 juni 1997 (EGT L 202, s. 60) — Förbud mot att utöva sändningsverksamhet med hänvisning till att verksamheten strider mot principen om förståelse mellan människor, vilket görs gällande av myndigheterna i en medlemsstat i förhållande till ett programföretag som är etablerat i en annan medlemsstat — Fråga om det är uteslutet att mottagarstaten kan ingripa mot sändningar som sänds till dess territorium från andra medlemsstater med motiveringen att de omfattas av de områden som samordnas av direktiv 89/552/EG — Förenlighet med tanken om förståelse mellan människor som skäl för ett förbud som omfattas av de områden som samordnas genom direktivet.

Domslut

Artikel 22a i rådets direktiv 89/552/EEG av den 3 oktober 1989 om samordning av vissa bestämmelser som fastställts i medlemsstaternas lagar och andra författningar om utförandet av sändningsverksamhet för television, i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 97/36/EG av den 30 juni 1997 ska, under omständigheter sådana som dem i de nationella målen, vilka omfattas av en nationell bestämmelse om förbud mot handlingar som strider mot tanken om förståelse mellan folken, tolkas så att dessa omständigheter anses omfattas av begreppet ”uppammar till hat grundat på ras, kön, religion eller nationalitet”. Denna artikel utgör inte hinder för att en medlemsstat med stöd av allmänna rättsbestämmelser, såsom lagen om föreningar (Gesetz zur Regelung des öffentlichen Vereinrechts) av den 5 augusti 1964, i dess lydelse enligt 6 § i lag av den 21 december 2007, vidtar åtgärder mot ett TV-programföretag etablerat i en annan medlemsstat, med motiveringen att dess verksamhet och syfte innebär ett åsidosättande av principen om förståelse mellan människor, förutsatt att dessa åtgärder inte hindrar den egentliga återutsändningen på mottagarstatens territorium av TV-sändningar som har producerats av detta programföretag i en annan medlemsstat, vilket det ankommer på den nationella domstolen att kontrollera.


(1)  EUT C 234 av den 28.8.2010


12.11.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 331/5


Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 22 september 2011 (begäran om förhandsavgörande från Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Republiken Litauen)) — Genovaitė Valčiukienė, Julija Pekelienė, Lietuvos žaliųjų judėjimas, Petras Girinskis och Laurynas Arimantas Lašas mot Pakruojo rajono savivaldybė, Šiaulių visuomenės sveikatos centras och Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentas

(Mål C-295/10) (1)

(Direktiv 2001/42/EG - Bedömning av vissa planers och programs miljöpåverkan - Planer avseende användningen av små områden på lokal nivå - Artikel 3.3 - Handlingar avseende markplanering på lokal nivå vilka endast avser en enda ekonomisk verksamhet - Bedömning enligt direktiv 2001/42/EG krävs inte enligt nationell rätt - Medlemsstaternas utrymme för skönsmässig bedömning - Artikel 3.5 - Förhållande till direktiv 85/337/EEG - Artikel 11.1 och 11.2 i direktiv 2001/42/EG)

2011/C 331/07

Rättegångsspråk: litauiska

Hänskjutande domstol

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Genovaitė Valčiukienė, Julija Pekelienė, Lietuvos žaliųjų judėjimas, Petras Girinskis och Laurynas Arimantas Lašas

Motpart: Pakruojo rajono savivaldybė, Šiaulių visuomenės sveikatos centras och Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentas

Ytterligare deltagare i rättegången: Sofita UAB, Oltas UAB, Šiaulių apskrities viršininko administracija, Rimvydas Gasparavičius och Rimantas Pašakinskas

Saken

Begäran om förhandsavgörande — Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Tolkning av artiklarna 3 och 11 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/42/EG av den 27 juni 2001 om bedömning av vissa planers och programs miljöpåverkan (EGT L 197, s. 30) och av rådets direktiv 85/337/EEG av den 27 juni 1985 om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt [(EGT L 175, s. 40) — Fråga om det finns en skyldighet att göra en bedömning enligt direktiv 2001/72/EG när det redan har gjorts en bedömning enligt direktiv 85/337/EEG — Nationell lagstiftning enligt vilken det inte ska göras någon strategisk miljöbedömning av handlingar som avser markplanering på lokal nivå när dessa endast avser en enda ekonomisk verksamhet

Domslut

1.

Artikel 3.5 i förening med artikel 3.3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/42/EG av den 27 juni 2001 om bedömning av vissa planers och programs miljöpåverkan ska tolkas så, att de utgör hinder för en sådan nationell lagstiftning som den som är i fråga i det nationella målet, enligt vilken det — på ett tämligen allmänt sätt och utan prövning av varje enskilt fall — föreskrivs att en bedömning enligt nämnda direktiv inte behöver företas när de planer som fastställer användningen av små områden på lokal nivå endast avser en enda ekonomisk verksamhet.

2.

Artikel 11.1 och 11.2 i direktiv 2001/42 ska tolkas så, att det faktum att det har företagits en miljöbedömning enligt rådets direktiv 85/337/EEG av den 27 juni 1985 om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt, i dess lydelse enligt rådets direktiv 97/11/EG av den 3 mars 1997, inte innebär att det saknas skyldighet att företa en sådan enligt direktiv 2001/42. Det ankommer emellertid på den nationella domstolen att pröva huruvida en bedömning som har utförts enligt direktiv 85/337, i dess ändrade lydelse, kan anses ge uttryck för ett samordnat eller gemensamt förfarande och huruvida alla de krav som ställs i direktiv 2001/42 redan har uppfyllts. Om det skulle visa sig att så är fallet finns det således inte längre någon skyldighet att företa en ny bedömning enligt sistnämnda direktiv.

3.

Artikel 11.2 i direktiv 2001/42 ska tolkas så, att medlemsstaterna inte är skyldiga att i sina nationella rättsordningar föreskriva samordnade eller gemensamma förfaranden som uppfyller kraven i direktiv 2001/42 och direktiv 85/337, i dess ändrade lydelse.


(1)  EUT C 221, 14.8.2010.


12.11.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 331/6


Domstolens dom (andra avdelningen) av den 22 september 2011 — Bell & Ross BV mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller), Klockgrossisten i Norden AB

(Mål C-426/10 P) (1)

(Överklagande - Undertecknat originalexemplar av ansökan som ingetts efter fristens utgång - Fel som kan rättas)

2011/C 331/08

Rättegångsspråk: franska

Parter

Klagande: Bell & Ross BV (ombud: S. Guerlain, avocat)

Övriga parter i målet: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (ombud: A. Folliard-Monguiral), Klockgrossisten i Norden AB

Saken

Överklagande av det beslut som tribunalen (sjätte avdelningen) meddelade den 18 juni 2010 i mål T-51/10, Bell & Ross mot harmoniseringsbyrån — Klockgrossisten i Norden, genom vilket tribunalen avvisade talan mot det beslut som fattats av tredje överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån den 27 oktober 2009 (ärende R 1267/2008-3), angående ett ogiltighetsförfarande mellan Klockgrossisten i Norden AB och Bell & Ross BV — Undertecknat originalexemplar av ansökan som ingetts efter fristens utgång — Begreppen ursäktligt fel och oförutsedd händelse — Principen om skydd för berättigade förväntningar och proportionalitetsprincipen — Uppenbart att talan inte kan upptas till sakprövning

Domslut

1.

Överklagandet ogillas.

2.

Bell & Ross BV ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 346, 18.12.2010.


12.11.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 331/6


Begäran om förhandsavgörande framställd av Fővárosi Bíróság (Ungern) den 27 juli 2011 — Erika Jőrös mot Aegon Magyarország Hitel Zrt.

(Mål C-397/11)

2011/C 331/09

Rättegångsspråk: ungerska

Hänskjutande domstol

Fővárosi Bíróság

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Erika Jőrös

Motpart: Aegon Magyarország Hitel Zrt

Tolkningsfrågor

1.

Är det förenligt med artikel 7.1 i direktiv 93/13/EEG (1) att en nationell domstol, efter att ha funnit att något av de allmänna avtalsvillkor som talan avser är oskäligt, prövar frågan om villkorets ogiltighet av denna anledning även om ingen av parterna specifikt har anfört något yrkande i det avseendet?

2.

Ska den nationella domstolen i ett förfarande som inletts av konsumenten handla på ett sådant sätt som beskrivits i fråga 1 även om det normalt sett inte är distriktsdomstolen utan en högre domstol som är behörig att pröva frågan om ogiltigförklaring av oskäliga avtalsvillkor i fall då den skadelidande parten har väckt talan på denna grund?

3.

Om fråga 2 besvaras jakande, får den nationella domstolen även i ett förfarande i andra instans pröva frågan om oskäligheten av de allmänna avtalsvillkoren om denna fråga inte prövades i förfarandet i första instans och det följer av den nationella lagstiftningen att domstolar vid prövning av ett överklagande allmänt sett inte får beakta nya faktiska omständigheter eller uppta ny bevisning?


(1)  Rådets direktiv 93/13/EEG av den 5 april 1993 om oskäliga villkor i konsumentavtal (EGT L 95, s. 29; svensk specialutgåva, område 15, volym 12, s. 169)


12.11.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 331/7


Begäran om förhandsavgörande framställd av Juzgado Mercantil 3 de Barcelona (Spanien) den 8 augusti 2011 — Mohamed Aziz mot Caixa d'estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunyacaixa)

(Mål C-415/11)

2011/C 331/10

Rättegångsspråk: spanska

Hänskjutande domstol

Juzgado Mercantil 3 de Barcelona

Parter i målet vid den nationella domstolen

Kärande: Mohamed Aziz

Svarande: Caixa d'estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa (CATALUNYACAIXA)

Tolkningsfrågor

1.

Ska systemet med verkställighet av domstolsbeslut om intecknad eller pantsatt egendom i artikel 695 och följande artiklar i den spanska civilprocesslagen, med dess begränsningar vad gäller vilka grunder för bestridande som föreskrivs i den spanska processordningen, anses utgöra en tydlig begränsning av konsumentskyddet, eftersom det utgör ett tydligt formellt och materiellt hinder för konsumenten att väcka talan vid eller överklaga till domstol på ett sätt som garanterar ett effektivt skydd av dennes rättigheter?

2.

Europeiska unionens domstol ombeds tolka begreppet oproportionalitet, med avseende på följande omständigheter:

a)

Möjligheten att i avtal med lång löptid — i förevarande fall 33 år — införa en klausul om uppsägning av lån till förtida betalning på grund av bristande avtalsuppfyllelse som skett inom en mycket begränsad och konkret tidsperiod.

b)

Fastställande av dröjsmålsränta — i förevarande fall överstigande 18 procent — i strid med kriterierna för fastställande av dröjsmålsränta i andra avtal som rör konsumenter (konsumentkrediter), som på andra konsumentavtalsområden skulle kunna anses vara oskälig och beträffande vilken det emellertid i avtal om fast egendom inte finns någon tydlig rättslig begränsning, även i fall då dröjsmålsräntan inte endast ska tillämpas på amorteringar som förfallit till betalning, utan på det sammanlagda beloppet av de amorteringar som ska betalas till följd av att lånet sagts upp till förtida betalning.

c)

Fastställande av mekanismer för betalning och fastställande av rörlig ränta (både vanlig ränta och dröjsmålsränta) som genomförs ensidigt av långivaren och som har samband med möjligheten till utmätning, vilka mekanismer inte gör det möjligt för utmätningsgäldenären att motsätta sig metoden för beräkning av skulden inom ramen för själva utmätningsförfarandet, varvid denne i stället är hänvisad till ett fastställelseförfarande där ett slutligt beslut inte kommer att fattas förrän utmätningen redan har slutförts eller som i alla händelser innebär att låntagaren kommer att ha förlorat den intecknade eller pantsatta egendomen, vilket är en fråga av stor betydelse när lånet har sökts för att förvärva en bostad och utmätningen medför avhysning från fastigheten.


12.11.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 331/7


Begäran om förhandsavgörande framställd av Oberlandesgericht Innsbruck (Österrike) den 10 augusti 2011 — TEXDATA Software GmbH

(Mål C-418/11)

2011/C 331/11

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Oberlandesgericht Innsbruck

Part i målet vid den nationella domstolen

Klagande: TEXDATA Software GmbH

Tolkningsfrågor

Utgör unionsrätten på dess nuvarande stadium, i synnerhet

1.

etableringsfriheten enligt artiklarna 49 FEUF och 54 FEUF

2.

den allmänna principen (artikel 6.3 FEU) om rätten till ett effektivt rättsmedel (effektivitetsprincipen),

3.

den kontradiktoriska principen enligt artikel 47.2 i stadgan om de grundläggande rättigheterna (artikel 6.1 FEU) och artikel 6.2 i Europakonventionen (artikel 6.1 FEU),

4.

principen ne bis in idem (rätten att inte bli dömd eller straffad två gånger för samma brott) i artikel 50 i stadgan om de grundläggande rättigheterna, eller

5.

riktlinjerna för sanktioner i offentlighetsförfaranden enligt artikel 6 i direktiv 68/151/EEG (1), artikel 60a i direktiv 78/660/EEG (2) och artikel 38.6 i direktiv 83/349/EEG (3),

hinder mot en nationell bestämmelse enligt vilken den domstol som ansvarar för bolagsregistret (= registratorn), vid överträdelse av den lagstadgade fristen om nio månader för upprättande och offentliggörande av årsbokslut vid nämnda domstol,

utan föregående möjlighet att ifrågasätta skyldigheten att offentliggöra årsbokslutet eller göra gällande eventuella hinder för ett sådant offentliggörande, och särskilt utan föregående prövning av om nämnda årsbokslut över huvud taget redan har offentliggjorts vid den domstol som ansvarar för bolagsregistret på den ort till vilken den huvudsakliga verksamheten är förlagd, och

utan föregående uppmaning till bolaget eller de organ som är behöriga att företräda det att uppfylla offentliggörandeskyldigheten,

i brist på motbevisning, omedelbart ska påföra nämnda bolag och organ vite om minst 700 euro under antagandet att bolaget och dess organ är skyldiga till underlåtelsen att offentliggöra årsbokslutet, och vid ytterligare dröjsmål, i brist på motbevisning, ytterligare vite om minst 700 euro varannan månad under samma antagande?


(1)  Rådets första direktiv 68/151/EEG av den 9 mars 1968 om samordning av de skyddsåtgärder som krävs i medlemsstaterna av de i artikel 58 andra stycket i fördraget avsedda bolagen i bolagsmännens och tredje mans intressen, i syfte att göra skyddsåtgärderna likvärdiga inom gemenskapen (EGT L 65, s. 8; svensk specialutgåva, område 17, volym 1, s. 3).

(2)  Rådets fjärde direktiv 78/660/EEG av den 25 juli 1978 grundat på artikel 54.3 g i fördraget om årsbokslut i vissa typer av bolag (EGT L 222, s. 11; svensk specialutgåva, område 17, volym 1, s. 17).

(3)  Rådets sjunde direktiv 83/349/EEG av den 13 juni 1983 grundat på artikel 54.3 g i fördraget om sammanställd redovisning (EGT L 193, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 1, s. 59).


12.11.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 331/8


Begäran om förhandsavgörande framställd av Finanzgericht Baden-Württemberg (Tyskland) den 16 augusti 2011 — Katja Ettwein mot Finanzamt Konstanz

(Mål C-425/11)

2011/C 331/12

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Finanzgericht Baden-Württemberg

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Katja Ettwein

Motpart: Finanzamt Konstanz

Tolkningsfråga

Ska bestämmelserna i avtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Schweiziska edsförbundet, å andra sidan, om fri rörlighet för personer av den 21 juni 1999 (1) (BGBl. II 2001, s. 810 och följande sidor), vilket Bundestag antog som lag den 2 september (BGBl II 2001, s. 810) och som trädde i kraft den 1 juni (nedan kallat avtalet om fri rörlighet), särskilt artiklarna 1, 2, 11, 16 och 21 samt artiklarna 9, 13 och 15 i bilaga I till detta avtal, tolkas så att det inte är tillåtet att neka i Schweiz bosatta äkta makar vilkas skattepliktiga inkomst i sin helhet beskattas i Förbundsrepubliken Tyskland sambeskattning med hänvisning till splittingförfarandet?


(1)  Avtal mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Schweiziska edsförbundet, å andra sidan om fri rörlighet för personer — Slutakt — Gemensamma förklaringar — Information om ikraftträdandet av de sju avtalen med Schweiziska edsförbundet inom områdena fri rörlighet för personer, luft- och landtransporter, offentlig upphandling, vetenskapligt och tekniskt samarbete, ömsesidigt erkännande i samband med överensstämmelsebedömning och handel med jordbruksprodukter (EGT L 114, s. 6).


12.11.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 331/8


Överklagande ingett den 18 augusti 2011 av Gosselin Group NV, tidigare Gosselin World Wide Moving NV, av den dom som tribunalen (åttonde avdelningen) meddelade den 16 juni 2011 i de förenade målen T-208/08 och T-209/08, Gosselin Group NV och Stichting Administratiekantoor Portielje mot Europeiska kommissionen

(Mål C-429/11 P)

2011/C 331/13

Rättegångsspråk: nederländska

Parter

Klagande: Gosselin Group NV, tidigare Gosselin World Wide Moving NV (ombud: advokaterna F. Wijckmans och H. Burez)

Övriga parter i målet: Europeiska kommissionen och Stichting Administratiekantoor Portielje

Klagandens yrkanden

Klaganden framställer följande yrkanden vid domstolen:

Yrkande i första hand om att domstolen ska i) ogiltigförklara domen (1) i den mån tribunalen har fastställt att de kritiserade förfarandena i sig snedvrider konkurrensen utan att det är nödvändigt att visa någon konkurrensbegränsande verkan, ii) ogiltigförklara beslutet (2) (i ändrad lydelse och i den mån det är tillämpligt på klaganden), eftersom det inte innehåller något bevis för de konkurrensrättsliga konsekvenserna av de förfaranden som klaganden hålls ansvarig för.

Yrkande i andra hand om att domstolen ska i) ogiltigförklara domen i den mån tribunalen har fastställt att kommissionen undantagsvis kunde grunda sig på det andra alternativa villkoret i punkt 53 i riktlinjerna om begreppet påverkan på handeln (3) utan att uttryckligen definiera den relevanta marknaden i den mening som avses i punkt 55 i riktlinjerna, och ii) ogiltigförklara beslutet (i ändrad lydelse och i den mån det är tillämpligt på klaganden), eftersom kommissionen i beslutet inte har bevisat att förfarandena märkbart påverkar handeln mellan medlemsstaterna.

Yrkande i tredje hand om att domstolen ska i) ogiltigförklara domen i den mån tribunalen har fastställt att kommissionen inte var skyldig att beakta det förhållandet att klaganden inte hade deltagit i skriftliga prisöverenskommelser, eller i sammanträden, vare sig i samband med bedömningen av överträdelsens allvar eller i samband med förmildrande omständigheter, och ii) ogiltigförklara beslutet (i ändrad lydelse och i den mån det är tillämpligt på klaganden) av samma skäl.

Yrkande i fjärde hand om att domstolen ska i) ogiltigförklara domen i den mån tribunalen tillämpar en procentsats på 17 procent av den relevanta försäljningen utan att hänsyn tas till samtliga 30 relevanta omständigheter, varvid det bland annat åberopas en minimigräns på 15 procent, och ii) ogiltigförklara beslutet (i ändrad lydelse och i den mån det är tillämpligt på klaganden) av samma skäl.

Yrkande i femte hand om att domstolen ska i) ogiltigförklara domen i den mån tribunalen fastställer att klagandens deltagande under perioden 31 januari 1992–30 oktober 1993 inte är preskriberat, ii) ogiltigförklara beslutet (i ändrad lydelse och i den mån det är tillämpligt på klaganden) i den mån klaganden påförs böter på grund av dess deltagande under perioden 31 januari 1992–30 oktober 1993, och iii) följaktligen minska böterna i motsvarande mån.

Kommissionen ska förpliktas ersätta rättegångskostnaderna enligt artikel 69.2 i rättegångsreglerna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för överklagandet har Gosselin Group NV gjort gällande att tribunalen åsidosatt unionsrätten genom att i juridiskt hänseende felaktigt kvalificera de av tribunalen konstaterade omständigheterna (skyddserbjudande och kommissioner) som prisöverenskommelser och marknadsuppdelning, varvid domen åtminstone har en bristfällig motivering i detta hänseende.

Alternativt har Gosselin Group NV gjort gällande att tribunalen gjort sig skyldig till följande felaktigheter:

När det gäller bedömningen av de omtvistade förfarandenas märkbara påverkan på handeln mellan medlemsstaterna har tribunalen åsidosatt regeln om att kommissionen är skyldig att följa sina egna riktlinjer.

När det gäller bedömningen av förmildrande omständigheter i samband med beräkningen av böterna, har tribunalen åsidosatt principen om personligt ansvar och regeln om att kommissionen är skyldig att följa sina egna riktlinjer.

När det gäller fastställandet av böternas grundbelopp, har tribunalen åsidosatt motiveringsskyldigheten, principen om personligt ansvar och regeln om att kommissionen ska följa sina egna riktlinjer. I den första delen av grunden görs gällande att tribunalen felaktigt fastställde att kommissionen kunde åberopa punkt 23 i riktlinjerna för beräkning av böterna (4). I den andra delen görs gällande att tribunalen gjorde en felaktig rättslig bedömning genom att slå fast att det föreligger en minsta procentsats på 15 procent av försäljningsvärdet, vilken per definition är minimigränsen för böter för allvarliga konkurrensbegränsningar. I den tredje delen görs gällande att tribunalen har gjort en felaktig rättslig bedömning genom att finna att en andel på 17 procent är lika med eller nästan lika med en andel på 15 procent och slog fast att samtliga relevanta omständigheter inte behövde beaktas.

Tribunalen har åsidosatt artikel 25 i förordning nr 1/2003 (5) genom att finna att Gosselin NV:s deltagande i de omtvistade förfarandena under perioden 31 november 1992–30 oktober 1993 inte var preskriberat.


(1)  Tribunalens (åttonde avdelningen) dom av den 16 juni 2011 i de förenade målen T-208/08 och T-209/08, Gosselin Group NV och Stichting Administratiekantoor Portielje mot Europeiska kommissionen (nedan kallad domen).

(2)  Kommissionens beslut K(2008) 926 slutlig av den 11 mars 2008 om ett förfarande enligt artikel 81 EG och artikel 53 i EES-avtalet (ärende COMP/38.543 — Internationella flyttjänster) (nedan kallat beslutet).

(3)  Riktlinjer om begreppet påverkan på handeln i artikelrna 81 och 82 i fördraget (EUT C 101, 2004, s. 81).

(4)  Riktlinjer för beräkning av böter som döms ut enligt artikel 23.2 a i förordning nr 1/2003 (EUT C, 2006, 210, s. 2).

(5)  Rådets förordning (EG) nr 1/2003 av den 16 december 2002 om tillämpning av konkurrensreglerna i artiklarna 81 och 82 i fördraget (EGT L 1, 2003, s. 1).


12.11.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 331/9


Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal Alba — Secția comercială și de contencios administrativ (Rumänien) den 22 augusti 2011 — Corpul Național al Polițiștilor, som företräder sina anställda som ingår i personalen vid polismyndigheten i Albas polisdistrikt mot Ministerul Administrației și Internelor, Inspectoratul General al Poliției Române och Inspectoratul de Poliție al Județului Alba

(Mål C-434/11)

2011/C 331/14

Rättegångsspråk: rumänska

Hänskjutande domstol

Tribunal Alba

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Corpul Național al Polițiștilor, som företräder sina anställda som ingår i personalen vid polismyndigheten i Albas polisdistrikt

Motparter: Ministerul Administrației și Internelor, Inspectoratul General al Poliției Române och Inspectoratul de Poliție al Județului Alba

Tolkningsfråga

Ska bestämmelserna i artiklarna 17.1, 20 och 21.1 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna tolkas så att de utgör hinder för sådana lönenedsättningar som den rumänska staten infört genom lag nr 118/2010 och lag nr 285/2010?


12.11.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 331/10


Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesgerichtshof (Tyskland) den 26 augusti 2011 — Sandra Schüsslbauer, Martin Schüsslbauer, Maximilian Schüsslbauer mot Iberia Líneas Aéreas de España SA

(Mål C-436/11)

2011/C 331/15

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Bundesgerichtshof

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Sandra Schüsslbauer, Martin Schüsslbauer, Maximilian Schüsslbauer

Motpart: Iberia Líneas Aéreas de España SA

Tolkningsfråga

Har en passagerare rätt till kompensation enligt artikel 7 i förordning (EG) nr 261/2004 (1) om förseningen av avgången understiger den gräns som fastställts i artikel 6.1 i förordningen, men ankomsten till den slutliga bestämmelseorten emellertid äger rum minst tre timmar efter den tidtabellsenliga ankomsttiden?


(1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 261/2004 av den 11 februari 2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar och om upphävande av förordning (EEG) nr 295/91; EUT L 46, s. 1.


12.11.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 331/10


Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesgerichtshof (Tyskland) den 26 augusti 2011 — Ekkerhard Schauss mot Transportes Aéreos Portugueses SA

(Mål C-437/11)

2011/C 331/16

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Bundesgerichtshof

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Ekkerhard Schauss

Motpart: Transportes Aéreos Portugueses SA

Tolkningsfråga

Har en passagerare rätt till kompensation enligt artikel 7 i förordning (EG) nr 261/2004 (1) om förseningen av avgången understiger den gräns som fastställts i artikel 6.1 i förordningen, men ankomsten till den slutliga bestämmelseorten emellertid äger rum minst tre timmar efter den tidtabellsenliga ankomsttiden?


(1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 261/2004 av den 11 februari 2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar och om upphävande av förordning (EEG) nr 295/91; EUT L 46, s. 1.


12.11.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 331/10


Överklagande ingett den 26 augusti 2011 av Europeiska kommissionen av den dom som tribunalen (åttonde avdelningen) meddelade den 16 juni 2011 i de förenade målen T-208/08 och T-209/08, Gosselin Group NV och Stichting Administratiekantoor Portielje mot Europeiska kommissionen

(Mål C-440/11 P)

2011/C 331/17

Rättegångsspråk: nederländska

Parter

Klagande: Europeiska kommissionen (ombud: A. Bouquet, S. Noë och F. Ronkes Agerbeek)

Övriga parter i målet: Gosselin Group NV, tidigare Gosselin World Wide Moving NV och Stichting Administratiekantoor Portielje

Klagandenas yrkanden

Kommissionen yrkar att domstolen ska

upphäva den överklagade domen såvitt beslut K(2008) 926, i dess lydelse enligt beslut K(2009) 5810, därigenom ogiltigförklarades med avseende på Stichting Administratiekantoor Portielje,

ogilla Portieljes talan, och

förplikta Portielje att ersätta rättegångskostnaderna i tribunalen och i domstolen.

Grunder och huvudargument

I.    Den första grunden: Personkrets som omfattas av tillämpningsområdet för artikel 101 FEUF

Tribunalen gjorde sig skyldig till en felaktig rättstillämpning vid tolkningen av begreppet ”bolag” och reglerna om fördelning av bevisbördan när det gäller ansvar för deltagande i en överträdelse av artikel 81 EG (nu artikel 101 FEUF). Tribunalen fokuserade i punkt 36 till och med punkt 50 på fel fråga, nämligen om Portielje var ett bolag. I stället borde tribunalen ha undersökt huruvida Portielje utgjorde en del av det bolag som hade gjort sig skyldigt till överträdelsen. De principer som formulerades i domen i målet C-97/08 P (1), Akzo Nobel m.fl. — inklusive presumtionen beträffande det hundraprocentiga aktieinnehavet — är tillämpliga fullt ut på denna problematik.

II.    Den andra grunden: motbevisningen av presumtionen om avgörande inflytande

A.    Första delgrunden

Tribunalen gjorde en uppenbart felaktig bedömning av bevisningen när den fastställde att den personliga sammanflätningen mellan Portielje och Gosselin endast gällde hälften av Portieljes ledning, åtminstone i den mån tribunalen därigenom ville låta förstå att styrelseledamöterna i fråga inte kunde ha något avgörande inflytande på Portieljes affärsstrategi. De berörda personerna förfogade nämligen över tillräckligt många röster i ledningen för att kunna råda över Portieljes affärsstrategi.

B.    Andra delgrunden

I vilket fall som helst gjorde sig tribunalen skyldig till en felaktig rättstillämpning genom att, trots den personliga sammanflätningen, slå fast att Portielje hade motbevisat den presumtion avseende det hundraprocentiga aktieinnehavet som följer av rättspraxis. Det fattades nämligen inte några formella ledningsbeslut under den berörda perioden. Tribunalens uppfattning är oförenlig med bolagsbegreppets funktionella beskaffenhet och med de principer som formulerades i domen i målet Akzo Nobel m.fl.

C.    Tredje delgrunden

Dessutom gjorde sig tribunalen skyldig till en felaktig rättstillämpning genom att slå fast att Portielje hade motbevisat presumtionen avseende det hundraprocentiga aktieinnehavet, eftersom det inte hade ägt rum något allmänt möte på Gosselin under den berörda perioden. Också denna tribunalens uppfattning är oförenlig med bolagsbegreppets funktionella beskaffenhet och med de principer som formulerades i domen i målet Akzo Nobel m.fl.


(1)  Domstolens dom av den 16 september 2009 (REG 2009, s. I-8237).


12.11.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 331/11


Överklagande ingett den 26 augusti 2011 av Europeiska kommissionen av den dom som tribunalen meddelade den 16 juni 2011 i mål T-210/08, Verhuizingen Coppens NV mot Europeiska kommissionen

(Mål C-441/11 P)

2011/C 331/18

Rättegångsspråk: nederländska

Parter

Klagande: Europeiska kommissionen (ombud: A. Bouquet, S. Noë och F. Ronkes Agerbeek)

Övrig part i målet: Verhuizingen Coppens NV

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva den dom som meddelades av tribunalen den 16 juni 2011 i mål T-210/08, Verhuizingen Coppens mot kommissionen,

underkänna talan om ogiltigförklaring av beslut K(2008) 926 slutlig om ett förfarande enligt artikel 81 [EG] och artikel 53 i EES-avtalet (ärende COMP/38.543 — Internationella flyttjänster) alternativt endast upphäva artikel 1 i i beslutet, i den del som Verhuizingen Coppens NV i beslutet görs ansvarig för att ha ingått ett avtal om provision,

fastställa böternas storlek till ett belopp som domstolen finner lämpligt, och

förplikta Verhuizingen Coppens NV att ersätta kostnaderna för överklagandet och en del av kostnaderna för förfarandet inför tribunalen enligt domstolens närmare bestämmande.

Grunder och huvudargument

Kommissionen anser att tribunalen har åsidosatt artiklarna 263 och 264 FEUF och proportionalitetsprincipen genom att tribunalen fastslog att kommissionen beslut, i vilket Coppens gjordes ansvarig för en enda pågående överträdelse, vilken under den relevanta perioden bestod i ett avtal om provision och ett avtal om proformaanbud, var ogiltigt i sin helhet med motiveringen det inte hade visats att Coppens var eller borde ha varit medveten om provisionsavtalet. I avsikt att säkerställa en god rättskipning och ett verksamt genomförande av unionens konkurrensregler borde tribunalen endast ha ogiltigförklarat det angripna beslutet i den del Coppens görs ansvarig för provisionavtalet. En fullständig ogiltigförklaring innebär att Coppens deltagande i avtalet om proformaanbud förblir osanktionerat om inte kommissionen fattar ett nytt beslut beträffande denna del av den ursprungliga överträdelsen. Ett sådant tillvägagångssätt kan emellertid medföra en oönskad fördubbling av administrativa och rättsliga förfaranden och kanske rentav strida mot principen om ne bis in idem.


12.11.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 331/12


Begäran om förhandsavgörande framställd av Augstākās tiesas Senāts (Republiken Lettland) den 1 september 2011 — Gunārs Pusts mot Lauku atbalsta dienests

(Mål C-454/11)

2011/C 331/19

Rättegångsspråk: lettiska

Hänskjutande domstol

Augstākās tiesas Senāts

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Gunārs Pusts

Motpart: Lauku atbalsta dienests

Tolkningsfrågor

1.

Ska Europeiska unionens bestämmelser om återbetalning av stöd tolkas på så sätt att det kan anses vara fråga om en felaktig utbetalning av stöd i de fall där stödmottagaren, även om han alltjämt har fullgjort sina åtaganden, inte har iakttagit det förfarande som föreskrivs för ansökan om stöd?

2.

Är det förenligt med Europeiska unionens bestämmelser om återbetalning av stöd att tillämpa en lagstiftning av vilken det framgår att den omständigheten, att stödmottagaren inte har gett in en ansökan, i sig innebär att dennes åtaganden inte har fullgjorts, när han inte har beretts tillfälle att yttra sig i detta avseende?

3.

Är det förenligt med Europeiska unionens bestämmelser om återbetalning av stöd att tillämpa en lagstiftning enligt vilken stödmottagaren, för det fall där det inte längre är möjligt att utföra kontroller på plats (på grund av att ett år har förflutit), och det därför ska anses att stödmottagarens åtaganden inte har fullgjorts, är skyldig att återbetala samtliga stödbelopp som tidigare beviljats under den period som avsågs med åtagandena, även om beloppen har beviljats och betalats ut under flera år?


12.11.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 331/12


Begäran om förhandsavgörande framställd av Landesgericht Bremen (Tyskland) den 2 september 2011 — Gothaer Allgemeine Versicherung AG, ERGO Versicherung AG, Versicherungskammer Bayern-Versicherungsanstalt des öffentlichen Rechts, Nürnberger Allgemeine Versicherungs-AG, Krones AG mot Samskip GmbH

(Mål C-456/11)

2011/C 331/20

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Landesgericht Bremen

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Gothaer Allgemeine Versicherung AG, ERGO Versicherung AG, Versicherungskammer Bayern-Versicherungsanstalt des öffentlichen Rechts, Nürnberger Allgemeine Versicherungs-AG, Krones AG

Motpart: Samskip GmbH

Tolkningsfrågor

1.

Ska artiklarna 32 och 33 i rådets förordning (EG) nr 44/2001 (1) tolkas så, att begreppet ”avgörande” i princip också avser sådana avgöranden genom vilka det uteslutande fastställs att de processuella villkoren för att en talan ska kunna upptas till sakprövning inte är uppfyllda (så kallade avvisningsbeslut)?

2.

Ska artiklarna 32 och 33 i förordning nr 44/2001 tolkas så, att begreppet ”avgörande” också avses en dom som avslutar förfarandet i en instans och genom vilken det fastställs att en domstol saknar internationell behörighet på grund av en prorogationsklausul?

3.

Ska artiklarna 32 och 33 i förordning nr 44/2001 mot bakgrund av EU-domstolens praxis beträffande principen om verkans omfattning (domstolens dom av den 4 februari 1988 i mål 145/86, REG 1988, s. 645) tolkas så, att varje medlemsstat ska erkänna avgöranden som har meddelats av en domstol i en annan medlemsstat beträffande giltigheten av en prorogationsklausul som har antagits av parterna för det fall beslutet om prorogationsklausulens verkan enligt underinstansens nationella rätt har vunnit laga kraft, och detta också när avgörandet härom ingår i ett beslut att avvisa en talan?


(1)  Rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (EGT L 12, s. 1).


12.11.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 331/12


Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunalul Dâmbovița (Rumänien) den 5 september 2011 — Victor Cozman mot Teatrul Municipal Târgoviște

(Mål C-462/11)

2011/C 331/21

Rättegångsspråk: rumänska

Hänskjutande domstol

Tribunalul Dâmbovița

Part(er) i målet vid den nationella domstolen

Sökande: Victor Cozman

Svarande: Teatrul Municipal Târgoviște

Tolkningsfrågor

1.

Ska artikel 1 i tilläggsprotokoll nr 1 till konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna tolkas så att den medger minskningar motsvarande 25 procent av lönerna till den personal som avlönas med offentliga medel enligt artikel 1.1 i lag nr 118/2010 om vissa åtgärder som är nödvändiga för att återupprätta budgetbalansen?

2.

Om frågan i punkt 1 besvaras jakande är rätten till lön en absolut rättighet beträffande vilken staten inte kan föreskriva några begränsningar?


12.11.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 331/13


Överklagande ingett den 14 september 2011 av Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE av det beslut som tribunalen meddelade den 22 juni 2011 i mål T-409/09, Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE mot Europeiska kommissionen

(Mål C-469/11 P)

2011/C 331/22

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (ombud: N. Korogiannakis, Δικηγόρος)

Övrig part i målet: Europeiska kommissionen

Klaganden(a)s yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva tribunalens beslut i mål T-409/09,

ogilla kommissionens invändning om rättegångshinder,

återförvisa målet till tribunalen för avgörande i sak, och

förplikta kommissionen att ersätta sökandens rättegångskostnader och övriga kostnader, inklusive de kostnader som uppkommit i samband med det ursprungliga förfarandet, även om detta överklagande skulle ogillas, samt de kostnader som hänför sig till detta överklagande, för det fall det bifalls.

Grunder och huvudargument

Klaganden hävdar att det angripna beslutet ska upphävas på följande grunder:

Tribunalen gjorde en felaktig rättstillämpning genom att bortse från artikel 102.2 i rättegångsreglerna, i vilken det hänvisas till förlängningen av tidsfrister med tio dagar med hänsyn till avstånd, och inte tillämpa den på fall där det konstateras att de Europeiska institutionerna har ådragit sig utomobligatoriskt skadeståndsansvar.

Tribunalen har åsidosatt principerna om likabehandling och rättssäkerhet genom att inte tillämpa artikel 102.2.

Tribunalen gjorde en felaktig rättstillämpning genom att slå fast att preskriptionstiden började löpa den dag då kommissionen meddelade sökanden att dess anbud hade förkastats.


12.11.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 331/13


Begäran om förhandsavgörande framställd av Augstākās tiesas Senāts (Republiken Lettland) den 14 september 2011 — SIA ”Garkalns” mot Rīgas dome

(Mål C-470/11)

2011/C 331/23

Rättegångsspråk: lettiska

Hänskjutande domstol

Augstākās tiesas Senāts

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: SIA ”Garkalns”

Motpart: Rīgas dome

Tolkningsfråga

Ska artikel 49 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen och den skyldighet att lämna insyn som följer av denna artikel tolkas så, att användandet i en tidigare offentliggjord lag av ett obestämt rättsligt begrepp som ”till allvarligt men för de intressen som staten och invånarna i det aktuella förvaltningsområdet har”, som ska tolkas i varje enskilt fall men som samtidigt medger en viss flexibilitet när inskränkningen av friheten prövas, är förenligt med de tillåtna inskränkningarna av friheten att tillhandahålla tjänster?


12.11.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 331/13


Begäran om förhandsavgörande framställd av Augstākās tiesas Senāts (Republiken Lettland) den 14 september 2011 — SIA ”Cido Grupa” mot Valsts ieņēmumu dienests

(Mål C-471/11)

2011/C 331/24

Rättegångsspråk: lettiska

Hänskjutande domstol

Augstākās tiesas Senāts

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande i första instans: SIA ”Cido Grupa”

Motpart i första instans: Valsts ieņēmumu dienests

Tolkningsfrågor

1.

Ska artikel 6.3 tredje stycket i kommissionens förordning (EG) nr 60/2004 om övergångsåtgärder inom sockersektorn med anledning av Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning (1) tolkas så, att om det har konstaterats att en aktör innehar ett överskott av en produkt som kan betecknas som socker i den mening som avses i artikel 4.1 i förordningen, är aktören skyldig att till statskassan betala ett belopp som beräknas på grundval av den kvantitet vitsocker (nummer 1701 99 10 i Kombinerade nomenklaturen) som motsvarar sockerinnehållet i den produkt som det har konstaterats att aktören i fråga innehar och inte på grundval av kvantiteten av produkten i sig som det har konstaterats att aktören innehar (till exempel sockersirap)?

2.

Ska den högsta importavgift som gäller för vitsocker tillämpas vid beräkningen av det belopp som ska betalas och inte den importavgift som gäller för den konkreta produkt som det har konstaterats att aktören innehar?


(1)  EUT L 9, s. 8.


Tribunalen

12.11.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 331/15


Tribunalens dom av den 27 september 2011 — 3F mot kommissionen

(Mål T-30/03 RENV) (1)

(Statligt stöd - Stöd som ges av danska myndigheter i form av skattelättnader - Sjöfolk anställda på fartyg som är registrerade i det danska internationella fartygsregistret - Kommissionens beslut att inte göra invändningar - Talan om ogiltigförklaring - Allvarliga svårigheter)

2011/C 331/25

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: 3F, tidigare Specialarbejderforbundet i Danmark (SID), (Köpenhamn, Danmark) (ombud: inledningsvis P. Bentley, QC, och advokaten A. Worsøe, därefter P. Bentley och advokaten P. Torbøl)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: H. van Vliet och N. Khan)

Part som har intervenerat till stöd för svaranden: Konungariket Danmark (ombud: V. Pasternak Jørgensen och C. Vang)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av kommissionens beslut K(2002) 4370 slutligt av den 13 november 2002 att inte göra invändningar mot de danska skattebestämmelser som är tillämpliga på sjöfolk som är anställda på fartyg som är registrerade i det danska internationella fartygsregistret

Domslut

1.

Talan ogillas.

2.

3F, tidigare Specialarbejderforbundet i Danmark (SID), ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Europeiska kommissionens rättegångskostnader vid domstolen och tribunalen.

3.

Konungariket Danmark ska bära sina rättegångskostnader vid domstolen och tribunalen.


(1)  EUT C 70, 22.3.2003.


12.11.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 331/15


Tribunalens dom av den 27 september 2011 — Gul Ahmed Textile Mills mot rådet

(Mål T-199/04) (1)

(Dumpning - Import av sänglinne av bomull med ursprung i Pakistan - Skada - Orsakssamband)

2011/C 331/26

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Gul Ahmed Textile Mills Ltd (Karachi, Pakistan) (ombud: advokaten L. Ruessmann, med delgivningsadress i Luxemburg (Luxemburg))

Svarande: Europeiska unionens råd (ombud: J.-P. Hix och B. Driessen, båda i egenskap av ombud, biträdda av advokaten G. Berrisch)

Part som intervenerat till stöd för svaranden: Europeiska kommissionen (ombud: T. Scharf och K. Talabér-Ritz)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av rådets förordning (EG) nr 397/2004 av den 2 mars 2004 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av sänglinne av bomull med ursprung i Pakistan (EUT L 66, s. 1), i den del förordningen avser sökanden.

Domslut

1.

Rådets förordning (EG) nr 397/2004 av den 2 mars 2004 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av sänglinne av bomull med ursprung i Pakistan ogiltigförklaras, i den del förordningen avser Gul Ahmed Textile Mills Ltd.

2.

Europeiska unionens råd ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Gul Ahmed Textile Mills rättegångskostnader.

3.

Europeiska kommissionen ska bära sina rättegångskostnader.


(1)  EUT C 217, 28.8.2004.


12.11.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 331/16


Tribunalens dom av den 28 september 2011 — Grekland mot kommissionen

(Mål T-352/05) (1)

(EUGFJ - Garantisektionen - Utgifter som undantagits från gemenskapsfinansiering - Särskilda bestämmelser för de mindre Egeiska öarna rörande vissa jordbruksprodukter - Frukt och grönsaker - Råtobak - Får- och getkött - Betalningsförseningar - Proportionalitet - Uppräkning av fast belopp för korrigering vid upprepade försummelser)

2011/C 331/27

Rättegångsspråk: grekiska

Parter

Sökande: Republiken Grekland (ombud: inledningsvis G. Kanellopoulos och S. Charitaki, därefter I. Chalkias och S. Papaïoannou)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: H. Tserepa-Lacombe och L. Visaggio, biträdda av advokaten N. Korogiannakis)

Saken

Talan om ogiltigförklaring eller ändring av kommissionens beslut 2005/579/EG av den 20 juli 2005 om undantagande från gemenskapsfinansiering av vissa utgifter som verkställts av medlemsstaterna inom ramen för garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ), i den mån kommissionen däri undantar vissa utgifter som Republiken Grekland verkställt inom ramen för de särskilda bestämmelserna för de mindre Egeiska öarna rörande vissa jordbruksprodukter inom sektorerna för frukt och grönsaker, råtobak och får- och getkött.

Domslut

1.

Talan ogillas.

2.

Republiken Grekland ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 296, 26.11.2005.


12.11.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 331/16


Tribunalens dom av den 29 september 2011 — Polen mot kommissionen

(Mål T-4/06) (1)

(Jordbruk - 2003 års anslutningsakt - Förordning (EG) nr 1260/2001 - Förordning (EG) nr 1686/2005 - Förordning (EG) nr 1193/2009 - Regleringsåret 2004/05 - Tilläggsavgift - Fastställande av två koefficienter - Behörighet - Rättslig grund - Bestämmelse med bemyndigande - Motiveringsskyldighet - Iakttagande av formföreskrifter)

2011/C 331/28

Rättegångsspråk: polska

Parter

Sökande: Republiken Polen (ombud: inledningsvis J. Pietras, därefter E. Ośniecka-Tamecka, därefter T. Nowakowski, därefter M. Dowgielewicz, B. Majczyna och P. Rosiak, och slutligen B. Majczyna, M. Szpunar och D. Krawczyk)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: inledningsvis A. Szmytkowska, C. Cattabriga och F. Erlbacher, därefter A. Szmytkowska och P. Rossi)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av artikel 2 i kommissionens förordning (EG) nr 1686/2005 av den 14 oktober 2005 om fastställande av produktionsavgifterna och koefficienten för tilläggsavgiften för regleringsåret 2004/05 inom sockersektorn (EUT L 271, s. 12), i ändrad lydelse enligt artikel 3 i Kommissionens förordning (EG) nr 1193/2009 av den 3 november 2009 om ändring av förordningarna (EG) nr 1762/2003, (EG) nr 1775/2004, (EG) nr 1686/2005 och (EG) nr 164/2007 samt om fastställande av produktionsavgifter för socker för regleringsåren 2002/03, 2003/04, 2004/05 och 2005/06 (EUT L 321, s. 1).

Domslut

1.

Artikel 2 i kommissionens förordning (EG) nr 1686/2005 av den 14 oktober 2005 om fastställande av produktionsavgifterna och koefficienten för tilläggsavgiften för regleringsåret 2004/05 inom sockersektorn (EUT L 271, s. 12), i ändrad lydelse enligt artikel 3 i Kommissionens förordning (EG) nr 1193/2009 av den 3 november 2009 om ändring av förordningarna (EG) nr 1762/2003, (EG) nr 1775/2004, (EG) nr 1686/2005 och (EG) nr 164/2007 samt om fastställande av produktionsavgifter för socker för regleringsåren 2002/03, 2003/04, 2004/05 och 2005/06 (EUT L 321, s. 1), ogiltigförklaras.

2.

Europeiska kommissionen ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 74, 25.3.2006.


12.11.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 331/16


Tribunalens dom av den 29 september 2011 — Ryanair mot kommissionen

(Mål T-442/07) (1)

(Statligt stöd - Flygsektorn - Stöd som de italienska myndigheterna beviljat Alitalia, Air One och Meridiana - Passivitetstalan - Avsaknad av ställningstagande från kommissionen - Skyldighet att agera)

2011/C 331/29

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Ryanair Ltd (Dublin, Irland) (ombud: advokaterna E. Vahida och I.-G. Metaxas-Maragkidis)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: L. Flynn, S. Noë och E. Righini)

Parter som har intervenerat till stöd för svaranden: Air One SpA (Chieti, Italien) (ombud: advokaterna M. Merola, C. Satacroce och G. Belotti)

Saken

Passivitetstalan med yrkande om fastställelse av att kommissionen rättsstridigt har underlåtit att ta ställning till sökandens klagomål avseende dels ett stöd som Republiken Italien ska ha beviljat Alitalia, Air One och Meridiana, dels en påstådd överträdelse av konkurrensrätten.

Domslut

1.

Europeiska gemenskapernas kommission har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt EG-fördraget genom att inte fatta något beslut avseende övergången av 100 anställda i Alitalia, vilken påtalats av Ryanair i en skrivelse till kommissionen av den 16 juni 2006, avseende den ersättning som beviljats till följd av attentaten den 11 september, vilken påtalats av Ryanair i skrivelser till kommissionen av den 3 november och den 13 december 2005, och avseende nedsättningen av flygplatsavgifter för navflygplatser, vilken särskilt Alitalia ska ha dragit fördel av och vilken påtalats av Ryanair i nämnda skrivelser av den 3 november och den 13 december 2005.

2.

Talan ogillas i övrigt.

3.

Parterna, inbegripet Air One SpA, ska bära sina rättegångskostnader.


(1)  EUT C 37, 9.2.2008.


12.11.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 331/17


Tribunalens dom av den 29 september 2011 — adidas mot harmoniseringsbyrån — Patrick Holding (Återgivning av en sko med två band)

(Mål T-479/08) (1)

(Gemenskapsvarumärke - Invändningsförfarande - Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av figurmärke som återger en sko med två band på sidan - Det äldre nationella varumärket som återger en sko med tre band på sidan - Relativt registreringshinder - Den äldre rättigheten är inte motiverad - Väsentliga beståndsdelar som motiverar registreringen av det äldre varumärket har inte översatts - Reglerna 16.3, 17.2 och 20.2 i förordning (EG) nr 2868/95)

2011/C 331/30

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: adidas AG (Herzogenaurach, Tyskland) (ombud: advokaterna V. von Bomhard och A. Renck samt I. Fowler. solicitor)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (ombud: D. Botis)

Motpart vid överklagandenämnden, som intervenerat vid tribunalen: Patrick Holding ApS (Fredensborg, Danmark) (ombud: advokaterna J. L øje och T. Meedom

Saken

Talan mot det beslut som meddelades av harmoniseringsbyråns andra överklagandenämnd den 27 augusti 2008 (ärende R 849/2007-2) om ett invändningsförfarande mellan adidas AG och Patrick Holding ApS.

Domslut

1.

Talan ogillas.

2.

adidas AG ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 6, 10.1.2009.


12.11.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 331/17


Tribunalens dom av den 27 september 2011 — Perusahaan Otomobil Nasional mot harmoniseringsbyrån — Proton Motor Fuel Cell (PM PROTON MOTOR)

(Mål T-581/08) (1)

(Gemenskapsvarumärke - Invändningsförfarande - Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av figurmärket PM PROTON MOTOR - De äldre ord- och figurmärkena PROTON, vilka är föremål för nationell registrering, Beneluxregistrering och gemenskapsregistrering - Relativa registreringshinder - Risk för förväxling föreligger inte - Varu- och tjänsteslagslikhet föreligger inte - Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 40/94 (nu artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009) - artikel 8.5 i förordning nr 40/94 (nu artikel 8.5 i förordning nr 207/2009)

2011/C 331/31

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Perusahaan Otomobil Nasional Sdn Bhd (Shah Alam, Selangor Darul Ehsan, Malaysia) (ombud: advokaterna J. Blind, C. Kleiner och S. Ziegler)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (ombud: D. Botis)

Motpart vid överklagandenämnden, som intervenerat vid tribunalen: Proton Motor Fuel Cell GmbH (Puchheim, Tyskland)

Saken

Talan mot det beslut som meddelades av harmoniseringsbyråns första överklagandenämnd den 9 oktober 2008 (ärende R 1675/2007-1) om ett invändningsförfarande mellan Perusahaan Otomobil Nasional Sdn Bhd och Proton Motor Fuel Cell GmbH.

Domslut

1.

Talan ogillas.

2.

Perusahaan Otomobil Nasional Sdn Bhd ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 69, 21.3.2009.


12.11.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 331/18


Tribunalens dom av den 27 september 2011 — El Jirai Bouzekri mot harmoniseringsbyrån — Nike International (NC NICKOL)

(Mål T-207/09) (1)

(Gemenskapsvarumärke - Invändningsförfarande - Ansökan om registerring som gemenskapsvarumärke av figurmärket NC NICKOL - Det äldre gemenskapsfigurmärket NIKE - Relativt registreringshinder - Risk för förväxling föreligger inte - Kännetecknen liknar inte varandra - Artikel 8.5 I förordning nr 40/94)

2011/C 331/32

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Mustapha El Jirai Bouzekri (Malaga, Spanien) (ombud: advokaten E. Ragot)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (ombud: A. Folliard-Monguiral)

Motpart vid överklagandenämnden, som intervenerat vid tribunalen: Nike International Ltd (Beaverton, Oregon, Förenade staterna) (ombud: M. de Justo Bailey)

Saken

Talan väckt mot det beslut som andra överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån antog den 25 februari 2009 (ärende R 554/2008-2) i samband med ett invändningsförfarande mellan Nike International Ltd och Mustapha El Jirai Bouzekri.

Domslut

1.

Det beslut som andra överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) antog den 25 februari 2009 (ärende R 554/2008-2) ogiltigförklaras.

2.

Harmoniseringsbyrån ska bära sina rättegångskostnader samt ersätta rättegångskostnaderna för Mustapha El Jirai Bouzekri. Nike International Ltd ska bära sina egna rättegångskostnader.


(1)  EUT C 167, 18.7.2009.


12.11.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 331/18


Tribunalens dom av den 29 september 2011 — New Yorker SHK Jeans mot harmoniseringsbyrån och Vallis K. — Vallis A. (FISHBONE)

(Mål T-415/09) (1)

(Gemenskapsvarumärke - Invändningsförfarande - Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket FISHBONE - Det äldre nationella figurmärket FISHBONE BEACHWEAR - Relativt registreringshinder - Delvis avslag på registreringsansökan - Verkligt bruk av det äldre varumärket - Beaktande av ytterligare bevisning - Motivering - Bevis för verkligt bruk - Risk för förväxling - Artikel 42.2 och 42.3 samt artikel 76.2 i förordning (EG) nr 207/2009 - Regel 22.2 andra meningen i förordning (EG) nr 2868/95 - Artikel 75 i förordning nr 207/2009 - Artikel 15.1 första stycket och andra stycket a samt artikel 42.2, 42.3 och 42.5 i förordning nr 207/2009 - Artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009)

2011/C 331/33

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: New Yorker SHK Jeans GmbH & Co. KG, tidigare New Yorker SHK Jeans GmbH (Kiel, Tyskland) (ombud: V. Spitz, A. Gaul, T. Golda och S. Kirschstein-Freund, avocats)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (ombud: P. Geroulakos)

Motpart vid överklagandenämnden, som intervenerat vid tribunalen: Vallis K. — Vallis A. & Co. OE (Aten, Grekland) (ombud: M. Kilimiri, V. von Bomhard, A. W. Renck, avocats, och H. J. O’Neill, solicitor)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av det beslut som första överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån fattade den 30 juli 2009 (ärende R 1051/2008-1) i samband med ett invändningsförfarande mellan Vallis K. — Vallis A. & Co. OE och New Yorker SHK Jeans GmbH & Co. KG.

Domslut

1.

Talan ogillas.

2.

New Yorker SHK Jeans GmbH & Co. KG ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 297, 5.12.2009.


12.11.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 331/19


Tribunalens dom av den 29 september 2011 — Procter & Gamble Manufacturing Köln mot harmoniseringsbyrån — Natura Cosméticos (NATURAVIVA)

(Mål T-107/10) (1)

(Gemenskapsvarumärke - Invändningsförfarande - Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket NATURAVIVA - Det äldre gemenskapsordmärket VIVA - Relativt registreringshinder - Risk för förväxling föreligger inte - Artikel 8.1 b förordning (EG) nr 207/2009 - Känneteckenslikhet föreligger inte)

2011/C 331/34

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Procter & Gamble Manufacturing Köln GmbH (Köln, Tyskland) (ombud: advokaten K. Sandberg)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (ombud: P. Geroulakos)

Motpart vid överklagandenämnden, som intervenerat vid tribunalen: Natura Cosméticos, SA (Sáo Paolo, Brasilien) (ombud: advokaten C. Bercial Arias)

Saken

Talan mot det beslut som meddelades den 23 november 2009 av harmoniseringsbyråns andra överklagandenämnd (ärende R 1558/2008-2), om ett invändningsförfarande mellan Procter & Gamble Manufacturing Köln GmbH och Natura Cosméticos, SA.

Domslut

1.

Talan ogillas.

2.

Procter & Gamble Manufacturing Köln GmbH ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 134, 22.5.2010.


12.11.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 331/19


Tribunalens dom av den 29 september 2011 — Telefónica O2 Germany mot harmoniseringsbyrån

(Mål T-150/10) (1)

(Gemenskapsvarumärke - Invändningsförfarande - Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket LOOPIA - Äldre gemenskapsordmärken LOOP och LOOPY - Relativt registreringshinder - Risk för förväxling - Artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009)

2011/C 331/35

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Telefónica O2 Germany GmbH & Co. OHG (München, Tyskland) (ombud: advokaterna A. Fottner och M. Müller)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (ombud: R. Pethke)

Motpart vid överklagandenämnden, som intervenerat vid tribunalen: Loopia AB (Västerås, Sverige) (ombud: advokaterna P. Håkon-Schmidt och N. Ringen)

Saken

Talan mot det beslut som meddelades av harmoniseringsbyråns första överklagandenämnd den 12 januari 2010 (ärende R 1812/2008-1) om ett invändningsförfarande mellan Telefónica O2 Germany GmbH & Co. OHG och Loopia AB.

Domslut

1.

Det beslut som meddelades av första överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) den 12 januari 2010 (ärende R 1812/2008-1) ogiltigförklaras.

2.

Harmoniseringsbyrån ska böra sina egna rättegångskostnader och ersätta Telefónica O2 Germany GmbH & Co. OHG:s: rättegångskostnader.

3.

Harmoniseringsbyrån ska bära nödvändiga kostnader som Telefónica O2 Germany GmbH & Co. OHG haft för förfarandet vid överklagandenämnden.

4.

Loopia AB ska böra sina egna rättegångskostnader.


(1)  EUT C 148, 5.6.2010.


12.11.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 331/19


Tribunalens dom av den 28 september 2011 — Nike International mot harmoniseringsbyrån — Deichmann (VICTORY RED)

(Mål T-356/10) (1)

(Gemenskapsvarumärke - Invändningsförfarande - Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket VICTORY RED - Äldre internationella och nationella ordmärken Victory - Relativt registreringshinder - Risk för förväxling - Känneteckenslikhet - Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)

2011/C 331/36

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Nike International Ltd (Beaverton, Oregon, Förenta staterna) (ombud: advokaten M. de Justo Bailey)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (ombud: D. Botis)

Motpart vid överklagandenämnden, som intervenerat vid tribunalen: Deichmann SE (Essen, Tyskland)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av det beslut som andra överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån meddelade den 18 maj 2010 i ärende R 1309/2009-2 med anledning av ett invändningsförfarande mellan Deichmann SE och Nike International Ltd.

Domslut

1.

Talan ogillas.

2.

Nike International Ltd förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 288, 23.10.2010.


12.11.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 331/20


Tribunalens dom av den 27 september 2011 — Brighton Collectibles mot harmoniseringsbyrån — Felmar (BRIGHTON)

(Mål T-403/10) (1)

(Gemenskapsvarumärke - Invändningsförfarande - Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket BRIGHTON - De äldre nationella ord- och figurmärkena BRIGHTON och de övriga äldre kännetecknen BRIGHTON - Relativa registreringshinder - Artikel 8.1 b och 8.2 c i förordning (EG) nr 207/2009 - Artikel 8.4 i förordning nr 207/2009)

2011/C 331/37

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Brighton Collectibles, Inc. (Dover, Delaware, Förenta staterna) (ombud: advokaten R. Delorey)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (ombud: A. Folliard-Monguiral)

Motpart vid överklagandenämnden, som intervenerat vid tribunalen: Felmar (Paris, Frankrike) (ombud: advokaten D. Monégier du Sorbier)

Saken

Talan mot det beslut som meddelades av harmoniseringsbyråns fjärde överklagandenämnd den 30 juni 2010 (ärende R 408/2009-4) om ett invändningsförfarande mellan Brighton Collectibles, Inc. och Felmar.

Domslut

1.

Talan ogillas.

2.

Brighton Collectibles, Inc. ska bära sina rättegångskostnader och ersätta de rättegångskostnader som Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) haft.

3.

Felmar ska bära sina rättegångskostnader.


(1)  EUT C 328. 4.12.2010.


12.11.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 331/20


Tribunalens beslut av den 13 september 2011 — CEVA mot kommissionen

(Mål T-224/09) (1)

(Talan om ogiltigförklaring - Särskilt program för forskning och teknisk utveckling inom området ”Energi, miljö och hållbar utveckling” - Projekt Protop - Bidragsöverenskommelse - Krav på återbetalning av det förskott som betalats ut inom ramen för ett kontrakt om finansiering av forskning - Underleverantörer - Påminnelseskrivelse - Rättsakt mot vilken talan inte kan väckas - Avvisning)

2011/C 331/38

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Centre d'étude et de valorisation des algues SA (CEVA) (Pleubian, Frankrike) (ombud: advokaten J.-M. Peyrical)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: V. Joris, biträdd av advokaten E. Bouttier)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av en påminnelseskrivelse från kommissionen av den 6 april 2009, genom vilken kommissionen bad sökanden att återbetala samtliga förskott som betalats ut enligt en bidragsöverenskommelse som ingåtts för ett projekt som skulle genomföras inom ramen för det särskilda programmet för forskning, teknisk utveckling och demonstration benämnt ”Energi, miljö och hållbar utveckling”

Avgörande

1.

Talan avvisas.

2.

Centre d'étude et de valorisation des algues SA (CEVA) ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 205, 29.8.2009.


12.11.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 331/20


Tribunalens beslut av den 14 september 2011 — Regione Puglia mot kommissionen

(Mål T-84/10) (1)

(Talan om ogiltigförklaring - ERUF - Beslut om nedsättning av finansiellt gemenskapsstöd - Regional enhet - Direkt påverkan föreligger inte - Avvisning)

2011/C 331/39

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Regione Puglia (Bari, Italien) (ombud: advokaterna F. Brunelli och A. Aloia)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: C. Cattabriga och A. Steiblyté)

Saken

Talan om delvis ogiltigförklaring av kommissionens beslut C(2009) 10350 av den 22 december 2009 om nedsättning av det stöd som beviljats ur Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) med tillämpning av kommissionens beslut C(2000) 2349 av den 8 augusti 2000 om godkännande av verksamhetsprogrammet POR Pugliga (2000–2006) vilket omfattas av mål 1

Avgörande

1.

Talan avvisas.

2.

Regione Puglia ska bära sin egen rättegångskostnad samt ersätta Europeiska kommissionens rättegångskostnad, inklusive kostnaderna för det interimistiska förfarandet.


(1)  EUT C 113, 1.5.2010


12.11.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 331/21


Tribunalens beslut av den 14 september 2011 — Regione Puglia mot kommissionen

(Mål T-223/10) (1)

(ERUF - Beslut om nedsättning av finansiellt gemenskapsstöd - Återkallande av den angripna debetnotan - Talan har förlorat sitt föremål - Anledning saknas att döma i saken)

2011/C 331/40

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Regione Puglia (Bari, Italien) (ombud: advokaterna F. Brunelli och A. Aloia)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: L. Prete och A. Steiblyté)

Saken

Ogiltigförklaring av debet-nota nr. 3241001630 av den 26 februari 2010 avseende kommissionens beslut C(2009) 10350 av den 22 december 2009 om nedsättning av det stöd som beviljats ur Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) med tillämpning av kommissionens beslut C(2000) 2349 av den 8 augusti 2000, om godkännande av verksamhetsprogrammet POR Puglia (2000–2006) och som omfattas av mål 1

Avgörande

1.

Anledning saknas att döma i saken.

2.

Vardera parten ska bära sin kostnad för detta förfarande och Regione Puglia ska bära kostnaden för det interimistiska förfarandet.


(1)  EUT C 179, 3.7.2010


12.11.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 331/21


Tribunalens beslut av den 14 september 2011 — Italien mot kommissionen

(Mål T-239/10) (1)

(ERUF - Beslut om nedsättning av finansiellt gemenskapsstöd - Återkallande av den angripna debetnotan - Talan har förlorat sitt föremål - Anledning saknas att döma i saken)

2011/C 331/41

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Republiken Italien (Bari, Italien) (ombud: advokaten P. Gentili)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: L. Prete och A. Steiblyté)

Saken

Ogiltigförklaring av debet-nota nr. 3241001630 av den 26 februari 2010 avseende kommissionens beslut C(2009) 10350 av den 22 december 2009 om nedsättning av det stöd som beviljats ur Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) med tillämpning av kommissionens beslut C(2000) 2349 av den 8 augusti 2000, om godkännande av verksamhetsprogrammet POR Puglia (2000–2006) och som omfattas av mål 1

Avgörande

1.

Anledning saknas att döma i saken.

2.

Vardera parten ska bära sin egen kostnad.


(1)  EUT C 195, 17.7.2010


12.11.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 331/21


Tribunalens beslut av den 13 september 2011 — ara mot harmoniseringsbyrån — Allrounder (A)

(Mål T-397/10) (1)

(Gemenskapsvarumärke - Invändningsförfarande - Fristen för angivande av grunderna för överklagandet till överklagandenämnden har inte iakttagits - Beslut av överklagandenämnden att avslå ansökan om återställande av försutten tid - Uppenbart att talan helt saknar rättslig grund)

2011/C 331/42

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: ara AG (Langenfeld, Tyskland) (ombud: advokaten M.Gail)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (ombud: G. Schneider)

Motpart vid överklagandenämnden: Allrounder SARL (Sarrebourg, Frankrike)

Saken

Talan mot det beslut som fattats av harmoniseringsbyråns första överklagandenämnd den 23 juni 2010 (ärende R 1543/2009-1) angående sökandens ansökan om återställande av försutten tid (restitutio in integrum).

Avgörande

1.

Talan ogillas, eftersom det är uppenbart att den helt saknar rättslig grund.

2.

ara AG ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 301, 6.11.2010.


12.11.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 331/22


Tribunalens dom av den 9 september 2011 — Biodes mot harmoniseringsbyrån — Manasul Internacional (BIESUL)

(Mål T-597/10) (1)

(Gemenskapsvarumärke - Invändningsförfarande - Upphävande av överklagandenämndens beslut - Tvisten har förlorat sitt föremål - Anledning saknas att döma i saken)

2011/C 331/43

Rättegångsspråk: spanska

Parter

Sökande: Biodes, SL (Madrid, Spanien) (ombud: E. advokaten Manres Medina)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (ombud: V. Melgar)

Motpart vid överklagandenämnden, som intervenerat vid tribunalen: Manasul Internacional, SL

Saken

Talan om ogiltigförklaring av det beslut som fattats av harmoniseringsbyråns första överklagandenämnd den 23 september 2010 (ärende R 1519/2009-1), angående ett invändingsförfarande mellan Manasul Internacional, SL och Biodes, SL.

Domslut

1.

Det finns inte längre anledning att döma i saken.

2.

Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 80, 12.3.2011.


12.11.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 331/22


Tribunalens dom av den 9 september 2011 — Biodes mot harmoniseringsbyrån — Manasul Internacional (LINEASUL)

(Mål T-598/10) (1)

(Gemenskapsvarumärke - Invändningsförfarande - Upphävande av överklagandenämndens beslut - Tvisten har förlorat sitt föremål - Anledning saknas att döma i saken)

2011/C 331/44

Rättegångsspråk: spanska

Parter

Sökande: Biodes (Madrid, Spanien) (ombud: advokaten E. Manresa Medina)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (ombud: V. Melgar)

Motpart vid överklagandenämnden, som intervenerat vid tribunalen: Manasul Internacional, SL (Ponferrada, Spanien)

Saken

Talan mot det beslut som meddelades av harmoniseringsbyråns första överklagandenämnd den 23 september 2011 (ärende R 1520/2009-1) om ett invändningsförfarande mellan Manasul Internacional, SL och Biodes, SL

Domslut

1.

Det finns inte längre anledning att döma i saken.

2.

Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 80 av den 12.3.2011.


12.11.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 331/22


Talan väckt den 23 juni 2011 — Republiken Bulgarien mot Europeiska kommissionen

(Mål T-335/11)

2011/C 331/45

Rättegångsspråk: bulgariska

Parter

Sökande: Republiken Bulgarien (ombud: Tsvetko Ivanov och Elina Petranova)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken

Begäran om ogiltigförklaring av kommissionens genomförandebeslut av den 15 april 2011 om undantagande från EU-finansiering av vissa utgifter som verkställts av medlemsstaterna inom ramen för garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ), inom ramen för Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och inom ramen för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) [delgivet med nr K(2011) 2517]

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara kommissionens genomförandebeslut av den 15 april 2011 om undantagande från EU-finansiering av vissa utgifter som verkställts av medlemsstaterna inom ramen för garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ), inom ramen för Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och inom ramen för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) [delgivet med nr K(2011) 2517 (1)] i den del det avser Republiken Bulgarien, och i andra hand

minska den korrigering som tillämpas på utgifter enligt systemet för enhetlig arealersättning inom ramen för EGFJ från 10 procent till 5 procent, och minska korrigeringen inom ramen för EJFLU Axel 2 (”Att förbättra miljön och landsbygden”) i programmet för landsbygdsutveckling från 10 procent till 5 procent, och

förplikta Europeiska kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden fyra grunder.

1.

Första grunden: åsidosättande av artikel 31 i förordning (EG) nr 1290/2005 (2)

Inledningsvis har Republiken Bulgarien hävdat att kommissionen inte har visat att Bulgarien har åsidosatt EU-rätten. I det angripna beslutet föreslog kommissionen korrigeringar på 10 procent för utgifter enligt systemet för enhetlig arealersättning och Axel 2 (”Att förbättra miljön och landsbygden”) i programmet för landsbygdsutveckling på grund av påstått bristande funktion av LPIS/GIS, som gör det omöjligt att genomföra grundläggande kontroller — vilket visar på allvarliga brister i kontrollsystemet som innebär en överhängande risk för betydande förluster för fonden. Likaså har en korrigering på 5 procent föreslagits vad avser tillägg till direktstöd på grund av nämnda bristande funktion av LPIS/GIS. Sökanden lägger fram bevisning om att administrativa korskontroller och kontroller på plats vidtogs, vilken motbevisar kommissionens anklagelser.

Vidare har sökanden gjort gällande, vad beträffar de belopp som undantogs från finansiering, att varken arten eller betydelsen av åsidosättandet av den aktuella lagstiftningen blev föremål för en korrekt bedömning av kommissionen. Sökanden har anfört att det vidtogs en grundläggande kontroll som var mer omfattande än den som krävs enligt den aktuella lagstiftningen. Kommissionens slutsats att det inte hade vidtagits någon kontroll återspeglar således inte det befintliga kontrollsystemet i Republiken Bulgarien.

Dessutom har sökanden gjort gällande att risken för förlust för EU-budgeten inte har bedömts korrekt. Kommissionen gjorde fel i fråga om de finansiella konsekvenserna av ett åsidosättande av EU-rätten, eftersom kommissionens bedömning vilar på den slutliga rapporten av förlikningsorganet i mål 10/BG/442, vari det uttryckligen anges att bulgariska myndigheter övervakade permanent betesmark på plats till 100 procent.

2.

Andra grunden: åsidosättande av proportionalitetsprincipen

På grundval av artikel 31.2 i förordning nr 1290/2005 och kravet från tribunalen på att beloppet för korrigeringen tydligt ska kopplas samman med eventuell förlust för unionen, ska korrigeringen stå i proportion till de fastställda oegentligheterna och risken för EU-budgeten. Korrigeringarna i förevarande fall överskrider det som är rimligt och nödvändigt för att uppnå det mål som uppställs i förfarandet för godkännande, och ska således minskas.

3.

Tredje grunden: åsidosättande av principen om rättssäkerhet

Sökanden har anfört att kommissionen har åsidosatt principen om rättssäkerhet genom att inte beakta de riktlinjer som den själv uppställde i dokument VI/5530/97 (3). Med hänsyn till att bulgariska myndigheter genomförde en grundläggande kontroll, skulle kommissionen, med stöd av ovannämnda dokument, ha fastställt korrigeringen till 5 procent i stället för 10 procent beträffande utgifterna enligt systemet för enhetlig arealersättning och Axel 2 (”Att förbättra miljön och landsbygden”) i programmet för landsbygdsutveckling.

Dessutom är sökanden av uppfattningen att de bestämmelser som kommissionen stöder sig på för att anta tre regler som den anser att Republiken Bulgarien inte följde ålägger medlemsstaterna vissa skyldigheter som skiljer sig från dem som finns i det officiella meddelandet. Två av tre regler återfanns inte i förordningen i fråga; inte heller fanns det några klart definierade bedömningskriterier för tillämpningen av dessa. Det fanns inte heller några klart definierade bedömningskriterier för tillämpningen av den tredje regeln. Republiken Bulgarien har anfört att den uppfyller villkoren i förordning nr 796/2004 (4).

4.

Fjärde grunden: åsidosättande av artikel 296.2 FEUF

Det angripna beslutet får till följd att utgifter som Republiken Bulgarien har verkställt och som uppgår till 24 543 106,87 euro undantas från EU-finansiering. Med hänsyn till att det antagna beslutet är till nackdel för sökanden, har den ett stort intresse av att få en motiverad förklaring av Europeiska kommissionen till varför korrigeringar antogs. Enligt sökanden har kommissionen inte tillräckligt klart och otvetydigt angivit detta. Kommissionen har därför underlåtit att uppfylla sin skyldighet att motivera det angripna beslutet i förhållande till sökanden.


(1)  EUT L 102, s. 33.

(2)  Rådets förordning (EG) nr 1290/2005 av den 21 juni 2005 om finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken (EUT L 209, s. 1).

(3)  Kommissionens dokument nr VI/5330/97 av den 23 december 1997, Riktlinjer för utvärdering av budgetkonsekvenserna i samband med granskningen av och beslutet att godkänna räkenskaperna för garantisektionen vid EUGFJ.

(4)  Kommissionens förordning (EG) nr 796/2004 av den 21 april 2004 om närmare föreskrifter för tillämpningen av de tvärvillkor, den modulering och det integrerade administrations- och kontrollsystem som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare (EUT L 141, s. 18).


12.11.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 331/24


Talan väckt den 19 augusti 2011 — Scandic Distilleries mot harmoniseringsbyrån — Bürgerbräu, August Röhm & Söhne (BÜRGER)

(Mål T-460/11)

2011/C 331/46

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Scandic Distilleries SA (Bihor, Rumänien) (ombud: advokaten Á. László)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

Motpart vid överklagandenämnden: Bürgerbräu, August Röhm & Söhne KG (Bad Reichenhall, Tyskland)

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ändra det beslut som meddelades av andra överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) den 25 maj 2011 (ärende 1962/2010-2) och bevilja registreringen som gemenskapsvarumärke med avseende på de berörda varorna och tjänsterna, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökande av gemenskapsvarumärke: Sökanden

Sökt gemenskapsvarumärke: Figurmärket ”BÜRGER ORIGINAL PREMIUM PILS TRADITIONAL BREWED QUALITY REGISTERED TRADEMARK SIEBENBURGEN” för varor och tjänster i klasserna 32 och 35 — ansökan som gemenskapsvarumärke nr 8359663

Innehavare av det varumärke eller kännetecken som åberopats som hinder för registrering i invändningsförfarandet: Motparten vid överklagandenämnden

Varumärke eller kännetecken som åberopats: Registrering nr 1234061 som gemenskapsvarumärke av ordmärket ”Burgerbräu” för varor och tjänster i klasserna 21, 32 och 42

Invändningsenhetens beslut: Delvis bifall till invändningen

Överklagandenämndens beslut: Avslag på överklagandet

Grunder: Åsidosättande av artikel 8.1 b i rådets förordning nr 207/2009, eftersom överklagandenämnden felaktigt fann att det förelåg risk för förväxling


12.11.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 331/24


Talan väckt den 23 augusti 2011 — Ellinika Nafpigeia SA och 2. Hoern Beteiligungs Gesellschaft mit beschränkter Haftung mot Europeiska kommissionen

(Mål T-466/11)

2011/C 331/47

Rättegångsspråk: grekiska

Parter

Sökande: Ellinika Nafpigeia SA (Skaramanka, Grekland) och 2. Hoern Beteiligungs GmbH (Kiel, Tyskland) (ombud: advokaterna K. Chrysogonos och A. Mitsis)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökandena yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara kommissionens beslut av den 1 december 2010, K(2010) 8274 slutligt, avseende statligt stöd CR 16/2004 (NN 29/2004, CP 71/2002 och CP 133/2005), vilket utgör en åtgärd för genomförande av beslut av den 2 juli 2008, K(2008) 3118 (EUT L 225 av den 27 augusti 2009, s. 104) om återkrav av de statliga stöden (beslutet om återkrav), såsom det kompletterats, specificerats och närmare angetts genom handlingarna i akten,

förplikta kommissionen att ersätta sökandenas rättegångskostnader,

i andra hand, göra en allmängiltig (erga omnes) tolkning och särskilt i förhållande till kommissionen, beslutet av den 1 december 2010, K(2010) 8274 slutligt, såsom det kompletterats genom handlingarna i akten, i den mening som närmare angetts i talan, så att det är förenligt med artikel 17 i beslutet om återkrav, vilket det omtvistade beslutet grundar sig på, med artikel 346 FEUF med stöd av vilken beslutet antagits, med rättssäkerhetsprincipen, med etableringsfriheten, med friheten att tillhandahålla tjänster, näringsfriheten och rätten till egendom, vilka principer kommissionen och de grekiska myndigheterna åsidosatt genom sin tolkning och tillämpning av det omtvistade beslutet.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökandena fyra grunder.

Sökandena gör genom den första grunden för ogiltigförklaring gällande att kommissionen har åsidosatt artikel 17 i beslutet om återkrav, i den del som nämnda beslut inverkar på den militära verksamhet som Ellinika Nafpigeia SA (Hellenic Shipyards) (nedan kallat HSY) bedriver, i den mån som HSY tvingas avyttra samtliga tillgångar som för närvarande inte är absolut nödvändiga, men som är delvis eller relativt nödvändiga eller som skulle kunna bli absolut nödvändiga längre fram med avseende på HSY:s militära verksamhet.

Sökandena gör genom den andra grunden för ogiltigförklaring gällande att det omtvistade beslutet, mot bakgrund av en felaktig tillämpning av artikel 346 FEUF, tolkats på så sätt att HSY:s militära verksamhet endast består i löpande beställningar från den grekiska marinen och inte i icke-kommersiell verksamhet såsom framtida beställningar från den grekiska marinen eller den grekiska armén eller i annan verksamhet för tillverkning, tillhandahållande eller reparation av försvarsmaterial.

Sökandena gör genom den tredje grunden för ogiltigförklaring gällande att det omtvistade beslutet, genom att det innebär att rättssäkerhetsprincipen åsidosätts, medför betydande osäkerhet med avseende på beslutets materiella tillämpningsområde (ratione materiae), tillämpningen med avseende på person (ratione personae) och tillämpningen i tiden (ratione temporis), samtidigt som det ger de organ som har att tolka detsamma ett omfattande utrymme för skönsmässig bedömning, så att det tolkas på så sätt att det föreligger skyldigheter och förbud som inte återfinns i beslutet om återkrav eller som riktar sig till personer som inte avses i samma beslut eller som är obestämbara eller omöjliga att tillämpa, eller som går utöver vad som är rimligt mot bakgrund av skyddet för grundläggande rättigheter och friheter. Härutöver gör sökandena gällande att det omtvistade beslutet, i strid med rättssäkerhetsprincipen, delvis är otillämpligt genom att det innebär att åtgärder måste vidtas vilka med avseende på tillämpningen är helt eller delvis rättsligt och/eller praktiskt omöjliga. Därtill ska läggas att den frist som fastställts för genomförande av beslutet redan från början var ohållbar och orealistisk.

Sökandena gör genom den fjärde grunden för ogiltigförklaring gällande att det omtvistade beslutet medför skyldigheter och förbud för HSY och dess andelsägare som innebär ett åsidosättande av deras grundläggande etableringsfrihet, frihet att tillhandahålla tjänster, näringsfrihet och rätt till egendom, delvis utan att det finns någon rättslig grund härför. Man går under alla omständigheter utöver vad som är nödvändigt för att uppnå de mål som eftersträvas genom beslutet om återkrav.


12.11.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 331/25


Talan väckt den 5 september 2011 — Sepro Europe Ltd mot Europeiska kommissionen

(Mål T-483/11)

2011/C 331/48

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Sepro Europe Ltd (Harrogate, Förenade kungariket) (ombud: advokaterna C. Mereu och K. Van Maldegem)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

förklara att talan kan upptas till sakprövning och är välgrundad och

ogiltigförklara kommissionens beslut 2011/328/EU (1) samt

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna och

vidta varje annan nödvändig åtgärd.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden fyra grunder.

1.

Första grunden: Flera fall av uppenbart oriktig bedömning som har sin grund i att kommissionen gjort sig skyldig till felaktig rättstillämpning genom att grunda sitt beslut 2011/328/EU på påståenden om i) arbetstagarnas riskexponering och ii) miljöpåverkan.

2.

Andra grunden: Åsidosättande av rätten till rättvis rättegång rätten till försvar samt principen om god förvaltning. Svaranden har med orätt tagit hänsyn till den påstått farliga halten av isomerer, trots att denna fråga först tagits upp som en viktig punkt när den nya ansökan inkom, vilket var sent i förfarandet. Sökanden har således inte beretts tillfälle att yttra sig. Svaranden har dessutom inte beaktat sökandens förslag till ändring.

3.

Tredje grunden: Kommissionens beslut 2011/328/EU är rättsstridigt eftersom det är oproportionerligt. Även om man skulle anse att det finns anledning att särskilt beakta dessa påstådda risker, är åtgärden oproportionerlig i förhållande till påståendena om arbetstagarnas riskexponering och miljöpåverkan.

4.

Fjärde grunden: Kommissionens beslut 2011/328/EU är rättsstridigt eftersom det är otillräckligt motiverat. Svaranden har inte angett bevis eller skäl som rättfärdigar dennes negativa inställning till sökandens förslag till ändring, vilket påverkat uppskattningen av arbetstagarnas riskexponering, och svarandens negativa inställning till högteknologiska glashus.


(1)  Kommissionens genomförandebeslut av den 1 juni 2011 om att inte införa flurprimodol i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG [delgivet med nr K(2011) 3733] (EUT L 153, s. 192).


12.11.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 331/25


Talan väckt den 12 september 2011 — Akzo Nobel och Akros Chemicals mot Europeiska kommissionen

(Mål T-485/11)

2011/C 331/49

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Akzo Nobel (Amsterdam, Nederländerna) och Akros Chemicals Ltd (Warwickshire, Förenade kungariket) (ombud: advokaterna C. Swaak och R. Wesseling)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökandena yrkar att tribunalen ska

helt eller delvis ogiltigförklara kommissionens beslut av den 30 juni 2011 om ändring av dess beslut K(2009) 8682 slutlig av den 11 november 2009 om ett förfarande enligt artikel 81 i EG-fördraget (nu artikel 101 FEUF) och artikel 53 i EES-avtalet (ärende COMP/38.589 — Värmestabilisatorer), i den del som rör sökandena, eller

i andra hand nedsätta de böter som ålagts sökandena i artikel 1.2, 1.4, 1.19 och 1.21 i kommissionen beslut av den 30 juni 2011 samt

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökandena tre grunder.

1.

Första grunden: Sökandena har felaktigt ansetts vara delansvariga, tillsammans med företag inom Elementis-koncernen, och begreppet delat ansvar har tillämpats på ett felaktigt sätt genom att kommission ansett att sökandena ska ansvara för en del av de böter som ålagts företag inom Elementis-koncernen.

2.

Andra grunden: Svaranden har felaktigt ändrat 2009 års beslut till sökandenas nackdel (trots att detta beslut är föremål för en talan om ogiltigförklaring) på ett sätt som strider mot rättssäkerhetsprincipen och principen om skydd för berättigade förväntningar.

3.

Tredje grunden: Kommissionen har felaktigt ändrat 2009 års beslut utan att först anta ett meddelande om invändningar, vilket strider mot sökandenas rätt till försvar, särskilt rätten att yttra sig.


12.11.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 331/26


Talan väckt den 9 september 2011 — Sarc mot kommissionen

(Mål T-488/11)

2011/C 331/50

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Scheepsbouwkundig Advies- en Rekencentrum (Sarc) BV (Bussum, Nederländerna) (ombud: advokaten H. Speyart)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara kommissionens beslut K(2011) 642 slutlig av den 10 maj 2011 angående statligt stöd i ärende NN 68/2010, varvid fastslogs att det stöd som beviljats inte utgör statligt stöd, och

förplikta Europeiska kommissionen bära sina egna rättegångskostnader och ersätta sökandens rättegångskostnader.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden fem grunder.

1.

Första grunden:

Kommissionen har, trots att så borde ha skett, underlåtit att inleda det formella granskningsförfarandet i den mening som avses i artikel 108.2 FEUF.

2.

Andra grunden:

Kommissionen har inte i tillräcklig utsträckning konsulterat SARC i samband med sin första preliminära bedömning.

3.

Tredje grunden:

Kommissionen har gjort en felaktig tillämpning av artikel 107.1 FEUF.

4.

Fjärde grunden:

Kommissionen har, trots att så borde ha skett, underlåtit att anmoda de nederländska myndigheterna att inge en utvärdering eller att beställa en oberoende utvärdering.

5.

Femte grunden:

Kommissionen har inte i tillräcklig utsträckning motiverat sitt beslut.


12.11.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 331/26


Talan väckt den 15 september 2011 — Bena Properties mot rådet

(Mål T-490/11)

2011/C 331/51

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Bena Properties Co. SA (Damaskus, Syrien) (ombud: advokaten E. Ruchat)

Svarande: Europeiska unionens råd

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara rådets beslut 2011/273/Gusp av den 9 maj 2011 om restriktiva åtgärder mot Syrien, i den del som rör sökanden, och de efterföljande genomförandebesluten 2011/302/Gusp av den 23 maj 2011 och 2011/367/Gusp av den 23 juni 2011, i den del som sökandens namn finns med i förteckningen över personer och enheter som avses i artiklarna 3 och 4 i beslut 2011/273/Gusp, och

ogiltigförklara rådets förordning (EU) nr 442/2011 av den 9 maj 2011 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Syrien och rådets efterföljande genomförandeförordning nr 504/2011 av den 23 maj 2011 och rättelse till denna (rättelse till rådets genomförandeförordning (EU) nr 504/2011, publicerad den 24 juni 2011), i den del som sökanden berörs av dessa rättsakter, samt

förplikta Europeiska unionens råd att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökanden har till stöd för sin talan anfört tre grunder som är identiska med eller liknar de grunder som anförts i mål T-433/11, Makhlouf mot rådet (1).


(1)  JO C 290, 1.10.2011, s. 14.


12.11.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 331/27


Överklagande ingett den 19 september 2011 av Luigi Marcuccio av det beslut som personaldomstolen meddelade den 30 juni 2011 i mål F-14/10, Marcuccio mot kommissionen

(Mål T-491/11 P)

2011/C 331/52

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Klagande: Luigi Marcuccio (Tricase, Italien) (ombud: advokaten G. Cipressa)

Övrig part i målet: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Klaganden yrkar att tribunalen ska

upphäva det överklagade beslutet i sin helhet, samt

i första hand, bifalla de yrkanden som framställdes i första instans fullt ut, och

förplikta kommissionen att ersätta klaganden för alla dennes kostnader i målet i samtliga instanser. eller

i andra hand, återförvisa målet till personaldomstolen, i ändrad sammansättning, för förnyad prövning i sak.

Grunder och huvudargument

Överklagandet avser personaldomstolens beslut av den 30 juni 2011, där personaldomstolen ogillade, som uppenbart ogrundad, en talan om att kommissionen skulle förpliktas att ersätta klaganden för den förmögenhetsskada och ideella skada som denne ansåg ha lidit till följd av den påstått oskäligt långa tidsåtgången för förfarandet för erkännande av permanent, delvis invaliditet.

Till stöd för sitt överklagande åberopar klaganden fem grunder.

1.

Första grunden: Felaktig rättstillämpning, bristande motivering och åsidosättande av skyldigheten att göra en tillbörlig utredning, eftersom personaldomstolen konsekvent har uteslutit att Europeiska unionens institutioner skulle ha ett utomobligatoriskt ansvar när de åsidosätter skyldigheten att motivera sina beslut och därmed satt åt sidan hela klagandens argumentation i den delen.

2.

Andra grunden: Felaktig och oskälig tolkning och tillämpning av begreppet motiveringsskyldighet.

3.

Tredje grunden: Fullständig avsaknad av motivering, bristande utredning samt förfarandefel bestående i att kommissionens anslutningstalan inte avvisas som för sent inkommen.

4.

Fjärde grunden: Åsidosättande av artikel 44 i personaldomstolens rättegångsregler och av klagandens rätt till ett kontradiktoriskt förfarande och rätt till försvar,

5.

Femte grunden: Felaktig och oskälig tolkning och tillämpning av artikel 94 i personaldomstolens rättegångsregler.


12.11.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 331/27


Talan väckt den 16 september 2011 — Missir Mamachi di Lusingano m.fl. mot kommissionen

(Mål T-494/11)

2011/C 331/53

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Livio Missir Mamachi di Lusignano (Kerkhove-Avelgem, Belgien), Anne Jeanne Cécile Magdalena Maria Sintobin (Bryssel, Belgien), Stefano Missir Mamachi di Lusignano (Shanghai, Kina), Maria Letizia Missir Mamachi di Lusignano (Bryssel, Belgien), Alessandro Missir Mamachi di Lusignanos dödsbo (Rabat, Marocko) (ombud: advokaterna F. Di Gianni, R. Antonimi och G. Coppo)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökandena yrkar att tribunalen ska

förplikta kommissionen att ersätta den ideella skada som de lidit till följd av morden på Alessandro Missir Mamachi di Lusignano och hans hustru Ariane Lagasse de Locht,

förplikta kommissionen att betala kompensationsränta och dröjsmålsränta till dess att betalning sker,

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Med den första grunden yrkar sökandena att kommissionen ska förpliktas att ersätta den ideella skada som dessa utan eget vållande orsakats till följd av morden på den dåvarande tjänstemannen vid kommissionen Alessandro Missir Mamachi di Lusignano och hans hustru Ariane Lagasse de Locht. Sökandena åberopar Unionens utomobligatoriska skadeståndsansvar, genom att kommissionen genom oaktsamhet underlåtit att säkerställa att den lägenhet som ställdes till den mördade tjänstemannens och dennes familjs förfogande var utrustad med lämpliga säkerhetsanordningar för att garantera deras säkerhet. Sökandena åberopar till stöd för sin talan sina yrkanden i personaldomstolens dom av den 12 maj 2011 i mål F-50/09.

Sökandena åberopar i andra hand, mot bakgrund av de exceptionella omständigheterna i målet, kommissionens ansvar för skador som orsakats av lagenligt handlande.


12.11.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 331/28


Tribunalens beslut av den 14 september 2011 — Condé mot rådet

(Mål T-210/10) (1)

2011/C 331/54

Rättegångsspråk: franska

Ordföranden på sjätte avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.


(1)  EUT C 234, 28.8.2010


12.11.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 331/28


Tribunalens beslut av den 14 september 2011 — Camara mot Rådet

(Mål T-295/10) (1)

2011/C 331/55

Rättegångsspråk: franska

Ordföranden på sjätte avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.


(1)  EUT C 234, 28.8.2010.