ISSN 1725-2504

doi:10.3000/17252504.C_2011.204.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

C 204

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

54 årgången
9 juli 2011


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska unionens domstol

2011/C 204/01

Europeiska unionens domstol senaste offentliggörande i Europeiska unionens officiella tidningEUT C 194, 2.7.2011

1

 

V   Yttranden

 

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

 

Domstolen

2011/C 204/02

Mål C-47/08: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 24 maj 2011 — Europeiska kommissionen mot Konungariket Belgien (Fördragsbrott — Artikel 43 EG — Etableringsfrihet — Notarier — Nationalitetskrav — Artikel 45 EG — Verksamhet som är förenad med utövandet av offentlig makt — Direktiv 89/48/EEG)

2

2011/C 204/03

Mål C-50/08: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 24 maj 2011 — Europeiska kommissionen mot Republiken Frankrike (Fördragsbrott — Artikel 43 EG — Etableringsfrihet — Notarier — Nationalitetskrav — Artikel 45 EG — Verksamhet som är förenad med utövandet av offentlig makt)

2

2011/C 204/04

Mål C-51/08: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 24 maj 2011 — Europeiska kommissionen mot Storhertigdömet Luxemburg (Fördragsbrott — Artikel 43 EG — Etableringsfrihet — Notarier — Nationalitetskrav — Artikel 45 EG — Verksamhet som är förenad med utövandet av offentlig makt — Direktiv 89/48/EEG)

3

2011/C 204/05

Mål C-52/08: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 24 maj 2011 — Europeiska kommissionen mot Republiken Portugal (Fördragsbrott — Notarier — Direktiv 2005/36/EG)

3

2011/C 204/06

Mål C-53/08: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 24 maj 2011 — Europeiska kommissionen mot Republiken Österrike (Fördragsbrott — Artikel 43 EG — Etableringsfrihet — Notarier — Nationalitetskrav — Artikel 45 EG — Verksamhet som är förenad med utövandet av offentlig makt — Direktiv 89/48/EEG och direktiv 2005/36/EG)

4

2011/C 204/07

Mål C-54/08: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 24 maj 2011 — Europeiska kommissionen mot Förbundsrepubliken Tyskland (Fördragsbrott — Artikel 43 EG — Etableringsfrihet — Notarier — Nationalitetskrav — Artikel 45 EG — Verksamhet som är förenad med utövandet av offentlig makt — Direktiv 89/48/EEG och direktiv 2005/36/EG)

4

2011/C 204/08

Mål C-61/08: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 24 maj 2011 — Europeiska kommissionen mot Republiken Grekland (Fördragsbrott — Artikel 43 EG — Etableringsfrihet — Notarier — Nationalitetskrav — Artikel 45 EG — Verksamhet som är förenad med utövandet av offentlig makt — Direktiv 89/48/EEG)

5

2011/C 204/09

Mål C-83/09 P: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 24 maj 2011 — Europeiska kommissionen mot Kronoply GmbH & Co. KG, Kronotex GmbH & Co. KG, Zellstoff Stendal GmbH, Förbundsrepubliken Tyskland och Land Sachsen-Anhalt (Överklagande — Statligt stöd — Artikel 88.2 och 88.3 EG — Förordning (EG) nr 659/1999 — Beslut om att inte göra invändningar — Talan om ogiltigförklaring — Sakprövningsförutsättningar — Grunder för ogiltigförklaring som kan åberopas — Begreppet berörd part — Konkurrensförhållande — Villkoret berörd — Inköpsmarknad)

5

2011/C 204/10

Mål C-115/09: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 12 maj 2011 (begäran om förhandsavgörande från Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen — Tyskland) — Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Landesverband Nordrhein-Westfalen e.V. mot Bezirksregierung Arnsberg (Direktiv 85/337/EEG — Miljökonsekvensbedömning — Århuskonventionen — Direktiv 2003/35/EG — Rätt till rättslig prövning — Icke-statliga miljöskyddsorganisationer)

6

2011/C 204/11

Mål C-176/09: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 12 maj 2011 — Storhertigdömet Luxemburg mot Europaparlamentet, Europeiska unionens råd (Talan om ogiltigförklaring — Direktiv 2009/12/EG — Flygplatsavgifter — Tillämpningsområde — Flygplatser där den årliga trafiken uppgår till över fem miljoner passagerarrörelser per år och flygplatser i varje medlemsstat som har det högsta antalet passagerarrörelser per år — Giltighet — Principerna om likabehandling, proportionalitet och subsidiaritet)

6

2011/C 204/12

Mål C-376/09: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 19 maj 2011 — Europeiska kommissionen mot Republiken Malta (Fördragsbrott — Förordning (EG) nr 2037/2000 — Artiklarna 4.4 v och 16 — Skyldighet att avveckla brandskyddssystem och brandsläckare som innehåller haloner på användningsområden som inte är av avgörande betydelse ombord på fartyg — Undantag — Användningsområden som är av avgörande betydelse för halonerna 1301 och 2402)

7

2011/C 204/13

Mål C-410/09: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 12 maj 2011 (begäran om förhandsavgörande från Sąd Najwyższy — Republiken Polen) — Polska Telefonia Cyfrowa sp. z o.o. mot Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (Akt om villkoren för anslutning till Europeiska unionen — Artikel 58 — Direktiv 2002/21/EG — Kommissionens riktlinjer — Ej offentliggjorda i Europeiska unionens officiella tidning på en medlemsstats språk — Fråga huruvida dessa riktlinjer får göras gällande mot enskilda)

7

2011/C 204/14

Mål C-441/09: Domstolens dom (sjunde avdelningen) av den 12 maj 2011 — Europeiska kommissionen mot Republiken Österrike (Fördragsbrott — Mervärdesskatt — Direktiv 2006/112/EG — Tillämpning av en reducerad skattesats — Levande djur som normalt är avsedda att användas vid framställning av livsmedel för människor och djur — Leveranser, import och förvärv av vissa levande djur, framförallt hästar)

8

2011/C 204/15

Mål C-452/09: Domstolens dom (första avdelningen) av den 19 maj 2011 (begäran om förhandsavgörande från Corte di Appello di Firenze — Italien) — Tonina Enza Iaia, Andrea Moggio, Ugo Vassale mot Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Università degli studi di Pisa (Direktiv 82/76/EEG — Etableringsfrihet och frihet att tillhandahålla tjänster — Läkare — Erhållande av specialistkompetens — Ersättning under utbildningen — Rätten till betalning av periodiska ersättningar preskriberas efter fem år)

8

2011/C 204/16

Mål C-453/09: Domstolens dom (sjunde avdelningen) av den 12 maj 2011 — Europeiska kommissionen mot Förbundsrepubliken Tyskland (Fördragsbrott — Mervärdesskatt — Direktiv 2006/112/EG — Tillämpning av en reducerad skattesats — Levande djur som normalt används för framställning av livsmedel för människors och djurs konsumtion — Leveranser, import och förvärv inom gemenskapen av vissa levande djur, i synnerhet hästar)

9

2011/C 204/17

Mål C-122/10: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 12 maj 2011 (begäran om förhandsavgörande från Marknadsdomstolen (Sverige)) — Konsumentombudsmannen mot Ving Sverige AB (Begäran om förhandsavgörande — Direktiv 2005/29/EG — Artiklarna 2 i och 7.4 — Kommersiellt meddelande publicerat i en dagstidning — Begreppet köperbjudande — Frånpris — Information som ska lämnas i ett köperbjudande)

9

2011/C 204/18

Mål C-184/10: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 19 maj 2011 (begäran om förhandsavgörande från Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Tyskland)) — Mathilde Grasser mot Freistaat Bayern (Direktiv 91/439/EEG — Ömsesidigt erkännande av körkort — Körkort som utfärdats av en medlemsstat i strid med bosättningsvillkoret — Värdmedlemsstatens vägran att erkänna körkortet enbart på grund av att bosättningsvillkoret åsidosatts)

10

2011/C 204/19

Förenade målen C-256/10 och C-261/10: Domstolens dom (sjunde avdelningen) av den 19 maj 2011 (begäran om förhandsavgörande från Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Spanien)) — David Barcenilla Fernández (C-256/10), Pedro Antonio Macedo Lozano (C-261/10) mot Gerardo García SL (Direktiv 2003/10/EG — Insatsvärden för exponering — Buller — Hörselskydd — Ändamålsenlig verkan)

11

2011/C 204/20

Mål C-308/10 P: Domstolens dom (åttonde avdelningen) av den 19 maj 2011 — Union Investments Privatfonds GmbH mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller), Unicre-Cartão International De Crédito SA (Överklagande — Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Förordning (EG) nr 40/94 — Artikel 74.2 — Bevis till stöd för invändningen som inte ingetts inom föreskriven tid — Beaktas inte — Överklagandenämndens utrymme för skönsmässig bedömning)

11

2011/C 204/21

Mål C-423/10: Domstolens dom (åttonde avdelningen) av den 18 maj 2011 (begäran om förhandsavgörande från Finanzgericht Düsseldorf, Tyskland) — Delphi Deutschland mot Hauptzollamt Düsseldorf (Gemensamma tulltaxan — Kombinerade nomenklaturen — Tullklassificering — Elektriska anslutningsdon — Undernummer 853669 — Stickproppar och uttag)

12

2011/C 204/22

Mål C-133/11: Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesgerichtshof (Tyskland) den 18 mars 2011 — Folien Fischer AG och Fofitec AG mot RITRAMA SpA

12

2011/C 204/23

Mål C-151/11: Begäran om förhandsavgörande framställd av Landgericht Frankfurt am Main (Tyskland) den 28 mars 2011 — Condor Flugdienst GmbH mot Jürgen Dörschel

12

2011/C 204/24

Mål C-152/11: Begäran om förhandsavgörande framställd av Arbeitsgericht München (Tyskland) den 28 mars 2011 — Johann Odar mot Baxter Deutschland GmbH

13

2011/C 204/25

Mål C-160/11: Begäran om förhandsavgörande framställd av Naczelny Sąd Administracyjny (Republiken Polen) den 1 april 2011 — Bawaria Motors Spółka z o.o. mot Minister Finansów

13

2011/C 204/26

Mål C-175/11: Begäran om förhandsavgörande framställd av High Court of Ireland (Irland) den 13 april 2011 — HID, BA mot Refugee Applications Commissioner, Refugee Appeals Tribunal, Minister for Justice, Equality and Law Reform, Ireland, Attorney General

14

2011/C 204/27

Mål C-190/11: Begäran om förhandsavgörande framställd av Oberste Gerichtshof (Österrike) den 22 april 2011 — Daniela Mühlleitner mot Ahmad Yusufi och Wadat Yusufi

14

2011/C 204/28

Mål C-193/11: Talan väckt den 20 april 2011 — Europeiska kommissionen mot Republiken Polen

15

2011/C 204/29

Mål C-200/11 P: Överklagande ingett den 28 april 2011 av Republiken Italien av den dom som tribunalen (åttonde avdelningen) meddelade den 3 februari 2011 i mål T-3/09, Republiken Italien mot Europeiska kommissionen

15

2011/C 204/30

Mål C-201/11 P: Överklagande ingett den 27 april 2011 av Union of European Football Associations (UEFA) av den dom som tribunalen (sjunde avdelningen) meddelade den 17 februari 2011 i mål T-55/08, Union of European Football Associations (UEFA) mot Europeiska kommissionen

16

2011/C 204/31

Mål C-231/11 P: Överklagande ingett den 13 maj 2011 av Europeiska kommissionen av den dom som tribunalen meddelade den 3 mars 2011 i de förenade målen T-122/07 – T-124/07, Siemens AG Österreich m. fl mot kommissionen

17

2011/C 204/32

Mål C-232/11 P: Överklagande ingett den 16 maj 2011 av Siemens Transmission & Distribution Ltd av den dom som tribunalen (andra avdelningen) meddelade den 3 mars 2011 i mål T-122/07–T-124/07, Siemens AG Österreich m.fl. mot kommissionen

18

2011/C 204/33

Mål C-233/11 P: Överklagande ingett den 16 maj 2011 av Siemens Transmissions & Distributions SA och Nuova Magrini Galileo SpA av den dom som tribunalen meddelade den 3 mars 2011 i de förenade målen T-122/08–T-124/07, Siemens AG Österreich m.fl. mot kommissionen

18

 

Tribunalen

2011/C 204/34

Förenade målen T-109/05 och T-444/05: Tribunalens dom av den 24 maj 2011 — NLG mot kommissionen (Tillgång till handlingar — Förordning (EG) nr 1049/2001 — Handlingar rörande uppgifter om kostnader som följer av skyldigheter avseende offentliga tjänster i fråga om statligt stöd — Avslag på ansökan om tillgång till handlingar — Undantag avseende skyddet för tredje parts affärsintressen — Affärshemlighet — Motiveringsskyldighet — Likabehandling — Handlingar som härrör från en medlemsstat)

20

2011/C 204/35

Mål T-250/08: Tribunalens dom av den 24 maj 2011 — Batchelor mot kommissionen (Tillgång till handlingar — Förordning (EG) nr 1049/2001 — Handlingar som utväxlats i samband med en bedömning av huruvida åtgärder som vidtagits rörande utförandet av sändningsverksamhet för television är förenliga med gemenskapsrätten — Avslag på ansökan om tillgång till handlingar — Undantag som avser skyddet för beslutsförfarandet — Undantag som avser skyddet för syftet med inspektioner, utredningar och revisioner)

20

2011/C 204/36

Mål T-397/09: Tribunalens dom av den 25 maj 2011 — Prinz von Hannover mot harmoniseringsbyrån (Framställning av vapen) (Gemenskapsvarumärke — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ett figurmärke som föreställer ett vapen — Absolut registreringshinder — Efterbildning, ur heraldisk synpunkt, av ett statsemblem — Artikel 7.1 h i förordning (EG) nr 207/2009 — Artikel 6 ter i Pariskonventionen)

21

2011/C 204/37

Mål T-408/09: Tribunalens dom av den 24 maj 2011 — ancotel mot harmoniseringsbyrån — Acotel (ancotel.) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av figurmärket ancotel — Det äldre figurmärket — ACOTEL — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 — Omsättningskrets)

21

2011/C 204/38

Mål T-422/09: Tribunalens dom av den 25 maj 2011 — São Paulo Alpargatas mot harmoniseringsbyrån — Fischer (BAHIANAS LAS ORIGINALES) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av figurmärket BAHIANAS LAS ORIGINALES — De äldre gemenskapsfigurmärkena och nationella figurmärkena havaianas samt det äldre nationella ordmärket HAVAIANAS — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling — Känneteckenslikhet — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)

22

2011/C 204/39

Mål T-144/10: Tribunalens dom av den 24 maj 2011 — Space Beach Club mot harmoniseringsbyrån — Flores Gómez (SpS space of sound) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av figurmärket SpS space of sound — De äldre nationella figurmärkena och de äldre gemenskapsfigurmärkena space ibiza, space DANCE BARCELONA, space DANCE MADRID, space DANCE VALENCIA, space DANCE MALLORCA, space DANCE EIVISSA, space SPACE IBIZA WORLD och space DANCE samt det äldre nationella ordmärket SPACE VIVA — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling föreligger inte — Känneteckenslikhet föreligger inte — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)

22

2011/C 204/40

Mål T-161/10: Tribunalens dom av den 24 maj 2011 — Longevity Health Products mot harmoniseringsbyrån — Tecnifar (E-PLEX) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket E-PLEX — Det äldre nationella ordmärket EPILEX — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling — Känneteckenslikhet — artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)

22

2011/C 204/41

Mål T-392/10: Tribunalens dom av den 24 maj 2011 — Euro-Information mot harmoniseringsbyrån (EURO AUTOMATIC CASH) (Gemenskapsvarumärke — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket EURO AUTOMATIC CASH — Absoluta registreringshinder — Beskrivande karaktär — Artikel 7.1 c i förordning (EG) nr 207/2009)

23

2011/C 204/42

Mål T-210/09: Tribunalens beslut av den 19 maj 2011 — Formenti Seleco mot kommissionen (Associeringsavtalet EEG-Turkiet — Import av färg-TV-apparater härrörande från Turkiet — Skadeståndstalan — Preskription — Avvisning)

23

2011/C 204/43

Mål T-226/10: Tribunalens beslut av den 23 maj 2011 — Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej mot kommissionen (Talan om ogiltigförklaring — Sökanden har företrätts av advokater som inte har ställning som tredjeman — Avvisning)

23

2011/C 204/44

Mål T-217/11: Talan väckt den 18 april 2011 — Staelen mot Europeiska ombudsmannen

24

2011/C 204/45

Mål T-233/11: Talan väckt den 28 april 2011 — Republiken Grekland mot Europeiska kommissionen

24

2011/C 204/46

Mål T-237/11: Talan väckt den 4 maj 2011 — Lidl Stiftung mot harmoniseringsbyrån — Lactimilk (BELLRAM)

25

2011/C 204/47

Mål T-239/11: Talan väckt den 3 maj 2011 — Sigma Alimentos Exterior mot kommissionen

26

2011/C 204/48

Mål T-240/11: Talan väckt den 4 maj 2011 — L'Oréal mot harmoniseringsbyrån — United Global Media Group (MyBeauty)

27

2011/C 204/49

Mål T-249/11: Talan väckt den 10 maj 2011 — Sanco mot harmoniseringsbyrån — Marsalman (bild av en kyckling)

27

2011/C 204/50

Mål T-256/11: Talan väckt den 20 maj 2011 — Ezz m.fl. mot rådet

28

2011/C 204/51

Mål T-206/96: Tribunalens beslut av den 17 maj 2011 — Van Bennekom mot rådet och kommissionen

28

2011/C 204/52

Mål T-207/96: Tribunalens beslut av den 17 maj 2011 — Van Rossum mot Rådet och Kommissionen

29

2011/C 204/53

Mål T-385/10: Tribunalens beslut av den 19 maj 2011 — ArcelorMittal Wire France e.a mot Kommissionen

29

 

Personaldomstolen

2011/C 204/54

Mål F-34/11: Talan väckt den 4 april 2011 — ZZ mot Europol

30

2011/C 204/55

Mål F-54/11: Talan väckt den 4 maj 2011 — ZZ mot Europeiska ombudsmannen

30

SV

 


IV Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Europeiska unionens domstol

9.7.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 204/1


2011/C 204/01

Europeiska unionens domstol senaste offentliggörande i Europeiska unionens officiella tidning

EUT C 194, 2.7.2011

Senaste listan över offentliggöranden

EUT C 186, 25.6.2011

EUT C 179, 18.6.2011

EUT C 173, 11.6.2011

EUT C 160, 28.5.2011

EUT C 152, 21.5.2011

EUT C 145, 14.5.2011

Dessa texter är tillgängliga på:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Yttranden

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

Domstolen

9.7.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 204/2


Domstolens dom (stora avdelningen) av den 24 maj 2011 — Europeiska kommissionen mot Konungariket Belgien

(Mål C-47/08) (1)

(Fördragsbrott - Artikel 43 EG - Etableringsfrihet - Notarier - Nationalitetskrav - Artikel 45 EG - Verksamhet som är förenad med utövandet av offentlig makt - Direktiv 89/48/EEG)

2011/C 204/02

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: J.-P. Keppenne, H. Støvlbæk och G. Zavvos)

Part som har intervenerat till stöd för sökanden: Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland (ombud: S. Ossowski)

Svarande: Konungariket Belgien (ombud: C. Pochet och L. Van den Broeck, båda i egenskap av ombud, samt H. Gilliams och L. Goossens, avocats)

Parter som har intervenerat till stöd för svaranden: Republiken Tjeckien (ombud: M. Smolek), Republiken Frankrike (ombud: G. de Bergues och B. Messmer), Republiken Lettland (ombud: L. Ostrovska, K. Drēviņa och J. Barbale), Republiken Litauen (ombud: D. Kriaučiūnas), Republiken Ungern (ombud: J. Fazekas, R. Somssich, K. Veres och M. Fehér), Republiken Slovakien (ombud: J. Čorba och B. Ricziová)

Saken

Fördragsbrott — Åsidosättande av artiklarna 43 EG och 45 EG — Nationell lagstiftning som uppställer ett nationalitetskrav för tillträde till och utövandet av notarieyrket — Hinder för etableringsfriheten — Omfattningen av undantaget för verksamhet som är förenad med utövandet av offentlig makt — Behov av att verksamheten är direkt och specifikt förenad med detta utövande — Underlåtenhet att, såvitt avser notarieyrket, införliva rådets direktiv 89/48/EEG av den 21 december 1988 om en generell ordning för erkännande av examensbevis över behörighetsgivande högre utbildning som omfattar minst tre års studier (EGT L 19, 1989, s. 16; svensk specialutgåva, område 6, volym 2, s. 192)

Domslut

1.

Konungariket Belgien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 43 EG genom att föreskriva ett nationalitetskrav för tillträde till notarieyrket.

2.

Talan ogillas i övrigt.

3.

Europeiska kommissionen, Konungariket Belgien, Republiken Tjeckien, Republiken Frankrike, Republiken Lettland, Republiken Litauen, Republiken Ungern, Republiken Slovakien och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland ska bära sina rättegångskostnader.


(1)  EUT C 128, 24.5.2008.


9.7.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 204/2


Domstolens dom (stora avdelningen) av den 24 maj 2011 — Europeiska kommissionen mot Republiken Frankrike

(Mål C-50/08) (1)

(Fördragsbrott - Artikel 43 EG - Etableringsfrihet - Notarier - Nationalitetskrav - Artikel 45 EG - Verksamhet som är förenad med utövandet av offentlig makt)

2011/C 204/03

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: J.-P. Keppenne och H. Støvlbæk)

Part som har intervenerat till stöd för sökanden: Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland (ombud: E. Jenkinson och S. Ossowski)

Svarande: Republiken Frankrike (ombud: E. Belliard, G. de Bergues och B. Messmer)

Parter som har intervenerat till stöd för svaranden: Republiken Bulgarien (ombud: T. Ivanov och E. Petranova), Republiken Tjeckien (ombud: M. Smolek), Republiken Lettland (ombud: L. Ostrovska, K. Drēviņa och J. Barbale), Republiken Litauen (ombud: D. Kriaučiūnas och E. Matulionytė), Republiken Ungern (ombud: R. Somssich, K. Veres och M. Fehér), Rumänien (ombud: C. Osman, A. Gheorghiu, A. Stoia och A. Popescu), Republiken Slovakien (ombud: J. Čorba och B. Ricziová)

Saken

Fördragsbrott — Åsidosättande av artiklarna 43 EG och 45 EG — Nationell lagstiftning som uppställer ett nationalitetskrav för tillträde till och utövandet av notarieyrket — Hinder för etableringsfriheten — Omfattningen av undantaget för verksamhet som är förenad med utövandet av offentlig makt — Behov av att verksamheten är direkt och specifikt förenad med detta utövande

Domslut

1.

Republiken Frankrike har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 43 EG genom att föreskriva ett nationalitetskrav för tillträde till notarieyrket.

2.

Republiken Frankrike ska ersätta rättegångskostnaderna.

3.

Republiken Bulgarien, Republiken Tjeckien, Republiken Lettland, Republiken Litauen, Republiken Ungern, Rumänien, Republiken Slovakien och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland ska bära sina rättegångskostnader.


(1)  EUT C 128, 24.5.2008.


9.7.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 204/3


Domstolens dom (stora avdelningen) av den 24 maj 2011 — Europeiska kommissionen mot Storhertigdömet Luxemburg

(Mål C-51/08) (1)

(Fördragsbrott - Artikel 43 EG - Etableringsfrihet - Notarier - Nationalitetskrav - Artikel 45 EG - Verksamhet som är förenad med utövandet av offentlig makt - Direktiv 89/48/EEG)

2011/C 204/04

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: J.-P. Keppenne och H. Støvlbæk)

Part som har intervenerat till stöd för sökanden: Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland (ombud: E. Jenkinson och S. Ossowski)

Svarande: Storhertigdömet Luxemburg (ombud: C. Schiltz samt J.-J. Lorang, avocat)

Parter som har intervenerat till stöd för svaranden: Republiken Tjeckien (ombud: M. Smolek), Republiken Frankrike (ombud: G. de Bergues och B. Messmer), Republiken Lettland (ombud: L. Ostrovska, K. Drēviņa och J. Barbale), Republiken Litauen (ombud: D. Kriaučiūnas och E. Matulionytė), Republiken Ungern (ombud: J. Fazekas, R. Somssich, K. Veres och M. Fehér), Republiken Polen (ombud: M. Dowgielewicz, C. Herma och D. Lutostańska), Republiken Slovakien (ombud: J. Čorba)

Saken

Fördragsbrott — Åsidosättande av artiklarna 43 EG och 45 EG — Nationell lagstiftning som uppställer ett nationalitetskrav för tillträde till och utövandet av notarieyrket — Hinder för etableringsfriheten — Omfattningen av undantaget för verksamhet som är förenad med utövandet av offentlig makt — Behov av att verksamheten är direkt och specifikt förenad med detta utövande — Underlåtenhet att, såvitt avser notarieyrket, införliva rådets direktiv 89/48/EEG av den 21 december 1988 om en generell ordning för erkännande av examensbevis över behörighetsgivande högre utbildning som omfattar minst tre års studier (EGT L 19, 1989, s. 16; svensk specialutgåva, område 6, volym 2, s. 192)

Domslut

1.

Storhertigdömet Luxemburg har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 43 EG genom att föreskriva ett nationalitetskrav för tillträde till notarieyrket.

2.

Talan ogillas i övrigt.

3.

Europeiska kommissionen, Storhertigdömet Luxemburg, Republiken Tjeckien, Republiken Frankrike, Republiken Lettland, Republiken Litauen, Republiken Ungern, Republiken Polen, Republiken Slovakien och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland ska bära sina rättegångskostnader.


(1)  EUT C 128, 24.5.2008.


9.7.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 204/3


Domstolens dom (stora avdelningen) av den 24 maj 2011 — Europeiska kommissionen mot Republiken Portugal

(Mål C-52/08) (1)

(Fördragsbrott - Notarier - Direktiv 2005/36/EG)

2011/C 204/05

Rättegångsspråk: portugisiska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: H. Støvlbæk och P. Andrade)

Part som har intervenerat till stöd för sökanden: Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland (ombud: S. Ossowski samt M.K. Smith, barrister)

Svarande: Republiken Portugal (ombud: L. Inez Fernandes och F.S. Gaspar Rosa)

Parter som har intervenerat till stöd för svaranden: Republiken Tjeckien (ombud: M. Smolek), Republiken Litauen (ombud: D. Kriaučiūnas och E. Matulionytė), Republiken Slovenien (ombud: V. Klemenc och Ž. Cilenšek Bončina), Republiken Slovakien (ombud: J. Čorba)

Saken

Fördragsbrott — Underlåtenhet att inom den föreskrivna fristen anta, såvitt avser notarieyrket, de bestämmelser som är nödvändiga för att följa Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer (EUT L 255, s. 22), som upphäver direktiv 89/49/EEG (EGT L 19, 1989, s. 16; svensk specialutgåva, område 6, volym 2, s. 192)

Domslut

1.

Talan ogillas.

2.

Europeiska kommissionen ska ersätta rättegångskostnaderna.

3.

Republiken Tjeckien, Republiken Litauen, Republiken Slovenien, Republiken Slovakien och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland ska bära sina rättegångskostnader.


(1)  EUT C 107, 26.4.2008.


9.7.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 204/4


Domstolens dom (stora avdelningen) av den 24 maj 2011 — Europeiska kommissionen mot Republiken Österrike

(Mål C-53/08) (1)

(Fördragsbrott - Artikel 43 EG - Etableringsfrihet - Notarier - Nationalitetskrav - Artikel 45 EG - Verksamhet som är förenad med utövandet av offentlig makt - Direktiv 89/48/EEG och direktiv 2005/36/EG)

2011/C 204/06

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: G. Braun och H. Støvlbæk)

Part som har intervenerat till stöd för sökanden: Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland (ombud: S. Behzadi-Spencer)

Svarande: Republiken Österrike (ombud: E. Riedl, M. Aufner och G. Holley)

Parter som har intervenerat till stöd för svaranden: Republiken Tjeckien (ombud: M. Smolek), Förbundsrepubliken Tyskland (ombud: M. Lumma och J. Kemper), Republiken Frankrike (ombud: G. de Bergues och B. Messmer), Republiken Lettland (ombud: L. Ostrovska, K. Drēviņa och J. Barbale), Republiken Litauen (ombud: D. Kriaučiūnas och E. Matulionytė), Republiken Ungern (ombud: R. Somssich, K. Veres och M. Fehér), Republiken Polen (ombud: M. Dowgielewicz, C. Herma och D. Lutostańska), Republiken Slovenien (ombud: V. Klemenc och Ž. Cilenšek Bončina), Republiken Slovakien (ombud: J. Čorba)

Saken

Fördragsbrott — Åsidosättande av artiklarna 43 EG och 45 EG — Underlåtenhet att, såvitt avser notarieyrket, införliva rådets direktiv 89/48/EEG av den 21 december 1988 om en generell ordning för erkännande av examensbevis över behörighetsgivande högre utbildning som omfattar minst tre års studier (EGT L 19, 1989, s. 16; svensk specialutgåva, område 6, volym 2, s. 192) och Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer (EUT L 255, s. 22) — Nationell lagstiftning som uppställer ett nationalitetskrav för utövandet av notarieyrket — Begreppet ”verksamhet som är förenad med utövandet av offentlig makt”

Domslut

1.

Republiken Österrike har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 43 EG genom att föreskriva ett nationalitetskrav för tillträde till notarieyrket.

2.

Talan ogillas i övrigt.

3.

Europeiska kommissionen, Republiken Österrike, Republiken Tjeckien, Förbundsrepubliken Tyskland, Republiken Frankrike, Republiken Lettland, Republiken Litauen, Republiken Ungern, Republiken Polen, Republiken Slovenien, Republiken Slovakien och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland ska bära sina rättegångskostnader.


(1)  EUT C 107, 26.4.2008.


9.7.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 204/4


Domstolens dom (stora avdelningen) av den 24 maj 2011 — Europeiska kommissionen mot Förbundsrepubliken Tyskland

(Mål C-54/08) (1)

(Fördragsbrott - Artikel 43 EG - Etableringsfrihet - Notarier - Nationalitetskrav - Artikel 45 EG - Verksamhet som är förenad med utövandet av offentlig makt - Direktiv 89/48/EEG och direktiv 2005/36/EG)

2011/C 204/07

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: G. Braun och H. Støvlbæk)

Part som har intervenerat till stöd för sökanden: Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland (ombud: S. Behzadi-Spencer)

Svarande: Förbundsrepubliken Tyskland (ombud: M. Lumma, J. Kemper, U. Karpenstein och J. Möller)

Parter som har intervenerat till stöd för svaranden: Republiken Bulgarien (ombud: T. Ivanov och E. Petranova), Republiken Tjeckien (ombud: M. Smolek), Republiken Estland (ombud: L. Uibo), Republiken Frankrike (ombud: G. de Bergues och B. Messmer), Republiken Lettland (ombud: L. Ostrovska, K. Drēviņa och J. Barbale), Republiken Litauen (ombud: D. Kriaučiūnas och E. Matulionytė), Republiken Ungern (ombud: R. Somssich, K. Veres och M. Fehér), Republiken Österrike (ombud: E. Riedl, G. Holley och M. Aufner), Republiken Polen (ombud: M. Dowgielewicz, C. Herma och D. Lutostańska), Republiken Slovenien (ombud: V. Klemenc och Ž. Cilenšek Bončina), Republiken Slovakien (ombud: J. Čorba och B. Ricziová)

Saken

Fördragsbrott — Åsidosättande av artiklarna 43 EG och 45 EG — Underlåtenhet att, såvitt avser notarieyrket, införliva rådets direktiv 89/48/EEG av den 21 december 1988 om en generell ordning för erkännande av examensbevis över behörighetsgivande högre utbildning som omfattar minst tre års studier (EGT L 19, 1989, s. 16; svensk specialutgåva, område 6, volym 2, s. 192) och Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer (EUT L 255, s. 22) — Nationell lagstiftning som uppställer ett nationalitetskrav för utövandet av notarieyrket — Begreppet ”verksamhet som är förenad med utövandet av offentlig makt”

Domslut

1.

Förbundsrepubliken Tyskland har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 43 EG genom att föreskriva ett nationalitetskrav för tillträde till notarieyrket.

2.

Talan ogillas i övrigt.

3.

Europeiska kommissionen, Förbundsrepubliken Tyskland, Republiken Bulgarien, Republiken Tjeckien, Republiken Estland, Republiken Frankrike, Republiken Lettland, Republiken Litauen, Republiken Ungern, Republiken Österrike, Republiken Polen, Republiken Slovenien, Republiken Slovakien och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland ska bära sina rättegångskostnader.


(1)  EUT C 107, 26.4.2008.


9.7.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 204/5


Domstolens dom (stora avdelningen) av den 24 maj 2011 — Europeiska kommissionen mot Republiken Grekland

(Mål C-61/08) (1)

(Fördragsbrott - Artikel 43 EG - Etableringsfrihet - Notarier - Nationalitetskrav - Artikel 45 EG - Verksamhet som är förenad med utövandet av offentlig makt - Direktiv 89/48/EEG)

2011/C 204/08

Rättegångsspråk: grekiska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: G. Zavvos och H. Støvlbæk)

Part som har intervenerat till stöd för sökanden: Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland (ombud: S. Ossowski)

Svarande: Republiken Grekland (ombud: V. Christianos, E.-M. Mamouna och A. Samoni-Rantou)

Parter som har intervenerat till stöd för svaranden: Republiken Tjeckien (ombud: M. Smolek), Republiken Frankrike (ombud: G. de Bergues och B. Messmer), Republiken Litauen (ombud: D. Kriaučiūnas och E. Matulionytė), Republiken Slovenien (ombud: V. Klemenc och Ž. Cilenšek Bončina), Republiken Slovakien (ombud: J. Čorba och B. Ricziová)

Saken

Fördragsbrott — Åsidosättande av artiklarna 43 EG och 45 EG samt rådets direktiv 89/48/EEG av den 21 december 1988 om en generell ordning för erkännande av examensbevis över behörighetsgivande högre utbildning som omfattar minst tre års studier (EGT L 19, 1989, s. 16; svensk specialutgåva, område 6, volym 2, s. 192) — Nationell lagstiftning som uppställer ett nationalitetskrav för utövandet av notarieyrket

Domslut

1.

Republiken Grekland har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 43 EG genom att föreskriva ett nationalitetskrav för tillträde till notarieyrket.

2.

Talan ogillas i övrigt.

3.

Europeiska kommissionen, Republiken Grekland, Republiken Tjeckien, Republiken Frankrike, Republiken Litauen, Republiken Slovenien, Republiken Slovakien och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland ska bära sina rättegångskostnader.


(1)  EUT C 92, 12.4.2008.


9.7.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 204/5


Domstolens dom (stora avdelningen) av den 24 maj 2011 — Europeiska kommissionen mot Kronoply GmbH & Co. KG, Kronotex GmbH & Co. KG, Zellstoff Stendal GmbH, Förbundsrepubliken Tyskland och Land Sachsen-Anhalt

(Mål C-83/09 P) (1)

(Överklagande - Statligt stöd - Artikel 88.2 och 88.3 EG - Förordning (EG) nr 659/1999 - Beslut om att inte göra invändningar - Talan om ogiltigförklaring - Sakprövningsförutsättningar - Grunder för ogiltigförklaring som kan åberopas - Begreppet berörd part - Konkurrensförhållande - Villkoret berörd - Inköpsmarknad)

2011/C 204/09

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Klagande: Europeiska kommissionen (ombud: K. Gross och V. Kreuschitz)

Övriga parter i målet: Kronoply GmbH & Co. KG, Kronotex GmbH & Co. KG, (ombud: R: Nierer och L. Gordalla, Rechtsanwälte), Zellstoff Stendal GmbH (ombud: T. Müller-Ibold och K. Karl, Rechtsanwälte), Förbundsrepubliken Tyskland och Land Sachsen-Anhalt

Saken

Överklagande av den dom som förstainstansrätten (sjunde avdelningen) meddelade den 10 december 2008 i mål T-388/02, Kronoply och Kronotex mot kommissionen, varigenom förstainstansrätten fann att en talan om ogiltigförklaring av kommissionens beslut av den 19 juni 2002 om att inte göra invändningar mot de statliga stödåtgärder som de tyska myndigheterna beviljat Zellstoff Stendal för uppförandet av en produktionsanläggning för pappersmassa kunde tas upp till sakprövning (vilken talan dock slutligen lämnades utan bifall) — Felaktig bedömning av sakprövningsförutsättningarna för en talan om ogiltigförklaring av ett kommissionsbeslut som meddelats med stöd av artikel 88.3 EG, vilken väckts av en berörd part i den mening som avses i artikel 88.2 EG.

Domslut

1.

Överklagandet ogillas.

2.

Europeiska kommissionen och Zellstoff Stendal GmbH ska bära sina rättegångskostnader.


(1)  EUT C 102, 1.5.2009.


9.7.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 204/6


Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 12 maj 2011 (begäran om förhandsavgörande från Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen — Tyskland) — Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Landesverband Nordrhein-Westfalen e.V. mot Bezirksregierung Arnsberg

(Mål C-115/09) (1)

(Direktiv 85/337/EEG - Miljökonsekvensbedömning - Århuskonventionen - Direktiv 2003/35/EG - Rätt till rättslig prövning - Icke-statliga miljöskyddsorganisationer)

2011/C 204/10

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen — Tyskland)

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Landesverband Nordrhein-Westfalen e.V.

Motpart: Bezirksregierung Arnsberg

Part som har intervenerat till stöd för motparten: Kohlekraftwerk Lünen GmbH & Co. KG

Saken

Begäran om förhandsavgörande — Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen — Tolkningen av artikel 10 a i rådets direktiv 85/337/EEG av den 27 juni 1985 om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt (EGT L 175, s. 40; svensk specialutgåva, område 15, volym 6, s. 226), i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/35/EG av den 26 maj 2003 om åtgärder för allmänhetens deltagande i utarbetandet av vissa planer och program avseende miljön och om ändring, med avseende på allmänhetens deltagande och rätt till rättslig prövning, av rådets direktiv 85/337/EEG och 96/61/EG (EGT L 156, s. 17) — Rätt för icke-statliga organisationer att överklaga beslut att bevilja tillstånd till projekt som kan medföra en betydande miljöpåverkan — Omfattningen av denna rätt — Möjlighet att åberopa samtliga avgörande bestämmelser eller enbart bestämmelser som direkt grundar sig på gemenskapsrätten, inklusive sådana som endast syftar till att tillvarata allmänhetens intressen och inte enskildas intressen — Materiella krav för det fall möjligheten är begränsad till bestämmelser som grundar sig på gemenskapsrätten

Domslut

1.

Artikel 10a i rådets direktiv 85/337/EEG av den 27 juni 1985 om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt, i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/35/EG av den 26 maj 2003, utgör hinder för en lagstiftning som inte ger sådana icke-statliga miljöskyddsorganisationer som avses i artikel 1.2 i detta direktiv möjlighet att inför domstol — i ett mål angående överklagande av ett beslut att ge tillstånd till projekt som ”kan antas medföra betydande påverkan på miljön” i den mening som avses i artikel 1.1 i direktivet — åberopa att en bestämmelse som följer av unionsrätten och som syftar till att skydda miljön har åsidosatts, på grund av att bestämmelsen endast skyddar allmänhetens intressen och inte enskildas intressen.

2.

En sådan icke-statlig miljöskyddsorganisation har en på artikel 10a tredje stycket sista meningen i direktiv 85/337, i dess lydelse enligt direktiv 2003/35, grundad rätt att inför domstol — i ett mål angående överklagande av ett beslut att ge tillstånd till projekt som ”kan antas medföra betydande påverkan på miljön” i den mening som avses i artikel 1.1 i direktiv 85/337 i dess ändrade lydelse — åberopa ett åsidosättande av bestämmelser i nationell rätt som följer av artikel 6 i rådets direktiv 92/43/EG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter, i dess lydelse enligt rådets direktiv 2006/105/EG av den 20 november 2006, trots att detta inte är tillåtet enligt nationell processrätt på grund av att de åberopade bestämmelserna endast skyddar allmänhetens intressen och inte enskildas intressen.


(1)  EUT C 141, 20.6.2009.


9.7.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 204/6


Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 12 maj 2011 — Storhertigdömet Luxemburg mot Europaparlamentet, Europeiska unionens råd

(Mål C-176/09) (1)

(Talan om ogiltigförklaring - Direktiv 2009/12/EG - Flygplatsavgifter - Tillämpningsområde - Flygplatser där den årliga trafiken uppgår till över fem miljoner passagerarrörelser per år och flygplatser i varje medlemsstat som har det högsta antalet passagerarrörelser per år - Giltighet - Principerna om likabehandling, proportionalitet och subsidiaritet)

2011/C 204/11

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Storhertigdömet Luxemburg (ombud: C. Schiltz i egenskap av ombud och P. Kinsch, avocat)

Part som intervenerat till stöd för sökanden: Republiken Slovakien (ombud: B. Ricziová)

Svarande: Europaparlamentet (ombud: A. Troupiotis och A. Neergaard), Europeiska unionens råd (ombud: E. Karlsson och M. Moore)

Part som intervenerat till stöd för svaranden: Europeiska kommissionen (ombud: K. Simonsson och C. Vrignon)

Saken

Talan om ogiltigförklaring — Ogiltigförklaring, av artikel 1.2 in fine i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/12/EG av den 11 mars 2009 om flygplatsavgifter (EUT L 70, s. 11) — Tillämpning av direktivet på de flygplatser i varje medlemsstat som har det högsta antalet passagerarrörelser — Flygplatsen Luxembourg-Findel — Åsidosättande av principerna om likabehandling, subsidiaritet och proportionalitet

Domslut

1.

Talan ogillas.

2.

Storhertigdömet Luxemburg ska ersätta rättegångskostnaderna.

3.

Republiken Slovakien och Europeiska kommissionen ska bära sina rättegångskostnader.


(1)  EUT C 180, 1.8.2009.


9.7.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 204/7


Domstolens dom (andra avdelningen) av den 19 maj 2011 — Europeiska kommissionen mot Republiken Malta

(Mål C-376/09) (1)

(Fördragsbrott - Förordning (EG) nr 2037/2000 - Artiklarna 4.4 v och 16 - Skyldighet att avveckla brandskyddssystem och brandsläckare som innehåller haloner på användningsområden som inte är av avgörande betydelse ombord på fartyg - Undantag - Användningsområden som är av avgörande betydelse för halonerna 1301 och 2402)

2011/C 204/12

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: A. Alcover San Pedro et E. Depasquale)

Svarande: Republiken Malta (ombud: S. Camilleri et A. Buhagiar)

Saken

Fördragsbrott — Åsidosättande av artiklarna 4.4 v och 16 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2037/2000 av den 29 juni 2000 om ämnen som bryter ned ozonskiktet (EGT L 244, s. 1) — Begränsning av utsläppande på marknaden och användning av reglerade ämnen — Haloner — Skyldighet att avveckla brandskyddssystem och brandsläckare som innehåller haloner — Brandskyddssystem och brandsläckare ombord på fartyg

Domslut

1.

Talan ogillas.

2.

Europeiska kommissionen ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 267, 07.11.2009.


9.7.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 204/7


Domstolens dom (andra avdelningen) av den 12 maj 2011 (begäran om förhandsavgörande från Sąd Najwyższy — Republiken Polen) — Polska Telefonia Cyfrowa sp. z o.o. mot Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

(Mål C-410/09) (1)

(Akt om villkoren för anslutning till Europeiska unionen - Artikel 58 - Direktiv 2002/21/EG - Kommissionens riktlinjer - Ej offentliggjorda i Europeiska unionens officiella tidning på en medlemsstats språk - Fråga huruvida dessa riktlinjer får göras gällande mot enskilda)

2011/C 204/13

Rättegångsspråk: polska

Hänskjutande domstol

Sąd Najwyższy

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Polska Telefonia Cyfrowa sp. z o.o.

Motpart: Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Ytterligare deltagare i rättegången: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Saken

Begäran om förhandsavgörande — Sąd Najwyższy — Tolkning av artikel 58 i akt om villkoren för Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till de fördrag som ligger till grund för Europeiska Unionen och om anpassning av fördragen (EUT L 236, 2003, s. 33) — Offentliggörande av akter i Europeiska unionens officiella tidning — Regleringsmyndigheterna i en medlemsstat har tillämpat kommissionens riktlinjer vilka inte har offentliggjorts i på den denna medlemsstats officiella språk

Domslut

Artikel 58 i Akt om villkoren för Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till de fördrag som ligger till grund för Europeiska Unionen och om anpassning av fördragen ska tolkas så, att den inte utgör hinder för att en nationell regleringsmyndighet hänvisar till kommissionens riktlinjer för marknadsanalyser och bedömning av betydande marknadsinflytande i enlighet med gemenskapens regelverk för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster i ett beslut i vilket denna myndighet ålägger en operatör av elektroniska kommunikationstjänster vissa regleringsskyldigheter, trots att dessa riktlinjer inte har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning på den aktuella medlemsstatens officiella språk fastän detta språk är ett av unionens officiella språk.


(1)  EUT C 24, 30.1.2010.


9.7.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 204/8


Domstolens dom (sjunde avdelningen) av den 12 maj 2011 — Europeiska kommissionen mot Republiken Österrike

(Mål C-441/09) (1)

(Fördragsbrott - Mervärdesskatt - Direktiv 2006/112/EG - Tillämpning av en reducerad skattesats - Levande djur som normalt är avsedda att användas vid framställning av livsmedel för människor och djur - Leveranser, import och förvärv av vissa levande djur, framförallt hästar)

2011/C 204/14

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: D. Triantafyllou och B.-R. Killmann)

Svarande: Republiken Österrike (ombud: C. Pesendorfer)

Parter som har intervenerat till stöd för svaranden: Republiken Frankrike (ombud: G. de Bergues och B. Beaupère-Manokha), Konungariket Nederländerna (ombud: C. M. Wissels och M. Noort)

Saken

Fördragsbrott — Åsidosättande av artiklarna 96 och 98 i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (EUT L 347, s. 11), jämförda med bilaga III till detta direktiv — Reducerad skattesats — Leverans, import och förvärv av vissa levande djur (framför allt hästar) som inte är avsedda att användas för framställning eller produktion av livsmedel för människor och djur.

Domslut

1.

Republiken Österrike har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artiklarna 96 och 98 i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt, jämförda med bilaga III till detta direktiv, genom att tillämpa en reducerad mervärdesskattesats på alla leveranser, all import och alla gemenskapsinterna förvärv av hästar.

2.

Republiken Österrike ska ersätta rättegångskostnaderna.

3.

Republiken Frankrike och Konungariket Nederländerna ska bära sina rättegångskostnader.


(1)  EUT C 24, 30.01.2010


9.7.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 204/8


Domstolens dom (första avdelningen) av den 19 maj 2011 (begäran om förhandsavgörande från Corte di Appello di Firenze — Italien) — Tonina Enza Iaia, Andrea Moggio, Ugo Vassale mot Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Università degli studi di Pisa

(Mål C-452/09) (1)

(Direktiv 82/76/EEG - Etableringsfrihet och frihet att tillhandahålla tjänster - Läkare - Erhållande av specialistkompetens - Ersättning under utbildningen - Rätten till betalning av periodiska ersättningar preskriberas efter fem år)

2011/C 204/15

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Corte di Appello di Firenze

Parter i målet vid den nationella domstolen

Kärande: Tonina Enza Iaia, Andrea Moggio, Ugo Vassale

Svarande: Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Università degli studi di Pisa

Saken

Begäran om förhandsavgörande — Corte di Appello di Firenze — Tolkning av rådets direktiv 82/76/EEG av den 26 januari 1982 om ändring av direktiv 75/362/EEG om ömsesidigt erkännande av utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis för läkare inklusive åtgärder för att underlätta det faktiska utövandet av etableringsrätten och friheten att tillhandahålla tjänster samt av direktiv 75/363/EEG om samordning av bestämmelserna i lagar och andra författningar om verksamhet som läkare (EGT L 43, s. 21; svensk specialutgåva, område 6, volym 2 s. 78) — Utbildning av specialistläkare — Rätt till lämplig ersättning under utbildningstiden — Direkt effekt när direktivet inte införlivats — Möjlighet för staten att göra gällande en femårig eller tioårig preskription för rättigheter enligt direktivet med avseende på tiden före den första lagen om införlivande

Domslut

Unionsrätten ska tolkas på så sätt att den inte utgör hinder för att en medlemsstat åberopar att en rimlig preskriptionsfrist har löpt ut mot en talan som en enskild har väckt för att ta till vara sina rättigheter enligt ett direktiv, även om direktivet inte har införlivats på ett korrekt sätt, förutsatt att medlemsstaten inte genom sitt handlande har orsakat att talan väckts för sent. Den omständigheten att domstolen har slagit fast att unionsrätten har åsidosatts saknar betydelse för när preskriptionsfristen börjar löpa, när det är uppenbart att det skett ett åsidosättande.


(1)  EUT C 24, 30.1.2010.


9.7.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 204/9


Domstolens dom (sjunde avdelningen) av den 12 maj 2011 — Europeiska kommissionen mot Förbundsrepubliken Tyskland

(Mål C-453/09) (1)

(Fördragsbrott - Mervärdesskatt - Direktiv 2006/112/EG - Tillämpning av en reducerad skattesats - Levande djur som normalt används för framställning av livsmedel för människors och djurs konsumtion - Leveranser, import och förvärv inom gemenskapen av vissa levande djur, i synnerhet hästar)

2011/C 204/16

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: D. Triantafyllou och B.-R. Killmann)

Svarande: Förbundsrepubliken Tyskland (ombud: J. Möller och C. Blaschke)

Parter som har intervenerat till stöd för svaranden: Republiken Frankrike (ombud: G. de Bergues och B. Beaupère-Manokha), Konungariket Nederländerna (ombud: C. M. Wissels och M. Noort)

Saken

Fördragsbrott — Åsidosättande av artiklarna 96 och 98 jämförda med bilaga III till rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (EUT L 347, s. 1) — Reducerad skattesats — Leveranser, import och förvärv inom gemenskapen av vissa levande djur, i synnerhet hästar, som inte används för framställning av livsmedel för människors och djurs konsumtion

Domslut

1.

Förbundsrepubliken Tyskland har åsidosatt sina skyldigheter enligt artiklarna 96 och 98 jämförda med bilaga III till rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt genom att tillämpa en reducerad mervärdesskattesats på samtliga leveranser, all import och alla förvärv inom gemenskapen av hästar.

2.

Förbundsrepubliken Tyskland ska bära rättegångskostnaderna.

3.

Republiken Frankrike och Konungariket Nederländerna ska bära sina egna rättegångskostnader.


(1)  EUT C 24, 30.01.2010.


9.7.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 204/9


Domstolens dom (andra avdelningen) av den 12 maj 2011 (begäran om förhandsavgörande från Marknadsdomstolen (Sverige)) — Konsumentombudsmannen mot Ving Sverige AB

(Mål C-122/10) (1)

(Begäran om förhandsavgörande - Direktiv 2005/29/EG - Artiklarna 2 i och 7.4 - Kommersiellt meddelande publicerat i en dagstidning - Begreppet köperbjudande - Frånpris - Information som ska lämnas i ett köperbjudande)

2011/C 204/17

Rättegångsspråk: svenska

Hänskjutande domstol

Marknadsdomstolen

Parter i målet vid den nationella domstolen

Kärande: Konsumentombudsmannen

Svarande: Ving Sverige AB

Saken

Begäran om förhandsavgörande — Marknadsdomstolen — Tolkning av artiklarna 2 i och 7.4 a i Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG av den 11 maj 2005 om otillbörliga affärsmetoder som tillämpas av näringsidkare gentemot konsumenter på den inre marknaden och om ändring av rådets direktiv 84/450/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7/EG, 98/27/EG och 2002/65/EG samt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2006/2004 (direktiv om otillbörliga affärsmetoder) (EUT L 149, s. 22) — Annons, publicerad i en dagstidning, med ett erbjudande riktat till konsumenter om paketresor till ett visst resmål under en bestämd period med angivelse av ett frånpris — Begreppet köperbjudande — Krav på vilken information som ska lämnas i ett kommersiellt meddelande avseende en produkt

Domslut

1.

Uttrycket ”på så sätt gör det möjligt för en kund att köpa produkten” i artikel 2 i i Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG av den 11 maj 2005 om otillbörliga affärsmetoder som tillämpas av näringsidkare gentemot konsumenter på den inre marknaden och om ändring av rådets direktiv 84/450/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7/EG, 98/27/EG och 2002/65/EG samt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2006/2004 (direktiv om otillbörliga affärsmetoder) ska tolkas så, att ett köperbjudande föreligger så snart informationen om den annonserade produkten och dess pris är tillräcklig för att konsumenten ska kunna fatta ett affärsbeslut. Det fordras inte att det kommersiella meddelandet också erbjuder en faktisk möjlighet att köpa produkten eller att det förekommer i anslutning till en sådan möjlighet.

2.

Artikel 2 i i direktiv 2005/29 ska tolkas så, att rekvisitet rörande pris kan vara uppfyllt om det kommersiella meddelandet innehåller ett frånpris, det vill säga det lägsta pris som den annonserade produkten eller kategorier av produkter kan köpas för, samtidigt som denna eller dessa finns i andra utföranden eller med annat innehåll till priser som inte anges. Det ankommer på den hänskjutande domstolen att utifrån produktens art och egenskaper och det medium som använts för det kommersiella meddelandet pröva huruvida frånprisangivelsen gör det möjligt för konsumenten att fatta ett affärsbeslut.

3.

Artikel 2 i i direktiv 2005/29 ska tolkas så, att en framställning av produkten i ord eller bild innebär att rekvisitet rörande en produkts egenskaper är uppfyllt, även om samma framställning i ord eller bild används för en produkt som erbjuds i flera utföranden. Det ankommer på den hänskjutande domstolen att i det enskilda fallet, med beaktande av produktens art och egenskaper samt det kommunikationsmedium som använts, avgöra huruvida konsumenten har tillräckligt med information för att kunna identifiera och särskilja en produkt i syfte att fatta ett affärsbeslut.

4.

Artikel 7.4 a i direktiv 2005/29 ska tolkas så, att det kan räcka att endast vissa av en produkts utmärkande egenskaper anges och att näringsidkaren i övrigt hänvisar till sin webbplats, under förutsättning att det på webbplatsen finns väsentlig information om produktens utmärkande egenskaper, pris och övriga villkor enligt kraven i artikel 7 i detta direktiv. Det ankommer på den hänskjutande domstolen att i det enskilda fallet — med beaktande av det sammanhang i vilket köperbjudandet lämnas, det kommunikationsmedium som använts och produktens art och egenskaper — bedöma huruvida det räcker att vissa av produktens utmärkande egenskaper anges för att konsumenten ska kunna fatta ett välgrundat affärsbeslut.

5.

Artikel 7.4 c i direktiv 2005/29 ska tolkas så, att enbart ett angivande av ett frånpris i ett köperbjudande inte i sig kan anses utgöra vilseledande underlåtenhet. Det ankommer på den hänskjutande domstolen att avgöra huruvida en frånprisangivelse räcker för att kravet på prisangivelse i nämnda bestämmelse ska anses uppfyllt. Den hänskjutande domstolen ska särskilt pröva huruvida den omständigheten att det sätt på vilket slutpriset beräknas inte är angivet hindrar konsumenten från att fatta ett välgrundat affärsbeslut och därmed får konsumenten att fatta ett affärsbeslut som denne annars inte skulle ha fattat. Det ankommer även på den hänskjutande domstolen att beakta kommunikationsmediets begränsningar, produktens art och egenskaper och de övriga åtgärder som näringsidkaren faktiskt har vidtagit för att delge konsumenten information.


(1)  EUT C 113, 1.5.2010.


9.7.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 204/10


Domstolens dom (andra avdelningen) av den 19 maj 2011 (begäran om förhandsavgörande från Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Tyskland)) — Mathilde Grasser mot Freistaat Bayern

(Mål C-184/10) (1)

(Direktiv 91/439/EEG - Ömsesidigt erkännande av körkort - Körkort som utfärdats av en medlemsstat i strid med bosättningsvillkoret - Värdmedlemsstatens vägran att erkänna körkortet enbart på grund av att bosättningsvillkoret åsidosatts)

2011/C 204/18

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Bayerischer Verwaltungsgerichtshof

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Mathilde Grasser

Motpart: Freistaat Bayern

Saken

Begäran om förhandsavgörande — Bayerischer Verwaltungsgerichtshof — Tolkning av artiklarna 1.2, 8.2 och 8.4 i rådets direktiv 91/439/EEG av den 29 juli 1991 om körkort (EGT L 237, s. 1; svensk specialutgåva, område 7, volym 4, s. 22) — Körkort som en medlemsstat utfärdat för en medborgare i en annan medlemsstat som vid tidpunkten för utfärdandet var permanent bosatt i denna andra medlemsstat och som aldrig fått sitt körkort indraget — Möjlighet för medlemsstaterna att inte erkänna ett körkort som utfärdats av en annan medlemsstat uteslutande med anledning av att bosättningsvillkoret inte uppfyllts

Domslut

Artiklarna 1.2, 7.1 b, 8.2 och 8.4 i rådets direktiv 91/439/EEG av den 29 juli 1991 om körkort, i dess lydelse enligt kommissionens direktiv 2008/65/EG av den 27 juni 2008, ska tolkas så, att de inte utgör hinder för att en värdmedlemsstat inom sitt territorium vägrar att erkänna körkort som har utfärdats av en annan medlemsstat, när det på grundval av uppgifter på körkortet kan konstateras att kravet på permanent bosättning i artikel 7.1 b i nämnda direktiv inte är uppfyllt. Att innehavaren av körkortet inte har varit föremål för någon sådan åtgärd från värdmedlemsstatens sida som anges i artikel 8.2 i direktivet saknar härvid betydelse.


(1)  EUT C 179, 3.7.2010.


9.7.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 204/11


Domstolens dom (sjunde avdelningen) av den 19 maj 2011 (begäran om förhandsavgörande från Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Spanien)) — David Barcenilla Fernández (C-256/10), Pedro Antonio Macedo Lozano (C-261/10) mot Gerardo García SL

(Förenade målen C-256/10 och C-261/10) (1)

(Direktiv 2003/10/EG - Insatsvärden för exponering - Buller - Hörselskydd - Ändamålsenlig verkan)

2011/C 204/19

Rättegångsspråk: spanska

Hänskjutande domstol

Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Spanien)

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: David Barcenilla Fernández (C-256/10), Pedro Antonio Macedo Lozano (C-261/10)

Motpart: Gerardo García SL

Saken

Begäran om förhandsavgörande — Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León — Tolkning av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/10/EG av den 6 februari 2003 om minimikrav för arbetstagares hälsa och säkerhet vid exponering för risker som har samband med fysikaliska agens (buller) i arbetet (sjuttonde särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) (EUT L 42, s. 38) — Överskridande av de insatsvärden för exponering som syftar till att bullerexponeringen ska undvikas eller minskas — Direktivets ändamålsenliga verkan

Domslut

1.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/10/EG av den 6 februari 2003 om minimikrav för arbetstagares hälsa och säkerhet vid exponering för risker som har samband med fysikaliska agens (buller) i arbetet (sjuttonde särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG), i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/30/EG av den 20 juni 2007, ska tolkas så, att en arbetsgivare hos vilken den dagliga bullerexponeringsnivån för arbetstagarna överstiger 85 dB(A), mätt utan hänsyn till effekterna av individuella hörselskydd, inte fullgör sina skyldigheter enligt direktivet enbart genom att förse arbetstagarna med sådana hörselskydd som innebär att den dagliga bullerexponeringsnivån kan minskas till under 80 dB(A). Arbetsgivaren är nämligen skyldig att genomföra ett program för tekniska och/eller organisatoriska åtgärder som syftar till att minska bullerexponeringen till en nivå som understiger 85 dB(A), mätt utan hänsyn till effekterna av individuella hörselskydd.

2.

Direktiv 2003/10, i dess lydelse enligt direktiv 2007/30, ska tolkas så, att det enligt direktivet inte krävs att en arbetsgivare ska betala ett lönetillägg till arbetstagare vilkas bullerexponeringsnivå överstiger 85 dB(A), mätt utan hänsyn till effekterna av individuella hörselskydd, till följd av att arbetsgivaren har underlåtit att genomföra ett program för tekniska och/eller organisatoriska åtgärder som syftar till att minska den dagliga bullerexponeringsnivån. Den nationella rätten ska dock innehålla lämpliga mekanismer som säkerställer att arbetstagare vilkas bullerexponeringsnivå överstiger 85 dB(A), mätt utan hänsyn till effekterna av individuella hörselskydd, ska kunna ställa krav på att arbetsgivaren vidtar sådana förebyggande åtgärder som föreskrivs i artikel 5.2 i nämnda direktiv.


(1)  EUT C 221, 14.8.2010.


9.7.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 204/11


Domstolens dom (åttonde avdelningen) av den 19 maj 2011 — Union Investments Privatfonds GmbH mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller), Unicre-Cartão International De Crédito SA

(Mål C-308/10 P) (1)

(Överklagande - Gemenskapsvarumärke - Invändningsförfarande - Förordning (EG) nr 40/94 - Artikel 74.2 - Bevis till stöd för invändningen som inte ingetts inom föreskriven tid - Beaktas inte - Överklagandenämndens utrymme för skönsmässig bedömning)

2011/C 204/20

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Klagande: Union Investments Privatfonds GmbH (ombud: J. Zindel, Rechtsanwalt)

Övriga parter i målet: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (ombud: G. Schneider), Unicre-Cartão International De Crédito SA

Saken

Överklagande av tribunalens dom (tredje avdelningen) av den 27 april 2010 — Union Investment Privatfonds mot harmoniseringsbyrån — Unicre-Cartão International De Crédito, där tribunalen ogillade talan om ogiltigförklaring, väckt av innehavaren av de nationella figurmärkena UniFLEXIO, UniVARIO och UniZERO för varor och tjänster i klasserna 35 och 36, av det beslut som harmoniseringsbyråns andra överklagandenämnd fattade den 10 oktober 2006 om att avslå överklagandet av invändningsenhetens beslut att avslå sökandens invändning mot registreringen av gemenskapsfigurmärket unibanco för varor i klasserna 36 och 38 — Felaktig tolkning av artikel 74.2 i förordning (EG) nr 40/94 — Överklagandenämndens utrymme för skönsmässig bedömning avseende bevis som inte inom föreskrivgen tid ingetts till stöd för invändningen

Domslut

1.

Överklagandet ogillas.

2.

Union Investment Privatfonds GmbH ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 246, 11.9.2010.


9.7.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 204/12


Domstolens dom (åttonde avdelningen) av den 18 maj 2011 (begäran om förhandsavgörande från Finanzgericht Düsseldorf, Tyskland) — Delphi Deutschland mot Hauptzollamt Düsseldorf

(Mål C-423/10) (1)

(Gemensamma tulltaxan - Kombinerade nomenklaturen - Tullklassificering - Elektriska anslutningsdon - Undernummer 8536 69 - Stickproppar och uttag)

2011/C 204/21

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Finanzgericht Düsseldorf

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Delphi Deutschland GmbH

Motpart: Hauptzollamt Düsseldorf

Saken

Begäran om förhandsavgörande — Finanzgericht Düsseldorf — Tolkning av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (EGT L 256, s. 1; svensk specialutgåva, område 11, volym 13, s. 22) i dess lydelse enligt kommissionens förordning (EG) nr 1810/2004 av den 7 september 2004 (EUT L 327, s. 1), kommissionens förordning (EG) nr 1719/2005 av den 27 oktober 2005 (EUT L 256, s. 1) och kommissionens förordning (EG) nr 1549/2006 av den 17 oktober 2006 (EUT L 301, s. 1) — Elektriska kopplingselement ämnade att nypas åt kring änden på ledningen och byggas in i ett plasthölje i syfte att foga ihop två kablar — Klassificering i undernummer 8536 69 i Kombinerade nomenklaturen

Domslut

Undernummer 8536 69 i kombinerade nomenklaturen i bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan, i dess ändrade lydelse åren 2005, 2006 och 2007 enligt kommissionens förordningar (EG) nr 1810/2004 av den 7 september 2004, (EG) nr 1719/2005 av den 27 oktober 2005 respektive (EG) nr 1549/2006 av den 17 oktober 2006, ska tolkas så, att sådana elektriska anslutningsdon som de som är aktuella i målet vid den nationella domstolen inte ska uteslutas från detta undernummers tillämpningsområde på grund av att de inte säkerställer isolering av ledningen vid anslutningsstället eller endast utgör en del av senare tillverkade stickproppar och uttag, under förutsättning att dessa varor möjliggör en flervägsanslutning mellan till exempel apparater, kablar och kretskort genom att stickpropparna sticks in i uttagen utan att någon montering krävs.


(1)  EUT C 317, 20.11.2010.


9.7.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 204/12


Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesgerichtshof (Tyskland) den 18 mars 2011 — Folien Fischer AG och Fofitec AG mot RITRAMA SpA

(Mål C-133/11)

2011/C 204/22

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Bundesgerichtshof (Tyskland)

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Folien Fischer AG och Fofitec AG

Motpart: RITRAMA SpA

Tolkningsfrågor

Ska artikel 5.3 i rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (1), tolkas så, att en domstols behörighet att pröva en talan om skadestånd utanför avtalsförhållanden även omfattar en negativ fastställelsetalan, genom vilken den eventuella skadevållaren gör gällande att den eventuella skadelidanden på grundval av vissa sakförhållanden inte kan göra gällande ett anspråk på skadestånd utanför avtalsförhållanden (i detta fall på grund av överträdelse av konkurrensrättsliga bestämmelser)?


(1)  EGT L 12, s. 1.


9.7.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 204/12


Begäran om förhandsavgörande framställd av Landgericht Frankfurt am Main (Tyskland) den 28 mars 2011 — Condor Flugdienst GmbH mot Jürgen Dörschel

(Mål C-151/11)

2011/C 204/23

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Landgericht Frankfurt am Main

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Condor Flugdienst GmbH

Motpart: Jürgen Dörschel

Tolkningsfrågor

1.

Har en passagerare rätt till kompensation enligt artikel 7 i förordningen (1) när flygningen avbryts efter att ha startat enligt tabell och flygplanet innan det nått destinationsflygplatsen åker tillbaka till utgångsflygplatsen och senare gör en ny start, med en för kompensation relevant försening?

2.

Är en flygning att anse som inställd redan om lufttransporten inte fortsätter efter att flygplansdörrarna stängts? Vid vilken tidpunkt är en start att anse som inställd snarare än som försenad?


(1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 261/2004 av den 11 februari 2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar och om upphävande av förordning (EEG) nr 295/91 (EUT L 46, s. 1).


9.7.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 204/13


Begäran om förhandsavgörande framställd av Arbeitsgericht München (Tyskland) den 28 mars 2011 — Johann Odar mot Baxter Deutschland GmbH

(Mål C-152/11)

2011/C 204/24

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Arbeitsgericht München

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Johann Odar

Motpart: Baxter Deutschland GmbH

Tolkningsfrågor

1.

Utgör förbudet mot diskriminering på grund av ålder i artiklarna 1 och 16 i rådets direktiv 2000/78/EG av den 27 november 2000 om inrättande av en allmän ram för likabehandling i arbetslivet (1) hinder mot en nationell bestämmelse, enligt vilken särbehandling på grund av ålder kan vara tillåten när företrädare för arbetsgivaren och arbetstagarna inom ramen för ett företags- och yrkesbaserat system för social trygghet har undantagit anställda vars inkomster är säkerställda genom att de har rätt till pension, i förekommande fall efter att arbetslöshetsförmåner har utgetts, från förmåner som beviljas inom ramen för den sociala planen, eller är en sådan särbehandling motiverad enligt artikel 6.1 andra meningen punkt a i direktiv 2000/78/EG?

2.

Utgör förbudet mot diskriminering på grund av funktionshinder i artiklarna 1 och 16 i direktiv 2000/78/EG hinder mot en nationell bestämmelse, enligt vilken särbehandling på grund av ålder kan vara tillåten när företrädare för arbetsgivaren och arbetstagarna inom ramen för ett företags- och yrkesbaserat system för social trygghet har undantagit anställda vars inkomster är säkerställda genom att de har rätt till pension, i förekommande fall efter att arbetslöshetsförmåner har utgetts, från förmåner som beviljas inom ramen för den sociala planen?

3.

Utgör förbudet mot diskriminering på grund av ålder enligt artiklarna 1 och 16 i direktiv 2000/78/EG hinder mot en bestämmelse i det företags- och yrkesbaserade systemet för social trygghet enligt vilken det med avseende på anställda som har uppnått 54 års ålder och har sagts upp av driftsskäl ska göras en alternativ beräkning av avgångsvederlaget på grundval av tidigaste möjliga tidpunkt för pensionering, varvid, i förhållande till den vanliga beräkningsmetoden, som framför allt anknyter till anställningstiden, det lägre avgångsvederlaget ska betalas, förutsatt att det uppgår till minst hälften av det normala avgångsvederlaget, eller är en sådan särbehandling motiverad enligt artikel 6.1 andra meningen punkt a i direktiv 2000/78/EG?

4.

Utgör förbudet mot diskriminering på grund av funktionshinder enligt artiklarna 1 och 16 i direktiv 2000/78/EG hinder mot en bestämmelse i det företags- och yrkesbaserade systemet för social trygghet enligt vilken det med avseende på anställda som har uppnått 54 års ålder och har sagts upp av driftsskäl ska göras en alternativ beräkning av avgångsvederlaget på grundval av tidigaste möjliga tidpunkt för pensionering, varvid, i förhållande till den vanliga beräkningsmetoden, som framför allt anknyter till anställningstiden, det lägre avgångsvederlaget ska betalas, förutsatt att det uppgår till minst hälften av det normala avgångsvederlaget, och vid den alternativa beräkningsmetoden en ålderspension på grund av funktionshinder ska beaktas?


(1)  EGT L 303, s. 16


9.7.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 204/13


Begäran om förhandsavgörande framställd av Naczelny Sąd Administracyjny (Republiken Polen) den 1 april 2011 — Bawaria Motors Spółka z o.o. mot Minister Finansów

(Mål C-160/11)

2011/C 204/25

Rättegångsspråk: polska

Hänskjutande domstol

Naczelny Sąd Administracyjny

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Bawaria Motors Spółka z o.o. och Minister Finansów

Tolkningsfråga

Ska bestämmelserna i artiklarna 313.1 och 314 jämförda med artiklarna 136 och 315 i rådets direktiv 2006/112/EG av den 26 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (1) tolkas så, att den särskilda ordningen för beskattning av vinstmarginal för beskattningsbara återförsäljare med avseende på leveranser av begagnade varor även kan tillämpas när sådana återförsäljare vidareförsäljer köpta personbilar och andra motorfordon med avseende på vilka undantaget från skatteplikt för leverans av personbilar och andra motorfordon enligt de polska bestämmelserna i 13 § punkt 1 mom. 5 i finansministerns förordning av den 28 november 2008 om genomförande av bestämmelserna i lagen om omsättningsskatt (Dz. U. nr 212, rubrik 1336 i ändrad lydelse) har tillämpats av beskattningsbara personer som vid förvärvet endast hade rätt att delvis dra av den ingående mervärdesskatten enligt artikel 86.3 i lag av den 11 mars 2004 om omsättningsskatt (Dz. U. nr 54, rubrik 535 i ändrad lydelse) såvida dessa personbilar och motorfordon utgjorde begagnade varor i den mening som avses i artikel 43.2 i lagen om omsättningsskatt och artikel 311.1 led 1 i direktiv 2006/112?


(1)  EUT L 347, s. 1.


9.7.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 204/14


Begäran om förhandsavgörande framställd av High Court of Ireland (Irland) den 13 april 2011 — HID, BA mot Refugee Applications Commissioner, Refugee Appeals Tribunal, Minister for Justice, Equality and Law Reform, Ireland, Attorney General

(Mål C-175/11)

2011/C 204/26

Rättegångsspråk: engelska

Hänskjutande domstol

High Court of Ireland

Parter i målet vid den nationella domstolen

Sökande: HID, BA

Motparter: Refugee Applications Commissioner, Refugee Appeals Tribunal, Minister for Justice, Equality and Law Reform, Ireland, Attorney General

Tolkningsfrågor

1.

Utgör bestämmelserna i rådets direktiv 2005/85/EG av den 1 december 2005 (1) eller allmänna principer i unionsrätten hinder för att en medlemsstat vidtar administrativa åtgärder enligt vilka prövningen av en viss kategori asylansökningar, som bestämts på grundval av de asylsökandes nationalitet eller ursprungsland, ska påskyndas eller prioriteras?

2.

Ska artikel 39 i ovannämnda direktiv, i förening med skäl 27 i samma direktiv och artikel 267 FEUF, tolkas på så sätt att den rätt till ett effektivt rättsmedel som krävs enligt artikel 39 är tillgodosedd i nationell rätt när överprövningen eller överklagandet av beslutet i första instans angående ansökningen enligt lag ska ske genom överklagande till ett organ som inrättats genom en lag antagen av parlamentet och som är behörigt att fatta bindande avgöranden till förmån för den asylsökande vad gäller frågor som avser alla faktiska och rättsliga omständigheter som är relevanta för asylansökan, samtidigt som en ordning innefattande vissa eller samtliga administrativa eller organisatoriska särdrag gäller, nämligen att

en minister har befogenhet att åsidosätta ett negativt beslut i fråga om en asylansökan,

det finns organisatoriska eller administrativa förbindelselänkar mellan de organ som fattar beslutet i första instans angående asylansökningen och beslutet efter överklagande,

de ledamöter i organet som är ansvariga för avgörandet utses av ministern, tjänstgör på deltid under tre års tid och erhåller ersättning per ärende, och/eller att

ministern har befogenhet att utfärda sådana föreskrifter som anges i sections 12, 16.2B b och 16.11 i ovannämnda lag?


(1)  Rådets direktiv 2005/85/EG av den 1 december 2005 om miniminormer för medlemsstaternas förfaranden för beviljande eller återkallande av flyktingstatus (EUT L 326, s. 13).


9.7.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 204/14


Begäran om förhandsavgörande framställd av Oberste Gerichtshof (Österrike) den 22 april 2011 — Daniela Mühlleitner mot Ahmad Yusufi och Wadat Yusufi

(Mål C-190/11)

2011/C 204/27

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Oberste Gerichtshof (Österrike)

Parter i målet vid den nationella domstolen

Kärande: Daniela Mühlleitner

Svarande: Ahmad Yusufi och Wadat Yusufi

Tolkningsfråga

Förutsätter en tillämpning av artikel 15.1 c i rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (1) att avtal som ingås mellan konsument och företagare ingås på distans?


(1)  EGT L 12, 2001, s. 1.


9.7.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 204/15


Talan väckt den 20 april 2011 — Europeiska kommissionen mot Republiken Polen

(Mål C-193/11)

2011/C 204/28

Rättegångsspråk: polska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: L. Lozano Palacios och K. Herrmann)

Svarande: Republiken Polen

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att domstolen ska

fastställa att Republiken Polen har åsidosatt sina skyldigheter enligt artiklarna 306–310 i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (1) genom att i enlighet med artikel 119.3 i Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (lag av den 11 mars 2004 om skatt på varor och tjänster) (nedan kallad polska mervärdesskattelagen) tillämpa den särskilda ordningen avseende mervärdesskatt för resebyråer vad gäller försäljning av turisttjänster till personer som inte är resande, och

förplikta Republiken Polen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Med stöd av artikel 119.3 i polska mervärdesskattelagen tillämpar Republiken Polen den särskilda ordningen avseende mervärdesskatt för resebyråer även i sådana fall då köparen av en turisttjänst inte är en resande. Enligt kommissionen strider detta mot gällande bestämmelser i artiklarna 306–310 i direktiv 2006/112/EG.

Till stöd för sin talan har kommissionen anfört följande. Ordalydelsen i artiklarna 306–310 i direktiv 2006/112/EG motsvarar ordalydelsen i den äldre artikel 26 i sjätte mervärdesskattedirektivet. Fem av de sex då giltiga språkversionerna (närmare bestämt alla språkversioner förutom den engelska) var helt samstämmiga och använde genomgående i artikel 26 begreppet ”resande”. Ordet ”köpare” förekommer endast i några av språkversionerna av artikel 306 i direktiv 2006/112/EG som bygger på den engelska språkversionen. Också i dessa fall används emellertid längre fram i direktivet beträffande den särskilda ordningen (artikel 307–310) begreppet ”resande”, vilket tyder på att användningen av begreppet ”nabywca” (”resande”) i artikel 306 är felaktig.

Även om det antogs att målet med särordningen i mervärdesskattehänseende för resebyråer — det vill säga en förenkling av redovisningen — bättre skulle kunna uppnås genom en tolkning som innefattade köpare framgår det dock av domstolens praxis att det inte är tillåtet att med enbart en hänvisning till en teleologisk tolkning tillämpa denna särordning på ett sätt som strider mot unionslagstiftarens entydiga beslut, såsom detta framgår av gällande bestämmelser.


(1)  EUT L 347, s. 1.


9.7.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 204/15


Överklagande ingett den 28 april 2011 av Republiken Italien av den dom som tribunalen (åttonde avdelningen) meddelade den 3 februari 2011 i mål T-3/09, Republiken Italien mot Europeiska kommissionen

(Mål C-200/11 P)

2011/C 204/29

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Klagande: Republiken Italien (ombud: P. Gentili, avvocato dello Stato)

Övrig part i målet: Europeiska kommissionen

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva den dom som meddelades av tribunalen i mål T-3/09 samt avgöra frågan i sak och ogiltigförklara kommissionens beslut K(2008) 6015 slutligt av den 21 oktober 2008 om det statliga stöd (C 20/08, f.d. N 62/08) som Italien planerar att genomföra genom en ändring av stödordning N 59/04 rörande den tillfälliga skyddsordningen för varvsindustrin, delgivet med K(2008) 6015 slutligt.

Grunder och huvudargument

Republiken Italien överklagar vid domstolen den dom som meddelades av tribunalen (åttonde avdelningen) den 3 februari 2011 i mål T-3/09, Italien mot kommissionen Genom denna dom ogillade tribunalen Republiken Italiens talan om ogiltigförklaring av kommissionens beslut av den 21 oktober 2008 om det statliga stöd (C 20/08, f.d. N 62/08) som Italien planerar att genomföra genom en ändring av stödordning N 59/04 rörande den tillfälliga skyddsordningen för varvsindustrin, delgivet till Republiken Italien med K(2008) 6015 slutligt den 22 oktober 2010 med skrivelse av den 22 oktober 2010 nr SG-Greffe (2008) D/206436.

Republiken Italien gör gällande fyra grunder:

 

Den första grunden: Oriktig bedömning i sak och åsidosättande av artiklarna 87.1 EG, 88.3 EG, artikel 1 c i förordning (EG) nr 659/1999 (1) och artikel 4 i förordning (EG) nr 794/2004 (2).

Italien har genom 2008 års finanslag endast avsett att genomföra ytterligare finansiering av stödet till varvsindustrin enligt 2004 års finanslag och ministerdekret 2.2.2004 vilket redan godkänts av kommissionen med stöd av förordning (EG) nr 1177/2002 (3) utan att förutsättningarna för stödåtgärderna ändrats, inte heller de företag och de kontrakt som kan komma ifråga. Finansieringen hade nämligen uttömts, eftersom fler ansökningar än vad som förutsetts kommit in. På grund av dess natur är det inte möjligt att förutse det totala beloppet av denna typ av stöd. Således kan kompletteringen av finansieringen inte utgöra en väsentlig ändring i ett stöd som redan godkänts, det vill säga nytt stöd. Tribunalen har gjort en oriktig bedömning av dessa omständigheter.

 

Den andra grunden: Åsidosättande av artiklarna 2, 3, 4 och 5 i förordning (EG) nr 1177/2002.

Kommissionen har hävdat att 2008 års finanslag innebär ett nytt stöd, eftersom då den stödordning som inrättades genom förordning (EG) nr 1177/2002 upphörde att gälla den 31 mars 2005, den inte kunde tillämpas därefter. Detta är inte riktigt, eftersom detta datum enbart avser den tidpunkt då de kontrakt som kunde bli föremål för stödet skulle ha undertecknats. I förordningen anges nämligen att stöd kan utbetalas avseende sådana fartygsbyggnadskontrakt tre år efter undertecknandet (med undantag för en förlängning på ytterligare tre år). Förordningen kan således tillämpas på sådana kontrakt åtminstone till och med den 31 mars 2008. 2008 års finanslag, vilken antogs den 24 december 2007, utgör således endast en genomförandebestämmelse till förordningen för att säkerställa utbetalningen av stöd för samtliga kontrakt som ingåtts för den 31 mars 2005. Den har sin rättsliga grund i förordning (EG) nr 1177/2002 vilken kommissionen skulle ha använt för att godkänna stödet. Tribunalen har gjort en oriktig bedömning när den slog fast att kommissionen efter den 31 mars 2005 inte hade möjlighet att godkänna stödåtgärder enligt förordning nr 1177/2002, inte heller för kontrakt som undertecknades före den 31 mars 2005.

 

Den tredje grunden: Åsidosättande av artikel 87.2 EG och 87.3 EG samt artikel 88.3 EG. Väsentligt formfel på grund av bristande motivering (artikel 253 EG).

Kommissionen har gjort gällande att stödet enligt 2008 års finanslag inte kan motiveras med någon av fördragets artiklar eller andra bestämmelser och det därför inte kan vara förenligt med den gemensamma marknaden. Detta är inte riktigt, då det är fråga om skydd för den europeiska varvsindustrin mot koreansk dumpning och att artikel 87.3 b EG (viktiga projekt av gemensamt europeiskt intresse) eller artikel 87.3 EG (stöd för att underlätta utveckling av vissa näringsverksamheter), och i vart fall proportionalitetsprincipen skulle ha varit tillämpliga. Att endast vissa kontrakt skulle få stöd och inte andra därför att finansieringen uttömts skulle medföra en oproportionerlig användning av offentliga medel och skapa en allvarlig snedvridning av konkurrensen mellan berörda företag. Kommissionen har inte undersökt några av dessa tänkbara skäl att frångå förbudet mot statligt stöd. Tribunalen har felaktigt slagit fast att Italien inte hade framfört något skäl till undantag från förbudet mot statligt stöd, särskilt mot bakgrund av den skillnad i behandling och snedvridning av konkurrensen som skulle följa om stöd skulle ges till vissa företag och inte ges till andra som befann sig i samma situation. Tribunalen har även felaktigt funnit att kommissionens beslut var tillräckligt motiverat.

 

Den fjärde grunden: Åsidosättande av principerna om skydd för berättigade förväntningar och likabehandling (icke-diskriminering)

När kommissionen hade godkänt stödordningen som genomfördes genom ministerdekret 2.2.2004 uppstod således berättigade förväntningar på att en lagstiftning som endast kompletterade finansieringen av denna ordning skulle godkännas. Detta krävs vidare enligt principen om likabehandling eller icke-diskriminering, eftersom endast vissa företag mottagit stöd då finansieringen hade uttömts medan andra i samma situation inte fått något stöd. Tribunalen gjorde en oriktig bedömning när den fann att Italien och berörda parter uppenbarligen skulle ha förstått att 2004 års godkännandebeslut begränsades till ett totalt belopp om 10 miljoner euro. Det innebar istället berättigade förväntningar om att alla stödberättigade skulle erhålla stöd.


(1)  EGT L 83, s. 1

(2)  EUT L 140, s. 1

(3)  EGT L 172, s. 1


9.7.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 204/16


Överklagande ingett den 27 april 2011 av Union of European Football Associations (UEFA) av den dom som tribunalen (sjunde avdelningen) meddelade den 17 februari 2011 i mål T-55/08, Union of European Football Associations (UEFA) mot Europeiska kommissionen

(Mål C-201/11 P)

2011/C 204/30

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Union of European Football Associations (UEFA) (ombud: D. Anderson QC, D. Piccinin, Barrister, B. Keane, Solicitor, T. McQuail, Solicitor)

Övriga parter i målet: Europeiska kommissionen, Konungariket Belgien, Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska upphäva den överklagade domen på följande grunder:

Tribunalen gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning vid tillämpningen av direktiv 89/552 (1), såväl vad avser kraven på klarhet och öppenhet som vad avser beskrivningen av euron som ett evenemang av särskild vikt för samhället.

Tribunalen gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning vid tillämpningen av fördragsbestämmelserna om konkurrens.

Tribunalen gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning vid tillämpningen av fördragsbestämmelserna om friheten att tillhandahålla tjänster och proportionalitet.

Tribunalen gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning vad avser UEFA:s äganderätt.

Tribunalen gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning genom att fastställa att det angripna beslutet var tillräckligt motiverat vad avser (i) beskrivningen av euron som ett evenemang av särskild vikt för samhället, (ii) konkurrens, (iii) friheten att tillhandahålla tjänster och (iv) äganderätten.


(1)  Rådets direktiv 89/552/EEG av den 3 oktober 1989 om samordning av vissa bestämmelser som fastställts i medlemsstaternas lagar och andra författningar om utförandet av sändningsverksamhet för television (EGT L 298, 17.10.1989, s. 23; svensk specialutgåva, område 6, volym 3, s. 3)


9.7.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 204/17


Överklagande ingett den 13 maj 2011 av Europeiska kommissionen av den dom som tribunalen meddelade den 3 mars 2011 i de förenade målen T-122/07 – T-124/07, Siemens AG Österreich m. fl mot kommissionen

(Mål C-231/11 P)

2011/C 204/31

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Klagande: Europeiska kommissionen (ombud: A. Antoniadis, R. Sauer och N. von Lingen)

Övriga parter i målet: Siemens AG Österreich, VA Tech Transmission & Distribution GmbH & Co KEG, Siemens Transmission & Distribution Ltd, Siemens Transmission & Distribution SA och Nuova Galileo SpA

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

för det första, i första hand, upphäva andra punkten i domslutet i tribunalens dom av den 3 mars 2011 i de förenade målen T-122/07 – T-124/07 i den del som är avhängig av att tribunalen i punkt 157 i den överklagade domen fann att kommissionen ska fastställa varje bolags andel av det belopp för vilket bolagen är solidariskt ansvariga,

upphäva tredje punkten i domslutet i tribunalens dom av den 3 mars 2011 i de förenade målen T-122/07 – T-124/07 i den del tribunalen i punkt 158 jämförd med punkterna 245, 247 och 263 i den överklagade domen fastställer nya bötesbelopp, inbegripet vilken andel av beloppet som ska erläggas av varje enskilt bolag,

för det andra, i andra hand: upphäva tribunalens dom av den 3 mars 2011 i de förenade målen T-122/07 – T-124/07 i den del kommissionen enligt punkt 157 i den överklagade domen ska fastställa varje enskilt bolags andel av de belopp för vilket bolagen är solidariskt ansvariga,

upphäva tribunalens dom av den 3 mars 2011 i de förenade målen T-122/07 – T-124/07 i den del tribunalen med stöd av punkt 158 i den överklagade domen i punkterna 245, 247, 262 och 263 fastställer vilken andel av bötesbeloppet som varje bolag ska erlägga och härmed ändrar kommissionens beslut av den 24 januari 2007 K(2006) 6762 slutlig i ärende COMP/38.899 — gasisolerade ställverk,

för det tredje, ogilla talan i de förenade målen T-122/07 – T-124/07 vad avser yrkandet om ogiltigförklaring av artikel 2 j, 2 k och 2 l i beslut K(2006) 6762 slutlig,

för det fjärde, förplikta Siemens AG Österreich m.fl. att ersätta rättegångskostnaderna, såväl i domstolen som i tribunalen

Grunder och huvudargument

1.

Det strider mot de begränsningar som gäller för kommissionens befogenheter och skyldigheter enligt artikel 23 i förordning nr 1/23 och inkräktar på de nationella rättsordningarnas behörighet att ålägga kommissionen en skyldighet att beräkna den individuella andelen för varje enskild gäldenär som har solidariskt betalningsansvar. Dessa befogenheter och skyldigheter avser det externa förhållandet, det vill säga utdömande av böter och, i förekommande fall, fastställandet att beslutets mottagare har solidariskt betalningsansvar. Det interna förhållandet mellan solidariskt betalningsansvariga, som är en följd av att de solidariskt ansvariga, bland annat eventuella regresskrav härrör emellertid huvudsakligen under medlemsstaternas behörighet.

2.

Tribunalen har överskridit gränserna för sin fulla prövningsrätt genom att med bindande verkan, vad avser eventuell jämkning, för nationella domstolar fastställa individuella skuldandelar.

3.

Det kan inte utlösas av den av tribunalens åberopade principen att sanktioner ska vara individuella att kommissionen är skyldig, såsom tribunalen har uttalat, att i detalj reglera de rättsverkningar som följer av solidariskt betalningsansvar. Detta skulle dessutom strida mot principen att företagen bär ansvaret för åsidosättanden av artiklarna 101 och 102 FEUF.

4.

Tribunalen har dömt utöver yrkandena och i strid med kontradiktionsprincipen genom att den, när den fördelade det interna betalningsansvaret, indirekt ändrade beslutet utan att detta yrkats eller tagits upp till behandling.

5.

Tribunalen har dessutom åsidosatt motiveringsskyldigheten genom att det inte tillräckligt klart framgår vad som lagts till grund för domen och genom att tribunalen inte har beaktat de argument som kommissionen framförde i frågan om solidariskt betalningsansvar.

6.

Tribunalen har dessutom inkräktat på kommissionens rätt att göra en skönsmässig bedömning av de betalningsskyldiga.


9.7.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 204/18


Överklagande ingett den 16 maj 2011 av Siemens Transmission & Distribution Ltd av den dom som tribunalen (andra avdelningen) meddelade den 3 mars 2011 i mål T-122/07–T-124/07, Siemens AG Österreich m.fl. mot kommissionen

(Mål C-232/11 P)

2011/C 204/32

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Klagande: Siemens Transmission & Distribution Ltd (ombud: advokaterna H. Wollmann och F. Urlesberger)

Övriga parter i målet: Siemens AG Österreich, VA Tech Transmission & Distribution GmbH & Co. KEG, Siemens Transmission & Distribution SA, Nuova Magrini Galileo SpA och Europeiska kommissionen

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

ändra punkt 3 fjärde strecksatsen i den överklagade domen, så att det bötesbelopp som ålagts Reyrolle nedsätts med minst 7 400 000 euro,

i andra upphäva punkt 3 i den överklagade domen, i den del som rör Reyrolle, och återförvisa målet till tribunalen, samt

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna, i vilket fall som helst.

Grunder och huvudargument

Sökanden gör gällande att tribunalen har åsidosatt principen att straff och sanktioner ska bestämmas individuellt. Tribunalen har, inom ramen för sin obegränsade prövningsrätt, tillämpat artikel 23.3 i förordning nr 1/2003 på ett felaktigt sätt genom att fastställa böterna för företaget Rolls-Royce/Reyrolle för perioden 1988–1998 med hänsyn till den ekonomiska styrkan hos en ekonomisk enhet som uppstod flera år senare (när Reyrolle såldes till VA Technologie) och inte med hänsyn till detta bolags situation under den aktuella perioden.

Sökanden hävdar vidare att tribunalen har åsidosatt de i domstolens praxis fastställda principerna om likabehandling och proportionalitet. Tribunalen har i sin prövning vad rör artikel 31 i förordning nr 1/2003 systematiskt använt sig av beräkningsmetoder som gör att sökanden i hög grad har behandlats sämre än andra bötfällda företag. Det går inte att utläsa någon objektiv grund för denna skillnad i behandling.


9.7.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 204/18


Överklagande ingett den 16 maj 2011 av Siemens Transmissions & Distributions SA och Nuova Magrini Galileo SpA av den dom som tribunalen meddelade den 3 mars 2011 i de förenade målen T-122/08–T-124/07, Siemens AG Österreich m.fl. mot kommissionen

(Mål C-233/11 P)

2011/C 204/33

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Klagande: Siemens Transmissions & Distributions SA och Nuova Magrini Galileo SpA (ombud: advokaterna H. Wollmann och F. Urlesberger)

Övriga parter i målet: Siemens AG Österreich, VA Tech Transmission & Distribution GmbH & Co. KEG, Siemens Transmission & Distribution Ltd och Europeiska kommissionen

Klagandenas yrkanden

Klagandena yrkar att domstolen ska

upphäva punkt 2 i domslutet i tribunalens dom (andra avdelningen) av den 3 mars 2011 (förenade målen T-122/07–T-124/07), i den del som artikel 2 j och k i kommissionens beslut K(2006) 6762 slutlig av den 24 januari 2007 (ärende COMP/F/38.899 — Gasisolerade ställverk) har ogiltigförklarats,

upphäva punkt 3 första strecksatsen i domslutet i den överklagade domen, fastställa artikel 2 j och k i kommissionens beslut K(2006) 6762 slutlig och, vad avser artikel 2 k i nämnda beslut, förklara att var och en av gäldenärerna solidariskt ska stå för en tredjedel av ett belopp på 4 500 000 euro,

i andra hand upphäva punkt 3 första strecksatsen i domslutet i den överklagade domen och återförvisa målet till tribunalen,

i vilket fall som helst upphäva punkt 7 i den överklagade domen och förplikta svaranden att ersätta samtliga rättegångskostnader i mål T-124/07 och i förevarande mål om överklagande.

Grunder och huvudargument

Tribunalen har i sin dom gått utöver sökandenas yrkanden genom att även ogiltigförklara beslutet vad avser de böter som ålagts Schneider Electric SA ensam och i samband därmed rättsstridigt lagt detta bötesbelopp till klagandenas solidariska skuld. Den överklagade domen strider härvid mot grundläggande rättsprinciper. Tribunalen har härvid åsidosatt behörighetsprincipen och den i artikel 263 FEUF underförstådda principen att ingen kan väcka talan för annans räkning.

Tribunalen har vidare gått utöver sökandenas yrkanden genom att fastställa att kommissionens beslut har rättskraft även mot Schneider Electric SA. Att på detta sätt rättsstridigt förändra rättskraften strider mot rättssäkerhetsprincipen.

Klagandena har inte tillåtits att ta ställning till tribunalens avgörande konstateranden. Detta utgör ett rättegångsfel i tribunalens förfarande, eftersom sökandenas rätt att yttra sig enligt artikel 6 i Europakonventionen härigenom har åsidosatts.


Tribunalen

9.7.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 204/20


Tribunalens dom av den 24 maj 2011 — NLG mot kommissionen

(Förenade målen T-109/05 och T-444/05) (1)

(Tillgång till handlingar - Förordning (EG) nr 1049/2001 - Handlingar rörande uppgifter om kostnader som följer av skyldigheter avseende offentliga tjänster i fråga om statligt stöd - Avslag på ansökan om tillgång till handlingar - Undantag avseende skyddet för tredje parts affärsintressen - Affärshemlighet - Motiveringsskyldighet - Likabehandling - Handlingar som härrör från en medlemsstat)

2011/C 204/34

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Navigazione Libera del Golfo Srl (NLG), tidigare Navigazione Libera del Golfo SpA (Neapel, Italien) (ombud: advokaterna S. Ravenna och A. Abate)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: P. Costa de Oliveira och V. Di Bucci)

Parter som har intervenerat till stöd för svaranden: Republiken Italien (ombud: inledningsvis I. Braguglia och M. Fiorilli, avvocato dello Stato, därefter Fiorilli och R. Adam, slutligen I. Bruni, avvocato dello Stato) (mål T-444/05); Europeiska unionens råd (ombud: B. Driessen och A. Vitro) (mål T-444/05); Caremar SpA (Neapel) (ombud: inledningsvis G. M. Roberti, A. Franchi och G. Bellitti, därefter Roberti, Bellitti och I. Perego, advokater) (målen T-109/05 och T-444/05)

Saken

Ogiltigförklaring av kommissionens beslut D(2005) 997 av den 3 februari 2005 och D(2005) 9766 av den 12 oktober 2005 att avslå sökandens ansökan om tillgång till vissa uppgifter som inte återfinns i den offentliggjorda versionen av kommissionens beslut 2005/163/EG av den 16 mars 2004 om det statliga stöd som Italien har betalat ut till rederierna Adriatica, Caremar, Siremar, Saremar och Toremar (Gruppen Tirrenia) (EUT L 53, 2005, s. 29).

Domslut

1.

Kommissionens beslut D(2005) 997 av den 3 februari 2005 ogiltigförklaras i den del det avser avslag på sökandens ansökan om tillgång till detaljerade uppgifter om de merkostnader som Caremar SpA bär årligen avseende passagerartransporter på linje Neapel Beverello–Capri med såväl färja som snabba enheter.

2.

Talan i mål T-109/05 ogillas i övrigt.

3.

Europeiska kommissionen ska, i mål T-109/05, bära en tredjedel av sina rättegångskostnader och ersätta en tredjedel av de rättegångskostnader som Navigazione Libera del Golfo Srl (NLG) har förorsakats. NLG ska bära två tredjedelar av sina rättegångskostnader och ersätta två tredjedelar av kommissionens rättegångskostnader.

4.

Caremar ska bära sina rättegångskostnader i mål T-109/05.

5.

Kommissionens beslut D(2005) 9766 av den 12 oktober 2005 ogiltigförklaras.

6.

Kommissionen ska ersätta rättegångskostnaderna i mål T-444/05.

7.

Republiken Italien, Europeiska unionens råd och Caremar ska bära sina rättegångskostnader.


(1)  EUT C 106, 30.4.2005.


9.7.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 204/20


Tribunalens dom av den 24 maj 2011 — Batchelor mot kommissionen

(Mål T-250/08) (1)

(Tillgång till handlingar - Förordning (EG) nr 1049/2001 - Handlingar som utväxlats i samband med en bedömning av huruvida åtgärder som vidtagits rörande utförandet av sändningsverksamhet för television är förenliga med gemenskapsrätten - Avslag på ansökan om tillgång till handlingar - Undantag som avser skyddet för beslutsförfarandet - Undantag som avser skyddet för syftet med inspektioner, utredningar och revisioner)

2011/C 204/35

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Edward William Batchelor (Bryssel, Belgien) (ombud: inledningsvis F. Young, solicitor, A. Barav, barrister, och advokaten D. Reymond, därefter M. Barav, D. Reymond och F. Carlin, barrister)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: inledningsvis C. Docksey, C. O’Reilly och P. Costa de Oliveira, därefter C. O’Reilly och P. Costa de Oliveira)

Part som har intervenerat till stöd för sökanden: Konungariket Danmark (ombud: B. Weis Fogh och S. Juul Jørgensen)

Part som har intervenerat till stöd för svaranden: Förenade kungariket Storbritannien och Nordirland (ombud: inledningsvis S. Behzadi-Spencer, L. Seeboruth och I. Rao, därefter I. Rao, biträdd av G. Facenna och T. de la Mare, barristers)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av det beslut som kommissionens generalsekreterare fattade den 16 maj 2008 om avslag på ansökan om tillgång till vissa handlingar som skickats i samband med bedömningen av huruvida vissa åtgärder som vidtagits av Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland på grundval av artikel 3a i rådets direktiv 89/552/EEG av den 3 oktober 1989 om samordning av vissa bestämmelser som fastställts i medlemsstaternas lagar och andra författningar om utförandet av sändningsverksamhet för television (EGT L 298, s. 23; svensk specialutgåva, område 6, volym 3, s. 3) var förenliga med gemenskapsrätten, dels en talan om ogiltigförklaring av det underförstådda avslagsbeslutet avseende samma ansökan, vilket anses ha fattats den 9 april 2008.

Domslut

1.

Talan mot det underförstådda avslagsbeslut som anses ha antagits den 9 april 2008 avvisas.

2.

Det beslut som Europeiska kommissionens generalsekreterare fattade den 16 maj 2008 ogiltigförklaras, utom i den mån beslutet rör de uppgifter som ingår i de två första bilagorna till skrivelsen av den 19 februari 2007, beträffande vilka undantaget i artikel 4.2 första strecksatsen i förordning nr 1049/2001 har åberopats.

3.

Kommissionen ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Edward William Batchelors rättegångskostnader.

4.

Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland ska bära sina rättegångskostnader samt de rättegångskostnader som Edward William Batchelor haft med anledning av denna stats intervention.

5.

Konungariket Danmark ska bära sina rättegångskostnader.


(1)  EUT C 209, 15.8.2008


9.7.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 204/21


Tribunalens dom av den 25 maj 2011 — Prinz von Hannover mot harmoniseringsbyrån (Framställning av vapen)

(Mål T-397/09) (1)

(Gemenskapsvarumärke - Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ett figurmärke som föreställer ett vapen - Absolut registreringshinder - Efterbildning, ur heraldisk synpunkt, av ett statsemblem - Artikel 7.1 h i förordning (EG) nr 207/2009 - Artikel 6 ter i Pariskonventionen)

2011/C 204/36

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Ernst August Prinz von Hannover Herzog zu Braunschweig und Lüneburg (Hannover, Tyskland) (ombud: advokaterna R. Stötzel och J. Hilger)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (ombud: G. Schneider)

Saken

Talan väckt mot det beslut som meddelades av harmoniseringsbyråns första överklagandenämnd den 23 juli 2009 (ärende R 1361/2008-1) om en ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ett figurkännetecken som föreställer huset Hannovers vapen.

Domslut

1.

Talan ogillas.

2.

Ernst August Prinz von Hannover Herzog zu Braunschweig und Lüneburg ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 297, 5.12.2009.


9.7.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 204/21


Tribunalens dom av den 24 maj 2011 — ancotel mot harmoniseringsbyrån — Acotel (ancotel.)

(Mål T-408/09) (1)

(Gemenskapsvarumärke - Invändningsförfarande - Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av figurmärket ancotel - Det äldre figurmärket - ACOTEL - Relativt registreringshinder - Risk för förväxling - Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 - Omsättningskrets)

2011/C 204/37

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: ancotel GmbH (Frankfurt am Main, Tyskland) (ombud: advokaten H. Truelsen)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (ombud: S. Schäffner)

Motpart vid överklagandenämnden, som intervenerat vid tribunalen: Acotel SpA (Rom, Italien) (ombud: inledningsvis advokaterna D. De Simone och D. Demarinis, sedan advokaterna D. De Simone, D. Demarinis och J. Wrede)

Saken

Talan mot det beslut som meddelades av harmoniseringsbyråns första överklagandenämnd den 19 juni 2009 (ärende R 1385/2008-1) om ett invändningsförfarande mellan Acotel SpA och ancotel GmbH.

Domslut

1.

Det beslut som meddelats av första överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) den 19 juni 2009 (ärende R 1385/2008-1) ogillas.

2.

Harmoniseringsbyrån ska bära sina rättegångskostnader och ersätta ancotel GmbH:s rättegångskostnader.

3.

Acotel SpA ska bära sina rättegångskostnader.


(1)  EUT C 312, 19.12.2009.


9.7.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 204/22


Tribunalens dom av den 25 maj 2011 — São Paulo Alpargatas mot harmoniseringsbyrån — Fischer (BAHIANAS LAS ORIGINALES)

(Mål T-422/09) (1)

(Gemenskapsvarumärke - Invändningsförfarande - Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av figurmärket BAHIANAS LAS ORIGINALES - De äldre gemenskapsfigurmärkena och nationella figurmärkena havaianas samt det äldre nationella ordmärket HAVAIANAS - Relativt registreringshinder - Risk för förväxling - Känneteckenslikhet - Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)

2011/C 204/38

Rättegångsspråk: spanska

Parter

Sökande: São Paulo Alpargatas, SA (São Paulo, Brasilien) (ombud: advokaterna P. Merino Baylos och A. Velázquez Ibáñez)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (ombud: J. Crespo Carrillo)

Motpart vid överklagandenämnden, som intervenerat vid tribunalen: Enrique Fischer (Buenos Aires, Argentina) (ombud: inledningsvis E. Rasche Aparicio, därefter M. de Justo Bailey, advokater)

Saken

Talan mot det beslut som fattats av harmoniseringsbyråns andra överklagandenämnd den 17 augusti 2009 (ärende R 1477/2008-2), om ett invändningsförfarande mellan São Paulo Alpargatas, SA och Enrique Fischer.

Domslut

1.

Beslutet av andra överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) av den 17 augusti 2009 (ärende R 1477/2008-2) ogiltigförklaras.

2.

Harmoniseringsbyrån ska bära sina rättegångskostnader och ersätta de rättegångskostnader som São Paulo Alpargatas, SA har haft.

3.

Enrique Fischer ska bära sina rättegångskostnader.


(1)  EUT C 297, 5.12.2009.


9.7.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 204/22


Tribunalens dom av den 24 maj 2011 — Space Beach Club mot harmoniseringsbyrån — Flores Gómez (SpS space of sound)

(Mål T-144/10) (1)

(Gemenskapsvarumärke - Invändningsförfarande - Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av figurmärket SpS space of sound - De äldre nationella figurmärkena och de äldre gemenskapsfigurmärkena space ibiza, space DANCE BARCELONA, space DANCE MADRID, space DANCE VALENCIA, space DANCE MALLORCA, space DANCE EIVISSA, space SPACE IBIZA WORLD och space DANCE samt det äldre nationella ordmärket SPACE VIVA - Relativt registreringshinder - Risk för förväxling föreligger inte - Känneteckenslikhet föreligger inte - Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)

2011/C 204/39

Rättegångsspråk: spanska

Parter

Sökande: Space Beach Club, SA (Son Jorge, Ibiza, Spanien) (ombud: advokaten A.I. Alejos Cutili)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (ombud: J.F. Crespo Carrillo)

Motpart vid överklagandenämnden, som intervenerat vid tribunalen: Miguel Ángel Flores Gómez (Madrid, Spanien) (ombud: advokaterna A.J. Vela Ballesteros och B.C. Lamas Begué)

Saken

Talan mot det beslut som harmoniseringsbyråns andra överklagandenämnd meddelade den 18 januari 2010 (ärende R 766/2009-2), angående ett invändningsförfarande mellan Space Beach Club, SA och Miguel Ángel Flores Gómez.

Domslut

1.

Talan ogillas.

2.

Space Beach Club, SA ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 134, 22.5.2010.


9.7.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 204/22


Tribunalens dom av den 24 maj 2011 — Longevity Health Products mot harmoniseringsbyrån — Tecnifar (E-PLEX)

(Mål T-161/10) (1)

(Gemenskapsvarumärke - Invändningsförfarande - Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket E-PLEX - Det äldre nationella ordmärket EPILEX - Relativt registreringshinder - Risk för förväxling - Känneteckenslikhet - artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)

2011/C 204/40

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Longevity Health Products, Inc. (Nassau, Bahamas) (ombud: advokaten J. Korab)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (ombud: R. Pethke)

Motpart vid överklagandenämnden, som intervenerat vid tribunalen: Tecnifar — Industria Tecnica Farmaceutica, SA (Lissabon, Portugal)

Saken

Talan väckt mot det beslut som fjärde överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån fattade den 5 februari 2010 (ärende R 662/2009-4) i samband med ett invändningsförfarande mellan Tecnifar — Industria Tecnica Farmaceutica, SA och Longevity Health Products, Inc.

Domslut

1.

Talan ogillas.

2.

Longevity Health Products, Inc. förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 148, 5.6.2010.


9.7.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 204/23


Tribunalens dom av den 24 maj 2011 — Euro-Information mot harmoniseringsbyrån (EURO AUTOMATIC CASH)

(Mål T-392/10) (1)

(Gemenskapsvarumärke - Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket EURO AUTOMATIC CASH - Absoluta registreringshinder - Beskrivande karaktär - Artikel 7.1 c i förordning (EG) nr 207/2009)

2011/C 204/41

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Euro-Information — Européenne de traitement de l’information (Strasbourg, Frankrike) (ombud: advokaten A. Grolée)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (ombud: A. Folliard-Monguiral)

Saken

Talan mot det beslut som meddelades av harmoniseringsbyråns andra överklagandenämnd den 17 juni 2010 (ärende R 892/2010-2) om en ansökan om registrering av ordmärket EURO AUTOMATIC CASH som gemenskapsvarumärke.

Domslut

1.

Talan ogillas.

2.

Euro-Information — Européenne de traitement de l’information ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 301, 6.11.2010.


9.7.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 204/23


Tribunalens beslut av den 19 maj 2011 — Formenti Seleco mot kommissionen

(Mål T-210/09) (1)

(Associeringsavtalet EEG-Turkiet - Import av färg-TV-apparater härrörande från Turkiet - Skadeståndstalan - Preskription - Avvisning)

2011/C 204/42

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Formenti Seleco SpA (Milano, Italien) (ombud: advokaterna A. Malatesta, G. Terracciano och S. Malatesta)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: T. Scharf och D. Grespan)

Saken

Skadeståndstalan i syfte att få ersättning för den skada som sökanden påstår sig ha lidit till följd av att kommissionen inte vidtagit åtgärder för att förhindra de turkiska myndigheterna från att åsidosätta avtalet om associering mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Turkiet vid fastställandet av ursprunget för färg-TV-apparater härrörande från Turkiet som importerats till gemenskapen

Avgörande

1.

Talan avvisas.

2.

Formenti Seleco SpA ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 167, 18.7.2009.


9.7.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 204/23


Tribunalens beslut av den 23 maj 2011 — Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej mot kommissionen

(Mål T-226/10) (1)

(Talan om ogiltigförklaring - Sökanden har företrätts av advokater som inte har ställning som tredjeman - Avvisning)

2011/C 204/43

Rättegångsspråk: polska

Parter

Sökande: Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (Warszawa, Polen) (ombud: advokaterna H. Gruszecka och D. Pawłowska)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: G. Braun och K. Mojzesowicz)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av Europeiska kommissionens beslut K(2010) 1234 av den 3 mars 2010, som antagits på grundval av artikel 7.4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/21/EG (EGT L 108, s. 33), genom vilket kommissionen begärde att den polska myndigheten för elektronisk kommunikation skulle återkalla de anmälda förslagen till föreskrifter rörande den nationella grossistmarknaden för utbyte av IP-trafik (transit IP) (ärende PL/2009/1019) och den nationella grossistmarknaden för peering IP med Telekomunikacja Polska S.A.:s nätverk (ärende PL/2009/1020).

Avgörande

1.

Talan avvisas.

2.

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 209, 31.7.2010


9.7.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 204/24


Talan väckt den 18 april 2011 — Staelen mot Europeiska ombudsmannen

(Mål T-217/11)

2011/C 204/44

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Claire Staelen (Bridel, Luxembourg) (ombud: L. Levi och M. Vandenbussche, avocats)

Svarande: Europeiska ombudsmannen

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

förplikta ombudsmannen att utge 559 382,13 euro netto i skadestånd till sökanden som ersättning för materiell skada, inklusive dröjsmålsränta med den räntesats som Europeiska centralbanken tillämpar plus två procentenheter,

förplikta ombudsmannen att till gemenskapens pensionsfond göra inbetalningar till förmån för sökanden motsvarande de grundbelopp som beräknats för perioden juni år 2005 till april år 2011, det vill säga på grundval av ett totalt belopp om 482 225,97 euro,

förplikta ombudsmannen att månatligen till sökanden utge ett nettobelopp motsvarande fastställd lön för tjänstemän med AD-grad, från lönegrad AD 9, löneklass 2, med beaktande av en normal karriär för en tjänsteman i samma grad från och med maj 2011 till mars 2026, kompletterat av motsvarande inbetalningar till pensionsfonden till förmån för sökanden samt inbetalningar till sjukkassan,

förplikta ombudsmannen att utge 50 000 euro i skadestånd till sökanden som ersättning för ideell skada, och

förplikta ombudsmannen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden fyra grunder.

1.

Första grunden:

Underlåtenhet att genomföra lämpliga undersökningar för att klargöra huruvida Europaparlamentets handläggning av sökandens ärende i något avseende var bristfällig. Sökanden har gjort gällande att ombudsmannen har gjort sig skyldig till underlåtenhet och därmed åsidosatt artikel 3.1 i Europaparlamentets beslut 94/262/EGKS, EG, Euratom om föreskrifter och allmänna villkor för ombudsmannens ämbetsutövning (EGT L 113, s. 15).

2.

Andra grunden:

Svaranden har gjort sig skyldig till en uppenbart felaktig bedömning i den mån denna överskred gränserna för sitt utrymme för skönsmässig bedömning vid prövningen av om klagomålet var välgrundat och har gjort ett fel i sin ämbetsutövning vilket medfört skada för sökanden.

3.

Tredje grunden:

Brist på opartiskhet, objektivitet och oberoende samt skyldighet till ond tro och maktmissbruk, i den mån svaranden har ingått ett samarbetsavtal med Europaparlamentet och undvikit att bemöta de centrala frågorna i klagomålet.

4.

Fjärde grunden:

Åsidosättande av omsorgsprincipen och god förvaltningssed. Sökanden har gjort gällande att klaganden inte har beaktat samtliga omständigheter som kan påverka dess beslut vid prövningen av sökandens situation, har underlåtit att inge de handlingar som ligger till grund för svarandens beslut och har överskridit rimlig tidsutdräkt vad avser förfarandet.


9.7.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 204/24


Talan väckt den 28 april 2011 — Republiken Grekland mot Europeiska kommissionen

(Mål T-233/11)

2011/C 204/45

Rättegångsspråk: grekiska

Parter

Sökande: Republiken Grekland (ombud: V. Assimakopoulos, G. Kanellopoulos, A. Iosifidou et P. Mylonopoulos)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara kommissionens beslut C(2011) 1006 slutligt av den 23 februari 2011, att förklara de subventioner som grekiska myndigheter beviljat gruvföretaget Ellinikos Chrysos — och som består i en överlåtelse av gruvutvinningen i Kassandra till ett pris som är lägre än marknadspriset och en befrielse från skatt på transaktionen [statligt stöd C 48/2008 (ex NN 61/2008)] — som otillåtet statligt stöd och att återkräva stödet jämte ränta,

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Med denna talan yrkar sökanden ogiltigförklaring av kommissionens beslut C(2011) 1006 slutligt av den 23 februari 2011 avseende det stöd Grekland har beviljat Ellinikos Chrysos AE.

Sökanden åberopar följande grunder för ogiltigförklaring.

Sökanden anser för det första att kommissionen har åsidosatt bestämmelserna i fördragen (artiklarna 107.1 och 108.2 FEUF — tidigare artiklarna 87.1 och 88.2 EG) genom att tolka och tillämpa dem felaktigt och genom att göra en felaktig bedömning av de faktiska omständigheterna i förevarande mål hänförliga till begreppet statligt stöd.

Till stöd för den första delen av den första grunden, avseende den statliga stödåtgärden nr 1 (försäljning av gruvorna i Kassandra till ett pris som understiger det verkliga marknadsvärdet), gör sökanden gällande följande: A) Felaktig bedömning av huruvida stöd föreligger, till följd av ett uppenbart fel beträffande den grekiska statens roll som enbart en mellanhand och till följd av att statliga medel inte använts i transaktionen. B) I andra hand en felaktig bedömning vid tillämpningen av kriteriet med en privat investerare. C) I tredje hand en felaktig bedömning av frågan om någon förmån beviljats, då beräkningen av värdet på gruvorna, jorden och mineralfyndigheterna samt av den påstådda gruvutvinningen vid överlåtelsetillfället är uppenbart felaktig. D) I fjärde hand en felaktig bedömning av snedvridningen av konkurrensen och av hur gränsöverskridande transaktioner påverkas.

Till stöd för den andra delen av den första grunden, avseende den andra stödåtgärden (befrielse från skatt på transaktionen), gör sökanden gällande att det gjorts en felaktig bedömning av den påstådda förmånen och av den påstådda snedvridningen av konkurrensen och av hur gränsöverskridande transaktioner påverkas.

Med den andra grunden hävdar sökanden att svaranden har åsidosatt artikel 14.1 b i förordning (EG) nr 659/99 (1) genom att kräva tillbaka stödet i strid med proportionalitetsprincipen, principen om lojalt samarbete, rättssäkerhetsprincipen och principen om berättigade förväntningar.

Till stöd för denna grund gör sökanden gällande att svaranden, med avseende på ovannämnda principer, gjort en felaktig avvägning mellan å ena sidan risken för att konkurrensen snedvrids och å andra sidan den gynnsamma verkan det innebär att fullfölja den aktuella gruvutvinningen.

Med den tredje grunden hävdar sökanden att svaranden har åsidosatt bestämmelserna om motiveringsplikten (artikel 296 FEUF — tidigare artikel 253 EG) vad gäller frågan om det föreligger statligt stöd och om detta är förenligt med den inre marknaden.

Till stöd för denna grunden gör sökanden gällande att svaranden inte förklarat på vilket sätt det erlagda priset för gruvorna i Kassandra — som uteslutande kommer från privata medel — utgör en direkt eller indirekt utgift för allmänna medel som kan tillskrivas staten. Svaranden har inte heller förklarat varför den ansåg att såväl gruvskatt som överlåtelseskatt borde ha utgått och inte bara gruvskatt. Vid beräkningen av värdet på gruvorna, jorden och mineralfyndigheterna förklarade svaranden inte heller vad den beviljade förmånen består i. Svaranden grundade sig, på ett selektivt sätt, i vissa delar på Behre Dolbear-rapporten och i andra delar på sin egen godtyckliga argumentation som svaranden dessutom tillämpat på ett motstridigt sätt för at fastställa det negativa värdet på den nedlagda gruvutvinningen.


(1)  Rådets förordning (EG) nr 659/1999 av den 22 mars 1999 om tillämpningsföreskrifter för artikel 93 i EG-fördraget


9.7.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 204/25


Talan väckt den 4 maj 2011 — Lidl Stiftung mot harmoniseringsbyrån — Lactimilk (BELLRAM)

(Mål T-237/11)

2011/C 204/46

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Lidl Stiftung & Co. KG (Neckarsulm, Tyskland) (ombud: advokaten T. Träger)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

Motpart vid överklagandenämnden: Lactimilk, SA (Madrid, Spanien)

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det beslut som meddelades av den fjärde överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) den 1 mars 2011 (ärende R 1154/2009-4), och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökande av gemenskapsvarumärke: Sökanden

Sökt gemenskapsvarumärke: Ordmärket BELLRAM för varor i klass 29 — ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke nr 5074281

Innehavare av det varumärke eller kännetecken som åberopats som hinder för registrering i invändningsförfarandet: Motparten vid överklagandenämnden

Varumärke eller kännetecken som åberopats: Den spanska registreringen nr 2414439 av figurmärket RAM för varor i klass 29, den spanska registreringen nr 98550 av figurmärket RAM för varor i klass 29 och den spanska registreringen nr 151890 av ordmärket RAM för varor i klass 29

Invändningsenhetens beslut: Bifall till invändningen

Överklagandenämndens beslut: Avslag på överklagandet

Grunder: Sökanden anför 5 grunder till stöd för sin talan.

Sökanden har som första grund gjort gällande att det omtvistade beslutet åsidosätter artiklarna 63.2, 75 och 76 i rådets förordning (EG) nr 207/2009 (nedan kallad varumärkesförordningen) och dess rätt att bli hörd, eftersom överklagandenämnden inte uppmanade parterna att inkomma med synpunkter på att den avsåg att grunda sig på en annan registrering än den aktuella registreringen till stöd för invändningen.

Sökanden har som andra grund gjort gällande att det omtvistade beslutet åsidosätter artikel 41 i varumärkesförordningen, jämförd med regel 15.2 f i genomförandeförordningen, eftersom överklagandenämnden beaktade varor som inte identifierats på korrekt sätt inom ramen för invändningen och inte heller inom fristen för att framställa invändningar.

Sökanden har som tredje grund gjort gällande att det omtvistade beslutet åsidosätter artiklarna 42.2, 42.3 och 15 i varumärkesförordningen, eftersom överklagandenämnden gjorde en oriktig bedömning avseende de registrerade varornas art mot bakgrund av de bevis på användning som lagts fram.

Sökanden har som fjärde grund gjort gällande att det omtvistade beslutet åsidosätter artikel 76 i varumärkesförordningen, jämförd med regel 50.1, 19.1 och 19.3 i genomförandeförordningen, eftersom överklagandenämnden felaktigt utgick från att det äldre varumärket hade hög särskiljningsförmåga.

Sökanden har slutligen som femte grund gjort gällande att det omtvistade beslutet åsidosätter artikel 8.1 b i varumärkesförordningen, eftersom överklagandenämnden felaktigt antog att varorna var mycket lika varandra. Vad avser känneteckenslikheten gjorde överklagandenämnden en oriktig bedömning när den underlät att konstatera att kännetecknen inte liknar varandra alls eller i väldigt liten utsträckning på grund av den enhetliga karaktären av BELLRAM i det spanska språket. Det föreligger inte risk för förväxling mellan kännetecknen BELLRAM och RAM därför att varorna endast liknar varandra i liten utsträckning och kännetecknen inte liknar varandra alls eller i liten utsträckning.


9.7.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 204/26


Talan väckt den 3 maj 2011 — Sigma Alimentos Exterior mot kommissionen

(Mål T-239/11)

2011/C 204/47

Rättegångsspråk: spanska

Parter

Sökande: Sigma Alimentos Exterior, SL (Madrid, Spanien) (ombud: advokaten M. Ferre Navarrete)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara artikel 1.1 i det angripna beslutet såvitt det däri fastställs att artikel 12.5 i Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (TRLIS) innefattar komponenter av statligt stöd,

i andra hand ogiltigförklara artikel 1.1 i det angripna beslutet såvitt det däri fastställs att artikel 12.5 i den spanska lagen om företagsbeskattning (Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, TRLIS) innefattar komponenter av statligt stöd när den tillämpas på aktieförvärv som innebär förvärv av aktiemajoritet,

i andra hand ogiltigförklara artikel 4 i det angripna beslutet såvitt återbetalning enligt denna artikel ska ske med avseende på transaktioner som genomfördes innan det angripna beslutet offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning,

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Under åren 2008–2010 förvärvade sökanden aktier i bolag i Förenta staterna och Peru. Med tillämpning av artikel 12.5 TRLIS skrev sökanden av skatten på det finansiella mervärdet vid förvärvet av majoritetsaktierna i nämnda bolag.

Den 12 januari 2011 antog kommissionen det angripna beslutet K(2010) 9566 slutlig, om avskrivning av skatt på finansiellt mervärde vid förvärv av aktieinnehav i utländska företag nr C 45/07 (f.d. NN 51/07, f.d. CP 9/07). Till följd av detta beslut inledde den spanska skatteadministrationen kontrollförfaranden i syfte att korrigera sökandens avskrivningar.

Till stöd för sin talan åberopar sökanden två grunder.

1.

Första grunden: rekvisiten för att åtgärden ska anses utgöra statligt stöd är inte uppfyllda

Sökanden anser att det främsta skälet till att de aktuella skattebestämmelserna inte kan anses utgöra statligt stöd är att den ifrågasatta åtgärden inte är selektiv. Kommissionen saknar nämligen fog för påståendet att selektivitet föreligger i praktiken på grund av att nationella förvärv gynnas och på grund av kravet på ett åtminstone femprocentigt innehav. Enligt sökanden har kommissionen nått denna slutsats genom att underlåta att analysera inom vilken typ av verksamhet och inom vilka sektorer som de företag som har tillämpat nämnda bestämmelser är verksamma.

2.

Andra grunden: bristfällig motivering av beslutet

Sökanden anser att motiveringen till varför kommissionen anser att det saknas uttryckliga rättsliga hinder för förvärv av bolag i Förenta staterna och Peru är uppenbart bristfällig.


9.7.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 204/27


Talan väckt den 4 maj 2011 — L'Oréal mot harmoniseringsbyrån — United Global Media Group (MyBeauty)

(Mål T-240/11)

2011/C 204/48

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: L'Oréal (Paris, Frankrike) (ombud: advokaterna A. von Mühlendahl och S. Abel)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

Motpart vid överklagandenämnden: United Global Media Group, Inc. (El Segundo, Förenta staterna

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det beslut som första överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån fattade den 3 februari 2011 i ärende R 898/2010-1

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna, jämte sökandens kostnader för förfarandet vid överklagandenämnden, eller

om motparten vid överklagandenämnden skulle intervenera vid tribunalen, alternativt förplikta detta företag att ersätta rättegångskostnaderna, jämte sökandens kostnader för förfarandet vid överklagandenämnden.

Grunder och huvudargument

Sökande av gemenskapsvarumärke: sökanden

Sökt gemenskapsvarumärke: MyBeauty TV för varor i klasserna 3, 35 och 41 — ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke nr 6406755

Innehavare av det varumärke eller kännetecken som åberopats som hinder för registrering i invändningsförfarandet: Motparten vid överklagandenämnden

Grunder för invändningen: Motparten vid överklagandenämnden grundade invändningen på artikel 8.4 i förordning nr 207/2009 påstod sig vara innehavare av ett antal äldre registrerade varumärken som liknade sökandens varumärke.

Invändningsenhetens beslut: Avslag på invändningen. Beträffande rättegångskostnaderna anmärkte invändningsenheten att invändaren, som tappande part, normalt skulle ha burit kostnaderna för sökandens ombud. Eftersom den sistnämnde inte hade utsett något ombud i den mening som avses i artikel 93 i förordning nr 207/2009 uppkom emellertid inte sådana kostnader.

Överklagandenämndens beslut: Avslag på överklagandet och förpliktelse för sökanden att ersätta invändarens kostnader.

Grunder: Sökanden har yrkat att det omtvistade beslutet ska ogiltigförklaras, eftersom det innebär åsidosättande av artikel 84.1 i rådets förordning nr 207/2009. Enligt den bestämmelsen ska den förlorande parten i förfaranden om invändning bära den andra partens nödvändiga kostnader. Enligt artikel 85.1 i förordning nr 207/2009 är denna skyldighet inte begränsad till kostnaderna för ett yrkesmässigt ombud i den mening som avses i artikel 93.1 i förordning nr 207/2009. Regel 94 i förordning nr 2868/95 innehåller inte någon bestämmelse med innebörden att endast kostnaderna för ett yrkesmässigt ombud är ersättningsgilla. Genom regel 94 i förordning nr 2868/95 begränsas de ersättningsgilla kostnaderna för det fall ett yrkesmässigt ombud företrätt den vinnande parten. I den mån regel 94 i förordning nr 2868/95 ska tolkas så, att den utgör hinder för ersättning av sådana kostnader som kostnaderna i förevarande mål, står denna regel i strid med artikel 85.1 i förordning nr 207/2009 och är därmed ogiltig.


9.7.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 204/27


Talan väckt den 10 maj 2011 — Sanco mot harmoniseringsbyrån — Marsalman (bild av en kyckling)

(Mål T-249/11)

2011/C 204/49

Rättegångsspråk: spanska

Parter

Sökande: Sanco, SA (Barcelona, Spanien) (ombud: advokaten A. Segura Roda)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

Motpart vid överklagandenämnden: Marsalman (Barcelona, Spanien)

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

fastställa att talan om ogiltigförklaring av beslut R 1073/2010-2, som meddelades av andra överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (harmoniseringsbyrån) den 17 februari 2011, väckts inom lagstadgad tid och i laga ordning, samt, efter prövning av ärendet, ogiltigförklara nämnda beslut, avslå ansökan om registrering av gemenskapsvarumärket nr 6 675 383 för alla klasser, och uttryckligen förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökande av gemenskapsvarumärke: Marsalman, SL.

Sökt gemenskapsvarumärke: Figurmärke utan ordelement innehållande en bild av en kyckling inuti en halvcirkel (ansökan nr 6 675 383)

Innehavare av det varumärke eller kännetecken som åberopats som hinder för registrering i invändningsförfarandet: Sökanden.

Varumärke eller kännetecken som åberopats: Spanska registreringen nr 2 727 182 av varumärke utan ordelement innehållande en bild av en kyckling inuti en oval, för varor i klasserna 29 och 31.

Invändningsenhetens beslut: Delvis bifall till invändningen.

Överklagandenämndens beslut: Avslag på överklagandet.

Grunder: Felaktig tillämpning och tolkning av artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009.


9.7.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 204/28


Talan väckt den 20 maj 2011 — Ezz m.fl. mot rådet

(Mål T-256/11)

2011/C 204/50

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Ahmed Abdelaziz Ezz (Giza, Egypten), Abla Mohammed Fawzi Ali Ahmed (London, Förenade kungariket), Khadiga Ahmed Ahmed Kamel Yassin (London, Förenade kungariket) och Shahinaz Abdel Azizabdel Wahab Al Naggar (Giza, Egypten) (ombud: M. Lester, Barrister, och J. Binns, Solicitor)

Svarande: Europeiska unionens råd

Yrkanden

Sökandena yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara rådets beslut 2011/172/Gusp av den 21 mars 2011 om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ med hänsyn till situationen i Egypten (EUT L 76, s. 63) och rådets förordning (EU) nr 270/2011 av den 21 mars 2011 om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ med hänsyn till situationen i Egypten (EUT L 76, s. 4), i den del de rör sökandena, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökandena yrkar i enlighet med artikel 263 FEUF att rådets beslut 2011/172/Gusp av den 21 mars 2011 om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ med hänsyn till situationen i Egypten och rådets förordning (EU) nr 270/2011 av den 21 mars 2011 om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ med hänsyn till situationen i Egypten, ska ogiltigförklaras i den del de rör sökandena.

Till stöd för sin talan åberopar sökandena fem grunder.

1.

Den första grunden: Sökandena har gjort gällande att kriteriet för att anta restriktiva åtgärder mot sökandena i artikel 1 i rådets beslut 2011/172/Gusp och i artikel 2 i rådets förordning (EU) nr 270/2011 inte är uppfyllt. Sökandena har vidare gjort gällande att svarandens grunder för antagandet av de restriktiva åtgärderna mot sökandena är vaga, icke specificerade, icke underbyggda, oberättigade och otillräckliga för att motivera att sådana åtgärder vidtas.

2.

Den andra grunden: Sökandena har gjort gällande att svaranden åsidosatte sökandenas rätt till försvar och rätt till ett effektivt domstolsskydd eftersom

de restriktiva åtgärderna inte innefattar något förfarande varigenom sökandena informeras om den bevisning som ligger till grund för beslutet att frysa deras tillgångar, eller varigenom de kan lämna relevanta synpunkter på denna bevisning,

den motivering som lämnats i de omtvistade åtgärderna utgörs av ett generellt, icke underbyggt och vagt påstående om ett rättsligt förfarande, och

svaranden inte har gett tillräcklig information med hjälp av vilken sökandena effektivt kan framföra sina synpunkter till svar, vilket medför att en domstol inte kan bedöma huruvida rådets beslut och bedömning var välgrundade och grundade på tvingande bevisning.

3.

Tredje grunden: Sökandena har gjort gällande att svaranden inte tillräckligt motiverat varför sökandena tagits upp på förteckningen över personer mot vilka de omtvistade åtgärderna ska vidtas i strid med skyldigheten att lämna en tydlig motivering av de relevanta och specifika skälen till grund för sitt beslut, och inte heller angett de specifika individuella skälen till att rådet anser att sökandena är ansvariga för förskingring av medel från den egyptiska staten.

4.

Den fjärde grunden: Sökandena har gjort gällande att svaranden åsidosatte sökandenas rätt till äganderätt och till sitt goda rykte utan att det var rättfärdigat eller proportionerligt eftersom

frysning av tillgångar får en markant och långvarig inverkan på deras grundläggande rättigheter,

tillämpningen av dessa åtgärder inte är berättigade med avseende på sökandena, och

svaranden inte har visat att frysning av samtliga tillgångar är den minst ingripande åtgärden för att uppnå målet och inte heller att den väsentliga skada som sökandena lidit är rättfärdigad och proportionerlig

5.

Den femte grunden: Sökandena har gjort gällande att den omständigheten att svaranden tog upp sökandena på förteckningen över personer mot vilka det ska vidtas restriktiva åtgärder har sin grund i en uppenbart oriktig bedömning.


9.7.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 204/28


Tribunalens beslut av den 17 maj 2011 — Van Bennekom mot rådet och kommissionen

(Mål T-206/96) (1)

2011/C 204/51

Rättegångsspråk: nederländska

Ordföranden på åttonde avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.


(1)  EUT C 74, 8.3.1997


9.7.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 204/29


Tribunalens beslut av den 17 maj 2011 — Van Rossum mot Rådet och Kommissionen

(Mål T-207/96) (1)

2011/C 204/52

Rättegångsspråk: nederländska

Ordföranden på åttonde avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.


(1)  EUT C 74 8.3.1997.


9.7.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 204/29


Tribunalens beslut av den 19 maj 2011 — ArcelorMittal Wire France e.a mot Kommissionen

(Mål T-385/10) (1)

2011/C 204/53

Rättegångsspråk: franska

Ordföranden på första avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.


(1)  EUT C 301 6.11.2010


Personaldomstolen

9.7.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 204/30


Talan väckt den 4 april 2011 — ZZ mot Europol

(Mål F-34/11)

2011/C 204/54

Rättegångsspråk: nederländska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaten D. Dane)

Svarande: Europeiska polisbyrån (Europol)

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av beslutet att placera sökanden i lönegrad AST 5.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara beslutet av den 19 december 2010 genom vilket svaranden meddelade sökanden att uppvärderingen av sökandens tjänst till lönegrad AST 5 skulle bestå, och

förplikta Europol att ersätta rättegångskostnaderna.


9.7.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 204/30


Talan väckt den 4 maj 2011 — ZZ mot Europeiska ombudsmannen

(Mål F-54/11)

2011/C 204/55

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaterna L. Levi och A. Blot)

Svarande: Europeiska ombudsmannen

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av beslutet att i form av en disciplinåtgärd avsätta sökanden från tjänsten utan att indra rätten till avgångspension, med yrkande att sökanden, i första hand, ska få återinträda i tjänst och att sökanden, i andra hand, ska tillerkännas ett belopp motsvarande den lön som denne skulle ha uppburit i perioden från det att avsättningen trädde i kraft till det att sökanden når pensionsåldern samt att sökanden, under alla omständigheter, ska tillerkännas ersättning för ideell skada.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara det disciplinära beslut som Europeiska ombudsmannen meddelade den 20 juli 2010 och som innebar att sökanden i form av en disciplinär åtgärd avsattes från tjänsten utan att rätten till avgångspension indrogs, och

i förekommande fall, ogiltigförklara beslutet av den 18 januari 2011, varigenom sökandens klagomål uttryckligen avslogs, samt

i förekommande fall

i första hand, konstatera att ogiltigförklaringen av beslutet om avsättning medför att sökanden, retroaktivt från det datum då detta beslut trädde i kraft, ska få återinträda i sin tjänst som tjänsteman i lönegrad A5, löneklass 2, och att sökanden har rätt att få utbetalt alla sina ekonomiska rättigheter avseende denna period, jämte dröjsmålsränta med den räntesats som Europeiska centralbanken tillämpar med tillägg av 2 procentenheter,

i andra hand, förplikta svaranden att till sökanden betala ett belopp som motsvarar den lön som sökanden skulle ha uppburit i perioden från den dag då avsättningen trädde i kraft, det vill säga i augusti 2010, till den månad då sökanden når pensionsåldern, det vill säga juli 2040, och respektive regleringar av sökandens rätt till pension,

under alla omständigheter, förplikta svaranden att till sökanden utge ersättning för ideell skada till ett belopp om 65 000 euro, och

förplikta Europeiska ombudsmannen att ersätta rättegångskostnaderna.