ISSN 1725-2504

doi:10.3000/17252504.C_2011.173.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

C 173

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

54 årgången
11 juni 2011


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska unionens domstol

2011/C 173/01

Europeiska unionens domstol senaste offentliggörande i Europeiska unionens officiella tidningEUT C 160, 28.5.2011

1

 

V   Yttranden

 

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

 

Domstolen

2011/C 173/02

Förenade målen C-201/09 P och C-216/09 P: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 29 mars 2011 — ArcelorMittal Luxembourg SA, tidigare Arcelor Luxembourg SA mot Europeiska kommissionen, ArcelorMittal Belval & Differdange SA, tidigare Arcelor Profil Luxembourg SA, ArcelorMittal International SA, tidigare Arcelor International SA (C-201/09 P) och Europeiska kommissionen mot ArcelorMittal Luxembourg SA, tidigare Arcelor Luxembourg SA, ArcelorMittal Belval & Differdange SA, tidigare Arcelor Profil Luxembourg SA, ArcelorMittal International SA (C-216/09 P) (Överklagande — Konkurrens — Konkurrensbegränsande samverkan — Gemenskapsmarknaden för stålbalkar — Beslut i vilket en överträdelse konstateras av artikel 65 KS, efter utgången av EKSG-fördraget, på grundval av förordning (EG) nr 1/2003 — Kommissionens behörighet — Ansvar för överträdelsen — Rättskraft — Rätten till försvar — Preskription — Begreppet preskriptionstiden upphör tillfälligt att löpa — Allmängiltig verkan (erga omnes) eller verkan mellan parterna (inter partes) — Bristande motivering)

2

2011/C 173/03

Mål C-321/09 P: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 7 april 2011 — Republiken Grekland mot Europeiska kommissionen (Överklagande — EUGFJ — Utgifter som undantagits från gemenskapsfinansiering på grund av åsidosättande av gemenskapsbestämmelserna — Utgifter som betalats av Republiken Grekland)

2

2011/C 173/04

Mål C-432/10: Domstolens beslut (sjätte avdelningen) av den 20 januari 2011 — (begäran om förhandsavgörande av Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Belgien)) — brottmål mot Aboulkacem Chihabi m.fl. (Begäran om förhandsavgörande — Uppenbart att begäran skall avvisas)

3

2011/C 173/05

Mål C-90/11: Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundespatentgericht (Tyskland) den 25 februari 2011 — Alfred Strigl mot Deutsches Patent- und Markenamt

3

2011/C 173/06

Mål C-91/11: Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundespatentgericht (Tyskland) den 25 februari 2011 — Securvita — Gesellschaft zur Entwicklung alternativer Versicherungskonzepte mbH mot Öko-Invest Verlagsgesellschaft mbH, ytterligare deltagare i målet: Deutsches Patent- und Markenamt

4

2011/C 173/07

Mål C-99/11: Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesverwaltungsgericht den 2 mars 2011 — Förbundsrepubliken Tyskland mot Z

4

2011/C 173/08

Mål C-112/11: Begäran om förhandsavgörande framställd av Oberlandsgericht Köln (Tyskland) den 4 mars 2011 — ebookers.com Deutschland GmbH mot Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.

5

2011/C 173/09

Mål C-136/11: Begäran om förhandsavgörande framställd av Schienen-Control Kommission Wien (Österrike) den 18 mars 2011 — Westbahn Management GmbH mot ÖBB Infrastruktur AB

5

2011/C 173/10

Mål C-154/11: Begäran om förhandsavgörande framställd av Landesarbeitsgerichts Berlin-Brandenburg (Tyskland) den 29 mars 2011 — Ahmed Mahamdia mot Demokratiska folkrepubliken Algeriet

6

2011/C 173/11

Mål C-157/11: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale di Napoli (Italien) den 31 mars 2011 — Giuseppe Sibilio mot Comune di Afragola

6

2011/C 173/12

Mål C-159/11: Begäran om förhandsavgörande framställd av Consiglio di Stato (Italien) den 1 april 2011 — Azienda Sanitaria Locale di Lecce mot Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce m.fl. — Università di Salento

6

2011/C 173/13

Mål C-161/11: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale di Trani (Italien) den 1 april 2011 — Cosimo Damiano Vino mot Poste Italiane SpA

7

2011/C 173/14

Mål C-166/11: Begäran om förhandsavgörande framställd av Audiencia Provincial de Oviedo (Spanien) den 5 april 2011 — Angel Lorenzo González Alonso mot Nationale Nederlanden Vida Cia De Seguros y Reaseguros S.A.E

7

2011/C 173/15

Mål C-167/11 P: Överklagande ingett den 5 april 2011 av Cantiere navale De Poli SpA av den dom som tribunalen (åttonde avdelningen) meddelade den 3 februari 2011 i mål T-584/08, Cantiere navale De Poli mot kommissionen

7

2011/C 173/16

Mål C-169/11: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale di Frosinone (Italien) den 7 april 2011 — brottmål mot Patrick Conteh

8

2011/C 173/17

Förenade målen C-18/10 och C-37/10: Beslut meddelat av domstolens ordförande den 16 februari 2011 — (begäran om förhandsavgörande av Landgericht Berlin — Tyskland) — Agrargenossenschaft Münchenhofe e.G. (C-18/10) och Landwirtschaftliches Unternehmen e.G. Sondershausen (C-37/10) mot BVVG Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH

8

2011/C 173/18

Mål C-154/10 P: Beslut meddelat av domstolens ordförande den 9 februari 2011 — Nokia Oyj mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller), Medion AG

9

2011/C 173/19

Mål C-312/10: Beslut meddelat av domstolens ordförande den 7 februari 2011 (begäran om förhandsavgörande från Landesarbeitsgericht Köln — Tyskland) — Land Nordrhein-Westfalen mot Melanie Klinz

9

2011/C 173/20

Mål C-407/10: Beslut meddelat av ordföranden på domstolens åttonde avdelning av den 28 februari 2011 — Europeiska kommissionen mot Republiken Estland

9

2011/C 173/21

Mål C-470/10: Beslut meddelat av domstolens ordförande den 17 februari 2011 — Europeiska kommissionen mot Republiken Portugal

9

 

Tribunalen

2011/C 173/22

Mål T-395/10: Tribunalens beslut av den 12 april 2011 — Stichting Corporate Europe Observatory mot kommissionen (Tillgång till handlingar — Förordning (EG) nr 1049/2001 — Tyst beslut om nekad tillgång — Uttryckligt beslut antaget efter talan väckts — Anledning saknas att döma i saken)

10

2011/C 173/23

Mål T-478/10: Tribunalens beslut av den 11 april 2011 — Département du Gers mot kommissionen (Talan om ogiltigförklaring — Miljö och skydd för folkhälsan — Genetiskt modifierade livsmedel och djurfoder — Villkoret direkt berörd ej uppfyllt — Avvisning)

10

2011/C 173/24

Mål T-479/10: Tribunalens beslut av den 11 april 2011 — Département du Gers mot kommissionen (Talan om ogiltigförklaring — Miljö och skydd för folkhälsan — Genetiskt modifierade livsmedel och djurfoder — Ej personligen berörd — Avvisning)

10

2011/C 173/25

Mål T-480/10: Tribunalens beslut av den 11 april 2011 — Département du Gers mot kommissionen (Talan om ogiltigförklaring — Miljö och skydd av människors hälsa — Genetiskt modifierade livsmedel och föda för djur — Inte personligt berörd — Avvisning)

11

2011/C 173/26

Mål T-481/10: Tribunalens beslut av den 11 april 2011 — Département du Gers mot kommissionen (Talan om ogiltigförklaring — Miljö och skydd för människors hälsa — Genetiskt modifierade livsmedel och foder — Villkoret personligen berörd ej uppfyllt — Avvisning)

11

2011/C 173/27

Mål T-482/10: Tribunalens beslut av den 11 april 2011 — Département du Gers mot kommissionen (Talan om ogiltigförklaring — Miljö och skydd av människors hälsa — Genetiskt modifierade livsmedel och föda för djur — Inte personligt berörd — Avvisning)

12

2011/C 173/28

Mål T-502/10: Tribunalens beslut av den 11 april 2011 — Département du Gers mot kommissionen (Talan om ogiltigförklaring — Miljö och skydd för människors hälsa — Genetiskt modifierade livsmedel och djurfoder — Villkoret personligen berörd ej uppfyllt — Avvisning)

12

2011/C 173/29

Mål T-90/11: Talan väckt den 18 februari 2011 — ONP m.fl. mot kommissionen

13

2011/C 173/30

Mål T-195/11: Talan väckt den 4 april 2011 — Cahier m.fl. mot rådet och kommissionen

14

2011/C 173/31

Mål T-146/97: Tribunalens beslut av den 8 april 2011 — Bakkers mot Rådet och kommissionen

15

2011/C 173/32

Mål T-31/08: Tribunalens beslut av den 11 april 2011 — Quantum mot harmoniseringsbyrån — Quantum (Q Quantum CORPORATION)

15

2011/C 173/33

Mål T-371/10: Tribunalens beslut av den 15 april 2011 — Amor mot harmoniseringsbyrån — Jablonex Group (AMORIKE)

15

 

Personaldomstolen

2011/C 173/34

Mål F-28/11: Talan väckt den 14 mars 2011 — ZZ mot rådet

16

2011/C 173/35

Mål F-29/11: Talan väckt den 21 mars 2011 — ZZ mot kommissionen

16

2011/C 173/36

Mål F-37/11: Talan väckt den 5 april 2011 — ZZ mot kommissionen

16

SV

 


IV Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Europeiska unionens domstol

11.6.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 173/1


2011/C 173/01

Europeiska unionens domstol senaste offentliggörande i Europeiska unionens officiella tidning

EUT C 160, 28.5.2011

Senaste listan över offentliggöranden

EUT C 152, 21.5.2011

EUT C 145, 14.5.2011

EUT C 139, 7.5.2011

EUT C 130, 30.4.2011

EUT C 120, 16.4.2011

EUT C 113, 9.4.2011

Dessa texter är tillgängliga på:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Yttranden

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

Domstolen

11.6.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 173/2


Domstolens dom (stora avdelningen) av den 29 mars 2011 — ArcelorMittal Luxembourg SA, tidigare Arcelor Luxembourg SA mot Europeiska kommissionen, ArcelorMittal Belval & Differdange SA, tidigare Arcelor Profil Luxembourg SA, ArcelorMittal International SA, tidigare Arcelor International SA (C-201/09 P) och Europeiska kommissionen mot ArcelorMittal Luxembourg SA, tidigare Arcelor Luxembourg SA, ArcelorMittal Belval & Differdange SA, tidigare Arcelor Profil Luxembourg SA, ArcelorMittal International SA (C-216/09 P)

(Förenade målen C-201/09 P och C-216/09 P) (1)

(Överklagande - Konkurrens - Konkurrensbegränsande samverkan - Gemenskapsmarknaden för stålbalkar - Beslut i vilket en överträdelse konstateras av artikel 65 KS, efter utgången av EKSG-fördraget, på grundval av förordning (EG) nr 1/2003 - Kommissionens behörighet - Ansvar för överträdelsen - Rättskraft - Rätten till försvar - Preskription - Begreppet preskriptionstiden upphör tillfälligt att löpa - Allmängiltig verkan (erga omnes) eller verkan mellan parterna (inter partes) - Bristande motivering)

2011/C 173/02

Rättegångsspråk: franska

Parter

(C-201/09 P)

Klagande: ArcelorMittal Luxembourg SA, tidigare Arcelor Luxembourg SA (ombud: A. Vandencasteele och C. Falmagne, avocats)

Övriga parter i målet: Europeiska kommissionen (ombud: F. Castillo de la Torre och E. Gippini Fournier), ArcelorMittal International SA, tidigare Arcelor International SA

(C-216/09 P)

Klagande: Europeiska kommissionen (ombud: F. Castillo de la Torre, X. Lewis och E. Gippini Fournier),

Övriga parter i målet: ArcelorMittal Luxembourg SA, tidigare Arcelor Luxembourg SA, ArcelorMittal Belval & Differdange SA, tidigare Arcelor Profil Luxembourg SA, ArcelorMittal International SA, tidigare Arcelor International SA (ombud: A. Vandencasteele, avocat)

Saken

Överklagande — Konkurrens — Gemenskapsmarknaden för stålbalkar — Konkurrensbegränsande samverkan avseende prisfastställelse inom området för balkar — Beslut i vilket en överträdelse konstateras av artikel 65 KS, efter utgången av EKSG-fördraget, på grundval av förordning (EG) nr 1/2003 — Kommissionens behörighet — Ansvar för överträdelsen — Principen om att påföljder ska vara individuella och principen om rättskraft — Regler om preskription av möjligheten att inleda ett förfarande — Begreppet preskriptionstiden upphör tillfälligt att löpa

Domslut

1.

Överklagandena ogillas.

2.

ArcelorMittal Luxembourg SA ska bära sina egna rättegångskostnader och ersätta Europeiska kommissionens rättegångskostnader beträffande överklagandet i mål C-201/09 P.

3.

Europeiska kommissionen, ArcelorMittal Belval & Differdange SA och ArcelorMittal International SA ska bära sina egna rättegångskostnader beträffande överklagandet i mål C-216/09 P.


(1)  EUT C 205, 29.8.2009.


11.6.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 173/2


Domstolens dom (femte avdelningen) av den 7 april 2011 — Republiken Grekland mot Europeiska kommissionen

(Mål C-321/09 P) (1)

(Överklagande - EUGFJ - Utgifter som undantagits från gemenskapsfinansiering på grund av åsidosättande av gemenskapsbestämmelserna - Utgifter som betalats av Republiken Grekland)

2011/C 173/03

Rättegångsspråk: grekiska

Parter

Klagande: Republiken Grekland (ombud: I. Chalkias)

Övrig part i målet: Europeiska kommissionen (ombud: H. Tserepa-Lacombe och F. Jimeno Fernández)

Saken

Överklagande av förstainstansrättens dom (åttonde avdelningen) av den 11 juni 2009 i mål T-33/07, Grekland mot kommissionen, där förstainstansrätten avslog en begäran om delvis ogiltigförklaring av kommissionens beslut 2006/932/EG av den 14 december 2006 om undantagande från gemenskapsfinansiering av vissa utgifter som betalats av medlemsstaterna inom ramen för garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) (delgivet med nr K(2006) 5993) — Sektorerna olivolja, bomull, russin och citrusfrukter

Domslut

1.

Talan ogillas.

2.

Republiken Grekland ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 244, 10.10.2009.


11.6.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 173/3


Domstolens beslut (sjätte avdelningen) av den 20 januari 2011 — (begäran om förhandsavgörande av Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Belgien)) — brottmål mot Aboulkacem Chihabi m.fl.

(Mål C-432/10) (1)

(Begäran om förhandsavgörande - Uppenbart att begäran skall avvisas)

2011/C 173/04

Rättegångsspråk: nederländska

Hänskjutande domstol

Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Belgien)

Part i brottmålet vid den nationella domstolen

Aboulkacem Chihabi, Mustapha Chihabi, Trans Atlantic International, Dani Danieli, Roland Prosper Julia Jozef Peeters, Jacobus Robert Maria Wick, Shlomo Ben-David, David Ben-David, Yehuda Cohen, Johannes Josephus Maria van Aert, Mirella Cohen, Roland Prosper Julia Jozef Peeters, Brigitte Frieda Guido Briels, Monty Lambert Pieters, Jemmy Jozef Juliette Pieters, Peter Edouard Martha Kilian, Yehuda Cohen, Herman Jozef Albert Van Landeghem, Van Landeghem BVBA, Roland Prosper Julia Jozef Peeters, Herman Jozef Albert Van Landeghem, Van Landeghem BVBA, Brigitte Frieda Guido Briels, Monty Lambert Pieters, Jemmy Jozef Juliette Pieters, Mediterranean Shipping Company Belgium NV, Mirella Cohen, Roland Prosper Julia Jozef Peeters, Brigitte Frieda Guido Briels, Monty Lambert Pieters, Jemmy Jozef Juliette Pieters, Peter Edouard Martha Kilian, Yehuda Cohen, Yves Claude Robert Van De Merckt, CMA CGM Belgium NV, CMA CGM Logistics NV, Herman Jozef Albert Van Landeghem, Van Landeghem BVBA, Rudi François Albertine Avaert, Ronny Bruno Van Wesenbeeck, Wally Louis Alice De Vooght, Christian Gustave Alain Bekkers, Avraham Dror, Yehuda Cohen, Yehuda Cohen, Frank Jozef Hilda Decock, Rubi Danieli, Dani Danieli, Jean Marie Dom, Roland Prosper Julia Jozef Peeters, Peter Edouard Martha Kilian, Simeon Beniurishvili, Ludo Maria Jan Gijsen, Van Landeghem BVBA, Anex BVBA, Pasha Tech Ltd, Louis Simon Catherina De Vos, Aboulkacem Chihabi, Herman Jozef Albert Van Landeghem, Deba BVBA, Universal Shipping NV, DFDS Transport NV, ACR Logistics Belgium NV, Forwarding & Shipping Group NV, Mister-Trans BVBA, Firma De Vos NV, Yehuda Cohen, Avraham Dror, Aboulkacem Chihabi, Peter Edouard Martha Kilian, Louis Simon Catherina De Vos, Roland Prosper Julia Jozef Peeters, Jemmy Jozef Juliette Pieters, Yves Claude Robert Van De Merckt, Dani Danieli, Rubi Danieli, Dov Horny, Albert Tizov, Gocha Tizov, Herman Jozef Albert Van Landeghem, Christiaan Marcel Hélène Hendrickx

ytterligare deltagare i rättegången: Geert Vandendriessche

Saken

Begäran om förhandsavgörande — Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen — Tolkning av artiklarna 5, 38–41, 43, 177 andra strecksatsen, 202.1, 201.3, 221.1 och 221.3 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (EGT L 302, s. 1; svensk specialutgåva, område 2, volym 16, s. 4) och artikel 199.1 i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (EGT L 253, s. 1; svensk specialutgåva, område 10, s. 1) — Återkrav i efterhand av import- eller exporttullar — Meddelande till gäldenären — Uppkomst av en tullskuld till följd av felaktigt införande av varor

Avgörande

Det är uppenbart att den begäran om förhandsavgörande som Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen har ingett, efter beslut av den 31 maj 2007, ska avvisas.


(1)  EUT C 301, 6.11.2010.


11.6.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 173/3


Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundespatentgericht (Tyskland) den 25 februari 2011 — Alfred Strigl mot Deutsches Patent- und Markenamt

(Mål C-90/11)

2011/C 173/05

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Bundespatentgericht

Parter i målet vid den nationella domstolen

Kärande: Alfred Strigl

Motpart: Deutsches Patent- und Markenamt

Tolkningsfråga

Ska registreringshindret i artikel 3.1 b och/eller c i direktivet tillämpas också på ett ordkännetecken som består av en sammanfogning av en beskrivande ordkombination och en icke beskrivande bokstavskombination, om bokstavskombinationen av omsättningskretsen uppfattas som en förkortning av de beskrivande orden, eftersom denna består av ordens begynnelsebokstäver, och hela varumärket därmed kan uppfattas som en kombination av beskrivande uppgifter och förkortningar som förklarar varandra?


11.6.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 173/4


Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundespatentgericht (Tyskland) den 25 februari 2011 — Securvita — Gesellschaft zur Entwicklung alternativer Versicherungskonzepte mbH mot Öko-Invest Verlagsgesellschaft mbH, ytterligare deltagare i målet: Deutsches Patent- und Markenamt

(Mål C-91/11)

2011/C 173/06

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Bundespatentgericht

Parter i målet vid den nationella domstolen

Kärande: Securvita — Gesellschaft zur Entwicklung alternativer Versicherungskonzepte mbH

Svarande: Öko-Invest Verlagsgesellschaft mbH

Övrig deltagare i målet: Deutsches Patent- und Markenamt

Tolkningsfråga

Ska registreringshindret i artikel 3.1 b och/eller c i direktiv 2008/95/EG (1) också tillämpas på ett ordkännetecken som består av en sammanfogning av en bokstavskombination, som betraktad för sig inte är beskrivande, och en beskrivande ordkombination, om bokstavskombinationen av omsättningskretsen uppfattas som en förkortning av de beskrivande orden, eftersom denna består av ordens begynnelsebokstäver, och hela varumärket därmed kan uppfattas som en kombination av beskrivande upplysningar och förkortningar som förklarar varandra?


(1)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (kodifierad version) (EUT L 299, s. 25).


11.6.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 173/4


Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesverwaltungsgericht den 2 mars 2011 — Förbundsrepubliken Tyskland mot Z

(Mål C-99/11)

2011/C 173/07

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Bundesverwaltungsgericht

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Förbundsrepubliken Tyskland

Motpart: Z

Övriga parter i förfarandet: Der Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht; Der Bundesbeauftragte für Asylangelegenheiten beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge

Tolkningsfrågor

1.

Ska artikel 9.1 a i direktiv 2004/83/EG (1) tolkas så, att varje ingripande i religionsfriheten som strider mot artikel 9 Europakonventionen inte utgör förföljelse, i den mening som avses i förstnämnd bestämmelse, utan endast utgör en allvarlig överträdelse av religionsfriheten som grundläggande mänsklig rättighet när religionsfrihetens kärna kränks?

2.

För det fall fråga 1 besvaras jakande:

a)

Består religionsfrihetens kärna endast av trosbekännelse och religiösa handlingar i hemmet och inom församlingen eller kan förföljelse, i den mening som avses i artikel 9.1 a i direktiv 2004/83, även föreligga när troende i ursprungslandet utsätts för fara vad avser liv, hälsa eller fysisk frihet om de utövar sin tro i offentligheten och den asylsökande därför avstår från att så göra?

b)

För det fall att religionsfrihetens kärna också omfattar bestämda religiösa handlingar i offentligheten:

Räcker det i detta fall, för att det ska vara fråga om en allvarlig överträdelse av religionsfriheten, att asylsökanden själv anser sig behöva utföra dessa religiösa handlingar för att stärka och bevara sin religiösa identitet eller krävs det dessutom att den församling som sökanden tillhör anser dessa religiösa handlingar vara en central del av dess lära eller kan andra omständigheter, som de allmänna förhållandena i ursprungslandet, leda till ytterligare inskränkningar?

3.

För det fall att fråga 1 besvaras jakande:

Föreligger en välgrundad fruktan för förföljelse, i den mening som avses i artikel 2 c i direktiv 2004/83, endast om det står klart att asylsökanden vid återkomst till ursprungslandet kommer att ägna sig åt viss religiös verksamhet, vilken ligger utanför religionsfrihetens kärna, trots att detta kommer att leda till fara för dennes liv, hälsa eller fysiska frihet eller kan det krävas att asylsökanden avstår från att ägna sig åt sådan verksamhet i framtiden?


(1)  Rådets direktiv 2004/83/EG av den 29 april 2004 om miniminormer för när tredjelandsmedborgare eller statslösa personer skall betraktas som flyktingar eller som personer som av andra skäl behöver internationellt skydd samt om dessa personers rättsliga ställning och om innehållet i det beviljade skyddet (EUT L 304, s. 12).


11.6.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 173/5


Begäran om förhandsavgörande framställd av Oberlandsgericht Köln (Tyskland) den 4 mars 2011 — ebookers.com Deutschland GmbH mot Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.

(Mål C-112/11)

2011/C 173/08

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Oberlandsgericht Köln (Tyskland)

Parter i målet vid den nationella domstolen

Kärande: ebooker.com Deutschland GmbH

Svarande: Bundesverband der Verbraucherzentralen unde Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.

Tolkningsfråga

Omfattar bestämmelsen i artikel 23.1 i förordningen (1), enligt vilken valfria pristillägg ska anges klart, öppet och otvetydigt i början av varje bokningsprocess och kunden aktivt ska markera sitt godkännande av dem, även sådana kostnader i samband med flygresor som belöper på tillhandahållanden av tredje man (här den som tillhandahåller en avbeställningsförsäkring) och som flygreseförmedlaren debiterar flygpassageraren som ett totalpris tillsammans med flygpriset?


(1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1008/2008 av den 24 september 2008 om gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i gemenskapen (EUT L 293, s. 3).


11.6.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 173/5


Begäran om förhandsavgörande framställd av Schienen-Control Kommission Wien (Österrike) den 18 mars 2011 — Westbahn Management GmbH mot ÖBB Infrastruktur AB

(Mål C-136/11)

2011/C 173/09

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Schienen-Control Kommission Wien

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Westbahn Management GmbH

Motpart: ÖBB Infrastruktur AB

Tolkningsfrågor

1.

Ska artikel 8.2 jämförd med del II i bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1371/2007 av den 23 oktober 2007 om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer (1) tolkas så, att information om viktigare anslutande tåg, utöver information om avgångstid enligt tidtabellen, ska inbegripa information om förseningar och inställelser av nämnda tåg?

2.

För det fall fråga 1 ska besvaras jakande:

Ska artikel 5 jämförd med bilaga II till Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/14/EG av den 26 februari 2001 om tilldelning av infrastrukturkapacitet, uttag av avgifter för utnyttjande av järnvägsinfrastruktur [och utfärdande av säkerhetsintyg] (2), med beaktande av artikel 8.2 jämförd med del II i bilaga II till förordning (EG) nr 1371/2007, tolkas så, att infrastrukturförvaltaren är skyldig att på ett icke-diskriminerande sätt ställa realtidsinformation avseende andra järnvägsföretags tåg till järnvägsföretagens förfogande när dessa tåg utgör viktigare anslutande tåg i den mening som avses i del II i bilaga II till förordning (EG) nr 1371/2007?


(1)  EUT L 315, s. 14.

(2)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/14/EG av den 26 februari 2001 om tilldelning av infrastrukturkapacitet, uttag av avgifter för utnyttjande av järnvägsinfrastruktur och utfärdande av säkerhetsintyg (EGT L 75, s. 29).


11.6.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 173/6


Begäran om förhandsavgörande framställd av Landesarbeitsgerichts Berlin-Brandenburg (Tyskland) den 29 mars 2011 — Ahmed Mahamdia mot Demokratiska folkrepubliken Algeriet

(Mål C-154/11)

2011/C 173/10

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Landesarbeitsgerichts Berlin-Brandenburg

Parter i målet vid den nationella domstolen

Kärande: Ahmed Mahamdia

Svarande: Demokratiska folkrepubliken Algeriet

Tolkningsfrågor

1.

Är en ambassad som är belägen i en medlemsstat och som tillhör en stat som inte omfattas av tillämpningsområdet för rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (1) (nedan kallad förordning nr 55/2001) en filial, agentur eller annan etablering i den mening som avses i artikel 18.2 i förordningen?

2.

Om domstolen besvarar den första frågan jakande:

Kan ett avtal om domstols behörighet som ingåtts före tvistens uppkomst motivera behörighet för en domstol som är belägen utanför tillämpningsområdet för förordning nr 44/2001 när det skulle medföra att behörighet enligt artiklarna 18 och 19 i förordningen bortfaller?


(1)  EGT L 12, 2001, s. 1.


11.6.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 173/6


Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale di Napoli (Italien) den 31 mars 2011 — Giuseppe Sibilio mot Comune di Afragola

(Mål C-157/11)

2011/C 173/11

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Tribunale di Napoli

Parter i målet vid den nationella domstolen

Kärande: Giuseppe Sibilio

Svarande: Comune di Afragola

Tolkningsfrågor

1.

Är direktiv 1999/70/EG (1) tillämpligt på arbetstagare med socialt motiverat arbete och ska, med andra ord, nämnda arbetstagare i den mening som avses i klausul 3.1 betraktas som personer med … ett anställningsförhållande som ingåtts direkt mellan en arbetsgivare och en arbetstagare och vars längd fastställts på grundval av objektiva kriterier, såsom att det gäller fram till ett visst datum, vilket i förevarande fall är det datum då projektet avslutas?

2.

Utgör klausul 4 hinder för att en arbetstagare som utför socialt motiverat arbete eller en arbetstagare som utför allmännyttigt arbete uppbär en lön som är lägre än för en tillsvidareanställd arbetstagare som utför samma uppgifter och har samma tjänstgöringstid, enbart på grund av den omständigheten att vederbörandes ”anställningsförhållande” har inletts såsom beskrivits ovan, och utgör detta, med andra ord, en objektiv grund som motiverar en mindre fördelaktig behandling i lönehänseende?


(1)  EGT L 175, s. 43.


11.6.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 173/6


Begäran om förhandsavgörande framställd av Consiglio di Stato (Italien) den 1 april 2011 — Azienda Sanitaria Locale di Lecce mot Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce m.fl. — Università di Salento

(Mål C-159/11)

2011/C 173/12

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Consiglio di Stato

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Azienda Sanitaria Locale di Lecce

Motparter: Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce, Consiglio Nazionale degli Ingegneri, Associazione delle Organizzazioni di Ingegneri, di Architettura e di Consultazione Tecnico Economica (Oice), Etacons Srl, Ing. Vito Prato Engineering Srl, Barletti — del Grosso & Associati Srl, Ordine degli Architetti della Provincia di Lecce, Consiglio Nazionale Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori (Cnappc)

Övrig part: Università di Salento

Tolkningsfråga

Utgör Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster (1), och särskilt artiklarna 1.2 a och d, 2 och 28 och kategorierna 8 och 12 i bilaga II, hinder för nationella bestämmelser enligt vilka två upphandlande myndigheter har rätt att sluta kontrakt avseende utredning och bedömning av sjukvårdsanläggningars utsatthet ur seismisk synvinkel mot bakgrund av nationella bestämmelser om säkerhet för anläggningar och särskilt strategiska byggnader, mot en ersättning som inte får överstiga kostnaderna för tillhandahållandet av tjänsten, om den myndighet som utför tjänsten kan anses utgöra en ekonomisk aktör?


(1)  EUT L 134, s. 114.


11.6.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 173/7


Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale di Trani (Italien) den 1 april 2011 — Cosimo Damiano Vino mot Poste Italiane SpA

(Mål C-161/11)

2011/C 173/13

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Tribunale di Trani

Parter i målet vid den nationella domstolen

Kärande: Cosimo Damiano Vino

Svarande: Poste Italiane SpA

Tolkningsfrågor

a)

Utgör den allmänna gemenskapsrättsliga principen om icke-diskriminering och likabehandling hinder mot en nationell bestämmelse (såsom den i artikel 2.1 bis i lagstiftningsdekret nr 368/2001) varigenom kravet på särskilda skäl har avskaffats i den nationella lagstiftningen till nackdel för de anställda vid SpA Poste Italiane och, i förhållande till nämnda bolag, till nackdel för andra företag i samma bransch eller andra branscher?

b)

Om den föregående frågan besvaras jakande, är då den nationella domstolen skyldig att avstå från att tillämpa de nationella bestämmelser som strider mot gemenskapsrätten?


11.6.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 173/7


Begäran om förhandsavgörande framställd av Audiencia Provincial de Oviedo (Spanien) den 5 april 2011 — Angel Lorenzo González Alonso mot Nationale Nederlanden Vida Cia De Seguros y Reaseguros S.A.E

(Mål C-166/11)

2011/C 173/14

Rättegångsspråk: spanska

Hänskjutande domstol

Audiencia Provincial de Oviedo

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Angel Lorenzo González Alonso

Motpart: Nationale Nederlanden Vida Cia De Seguros y Reaseguros S.A.E

Tolkningsfråga

Ska artikel 3.2 d i rådets direktiv 85/577/EEG (1) av den 20 december 1985 för att skydda konsumenten i de fall då avtal ingås utanför fasta affärslokaler, tolkas restriktivt, och således inte omfatta ett avtal som ingås utanför affärslokalerna genom vilket konsumenten erbjuds att teckna en livförsäkring mot en månatlig premie som, i olika proportioner, ska investeras i värdepapper med fast avkastning, värdepapper med rörlig avkastning och investeringsprodukter från det egna företaget?


(1)  EGT L 372, s. 31; svensk specialutgåva, område 15, volym 7, s. 83.


11.6.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 173/7


Överklagande ingett den 5 april 2011 av Cantiere navale De Poli SpA av den dom som tribunalen (åttonde avdelningen) meddelade den 3 februari 2011 i mål T-584/08, Cantiere navale De Poli mot kommissionen

(Mål C-167/11 P)

2011/C 173/15

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Klagande: Cantiere navale De Poli SpA i likvidation (ombud: advokaterna A. Abate och A. Franchi)

Övrig part i målet: Europeiska kommissionen

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

bifalla överklagandet och upphäva tribunalens dom av den 3 februari 2011 och därmed ogiltigförklara Europeiska kommissionens beslut av den 21 oktober 2008 och, i nödvändig mån, avgöra målet i sak, eller

i andra hand, upphäva tribunalens dom och återförvisa målet till tribunalen, samt

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Klaganden angriper genom sitt överklagande tribunalens dom av den 3 februari 2011 i mål T-584/08, Cantiere navale De Poli mot kommissionen, särskilt i följande avseenden:

a)

Fel i förfarandet i form av bristande motivering beträffande

den teleologiska tolkningen av rådets förordning (EG) nr 1177/2002 av den 27 juni 2002 om en tillfällig skyddsordning för varvsindustrin, (1) syftande till identifiera rådets målsättning med skyddet för varvsintressena inom gemenskapen, vilka äventyras av illojal konkurrens från koreanska varv,

förhållandet (hierarkin mellan rättskällorna) mellan förordning nr 1177/2002 och kommissionens förordning (EG) nr 794/2004 av den 21 april 2004 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 659/1999 om tillämpningsföreskrifter för artikel 93 i EG-fördraget, (2) och

hänvisningen till subsidiaritetsprincipen för att avgöra vilka normer som reglerar tidpunkterna för medlemsstaternas delgivning av stödet till kommissionen.

b)

Åsidosättande av gemenskapsrätten beträffande

medlemsstaternas möjlighet i tiden att delge kommissionen stöd inom ramen för förordning nr 1177/2002,

kommissionens behörighet att bedöma huruvida de stöd som berörs i förordningen är ”förenliga med den gemensamma marknaden”,

rättsförhållandena till följd av förordningen efter att giltighetstiden för denna löpt ut (den 31 mars 2005), och

tillämpningen av principerna om likabehandling och skydd för berättigade förväntningar.


(1)  EGT L 172, s. 1.

(2)  EUT L 140, s. 1.


11.6.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 173/8


Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale di Frosinone (Italien) den 7 april 2011 — brottmål mot Patrick Conteh

(Mål C-169/11)

2011/C 173/16

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Tribunale di Frosinone.

Part i brottmålet vid den nationella domstolen

Patrick Conteh

Tolkningsfråga

Ska artiklarna 15 och 16 i direktiv 2008/115/EG (1) tolkas så att de utgör hinder för en medlemsstat att föreskriva att en tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaten och som inte samarbetar i det administrativa förfarandet för återvändande kan bli föremål för frihetsberövande åtgärder på grundval av vissa bestämmelser om förvar i den nationella lagstiftningen — utan att de villkor och garantier som anges i artiklarna 15 och 16 i direktivet iakttas — då denna tredjelandsmedborgare underlåtit att följa ett utvisningsbeslut som fattats av den behöriga myndigheten i enlighet med artikel 8.3 i direktivet?


(1)  EUT L 348, s. 98


11.6.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 173/8


Beslut meddelat av domstolens ordförande den 16 februari 2011 — (begäran om förhandsavgörande av Landgericht Berlin — Tyskland) — Agrargenossenschaft Münchenhofe e.G. (C-18/10) och Landwirtschaftliches Unternehmen e.G. Sondershausen (C-37/10) mot BVVG Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH

(Förenade målen C-18/10 och C-37/10) (1)

2011/C 173/17

Rättegångsspråk: tyska

Domstolens ordförande har beslutat att avskriva målet.


(1)  EUT C 80, 27.3.2010

EUT C 100, 17.4.2010.


11.6.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 173/9


Beslut meddelat av domstolens ordförande den 9 februari 2011 — Nokia Oyj mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller), Medion AG

(Mål C-154/10 P) (1)

2011/C 173/18

Rättegångsspråk: finska

Domstolens ordförande har beslutat att avskriva målet.


(1)  EUT C 179, 03.07.2010


11.6.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 173/9


Beslut meddelat av domstolens ordförande den 7 februari 2011 (begäran om förhandsavgörande från Landesarbeitsgericht Köln — Tyskland) — Land Nordrhein-Westfalen mot Melanie Klinz

(Mål C-312/10) (1)

2011/C 173/19

Rättegångsspråk: tyska

Domstolens ordförande har beslutat att avskriva målet.


(1)  EUT C 274, 09.10.2010


11.6.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 173/9


Beslut meddelat av ordföranden på domstolens åttonde avdelning av den 28 februari 2011 — Europeiska kommissionen mot Republiken Estland

(Mål C-407/10) (1)

2011/C 173/20

Rättegångsspråk: estniska

Ordföranden på åttonde avdelningen har beslutat att avskriva målet.


(1)  EUT C 274, 09.10.2010.


11.6.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 173/9


Beslut meddelat av domstolens ordförande den 17 februari 2011 — Europeiska kommissionen mot Republiken Portugal

(Mål C-470/10) (1)

2011/C 173/21

Rättegångsspråk: portugisiska

Domstolens ordförande har beslutat att avskriva målet.


(1)  EUT C 328, 04.12.2010.


Tribunalen

11.6.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 173/10


Tribunalens beslut av den 12 april 2011 — Stichting Corporate Europe Observatory mot kommissionen

(Mål T-395/10) (1)

(Tillgång till handlingar - Förordning (EG) nr 1049/2001 - Tyst beslut om nekad tillgång - Uttryckligt beslut antaget efter talan väckts - Anledning saknas att döma i saken)

2011/C 173/22

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Stichting Corporate Europe Observatory (Amsterdam, Nederländerna) (ombud: S. Crosby, solicitor, och advokaten S. Santoro)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: F. Clotuche-Duvieusart och C. ten Dam)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av kommissionens underförstådda beslut att vägra att ge sökanden tillgång till vissa handlingar avseende förhållandet mellan Europeiska unionen och Republiken Indien

Avgörande

1.

Det finns inte längre anledning att döma i saken.

2.

Europeiska kommissionen ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 301, 6.11.2010.


11.6.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 173/10


Tribunalens beslut av den 11 april 2011 — Département du Gers mot kommissionen

(Mål T-478/10) (1)

(Talan om ogiltigförklaring - Miljö och skydd för folkhälsan - Genetiskt modifierade livsmedel och djurfoder - Villkoret direkt berörd ej uppfyllt - Avvisning)

2011/C 173/23

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Département du Gers (Frankrike) (ombud: advokaterna S. Mabile och J.-P. Mignard)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: D. Bianchi och L. Pignataro)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av kommissionens beslut 2010/419/EU av den 28 juli 2010 om förlängning av godkännandet för fortsatt saluföring av produkter som innehåller, består av eller har framställts av genetiskt modifierad majs Bt11 (SYN-BTØ11-1), om godkännande av livsmedel och livsmedelsingredienser som innehåller eller består av fodermajs Bt11 (SYN-BTØ11-1) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 och om upphävande av beslut 2004/657/EG (EUT L 197, s.11).

Avgörande

1.

Talan avvisas.

2.

Département du Gers ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Europeiska kommissionens rättegångskostnader.

3.

Det saknas anledning att pröva interventionsansökningarna från Europaparlamentet, Europeiska unionens råd, Région Centre, Région Picardie, Département de la Haute-Garonne, Région Bretagne, Région Poitou-Charentes, Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Région Bourgogne, Région Midi-Pyrénées, Région Auvergne, Région Pays de la Loire, Région Rhône-Alpes, Département des Côtes d’Armor, Région Île de France och Région Nord-Pas-de-Calais.


(1)  EUT C 346, 18.12.2010.


11.6.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 173/10


Tribunalens beslut av den 11 april 2011 — Département du Gers mot kommissionen

(Mål T-479/10) (1)

(Talan om ogiltigförklaring - Miljö och skydd för folkhälsan - Genetiskt modifierade livsmedel och djurfoder - Ej personligen berörd - Avvisning)

2011/C 173/24

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Département du Gers (Frankrike) (ombud: advokaterna S. Mabile och J.-P. Mignard)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: D. Bianchi och L. Pignataro)

Saken

Begäran om ogiltigförklaring av kommissionens beslut 2010/420/EU av den 28 juli 2010 om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen MON89034 x NK603 (MON-89Ø34-3 x MON-ØØ6Ø3-6) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 (EUT L 197, s. 15).

Avgörande

1.

Talan avvisas.

2.

Département du Gers ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Europeiska kommissionens rättegångskostnader.

3.

Det saknas anledning att pröva interventionsansökningarna från Europaparlamentet, Europeiska unionens råd, Région Centre, Région Picardie, Département de la Haute-Garonne, Région Bretagne, Région Poitou-Charentes, Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Région Bourgogne, Région Midi-Pyrénées, Région Auvergne, Région Pays de la Loire, Région Rhône-Alpes, Département des Côtes d’Armor, Région Île de France och Région Nord-Pas-de-Calais.


(1)  EUT C 346, 18.12.2010.


11.6.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 173/11


Tribunalens beslut av den 11 april 2011 — Département du Gers mot kommissionen

(Mål T-480/10) (1)

(Talan om ogiltigförklaring - Miljö och skydd av människors hälsa - Genetiskt modifierade livsmedel och föda för djur - Inte personligt berörd - Avvisning)

2011/C 173/25

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Département du Gers (Frankrike) (ombud: advokaterna S. Mabile och J.-P. Mignard)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: D. Bianchi och L. Pignataro)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av kommissionens beslut 2010/426/EU av den 28 juli 2010 om godkännande för fortsatt saluföring av produkter som innehåller, består av eller har framställts av genetiskt modifierad majs Bt11xGA21 (SYN-BT Ø11-1xMON-ØØØ21-9), enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 (EUT L 199, s. 36)

Avgörande

1.

Talan avvisas.

2.

Département du Gers ska bära sina rättegångskostnader samt ersätta Europeiska kommissionens rättegångskostnader.

3.

Anledning saknas att pröva de respektive begäran om intervention som framställts av Europaparlamentet, Europeiska unionens råd, Région Centre, Région Picardie, Département de la Haute-Garonne, Région Bretagne, Région Poitou-Charentes, Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Région Bourgogne, Région Midi-Pyrénées, Région Auvergne, Région Pays de la Loire, Région Rhône-Alpes, Département des Côtes d’Armor, Région Île de France och Région Nord-Pas-de-Calais.


(1)  EUT C 346 av den 18.12.2010


11.6.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 173/11


Tribunalens beslut av den 11 april 2011 — Département du Gers mot kommissionen

(Mål T-481/10) (1)

(Talan om ogiltigförklaring - Miljö och skydd för människors hälsa - Genetiskt modifierade livsmedel och foder - Villkoret personligen berörd ej uppfyllt - Avvisning)

2011/C 173/26

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Département du Gers (Frankrike) (ombud: advokaterna S. Mabile och J.-P. Mignard)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: D. Bianchi och L. Pignataro)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av kommissionens beslut 2010/429/EU av den 28 juli 2010 om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen MON 88017 x MON 810 (MON-88Ø17-3 x MON ØØ81Ø-6) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 (EUT L 201, s. 46).

Avgörande

1.

Talan avvisas.

2.

Département du Gers ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Europeiska kommissionens rättegångskostnader.

3.

Det saknas skäl att pröva de ansökningar om att få intervenera som har lämnats in av Europaparlamentet, Europeiska unionens råd, Région Centre, Région Picardie, Département de la Haute-Garonne, Région Bretagne, Région Poitou-Charentes, Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Région Bourgogne, Région Midi-Pyrénées, Région Auvergne, Région Pays de la Loire, Région Rhône-Alpes, Département des Côtes d’Armor, Région Île de France och Région Nord-Pas-de-Calais.


(1)  EUT C 346, 18.12.2010.


11.6.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 173/12


Tribunalens beslut av den 11 april 2011 — Département du Gers mot kommissionen

(Mål T-482/10) (1)

(Talan om ogiltigförklaring - Miljö och skydd av människors hälsa - Genetiskt modifierade livsmedel och föda för djur - Inte personligt berörd - Avvisning)

2011/C 173/27

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Département du Gers (Frankrike) (ombud: advokaterna S. Mabile och J.-P. Mignard)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: D. Bianchi och L. Pignataro)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av kommissionens beslut 2010/432/EU av den 28 juli 2010 om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen 1507x59122 (DAS-Ø15Ø7-1xDAS-59122-7) i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 (EUT L 202, s. 11)

Avgörande

1.

Talan avvisas.

2.

Département du Gers ska bära sina rättegångskostnader samt ersätta Europeiska kommissionens rättegångskostnader.

3.

Anledning saknas att pröva de respektive begäran om intervention som framförts av Europaparlamentet, Europeiska unionens råd, Région Centre, Région Picardie, Département de la Haute-Garonne, Région Bretagne, Région Poitou-Charentes, Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Région Bourgogne, Région Midi-Pyrénées, Région Auvergne, Région Pays de la Loire, Région Rhône-Alpes, Département des Côtes d’Armor, Région Île de France och Région Nord-Pas-de-Calais.


(1)  EUT C 346 av den 18.12.2010


11.6.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 173/12


Tribunalens beslut av den 11 april 2011 — Département du Gers mot kommissionen

(Mål T-502/10) (1)

(Talan om ogiltigförklaring - Miljö och skydd för människors hälsa - Genetiskt modifierade livsmedel och djurfoder - Villkoret personligen berörd ej uppfyllt - Avvisning)

2011/C 173/28

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Département du Gers (Frankrike) (ombud: advokaterna S. Mabile och J.-P. Mignard)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: D. Bianchi och L. Pignataro)

Saken

Begäran om ogiltigförklaring av kommissionens beslut 2010/428/EU av den 28 juli 2010 om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen 59122x1507xNK603 (DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7xMON-ØØ6Ø3-6) i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 (EUT L 201, s. 41).

Avgörande

1.

Talan avvisas.

2.

Département du Gers ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Europeiska kommissionens rättegångskostnader.

3.

Det finns inte skäl att pröva interventionsansökningarna från Europaparlamentet, Europeiska unions råd, Région Centre, Région Picardie, Département de la Haute-Garonne, Région Bretagne, Région Poitou-Charentes, Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Région Bourgogne, Région Midi-Pyrénées, Région Auvergne, Région Pays de la Loire, Région Rhône-Alpes, Département des Côtes d’Armor, Région Île de France och Région Nord-Pas-de-Calais.


(1)  EUT C 346, 18.12.2010.


11.6.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 173/13


Talan väckt den 18 februari 2011 — ONP m.fl. mot kommissionen

(Mål T-90/11)

2011/C 173/29

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Ordre national des pharmaciens (ONP) (Paris, Frankrike), Conseil national de l’Ordre des pharmaciens (CNOP) (Paris), Conseil central de la section G de l’Ordre national des pharmaciens (CCG) (Paris) (ombud: advokaterna O. Saumon, L. Defalque och T. Bontinck)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara Europeiska kommissionens beslut C(2010) 8952 slutlig av den 8 december 2010, vilket delgavs sökandena den 10 december 2010, om ett förfarande enligt artikel 101 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (ärende 39510 — LABCO/ONP),

i andra hand, i den mån som vissa anmärkningar antas vara välgrundade, sätta ned de böter om 5 000 000 euro som Europeiska kommissionen påförde sökandena med anledning av överträdelsen av artikel 101 FEUF med beaktande av de förmildrande omständigheterna och den aktuella företagssammanslutningens särart,

under alla omständigheter förplikta Europeiska kommissionen att ersätta samtliga rättegångskostnader i enlighet med artikel 87.2 i tribunalens rättegångsregler.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden nio grunder.

1.

Första grunden: Felaktig tolkning och tillämpning av artikel 101 FEUF i den mån som kommissionen bedömde att det undantag som fastställdes i domen i målet Wouters (1) inte är tillämpligt i förevarande mål.

Vad avser begränsningarna vad avser utvecklingen av laboratoriegrupper på den franska marknaden för biomedicinska analyser.

2.

Andra grunden: Felaktig rättstillämpning till följd av en felaktig bedömning av räckvidden av den franska lagstiftningen vad avser rollerna för prefekten respektive Conseil central de la section G de l’Ordre des pharmaciens när förändringar inträffar för ett bolag för utövande av fria yrken under den tid då bolaget är verksamt.

3.

Tredje grunden: Felbedömning av tillämpningsområdet för kommunikationsskyldigheten såsom den följer av artiklarna L 4221-19, L 6221-4 och L 6221-5 i lagen om social trygghet (code de la santé publique) samt av en rundskrivelse av den 22 september 1998, i den mån som kommissionen felbedömde den roll som Conseil central de la section G de l’Ordre des pharmaciens har inom ramen för sin kontroll a posteriori av bolagshandlingar avseende bolagen för utövande av fria yrken av laboratorierna för biomedicinska analyser och dess skyldighet att vidarebefordra iakttagelser till prefekten.

4.

Fjärde grunden: Felbedömning av den roll som Conseil central de la section G de l’Ordre des pharmaciens har i egenskap av garant för den utövande delägarens yrkesmässiga oberoende i den mån som kommission stödde nämnda delägares minimiinnehav av aktier i bolagen för utövande av fria yrken vilket medförde en förlust av dess ekonomiska oberoende och styre.

5.

Femte grunden: Felaktig bedömning av lagstiftarens intention vad avser uppdelningen av aktier som överstiger taket på 25 procent och felbedömning av de rättsliga bestämmelser som är tillämpliga på uppdelning av aktier i bolagen för utövande av fria yrken.

6.

Sjätte grunden: Felaktig tolkning och tillämpning av artikel 101 FEUF med beaktande av att de föreskrivna sanktionsåtgärderna beaktades i det angripna beslutet, vilket förstärkte de potentiella och verkliga följderna av de rättsstridiga besluten.

Vad avser införandet av minimipriser på den franska marknaden för biomedicinska analyser.

7.

Sjunde grunden: Kommissionen överskred sina befogenheter i beslutet om inspektion (2) genom att stödja sig på handlingar om ”priser”, vilket innebar att den bevisning som inhämtades på denna grund inhämtades i strid med gällande lag, varmed stöd ska anses saknas för grunden om minimipriser.

Om bevisningen om minimipriser — quod non — fick inhämtas av kommissionen inom ramen för dess inspektion.

8.

Åttonde grunden: Felaktig bedömning av räckvidden av tidigare artikel L 6211-6 i lagen om social trygghet och av lagstiftarens önskemål vad avser definitionen av och praxis för rabatter.

9.

Nionde grunden: Felaktig bedömning av de faktiska omständigheterna vilket föranledde felaktig rättstillämpning. Kommissionen bedömde å ena sidan att ONP:s agerande vad avser rabatter inte omfattades av tillämpningsområdet för dess uppdrag enligt lag men reflekterade dess konkurrensbegränsande syften och å andra sidan att ONP i syfte att skydde de mindre laboratoriernas intressen systematiskt hade försökt införa ett minimipris på marknaden för biomedicinska analyser.


(1)  Domstolens dom av den 19 februari 2002 i mål C-309/99, Wouters m.fl., REG 2002, s. I-1577.

(2)  Kommissionens beslut om inspektion C(2008) 6494 av den 29 oktober 2008 I vilket sökandena förpliktades att underkasta sig en inspektion enligt artikel 20.4 i rådets förordning (EG) nr 1/2003 av den 16 december 2002 om tillämpning av konkurrensreglerna i artiklarna 101 FEUF och 102 FEUF, utgör föremål för talan i mål T-23/09, CNOP och CCG mot kommissionen (EGT 2009, C 55, s. 49).


11.6.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 173/14


Talan väckt den 4 april 2011 — Cahier m.fl. mot rådet och kommissionen

(Mål T-195/11)

2011/C 173/30

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Jean-Marie Cahier (Montchaude, Frankrike), Robert Aubineau (Cierzac, Frankrike), Laurent Bigot (Saint Palais sur Mer, Frankrike), Pascal Bourdeau (Saintes Lheurine, Frankrike), Jacques Brard-Blanchard (Boutiers Saint Trojan, Frankrike), Olivier Charruaud (St Martial de Mirambeau, Frankrike), Daniel Chauvet (Saint Georges Antignac, Frankrike), Régis Chauvet (Marignac, Frankrike), Fabrice Compagnon (Avy, Frankrike), Francis Crepeau (Jarnac Champagne, Frankrike), Bernard Deborde (Arthenac, Frankrike), Chantal Goulard (Arthenac), Jean Pierre Gourdet (Moings, Frankrike), Bernard Goursaud (Brie sous Matha, Frankrike), Jean Gravouil (Saint Hilaire de Villefranche, Frankrike), Guy Herbelot (Echebrune, Frankrike), Rodrigue Herbelot (Echebrune), Sophie Landrit (Ozillac, Frankrike), Michel Mallet (Vanzac, Frankrike), Alain Marchadier (Villars en Pons, Frankrike), Michel Merlet (Jarnac Champagne), René Phelipon (Cierzac), Claude Potut (Avy), Philippe Pruleau (Saint Bonnet sur Gironde, Frankrike), Béatrice Rousseau (Gensac La Pallue, Frankrike), Jean-Christophe Rousseau (Segonzac, Frankrike), Françoise Rousseau (Burie, Frankrike), Pascale Rulleaud-Beaufour (Arthenac) och Alain Phelipon (Saintes, Frankrike) (ombud: C.-E. Gudin, avocat)

Svarande: Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökandena yrkar att tribunalen ska

Förordna om att skadestånd ska utges för ekonomisk skada motsvarande belopp på:

53 600 euro vad beträffar Jean-Marie Cahier,

105 100 euro vad beträffar Robert Aubineau,

240 500 euro vad beträffar Laurent Bigot,

111 100 euro vad beträffar Pascal Bourdeau,

12 800 euro vad beträffar Jacques Brard-Blanchard,

37 600 euro vad beträffar Olivier Charruaud,

122 100 euro vad beträffar Daniel Chauvet,

40 500 euro vad beträffar Régis Chauvet,

97 100 euro vad beträffar Fabrice Compagnon,

105 600 euro vad beträffar Francis Crepeau,

1 081 500 euro vad beträffar Bernard Deborde,

64 800 euro vad beträffar Chantal Goulard,

94 400 euro vad beträffar Jean Pierre Gourdet,

43 000 euro vad beträffar Bernard Goursaud,

82 100 euro vad beträffar Jean Gravouil,

20 500 euro vad beträffar Guy Herbelot,

65 100 euro vad beträffar Rodrigue Herbelot,

53 000 euro vad beträffar Sophie Landrit,

39 500 euro vad beträffar Michel Mallet,

332 500 euro vad beträffar Alain Marchadier,

458 500 euro vad beträffar Michel Merlet,

23 000 euro vad beträffar René Phelipon,

85 100 euro vad beträffar Claude Potut,

3 500 euros vad beträffar Philippe Pruleau,

34 500 euro vad beträffar Béatrice Rousseau,

38 070 euro vad beträffar Jean-Christophe Rousseau,

24 300 euro vad beträffar Françoise Rousseau,

486 500 euro vad beträffar Pascale Rulleaud-Beaufour,

10 500 euro vad beträffar Alain Phelipon, samt

fastställa att den ideella skadan uppgår till ett schablonbelopp på 100 000 euro vad beträffar var och en av de 29 sökandena,

förplikta rådet och kommissionen att ersätta samtliga kostnader och utgifter:

i samband med det pågående förfarandet vid Europeiska unionens tribunal, och

i samband med samtliga förfaranden som inletts vid samtliga interna domstolar.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden följanden grunder. Europeiska unionens utomobligatoriska ansvar har utlösts på grund av att artikel 40.2 i FEUF har åsidosatts genom att artikel 28 i rådets förordning (EG) nr 1493/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin (1), såsom denna har genomförts genom kommissionens förordning (EG) nr 1623/2000 (2) och som bibehållits genom rådets förordning (EG) nr 479/2008 (3), innehåller ett förbud för tillverkare av vin som härrör från druvsorter med två olika användningsområden att själva destillera den mängd vin som överstiger den normalt framställda mängden till eau-de-vie.

Sökandena har systematiskt åtalats och dömts av nationella myndigheter på grund av att de underlåtit att leverera den mängd vin som överstiger den normalt framställda mängden och som inte exporteras under det berörda vinåret till staten för obligatorisk destillering vid godkända destillatörer.

Sökandena har bland annat gjort gällande att klara och otvetydiga rättsakter som inte kan bli föremål för någon skönsmässig bedömning från unionens institutioner har åsidosatts. De har åberopat att principerna om icke-diskriminering, rättssäkerhet, proportionalitet, rätten till försvar, oskuldspresumtion vad avser bedrägeri, god förvaltningssed och administration, samt rätten till egendom har åsidosatts. Sökandena har även hävdat att friheten att tillverka och marknadsföra en industriell produkt har åsidosatts samt att den extensiva tillämpningen av förordningen för att stabilisera marknaden och säkerställa vissa intäkter för tillverkarna var felaktig i fall det inte förekommer några ansökningar om stöd från tillverkarna.


(1)  EGT L 179, s. 1.

(2)  Kommissionens förordning (EG) nr 1623/2000 av den 25 juli 2000 om tillämpningsföreskrifter för förordning (EG) nr 1493/1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin, vad beträffar marknadsmekanismerna (EGT L 194, s. 45).

(3)  Rådets förordning (EG) nr 479/2008 av den 29 april 2008 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin, om ändring av förordningarna (EG) nr 1493/1999, (EG) nr 1782/2003, (EG) nr 1290/2005 och (EG) nr 3/2008 samt om upphävande av förordningarna (EEG) nr 2392/86 och (EG) nr 1493/1999


11.6.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 173/15


Tribunalens beslut av den 8 april 2011 — Bakkers mot Rådet och kommissionen

(Mål T-146/97) (1)

2011/C 173/31

Rättegångsspråk: nederländska

Ordföranden på åttonde avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.


(1)  EUT C 199 28.6.1997.


11.6.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 173/15


Tribunalens beslut av den 11 april 2011 — Quantum mot harmoniseringsbyrån — Quantum (Q Quantum CORPORATION)

(Mål T-31/08)( (1))

2011/C 173/32

Rättegångsspråk: grekiska

Ordföranden på femte avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.


(1)  EUT C 92, 12.4.2008.


11.6.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 173/15


Tribunalens beslut av den 15 april 2011 — Amor mot harmoniseringsbyrån — Jablonex Group (AMORIKE)

(Mål T-371/10) (1)

2011/C 173/33

Rättegångsspråk: engelska

Ordföranden på första avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.


(1)  EUT C 288, 23.10.2010.


Personaldomstolen

11.6.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 173/16


Talan väckt den 14 mars 2011 — ZZ mot rådet

(Mål F-28/11)

2011/C 173/34

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaterna S. Rodrigues, A. Blot och C. Bernard-Glanz)

Svarande: Europeiska unionens råd

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av tillsättningsmyndighetens beslut att inte befordra honom till lönegrad AD 12 under 2010 års befordringsförfarande, vilket framgår av meddelande till personalen nr 80/10 av den 26 april 2010

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

anmoda rådet att tillhandahålla betygsrapporter för tjänstemän I kategori A som befordrats till lönegrad AD 12 och som var uppe till bedömning i 2010 års befordringsförfarande, samt statistik om genomsnittliga betyg från betygsättande tjänstemän som lämnades till den rådgivande befordringskommittén,

ogiltigförklara det angripna beslutet och i nödvändig mån beslutet om avslag på klagomålet, och

förplikta rådet att ersätta rättegångskostnaderna.


11.6.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 173/16


Talan väckt den 21 mars 2011 — ZZ mot kommissionen

(Mål F-29/11)

2011/C 173/35

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaterna S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis och É. Marchal)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av uttagningskommitténs beslut vid uttagningsprov EPSO/AD/147/09-RO att neka sökanden tillträde till den muntliga delen av uttagningsprovet.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara det beslut som fattats av Epso:s direktör den 10 december 2010 att avslå sökandens klagomål,

i den mån det är nödvändigt ogiltigförklara uttagningskommitténs beslut vid uttagningsprov EPSO/AD/147/09-RO att ge sökanden poängen 6/10 på det skriftliga provet C, och

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.


11.6.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 173/16


Talan väckt den 5 april 2011 — ZZ mot kommissionen

(Mål F-37/11)

2011/C 173/36

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaterna P. Nelissen Grade och G. Leblanc)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av beslutet att utestänga sökanden från allmänna uttagningsprovet EPSO AD/177/10.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara tillsättningsmyndighetens beslut av den 13 juli 2010 att utestänga sökanden från allmänna uttagningsprovet EPSO AD/177/10,

ogiltigförklara tillsättningsmyndighetens beslut av den 5 januari 2011 att avslå sökandens klagomål,

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna,

i andra hand, slå fast att sökanden inte ska förpliktas att ersätta kommissionens rättegångskostnader.