ISSN 1725-2504

doi:10.3000/17252504.C_2011.083.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

C 83

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

54 årgången
17 mars 2011


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

II   Meddelanden

 

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2011/C 083/01

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.6019 – APMT/Bollore/Meridian Port Services) ( 1 )

1

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Rådet

2011/C 083/02

Rådets beslut av den 7 mars 2011 om ändring av rådets beslut av den 22 november 2010 om utnämning av ledamöter och suppleanter i styrelsen för Europeiska arbetsmiljöbyrån

2

2011/C 083/03

Rådets beslut av den 7 mars 2011 om utnämning av ordinarie ledamöter och suppleanter i rådgivande kommittén för samordning av de sociala trygghetssystemen för Irland, Frankrike och Nederländerna

3

2011/C 083/04

Rådets beslut av den 7 mars 2011 om utnämning av ledamöter och suppleanter i styrelsen för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för Grekland, Frankrike, Italien, Ungern och Slovakien

4

 

Europeiska kommissionen

2011/C 083/05

Eurons växelkurs

5

2011/C 083/06

Meddelande från kommissionen enligt artikel 4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/84/EG om bestämmelser beträffande sommartid – Tidsplan för sommartiden

6

 

Revisionsrätten

2011/C 083/07

Särskild rapport nr 14/2010 Kommissionens förvaltning av systemet för veterinärkontroller av importerat kött

7

 

UPPLYSNINGAR OM EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

 

Eftas övervakningsmyndighet

2011/C 083/08

Uppgifter från Eftastaterna angående statligt stöd som beviljats enligt den rättsakt som det hänvisas till i punkt 1j i bilaga XV till EES-avtalet (kommissionens förordning (EG) nr 800/2008 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den gemensamma marknaden enligt artiklarna 87 och 88 i fördraget (allmän gruppundantagsförordning))

8

 

V   Yttranden

 

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV DEN GEMENSAMMA HANDELSPOLITIKEN

 

Europeiska kommissionen

2011/C 083/09

Kommissionens tillkännagivande rörande befriade parter enligt kommissionens förordning (EG) nr 88/97 om bemyndigande av att import av vissa cykeldelar med ursprung i Folkrepubliken Kina befrias från utvidgning genom rådets förordning (EG) nr 71/97 av den antidumpningstull som infördes genom rådets förordning (EEG) nr 2474/93 och bibehölls genom rådets förordning (EG) nr 1524/2000, senast ändrad genom rådets förordning (EG) nr 1095/2005: namn- och adressändringar för vissa befriade parter

10

 

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

 

Europeiska kommissionen

2011/C 083/10

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.6173 – Ageas/Sabanci Holding/Aksigorta) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande ( 1 )

13

 

ÖVRIGA AKTER

 

Europeiska kommissionen

2011/C 083/11

Offentliggörande av ansökan i enlighet med artikel 6.2 i rådets förordning (EG) nr 510/2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel

14

2011/C 083/12

Meddelande till Doku Khamatovich Umarov som genom kommissionens förordning (EU) nr 260/2011 lagts till i den förteckning som avses i artiklarna 2, 3 och 7 i rådets förordning (EG) nr 881/2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter

18

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

 


II Meddelanden

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Europeiska kommissionen

17.3.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 83/1


Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration

(Ärende COMP/M.6019 – APMT/Bollore/Meridian Port Services)

(Text av betydelse för EES)

2011/C 83/01

Kommissionen beslutade den 10 mars 2011 att inte göra invändningar mot den anmälda koncentrationen ovan och att förklara den förenlig med den gemensamma marknaden. Beslutet grundar sig på artikel 6.1 b i rådets förordning (EG) nr 139/2004. Beslutet i sin helhet finns bara på engelska och kommer att offentliggöras efter det att eventuella affärshemligheter har tagits bort. Det kommer att finnas tillgängligt

under rubriken koncentrationer på kommissionens webbplats för konkurrens (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Denna webbplats gör det möjligt att hitta enskilda beslut i koncentrationsärenden, även uppgifter om företag, ärendenummer, datum och sektorer,

i elektronisk form på webbplatsen EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/sv/index.htm) under dokumentnummer 32011M6019. EUR-Lex ger tillgång till gemenskapslagstiftningen via Internet.


IV Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Rådet

17.3.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 83/2


RÅDETS BESLUT

av den 7 mars 2011

om ändring av rådets beslut av den 22 november 2010 om utnämning av ledamöter och suppleanter i styrelsen för Europeiska arbetsmiljöbyrån

2011/C 83/02

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2062/94 av den 18 juli 1994 om upprättande av en europeisk arbetsmiljöbyrå (1), särskilt artikel 8, och

av följande skäl:

(1)

Genom sitt beslut av den 22 november 2010 (2) (nedan kallat beslutet) utnämnde rådet ledamöter och suppleanter i styrelsen för Europeiska arbetsmiljöbyrån för perioden från och med den 8 november 2010 till och med den 7 november 2013.

(2)

Den 23 november 2010 underrättade International Trade Union House generalsekretariatet om ett fel vid utnämningen av den belgiska ledamot och belgiska suppleant som i styrelsen företräder arbetstagarorganisationerna.

(3)

Felet uppträder i originaltexten till beslutet undertecknat av ordföranden och det förekommer i samtliga officiella språk.

(4)

Beslutet bör därför ändras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I artikel 1 lista II i rådets beslut av den 22 november 2010 ska namnen på ledamoten och suppleanten för Belgien ersättas med följande:

”II.   FÖRETRÄDARE FÖR ARBETSTAGARORGANISATIONERNA

Land

Ledamöter

Suppleanter

Belgien

Herman FONCK

François PHILIPS”

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 7 mars 2011.

På rådets vägnar

CZOMBA S.

Ordförande


(1)  EGT L 216, 20.8.1994, s. 1.

(2)  EUT C 322, 27.11.2010, s. 3.


17.3.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 83/3


RÅDETS BESLUT

av den 7 mars 2011

om utnämning av ordinarie ledamöter och suppleanter i rådgivande kommittén för samordning av de sociala trygghetssystemen för Irland, Frankrike och Nederländerna

2011/C 83/03

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen (1), särskilt artikel 75,

med beaktande av de förteckningar över kandidater som har översänts till rådet av medlemsstaternas regeringar, och

av följande skäl:

(1)

Genom förordning (EG) nr 883/2004 inrättades rådgivande kommittén för samordning av de sociala trygghetssystemen.

(2)

Genom sitt beslut av den 21 oktober 2010 (2), utnämnde rådet ordinarie ledamöter och suppleanter i rådgivande kommittén för samordning av de sociala trygghetssystemen för perioden 20 oktober 2010–19 oktober 2015, med undantag för vissa ledamöter.

(3)

Irlands, Frankrikes och Nederländernas regeringar har lagt fram nomineringar till ett antal platser som ska tillsättas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande personer utnämns härmed till ordinarie ledamöter och suppleanter i rådgivande kommittén för samordning av de sociala trygghetssystemen för Irland, Frankrike och Nederländerna för perioden fram till och med den 19 oktober 2015:

I.   REGERINGSFÖRETRÄDARE

Land

Ordinarie ledamöter

Suppleanter

Irland

Anne McMANUS

Tim RYAN

Nederländerna

A.A.J. VRIJ

A.G. BLOEMHEUVEL


II.   ARBETSTAGARORGANISATIONERNAS FÖRETRÄDARE

Land

Ordinarie ledamöter

Suppleanter

Irland

Stellan HERMANSSON

Eamonn DEVOY

Nederländerna

G. VELDHUIS

H. DE GEUS


III.   ARBETSGIVARORGANISATIONERNAS FÖRETRÄDARE

Land

Ordinarie ledamöter

Suppleanter

Irland

Claire JONES

Jean WINTERS

Frankrike

Emilie MARTINEZ

Marie-Christine FAUCHOIS

Nederländerna

L.M. VAN EMBDEN ANDRES

R. BLAAKMAN

Artikel 2

Rådet kommer att utnämna de ordinarie ledamöter och suppleanter som ännu inte har nominerats vid en senare tidpunkt.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 7 mars 2011.

På rådets vägnar

CZOMBA S.

Ordförande


(1)  EUT L 166, 30.4.2004, s. 1.

(2)  EUT C 290, 27.10.2010, s. 5.


17.3.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 83/4


RÅDETS BESLUT

av den 7 mars 2011

om utnämning av ledamöter och suppleanter i styrelsen för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för Grekland, Frankrike, Italien, Ungern och Slovakien

2011/C 83/04

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1365/75 av den 26 maj 1975 om bildande av en europeisk fond för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (1), särskilt artikel 6,

med beaktande av de kandidatförteckningar som har överlämnats till rådet av medlemsstaternas regeringar och av arbetstagar- och arbetsgivarorganisationerna, och

av följande skäl:

(1)

Genom sitt beslut av den 22 november 2010 (2) utnämnde rådet ledamöter och suppleanter i styrelsen för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för perioden den 1 december 2010 den 30 november 2013, med undantag för vissa ledamöter.

(2)

Greklands, Frankrikes, Italiens, Ungerns och Slovakiens regeringar samt arbetstagarorganisationerna har lagt fram nomineringar till ett antal platser som ska tillsättas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande personer utses härmed till ledamöter och suppleanter i styrelsen för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för perioden fram till och med den 30 november 2013:

I.   REGERINGSFÖRETRÄDARE

Land

Ledamöter

Suppleanter

Italien

Michele TIRABOSCHI

Francesco CIPRIANI

Ungern

 

Eszter ENYEDI

Slovakien

Lilit MAMIKONYAN

Silvia GREGORCOVÁ


II.   FÖRETRÄDARE FÖR ARBETSTAGARORGANISATIONERNA

Land

Ledamöter

Suppleanter

Grekland

Alexandros KALIVIS

Konstantinos ISSYCHOS

Frankrike

 

Jean Jacques DANIS

Ungern

 

László GYIMESI

Artikel 2

Rådet kommer att utnämna de ledamöter och suppleanter som ännu inte har nominerats vid en senare tidpunkt.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 7 mars 2011.

På rådets vägnar

CZOMBA S.

Ordförande


(1)  EGT L 139, 30.5.1975, s. 1.

(2)  EUT C 322, 27.11.2010, s. 8.


Europeiska kommissionen

17.3.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 83/5


Eurons växelkurs (1)

16 mars 2011

2011/C 83/05

1 euro =


 

Valuta

Kurs

USD

US-dollar

1,3951

JPY

japansk yen

112,43

DKK

dansk krona

7,4586

GBP

pund sterling

0,86730

SEK

svensk krona

8,9730

CHF

schweizisk franc

1,2755

ISK

isländsk krona

 

NOK

norsk krona

7,8690

BGN

bulgarisk lev

1,9558

CZK

tjeckisk koruna

24,368

HUF

ungersk forint

273,40

LTL

litauisk litas

3,4528

LVL

lettisk lats

0,7060

PLN

polsk zloty

4,0625

RON

rumänsk leu

4,1788

TRY

turkisk lira

2,2126

AUD

australisk dollar

1,4066

CAD

kanadensisk dollar

1,3740

HKD

Hongkongdollar

10,8761

NZD

nyzeeländsk dollar

1,8991

SGD

singaporiansk dollar

1,7857

KRW

sydkoreansk won

1 580,49

ZAR

sydafrikansk rand

9,7506

CNY

kinesisk yuan renminbi

9,1676

HRK

kroatisk kuna

7,3750

IDR

indonesisk rupiah

12 242,84

MYR

malaysisk ringgit

4,2637

PHP

filippinsk peso

61,117

RUB

rysk rubel

39,9640

THB

thailändsk baht

42,453

BRL

brasiliansk real

2,3179

MXN

mexikansk peso

16,7828

INR

indisk rupie

62,9430


(1)  Källa: Referensväxelkurs offentliggjord av Europeiska centralbanken.


17.3.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 83/6


Meddelande från kommissionen enligt artikel 4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/84/EG om bestämmelser beträffande sommartid (1)

Tidsplan för sommartiden

2011/C 83/06

För åren 2012 till och med 2016 ska sommartid gälla under följande perioder med början kl. 1.00 UTC – samordnad universaltid:

2012: Söndagen den 25 mars–28 oktober.

2013: Söndagen den 31 mars–27 oktober.

2014: Söndagen den 30 mars–26 oktober.

2015: Söndagen den 29 mars–25 oktober.

2016: Söndagen den 27 mars–30 oktober.


(1)  EGT L 31, 2.2.2001, s. 21.


Revisionsrätten

17.3.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 83/7


Särskild rapport nr 14/2010 Kommissionens förvaltning av systemet för veterinärkontroller av importerat kött

2011/C 83/07

Europeiska revisionsrätten meddelar härmed att särskild rapport nr 14/2010 Kommissionens förvaltning av systemet för veterinärkontroller av importerat kött just har offentliggjorts.

Rapporten finns på Europeiska revisionsrättens webbplats: http://www.eca.europa.eu

Rapporten kan beställas gratis i pappersversion på adressen

Europeiska revisionsrätten

Enheten för kommunikation och rapporter

12, rue Alcide De Gasperi

1615 Luxembourg

LUXEMBOURG

Tfn +352 4398-1

E-post: euraud@eca.europa.eu

eller med hjälp av en elektronisk beställningssedel från EU-Bookshop.


UPPLYSNINGAR OM EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

Eftas övervakningsmyndighet

17.3.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 83/8


Uppgifter från Eftastaterna angående statligt stöd som beviljats enligt den rättsakt som det hänvisas till i punkt 1j i bilaga XV till EES-avtalet (kommissionens förordning (EG) nr 800/2008 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den gemensamma marknaden enligt artiklarna 87 och 88 i fördraget (allmän gruppundantagsförordning))

2011/C 83/08

DEL I

Statligt stöd nr.

GBER 9/10/R&D ENV

Eftastat

Island

Stödbeviljande myndighet

Namn

Ministeriet för industri

Adress

Arnarhvoli

150 Reykjavík

ICELAND

Webbplats

http://www.idnadarraduneyti.is/

Stödåtgärdens beteckning

Allmänna incitament för investeringar enligt kapitel IV i lag nr 99/2010

Nationell rättslig grund (hänvisning till landets officiella kungörelseorgan)

Lag nr 99/2010 om incitament för nya investeringar på Island. Offentliggjord i Stjornartidindi på

http://www.stjornartidindi.is/Advert.aspx?ID=f89074eb-cbc6-427b-bfcb-09e7487cf988

Länk till den fullständiga texten om stödåtgärden

http://www.althingi.is/altext/stjt/2010.099.html

och

http://www.stjornartidindi.is/Advert.aspx?ID=f89074eb-cbc6-427b-bfcb-09e7487cf988

Typ av åtgärd

Stödordning

Ja

Varaktighet

Stödordning

13.10.2010–31.12.2013

Beviljandedag

Stöd för särskilda ändamål

Inte tillämpligt

Berörda ekonomiska sektorer

Alla stödberättigade ekonomiska sektorer

Alla förutom företag som utesluts genom artikel 2.3 i lag nr 99/2010 (finansiella företag)

Typ av stödmottagare

Små och medelstora företag

Ja

Stora företag

Ja

Budget

Årligt totalbelopp för den budget som planeras enligt ordningen

Ingen gällande budget tillgänglig för ordningen – ingen uppskattning tillgänglig

Stödinstrument (artikel 5)

Bidrag

Avhängigt av budgetbemyndigande

Skatteåtgärd

Skattemässiga undantag tillgängliga i enlighet med artikel 9 i lag nr 99/2010


DEL II

Allmänna mål

Mål

Högsta tillåtna stödnivå i % eller högsta tillåtna stödbelopp i nationell valuta

Bonus för små och medelstora företag i %

Investeringsstöd och sysselsättningsstöd till små och medelstora företag

(artikel 15)

Hänvisning till artikel 13 i lag nr 99/2010

10 % för medelstora företag

+ 10 % för små företag

Stöd till miljöskydd

(artiklarna 17–25)

Investeringsstöd till företag som går längre än gemenskapsnormerna eller höjer nivån på miljöskyddet i avsaknad av gemenskapsnormer (artikel 18)

Lämna en specifik hänvisning till den relevanta normen

35 %

0 %

Stöd till förvärv av nya transportfordon som går längre än gemenskapsnormerna eller höjer nivån på miljöskyddet i avsaknad av gemenskapsnormer (artikel 19)

35 %

0 %

Stöd till små och medelstora företag för tidig anpassning till framtida gemenskapsnormer (artikel 20)

15 %

+ 10 %

Stöd till miljöinvesteringar i energisparande åtgärder (artikel 21)

35 %

0 %

Stöd till miljöinvesteringar i högeffektiv kraftvärme (artikel 22)

35 %

0 %

Stöd till miljöinvesteringar för att främja energi från förnybara energikällor (artikel 23)

35 %

0 %

Stöd till miljöstudier (artikel 24)

35 %

0 %

Stöd i form av nedsättning av miljöskatter (artikel 25)

 

 

Stöd till forskning, utveckling och innovation

(artiklarna 30–37)

Stöd för forsknings- och utvecklingsprojekt (artikel 31)

Grundforskning

(artikel 31.2 a)

35 %

0 %

Industriell forskning

(artikel 31.2 b)

35 %

0 %

Experimentell utveckling

(artikel 31.2 c)

25 %

+ 10 %

Stöd för tekniska genomförbarhetsstudier (artikel 32)

35 %

0 %

Stöd för små och medelstora företags kostnader för industriell äganderätt (artikel 33)

35 %

0 %

Stöd till forskning och utveckling inom jordbruks- och fiskerisektorerna (artikel 34)

35 %

0 %

Stöd till nystartade innovativa företag (artikel 35)

15 %

 

Stöd för innovationsrådgivningstjänster och stöd för innovationsstödjande tjänster (artikel 36)

35 %

 

Stöd för att hyra in högkvalificerad personal (artikel 37)

35 %

0 %

Stöd till utbildning

(artiklarna 38–39)

Särskild utbildning (artikel 38.1)

25 %

+ 10 %

Allmän utbildning (artikel 38.2)

35 %

0 %


V Yttranden

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV DEN GEMENSAMMA HANDELSPOLITIKEN

Europeiska kommissionen

17.3.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 83/10


Kommissionens tillkännagivande rörande befriade parter enligt kommissionens förordning (EG) nr 88/97 om bemyndigande av att import av vissa cykeldelar med ursprung i Folkrepubliken Kina befrias från utvidgning genom rådets förordning (EG) nr 71/97 av den antidumpningstull som infördes genom rådets förordning (EEG) nr 2474/93 och bibehölls genom rådets förordning (EG) nr 1524/2000, senast ändrad genom rådets förordning (EG) nr 1095/2005: namn- och adressändringar för vissa befriade parter

2011/C 83/09

Genom kommissionens förordning (EG) nr 88/97 (1) (nedan kallad förordningen om befrielse) beviljas befrielse från den utvidgade antidumpningstullen på import av vissa cykeldelar med ursprung i Folkrepubliken Kina. Denna tull är en följd av utvidgningen genom rådets förordning (EG) nr 71/97 (2) av den antidumpningstull som infördes genom rådets förordning (EEG) nr 2474/93 (3), bibehölls genom rådets förordning (EG) nr 1524/2000 (4) och senast ändrades genom rådets förordning (EG) nr 1095/2005 (5).

Inom ramen för detta och genom flera efterföljande kommissionsbeslut har ett visst antal cykeltillverkare befriats från den utvidgade antidumpningstullen, bland andra:

Azor Bikes (Taric-tilläggsnummer 8091) (6), BELVE sro (Taric-tilläggsnummer A535) (7), BH Bicicletas de Alava (Taric-tilläggsnummer 8963) (8), CHERRI di Cherri Mario & C. snc (Taric-tilläggsnummer A168) (9), Cicli Esperia SpA (Taric-tilläggsnummer 8068) (10), Madirom PROD SRL (Taric-tilläggsnummer A896) (11), Mama spol. sro (Taric-tilläggsnummer A551) (12), Mara Srl (Taric-tilläggsnummer 8983) (13), SPDAD, Lda (Taric-tilläggsnummer A320) (14).

Azor Bikes har underrättat kommissionen om att företagets registrerade adress har ändrats från 7707 AB Balkbrug, Nederländerna till Marconistraat 7A, 7903 AG Hoogeveen, Nederländerna. Företagets registrerade namn har också ändrats från Azor Bikes till Azor Bike BV.

BELVE sro har underrättat kommissionen om att företagets registrerade adress har ändrats från Palkovičova 5, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Slovakien till Holubyho 295, 916 01 Stará Turá, Slovakien.

BH Bicicletas de Alava har underrättat kommissionen om att företagets registrerade namn har ändrats från BH Bicicletas de Alava till Bicicletas de Alava SL. Företagets registrerade adress är C/ Arcacha, 1, 01006 Vitoria, Spanien.

CHERRI di Cherri Mario & C. snc har underrättat kommissionen om att företagets registrerade namn har ändrats från CHERRI di Cherri Mario & C. snc till CHERRI di Cherri Franco & C. SAS.

Cicli Esperia SpA har underrättat kommissionen om att företagets registrerade adress har ändrats från Via Bellini Vincenzo, 5, 35131 Padova (PD), Italien till Viale Enzo Ferrari 8/10/12, 30014 Cavarzere (VE), Italien.

Madirom PROD SRL har underrättat kommissionen om att företagets registrerade adress har ändrats från Hipermagazin Decathlon, corp 2, blvd Iuliu Maniu, nr. 546-560, sector 6, 061129 Bukarest, Rumänien till blvd Liviu Rebreanu 130, 300748 Timisoara, Timis, Rumänien.

Mama spol. sro har underrättat kommissionen om att företagets registrerade namn har ändrats från Mama spol. sro till Kellys Bicycles sro.

Mara Srl har underrättat kommissionen om att företagets registrerade namn har ändrats från Mara Srl till MARA CICLI Srl. Företagets registrerade adress är Via della Pergola n. 5, 21052 Busto Arsizio, Italien.

SPDAD Lda har underrättat kommissionen om att företagets registrerade namn och adress har ändrats från SPDAD Lda, rua do Pinhal, lote 9-12, 4470 Maia, Portugal till RGVS Ibérica Unipessoal Lda, rua Central de Mandim, Barca, 4475 023 Maia, Portugal.

Efter att ha granskat de uppgifter som lämnats in, har kommissionen fastställt att ändringarna av företagens registrerade namn och adresser inte påverkar monteringsverksamheten avseende villkoren i förordningen om befrielse. Kommissionen anser därför att dessa ändringar inte bör få någon inverkan på befrielsen från den utvidgade antidumpningstullen.

Hänvisningar till Azor Bikes i kommissionens beslut 98/115/EG, till BELVE sro i kommissionens beslut 2006/772/EG, till BH Bicicletas de Alava i kommissionens förordning (EG) nr 88/97, till CHERRI di Cherri Mario & C. snc i kommissionens beslut 2002/134/EG, till Cicli Esperia SpA i kommissionens beslut 97/447/EG, i kommissionens tillkännagivande 2007/C 158/06 och i kommissionens tillkännagivande 2008/C 135/04, till Madirom PROD SRL i kommissionens beslut 2009/867/EG, till Mama spol. sro i kommissionens beslut 2006/22/EG, till Mara Srl i kommissionens beslut 98/115/EG och till SPDAD Lda i kommissionens beslut 2002/606/EG ska därför ersättas i enlighet med nedanstående bilaga.


(1)  EGT L 17, 21.1.1997, s. 17.

(2)  EGT L 16, 18.1.1997, s. 55.

(3)  EGT L 228, 9.9.1993, s. 1.

(4)  EGT L 175, 14.7.2000, s. 39.

(5)  EUT L 183, 14.7.2005, s. 1.

(6)  EGT L 31, 6.2.1998, s. 25.

(7)  EUT L 313, 14.11.2006, s. 5.

(8)  Se fotnot 1.

(9)  EGT L 47, 19.2.2002, s. 43.

(10)  EGT L 193, 22.7.1997, s. 32, EUT C 158, 11.7.2007, s. 6, EUT C 135, 3.6.2008, s. 5.

(11)  EUT L 314, 1.12.2009, s. 106.

(12)  EUT L 17, 21.1.2006, s. 16.

(13)  Se fotnot 6.

(14)  EGT L 195, 24.7.2002, s. 81.


BILAGA

Tidigare hänvisning

Ny hänvisning

Land

Taric-tilläggsnummer

Azor Bikes

7707 AB Balkbrug

NEDERLAND

Azor Bike BV

Marconistraat 7A

7903 AG Hoogeveen

NEDERLAND

Nederländerna

8091

BELVE sro

Palkovičova 5

915 01 Nové Mesto nad Váhom

SLOVENSKO/SLOVAKIA

BELVE sro

Holubyho 295

916 01 Stará Turá

SLOVENSKO/SLOVAKIA

Slovakien

A535

BH Bicicletas de Alava

01080 Vitoria

ESPAÑA

Bicicletas de Alava SL

C/ Arcacha, 1

01006 Vitoria

ESPAÑA

Spanien

8963

CHERRI di Cherri Mario & C. snc

Via Cagliari 39

09016 Iglesias CA

ITALIA

CHERRI di Cherri Franco & C. SAS

Via Cagliari 39

09016 Iglesias CA

ITALIA

Italien

A168

Cicli Esperia SpA

Via Bellini Vincenzo 5

35131 Padova PD

ITALIA

Cicli Esperia SpA

Viale Enzo Ferrari 8/10/12

30014 Cavarzere VE

ITALIA

Italien

8068

Madirom PROD SRL

Hipermagazin Decathlon, corp 2

Bd. Iuliu Maniu nr. 546-560, sector 6

061129 București

ROMÂNIA

Madirom PROD SRL

Bd. Liviu Rebreanu nr. 130

300748 Timișoara, Timiș

ROMÂNIA

Rumänien

A896

Mama spol. sro

Krajinská 1

92101 Piešt'any

SLOVENSKO/SLOVAKIA

Kellys Bicycles sro

Krajinská 1

92101 Piešt'any

SLOVENSKO/SLOVAKIA

Slovakien

A551

Mara Srl

21052 Busto Arsizio VA

ITALIA

Mara CICLI Srl

Via della Pergola 5

21052 Busto Arsizio VA

ITALIA

Italien

8983

SPDAD Lda

Rua do Pinhal — lote 9-12

4470 Maia

PORTUGAL

RGVS Ibérica Unipessoal Lda

Rua Central de Mandim, Barca

4475-023 Maia

PORTUGAL

Portugal

A320


FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

Europeiska kommissionen

17.3.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 83/13


Förhandsanmälan av en koncentration

(Ärende COMP/M.6173 – Ageas/Sabanci Holding/Aksigorta)

Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande

(Text av betydelse för EES)

2011/C 83/10

1.

Kommissionen mottog den 8 mars 2011 en anmälan om en föreslagen koncentration enligt artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1), genom vilken företagen Ageas Insurance International N.V. (Ageas Insurance International, Nederländerna), kontrollerat av Ageas (Ageas, Belgien/Nederländerna) och H.Ö. Sabancı Holding A.S. (Sabancı, Turkiet), på det sätt som avses i artikel 3.1 b i EG:s koncentrationsförordning, förvärvar gemensam kontroll över företaget Aksigorta A.S. (Aksigorta, Turkiet), genom förvärv av aktier.

2.

De berörda företagen bedriver följande affärsverksamhet:

Ageas Insurance International: Försäkringssektorn (livförsäkring och skadeförsäkring) i Europa och Asien (utom Turkiet),

Ageas: Ageas Insurance Internationals moderbolag, verksamt inom sektorn för livförsäkringar och ersättningar till anställda i Belgien, samt inom skadeförsäkringssektorn internationellt,

Sabanci: Turkiskt industriellt och finansiellt konglomerat som är verksamt internationellt,

Aksigorta: Skadeförsäkringsverksamhet enbart i Turkiet.

3.

Kommissionen har vid en preliminär granskning kommit fram till att den anmälda koncentrationen kan omfattas av EG:s koncentrationsförordning, dock med det förbehållet att ett slutligt beslut i denna fråga fattas senare. Det bör noteras att detta ärende kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande, i enlighet med kommissionens tillkännagivande om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt EG:s koncentrationsförordning (2).

4.

Kommissionen uppmanar berörda tredje parter att till den lämna eventuella synpunkter på den föreslagna koncentrationen.

Synpunkterna ska ha kommit in till kommissionen senast tio dagar efter detta offentliggörande. Synpunkterna kan sändas till kommissionen per fax (+32 22964301), per e-post till COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu eller per post, med angivande av referens COMP/M.6173 – Ageas/Sabanci Holding/Aksigorta, till

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för konkurrens

Registratorskontoret ”Företagskoncentrationer och -fusioner”

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1 (EG:s koncentrationsförordning).

(2)  EUT C 56, 5.3.2005, s. 32 (Tillkännagivande om ett förenklat förfarande).


ÖVRIGA AKTER

Europeiska kommissionen

17.3.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 83/14


Offentliggörande av ansökan i enlighet med artikel 6.2 i rådets förordning (EG) nr 510/2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel

2011/C 83/11

Genom detta offentliggörande tillgodoses den rätt att göra invändningar som fastställs i artikel 7 i rådets förordning (EG) nr 510/2006 (1). Invändningar måste komma in till kommissionen senast sex månader efter dagen för detta offentliggörande.

SAMMANFATTANDE DOKUMENT

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 510/2006

”MAGYAR SZÜRKEMARHA HÚS”

EG-nr: HU-PGI-0005-0722-07.04.2009

SGB ( X ) SUB ( )

1.   Beteckning:

”Magyar szürkemarha hús”

2.   Medlemsstat eller tredjeland:

Ungern

3.   Beskrivning av jordbruksprodukten eller livsmedlet:

3.1   Produkttyp:

1.1.

Färskt kött (och slaktbiprodukter)

3.2   Beskrivning av den produkt för vilken beteckningen i (1) är tillämplig:

Beteckningen ”Magyar szürkemarha hús” (”kött från ungersk grå boskap”) får endast användas för kött från certifierad renrasig ungersk grå boskap som fötts upp i Ungern under mycket extensiva förhållanden.

”Magyar szürkemarha hús” känns enkelt igen på den kraftigt mörkröda färgen. Pigmenthalten i musklerna är högre än i annat nötkött och ”Magyar szürkemarha hús” har därför betydligt mörkare färg.

Droppförlusten är minimal och konsistensen är torr och trådig som en följd av det traditionella extensiva systemet med vandringsbete.

Den synliga marmoreringen kommer från fett i bindväv snarare än intramuskulärt fett. Kött från boskap som hålls på betesmark innehåller mycket litet intramuskulärt fett (omkring 1,2 %).

Torrsubstanshalten i ”Magyar szürkemarha hús” är hög. Köttet innehåller betydligt mindre vatten än standardnötkött och krymper mindre vid tillagning. Den ovanliga, något syrligare smaken påminner om smaken hos viltkött och har andra aromer än vad som är vanligt i nötkött.

Konformationsklass (i EUROP-systemet): R, O, P

Fettansättningsgrad: 1, 2, 3

Saluföringsform:

1.

Halva slaktkroppar och kvartsparter av slaktkroppar – kylda eller frysta, förpackade på begäran.

2.

Styckningsdelar – kylda eller frysta, förpackade på begäran.

3.

Benfritt kött – kylt eller fryst, förpackat på begäran.

4.

Enheter för försäljning till konsumenter – kylda eller frysta, förpackade på begäran.

3.3   Råvaror (endast för bearbetade produkter):

3.4   Foder (endast för produkter av animaliskt ursprung):

Uppfödningen av djur som producerar ”Magyar szürkemarha hús” bygger på extensiv beteshållning.

Utfodringen kan delas in i två perioder med utgångspunkt i den naturliga växtligheten: sommarperioden när djuren släppts ut på bete och vinterperioden när de samlats in.

Djurens betesperiod pågår från mitten av april till slutet av november beroende på vädret. Fodret består i huvudsak av den lokala växtligheten, dvs. den flora som växter naturligt i Ungern under extensiva förhållanden. Kombinationen av extensivt ängsbete och traditionella djurhållningsmetoder bidrar till den unika kvaliteten och smaken hos ”Magyar szürkemarha hús”.

Under sommarbetet rekommenderas fodertillskott (utöver betesgräset) endast om betesmarken torkar ut (hösilage eller ensilage).

Under vinterperioden utgörs foderbasen av högkvalitativt hö från extensivt förvaltade ängar. GMO-fria majsstjälkar eller majspulpa, höfoder samt hösilage eller ensilage baserat på lusern och gräs kan ges som komplement.

Det är förbjudet att utfodra djuren med tillväxtbefrämjande medel.

3.5   Särskilda steg i produktionsprocessen som måste äga rum i det avgränsade geografiska området:

Kött med den skyddade geografiska beteckningen får endast komma från ungersk grå boskap som fötts, fötts upp, götts och slaktats i det avgränsade geografiska området.

Den boskap som ger ”Magyar szürkemarha hús” föds upp och hålls i enlighet med traditionella extensiva jordbruksmetoder som är representativa för folk- och kulturarvet sedan flera århundraden tillbaka. Detta kombineras med bevis på ursprung som uppfyller de förväntningar som finns i dag. Avelskorna får en kalv per år under extensiva förhållanden, och kalvarna kan omedelbart hållas utomhus. Boskapen delas in i besättningar för hela betessäsongen. I enlighet med det sekelgamla bruket kan de även hållas utomhus under vinterperioden utan några negativa konsekvenser, under förutsättning att vindskydd och torr halm tillhandahålls.

3.6   Särskilda regler för skivning, rivning, förpackning etc.:

3.7   Särskilda regler för märkning:

Utöver vad som i övrigt föreskrivs i lagstiftning ska följande anges på produktförpackningen:

produktens beteckning: ”Magyar szürkemarha hús”

EU:s SGB-symbol (efter registrering)

ENAR-numret för identifiering av köttet

produktlogotypen

Färg- och storleksvariation för produktlogotypen

Sköldens höjd på schablonen ska vara minst 15 mm. Logotypen kan förstoras till valfri storlek utan övre gräns. Texten och bilden är svarta och bakgrunden vit.

Om köttet säljs oförpackat ska ovanstående uppgifter vara synliga för konsumenten och lättillgängliga i närheten av kyldiskarna.

Image

4.   Kort beskrivning av det geografiska området:

Ungern

5.   Samband med det geografiska området:

5.1   Specifika uppgifter om det geografiska området:

Det område där boskap som ger ”Magyar szürkemarha hús” får hållas omfattar de delar av Ungerns 19 län som lämpar sig för extensiv djurhållning. Det rör sig om ängar (1 051 000 ha), vassbankar (59 000 ha) och våtmarker (30 000-40 000 ha) där odling inte längre bedrivs.

Det geografiska området ligger där kontinentalklimat, kustklimat och medelhavsklimat möts, men klimattypernas inflytande ger ofta extrema väderförhållanden (kalla vintermånader och mycket varma sommarmånader). Detta klimat har lämpat sig för utveckling av betesmark och betesdjur, men det har också krävt användning av djur som kan anpassa sig till de extrema förhållandena. Ungern har därför alltid haft stora områden som lämpat sig för bete, där ungersk grå boskap som klarar sådana klimatförhållanden har hållits. Betesdjur och handel med slaktdjur har därför av tradition varit en av de ledande jordbrukssektorerna i området.

Traditionell djurhållning har spelat en avgörande roll för framväxten av mindre städer i det geografiska området. I historiska källor beskrivs hur boskap exporterats i stort sett utan avbrott från 1300-talet till mitten av 1800-talet. Som en följd av de upprepade turkiska angreppen upplöstes de mindre livskraftiga bosättningarna i de områden som lämnades, och gränserna övergavs när invånarna flyttade till byar med bättre naturtillgångar. Odlingsverksamheten övergavs i hög grad och samhällena inriktade sig på uppfödning av betesdjur (särskilt boskap för gödning) på egen eller arrenderad övergiven mark. Det gav en extrainkomst som gjorde att man slapp styras av herresätena och kunde lägga den ekonomiska grunden för sin egen utveckling och börja gå mot stadsutveckling. Det är ingen överdrift att säga att uppfödning av ungersk grå boskap blev den ledande ekonomiska sektorn i ett land som i övrigt befann sig i Europas utkant.

”Magyar szürkemarha hús” hade stor betydelse för den ungerska folkkulturen och herdekonstens utveckling. Slaktbiprodukterna kunde användas som råmaterial för herdarnas vardagsredskap. Framför allt djurens horn var värdefulla och användes för att tillverka rikt utsmyckade herdehorn, saltkar eller medicinkärl. Folkkonsten har bevarats i vissa delar av det geografiska området.

I dag är stora områden betesmark i det avgränsade geografiska området föremål för bevarande. Jordbrukare som arbetar där underhåller områdena med hjälp av extensivt bete med särskild hänsyn till bevarandeintressen. Detta utnyttjande är inte bara hållbart och traditionellt utan säkrar också ett långsiktigt bevarande av den värdefulla och skyddade floran och faunan.

5.2   Specifika uppgifter om produkten:

Som ett resultat av den traditionella djurhållningen skiljer sig produktens biokemiska, fysiska och organoleptiska egenskaper enligt punkt 3.2 betydligt från egenskaperna hos annat nötkött på marknaden. De mest framträdande egenskaperna är den minimala droppförlusten, köttets torrt trådiga kvalitet, den låga halten intramuskulärt fett och den ovanliga smaken som påminner om viltkött.

Fettsyrornas sammansättning i ”Magyar szürkemarha hús” ger dessutom näringsfördelar. Försök visar att kött från extensivt utfodrade ungerska grå gödtjurar har betydligt högre halt fleromättade fettsyror än kött från besättningar som hållits intensivt. Hos dessa fleromättade fettsyror är dessutom kvoten mellan två fettsyregrupper [(n-6)/(n-3)] och kvoten mellan linolensyra i grupp n-6 och linolensyra i n-3 3:1 för extensivt utfodrad ungersk grå boskap, och därmed bättre än kvoten 4:1 för extensivt utfodrad boskap av rasen Holstein-Friesian, som betraktas som tillfredsställande. Eftersom denna kvot är 9:1 eller 10:1 för raser som göds intensivt är det rimligt att hävda att den ur kostsynpunkt mest fördelaktiga kvoten mellan fettsyregrupperna n-6 och n-3 uppnås i extensivt utfordrad ungersk grå boskap.

5.3   Orsakssamband mellan det geografiska området och produktens kvalitet eller egenskaper (för SUB) eller en viss kvalitet, ett visst anseende eller en viss annan egenskap som kan hänföras till produkten (för SGB):

Exporten till Europa av ungersk grå boskap som gav råvaran för ”Magyar szürkemarha hús” hade stor betydelse under medeltiden (omkring 100 000 djur per år). Även på den tiden berodde den enorma efterfrågan på produktens utmärkta smak, som inte går att jämföra med smaken hos annat nötkött.

Slaktdjuren drevs till fots till de utländska marknaderna på breda drivningsvägar som anlagts särskilt för detta ändamål. På så sätt nådde ”Magyar szürkemarha hús” köttmarknaderna i Nürnberg, München, Augsburg, Regensburg, Ulm, Strasbourg, Hustopeče, Legrad, Bakar och Venedig och blev en mycket efterfrågad produkt.

Det faktum att denna ungerska boskap betraktades som de bästa slaktdjuren stöds av flera relevanta dokument från den tiden som bevaras i arkiven i de ovannämnda tyska städerna (Augsburg 1578, Nürnberg 1571). Enligt de regler som gällde städer i Tyska riket fick slakteributiker där sådan boskap slaktades inte sälja något annat kött, för att garantera att kött med annat ursprung inte skulle kunna säljas som den äkta produkten.

Den extensiva djurhållningsmetod som bygger på de ovannämnda traditionerna innebär att de djur som ger produkten går mycket längre i samband med betet än vad boskap av standardtyp gör (så mycket som 20–30 km per dag). Vandringen under betet ger ett kött med minimal droppförlust, torrt trådig kvalitet och minimal halt intramuskulärt fett.

”Magyar szürkemarha hús”, som produceras under extensiva förhållanden i en naturlig miljö och utan kemikalier, är en produkt som efterfrågas alltmer på marknaden, och den är därför representativ för Europas kulturella och naturliga mångfald.

Hänvisning till offentliggörandet av specifikationen:

(artikel 5.7 i förordning (EG) nr 510/2006)

http://www.fvm.hu/main.php?folderID=2343


(1)  EUT L 93, 31.3.2006, s. 12.


17.3.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 83/18


Meddelande till Doku Khamatovich Umarov som genom kommissionens förordning (EU) nr 260/2011 lagts till i den förteckning som avses i artiklarna 2, 3 och 7 i rådets förordning (EG) nr 881/2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter

2011/C 83/12

1.

Genom gemensam ståndpunkt 2002/402/Gusp (1) uppmanas unionen att frysa tillgångar (även kallat penningmedel) och ekonomiska resurser som tillhör Usama bin Ladin, medlemmar av al-Qaida-organisationen och talibanerna samt andra personer, grupper, företag och enheter som är associerade med dem, enligt den förteckning som upprättats i enlighet med UNSCR 1267(1999) och 1333(2000) och som ska uppdateras regelbundet av den FN-kommitté som inrättats genom UNSCR 1267(1999).

Den förteckning som upprättats av FN-kommittén omfattar:

al-Qaida, talibanerna och Usama bin Ladin,

fysiska och juridiska personer, enheter, organ och grupper som är associerade med al-Qaida, talibanerna och Usama bin Ladin, and

juridiska personer, enheter och organ som ägs eller kontrolleras av, eller som på annat sätt stöder, någon av dessa associerade personer, enheter, organ och grupper.

Sådana handlingar eller sådan verksamhet som anger att en person, en grupp, ett företag eller en enhet är ”associerad med” al-Qaida, Usama bin Ladin eller talibanerna omfattar följande:

a)

Deltagande i finansiering, planering, underlättande, förberedande eller genomförande av handlingar eller verksamhet som företas av, tillsammans med, i namnet av, på vägnar av eller till stöd för al-Qaida, talibanerna eller Usama bin Ladin, alternativt celler, filialer, utbrytargrupper eller avknoppningar till dessa.

b)

Tillhandahållande, försäljning eller överförande av vapen och därtill hörande materiel till någon av dessa.

c)

Rekrytering till någon av dessa. or

d)

Annat stöd till deras handlingar eller verksamhet.

2.

FN-kommittén beslutade den 10 mars 2011 att lägga till Doku Khamatovich Umarov i förteckningen i fråga. Han får när som helst lämna in en begäran till FN:s ombudsperson, tillsammans med styrkande handlingar, om att beslutet att föra upp honom på FN:s förteckning omprövas. En sådan begäran ska ställas till följande adress:

United Nations — Office of the Ombudsperson

Room TB-08041D

New York, NY 10017

UNITED STATES OF AMERICA

Tfn +1 212 9632671

Fax +1 212 9631300 / 3778

E-post: ombudsperson@un.org

För ytterligare information se http://www.un.org/sc/committees/1267/delisting.shtml

3.

Som en följd av det beslut av FN som avses i punkt 2 har kommissionen antagit förordning (EU) nr 260/2011 (2), som ändrar bilaga I till rådets förordning (EG) nr 881/2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter (3). Genom ändringen, som görs med stöd av artiklarna 7.1 a och 7a.1 i förordning (EG) nr 881/2002 (4), läggs Doku Khamatovich Umarov till i förteckningen i bilaga I till förordningen (nedan kallad bilaga I).

De personer som läggs till i bilaga I omfattas av följande åtgärder enligt förordning (EG) nr 881/2002:

1.

Frysning av alla tillgångar och ekonomiska resurser som tillhör eller ägs eller innehas av de berörda personerna och enheterna samt förbud (för alla) mot att direkt eller indirekt göra tillgångar och ekonomiska resurser tillgängliga för, eller till förmån för, de berörda personerna och enheterna (artiklarna 2 och 2a (5)), and

2.

Förbud mot att direkt eller indirekt bevilja, sälja, tillhandahålla eller överföra teknisk rådgivning, tekniskt stöd eller teknisk utbildning som rör militär verksamhet till de berörda personerna och enheterna (artikel 3).

4.

I artikel 7a i förordning (EG) nr 881/2002 föreskrivs ett förfarande för omprövning om någon som uppförts på förteckningen lägger fram synpunkter på skälen till att vederbörande förts upp på förteckningen. De personer och enheter som genom förordning (EU) nr 260/2011 läggs till i bilaga I får begära information från kommissionen om skälen till att de förts upp på förteckningen. En sådan begäran ska ställas till följande adress:

Europeiska kommissionen

‘Restrictive measures’

Rue de la Loi/Wetstraat 200

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

5.

De berörda personerna och enheterna uppmärksammas också på möjligheten att väcka talan mot förordning (EU) nr 260/2011 vid Europeiska unionens tribunal enligt villkoren i artikel 263 fjärde och sjätte stycket i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

6.

Personuppgifter om de berörda personerna kommer att behandlas enligt förordning (EG) nr 45/2001 (6) om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen (numera unionsinstitutionerna och unionsorganen) behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter. Alla förfrågningar, t.ex. om ytterligare information eller i syfte att utöva sina rättigheter enligt förordning (EG) nr 45/2001 (t.ex. rätten till tillgång till eller rättelse av personuppgifter) ska ställas till kommissionen på den adress som anges i punkt 4.

7.

De personer och enheter som lagts till i bilaga I uppmärksammas på möjligheten att vända sig till de behöriga myndigheterna i medlemsstaten/medlemsstaterna i fråga, enligt förteckningen i bilaga II till förordning (EG) nr 881/2002, med en ansökan om tillstånd att få använda frysta tillgångar och ekonomiska resurser för grundläggande behov eller särskilda betalningar enligt artikel 2a i den förordningen.


(1)  EGT L 139, 29.5.2002, s. 4.

(2)  EUT L 70, 17.3.2011, s. 33.

(3)  EGT L 139, 29.5.2002, s. 9.

(4)  Artikel 7a infördes genom rådets förordning (EU) nr 1286/2009 (EUT L 346, 23.12.2009, s. 42).

(5)  Artikel 2a infördes genom rådets förordning (EG) nr 561/2003 (EUT L 82, 29.3.2003, s. 1).

(6)  EGT L 8, 12.1.2001, s. 1.