ISSN 1725-2504

doi:10.3000/17252504.C_2010.260.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

C 260

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

53 årgången
25 september 2010


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska unionens domstol

2010/C 260/01

Europeiska unionens domstol senaste offentliggörande i Europeiska unionens officiella tidningEUT C 246, 11.9.2010

1

 

Europeiska unionens personaldomstol

2010/C 260/02

Utnämning av den domare som ska ersätta personaldomstolens ordförande såsom behörig att besluta om interimistiska åtgärder

2

 

V   Yttranden

 

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

 

Domstolen

2010/C 260/03

Mål C-297/10: Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesarbeitsgericht (Tyskland) den 16 juni 2010 — Sabine Hennigs mot Eisenbahn-Bundesamt

3

2010/C 260/04

Mål C-298/10: Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesarbeitsgerichts (Tyskland) den 16 juni 2010 — Land Berlin mot Alexander Mai

4

2010/C 260/05

Mål C-309/10: Begäran om förhandsavgörande framställd av Verwaltungsgerichtshof (Österrike) den 29 juni 2010 — Agrana Zucker GmbH mot Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft

4

2010/C 260/06

Mål C-315/10: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal da Relação do Porto (Portugal) den 1 juli 2010 — Companhia Siderúrgica Nacional, CSN Cayman, Ltd. mot Unifer Steel, S.L., BNP — Paribas — Suisse, COLEPCCL (Portugal), S.A., BPI — Banco Português de Investimento, S.A.

5

2010/C 260/07

Mål C-338/10: Begäran om förhandsavgörande framställd av Finanzgericht Hamburg (Tyskland) den 7 juli 2010 — Grünwald Logistik Service GmbH (GLS) mot Hauptzollamt Hamburg-Stadt

5

2010/C 260/08

Mål C-341/10: Talan väckt den 7 juli 2010 — Europeiska kommissionen mot Republiken Polen

6

2010/C 260/09

Mål C-357/10: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italien) den 19 juli 2010 — Duomo Gpa Srl mot Comune di Baranzate

6

2010/C 260/10

Mål C-358/10: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italien) den 19 juli 2010 — Gestione Servizi Pubblici Srl mot Comune di Baranzate

7

2010/C 260/11

Mål C-359/10: Begäran om förhandsavgörande framställd av Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italien) den 19 juli 2010 — Irtel Srl mot Comune di Venegono Inferiore

8

2010/C 260/12

Mål C-366/10: Begäran om förhandsavgörande framställd av High Court of Justice Queen's Bench Division (Administrative Court) (Förenade kungariket) den 22 juli 2010 — The Air Transport Association of America, American Airlines, Inc., Continental Airlines, Inc., United Airlines, Inc. mot The Secretary of State for Energy and Climate Change

9

2010/C 260/13

Mål C-369/10: Överklagande ingett den 22 juli 2010 av Ravensburger AG av den dom som tribunalen meddelade den 19 maj 2010 i mål T-108/09, Ravensburger AG mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) och Educa Borras S.A.

10

2010/C 260/14

Mål C-370/10 P: Överklagande ingett den 23 juli 2010 av Ravensburger AG av den dom som tribunalen (åttonde avdelningen) meddelade den 19 maj 2010 i mål T-243/08, Ravensburger AG mot harmoniseringsbyrån — Educa Borras S.A.

11

2010/C 260/15

Mål C-376/10 P: Överklagande ingett den 27 juli 2010 av Pye Phyo Tay Za av den dom som tribunalen (åttonde avdelningen) meddelade den 19 maj 2010 i mål T-181/08, Pye Phyo Tay Za mot Europeiska unionens råd, Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland och Europeiska kommissionen

11

2010/C 260/16

Mål C-380/10: Talan väckt den 29 juli 2010 — Europeiska kommissionen mot Republiken Finland

13

2010/C 260/17

Mål C-400/10: Begäran om förhandsavgörande framställd av Supreme Court (Irland) den 6 augusti 2010 — J. McB. mot L. E.

13

 

Tribunalen

2010/C 260/18

Förenade målen T-440/07, T-465/07 och T-1/08: Tribunalens beslut av den 7 juli 2010 — Huta Buczek m.fl. mot kommissionen (Anledning saknas att döma i saken)

14

2010/C 260/19

Mål T-252/10 R: Beslut meddelat av tribunalens ordförande den 29 juli 2010 — Cross Czech mot kommissionen (Interimistiskt förfarande — Sjätte ramprogrammet för forskning, teknisk utveckling och demonstration — Skrivelse vilken fastställer de slutsatser som dras i revisionsberättelse — Begäran om uppskov med verkställigheten — Åsidosättande av formkrav — Avvisning)

14

2010/C 260/20

Mål T-286/10 R: Beslut meddelat av tribunalens ordförande den 22 juli 2010 — Fondation IDIAP mot kommissionen (Interimistiskt förfarande — Sjätte ramprogrammet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration — Skrivelse varigenom resultatet av en revision tillkännages — Ansökan om uppskov med verkställigheten och interimistiska åtgärder — Situation som ställer krav på skyndsamhet föreligger inte)

15

2010/C 260/21

Mål T-292/10: Talan väckt den 1 juli 2010 — Monty Program mot kommissionen

15

2010/C 260/22

Mål T-293/10: Talan väckt den 6 juli 2010 — Seven Towns Ltd mot harmoniseringsbyrån

16

2010/C 260/23

Mål T-294/10: Talan väckt den 30 juni 2010 — CBp Carbon Industries, Inc. mot harmoniseringsbyrån

17

2010/C 260/24

Mål T-298/10: Talan väckt den 7 juli 2010 — Arrieta D. Gross mot harmoniseringsbyrån — Toro Araneda (BIODANZA)

17

2010/C 260/25

Mål T-301/10: Talan väckt den 14 juli 2010 — In ‘t Veld mot kommissionen

18

2010/C 260/26

Mål T-302/10: Talan väckt den 15 juli 2010 — Crocs mot harmoniseringsbyrån — Holey Soles och Partenaire Hospitalier International (Utformning av en sko)

19

2010/C 260/27

Mål T-304/10: Talan väckt den 14 juli 2010 — dm drogeriemarkt GmbH & Co. KG mot harmoniseringsbyrån — S.E.M.T.E.E. (caldea)

20

2010/C 260/28

Mål T-306/10: Talan väckt den 23 juli 2010 — Yusef mot kommissionen

20

2010/C 260/29

Mål T-312/10: Talan väckt den 28 juli 2010 — ELE.SI.A mot kommissionen

21

2010/C 260/30

Mål T-313/10: Talan väckt den 26 juli 2010 — Three-N-Products Private mot harmoniseringsbyrån — Shah (AYUURI NATURAL)

22

2010/C 260/31

Mål T-314/10: Talan väckt den 19 juli 2010 — Constellation Brands mot harmoniseringsbyrån (COOK’S)

23

2010/C 260/32

Mål T-318/10: Talan väckt den 23 juli 2010 — Consorzio del vino nobile di Montepulciano m.fl. mot kommissionen

23

2010/C 260/33

Mål T-320/10: Talan väckt den 2 augusti 2010 — Fürstlich Castell'sches Domänenamt mot harmoniseringsbyrån — Castel Frères (CASTEL)

24

2010/C 260/34

Mål T-321/10: Talan väckt den 4 augusti 2010 — SA.PAR. mot harmoniseringsbyrån — Salini Costruttori (GRUPPO SALINI)

25

2010/C 260/35

Mål T-322/10: Talan väckt den 30 juli 2010 — Clasado mot kommissionen

25

 

Personaldomstolen

2010/C 260/36

Mål F-50/10: Talan väckt den 1 juli 2010 — De Roos-Le Large mot kommissionen

27

2010/C 260/37

Mål F-58/10: Talan väckt den 16 juli 2010 — Allgeier mot FRA

27

2010/C 260/38

Mål F-59/10: Talan väckt den 20 juli 2010 — Yvette Barthel m.fl. mot EU-domstolen

28

2010/C 260/39

Mål F-60/10: Talan väckt den 22 juli 2010 — Chiavegato mot kommissionen

28

2010/C 260/40

Mål F-62/10: Talan väckt den 30 juli 2010 — Esders mot kommissionen

28

2010/C 260/41

Mål F-63/10: Talan väckt den 5 augusti 2010 — Lunetta mot kommissionen

29

SV

 


IV Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Europeiska unionens domstol

25.9.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 260/1


2010/C 260/01

Europeiska unionens domstol senaste offentliggörande i Europeiska unionens officiella tidning

EUT C 246, 11.9.2010

Senaste listan över offentliggöranden

EUT C 234, 28.8.2010

EUT C 221, 14.8.2010

EUT C 209, 31.7.2010

EUT C 195, 17.7.2010

EUT C 179, 3.7.2010

EUT C 161, 19.6.2010

Dessa texter är tillgängliga på:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


Europeiska unionens personaldomstol

25.9.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 260/2


Utnämning av den domare som ska ersätta personaldomstolens ordförande såsom behörig att besluta om interimistiska åtgärder

2010/C 260/02

Personaldomstolen har den 8 september 2010 i enlighet med artikel 103.2 i rättegångsreglerna beslutat att domaren Haris Tagaras, ordförande på andra avdelningen, ska ersätta personaldomstolens ordförande när denne är frånvarande eller har förhinder såsom behörig att besluta om interimistiska åtgärder under perioden den 1 oktober 2010–30 september 2011.


V Yttranden

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

Domstolen

25.9.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 260/3


Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesarbeitsgericht (Tyskland) den 16 juni 2010 — Sabine Hennigs mot Eisenbahn-Bundesamt

(Mål C-297/10)

()

2010/C 260/03

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Bundesarbeitsgericht

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Sabine Hennigs

Motpart: Eisenbahn-Bundesamt

Tolkningsfrågor

1.

Utgör det primärrättsliga förbudet mot diskriminering på grund av ålder (nu artikel 21.1 i stadgan om de grundläggande rättigheterna), såsom det kommer till uttryck i direktiv 2000/78/EG (1), hinder för att tillämpa en lönebestämmelse i kollektivavtal för anställda inom den offentliga sektorn, enligt vilken, såsom i 27 § i det federala kollektivavtalet för anställda inom den offentliga sektorn (Bundes-Angestelltentarifvertrag, nedan kallat BAT) jämförd med kollektivavtal nr 35 om löner (Vergütungstarifvertrag), grundlönerna i de olika lönegrupperna anges efter åldersgrupper, också med hänsyn till kollektivavtalsparternas i primärrätten garanterade förhandlingsrätt (nu artikel 28 i stadgan om de grundläggande rättigheterna)?

2.

Om Europeiska unionens domstol besvarar den första frågan jakande, eller om Bundesarbeitsgericht besvarar frågan jakande på grundval av uppgifterna i domstolens förhandsavgörande:

a)

Ger förhandlingsrätten kollektivavtalsparterna handlingsutrymme för att undanröja sådan diskriminering genom att med bibehållande av rättigheterna i det gamla kollektiva lönesystemet låta de anställda omfattas av ett nytt kollektivt lönesystem i vilket hänsyn tas till arbetsuppgifter, prestationer och yrkeserfarenhet?

b)

Ska fråga 2 a besvaras jakande, om den slutgiltiga placeringen av de anställda på nivåerna inom en lönegrupp i det nya kollektiva lönesystemet inte enbart avgörs av vilken åldersgrupp som uppnåtts i det gamla kollektiva systemet, och om de anställda som kommit upp på en högre nivå i det nya systemet i normala fall har större yrkeserfarenhet än de anställda som har placerats på en lägre nivå?

3.

Om Europeiska unionens domstol besvarar frågorna 2 a och b nekande, eller om Bundesarbeitsgericht besvarar frågorna nekande på grundval av uppgifterna i domstolens förhandsavgörande:

a)

Är den direkta diskrimineringen på grund av ålder befogad, eftersom det rör sig om ett legitimt syfte att bevara sociala rättigheter och eftersom ett lämpligt och nödvändigt medel för att uppnå detta syfte är att tillfälligt, inom ramen för en övergångsbestämmelse, alltjämt behandla äldre och yngre [orig. s. 3] anställda olika, om denna särbehandling successivt avskaffas och det enda alternativet faktiskt är att sänka äldre anställdas lön?

b)

Ska fråga 3 a, med hänsyn till förhandlingsrätten och den med denna förknippade friheten i samband med kollektiva förhandlingar, besvaras jakande, om kollektivavtalsparterna kommer överens om en sådan övergångsbestämmelse?

4.

Om Europeiska unionens domstol besvarar frågorna 3 a och b nekande, eller om Bundesarbeitsgericht besvarar frågorna nekande på grundval av uppgifterna i domstolens förhandsavgörande:

Kan det åsidosättande av det primärrättsliga förbudet mot diskriminering på grund av ålder som kännetecknar ett kollektivt lönesystem och som totalt sett medför att det blir ogiltigt, också med hänsyn till de berörda arbetsgivarnas merkostnader med vilka detta är förknippat och med hänsyn till kollektivavtalsparternas förhandlingsrätt, bara undanröjas genom att, när de kollektiva lönebestämmelserna tillämpas, den högsta åldersgruppen läggs till grund tills en ny bestämmelse som är i överensstämmelse med unionsrätten börjar gälla?

5.

Om Europeiska unionens domstol besvarar den fjärde frågan nekande, eller om Bundesarbeitsgericht besvarar frågan nekande på grundval av uppgifterna i domstolens förhandsavgörande:

Är det, mot bakgrund av kollektivavtalsparternas förhandlingsrätt, förenligt med det unionsrättsliga förbudet mot diskriminering på grund av ålder och kravet på en verksam sanktion för den händelse att förbudet åsidosätts, att för kollektivavtalsparterna fastställa en överskådlig tidsfrist (till exempel sex månader) för att retroaktivt undanröja det avtalade lönesystemets ogiltighet, med anvisning om att alltid den högsta åldersgruppen ska läggas till grund när den kollektiva arbetsrätten tillämpas, om ingen ny bestämmelse som är i överensstämmelse med unionsrätten kommer till stånd inom tidsfristen, och vilka tidsramar kan i så fall anges för kollektivavtalsparterna för att ge den nya bestämmelsen som är i överensstämmelse med unionsrätten retroaktiv verkan?


(1)  Rådets direktiv 2000/78/EG av den 27 november 2000 om inrättande av en allmän ram för likabehandling i arbetslivet (EGT L 303, s. 16).


25.9.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 260/4


Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesarbeitsgerichts (Tyskland) den 16 juni 2010 — Land Berlin mot Alexander Mai

(Mål C-298/10)

()

2010/C 260/04

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Bundesarbeitsgericht

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Land Berlin

Motpart: Alexander Mai

Tolkningsfråga

Utgör det primärrättsliga förbudet mot diskriminering på grund av ålder (nu artikel 21.1 i stadgan om de grundläggande rättigheterna), såsom det kommer till uttryck i direktiv 2000/78/EG, (1) hinder för att tillämpa en lönebestämmelse i kollektivavtal för anställda inom den offentliga sektorn, enligt vilken, såsom i 27 § i det federala kollektivavtalet för anställda inom den offentliga sektorn (Bundes-Angestelltentarifvertrag, nedan kallat BAT) jämförd med kollektivavtal nr 35 om löner (Vergütungstarifvertrag), grundlönerna i de olika lönegrupperna anges efter åldersgrupper, också med hänsyn till kollektivavtalsparternas i primärrätten garanterade förhandlingsrätt (nu artikel 28 i stadgan om de grundläggande rättigheterna)?


(1)  Rådets direktiv 2000/78/EG av den 27 november 2000 om inrättande av en allmän ram för likabehandling (EGT L 303, s. 16).


25.9.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 260/4


Begäran om förhandsavgörande framställd av Verwaltungsgerichtshof (Österrike) den 29 juni 2010 — Agrana Zucker GmbH mot Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft

(Mål C-309/10)

()

2010/C 260/05

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Verwaltungsgerichtshof

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Agrana Zucker GmbH

Motpart: Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft

Tolkningsfrågor

1.

Ska artikel 11 i rådets förordning (EG) nr 320/2006 om inrättande av en tillfällig ordning för omstrukturering av sockerindustrin i gemenskapen och om ändring av förordning (EG) nr 1290/2005 om finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken (1) tolkas så, att den tillfälliga omstruktureringsavgiften för socker och inulinsirap som enligt artikel 11.2 fastställs till 113,30 euro per ton av kvoten för regleringsåret 2008/2009, ska tas ut till hela beloppet, även om denna betalning medför att ett (avsevärt) överskott uppkommer i omstruktureringsfonden samtidigt som någon ytterligare ökning av finansieringsbehovet inte tycks föreligga?

2.

Om den första frågan besvaras jakande:

Står artikel 11 i rådets förordning (EG) nr 320/2006 i så fall i strid med principen om tilldelade befogenheter, eftersom denna bestämmelse skulle kunna innebära att en allmän skatt infördes med den tillfälliga omstruktureringsavgiften som inte skulle vara begränsad till finansiering av utgifter som kommer dem som skatten avser tillgodo?


(1)  EUT L 58 av den 28 februari 2006, s. 42.


25.9.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 260/5


Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal da Relação do Porto (Portugal) den 1 juli 2010 — Companhia Siderúrgica Nacional, CSN Cayman, Ltd. mot Unifer Steel, S.L., BNP — Paribas — Suisse, COLEPCCL (Portugal), S.A., BPI — Banco Português de Investimento, S.A.

(Mål C-315/10)

()

2010/C 260/06

Rättegångsspråk: portugisiska

Hänskjutande domstol

Tribunal da Relação do Porto

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Companhia Siderúrgica Nacional, CSN Cayman, Ltd.

Motparter: Unifer Steel, S.L., BNP — Paribas — Suisse, COLEPCCL (Portugal), S.A., BPI — Banco Português de Investimento, S.A.

Tolkningsfrågor

1.

Utgör den omständigheten att de portugisiska rättsliga myndigheterna har slagit fast att de på grund av nationalitet saknar jurisdiktion för att pröva en talan angående en fordran, ett hinder för att ett sådant samband mellan käromålen ska anses föreligga som avses i artiklarna 6.1 och [28] i förordning nr 44/2001 (1), när en annan talan väcks vid de portugisiska domstolarna om återvinning (actio pauliana) och den talan riktas såväl mot gäldenären som mot den tredje man som har förvärvat något — i det förevarande fallet en fordran — och dessutom mot själva förvaltarna av den fordran som har överlåtits till tredje man — och dessa förvaltare har hemvist i Portugal — i syfte att samtliga dessa bolag ska bli bundna av domen när den vinner laga kraft?

2.

Om svaret på frågan är nekande, kan artikel 6.1 i förordning nr 44/2001 då tillämpas fritt på det förevarande målet?


(1)  Rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (EGT L 12, 2001, s. 1).


25.9.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 260/5


Begäran om förhandsavgörande framställd av Finanzgericht Hamburg (Tyskland) den 7 juli 2010 — Grünwald Logistik Service GmbH (GLS) mot Hauptzollamt Hamburg-Stadt

(Mål C-338/10)

()

2010/C 260/07

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Finanzgericht Hamburg

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Grünwald Logistik Service GmbH (GLS)

Motpart: Hauptzollamt Hamburg-Stadt

Giltighetsfråga

Är en antidumpningsbestämmelse som har antagits av Europeiska kommissionen i ett förfarande enligt rådets förordning (EG) nr 384/96 av den 22 december 1995 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen ogiltig på grund av att kommissionen vid antagandet av bestämmelsen använde sig av ett normalvärde som baserade sig på en ”annan skälig grund” (i det aktuella fallet de priser som faktiskt betalas eller ska betalas i gemenskapen för en likadan vara), utan att någon ytterligare utredning gjordes beträffande normalvärdet, efter det att två företag utan framgång hade kontaktats (varvid det ena företaget inte alls hörde av sig, och det andra företaget meddelade att det samtyckte till att samarbeta, men inte hörde av sig igen när frågeformuläret hade skickats ut) i ett land, som av kommissionen ansågs vara jämförbart, och berörda parter hade upplyst kommissionen om ytterligare ett möjligt jämförbart land?


25.9.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 260/6


Talan väckt den 7 juli 2010 — Europeiska kommissionen mot Republiken Polen

(Mål C-341/10)

()

2010/C 260/08

Rättegångsspråk: polska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: J. Enegren och Ł. Habiak)

Svarande: Republiken Polen

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att domstolen ska

fastställa att Republiken Polen har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 16 i rådets direktiv 2000/43/EG av den 29 juni 2000 om genomförandet av principen om likabehandling av personer oavsett deras ras eller etniska ursprung (1) genom att införliva artiklarna 3.1 d–h och 9 i detta direktiv på ett felaktigt och ofullständigt sätt, och

förplikta Republiken Polen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Det materiella tillämpningsområdet för direktiv 2000/43/EG omfattar en serie områden som anges i artikel 3.1 i direktivet. Medlemsstaterna ska i enlighet med artikel 16 i detta direktiv anta de bestämmelser som är nödvändiga för att följa detta direktiv inom samtliga dessa områden (eller se till att dessa bestämmelser genomförs av arbetsmarknadens parter) och underrätta kommissionen om detta. Kommissionen anser att Republiken Polen till dags dato endast delvis uppfyllt denna skyldighet. I sin talan har kommissionen gjort gällande att Republiken Polen införlivat direktivet på ett felaktig och ofullständigt sätt vad gäller medlemskap i en arbetstagar- eller arbetsgivarorganisation eller i andra organisationer vars medlemmar utövar ett visst yrke, inbegripet de förmåner dessa organisationer tillhandahåller, socialt skydd, inklusive social trygghet samt hälso- och sjukvård, sociala förmåner, utbildning, och tillgång till och tillhandahållande av varor och tjänster som är tillgängliga för allmänheten, inklusive bostäder (artikel 3.1 d–h i direktivet). Kommissionen godtar inte de polska myndigheternas argument enligt vilket införlivandet av det ifrågavarande direktivet garanteras av den polska grundlagen, av vissa lagar och av internationella konventioner, vilka angetts under det förfarande som föregick förevarande talan.

Kommissionen gör dessutom gällande att Polen införlivat artikel 9 i direktiv 2000/43/EG på ett felaktigt och ofullständigt sätt. Denna bestämmelse, enligt vilken det ska införas nödvändiga bestämmelser för att skydda enskilda mot ogynnsam behandling eller ogynnsamma följder på grund av klagomål eller förfaranden för att se till att principen om likabehandling följs, gäller samtliga personer och samtliga situationer som omfattas av direktivets tillämpningsområde. De införlivandebestämmelser som de polska myndigheterna tillsänt kommissionen visar enligt den senare att dessa åtgärder endast vidtagits avseende arbetstagare och enbart vad gäller anställning.


(1)  EGT L 180, s. 22.


25.9.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 260/6


Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italien) den 19 juli 2010 — Duomo Gpa Srl mot Comune di Baranzate

(Mål C-357/10)

()

2010/C 260/09

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italien)

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Duomo Gpa Srl

Motpart: Comune di Baranzate

Tolkningsfrågor

1.

Strider det mot artiklarna 15 och 16 i direktiv 2006/123/EG (1) att tillämpa de nationella bestämmelserna i artikel 32.7bis i lagstiftningsdekret nr 185 av den 29 november 2008, vilken bestämmelse infördes genom omvandlingslag nr 2 av den 28 januari 2009 och senare ändrades genom lag nr 14 av den 27 februari 2009, i vilka det, dock med undantag för bolag som till övervägande del ägs av det allmänna, föreskrivs

att tilldelning av kontrakt rörande tjänster avseende påförande, fastställande och indrivning av skatter och avgifter för lokala myndigheters räkning, till rättssubjekt som inte uppfyller det finansiella kravet på att ha ett fullt inbetalat bolagskapital på minst 10 miljoner euro, är ogiltig,

att aktörer, som är upptagna i förteckningen över privata rättssubjekt som är behöriga att bedriva verksamhet avseende påförande och fastställande av skatter och indrivning av skatter och avgifter för provinsernas och kommunernas räkning, är skyldiga att anpassa sitt bolagskapital till den nämnda minimibeloppet enligt artikel 53.3 i lagstiftningsdekret nr 446 av den 15 december 1997 i dess ändrade lydelse,

ett förbud mot att ingå nya kontrakt rörande tillhandahållande av tjänster avseende påförande, fastställande och indrivning av skatter och avgifter för lokala myndigheters räkning eller att delta i anbudsförfaranden avseende tilldelning av sådana kontrakt, till dess att ovannämnda skyldighet att anpassa bolagskapitalet har fullgjorts?

2.

Strider det mot artiklarna 3, 10, 43, 49 och 81 i Fördraget om upprättandet av Ekonomiska gemenskapen att tillämpa bestämmelserna i artikel 32.7bis i lagstiftningsdekret nr 185 av den 29 november 2008, vilken bestämmelse infördes genom omvandlingslag nr 2 av den 28 januari 2009 och senare ändrades genom lag nr 14 av den 27 februari 2009, i vilka det, dock med undantag för bolag som till övervägande del ägs av det allmänna, föreskrivs

att tilldelning av kontrakt rörande tjänster avseende påförande, fastställande och indrivning av skatter och avgifter för lokala myndigheters räkning, till rättssubjekt som inte uppfyller det finansiella kravet på att ha ett fullt inbetalat bolagskapital på minst 10 miljoner euro, är ogiltig,

att aktörer, som är upptagna i förteckningen över privata rättssubjekt som är behöriga att bedriva verksamhet avseende påförande och fastställande av skatter och indrivning av skatter och avgifter för provinsernas och kommunernas räkning, är skyldiga att anpassa sitt bolagskapital till den nämnda minimibeloppet enligt artikel 53.3 i lagstiftningsdekret nr 446 av den 15 december 1997 i dess ändrade lydelse,

ett förbud mot att ingå nya kontrakt rörande tillhandahållande av tjänster avseende påförande, fastställande och indrivning av skatter och avgifter för lokala myndigheters räkning eller att delta i anbudsförfaranden avseende tilldelning av sådana kontrakt, till dess att ovannämnda skyldighet att anpassa bolagskapitalet har fullgjorts?


(1)  EGT L 376, s. 36.


25.9.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 260/7


Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italien) den 19 juli 2010 — Gestione Servizi Pubblici Srl mot Comune di Baranzate

(Mål C-358/10)

()

2010/C 260/10

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italien)

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Gestione Servizi Pubblici Srl

Motpart: Comune di Baranzate

Tolkningsfrågor

1.

Strider det mot artiklarna 15 och 16 i direktiv 2006/123/EG (1) att tillämpa de nationella bestämmelserna i artikel 32.7bis i lagstiftningsdekret nr 185 av den 29 november 2008, vilken bestämmelse infördes genom omvandlingslag nr 2 av den 28 januari 2009 och senare ändrades genom lag nr 14 av den 27 februari 2009, i vilka det, dock med undantag för bolag som till övervägande del ägs av det allmänna, föreskrivs

att tilldelning av kontrakt rörande tjänster avseende påförande, fastställande och indrivning av skatter och avgifter för lokala myndigheters räkning, till rättssubjekt som inte uppfyller det finansiella kravet på att ha ett fullt inbetalat bolagskapital på minst 10 miljoner euro, är ogiltig,

att aktörer, som är upptagna i förteckningen över privata rättssubjekt som är behöriga att bedriva verksamhet avseende påförande och fastställande av skatter och indrivning av skatter och avgifter för provinsernas och kommunernas räkning, är skyldiga att anpassa sitt bolagskapital till den nämnda minimibeloppet enligt artikel 53.3 i lagstiftningsdekret nr 446 av den 15 december 1997 i dess ändrade lydelse,

ett förbud mot att ingå nya kontrakt rörande tillhandahållande av tjänster avseende påförande, fastställande och indrivning av skatter och avgifter för lokala myndigheters räkning eller att delta i anbudsförfaranden avseende tilldelning av sådana kontrakt, till dess att ovannämnda skyldighet att anpassa bolagskapitalet har fullgjorts?

2.

Strider det mot artiklarna 3, 10, 43, 49 och 81 i Fördraget om upprättandet av Ekonomiska gemenskapen att tillämpa bestämmelserna i artikel 32.7bis i lagstiftningsdekret nr 185 av den 29 november 2008, vilken bestämmelse infördes genom omvandlingslag nr 2 av den 28 januari 2009 och senare ändrades genom lag nr 14 av den 27 februari 2009, i vilka det, dock med undantag för bolag som till övervägande del ägs av det allmänna, föreskrivs

att tilldelning av kontrakt rörande tjänster avseende påförande, fastställande och indrivning av skatter och avgifter för lokala myndigheters räkning, till rättssubjekt som inte uppfyller det finansiella kravet på att ha ett fullt inbetalat bolagskapital på minst 10 miljoner euro, är ogiltig,

att aktörer, som är upptagna i förteckningen över privata rättssubjekt som är behöriga att bedriva verksamhet avseende påförande och fastställande av skatter och indrivning av skatter och avgifter för provinsernas och kommunernas räkning, är skyldiga att anpassa sitt bolagskapital till den nämnda minimibeloppet enligt artikel 53.3 i lagstiftningsdekret nr 446 av den 15 december 1997 i dess ändrade lydelse,

ett förbud mot att ingå nya kontrakt rörande tillhandahållande av tjänster avseende påförande, fastställande och indrivning av skatter och avgifter för lokala myndigheters räkning eller att delta i anbudsförfaranden avseende tilldelning av sådana kontrakt, till dess att ovannämnda skyldighet att anpassa bolagskapitalet har fullgjorts?


(1)  EGT L 376, s. 36.


25.9.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 260/8


Begäran om förhandsavgörande framställd av Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italien) den 19 juli 2010 — Irtel Srl mot Comune di Venegono Inferiore

(Mål C-359/10)

()

2010/C 260/11

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italien)

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Irtel Srl

Motpart: Comune di Venegono Inferiore

Tolkningsfrågor

1.

Strider det mot artiklarna 15 och 16 i direktiv 2006/123/EG (1) att tillämpa de nationella bestämmelserna i artikel 32.7bis i lagstiftningsdekret nr 185 av den 29 november 2008, vilken bestämmelse infördes genom omvandlingslag nr 2 av den 28 januari 2009 och senare ändrades genom lag nr 14 av den 27 februari 2009, i vilka det, dock med undantag för bolag som till övervägande del ägs av det allmänna, föreskrivs

att tilldelning av kontrakt rörande tjänster avseende påförande, fastställande och indrivning av skatter och avgifter för lokala myndigheters räkning, till rättssubjekt som inte uppfyller det finansiella kravet på att ha ett fullt inbetalat bolagskapital på minst 10 miljoner euro, är ogiltig,

att aktörer, som är upptagna i förteckningen över privata rättssubjekt som är behöriga att bedriva verksamhet avseende påförande och fastställande av skatter och indrivning av skatter och avgifter för provinsernas och kommunernas räkning, är skyldiga att anpassa sitt bolagskapital till den nämnda minimibeloppet enligt artikel 53.3 i lagstiftningsdekret nr 446 av den 15 december 1997 i dess ändrade lydelse,

ett förbud mot att ingå nya kontrakt rörande tillhandahållande av tjänster avseende påförande, fastställande och indrivning av skatter och avgifter för lokala myndigheters räkning eller att delta i anbudsförfaranden avseende tilldelning av sådana kontrakt, till dess att ovannämnda skyldighet att anpassa bolagskapitalet har fullgjorts?

2.

Strider det mot artiklarna 3, 10, 43, 49 och 81 i Fördraget om upprättandet av Ekonomiska gemenskapen att tillämpa bestämmelserna i artikel 32.7bis i lagstiftningsdekret nr 185 av den 29 november 2008, vilken bestämmelse infördes genom omvandlingslag nr 2 av den 28 januari 2009 och senare ändrades genom lag nr 14 av den 27 februari 2009, i vilka det, dock med undantag för bolag som till övervägande del ägs av det allmänna, föreskrivs

att tilldelning av kontrakt rörande tjänster avseende påförande, fastställande och indrivning av skatter och avgifter för lokala myndigheters räkning, till rättssubjekt som inte uppfyller det finansiella kravet på att ha ett fullt inbetalat bolagskapital på minst 10 miljoner euro, är ogiltig,

att aktörer, som är upptagna i förteckningen över privata rättssubjekt som är behöriga att bedriva verksamhet avseende påförande och fastställande av skatter och indrivning av skatter och avgifter för provinsernas och kommunernas räkning, är skyldiga att anpassa sitt bolagskapital till den nämnda minimibeloppet enligt artikel 53.3 i lagstiftningsdekret nr 446 av den 15 december 1997 i dess ändrade lydelse,

ett förbud mot att ingå nya kontrakt rörande tillhandahållande av tjänster avseende påförande, fastställande och indrivning av skatter och avgifter för lokala myndigheters räkning eller att delta i anbudsförfaranden avseende tilldelning av sådana kontrakt, till dess att ovannämnda skyldighet att anpassa bolagskapitalet har fullgjorts


(1)  EGT L 376, s. 36.


25.9.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 260/9


Begäran om förhandsavgörande framställd av High Court of Justice Queen's Bench Division (Administrative Court) (Förenade kungariket) den 22 juli 2010 — The Air Transport Association of America, American Airlines, Inc., Continental Airlines, Inc., United Airlines, Inc. mot The Secretary of State for Energy and Climate Change

(Mål C-366/10)

()

2010/C 260/12

Rättegångsspråk: engelska

Hänskjutande domstol

High Court of Justice Queen's Bench Division (Administrative Court)

Parter i målet vid den nationella domstolen

Sökande: The Air Transport Association of America, American Airlines, Inc., Continental Airlines, Inc., United Airlines, Inc.

Motpart: The Secretary of State for Energy and Climate Change

Giltighetsfrågor

1.

Kan samtliga eller vissa av följande folkrättsliga regler åberopas i målet i syfte att angripa lagenligheten av direktiv 2003/87/EG (1), i dess lydelse enligt direktiv 2008/101/EG (2) (nedan tillsammans kallade direktivet), i den del som sistnämnda direktiv innebär att luftfartsverksamhet omfattas av Europeiska unionens system för handel med utsläppsrätter:

a)

Den sedvanerättsliga principen att varje stat har absolut och ensam suveränitet över sitt luftrum?

b)

Den sedvanerättsliga principen att ingen stat med giltig verkan kan göra anspråk på suveränitet över någon del av det fria havet?

c)

Den sedvanerättsliga principen om frihet att flyga över det fria havet?

d)

Den sedvanerättsliga principen att luftfartyg som flyger över det fria havet uteslutande är underkastade registreringsstatens jurisdiktion, såvida inte annat uttryckligen föreskrivits i ett internationellt avtal (motparten har bestritt att det föreligger någon sedvanerättslig princip med denna innebörd)?

e)

Chicagokonventionen (särskilt artiklarna 1, 11, 12, 15 och 24)?

f)

Open Skies avtalet (särskilt artiklarna 7, 11.2 c och 15.3)?

g)

Kyotoprotokollet (särskilt artikel 2.2)?

För det fall fråga 1 ska besvaras jakande:

2.

Är direktivet ogiltigt om och i den utsträckning som det innebär att systemet för handel med utsläppsrätter är tillämpligt på de delar av flygningar (antingen i allmänhet eller som görs med luftfartyg som är registrerade i tredjeländer), vilka äger rum utanför EU medlemsstaternas luftrum, på grund av att en eller flera av de ovannämnda sedvanerättsliga principerna i folkrätten åsidosätts?

3.

Är direktivet ogiltigt om och i den utsträckning som det innebär att systemet för handel med utsläppsrätter är tillämpligt på de delar av flygningar (antingen i allmänhet eller som görs med luftfartyg som är registrerade i tredjeländer), vilka äger rum utanför EU medlemsstaternas luftrum

a)

på grund av att artiklarna 1, 11 och/eller 12 i Chicagokonventionen åsidosätts, eller

b)

på grund av att artikel 7 i Open Skies avtalet åsidosätts?

4.

Är direktivet ogiltigt om och i den utsträckning som det innebär att systemet för handel med utsläppsrätter är tillämpligt på luftfartsverksamhet

a)

på grund av att artikel 2.2 i Kyotoprotokollet och artikel 15.3 i Open Skies avtalet åsidosätts,

b)

på grund av att artikel 15 i Chicagokonventionen, ensam eller jämförd med artiklarna 3.4 och 15.3 i Open Skies avtalet, åsidosätts, eller

c)

på grund av att artikel 24 i Chicagokonventionen, ensam eller jämförd med artikel 11.2 c i Open Skies avtalet, åsidosätts?


(1)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen och om ändring av rådets direktiv 96/61/EG (Text av betydelse för EES), EUT L 275, s. 32.

(2)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/101/EG av den 19 november 2008 om ändring av direktiv 2003/87/EG så att luftfartsverksamhet införs i systemet för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen (Text av betydelse för EES), EUT L 8, 2009, s. 3.


25.9.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 260/10


Överklagande ingett den 22 juli 2010 av Ravensburger AG av den dom som tribunalen meddelade den 19 maj 2010 i mål T-108/09, Ravensburger AG mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) och Educa Borras S.A.

(Mål C-369/10)

()

2010/C 260/13

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Ravensburger AG (ombud: H. Harte-Bavendamm, M. Goldmann, Rechtsanvwälte)

Övrig part i målet: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån)

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

förklara att överklagandet av tribunalens dom av den 19 maj 2010 (T-108/09) kan upptas till sakprövning,

upphäva tribunalens dom,

upphäva det beslut som fattats av andra överklagandenämnden den 8 januari 2009 (ärende R 305/2008-2) och, i den mån det behövs, annulleringsmyndighetens beslut av den 3 september 2006 (ärende 1107C),

i den mån det är nödvändigt, återförvisa ärendet till harmoniseringsbyrån för en ny prövning och

förplikta intervenienten och harmoniseringsbyrån att ersätta klagandens rättegångskostnader.

Grunder och huvudargument

Klaganden gör gällande att den överklagade domen ska upphävas på följande grunder:

1.

Tribunalen har missuppfattat bevisning i den mån den felaktigt har återgett klagandens sakliga förklaringar angående förteckningen över de varor som omfattas av det aktuella gemenskapsvarumärket, genom att uttala att det ”i förevarande mål är ostridigt att de varor för vilka det aktuella varumärket är registrerat inbegriper, bland annat, minnesspel”.

2.

Tribunalen har missuppfattat bevisning genom att tillämpa artiklarna 52.1 a och 7.1 c i förordningen om gemenskapsvarumärken (1) i förening och tillämpat ett bristfälligt och överdrivet restriktivt kriterium vid bedömningen av ett ordmärkes beskrivande karaktär, nämligen registrering som gemenskapsvarumärke nr 1 203 629, ”MEMORY”.

3.

Tribunalen har missuppfattat bevisning genom att tillämpa artiklarna 52.1 a och 7.1 c i förordningen om gemenskapsvarumärken i förening och tillämpat ett bristfälligt och överdrivet restriktivt kriterium vid bedömningen av ett ordmärkes särskiljningsförmåga, nämligen registrering som gemenskapsvarumärke nr 1 203 629, ”MEMORY”.

4.

Tribunalen har missuppfattat bevisning genom att nästan uteslutande hänvisa till ett förmodat språkbruk i avlägset belägna icke-europeiska länder.


(1)  Rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (EUT L 78, s. 1)


25.9.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 260/11


Överklagande ingett den 23 juli 2010 av Ravensburger AG av den dom som tribunalen (åttonde avdelningen) meddelade den 19 maj 2010 i mål T-243/08, Ravensburger AG mot harmoniseringsbyrån — Educa Borras S.A.

(Mål C-370/10 P)

()

2010/C 260/14

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Ravensburger AG (ombud: H. Harte-Bavendamm och M. Goldmann, Rechtsanwälte)

Övriga parter i målet: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån), Educa Borras S.A.

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

ta upp överklagandet av tribunalens dom av den 19 maj 2010 (mål T-243/08) till prövning,

upphäva tribunalens domen,

ogiltigförklara det beslut som andra överklagandenämnden fattade den 8 april 2008 (ärende R 597/2007-2),

återförvisa ärendet till harmoniseringsbyrån för en ny prövning, i den mån det är nödvändigt, och

förplikta intervenienten och harmoniseringsbyrån att ersätta klagandens rättegångskostnader avseende detta överklagande.

Grunder och huvudargument

Tribunalen gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning när den fann att den omständigheten att de äldre varumärkena var kända inte skulle beaktas när den gjorde bedömningen att rekvisiten i artiklarna 8.1 b och 8.5 i förordningen om gemenskapsvarumärken (1) inte var uppfyllda.

Tribunalen åsidosatte systematiken i artikel 8 i förordningen om gemenskapsvarumärken genom att göra en enda bedömning av de faktiska omständigheterna avseende likheten, vilken fick effekter enligt både artikel 8.1 b och artikel 8.5 i förordningen om gemenskapsvarumärken, trots det att det ska göras helt olika bedömningar för var och en av dessa bestämmelser.

Tribunalen gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning och åsidosatte artikel 76 i förordningen om gemenskapsvarumärken genom att i sin bedömning inte invända mot andra överklagandenämndens slutsats, enligt vilken marknadsförhållandena för användningen av företagsmärke å ena sidan och varumärke för specifika produkter å andra sidan, var irrelevanta.

Tribunalen åsidosatte artikel 77 i förordningen om gemenskapsvarumärken när den inte beaktade överklagandenämndens uppenbart felaktiga användning av sin befogenhet att fatta skönsmässiga beslut om när muntlig förhandling ska hållas.


(1)  Rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärke (EUT L 78, s. 1).


25.9.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 260/11


Överklagande ingett den 27 juli 2010 av Pye Phyo Tay Za av den dom som tribunalen (åttonde avdelningen) meddelade den 19 maj 2010 i mål T-181/08, Pye Phyo Tay Za mot Europeiska unionens råd, Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland och Europeiska kommissionen

(Mål C-376/10 P)

()

2010/C 260/15

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Pye Phyo Tay Za (ombud: D. Anderson, QC, M. Lester, barrister och G. Martin, solicitor)

Övriga parter i målet: Europeiska unionens råd, Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland, Europeiska kommissionen

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva tribunalens dom i dess helhet,

fastställa att förordningen 194/2008 (1) av den 25 februari 2008 är en nullitet i den del den berör klaganden, och

förplikta rådet att ersätta rättegångskostnaderna för detta överklagande och rättegångskostnaderna för förfarande vid tribunalen.

Grunder och huvudargument

1.

Klaganden gör gällande att följande huvudsakliga fel återkommer i hela tribunalens dom. Tribunalen godtog det som rådet anförde om att frysning av klagandens penningmedel var motiverat på grund av att klaganden är en ”familjemedlem” till en ”ledande affärsman”, nämligen till sin far Tay Za. Tribunalen slog fast att klaganden därför inte är förtecknad som en enskild individ, utan som tillhörande en kategori av personer, vilket medför att klaganden förlorar allt det processuella skydd som han annars hade varit berättigad till om han hade varit förtecknad som en enskild individ. Detta skydd innefattar ett krav på att institutionerna lägger fram bevisning för att motivera att han anges i förteckningen, och en grundläggande rätt till försvar.

2.

Enligt klaganden är detta synsätt — juridiskt och utifrån de faktiska omständigheterna i målet — felaktigt. Klaganden är inte upptagen i förordningen för att han tillhör en kategori ”familjemedlemmar”, utan han är förtecknad som en namngiven enskild individ på den uttryckliga grunden att han själv presumeras dra fördel av den ekonomiska politik som förs av regeringen i Burma/Myanmar. Det är därför uppenbart att klaganden är berättigad till skydd för sina rättigheter enligt gemenskapsrättens allmänna principer.

3.

Klaganden gör därutöver gällande att tribunalens dom innehåller följande rättsliga fel.

4.

För det första fann tribunalen felaktigt att artiklarna 60 och 301 EG utgjorde en tillräcklig rättslig grund för förordningen. Klaganden hävdar att det föreligger en otillräcklig anknytning mellan klaganden och militärregimen i Burma/Myanmar. Klaganden varken styr över, eller har anknytning till någon som styr över Burma/Myanmar. Han står inte heller under direkt eller indirekt kontroll av någon i en styrande position. Den omständigheten att han är son till någon som rådet anser har dragit fördel av regimen är otillräcklig. Tribunalen konstaterade felaktigt att rådet — eftersom institutionerna (enligt tribunalens egen bedömning) hade haft behörighet att införa mer långtgående handelsembargon gentemot Burma/Myanmar — a fortiori har behörighet att förordna om denna frysning av penningmedel för en enskild individ.

5.

För det andra gjorde tribunalen sig skyldig till en felaktig rättstillämpning när den fann att klaganden har bevisbördan för att han inte drar fördel av regimen. Bevisbördan borde ligga på rådet att motivera att restriktiva åtgärder vidtas avseende klaganden samt lägga fram bevis till stöd för detta.

6.

För det tredje fann tribunalen felaktigt att rådet hade iakttagit sin motiveringsskyldighet avseende att klaganden hade tagits upp i förordningen. Klaganden anför att när rådet namnger en enskild person i en förordning på den uttryckliga grunden att denne drar fördel av en regims ekonomiska politik, måste rådet uppge särskilda och konkreta skäl för denna uppfattning i förhållande till klaganden personligen.

7.

För det fjärde gjorde tribunalen sig skyldig till en felaktig rättstillämpning när den fann att klaganden inte omfattades av rätten till försvar. Rätten till försvar, vilken omfattar rätten till en rättvis rättegång och rätten till en effektiv domstolsprövning är grundläggande aspekter av rättsstatsbegreppet inom den Europeiska unionen, vilka är tillämpliga närhelst unionens institutioner vidtar åtgärder som direkt berör och missgynnar enskilda personer. Därutöver gjorde sig tribunalen skyldig till en felaktig rättstillämpning när den fann att klagandens rätt till försvar (förutsatt att klaganden omfattas av rätten till försvar) inte hade blivit åsidosatt, eftersom en förhandling inte hade kunnat leda till något annat resultat. Detta på grund av att klaganden inte hade kommit in med uppgifter som hade kunnat medföra en annan bedömning.

8.

För det femte gjorde tribunalen en felaktig prövning av beslut, genom vilka en person har tagits upp i en bilaga till en förordning om frysning av tillgångar. En domstolsprövning av lagenligheten av ett sådant beslut ska omfatta såväl den bedömning av de fakta och omständigheter som har åberopats som grund för åtgärden, som den bevisningen och de uppgifter som ligger till grund för denna bedömning.

9.

Slutligen gjorde tribunalen sig skyldig till en felaktig rättstillämpning när den inte godtog klagandens argument att hans äganderätt hade blivit åsidosatt och att förordningen var oberättigad och oproportionerlig, i den mån den avsåg honom.


(1)  Rådets förordning (EG) nr 194/2008 av den 25 februari 2008 om förlängning och skärpning av de restriktiva åtgärderna mot Burma/Myanmar och om upphävande av förordning (EG) nr 817/2006 (EUT L 66, s. 1).


25.9.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 260/13


Talan väckt den 29 juli 2010 — Europeiska kommissionen mot Republiken Finland

(Mål C-380/10)

()

2010/C 260/16

Rättegångsspråk: svenska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: A. Alcover San Pedro och K. Nyberg)

Svarande: Republiken Finland

Yrkanden

fastställa att Republiken Finland när det gäller landskapet Åland har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG av den 14 mars 2007 (1) om upprättande av en infrastruktur för rumslig information i Europeiska gemenskapen (Inspire), genom att inte anta alla de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa direktivet eller, i vart fall genom att inte underrätta kommissionen om detta, och

förplikta Republiken Finland att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Fristen för att införliva direktivet löpte ut den 14 maj 2009.


(1)  EUT L 108, s. 1


25.9.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 260/13


Begäran om förhandsavgörande framställd av Supreme Court (Irland) den 6 augusti 2010 — J. McB. mot L. E.

(Mål C-400/10)

()

2010/C 260/17

Rättegångsspråk: engelska

Hänskjutande domstol

Supreme Court (Irland)

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: J. McB.

Svarande: L. E.

Tolkningsfrågan

Utgör rådets förordning (EG) nr 2201/2003 (1) av den 27 november 2003 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar samt om upphävande av förordning (EG) nr 1347/2000 (2) — vare sig den tolkas i enlighet med artikel 7 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna eller inte — hinder för att en medlemsstat ställer upp krav i lag om att ett barns far, när han inte är gift med modern, ska ha införskaffat ett förordnande av en behörig domstol, genom vilket han anförtros vårdnad, för att fadern ska anses ha sådan vårdnad som innebär att ett bortförande av barnet från det land där det har sin hemvist anses olovligt, i den mening som avses i artikel 2.11 i denna förordning?


(1)  Rådets förordning (EG) nr 2201/2003 av den 27 november 2003 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar samt om upphävande av förordning (EG) nr 1347/2000, EUT L 338, s. 1.

(2)  Rådets förordning (EG) nr 1347/2000 av den 29 maj 2000 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar för makars gemensamma barn, EUT L 160, s. 19.


Tribunalen

25.9.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 260/14


Tribunalens beslut av den 7 juli 2010 — Huta Buczek m.fl. mot kommissionen

(Förenade målen T-440/07, T-465/07 och T-1/08) (1)

(Anledning saknas att döma i saken)

2010/C 260/18

Rättegångsspråk: polska

Parter

Sökande: Huta Buczek Sp. z o.o. (Sosnowiec, Polen) (ombud: advokaten D. Szlachetko-Reiter) (mål T-440/07), Emilian Salej, i egenskap av konkursförvaltare för Technologie Buczek S.A. (Laryszów, Polen), Technologie-Buczek S.A. (Sosnowiec) (ombud: advokaten D. Szlachetko-Reiter) (mål T-465/07) och Buczek Automotive Sp. z o.o. (Sosnowiec) (ombud: inledningsvis advokaten T. Gackowski, därefter advokaten D. Szlachetko-Reiter och slutligen advokaten J. Jurczyk) (mål T-1/08).

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: K. Gross, M. Kaduczak, A. Stobiecka-Kuik och K. Herrmann)

Part som har intervenerat till stöd för sökandena: Republiken Polen (ombud: inledningsvis M. Niechciał, därefter M. Krasnodebska-Tomkiel och M. Rzotkiewicz) (målen T-440/07 och T-1/08).

Saken

Talan om delvis ogiltigförklaring av kommissionens beslut C(2007) 5087 slutlig av den 23 oktober 2007 rörande statligt stöd C 23/2006 (f.d. NN 35/2006) som Republiken Polen har beviljat stålproducenten Technologie Buczek Groupe.

Avgörande

1.

Det finns inte längre någon anledning att döma i saken i mål T-465/07, som väcktes av Emilian Salej.

2.

Parterna ska bära sina rättegångskostnader som är hänförliga till mål T-465/07, som väcktes av Emilian Salej.


(1)  EUT C 64, 8.3.2008.


25.9.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 260/14


Beslut meddelat av tribunalens ordförande den 29 juli 2010 — Cross Czech mot kommissionen

(Mål T-252/10 R)

(Interimistiskt förfarande - Sjätte ramprogrammet för forskning, teknisk utveckling och demonstration - Skrivelse vilken fastställer de slutsatser som dras i revisionsberättelse - Begäran om uppskov med verkställigheten - Åsidosättande av formkrav - Avvisning)

2010/C 260/19

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Cross Czech a.s. (Prag, Republiken Tjeckien) (ombud: advokaten T. Schollaert)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: R. Lyal och W. Roels)

Saken

Ansökan om uppskov med verkställigheten av kommissionens skrivelse av den 12 mars 2010 i vilken kommissionen fastställer de slutsatser som dragits vid revisionen av de kostnadsredovisningar sökanden inkommit med för perioden 1 februari 2005–30 april 2008 avseende projekten eMapps.com, CEEC IST NET och Transfer-East.

Avgörande

1.

Ansökan om interimistiska åtgärder avslås.

2.

Beslut om rättegångskostnader meddelas senare.


25.9.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 260/15


Beslut meddelat av tribunalens ordförande den 22 juli 2010 — Fondation IDIAP mot kommissionen

(Mål T-286/10 R)

(Interimistiskt förfarande - Sjätte ramprogrammet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration - Skrivelse varigenom resultatet av en revision tillkännages - Ansökan om uppskov med verkställigheten och interimistiska åtgärder - Situation som ställer krav på skyndsamhet föreligger inte)

2010/C 260/20

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Fondation de l'Institut de recherche IDIAP (Martigny, Schweiz) (ombud: advokaten G. Chapus-Rapin)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: F. Dintilhac och A. Sauka)

Saken

Ansökan om uppskov med verkställigheten av kommissionens skrivelse av den 11 maj 2010, varigenom kommissionen tillkännagav resultatet av revisionen av de kostnadsredovisningar som sökanden ingett för perioden från den 1 oktober 2006 till den 30 september 2007 såvitt avser projektet Amida och för perioden den 1 januari 2006 till den 31 december 2007 såvitt avser projekten Bacs och Dirac.

Avgörande

1.

Ansökan om interimistiska åtgärder avslås

2.

Beslut om rättegångskostnader kommer att meddelas senare.


25.9.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 260/15


Talan väckt den 1 juli 2010 — Monty Program mot kommissionen

(Mål T-292/10)

()

2010/C 260/21

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Monty Program AB (Tusby, Finland) (ombud: advokaten H. Anttilainen-Mochnacz och C. Pouncey, solicitor)

Svarande: Europeiska kommissionen

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara artikel 1 i kommissionens beslut nr K(2010) 142 slutlig av den 21 januari 2010, i ärende COMP/M.5529 — Oracle mot Sun Microsystems, och

förplikta kommissionen att ersätta sökandens rättegångskostnader.

Grunder och huvudargument

Sökanden yrkar med stöd av artikel 263 FEUF ogiltigförklaring av artikel 1 i kommissionens beslut nr K(2010) 142 slutlig av den 21 januari 2010 i ärende COMP/M.5529, Oracle/Sun Microsystems, genom vilket Oracle Corporations förvärv av ensam kontroll över Sun Microsystems förklaras förenligt med den gemensamma marknaden och EES-avtalet i enlighet med rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1).

Sökanden åberopar följande grunder till stöd för sina yrkanden.

Den sökande gör gällande att kommissionen har gjort en felaktig bedömning av Oracles åtaganden och därmed åsidosatt artikel 2 i EG:s koncentrationsförordning och tillkännagivande från kommissionen om korrigerande åtgärder (2). Enligt sökanden har kommissionen gjort sig skyldig till felaktig rättstillämpning genom att felaktigt ha klassificerat Oracles tio löften om framtida ageranden som nya faktiska omständigheter som möjliggör undanröjandet av alla konkurrensfarhågor och ett ovillkorligt godkännandebeslut.

Den sökande gör vidare gällande att kommissionen genom att inte tillämpa tillkännagivande från kommissionen om korrigerande åtgärder, och därmed underlåtit att marknadstesta löftena, har åsidosatt både grundläggande processuella bestämmelser och principen om berättigade förväntningar, i och med att den sökande berövades möjligheten att formellt lägga fram sina synpunkter på Oracles kända åtaganden.

Genom att klassificera Oracles löften som nya faktiska omständigheter snarare än som åtaganden har kommissionen dessutom gjort sig skyldig till maktmissbruk.

Kommissionen har vidare åsidosatt artikel 2 i EG:s koncentrationsförordning genom att felaktigt ha bedömt följderna av löftena efter koncentrationen och kommissionen har därigenom inte uppfyllt de beviskrav som den är skyldig att uppfylla enligt gemenskapsrätten, och följaktligen gjort en uppenbart oriktigt bedömning. Kommissionen har gjort sig skyldig till felaktig rättstillämpning genom att anta ett godkännandebeslut enligt artikel 2 i EG:s koncentrationsförordning.

Sökanden gör slutligen gällande att kommissionen har gjort en uppenbart oriktig bedömning av konkurrenstrycket på Oracle efter koncentrationen från andra konkurrenter med öppen källkod. Kommissionen har gjort en felaktig bedömning när den funnit att andra leverantörer av databaser med öppna källkoder skulle ersätta konkurrenstrycket som utgjordes av MySQL (Sun Microsystems huvudsakliga databasprogramvara), om Oracle tog bort MySQL från marknaden efter koncentrationen.


(1)  Rådets förordning (EG) nr 139/2004 av den 20 januari 2004 om kontroll av företagskoncentrationer (”EG:s koncentrationsförordning”) (EUT L 24, s. 1).

(2)  Tillkännagivande från kommissionen om korrigerande åtgärder som kan godtas enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004 och kommissionens förordning (EG) nr 802/2004 (EUT C 267, 2008, s. 1).


25.9.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 260/16


Talan väckt den 6 juli 2010 — Seven Towns Ltd mot harmoniseringsbyrån

(Mål T-293/10)

()

2010/C 260/22

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Seven Towns Ltd (London, Förenade kungariket) (ombud: advokaten E. Schäfer)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån)

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

delvis ogiltigförklara det beslut som fattats av harmoniseringsbyråns första överklagandenämnd den 29 april 2010 i ärende R 1475/2009-1 i den del som ansökan om gemenskapsvarumärke nr 5650817 avslogs, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna, inklusive sökandens kostnader för rättsligt ombud.

Grunder och huvudargument

Sökt gemenskapsvarumärke: En färg som i sig utgör ett varumärke och beskrivs som ”sex ytor som är geometriskt anordnade i tre par av parallella ytor, med varje par arrangerat i rät vinkel till de andra två paren karakteriserat av att (1) två närliggande ytor har olika färg, och (2) varje sådan yta har en rutnätsstruktur formad av svarta kanter som delar ytan i nio lika segment”. De uppgivna färgerna är rött (PMS 200C), grönt (PMS 347C), blått (PMS 293C) orange (PMS 021C), gult (PMS 012C), vitt och svart för varor i klass 28 — ansökan om gemenskapsvarumärke nr 5650817

Granskarens beslut: Avslag på ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke

Överklagandenämndens beslut: Upphävande av det angripna beslutet och avslag på ansökan om gemenskapsvarumärke nr 5650817

Grunder: Till stöd för sin talan åberopar sökanden två grunder.

Som första grund gör sökanden gällande att reglerna för handläggning inte har följts i det angripna beslutet genom att artikel 80.1 och 80.2 i rådets förordning (EG) nr 207/2009 i förening med regel 53.a i kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 har åsidosatts, eftersom överklagandenämnden felaktigt prövade sakfrågan.

Som andra grund gör sökanden gällande att reglerna om en rättvis rättegång inte har beaktats i det angripna beslutet genom att artikel 64.1 i rådets förordning (EG) nr 207/2009 har åsidosatts, eftersom överklagandenämnden grundade sitt beslut på helt nya skäl utan att ha uppmanat sökanden att inkomma med synpunkter.


25.9.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 260/17


Talan väckt den 30 juni 2010 — CBp Carbon Industries, Inc. mot harmoniseringsbyrån

(Mål T-294/10)

()

2010/C 260/23

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: CBp Carbon Industries, Inc. (New York, Förenta staterna) (ombud: J. Fish, solicitor och S. Malynicz, barrister)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

Ogiltigförklara det beslut som första överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån fattade den 21 april 2010 i ärende R 1361/2009-1,

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökt gemenskapsvarumärke: Ordmärket CARBON GREEN för varor i klass 17 — ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke nr 973531

Granskarens beslut: Avslag på ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke

Överklagandenämndens beslut: Avslag på överklagandet

Grunder: Sökanden har åberopat två grunder till stöd för sin talan.

I den första grunden har sökanden anfört att det omtvistade beslutet innebär åsidosättande av artikel 7.1 b i rådets förordning nr 207/2009, eftersom överklagandenämnden gjorde en felaktig bedömning av det ifrågavarande varumärkets särskiljningsförmåga i förhållande till de aktuella varorna.

I den andra grunden har sökanden anfört att det omtvistade beslutet innebär åsidosättande av artikel 7.1 c i rådets förordning nr 207/2009, eftersom överklagandenämnden i) gjorde en felaktig bedömning av det ifrågavarande varumärkets innebörd och syntax samt av dess lämplighet eller att det utgör en omedelbar och direkt beskrivande benämning för den ifrågavarande varan ii) å ena sidan gjorde en riktig bedömning när den fann att omsättningskretsen var specialiserad, men å andra sidan underlät att göra gällande omständigheter som visar att varumärket är beskrivande för en sådan omsättningskrets och iii) underlät att på grundval av föreliggande bevisning göra gällande att rimlig sannolikhet förelåg på det relevanta specialiserade området för att andra handlare kunde ha för avsikt att använda kännetecknet i framtiden.


25.9.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 260/17


Talan väckt den 7 juli 2010 — Arrieta D. Gross mot harmoniseringsbyrån — Toro Araneda (BIODANZA)

(Mål T-298/10)

()

2010/C 260/24

Ansökan är avfattad på engelska

Parter

Sökande: Christina Arrieta D. Gross (Hamburg, Tyskland) (ombud: advokaten J.-P. Ewert)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

Motpart vid överklagandenämnden: Rolando Mario Toro Araneda (Santiago, Chile)

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara beslutet från andra överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre markanden (varumärken, mönster och modeller) av den 13 april 2010 i ärende R 1149/2009-2,

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna, och

förplikta motparten vid överklagandenämnden att, vid en eventuell intervention i förevarande mål, ersätta rättegångskostnaderna samt de kostnader som har uppkommit vid överklagandenämnden.

Grunder och huvudargument

Sökande av gemenskapsvarumärke: Motparten vid överklagandenämnden

Sökt gemenskapsvarumärke: Figurmärket ”BIODANZA”, för varor och tjänster i klasserna 16, 41 och 44

Innehavare av det varumärke eller kännetecken som åberopats som hinder för registrering i invändningsförfarandet: Sökanden

Varumärke eller kännetecken som åberopats som hinder för registrering: Den tyska varumärkesregistreringen nr 2905152 för ordmärket ”BIODANZA”, för varor och tjänster i klasserna 16 och 41, den danska varumärkesregistreringen nr VA 199500708 för ordmärket ”BIODANZA”, för varor och tjänster i klasserna 16, 41 och 44

Invändningsenhetens beslut: Delvist bifall till invändningen avseende vissa av de omtvistade varorna och tjänsterna, och bifall på ansökan för de återstående varorna i ansökan

Överklagandenämndens beslut: Bifall av överklagandet, upphävande av det omtvistade beslutet och avslag på invändningen i sin helhet

Grunder: Till stöd för sin talan åberopar sökanden två grunder.

Som första grund gör sökanden gällande att artikel 42.2 och 42.5 i rådets förordning (EG) nr 207/2009 har åsidosatts i det omtvistade beslutet, eftersom överklagandenämnden felaktigt ansåg att sökanden inte hade bevisat att det äldre varumärket verkligen har använts i en medlemsstat, i vilken det äldre nationella varumärket är skyddat för användning inom gemenskapen.

Som andra grund anser sökanden att regel 22.2 i kommissionens förordning nr 2868/95 har åsidosatts i det omtvistade beslutet, eftersom överklagandenämnden underlät att uppmana sökanden att tillhandahålla de bevis som krävdes, vilket borde ha specificerats.


25.9.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 260/18


Talan väckt den 14 juli 2010 — In ‘t Veld mot kommissionen

(Mål T-301/10)

()

2010/C 260/25

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Sophie in ‘t Veld (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaterna O. Brouwer och J. Blockx)

Svarande: Europeiska kommissionen

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara kommissionens beslut av den 4 maj 2010, ref. SG.E.3/HP/psi-Ares(2010)234950, att helt avslå sökandens bekräftande ansökan om tillgång till handlingar, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna, inklusive förekommande intervenienters rättegångskostnader.

Grunder och huvudargument

Sökanden yrkar ogiltigförklaring, enligt artikel 263 FEUF, av kommissionens beslut av den 4 maj 2010 att helt neka tillgång till handlingar gällande förhandlingarna om ett nytt handelsavtal för bekämpning av varumärkesförfalskning, som sökanden begärde enligt förordning (EG) nr 1049/2001 (1).

Sökanden åberopar följande grunder till stöd för sina yrkanden.

I kommissionens beslut åsidosätts artikel 8.3 i förordning nr 1049/2001 eftersom tillgång till ett antal handlingar som den sökande hade begärt avslogs implicit, då den däri inte förklaras varför tillgång till dessa handlingar avslogs.

Beslutet i fråga grundade sig dessutom på en felaktig tillämpning av artikel 4.4 i förordning nr 1049/2001 eftersom kommissionen inte tillämpade artikel 4.4 som en förfaranderegel om samråd med den berörda tredje parten, utan som ytterligare ett undantag till skyldigheten att lämna ut handlingar.

I kommissionens beslut har det vidare gjorts en rättslig och faktisk felaktig tillämpning av artikel 4.1 a tredje strecksatsen i förordning nr 1049/2001 på grundval av följande:

eftersom de skäl som kommissionen har angett är allmänt hållna, kan de i princip inte omfattas av undantagen för skyddet för det allmänna samhällsintresset i fråga om Europeiska unionens internationella förbindelser, och

eftersom det angripna beslutet innehåller uppenbart oriktiga bedömningar av enskilda handlingar.

Om tribunalen dessutom anser att någon del av de handlingar som sökanden har begärt omfattas av artikel 4.1 tredje strecksatsen i förordning nr 1049/2001, gör sökanden gällande att artikel 4.6 har tillämpats felaktigt och att proportionalitetsprincipen har åsidosatts i den mån kommissionen har underlåtit att beakta huruvida det var lämpligt att bevilja delvis tillgång och att begränsa avslaget till de delar av handlingarna där det var lämpligt och strikt nödvändigt.

Sökanden gör slutligen gällande att kommissionen inte har uppfyllt sin motiveringsskyldighet i beslutet i fråga och att den därmed har brutit mot artikel 296 FEUF.


(1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar (EUT L 145, s. 43).


25.9.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 260/19


Talan väckt den 15 juli 2010 — Crocs mot harmoniseringsbyrån — Holey Soles och Partenaire Hospitalier International (Utformning av en sko)

(Mål T-302/10)

()

2010/C 260/26

Ansökan är avfattad på engelska

Parter

Sökande: Crocs, Inc. (Delaware, USA) (ombud: I.R. Craig, Solicitor)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller).

Motparter vid överklagandenämnden: Holey Soles Holdings Ltd (Vancouver, Canada) och Partenaire Hospitalier International (La Haie Foissière, Frankrike)

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att förstainstansrätten ska

ogiltigförklara det beslut som fattats av harmoniseringsbyråns tredje överklagandenämnd den 26 mars 2010 (ärende R 9/2009-3)

förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Registrerat gemenskapsmönster som är föremål för ansökan om ogiltighetsförklaring: Nr 257001-0001 (sko)

Innehavare av det gemenskapsmönstret: Sökanden

Part som ansökt om ogiltighetsförklaring av gemenskapsmönstret: Motparterna vid överklagandenämnden

Annulleringsenhetens beslut: Bifall på ansökan om ogiltighetsförklaring

Överklagandenämndens beslut: Avslag på överklagandet

Grunder: Sökanden hävdar att det omtvistade beslutet strider mot artiklarna 7.1 och 6.1 i rådets förordning (EG) nr 6/2002, eftersom överklagandenämnden har tillämpat dessa artiklar på ett felaktigt sätt, vilket har lett till att överklagandenämnden kommit till felaktiga slutsatser vad avser gemenskapsmönstrets eller gemenskapsmodellens nyhetsvärde, individuella kännetecken och tekniska funktion.


25.9.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 260/20


Talan väckt den 14 juli 2010 — dm drogeriemarkt GmbH & Co. KG mot harmoniseringsbyrån — S.E.M.T.E.E. (caldea)

(Mål T-304/10)

()

2010/C 260/27

Ansökan är avfattad på engelska

Parter

Sökande: dm drogeriemarkt GmbH & Co. KG (Karlsruhe, Tyskland) (ombud: O. Bludovsky och P. Hiller, advokater)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

Motpart vid överklagandenämnden: S.E.M.T.E.E. (Escaldes Engornay, Andorra)

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

Ogiltigförklara det beslut som första överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån fattade den 29 april 2010 i ärende R 899/2009-1 och upphäva registreringen av sökandens varumärke,

I andra hand ogiltigförklara det beslut som första överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån fattade den 29 april 2010 i ärende R 899/2009-1 och återförvisa ärendet till harmoniseringsbyrån,

I tredje hand ogiltigförklara det beslut som första överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån fattade den 29 april 2010 i ärende R 899/2009-1.

Grunder och huvudargument

Sökande av gemenskapsvarumärke: Motparten vid överklagandenämnden

Sökt gemenskapsvarumärke: Figurmärket i orange, blått och vitt ”caldea”, för varor och tjänster i klasserna 3, 35, 37, 42, 44 och 45 — ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke nr 5691845

Innehavare av det varumärke eller kännetecken som åberopats som hinder för registrering i invändningsförfarandet: sökanden

Varumärke eller kännetecken som åberopats som hinder för registrering: Den internationella varumärkesregistreringen nr 894004 av ordmärket BALEA för varor och tjänster i klasserna 3, 5 och 8

Invändningsenhetens beslut: avslag på invändningen

Överklagandenämndens beslut: avslag på överklagandet

Grunder: åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009, eftersom överklagandenämnden gjorde en felaktig bedömning när den fann att risk för förväxling mellan de ifrågavarande varumärkena inte förelåg.


25.9.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 260/20


Talan väckt den 23 juli 2010 — Yusef mot kommissionen

(Mål T-306/10)

()

2010/C 260/28

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Hani El Sayyed Elsebai Yusef (London, Förenade kungariket) (ombud: E. Grieves, Barrister, och H. Miller, Solicitor)

Svarande: Europeiska kommissionen

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

fastställa att kommissionens underlåtelse att ta bort sökandens namn från bilaga 1 till rådets förordning (EG) 881/2002 var rättstridig,

förplikta kommissionen att omedelbart ta bort sökandens namn från ovannämnda bilaga, och

förplikta kommissionen att bära sina rättegångskostnader samt ersätta sökandens rättegångskostnader och de rättshjälpsbelopp sökanden i förskott mottagit från domstolens kassa.

Grunder och huvudargument

Sökanden yrkar med stöd av artikel 265 FEUF att kommissionens förordning (EG) nr 1629/2005 av den 5 oktober 2005 om ändring för femtiofjärde gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 beträffande införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter (1) ska upphävas vad beträffar honom.

Sökanden har till stöd för sin talan åberopat tre grunder.

Sökanden har anfört att kommissionen underlät att vid något tillfälle individuellt pröva grunden för upptagandet av sökandens namn i bilaga 1eller kräva några skäl för upptagandet.

Sökanden har vidare gjort gällande att kommissionen underlät att tillhandahålla någon motivering till upptagandet av sökandens namn i bilaga 1 vilket står i strid med sökandens rätt till en verksam domstolsprövning, rätten till försvar och rätten till egendom enligt Europeiska konventionen om mänskliga rättigheter.

Slutligen har sökanden framfört att kommissionens underlåtelse att ta bort sökandens namn från bilaga 1 är irrationell eftersom det inte finns några skäl som uppfyller villkoren för upptagande i bilaga 1 och United Kingdom Foreign and Commonwealth Office anser att sökanden inte längre uppfyller de relevanta villkoren.


(1)  EUT 2005 L 260, s. 10


25.9.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 260/21


Talan väckt den 28 juli 2010 — ELE.SI.A mot kommissionen

(Mål T-312/10)

()

2010/C 260/29

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Elettronica e sistemi per automazione (ELE.SI.A) SpA (Guidonia Montecelio, Italien) (ombud: advokaterna S. Bariatti, P. Tomassi och P. Caprile)

Svarande: Europeiska kommissionen

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

förklara att ELE.SI.A har uppfyllt sina avtalsförpliktelser,

förklara att kommissionen har åsidosatt sina avtalsförpliktelser genom att inte betala det belopp den är skyldig för ELE.SI.A:s prestationer och genom att återkräva de belopp som redan betalats ut,

följaktligen förplikta kommissionen att betala 83 627,68 euro exklusive ränta, avseende ELE.SI.A:s kostnader inom ramen för Projektet vilka kommissionen ännu inte ersatt,

följaktligen ogiltigförklara, återkalla — även genom att utfärda motsvarande kreditnotor — eller hur som helst förklara att de debitnotor som kommissionen använt för att återkräva betalningen från ELE.SI.A är rättsstridiga, samt förplikta kommissionen att betala skadestånd, och

i alla händelser, förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Det konsortium som sökandebolaget är samordnare för har ingått ett avtal med kommissionen om genomförande av projektet ”I-Way, Intelligent co-operative system in cars for road safety”, finansierat med anslag inom ramen för ”sjätte ramprogrammet för forskning och teknologisk utveckling”.

Med hänsyn till att allvarliga oegentligheter hade ägt rum under utvecklingen av projektet, beslutade Europeiska kommissionen att dra tillbaka kontraktet.

Sökanden anser för det första att kommissionens agerande strider fullständigt mot de relevanta avtalsbestämmelserna och tillämpliga rättsprinciper, närmare bestämt principerna om likhet, proportionalitet och god förvaltningssed. För det andra anser sökanden att kommissionen inte har för avsikt att medge någon betalningsskyldighet, trots att samtliga avtalsförpliktelser har utförts korrekt under nästan hela den period på 36 månader som stadgas i avtalet. Kommissionen grundar sig därvid för övrigt på ett revisionsförfarande som innehåller flera oegentligheter, detta trots att sökanden samarbetat lojalt under hela avtalsperioden och även därefter.

Till stöd för sina yrkanden gör sökandebolaget gällande att det kontinuerligt har uppfyllt sina avtalsförpliktelser på ett korrekt sätt, trots att kommissionen har åsidosatt artiklarna II.1.11, II.16.1, II.16.2 och II.29 i de allmänna avtalsbestämmelserna, såväl som rätten till försvar och bestämmelserna i förordning nr 2185/96 (1).


(1)  Rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 av den 11 november 1996 om de kontroller och inspektioner på platsen som kommissionen utför för att skydda Europeiska gemenskapernas finansiella intressen mot bedrägerier och andra oegentligheter (EGT L 292, s. 2).


25.9.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 260/22


Talan väckt den 26 juli 2010 — Three-N-Products Private mot harmoniseringsbyrån — Shah (AYUURI NATURAL)

(Mål T-313/10)

()

2010/C 260/30

Ansökan är avfattad på engelska

Parter

Sökande: Three-N-Products Private Ltd (New Delhi, Indien) (ombud: advokten C. Jäger)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

Motpart vid överklagandenämnden: S Shah, A Shah, M Shah — ett enkelt bolag enligt engelsk rätt som bedriver verksamhet under namnet FUDCO (Wembley, Förenade kungariket)

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det beslut som fjärde överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) antog den 1 juni 2010 i ärende R 1005/2009-4,

förplikta svaranden att fastställa det beslut som invändningsenheten vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) antog den 2 juli 2009 och avslå registreringsansökan för gemenskapsvarumärke nr 5805387 i sin helhet,

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna,

förplikta motparten vid överklagandenämnden att ersätta rättegångskostnaderna, inbegripet sökandens kostnader vid överklagandenämnden och invändningsenheten, om denna part intervenerar i förevarande mål.

Grunder och huvudargument

Sökande av gemenskapsvarumärke: motparten vid överklagandenämnden

Sökt gemenskapsvarumärke: ordmärket ”AYUURI NATURAL” för varor i klasserna 3 och 5

Innehavare av det varumärke eller kännetecken som åberopats som hinder för registrering i invändningsförfarandet: sökanden

Varumärke eller kännetecken som åberopats som hinder för registrering: gemenskapsfigurmärket ”Ayur”, registrerat som nr 2996098 för bland annat varor i klasserna 3 och 5, gemenskapsordmärket AYUR, registrerat som nr 5429469 för bland annat varor i klasserna 3 och 5

Invändningsenhetens beslut: bifall av invändningen och avslag på registreringsansökan i sin helhet

Överklagandenämndens beslut: bifall av överklagandet, upphävande av det angripna beslutet och avslag på invändningen

Grunder: Sökanden har åberopat två grunder till stöd för sin talan.

I den första grunden har sökanden gjort gällande att det angripna beslutet utgör ett åsidosättande av artiklarna 7 och 8 i rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken genom att överklagandenämnden felaktigt konstaterade att det inte förelåg någon förväxlingsrisk och att de äldre varumärkena hade en suggestiv bibetydelse i förhållande till de ifrågavarande varorna, vilket ansågs minska varumärkenas särskiljningsförmåga.

I den andra grunden har sökanden gjort gällande att det angripna beslutet utgör ett åsidosättande av artikel 65.2 i förordning nr 207/2009 genom att överklagandenämnden överskred sin behörighet när den antog det angripna beslutet, eftersom det inte antogs på objektiv grund och saknar rättslig grund.


25.9.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 260/23


Talan väckt den 19 juli 2010 — Constellation Brands mot harmoniseringsbyrån (COOK’S)

(Mål T-314/10)

()

2010/C 260/31

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Constellation Brands, Inc. (New York, Amerikas förenta stater) (ombud: B. Brandreth, barrister)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara beslutet från första överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre markanden (varumärken, mönster och modeller) av den 29 april 2010 i ärendet R 1048/2009-1,

återförvisa ärendet till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) och förordna om att återställande av försutten tid ska beviljas för ansökan om gemenskapsvarumärke nr 942128, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökt gemenskapsvarumärke: Ordmärket ”COOK’S”

Varumärkes- och registeravdelningens beslut: Avslag på ansökan om återställande av försutten tid och fastställande av upphävandet av registreringen som gemenskapsvarumärke nr 942128

Överklagandenämndens beslut: Avslag på ansökan

Grunder: Åsidosättande av artikel 81 i rådets förordning nr 207/2009 eftersom överklagandenämnden felaktigt tillämpade artikeln och felaktigt bedömde omständigheterna när den fann att sökandens företrädare hade underlåtit att iaktta all omsorg som hade betingats av omständigheterna.


25.9.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 260/23


Talan väckt den 23 juli 2010 — Consorzio del vino nobile di Montepulciano m.fl. mot kommissionen

(Mål T-318/10)

()

2010/C 260/32

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Consorzio del vino nobile di Montepulciano (Montepulciano, Italien), Contucci di Alamanno Contucci & C. Società Agricola Sas (Montepulciano), Villa S. Anna Società Semplice Agricola di Fabroni Anna S. E M. Società Semplice (Montepulciano), IlConventino Società Agricola per Azioni (Montepulciano) (ombud: advokaterna D. Dodaro, S. Cianciullo, G. Brini och G. Nazzi)

Svarande: Europeiska kommissionen

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

förklara att den ändring som gjorts av bilaga XV till kommissionens förordning (EG) nr 607/2009 är ogiltig och inte kan tillämpas, alternativt ogiltigförklara den, i den mån det tekniska fel som behöver rättas till endast anses vara placeringen av beteckningen för druvsorten Montepulciano under del B i nämnda bilaga, med tillämpning av undantagsbestämmelsen i artikel 62.3 och 62.4 i förordning 607/09 på den skyddade ursprungsbeteckningen ”Vino Nobile di Montepulciano” utan hänsyn tagen till dess faktiska särart, eller

i andra hand, förklara att den ändring som gjorts av nämnda bilaga XV är ogiltig och inte kan tillämpas, alternativt ogiltigförklara den, i den mån — i syfte att flytta över beteckningen för druvsorten Montepulciano till del A i bilagan enligt artikel 62.3 i förordning (EG) nr 607/2009, som rör namnen på de druvsorter som består av eller innehåller en skyddad ursprungsbeteckning — den skyddade ursprungsbeteckningen anses bestå endast av ordet Montepulciano, medan det traditionella uttrycket ”Vino Nobile di” utelämnats, trots att den utgör av en integrerad del av den erkända beteckningen, och

förplikta Europeiska kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Talan är riktad mot förordning nr 401/2010 (1), i den mån kommissionen genom denna förordning — i syfte att rätta till ett fel vid placeringen av namnet Montepulciano under del B i bilaga XV till förordning nr 607/2009 (2) — flyttat namnet till del A i nämnda bilaga och samtidigt strukit det traditionella uttrycket ”Vino Nobile di Montepulciano” från första kolumnen i tabellen.

Kommissionen har därigenom klassificerat en åtgärd som en förflyttning trots att den har en mycket större inverkan än så, genom att den är avgörande för tillämpningsområdet för artikel 62.3 i förordning nr 607/2009. Detta är ett klart fall av maktmissbruk, då bestämmelsen i fråga på ett otillbörligt sätt utnyttjas för ändamål som går utöver syftena med bestämmelsen, till skada för producenterna av Vino Nobile di Montepulciano, för Consorzio del Vino Nobile och allmänt sett för konsumenterna och marknaden.

Sökanden gör även gällande att artikel 23 i TRIPs-avtalet har åsidosatts. De anför därvid att den felaktiga strykningen av det traditionella uttrycket ”Vino Nobile” ur den skyddade ursprungsbeteckningen inte är en åtgärd som är tillräcklig eller lämplig för att uppnå TRIPs-avtalets syften, då detta ökar risken för förväxling, särskilt för icke-italienska konsumenter inom gemenskapen, som lätt kan ta miste på olika etiketter med ordet ”Montepulciano”. Skillnaden mellan de olika produkter som bär samma beteckning blir därmed inte tillräckligt tydliga, när beteckningen i fråga vid ett tillfälle används för att ange produktens ursprung i den geografiska regionen med samma namn, utan det traditionella uttrycket, och vid ett annat tillfälle som typbeteckning som placeras före, inte efter, den geografiska angivelsen.


(1)  Kommissionens förordning (EU) nr 401/2010 av den 7 maj 2010 om ändring och rättelse av förordning (EG) nr 607/2009 om vissa tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 479/2008 när det gäller skyddade ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar, traditionella uttryck, märkning och presentation av vissa vinprodukter (EUT L 117, s. 13).

(2)  Kommissionens förordning (EG) nr 607/2009 av den 14 juli 2009 om vissa tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 479/2008 när det gäller skyddade ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar, traditionella uttryck, märkning och presentation av vissa vinprodukter (EUT L 193, s. 60).


25.9.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 260/24


Talan väckt den 2 augusti 2010 — Fürstlich Castell'sches Domänenamt mot harmoniseringsbyrån — Castel Frères (CASTEL)

(Mål T-320/10)

()

2010/C 260/33

Ansökan är avfattad på engelska

Parter

Sökande: Fürstlich Castell'sches Domänenamt, Albrecht Fürst zu Castell-Castell (Castell, Tyskland) (ombud: R. Kunze, solicitor och advokaterna G. Würtenberger och T. Wittman)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån)

Motpart vid överklagandenämnden: Castel Frères SA (Blanquefort, Frankrike)

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara det beslut som fattades av harmoniseringsbyråns andra överklagandenämnd den 4 maj 2010 i ärende R 962/2009-2, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Registrerat gemenskapsvarumärke som är föremål för ansökan om ogiltighetsförklaring: Ordmärket CASTEL för varor i klass 33 — Gemenskapsvarumärke nr 2678167.

Innehavare av gemenskapsvarumärket: Motparten vid överklagandenämnden.

Part som ansökt om ogiltighetsförklaring av gemenskapsvarumärket: Sökanden.

Varumärkesrätt som innehas av den som ansökt om ogiltighetsförklaring: Parten som ansökt om ogiltighetsförklaring har grundat sin ansökan på absoluta registreringshinder enligt artikel 7 i rådets förordning (EG) nr 207/2009.

Annulleringsenhetens beslut: Avslag på ansökan om ogiltighetsförklaring.

Överklagandenämndens beslut: Avslag på överklagandet.

Grunder: Åsidosättande av artikel 7 i rådets förordning nr 207/2009, eftersom överklagandenämnden (i) å ena sidan helt riktigt fann att ”Castell” utgör en erkänd ursprungsangivelse för vin, medan nämnden å andra sidan felaktigt fann att det var tydligt att det angripna varumärket CASTEL var olikt Castell, och att det följaktligen kunde registreras, (ii) genom att konstatera att det är vanligt förekommande att CASTEL används som benämning för slott inom vinindustrin, inte drog slutsatsen att CASTEL inte kunde registreras. Åsidosättande av artiklarna 63, 64, 75 och 76 i rådets förordning nr 207/2009, eftersom överklagandenämnden inte i tillräcklig utsträckning beaktade de omständigheterna och argumenten som framförts. Åsidosättande av artikel 65 i rådets förordning nr 207/2009, eftersom överklagandenämnden agerade utanför sitt lagliga kompetensområde (ultra vires) då nämnden motiverade sitt beslut med doktrinen om en ”friktionsfri parallell förekomst på marknaden” (peaceful coexistence), även om det inte är uppenbart att denna doktrin kan tillämpas avseende registreringen av ett varumärke.


25.9.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 260/25


Talan väckt den 4 augusti 2010 — SA.PAR. mot harmoniseringsbyrån — Salini Costruttori (GRUPPO SALINI)

(Mål T-321/10)

()

2010/C 260/34

Ansökan är avfattad på italienska

Parter

Sökande: SA.PAR. Srl (Rom, Italien) (ombud: advokaterna A. Masetti Zannini de Concina, M. Bussoletti och G. Petrocchi)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller).

Motpart vid överklagandenämnden: Salini Costruttori SpA (Rom, Italien)

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

bifalla förevarande talan,

ogiltigförklara det beslut som fattats av harmoniseringsbyråns första överklagandenämnd den 21 april 2010, på grund av ett åsidosättande av artiklarna 52.1 b och 53.1 a i varumärkesförordningen och på grund av den bristfälliga motiveringen av beslutet,

förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta kostnaderna för förevarande förfarande och för förfarandet vid överklagandenämnden.

Grunder och huvudargument

Registrerat gemenskapsvarumärke som är föremål för ansökan om ogiltighetsförklaring: Ordmärket ”GRUPPO SALINI” (registreringsansökan nr 3 832 161), för tjänster i klasserna 36, 37 och 42

Innehavare av gemenskapsvarumärket: Sökanden

Part som ansökt om ogiltighetsförklaring av gemenskapsvarumärket: SALINI COSTRUTTORI S.p.A.

Varumärkesrätt som innehas av den som ansökt om ogiltighetsförklaring: Det välkända varumärket, de facto-varumärket, domännamnet och firman ”SALINI” för tjänster i klasserna 36, 37 och 42.

Annulleringsenhetens beslut: Avslag på ansökan om ogiltighetsförklaring.

Överklagandenämndens beslut: Upphävande av annulleringsenhetens beslut och ogiltigförklaring av gemenskapsvarumärket.

Grunder: Åsidosättande av artikel 53.1 jämförd med artikel 8.1 b och 8.2 c i förordning nr 207/2009 om gemenskapsvarumärken, åsidosättande av artikel 52.1 b i nämnda förordning, samt bristfällig motivering.


25.9.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 260/25


Talan väckt den 30 juli 2010 — Clasado mot kommissionen

(Mål T-322/10)

()

2010/C 260/35

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Clasado Ltd. (Milton Keynes, Förenade kungariket) (ombud: G.C. Facenna, barrister samt M.E. Guinness och M.C. Hann, solicitors)

Svarande: Europeiska kommissionen

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara de delar av kommissionens förordningar (EU) nr 382/2010 (1) och nr 384/2010 (2) av den 5 maj 2010 som avser de hälsopåståenden som sökanden gjort angående BimunoBT (BGOS) Prebiotic, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökanden yrkar i förevarande mål ogiltigförklaring i enlighet med artikel 263 FEUF av de delar i kommissionens förordningar (EU) nr 382/2010 och nr 384/2010 av den 5 maj 2010 där det beslutades att de hälsopåståenden som sökanden gjort angående BimunoBT (BGOS) Prebiotic — ett prebiotiskt näringstillskott som framtagits för att stödja immunsystemet och en sund mag-tarmfunktion, samt minska risken för turistdiarré, inte uppfyller kraven i förordning (EG) nr 1924/2006, och därför inte bör godkännas.

Sökanden åberopar följande grunder till stöd för sin talan.

Kommissionen har åsidosatt ett grundläggande formkrav genom att anta de aktuella förordningarna, närmare bestämt förfarandet enligt artiklarna 16.6 och 17 i förordning (EG) nr 1924/2006 (3) för att sökanden och allmänheten ska få lämna synpunkter.

Kommissionen genom detta handlande även åsidosatt artikel 38.1 i förordning (EG) nr 178/2002 (4) enligt vilken Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet ska se till att dess arbete utförs med en hög grad av öppenhet.

Genom att kommissionen fann att de ytterligare synpunkter som Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet den 4 december 2009 framfört angående sökandens ansökning inte utgjorde ett yttrande, eller del av yttrande, i den mening som avses i artikel 16 i förordning (EG) nr 1924/2006, har dessutom de aktuella förordningarna antagits utifrån en felaktig rättstillämpning.

När de angripna förordningarna antogs åsidosattes dessutom såväl Clasados rätt att bli hörd enligt artikel 41 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (5), som principen om skydd för berättigade förväntningar.

Slutligen har kommissionen även åsidosatt principen om god förvaltningssed — vilket är en av de allmänna principer som är gemensamma för medlemsstaternas konstitutionella traditioner — och i synnerhet sin skyldighet att i egenskap av beslutsfattare enligt artikel 17 i förordning (EG) nr 1924/2006 noggrant och självständigt pröva all relevant information den tagit del av.


(1)  Kommissionens förordning (EU) nr 382/2010 av den 5 maj 2010 om icke-godkännande av vissa andra hälsopåståenden om livsmedel än sådana som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa (EUT L 113, s. 1).

(2)  Kommissionens förordning (EU) nr 384/2010 av den 5 maj 2010 om godkännande respektive icke-godkännande av vissa hälsopåståenden om livsmedel som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa (EUT L 113, s. 6).

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1924/2006 av den 20 december 2006 om näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel (EUT L 404, s. 9).

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (EGT L 31, s. 1).

(5)  Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (EUT C 83, s. 389).


Personaldomstolen

25.9.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 260/27


Talan väckt den 1 juli 2010 — De Roos-Le Large mot kommissionen

(Mål F-50/10)

()

2010/C 260/36

Rättegångsspråk: nederländska

Parter

Sökande: Simone Thérèse De Roos-Le Large ('s Hertogenbosch, Nederländerna) (ombud: advokaterna E. Lutjens och M. H. van Loon)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av kommissionens beslut att förplikta sökanden att återbetala den del av efterlevnadspensionen efter hans avlidna mor som utbetalats till ett för högt belopp

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara kommissionens beslut av den 12 maj 2010 i enlighet med artikel 264 FUEF,

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.


25.9.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 260/27


Talan väckt den 16 juli 2010 — Allgeier mot FRA

(Mål F-58/10)

()

2010/C 260/37

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Timo Allgeier (Wien, Österrike) (ombud: juristerna L. Levi och M. Vandenbussche)

Svarande: Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter

Saken och beskrivning av tvisten

Talan avser dels ogiltigförklaring av svarandens beslut att inte pröva sökandens klagomål avseende trakassering, dels fastställande av att sökanden utsatts för trakassering av hans överordnade, och ersättning för ekonomisk och ideell skada.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara det beslut som fattats av byrån för grundläggande rättigheter den 16 oktober 2009 genom vilket sökandens anspråk avslogs eftersom det inte erkändes att sökanden hade utsatts för trakasseri av M och A och, vid behov, ogiltigförklara beslutet av den 6 april 2010 genom vilket klagomålet avslogs,

fastställa att sökanden har utsatts för trakasseri av M och A och att alla disciplinära åtgärder som detta föranleder ska vidtas, eller alternativt i) inleda en ny administrativ utredning, som är rättvis, oberoende och opartisk genom inrättande av en expertgrupp för att genomföra den administrativa utredningen, och ii) vidta alla nödvändiga åtgärder för att en rättvis utredning ska kunna genomföras utan att någon som helst påtryckning eller inblandning förekommer,

tillerkänna sökanden ersättning för den ekonomiska skada som lidits, vilken preliminärt beräknas uppgå till 71 823,23 EUR,

bevilja 85 000 EUR som ersättning för den ideella skada som uppkommit genom det sätt på vilket hela förfarandet genomförts samt det beslut som fattats, och

förplikta byrån för grundläggande rättigheter att ersätta rättegångskostnaderna.


25.9.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 260/28


Talan väckt den 20 juli 2010 — Yvette Barthel m.fl. mot EU-domstolen

(Mål F-59/10)

()

2010/C 260/38

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Yvette Barthel (Arlon, Belgien) med flera (ombud: advokaterna S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis och E. Marchal)

Svarande: EU-domstolen

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av EU-domstolens beslut att avslå sökandenas begäran om ersättning för skiftarbete enligt artikel 1.1 första strecksatsen i förordning (EKSG, EEG, Euratom) nr 300/76 av den 9 februari 1976, fastställande av de grupper av tjänstemän som är berättigade till ersättning för skiftarbete samt storleken på och villkoren för denna ersättning (EGT L 38, s. 1; svensk specialutgåva, område 1 volym 1, s. 0116).

Sökandenas yrkanden

Sökandena yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara det beslut som fattats av justitiesekreteraren vid Europeiska unionens domstol att avslå sökandenas begäran av den 8 juni 2009, om ersättning för skiftarbete från och med den 20 december 2006 enligt artikel 1.1 första strecksatsen i (EKSG, EEG, Euratom) nr 300/76 av den 9 februari 1976, och

förplikta EU-domstolen att ersätta rättegångskostnaderna.


25.9.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 260/28


Talan väckt den 22 juli 2010 — Chiavegato mot kommissionen

(Mål F-60/10)

()

2010/C 260/39

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Fulvia Chiavegato (Bettembourg, Luxemburg) (ombud: advokaten F. Frabetti)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av förteckningen över de tjänstemän som befordrats vid 2009 års befordringsomgång och, anslutningsvis, av de till detta beslut hörande förberedande rättsakterna

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara förteckningen över befordrade tjänstemän avseende befordringsomgången 2009, vilken tillsättningsmyndigheten fastställde den 13 november 2009, i den mån som sökandens namn inte är uppfört på denna förteckning samt, anslutningsvis, de till detta beslut hörande förberedande rättsakterna,

förplikta Europeiska kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.


25.9.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 260/28


Talan väckt den 30 juli 2010 — Esders mot kommissionen

(Mål F-62/10)

()

2010/C 260/40

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Jürgen Esders (Berlin, Tyskland) (ombud: advokaterna S. Rodriguez, M. Vandenbussche och C. Bernard-Glanz)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av kommissionens beslut att flytta sökandens tjänstgöringsort till Bryssel inom ramen för mobilitetsförfarandet 2010.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ta upp talan till sakprövning,

ogiltigförklara tillsättningsmyndighetens beslut av den 27 juli 2010 att flytta sökandens tjänstgöringsort till Bryssel från och med den 1 september 2010, och

förplikta Europeiska kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.


25.9.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 260/29


Talan väckt den 5 augusti 2010 — Lunetta mot kommissionen

(Mål F-63/10)

()

2010/C 260/41

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Calogero Lunetta (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaterna L. Levi och C. Christophe Bernard-Glanz)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Yrkande om dels ogiltigförklaring av kommissionens beslut att avsluta det förfarande som inletts enligt artikel 73 i tjänsteföreskrifterna efter sökandens olycka den 13 augusti 2001, genom att slå fast att sökanden lider av partiell bestående invaliditet till 6 procent, dels att kommissionen ska utge skadestånd till sökanden.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

förklara att förevarande talan kan prövas i sak,

om det är nödvändigt, uppmana svaranden att inkomma med det beslut som fattades av ordföranden för europeiska unionens domstol i vilket den tredje läkaren i läkarkommittén utsågs,

om det är nödvändigt, uppmana svaranden att inkomma med kopior av akten i ärende nr 10006356,

ogiltigförklara tillsättningsmyndighetens beslut av den 28 oktober 2009 att avsluta det förfarande som inletts enligt artikel 73 i tjänsteföreskrifterna efter sökandens olycka den 13 augusti 2001, genom att slå fast att sökanden lider av partiell bestående invaliditet till 6 procent, och i den mån det behövs, tillsättningsmyndighetens beslut att avslå sökandens klagomål,

till följd av denna ogiltigförklaring fastställa att en utvärdering av partiell bestående invaliditet ska genomföras utifrån de bestämmelser och den skala som var gällande vid tidpunkten för olyckan fram till den 1 januari 2006, och att denna utvärdering ska ske genom förnyad prövning av sökandens begäran i enlighet med artikel 73 i tjänsteföreskrifterna och utföras av en läkarkommitté som tillsatts på ett opartiskt och neutralt sätt, vilken kan arbeta skyndsamt, oberoende och förutsättningslöst,

förelägga svaranden att utge skadestånd i överensstämmelse med rätt och billighet (ex aequo et bono) på 50 000 euro för den ideella skada sökanden lidit på grund av de angripna besluten,

förelägga svaranden att utge skadestånd, provisoriskt uppskattat till 25 000 euro, för den materiella skada sökanden lidit på grund av de angripna besluten,

förelägga svaranden att utge dröjsmålsränta på 12 procent avseende den ersättning som ska utbetalas enligt artikel 73 i tjänsteföreskrifterna beräknat på en period som inleddes senast den 13 augusti 2002 och pågår fram till dess hela ersättningen betalats,

under alla förhållanden förelägga svaranden att utge skadestånd i överensstämmelse med rätt och billighet (ex aequo et bono) på 50 000 euro för den skada sökanden lidit på grund av att principen om en skälig handläggningstid har åsidosatts, och

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.