ISSN 1725-2504

doi:10.3000/17252504.C_2010.019.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

C 19

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

53 årgången
26 januari 2010


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

I   Resolutioner, rekommendationer och yttranden

 

YTTRANDEN

 

Europeiska centralbanken

2010/C 019/01

Europeiska centralbankens yttrande av den 11 januari 2010 över ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/71/EG och 2004/109/EG (CON/2010/6)

1

 

II   Meddelanden

 

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europeiska kommissionen

2010/C 019/02

Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget – Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningar ( 1 )

5

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europaparlamentet

2010/C 019/03

Beslut

9

 

Europeiska kommissionen

2010/C 019/04

Eurons växelkurs

10

 

UPPLYSNINGAR FRÅN MEDLEMSSTATERNA

2010/C 019/05

Uppgifter från medlemsstaterna om statligt stöd som beviljats enligt kommissionens förordning (EG) nr 800/2008 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den gemensamma marknaden enligt artiklarna 87 och 88 i fördraget (allmän gruppundantagsförordning) ( 1 )

11

2010/C 019/06

Uppgifter från medlemsstaterna om statligt stöd som beviljats enligt kommissionens förordning (EG) nr 800/2008 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den gemensamma marknaden enligt artiklarna 87 och 88 i fördraget (allmän gruppundantagsförordning) ( 1 )

16

2010/C 019/07

Uppgifter från medlemsstaterna om statligt stöd som beviljats enligt kommissionens förordning (EG) nr 800/2008 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den gemensamma marknaden enligt artiklarna 87 och 88 i fördraget (allmän gruppundantagsförordning) ( 1 )

21

2010/C 019/08

Uppgifter från medlemsstaterna om statligt stöd som beviljats enligt kommissionens förordning (EG) nr 800/2008 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den gemensamma marknaden enligt artiklarna 87 och 88 i fördraget (allmän gruppundantagsförordning) ( 1 )

26

 

V   Yttranden

 

ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN

 

Europaparlamentet

2010/C 019/09

Meddelande om rekrytering PE/121/S

30

 

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

 

Europeiska kommissionen

2010/C 019/10

Statligt stöd – Rumänien – Statligt stöd C 36/09 (f.d. NN 56/09) – Garanti till förmån för Oltchim, i enlighet med den tillfälliga ramen – Uppmaning enligt artikel 88.2 i EG-fördraget att inkomma med synpunkter ( 1 )

31

 

ÖVRIGA RÄTTSAKTER

 

Europeiska kommissionen

2010/C 019/11

Meddelande till de personer, enheter, organ och grupper som genom kommissionens förordning (EU) nr 70/2010 lagts till i den förteckning som avses i artiklarna 2, 3 och 7 i rådets förordning (EG) nr 881/2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter

43

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

 


I Resolutioner, rekommendationer och yttranden

YTTRANDEN

Europeiska centralbanken

26.1.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 19/1


EUROPEISKA CENTRALBANKENS YTTRANDE

av den 11 januari 2010

över ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av

direktiv 2003/71/EG och 2004/109/EG

(CON/2010/6)

2010/C 19/01

Inledning och rättslig grund

Den 14 oktober 2009 mottog Europeiska centralbanken (ECB) en begäran från Europeiska unionens råd om ett yttrande över ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/71/EG om de prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel och om ändring av direktiv 2004/109/EG om harmonisering av insynskraven angående upplysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad (1) (nedan kallat direktivförslaget).

ECB:s behörighet att avge ett yttrande grundas på artiklarna 127.4 och 282.5 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt eftersom direktivförslaget berör grundläggande uppgifter för Europeiska centralbankssystemet, nämligen att bidra till ett smidigt genomförande av politiken för det finansiella systemets stabilitet enligt artikel 127.5 i fördraget. I enlighet med artikel 17.5 första meningen i arbetsordningen för Europeiska centralbanken har detta yttrande antagits av ECB-rådet.

Kommentarerna i detta yttrande påverkar inte ECB:s yttrande över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 1998/26/EG, 2002/87/EG, 2003/6/EG, 2003/41/EG, 2003/71/EG, 2004/39/EG, 2004/109/EG, 2005/60/EG, 2006/48/EG, 2006/49/EG och 2009/65/EG med avseende på befogenheterna för Europeiska bankmyndigheten, Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (2).

1.   Allmänna kommentarer

1.1

ECB välkomnar syftet att stärka investerarskyddet genom att göra informationen i prospekt enklare och mer lättläst. Framför allt när det gäller mindre standardiserade värdepapper, som värdepapper med bakomliggande tillgångar, och andra kategorier av värdepapper med bakomliggande säkerheter, i synnerhet säkerställda obligationer, skulle det vara till fördel för investerare och lagstiftare med en väldefinierad sammanfattning som innehåller nyckelinformation om värdepapper och berörda parter samt detaljerade bestämmelser om det civilrättsliga ansvaret för informationen i sammanfattningen. Detta möjliggör jämförelser inte enbart mellan tillgångsklasser utan även mellan värdepapper inom tillgångsklasserna.

1.2

I detta hänseende välkomnar ECB i hög grad den nuvarande dialogen mellan ECB, de behöriga myndigheterna och branschen om möjligheten att skapa en standard för referensuppgifter om värdepapper och emittenter i syfte att göra dessa uppgifter tillgängliga för beslutsfattare, lagstiftare och finansiella marknader genom en internationell offentlig infrastruktur. Genom en sådan infrastruktur skulle alla berörda parter få tillgång till de högkvalitativa uppgifter som krävs för att ta fram mer aktuella och tillförlitliga analyser av de alltmer komplexa finansiella marknaderna, särskilt under perioder med turbulens (3).

2.   Specifika kommentarer

Offentliggörande av centralbankernas utlåning enligt EU:s lagstiftning

2.1

Direktiv 2003/71/EG (4), direktiv 2004/109/EG (5) och annan EU-lagstiftning (6) innehåller olika krav på offentliggörande som främjar marknaderna och skyddet av investerarna. Vissa av dessa direktiv innehåller undantag till reglerna för offentliggörande. Framför allt fastställs följande i artikel 8.2 i direktiv 2003/71/EG: ”Den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten får medge att viss information som föreskrivs i detta direktiv eller i de genomförandeåtgärder som avses i artikel 7.1 utelämnas i prospekten, om den finner att a) offentliggörande av sådan information skulle strida mot det allmänna intresset”. Något liknande undantag föreskrivs inte i direktiv 2004/109/EG.

2.2

Det bör införas en tydlig rättslig ram så att centralbankers utlåning eller annat likviditetsstöd kan ske smidigt och snabbt, även i krissituationer, vilket blev tydligt under finanskrisen. I detta hänseende är det nödvändigt att hålla information om centralbankers utlåning eller annat likviditetsstöd till ett visst kreditinstitut, inklusive likviditetsstöd i nödlägen, konfidentiell för att bidra till hela det finansiella systemets stabilitet och upprätthålla allmänhetens förtroende under en krisperiod. Ovannämnda undantag som fastställs i artikel 8.2 a i direktiv 2003/71/EG skulle kunna användas som rättslig grund för att inte offentliggöra viss information om centralbankers åtgärder, inklusive likviditetsstöd i nödlägen. Ett undantag från kraven på offentliggörande bör dock uttryckligen göras i all relevant EU-lagstiftning. Dessutom kräver en smidig funktion av det finansiella systemet ett klart undantag, eftersom individuella bedömningar av behovet av öppenhet i varje enskilt fall skulle kunna medföra ett dödläge i en situation då snabba åtgärder krävs. Av dessa skäl innehåller bilagan ändringsförslag till direktiv 2003/71/EG och 2004/109/EG och motsvarande ändringar ska införas i all relevant EU-lagstiftning som gäller krav på offentliggörande.

2.3

ECB är redo att samarbeta ytterligare med kommissionen om den här frågan.

3.   Ändringsförslag

I de fall där ECB rekommenderar att direktivförslaget ändras anges de specifika förslagen i bilagan åtföljt av en förklaring.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 11 januari 2010.

Jean-Claude TRICHET

ECB:s ordförande


(1)  KOM(2009) 0491 slutlig.

(2)  KOM(2009) 0576 slutlig.

(3)  Se ”Remarks on the future of European financial regulation and supervision”, huvudtal som hölls av Jean-Claude TRICHET, ECB:s ordförande, vid Europeiska värdepapperskommitténs möte i Paris den 23 februari 2009, finns på http://www.ecb.europa.eu

(4)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG av den 4 november 2003 om de prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel och om ändring av direktiv 2001/34/EG, (EUT L 345, 31.12.2003, s. 64).

(5)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG av den 15 december 2004 om harmonisering av insynskraven angående upplysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad och om ändring av direktiv 2001/34/EG, EUT L 390, 31.12.2004, s. 38.

(6)  Närmare bestämt rådets fjärde direktiv 78/660/EEG av den 25 juli 1978 grundat på artikel 54.3 g i fördraget om årsbokslut i vissa typer av bolag, EGT L 222, 14.8.1978, s. 11; rådets sjunde direktiv 83/349/EEG av den 13 juni 1983 grundat på artikel 54.3 g i fördraget om sammanställd redovisning, EGT L 193, 18.7.1983, s. 1; Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG av den 28 januari 2003 om insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan (marknadsmissbruk), EUT L 96, 12.4.2003, s. 16.


BILAGA

Ändringsförslag

Kommissionens förslag

ECB:s ändringsförslag (1)

Ändring 1

Artikel 2.1 e i i direktiv 2003/71/EG

”e)

kvalificerade investerare:

i)

Personer eller företag som anses vara eller på begäran behandlas som professionella kunder enligt bilaga II till direktiv 2004/39/EG, eller som bedöms vara godtagbara motparter enligt artikel 24 i direktiv 2004/39/EG.”

”e)

kvalificerade investerare:

i)

Personer eller företag som anses vara eller på begäran behandlas som professionella kunder enligt bilaga II till direktiv 2004/39/EG, eller som bedöms vara godtagbara motparter enligt artikel 24 i direktiv 2004/39/EG. Personer eller företag som på begäran behandlas som icke-professionella kunder enligt bilaga II till direktiv 2004/39/EG ska inte anses vara kvalificerade investerare.”

Förklaring

Definitionen av kvalificerade investerare i direktiv 2003/71/EG omfattar uttryckligen ECB och centralbankerna (artikel 2.1 e ii); skyldigheten att offentliggöra prospekt ska därför inte gälla när erbjudanden av värdepapper endast riktas till dem (artikel 3.2 a). I direktivförslaget finns det inte längre någon uttrycklig hänvisning till ECB och centralbankerna som kvalificerade investerare, utan den föreslagna nya definitionen av ”kvalificerade investerare” omfattar ”personer eller företag som anses vara eller på begäran behandlas som professionella kunder enligt bilaga II till direktiv 2004/39/EG, eller som bedöms vara godtagbara motparter enligt artikel 24 i direktiv 2004/39/EG”. För ECB och centralbankerna gäller att de både anses vara professionella kunder och bedöms vara godtagbara motparter, så ECB inser att de normalt skulle fortsätta att vara kvalificerade investerare. Men i direktivförslaget har det inte klargjorts vilka regler som ska gälla för professionella kunder som på begäran behandlas som icke-professionella i enlighet med bilaga II till direktiv 2004/39/EG. Genom detta ändringsförslag skulle det i klargörande syfte fastställas att förteckningen över professionella kunder och godtagbara motparter enligt direktiv 2004/39/EG ska anpassas till förteckningen över kvalificerade investerare enligt direktiv 2003/71/EG, i enlighet med syftet med kommissonens ändringsförslag (se skäl 6 i direktivförslaget).

Ändring 2

Artikel 8.2a i direktiv 2003/71/EG (ny)

Ingen text

”2a.   Prospektet och eventuella tillägg till detta får inte innehålla några krav på information om centralbankers utlåning eller annat likviditetsstöd (inklusive tillhandahållande av likviditetsstöd i nödlägen) som har tillhandahållits till en viss kreditinstitution av en centralbank inom ECBS.”

Förklaring

Centralbankslån (inklusive tillhandahållande av likviditetsstöd i nödlägen) till ett visst kreditinstitut måste hållas konfidentiella i syfte att bidra till det finansiella systemets stabilitet, så att belastningen på systemet inte ökas i onödan. En smidig funktion av det finansiella systemet kräver ett klart undantag, eftersom individuella bedömningar av behovet av öppenhet i varje enskilt fall skulle kunna medföra ett dödläge i en situation då snabba åtgärder krävs.

Ändring 3

Artikel 8.4 i direktiv 2004/109/EG (ny)

Ingen text

”4.   Den information som lämnas enligt artiklarna 4, 5 och 6 får inte innehålla något krav på information om centralbankers utlåning eller annat likviditetsstöd (inklusive tillhandahållande av likviditetsstöd i nödlägen) som har tillhandahållits till en viss kreditinstitution av en centralbank inom ECBS.

Förklaring

Centralbankslån (inklusive tillhandahållande av likviditetsstöd i nödlägen) till ett viss kreditinstitut måste hållas konfidentiella i syfte att bidra till det finansiella systemets stabilitet, så att belastningen på systemet inte ökas i onödan. En smidig funktion av det finansiella systemet kräver ett klart undantag, eftersom individuella bedömningar av behovet av öppenhet i varje enskilt fall skulle kunna medföra ett dödläge i en situation då snabba åtgärder krävs.

Aktuell text

ECB:s ändringsförslag (1)

Ändring 4

Artikel 11.1 i direktiv 2004/109/EG

”1.   Artiklarna 9 och 10 c ska inte tillämpas på aktier som ställs till förfogande för eller tillhandahålls av de nationella centralbanker som ingår i ECBS när de fullföljer sina uppgifter som monetära myndigheter, inklusive aktier som ställs till förfogande för eller tillhandahålls av de nationella centralbanker som ingår i ECBS enligt avtal om pant eller återköp eller något liknande likviditetsavtal för penningpolitiska syften eller inom ett betalningssystem.”

”1.   Artiklarna 9 och 10 c ska inte tillämpas på aktier som ställs till förfogande för eller tillhandahålls av de nationella centralbanker som ingår i ECBS när de fullföljer sina uppgifter som monetära myndigheter, inklusive aktier som ställs till förfogande för eller tillhandahålls av de nationella centralbanker som ingår i ECBS enligt avtal om pant eller återköp eller något liknande likviditetsavtal för penningpolitiska syften eller inom ett betalningssystem eller i samband med centralbankers utlåning eller annat likviditetsstöd (inklusive tillhandahållande av likviditetsstöd i nödlägen).”

Förklaring

Centralbankslån (inklusive tillhandahållande av likviditetsstöd i nödlägen) till ett visst kreditinstitut måste hållas konfidentiella i syfte att bidra till det finansiella systemets stabilitet, så att belastningen på systemet inte ökas i onödan. En smidig funktion av det finansiella systemet kräver ett klart undantag, eftersom individuella bedömningar av behovet av öppenhet i varje enskilt fall skulle kunna medföra ett dödläge i en situation då snabba åtgärder krävs.


(1)  Text markerad med fet stil anger ECB:s förslag till ny text. Genomstruken text anger de strykningar som ECB föreslår.


II Meddelanden

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Europeiska kommissionen

26.1.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 19/5


Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget

Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningar

(Text av betydelse för EES)

2010/C 19/02

Datum för antagande av beslutet

17.6.2009

Referensnummer för statligt stöd

N 473/08

Medlemsstat

Spanien

Region

Valencia

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Ford España

Rättslig grund

Ley 50/85, de 27 de diciembre de incentivos regionales para la corrección de desequilibrios económicos interterritoriales; Real Decreto 899/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento los incentivos regionales de desarrollo de la ley 50/1985 de 27 de diciembre; Real Decreto 166/2008, de 8 de febrero, por el que se delimita la Zona de Promoción Económica de la Comunitat Valenciana

Typ av stödåtgärd

Individuellt stöd

Syfte

Regional utveckling

Stödform

Bidrag

Budget

Totalt planerat stödbelopp 51,9 miljoner EUR

Stödnivå

11 %

Varaktighet

2009–2012

Ekonomisk sektor

Tillverkningsindustrin

Den beviljande myndighetens namn och adress

D.G. de Fondos Comunitarios.S.G

Incentivos Regionales

Paseo de la Castellana, 162

28071 Madrid

ESPAÑA

Övriga upplysningar

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sv.htm

Datum för antagande av beslutet

15.9.2009

Referensnummer för statligt stöd

N 365/09

Medlemsstat

Tyskland

Region

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Methode zur Ermittlung der Beihilfeintensitäten der staatlichen Rückbürgschaften und Rückgarantien für die Bürgschaftsbanken bzw. Kreditgarantiegemeinschaften

Rättslig grund

Typ av stödåtgärd

Stödordning

Syfte

Regional utveckling, Små och medelstora företag

Stödform

Garanti

Budget

Stödnivå

Varaktighet

till den 31.12.2013

Ekonomisk sektor

Alla sektorer

Den beviljande myndighetens namn och adress

Federal Republic of Germany + Länder

Övriga upplysningar

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sv.htm

Datum för antagande av beslutet

17.11.2009

Referensnummer för statligt stöd

N 390/09

Medlemsstat

Lettland

Region

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Dalītas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība

Rättslig grund

Ministru kabineta noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi papildinājuma” 3.5.1.2.3. apakšaktivitāti “Dalītas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība”

Typ av stödåtgärd

Stödordning

Syfte

Regional utveckling, Sektorutveckling, Miljöskydd

Stödform

Bidrag

Budget

Totalt planerat stödbelopp 49,06 miljoner LVL

Stödnivå

50 %

Varaktighet

till den 10.9.2012

Ekonomisk sektor

Alla tjänster

Den beviljande myndighetens namn och adress

Vides Ministrija

Perdu iela 25

Rīga, LV-1494

LATVIJA

Övriga upplysningar

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sv.htm

Datum för antagande av beslutet

8.9.2009

Referensnummer för statligt stöd

N 476/09

Medlemsstat

Tyskland

Region

Hessen

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

FilmFinanzierungsFonds — HessenInvestFilm — Verlängerung der Beihilfenregelung N 103/06

Rättslig grund

Richtlinie FilmFinanzierungsFonds — HessenInvestFilm; Gesetz zur Förderung der kleinen und mittleren Unternehmen der hessischen Wirtschaft; Jährliches Haushaltsgesetz

Typ av stödåtgärd

Stödordning

Syfte

Främjande av kultur

Stödform

Bidrag

Budget

Beräknade utgifter per år (i miljoner i nationell valuta): 5 miljoner EUR;

Totalt planerat stödbelopp 20 miljoner EUR

Stödnivå

50 %

Varaktighet

15.4.2006–31.12.2013

Ekonomisk sektor

Media

Den beviljande myndighetens namn och adress

Investitionsbank Hessen

Övriga upplysningar

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sv.htm

Datum för antagande av beslutet

6.11.2009

Referensnummer för statligt stöd

N 532/09

Medlemsstat

Belgien

Region

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Assurance-crédit export de court terme (BELGACAP)

Rättslig grund

Code des assurances (articles L432-1 et L432-2)

Typ av stödåtgärd

Stödordning

Syfte

Stöd för att avhjälpa en allvarlig störning i ekonomin, Exportkrediter

Stödform

Garanti

Budget

Totalt planerat stödbelopp 300 miljoner EUR

Stödnivå

Varaktighet

till den 31.12.2010

Ekonomisk sektor

Alla sektorer

Den beviljande myndighetens namn och adress

Ministère des finances et des réformes institutionnelles

Rue de la Loi/Wetstraat 12

1000 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Övriga upplysningar

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_sv.htm


IV Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Europaparlamentet

26.1.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 19/9


BESLUT

2010/C 19/03

EUROPAPARLAMENTETS GENERALSEKRETERARE HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i dessa gemenskaper, som fastställs genom rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 259/68, senast ändrad genom rådets förordning (EG, Euratom) nr 723/2004, särskilt artikel 30,

med beaktande av presidiets beslut om utnämning av tillsättningsmyndigheten, senast ändrat den 26 oktober 2004,

med beaktande av meddelandena om de allmänna uttagningsproven

 

PE/94/A, PE/95/A, PE/96/A, PE/97/A, PE/98/A, PE/99/A, PE/66/S, PE/67/S, PE/72/S, PE/80/S, PE/91/S, A/94, A/95, A/96-P, EUR/A/167, EUR/A/169;

 

EUR/LA/156, EUR/LA/157;

 

PE/34/B, PE/69/S, B/174-P, B/175-P, B/176-P, B/177-P;

 

PE/133/C, PE/134/C, C/348, AST/1/2005, AST/1/2006;

med beaktande av det yttrande som den partssammansatta kommittén avgav vid sitt sammanträde den 26 november 2009.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE:

Artikel 1

Giltighetstiden för förteckningarna över godkända sökande från de allmänna uttagningsproven

 

PE/96/A, PE/97/A, PE/98/A, PE/99/A, PE/66/S, PE/72/S, PE/80/S, A/94, A/95, A/96-P;

 

EUR/A/167, EUR/A/169;

 

B/174-P, B/175-P, B/176-P, B/177-P;

 

C/348, AST/1/2005, AST/1/2006;

 

PE/94/A, PE/95/A, PE/67/S, PE/91/S;

 

EUR/LA/156, EUR/LA/157;

 

PE/34/B, PE/69/S;

 

PE/133/C, PE/134/C;

förlängs till och med den 31 december 2010.

Luxemburg den 22 december 2009

Klaus WELLE


Europeiska kommissionen

26.1.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 19/10


Eurons växelkurs (1)

25 januari 2010

2010/C 19/04

1 euro =


 

Valuta

Kurs

USD

US-dollar

1,4151

JPY

japansk yen

127,74

DKK

dansk krona

7,4450

GBP

pund sterling

0,87730

SEK

svensk krona

10,2075

CHF

schweizisk franc

1,4728

ISK

isländsk krona

 

NOK

norsk krona

8,2020

BGN

bulgarisk lev

1,9558

CZK

tjeckisk koruna

26,011

EEK

estnisk krona

15,6466

HUF

ungersk forint

271,18

LTL

litauisk litas

3,4528

LVL

lettisk lats

0,7083

PLN

polsk zloty

4,0674

RON

rumänsk leu

4,1185

TRY

turkisk lira

2,1049

AUD

australisk dollar

1,5635

CAD

kanadensisk dollar

1,4996

HKD

Hongkongdollar

10,9929

NZD

nyzeeländsk dollar

1,9829

SGD

singaporiansk dollar

1,9810

KRW

sydkoreansk won

1 627,65

ZAR

sydafrikansk rand

10,7487

CNY

kinesisk yuan renminbi

9,6607

HRK

kroatisk kuna

7,2955

IDR

indonesisk rupiah

13 211,91

MYR

malaysisk ringgit

4,8106

PHP

filippinsk peso

65,430

RUB

rysk rubel

42,6050

THB

thailändsk baht

46,649

BRL

brasiliansk real

2,5699

MXN

mexikansk peso

18,2545

INR

indisk rupie

65,4060


(1)  Källa: Referensväxelkurs offentliggjord av Europeiska centralbanken.


UPPLYSNINGAR FRÅN MEDLEMSSTATERNA

26.1.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 19/11


Uppgifter från medlemsstaterna om statligt stöd som beviljats enligt kommissionens förordning (EG) nr 800/2008 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den gemensamma marknaden enligt artiklarna 87 och 88 i fördraget (allmän gruppundantagsförordning)

(Text av betydelse för EES)

2010/C 19/05

Referensnummer för statligt stöd

X 738/09

Medlemsstat

Polen

Medlemsstatens referensnummer

PL

Regionens namn (NUTS)

Pomorskie

Artikel 87.3 a

Stödbeviljande myndighet

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

ul. ks. I. Skorupki 4

00-546 Warszawa

POLSKA/POLAND

http://www.ncbir.gov.pl

Stödåtgärdens titel

Pomoc na badania i rozwój dla DGT Sp. z o.o.

Nationell rättslig grund (hänvisning till landets officiella kungörelseorgan)

Ustawa z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 238, poz. 2390, z późn. zm.) art. 15 ust. 1

Åtgärdstyp

Stöd för särskilda ändamål

DGT Sp. z o.o.

Ändring av en befintlig stödåtgärd

Dag då stödet beviljades

25.11.2008

Berörda ekonomiska sektorer

Telekommunikation

Typ av stödmottagare

Små och medelstora företag

Sammanlagt belopp av stöd för särskilda ändamål som beviljats företaget

0,51 PLN (i miljoner)

För garantier

Stödinstrument (artikel 5)

Bidrag

Hänvisning till kommissionens beslut

Vid medfinansiering från gemenskapsfonder

Mål

Högsta tillåtna stödnivå i % eller högsta tillåtna stödbelopp i nationell valuta

Bonus för små och medelstora företag i %

Experimentell utveckling (artikel 31.2 c)

25 %

10 %

Webblänk till den fullständiga texten till stödåtgärden:

http://www.ncbir.gov.pl

Referensnummer för statligt stöd

X 739/09

Medlemsstat

Polen

Medlemsstatens referensnummer

PL

Regionens namn (NUTS)

Kujawsko-pomorskie

Artikel 87.3 a

Stödbeviljande myndighet

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

ul. Wspólna 1/3

00-529 Warszawa

POLSKA/POLAND

http://www.mnisw.gov.pl

Stödåtgärdens titel

Pomoc na badania i rozwój dla FINAKO Sp. z o.o.

Nationell rättslig grund (hänvisning till landets officiella kungörelseorgan)

Artykuł 10 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2008 r. Nr 169, poz. 1049), rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie projektów celowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 221 poz. 1640), umowa nr 04249/C.ZR7-6/2008

Åtgärdstyp

Stöd för särskilda ändamål

FINAKO Sp. z o.o.

Ändring av en befintlig stödåtgärd

Dag då stödet beviljades

15.10.2008

Berörda ekonomiska sektorer

Annan beredning och hållbarhetsbehandling av frukt, bär och grönsaker, Tillverkning av senap, ketchup, kryddor och andra smaksättningsmedel

Typ av stödmottagare

Små och medelstora företag

Sammanlagt belopp av stöd för särskilda ändamål som beviljats företaget

0,65 PLN (i miljoner)

För garantier

Stödinstrument (artikel 5)

Bidrag

Hänvisning till kommissionens beslut

Vid medfinansiering från gemenskapsfonder

Mål

Högsta tillåtna stödnivå i % eller högsta tillåtna stödbelopp i nationell valuta

Bonus för små och medelstora företag i %

Industriell forskning (artikel 31.2 b)

50 %

20 %

Experimentell utveckling (artikel 31.2 c)

25 %

20 %

Webblänk till den fullständiga texten till stödåtgärden:

http://www.mnisw.gov.pl

Referensnummer för statligt stöd

X 740/09

Medlemsstat

Polen

Medlemsstatens referensnummer

PL

Regionens namn (NUTS)

Małopolskie

Artikel 87.3 a

Stödbeviljande myndighet

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

ul. Wspólna 1/3

00-529 Warszawa

POLSKA/POLAND

http://www.mnisw.gov.pl

Stödåtgärdens titel

Pomoc na badania i rozwój dla Certech Jan Kuca, Jerzy Motyka

Nationell rättslig grund (hänvisning till landets officiella kungörelseorgan)

Artykuł 10 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2008 r. Nr 169, poz. 1049), rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie projektów celowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 221 poz. 1640), umowa nr 04252/C.ZR7-6/2008

Åtgärdstyp

Stöd för särskilda ändamål

Certech Jan Kuca, Jerzy Motyka

Ändring av en befintlig stödåtgärd

Dag då stödet beviljades

15.10.2008

Berörda ekonomiska sektorer

Tillverkning av övriga icke-metalliska mineraliska produkter

Typ av stödmottagare

Små och medelstora företag

Sammanlagt belopp av stöd för särskilda ändamål som beviljats företaget

0,28 PLN (i miljoner)

För garantier

Stödinstrument (artikel 5)

Bidrag

Hänvisning till kommissionens beslut

Vid medfinansiering från gemenskapsfonder

Mål

Högsta tillåtna stödnivå i % eller högsta tillåtna stödbelopp i nationell valuta

Bonus för små och medelstora företag i %

Industriell forskning (artikel 31.2 b)

50 %

10 %

Experimentell utveckling (artikel 31.2 c)

25 %

10 %

Webblänk till den fullständiga texten till stödåtgärden:

http://www.mnisw.gov.pl

Referensnummer för statligt stöd

X 741/09

Medlemsstat

Polen

Medlemsstatens referensnummer

PL

Regionens namn (NUTS)

Dolnośląskie

Artikel 87.3 a

Stödbeviljande myndighet

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

ul. Wspólna 1/3

00-529 Warszawa

POLSKA/POLAND

http://www.mnisw.gov.pl

Stödåtgärdens titel

Pomoc na badania i rozwój dla MINE MASTER Sp. z o.o.

Nationell rättslig grund (hänvisning till landets officiella kungörelseorgan)

Artykuł 10 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2008 r. Nr 169, poz. 1049), rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie projektów celowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 221 poz. 1640), umowa nr 04240/C.ZR8-6/2008

Åtgärdstyp

Stöd för särskilda ändamål

MINE MASTER Sp. z o.o.

Ändring av en befintlig stödåtgärd

Dag då stödet beviljades

23.9.2008

Berörda ekonomiska sektorer

Tillverkning av gruv-, bergbrytnings- och byggmaskiner

Typ av stödmottagare

Små och medelstora företag

Sammanlagt belopp av stöd för särskilda ändamål som beviljats företaget

0,66 PLN (i miljoner)

För garantier

Stödinstrument (artikel 5)

Bidrag

Hänvisning till kommissionens beslut

Vid medfinansiering från gemenskapsfonder

Mål

Högsta tillåtna stödnivå i % eller högsta tillåtna stödbelopp i nationell valuta

Bonus för små och medelstora företag i %

Industriell forskning (artikel 31.2 b)

50 %

10 %

Experimentell utveckling (artikel 31.2 c)

25 %

10 %

Webblänk till den fullständiga texten till stödåtgärden:

http://www.mnisw.gov.pl

Referensnummer för statligt stöd

X 742/09

Medlemsstat

Polen

Medlemsstatens referensnummer

PL

Regionens namn (NUTS)

Małopolskie

Artikel 87.3 a

Stödbeviljande myndighet

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

ul. Wspólna 1/3

00-529 Warszawa

POLSKA/POLAND

http://www.mnisw.gov.pl

Stödåtgärdens titel

Pomoc na badania i rozwój dla INNOWACJA POLSKA Sp. z o.o.

Nationell rättslig grund (hänvisning till landets officiella kungörelseorgan)

Artykuł 10 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2008 r. Nr 169, poz. 1049), rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie projektów celowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 221 poz. 1640), umowa nr 04246/C.ZR7-6/2008

Åtgärdstyp

Stöd för särskilda ändamål

INNOWACJA POLSKA Sp. z o.o.

Ändring av en befintlig stödåtgärd

Dag då stödet beviljades

15.9.2008

Berörda ekonomiska sektorer

Teknisk konsultverksamhet o.d.

Typ av stödmottagare

Små och medelstora företag

Sammanlagt belopp av stöd för särskilda ändamål som beviljats företaget

0,27 PLN (i miljoner)

För garantier

Stödinstrument (artikel 5)

Bidrag

Hänvisning till kommissionens beslut

Vid medfinansiering från gemenskapsfonder

Mål

Högsta tillåtna stödnivå i % eller högsta tillåtna stödbelopp i nationell valuta

Bonus för små och medelstora företag i %

Industriell forskning (artikel 31.2 b)

50 %

20 %

Experimentell utveckling (artikel 31.2 c)

25 %

20 %

Webblänk till den fullständiga texten till stödåtgärden:

http://www.mnisw.gov.pl


26.1.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 19/16


Uppgifter från medlemsstaterna om statligt stöd som beviljats enligt kommissionens förordning (EG) nr 800/2008 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den gemensamma marknaden enligt artiklarna 87 och 88 i fördraget (allmän gruppundantagsförordning)

(Text av betydelse för EES)

2010/C 19/06

Referensnummer för statligt stöd

X 732/09

Medlemsstat

Polen

Medlemsstatens referensnummer

PL

Regionens namn (NUTS)

Mazowieckie

Artikel 87.3 a

Stödbeviljande myndighet

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

ul. Ks. I. Skorupki 4

00-546 Warszawa

POLSKA/POLAND

http://www.ncbir.gov.pl

Stödåtgärdens titel

Pomoc na badania i rozwój dla TELESTO Sp. z o.o.

Nationell rättslig grund (hänvisning till landets officiella kungörelseorgan)

Ustawa z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. 238, poz. 2390. z późn. zm.) art. 15 ust. 1

Åtgärdstyp

Stöd för särskilda ändamål

TELESTO Sp. z o.o.

Ändring av en befintlig stödåtgärd

Dag då stödet beviljades

14.11.2008

Berörda ekonomiska sektorer

Övrig verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik

Typ av stödmottagare

Små och medelstora företag

Sammanlagt belopp av stöd för särskilda ändamål som beviljats företaget

0,78 PLN (i miljoner)

För garantier

Stödinstrument (artikel 5)

Bidrag

Hänvisning till kommissionens beslut

Vid medfinansiering från gemenskapsfonder

Mål

Högsta tillåtna stödnivå i % eller högsta tillåtna stödbelopp i nationell valuta

Bonus för små och medelstora företag i %

Grundforskning (artikel 31.2 a)

100 %

Industriell forskning (artikel 31.2 b)

50 %

20 %

Experimentell utveckling (artikel 31.2 c)

25 %

20 %

Webblänk till den fullständiga texten till stödåtgärden:

http://www.ncbir.gov.pl

Referensnummer för statligt stöd

X 733/09

Medlemsstat

Polen

Medlemsstatens referensnummer

PL

Regionens namn (NUTS)

Śląskie

Artikel 87.3 a

Stödbeviljande myndighet

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

ul. Wspólna 1/3

00-529 Warszawa

POLSKA/POLAND

http://www.mnisw.gov.pl

Stödåtgärdens titel

Pomoc na badania i rozwój dla LEHRER-RYCHEL LILIANA „VINI”

Nationell rättslig grund (hänvisning till landets officiella kungörelseorgan)

Art. 10 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. 169 z 2008 r., poz. 1049), Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2007 w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie projektów celowych (Dz.U. 221 z 2007 r., poz. 1640), umowa nr 04248/C.ZR7-6/2008

Åtgärdstyp

Stöd för särskilda ändamål

LEHRER-RYCHEL LILIANA „VINI”

Ändring av en befintlig stödåtgärd

Dag då stödet beviljades

10.10.2008

Berörda ekonomiska sektorer

Tillverkning av mjukt matbröd och färska bakverk

Typ av stödmottagare

Små och medelstora företag

Sammanlagt belopp av stöd för särskilda ändamål som beviljats företaget

0,59 PLN (i miljoner)

För garantier

Stödinstrument (artikel 5)

Bidrag

Hänvisning till kommissionens beslut

Vid medfinansiering från gemenskapsfonder

Mål

Högsta tillåtna stödnivå i % eller högsta tillåtna stödbelopp i nationell valuta

Bonus för små och medelstora företag i %

Industriell forskning (artikel 31.2 b)

50 %

20 %

Experimentell utveckling (artikel 31.2 c)

25 %

20 %

Webblänk till den fullständiga texten till stödåtgärden:

http://www.mnisw.gov.pl

Referensnummer för statligt stöd

X 734/09

Medlemsstat

Polen

Medlemsstatens referensnummer

PL

Regionens namn (NUTS)

Łódzkie

Artikel 87.3 a

Stödbeviljande myndighet

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

ul. Wspólna 1/3

00-529 Warszawa

POLSKA/POLAND

http://www.mnisw.gov.pl

Stödåtgärdens titel

Pomoc dla badania i rozwój dla FOS „POLMO” ŁÓDŹ S.A.

Nationell rättslig grund (hänvisning till landets officiella kungörelseorgan)

Art. 10 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. 169 z 2008 r., poz. 1049), Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2007 w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie projektów celowych (Dz.U. 221 z 2007 r., poz. 1640), umowa nr 04211/C.ZR7-6/2008

Åtgärdstyp

Stöd för särskilda ändamål

FOS „POLMO” LÓDZ S.A.

Ändring av en befintlig stödåtgärd

Dag då stödet beviljades

10.10.2008

Berörda ekonomiska sektorer

Tillverkning av andra delar och tillbehör till motorfordon

Typ av stödmottagare

Små och medelstora företag

Sammanlagt belopp av stöd för särskilda ändamål som beviljats företaget

0,42 PLN (i miljoner)

För garantier

Stödinstrument (artikel 5)

Bidrag

Hänvisning till kommissionens beslut

Vid medfinansiering från gemenskapsfonder

Mål

Högsta tillåtna stödnivå i % eller högsta tillåtna stödbelopp i nationell valuta

Bonus för små och medelstora företag i %

Industriell forskning (artikel 31.2 b)

50 %

20 %

Experimentell utveckling (artikel 31.2 c)

25 %

20 %

Webblänk till den fullständiga texten till stödåtgärden:

http://www.mnisw.gov.pl

Referensnummer för statligt stöd

X 735/09

Medlemsstat

Polen

Medlemsstatens referensnummer

PL

Regionens namn (NUTS)

Wielkopolskie

Artikel 87.3 a

Stödbeviljande myndighet

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

ul. Wspólna 1/3

00-529 Warszawa

POLSKA/POLAND

http://www.mnisw.gov.pl

Stödåtgärdens titel

Pomoc na badania i rozwój dla GTX HANEX PLASTIC Sp. z o.o.

Nationell rättslig grund (hänvisning till landets officiella kungörelseorgan)

Art. 10 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. 169 z 2008 r., poz. 1049), Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2007 w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie projektów celowych (Dz.U. 221 z 2007 r., poz. 1640), umowa nr 04243/C.ZR9-6/2008

Åtgärdstyp

Stöd för särskilda ändamål

GTX HANEX PLASTIC Sp. z o.o.

Ändring av en befintlig stödåtgärd

Dag då stödet beviljades

2.10.2008

Berörda ekonomiska sektorer

Plastförpackningstillverkning

Typ av stödmottagare

Små och medelstora företag

Sammanlagt belopp av stöd för särskilda ändamål som beviljats företaget

0,29 PLN (i miljoner)

För garantier

Stödinstrument (artikel 5)

Bidrag

Hänvisning till kommissionens beslut

Vid medfinansiering från gemenskapsfonder

Mål

Högsta tillåtna stödnivå i % eller högsta tillåtna stödbelopp i nationell valuta

Bonus för små och medelstora företag i %

Industriell forskning (artikel 31.2 b)

50 %

20 %

Experimentell utveckling (artikel 31.2 c)

25 %

20 %

Webblänk till den fullständiga texten till stödåtgärden:

http://www.mnisw.gov.pl

Referensnummer för statligt stöd

X 736/09

Medlemsstat

Polen

Medlemsstatens referensnummer

PL

Regionens namn (NUTS)

Małopolskie

Artikel 87.3 a

Stödbeviljande myndighet

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

ul. Wspólna 1/3

00-529 Warszawa

POLSKA/POLAND

http://www.mnisw.gov.pl

Stödåtgärdens titel

Pomoc na badania i rozwój dla EC ELECTRONICS Sp. z o.o.

Nationell rättslig grund (hänvisning till landets officiella kungörelseorgan)

Art. 10 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. 169 z 2008 r., poz. 1049), Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2007 w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie projektów celowych (Dz.U. 221 z 2007 r., poz. 1640), umowa nr 04235/C.ZR7-6/2008

Åtgärdstyp

Stöd för särskilda ändamål

EC ELECTRONICS Sp. z o.o.

Ändring av en befintlig stödåtgärd

Dag då stödet beviljades

1.9.2008

Berörda ekonomiska sektorer

Teknisk konsultverksamhet o.d.

Typ av stödmottagare

Små och medelstora företag

Sammanlagt belopp av stöd för särskilda ändamål som beviljats företaget

0,29 PLN (i miljoner)

För garantier

Stödinstrument (artikel 5)

Bidrag

Hänvisning till kommissionens beslut

Vid medfinansiering från gemenskapsfonder

Mål

Högsta tillåtna stödnivå i % eller högsta tillåtna stödbelopp i nationell valuta

Bonus för små och medelstora företag i %

Industriell forskning (artikel 31.2 b)

50 %

20 %

Experimentell utveckling (artikel 31.2 c)

25 %

20 %

Webblänk till den fullständiga texten till stödåtgärden:

http://www.mnisw.gov.pl


26.1.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 19/21


Uppgifter från medlemsstaterna om statligt stöd som beviljats enligt kommissionens förordning (EG) nr 800/2008 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den gemensamma marknaden enligt artiklarna 87 och 88 i fördraget (allmän gruppundantagsförordning)

(Text av betydelse för EES)

2010/C 19/07

Referensnummer för statligt stöd

X 66/08

Medlemsstat

Frankrike

Medlemsstatens referensnummer

Regionens namn (NUTS)

France

Blandade områden

Stödbeviljande myndighet

Délégation interministérielle à l'aménagement et la compétitivité des territoires (DIACT)

8 rue de Penthièvre

75800 Paris Cedex 08

FRANCE

http://www.diact.gouv.fr

Stödåtgärdens titel

Régime cadre exempté de notification relatif aux aides aux services de conseil en faveur des PME et aides à la participation des PME aux foires pris sur la base du règlement général d’exemption par catégorie no 800/2008

Nationell rättslig grund (hänvisning till landets officiella kungörelseorgan)

Pour les interventions de l’État: article 20 de la constitution du 4 octobre 1958 ainsi que les articles L. 2251-1, L. 3231-1 et L. 4211-1 du Code général des collectivités territoriales.

Pour les collectivités territoriales et leurs groupements: articles L. 1511-1 à L. 1511-5 du Code général des collectivités territoriales tels que modifiés par l’article 1er de la loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

Åtgärdstyp

Stödordning

Ändring av en befintlig stödåtgärd

Varaktighet

13.10.2008–31.12.2013

Berörda ekonomiska sektorer

Alla stödberättigade ekonomiska sektorer

Typ av stödmottagare

SME

Årligt totalbelopp för den budget som planeras enligt ordningen

20,00 EUR (i miljoner)

För garantier

Stödinstrument (artikel 5)

Lån, Räntesubvention, Bidrag

Hänvisning till kommissionens beslut

Vid medfinansiering från gemenskapsfonder

Programmes opérationnels de l'objectif convergence et de l'objectif compétitivité et de l'emploi des fonds structurels communautaires — 5,00 EUR (millions)

Mål

Högsta tillåtna stödnivå i % eller högsta tillåtna stödbelopp i nationell valuta

Bonus för små och medelstora företag i %

Stöd till konsulttjänster till förmån för små och medelstora företag (artikel 26)

50 %

Stöd till små och medelstora företags deltagande i mässor (artikel 27)

50 %

Webblänk till den fullständiga texten till stödåtgärden:

http://www.diact.gouv.fr/fr_1/amenagement_du_territoire_44/aides_aux_entreprises_626/

Referensnummer för statligt stöd

X 67/08

Medlemsstat

Frankrike

Medlemsstatens referensnummer

Regionens namn (NUTS)

France

Blandade områden

Stödbeviljande myndighet

Délégation interministérielle à l'aménagement et la compétitivité des territoires (DIACT)

8 rue de Penthièvre

75800 Paris Cedex 08

FRANCE

http://www.diact.gouv.fr

Stödåtgärdens titel

Régime cadre exempté de notification relatif aux aides à l’entrepreneuriat féminin pris sur la base du règlement général d’exemption par catégorie no 800/2008 du 6 août 2008

Nationell rättslig grund (hänvisning till landets officiella kungörelseorgan)

Pour les interventions de l’État: article 20 de la constitution du 4 octobre 1958 ainsi que les articles L. 2251-1, L. 3231-1 et L. 4211-1 du Code général des collectivités territoriales.

Pour les collectivités territoriales et leurs groupements: articles L. 1511-1 à L. 1511-5 du Code général des collectivités territoriales tels que modifiés par l’article 1er de la loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

Åtgärdstyp

Stödordning

Ändring av en befintlig stödåtgärd

Varaktighet

13.10.2008–31.12.2013

Berörda ekonomiska sektorer

Alla stödberättigade ekonomiska sektorer

Typ av stödmottagare

Små och medelstora företag

Årligt totalbelopp för den budget som planeras enligt ordningen

15,00 EUR (i miljoner)

För garantier

1,00 EUR (i miljoner)

Stödinstrument (artikel 5)

Lån, Räntesubvention, Garanti, Bidrag, Lån med återbetalningsskyldighet

Hänvisning till kommissionens beslut

Vid medfinansiering från gemenskapsfonder

Programmes opérationnels de l'objectif convergence et de l'objectif compétitivité et emploi des fonds structurels pour la période 2007-2013 — 7,00 EUR (millions)

Mål

Högsta tillåtna stödnivå i % eller högsta tillåtna stödbelopp i nationell valuta

Bonus för små och medelstora företag i %

Stöd till små företag som nyligen bildats av kvinnliga företagare (artikel 16)

15 %

Webblänk till den fullständiga texten till stödåtgärden:

http://www.diact.gouv.fr/fr_1/amenagement_du_territoire_44/aides_aux_entreprises_626/

Referensnummer för statligt stöd

X 68/08

Medlemsstat

Frankrike

Medlemsstatens referensnummer

Regionens namn (NUTS)

France

Artikel 87.3 a

Artikel 87.3 b

Stödbeviljande myndighet

Délégation interministérielle à l'aménagement et la compétitivité des territoires (DIACT)

8 rue de Penthièvre

75800 Paris Cedex 08

FRANCE

http://www.diact.gouv.fr

Stödåtgärdens titel

Régime cadre exempté de notification relatif aux aides à finalité régionale pris sur la base du règlement général d’exemption par catégorie no 800/2008 du 6 août 2008

Nationell rättslig grund (hänvisning till landets officiella kungörelseorgan)

Pour les interventions de l’État: article 20 de la constitution du 4 octobre 1958 ainsi que les articles L. 2251-1, L. 3231-1 et L. 4211-1 du Code général des collectivités territoriales.

Pour les collectivités territoriales et leurs groupements: articles L. 1511-1 à L. 1511-5 du Code général des collectivités territoriales tels que modifiés par l’article 1er de la loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

Åtgärdstyp

Stödordning

Ändring av en befintlig stödåtgärd

Varaktighet

13.10.2008–31.12.2013

Berörda ekonomiska sektorer

Alla stödberättigade ekonomiska sektorer

Typ av stödmottagare

Små och medelstora företag

Storföretag

Årligt totalbelopp för den budget som planeras enligt ordningen

110,00 EUR (i miljoner)

För garantier

10,00 EUR (i miljoner)

Stödinstrument (artikel 5)

Lån, Räntesubvention, Garanti, Bidrag, Lån med återbetalningsskyldighet

Hänvisning till kommissionens beslut

Vid medfinansiering från gemenskapsfonder

Programmes opérationels régionaux de l'objectif convergence et de l'objectif compétitivité et emploi des fonds structurels pour la période 2007-2013 — 20,00 EUR (millions)

Mål

Högsta tillåtna stödnivå i % eller högsta tillåtna stödbelopp i nationell valuta

Bonus för små och medelstora företag i %

Regionalt investerings- och sysselsättningsstöd (artikel 13) Stödordning

25 %

25 %

Stöd till nystartade små företag (artikel 14)

40 %

Webblänk till den fullständiga texten till stödåtgärden:

http://www.diact.gouv.fr/fr_1/amenagement_du_territoire_44/aides_aux_entreprises_626/

Referensnummer för statligt stöd

X 94/08

Medlemsstat

Estland

Medlemsstatens referensnummer

Regionens namn (NUTS)

Estonia

Artikel 87.3 a

Stödbeviljande myndighet

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus

Liivalaia 13/15

10118 Tallinn

Eesti Vabariik

EESTI/ESTONIA

http://www.eas.ee

Stödåtgärdens titel

Teadmiste ja oskuste arendamise toetamise tingimused ja kord

Nationell rättslig grund (hänvisning till landets officiella kungörelseorgan)

1)

„Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seadus” (RTI, 22.12.2006, 59, 440)

2)

„Teadmiste ja oskuste arendamise toetamise tingimused ja kord” (RTL, 26.6.2008, 51, 717)

Åtgärdstyp

Stödordning

Ändring av en befintlig stödåtgärd

Varaktighet

30.6.2008–31.12.2013

Berörda ekonomiska sektorer

Alla stödberättigade ekonomiska sektorer

Typ av stödmottagare

Små och medelstora företag

Storföretag

Årligt totalbelopp för den budget som planeras enligt ordningen

27,00 EEK (i miljoner)

För garantier

Stödinstrument (artikel 5)

Bidrag

Hänvisning till kommissionens beslut

Vid medfinansiering från gemenskapsfonder

Euroopa Sotsiaalfond (ESF) – 27,00 EEK (miljonites)

Mål

Högsta tillåtna stödnivå i % eller högsta tillåtna stödbelopp i nationell valuta

Bonus för små och medelstora företag i %

Särskild utbildning (artikel 38.1)

25 %

10 %

Allmän utbildning (artikel 38.2)

50 %

Webblänk till den fullständiga texten till stödåtgärden:

http://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12978588

Referensnummer för statligt stöd

X 102/08

Medlemsstat

Estland

Medlemsstatens referensnummer

Regionens namn (NUTS)

Estonia

Artikel 87.3 a

Stödbeviljande myndighet

Maaelu Edendamise Sihtasutus

R. Tobiase 4

10147 Tallinn

Harjumaa

EESTI/ESTONIA

http://www.mes.ee

Stödåtgärdens titel

Maaelu Edendamise Sihtasutuse tagatiste abikava raames tagatiste saamiseks esitatavad nõuded ja tagatise taotlemise kord

Nationell rättslig grund (hänvisning till landets officiella kungörelseorgan)

Maaelu Edendamise Sihtasutuse tagatiste abikava raames tagatiste saamiseks esitatavad nõuded ja tagatise taotlemise kord. Kinnitatud Maaelu Edendamise Sihtasutuse nõukogu 20. novembri 2008 otsusega (protokoll nr 10 p 2)

Maaelu ja Põllumajandusturu korraldamise seadus

http://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12997647

Åtgärdstyp

Stödordning

Ändring av en befintlig stödåtgärd

Varaktighet

20.11.2008–31.12.2013

Berörda ekonomiska sektorer

Alla stödberättigade ekonomiska sektorer

Typ av stödmottagare

Små och medelstora företag

Årligt totalbelopp för den budget som planeras enligt ordningen

312,93 EEK (i miljoner)

För garantier

1 564,66 EEK (i miljoner)

Stödinstrument (artikel 5)

Garanti

Hänvisning till kommissionens beslut

Vid medfinansiering från gemenskapsfonder

Mål

Högsta tillåtna stödnivå i % eller högsta tillåtna stödbelopp i nationell valuta

Bonus för små och medelstora företag i %

Regionalt investerings- och sysselsättningsstöd (artikel 13) Stödordning

50 %

20 %

Webblänk till den fullständiga texten till stödåtgärden:

http://www.mes.ee/failid/Tagatiste%20abikava%2020.11.2008.pdf


26.1.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 19/26


Uppgifter från medlemsstaterna om statligt stöd som beviljats enligt kommissionens förordning (EG) nr 800/2008 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den gemensamma marknaden enligt artiklarna 87 och 88 i fördraget (allmän gruppundantagsförordning)

(Text av betydelse för EES)

2010/C 19/08

Referensnummer för statligt stöd

X 138/08

Medlemsstat

Österrike

Medlemsstatens referensnummer

Regionens namn (NUTS)

Österreich

Blandade områden

Stödbeviljande myndighet

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit, Abteilung V/4 (Tourismusförderungen)

Stubenring 1

1011 Wien

ÖSTERREICH

http://wwww.bmwa.gv.at

Stödåtgärdens titel

Übernahme von Haftungen für die Tourismus- und Freizeitwirtschaft 2007—2013

Nationell rättslig grund (hänvisning till landets officiella kungörelseorgan)

Richtlinie des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit für die Übernahme von Haftungen für die Tourismus- und Freizeitwirtschaft 2007—2013

Åtgärdstyp

Stödordning

Ändring av en befintlig stödåtgärd

Varaktighet

1.11.2008–31.12.2008

Berörda ekonomiska sektorer

Landtransport; transport i rörsystem, Hotell- och logiverksamhet, Restaurang-, catering- och barverksamhet, Film-, video- och tv-programverksamhet, ljudinspelningar och fonogramutgivning, Fastighetsverksamhet, Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys, Uthyrning och leasing, Resebyrå- och researrangörsverksamhet och andra resetjänster och relaterade tjänster, Utbildning, Spel- och vadhållningsverksamhet, Sport-, fritids- och nöjesverksamhet, Andra konsumenttjänster

Typ av stödmottagare

Små och medelstora företag

Storföretag

Årligt totalbelopp för den budget som planeras enligt ordningen

13,00 EUR (i miljoner)

För garantier

13,00 EUR (i miljoner)

Stödinstrument (artikel 5)

Garanti

Hänvisning till kommissionens beslut

N 179/08

Vid medfinansiering från gemenskapsfonder

Mål

Högsta tillåtna stödnivå i % eller högsta tillåtna stödbelopp i nationell valuta

Bonus för små och medelstora företag i %

Regionalt investerings- och sysselsättningsstöd (artikel 13) Stödordning

20 %

20 %

Investeringsstöd och sysselsättningsstöd till små och medelstora företag (artikel 15)

20 %

Webblänk till den fullständiga texten till stödåtgärden:

http://www.oeht.at/page/media/finanzierung/garantie%20betriebe/RHaftung2007-2013.pdf

Referensnummer för statligt stöd

X 144/08

Medlemsstat

Estland

Medlemsstatens referensnummer

Regionens namn (NUTS)

Estonia

Artikel 87.3 a

Stödbeviljande myndighet

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

Narva mnt 3

51009 Tartu

EESTI/ESTONIA

http://www.pria.ee/

Stödåtgärdens titel

Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetus

Nationell rättslig grund (hänvisning till landets officiella kungörelseorgan)

Põllumajandusministri 12. märtsi 2008. aasta määrus nr 20 „Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” (RTL 2008, 22, 343; 92, 1286)

Åtgärdstyp

Stödordning

Ändring av en befintlig stödåtgärd

Ändring XS 223/07

Varaktighet

21.11.2008–31.12.2013

Berörda ekonomiska sektorer

Alla stödberättigade ekonomiska sektorer

Typ av stödmottagare

Små och medelstora företag

Årligt totalbelopp för den budget som planeras enligt ordningen

141,00 EEK (i miljoner)

För garantier

Stödinstrument (artikel 5)

Bidrag

Hänvisning till kommissionens beslut

Vid medfinansiering från gemenskapsfonder

Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfond (EAFRD) – 106,00 EEK (miljonites)

Mål

Högsta tillåtna stödnivå i % eller högsta tillåtna stödbelopp i nationell valuta

Bonus för små och medelstora företag i %

Regionalt investerings- och sysselsättningsstöd (artikel 13) Stödordning

50 %

Stöd till konsulttjänster till förmån för små och medelstora företag (artikel 26)

50 %

Stöd till små och medelstora företags deltagande i mässor (artikel 27)

50 %

Webblänk till den fullständiga texten till stödåtgärden:

http://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13067987

Referensnummer för statligt stöd

X 148/08

Medlemsstat

Tyskland

Medlemsstatens referensnummer

E 13/01

Regionens namn (NUTS)

Nordrhein-Westfalen

Artikel 87.3 b

Icke stödområden

Stödbeviljande myndighet

Finanzministerium des Landes Nordrhein-Westfalen

Jägerhofstraße 6

40479 Düsseldorf

DEUTSCHLAND

http://www.fm.nrw.de

Stödåtgärdens titel

Bürgschaften des Landes Nordrhein-Westfalen für die Wirtschaft und die freien Berufe sowie die Land- und Forstwirtschaft

Nationell rättslig grund (hänvisning till landets officiella kungörelseorgan)

Bürgschaftsrichtlinien des Landes Nordrhein-Westfalen für die Wirtschaft und die freien Berufe sowie die Land- und Forstwirtschaft

Åtgärdstyp

Stödordning

Ändring av en befintlig stödåtgärd

Varaktighet

1.12.2008–31.12.2013

Berörda ekonomiska sektorer

Alla stödberättigade ekonomiska sektorer

Typ av stödmottagare

Små och medelstora företag

Storföretag

Årligt totalbelopp för den budget som planeras enligt ordningen

För garantier

60,00 EUR (i miljoner)

Stödinstrument (artikel 5)

Garanti

Hänvisning till kommissionens beslut

N 197/07, N 541/07, N 762/07

Vid medfinansiering från gemenskapsfonder

Mål

Högsta tillåtna stödnivå i % eller högsta tillåtna stödbelopp i nationell valuta

Bonus för små och medelstora företag i %

Regionalt investerings- och sysselsättningsstöd (artikel 13) Stödordning

15 %

20 %

Investeringsstöd och sysselsättningsstöd till små och medelstora företag (artikel 15)

20 %

Experimentell utveckling (artikel 31.2 c)

25 %

20 %

Webblänk till den fullständiga texten till stödåtgärden:

http://www.fm.nrw.de/allgemein_fa/steuerzahler/gesetze/erlasse/buergschaftsrichtlinie/01_buergschaftsrichtlinie_nrw_01_2008.pdf

Referensnummer för statligt stöd

X 783/09

Medlemsstat

Förenade kungariket

Medlemsstatens referensnummer

Regionens namn (NUTS)

Wales

Blandade områden

Stödbeviljande myndighet

University of Glamorgan

European and External Resource Office

Llantwit Road

Pontypridd

CF37 1DL

UNITED KINGDOM

http://www.glam.ac.uk/

Stödåtgärdens titel

University of Glamorgan Support for Foundation Degrees

Nationell rättslig grund (hänvisning till landets officiella kungörelseorgan)

Further and Higher Education Act 1992

http://www.opsi.gov.uk/Acts/acts1972/ukpga_19720068_en_1

Åtgärdstyp

Stödordning

Ändring av en befintlig stödåtgärd

Varaktighet

18.8.2009–31.8.2015

Berörda ekonomiska sektorer

Alla stödberättigade ekonomiska sektorer

Typ av stödmottagare

Små och medelstora företag

Storföretag

Årligt totalbelopp för den budget som planeras enligt ordningen

2,40 GBP (i miljoner)

För garantier

Stödinstrument (artikel 5)

Annat – Subsidised Training Schemes

Hänvisning till kommissionens beslut

Vid medfinansiering från gemenskapsfonder

European Social Fund — GBP 8,24 (in millions)

Mål

Högsta tillåtna stödnivå i % eller högsta tillåtna stödbelopp i nationell valuta

Bonus för små och medelstora företag i %

Särskild utbildning (artikel 38.1)

25 %

20 %

Allmän utbildning (artikel 38.2)

60 %

20 %

Webblänk till den fullständiga texten till stödåtgärden:

http://www.glam.ac.uk/european/470/projects


V Yttranden

ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN

Europaparlamentet

26.1.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 19/30


Meddelande om rekrytering PE/121/S

2010/C 19/09

Europaparlamentet anordnar ett urvalsförfarande:

PE/121/S – Tillfälligt anställd – Assistent (AST 5) inom byggområdet.

För att delta i detta urvalsförfarande krävs en högskoleutbildning inom byggteknikområdet på minst två år vilken kan styrkas med ett utbildningsbevis,

eller

gymnasieutbildning, styrkt med avgångsbetyg som ger tillträde till högskoleutbildning, samt minst tre års yrkeserfarenhet inom ett område med anknytning till arbetsuppgiften.

De sökande ska vid ansökningstidens utgång och efter att ha erhållit ovannämnda utbildningsbevis ha skaffat sig minst 9 års erfarenhet inom områden med anknytning till arbetsuppgiften.

Detta meddelande om rekrytering offentliggörs endast på franska. Den fullständiga texten återfinns i Europeiska unionens officiella tidning C 19 A på detta språk.


FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

Europeiska kommissionen

26.1.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 19/31


STATLIGT STÖD – RUMÄNIEN

Statligt stöd C 36/09 (f.d. NN 56/09) – Garanti till förmån för Oltchim, i enlighet med den tillfälliga ramen

Uppmaning enligt artikel 88.2 i EG-fördraget att inkomma med synpunkter

(Text av betydelse för EES)

2010/C 19/10

Genom den skrivelse, daterad den 19 november 2009, som återges på det giltiga språket på de sidor som följer på denna sammanfattning, underrättade kommissionen Rumänien om sitt beslut att inleda det förfarande som anges i artikel 88.2 i EG-fördraget avseende ovannämnda åtgärd.

Berörda parter kan inom en månad från dagen för offentliggörandet av denna sammanfattning och den därpå följande skrivelsen inkomma med sina synpunkter på den åtgärd avseende vilken kommissionen inleder förfarandet. Synpunkterna ska sändas till följande adress:

European Commission

Directorate-General for Competition

State aid Greffe

Office: J70, 3/225

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIЁ

Fax +32 22961242

Synpunkterna kommer att meddelas Rumänien. Den berörda part som inkommer med synpunkter kan skriftligen begära konfidentiell behandling av sin identitet, med angivande av skälen för begäran.

SAMMANFATTNING

I.   FÖRFARANDE

1.

Efter det offentliga tillkännagivandet om en planerad garanti för kemiföretaget Oltchim, i enlighet med den tillfälliga ramen, inkom ett klagomål till kommissionen från en minoritetsaktieägare i företaget som ifrågasatte garantins förenlighet med de kriterier som fastställts i den tillfälliga ramen. Den 7 augusti överförde kommssionen klagomålet till de rumänska myndigheterna, som svarade den 4 september 2009.

II.   BESKRIVNING

2.

Den berörda garantin ska utfärdas av EximBank på grundval av stödprogrammet för Rumänien i enlighet med den tillfälliga ramen, för att täcka ett kommersiellt lån på 62 miljoner euro för att förvärva Arpechim, en av Oltchims leverantörer.

III.   BEDÖMNING

3.

Rumänien beslutade att bevilja garantin på grundval av ett av kommissionen godkänt stödprogram i enlighet med den tillfälliga ramen. Enligt de relevanta bestämmelserna i den tillfälliga ramen utesluter stödordningen uttryckligen företag som befann sig i svårigheter den 1 juli 2008; se dess punkt 4.3.2. I stödordningen hänvisas också till kriteriet för lönekostnader i enlighet med punkt 4.3.2 d.

4.

På detta stadium hyser kommissionen tvivel om huruvida den planerade garantin från EximBank är förenlig med villkoren i punkt 4.3.2 i och d i den tillfälliga ramen, särskilt med avseende på följande:

När det gäller företagets berättigande till statligt stöd enligt punkt 4.3.2 i i den tillfälliga ramen har kommissionen inte övertygats av den bevisning som Rumänien hittills har lagt fram till stöd för att Oltchim inte var ett företag i svårigheter den 1 juli 2008.

För det andra är det oklart om den planerade garantin från EximBank är förenlig med punkt 4.3.2 d i den tillfälliga ramen, enligt vilken det högsta möjliga lånebeloppet (i detta fall 62 miljoner euro) inte bör överskrida stödmottagarens sammanlagda årliga lönekostnader under 2008.

IV.   SLUTSATS

5.

I ljuset av det ovan anförda har kommissionen beslutat att inleda det formella granskningsförfarandet i enlighet med artikel 88.2 i EG-fördraget med hänsyn till de beskrivna åtgärderna.

TEXTEN TILL SKRIVELSEN

”Comisia dorește să informeze România că, după examinarea informațiilor furnizate de autoritățile statului dumneavoastră cu privire la măsura susmenționată, a decis să inițieze procedura de investigare prevăzută la articolul 88 alineatul (2) din Tratatul CE.

I.   PROCEDURA

(1)

La data de 5 iunie 2009, România a notificat în prealabil în temeiul punctului 4.3. din Cadrul comunitar temporar pentru măsurile de ajutor de stat de sprijinire a accesului la finanțare în contextul actualei crize financiare și economice (1) (denumit în continuare «CT») o garanție de stat în favoarea societății Oltchim SA Râmnicu Vâlcea (denumită în continuare «Oltchim» sau «societatea») pentru garantarea unui împrumut comercial în valoare de 62 de milioane EUR în vederea achiziționării și reabilitării furnizorului de etilenă al societății, Arpechim Pitești (denumit în continuare «Arpechim»).

(2)

La data de 11 iunie 2009 a avut loc o întâlnire a reprezentanților DG Concurență cu autoritățile române și reprezentanții societății Oltchim, pentru discutarea acestei notificări prealabile.

(3)

La data de 29 iulie 2009, în urma publicării unui pachet de măsuri de sprijin de stat avute în vedere pentru Oltchim, PCC SE (denumită în continuare PCC), o societate germană cu sediul la Duisburg, care deține un pachet minoritar de acțiuni în cadrul Oltchim, a depus o plângere (2) prin care pune la îndoială eligibilitatea garanției acordate în baza CT, în temeiul criteriilor stabilite în CT.

(4)

Comisia a transmis plângerea în cauză României la data de 7 august 2009, care a răspuns la 4 septembrie 2009.

II.   CONTEXTUL CAZULUI

II.1.   Societatea

(5)

Oltchim este una dintre cele mai mari societăți petrochimice din România și din Europa de Sud-Est, producând 78 de sortimente pentru 40 de produse chimice de bază. Societatea vinde aproximativ 80 % din producția sa în Europa și în afara acesteia.

(6)

Producția de PVC (un material cu multiple aplicații în domeniul construcțiilor și în cel al producției de mașini grele) reprezintă aproximativ 32 % din activitatea societății. Potrivit declarațiilor societății Oltchim, cota sa de piață la nivelul Uniunii Europene pentru producția de PVC este de 2,1 %. O parte importantă a producției de PVC realizate în cadrul societății Oltchim este exportată în afara Uniunii Europene. Alte produse principale ale societății sunt: soda caustică, DOF și poliolii polieteri.

(7)

În iulie 2009, societatea avea aproximativ 3 600 de angajați (3). Oltchim este singurul angajator industrial din Râmnicu Vâlcea [un oraș cu o populație de aproximativ 110 000 de locuitori, centrul administrativ al unei zone din sud-vestul României cu statut de regiune asistată în temeiul articolului 87 alineatul (3) litera (a) din Tratatul CE].

(8)

Societatea și-a început activitatea în 1966, a fost reorganizată în 1990, iar începând cu 1997 a fost cotată la Bursa de Valori din București. Statul român (în prezent prin Ministerul Economiei) deține un pachet majoritar de 54,8 % în cadrul societății. Principalul acționar minoritar este PCC, o societate holding germană (care deține, de asemenea, Rokita SA, un concurent polonez al societății Oltchim), cu un pachet de aproximativ 12,2 %. Celelalte acțiuni ale societății sunt deținute de SIF Oltenia (6,5 %), Sorin Apostol (2,5 %), Leo Overseas Ltd (1,7 %) și diverși alți mici acționari.

(9)

În 2003, datoria publică în valoare de 303 milioane RON a fost convertită în acțiuni (4), iar pachetul de acțiuni deținut de stat în cadrul Oltchim a fost majorat de la 53,26 % la 95,73 %. În noiembrie 2005, un tribunal comercial din Vâlcea a anulat decizia Adunării generale a societății Oltchim cu privire la conversie (5). În iunie 2006 guvernul României a emis o ordonanță de urgență (6) autorizând reprezentanții statului din Adunarea generală a societății Oltchim să voteze în favoarea renunțării la calea de atac împotriva hotărârii judecătorești care anula prima conversie și să ia măsurile necesare pentru revocarea conversiei. Hotărârea judecătorească de anulare a conversiei a devenit definitivă în august 2006. Diminuarea efectivă a capitalului social a avut loc în noiembrie 2007 (7).

II.2.   Situația actuală a societății Oltchim și planul de afaceri al acesteia

(10)

Potrivit autorităților române, problemele cu care se confruntă în prezent societatea sunt: (i) oprirea furnizării principalelor materii prime de la principalul furnizor, Arpechim; (ii) impactul negativ asupra valorii nete a activelor societății, determinat de reapariția unei datorii semnificative în urma revocării, în 2007, a conversiei creanței în acțiuni din 2003; (iii) subcapitalizarea societății (care s-ar datora, de asemenea, revocării conversiei); și, în fine (iv) efectele crizei financiare globale.

(11)

Situația generală a societății Oltchim s-a deteriorat în ultimii ani. La sfârșitul anului 2008, Oltchim înregistrase o pierdere netă de 53 de milioane EUR. După închiderea principalului furnizor de etilenă, Arpechim, în noiembrie 2008, societatea a funcționat la 40 % din capacitate.

(12)

Statul român intenționează să pună în aplicare un pachet de măsuri pentru sprijinirea unui plan propus de societate pentru restabilirea viabilității acesteia pe termen lung. Planul de afaceri al societății presupune un așa-numit «Scenariu complet de dezvoltare», constând în principal într-o nouă conversie a creanței în acțiuni în valoare de aproximativ 135 de milioane EUR și în efectuarea unor investiții suplimentare în valoare totală estimată de 486 de milioane EUR, pentru modernizarea/extinderea instalațiilor și adaptarea acestora la standardele de mediu (8).

II.3.   Proceduri conexe de ajutor de stat

(13)

La 17 iulie 2009, România a notificat Comisiei două măsuri de sprijin în favoarea societății Oltchim. Măsurile notificate presupuneau (i) o nouă conversie în acțiuni a datoriei publice în valoare de aproximativ 135 milioane EUR (9), provenind din împrumuturi garantate de stat și nerambursate, ce fuseseră contractate în perioada 1995-2000; (ii) o garanție de stat care acoperă 80 % dintr-un împrumut comercial în valoare de 424 de milioane EUR pentru renovarea societății și investiții suplimentare. România susține că aceste măsuri de sprijin nu implică ajutor de stat în sensul articolului 87 alineatul (1) din Tratatul CE întrucât statul, în calitate de acționar principal și creditor principal al societății, acționează într-un mod comparabil cu un operator economic privat în condiții similare.

(14)

La data de 15 septembrie 2009, Comisia a decis să inițieze procedura oficială de investigare (cazul C 28/2009) cu privire la măsurile notificate și, în plus, cu privire la neplata dobânzii aferente datoriei publice începând cu 1 ianuarie 2007.

III.   DESCRIEREA MĂSURII ÎN CAUZĂ

(15)

Din valoarea totală a investițiilor de 486 de milioane EUR, 424 de milioane EUR vor fi finanțate prin împrumuturi comerciale garantate printr-o garanție de stat acoperind până la 80 % din valoarea totală a împrumutului; această măsură a fost notificată Comisiei la 17 iulie 2009 ca neimplicând ajutor de stat în sensul articolului 87 alineatul (1) din Tratat. Această măsură nu face obiectul prezentei decizii.

(16)

Pe lângă garanția susmenționată, un alt împrumut comercial de 62 de milioane EUR va fi acoperit de o garanție CT care urmează să fie emisă în temeiul schemei române de garantare CT (10). Împrumutul este destinat achiziționării furnizorului Arpechim. Această garanție nu este inclusă în notificarea României din 17 iulie 2009 și face obiectul prezentei decizii.

(17)

Potrivit informațiilor prezentate de reclamant, la 5 august 2009, Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări al guvernului român a aprobat acordarea garanției de către EximBank (11).

(18)

Garanția ar acoperi 80 % dintr-un împrumut comercial în valoare de 62 de milioane EUR. Oltchim ar plăti o primă anuală de 9,8 % pe an, adică prima safe-harbour stabilită de CT pentru societățile cu rating «CCC» sau mai jos și cu garanții colaterale de nivel scăzut. Pentru primii 2 ani, prima anuală va fi de 8,33 %, prin aplicarea reducerii de 15 % permise la punctul 4.3.2 litera (b) din CT. Se presupune că banca comercială ar accepta o garanție colaterală de 20 % din valoarea totală a împrumutului.

IV.   PLÂNGEREA

(19)

În plângerea sa din 29 iulie 2009, PCC observă că garanția de stat care urmează să fie emisă în baza schemei CT din România în vederea achiziționării furnizorului Arpechim nu întrunește criteriile de eligibilitate stabilite în CT. PCC consideră, în special, că măsura nu este în conformitate cu prevederile punctului 4.3.2 litera (i) din CT, întrucât societatea se afla în dificultate înainte de 1 iulie 2008. De asemenea, PCC susține că valoarea împrumutului subsidiar, adică 62 de milioane EUR, depășește costurile salariale anuale ale societății Oltchim, ceea ce contravine condițiilor stabilite la punctul 4.3.2 litera (d) din CT.

V.   POZIȚIA AUTORITĂȚILOR ROMÂNE

(20)

În răspunsul său la plângerea din 4 septembrie 2009, România subliniază că garanția EximBank care urmează a fi emisă intră sub incidența schemei CT autorizate pentru România.

(21)

În esență, România susține că, contrar analizei efectuate de PCC, Oltchim nu era o societate în dificultate în sensul dispozițiilor prevăzute de Liniile directoare comunitare privind ajutoarele de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate (12) (denumite în continuare «Liniile directoare S & R») la 1 iulie 2008. Pentru a susține această afirmație, autoritățile române au prezentat un raport independent realizat de experți din cadrul Raiffeisen Capital & Investment SA și un aviz juridic emis de Vilau & Mitel, ambele datând din iulie 2009.

(22)

Rapoartele concluzionează că la 1 iulie 2008 Oltchim nu îndeplinea condițiile pentru a fi considerată o societate în dificultate în sensul punctelor 10 și 11 din Liniile directoare S & R, și în special că:

la 1 iulie 2008 nu se întruneau condițiile prevăzute la punctul 10 litera (a) din Liniile directoare S & R deoarece, deși societatea pierduse peste jumătate din capitalul său social, nu era îndeplinită cea de a doua parte a criteriului, respectiv societatea nu pierduse peste un sfert din capital în ultimele 12 luni;

nu se întruneau condițiile prevăzute la punctul 10 litera (c) din Liniile directoare S & R, aceasta însemnând că la 1 iulie 2008 societatea nu era în stare de insolvență potrivit legislației românești. Potrivit legii privind insolvența aplicabilă în România, societățile ale căror datorii depășesc fondurile disponibile pe o perioadă de 30 de zile se prezumă a fi insolvabile. Raportul Vilau & Mitel argumentează că pe parcursul celor 30 de zile precedente datei de 1 iulie 2008, Oltchim nu s-a aflat în această situație;

criteriile prevăzute la punctul 11 din Liniile directoare S & R nu au fost întrunite deoarece anterior crizei economice și financiare societatea nu a prezentat simptomele obișnuite ale unei întreprinderi în dificultate, în sensul că societatea înregistra o cifră de afaceri în creștere, nu prezenta o supracapacitate semnificativă, iar fluxul său de numerar operațional era pozitiv.

(23)

La un nivel mai general, România susține că dificultățile societății Oltchim sunt pur contextuale și rezultatul combinat al următorilor factori: subcapitalizarea societății (o problemă care ar trebui soluționată prin conversia creanței în acțiuni); închiderea furnizorului Arpechim (o problemă care va fi abordată prin măsura CT propusă) și criza financiară și economică actuală.

(24)

În ceea ce privește costurile salariale ale societății, România susține în primul rând că, prin aplicarea ratei medii de schimb valutar din 2008, astfel cum a fost publicată de Banca Națională a României (13), costurile salariale directe ale societății, în valoare de aproximativ 140 de milioane RON pentru 2008, se vor ridica la aproximativ 38 de milioane EUR.

(25)

În al doilea rând, România include pe lângă costurile salariale proprii, anumite părți ale costurilor salariale suportate de cinci subcontractanți/furnizori, în funcție de contribuția acestora la activitatea societății Oltchim. Acest calcul include și costurile salariale medii ale societății Arpechim, furnizorul care urmează a fi achiziționat. Pe această bază, autoritățile române estimează că totalul costurilor salariale se va ridica la 62,4 milioane EUR, ceea ce depășește suma împrumutului garantat de către EximBank.

VI.   EVALUAREA EXISTENȚEI AJUTORULUI DE STAT

(26)

Articolul 87 alineatul (1) din Tratatul CE prevede că este incompatibil cu piața comună orice ajutor acordat de un stat membru sau prin resurse de stat, sub orice formă, care denaturează sau amenință să denatureze concurența, prin favorizarea anumitor întreprinderi sau a producției anumitor mărfuri, și care afectează schimburile comerciale între statele membre.

(27)

Trebuie menționat în primul rând că România intenționează să acorde garanția în temeiul unei scheme de ajutor existente. Astfel, caracterul de ajutor de stat al măsurii nu este contestat de România.

VI.1.   Resurse de stat

(28)

Garantul EximBank este o instituție financiară specializată de stat, a cărei funcționare este reglementată de Legea 96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK – S.A. și instrumentele specifice de susținere a comerțului exterior. Scopul său este de a sprijini prin instrumente financiare specifice activitatea guvernului României și politicile privind schimburile comerciale internaționale.

(29)

Deși controlul public al unei instituții nu înseamnă automat că acțiunile acesteia sunt imputabile statului (14), în cazul de față, condițiile stabilite de CEJ (15) pentru a se concluziona că o măsură este imputabilă statului par a fi îndeplinite.

(30)

EximBank este organizată ca o societate pe acțiuni. AVAS, agenția română pentru privatizare, deține 95,374 % din capitalul acesteia. Sursele financiare pentru operațiunile EximBank provin parțial de la bugetul de stat. Deoarece banca efectuează activități atât în numele statului, cât și în nume propriu, operațiunile sunt înregistrate în conturi diferite. Prin urmare, autoritățile publice exercită o intensă supraveghere asupra gestionării acesteia.

(31)

Comisia observă, de asemenea, faptul că EximBank efectuează operațiunea de garantare pentru Oltchim în numele și în contul statului, în temeiul deciziei adoptate de un organism guvernamental (Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări). Având în vedere aceste circumstanțe ale cazului, Comisia consideră că măsura este imputabilă statului și, în consecință, garanția acordată de EximBank ar implica utilizarea resurselor de stat.

VI.2.   Avantajul

(32)

Comisia are îndoieli în ceea ce privește posibilitatea ca beneficiarul, având în vedere situația sa actuală și circumstanțele piețelor financiare, să fi obținut finanțare pe piață, în termeni similari. Prin urmare, garanția EximBank oferă un avantaj societății Oltchim.

VI.3.   Selectivitate, denaturarea concurenței și efectele asupra schimburilor comerciale

(33)

Măsura de sprijin de stat în cauză este selectivă, în măsura în care aduce beneficii unei singure societăți, Oltchim. Măsura are potențialul de a denatura concurența, favorizând Oltchim în detrimentul concurenților acesteia. În fine, între statele membre există un comerț intensiv de produse chimice, iar societatea exportă o mare parte a produselor sale în țările Uniunii Europene. Astfel, comerțul intracomunitar va fi probabil afectat.

VI.4.   Concluzie privind existența ajutorului de stat

(34)

Având în vedere argumentele expuse, Comisia consideră, în această etapă, că măsura descrisă mai sus îndeplinește criteriile consacrate la articolul 87 alineatul (1) din Tratatul CE și, prin urmare, trebuie considerată a fi ajutor de stat în sensul articolului 87 alineatul (1) din Tratatul CE.

VII.   EVALUAREA COMPATIBILITĂȚII

(35)

Având în vedere că garanția acordată de EximBank implică ajutor de stat, compatibilitatea acesteia trebuie evaluată din perspectiva excepțiilor prevăzute la articolele 87 alineatul (2) și 87 alineatul (3) din Tratatul CE.

(36)

România a acordat garanția în temeiul unei scheme CT aprobate. Astfel, trebuie să se verifice în primul rând dacă măsura este conformă cu condițiile respectivei scheme de ajutor de stat.

(37)

Schema a fost aprobată în temeiul CT, care stabilește criteriile în baza cărora anumite măsuri, care au ca scop remedierea unei perturbări grave a economiei unui stat membru, pot fi compatibile în temeiul articolului 87 alineatul (3) litera (b) din Tratatul CE.

(38)

În special, punctul 2.6 din decizia de aprobare a schemei (16), în conformitate cu dispozițiile relevante ale CT, exclude în mod explicit întreprinderile care se aflau în dificultate la 1 iulie 2008 [punctul 4.3.2 litera (i) CT]. De asemenea, punctul 2.8 din decizie se referă la criteriul privind costurile salariale, în conformitate cu punctul 4.3.2 litera (d) din CT.

(39)

În această etapă, Comisia are îndoieli că garanția EximBank preconizată este conformă cu condițiile care reies din punctul 4.3.2 literele (i) și (d) din CT. În special:

în ceea ce privește eligibilitatea societății pentru sprijin de stat în temeiul punctului 4.3.2 litera (i) din CT, Comisia nu consideră satisfăcătoare probele prezentate de România până în prezent pentru a dovedi că Oltchim nu era o societate în dificultate la 1 iulie 2008;

în al doilea rând, nu este clar dacă garanția EximBank preconizată este conformă cu punctul 4.3.2 litera (d) din CT, care stabilește că suma maximă a împrumutului (în cazul de față 62 de milioane EUR) nu ar trebui să depășească suma totală a costurilor salariale ale beneficiarului pe 2008.

VII.1.   Punctul 4.3.2.(i) din CT: societate aflată în dificultate la 1 iulie 2008

(40)

Garanția de stat acordată în temeiul CT este compatibilă doar dacă este acordată societăților care nu erau în dificultate la 1 iulie 2008. Cu toate acestea, după o evaluare preliminară, Comisia consideră că există indicii că Oltchim era o societate în dificultate la 1 iulie 2008. Astfel, chiar dacă măsura ar îndeplini toate celelalte criterii din CT, nu ar fi eligibilă pentru sprijin de stat în temeiul acestui cadru.

(41)

În ceea ce privește problema situației societății, în opinia României, Oltchim este o societate de succes care, «datorită capacității sale constante de a răspunde cererilor pieței, […] a realizat o creștere substanțială a cifrei sale de afaceri». România adaugă că în 2007, «Oltchim era o societate de succes, cu o activitate în extindere și cu o creștere constantă a vânzărilor și veniturilor. Capitalizarea pe piață a societății Oltchim la momentul respectiv era de peste 1 miliard EUR».

(42)

În sprijinul afirmației potrivit căreia Oltchim nu era o întreprindere în dificultate la 1 iulie 2008, România a prezentat un memorandum explicativ elaborat de Raiffeisen Capital & Investment SA și un aviz juridic emis de Vilau & Mitel (17).

(43)

În esență, aceste rapoarte ale experților susțin că la 1 iulie 2008 Oltchim nu putea fi calificată drept întreprindere în dificultate în sensul punctelor 10 literele (a) și (c) și 11 din Liniile directoare S & R. La data menționată, societatea nu pierduse, potrivit afirmațiilor, jumătate din capitalul său social (din care un sfert în cele 12 luni anterioare), nici nu făcuse obiectul procedurilor naționale de insolvabilitate și nici nu prezentase simptomele obișnuite ale unei situații precare. În special, societatea a avut profit operațional până la jumătatea anului 2008, iar rezultatele financiare negative au apărut doar în ultimele 9 luni înainte de 1 iulie 2008. În plus, societatea avea o cifră de afaceri în creștere, nu prezenta o rată semnificativă de neutilizare a capacității, iar fluxul său de numerar operațional era pozitiv.

(44)

În observațiile sale, România susține că actualele provocări cu care se confruntă Oltchim se datorează în principal unor factori externi (explicați prin revocarea conversiei, închiderea furnizorului Arpechim și actuala criză financiară globală). Alte cauze, precum fluctuația ratei de schimb valutar, creșterea prețurilor la materii prime și utilități, tendința de creștere marcată a costului forței de muncă românești și caracterul ciclic al piețelor pe care operează Oltchim au fost, de asemenea, menționate drept factori care au contribuit la erodarea marjelor societății.

(45)

Comisia consideră totuși că majoritatea acestor variabile sunt inerente oricărei activități economice și că, deși pot explica bine motivele anumitor dificultăți cu care se confruntă o societate, nu constituie în mod necesar o justificare în analiza privind ajutorul de stat.

(46)

În plus, în opinia Comisiei, există indicii puternice că supraviețuirea societății Oltchim s-a datorat faptului că, pe o perioadă lungă de timp, nu a fost executată o datorie publică substanțială și că, timp de mai mulți ani, această datorie nu a fost purtătoare de nicio dobândă. Efectele acestei abordări favorabile societății în ceea ce privește recuperarea datoriei publice sunt similare cu oferirea de capital societății, cu titlu gratuit.

(47)

În fine, Comisia dorește să remarce că analiza de mai jos a fost efectuată pe baza conturilor IFRS (18) prezentate de autoritățile române (19).

VII.1.1.   Punctul 9 din Liniile directoare S & R

(48)

În general, în conformitate cu punctul 9 din Liniile directoare S & R, Comisia consideră că o întreprindere este în dificultate atunci când nu poate elimina pierderile care, în condițiile în care nu există o intervenție a autorităților publice, determină falimentul acesteia pe termen scurt sau mediu.

(49)

Comisia dorește să sublinieze că, în opinia sa, este irelevant dacă dificultățile cu care se confruntă Oltchim sunt cauzate sau nu de revocarea/nefinalizarea conversiei sau de alți factori. În plus, Comisia consideră că dificultățile societății, contrar afirmațiilor României, nu provin doar din faptul că nu a putut fi realizată conversia planificată de autoritățile române. Situația societății ar fi putut fi problematică indiferent de conversie.

(50)

În acest sens, Comisia dorește să citeze raportul auditorului independent, prezentat de autoritățile române, întocmit de KPMG pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2007 (din 15 iulie 2008), în care auditorii afirmă următoarele cu privire la situația financiară a societății: «Aceste condiții, împreună cu alte aspecte […] indică existența unei incertitudini care ar putea pune la îndoială capacitatea grupului de continuare a activității, în afara cazului în care acționarii nu vor sprijini grupul, în sensul îmbunătățirii situației financiare».

(51)

Trebuie menționat că în acest raport (pentru exercițiul financiar 2007), conversia în valoare de 323 de milioane RON a fost deja anulată, însă întreaga datorie către AVAS, care se ridica la momentul respectiv la 508 milioane RON, a fost introdusă în categoria capital propriu la rubrica «datorie convertibilă». În plus, în nota 38 la raport, auditorii au pornit de la premisa conform căreia creanța va fi din nou convertită în acțiuni și au făcut referire în acest sens la Legea 96/2008 (20). Auditorii și-au exprimat însă îndoielile cu privire la viitorul societății.

(52)

În alte rapoarte ale auditorilor independenți referitoare la primul semestru al anului 2008 (21) (încheiat la 30 iunie 2008, raport din 20 august 2008), KPMG reiterează temerile menționate deja în raportul pe anul precedent.

(53)

În fine, trebuie reamintit faptul că autoritățile române însele admit că lipsa intervenției statului ar conduce la insolvența societății.

(54)

În acest context, Comisia consideră că la mijlocul anului 2008, existau deja îndoieli serioase cu privire la viitorul societății și că aceasta intra probabil sub incidența punctului 9 din liniile directoare S & R la 1 iulie 2008.

VII.1.2.   Punctul 10 litera (a) din Liniile directoare S & R

(55)

Punctul 10 litera (a) din Liniile directoare S & R definește societatea în dificultate ca societatea care a pierdut peste jumătate din capitalul său social, peste un sfert din acest capital fiind pierdut în ultimele 12 luni.

(56)

În ceea ce privește capitalul social, a existat o diminuare a capitalului tehnic reprezentând revocarea conversiei, care a fost introdusă în bilanț în 2007. În plus, trebuie precizat că în conturile financiare din 2007 și din 30 iunie 2008 aproape întreaga datorie către AVAS, de 508 milioane RON, (și nu doar suma conversiei anulate a creanței în acțiuni în valoare de 322 de milioane RON) a fost clasificată drept «datorie convertibilă» în categoria capital propriu. La sfârșitul anului 2008, această sumă a fost inclusă în categoria obligații.

(57)

Autoritățile române afirmă că uriașa subcapitalizare a societății se datorează doar revocării conversiei creanței în acțiuni în 2007. Comisia nu consideră că acest argument este convingător. Astfel cum ilustrează tabelul 1 de mai jos, o parte importantă a capitalului social al întreprinderii Oltchim a dispărut, ținând seama de pierderile acumulate și de rezerve, ceea ce a avut ca rezultat un capital propriu negativ la 30 iunie 2008. În cazul în care efectele «creanței convertibile» ar fi fost neutralizate, capitalul propriu total ar fi fost deja negativ în 2007.

Tabelul 1

Structura capitalului societății Oltchim

000 RON

31 decembrie 2006

31 decembrie 2007

30 iunie 2008

31 decembrie 2008

Capital social

1 339 565

1 016 338

1 016 338

1 016 338

Datorie convertibilă

508 485

508 485

Pierderi acumulate

1 088 146

1 155 208

1 178 343

1 366 919

Rezerve totale

72 600

132 376

116 606

100 677

Pierderi acumulate – minus rezerve

1 015 546

1 022 832

1 061 737

1 266 242

Pierderi acumulate – minus rezerve + datorie convertibilă

1 015 546

514 347

553 252

1 266 242

Participație minoritară

379

15

17

Total capital propriu acționari

324 019

501 991

463 086

– 249 904

Total capital propriu

(inclusiv «datoria convertibilă» către AVAS)

324 398

502 006

463 086

– 249 887

50 % din capitalul social

669 783

508 169

508 169

508 169

Capital propriu total mai mic de jumătate din capitalul social?

DA

DA

DA

DA

Capital social minus pierderi acumulate + rezerve

(neutralizarea efectului «datoriei convertibile»)

324 398

–6 479

–45 399

– 249 887

(58)

Având în vedere cele de mai sus, se poate concluziona că mai mult de jumătate din capitalul social a dispărut la 30 iunie 2008. Trebuie subliniat că aceasta era situația chiar înainte de anularea conversiei.

(59)

Trebuie remarcat că, în prezent, Oltchim a pierdut în realitate mai mult decât întregul său capital social și că, începând cu 1 iulie 2008, capitalul propriu este pozitiv doar datorită faptului că articolul «datorie convertibilă» a fost introdus în categoria capital propriu. Totuși, se poate susține că peste jumătate din capital dispăruse la 1 iulie 2008.

(60)

În acest stadiu, în absența cifrelor corespunzătoare datei de 30 iunie 2007, se pare că peste un sfert din acest capital nu s-a pierdut în cele 12 luni precedente, ci anterior acestei perioade.

VII.1.3.   Punctul 10 litera (c) din Liniile directoare S & R

(61)

În temeiul punctului 10 litera (c) din Liniile directoare S & R, o societate este considerată în dificultate, «în cazul în care îndeplinește criteriile prevăzute de legislația națională pentru a face obiectul procedurilor colective de insolvență».

(62)

Autoritățile române au prezentat un aviz juridic emis de cabinetul de avocatură Vilau & Mitel cu privire la calificarea societății Oltchim pentru procedura de insolvență, în temeiul legislației din România, la 1 iulie 2008.

(63)

Cadrul procedurilor de insolvență în România este stabilit de Legea 85/2006 (publicată în Monitorul Oficial din 21 aprilie 2006, denumită în continuare «Legea privind insolvența»). Articolul 3 din Legea privind insolvența definește insolvența ca «stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficiența fondurilor bănești disponibile pentru plata datoriilor exigibile». Insolvența este presupusă atunci când debitorul nu plătește una sau mai multe datorii în termen de 30 de zile de la data la care acestea devin scadente (22). Procedura de insolvență este declanșată la cererea debitorului sau la cererea unui creditor, după cum urmează.

(64)

În temeiul articolului 27 alineatul (1) din Legea privind insolvența, debitorul este obligat să solicite insolvența în termen de 30 de zile de la data la care apare situația de insolvență. Prin contrast, orice creditor care deține un titlu ajuns la scadență poate solicita procedura de insolvență după 30 de zile de la data la care datoria a devenit scadentă, dacă suma depășește 10 000 RON (aproximativ 3 000 EUR) (23).

(65)

În temeiul punctului 10 litera (c) din Liniile directoare S & R, Comisia ar trebui să verifice doar dacă au fost îndeplinite condițiile procedurii de insolvență în temeiul legislației interne, fără a fi necesară examinarea în detaliu a motivelor (indiferent de natura acestora) care ar fi putut conduce în practică la concluzia că societatea nu făcea obiectul procedurii de insolvență la momentul respectiv (adică motivele pentru care societatea și diferiții săi creditori nu au solicitat începerea procedurii de insolvență).

(66)

Din această perspectivă, avizul juridic emis de Vilau & Mitel susține că: (i) situația societății la 1 iulie 2008 nu era de așa natură încât să determine obligația juridică de a solicita procedura de insolvență în temeiul articolului 27 alineatul (1) din Legea privind insolvența și, respectiv, de a îndreptăți creditorii societății, alții decât AVAS, să solicite procedura de insolvență și (ii) OUG nr. 45/2006 și Legea 30/2007 nu permiteau recuperarea propriei datorii de către AVAS în orice alt mod în afara conversiei creanței în acțiuni și, astfel, aceasta nu avea competența legală de a solicita insolvența la 1 iulie 2008.

(67)

România precizează că la sfârșitul lunii iunie 2008, Oltchim avea datorii în valoare de 19 132 000 RON și fonduri disponibile de 16 949 000 RON. Se susține totuși că deficitul aparent la 30 iunie 2008 nu a declanșat obligația societății de a solicita procedura de insolvență (24) deoarece situația nu a continuat timp de 30 de zile. România susține în plus că: (i) în timpul lunii precedente (mai) și în luna care a urmat (iulie), datoriile scadente ale societății Oltchim nu au depășit fondurile disponibile; (ii) Legea privind insolvența nu este concepută pentru declanșarea insolvenței pe baza unor evenimente izolate, (iii) Oltchim deținea în orice caz creanțe împotriva statului și celorlalți creditori pentru sume depășind datoriile scadente.

(68)

Comisia observă în primul rând că sumele raportate scadente pentru perioada mai-iulie 2008 nu includ datoria restantă de aproximativ 135 de milioane EUR față de AVAS. Dacă și această datorie restantă ar fi luată în considerare, ar fi evident că datoria restantă depășea cu mult fondurile disponibile pentru perioada avută în vedere, aspect care este per se suficient pentru a se presupune că societatea este insolventă în temeiul articolului 3 alineatul (1) litera (a) din Legea privind insolvența.

(69)

În al doilea rând, dacă datoria către AVAS ar fi luată în considerare, societatea ar fi avut în mod clar obligația de a solicita procedura de insolvență la 1 iulie 2008 – fără a mai menționa că această obligație a fost în realitatea generată mult mai devreme, respectiv după 30 de zile de la data la care hotărârea judecătorească din 2005 de revocare a conversiei creanței în acțiuni a devenit definitivă.

(70)

În al treilea rând, Legea românească privind insolvența nu exclude în mod specific datoriile către stat, de tipul celei avute de Oltchim față de AVAS (adică o datorie care provine dintr-un împrumut comercial neexecutat pentru care a fost plătită garanția de stat).

(71)

În observațiile sale, România afirmă că Ministerul Finanțelor Publice a considerat inițial datoriile ca datorii bugetare. Totuși, chiar dacă datoria față de AVAS nu ar fi putut fi calificată drept «datorie bugetară», aceasta ar fi fost calificată automat drept comercială și ar fi intrat și în acest caz sub incidența Legii privind insolvența – articolul 3 alineatul (6) din Legea privind insolvența definește un creditor care are dreptul de a solicita insolvența ca orice creditor, indiferent de natura datoriei, care deține o creanță scadentă în valoare mai mare de 10 000 RON.

(72)

În al patrulea rând, România susține că OUG 45/2006 obligă AVAS să aibă în vedere doar un scenariu de conversie, deși legislația românească generală prevede și alte metode de recuperare a datoriilor de către AVAS (respectiv OUG 51/1998 pentru transferul datoriilor, subrogare și cesiune). În temeiul OUG 45/2006, astfel cum a fost modificată prin Legea 30/2007 și Legea 96/2008, AVAS a fost autorizată să efectueze o conversie a creanței în acțiuni la valoarea nominală, pentru a-și recupera datoriile.

(73)

În plus, România susține că la 1 iulie 2008, în conformitate cu același cadru juridic, procedura de conversie a creanței în acțiuni era în desfășurare în cadrul adunării generale extraordinare a acționarilor societății Oltchim. Astfel, AVAS nu putea opta în același timp pentru solicitarea insolvenței.

(74)

În ceea ce privește argumentul potrivit căruia, în temeiul OUG 45/2006, AVAS nu putea să solicite insolvența, Comisia observă că această interpretare omite dispozițiile din OUG 45/2006 care restabilesc calitatea de creditor a AVAS, cu posibilitatea de percepere a unei dobânzi pe perioada din noiembrie 2003 până la data la care hotărârea judecătorească de revocare a conversiei a devenit definitivă (august 2006). Dispozițiile articolului 2 alineatul (3) din ordonanță prevăd în mod clar scenariul recuperării datoriei de către AVAS prin lichidarea societății și vânzarea activelor acesteia, iar articolului 3 din Ordonanță are în vedere un scenariu de privatizare.

(75)

În ianuarie 2007, OUG 45/2006 a fost modificată de Legea 30/2007 prin care a fost menținut scenariul privatizării și AVAS a fost autorizată să efectueze în termen de 6 luni o conversie a creanțelor în acțiuni cu respectarea drepturilor preferențiale ale acționarilor minoritari.

(76)

Deoarece conversia nu a putut fi efectuată în acest termen, OUG 45/2006 a fost modificată printr-o altă lege, Legea 96/2008, de această dată stipulându-se doar conversia.

(77)

În fine, OUG 163/2008 de abrogare a OUG 45/2006 a fost adoptată în noiembrie 2008. Aceasta prevede că creanța față de Oltchim, împreună cu dobânda pentru perioada noiembrie 2003-septembrie 2006, va fi executată în conformitate cu OUG 51/1998.

(78)

Pe scurt, potrivit interpretării Comisiei, datoria către AVAS ar trebui, probabil, să fie considerată «scadentă» în contextul Legii privind insolvența, iar AVAS se califica la 1 iulie 2008 drept creditor îndreptățit să solicite insolvența.

(79)

Prin urmare, Comisia are motive să considere că Oltchim îndeplinea criteriul societății în dificultate, astfel cum e definit la punctul 10 litera (c) din Liniile directoare S & R, la 1 iulie 2008.

VII.1.4.   Punctul 11 din Liniile directoare S & R

(80)

Punctul 11 din Liniile directoare S & R enumeră simptomele obișnuite ale unei întreprinderi în dificultate, precum: creșterea pierderilor, scăderea cifrei de afaceri, creșterea stocurilor, supracapacitate, diminuarea fluxului de numerar, creșterea accentuată a datoriilor, creșterea dobânzilor datorate și scăderea sau reducerea la zero a valorii nete a activelor.

(81)

Astfel cum s-a menționat deja mai sus, autoritățile române consideră că la 1 iulie 2008 societatea avea o cifră de afaceri în creștere, nu avea o supracapacitate semnificativă, iar fluxul de numerar operațional era pozitiv.

(82)

Pe baza datelor prezentate de autoritățile române, Comisia observă următoarele.

(83)

În primul rând, în ceea ce privește argumentul autorităților române potrivit căruia Oltchim prezenta rezultate operaționale pozitive, Comisia observă că, în pofida profitului operațional din 2006 și 2007, Oltchim a generat pierderi nete începând cu 2007, tendința negativă a început în ultimul trimestru al anului 2007, iar Oltchim fusese «îndatorată» timp de nouă luni consecutive înainte de 1 iulie 2008.

(84)

Autoritățile române susțin că performanța societății nu poate fi evaluată izolat și că evaluarea nu se poate concentra doar pe anii 2007 și 2008. Comisia observă totuși că pierderile acumulate ale societății au crescut constant. Datorită acestui aspect, la finalul anului 2008, societatea avea un capital social total negativ (ținând seama de capitalul social, pierderile acumulate și rezervele) de aproximativ 250 de milioane RON. Până în 2006 (înainte de anularea conversiei și în perioada în care se presupune că societatea avea o situație bună), Oltchim a acumulat pierderi în valoare de peste 1 miliard RON. Tabelul 2 sintetizează evoluția profitului și pierderilor societății.

Tabelul 2

Evoluția profitului și pierderilor societății Oltchim

000 RON

2006

2007

Jumătatea anului 2008

2008

Profit/pierderi operaționale

44 040

19 517

7 926

–70 947

Profit/pierderi înainte de taxe

34 482

–83 721

–31 749

– 218 682

Profit/pierderi nete

3 236

–93 159

–38 903

– 226 353

Pierderi acumulate

1 088 146

1 155 208

1 178 343

1 366 919

(85)

În al doilea rând, autoritățile române fac referire la un flux de numerar pozitiv al societății. În acest sens, Comisia subliniază că, astfel cum se demonstrează în Tabelul 3, deși societatea a produs un flux de numerar operațional pozitiv, numerarul net al societății Oltchim a fost în mod constant negativ.

Tabelul 3

Evoluția fluxului de numerar

000 RON

2006

2007

2008

Flux de numerar generat de activitățile operaționale

74 492

156 324

97 647

Flux de numerar provenind din activități de finanțare

8 957

–5 076

–67 373

Flux de numerar utilizat în investiții

– 192 753

– 214 341

– 109 347

NUMERAR NET

– 109 304

–63 093

–79 073

(86)

În al treilea rând, în ceea ce privește gradul de îndatorare al societății, acesta a crescut constant de-a lungul anilor, nu doar față de organisme de stat, ci și față de părți terțe.

Tabelul 4

Evoluția datoriilor societății Oltchim

000 RON

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Februarie 2009

AVAS

84 852

131 272

163 779

190 942

538 336

538 336

538 336

Părți terțe

741 587

641 134

701 780

849 396

1 116 187

1 191 310

1 195 015

Total

826 439

772 406

865 559

1 040 338

1 654 523

1 729 646

1 733 351

(87)

În al patrulea rând, fondul de rulment al societății Oltchim a fost negativ si în scădere. În plus, Oltchim s-a confruntat cu o crestere a cheltuielilor financiare pe perioada 2006-2008. De asemenea, valoarea netă a activelor societății este în scădere si a fost negativă în 2008.

Tabelul 5

000 RON

2006

2007

2008

Fond de rulment

(Active curente minus pasive curente)

– 287 759

– 368 657

– 714 876

Cheltuieli de finanțare nete

11 098

104 261

148 959

Valoarea NETĂ a activelor/(Activele totale minus pasivele totale)

324 019

484 931 (25)

– 249 887

(88)

În fine, Oltchim nu a primit un rating de la o agentie specializată de rating. Tabelul 6 indică ratingul atribuit societății de către (o bancă românească) pe parcursul ultimilor ani. Ratingul (o bancă românească) a scăzut începând cu decembrie 2007. Tabelul 6 arată că ratingul societății nu s-ar fi îmbunătătit semnificativ chiar dacă ar fi fost neutralizat efectul revocării conversiei.

Tabelul 6

Ratingul atribuit societății Oltchim de către (o bancă românească) (26)

 

Dec. 2003

Dec. 2004

Dec. 2005

Dec. 2006

Dec. 2007

Iunie 2008

Dec. 2008

Principal

(Risc mare)

(Risc mediu)

(Risc mediu)

(Risc mediu)

(Risc mare)

(Risc maxim)

(Risc maxim)

Ajustat (27)

 

 

 

 

(Risc mare)

(Risc mare)

(Risc mare)

(89)

Prin urmare, în opinia Comisiei, există indicii că «simptomele obișnuite» ale unei societăți aflate în dificultate sunt prezente în cazul Oltchim.

VII.1.5.   Concluzie

(90)

Pe baza considerentelor de mai sus, Comisia este de părere că există indicii puternice că Oltchim putea fi calificată drept societate în dificultate la 1 iulie 2008.

VII.2.   Punctul 4.3.2. litera (d) din CT: criteriul costurilor salariale

(91)

Există, de asemenea, îndoieli cu privire la îndeplinirea de către garanția CT a condițiilor care decurg din punctul 4.3.2 litera (d) din CT, care prevede că «valoarea maximă a împrumutului nu depășește costurile salariale anuale totale ale beneficiarului (inclusiv contribuțiile sociale, precum și costurile cu personalul care lucrează în locațiile societății, dar care este oficial pe statul de plată al unor subcontractanți) pentru 2008». Situația financiară pe 2008 indică costuri salariale totale de 136 de milioane RON (28), valoare care este mai mică decât suma împrumutului, respectiv 62 de milioane EUR.

(92)

Pentru calculul costurilor salariale, autoritățile române țin seama de angajații a patru alte societăți (proporțional cu munca prestată de aceștia în folosul societății Oltchim).

(93)

Trei dintre aceste societăți au fost create prin externalizarea mai multor activități efectuate de Oltchim și sunt localizate la sediul acesteia. Partea din producția acestora care contribuie la activitatea societății Oltchim reprezintă, potrivit autorităților române, între 84,81 % și 96,05 %. Totuși, autoritățile române nu au prezentat dovezi privind cuantificarea serviciilor pe care acești subcontractanți le prestează pentru societate.

(94)

În ceea ce privește cea de a patra societate, furnizorul de abur industrial, potrivit României, 53,58 % din producția acestuia este furnizată societății Oltchim. Acest furnizor are sediul în vecinătate și activitatea sa este direct legată de Oltchim. Dacă furnizarea de abur către Oltchim ar înceta, acest furnizor ar trebui închis. Totuși, autoritățile române nu au prezentat dovezi privind calitatea de subcontractor a acestei societăți și privind cuantificarea serviciilor prestate de acest furnizor în beneficiul societății.

(95)

În ceea ce privește costurile salariale ale Arpechim, în 2008 aceasta nu era o societate controlată de Oltchim. România susține că împrumutul care face obiectul garanției de stat va fi pus la dispoziție fie în două tranșe (cea de a doua tranșă urmând a fi acordată după integrarea societății Arpechim), fie garanția pentru întregul împrumut va fi emisă după încheierea unui contract obligatoriu din punct de vedere juridic cu vânzătorul, Petrom. În orice caz, autoritățile române nu au prezentat dovezi suplimentare privind costurile salariale ale uzinei Arpechim.

(96)

Comisia este de părere că România nu a prezentat suficiente probe pentru a elimina îndoiala potrivit căreia împrumutul nu depășește cu adevărat costurile salariale ale beneficiarului și îndeplinește condițiile care decurg din punctul 4.3.2 litera (d) din CT.

VII.3.   Alte condiții în temeiul punctului 4.3.2 din CT

(97)

Pe baza informațiilor prezentate de România, celelalte condiții prevăzute la punctul 4.3.2 din CT par a fi îndeplinite.

(98)

În special, în conformitate cu punctul 4.3.2 litera (b), taxele percepute pentru garanția de stat respectă prima safe-harbour stabilită de CT pentru societățile cu rating CCC sau inferior și cu un nivel de garantare scăzut, și anume o primă anuală de 9,8 %. Pentru primii 2 ani, punctul 4.3.2 litera (h) permite o primă anuală de 8,33 % care rezultă din aplicarea reducerii de 15 %.

(99)

În ceea ce privește punctul 4.3.2 litera (e), care prevede că garanția se va acorda până la 31 decembrie 2010 cel târziu, trebuie observat că România acordase deja garanția, deși nu fusese emisă. Cu toate acestea, pe baza informațiilor furnizate, garanția va fi emisă cât mai curând posibil.

(100)

În ceea ce privește punctul 4.3.2 litera (f), garanția acoperă 80 % din împrumut, nedepășind astfel 90 %.

(101)

Punctul 4.3.2 litera (g) permite ca garanțiile să acopere împrumuturile pentru investiții sau pentru fondul de rulment. Autoritățile române au informat că garanția va acoperi un împrumut acordat pentru finanțarea atât a investițiilor, cât și a fondului de rulment.

VII.4.   Evaluarea în temeiul Liniilor directoare S & R

(102)

Astfel cum s-a prezentat mai sus, Comisia consideră că Oltchim ar putea fi considerată o societate în dificultate la 1 iulie 2008, în conformitate cu definiția din Liniile directoare S & R.

(103)

Comisia consideră că ajutorul pentru salvare sau restructurare acordat unei societăți în dificultate este compatibil cu piața comună în temeiul articolului 87 alineatul (3) litera (c) din Tratatul CE dacă îndeplinește criteriile prevăzute în Liniile directoare S & R.

(104)

Cu condiția ca Oltchim să fi fost o societate în dificultate, garanția EximBank ar putea fi, în principiu, eligibilă atât pentru ajutor de salvare, cât și pentru ajutor de restructurare. Totuși, în această etapă, criteriile pentru acordarea unui ajutor de salvare sau restructurare compatibil prevăzute în Liniile directoare S & R, nu par a fi respectate. În special:

(a)

ajutor de salvare: există îndoieli că măsura, dacă este considerată ajutor de restructurare, ar fi limitată la minimul necesar, ar fi impusă de dificultăți sociale grave și nu ar avea efecte negative asupra altor state membre. În plus, garanția acoperă o perioadă care depășește 6 luni;

(b)

ajutor de restructurare: în absența notificării unei restructurări, Comisia nu poate evalua componentele planului de afaceri, inclusiv măsurile de investiție și modernizare, și nici nu poate evalua dacă măsurile ar restabili viabilitatea pe termen lung și s-ar menține la un minim, astfel încât să se evite denaturări ilegale ale concurenței.

(105)

În orice caz, Comisia observă că evaluarea compatibilității în temeiul Liniilor directoare S & R ar trebui, în principiu, să aibă în vedere măsurile de sprijin în ansamblul lor, și anume acelea notificate la 17 iulie 2009 (conversia și garanția de stat de 80 % destinată acoperirii împrumutului de 424 de milioane EUR).

VII.5.   Concluzie privind compatibilitatea

(106)

Pe baza celor de mai sus și pe baza informațiilor disponibile în acest stadiu, Comisia are îndoieli cu privire la faptul că garanția CT în favoarea societății Oltchim ar fi compatibilă cu schema românească în temeiul CT, în baza căreia a fost acordată, și, la nivel mai general, cu CT.

(107)

În plus, Comisia consideră improbabil ca măsura să fie compatibilă cu tratatul, ca ajutor de salvare sau restructurare în temeiul Liniilor directoare S & R.

(108)

Având în vedere faptul că societatea este probabil o societate în dificultate, nu pare a fi aplicabilă nicio altă derogare prevăzută în Tratatul CE.

(109)

Prin urmare, Comisia consideră că garanția CT analizată pare a fi incompatibilă cu Tratatul.

VIII.   CONCLUZIE

(110)

În acest stadiu al procedurii Comisia concluzionează că garanția în cauză constituie ajutor de stat, iar Comisia are îndoieli în ceea ce privește compatibilitatea acesteia cu Tratatul.

IX.   DECIZIE

(111)

În lumina considerentelor de mai sus, Comisia a decis să inițieze procedura prevăzută la articolul 88 alineatul (2) din Tratatul CE și solicită României să furnizeze, în termen de o lună de la primirea prezentei scrisori, toate documentele, informațiile și datele necesare pentru evaluarea măsurii.

(112)

Comisia reamintește României că va informa părțile interesate prin publicarea prezentei scrisori și a unui rezumat pertinent al acesteia în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene. De asemenea, Comisia va informa Autoritatea AELS de Supraveghere prin trimiterea unei copii a prezentei scrisori. Toate părțile interesate vor fi invitate să își prezinte observațiile în termen de o lună de la data publicării.”


(1)  JO C 83, 7.4.2009, p. 1.

(2)  PCC a depus o primă plângere în aprilie 2008, cu privire la o conversie proiectată a creanței în acțiuni în valoare de 135 de milioane EUR, susținând că ar implica un ajutor de stat incompatibil. A se vedea, de asemenea, Decizia Comisiei din 15 septembrie în cazul C 28/2009.

(3)  Conform informațiilor oferite de sindicatul societății. La data de 18 iunie 2009, Consiliul de administrație al Oltchim a decis să trimită în «șomaj tehnic» temporar aproximativ 1 400 de angajați. Din septembrie 2009, societatea va disponibiliza încă 500 de angajați, reducând astfel definitiv numărul total de angajați la 3 100 (a se vedea articolul de presă în limba română la http://www.ziaruldevalcea.ro/index.php?ind=news&op=news_show_single&ide=7193 a se vedea, de asemenea, raportul publicat pe site-ul web al societății, la adresa http://www.oltchim.ro/uploaded/RCsomajtehnic.pdf). Potrivit altor articole de presă din România, societatea intenționează să angajeze până la sfârșitul anului 2009 600 de persoane, ca urmare a achiziționării și reînceperii activității furnizorului Arpechim.

(4)  Datoria era față de agenția română de privatizare AVAS (la acea vreme «AVAB», «Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare», care a fuzionat cu agenția de privatizare «APAPS», «Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participațiunilor Statului» în mai 2004 și a fost redenumită). Toate plățile ulterioare efectuate de Ministerul Finanțelor Publice, în numele a ceea ce s-a numit inițial garanții de stat, au devenit datorii față de AVAS.

(5)  Motivul anulării a fost că operațiunea de conversie conducea la diluarea pachetelor minoritare de acțiuni fără a respecta drepturile preferențiale ale acționarilor.

(6)  OUG 45/2006.

(7)  Pentru mai multe informații cu privire la istoricul datoriei publice și la conversia creanței în acțiuni, a se vedea Decizia Comisiei din 15 septembrie în cazul C 28/2009.

(8)  Aceste investiții vizează în special: achiziționarea de la Petrom a activelor petrochimice ale furnizorului Arpechim; modernizarea și extinderea capacității instalației de piroliză din Arpechim; eliminarea blocajelor din fluxul de producție PVC; modernizarea instalației de electroliză cu mercur; alte măsuri pentru protecția mediului. A se vedea, de asemenea, cazul C 28/2009.

(9)  Valoarea conversiei originale plus datoriile acumulate ulterior.

(10)  Ajutorul de stat N 286/09 – România, schemă temporară de ajutor pentru acordarea de ajutor sub formă de garanții, Decizia Comisiei din 5 iunie 2009, încă nepublicată.

(11)  Conform informațiilor de care dispune Comisia, EximBank nu a emis încă garanția în cauză.

(12)  JO C 244, 1.10.2004, p. 2.

(13)  RON/EUR – 3,6826.

(14)  Cauza C-345/02 Pearle BV, Rec., 2004, p. I-7139, punctele 34-35.

(15)  Cauza C-482/99 Franța/Comisia, Rec., 2002, p. I-4397, punctele 52-57.

(16)  Decizia C (2009)/4501 a Comisiei din 5 iunie 2009; Rectificarea C (2009)/5651 din 9 iulie 2009, nepublicată încă.

(17)  «Memorandum privind cadrul legal în legătură cu procedurile de insolvență în România aplicabil societății Oltchim SA la 1 iulie 2008».

(18)  Standardele Internaționale de Raportare Financiară. Trebuie remarcat că Oltchim întocmește conturile și în conformitate cu Standardele Române de Contabilitate (RAS). Cifrele RAS sunt diferite de rapoartele IFRS, în special deoarece capitalul social este raportat la 32 de milioane RON. Potrivit autorităților române, rapoartele RAS nu iau în considerare efectele hiperinflaționiste ale fostei monede, ROL, în timp ce conturile IFRS au fost ajustate în consecință. Trebuie menționat că potrivit conturilor RAS, la 31 decembrie 2008, Oltchim are un capital propriu negativ în valoare de 251 de milioane RON.

(19)  Trebuie menționat că par să existe anumite neconcordanțe în situațiile financiare prezentate, deoarece cifrele finale din 2007 și cifrele inițiale din 2008 nu corespund. În plus, având în vedere că ultimele situații prezentate în notificare se referă la exercițiul financiar încheiat la 30 iunie 2008, au fost utilizate conturile la 31 decembrie 2008 publicate pe site-ul web al Oltchim.

(20)  Legea 96/2008 din 14 aprilie 2008 de modificare a OUG 45/2006, M.O. 304 din 18 aprilie 2008.

(21)  Autoritățile române afirmă totuși că acestea a reprezentat o «opinie rezervată» datorită insuficienței informațiilor.

(22)  Articolul 3 alineatul (1) litera (a) din Legea privind insolvența.

(23)  Articolul 12 din Legea privind insolvența.

(24)  Articolul 27 alineatul (1) din Legea privind insolvența.

(25)  Inclusiv 508 milioane RON «datorii convertibile» față de AVAS. Dacă această sumă ar fi considerată pasiv, valoarea NETĂ a activelor ar fi negativă.

(26)  […]

(27)  În situația în care nu ar fi fost revocată CONVERSIA creanțelor în acțiuni.

(28)  Autoritățile române prezintă costurile salariale directe ale Oltchim ca fiind de aproximativ 140 de milioane EUR.


ÖVRIGA RÄTTSAKTER

Europeiska kommissionen

26.1.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 19/43


Meddelande till de personer, enheter, organ och grupper som genom kommissionens förordning (EU) nr 70/2010 lagts till i den förteckning som avses i artiklarna 2, 3 och 7 i rådets förordning (EG) nr 881/2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter

2010/C 19/11

1.

Genom gemensam ståndpunkt 2002/402/Gusp (1) uppmanas gemenskapen/unionen att frysa tillgångar (även kallat penningmedel) och ekonomiska resurser som tillhör Usama bin Ladin, medlemmar av al Qaida-organisationen och talibanerna samt andra personer, grupper, företag och enheter som är associerade med dem, enligt den förteckning som upprättats i enlighet med UNSCR 1267(1999) och 1333(2000) och som ska uppdateras regelbundet av den FN-kommitté som inrättats genom UNSCR 1267(1999).

Den förteckning som upprättats av FN-kommittén omfattar

al-Qaida, talibanerna och Usama bin Ladin,

fysiska och juridiska personer, enheter, organ och grupper som är associerade med al-Qaida, talibanerna och Usama bin Ladin, och

juridiska personer, enheter och organ som ägs eller kontrolleras av, eller som på annat sätt stöder, någon av dessa associerade personer, enheter, organ och grupper.

Sådana handlingar eller sådan verksamhet som anger att en person, en grupp, ett företag eller en enhet är ”associerad med” al-Qaida, Usama bin Ladin eller talibanerna omfattar följande:

a)

Deltagande i finansiering, planering, underlättande, förberedande eller genomförande av handlingar eller verksamhet som företas av, tillsammans med, i namnet av, på vägnar av eller till stöd för al-Qaida, talibanerna eller Usama bin Ladin, alternativt celler, filialer, utbrytargrupper eller avknoppningar till dessa.

b)

Tillhandahållande, försäljning eller överförande av vapen och därtill hörande materiel till någon av dessa.

c)

Rekrytering till någon av dessa.

d)

Annat stöd till deras handlingar eller verksamhet.

2.

FN-kommittén beslutade den 19 januari 2010 att lägga till Said Ali Al-Shihri, Nasir 'Abd-Al-Karim 'Abdullah Al-Wahishi och Al-Qaida in the Arabian Peninsula i förteckningen i fråga. Var och en av dem får när som helst lämna in en begäran till FN-kommittén, tillsammans med styrkande handlingar, om att beslutet att föra upp vederbörande på förteckningen från FN omprövas. En sådan begäran ska ställas till följande adress:

United Nations — Focal point for delisting

Security Council Subsidiary Organs Branch

Room S-3055 E

New York, NY 10017

FÖRENTA STATERNA

För ytterligare information, se http://www.un.org/sc/committees/1267/delisting.shtml

3.

Som en följd av det beslut av FN som avses i punkt 2 har kommissionen antagit förordning (EU) nr 70/2010 (2), som ändrar bilaga I till rådets förordning (EG) nr 881/2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med Usama bin Ladin, nätverket al-Qaida och talibanerna associerade personer och enheter (3), i enlighet med artiklarna 7.1 a och 7a.1 i förordning (EG) nr 881/2002.

Följaktligen ska de fysiska och juridiska personer, grupper och enheter som berörs omfattas av följande åtgärder enligt förordning (EG) nr 881/2002:

1.

Frysning av alla tillgångar och ekonomiska resurser som tillhör eller innehas av de berörda personerna samt förbud (för alla) mot att direkt eller indirekt göra tillgångar och ekonomiska resurser tillgängliga för, eller användas till förmån för, de berörda personerna (artiklarna 2 och 2a (4)).

och

2.

Förbud mot att direkt eller indirekt bevilja, sälja, tillhandahålla eller överföra teknisk rådgivning, tekniskt stöd eller utbildning med anknytning till militär verksamhet till de berörda personerna (artikel 3).

4.

I artikel 7a i förordning (EG) nr 881/2002 (5) föreskrivs ett förfarande för omprövning om någon som uppförts på förteckningen lägger fram synpunkter på skälen till att vederbörande förts upp på förteckningen. De fysiska eller juridiska personer, enheter, organ eller grupper som berörs av förteckningen i förordning (EU) nr 70/2010 får begära information från kommissionen om skälen till att de förts upp på förteckningen. En sådan begäran ska ställas till följande adress:

European Commission

‘Restrictive measures’

Rue de la Loi/Wetstraat 200

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

5.

De berörda personerna, enheterna, organen och grupperna uppmärksammas också på möjligheten att väcka talan mot förordning (EU) nr 70/2010 vid Europeiska unionens tribunal enligt villkoren i artikel 263 fjärde och sjätte styckena i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

6.

Personuppgifter om de fysiska personer som berörs av förteckningen i förordning (EU) nr 70/2010 kommer att hanteras i enlighet med förordning (EG) nr 45/2001 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (6). Alla förfrågningar, t.ex. om ytterligare information eller i syfte att utöva sina rättigheter enligt förordning (EG) nr 45/2001 (t.ex. rätten till tillgång till eller rättelse av personuppgifter) ska sändas till kommissionen till den adress som anges i punkt 4.

7.

De fysiska och juridiska personer, enheter, organ och grupper som förtecknas i bilaga I uppmärksammas på möjligheten att vända sig till de behöriga myndigheterna i medlemsstaten/medlemsstaterna i fråga, enligt förteckningen i bilaga II till förordning (EG) nr 881/2002, med en ansökan om tillstånd att få använda frysta tillgångar och ekonomiska resurser för grundläggande behov eller särskilda betalningar enligt artikel 2a i den förordningen.


(1)  EUT L 139, 29.5.2002, s. 4.

(2)  EGT L 20, 26.1.2010, s. 1.

(3)  EGT L 139, 29.5.2002, s. 9.

(4)  Artikel 2a infördes genom rådets förordning (EG) nr 561/2003 (EUT L 82, 29.3.2003, s. 1).

(5)  Artikel 7a infördes genom rådets förordning (EG) nr 1286/2009 (EUT L 346, 23.12.2009, s. 42).

(6)  EGT L 8, 12.1.2001, s. 1.