ISSN 1725-2504

doi:10.3000/17252504.C_2009.193.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

C 193

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

52 årgången
15 augusti 2009


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN

 

Domstolen

2009/C 193/01

Domstolens senaste offentliggörande i Europeiska unionens officiella tidningEUT C 180, 1.8.2009

1

 

V   Yttranden

 

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

 

Domstolen

2009/C 193/02

Mål C-165/09: Begäran om förhandsavgörande framställd av Raad van State (Nederländerna) den 4 maj 2009 — Stichting Natuur en Milieu, Stichting Greenpeace Nederland, B. Meijer, E. Zwaag, F. Pals mot College van Gedeputeerde Staten van Groningen, berörd tredje man: RWE Power AG

2

2009/C 193/03

Mål C-166/09: Begäran om förhandsavgörande framställd av Raad van State (Nederländerna) den 11 maj 2009 — Stichting Natuur en Milieu, Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie, Stichting Greenpeace Nederland, Vereniging van Verontruste Burgers van Voorne mot Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, berörda tredje män: Electrabel Nederland NV och Burgemeester en Wethouders Rotterdam

3

2009/C 193/04

Mål C-167/09: Begäran om förhandsavgörande framställd av Raad van State (Nederländerna) den 11 maj 2009 — Stichting Natuur en Milieu, Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie, Stichting Greenpeace Nederland, Vereniging van Verontruste Burgers van Voorne mot Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, berörda tredje män: E.On Benelux och Burgemeester en Wethouders Rotterdam

4

2009/C 193/05

Mål C-182/09: Begäran om förhandsavgörande framställd av High Court of Justice in Northern Ireland, Queen’s Bench Division (Förenade kungariket) den 19 maj 2009 — Seaport (NI) Limited mot Department of the Environment for Northern Ireland

5

2009/C 193/06

Mål C-188/09: Begäran om förhandsavgörande framställd av Naczelny Sąd Administracyjny (Republiken Polen) den 28 maj 2009 — Dyrektor Izby Skarbowej w Białymstoku mot Profaktor Kulesza, Frankowski, Trzaska spółka jawna w Białymstoku

6

2009/C 193/07

Mål C-191/09 P: Överklagande ingett den 29 maj 2009 av Europeiska unionens råd av den dom förstainstansrätten (andra avdelningen) meddelade den 10 mars 2009 i mål T-249/06: Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ZAT (Interpipe Niko Tube ZAT), tidigare Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ZAT, Interpipe Nizhnedneprovsky Tube-Rolling Plant VAT mot Europeiska unionens råd

7

2009/C 193/08

Mål C-193/09: Överklagande ingett den 1 juni 2009 av Kaul GmbH av den dom som förstainstansrätten (femte avdelningen) meddelade den 25 mars 2009 i mål T-402/07, Kaul GmbH mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) — Bayer AG

8

2009/C 193/09

Mål C-194/09 P: Överklagande ingett den 1 juni 2009 av Alcoa Trasformazioni Srl av den dom som förstainstansrätten (första avdelningen) meddelade den 25 mars 2009 i mål T-332/06, Alcoa Trasformazioni mot Europeiska gemenskapernas kommission

8

2009/C 193/10

Mål C-195/09: Begäran om förhandsavgörande framställd av High Court of Justice (Chancery Division) (Patents Court) (England & Wales) den 29 maj 2009 — Synthon BV mot Merz Pharma GmbH & Co KG

9

2009/C 193/11

Mål C-196/09: Begäran om förhandsavgörande framställd av Chambre de recours des Écoles européennes den 29 maj 2009 — Paul Miles m.fl., Robert Watson Mac Donald mot Sécretaire général des Écoles européennes

9

2009/C 193/12

Mål C-199/09: Begäran om förhandsavgörande framställd av Augstākās tiesas Senāts (Republiken Lettland) den 4 juni 2009 — Schenker SIA mot Valsts ieņēmumu dienests

10

2009/C 193/13

Mål C-200/09 P: Överklagande ingett den 27 maj 2009 av Europeiska gemenskapernas kommission av den dom som förstainstansrätten meddelade den 10 mars 2009 i mål T-249/06, Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ZAT (Interpipe Niko Tube ZAT), tidigare Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ZAT och Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant VAT (Interpipe NTRP VAT), tidigare Nizhnedneprovsky Tube-Rolling Plant VAT mot Europeiska unionens råd

10

2009/C 193/14

Mål C-204/09: Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesverwaltungsgericht (Tyskland) den 8 juni 2009 — Flachgas Torgau GmbH mot Förbundsrepubliken Tyskland

11

2009/C 193/15

Mål C-208/09: Begäran om förhandsavgörande framställd av Verwaltungsgerichtshof (Österrike) den 10 juni 2009 — Ilonka Sayn-Wittgenstein

12

2009/C 193/16

Mål C-209/09: Begäran om förhandsavgörande framställd av Korkein hallinto-oikeus (Högsta förvaltningsdomstolen) (Finland) den 10 juni 2009 — Lahti Energia Oy

12

2009/C 193/17

Mål C-211/09: Talan väckt den 11 juni 2009 — Europeiska gemenskapernas kommission mot Republiken Grekland

13

2009/C 193/18

Mål C-214/09 P: Överklagande ingett den 12 juni 2009 av Anheuser-Busch, Inc. av den dom som förstainstansrätten (första avdelningen) meddelade den 25 mars 2009 i mål T-191/07, Anheuser-Busch, Inc. mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån), Budějoviský Budvar, národní podnik

13

2009/C 193/19

Mål C-215/09: Begäran om förhandsavgörande framställd av Marknadsdomstolen (Finland) den 15 juni 2009 — Mehiläinen Oy och Suomen Terveystalo Oyj mot Uleåborgs stad

14

2009/C 193/20

Mål C-220/09: Talan väckt den 16 juni 2009 — Europeiska gemenskapernas kommission mot Republiken Malta

15

 

Förstainstansrätten

2009/C 193/21

Mål T-259/05: Förstainstansrättens dom av den 1 juli 2009 — Spanien mot kommissionen (EUGFJ — Garantisektionen — Utgifter som undantagits från gemenskapsfinansiering — Textillin — Hampa — Bananer — Rapport från OLAF — Rapport från revisionsrätten — Bilateralt möte enligt artikel 8.1 i förordning (EG) nr 1663/95 — Åsidosättande av väsentliga formkrav — Missbruk — Förekomsten av en ekonomisk skada för EUGFJ)

16

2009/C 193/22

Mål T-435/05: Förstainstansrättens dom av den 30 juni 2009 — Danjaq mot harmoniseringsbyrån — Mission Productions (Dr. No) (Gemenskapsvarumärke — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket Dr. No — Invändning från innehavaren av de icke registrerade ordmärkena och kännetecknen Dr. No och Dr. NO — Villkoret avseende äldre varumärken ej uppfyllt — Särskiljande kännetecken som används i näringsverksamhet saknas — Artikel 8.1.a och b, 8.2 c samt 8.4 i förordning (EG) nr 40/94 (nu artikel 8.1.a och b, 8.2 c samt 8.4 i förordning (EG) nr 207/2009) — Motiveringsskyldighet — Artikel 73 i förordning nr 40/94 (nu artikel 75 i förordning (EG) nr 207/2009))

16

2009/C 193/23

Förenade målen T-273/06 och T-297/06: Förstainstansrättens dom av den 1 juli 2009 — ISD Polska m.fl. mot kommissionen (Statligt stöd — Omställningsstöd som Republiken Polen gett en ståltillverkare — Beslut att förklara stödåtgärderna delvis oförenliga med den gemensamma marknaden och med förordnande om återkrav — Protokoll nr 8 om omstruktureringen av den polska stålindustrin — Talan om ogiltigförklaring — Talerätt — Tidsfrist för väckande av talan — Upptagande till sakprövning — Berättigade förväntningar — Artikel 14.a i rådets förordning (EG) nr 659/1999 — Den räntesats som ska tillämpas på återbetalning av stöd som förklarats vara oförenligt med den gemensamma marknaden — Skyldighet att samarbeta nära med medlemsstaten — Sammansatt ränta — Artiklarna 9.4 och 11.2 i förordning (EG) nr 794/2004)

17

2009/C 193/24

Mål T-288/06: Förstainstansrättens dom av den 1 juli 2009 — Regionalny Fundusz Gospodarczy mot kommissionen (Statligt stöd — Omstruktureringsstöd från Republiken Polen till en stålproducent — Beslut i vilket stödet delvis förklaras vara oförenligt med den gemensamma marknaden och i vilket det förordnas om att stödet ska återkrävas — Protokoll nr 8 om omstruktureringen av den polska stålindustrin — Tillämplig räntesats vid återbetalning av det stöd som är oförenligt med den gemensamma marknaden — Skyldighet till nära samarbete med medlemsstaten — Artikel 9.4 och artikel 11.2 i förordning (EG) nr 794/2004)

17

2009/C 193/25

Mål T-291/06: Förstainstansrättens dom av den 1 juli 2009 — Operator ARP mot kommissionen (Statligt stöd — Omstruktureringsstöd från Republiken Polen till en stålproducent — Beslut i vilket stödet delvis förklaras vara oförenligt med den gemensamma marknaden och i vilket det förordnas om att stödet ska återkrävas — Protokoll nr 8 om omstruktureringen av den polska stålindustrin — Talan om ogiltigförklaring — Berättigat intresse av att få saken prövad — Upptagande till sakprövning — Begreppet mottagare — Artikel 14.1 i förordning (EG) nr 659/1999)

18

2009/C 193/26

Mål T-24/07: Förstainstansrättens dom av den 1 juli 2009 — ThyssenKrupp Stainless AG mot kommissionen (Konkurrens — Konkurrensbegränsande samverkan — Platta produkter av rostfritt stål — Beslut i vilket en överträdelse konstateras av artikel 65 KS, efter utgången av EKSG-fördraget, på grundval av förordning (EG) nr 1/2003 — Legeringspåslag — Kommissionens behörighet — Ansvar för överträdelsen — Rättskraft — Rätten till försvar — Tillgång till handlingarna i ärendet — Preskription — Principen ne bis in idem — Samarbete under det administrativa förfarandet)

18

2009/C 193/27

Förstainstansrättens dom av den 1 juli 2009 — KG Holding m.fl. mot kommissionen (De förenade målen T-81/07, T-82/07 och T-83/07) (Statligt stöd — Omstruktureringsstöd som de nederländska myndigheterna beviljat KG Holding NV — Beslut i vilket stödet förklaras vara oförenligt med den gemensamma marknaden och i vilket det förordnas om återkrav av stödet — Talan om ogiltigförklaring — Delvis avvisning — Återkrav av stödet från stödmottagande företag som försatts i konkurs — Gemenskapens riktlinjer om stöd till undsättning och omstrukturering av företag i svårigheter)

19

2009/C 193/28

Mål T-414/07: Förstainstansrättens dom av den 2 juli 2009 — Euro-Information mot harmoniseringsbyrån (Märke föreställande en hand som håller ett kort med tre trianglar) (Gemenskapsvarumärke — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av figurmärke föreställande en hand som håller ett kort med tre trianglar — Absolut registreringshinder — Särskiljningsförmåga saknas — Artikel 7.1 b i förordning (EG) nr 40/94 (nu artikel 7.1 b i förordning (EG) nr 207/2009))

19

2009/C 193/29

Mål T-419/07: Förstainstansrättens dom av den 1 juli 2009 — Okalux mot harmoniseringsbyrån — Messe Düsseldorf (OKATECH) (Gemenskapsvarumärke — Upphävandeförfarande — Gemenskapsordmärket OKATECH — Delvis upphävande — Tidsfrist för väckande av talan — Artiklarna 57 och 77a i förordning (EG) nr 40/94 (nu artiklarna 58 och 80 i förordning (EG) nr 207/2009) — Principen om skydd för berättigade förväntningar och rättssäkerhetsprincipen — Rätten att yttra sig)

20

2009/C 193/30

Mål T-444/07: Förstainstansrättens dom av den 30 juni 2009 — CPEM mot kommissionen (Europeiska socialfonden — Indragning av finansiellt stöd — Rapport från OLAF)

20

2009/C 193/31

Mål T-16/08: Förstainstansrättens dom av den 1 juli 2009 — Perfetti Van Melle SpA mot harmoniseringsbyrån — Cloetta Fazer (CENTER SHOCK) (Gemenskapsvarumärke — Ogiltighetsförfarande — Gemenskapsordmärke CENTER SHOCK — Äldre nationella ordmärken CENTER — Relativa registreringshinder — Risk för förväxling — Artiklarna 8.1 b och 52.1 a i förordning (EG) nr 40/94 (nu artiklarna 8.1 b och 53.1 a i förordning (EG) nr 207/2009))

20

2009/C 193/32

Mål T-311/08: Förstainstansrättens dom av den 2 juli 2009 — Fitoussi mot harmoniseringsbyrån — Loriot (IBIZA REPUBLIC) (Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av figurmärket IBIZA REPUBLIC — Äldre nationellt figurmärke i form av en femuddigstjärna omgiven av en cirkel — Absolut registreringshinder — Avsaknad av risk för förväxling — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 40/94 (nu artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009))

21

2009/C 193/33

Mål T-258/04: Förstainstansrättens beslut av den 10 juni 2009 — Polen mot kommissionen (Talan om ogiltigförklaring — Övergångsbestämmelser som ska antas med anledning av anslutning av nya medlemsstater — Kommissionens förordning (EG) nr 60/2004 om övergångsåtgärder inom sockersektorn — Tidsfrist för väckande av talan — Den tidpunkt då fristen börjar löpa — Dröjsmål — Avvisning)

21

2009/C 193/34

Mål T-524/08: Förstainstansrättens beslut av den 2 juni 2009 — AVLUX mot parlamentet (Talan om ogiltigförklaring — Offentlig upphandling av tjänster — Inbjudan att lämna anbud avseende utbyggnad och renovering av byggnaden Konrad Adenauer i Luxemburg — Förkastande av en anbudsgivares anbud — Ogiltigförklaring av förfarandet för tilldelning av kontrakt — Anledning saknas att döma i saken)

22

2009/C 193/35

Mål T-550/08 R: Beslut meddelat av förstainstansrättens ordförande den 30 juni 2009 — Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen mot kommissionen (Interimistiskt förfarande — Beslut av kommissionen att ålägga böter — Ansökan om uppskov med verkställighet och andra interimistiska åtgärder (återbetalning av redan erlagda böter och avstående från bankgaranti) — Fumus boni juris saknas och situation som ställer krav på skyndsamhet föreligger inte)

22

2009/C 193/36

Mål T-173/09 R: Beslut meddelat av förstainstansrättens ordförande den 8 juni 2009 — Z mot kommissionen (Interimistiskt förfarande — En berörd tredje mans tillgång till ett kommissionsbeslut som rör åläggande av böter och som ännu inte publicerats — Ansökan om interimistiska åtgärder — Anledning saknas att döma i saken — Situation som ställer krav på skyndsamhet föreligger inte)

22

2009/C 193/37

Mål T-184/09: Talan väckt den 14 maj 2009 — Republiken Grekland mot kommissionen

23

2009/C 193/38

Mål T-212/09: Talan väckt den 2 juni 2009 — Danmark mot kommissionen

23

2009/C 193/39

Mål T-226/09: Talan väckt den 9 juni 2009 — British Telecommunications mot kommissionen

24

2009/C 193/40

Mål T-227/09: Talan väckt den 10 juni 2009 — Feng Shen Technology mot harmoniseringsbyrån — Majtczak (FS)

24

2009/C 193/41

Mål T-230/09: Talan väckt den 10 juni 2009 — BT Pension Scheme Trustees mot kommissionen

25

2009/C 193/42

Mål T-236/09: Talan väckt den 8 juni 2009 — Evropaïki Dynamiki mot kommissionen

26

2009/C 193/43

Mål T-237/09: Talan väckt den 17 juni 2009 — Région Wallonne mot kommission

27

2009/C 193/44

Mål T-238/09: Talan väckt den 23 juni 2009 — Sniace mot kommissionen

28

2009/C 193/45

Mål T-239/09 P: Överklagande ingett den 16 juni 2009 av Luigi Marcuccio av det beslut som personaldomstolen meddelade den 31 mars 2009 i mål F-146/07 Marcuccio mot kommissionen

28

2009/C 193/46

Mål T-244/09: Talan väckt den 22 juni 2009 — Accenture Global Services mot harmoniseringsbyrån — Silver Creek Properties (acsensa)

29

2009/C 193/47

Mål T-245/09: Talan väckt den 24 juni 2009 — Shell Hellas mot kommissionen

29

2009/C 193/48

Mål T-246/09: Talan väckt den 29 juni 2009 — Insula mot kommissionen

30

2009/C 193/49

Mål T-250/09: Talan väckt den 23 juni 2009 — Cesea Group Srl mot harmoniseringsbyrån — Mangini & C. (mangiami)

31

2009/C 193/50

Mål T-251/09: Talan väckt den 26 juni 2009 — Société des Pétroles Shell mot kommissionen

32

2009/C 193/51

Mål T-255/09: Talan väckt den 30 juni 2009 — Caixa Geral de Depósitos mot harmoniseringsbyrån — Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona (la Caixa).

32

2009/C 193/52

Mål T-218/08: Förstainstansrättens beslut av den 26 juni 2009 — Lemans mot Harmoniseringsbyrån — Turner (ICON)

33

2009/C 193/53

Mål T-389/08: Förstainstansrättens beslut av den 26 juni 2009 — Lemans mot Harmoniseringsbyrån — Turner (ICON)

33

2009/C 193/54

Mål T-435/08: Förstainstansrättens beslut av den 25 juni 2009 — Tokita Management Service mot harmoniseringsbyrån — Eminent Food (Tomatoberry)

33

 

Personaldomstolen

2009/C 193/55

Mål F-39/07: Personaldomstolens (tredje avdelning) dom av den 6 maj 2009 — Campo Valls mot rådet (Personalmål — Tjänstemän — Rekrytering — Utnämning — Tjänst som enhetschef — Avslag på sökandens ansökan om tjänst — Krav som uppställts i meddelande om lediga tjänster — Uppenbart felaktig bedömning)

34

2009/C 193/56

Mål F-137/07: Personaldomstolens dom av den 6 maj 2009 — Sergio m.fl. mot kommissionen (Personalmål — Rättigheter och skyldigheter — Föreningsfrihet — Avtal mellan kommissionen och yrkes- och fackföreningarna — Individuella beslut om tjänstledighet, som fattats på grundval av ett protokoll — Rättsakt som går någon emot — Talerätt — Tjänsteman som för talan i eget namn och inte för en fackförenings räkning — Avvisning — Beslutet att avvisa talan har delgivits sökandenas advokat — Utgångspunkten för tidsfristen för talans väckande)

34

2009/C 193/57

Mål F-43/08: Personaldomstolens dom av den 18 juni 2009 — Spee mot Europol (Personalmål — Europols personal — Ledig tjänst — Urvalsförfarande)

35

2009/C 193/58

Mål F-72/08: Personaldomstolens beslut (tredje avdelningen) av den 11 juni 2009 — Ketselidis mot kommissionen (Personalmål — Tjänstemän — Talan — Föregående administrativt klagomål — Preliminärt svar — Ursäktligt misstag — Föreligger inte — Tyst avslag — Sent klagomål — Avvisning — Dom från en gemenskapsdomstol — Ny väsentlig omständighet — Föreligger inte)

35

2009/C 193/59

Mål F-81/08: Personaldomstolens beslut (tredje avdelningen) av den 11 juni 2009 — Ketselidou mot kommissionen (Personalmål — Tjänstemän — Talan — Dom från en gemenskapsdomstol — Ny väsentlig omständighet — Föreligger inte)

35

2009/C 193/60

Mål F-61/09: Talan väckt den 25 juni 2009 — Strack mot kommissionen

36

2009/C 193/61

Mål F-62/09: Talan väckt den 26 juni 2009 — Strack mot kommissionen

36

2009/C 193/62

Förenade målen F-14/05 och F-20/05: Personaldomstolens beslut av den 18 juni 2009 — Albert-Bousquet e. a. och Johansson e. a. mot kommissionen

37

2009/C 193/63

Mål F-21/05: Personaldomstolens beslut av den 18 juni 2009 — De Geest mot Rådet

37

2009/C 193/64

Mål F-38/05: Personaldomstolens beslut av den 18 juni 2009 — Delplancke och Governatori mot Kommissionen

37

2009/C 193/65

Mål F-49/05: Personaldomstolens beslut av den 18 juni 2009 — Bethuyne m.fl. mot kommissionen

37

2009/C 193/66

Mål F-80/05: Personaldomstolens beslut av den 18 juni 2009 — De Geest mot Rådet

37

SV

 


IV Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN

Domstolen

15.8.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 193/1


2009/C 193/01

Domstolens senaste offentliggörande i Europeiska unionens officiella tidning

EUT C 180, 1.8.2009

Senaste listan över offentliggöranden

EUT C 167, 18.7.2009

EUT C 153, 4.7.2009

EUT C 141, 20.6.2009

EUT C 129, 6.6.2009

EUT C 113, 16.5.2009

EUT C 102, 1.5.2009

Dessa texter är tillgängliga på:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Yttranden

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

Domstolen

15.8.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 193/2


Begäran om förhandsavgörande framställd av Raad van State (Nederländerna) den 4 maj 2009 — Stichting Natuur en Milieu, Stichting Greenpeace Nederland, B. Meijer, E. Zwaag, F. Pals mot College van Gedeputeerde Staten van Groningen, berörd tredje man: RWE Power AG

(Mål C-165/09)

2009/C 193/02

Rättegångsspråk: nederländska

Hänskjutande domstol

Raad van State

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Stichting Natuur en Milieu, Stichting Greenpeace Nederland, B. Meijer, E. Zwaag, F. Pals

Motpart: College van Gedeputeerde Staten van Groningen

Berörd tredje man: RWE Power AG

Tolkningsfrågor

1.

Medför skyldigheten avseende direktivkonform tolkning att de skyldigheter enligt direktiv 96/61/EG (1) om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar (nu direktiv 2008/1/EG (2) om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar) som har förts in i miljölagen kan och ska tolkas så att en prövning av en ansökan om miljötillstånd ska ske med beaktande fullt ut av det nationella utsläppstaket för SO2 enligt direktiv 2001/81/EG (3) om nationella utsläppstak för vissa luftföroreningar (nedan kallat NEC-direktivet), särskilt vad gäller skyldigheterna enligt artikel 9.4 i direktiv 96/61/EG, nu direktiv 2008/1/EG?

2.a.

Gäller skyldigheten för en medlemsstat att avhålla sig från att vidta åtgärder som allvarligt äventyrar det i direktivet föreskrivna resultatet också under den period mellan den 27 november 2002 och den 31 december 2010 som avses i artikel 4.1 i NEC-direktivet?

2.b.

Har den berörda medlemsstaten under den nämnda perioden mellan den 27 november 2002 och den 31 december 2010, för det fall det nationella utsläppstaket för SO2 enligt NEC-direktivet riskerar att överskridas eller överskrids efter periodens utgång, några positiva skyldigheter vid sidan om eller i stället för ovannämnda skyldighet att avhålla sig från att vidta åtgärder?

2.c.

Är det av relevans för svaren på frågorna 2.a. och 2.b. att det av en ansökan om miljötillstånd för en anläggning som bidrar till ett överskridande eller en risk för överskridande av det nationella utsläppstaket för SO2 enligt NEC-direktivet framgår att den anläggning som tillståndet avser tidigast kommer att tas i bruk år 2011?

3.a.

Medför de skyldigheter som avses i fråga 2 att medlemsstaten ska vägra att bevilja miljötillstånd eller ska förena ett sådant tillstånd med närmare föreskrifter eller begränsningar om det saknas garantier för att den anläggning som ansökan om miljötillstånd avser inte bidrar till ett överskridande eller en risk för överskridande av det nationella utsläppstaket för SO2 enligt NEC-direktivet? Är det för svaret på denna fråga av betydelse i vilken utsträckning anläggningen bidrar till ett överskridande eller en risk för överskridande?

3.b.

Eller är det så att det följer av NEC-direktivet att en medlemsstat, även vid ett överskridande eller en risk för överskridande av det nationella utsläppstaket för SO2, förfogar över ett utrymme för skönsmässig bedömning som ger medlemsstaten rätt att se till att det resultat som föreskrivs i direktivet uppnås genom att, i stället för att neka tillstånd eller att förena tillståndet med närmare föreskrifter eller begränsningar, vidta andra åtgärder, såsom kompensation på andra platser?

4.

Kan en enskild, såvitt medlemsstaten har de skyldigheter som avses i frågorna 2 och 3, i nationell domstol göra gällande att dessa skyldigheter ska uppfyllas?

5.a.

Kan en enskild direkt åberopa artikel 4 i NEC-direktivet?

5.b.

Om så är fallet, kan artikeln åberopas från och med den 27 november 2002 eller först från och med den 31 december 2010? Är det för svaret på denna fråga av betydelse att det framgår av ansökan om miljötillstånd att anläggningen kommer att tas i bruk tidigast år 2011?

6.

Ska, för det fall beviljandet av ett miljötillstånd och/eller andra åtgärder bidrar till ett överskridande eller en risk för överskridande av det nationella utsläppstaket för SO2 enligt NEC-direktivet, artikel 4 i direktivet mer exakt tolkas så att den ger en enskild

a.

en allmän rätt att kräva att den berörda medlemsstaten ska anta ett åtgärdspaket som innebär att de årliga nationella svaveldioxidutsläppen senast år 2010 begränsas till mängder som inte överskrider det nationella utsläppstaket enligt NEC-direktivet, eller för det fall det inte lyckas, ett åtgärdspaket som innebär att dessa utsläpp så snart som möjligt därefter begränsas till sådana mängder?

b.

en konkret rätt att kräva att den berörda medlemsstaten ska vidta specifika åtgärder avseende en viss anläggning — till exempel i form av att neka tillstånd eller förena ett sådant tillstånd med närmare föreskrifter eller begränsningar — som bidrar till att de årliga nationella svaveldioxidutsläppen senast år 2010 begränsas till mängder som inte överskrider det nationella utsläppstaket enligt NEC-direktivet, eller för det fall det inte lyckas, specifika åtgärder som bidrar till att dessa utsläpp så snart som möjligt därefter begränsas till sådana mängder?

6.c.

Är det för svaren på frågorna 6.a och 6.b av betydelse i vilken utsträckning anläggningen bidrar till överskridandet eller risken för överskridande av utsläppstaket?


(1)  Rådets direktiv 96/61/EG av den 24 september 1996 om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar (EGT L 257, s. 26).

(2)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/1/EG av den 15 januari 2008 om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar (kodifierad version) (EUT L 24, s. 8).

(3)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/81/EG av den 23 oktober 2001 om nationella utsläppstak för vissa luftföroreningar (EUT L 309, s. 22).


15.8.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 193/3


Begäran om förhandsavgörande framställd av Raad van State (Nederländerna) den 11 maj 2009 — Stichting Natuur en Milieu, Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie, Stichting Greenpeace Nederland, Vereniging van Verontruste Burgers van Voorne mot Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, berörda tredje män: Electrabel Nederland NV och Burgemeester en Wethouders Rotterdam

(Mål C-166/09)

2009/C 193/03

Rättegångsspråk: nederländska

Hänskjutande domstol

Raad van State

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Stichting Natuur en Milieu, Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie, Stichting Greenpeace Nederland, Vereniging van Verontruste Burgers van Voorne

Motpart: Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland

Berörda tredje män: Electrabel Nederland NV och Burgemeester en Wethouders Rotterdam

Tolkningsfrågor

1.

Medför skyldigheten avseende direktivkonform tolkning att de skyldigheter enligt direktiv 2008/1/EG (1) om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar som har förts in i miljölagen kan och ska tolkas så att en prövning av en ansökan om miljötillstånd ska ske med beaktande fullt ut av det nationella utsläppstaket för SO2 och NOx enligt direktiv 2001/81/EG (2) om nationella utsläppstak för vissa luftföroreningar (nedan kallat NEC-direktivet), särskilt vad gäller skyldigheterna enligt artikel 9.4 i direktiv 2008/1/EG?

2.a.

Gäller skyldigheten för en medlemsstat att avhålla sig från att vidta åtgärder som allvarligt äventyrar det i direktivet föreskrivna resultatet också under den period mellan den 27 november 2002 och den 31 december 2010 som avses i artikel 4.1 i NEC-direktivet?

2.b.

Har den berörda medlemsstaten under den nämnda perioden mellan den 27 november 2002 och den 31 december 2010, för det fall det nationella utsläppstaket för SO2 och/eller NOx enligt NEC-direktivet riskerar att överskridas eller överskrids efter periodens utgång, några positiva skyldigheter vid sidan om eller i stället för ovannämnda skyldighet att avhålla sig från att vidta åtgärder?

2.c.

Är det av relevans för svaren på frågorna 2.a. och 2.b. att det av en ansökan om miljötillstånd för en anläggning som bidrar till ett överskridande eller en risk för överskridande av det nationella utsläppstaket för SO2 och/eller NOx enligt NEC-direktivet framgår att den anläggning som tillståndet avser tidigast kommer att tas i bruk år 2011?

3.a.

Medför de skyldigheter som avses i fråga 2 att medlemsstaten ska vägra att bevilja miljötillstånd eller ska förena ett sådant tillstånd med närmare föreskrifter eller begränsningar om det saknas garantier för att den anläggning som ansökan om miljötillstånd avser inte bidrar till ett överskridande eller en risk för överskridande av det nationella utsläppstaket för SO2 och/eller NOx enligt NEC-direktivet? Är det för svaret på denna fråga av betydelse i vilken utsträckning anläggningen bidrar till ett överskridande eller en risk för överskridande?

3.b.

Eller är det så att det följer av NEC-direktivet att en medlemsstat, även vid ett överskridande eller en risk för överskridande av det nationella utsläppstaket för SO2 och/eller NOx, förfogar över ett utrymme för skönsmässig bedömning som ger medlemsstaten rätt att se till att det resultat som föreskrivs i direktivet uppnås genom att, i stället för att neka tillstånd eller att förena tillståndet med närmare föreskrifter eller begränsningar, vidta andra åtgärder, såsom kompensation på andra platser?

4.

Kan en enskild, såvitt medlemsstaten har de skyldigheter som avses i frågorna 2 och 3, i nationell domstol göra gällande att dessa skyldigheter ska uppfyllas?

5.a.

Kan en enskild direkt åberopa artikel 4 i NEC-direktivet?

5.b.

Om så är fallet, kan artikeln åberopas från och med den 27 november 2002 eller först från och med den 31 december 2010? Är det för svaret på denna fråga av betydelse att det framgår av ansökan om miljötillstånd att anläggningen kommer att tas i bruk tidigast år 2011?

6.

Ska, för det fall beviljandet av ett miljötillstånd och/eller andra åtgärder bidrar till ett överskridande eller en risk för överskridande av det nationella utsläppstaket för SO2 och/eller NOx enligt NEC-direktivet, artikel 4 i direktivet mer exakt tolkas så att den ger en enskild

a.

en allmän rätt att kräva att den berörda medlemsstaten ska anta ett åtgärdspaket som innebär att de årliga nationella utsläppen av SO2 och NOx senast år 2010 begränsas till mängder som inte överskrider det nationella utsläppstaket enligt NEC-direktivet, eller för det fall det inte lyckas, ett åtgärdspaket som innebär att dessa utsläpp så snart som möjligt därefter begränsas till sådana mängder?

b.

en konkret rätt att kräva att den berörda medlemsstaten ska vidta specifika åtgärder avseende en viss anläggning — till exempel i form av att neka tillstånd eller förena ett sådant tillstånd med närmare föreskrifter eller begränsningar — som bidrar till att de årliga nationella utsläppen av SO2 och NOx senast år 2010 begränsas till mängder som inte överskrider det nationella utsläppstaket enligt NEC-direktivet, eller för det fall det inte lyckas, specifika åtgärder som bidrar till att dessa utsläpp så snart som möjligt därefter begränsas till sådana mängder?

6.c.

Är det för svaren på frågorna 6.a och 6.b av betydelse i vilken utsträckning anläggningen bidrar till överskridandet eller risken för överskridande av utsläppstaket?


(1)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/1/EG av den 15 januari 2008 om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar (kodifierad version) (EUT L 24, s. 8).

(2)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/81/EG av den 23 oktober 2001 om nationella utsläppstak för vissa luftföroreningar (EUT L 309, s. 22).


15.8.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 193/4


Begäran om förhandsavgörande framställd av Raad van State (Nederländerna) den 11 maj 2009 — Stichting Natuur en Milieu, Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie, Stichting Greenpeace Nederland, Vereniging van Verontruste Burgers van Voorne mot Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, berörda tredje män: E.On Benelux och Burgemeester en Wethouders Rotterdam

(Mål C-167/09)

2009/C 193/04

Rättegångsspråk: nederländska

Hänskjutande domstol

Raad van State

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Stichting Natuur en Milieu, Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie, Stichting Greenpeace Nederland, Vereniging van Verontruste Burgers van Voorne

Motpart: Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland

Berörda tredje män: E.On Benelux och Burgemeester en Wethouders Rotterdam

Tolkningsfrågor

1.

Medför skyldigheten avseende direktivkonform tolkning att de skyldigheter enligt direktiv 96/61/EG (1) om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar (nu direktiv 2008/1/EG (2) om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar) som har förts in i miljölagen kan och ska tolkas så att en prövning av en ansökan om miljötillstånd ska ske med beaktande fullt ut av det nationella utsläppstaket för SO2 och NOx enligt direktiv 2001/81/EG (3) om nationella utsläppstak för vissa luftföroreningar (nedan kallat NEC-direktivet), särskilt vad gäller skyldigheterna enligt artikel 9.4 i direktiv 96/61/EG, nu direktiv 2008/1/EG?

2.a.

Gäller skyldigheten för en medlemsstat att avhålla sig från att vidta åtgärder som allvarligt äventyrar det i direktivet föreskrivna resultatet också under den period mellan den 27 november 2002 och den 31 december 2010 som avses i artikel 4.1 i NEC-direktivet?

2.b.

Har den berörda medlemsstaten under den nämnda perioden mellan den 27 november 2002 och den 31 december 2010, för det fall det nationella utsläppstaket för SO2 och/eller NOx enligt NEC-direktivet riskerar att överskridas eller överskrids efter periodens utgång, några positiva skyldigheter vid sidan om eller i stället för ovannämnda skyldighet att avhålla sig från att vidta åtgärder?

2.c.

Är det av relevans för svaren på frågorna 2.a. och 2.b. att det av en ansökan om miljötillstånd för en anläggning som bidrar till ett överskridande eller en risk för överskridande av det nationella utsläppstaket för SO2 och/eller NOx enligt NEC-direktivet framgår att den anläggning som tillståndet avser tidigast kommer att tas i bruk år 2011?

3.a.

Medför de skyldigheter som avses i fråga 2 att medlemsstaten ska vägra att bevilja miljötillstånd eller ska förena ett sådant tillstånd med närmare föreskrifter eller begränsningar om det saknas garantier för att den anläggning som ansökan om miljötillstånd avser inte bidrar till ett överskridande eller en risk för överskridande av det nationella utsläppstaket för SO2 och/eller NOx enligt NEC-direktivet? Är det för svaret på denna fråga av betydelse i vilken utsträckning anläggningen bidrar till ett överskridande eller en risk för överskridande?

3.b.

Eller är det så att det följer av NEC-direktivet att en medlemsstat, även vid ett överskridande eller en risk för överskridande av det nationella utsläppstaket för SO2 och/eller NOx, förfogar över ett utrymme för skönsmässig bedömning som ger medlemsstaten rätt att se till att det resultat som föreskrivs i direktivet uppnås genom att, i stället för att neka tillstånd eller att förena tillståndet med närmare föreskrifter eller begränsningar, vidta andra åtgärder, såsom kompensation på andra platser?

4.

Kan en enskild, såvitt medlemsstaten har de skyldigheter som avses i frågorna 2 och 3, i nationell domstol göra gällande att dessa skyldigheter ska uppfyllas?

5.a.

Kan en enskild direkt åberopa artikel 4 i NEC-direktivet?

5.b.

Om så är fallet, kan artikeln åberopas från och med den 27 november 2002 eller först från och med den 31 december 2010? Är det för svaret på denna fråga av betydelse att det framgår av ansökan om miljötillstånd att anläggningen kommer att tas i bruk tidigast år 2011?

6.

Ska, för det fall beviljandet av ett miljötillstånd och/eller andra åtgärder bidrar till ett överskridande eller en risk för överskridande av det nationella utsläppstaket för SO2 och/eller NOx enligt NEC-direktivet, artikel 4 i direktivet mer exakt tolkas så att den ger en enskild

a.

en allmän rätt att kräva att den berörda medlemsstaten ska anta ett åtgärdspaket som innebär att de årliga nationella utsläppen av SO2 och NOx senast år 2010 begränsas till mängder som inte överskrider det nationella utsläppstaket enligt NEC-direktivet, eller för det fall det inte lyckas, ett åtgärdspaket som innebär att dessa utsläpp så snart som möjligt därefter begränsas till sådana mängder?

b.

en konkret rätt att kräva att den berörda medlemsstaten ska vidta specifika åtgärder avseende en viss anläggning — till exempel i form av att neka tillstånd eller förena ett sådant tillstånd med närmare föreskrifter eller begränsningar — som bidrar till att de årliga nationella utsläppen av SO2 och NOx senast år 2010 begränsas till mängder som inte överskrider det nationella utsläppstaket enligt NEC-direktivet, eller för det fall det inte lyckas, specifika åtgärder som bidrar till att dessa utsläpp så snart som möjligt därefter begränsas till sådana mängder?

6.c.

Är det för svaren på frågorna 6.a och 6.b av betydelse i vilken utsträckning anläggningen bidrar till överskridandet eller risken för överskridande av utsläppstaket?


(1)  Rådets direktiv 96/61/EG av den 24 september 1996 om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar (EGT L 257, s. 26).

(2)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/1/EG av den 15 januari 2008 om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar (kodifierad version) (EUT L 24, s. 8).

(3)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/81/EG av den 23 oktober 2001 om nationella utsläppstak för vissa luftföroreningar (EUT L 309, s. 22).


15.8.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 193/5


Begäran om förhandsavgörande framställd av High Court of Justice in Northern Ireland, Queen’s Bench Division (Förenade kungariket) den 19 maj 2009 — Seaport (NI) Limited mot Department of the Environment for Northern Ireland

(Mål C-182/09)

2009/C 193/05

Rättegångsspråk: engelska

Hänskjutande domstol

High Court of Justice in Northern Ireland, Queen’s Bench Division

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Seaport (NI) Limited

Motpart: Department of the Environment for Northern Ireland

Tolkningsfrågor

(1)

Vilken omfattning har det utrymme för skönsmässig bedömning som medlemsstater förfogar över enligt artikel 13.3 i direktiv 2001/42/EG (1) om bedömning av vissa planers och programs miljöpåverkan (SMB-direktivet) att från fall till fall fastställa att det inte ska genomföras en miljöbedömning av en plan eller ett program som formellt började förberedas före 21 juli 2004, samt att från fall till fall bedöma de omständigheter som de nationella myndigheterna beaktar när de fattar ett sådant beslut?

(2)

Hade en nationell myndighet i en medlemsstat vilken år 2004 beslutat att en plan uppfyllde de krav som uppställs i SMB-direktivet (och som har vidhållit den ståndpunkten sedan dess och vid den nationella domstolen) rätt att ompröva detta beslut och i november år 2007 besluta att den ovannämnda planen inte uppfyller kraven i SMB-direktivet?

(3)

Innebär det i tolkningsfråga 2 beskrivna beslutsförfarandet att det retroaktivt fattas ett beslut om icke-genomförbarhet, och, om så är fallet, är ett sådant retroaktivt beslut tillåtet enligt artikel 13.3 i SMB-direktivet, och i sådana fall under vilka förutsättningar?

(4)

Utgör de omständigheter som den nationella myndigheten beaktat i förevarande fall när den genom beslut av den 6 november 2007 fastställt att en miljöbedömning av Draft North Area Plan inte var genomförbar sådana omständigheter som den har rätt att ta i beaktande enligt artikel 13.3 i SMB-direktivet?


(1)  EGT L 197, s. 30.


15.8.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 193/6


Begäran om förhandsavgörande framställd av Naczelny Sąd Administracyjny (Republiken Polen) den 28 maj 2009 — Dyrektor Izby Skarbowej w Białymstoku mot Profaktor Kulesza, Frankowski, Trzaska spółka jawna w Białymstoku

(Mål C-188/09)

2009/C 193/06

Rättegångsspråk: polska

Hänskjutande domstol

Naczelny Sąd Administracyjny

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Dyrektor Izby Skarbowej w Białymstoku

Motpart: Profaktor Kulesza, Frankowski, Trzaska spółka jawna w Białymstoku

Tolkningsfrågor

1)

Utgör artikel 2.1 och 2.2 i rådets första direktiv 67/227/EEG av den 11 april 1967 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om omsättningsskatter (1), jämförd med artiklarna 2, 10.1, 10.2, 17.1 och 17.2 i rådets sjätte direktiv 77/388/EEG av den 17 maj 1977 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter — Gemensamt system för mervärdeskatt: enhetlig beräkningsgrund (2) hinder mot en bestämmelse som artikel 111.2 jämförd med 111.1 i lagen av den 11 mars 2004 om skatt på varor och tjänster (Dz. U. Nr. 54, Pos. 535, i ändrad lydelse), enligt vilken skattskyldiga personer som bedriver försäljning till fysiska personer som inte bedriver näringsverksamhet och till personer som bedriver jordbruksverksamhet, och som åsidosatt sin skyldighet att i ett kassaregister registrera omsättning och den skatt som ska betalas, tillfälligt förlorar rätten att minska den skatt som ska betalas med ett belopp som motsvarar 30 procent av den skatt som utgår vid förvärv av varor och tjänster?

2)

Kan det anses som ”särskilda åtgärder” i den mening som avses i artikel 27.1 i rådets sjätte direktiv 77/388/EEG av den 17 maj 1977 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter — Gemensamt system för mervärdeskatt: enhetlig beräkningsgrund, med hänsyn till åtgärdernas natur och syfte, när en skattskyldig som åsidosatt sin skyldighet att i ett kassaregister registrera omsättning och den skatt som ska betalas, i enlighet med artikel med artikel 111.2 jämförd med 111.1 i lagen av den 11 mars 2004 om skatt på varor och tjänster (Dz. U. Nr. 54, Pos. 535, i ändrad lydelse) tillfälligt förlorar rätten att dra av skatten, och måste dessa åtgärder i så fall vidtas i enlighet med förfarandet i artikel 27.2–27.4 i rådets sjätte direktiv av den 17 maj 1977?

3)

Ska artikel 33.1 i rådets sjätte direktiv 77/388/EEG av den 17 maj 1977 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter — Gemensamt system för mervärdeskatt: enhetlig beräkningsgrund tolkas på så sätt att medlemsstaterna har rätt att påföra skattskyldiga personer, som åsidosatt sin skyldighet att i ett kassaregister registrera omsättning och den skatt som ska betalas, en sanktion genom att i enlighet med artikel 111.2 jämförd med 111.1 i lagen av den 11 mars 2004 om skatt på varor och tjänster (Dz. U. Nr. 54, Pos. 535, i ändrad lydelse) tillfälligt frånta dem rätten att minska den skatt som ska betalas med ett belopp som motsvarar 30 procent av den skatt som utgår vid förvärv av varor och tjänster?


(1)  EGT 1967, 71, s. 1301; svensk specialutgåva, område 9, volym 1, s. 3.

(2)  EGT L 145, s. 1; svensk specialutgåva, område 9, volym 1, s. 28.


15.8.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 193/7


Överklagande ingett den 29 maj 2009 av Europeiska unionens råd av den dom förstainstansrätten (andra avdelningen) meddelade den 10 mars 2009 i mål T-249/06: Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ZAT (Interpipe Niko Tube ZAT), tidigare Nikopolsky Seamless Tubes Plant ”Niko Tube” ZAT, Interpipe Nizhnedneprovsky Tube-Rolling Plant VAT mot Europeiska unionens råd

(Mål C-191/09 P)

2009/C 193/07

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Europeiska unionens råd (ombud: J.-P. Hix, och G. Berrisch, Rechtsanwalt)

Övrig part i målet: Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ZAT (Interpipe Niko Tube ZAT), tidigare Nikopolsky Seamless Tubes Plant ”Niko Tube” ZAT, Interpipe Nizhnedneprovsky Tube-Rolling Plant VAT, Europeiska gemenskapernas kommission

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva den dom som förstainstansrätten meddelade den 10 mars 2009 i den del förstainstansrätten 1. ogiltigförklarade artikel 1 i den angripna förordningen såvitt den antidumpningstull på export till Europeiska gemenskapen av de varor sökanden tillverkar överstiger den tull som hade tillämpats om exportpriset inte hade justerats med hänsyn till en provision som utgick när försäljningen ägde rum genom den närstående handlaren Sepco SA (punkt 1 i domskälen) och 2. förpliktade rådet att bära sina rättegångskostnader samt ersätta en fjärdedel av sökandens rättegångskostnader (punkt 3 i domskälen),

slutligt avgöra tvisten genom att avslå begäran i sin helhet, och

förplikta sökanden att bära rättegångskostnaderna vid överklagandeförfarandet samt de rättegångskostnader som har samband med förfarandet vid förstainstansrätten.

Grunder och huvudargument

Rådet åberopar följande grunder till stöd för sin talan:

1.

Förstainstansrätten har gjort sig skyldig till en felaktig rättstillämpning då rätten analogt tillämpade rättspraxis gällande begreppet om en enda ekonomisk enhet vid tillämpning av artikel 2.10.1 i antidumpningsgrundförordningen (1) då den bortsåg från att beräkningen av normalvärdet, beräkningen av exportpriset och frågan huruvida justeringar ska göras regleras av särskilda bestämmelser. Förstainstansrätten har i detta avseende även åsidosatt sin motiveringsskyldighet.

2.

Förstainstansrätten har gjort sig skyldig till en felaktig rättstillämpning då bevisbördan tolkades så, att institutionerna måste sammanträda när justeringar enligt artikel 2.10.1 i antidumpningsgrundförordningen görs genom att inte tillämpa den normala bevisbördan i antidumpningsfall och gjorde följaktligen även en felaktig rättstillämpning då en tillräcklig rättslig prövning inte genomfördes.

3.

Förstainstansrätten har gjort sig skyldig till en felaktig rättstillämpning då fel sorts juridiska metod tillämpades för att pröva institutionernas beslut att göra en justering i enlighet med artikel 2.10.1 eftersom beslutet prövades på grundval av antagandet att begreppet om en enda ekonomisk enhet kan tillämpas på jämförelsen av normalvärdet och exportpriset.

4.

Förstainstansrätten har gjort sig skyldig till en felaktig rättstillämpning då rätten ansåg att institutionerna hade gjort en uppenbart felaktig bedömning genom att tillämpa den första punkten i artikel 2.10 i grundförordningen.

5.

Förstainstansrätten har gjort sig skyldig till en felaktig rättstillämpning genom att tolka informationsskyldigheten för restriktivt.

6.

Förstainstansrätten har gjort sig skyldig till en felaktig rättstillämpning vid prövningen av huruvida rätten till försvar hade åsidosatts, vilken förstainstansrätten (korrekt) hade uppmärksammat.

7.

Förstainstansrätten gjort sig skyldig till en felaktig rättstillämpning även då verkan av den påstådda processuella avvikelsen prövades eftersom denna prövning gjordes på grundval av den juridiskt felaktiga slutsatsen vad gäller giltigheten av justeringen enligt artikel 2.10.1.


(1)  Rådets förordning (EG) nr 384/96 av den 22 december 1995 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen (EGT L 56, 1996, s. 1)


15.8.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 193/8


Överklagande ingett den 1 juni 2009 av Kaul GmbH av den dom som förstainstansrätten (femte avdelningen) meddelade den 25 mars 2009 i mål T-402/07, Kaul GmbH mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) — Bayer AG

(Mål C-193/09)

2009/C 193/08

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Kaul GmbH (ombud: R. Kunze, rechtsanwalt och solicitor, och G. Würtenberger, rechtsanwalt)

Övriga parter i målet: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller), Bayer AG

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva den dom som Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt meddelade den 25 mars 2009 i mål T-402/07, Kaul GmbH mot harmoniseringsbyrån — Bayer (nedan kallad den överklagade domen), genom vilken förstainstansrätten ogillade den talan som väckts mot det beslut som fattats av harmoniseringsbyråns andra överklagandenämnd den 1 augusti 2007 om avslag på överklagandet av invändningsenhetens beslut att avslå invändningen mot gemenskapsvarumärket ARCOL (nr 195370),

hålla muntlig förhandling i målet efter det att det skriftliga förfarandet avslutats, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Klaganden gör gällande att förstainstansrättens dom strider mot de relevanta bestämmelserna i förordning (EG) nr 40/94 (1) och mot grundläggande processrättsliga principer. Överklagandet av förstainstansrättens dom av den 25 mars 2009 är således välgrundat, eftersom

förstainstansrätten gjorde en felaktig tolkning av artikel 74.2 i förordning nr 40/94 om gemenskapsvarumärken och domen därför strider mot nämnda bestämmelse,

den överklagade domen, enligt vilken åsidosättandet av rätten att yttra sig saknade relevans för tvistens utgång, är felaktig och strider mot artiklarna 61.2 och 73 i förordning nr 40/94, och

förstainstansrätten gjorde en oriktig bedömning när den fann att överklagandenämndens bedömning avseende frågan om risk för förväxling enligt artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 var korrekt.


(1)  Rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1993, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3)


15.8.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 193/8


Överklagande ingett den 1 juni 2009 av Alcoa Trasformazioni Srl av den dom som förstainstansrätten (första avdelningen) meddelade den 25 mars 2009 i mål T-332/06, Alcoa Trasformazioni mot Europeiska gemenskapernas kommission

(Mål C-194/09 P)

2009/C 193/09

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Alcoa Trasformazioni SrL (ombud: M. Siragusa, T. Müller-Ibold, T. Graf, F. Salerno, attorneys-at-law)

Övrig part i målet: Europeiska gemenskapernas kommission

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva förstainstansrättens (första avdelningen) dom av den 25 mars 2009 i mål T-332/06, Alcoa Trasformazioni Srl mot Europeiska gemenskapernas kommission

ogiltigförklara kommissionens beslut i ärende 2006/C 214/03 som meddelades den italienska republiken den 19 juli 2006 i den del det avser eltariffer som gäller för aluminiumfabriker som ägs av Alcoa Trasformazioni Srl.

alternativt,

återförvisa målet till förstainstansrätten för ny prövning i enlighet med domstolens dom.

och,

förplikta kommissionen att betala klagandens rättegångskostnader enligt artikel 69 i domstolens rättegångsregler, inklusive återbetalning av de belopp som betalats till kommissionen som utgifter som uppkommit i samband med förfarandet i första instans.

Grunder och huvudargument

Med hänsyn till kommissionens tidigare beslut att eltarifferna som gäller för elintensiva industrier i Italien inte utgjorde statsstöd, uppkommer frågan om vilka krav på utredning och motivering som kan ställas på kommissionen under sådana omständigheter innan ett formellt förfarande inleds. Alcoa anför att i sådana fall där kommissionen tidigare funnit att en åtgärd inte utgjorde stöd kan inte kommissionen inleda ett nytt förfarande innan den genomfört en omfattande preliminär utredning för att fastställa varför det tidigare beslutet inte längre gäller. Dessutom måste kommissionen tillräckligt klart i sitt beslut ange skälen för att inleda ett formellt förfarande. Alcoa anser att förstainstansrätten gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning när den fann att kommissionen kunde inleda ett formellt förfarande utan att utreda om den ursprungliga analysen från beslutet 1996 fortfarande gällde. Kommissionens tidigare beslut att åtgärderna inte utgjorde stöd ger också upphov till frågan om vilket förfarande som ska tillämpas för det fall kommissionen beslutar att utreda ärendet på nytt och inleda ett formellt förfarande om den aktuella åtgärden. Det följer av både de tillämpliga förfarandereglerna och de grundläggande principerna om rättssäkerhet liksom av skyddet av berättigade förväntningar att under sådana förutsättningar måste förfarandet för att utreda existerande stöd gälla. Förstainstansrätten gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning när den fann att det var riktigt av kommissionen att tillämpa förfarandet för nytt stöd vid utredningen av Alcoas tariffer.


15.8.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 193/9


Begäran om förhandsavgörande framställd av High Court of Justice (Chancery Division) (Patents Court) (England & Wales) den 29 maj 2009 — Synthon BV mot Merz Pharma GmbH & Co KG

(Mål C-195/09)

2009/C 193/10

Rättegångsspråk: engelska

Hänskjutande domstol

High Court of Justice (Chancery Division)

Parter i målet vid den nationella domstolen

Kärande: Synthon BV

Svarande: Merz Pharma GmbH & Co KG

Tolkningsfrågor

1)

Är det fråga om ett ”första godkännande” i enlighet med artiklarna 13 och 19 i rådets förordning (EG) nr 1768/92 (1), om det lämnats i enlighet med nationell lagstiftning som är förenlig med rådets direktiv 65/65/EEG (2), eller är det nödvändigt att därutöver fastställa huruvida den nationella myndigheten, i samband med att den lämnade godkännandet, gjorde en bedömning av uppgifter såsom krävs enligt det administrativa förfarande som föreskrivs i det direktivet?

2)

Omfattar uttrycket ett ”första godkännande” i enlighet med artiklarna 13 och 19 i rådets förordning (EG) nr 1768/92, godkännanden som enligt nationell lagstiftning kan samexistera med ett system för godkännanden som är förenligt med rådets direktiv 65/65/EEG?

3)

Omfattas en produkt som har godkänts för saluföring för första gången i gemenskapen utan att ha undergått ett sådant administrativt förfarande som fastställs i rådets direktiv 65/65/EEG, av tillämpningsområdet för rådets förordning (EG) nr 1768/92 såsom det definieras i artikel 2?

4)

Om så inte är fallet, är ett tilläggsskydd som beviljas med avseende på en sådan produkt ogiltigt?


(1)  Rådets förordning (EEG) nr 1768/92 av den 18 juni 1992 om införande av tilläggsskydd för läkemedel, EGT L 182, s. 1–5; svensk specialutgåva, område 13, volym 23, s. 78.

(2)  Rådets direktiv 65/65/EEG av den 30 januari 1965 om tillnärmning av bestämmelser som fastställs genom lagar eller andra författningar och som gäller farmaceutiska specialiteter, EGT 22, s. 369; svensk specialutgåva, område 13, volym 1, s. 67.


15.8.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 193/9


Begäran om förhandsavgörande framställd av Chambre de recours des Écoles européennes den 29 maj 2009 — Paul Miles m.fl., Robert Watson Mac Donald mot Sécretaire général des Écoles européennes

(Mål C-196/09)

2009/C 193/11

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Chambre de recours des Écoles européennes

Parter i målet vid den nationella domstolen

Sökande: Paul Miles m.fl., Robert Watson Mac Donald

Motpart: Sécretaire général des Écoles européennes

Tolkningsfrågor

1)

Ska artikel 234 EG tolkas så, att en sådan domstol som Chambre de recours, vilken inrättats genom artikel 27 i konventionen med stadga för Europaskolorna (1), omfattas av tillämpningsområdet för den förstnämnda artikeln och att den är skyldig att begära att EG-domstolen meddelar förhandsavgörande, eftersom den utgör sista instans?

2)

För det fall den första frågan ska besvaras jakande, ska artiklarna 12 och 39 i EG-fördraget tolkas så, att de utgör hinder för ett sådant lönesystem som det som tillämpas vid Europaskolarna, eftersom det inte är möjligt att fullständigt, inbegripet med retroaktiv verkan, ta i beaktande en minskning av värdet på en valuta, vilken medför minskad köpkraft för de lärare som är utsända av myndigheterna i den aktuella medlemsstaten, trots att det i lönesystemet uttryckligen hänvisas till det lönesystem som gäller för gemenskapens tjänstemän?

3)

För det fall den andra frågan ska besvaras jakande, kan en sådan skillnad som den som föreligger mellan den situation som råder för de lärare som är utsända till Europaskolorna (vars lön betalas av såväl de nationella myndigheterna som den Europaskola vid vilken de undervisar) och den situation som råder för Europeiska gemenskapens tjänstemän (vars lön uteslutande betalas av gemenskapen), med hänsyn till principerna i de ovannämnda artiklarna och trots att det i tjänsteföreskrifterna för utsända lärare vid Europaskolarna uttryckligen hänvisas till tjänsteföreskrifterna för gemenskapens tjänstemän, motivera att de växelkurser som används för att bevara en likvärdig köpkraft inte är desamma?


(1)  EGT L 212, 1994, s. 3; svensk specialutgåva, område 16, volym 2, s. 81.


15.8.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 193/10


Begäran om förhandsavgörande framställd av Augstākās tiesas Senāts (Republiken Lettland) den 4 juni 2009 — Schenker SIA mot Valsts ieņēmumu dienests

(Mål C-199/09)

2009/C 193/12

Rättegångsspråk: lettiska

Hänskjutande domstol

Augstākās tiesas Senāts

Parter i målet vid den nationella domstolen

Sökande: Schenker SIA

Svarande: Valsts ieņēmumu dienests

Tolkningsfråga

Ska artikel 6.2 i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (1) tolkas på så sätt att det i fråga om en begäran om bindande tulltaxeupplysningar ska lämnas bindande upplysningar om identiska varor som gemensamt har samma handelsnamn, artikelnummer eller andra för varorna särskiljande eller identifierande kriterier?


(1)  EGT L 253, s. 1.


15.8.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 193/10


Överklagande ingett den 27 maj 2009 av Europeiska gemenskapernas kommission av den dom som förstainstansrätten meddelade den 10 mars 2009 i mål T-249/06, Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ZAT (Interpipe Niko Tube ZAT), tidigare Nikopolsky Seamless Tubes Plant ”Niko Tube” ZAT och Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant VAT (Interpipe NTRP VAT), tidigare Nizhnedneprovsky Tube-Rolling Plant VAT mot Europeiska unionens råd

(Mål C-200/09 P)

2009/C 193/13

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: H. van Vliet, C. Clyne)

Övriga parter i målet: Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ZAT (Interpipe Niko Tube ZAT), tidigare Nikopolsky Seamless Tubes Plant ”Niko Tube” ZAT och Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant VAT (Interpipe NTRP VAT), tidigare Nizhnedneprovsky Tube-Rolling Plant VAT, Europeiska unionens råd

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva punkt 1 i domslutet i den överklagade domen,

lämna ansökan i sin helhet utan bifall,

förplikta sökandena att ersätta kommissionens rättegångskostnader vad gäller överklagandet.

Grunder och huvudargument

DEN FÖRSTA ÖVERKLAGANDEGRUNDEN — tillämpningen av konceptet en enda ekonomisk enhet vid fastställandet av exportpriset

Kommissionen anser att förstainstansrätten i två fall har gjort en felaktig rättstillämpning genom följande konstaterande: ”Av fast rättspraxis beträffande beräkningen av normalvärdet, vilken är analogt tillämplig på beräkningen av exportpriset, följer att det förhållandet att produktion och försäljning fördelas inom en koncern bestående av rättsligt separata bolag inte påverkar det faktum att det är fråga om en enda ekonomisk enhet inom vilken olika verksamheter organiseras på detta sätt, vilka i andra fall utövas av en enda, även i rättsligt hänseende, separat enhet”.

För det första gjorde förstainstansrätten ett fel genom att inte ange något skäl till varför det så kallade konceptet en enda ekonomisk enhet även är analogt tillämpligt på fastställandet av exportpriset vid dumpningsberäkningar.

För det andra gjorde förstainstansrätten ett fel genom att inte följa tidigare fast rättspraxis från domstolen beträffande konceptet en enda ekonomisk enhet, såsom bland annat i domarna i målen Sharp Corporation, Minolta Camera, Ricoh och Canon-II i vilka motsatt slutsats nåddes.

DEN ANDRA ÖVERKLAGANDEGRUNDEN — Bevisbördan och kriterier för domstolsprövningen

Denna överklagandegrund avser bevisbördan och kriterierna för domstolsprövningen. Kommissionen anser att förstainstansrätten i punkterna 180–190 i den överklagade domen i flera fall gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning genom att inte tillämpa korrekta kriterier för domstolsprövningen. Förstainstansrätten hänvisade till domen i målet Kundan och Tata men beaktade inte det förhållandet att lydelsen i artikel 2.10 i i grundförordningen hade ändrats efter den domen just med hänsyn till sådana situationer som den ifrågavarande situationen. Det är uppenbart att detta ger institutionerna ett visst utrymme för skönsmässig bedömning. Förstainstansrätten tillämpade inte de korrekta rättsliga kriterierna och ålade följaktligen institutionerna särskilt stora bevisbördekrav på ett område där de normalt har ett stort utrymme för skönsmässig bedömning. Förstainstansrätten fastställde således inte, såsom den borde ha gjort, att institutionerna hade gjort en uppenbart oriktig bedömning av de faktiska omständigheterna

DEN TREDJE ÖVERKLAGANDEGRUNDEN — Artikel 2.10 första stycket i grundförordningen

Den tredje grunden riktar sig mot punkterna 193-197 i den överklagade domen. Om den första och den andra överklagandegrunden är välgrundade följer det härav enligt förstainstansrättens eget resonemang, att dess ståndpunkt att institutionerna hade åsidosatt artikel 2.10 första stycket i grundförordningen innebär att det skett en felaktig rättstillämpning.

DEN FJÄRDE ÖVERKLAGANDEGRUNDEN — RÄTTEN TILL FÖRSVAR

Denna grund riktar sig mot punkterna 200–211 i den överklagade domen. Kommissionen anser att förstainstansrätten i dessa punkter tillämpade ett alltför strikt, och av denna anledning omotiverat, kriterium beträffande sökandenas rätt till försvar. Justeringens storlek och de transaktioner som berördes var redan kända för sökandena sedan en tid tillbaka (sedan den första handlingen med slutliga uppgifter). Vidare innehöll den andra handlingen med slutliga uppgifter ett klargörande med anledning av ett påpekande som sökandena lämnat efter att ha erhållit den handlingen. Kommissionen klargjorde att den tidigare hänvisningen till artikel 2.9 som rättslig grund för justeringen hade varit felaktig. Sökandena erhöll således fullständiga uppgifter om de exakta skälen till att kommissionen hade för avsikt att vidta en justering, nämligen att den ansåg att Sepco agerade som en ekonomisk aktör som utövade funktioner som liknar funktionerna för en agent som arbetar på provisionsbasis.

Kommissionen anser att den genom att tillhandahålla dessa uppgifter gav sökandena tillräckliga uppgifter för att de skulle kunna utöva rätten till försvar. Av denna anledning har förstainstansrätten gjort en felaktig rättstillämpning när den i punkt 201 i den överklagade domen påstod att fler uppgifter borde ha lämnats i handlingen med slutliga uppgifter beträffande denna fråga. I motsats till vad förstainstansrätten har påstått, var sökandena medvetna om skälen till att kommissionen hade för avsikt att inbegripa justeringen i sitt förslag till rådet, det vill säga att Sepco’s förhållande till sökandena omfattades av artikel 2.10 i andra meningen i grundförordningen. Kommissionen anser dessutom att dess ståndpunkt stöds av tidigare domar från domstolen (exempelvis domen i målet EFMA).

Slutligen anser kommissionen att förstainstansrätten har gjort en felaktig rättstillämpning i punkt 209 i den överklagade domen genom att ”blanda” den materiella frågan rörande huruvida det är rättsenligt att tillämpa justeringen med frågan rörande huruvida sökandenas rätt till försvar hade iakttagits. I punkten anges följande: ”Det har … ovan … visats att [institutionerna agerade rättsstridigt genom att tillämpa justeringen]. Förstainstansrätten konstaterar således att” institutionerna, genom att inte tillhandahålla det slutliga skälet redan vid tidpunkten för den andra handlingen med slutliga uppgifter, har åsidosatt sökandenas rätt till försvar. Det finns emellertid inte, i motsats till vad förstainstansrätten har konstaterat, något orsakssamband mellan de två frågorna. Enbart det förhållandet att förstainstansrätten, från sin synvinkel, anser att en justering har tillämpats på ett rättsstridigt sätt, innebär inte att sökandenas rätt till försvar hade åsidosatts. Frågan är huruvida institutionerna, under det administrativa förfarandet, tillhandahöll sökandena de uppgifter som krävdes för att de skulle kunna yttra sig. Det förhållandet att förstainstansrätten anser att justeringen är rättsstridig innebär inte ”således” att sökandenas rätt till försvar har åsidosatts under det administrativa förfarandet.

FRÅGAN HURUVIDA DOMSTOLEN KAN AVGÖRA ÖVERKLAGANDET I SAK (eller huruvida målet ska återförvisas till förstainstansrätten)

För det fall domstolen finner att överklagandet ska bifallas på ovanstående grunder, och att punkt 1 i domslutet i den överklagade domen ska upphävas, anser kommissionen att målet är tillräckligt utrett för att domstolen ska kunna avgöra målet i sak (och konstatera att talan inte kan bifallas på sökandenas grunder). Detta är emellertid en fråga för domstolen och kommissionen kommer inte att behandla dem ytterligare.


15.8.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 193/11


Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesverwaltungsgericht (Tyskland) den 8 juni 2009 — Flachgas Torgau GmbH mot Förbundsrepubliken Tyskland

(Mål C-204/09)

2009/C 193/14

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Bundesverwaltungsgericht

Part(er) i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Flachgas Torgau GmbH

Motpart: Förbundsrepubliken Tyskland

Tolkningsfrågor

1

a)

Ska artikel 2.2 andra meningen i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/4/EG av den 28 januari 2003 om allmänhetens tillgång till miljöinformation och om upphävande av rådets direktiv 90/313/EEG (1) tolkas så, att endast sådana organ och institutioner handlar i egenskap av lagstiftande myndighet som det enligt medlemsstatens lagstiftning åligger att fatta definitiva (bindande) beslut i lagstiftningsförfaranden, eller handlar även sådana organ och institutioner i egenskap av lagstiftande myndighet vilka enligt medlemsstatens lagstiftning har getts befogenheter och medbestämmanderätt i lagstiftningsförfaranden, bland annat vid framläggande av lagförslag och när de yttrar sig om lagförslag?

b)

Är det alltid endast i de fall då medlemsstaternas konstitutionella ordning, vid den tidpunkt då direktivet antas, inte innehåller några bestämmelser om ett prövningsförfarande i den mening som avses i artikel 6 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/4/EG av den 28 januari 2003 om allmänhetens tillgång till miljöinformation och om upphävande av rådets direktiv 90/313/EEG som medlemsstaterna kan föreskriva att definitionen av en myndighet inte ska omfatta organ eller institutioner när dessa handlar i egenskap av dömande eller lagstiftande myndighet?

c)

Är det endast för tiden fram till dess att lagstiftningsförfarandet avslutas som organ och institutioner inte omfattas av begreppet myndighet när de handlar i egenskap av lagstiftande myndighet?

2

a)

Föreskrivs sekretess för förfaranden i den mening som aves i artikel 4.2 första meningen punkt a i Europaparlamentets och rådets direktiv av den 28 januari 2003 om allmänhetens tillgång till miljöinformation och om upphävande av rådets direktiv 90/313/EEG, om bestämmelsen i den nationella rätten, för genomförande av direktiv 2003/4/EG, innehåller ett allmänt stadgande att ansökan om tillgång till miljöinformation ska avslås om utlämnandet av information skulle ha negativa följder för den sekretess som gäller för förfarandena vid de myndigheter som är skyldiga att lämna information, eller krävs det för detta att sekretessen fastställs i en separat lagbestämmelse?

b)

Är den sekretess som gäller för förfaranden i den mening som avses i artikel 4.2 första meningen punkt a i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/4/EG om allmänhetens tillgång till miljöinformation och om upphävande av rådets direktiv 90/313/EG föreskriven i lag, om en allmän oskriven rättsprincip som innebär att myndigheternas administrativa förfaranden inte är offentliga följer av den nationella rätten?


(1)  EUT L 41, s. 26


15.8.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 193/12


Begäran om förhandsavgörande framställd av Verwaltungsgerichtshof (Österrike) den 10 juni 2009 — Ilonka Sayn-Wittgenstein

(Mål C-208/09)

2009/C 193/15

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Verwaltungsgerichtshofs (Österrike)

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Ilonka Sayn-Wittgenstein

Motpart: Landeshauptmann von Wien

Tolkningsfråga

Utgör artikel 18 EG hinder mot en bestämmelse enligt vilken de behöriga myndigheterna i en medlemsstat inte erkänner ett (vuxet) adoptivbarns efternamn när det innehåller en (även enligt författningen) otillåten adelstitel som har fastställts i en annan medlemsstat?


15.8.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 193/12


Begäran om förhandsavgörande framställd av Korkein hallinto-oikeus (Högsta förvaltningsdomstolen) (Finland) den 10 juni 2009 — Lahti Energia Oy

(Mål C-209/09)

2009/C 193/16

Rättegångsspråk: finska

Hänskjutande domstol

Korkein hallinto-oikeus (Högsta förvaltningsdomstolen) (Finland)

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Lahti Energia Oy

Ytterligare deltagare i rättegången: Lahden seudun ympäristölautakunta, Hämeen ympäristökeskus, Salpausselän luonnonystävät ry

Tolkningsfrågor

1)

Omfattas förbränning som tillsatsbränsle i en panna i ett kraftverk av gas som producerats i en förgasningsanläggning av artikel 3 i direktiv 2000/76, om den till förbränningsutrymmet ledda gasen inte renas efter förgasningen?

2)

Om den första frågan besvaras nekande: Har egenskaperna hos det avfall som ska förbrännas eller halten av suspenderade partiklar eller liknande föroreningar i den gas som leds in i förbränningsutrymmet någon inverkan på bedömningen av fallet?


15.8.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 193/13


Talan väckt den 11 juni 2009 — Europeiska gemenskapernas kommission mot Republiken Grekland

(Mål C-211/09)

2009/C 193/17

Rättegångsspråk: grekiska

Parter

Sökande: Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: M. Karanasou-Apostolopoulou och L. Balta)

Svarande: Republiken Grekland

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att domstolen ska

fastställa att Republiken Grekland har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/24/EG av den 15 mars 2006 om lagring av uppgifter som genererats eller behandlats i samband med tillhandahållande av allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster eller allmänna kommunikationsnät och om ändring av direktiv 2002/58/EG (1), genom att inte inom den föreskrivna fristen anta de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa direktivet, eller i vart fall genom att inte omedelbart underrätta kommissionen om sådana åtgärder, och

förplikta Republiken Grekland att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Fristen för införlivande av direktiv 2006/24/EG med den nationella rättsordningen löpte ut den 15 september 2007.


(1)  EUT L 105, s. 54, av den 13 april 2006.


15.8.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 193/13


Överklagande ingett den 12 juni 2009 av Anheuser-Busch, Inc. av den dom som förstainstansrätten (första avdelningen) meddelade den 25 mars 2009 i mål T-191/07, Anheuser-Busch, Inc. mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån), Budějoviský Budvar, národní podnik

(Mål C-214/09 P)

2009/C 193/18

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Anheuser-Busch, Inc. (ombud: V. von Bomhard, Rechtsanwältin, B. Goebel, Rechtsanwalt)

Övrig part i målet: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller), Budějoviský Budvar, národní podnik

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska,

upphäva den dom som Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt meddelade den 25 mars 2009 i mål T-191/07, och

förplikta sökanden i första instans att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Anheuser-Busch anför tre grunder till stöd för sin talan. Som första grund görs gällande att artikel 41.2 tredje meningen i förordning nr 207/2009 (1), jämförd med regel 16.1 och 16.3 samt regel 20.2 i kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 (2) av den 13 december 1995 om genomförande av förordning nr 40/94 (3) om gemenskapsvarumärken, har åsidosatts. Den andra grunden avser ett åsidosättande av artikel 76.2 i förordning nr 207/2009. Som tredje grund görs gällande att artikel 42.2 och 42.3 i förordning nr 207/2009 har åsidosatts.

De två första grunderna rör förfarandefrågor. Anheuser-Busch framhåller att dessa är av betydelse i förevarande fall. Överklagandenämnden kunde, endast med hänsyn tagen till den tidigare registreringen IR 238 203, fatta beslut om den invändning som framförts med stöd av artikel 8 a i förordning nr 207/2009, såvitt den avsåg öl. Detta innebar även att de argument som dessförinnan anförts under invändningsförfarandet, som avsåg huruvida ordet ”Budweiser” utgjorde en dominerande del av Budvars figurmärke, inte godtogs.

Förstainstansrätten gjorde fel när den fann att Budvar inte hade någon rättslig skyldighet att inge bevisning avseende att dess registrering IR 238 203 fortfarande var giltig (det vill säga hade förnyats). Denna skyldighet följde av artikel 41.2 tredje meningen i förordning nr 207/2009, jämförd med regeln 16.1 och 16.3 samt regeln 20.2 i 1995-års genomförandeförordning, och det meddelande som harmoniseringsbyrån skickade den 18 januari 2002, varigenom den återigen uppmanade Budvar att inkomma med ytterligare omständigheter, bevisning och argument till stöd för sin invändning. Denna skyldighet skulle fullgöras inom den frist som föreskrevs i meddelandet, det vill säga den 26 februari 2002. Bevisningen ingavs emellertid inte förrän den 21 januari 2004.

Följaktligen gjorde förstainstansrättens även fel när den kom fram till slutsatsen att artikel 76.2 i förordning nr 207/2009 inte var tillämplig vad avsåg skyldigheten att inge intyg om förnyelse, eftersom det inte var klarlagt vad som avsågs med att intyget ingavs ”i rätt tid”. Denna bestämmelse har således åsidosatts. Det var i själva verket klarlagt vad som avsågs med rätt tid, och överklagandenämnden skulle åtminstone ha använts sig av sitt utrymme för skönsmässig bedömning enligt artikel 76.2 för att avgöra huruvida den skulle ta hänsyn till denna bevisning. Förstainstansrätten har läst överklagandenämnden beslut, i vilket anges att intyget om förnyelse inkommit i behörig tid. Åsidosättandet av artikel 76.2 grundar sig följaktligen i att överklagandenämnden inte använt sig av sitt utrymme för skönsmässig bedömning, samt att förstainstansrätten bekräftat att den inte använt sig av denna.

Förstainstansrätten har inte heller medgett att den bevisning avseende användningen, som Budvar ingett till stöd för sin invändning, inte var tillfredsställande, och hänvisade dessutom till andra varumärken än det som det angripna beslutet, och det underliggande beslut som överklagandenämnden fattat, avsåg. Förstainstansrätten har följaktligen åsidosatt artikel 42.2 och 42.3 i förordning nr 207/2009.


(1)  Rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (EUT L 78, s. 1)

(2)  Kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 av den 13 december 1995 om genomförande av förordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumärken (EGT L 303, s. 1)

(3)  Rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3)


15.8.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 193/14


Begäran om förhandsavgörande framställd av Marknadsdomstolen (Finland) den 15 juni 2009 — Mehiläinen Oy och Suomen Terveystalo Oyj mot Uleåborgs stad

(Mål C-215/09)

2009/C 193/19

Rättegångsspråk: finska

Hänskjutande domstol

Marknadsdomstolen (Finland)

Parter i målet vid den nationella domstolen

Sökande: Mehiläinen Oy och Suomen Terveystalo Oyj

Motpart: Uleåborgs stad

Tolkningsfrågor

1)

Ska ett arrangemang genom vilket en kommunal upphandlande enhet ingår ett avtal med ett fristående, privat bolag om bildande av ett aktiebolag, i vilket kapitalet och kontrollen innehas till lika delar av de två parterna och från vilket den upphandlande enheten åtar sig att köpa företagshälsovårdstjänster till sina anställda, vid en helhetsbedömning anses omfattas av skyldigheten att genomföra ett upphandlingsförfarande på grund av att de avtal som detta innebär ska anses utgöra en upphandling av tjänster i den mening som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG (1) av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster, eller ska det anses utgöra ett bildande av ett gemensamt företag och en överlåtelse av verksamheten i ett kommunalt affärsverk, i vilket fall det nämnda direktivet och den i direktivet föreskrivna skyldigheten att genomföra ett konkurrensutsatt anbudsförfarande inte är tillämpliga?

2)

Är det härutöver i förevarande fall av betydelse att

a)

Uleåborgs stad i sin egenskap av kommunal upphandlande enhet har åtagit sig att mot vederlag förvärva ovannämnda tjänster under en övergångsperiod på fyra år, efter vilken den har för avsikt, enligt sitt beslut, att genomföra en ny anbudsinfordran avseende tillhandahållandet av de företagshälsovårdstjänster som den är i behov av?

b)

omsättningen i affärsverket, som var organisatoriskt knutet till Uleåborgs stad, före arrangemanget i fråga huvudsakligen hänförde sig till andra prestationer än företagshälsovårdstjänster till stadens anställda?

c)

det nya företaget bildas på ett sådant sätt att affärsverkets verksamhet, vilken består i tillhandahållande av företagshälsovårdstjänster till såväl stadens anställda som privata kunder, överlåts såsom apportegendom till detta företag?


(1)  EGT L 134, s. 114.


15.8.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 193/15


Talan väckt den 16 juni 2009 — Europeiska gemenskapernas kommission mot Republiken Malta

(Mål C-220/09)

2009/C 193/20

Rättegångsspråk: maltesiska

Parter

Sökande: Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: J. Aquilina och W. Wils)

Svarande: Republiken Malta

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att domstolen ska

fastställa att Republiken Malta har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt rådets direktiv 93/13/EEG (1) av den 5 april 1993 om oskäliga villkor i konsumentavtal, genom att inte på ett korrekt sätt ha införlivat bilagan, som nämns i artikel 3.3, samt den tredje meningen i artikel 5 i nämnda direktiv med nationella bestämmelser, och

förplikta Republiken Malta att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Europeiska gemenskapernas kommission gör gällande att Republiken Malta inte på ett korrekt sätt har införlivat bilagan, som nämns i artikel 3.3, samt den tredje meningen i artikel 5 i rådets direktiv 93/13/EEG (nedan kallat direktivet) med nationella bestämmelser samt att Republiken Malta därmed har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt direktivet.

Kommissionen hävdar att, även om varje medlemsstat inte nödvändigtvis behöver vidta lagstiftningsåtgärder för att genomföra ett direktiv, är det väsentligt att nationell rätt garanterar att de nationella myndigheterna faktiskt tillämpar direktivet i sin helhet, att den rättsliga ställningen i den nationella rätten bör vara tillräckligt precis och klar och att individer görs fullt medvetna om sina rättigheter och, där det är lämpligt, kan göra dem gällande inför de nationella domstolarna.

Vad särskilt beträffar bilagan, som nämns i artikel 3.3. i direktivet, gör kommissionen gällande att införlivandet av denna bilaga med maltesisk rätt både är nödvändig och viktig. Kommissionen hävdar att listan, som finns i bilagan till direktivet, har ett indikativt och illustrativt värde och att den därför utgör en informationskälla både för de nationella myndigheter, som är ansvariga för att tillämpa genomförandeåtgärderna, och för individer som berörs av nämnda åtgärder. För att åstadkomma det resultat som eftersträvas med direktivet måste medlemsstaterna därför välja en form och metod för genomförandet som erbjuder en tillräcklig garanti för att allmänheten ska få kunskap om den.

Kommissionen anför att Republiken Malta har underlåtit att vidta åtgärder som ger en tillräcklig garanti för att allmänheten skulle bli informerad om hela listan i bilagan till direktivet, i synnerhet om punkt 1 a, f, g, h och q i sin helhet. Dessutom har Republiken Malta inte angett att bilagan till direktivet hade gjorts om i sin helhet vid det förberedande arbetet med genomförandelagen. Detta förberedande arbete utgör enligt maltesisk rättstradition ett viktigt hjälpmedel vid tolkning. För övrigt gavs ingen annan indikation på att allmänheten skulle tillhandahålla denna information på något annat sätt.

Vad avser införlivandet med maltesisk rätt av den tredje meningen i artikel 5 i direktivet, gör kommissionen gällande att införlivandet av denna mening med maltesisk rätt både är nödvändig och viktig i den mån förbehållet i meningen ifråga är en bindande lagbestämmelse som skänker mer vidsträckta rättigheter och större skydd för konsumenter och medverkar till att säkerställa direktivets syfte.


(1)  EGT L 95, s. 29; svensk specialutgåva, område 15, volym 12, s. 169.


Förstainstansrätten

15.8.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 193/16


Förstainstansrättens dom av den 1 juli 2009 — Spanien mot kommissionen

(Mål T-259/05) (1)

(EUGFJ - Garantisektionen - Utgifter som undantagits från gemenskapsfinansiering - Textillin - Hampa - Bananer - Rapport från OLAF - Rapport från revisionsrätten - Bilateralt möte enligt artikel 8.1 i förordning (EG) nr 1663/95 - Åsidosättande av väsentliga formkrav - Missbruk - Förekomsten av en ekonomisk skada för EUGFJ)

2009/C 193/21

Rättegångsspråk: spanska

Parter

Sökande: Konungariket Spanien (ombud: M. Muñoz Pérez, abogado del Estado)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: T. van Rijn, L. Parpala och F. Jimeno Fernández)

Saken

Delvis ogiltigförklaring av kommissionens beslut 2005/354/EG av den 29 april 2005 om undantagande från gemenskapsfinansiering av vissa utgifter som verkställts av medlemsstaterna inom ramen för garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUT L 112, s. 14).

Domslut

1)

Kommissionens beslut 2005/354/EG av den 29 april 2005 om undantagande från gemenskapsfinansiering av vissa utgifter som verkställts av medlemsstaterna inom ramen för garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket ogiltigförklaras, i den del utgifter som verkställts av Konungariket Spanien för stöd som beviljats för produktion av hampa för regleringsåren 1996/1997–1999/2000 undantas från gemenskapsfinansiering.

2)

Talan ogillas i övrigt.

3)

Vardera parten ska bära sina rättegångskostnader.


(1)  EUT C 217, 3.9.2005.


15.8.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 193/16


Förstainstansrättens dom av den 30 juni 2009 — Danjaq mot harmoniseringsbyrån — Mission Productions (Dr. No)

(Mål T-435/05) (1)

(Gemenskapsvarumärke - Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket Dr. No - Invändning från innehavaren av de icke registrerade ordmärkena och kännetecknen Dr. No och Dr. NO - Villkoret avseende äldre varumärken ej uppfyllt - Särskiljande kännetecken som används i näringsverksamhet saknas - Artikel 8.1.a och b, 8.2 c samt 8.4 i förordning (EG) nr 40/94 (nu artikel 8.1.a och b, 8.2 c samt 8.4 i förordning (EG) nr 207/2009) - Motiveringsskyldighet - Artikel 73 i förordning nr 40/94 (nu artikel 75 i förordning (EG) nr 207/2009))

2009/C 193/22

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Danjaq, LLC (Santa Monica, Kalifornien, Förenta staterna) (ombud: G. Hobbs, QC, och G. Hollingworth, barrister, samt S. Skrein och L. Berg, solicitors)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (ombud: A. Folliard-Monguiral)

Motpart vid överklagandenämnden, som intervenerat vid förstainstansrätten: Mission Productions Gesellschaft für Film-, Fernseh- und Veranstaltungsproduktion mbH (München (Tyskland) (ombud: advokaten K. Lewinsky)

Saken

Talan mot det beslut som fattats av harmoniseringsbyråns första överklagandenämnd den 21 september 2005 (ärende R 1118/2004-1) om ett invändningsförfarande mellan Danjaq, LLC och Mission Productions Gesellschaft für Film-, Fernseh- und Veranstaltungsproduktion mbH.

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

Danjaq, LLC ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 60, 11.3.2006.


15.8.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 193/17


Förstainstansrättens dom av den 1 juli 2009 — ISD Polska m.fl. mot kommissionen

(Förenade målen T-273/06 och T-297/06) (1)

(Statligt stöd - Omställningsstöd som Republiken Polen gett en ståltillverkare - Beslut att förklara stödåtgärderna delvis oförenliga med den gemensamma marknaden och med förordnande om återkrav - Protokoll nr 8 om omstruktureringen av den polska stålindustrin - Talan om ogiltigförklaring - Talerätt - Tidsfrist för väckande av talan - Upptagande till sakprövning - Berättigade förväntningar - Artikel 14.a i rådets förordning (EG) nr 659/1999 - Den räntesats som ska tillämpas på återbetalning av stöd som förklarats vara oförenligt med den gemensamma marknaden - Skyldighet att samarbeta nära med medlemsstaten - Sammansatt ränta - Artiklarna 9.4 och 11.2 i förordning (EG) nr 794/2004)

2009/C 193/23

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande i mål T-273/06: ISD Polska sp. z o.o. (Warszawa, Polen) och Industrial Union of Donbass Corp. (Donetsk, Ukraina) (ombud: inledningsvis av advokaterna C. Rapin och E. Van den Haute, därefter av advokaterna C. Rapin, E. Van den Haute och C. Pétermann)

Sökande i mål T-297/06: ISD Polska sp. o.o. (tidigare Majątek Hutniczy sp. z o.o.) (Warszawa) ombud: inledningsvis av advokaterna C. Rapin och E. Van den Haute, därefter av advokaterna C. Rapin, E. Van den Haute och C. Pétermann)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: C. Giolito och A. Stobiecka-Kuik)

Saken

Delvis ogiltigförklaring av kommissionens beslut K(2005) 1962 slutlig av den 5 juli 2005 angående det omstruktureringsstöd som Polen beviljat ståltillverkaren Huta Częstochowa SA (statligt stöd nr C 20/04, tidigare NN 25/04), i de delar kommissionen förklarar visst stöd oförenligt med den gemensamma marknaden och förordnar att Polen ska återkräva stödet i fråga.

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

ISD Polska sp. z o.o. och Industrial Union of Donbass Corp. ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 294 av den 2.12.2006.


15.8.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 193/17


Förstainstansrättens dom av den 1 juli 2009 — Regionalny Fundusz Gospodarczy mot kommissionen

(Mål T-288/06) (1)

(Statligt stöd - Omstruktureringsstöd från Republiken Polen till en stålproducent - Beslut i vilket stödet delvis förklaras vara oförenligt med den gemensamma marknaden och i vilket det förordnas om att stödet ska återkrävas - Protokoll nr 8 om omstruktureringen av den polska stålindustrin - Tillämplig räntesats vid återbetalning av det stöd som är oförenligt med den gemensamma marknaden - Skyldighet till nära samarbete med medlemsstaten - Artikel 9.4 och artikel 11.2 i förordning (EG) nr 794/2004)

2009/C 193/24

Rättegångsspråk: polska

Parter

Sökande: Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. (tidigare Huta Częstochowa S.A.) (Częstochowa, Polen) (ombud: advokaterna C. Sadkowski och D. Sałajewski)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: C. Giolito och A. Stobiecka-Kuik)

Saken

Talan om delvis ogiltigförklaring av kommissionens beslut 2006/937/EG av den 5 juli 2005 om det statliga stöd nr C 20/04 (ex NN 25/04) som beviljats företaget Huta Częstochowa S.A. (EUT L 366, 2006, s. 1), i den del det i beslutet förklaras att vissa stöd är oförenliga med den gemensamma marknaden och förordnas att Republiken Polen ska återkräva stöden.

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 294, 2.12.2006.


15.8.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 193/18


Förstainstansrättens dom av den 1 juli 2009 — Operator ARP mot kommissionen

(Mål T-291/06) (1)

(Statligt stöd - Omstruktureringsstöd från Republiken Polen till en stålproducent - Beslut i vilket stödet delvis förklaras vara oförenligt med den gemensamma marknaden och i vilket det förordnas om att stödet ska återkrävas - Protokoll nr 8 om omstruktureringen av den polska stålindustrin - Talan om ogiltigförklaring - Berättigat intresse av att få saken prövad - Upptagande till sakprövning - Begreppet mottagare - Artikel 14.1 i förordning (EG) nr 659/1999)

2009/C 193/25

Rättegångsspråk: polska

Parter

Sökande: Operator ARP sp. z o.o. (Warszawa, Polen) (ombud: inledningsvis av advokaterna J. Szymanowska, därefter av J. Szymanowska och P. Rosiak och slutligen av P. Rosiak)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: C. Giolito och A. Stobiecka-Kuik)

Saken

Talan om delvis ogiltigförklaring av kommissionens beslut 2006/937/EG av den 5 juli 2005 om det statliga stöd nr C 20/04 (ex NN 25/04) som beviljats företaget Huta Częstochowa SA (EUT L 366, 2006, s. 1), i den del det i beslutet förklaras att vissa stöd är oförenliga med den gemensamma marknaden och förordnas att Republiken Polen ska återkräva stöden.

Domslut

1)

Artikel 3.2 första stycket i kommissionens beslut 2006/937/EG av den 5 juli 2005 om det statliga stöd nr C 20/04 (ex NN 25/04) som beviljats företaget Huta Częstochowa S.A. ogiltigförklaras såvitt avser Operator ARP sp. z o.o..

2)

Kommissionen ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 310 av den 16.12.2006


15.8.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 193/18


Förstainstansrättens dom av den 1 juli 2009 — ThyssenKrupp Stainless AG mot kommissionen

(Mål T-24/07) (1)

(Konkurrens - Konkurrensbegränsande samverkan - Platta produkter av rostfritt stål - Beslut i vilket en överträdelse konstateras av artikel 65 KS, efter utgången av EKSG-fördraget, på grundval av förordning (EG) nr 1/2003 - Legeringspåslag - Kommissionens behörighet - Ansvar för överträdelsen - Rättskraft - Rätten till försvar - Tillgång till handlingarna i ärendet - Preskription - Principen ne bis in idem - Samarbete under det administrativa förfarandet)

2009/C 193/26

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: ThyssenKrupp Stainless AG (Duisburg, Tyskland) (ombud: advokaterna M. Klusmann och S. Thomas)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: F. Castillo de la Torre, R. Sauer och O. Weber)

Saken

Talan om hel eller delvis ogiltigförklaring av kommissionens beslut av den 20 december 2006, om ett förfarande enligt artikel 65 [KS] (ärende COMP/F/39.234 — Legeringspåslag — förnyat antagande av beslut), och i andra hand en talan om nedsättning av de böter som ålagts ThyssenKrupp Stainless i nämnda beslut

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

ThyssenKrupp Stainless AG ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 82, 14.4.2007.


15.8.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 193/19


Förstainstansrättens dom av den 1 juli 2009 — KG Holding m.fl. mot kommissionen

(De förenade målen T-81/07, T-82/07 och T-83/07) (1)

(Statligt stöd - Omstruktureringsstöd som de nederländska myndigheterna beviljat KG Holding NV - Beslut i vilket stödet förklaras vara oförenligt med den gemensamma marknaden och i vilket det förordnas om återkrav av stödet - Talan om ogiltigförklaring - Delvis avvisning - Återkrav av stödet från stödmottagande företag som försatts i konkurs - Gemenskapens riktlinjer om stöd till undsättning och omstrukturering av företag i svårigheter)

2009/C 193/27

Rättegångsspråk: nederländska

Parter

Sökande i mål T-81/07: Jan Rudolf Maas, i egenskap av konkursförvaltare för KG Holding NV, Rotterdam (Nederländerna) (ombud: advokaterna G. van der Wal och T. Boesman)

Sökande i mål T-82/07: Jan Rudolf Maas och Cornelis van den Bergh, båda i egenskap av konkursförvaltare för Kliq BV, Rotterdam (Nederländerna) (ombud: advokaterna G. van der Wal och T. Boesman)

Sökande i mål T-83/07: Jean Leon Marcel Groenewegen, i egenskap av konkursförvaltare för Kliq Reïntegratie, Utrecht (Nederländerna) (ombud: advokaterna G. van der Wal och T. Boesman)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: H. van Vliet)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av kommissionens beslut 2006/939/EG av den 19 juli 2006 om den stödåtgärd som anmälts av Nederländerna till förmån för KG Holding NV (EUT L 366, s. 40).

Domslut

1)

Artikel 2 i kommissionens beslut 2006/939/EG av den 19 juli 2006 om den stödåtgärd som anmälts av Nederländerna till förmån för KG Holding NV ogiltigförklaras.

2)

Talan ogillas i övrigt.

3)

Jan Rudolf Maas, i egenskap av konkursförvaltare för KG Holding NV, ska bära sin rättegångskostnad i mål T-81/07.

4)

Jan Rudolf Maas och Cornelis van den Bergh, båda i egenskap av konkursförvaltare för Kliq BV, ska bära sina rättegångskostnader i mål T-82/07.

5)

Jean Leon Marcel Groenewegen, i egenskap av konkursförvaltare för Kliq Reïntegratie, ska, förutom sin rättegångskostnad i mål T-83/07, bära kommissionens rättegångskostnad i mål T-83/07.

6)

Kommissionen ska bära sina rättegångskostnader i målen T-81/07 och T-82/07.


(1)  EUT C 117, 29.5.2007.


15.8.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 193/19


Förstainstansrättens dom av den 2 juli 2009 — Euro-Information mot harmoniseringsbyrån (Märke föreställande en hand som håller ett kort med tre trianglar)

(Mål T-414/07) (1)

(Gemenskapsvarumärke - Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av figurmärke föreställande en hand som håller ett kort med tre trianglar - Absolut registreringshinder - Särskiljningsförmåga saknas - Artikel 7.1 b i förordning (EG) nr 40/94 (nu artikel 7.1 b i förordning (EG) nr 207/2009))

2009/C 193/28

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Européenne de traitement de l'information (Euro-Information) (Strasbourg, Frankrike) (ombud: advokaterna P. Greffe, M. Chaminade och L. Paudrat)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (ombud: O. Montalto och R. Bianchi)

Saken

Talan mot det beslut som fattats av harmoniseringsbyråns första överklagandenämnd den 6 september 2007 (ärende R 290/2007-1) om att avslå ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ett märke föreställande en hand som håller ett kort med tre trianglar.

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

Européenne de traitement de l'information (Euro-Information) förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 22, 26.1.2008


15.8.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 193/20


Förstainstansrättens dom av den 1 juli 2009 — Okalux mot harmoniseringsbyrån — Messe Düsseldorf (OKATECH)

(Mål T-419/07) (1)

(Gemenskapsvarumärke - Upphävandeförfarande - Gemenskapsordmärket OKATECH - Delvis upphävande - Tidsfrist för väckande av talan - Artiklarna 57 och 77a i förordning (EG) nr 40/94 (nu artiklarna 58 och 80 i förordning (EG) nr 207/2009) - Principen om skydd för berättigade förväntningar och rättssäkerhetsprincipen - Rätten att yttra sig)

2009/C 193/29

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Okalux GmbH (Marktheidenfeld, Tyskland) (ombud: M. Beckensträter, avocat)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (ombud: S. Schäffner, agent)

Motpart vid överklagandenämnden, som intervenerat vid förstainstansrätten: Messe Düsseldorf GmbH (Düsseldorf, Tyskland) (ombud: inledningsvis företrädd av I. Friedhoff, sedan av S. von Petersdorff-Campen, avocats)

Saken

Talan mot det beslut som fattats av andra överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån den 3 september 2007 (ärende R 766/2007-2) om ett upphävandeförfarande mellan Messe Düsseldorf GmbH och Okalux GmbH.

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

Okalux GmbH ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 8 av den 12.1.2008.


15.8.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 193/20


Förstainstansrättens dom av den 30 juni 2009 — CPEM mot kommissionen

(Mål T-444/07) (1)

(Europeiska socialfonden - Indragning av finansiellt stöd - Rapport från OLAF)

2009/C 193/30

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Centre de promotion de l'emploi par la micro-entreprise (CPEM) (Marseille, Frankrike) (ombud: advokaten C. Bonnefoi)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: L. Flynn och A. Steiblytė)

Saken

Yrkande om ogiltigförklaring av kommissionens beslut K(2007) 4645 av den 4 oktober 2007 om indragning av det stöd ur Europeiska socialfonden som beviljats genom beslut K(1999) 2645 av den 17 augusti 1999, och yrkande om skadestånd.

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

Centre de promotion de l'emploi par la micro-entreprise (CPEM) ska bära sina rättegångskostnader, inbegripet kostnaderna för det interimistiska förfarandet.


(1)  EUT C 37, 9.2.2008.


15.8.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 193/20


Förstainstansrättens dom av den 1 juli 2009 — Perfetti Van Melle SpA mot harmoniseringsbyrån — Cloetta Fazer (CENTER SHOCK)

(Mål T-16/08) (1)

(Gemenskapsvarumärke - Ogiltighetsförfarande - Gemenskapsordmärke CENTER SHOCK - Äldre nationella ordmärken CENTER - Relativa registreringshinder - Risk för förväxling - Artiklarna 8.1 b och 52.1 a i förordning (EG) nr 40/94 (nu artiklarna 8.1 b och 53.1 a i förordning (EG) nr 207/2009))

2009/C 193/31

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Perfetti Van Melle SpA (Lainate, Italien) (ombud: advokaterna P. Perani och P. Pozzi)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (ombud: J. Novais Gonçalves)

Motpart vid överklagandenämnden, som intervenerat vid förstainstansrätten: Cloetta Fazer AB (Ljungsbro, Sverige) (ombud: inledningsvis advokaterna J. Runsten och S. Sparring, därefter advokaten M. Treis

Saken

Talan mot det beslut som fattats av harmoniseringsbyråns fjärde överklagandenämnd den 7 november 2007 (ärende R 149/2006-4) om ett ogiltighetsförfarande mellan Cloetta Fazer AB och Perfetti Van Melle SpA.

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

Perfetti Van Melle SpA ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 64, 8.3.2008.


15.8.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 193/21


Förstainstansrättens dom av den 2 juli 2009 — Fitoussi mot harmoniseringsbyrån — Loriot (IBIZA REPUBLIC)

(Mål T-311/08) (1)

(Gemenskapsvarumärke - Invändningsförfarande - ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av figurmärket IBIZA REPUBLIC - Äldre nationellt figurmärke i form av en femuddigstjärna omgiven av en cirkel - Absolut registreringshinder - Avsaknad av risk för förväxling - Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 40/94 (nu artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009))

2009/C 193/32

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Paul Fitoussi (Vincennes, Frankrike) (ombud: advokaterna K. Manhaeve, T. van Innis et G. Glas)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (ombud: R. Bianchi)

Motpart vid överklagandenämnden, som intervenerat vid förstainstansrätten: Bernadette Nicole J. Loriot (Ibiza, Spanien)

Saken

Talan mot det beslut som andra överklagandenämnden harmoniseringsbyrån fattat den 7 maj 2008 (ärende R 1135/2007–2) i ett invändningsförfarande mellan Paul Fitoussi och Bernadette Nicole J. Loriot.

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

Paul Fitoussi ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 272, 25.10.2008.


15.8.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 193/21


Förstainstansrättens beslut av den 10 juni 2009 — Polen mot kommissionen

(Mål T-258/04) (1)

(Talan om ogiltigförklaring - Övergångsbestämmelser som ska antas med anledning av anslutning av nya medlemsstater - Kommissionens förordning (EG) nr 60/2004 om övergångsåtgärder inom sockersektorn - Tidsfrist för väckande av talan - Den tidpunkt då fristen börjar löpa - Dröjsmål - Avvisning)

2009/C 193/33

Rättegångsspråk: polska

Parter

Sökande: Republiken Polen (ombud: inledningsvis J. Pietras och E. Ośniecka-Tamecka, därefter T. Nowakowski och slutligen M. Dowgielewicz)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: inledningsvis L. Visaggio och A. Stobiecka-Kuik, därefter T. van Rijn, L. Visaggio och A. Stobiecka-Kuik)

Part som har intervenerat till stöd för sökanden: Republiken Cypern (ombud: P. Kliridis)

Saken

Ogiltigförklaring av artikel 5, artikel 6.1, 6.2 och 6.3, artikel 7.1 samt artikel 8.2 a i kommissionens förordning (EG) nr 60/2004 av den 14 januari 2004 om övergångsåtgärder inom sockersektorn med anledning av Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning till Europeiska unionen (EUT L 9, s. 8).

Avgörande

1)

Talan avvisas.

2)

Republiken Polen ska bära sin rättegångskostnad och ersätta kommissionens rättegångskostnad.

3)

Republiken Cypern ska bära sin rättegångskostnad.


(1)  EUT C 251, 9.10.2004.


15.8.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 193/22


Förstainstansrättens beslut av den 2 juni 2009 — AVLUX mot parlamentet

(Mål T-524/08) (1)

(Talan om ogiltigförklaring - Offentlig upphandling av tjänster - Inbjudan att lämna anbud avseende utbyggnad och renovering av byggnaden Konrad Adenauer i Luxemburg - Förkastande av en anbudsgivares anbud - Ogiltigförklaring av förfarandet för tilldelning av kontrakt - Anledning saknas att döma i saken)

2009/C 193/34

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: AIB-Vinçotte Luxembourg (AVLUX ASBL) (Luxembourg, Luxemburg) (ombud: advokaten R. Adam)

Svarande: Europaparlamentet (ombud: M. Ecker och D. Petersheim)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av parlamentets beslut av den 2 oktober 2008 att förkasta det anbud sökanden lämnat inom ramen för ett anbudsförfarande avseende utbyggnad och renovering av byggnaden Konrad Adenauer i Luxemburg (EUT 2008/S 193-254240).

Avgörande

1)

Det finns inte längre anledning att döma i saken.

2)

Europaparlamentet ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 44, 21.2.2009


15.8.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 193/22


Beslut meddelat av förstainstansrättens ordförande den 30 juni 2009 — Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen mot kommissionen

(Mål T-550/08 R)

(Interimistiskt förfarande - Beslut av kommissionen att ålägga böter - Ansökan om uppskov med verkställighet och andra interimistiska åtgärder (återbetalning av redan erlagda böter och avstående från bankgaranti) - Fumus boni juris saknas och situation som ställer krav på skyndsamhet föreligger inte)

2009/C 193/35

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen KG (Hamburg, Tyskland) (ombud: advokaterna M. Dallmann och U. Krauthause)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: A. Antoniadis och R. Sauer)

Saken

Ansökan om uppskov med verkställigheten av kommissionens beslut K(2008) 5476 slutlig av den 1 oktober 2008 om ett förfarande enligt artikel 81 EG och artikel 53 EES-avtalet (ärende COMP/39.181 — ljusvax), i den del sökanden ålades böter, ansökan om att befria sökanden från skyldigheten att ställa en bankgaranti som villkor för att slippa betalningsskyldighet samt andra interimistiska åtgärder.

Avgörande

1)

Ansökan om interimistiska åtgärder avslås.

2)

Beslut om rättegångskostnader kommer att meddelas senare.


15.8.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 193/22


Beslut meddelat av förstainstansrättens ordförande den 8 juni 2009 — Z mot kommissionen

(Mål T-173/09 R)

(Interimistiskt förfarande - En berörd tredje mans tillgång till ett kommissionsbeslut som rör åläggande av böter och som ännu inte publicerats - Ansökan om interimistiska åtgärder - Anledning saknas att döma i saken - Situation som ställer krav på skyndsamhet föreligger inte)

2009/C 193/36

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Z (X, Tyskland) (ombud: advokaterna C. Grau och N. Jäger)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: R. Sauer, V. Bottka och A. Bouquet)

Saken

Tillgång till ett beslut av kommissionen av den 28 januari 2009 i ett förfarande enligt artikel 81 i EG-fördraget och artikel 53 i EES-avtalet (ärende COMP/G/39.406 — Marina slangar) och avlägsnande av sökandens namn i detta beslut.

Avgörande

1)

Ansökan om interimistiska åtgärder avslås i den del dess föremål inte redan har förfallit.

2)

Detta beslut upphäver och ersätter beslutet av den 6 maj 2009.

3)

Beslut om rättegångskostnader kommer att meddelas senare.


15.8.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 193/23


Talan väckt den 14 maj 2009 — Republiken Grekland mot kommissionen

(Mål T-184/09)

2009/C 193/37

Rättegångsspråk: grekiska

Parter

Sökande: Republiken Grekland (ombud: B. Kontolaimos, E. Leftheriotou och V. Karra)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att förstainstansrätten ska

bifalla talan och ogiltigförklara det angripna beslutet, alternativt ändra det så att procentsatsen för finansiell korrigering minskas till 5 procent, alternativt räkna med en korrigering på 10 procent endast vad avser den import som motsvarar E.B.Z:s sockerimport, och

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan om ogiltigförklaring av kommissionens beslut 2009/253/EG av den 19 mars 2009 om undantagande från gemenskapsfinansiering av vissa utgifter som verkställts av medlemsstaterna inom ramen för garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) [delgivet med nr K(2009) 1945] (EUT L 75, s. 15), som rör korrigering avseende exportbidrag och den gemensamma organisationen av marknaden för socker, på grund av bristen på kontroller, åberopar Republiken Grekland följande grunder:

Som första grund för ogiltigförklaring anförs att förfarandet vid avslutande av räkenskaperna är ogiltigt eftersom väsentliga formföreskrifter enligt artikel 8.1 i förordning (EG) nr 1663/95 (1) åsidosatts med hänsyn till frånvaron av en ömsesidig diskussion vad beträffar korrigeringen av bidragen som fastställts för socker, för de produkter som inte finns uppräknade i bilaga I.

Genom den andra grunden för ogiltigförklaring görs gällande en felaktig bedömning av de faktiska omständigheterna, en bristfällig motivering samt överskridande av det utrymme för skönsmässig bedömning som kommissionen anförtrotts vad beträffar beslutet som rör risken för fonden.

Som tredje grund för ogiltigförklaring åberopas åsidosättande av proportionalitetsprincipen.


(1)  Kommissionens förordning (EG) nr 1663/95 av den 7 juli 1995 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 729/70 i fråga om förfarandet vid avslutande av räkenskaperna för garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) (EGT L 158, s. 6)


15.8.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 193/23


Talan väckt den 2 juni 2009 — Danmark mot kommissionen

(Mål T-212/09)

2009/C 193/38

Rättegångsspråk: danska

Parter

Sökande: Konungariket Danmark (ombud: J. Bering Liisberg, biträdd av advokaterna P. Biering och J. Pinborg)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att förstainstansrätten ska

i första hand ogiltigförklara kommissionens beslut av den 19 mars 2009 om undantagande från gemenskapsfinansiering av vissa utgifter som verkställts av medlemsstaterna inom ramen för garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) och inom ramen för Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ), vad beträffar uteslutande från gemenskapsfinansiering av vissa utgifter som verkställts av Danmark,

i andra hand, delvis ogiltigförklara ovannämnda beslut vad beträffar uteslutande från gemenskapsfinansiering som vilar på ett påstått åsidosättande av bestämmelserna om och brister i kontrollen av arealstöd åren 2002, 2003 och 2004, och/eller ett påstått åsidosättande av bestämmelserna om och brister i kontrollen av fjärranalyser åren 2003 och 2004, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökanden yrkar att kommissionens beslut 2009/253/EG av den 19 mars 2009 om undantagande från gemenskapsfinansiering av vissa utgifter som verkställts av medlemsstaterna inom ramen för garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) och inom ramen för Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) ska ogiltigförklaras vad beträffar uteslutande från gemenskapsfinansiering av vissa utgifter som verkställts av Danmark. (1)

Sökanden hävdar att kommissionens beslut vilar på en felaktig förståelse och en felaktig tillämpning av bestämmelserna, framför allt bestämmelserna om arealstöd och fjärranalyser och vilka krav som kan ställas på sådana kontoller.

Sökanden hävdar vidare att beslutet är bristfälligt motiverat och att beslutet i vissa delar strider mot principen om skydd för berättigade förväntningar och rättsäkerhetsprincipen.

Sökanden gör slutligen gällande att den finansiella korrigeringen strider mot kommissionens egna riktlinjer, saknar anknytning till de faktiska omständigheterna och är oproportionerlig mot bakgrund av att Europeiska utveckluings- och garantifonden inte har utsatts för någon faktisk ekonomisk risk.


(1)  EUT L 75, delgivet med nr K(2009) 1945


15.8.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 193/24


Talan väckt den 9 juni 2009 — British Telecommunications mot kommissionen

(Mål T-226/09)

2009/C 193/39

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: British Telecommunications plc (London, Förenade kungariket) (ombud: G. Robert och M.M. Newhouse, Solicitors)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att förstainstansrätten ska

ogiltigförklara det angripna beslutet

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökanden yrkar ogiltigförklaring av kommissionens beslut K (2009) 685 slutlig av den 11 februari 2009 om förklaring av att det stöd som de brittiska myndigheterna beviljat sökanden, i form av statlig garanti till pensionsfonden BT (Statligt stöd nr C 55/2007 (ex NN 63/2007), CP 106/2006), är oförenligt med den gemensamma marknaden.

Sökanden åberopar sju grunder till stöd för sina yrkanden.

För det första hävdar sökanden att kommissionen, genom bedömningen att sökanden har en selektiv ekonomisk fördel, har gjort sig skyldig till felaktig rättstillämpning och en uppenbart oriktig bedömning genom att tillämpa artikel 87.1 EG och begreppet statligt stöd. Sökanden gör gällande att kommissionen inte har beaktat hela det ekonomiska och faktiska sammanhang inom vilket sökanden verkar.

För det andra hävdar sökanden att kommissionen, genom att bedöma att sökanden har en selektiv ekonomisk fördel på grund av att de som förvaltar pensionsordningen BT Pension Scheme (BTPS) inte bidrar till pensionsskyddsfonden Pension Protection Fund (PPF) beträffande de pensioner för medlemmarna i BTPS som omfattas av den statliga garantin, har gjort en uppenbart oriktig bedömning och åsidosatt principen om likabehandling genom att inte behandla lika situationer lika. Enligt sökandens mening har kommissionen bortsett från skillnader mellan de ordningar i den privata sektorn som omfattas av PPF och den typ av ordning för statsanställda som sökanden övertog vid privatiseringen.

För det tredje anför sökanden att kommissionen har gjort sig skyldig till felaktig rättstillämpning och åsidosättande av principen om berättigade förväntningar genom att göra en ny bedömning av en åtgärd som när den beviljades inte ansågs utgöra ett stöd och beteckna den som den ”underliggande orsaken” varför den ska anses utgöra ett stöd tjugo år senare till följd av en lagstiftningsåtgärd som antagits under tiden.

För det fjärde gör sökanden gällande att kommissionen, genom att kräva att de som förvaltar BTPS ska bidra till PPF, har åsidosatt principerna om likabehandling och proportionalitet.

För det femte hävdar sökanden att kommissionen har gjort en uppenbart oriktig bedömning och underlåtit att undersöka huruvida den selektiva ekonomiska fördel som kommissionen har påtalat snedvrider konkurrensen och påverkar handeln mellan medlemsstaterna i den mening som avses i artikel 87.1 EG.

För det sjätte gör sökanden gällande att kommissionen gjorde sig skyldig till en uppenbart oriktig bedömning av de faktiska omständigheterna och felaktig rättstillämpning när den bedömde att det hade skett en överföring av statliga medel.

För det sjunde hävdar sökanden att kommissionen, genom att inte förse det angripna beslutet med en motivering, har åsidosatt artikel 253 EG.


15.8.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 193/24


Talan väckt den 10 juni 2009 — Feng Shen Technology mot harmoniseringsbyrån — Majtczak (FS)

(Mål T-227/09)

2009/C 193/40

Ansökan är avfattad på engelska

Parter

Sökande: Feng Shen Technology Co. Ltd (Gueishan, Taiwan) (ombud: advokaterna W. Festl-Wietek och P. Rath)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån)

Motpart vid överklagandenämnden: Jarosław Majtczak (Lodz, Polen)

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att förstainstansrätten ska

ogiltigförklara det beslut som fattats av harmoniseringsbyråns fjärde överklagandenämnd den 1 april 2009 (ärende R 529/2008-4),

förklara gemenskapsvarumärke nr 4 431 391 ogiltigt, och

förplikta harmoniseringsbyrån att betala rättegångskostnaderna för förfarandet inför förstainstansrätten och kostnaderna för förfarandet inför överklagandenämnden.

Grunder och huvudargument

Registrerat gemenskapsvarumärke som är föremål för ansökan om ogiltighetsförklaring: Märket ”FS” för varor i klass 26 — gemenskapsvarumärke 4 431 391

Innehavare av gemenskapsvarumärket: Motparten vid förfarandet inför överklagandenämnden

Part som ansökt om ogiltighetsförklaring av gemenskapsvarumärket: Sökanden

Varumärkesrätt som den som ansökt om ogiltighetsförklaring innehar: Åtskilliga tidigare registrerade varumärken för figurmärket ”FS” i Taiwan, Kina och Ghana avseende dragkedjor och produkter med anknytning till dragkedjor

Annulleringsenhetens beslut: Avslag på ansökan om ogiltigförklaring

Överklagandenämndens beslut: Avslag på överklagandet

Grunder: Åsidosättande av artikel 51.1 b i rådets förordning 40/94 (som blev artikel 52.1 b i rådets förordning 207/2009), eftersom överklagandenämnden inte korrekt värderat bevisningen och dokumenten som inlämnats av parterna och inte korrekt analyserat omständigheterna i ärendet för att kunna ta ställning till huruvida den aktuella varumärkesansökan var gjord i ond tro.


15.8.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 193/25


Talan väckt den 10 juni 2009 — BT Pension Scheme Trustees mot kommissionen

(Mål T-230/09)

2009/C 193/41

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: BT Pension Scheme Trustees Ltd (London, Förenade kungariket) (ombud: juristerna J. Derenne och A. Müller-Rappard)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att förstainstansrätten ska

ogiltigförklara beslutet,

alternativt ogiltigförklara artikel 1 i beslutet, i den del det anges att utbetalningen av det statliga stödet har skett på ett rättsstridigt sätt, och artikel 2, artikel 3 första strecksatsen och artikel 4, i beslutet, i den del det avser återkrav av stöd, och

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Denna ansökan inges av förvaltaren av British Telecommunications Pension Scheme (BTPS) — den pensionsordning som British Telecommunications plc (BT) driver. Förvaltaren ansvarar för pensionsordningens förvaltning, det vill säga för insamling och investering av medel från avgifter och utbetalning av förmåner till tidigare anställda vid BT som gått i pension och de personer som dessa försörjer, i enlighet med fullmakter för BTPS och allmän lag.

Genom denna ansökan yrkar sökanden ogiltigförklaring av kommissionens beslut K (2009) 685 slutlig av den 11 februari 2009 (Statligt stöd C 55/2007 (ex NN 63/2007, CP 106/2006)), i den del den aktuella åtgärden — ”befrielse” från skyldigheten att betala avgifter avseende BTPS till pensionsskyddsfonden Pension Protection Fund (PPF), beträffande de förmånstagare vars pensionsförpliktelser omfattas av den statliga garantin — betecknas som olaglig och som ett oförenligt stöd i den mening som avses i artikel 87.1 EG, och i den del det föreskrivs att stödbeloppet ska återkrävas från mottagaren och att ränta ska utgå från den dag då stödet betalades ut till dess att stödbeloppet återbetalas.

Genom sin första grund hävdar sökanden att beslutet strider mot artikel 87.1 EG i fyra avseenden.

För det första anser sökanden att villkoret om selektivitet har åsidosatts, eftersom det korrekta referenssystemet och dess syfte inte klart har angetts i beslutet. Kommissionen hade följaktligen fel när den slog fast att BTPS hade kommit i åtnjutande av en så kallad befrielse.

För det andra görs det gällande att villkoret om ekonomisk fördel har åsidosatts. Kommissionen kunde nämligen inte med fog sluta sig till att BT hade en ekonomisk fördel i den mening som avses i artikel 87.1 EG på grund av att förvaltaren betalade mindre avgifter till PPF, utan att jämföra helhetssituationen som BT befann sig i med situationen för dess konkurrenter vilka inte drabbas av samma strukturella nackdelar som BT vad gäller kostnader för pensioner.

För det tredje hävdas att villkoret om snedvridning av konkurrensen och påverkan på handeln har åsidosatts, eftersom det i avsaknad av någon fördel enligt vad som har visats i grundens andra del inte kan förekomma någon snedvridning av konkurrensen och/eller påverkan på handeln.

För det fjärde har, enligt sökandens mening, villkoret om överföring av statliga medel åsidosatts. Den överföring av statliga medel som hänförde sig till den statliga garantin kunde nämligen inte med fog i beslutet betecknas som en relevant överföring av statliga medel i syfte att kvalificera det förhållandet att BTPS inte kunde bidra till PPF såsom utgörande statligt stöd.

Genom sin andra grund hävdar sökanden att beslutet strider mot artikel 153 EG, eftersom det inte har motiverats i följande hänseenden:

De skäl som avser bedömningen av det allmänna referenssystemet i analysen om förekomsten av en selektiv fördel är motsägelsefulla.

Motiveringen är bristfällig i fråga om analysen av villkoret om selektivitet, särskilt eftersom det inte har gjorts en detaljerad analys i tre steg, såsom krävs enligt relevant rättspraxis.

Kommissionens motivering är otillräcklig vad gäller förklaringen till varför kommissionen anser att de ytterligare förpliktelser som privatiseringen innebar för BT inte är relevanta för att jämföra helhetssituationen som BT befann sig i på marknaden med situationen för dess konkurrenter.

Kommissionen har inte förklarat varför den överföring av statliga medel som hänförde sig till den statliga garantin kunde anses utgöra en relevant överföring av statliga medel för flera befrielser (enligt bestämmelserna i Pensions Act 2004) som följer av statliga garantier.

Genom sin tredje grund hävdar sökanden att beslutet strider mot begreppet olagligt stöd enligt artikel 88.3 EG, jämförd med artiklarna 1 f och 14 i rådets förordning (EG) nr 659/1999. (1) Det finns nämligen inget stöd att återkräva, vare sig från BT eller från BTPS och dess förvaltare, eftersom det, till följd av ett depositionsavtal, inte har skett någon utbetalning av det påtalade stödet.


(1)  Rådets förordning (EG) nr 659/1999 av den 22 mars 1999 om tillämpningsföreskrifter för artikel 93 i EG-fördraget (EGT L 83, s. 1).


15.8.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 193/26


Talan väckt den 8 juni 2009 — Evropaïki Dynamiki mot kommissionen

(Mål T-236/09)

2009/C 193/42

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Aten, Grekland) (ombud: juristerna N. Korogiannakis och M. Dermitzakis)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att förstainstansrätten ska

ogiltigförklara kommissionens beslut att förkasta sökandens anbud, som avgetts med anledning av det öppna anbudsförfarandet RTD-R4-2007-001 del 1 avseende ”Utveckling av expertis på plats (internt)” och för del 2 avseende ”Utvecklingsprojekt på annan plats (externt)” (EUT 2007/S 238-288854), som sökanden underrättades om i två skrivelser av den 27 mars 2009, och kommissionens alla andra beslut, däribland beslutet att tilldela den anbudsgivare som utsågs kontraktet,

förplikta kommissionen att ersätta den skada som sökanden lidit till följd av anbudsförfarandet i fråga med 69 445 200 EUR (33 271 920 för del 1 och 36 173 280 för del 2), och

förplikta kommissionen att ersätta sökandens rättegångskostnader och utgifter med anledning av denna ansökan, även om ansökan ogillas.

Grunder och huvudargument

I detta mål yrkar sökanden ogiltigförklaring av kommissionens beslut att förkasta sökandens anbud, som avgetts med anledning av det öppna anbudsförfarandet för externa tjänster för utveckling, undersökning och stöd för informationssystem (RTD-R4-2007-001-ISS-FP7) både för del 1 avseende ”Utveckling av expertis på plats (internt)” och för del 2 avseende ”Utvecklingsprojekt på annan plats (externt)”, och att tilldela den anbudsgivare som utsågs kontraktet. Sökanden yrkar dessutom ersättning för den skada som det påstås att sökanden lidit till följd av anbudsförfarandet.

Till stöd för sina anspråk åberopar sökanden följande grunder.

För det första gör sökanden gällande att svaranden begått åtskilliga uppenbara fel vid utvärdering och att svaranden vägrat att tillhandahålla sökanden någon motivering eller förklaring i strid med budgetförordningen (1) och dess tillämpningsföreskrifter samt i strid mot direktiv 2004/18 (2) och artikel 253 EG.

Sökanden hävdar för det andra att svaranden brutit mot budgetförordningen genom att tvinga anbudsgivare att utvidga sina anbud mot sin vilja. Därtill hävdar sökanden att handlandet även vid ett antagande att svaranden haft rätt att handla på nu angivet sätt, vilket inte är fallet, utgjort en överträdelse av principerna om god förvaltningssed, öppenhet och likabehandling. Med anledning härav bestämde sig sökanden för att delta i slutförandet av upphandlingsprocessen även efter det att utvidgningen upphört eftersom det enligt sökandens uppfattning inte är möjligt att teckna kontrakt när ett eller flera anbud inte längre är giltiga.

För det tredje påstår sökanden att utgången av upphandlingsförfarandet förvanskats genom en informationsläcka, förenad med ett försök att hindra sökanden från att utöva sina rättigheter.

Sökanden framför vidare specifika argument med avseende på vardera del.

Beträffande del 1 gör sökanden gällande att kommissionen har åsidosatt principerna om likabehandling och god förvaltningssed, eftersom den bortsåg från de uteslutningskriterier som föreskrivs i artiklarna 93.1 och 94 i budgetförordningen med avseende på en av medlemmarna av det vinnande konsortiet, som överträdde sina kontraktsrättsliga förpliktelser gentemot kommissionen. Vidare påstår sökanden att den vinnande anbudsgivaren lagstridigt tillåtits att använda sig av resurser från företag med säte i ett icke WTO/GPA-land samt att sådan praxis är olaglig.

Beträffande del 2 hävdar sökanden att kommissionen inte bör tillåta att anbudsgivare, som har avtal med underleverantörer i icke WTO/GPA-länder, deltar i anbudsförfarandet. Om kommissionen ändå skulle göra det, hävdar sökanden att kommissionen bör förfara på ett sätt som är rättvist, öppet och icke-diskriminerande, samt klargöra vilka urvalskriterier som används för att utesluta vissa företag och acceptera andra. Enligt sökandens uppfattning tillämpade kommissionen därför ett särskilt diskriminerande tillvägagångssätt genom att underlåta att beskriva det urvalskriterium som användes vid valet av anbudsgivare. Vidare gör sökanden gällande att kommissionen bortsåg från de uteslutningskriterier som föreskrivs i artiklarna 93.1 och 94 i budgetförordningen, artiklarna 133a och 134 i tillämpningsföreskrifterna, samt artikel 45 i direktiv 2004/18, som avser att utesluta företag, som antingen dömts eller varit involverade i brottsliga förfaranden såsom bedrägeri, korruption, bestickning och fel i yrkesutövningen, från offentlig upphandling. Sökanden hävdar att den vinnande anbudsgivaren i förevarande mål har erkänt inblandning i ovan nämnda förfaranden och dömts i de tyska domstolarna.

Sökanden gör slutligen även gällande att svaranden begått flera uppenbara fel vid utvärdering avseende båda delarna beträffande kvaliteten på anbudsgivarens förslag för den övergripande förvaltningen av tjänsten, beställning av tjänster, leverans av tjänster och anbudsgivarens teknologiska förslag inom delområdena.


(1)  Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, s.1).

(2)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster (EUT L 134, s. 114).


15.8.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 193/27


Talan väckt den 17 juni 2009 — Région Wallonne mot kommission

(Mål T-237/09)

2009/C 193/43

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Région wallonne (ombud: advokaterna J.-M De Backer, A. Lepièce och I.-S. Brouhns)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att förstainstansrätten ska

ogiltigförklara kommissionens beslut av den 27 mars 2009 om den belgiska nationella fördelningsplanen i den del beslutet avslår fördelning av rättigheter till anläggning nr 116 för perioden 2008–2012 och medge en årlig fördelning av rättigheter enligt bilaga 5a i den nationella fördelningsplanen, och

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökanden yrkar att kommissionens beslut av den 27 mars 2009 avseende den nationella fördelningsplan för utsläppsrätter för växthusgaser som Belgien anmälde för perioden 2008–2012 varigenom kommissionen inte godkänner rättelsen i tabellen ”nationell fördelningsplan för utsläppsrätter” som tilldelar utsläppsrätter för anläggning nr 116.

Till stöd för sin talan åberopar sökanden fyra grunder:

Att artikel 44.2 i kommissionens förordning (EG) nr 2216/2004 (1) har åsidosatts på grund av att kommissionen har åberopat skäl som inte föreskrivs i den tillämpliga bestämmelsen.

Att skyldigheten att motivera det angripna beslutet har åsidosatts eftersom det inte framgår av beslutet på vilket sätt rättelsen i tabellen ”nationell fördelningsplan för utsläppsrätter” i Belgien för anläggning nr 116 inte överensstämmer med den nationella fördelningsplan för utsläppsrätter för växthusgaser som Belgien har anmält och som tidigare har godkänts av kommissionen.

Att principen om rättssäkerhet och berättigade förväntningar har åsidosatts eftersom det angripna beslutet strider mot den belgiska nationella fördelningsplanen för utsläppsrätter för växthusgaser som kommissionen har godkänt.

Att principen om gemenskapslojalitet och god förvaltningssed har åsidosatts eftersom kommissionen har antagit ett beslut som strider mot ett föregående beslut som antogs sex månader tidigare.


(1)  Kommissionens förordning (EG) nr 2216/2004 av den 21 december 2004 om ett standardiserat och skyddat registersystem i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG och Europaparlamentets och rådets beslut nr 280/2004/EG (EUT L 386, s. 1).


15.8.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 193/28


Talan väckt den 23 juni 2009 — Sniace mot kommissionen

(Mål T-238/09)

2009/C 193/44

Rättegångsspråk: spanska

Parter

Sökande: Sniace, SA (Madrid, Spanien) (ombud: advokaten F. J. Moncholí Fernández)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att förstainstansrätten ska

förklara att förevarande talan om ogiltigförklaring ska tas upp till prövning enligt artikel 230 EG och bifalla talan,

ogiltigförklara artikel 1 andra stycket i beslutet av den 10 mars 2009 och lämna den bestämmelsen utan verkan. I den nämnda bestämmelsen fastställdes att de nedan nämnda statliga stöden som Spanien beviljat Sniace är oförenliga med den gemensamma marknaden: i) avtalet som slöts den 8 mars 1996 mellan Sniace och Tesorería General de la Seguridad Social om omläggning av skulder, ii) verkställande av det avtal som slöts den 5 november 1993 mellan Sniace och FOGASA, och iii) avtalet som slöts den 31 oktober 1995 mellan Sniace och FOGASA.

ogiltigförklara artiklarna 2 och 3 andra stycket i beslutet av den 10 mars 2009, och lämna de bestämmelserna utan verkan. Enligt dessa bestämmelser ska Spanien:

i)

förplikta stödmottagaren att omedelbart och på ett effektivt sätt återbetala det beviljade stödet, jämte ränta, och

ii)

underrätta kommissionen inom två månader om det totala beloppet, om de åtgärder som har antagits och förutsetts för beslutets verkställande och framlägga skriftlig bevisning om att stödmottagarens har ålagts att återbetala de utbetalade stöden.

förplikta Europeiska gemenskapernas kommission att bära sökandens rättegångskostnader i förevarande instans.

Grunder och huvudargument

Det angripna beslutet i förevarande mål är kommissionens beslut K(2009) 1479 slutlig av den 10 mars 2009, avseende åtgärd nr C5/2000 (f.d. NN 118/1997) som sökanden (Sniace) beviljades av Spanien och genom vilken beslut 1999/395/EG av den 28 oktober 1998 ändrades. Kommissionen fann genom detta beslut att det stöd som Sniace beviljats av Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) och Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) var olagligt och oförenligt med den gemensamma marknaden. De avtal om återbetalning av skulder som slutits mellan Sniace och FOGASA, samt det avtal om omläggning som slutits mellan Sniace och TGSS, uppfyllde nämligen inte marknadsvillkoren för tillämplig räntesats.

Genom det angripna beslutet förklarades det stöd som beaktas i andra delen av yrkandena oförenligt med den gemensamma marknaden.

Sökanden gör till stöd för sina yrkanden gällande, för det första, att kommissionen tolkades de tillämpliga reglerna felaktigt, då den undersökte de i målet aktuella avtalen och fann att varken FOGASA eller TGSS hade agerat som en privat fordringsägare skulle ha agerat. Sökandena påstår i detta hänseende att svaranden gjort en jämförelse mellan BANESTO:s, en privat fordringsägares agerande med FOGASA:s, och därmed gjort en generalisering som bestod i att omotiverat extrapolera BANESTO:s agerande på samtliga privat fordringsägare.

Sökanden påstår i vilket fall som helst att den, i egenskap av statliga fordringsägare har i praktiken agerat på samma sätt som BANESTO.

Sniace gör även gällande att kommissionen har åsidosatt motiveringsskyldigheten, i synnerhet genom att inte på något sätt motivera hur stödet i fråga kunnat ”hota… att snedvrida konkurrensen”, vilket är ett grundläggande villkor för att ett stöd ska anses vara statligt.


15.8.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 193/28


Överklagande ingett den 16 juni 2009 av Luigi Marcuccio av det beslut som personaldomstolen meddelade den 31 mars 2009 i mål F-146/07 Marcuccio mot kommissionen

(Mål T-239/09 P)

2009/C 193/45

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Klagande: Luigi Marcuccio (Tricase, Italien) (ombud: G. Cipressa)

Övrig part i målet: Europeiska gemenskapernas kommission

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att förstainstansrätten ska

upphäva det överklagade beslutet i dess helhet,

fastställa att talan i första instans, som det överklagade beslutet avser, kunde upptas till sakprövning i dess helhet,

godta det yrkande i dess helhet som framställts inom ramen för talan i första instans, och förplikta kommissionen att ersätta samtliga klagandens kostnader i samband med förevarande mål,

alternativt återförvisa målet till personaldomstolen för ny prövning i sak i annan sammansättning.

Grunder och huvudargument

Förevarande överklagande avser det beslut som personaldomstolen fattade den 31 mars 2009 i mål F-146/07. Genom detta beslut ogillades talan delvis och avvisades i övrigt. Talan avsåg en ogiltigförklaring av kommissionens avslag på klagandens begäran att kommissionen skulle genomföra en undersökning angående den omständigheten att klaganden under den tid som han tjänstgjorde vid kommissionens delegation i Angola skulle ha mottagit ett paket som även innehöll anthrax och att klaganden själv kom i kontakt med detta pulver. Talan avsåg även ett yrkande om ersättning för den skada som lidits som en följd av detta beslut.

Klaganden har till stöd för sina yrkanden gjort gällande att personaldomstolen gjort sig skyldig till felaktig rättstillämpning i ett flertal avseenden beträffande att talan delvis inte kunde upptas till sakprövning och att den delvis saknade grund. Därutöver förvrängde och missuppfattade personaldomstolen de faktiska omständigheterna.


15.8.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 193/29


Talan väckt den 22 juni 2009 — Accenture Global Services mot harmoniseringsbyrån — Silver Creek Properties (acsensa)

(Mål T-244/09)

2009/C 193/46

Ansökan är avfattad på engelska

Parter

Sökande: Accenture Global Services (Shaffhausen, Schweiz) (ombud: advokaten R. Niebel)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

Motpart vid överklagandenämnden: Silver Creek Properties SA (Panama, Panama)

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att förstainstansrätten ska

ogiltigförklara det beslut som meddelades av andra överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) den 20 mars 2009 i ärende R 802/2008-2,

ogiltigförklara det beslut som meddelades av varumärkesavdelningen vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) den 25 mars 2008 avseende invändning nr B 1019274, och

förplikta motparten vid överklagandenämnden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökande av gemenskapsvarumärke: Motparten vid överklagandenämnden

Sökt gemenskapsvarumärke: Figurmärket ”acsensa” för varor och tjänster i klasserna 9, 35, 36, 38, 33, 41 och 42

Innehavare av det varumärke eller kännetecken som åberopats som hinder för registrering i invändningsförfarandet: Sökanden

Varumärke eller kännetecken som åberopats som hinder för registrering: Den tyska registreringen av ordmärket ”ACCENTURE” för varor och tjänster i klasserna 9, 16, 35, 36, 37, 41 och 42. Den tyska registreringen av figurmärket ”accenture” för varor och tjänster i klasserna 9, 16, 35, 36, 37, 41 och 42. Gemenskapsregistreringen av ordmärket ”ACCENTURE” för varor och tjänster i klasserna 9, 16, 35, 36, 37, 41 och 42. Gemenskapsregistreringen av figurmärket ”accenture” för varor och tjänster i klasserna 9, 16, 35, 36, 37, 41 och 42.

Invändningsenhetens beslut: Avslag på invändningen i dess helhet

Överklagandenämndens beslut: Avslag på överklagandet

Grunder: Åsidosättande av artikel 8.1 b i rådets förordning nr 207/2009 eftersom överklagandenämnden gjort en felaktig bedömning när den funnit att det inte föreligger någon risk för förväxling mellan varumärkena ifråga. Åsidosättande av artiklarna 75 och 76 i rådets förordning nr 207/2009 eftersom överklagandenämnden felaktigt har underlåtit att beakta sakuppgifter som sökanden lämnat.


15.8.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 193/29


Talan väckt den 24 juni 2009 — Shell Hellas mot kommissionen

(Mål T-245/09)

2009/C 193/47

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Shell Hellas Oil och Chemical SA (Shell Hellas AE) (Attika, Grekland) (ombud: advokaten P. Hubert)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att förstainstansrätten ska

helt eller delvis ogiltigförklara det implicita svar som kommissionen gav den 16 april 2009 avseende avslag på en begäran om tillgång till handlingar som innehas av kommissionen (referens GESTDEM 6159/2008), samt vidta samtliga åtgärder som detta föranleder vad avser sökandens tillgång till de begärda handlingarna,

i andra hand, om förstainstansrätten anser att svaret utgör ett beslut, helt eller delvis ogiltigförklara kommissionens generalsekretariats skrivelse av den 15 april 2009, i vilken anges att det inte var möjligt att besvara dess begäran om tillgång till kommissionens handlingar (referens GESTDEM 6159/2008), samt vidta samtliga åtgärder som detta föranleder vad avser sökandens tillgång till de begärda handlingarna, och

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Genom förevarande talan yrkar sökanden på ogiltigförklaring av kommissionens implicita beslut att avslå begäran om tillgång till all skriftväxling avseende utredningen av bränslemarknaden, vilken skedde mellan kommissionen och den grekiska konkurrensmyndigheten enligt artikel 11.4 i förordning nr 1/2003. Sökanden yrkar i andra hand, om förstainstansrätten skulle betrakta det som ett explicit beslut om avslag, på ogiltigförklaring av generalsekretariatets skrivelse, i vilken anges att kommissionen inte kan besvara sökandens begäran om tillgång till handlingarna.

Till stöd för sin talan anför sökanden tre grunder.

Genom den första grunden, som avser ett åsidosättande av artikel 253 EG, anför sökanden att eftersom det var fråga om ett implicit avslag har inte svaranden, mot bakgrund av beslutets beskaffenhet, lämnat motivering genom vilken sökanden fått kännedom om skälen till avslaget.

Genom den andra grunden, som anförs i andra hand, om förstainstansrätten antingen anser att kommissionens generalsekretariats skrivelse är ett angripbart beslut eller att de faktiska skälen till det implicita beslutet anges i att generalsekretariatets nya skrivelse av den 18 juni 2009, gör sökanden gällande att den motivering som lämnats inte uppfyller de krav som uppställs i artikel 253 EG och att den står i strid med ordalydelsen och syftet med förordning nr 1049/2001 (1).

Den tredje grunden, som avser ett åsidosättande av artikel 255 EG och förordning nr 1049/2001, gör sökanden gällande att de handlingar som är föremål för begäran om tillgång inte omfattas av de undantag till principen om öppenhet som föreskrivs i förordning nr 1049/2001. Sökanden har i detta hänseende anfört följande:

Kommissionen har inte undersökt handling för handling, utan har i allmänhet bedömt undantagen i förordningen mot bakgrund av kategorier av handlingar.

Kommissionen kan inte direkt rådfråga den grekiska konkurrensmyndigheten med stöd av artikel 4.5 i förordning nr 1049/2001, för att få stöd för sin ståndpunkt avseende tillgång till handlingarna, eftersom det endast är medlemsstaten som är behörig att avslå begäran tillgång till handlingar på denna grund.

Kommissionen gjorde fel när den åberopade undantaget avseende skyddet för affärsintressen (artikel 4.2 första strecksatsen i förordning nr 1049/2001) som stöd för att avslå begäran om att få ta del av samtliga av handlingarna, eftersom den skulle ha kunnat censurera handlingarna från sekretessbelagd information.

Kommissionen kan inte åberopa undantaget avseende skyddet för utredningar (artikel 4.2 andra strecksatsen i förordning nr 1049/2001), eftersom den grekiska konkurrensmyndigeheten redan hade antagit sitt slutgiltiga beslut i ärendet i fråga.

Kommissionen kan inte heller åberopa undantaget avseende skyddet för beslutsförfarandet, därför att de handlingar som har begärts tillgång till inte omfattas av ett beslutsförfarande, och för att det inte heller har uppkommit någon skada.

Sökanden anför slutligen att, i vilket fall som helst, föreligger det ett överordnat allmänintresse av att tillgång ges till de aktuella handlingarna, nämligen att på ett effektivt sätt möjliggöra en enhetlig tillämpning av gemenskapsrätten.


(1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar (EGT L 145).


15.8.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 193/30


Talan väckt den 29 juni 2009 — Insula mot kommissionen

(Mål T-246/09)

2009/C 193/48

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Conseil scientifique international pour le développement des îles (Insula) (Paris, Frankrike) (ombud: advokaterna P. Marsal och J.-D. Simonet)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att förstainstansrätten ska

pröva talan i sak och bifalla den,

fastslå att det saknas fog för kommissionens begäran om återbetalning av ett belopp på 189 241,64 euro och således ålägga kommissionen att upprätta en kreditnota på 189 241,64 euro,

förplikta kommissionen att utge skadestånd med 212 597 euro,

i andra hand, fastslå att sökanden är berättigad till en ersättning på 230 025 euros, och

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökanden yrkar genom förevarande talan, som har väckts med stöd av en skiljedomsklausul, att förstainstansrätten ska fastställa att de debetnotor av den 25 september 2008, 26 mars 2009 och 26 maj 2009 varigenom kommissionen, till följd av en revisionsrapport från OLAF, har krävt återbetalning av de förskott som har betalats ut till sökanden strider mot klausulerna i avtalen IST-2001-35077 DIAS.NET och IST-1999-20896 MEDIS, som har ingåtts inom ramen för ett särskilt program för gemenskapsåtgärder för forskning, teknisk utveckling och demonstration på området för informationssamhället (1998–2002). I andra hand yrkar sökanden skadestånd.

Till stöd för sin talan åberopar sökanden fyra grunder.

För det första bestrider sökanden att den fordran som kommissionen åberopar kan utkrävas och anför att samtliga de kostnader som sökanden har anmält till kommissionen ska godtas.

För det andra gör sökanden gällande att kommissionen har åsidosatt skyldigheten att vid utförandet av avtalet samarbeta lojalt och i god tro eftersom kommissionen inte på korrekt sätt har fullgjort sina egna avtalsenliga skyldigheter, bland annat genom att vänta länge med att svara på sökandens förslag om en kompletterande åtgärd och genom att otillbörligen häva avtalet MEDIS på grund av bristfälligt resultat trots att en sådan brist inte tidigare hade påtalats och att endast kommissionen kunde hållas ansvarig för den.

För det tredje gör sökanden gällande att kommissionen vidtog en oproportionerlig ekonomisk sanktionsåtgärd för det påstådda åsidosättande av vissa bokföringsskyldigheter som, även om det var bevisat, enligt principerna i den belgiska förvaltnings- och civilrätten inte kunde motivera en återbetalning av nästan den totala summan av de beviljade förskotten. Sökanden åberopar således rätten till ersättning för de utförda tjänsterna.

För det fjärde gör sökanden gällande att kommissionen har åsidosatt principen om god förvaltningssed och rätten till försvar under kontroll- och revisionsförfarandet.


15.8.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 193/31


Talan väckt den 23 juni 2009 — Cesea Group Srl mot harmoniseringsbyrån — Mangini & C. (mangiami)

(Mål T-250/09)

2009/C 193/49

Ansökan är avfattad på italienska

Parter

Sökande: Cesea Group Srl (Rom, Italien) (ombud: advokaterna D. De Simone, D. Demarinis och J. Wrede)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån).

Motpart vid överklagandenämnden: Mangini & C. Srl (Sestri Levante, Italien)

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att förstainstansrätten ska

ogiltigförklara, och i andra hand ändra och begränsa i enlighet med de grunder som framlagts, det beslut som fattats av harmoniseringsbyråns andra överklagandenämnd den 20 april 2009 och som delgetts den 24 april 2009 till följd av att ärende R 982/2008-2 inletts till följd av det ogiltighetsförfarande nr 2063 C som inletts av företaget Mangini & C. Srl.

Grunder och huvudargument

Registrerat gemenskapsvarumärke som är föremål för ansökan om ogiltighetsförklaring: Figurmärke innehållande ordelementet mangiami (ansökan om registrering nr 3 113 933 för varor i klasserna 29, 30 och 32.

Innehavare av gemenskapsvarumärket: Sökanden

Part som ansökt om ogiltighetsförklaring av gemenskapsvarumärket: Mangini & C. Srl

Varumärkesrätt som innehas av den som ansökt om ogiltighetsförklaring: Det italienska ordmärket nr 819 926 MANGINI för varor och tjänster i klasserna 30 och 42, det italienska figurmärket nr 668 388 som innehåller ordelementet Mangini för varor och tjänster i klasserna 30 och 42, det italienska figurmärket nr 648 507 som innehåller ordelementet Mangini för varor i klass 30, det internationella ordmärket nr 738 072 MANGINI för varor och tjänster i klasserna 30 och 42, ordmärket MANGINI som är välkänt i Italien i den mening som avses i artikel 6 i Pariskonventionen för tillverkning av konditorivaror, konfekt, kaffe, glass och sötsaker i allmänhet, bar, café och cateringverksamhet, samt handelsnamnet MANGINI som används i affärslivet i Italien för tillverkning av konditorivaror, konfekt, kaffe, glass och sötsaker i allmänhet, bar, café och cateringverksamhet.

Annulleringsenhetens beslut: Avslag på ansökan om ogiltighetsförklaring

Överklagandenämndens beslut: Ogiltigförklaring av det angripna beslutet och delvis bifall på ansökan om ogiltighetsförklaring.

Grunder:

Åsidosättande av artikel 40.6 i kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 av den 13 december 1995 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumärke (1) genom att överklagandenämnden grundat sitt beslut på handlingar som inte hade lagts fram inför annulleringsenheten trots att dessa handlingar inte var tillgängliga och som inte ingetts inom den av annulleringsenheten föreskrivna fristen.

Beslutet om ogiltighetsförklaring vad avser varor i klass 29 som inte omfattas av det internationella varumärket Mangini & C. Srl och varor i klass 30 som inte avser karameller är rättsstridigt.


(1)  EGT L 303, s. 1


15.8.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 193/32


Talan väckt den 26 juni 2009 — Société des Pétroles Shell mot kommissionen

(Mål T-251/09)

2009/C 193/50

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Société des Pétroles Shell SAS (Colombes, Frankrike) (ombud: advokaten P. Hubert)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att förstainstansrätten ska

helt eller delvis ogiltigförklara det implicita svar som kommissionen gav den 9 maj 2009 avseende avslag på en begäran om tillgång till handlingar som innehas av kommissionen (referens GESTDEM 372/2009), samt vidta samtliga åtgärder som detta föranleder vad avser sökandens tillgång till de begärda handlingarna,

i andra hand, om förstainstansrätten anser att svaret utgör ett beslut, helt eller delvis ogiltigförklara kommissionens generalsekretariats skrivelse av den 7 maj 2009, i vilken anges att det inte var möjligt att besvara dess begäran om tillgång till kommissionens handlingar (referens GESTDEM 372/2009), samt vidta samtliga åtgärder som detta föranleder vad avser sökandens tillgång till de begärda handlingarna, och

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Genom förevarande talan yrkar sökanden på ogiltigförklaring av kommissionens implicita beslut att avslå sökandens begäran om tillgång till handlingar avseende en utredning av praxis på marknaden för tillhandahållande av jetbränsle på Réunion, vilka innehas av kommissionen eller vilka utväxlats mellan kommissionen och den franska konkurrensmyndigheten, bland annat enligt artikel 11.4 i förordning nr 1/2003. Sökanden yrkar i andra hand, om förstainstansrätten skulle betrakta det som ett explicit beslut om avslag, på ogiltigförklaring av generalsekretariatets skrivelse, i vilken anges att kommissionen inte kan besvara sökandens begäran om tillgång till handlingarna.

Till stöd för sin talan anför sökanden samma eller liknande grunder som anförts i mål T-245/09, Shell Hellas mot kommissionen.


15.8.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 193/32


Talan väckt den 30 juni 2009 — Caixa Geral de Depósitos mot harmoniseringsbyrån — Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona (la Caixa).

(Mål T-255/09)

2009/C 193/51

Ansökan är avfattad på spanska

Parter

Sökande: Caixa Geral de Depósitos, SA (Lissabon, Portugal) (ombud: advokaterna F. de la Rosa och M. Lobato García-Miján)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

Motpart vid överklagandenämnden: Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona (Barcelona, Spanien)

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att förstainstansrätten ska

ogiltigförklara det beslut som fattats av andra överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden den 24 mars 2009 på grundval av artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009,

i andra hand, ogiltigförklara det beslut som fattats av andra överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden den 24 mars 2009 på grundval av artikel 7.1 b i förordning nr 207/2009,

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökande av gemenskapsvarumärke: Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona

Sökt gemenskapsvarumärke: Ett figurmärke som innehåller ordelementet la Caixa (ansökan om registrering nr 4 685 145) för varor och tjänster i klasserna 9, 16, 36, 38 och 45.

Innehavare av det varumärke eller kännetecken som åberopats som hinder för registrering i invändningsförfarandet: Caixa Geral de Depósitos, SA

Varumärke eller kännetecken som åberopats som hinder för registrering: Flera portugisiska ordmärken som innehåller prefixet ”caixa” (nr 357 311, 261 198, 268 466, 302 708, 303 290, 325 155, 325 156, 325 224, 330 542 och 342 311) för varor och tjänster i klasserna 9, 16 och 36, samt det portugisiska figurmärket (nr 357 310) som innehåller termen ”caixa” för varor och tjänster i klasserna 9, 16 och 36.

Invändningsenhetens beslut: Delvis bifall till invändningen.

Överklagandenämndens beslut: Talan gillas och det angripna beslutet ogiltigförklaras.

Grunder: Åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009 om gemenskapsvarumärken, och i andra hand, åsidosättande av artikel 7.1 b i den nämnda förordningen.


15.8.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 193/33


Förstainstansrättens beslut av den 26 juni 2009 — Lemans mot Harmoniseringsbyrån — Turner (ICON)

(Mål T-218/08) (1)

2009/C 193/52

Rättegångsspråk: engelska

Ordföranden på femte avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.


(1)  EGT C 197, 2.8.2008


15.8.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 193/33


Förstainstansrättens beslut av den 26 juni 2009 — Lemans mot Harmoniseringsbyrån — Turner (ICON)

(Mål T-389/08) (1)

2009/C 193/53

Rättegångsspråk: engelska

Ordföranden på femte avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.


(1)  EGT C 301, 22.11.2008.


15.8.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 193/33


Förstainstansrättens beslut av den 25 juni 2009 — Tokita Management Service mot harmoniseringsbyrån — Eminent Food (Tomatoberry)

(Mål T-435/08) (1)

2009/C 193/54

Rättegångsspråk: engelska

Ordföranden på första avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.


(1)  EUT C 313, 6.12.2008.


Personaldomstolen

15.8.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 193/34


Personaldomstolens (tredje avdelning) dom av den 6 maj 2009 — Campo Valls mot rådet

(Mål F-39/07) (1)

(Personalmål - Tjänstemän - Rekrytering - Utnämning - Tjänst som enhetschef - Avslag på sökandens ansökan om tjänst - Krav som uppställts i meddelande om lediga tjänster - Uppenbart felaktig bedömning)

2009/C 193/55

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Manuel Campos Valls (Bryssel, Belgien (ombud: advokaterna S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et É. Marchal)

Svarande: Rådet (ombud: M. Arpio Santacruz et I. Šulce)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av dels tillsättningsmyndighetens beslut att avslå sökandens ansökan om tjänsten som enhetschef vid GD A Direktorat 3 — Översättning och dokumentframställning — Språktjänsten, som avses i meddelandet om lediga tjänster CP46/06, och dels tillsättningsmyndighetens beslut att tillsätta den tjänsten med en annan person.

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

Vardera parten ska bära sina rättegångskostnader.


(1)  EUT C 129, 9.6.2007, s. 28.


15.8.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 193/34


Personaldomstolens dom av den 6 maj 2009 — Sergio m.fl. mot kommissionen

(Mål F-137/07) (1)

(Personalmål - Rättigheter och skyldigheter - Föreningsfrihet - Avtal mellan kommissionen och yrkes- och fackföreningarna - Individuella beslut om tjänstledighet, som fattats på grundval av ett protokoll - Rättsakt som går någon emot - Talerätt - Tjänsteman som för talan i eget namn och inte för en fackförenings räkning - Avvisning - Beslutet att avvisa talan har delgivits sökandenas advokat - Utgångspunkten för tidsfristen för talans väckande)

2009/C 193/56

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Giovanni Sergio (Bryssel, Belgien) och övriga (ombud: advokaten M. Lucas)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: J. Currall och B. Eggers)

Saken

Dels ogiltigförklaring av protokoll om avtal mellan yrkes- och fackföreningarna (OSP) och Generaldirektoratet för personal och administration (DG ADMIN) och tillsättningsmyndighetens beslut som bekräftades i protokoll av den 19 december 2006 och beslut av den 14 november 2006, dels yrkande om skadestånd i form av ett symboliskt belopp om en euro

Domslut

1)

Talan avvisas.

2)

Sökandena ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 79, 29.3.2008, s. 37.


15.8.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 193/35


Personaldomstolens dom av den 18 juni 2009 — Spee mot Europol

(Mål F-43/08) (1)

(Personalmål - Europols personal - Ledig tjänst - Urvalsförfarande)

2009/C 193/57

Rättegångsspråk: nederländska

Parter

Sökande: David Spee (Rijswijk, Nederländerna) (ombud: inledningsvis av advokaten P. de Casparis, därefter av advokaten I. Blekman)

Svarande: Europeiska polisbyrån (Europol) (ombud:D. Neumann och D. El Khoury, biträdda av advokaterna B. Wägenbaur och R. Van der Hout)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av Europols beslut att dels återkalla det anställningserbjudande med anledning av vilket sökanden lämnat in sin ansökan, dels senare publicera anställningserbjudandet på nytt, liksom en talan om skadestånd.

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

Davis Spee ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 183 av den 19.7.2008, s. 33


15.8.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 193/35


Personaldomstolens beslut (tredje avdelningen) av den 11 juni 2009 — Ketselidis mot kommissionen

(Mål F-72/08) (1)

(Personalmål - Tjänstemän - Talan - Föregående administrativt klagomål - Preliminärt svar - Ursäktligt misstag - Föreligger inte - Tyst avslag - Sent klagomål - Avvisning - Dom från en gemenskapsdomstol - Ny väsentlig omständighet - Föreligger inte)

2009/C 193/58

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Michalis Ketselidis (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaten S. A. Pappas)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: D. Martin och K. Herrmann)

Saken

Ogiltigförklaring av det tysta beslutet att avslå sökandens ansökan om omprövning av beslutet om fastställelse av antalet pensionsgrundande tjänsteår som ska beaktas vid överföring av de pensionsrättigheter som förvärvats i Grekland till gemenskapens pensionssystem.

Avgörande

1)

Talan avvisas, eftersom det är uppenbart att den inte kan prövas i sak.

2)

Michalis Ketselidis ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 272, 25.10.2008, s. 51.


15.8.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 193/35


Personaldomstolens beslut (tredje avdelningen) av den 11 juni 2009 — Ketselidou mot kommissionen

(Mål F-81/08) (1)

(Personalmål - Tjänstemän - Talan - Dom från en gemenskapsdomstol - Ny väsentlig omständighet - Föreligger inte)

2009/C 193/59

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Zoe Ketselidou (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaten S. A. Pappas)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: D. Martin och K. Herrmann)

Saken

Ogiltigförklaring av det tysta beslutet att avslå sökandens ansökan om omprövning av beslutet om fastställelse av antalet pensionsgrundande tjänsteår som ska beaktas vid överföring av de pensionsrättigheter som förvärvats i Grekland till gemenskapens pensionssystem.

Avgörande

1)

Talan avvisas, eftersom den är uppenbart ogrundad.

2)

Zoe Ketselidou ska ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 313, 06.12.2008, s. 59.


15.8.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 193/36


Talan väckt den 25 juni 2009 — Strack mot kommissionen

(Mål F-61/09)

2009/C 193/60

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Guido Strack (Köln, Tyskland) (ombud: advokaten H. Tettenborn)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av kommissionens beslut att avslå sökandens begäran om tillgång till handlingar.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara kommissionens beslut, särskilt besluten om beviljande av tillgång till handlingar av den 12 september 2008, av den 3 oktober 2008 och av den 14 november 2008, Jansens beslut av den 19 september 2008 och, om nödvändigt, beslutet av den 25 mars 2009 om avslag på sökandens klagomål R/554/08, i den del dessa dels innebär att sökanden inte eller delvis inte beviljas fullständig tillgång till alla uppgifter och handlingar som kommissionen har avseende honom, samt till hans personal- och hälsojournal och andra journaler som på ett ändamålsenligt, enhetligt och fullständigt samt på ett för sökanden i språk och form förståeligt och tillgängligt sätt — alltså i enlighet med kraven i artiklarna 26 och 26a i tjänsteföreskrifterna — hållits om honom, dels innebär avslag på sökandens begäran av bland annat den 10 juli 2008, av den 19 september 2008 och av den 28 november 2008,

förplikta kommissionen att till sökanden betala ett lämpligt skadestånd, eftersom kommissionen gjort sig skyldig till en i talan beskriven felaktig rättstillämpning, varvid det ankommer på personaldomstolen att fastställa ett skäligt belopp för detta skadestånd, dock minst 2 500 euro,

förplikta kommissionen att till sökanden betala ett månatligt vite från och med den tidpunkt då förevarande talan väcktes till och med att sökanden ges faktisk och fullständig tillgång till samtliga ifrågavarande uppgifter och handlingar och vederbörliga personal- och sjukjournaler, varvid det ankommer på personaldomstolen att fastställa ett skäligt belopp för detta månatliga vite, dock minst 200 euro,

förplikta kommissionen att ersätta sökanden för de kostnader och utlägg som varit nödvändiga i samband med ytterligare nödvändiga sammanträden för insyn i handlingar genom att analogt tillämpa reglerna för ersättning av tjänsteresor, och, i andra hand på samma grund ersätta sökanden för de kostnader denne haft i samband med hans resor till Luxemburg den 12 september 2008 och den 14 november 2008, och

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.


15.8.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 193/36


Talan väckt den 26 juni 2009 — Strack mot kommissionen

(Mål F-62/09)

2009/C 193/61

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Guido Strack (Köln, Tyskland) (ombud: advokaten H. Tettenborn)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Saken och beskrivning av tvisten

Upphävande av kommissionens beslut att dels avvisa sökandens överklagande av den 27 november 2008 med motiveringen att talan inte längre har något föremål och dels avslå sökandens yrkande om skadestånd.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

upphäva kommissionens tysta avslag av den 8 november 2008 på sökandens yrkande den 8 maj 2008 hos kommissionen, och i den utsträckning det är nödvändigt för detta yrkande eller för det fjärde yrkandet nedan, yrkar sökanden att även kommissionens omprövningsbeslut av den 27 mars 2009 upphävs,

förplikta kommissionen att betala ett skäligt skadestånd på minst 15 000 euro för uppkommen skada och fördröjningar fram till anhängiggörandet av detta överklagande på grund av kommissionens dittills rättstridiga agerande beträffande bedömningsförfarande och befordringsgång, och genom att kommissionen inte verkställt domarna i målen T-85/04 och T-394/04,

dessutom förpliktiga kommissionen att, beträffande övriga likartade skador som kommissionen orsakat, betala ett skäligt skadestånd på minst 10 euro per dag från dagen efter anhängiggörandet av detta överklagande till dagen då domarna i mål T-85/04 och i mål T-394/04 verkställs fullständigt och rättsenligt genom att det bedömningsförfarande och befordringsgång för sökanden som avses i dessa domar rättsenligt avslutas, vilket om det femte yrkandet bifalls, motsvarar hela skadeståndet,

förplikta kommissionen att betala sökanden skadestånd på minst 5 000 euro för skadan som uppstått, utöver skadan genom avslaget i sig, för hans heder och yrkesmässiga anseende genom osanna påståenden i kommissionens brev av den 27 mars 2009.

förplikta kommissionen att betala ett skäligt skadestånd på minst 25 000 euro för att ha förhindrat för sökanden att åtnjuta ett rättsenligt bedömningsförfarande och en rättsenlig befordringsgång, och

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.


15.8.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 193/37


Personaldomstolens beslut av den 18 juni 2009 — Albert-Bousquet e. a. och Johansson e. a. mot kommissionen

(Förenade målen F-14/05 och F-20/05) (1)

2009/C 193/62

Rättegångsspråk: franska

Ordföranden på andra avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.


(1)  EUT C 132, 28.5.2005 och C 171, 9.7.2005


15.8.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 193/37


Personaldomstolens beslut av den 18 juni 2009 — De Geest mot Rådet

(Mål F-21/05) (1)

2009/C 193/63

Rättegångsspråk: franska

Ordföranden på andra avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.


(1)  EUT C 171, 9.7.2005, s. 28


15.8.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 193/37


Personaldomstolens beslut av den 18 juni 2009 — Delplancke och Governatori mot Kommissionen

(Mål F-38/05) (1)

2009/C 193/64

Rättegångsspråk: franska

Ordföranden på andra avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.


(1)  EUT C 193, 6.8.2005, s. 37


15.8.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 193/37


Personaldomstolens beslut av den 18 juni 2009 — Bethuyne m.fl. mot kommissionen

(Mål F-49/05) (1)

2009/C 193/65

Rättegångsspråk: franska

Ordföranden på andra avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.


(1)  EUT C 205, 20.8.2005


15.8.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 193/37


Personaldomstolens beslut av den 18 juni 2009 — De Geest mot Rådet

(Mål F-80/05) (1)

2009/C 193/66

Rättegångsspråk: franska

Ordföranden på andra avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.


(1)  EUT C 281, 12.11.2005, s. 25.