ISSN 1725-2504

doi:10.3000/17252504.C_2009.093.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

C 93

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

52 årgången
22 april 2009


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

I   Resolutioner, rekommendationer och yttranden

 

REKOMMENDATIONER

 

Europeiska centralbanken

2009/C 093/01

Europeiska Centralbankens rekommendation av den 3 april 2009 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för De Nederlandsche Bank (ECB/2009/8)

1

 

YTTRANDEN

 

Kommissionen

2009/C 093/02

Kommissionens Yttrande av den 21 april 2009 om den ändrade planen för deponering av radioaktivt avfall som härrör från kärnkraftverket Civaux i Frankrike, i enlighet med artikel 37 i Euratomfördraget

2

 

Europeiska centralbanken

2009/C 093/03

Europeiska centralbankens yttrande av den 5 mars 2009 på begäran av Europeiska unionens råd över ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiven 2006/48/EG och 2006/49/EG vad gäller banker anslutna till centrala kreditinstitut, vissa frågor som gäller kapitalbasen, stora exponeringar, tillsynsrutiner och krishantering (CON/2009/17)

3

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN

 

Kommissionen

2009/C 093/04

Eurons växelkurs

16

 

UPPLYSNINGAR FRÅN MEDLEMSSTATERNA

2009/C 093/05

Medlemsstaternas uppgifter om statligt stöd som beviljats enligt kommissionens förordning (EG) nr 1857/2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag som är verksamma inom produktion av jordbruksprodukter och om ändring av förordning (EG) nr 70/2001

17

 

V   Yttranden

 

ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN

 

Europeiska gemenskapernas byrå för uttagningsprov för rekrytering av personal (EPSO)

2009/C 093/06

Meddelande om allmänna uttagningsprov EPSO/AD/166/09 och EPSO/AD/167/09

21

 

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV DEN GEMENSAMMA HANDELSPOLITIKEN

 

Kommissionen

2009/C 093/07

Tillkännagivande om inledande av en partiell interimsöversyn av de antidumpningsåtgärder som tillämpas på import av ferrokisel med ursprung i före detta jugoslaviska republiken Makedonien

22

SV

 


I Resolutioner, rekommendationer och yttranden

REKOMMENDATIONER

Europeiska centralbanken

22.4.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 93/1


EUROPEISKA CENTRALBANKENS REKOMMENDATION

av den 3 april 2009

till Europeiska unionens råd om externa revisorer för De Nederlandsche Bank

(ECB/2009/8)

2009/C 93/01

ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DENNA REKOMMENDATION

med beaktande av stadgan för Europeiska central-banks-systemet och Europeiska central-banken, särskilt artikel 27.1 i denna, och

av följande skäl:

(1)

Räkenskaperna för Europeiska centralbanken (ECB) och de nationella centralbankerna granskas av oavhängiga externa revisorer som rekommenderats av ECB-rådet och godkänts av Europeiska unionens råd.

(2)

Den 12 juli 2005 utsågs Josephus Andreas Nijhuis, auktoriserad revisor och ordförande i styrelsen för PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. (”PWC”) som agerar på personligt uppdrag, som extern revisor för De Nederlandsche Bank (DNB) från och med räkenskapsåret 2005 på obegränsad tid.

(3)

Josephus Andreas Nijhuis avgick från PWC med verkan från och med den 1 oktober 2008. Det är därför nödvändigt att DNB utser nya revisorer.

(4)

DNB önskar utse PWC som sina externa revisorer för räkenskapsåren 2008 till 2011.

HÄRIGENOM REKOMMENDERAS FÖLJANDE.

Det rekommenderas att PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. utses till externa revisorer för De Nederlandsche Bank för räkenskapsåren 2008 till 2011.

Utfärdad i Frankfurt am Main, den 3 april 2009.

Jean-Claude TRICHET

ECB:s ordförande


YTTRANDEN

Kommissionen

22.4.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 93/2


KOMMISSIONENS YTTRANDE

av den 21 april 2009

om den ändrade planen för deponering av radioaktivt avfall som härrör från kärnkraftverket Civaux i Frankrike, i enlighet med artikel 37 i Euratomfördraget

(Endast den engelska texten är giltig)

2009/C 93/02

Den 24 november 2008 mottog Europeiska kommissionen från Frankrikes regering i enlighet med artikel 37 i Euratomfördraget, allmänna upplysningar om planen för deponering av radioaktivt avfall som härrör från kärnkraftverket Civaux.

På grundval av dessa upplysningar och efter samråd med expertgruppen, har kommissionen formulerat följande yttrande:

1.

Avståndet från kärnkraftverket till den närmaste punkten i ett angränsande land, i det här fallet Jersey (Kanalöarna, brittiska kronbesittningar), är ca 360 km. Avståndet till de närmast belägna medlemsstaterna är ca 400 km till Spanien och ca 470 km till Förenade kungariket och Belgien.

2.

Den planerade ändringen kommer att innebära en allmän minskning av gränserna för utsläpp av gaser och vätskor, med undantag för tritium i flytande form, för vilket en ökning planeras.

3.

Vid normal drift kommer den planerade ändringen inte att leda till exponeringar som riskerar att påverka hälsan hos befolkningen i en annan medlemsstat eller i ett angränsande land.

4.

I händelse av oavsiktliga radioaktiva utsläpp till följd av en olycka av den typ och omfattning som anges i de ursprungliga allmänna upplysningarna, kommer den planerade ändringen inte att leda till doser i en annan medlemsstat eller närliggande land som riskerar att påverka hälsan hos befolkningen där.

Sammanfattningsvis anser kommissionen att genomförandet av de ändrade planen för deponering av radioaktivt från kärnkraftverket i Civaux i Frankrike varken under normala förhållanden eller vid en olycka av den art och omfattning som beskrivs i de allmänna upplysningarna kan antas medföra en radioaktiv förorening av andra medlemsstaters eller angränsande länders vatten, mark eller luft.


Europeiska centralbanken

22.4.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 93/3


EUROPEISKA CENTRALBANKENS YTTRANDE

av den 5 mars 2009

på begäran av Europeiska unionens råd över ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiven 2006/48/EG och 2006/49/EG vad gäller banker anslutna till centrala kreditinstitut, vissa frågor som gäller kapitalbasen, stora exponeringar, tillsynsrutiner och krishantering

(CON/2009/17)

2009/C 93/03

Inledning och rättslig grund

Den 22 oktober 2008 mottog Europeiska centralbanken (ECB) en begäran från Europeiska unionens råd om ett yttrande över ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiven 2006/48/EG och 2006/49/EG vad gäller banker anslutna till centrala kreditinstitut, vissa frågor som gäller kapitalbasen, stora exponeringar, tillsynsrutiner och krishantering (1) (nedan kallat direktivförslaget) (2).

ECB:s behörighet att avge ett yttrande grundar sig på artikel 105.4 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen. I enlighet med artikel 17.5 första meningen i arbetsordningen för Europeiska centralbanken har detta yttrande antagits av ECB-rådet.

Allmänna kommentarer

Reform av de europeiska tillsynsrutinerna avseende finanssektorn

1.

ECB understryker att de specifika kommentarerna i detta yttrande inte påverkar eventuella framtida ståndpunkter i den vidare europeiska debatten om en reform av de europeiska tillsynsrutinerna (3), särskilt inom ramen för rekommendationerna från expertgruppen på hög nivå som inrättats av kommissionen (4).

Rättsliga instrument för ett konsekvent genomförande av den europeiska banklagstiftningen

2.

ECB har vid flera tillfällen gett uttryck för åsikten (5) att den aktuella strukturen på Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/48/EG av den 14 juni 2006 om rätten att starta och driva verksamhet i kreditinstitut (omarbetning) (6) och Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/49/EG av den 14 juni 2006 om kapitalkrav för värdepappersföretag och kreditinstitut (omarbetning) (7) inte bör ses som en slutlig lösning utan som ett steg på vägen i en långsiktig process för att, i enlighet med de principer och målsättningar som utvecklats enligt Lamfalussy-förfarandet, skapa en uppsättning direkt tillämpliga genomförande-åtgärder på nivå 2 för finansinstituten inom Europeiska unionen. Direktiv 2006/48/EG använder kommittéförfarandet i begränsad utsträckning och användningen av genomförandeåtgärder är begränsad (8). Genomförandet av Basel II (9) innebar en unik möjlighet att revidera direktiv 2006/48/EG i enlighet med detta, dock har denna möjlighet inte tagits tillvara. Inom banksektorn återstår följaktligen mycket arbete innan man realiserat Lamfalussy-förfarandets fulla potential. Arbetet skulle kräva att man i) begränsar gemenskapsrättsakter på nivå 1 till övergripande principer som återspeglar de grundläggande politiska valen och de centrala frågorna samt ii) samlar de tekniska föreskrifterna i en eller flera direkt tillämpliga förordningar på nivå 2 som, genom ökad användning av kommittéförfarandet, gradvis växer fram som den huvudsakliga källan för tekniska föreskrifter för EU:s finansinstitut. Förutsatt att detta låter sig kombineras med den nödvändiga flexibiliteten för genomförandet på nationell nivå anser ECB att de flesta tekniska bilagorna till direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG bör antas direkt av kommissionen som förordningar på nivå 2.

3.

På grund av den begränsade möjligheten att använda omfattande och strukturerade genomförande-åtgärder på nivå 2 i samband med direktiven 2006/48/EG och 2006/49/EG får riktlinjer på nivå 3 inom Lamfalussy-ramverket ökad betydelse. I detta hänseende noterar ECB att direktivförslaget för första gången inför hänvisningar till riktlinjer och rekommendationer från Europeiska banktillsynskommittén (CEBS) i direktiv 2006/48/EG (10). ECB är fullt medveten om fördelarna med dessa riktlinjer, det omfattande arbete som CEBS lägger ned för att tillsynsstandarder och -metoder ska samordnas bättre samt behovet av att säkerställa att medlemsstaterna efterlever reglerna. Mot bakgrund av att dessa riktlinjer inte är bindande kan de dock inte garantera en harmoniserad tillämpning av gemenskapslagstiftningen i alla medlemsstater. I överensstämmelse med principerna om bättre lagstiftning (11) bör uttryckliga hänvisningar till sådana icke-bindande riktlinjer undvikas i gemenskapens rättsakter. ECB rekommenderar istället att man i direktivförslaget anger de områden inom vilka CEBS ska bidra till bättre samordande tillsynsmetoder. I enlighet med Lamfalussy-förfarandet och de synpunkter som framförts i punkt 2, samt för att ytterligare bidra till att ett harmoniserat rättsligt regelverk kan antas på EU-nivå, skulle det i vissa fall också vara önskvärt att lagstiftaren på gemenskapsnivå omvandlade det normativa innehållet i dessa icke-bindande CEBS-riktlinjer på nivå 3 till bindande gemenskapslagstiftning, antingen på nivå 1 inom ramen för medbeslutandeförfarandet eller på nivå 2 i form av genomförande-bestämmelser som kommissionen antar inom ramen för kommittésystemet och som skulle gälla i alla medlemsstater (12).

4.

ECB har förstått att ett flertal av de ändringar som kommissionen föreslår i direktiven 2006/48/EG och 2006/49/EG bottnar i den senaste tidens oro på finansmarknaderna, och att en omstrukturering av dessa direktiv inte varit möjlig under nuvarande omständigheter. ECB anser dock att mer omfattande ändringar av dessa direktiv, i enlighet med de principer som beskrivits ovan, skulle vara mycket positiva för gemenskapens banklagstiftning och öka dess tydlighet och rättssäkerhet. Den senaste tidens oro på finansmarknaderna har också visat att det är mycket viktigt att rättsakter kan ändras på ett enkelt sätt när så behövs, d.v.s. med hjälp av genomförandebestämmelser på nivå 2, och att endast de mer grundläggande principerna bör regleras på nivå 1 eftersom dessa normalt har mer bestående karaktär. Mot bakgrund av de slutsatser som expertgruppen på hög nivå kommit fram till uppmanar ECB lagstiftaren på EU-nivå att beakta ovan nämnda rekommendationer.

Kommittésystemet

5.

Kommissionen har nyligen lagt fram två förslag till genomförandedirektiv avseende tekniska bestämmelser om riskhantering (13). ECB noterar att vissa av dessa tekniska bestämmelser rör värdepapperisering och de metoder som externa institut för kreditbedömning använder. ECB har inga kommentarer angående dessa bestämmelser, men stöder kommissionens syn på den ordningsföljd i vilken åtgärder på nivå 1 och nivå 2 (14) ska användas, nämligen att i) åtgärder på nivå 2, av rättssäkerhetsskäl och för ökad tydlighet, i regel inte ska föregå åtgärder på nivå 1 och på så sätt föregripa en diskussion om deras innehåll, och ii) att arbete med åtgärder på nivå 1 och nivå 2 i största möjliga utsträckning bör pågå parallellt. Detta skulle också underlätta för ECB att utöva sin rådgivande roll enligt artikel 105.4 i fördraget angående förslag till gemenskapsrättsakter (inklusive förslag till genomförandeåtgärder på nivå 2).

Specifika kommentarer

Exponeringar mellan banker och genomförandet av den monetära politiken (den föreslagna nya artikeln 113.3 och 113.4 i direktiv 2006/48/EG)

6.

ECB välkomnar på det hela taget direktivförslagets mål att förbättra kreditinstitutens hantering av risk och likviditet, bl.a. avseende exponeringar mellan banker (15). ECB delar särskilt kommissionens bedömning att exponeringar mellan banker utgör en betydande risk eftersom banker kan gå i konkurs trots att de är reglerade, och att stora exponeringar mellan banker måste förvaltas mycket försiktigt (16).

7.

ECB noterar att direktivförslaget introducerar ett undantag för ”Tillgångsposter som utgörs av krav på och andra exponeringar gentemot kreditinstitut, förutsatt att dessa exponeringar […] inte varar längre än till påföljande bankdag och är noterad i en valuta i den medlemsstat som utnyttjar denna option, förutsatt att en sådan valuta inte är euron” (17). ECB anser att denna bestämmelse kan snedvrida konkurrensen och anser att denna bestämmelse bör ändras så att samma regler gäller i alla medlemsstater.

8.

ECB uppmanar också till försiktighet när man utformar åtgärder som ska begränsa exponeringar mellan banker – det är viktigt att inte störa likviditetsflödet mellan bankerna. Vad gäller genomförandet av den monetära politiken bör störningar av likviditetsflödet mellan bankerna, särskilt vad gäller mycket korta löptider (över natten eller upp till en vecka), undvikas. Detta gäller både under normala förhållanden och de speciella omständigheter som för närvarande råder på finansmarknaderna. Under normala förhållanden är den handel som Eurosystemets motparter bedriver av avgörande betydelse för att fördela kortfristig likviditet på marknaden och bör därför inte begränsas – detta skulle få negativa konsekvenser för styrningen av de korta penningmarknadsräntorna mot den lägsta anbudsräntan för Eurosystemets huvudsakliga refinansieringstransaktioner.

9.

I samband med detta vill ECB understryka att upplåning med korta löptider är mindre riskfylld än upplåning med längre löptider. Dessutom varierar även kreditkvaliteten mellan olika motparter. Vad gäller kommissionens förslag att begränsa alla interbankexponeringar till 25 procent av institutets kapitalbas eller ett tröskelvärde på 150 miljoner euro (18), oavsett löptid, visar interna ECB-analyser att en inte obetydlig andel av bankerna skulle ha inskränkts i sin utlåning över natten i ett avsevärt antal transaktioner om begränsningen varit i kraft innan krisen på finansmarknaden startade i augusti 2007. Detta innebär en betydande och oönskad förändring jämfört med EU:s aktuella regler som ger medlemsstaterna möjlighet att helt eller delvis undanta ”fordringar på och andra exponeringar gentemot institut med en löptid av högst ett år” från tillämpningen av reglerna om stora exponeringar (19). Ur ett penningpolitiskt perspektiv anser ECB att de begränsningar som föreslås ovan skulle försvåra likviditetsflödet mellan bankerna och skulle kunna få negativa konsekvenser för penningmarknadens funktion i euroområdet. I detta sammanhang skulle ECB, samtidigt som man understryker att kreditinstitut bör vidta sådana riskreducerande och övervakande åtgärder som omnämns i bilaga V till direktiv 2006/48/EG för att beakta de risker som kan uppstå i samband med mycket korta exponeringar mellan bankerna, helst se att man införde ett undantag för krav med mycket korta löptider, t.ex. löptider på högst en vecka, från tillämpningen av reglerna om stora exponeringar. Därutöver skulle ECB gärna se att det gjordes en analys av hela EU:s penningmarknad och – baserat på denna analys – eventuellt ytterligare åtgärder som t.ex. ett undantag för krav med löptider på över en vecka.

Likviditetsfrågor (de föreslagna bilagorna V och XI samt artikel 41)

10.

ECB anser att de förslagna ändringarna av direktiv 2006/48/EG som berör likviditetsrisk (20), och som genomför det arbete som utförts av Baselkommittén för banktillsyn (BCBS) (21) och banktillsynskommittén (CEBS) (22), är nödvändiga med tanke på den betydelse som hanteringen av likviditetsrisker visat sig ha under den rådande finanskrisen. I detta hänseende, och även med tanke på framtida arbete som kommissionen kan komma att utföra, är det viktigt att ge ytterligare riktlinjer för viktiga aspekter som definitionen och utformningen av risktolerans (23) samt att likviditetsbuffertarna är tillräckligt stora (24). Med tanke på centralbankernas uppgifter inom området finansiell stabilitet är det viktigt att de har tillgång till bankernas krisplanering.

11.

ECB noterar att banktillsynskommittén nyligen i sin rekommendation till kommissionen om hanteringen av likviditetsrisker (25) rekommenderar att tillsynsmyndigheter som ansvarar för gränsöverskridande grupper bör ha ett nära samarbete, främst genom ett förbättrat informationsutbyte mellan olika tillsynsmyndigheter, för att bättre förstå likviditetsriskerna inom grupperna och undvika onödiga dubbelkrav. Banktillsynskommittén rekommenderar att tillsynsmyndigheterna aktivt överväger att delegera uppgifter som rör tillsynen över filialers likviditet till hemlandets tillsynsmyndigheter. Mot bakgrund av det pågående arbetet med att hantera likviditetsrisker och praxis när det gäller behörigheten att övervaka likviditetsutvecklingen (26) noterar ECB att en av följderna av den ekonomiska och monetära unionen är att endast hemmedlemsstaten ska ansvara för tillsynen över likviditeten hos kreditinstituts filialer inom euroområdet. När det gäller en framtida ändring av direktiv 2006/48/EG skulle hem- och värdmedlemsstater som infört euron kunna särskiljas från de medlemsstater som inte infört euron. Om de behöriga myndigheterna i hem- och värdmedlemsstaten har olika valutor skulle filialen kunna omfattas av likviditetsvillkoren i hemmedlemsstaten. Inom euroområdet har denna distinktion dock förlorat sin betydelse för filialerna eftersom dessa omfattas av huvudkontorets balansräkning, arbetar i samma valuta och inte behöver något specifikt eget kapital. Dessutom måste system för insättningsgarantier som officiellt erkänns i en medlemsstat omfatta insättare hos filialer som kreditinstitut inrättat i andra medlemsstater.

12.

ECB rekommenderar också att man ändrar artikel 41 i direktiv 2006/48/EG som rör rätten att vidta penning-politiskt betingade åtgärder så att Europeiska centralbankssystemet (ECBS) kan beaktas.

Informationsutbyte och samarbete mellan centralbanker och tillsynsmyndigheter (den föreslagna nya artikeln 42a.2, artikel 49 samt artikel 130.1 i direktiv 2006/48/EG)

13.

ECB stöder klargörandet av de existerande skyldigheterna angående samordning och informations-utbyte mellan myndigheter när en kritisk situation uppstår, inklusive en negativ utveckling på finansmarknaderna. Klargörandet om de existerande skyldigheterna är särskilt välkommet eftersom det rör utbytet av information om specifika bankgrupper mellan tillsynsmyndigheter och centralbanker.

14.

Enligt direktiv 2006/48/EG ska tillsynsmyndigheter inte hindras från att lämna ut information till centralbanker (inklusive ECB) (27) så att dessa ska kunna fullgöra sina uppgifter (28), men ECB noterar att det i direktivförslaget anges att medlemsstaterna, om en kritisk situation enligt definitionen i direktiv 2006/48/EG (29) uppstår, måste tillåta att tillsynsmyndigheterna underrättar centralbanker inom gemenskapen. Enligt direktivförslaget ska detta informationsutbyte ske både under ”normala” omständigheter och i kritiska situationer om informationen är relevant för utövandet av central-bankernas uppdrag. ECB välkomnar dessa ändringar, särskilt att man i direktiv 2006/48/EG inför en uttrycklig hänvisning till en icke-uttömmande uppräkning av centralbankernas uppgifter – inklusive bedrivandet av monetär politik, övervakning av systemen för betalningar och värdepappers-avveckling, samt skydd av den finansiella stabiliteten – för vilka informationen kan vara av betydelse. ECB vill också påpeka följande. Eftersom uppräkningen ovan nämner ”övervakning av systemen för betalningar och värdepappersavveckling” (30) vore det lämpligt att lägga till en hänvisning till ”clearingsystem” och sedan konsekvent använda formuleringen ”system för betalningar, clearing och värdepappersavveckling” i hela direktivet 2006/48/EG. Uttrycket ”uppdrag föreskrivet i lag” implicerar att uppdragen grundar sig på lagrum. Eftersom vissa av centralbankernas funktioner, t.ex. att värna det finansiella systemets stabilitet, inte alltid är lagfästa, bör därutöver orden ”föreskrivet i lag” strykas.

15.

ECB är medveten om att de föreslagna ändringarna inte ska förändra det aktuella regelverket för informations-utbyte mellan tillsynsmyndigheter och centralbanker under normala förhållanden, utan istället avser att förbättra informationsutbytet mellan dessa myndigheter när en kritisk situation uppstår. ECB anser det önskvärt att dessa skyldigheter samordnas ytterligare så att man kan undvika en oönskad assymmetri mellan den information som centralbankerna har tillgång till under normala omständigheter och i kritiska situationer (31). Centralbankerna i Eurosystemet anser att det finns omfattande informationsrelaterade överlappningar mellan centralbanks- och tillsynsfunktionerna. Detta visar att samordningen mellan centralbankernas bedömningar av den finansiella stabiliteten och tillsynen över individuella finansinstitut bör förstärkas (32). I praktiken bör, såsom påpekats i tidigare yttranden (33), tillsynen över individuella institut dra nytta av centralbankernas bedömningar av den finansiella stabiliteten som i sin tur bör bygga på information från tillsynsmyndigheterna. Exempelvis bör tillsynsmyndigheter under normala omständigheter regelbundet kommunicera med andra tillsyns-myndigheter och centralbanker, både nationellt och internationellt, för att främja ett effektivt samarbete inom tillsyn och kontroll av likviditetsrisker. Under normala omständigheter bör detta informationsutbyte ske regelbundet, men under extraordinära omständigheter bör utbytet på ett flexiblet sätt anpassas efter situationen (34).

Tillsynskollegier (de nya föreslagna artiklarna 42a, 129 och 131a)

16.

ECB välkomnar förslaget att stärka de rättsliga grunderna för tillsynskollegierna (35). Detta är ett steg på vägen mot en mer samordnad tillsyn och skulle innebära konsekventare hantering mellan olika medlemsstater. ECB anser särskilt att tillsynskollegier skulle förbättra samarbetet i den fortlöpande tillsynen av gränsöverskridande banker, bedömningar av den finansiella stabiliteten samt samordningen vid krissituationer.

De nationella tillsynsmyndigheternas mandat ur ett gemenskapsperspektiv

17.

Eftersom frågor om finansiell stabilitet bör diskuteras över nationsgränserna stöder ECB direktiv-förslagets målsättning att stärka gemenskapsaspekterna i de nationella tillsynsmyndigheternas mandat, något som också upprepade gånger erhållit Ekofinrådets stöd (36). I detta sammanhang välkomnar ECB även bestämmelserna om att effekterna av ett beslut på stabiliteten i det finansiella systemet i alla övriga berörda medlemsstater ska beaktas. ECB föreslår att man av konsekvensskäl alltid hänvisar till ett besluts ”tänkbara konsekvenser” istället för dess ”effekt” (37). ECB anser också att man, för det praktiska genomförandet av ovannämnda bestämmelser, bör undersöka möjligheten att införa liknande rådfrågningsförfaranden med andra berörda medlemsstater som återfinns i andra direktiv som berör finanssektorn i sådana fall där tillsynskollegier inte passar för ändamålet (38).

Värdepapperisering (nya föreslagna artikeln 122a)

18.

Målet för de föreslagna bestämmelserna om kapitalkrav och riskhantering vid värdepapperisering (39) omfattar särskilt i) skyldigheten för medverkande institut och/eller originatorer att ha ”ett väsentligt ekonomiskt intresse netto” (40) i värdepapperiseringstransaktionerna, ii) kravet att kreditinstitut ska få bättre förståelse för de risker som deltagare i värdepapperiseringar tar, iii) ökade krav på upplysnings-plikt för kreditinstitut i egenskap av originatorer eller medverkande institut samt iv) bättre tillsyns-praxis avseende värdepapperiseringar. ECB stöder i princip de föreslagna ändringarna vars mål är att skapa likartade incitament för alla aktörer som deltar i värdepapperiseringar (41). Samtidigt vill ECB understryka behovet av att ha en omfattande, likvid och väl fungerande sekundärmarknad för värdepapperiseringar, i synnerhet när värdepapper med bakomliggande tillgångar godtas som säkerhet vid penningpolitiska transaktioner.

Om detta direktiv, trots vad som sagts i punkterna 2–4, även fortsättningsvis kommer att vara direktiv på nivå 1 understryker ECB behovet av att i) klargöra hur ovannämnda bestämmelser ska tillämpas, ii) definiera vad ”ett väsentligt ekonomiskt intresse netto” är samt iii) använda termer konsekvent så att tillämpningen kan ske konsekvent och divergerande regelverk mellan olika stater kan undvikas. För att undvika negativa konsekvenser för marketmakerfunktionen, bör man också överväga att införa aktsamhetskrav där man skiljer mellan kreditinstituts exponeringar inom och utanför handelslagret så att man kan beakta de olika tidsperspektiven för dessa.

ECB anser att det faktum att en part behåller ett väsentligt ekonomiskt intresse i teorin visserligen medför att det skapas likartade incitament, men att detta kan vara svårt att genomföra i praktiken (42). ECB välkomnar därför att kommissionen avser att rapportera till Europaparlamentet och rådet om tillämpningen av de föreslagna bestämmelserna och deras effektivitet mot bakgrund av marknads-utvecklingen, även med beaktande av behovet att återställa fungerande värdepapperiseringsmarknader. Därutöver noterar ECB det skäl i kommissionens förslag som rör åtgärder för att undvika avvikande intressen mellan olika aktörer i en värdepapperisering och behovet av att säkerställa en sammanhängande och konsekvent reglering av finansmarknaderna (43).

ECB anser också att det skulle vara fördelaktigt att se över den terminologi avseende värdepapper-isering som används i direktiv 2006/48/EG och i direktivförslaget, med målsättningen att bringa dem mer i linje med den juridiska terminologi som vanligtvis används och därigenom öka rättssäkerheten (44).

Slutligen bör man även undersöka sambandet mellan kravet på att behålla ”ett väsentligt ekonomiskt intresse netto” och gällande bokföringsregler (45). I samband med detta skulle ECB gärna se att International Accounting Standards Board (IASB) tar fram riktlinjer för IFRS 39 (46) och IASB:s Standing Interpretation Committee’s (SIC) issue No12 (47) för att reda ut vilka konsekvenser de värdepapper-iseringsrelaterade bestämmelserna i direktivförslaget kan få för bestämmelser om avskrivning och konsolidering.

Ytterligare kommentarer av rättslig och teknisk natur

19.

ECB rekommenderar att man, när man hänvisar till ECB, ECBS och de nationella centralbankerna inom ECBS, använder den terminologi som förekommer i fördraget och stadgan för Europeiska centralbanks-systemet (nedan kallad ECBS-stadgan) för att undvika att gamla koncept cementeras samt för att öka direktivets läsbarhet.

20.

Direktiv 2006/48/EG kännetecknas av en mängd hänvisningar till andra rättsakter samt korshänvisningar som alla påverkar förståelsen och tydligheten (48). Ett antal hänvisningar uppfyller heller inte kravet på att ”en hänvisning bör göras så att det framgår vad den bestämmelse som man vill hänvisa till handlar om så att läsaren inte skall behöva gå till själva föreskriften” (49). Denna olyckliga omständighet ändras tyvärr inte genom direktivförslaget (50). ECB rekommenderar därför, även med målet att öka tydligheten och rättssäkerheten, att formulera om dessa bestämmelser så att det är möjligt att läsa och förstå dem utan att behöva gå till ett antal andra föreskrifter än direktiv 2006/48/EG.

21.

Direktiv 2006/48/EG hänvisar till ”andra offentliga myndigheter med uppgift att utöva tillsyn över betalningssystem” (51). ECB har vid flera tillfällen påpekat att artikel 105.2 i fördraget och artikel 3.1 i ECBS-stadgan utgör den rättsliga grunden för Eurosystemets tillsynsarbete och att Eurosystemets behörighet att utöva tillsyn därutöver grundar sig på artikel 22 ECBS-stadgan (52). ECB anser att artikel 105.2 i fördraget och artikel 3.1. i ECBS-stadgan förbjuder andra gemenskapsorgan och nationella organ än nationella centralbanker som agerar inom ramen för ECBS/Eurosystemet att påverka Eurosystemets behörighet att utöva tillsyn (53). Mot denna bakgrund, och i linje med den ståndpunkt som intagits avseende annan gemenskapslagstiftning (54), rekommenderar ECB att hänvisningen ovan stryks (55).

22.

Verksamhet inom områdena clearing, avveckling och depåtjänster medför specifika typer av exponeringar som inte bör behandlas på samma sätt som exponeringarna inom ramen för den ordinarie utlånings-verksamheten på interbankmarknaden. Huvudorsaken för detta är att exponeringarna har mycket korta löptider som normalt inte varar längre än över natten, och att de är utanför de berörda institutens kontroll, eftersom exponeringarna i huvudsak är resultatet av kundaktivitet. Trots att riskreducerande och övervakande åtgärder bör finnas för att hantera de risker som uppstår i samband med sådan aktivitet, stöder ECB det undantag som införts i direktivförslaget (56). Ändringsförslag som förtydligar detta undantag ytterligare framgår av bilagan.

Ändringsförslag

De ändringsförslag av direktivet som blir resultatet av rekommendationerna ovan framgår av bilagan.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 5 mars 2009.

Jean-Claude TRICHET

ECB:s ordförande


(1)  KOM(2008) 602 slutlig, 1 oktober 2008. Finns på www.eur-lex.europa.eu

(2)  Detta yttrande grundar sig på den version av det föreslagna direktivet som ECB ombads yttra sig över (versionen av den 1 oktober 2008). Direktivförslaget har därefter ändrats av rådets arbetsgrupp.

(3)  Se punkt 8 i ordförandeskapets slutsatser, Europeiska rådet, 15 – 16 oktober 2008, finns på rådets webbplats www.consilium.europa.eu och meddelande från kommissionen, From financial crisis to recovery: A European framework for action, KOM(2008) 706 slutlig, 29 oktober 2008, finns på kommissionens webbplats www.ec.europa.eu

(4)  Rapporten från Larosière-gruppen av den 25 februari 2009 finns på www.europa.eu

(5)  Se punkt 6 i ECB:s yttrande CON/2004/7 av den 20 februari 2004 på begäran av Europeiska unionens råd över ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 73/239/EEG, 85/611/EEG, 91/675/EEG, 93/6/EEG och 94/19/EEG samt Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG, 2002/83/EG och 2002/87/EG i syfte att skapa en ny organisationsstruktur för kommittéer på området för finansiella tjänster (KOM(2003) 659 slutlig), (EUT C 58, 6.3.2004, s. 23); punkterna 6–10 i ECB:s yttrande CON/2005/4 av den 17 februari 2005 på begäran av Europeiska unionens råd över ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om omarbetning av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG av den 20 mars 2000 om rätten att starta och driva verksamhet i kreditinstitut och rådets direktiv 93/6/EEG av den 15 mars 1993 om kapitalkrav för värdepappersföretag och kreditinstitut (EUT C 52, 2.3.2005, s. 37) och punkt 3.5 i ECB:s yttrande CON/2006/60 av den 18 december 2006 om ett förslag till ett direktiv om ändring av vissa gemenskapsdirektiv vad gäller förfaranderegler och utvärderingskriterier för stabilitetsbedömning av förvärv och ökning av innehav inom finanssektorn (EUT C 27, 7.2.2007, s. 1).

(6)  EUT L 177, 30.6.2006, s. 1.

(7)  EUT L 177, 30.6.2006, s. 201.

(8)  Se artiklarna 150 och 151 i direktiv 2006/48/EG och ändringarna av dessa enligt direktivförslaget.

(9)  Baselkommittén för banktillsyn, Internationell konvergens avseende kapitalmätning och kapitalstandarder – ett reviderat regelverk (”International Convergence of Capital Measurements and Capital Standards: A Revised Framework”), Banken för internationell betalningsutjämning (BIS), juni 2004, finns på BIS webbplats www.bis.org

(10)  Se det båda nya skälen 1 och 7, artikel 42 b, artikel 63a.6 samt andra stycket i artikel 131a.2.

(11)  Se Gemensam Praktisk handledning; Europaparlamentets, rådets och kommissionens gemensamma praktiska handledning för personer som deltar i utformningen av lagtexter inom gemenskapens institutioner, särskilt rekommendationerna 12 och 17, s. 38 och 54, finns på www.europa.eu

(12)  Lamfalussy-kommittén själv påpekade 2001 att dessa rekommendationer och gemensamma standarder som avser aspekter som inte omfattas av EU-lagstiftning vid behov skulle kunna omvandlas till gemenskapslagstiftning genom ett förfarande på nivå 2 (se slutrapporten från Visemannakommittén om regleringen av de europeiska värdepappersmarknaderna, 15.2.2001, s. 37, finns på www.europa.eu).

(13)  Förslag till kommissionens direktiv om ändring av vissa bilagor till direktiv 2006/48/EG om rätten att starta och driva verksamhet i kreditinstitut med avseende på kommissionens genomförandebefogenheter och förslag till kommissionens direktiv om ändring av vissa bilagor till direktiv 2006/49/EG om kapitalkrav för värdepappersföretag och kreditinstitut, vad gäller kommissionens genomförandebefogenheter, finns på www.ec.europa.eu

(14)  Meddelande från kommissionen, Översyn av Lamfalussyprocessen – En mer enhetlig tillsyn, 20.11.2007, KOM(2007) 727 slutlig, finns på kommissionens webbplats www.ec.europa.eu

(15)  Se punkterna 6.2.3 och 6.4.5 i motiveringen till direktivförslaget, s. 8 och s. 10.

(16)  Se punkt 6.2.3 i motiveringen till direktivförslaget, s. 8.

(17)  Den föreslagna artikeln 113.4 f.

(18)  Se andra stycket i den föreslagna artikeln 111.1.

(19)  Ny artikel 113.3 i.

(20)  Se den nya bilagan V.

(21)  Se Principles for Sound Liquidity Risk Management and Supervision, Baselkommittén för banktillsyn, september 2008, finns på BIS webbplats www.bis.org

(22)  Se första delen av CEBS’ technical advice on liquidity risk management – Survey of the current regulatory frameworks adopted by the EEA regulators, 15.8.2007 och andra delen av CEBS’s technical advice to the European Commission on liquidity risk management – Analysis of specific issues listed by the Commission and challenges not currently addressed in the EEA, 18.9.2008, CEBS 2008 147, vinns på CEBS webbplats www.c-ebs.org

(23)  Se den nya punkten 14a i bilaga V.

(24)  Se de nya punkterna 14 och 18 o bilaga V och den nya punkten 1 e i bilaga XI.

(25)  Andra delen av CEBS technical advice to the European Commission on liquidity risk management – Analysis of specific issues listed by the Commission and challenges not currently addressed in the EEA, 18.9.2008, CEBS 2008 147, rekommendation 29, s. 11 och 64-66, finns på CEBS webbplats på www.c-ebs.org

(26)  Se CEBS Executive summary regarding work on delegation, 3.9.2008, finns på CEBS webbplats på www.c-ebs.org

(27)  Artikel 4.23 i direktiv 2006/48/EG.

(28)  Se artikel 49a i direktiv 2006/48/EG och den nya artikeln 49a.

(29)  Ny artikel 130.1

(30)  Se även artikel 46.2 andra stycket i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 om marknader för finansiella instrument och om ändring av rådets direktiv 85/611/EEG och 93/6/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG samt upphävande av rådets direktiv 93/22/EG (EUT L 145, 30.4.2004, s. 1).

(31)  Jämför artikel 49 första stycket i direktiv 2006/48/EG med det föreslagna nya sista stycket i samma artikel enligt direktivförslaget.

(32)  Report of the Financial Stability Forum on Enhancing Market and Institutional Resilience, 7.4.2008, rekommendation V.8, s. 42-43 där det anges att ”Supervisors and central banks should improve cooperation and the exchange of information including in the assessment of financial stability risks. The exchange of information should be rapid during periods of market strain”. Finns på Financial Stability Forums webbplats www.fsforum.org

(33)  Se t.ex. punkt 2.4.1 i ECB:s yttrande CON/2007/33 av den 5 november 2007 på begäran av Österrikes finans-ministerium om ett lagförslag om ändring av lagen om bankrörelse, lagen om sparbanker, lagen om tillsynsmyndigheten för finansmarknaden samt lagen om Österrikes centralbank och punkt 2.4.1 i ECB:s yttrande CON/2006/15 av den 9 mars 2006 på begäran av finansministeriet i Polen över ett lagförslag om tillsyn av finansinstitut. Alla ECB-yttranden finns på ECB:s webbplats www.ecb.europa.eu

(34)  Se princip 17 på s. 14-36 i Principles for Sound Liquidity Risk Management and Supervision, finns BIS webbplats www.bis.org Övriga aspekter som berör likviditet diskuteras i punkterna 11 och 12 i detta yttrande.

(35)  Se den nya artikeln 131a.

(36)  Se Ekofinrådets slutsatser av den 7 oktober 2008, s. 17, finns på Europeiska rådets webbplats www.consilium.europa.eu

(37)  Jämför skäl 6 i direktivförslaget med den nya artikeln 40.3 och tredje meningen i den nya punkten 1a i bilaga XI.

(38)  Se t.ex. artikel 132.3 i direktiv 2006/48/EG och artikel 12.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/87/EG av den 16 december 2002 om extra tillsyn över kreditinstitut, försäkringsföretag och värdepappersföretag i ett finansiellt konglomerat och om ändring av rådets direktiv 73/239/EEG, 79/267/EEG, 92/49/EEG, 92/96/EEG, 93/6/EEG och 93/22/EEG samt Europaparlamentets och rådets direktiv 98/78/EG och 2000/12/EG (EUT L 35, 11.2.2003, s. 1).

(39)  Se den nya artikeln 122a.

(40)  Se den nya artikeln 122a.1.

(41)  ECB känner till att den nya artikeln i direktivförslaget har ändrats ytterligare av rådets arbetsgrupp.

(42)  Se den analys som presenteras i ECB:s rapport The incentive structure of the ”originate and distribute model”, december 2008, finns på ECB:s webbsida www.ecb.europa.eu

(43)  Se förslaget till skäl 15, sista meningen, som antagits av rådet den 19 november 2008 (finns på: http://register.consilium.europa.eu/pdf/su/08/st16/st16216.sv08.pdf) som också anger att kommissionen har för avsikt att lägga fram lämpliga lagförslag efter att vederbörligen ha övervägt konsekvenserna av de föreslagna åtgärderna.

(44)  European Financial Markets Lawyers Group (EFMLG) har tagit fram en översikt över nationell lagstiftning rörande värdepapperisering i femton medlemsstater European Financial Markets Lawyers Group (EFMLG) on legal obstacles to cross-border securitisations in the EU, 7.5.2007, finns på EFMLG:s webbplats www.efmlg.org

(45)  ECB:s rapport EU Banking Structures, s. 24.

(46)  Financial Instruments: Recognition and Measurement, december 2003.

(47)  Consolidation – Special Purpose Entities.

(48)  Se Gemensam praktisk handledning, särskilt rekommendation 16, finns på www.europa.eu

(49)  Se rekommendation 16.7 i Gemensam praktisk handledning, finns på www.europa.eu

(50)  Se t.ex. artikel 129.2 första meningen i direktiv 2006/48/EG och den nya artikeln 129.1 b.

(51)  Artikel 49 b i direktiv 2006/48/EG.

(52)  Se t.ex. punkt 7 i ECB:s yttrande Opinion CON/99/19 of 20 January 2000 at the request of the Luxembourg Ministry for the Treasury and the Budget on a draft legislative proposal implementing Directive 98/26/EC on settlement finality in payment and securities settlement systems in the law of 5 April 1993, as amended, relating to the financial sector and complementing the law of 23 December 1998 creating a commission in charge of the prudential supervision of the financial sector och punkt 7.2 ECB:s yttrande Opinion CON/2006/23 of 22 May 2006 at the request of the Central Bank of Malta concerning a draft law amending the Central Bank of Malta Act.

(53)  ECB har även i andra yttranden om förslag till nationell lagstiftning i medlemsstater utanför euroområdet noterat att Eurosystemets centralbanker utför tillsyn över betalningssystem i linje med den allmänna tillsynspolicyn som formuleras av ECB-rådet, som även kommer att gälla för andra centralbanker när deras medlemsstat inför euron (se t.ex. punkterna 13 – 16 i ECB:s yttrande CON/2005/24 of 15 July 2005 at the request of the Ministry of Finance of the Czech Republic on a draft law on the integration of financial market supervisors och punkterna 3.9 och 3.10 i ECB:s yttrande CON/2008/83 of 2 December 2008 at the request of the Hungarian Ministry of Finance on a draft law amending the Law on the Magyar Nemzeti Bank. Därutöver har andra medlemsstater utanför euroområdet ändrat sin respektive lagstiftning. För närvarande utövar Bank of England tillsyn över betalningssystemen utan stöd i lag. Del 5 i banklagen (eng: Banking Bill) som för närvarande diskuteras i det brittiska parlamentet (finns på det brittiska parlamentets webbplats www.parliament.uk , s. 87) lagfäster Bank of England’s roll vid tillsynen över betalningssystemen.

(54)  Se t.ex. punkt 14 i ECB:s yttrande av den 13 september 2001 på begäran av Europeiska unionens råd om ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om extra tillsyn över kreditinstitut, försäkringsföretag och värdepappersföretag i ett finansiellt konglomerat och om ändring av rådets direktiv 73/239/EEG, 79/267/EEG, 92/49/EEG, 92/96/EEG, 93/6/EEG och 93/22/EEG samt Europaparlamentets och rådets direktiv 98/78/EG och 2000/12/EG (EGT C 271, 26.9.2001, s. 10).

(55)  Samt även i skäl 26 i direktiv 2006/48/EG.

(56)  Ny artikel 106.2 c.


BILAGA

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Kommissionens förslag

ECB:s ändringsförslag  (1)

Ändring 1

Skäl 6 i direktivförslaget

(6)

De behöriga myndigheternas mandat bör ta hänsyn till gemenskapsdimensionen. Behöriga myndigheter bör därför ta hänsyn till effekten av deras beslut på stabiliteten hos samtliga medlemsstaters finansiella system.

(6)

De behöriga myndigheternas mandat bör ta hänsyn till gemenskapsdimensionen. Behöriga myndigheter bör därför ta hänsyn till de tänkbara konsekvenserna effekten av deras beslut på stabiliteten hos samtliga medlemsstaters finansiella system.

Motivering – se punkt 17 i yttrandet

Ändring 2

Ändring av direktiv 2006/48/EG, artikel 4.23

Artikel 4

23.

centralbanker: Om inte annat anges, avses även Europeiska centralbanken.

[Ingen ändring föreslagen i direktivförslaget]

Artikel 4

23.

centralbanker: Om inte annat anges, avses de nationella centralbankerna i Europeiska centralbankssystemet samt även Europeiska centralbanken.

Motivering – se punkt 19 i yttrandet

Ändring 3

Ändring av direktiv 2006/48/EG, artikel 41

Artikel 41

Intill dess vidare harmonisering skett skall värdmedlemsstaternas behöriga myndigheter, i samarbete med hemmedlemsstaternas behöriga myndigheter, utöva tillsyn över likviditeten hos filialer till kreditinstitut.

I fråga om andra åtgärder än som krävs för genomförande av det Europeiska monetära systemet skall värdmedlemsstaterna ha oinskränkt rätt att vidta penningpolitiskt betingade åtgärder.

[Ingen ändring föreslagen i direktivförslaget]

Artikel 41

Intill dess vidare harmonisering skett skall värdmedlemsstaternas behöriga myndigheter, i samarbete med hemmedlemsstaternas behöriga myndigheter, utöva tillsyn över likviditeten hos filialer till kreditinstitut.

I fråga om andra åtgärder än som krävs för genomförande av det Europeiska monetära systemet skall Europeiska centralbankssystemet samt, i förekommande fall, värdmedlemsstaterna ha oinskränkt rätt att vidta penningpolitiskt betingade åtgärder.

Motivering – se punkterna 11 och 12 i yttrandet

Ändring 4

Artikel 1.4 i direktivförslaget

Ändring av direktiv 2006/48/EG, artikel 42a.2

Artikel 42a

2.

De behöriga myndigheterna i hemmedlemsstaten ska kommunicera den information som anges i artikel 132.1 c och d till de behöriga myndig-heterna i den värdmedlemsstat där en system-relevant filial har inrättats och utföra de uppgifter som anges i artikel 129.1 c i samarbete med de behöriga myndigheterna i värdmedlems-staten.

Om den behöriga myndigheten i en hemmedlems-stat blir medveten om en kritisk situation i ett kreditinstitut enligt vad som anges i artikel 130.1, ska den så snart det är praktiskt möjligt varna de myndigheter som anges i artiklarna 49.4 och 50.

Artikel 42a

2.

De behöriga myndigheterna i hemmedlemsstaten ska kommunicera den information som anges i artikel 132.1 c och d till de behöriga myndig-heterna i den värdmedlemsstat där en system-relevant filial har inrättats och utföra de uppgifter som anges i artikel 129.1 c i samarbete med de behöriga myndigheterna i värdmedlems-staten.

Om den behöriga myndigheten i en hemmedlems-stat blir medveten om en kritisk situation i ett kreditinstitut enligt vad som anges i artikel 130.1, ska den så snart det är praktiskt möjligt varna centralbankerna i Europeiska centralbanks-systemet och de myndigheter som anges i artikelarna 49.4 och 50.

Motivering – se punkt 19 i yttrandet

Ändring 5

Artikel 1.6 i direktivförslaget

Ändring av direktiv 2006/48/EG, artikel 49

Artikel 49

Bestämmelserna i detta avsnitt skall inte utgöra hinder för en behörig myndighet att lämna ut information till följande myndigheter eller organ för att de skall kunna fullgöra sina uppgifter:

a)

Centralbanker och andra organ med liknande uppgifter i deras egenskap av monetära myndigheter, när denna information är relevant för utövandet av deras respektive uppdrag föreskrivna i lag, inklusive bedrivandet av monetär politik, övervakning av systemen för betalningar och värdepappersavveckling, samt skydd av den finansiella stabiliteten.

b)

I förekommande fall, andra offentliga myndigheter med uppgift att utöva tillsyn över betalningssystem.

Bestämmelserna i detta avsnitt skall inte utgöra hinder för dessa myndigheter eller organ att till de behöriga myndigheterna vidarebefordra sådan information som är nödvändig för att uppfylla de syften som framgår av artikel 45.

I en kritisk situation enligt artikel 130.1 ska medlemsstaterna medge att de behöriga myndigheterna skickar information till central-bankerna i gemenskapen om den infor-mationen är relevant för att utöva deras respektive uppgifter föreskrivna i lag, inklusive bedrivandet av monetär politik, övervakning av systemen för betalningar och värdepappers-avveckling, samt skydd av den finansiella stabiliteten.

Artikel 49

Bestämmelserna i detta avsnitt skall inte utgöra hinder för en behörig myndighet att lämna ut information till följande myndigheter eller organ för att de skall kunna fullgöra sina uppgifter:

a)

Centralbanker och andra organ med liknande uppgifter i deras egenskap av monetära myndigheter, när denna information är relevant för utövandet av deras respektive uppdrag föreskrivna i lag, inklusive bedrivandet av monetär politik, övervakning av systemen för betalningar, clearing och värdepappersavveckling, samt skydd av den finansiella stabiliteten.

a)

Centralbanker och andra organ med liknande uppgifter i deras egenskap av monetära myndigheter, när denna information är relevant för utövandet av deras respektive uppdrag föreskrivna i lag, inklusive bedrivandet av monetär politik, övervakning av systemen för betalningar, clearing och värdepappersavveckling, samt skydd av den finansiella stabiliteten.

Bestämmelserna i detta avsnitt skall inte utgöra hinder för dessa myndigheter eller organ att till de behöriga myndigheterna vidarebefordra sådan information som är nödvändig för att uppfylla de syften som framgår av artikel 45.

I en kritisk situation enligt artikel 130.1 ska medlemsstaterna medge att de behöriga myndigheterna skickar information till central-bankerna i gemenskapen om den infor-mationen är relevant för att utöva deras respektive uppgifter föreskrivna i lag, inklusive bedrivandet av monetär politik, övervakning av systemen för betalningar och värdepappers-avveckling, samt skydd av den finansiella stabiliteten.

Motivering – se punkterna 14, 19 och 21 i yttrandet

Ändring 6

Artikel 1.16 a i direktivförslaget

Ändring av direktiv 2006/48/EG, artikel 106.2 c

Artikel 106

2.

Exponeringar omfattar inte följande poster:

...

c)

Vid tillhandahållande av tjänster som avser penningöverföring eller clearing och avveckling av värdepapper för kunders räkning: försenat mottagande av finansiering och andra exponeringar som uppkommer genom kundaktiviteter och som inte varar längre tid än till följande bankdag.

Artikel 106

2.

Exponeringar omfattar inte följande poster:

...

c)

Vid tillhandahållande av tjänster som avser penningöverföring eller clearing, och avveckling och förvaring av värdepapper finansiella instrument för kunders räkning: försenat mottagande av finansiering och andra exponeringar som uppkommer genom kundaktiviteter och som inte varar längre tid än till följande bankdag.

Motivering – se punkt 22 i yttrandet

Ändring 7

Artikel 1.21 d i direktivförslaget

Ändring av direktiv 2006/48/EG, artikel 113.4

Artikel 113

4.

Medlemsstaterna kan helt eller devis undanta följande exponeringar från tillämpningen av artikel 111.1:

f)

Tillgångsposter som utgörs av krav på och andra exponeringar gentemot kreditinstitut, förutsatt att dessa exponeringar inte utgör sådana instituts kapitalbas, inte varar längre än till påföljande bankdag och är noterad i en valuta i den medlemsstat som utnyttjar denna option, förutsatt att en sådan valuta inte är euron.

Artikel 113

4.

Medlemsstaterna kan helt eller devis undanta följande exponeringar från tillämpningen av artikel 111.1:

f)

Tillgångsposter som utgörs av krav på och andra exponeringar gentemot kreditinstitut, förutsatt att dessa exponeringar inte utgör sådana instituts kapitalbas, och inte varar längre än till påföljande sju bankdagar. och är noterad i en valuta i den medlemsstat som utnyttjar denna option, förutsatt att en sådan valuta inte är euron.

Motivering – se punkterna 6–9 i yttrandet

Ändring 8

Artikel 1.29 i direktivförslaget

Ändring av direktiv 2006/48/EG, artikel 130.1

Artikel 130

1.

Om en kritisk situation uppstår, inklusive en negativ utveckling på finansmarknaderna, som kan äventyra stabiliteten hos det finansiella systemet i någon av de medlemsstater där enheter ur en grupp har auktoriserats eller där systemrelevanta filialer enligt artikel 42a har inrättats, ska den samordnande tillsynsmyndigheten enligt avsnitt 2 kapitel 1 snarast möjligt underrätta de myndigheter som avses i fjärde stycket i artikel 49 och i artikel 50 och förmedla all information som är avgörande för att de ska kunna fullgöra sina uppgifter. Denna skyldighet ska gälla för alla de behöriga myndigheter som anges i artiklarna 125–126 och för den behöriga myndighet som anges i artikel 129.1.

Om den myndighet som avses i fjärde stycket i artikel 49 blir medveten om en situation som beskrivs i första stycket i denna punkt, ska den så snart det är praktiskt möjligt underrätta de behöriga myndigheter som anges i artiklarna 125-126.

Om möjligt ska den behöriga myndigheten och den myndighet som anges i fjärde stycket i artikel 49 använda befintliga fastställda informations-kanaler.

Artikel 130

1.

Om en kritisk situation uppstår, inklusive en negativ utveckling på finansmarknaderna, som kan äventyra stabiliteten hos det finansiella systemet i någon av de medlemsstater där enheter ur en grupp har auktoriserats eller där systemrelevanta filialer enligt artikel 42a har inrättats, ska den samordnande tillsynsmyndigheten enligt avsnitt 2 kapitel 1 snarast möjligt underrätta centralbankerna i Europeiska centralbanks-systemet och de myndigheter som avses i fjärde stycket i artikel 49 och i artikel 50 och förmedla all information som är avgörande för att de ska kunna fullgöra sina uppgifter. Denna skyldighet ska gälla för alla de behöriga myndigheter som anges i artiklarna 125–126 och för den behöriga myndighet som anges i artikel 129.1.

Om en centralbank i Europeiska centralbanks-systemet den myndighet som avses i fjärde stycket i artikel 49 blir medveten om en situation som beskrivs i första stycket i denna punkt, ska den så snart det är praktiskt möjligt underrätta de behöriga myndigheter som anges i artiklarna 125-126.

Om möjligt ska den behöriga myndigheterna och centralbankerna i Europeiska centralbanks-systemet den myndighet som anges i fjärde stycket i artikel 49 använda befintliga fastställda informations-kanaler.

Motivering – se punkt 19 i yttrandet


(1)  Genomstruken text anger de strykningar som ECB föreslår. Text markerad med fet stil anger ECB:s förslag till ny text.


IV Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN

Kommissionen

22.4.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 93/16


Eurons växelkurs (1)

21 april 2009

2009/C 93/04

1 euro =


 

Valuta

Kurs

USD

US-dollar

1,2932

JPY

japansk yen

126,82

DKK

dansk krona

7,4492

GBP

pund sterling

0,88860

SEK

svensk krona

11,1760

CHF

schweizisk franc

1,5114

ISK

isländsk krona

 

NOK

norsk krona

8,7940

BGN

bulgarisk lev

1,9558

CZK

tjeckisk koruna

27,035

EEK

estnisk krona

15,6466

HUF

ungersk forint

300,35

LTL

litauisk litas

3,4528

LVL

lettisk lats

0,7093

PLN

polsk zloty

4,4177

RON

rumänsk leu

4,2438

TRY

turkisk lira

2,1511

AUD

australisk dollar

1,8509

CAD

kanadensisk dollar

1,6051

HKD

Hongkongdollar

10,0223

NZD

nyzeeländsk dollar

2,3347

SGD

singaporiansk dollar

1,9493

KRW

sydkoreansk won

1 744,00

ZAR

sydafrikansk rand

11,8312

CNY

kinesisk yuan renminbi

8,8354

HRK

kroatisk kuna

7,3839

IDR

indonesisk rupiah

14 063,55

MYR

malaysisk ringgit

4,7131

PHP

filippinsk peso

62,700

RUB

rysk rubel

44,1807

THB

thailändsk baht

45,986

BRL

brasiliansk real

2,9052

MXN

mexikansk peso

17,3677

INR

indisk rupie

65,2710


(1)  Källa: Referensväxelkurs offentliggjord av Europeiska centralbanken.


UPPLYSNINGAR FRÅN MEDLEMSSTATERNA

22.4.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 93/17


Medlemsstaternas uppgifter om statligt stöd som beviljats enligt kommissionens förordning (EG) nr 1857/2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag som är verksamma inom produktion av jordbruksprodukter och om ändring av förordning (EG) nr 70/2001

2009/C 93/05

XA-nummer: XA 432/08

Medlemsstat: Tyskland

Namnet på stödordningen: Landwirtschaft - Nachhaltigkeit

Rättslig grund: Gesetz über die Landeskreditbank Baden-Württemberg – Förderbank vom 11.11.1998 (Gesetz für Baden-Württemberg (GBl.) vom 18.11.1998, S. 581), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11.12.2007 (GBl. vom 14.12.2007, S. 581) in Verbindung mit dem Programmmerkblatt Landwirtschaft - Nachhaltigkeit

Planerade årliga utgifter inom stödordningen eller totalt belopp för individuellt stöd som beviljats företaget: Lån med låg ränta kommer att beviljas. Lånens förväntade stödvärde är 500 000 euro. Bidraget ges av Landwirtschaftliche Rentenbank. L-Bank ger inget eget bidrag.

Högsta stödnivå: Högst 20 % av de stödberättigande kostnaderna. Det högsta stödbelopp som beviljas ett enskilt företag får inte överstiga 400 000 euro under någon period på tre regleringsår. Om det sker en kumulering med andra offentliga medel för samma stödberättigande kostnader ska de tröskelvärden som anges i förordning (EG) nr 1857/2006 iakttas.

Datum för genomförande: I enlighet med den tidsplan som anges i artikel 20.1 i förordning (EG) nr 1857/2006, men inte före den 2 januari 2009.

Varaktighet för stödordningen: Till och med den 30 juni 2014.

Stödets syfte: Att stödja små och medelstora företag som är verksamma inom primärproduktion av jordbruksprodukter enligt bilaga I till EG-fördraget (med undantag av fiske och vattenbruk), genom att främja investeringar i primär jordbruksproduktion. Investeringar för att bevara eller förbättra den naturliga miljön, hygienförhållandena eller nivån på djurskyddet. Investeringar för att förbättra produktionens kvalitet (artikel 4 i förordning (EG) nr 1857/2006). De stödberättigande kostnaderna omfattar a) byggnation, förvärv eller modernisering av fast egendom, b) köp eller hyrköp av maskiner och utrustning, inklusive programvara, upp till tillgångens marknadsvärde eller c) allmänna kostnader med anknytning till utgifter enligt a och b, t.ex. arvoden till arkitekter, ingenjörer och konsulter eller genomförbarhetsstudier. Det garanteras att stödet inte kommer att beviljas i strid med eventuella förbud eller begränsningar i rådsförordningar om gemensamma marknadsordningar, även om sådana förbud eller begränsningar endast avser gemenskapsstöd.

Berörd(a) sektor(er): Jordbruk, vinodling, trädgårdsodling.

Den beviljande myndighetens namn och adress:

Landeskreditbank Baden-Württemberg – Förderbank

Postfach 10 29 43

70025 Stuttgart

DEUTSCHLAND

Webbadress: www.l-bank.de/landwirtschaft-nachhaltigkeit

Övriga upplysningar: —

XA-nummer: XA 435/08

Medlemsstat: Spanien

Region: Castilla y León (provincia de Salamanca)

Namnet på stödordningen eller namnet på det företag som tar emot det individuella stödet: Subvenciones dirigidas a las Denominaciones de Origen, Indicaciones Geográficas Protegidas, Asociaciones con Marca de Garantía, Asociaciones de Vinos de Calidad Producidos en Región Determinada de la provincia de Salamanca y a las entidades asociativas que promuevan el reconocimiento de alguna de estas figuras de calidad, anualidad 2009.

Rättslig grund: Subvenciones dirigidas a las Denominaciones de Origen, Indicaciones Geográficas Protegidas, Asociaciones con Marca de Garantía, Asociaciones de Vinos de Calidad Producidos en Región Determinada de la provincia de Salamanca y a las entidades asociativas que promuevan el reconocimiento de alguna de estas figuras de calidad, anualidad 2009.

Planerade årliga utgifter inom stödordningen eller totalt belopp för individuellt stöd som beviljats företaget: De planerade årliga utgifterna inom stödordningen uppgår till 60 000 euro (sextiotusen euro) för 2009.

Högsta stödnivå: Stödbeloppet får inte överstiga 50 %, eller i vissa fall 70 %, av de bidragsberättigande utgifterna, eller 12 000 euro per sökande.

Datum för genomförande: Från den dag då registreringsnumret för ansökan om undantag offentliggörs på webbplatsen för kommissionens generaldirektorat för jordbruk och landsbygdsutveckling.

Varaktighet för stödordningen eller det individuella stödet: Till och med den 31 december 2009.

Stödets syfte: Syftet med detta bidrag är att främja produktion och saluföring av jordbruksprodukter av hög kvalitet från provinsen Salamanca, som har en ursprungsbeteckning, en skyddad geografisk beteckning eller en garantimärkning, eller status som kvalitetsvin framställt inom ett specificerat område.

Stödordningen omfattas av artiklarna 14–15 i kommissionens förordning (EG) nr 1857/2006 av den 15 december 2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag som är verksamma inom produktion av jordbruksprodukter.

Deltagande i mässor som anordnas av Diputación i Salamanca eller jordbruks- och livsmedelsmässor där Diputación medverkar, genomförande av undersökningar som främjar erkännande av en kvalitetsmärkning eller kvalitetsförbättring av produkter som har en kvalitetsmärkning samt aktiviteter som främjar livsmedelskvalitet betraktas som stödberättigande verksamheter.

Stödberättigande utgifter omfattar följande:

1.

registrering, utställningsmonter och monterhyra, säkerhet, konferensvärdar och deltagaravgifter,

2.

publikationer i samband med aktiviteten,

3.

resekostnader.

1.

undersökningar som syftar till utformning och erkännande av en kvalitetsmärkning (ursprungsbeteckning, skyddad geografisk beteckning eller garantimärkning, eller status som kvalitetsvin framställt inom ett specificerat område) för jordbruksprodukter från provinsen Salamanca,

2.

övriga undersökningar som syftar till att höja kvaliteten på jordbruksprodukter från provinsen Salamanca som redan har någon av de ovannämnda kvalitetsmärkningarna.

1.

deltagande i nationella mässor: utställningsmonter och monterhyra, säkerhet, konferensvärdar, deltagaravgifter, resekostnader och publikationer i samband med aktiviteten,

2.

presentation av kvalitetsprodukter på nationell nivå och provinsnivå: stöd kan endast beviljas för hyra av de installationer där presentationen sker, för resekostnader och publikationer i samband med aktiviteten,

3.

publikationer som kataloger och webbplatser med information om producenter från en viss region eller producenter av en viss produkt, förutsatt att denna information och presentationen är neutrala och att samtliga berörda producenter har samma möjligheter att komma med i publikationen.

Berörd(a) sektor(er): Jordbruks- och livsmedelssektorn.

Den beviljande myndighetens namn och adress:

Excma. Diputación Provincial de Salamanca

C/Felipe Espino no 1

37002 Salamanca

ESPAÑA

Webbadress: http://www.lasalina.es/areas/eh//ProyConvocatorias/2009/Denominaciones.pdf

Övriga upplysningar: Stödet kommer att vara förenligt med andra stöd, bidrag, medel eller inkomster för den subventionerade aktiviteten som tilldelas av en nationell myndighet eller EU-myndighet, ett offentligt eller privat organ eller en internationell organisation. Om den sökande har beviljats ett annat stöd i samma syfte, som är oförenligt med det stöd som beviljats av Diputación, gäller artikel 33 i det spanska kungliga dekretet nr 887/2006 av den 21 juli 2006 om fastställande av närmare föreskrifter för genomförandet av den allmänna lagen om subventioner.

Det stödbelopp som Diputación beviljar får dock aldrig ensamt eller tillsammans med andra stöd, bidrag, inkomster eller medel överstiga kostnaden för den subventionerade aktiviteten.

På samma sätt är stödet oförenligt med andra stöd, bidrag, resurser eller inkomster som Diputación tilldelar för den subventionerade aktiviteten, genom ett direkt tilldelningsförfarande eller ett konkurrensförfarande, och som avser samma stödberättigande utgift.

XA-nummer: XA 439/08

Medlemsstat: Italien

Region: Provincia Autonoma di Bolzano (Den autonoma provinsen Bolzano)

Namnet på stödordningen eller namnet på det företag som tar emot det individuella stödet: Villkor för beviljande av stöd till tekniskt bistånd inom jordbruket

Rättslig grund: Articolo 4, comma 1, lettera p) della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11, e successive modifiche

Planerade årliga utgifter inom stödordningen eller totalt belopp för individuellt stöd som beviljats företaget: 3 miljoner euro

Högsta stödnivå: 100 %

Datum för genomförande:

Varaktighet för stödordningen eller det individuella stödet:

Stödets syfte: Tekniskt bistånd inom jordbruket i enlighet med artikel 15 i förordning (EG) nr 1857/2006

Berörd(a) sektor(er): Allmän animalie- och vegetabilieproduktion

Den beviljande myndighetens namn och adress:

Ripartizione provinciale agricoltura,

Via Brennero, 6

39100 Bolzano

ITALIA

Webbadress: http://www.egov.bz.it/DownloadAttachment.aspx?id=1013721

Övriga upplysningar: —

XA-nummer: 440/08

Medlemsstat: Spanien

Region: Castilla-La Mancha

Namnet på stödordningen: Ayudas para la integración cooperativa sin vinculación patrimonial

Rättslig grund: Convocatorias de ayudas para las cooperativas agrarias:

Orden de 08/06/2000 de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente por la que se establecen los programas de fomento de la calidad agroalimentaria en Castilla-La Mancha (FOCAL 2000) programa 1 cooperativismo agrario

Orden de de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas para la mejora de las estructuras asociativas agrarias en Castilla-La Mancha y se convocan dichas ayudas para el año 2009.

Planerade årliga utgifter inom stödordningen eller totalt belopp för individuellt stöd som beviljats företaget: Sammanlagt belopp: 50 000 euro

Högsta stödnivå: 80 % av de stödberättigande utgifterna:

kostnader för bolagsbildning,

administrativa personalkostnader,

kostnad för inköp av kontorsutrustning (inklusive datorutrustning och programvara),

allmänna omkostnader, rättsliga och administrativa avgifter.

Datum för genomförande: Från den dag då registreringsnumret för ansökan om undantag offentliggörs på webbplatsen för Europeiska kommissionens generaldirektorat för jordbruk och landsbygdsutveckling.

Varaktighet för stödordningen eller det individuella stödet:

Stödets syfte: Producentgrupper (artikel 9 i förordning (EG) nr 1857/2006)

Berörd(a) sektor(er): Jordbruk, animalieproduktion, skogsbruk och fiske

Den beviljande myndighetens namn och adress:

Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural,

C/Pintor Matías Moreno, no 4,

45004 Toledo

Webbadress: Preliminärt: http: //www.jccm.es/agricul/paginas/ayudas/cooperativismo/cooperativismo.htm, men www.jccm.es/cgi-bin/docm.php3 efter offentliggörandet.


V Yttranden

ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN

Europeiska gemenskapernas byrå för uttagningsprov för rekrytering av personal (EPSO)

22.4.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 93/21


MEDDELANDE OM ALLMÄNNA UTTAGNINGSPROV

EPSO/AD/166/09 och EPSO/AD/167/09

2009/C 93/06

Europeiska rekryteringsbyrån (Epso) anordnar de allmänna uttagningsproven

 

EPSO/AD/166/09

för att rekrytera bulgariskspråkiga översättare i lönegrad AD 5

och

 

EPSO/AD/167/09

för att rekrytera rumänskspråkiga översättare i lönegrad AD 5.

Meddelandet om uttagningsproven offentliggörs enbart på bulgariska och rumänska i Europeiska unionens officiella tidning C 93 A av den 22 april 2009.

Ytterligare upplysningar finns på Epsos webbplats http://eu-careers.eu


FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV DEN GEMENSAMMA HANDELSPOLITIKEN

Kommissionen

22.4.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 93/22


Tillkännagivande om inledande av en partiell interimsöversyn av de antidumpningsåtgärder som tillämpas på import av ferrokisel med ursprung i före detta jugoslaviska republiken Makedonien

2009/C 93/07

Kommissionen har mottagit en begäran om en partiell interimsöversyn enligt artikel 11.3 i rådets förordning (EG) nr 384/96 av den 22 december 1995 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen (1) (nedan kallad grundförordningen).

1.   Begäran om översyn

Begäran ingavs av Silmak DOOEL (nedan kallad sökanden), en exporterande tillverkare från f.d. jugoslaviska republiken Makedonien.

Översynen gäller endast undersökningen av dumpning för sökandens del.

2.   Produkt

Den produkt som berörs av översynen är ferrokisel med ursprung i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien (nedan kallad den berörda produkten), som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer 7202 21 00, 7202 29 10 och 7202 29 90. Dessa KN-nummer nämns endast upplysningsvis.

3.   Gällande åtgärder

De åtgärder som för närvarande är i kraft är en slutgiltig antidumpningstull som infördes genom rådets förordning (EG) nr 172/2008 (2) på import av ferrokisel med ursprung i bl.a. f.d. jugoslaviska republiken Makedonien.

4.   Grund för översynen

Begäran enligt artikel 11.3 bygger på prima facie-bevisning som sökanden lagt fram för att de omständigheter som låg till grund för att de befintliga åtgärderna infördes har förändrats, och att dessa förändringar är av varaktig karaktär.

Sökanden lade fram prima facie-bevisning för att fortsatt tillämpning av åtgärden på dess nuvarande nivå inte längre är nödvändig för att motverka dumpning. En jämförelse mellan sökandens konstruerade normalvärde och dess exportpriser till gemenskapen visar att dumpningsmarginalen förefaller vara betydligt lägre än åtgärdens nuvarande nivå.

En fortsatt tillämpning av åtgärden på den nuvarande nivån, som bygger på den tidigare fastställda dumpningsnivån, förefaller därför inte längre nödvändig för att motverka dumpning.

5.   Förfarande för fastställande av dumpning

Kommissionen har efter samråd med rådgivande kommittén fastslagit att bevisningen är tillräcklig för att motivera en partiell interimsöversyn och inleder därför en översyn enligt artikel 11.3 i grundförordningen.

Undersökningen kommer att inriktas på en bedömning av om de gällande åtgärderna ska fortsätta, upphävas eller ändras för sökandens del.

Om det fastställs att åtgärderna bör upphävas eller ändras när det gäller sökanden, kan det bli nödvändigt att ändra den tullsats som för närvarande tillämpas på import av den berörda produkten från företag som inte nämns särskilt i artikel 1 i förordning (EG) nr 172/2008.

a)   Frågeformulär

För att kommissionen ska få de uppgifter som den anser nödvändiga för sin undersökning kommer den att sända frågeformulär till sökanden och till myndigheterna i det berörda exportlandet. Uppgifterna och bevisning till stöd för dessa ska ha inkommit till kommissionen inom den tidsfrist som anges i punkt 6 a.

b)   Insamling av uppgifter samt utfrågningar

Alla berörda parter uppmanas att lämna synpunkter samt uppgifter utöver svaren på frågeformuläret och att framlägga bevisning till stöd för dessa. Uppgifterna och bevisningen ska ha inkommit till kommissionen inom tidsfristen i punkt 6 a.

Kommissionen kan dessutom höra berörda parter, om de lämnar en begäran om detta och visar att det finns särskilda skäl att höra dem. Denna begäran måste göras inom tidsfristen i punkt 6 b.

6.   Tidsfrister

a)   För parter att ge sig till känna, besvara frågeformuläret och lämna alla andra upplysningar

För att de berörda parternas uppgifter ska kunna beaktas vid undersökningen måste parterna, om inget annat anges, ge sig till känna genom att kontakta kommissionen, lämna sina synpunkter, lämna in besvarade frågeformulär och lämna eventuella andra uppgifter inom 40 dagar efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. Det bör påpekas att de flesta av de förfaranderelaterade rättigheter som anges i grundförordningen endast är tillämpliga om parten ger sig till känna inom denna tidsfrist.

b)   Utfrågningar

Alla berörda parter kan också inom samma tidsfrist på 40 dagar begära att bli hörda av kommissionen.

7.   Skriftliga inlagor, besvarade frågeformulär och korrespondens

Alla inlagor eller framställningar från de berörda parterna måste inges skriftligen (inte i elektronisk form, såvida inte annat anges) och innehålla den berörda partens namn, adress, e-postadress, telefonnummer och faxnummer. Alla skriftliga inlagor, inbegripet sådana uppgifter som begärs i detta tillkännagivande, svar på frågeformulär och korrespondens som de berörda parterna tillhandahållit konfidentiellt, ska märkas ”Limited”  (3) och i enlighet med artikel 19.2 i grundförordningen åtföljas av en icke-konfidentiell sammanfattning som ska märkas ”For inspection by interested parties”.

Kommissionens generaldirektorat för handel kan kontaktas på följande adress:

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för handel

Direktorat H

Kontor: N-105 4/92

B-1049 Bruxelles/Brussel Belgien

Fax (32-2) 295 65 05

8.   Bristande samarbete

Om en berörd part vägrar att ge tillgång till eller underlåter att lämna nödvändiga uppgifter inom utsatt tid eller lägger väsentliga hinder i vägen för undersökningen, kan enligt artikel 18 i grundförordningen positiva eller negativa avgöranden träffas på grundval av tillgängliga uppgifter.

Om det framkommer att en berörd part har lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter ska dessa enligt artikel 18 i grundförordningen lämnas utan beaktande och tillgängliga uppgifter får användas. Om en berörd part inte samarbetar eller endast delvis samarbetar och tillgängliga uppgifter därför används, kan resultatet bli mindre gynnsamt för den berörda parten än det hade blivit om denna hade samarbetat.

9.   Tidsplan för undersökningen

Undersökningen kommer i enlighet med artikel 11.5 i grundförordningen att slutföras inom 15 månader efter det att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

10.   Behandling av personuppgifter

Alla personuppgifter som samlas in inom ramen för denna undersökning kommer att behandlas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (4).

11.   Förhörsombud

Om de berörda parterna anser sig ha svårigheter vid utövandet av sina rättigheter att försvara sig, kan de begära att förhörsombudet (Hearing Officer) vid GD Handel ingriper. Förhörsombudet verkar som kontakt mellan de berörda parterna och kommissionens avdelningar och fungerar vid behov som medlare i förfarandefrågor som påverkar skyddet av parternas rättigheter, särskilt när det gäller tillgången till handlingarna i ärendet, sekretess, förlängning av tidsfristerna och behandlingen av skriftliga eller muntliga synpunkter. För närmare uppgifter och kontaktuppgifter, se förhörsombudets webbsidor på GD Handels webbplats (http://ec.europa.eu/trade).


(1)  EGT L 56, 6.3.1996, s. 1.

(2)  EUT L 55, 28.2.2008, s. 6.

(3)  Detta innebär att dokumentet endast är för internt bruk. Det är skyddat i enlighet med artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar (EGT L 145, 31.5.2001, s. 43). Det är ett konfidentiellt dokument i enlighet med artikel 19 i grundförordningen och artikel 6 i WTO-avtalet om tillämpning av artikel VI i Allmänna tull- och handelsavtalet 1994 (antidumpningsavtalet).

(4)  EGT L 8, 12.1.2001, s. 1.