ISSN 1725-2504

Europeiska unionens

officiella tidning

C 314

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

51 årgången
9 december 2008


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

I   Resolutioner, rekommendationer och yttranden

 

YTTRANDEN

 

Europeiska centralbanken

2008/C 314/01

Europeiska centralbankens yttrande av den 18 november 2008 på begäran av Europeiska unionens råd om ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 94/19/EG om system för garanti av insättningar vad beträffar garantins omfattning och utbetalningsfristen (CON/2008/70)

1

 

II   Meddelanden

 

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN

 

Kommissionen
Eurojust

2008/C 314/02

Meddelande om praktisk överenskommelse om samarbetsarrangemang mellan Eurojust och OLAF

3

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN

 

Kommissionen

2008/C 314/03

Eurons växelkurs

8

 

UPPLYSNINGAR FRÅN MEDLEMSSTATERNA

2008/C 314/04

Medlemsstaternas uppgifter om statligt stöd som beviljats med stöd av kommissionens förordning (EG) nr 1628/2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på stöd till statligt regionalt investeringsstöd ( 1 )

9

 

V   Yttranden

 

ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN

 

Kommissionen

2008/C 314/05

Ansökningsomgång för arbetsprogrammet Kapacitet i Europeiska gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration

11

 

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV DEN GEMENSAMMA HANDELSPOLITIKEN

 

Kommissionen

2008/C 314/06

Planerat avslutande av klagomål 2007/2001

12

 

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

 

Kommissionen

2008/C 314/07

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.5358 – Arizona/Abieta) ( 1 )

14

 

2008/C 314/08

Not till läsaren(se omslagets tredje sida)

s3

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

 


I Resolutioner, rekommendationer och yttranden

YTTRANDEN

Europeiska centralbanken

9.12.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 314/1


EUROPEISKA CENTRALBANKENS YTTRANDE

av den 18 november 2008

på begäran av Europeiska unionens råd om ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 94/19/EG om system för garanti av insättningar vad beträffar garantins omfattning och utbetalningsfristen

(CON/2008/70)

(2008/C 314/01)

Inledning och rättslig grund

Den 24 oktober 2008 mottog Europeiska centralbanken (ECB) en begäran från Europeiska unionens råd om ett yttrande över ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 94/19/EG om system för garanti av insättningar vad beträffar garantins omfattning och utbetalningsfristen (1) (nedan kallat det föreslagna direktivet).

ECB:s behörighet att avge ett yttrande om det föreslagna direktivet grundas på artikel 105.4 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen. I enlighet med artikel 17.5 första meningen i arbetsordningen för Europeiska centralbanken har detta yttrande antagits av ECB-rådet.

1.   Allmänna kommentarer

1.1

ECB konstaterar att den nuvarande krisen på finansmarknaden har visat att insättningsgarantisystem spelar en avgörande roll för att upprätthålla förtroendet bland insättarna och därmed säkra den finansiella stabiliteten. ECB stöder det bakomliggande motivet att stärka insättarnas förtroende och förstår att det föreslagna direktivet på grund av frågans brådskande natur är inriktat på att höja garantinivån i de nationella insättningsgarantisystemen (nedan kallade de nationella systemen) i enlighet med Ekofinrådets slutsatser av den 7 oktober 2008 (2), att förkorta tidsfristen för utbetalning samt att avskaffa den nuvarande möjligheten att införa en självrisk.

1.2

ECB stöder samtidigt kommissionens målsättning om ökad konvergens mellan de nationella systemen, särskilt med avseende på en harmonisering av finansieringsmekanismerna, och att överlämna en rapport om detta till Europaparlamentet och rådet senast den 31 december 2009 (3). Med tanke på hur viktiga finansieringsarrangemangen i de nationella systemen är för ett effektivt finansiellt skyddsnät och för att säkra finansiell stabilitet ser ECB fram emot att bidra till kommissionens framtida arbete på detta område och uppmuntrar kommissionen att sammanställa denna rapport i tid. ECB betonar i detta sammanhang att finansieringsarrangemangen i de nationella systemen bl.a. måste vara förenliga med det förbud mot monetär finansiering som fastställs i fördraget, särskilt förbudet mot att nationella centralbanker ger rätt till övertrassering av konton eller andra former av krediter i den mening som avses i artikel 101 i fördraget (4), vilket är en fråga som har behandlats närmare i ECB:s tidigare yttranden om nationella lagförslag (5) samt i konvergensrapporterna (6).

2.   Särskilda kommentarer

2.1   Garantinivå

ECB välkomnar att det minimibelopp som omfattas av insättningsgarantin ska höjas till 50 000 EUR före utgången av 2008, och senare höjas ytterligare till 100 000 EUR (7) som nämns i rådets slutsatser av den 7 oktober 2008 (8). ECB betonar samtidigt att varje ytterligare höjning av garantinivån utöver det sistnämnda av dessa två belopp bör föregås av nära samordning på EU-nivå, eftersom alltför stora skillnader mellan ländernas åtgärder kan vara kontraproduktiva och skapa snedvridningar på den inre marknaden.

2.2   Förkortning av tidsfristen för utbetalning

ECB välkomnar målet att tidsfristen för utbetalning av garantibeloppet ska förkortas betydligt i syfte att stärka insättarnas förtroende (9). ECB vill i detta sammanhang betona att nyligen utförda internationella analyser har visat att en snabb utbetalning av insättarnas fordringar är av stor betydelse för ett effektivt insättningsskydd. Den nödvändiga förkortningen av tidsfristen för utbetalning bör samtidigt genomföras på ett pragmatiskt sätt för att inte skada insättningsgarantisystemens trovärdighet. Detta förutsätter att det fastställs effektiva operativa processer för att kontrollera fordringar och betala ut ersättning till insättare, samt för att se till att det finns tillräcklig finansiering. Det måste framför allt införas förfaranden för att se till att insättare får ersättning lika effektivt om en bank med gränsöverskridande verksamhet fallerar som om banken i fråga var verksam i en enda medlemsstat. ECB föreslår dessutom att kommissionens planerade bedömning av huruvida finansieringsarrangemangen i de nationella systemen kan harmoniseras ytterligare bör åtföljas av en granskning av effektiviteten i förfarandena för utbetalning. Förutom att förkorta tidsfristen för utbetalning föreslår ECB slutligen att allmänhetens förtroende för insättningsgarantisystemen kan stärkas genom åtgärder för att göra insättarna mer medvetna om villkoren för insättarskyddet, bl.a. genom att kreditinstituten lämnar lämplig information om dessa villkor.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 18 november 2008.

Jean-Claude TRICHET

ECB:s ordförande


(1)  KOM (2008) 661 slutlig.

(2)  Se pressmeddelandet om det 2894:e mötet i rådet (13784/08) på rådets webbplats: www.consilium.europa.eu. Mötet nämns även i punkt 1 sjätte stycket i motiveringen till det föreslagna direktivet.

(3)  Artikel 12 i direktiv 94/19/EG, ändrad genom artikel 1.6 i det föreslagna direktivet. Jfr skäl 1 och skäl 7 i det föreslagna direktivet.

(4)  Tolkat i enlighet med rådets förordning (EG) nr 3603/93 av den 13 december 1993 om fastställande av definitioner för tillämpningen av de förbud som avses i artiklarna 104 och 104b.1 i fördraget (EGT L 332, 31.12.1993, s. 1).

(5)  Se punkterna 11–14 i ECB:s yttrande CON/2001/32 av den 11 oktober 2001 på begäran av Portugals finansministerium om ett förslag till ett lagdekret om ändring av regelverket för kreditinstitut och finansiella företag, punkterna 11–13 i ECB:s yttrande CON/2005/50 av den 1 december 2005 på begäran av Národná banka Slovenska om ett lagförslag om ändring av lag nr 118/1996 i lagsamlingen om skydd av bankinsättningar och om ändringar av vissa lagar, i dess senaste lydelse, punkterna 2.1–2.3 i ECB:s yttrande CON/2007/26 av den 27 augusti 2007 på begäran av Polens finansminister om ett lagförslag om ändring av lagen om bankgarantifonden, och punkterna 2.2–2.8 i ECB:s yttrande CON/2008/5 av den 17 januari 2008 på begäran av Polens finansminister om ett lagförslag om ändring av lagen om bankgarantifonden.

(6)  Se t.ex. ECB:s konvergensrapport, december 2006, s. 30.

(7)  Artikel 7.1 i direktiv 94/19/EG, ändrad genom artikel 1.3 a i det föreslagna direktivet och kompletterat med artikel 2.1 första och andra stycket i det föreslagna direktivet, i vilka fastställs att den höjda garantinivån ska gälla retroaktivt från och med den 15 oktober 2008. Jfr skäl 3 i det föreslagna direktivet och punkt 5.3 i motiveringen till det föreslagna direktivet.

(8)  ”Väl medvetna om att många medlemsstater beslutar att höja sitt lägsta insättningsgarantiskydd till 100 000 EUR kom (rådet) överens om att alla medlemsstater under en inledande period på minst ett år ska lämna sådant skydd för enskilda motsvarande minst 50 000 EUR”.

(9)  Artikel 1.3 i direktiv 94/19/EG, ändrad genom artikel 1.1 i det föreslagna direktivet och artikel 10.1 och 10.2 i direktiv 94/19/EG, ändrad genom artikel 1.5 i det föreslagna direktivet. Jfr. skäl 5 i det föreslagna direktivet och punkt 5.1 i motiveringen till det föreslagna direktivet.


II Meddelanden

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN

Kommissionen Eurojust

9.12.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 314/3


Meddelande om praktisk överenskommelse om samarbetsarrangemang mellan Eurojust och OLAF

(2008/C 314/02)

Den 24 september 2008 undertecknade Eurojust (EU:s enhet för rättsligt samarbete) och OLAF (Europeiska byrån för bedrägeribekämpning) ett avtal som syftar till att förbättra deras samordning och samarbete i kampen mot ekonomiskt bedrägeri, korruption och annan olaglig verksamhet som drabbar Europeiska gemenskapernas ekonomiska intressen. Avtalet anger formerna för ett närmare samarbete och bestämmelserna för utbyte av allmänna uppgifter och personuppgifter mellan parterna. Avtalet godkändes av rådet den 25 juli 2008.


BILAGA

Practical Agreement on arrangements of cooperation between Eurojust and OLAF

EUROJUST AND OLAF,

Hereinafter referred to as ”the Parties”,

Having regard to the Council Decision of 28 February 2002 setting up Eurojust and the Commission Decision of 28 April 1999 establishing the European Anti-fraud Office (OLAF) as well as Regulations (EC) No 1073/1999 and (Euratom) No 1074/1999 and the tasks, objectives and responsibilities assigned to Eurojust and OLAF in the fight against fraud, corruption and any other criminal offence or illegal activity adversely affecting the European Communities' financial interests;

Having regard to the opinion of the Joint Supervisory Body of Eurojust of 26 April 2007, re-iterated on 24 April 2008;

After consulting the European Data Protection Supervisor;

Considering that Article 26(3) of the Council Decision setting up Eurojust stipulates that Eurojust shall establish and maintain close co-operation with OLAF;

Considering Articles 26(4) and 27 of the Council Decision setting up Eurojust explicitly dealing with the exchange of information;

Considering the Council Framework Decision of 13 June 2002 on Joint Investigation Teams as well as Article 13 of the Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters between the Member States of the European Union of 2000 and in particular the provision for the setting up of Joint Investigation Teams;

Considering that both Parties have adequate rules in place regarding the protection of personal data;

Considering that it is within the common interest of Eurojust and OLAF to enhance their co-operation, in an effort to make the fight against fraud, corruption and any other criminal offence or illegal activity adversely affecting the European Communities' financial interests as efficient as possible and to avoid duplication of effort wherever possible,

HAVE AGREED:

CHAPTER 1

DEFINITIONS AND PURPOSE OF THE PRACTICAL AGREEMENT ON ARRANGEMENTS OF COOPERATION

Point 1

Definitions

For the purpose of this Practical Agreement on arrangements of cooperation:

1.

”Eurojust Decision” means the Council Decision of 28 February 2002 setting up Eurojust with a view to reinforcing the fight against serious crime (1);

2.

”Rules of Procedure of Eurojust” means the Rules of Procedure of Eurojust (2);

3.

”Eurojust” means the unit set up by the Eurojust Decision;

4.

”OLAF” means the European Anti-Fraud Office established by the Commission Decision of 28 April 1999 (3), carrying out the administrative investigation tasks set out in Council Regulation (EC) No 1073/1999 (4) and Council Regulation (Euratom) No 1074/1999 (5);

5.

”President of the College” means the President as elected by the College, as referred to in Article 28 of the Eurojust Decision;

6.

”Director of OLAF” means the Director, as referred to in Article 12 of Regulation (EC) No 1073/1999 and Regulation (Euratom) No 1074/1999;

7.

”College” means the College of Eurojust, as referred to in Article 10 of the Eurojust Decision;

8.

”Eurojust National Member” means the national member seconded to Eurojust by each Member State, as referred to in Article 2(1) of the Eurojust Decision;

9.

”Assistant” means a person who may assist each Eurojust National Member, as referred to in Article 2(2) of the Eurojust Decision, unless defined otherwise in this Practical Agreement on arrangements of cooperation;

10.

”Administrative Director” means the Administrative Director as referred to in Article 29 of the Eurojust Decision;

11.

”Eurojust Staff” means the staff referred to in Article 30 of the Eurojust Decision;

12.

”Competent OLAF Unit” means the unit within OLAF, whose tasks comprise, amongst others, liaising with national judicial authorities;

13.

”OLAF Staff” means staff as referred to in Article 6(1) of Commission Decision 1999/352/EC, ECSC, Euratom establishing the European Anti-fraud Office (OLAF);

14.

”Data Protection Provisions” means, within Eurojust, the applicable data protection rules as laid down in the Eurojust Decision and the Rules of Procedure on the Processing and Protection of Personal Data at Eurojust (6), and, within OLAF, the Regulation (EC) No 45/2001 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data by the Community institutions and bodies and on the free movement of such data (7);

15.

”Personal Data” means any information relating to an identified or identifiable natural person: an identifiable person is one who can be identified, directly or indirectly, in particular by reference to an identification number or to one or more factors specific to his physical, physiological, mental, economic, cultural or social identity;

16.

”Processing” of Personal Data means any operation or set of operations which are performed upon Personal Data, whether or not by automatic means, such as collection, recording, organisation, storage, adaptation or alteration, retrieval, consultation, use, disclosure by transmission, dissemination or otherwise making available, alignment or combination, blocking, erasure or destruction;

17.

”Case Summary” means general information on a case dealt with either by Eurojust or OLAF and describing the main features of elements of the case, but without containing any Personal Data;

18.

”Joint Investigation Team” means a Joint Investigation Team, as referred to in Article 13 of the Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters between the Member States of the European Union (8) and in the Framework Decision 2002/465/JHA on Joint Investigation Teams (9).

Point 2

Purpose of the Practical Agreement on arrangements of cooperation

1.

The purpose of this Practical Agreement on arrangements of cooperation is to enhance the fight against fraud, corruption or any other criminal offence or illegal activities affecting the European Communities' financial interests and to define to this end the modalities for a close co-operation between the Parties. The co-operation will take place with due regard to transparency, complementarity of tasks and coordination of efforts.

2.

This Practical Agreement on arrangements of cooperation does not modify any relevant legal rules and does not interfere with or amend the legal framework governing Eurojust or OLAF.

CHAPTER 2

CO-OPERATION

Point 3

Regular contacts and co-operation

1.

The Parties will maintain close and regular contacts. To this end, they will set up teams consisting for Eurojust of designated Eurojust National Members and/or their Assistants and for OLAF of the Competent OLAF Unit.

2.

The teams will meet regularly, at least quarterly. The meetings will be chaired by a representative of each Party in rotation, on the basis of an agenda agreed on beforehand.

3.

The teams will exchange Case Summaries in accordance with Point 5 and provide general feedback on the progress made and the activities performed in cases exchanged between the Parties with a view to reinforcing, if necessary, the co-operation.

4.

Moreover, the meetings and further contacts between the teams are intended

(a)

to reinforce common strategies on cases and to resolve practical problems in the co-operation which may arise from the application of this Practical Agreement on arrangements of cooperation;

(b)

to consult on matters of common interest in order to allow the Parties to achieve their respective objectives and co-ordinate their activities;

(c)

to support the development of priorities and strategies which are complementary to each other having regard to the priorities established in accordance with the respective legal framework of both Parties and the overall objective of enhancing the fight against fraud, corruption or any other criminal offence or illegal activities affecting the European Communities' financial interests within their respective competences;

(d)

to identify individual or joint activities, if any, that need to be taken thereafter with a view to a more efficient and better use of the resources of the Parties;

(e)

to help in coordinating the Parties' support and assistance of the national judicial authorities and of the authorities in charge of investigations and prosecutions.

5.

If necessary to improve co-operation, the teams may invite other Eurojust National Member(s), their Assistants and/or Eurojust and OLAF Staff to take part in a meeting.

6.

The designation of teams does not have any effect on direct contacts of OLAF Staff responsible for a specific case with one or more of the Eurojust National Members concerned and vice versa.

Point 4

General rules on operational co-operation

1.

The Parties may collaborate in accordance with their respective competences and tasks either at the request of OLAF or on the initiative of Eurojust. This collaboration includes in particular the exchange of Case Summaries with a view to identifying appropriate cases requiring co-operation in accordance with Point 5, the exchange of operational information in accordance with Point 6, the participation in operational meetings in accordance with Point 8 and the provision of such mutual assistance and advice as may be useful to the Parties for the efficient and effective fulfilment of their respective tasks.

2.

Before taking up collaboration with OLAF on a case concerning the protection of the European Communities' financial interests, Eurojust will verify in accordance with Article 26(3) of the Eurojust Decision that the competent authorities of the Member States concerned do not oppose the collaboration in such case.

3.

Unless otherwise specified in this Practical Agreement on arrangements of cooperation, collaboration and any kind of communication will take place directly between the person(s) or, as the case may be, the College in charge of the case.

To this end, the Parties will promptly inform each other after having taken up collaboration of the competent person(s) or, as the case may be, the College in charge of the case and his/her/their contact details.

4.

The Parties will inform each other of any action taken, responses received or other relevant developments or encountered difficulties in cases where they collaborate. This includes information on the decision to close or not to pursue a specific case.

Point 5

Exchange of Case Summaries

1.

With a view to identifying appropriate cases for collaboration, the Parties will inform each other as soon as possible via the transmission of Case Summaries of the existence of any case dealt with under their respective competences where:

in respect of Eurojust, it appears that the case is related to fraud, corruption or any criminal offence affecting the European Communities' financial interests,

in respect of OLAF, it appears that the case directly involves judicial co-operation between the competent national authorities of two or more Member States, or where the case concerns a Member State and the Community.

Unless otherwise stated when transmitting the Case Summary, the transmission of a Case Summary constitutes a request to the other Party (requested Party) to examine the necessity for close co-operation on a specific case.

2.

As soon as the requested Party has decided that a specific case, for which a Case Summary was transmitted, requires co-operation:

in respect of Eurojust, the College and/or the National Member(s) concerned,

in respect of OLAF, the Competent OLAF unit and/or the Director of OLAF and/or the OLAF Staff member responsible for the case

will inform the other Party of this decision without undue delay.

Information will also be provided when the requested Party decides that a case is not appropriate for co-operation.

3.

Nothing prevents one Party from directly requesting the other Party to collaborate in a specific case without exchanging Case Summaries beforehand.

Point 6

Exchange of case-related information

1.

When collaborating on a specific case, the Parties will exchange any necessary information, including personal data, in order to achieve the purpose of this Practical Agreement on arrangements of cooperation as set forth in Point 2. Any exchange of information takes place within the limits of their respective competences and as far as allowed under their respective legal framework and this Practical Agreement on arrangements of cooperation.

2.

The Requesting Party will notify the other Party of the purpose for which the information is requested. In the case of a spontaneous transfer of information, the Party providing information will notify the other Party of the purpose for which the information is supplied.

3.

Personal Data transmitted from OLAF to Eurojust will be transmitted:

directly to the College, when the case falls within the competence of the College, or

directly to the Eurojust National Member(s) concerned, when the case falls within the competence of one or more of the Eurojust National Members.

4.

The respective Eurojust National Member(s) concerned with a case may transmit personal data to OLAF.

5.

Information not containing Personal Data can be exchanged between the Parties also via other channels, in particular via the teams.

Point 7

Exchange of strategic information

Within the limits of their respective competences, the Parties will exchange strategic information necessary for the accomplishment of the missions of each Party, either spontaneously or on specific request. Strategic information may include:

trends in criminality related to fraud, corruption or any other illegal activities affecting the European Communities' financial interests,

operational structures of the organisations implicated in these activities, as well as the links existing between these organisations operating inside or outside the European Union,

strategies, modus operandi, techniques and the financing of these organisations.

Point 8

Operational and strategic meetings

1.

When operational meetings, organised by Eurojust, deal with cases the purpose of which is to co-ordinate investigations and prosecutions regarding the protection of the European Communities' financial interests, the participation of OLAF will, at the initiative of the Eurojust National Members concerned, be at the invitation of the President of the College.

2.

OLAF may also participate in strategic meetings, organised by Eurojust, dealing with the protection of the European Communities' financial interests, at the invitation of the President of the College and with the approval of the Eurojust National Members concerned.

3.

OLAF may also be invited by the President of the College to participate in operational and strategic meetings on its own request provided that the competent national authorities concerned do not oppose such participation.

4.

Eurojust National Members and their Assistants, the Administrative Director, Eurojust Staff and, where appropriate, Liaison Magistrates and Liaison Prosecutors at Eurojust may also attend meetings organised by OLAF at the invitation of OLAF.

Point 9

Joint Investigation Teams

1.

If either Eurojust or OLAF participates in a Joint Investigation Team set up by the Member States related to fraud, corruption or any criminal offence affecting the European Communities' financial interests, the Party will, when appropriate, inform the other Party and propose to the Member States to consider inviting the other Party to participate in the Joint Investigation Team.

2.

The Parties may assist the Member States in the setting up of the Joint Investigation Team.

3.

Eurojust and OLAF, acting separately or together, may recommend to the national authorities of the Member States the setting up of Joint Investigation Teams when the information they possess shows the usefulness of doing so.

Point 10

Co-operation in the field of professional training, seminars and workshops

The Parties will co-operate in the field of professional training, seminars and workshops:

by informing each other of relevant activities which they organise and which may be of common interest, and, when appropriate, by inviting each other to these activities,

by organising joint activities in this field.

CHAPTER 3

PROTECTION OF PERSONAL DATA

Point 11

General principles

1.

The transmission of Personal Data between the Parties and their Processing will take place in accordance with:

in respect of Eurojust, the Eurojust Decision and the Rules of Procedure on the Processing and Protection of Personal Data at Eurojust,

in respect of OLAF, Regulation (EC) No 45/2001 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2000 on the protection of individuals with regard to the processing of Personal Data by the Community institutions and bodies and on the free movement of such data.

2.

When transmitting the information, the Party may notify the other Party of any restriction on the use of the provided information. This includes possible access restrictions, restrictions on transmission to the competent authorities of the Member States and terms for deletion or destruction. Notification may also be given at a later stage, when the need for such restrictions becomes apparent after the transfer.

3.

As far as allowed under the respective legal frameworks, the Parties may further process information obtained from the other Party under this Practical Agreement on arrangements of cooperation for the purpose of achieving the objectives of this Practical Agreement on arrangements of cooperation as set forth in Point 2.

Point 12

Documentation

Each Party will maintain a record of the transmission and receipt of Personal Data communicated to the other Party under this Practical Agreement on arrangements of cooperation.

Point 13

Data security

The Parties will inform each other of the technical measures and organisational arrangements, which they have taken in accordance with the respective law applicable to the Parties, to protect Personal Data against accidental or unlawful destruction, accidental loss or unauthorised disclosure, alteration, access or any unauthorised form of Processing. The Parties in particular ensure that only those authorised to access Personal Data can have access to such data.

Point 14

Rights of data subjects

The transmitting Party will be consulted by the other Party before it takes a final decision on the request by an individual to have access to, and to request the correction, blocking or deletion of, Personal Data concerning him transmitted under this Practical Agreement on arrangements of cooperation, in accordance with the applicable Data Protection Provisions of the Party to which the request is addressed.

Point 15

Correction and deletion of information

1.

Each Party will immediately inform the other Party in all cases where information which has been transmitted to or received from that Party is corrected or deleted, stating the reasons. It will also inform the other Party in cases where it emerges that the information should not have been transmitted.

2.

When the transmitting Party informs the receiving Party that it has corrected or deleted information previously transmitted, or that the information should not have been transmitted, the receiving Party will correct or delete the information accordingly.

3.

When a Party has reason to assume that information received from the other Party is not accurate, or no longer up to date, it will inform the other Party. This Party will verify the data and inform the other Party of the outcome of such verification.

4.

In cases where Personal Data received from a Party and transmitted onward to a third party is corrected or deleted afterwards, the onward transmitting Party will inform that third party thereof.

Point 16

Time limits for the storage of Personal Data

Personal Data will be stored in accordance with the respective laws applicable to the Parties.

CHAPTER 4

FINAL PROVISIONS

Point 17

Evaluation of co-operation

1.

During the meetings of the teams set out in Point 3, the Parties will evaluate periodically the application of this Practical Agreement on arrangements of cooperation and the necessity for amendments.

2.

The President of Eurojust and the Director of OLAF, or their nominees, will consult each other regularly on the application of this Practical Agreement on arrangements of cooperation. They will meet at least once a year to oversee the evaluation process conducted by the teams.

3.

The Parties will provide information on their collaboration in their respective annual reports.

Point 18

Amendments

1.

This Practical Agreement on arrangements of cooperation may be amended by mutual consent of the Parties at any time, provided that these amendments are approved in accordance with the procedures established for obtaining approval for this Practical Agreement on arrangements of cooperation.

2.

The Parties will enter into consultations with respect to the amendment of this Practical Agreement on arrangements of cooperation at the request of either of them.

Point 19

Relation to other instruments

This Practical Agreement on arrangements of cooperation replaces the Memorandum of Understanding between Eurojust and OLAF, dated 14 April 2003.

Point 20

Entry into force

This Practical Agreement on arrangements of cooperation will enter into force on the first day after its signature.

Done at Brussels, this twenty fourth of September two thousand and eight, in two copies in the English language.

For Eurojust

José Luís LOPES DA MOTA

President

For OLAF

Franz-Hermann BRÜNER

Director


(1)  OJ L 63, 6.3.2002, p. 1.

(2)  OJ C 286, 22.11.2002, p. 1.

(3)  OJ L 136, 31.5.1999, p. 20.

(4)  OJ L 136, 31.5.1999, p. 1.

(5)  OJ L 136, 31.5.1999, p. 8.

(6)  OJ C 68, 19.3.2005, p. 1.

(7)  OJ L 8, 12.1.2001, p. 1.

(8)  OJ C 197, 12.7.2000, p. 3.

(9)  OJ L 162, 20.6.2002, p. 1.


IV Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN

Kommissionen

9.12.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 314/8


Eurons växelkurs (1)

8 december 2008

(2008/C 314/03)

1 euro=

 

Valuta

Kurs

USD

US-dollar

1,2854

JPY

japansk yen

120,10

DKK

dansk krona

7,4497

GBP

pund sterling

0,86510

SEK

svensk krona

10,4150

CHF

schweizisk franc

1,5590

ISK

isländsk krona

290,00

NOK

norsk krona

9,1270

BGN

bulgarisk lev

1,9558

CZK

tjeckisk koruna

25,712

EEK

estnisk krona

15,6466

HUF

ungersk forint

264,45

LTL

litauisk litas

3,4528

LVL

lettisk lats

0,7093

PLN

polsk zloty

3,8875

RON

rumänsk leu

3,8795

SKK

slovakisk koruna

30,195

TRY

turkisk lira

2,0341

AUD

australisk dollar

1,9377

CAD

kanadensisk dollar

1,6067

HKD

Hongkongdollar

9,9633

NZD

nyzeeländsk dollar

2,3690

SGD

singaporiansk dollar

1,9400

KRW

sydkoreansk won

1 865,53

ZAR

sydafrikansk rand

13,1246

CNY

kinesisk yuan renminbi

8,8436

HRK

kroatisk kuna

7,1948

IDR

indonesisk rupiah

14 974,91

MYR

malaysisk ringgit

4,6756

PHP

filippinsk peso

62,470

RUB

rysk rubel

36,0075

THB

thailändsk baht

45,702

BRL

brasiliansk real

3,1580

MXN

mexikansk peso

17,3209


(1)  

Källa: Referensväxelkurs offentliggjord av Europeiska centralbanken.


UPPLYSNINGAR FRÅN MEDLEMSSTATERNA

9.12.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 314/9


Medlemsstaternas uppgifter om statligt stöd som beviljats med stöd av kommissionens förordning (EG) nr 1628/2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på stöd till statligt regionalt investeringsstöd

(Text av betydelse för EES)

(2008/C 314/04)

Stöd nr

XR 16/08

Medlemsstat

Polen

Region

Lubuskie

Namnet på stödordningen eller namnet på det företag som får stöd för särskilda ändamål som komplement

Program pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji i na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją, przeznaczonych dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Gorzowa Wlkp. oraz na terenie specjalnych stref ekonomicznych usytuowanych w obrębie miasta Gorzowa Wlkp.

Rättslig grund

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. z 2006 r. Dz.U. nr 121, poz. 844 ze zm.).

Uchwała nr XI/158/2007 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji i na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją, przeznaczonych dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Gorzowa Wlkp. oraz na terenie specjalnych stref ekonomicznych usytuowanych w obrębie miasta Gorzowa Wlkp.

Typ av stödåtgärd

Stödordning

Beräknade utgifter per år (i miljoner i nationell valuta)

1 miljoner PLN

Högsta tillåtna stödnivå

50 %

Överensstämmer med artikel 4 i förordningen

Datum för genomförande

9.6.2007

Varaktighet

31.12.2013

Ekonomisk sektor

Alla sektorer som är berättigade till regionalt investeringsstöd

Den beviljande myndighetens namn och adress

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

ul. Sikorskiego 3–4

PL-66-400 Gorzów Wlkp

tel. (48-95) 721 95 27

e-mail: wojnicka@um.gorzow.pl

Adressen till den webbplats där stödordningen är offentliggjord

http://www.wojewodalubuski.pl/download.php?what=../dzienniki/2007/duwl52.pdf

Övriga upplysningar


Stöd nr

XR 41/08

Medlemsstat

Belgien

Region

Brabant wallon (Tubize); Namur (Dinant, Houyet, Rochefort, Sambreville et Somme-Leuze); Liège (Awans, Dison, Engis, Flémalle, Grâce-Hollogne, Herstal, Liège, Oupeye, Saint-Nicolas, Seraing, Verviers et Visé); Luxembourg (Bastogne, Bertogne, La roche-en Ardenne, Libin, Libramont-Chevigny, Marche-en-Famenne, Neufchâteau, Tellin et Vielsalm).

Namnet på stödordningen eller namnet på det företag som får stöd för särskilda ändamål som komplement

Incitants en favour des entreprises (grandes entreprises et PME) objectif convergence

Rättslig grund

Arrêté du GW du 6 mai 2006 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 janvier 2008; Arrêté du GW du 6 mai 2006 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des PME modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 janvier 2008; Arrêté du GW du 6 décembre 2006 déterminant les zones de développement pour la période 2007-2013

Typ av stödåtgärd

Stödordning

Beräknade utgifter per år (i miljoner i nationell valuta)

18,7 miljoner EUR

Högsta tillåtna stödnivå

15 %

Överensstämmer med artikel 4 i förordningen

Datum för genomförande

8.2.2008

Varaktighet

31.12.2013

Ekonomisk sektor

Alla sektorer som är berättigade till regionalt investeringsstöd

Den beviljande myndighetens namn och adress

Direction générale de l'Économie et de l'Emploi

Direction de la Politique économique

Place de la Wallonie, 1, bât. 1

B-5100 Jambes

Adressen till den webbplats där stödordningen är offentliggjord

http://wallex.wallonie.be

Övriga upplysningar


V Yttranden

ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN

Kommissionen

9.12.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 314/11


Ansökningsomgång för arbetsprogrammet ”Kapacitet” i Europeiska gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration

(2008/C 314/05)

Härmed tillkännages inledningen av en ansökningsomgång för arbetsprogrammet ”Kapacitet” i Europeiska gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007–2013).

Förslag som rör nedanstående ansökningsomgång kan lämnas in.

Det särskilda programmet ”Kapacitet”

Del

:

Forskningsinfrastruktur

Ansökningsomgångens identifieringskod

:

FP7-INFRASTRUCTURES-2009-1

Ansökningsomgången avser det arbetsprogram som antagits genom kommissionens beslut K(2008) 4566 av den 26 augusti 2008.

Information om ansökningsomgångens budget, bestämmelser, sista inlämningsdag samt arbetsprogrammet och vägledning för sökande om inlämning av förslag finns på webbplatsen för CORDIS: http://cordis.europa.eu/fp7/calls/


FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV DEN GEMENSAMMA HANDELSPOLITIKEN

Kommissionen

9.12.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 314/12


Planerat avslutande av klagomål 2007/2001

(2008/C 314/06)

Europeiska kommissionen har tagit emot flera klagomål avseende en diskriminerande skatteavgift som tas ut i Rumänien när ett motorfordon för första gången registreras inom landets territorium. Europeiska kommissionens generalsekretariat har registrerat ett stort antal klagomål och skrivelser avseende avgiften. Klagomålen har registrerats under referensnumren 2007/4078, 2007/4079, 2007/4151 och övrig korrespondens från berörda EU-medborgare har behandlats inom ramen för huvuddokumentet med referensnummer 2007/2001.

Kommissionens ansvariga generaldirektorat har avslutat sin undersökning av ärendet. För att på ett korrekt sätt informera käranden och alla andra berörda personer har kommissionen beslutat att offentliggöra detta tillkännagivande, varigenom den uttrycker sin avsikt att avsluta ärendet.

Även om det är tydligt att det på gemenskapsnivå inte finns någon harmonisering av de skatter som tas ut för personbilar och att medlemsstaterna därmed kan ta ut sådana skatter samt besluta om deras storlek och metoder för tillämpning, begränsas denna frihet av bestämmelserna i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskaperna (EG), särskilt artikel 90, som utesluter all diskriminerande beskattning av produkter som härrör från andra medlemsstater.

De rumänska bestämmelserna om registrering av bilar förefaller inte stå i överensstämmelse med artikel 90 i EG-fördraget. Följaktligen inledde kommissionen den 23 mars 2007 ett överträdelseförfarande genom att rikta en formell underrättelse (IP/07/372) till Rumänien. Kommissionen hänvisade till EG-domstolens rättspraxis. Domstolen har konsekvent konstaterat att när det gäller en engångsskatt på nya och begagnade motorfordon får inte skatten på ett begagnat motorfordon från en annan medlemsstat överstiga det återstående beloppet som ingår i marknadsvärdet på en liknande begagnad bil som redan som ny registrerades i den medlemsstaten. Medlemsstaterna ska därför, i samband med importerade motorfordon, ta hänsyn till den värdeminskning som har uppstått.

Rumänien godtog den formella underrättelsen och utarbetade allmänna riktlinjer. På grundval av dessa utfomades nödvändiga ändringar tillsammans med en metod för att beräkna beloppet för bilregistreringsavgiften och de värden som ska användas för detta ändamål, inklusive en fast värdeminskningstabell. De nödvändiga ändringarna har inte antagits inom de tidsfrister som har fastställts.

Den 28 november 2007 sände kommissionen ett motiverat yttrande till Rumänien där den begär att landet ska anpassa sig till gemenskapens lagstiftning så som den tolkas av EG-domstolen (IP/07/1799). Detta följdes av ett antal tekniska möten och diskussioner om olika versioner av ett utkast till lagstiftning, som resulterade i att Rumänien den 21 april 2008 antog regeringsförordning nr 50/2008 (offentliggjord i Rumäniens officiella tidning den 25 april 2008) som ändrade den bestridda lagstiftningen. Den rumänska regeringen har också godkänt de metodologiska normerna för tillämpningen av regeringsförordning nr 50/2008 genom att integrera avsnitt V Fastställande av den reella värdeminskningen av begagnade motorfordon i tillämpningen av den förbättrade värdeminskningstabell som finns i bilaga 4 i regeringsförordningen. Därmed garanteras att hänsyn tas till den faktiska värdeminskningen på begagnade motorfordon när registreringsavgiften beräknas.

I ovannämnda rumänska lagstiftning togs en diskriminerande korrelationskoefficient bort och en korrekt definition infördes av ”ett nytt motorfordon” och den skattskyldige gavs rätt att genomföra en individuell värdering av sitt motorfordon för att därigenom beräkna dess verkliga värdeminskning. Slutligen klargjorde lagstiftningen hur värdeminskningen på begagnade motorfordon beräknas.

Mot bakgrund av denna information anser kommissionens ansvariga generaldirektorat att de rumänska myndigheterna har vidtagit lämpliga åtgärder för att säkerställa förenligheten med gemenskapens lagstiftning och det förefaller för närvarande som om den rumänska lagstiftningen om bilregistreringsavgifter har anpassats till artikel 90 i EG-fördraget.

Det ansvariga generaldirektoratet föreslår därför att kommissionen avslutar ärendet.


FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

Kommissionen

9.12.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 314/14


Förhandsanmälan av en koncentration

(Ärende COMP/M.5358 – Arizona/Abieta)

(Text av betydelse för EES)

(2008/C 314/07)

1.

Kommissionen mottog den 2 december 2008 en anmälan om en föreslagen koncentration enligt artikel 4 och till följd av ett hänskjutande enligt artikel 4.5 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1), genom vilken företaget Arizona Chemical GmbH (Arizona, Tyskland), som tillhör Arizona Chemical Group, på det sätt som avses i artikel 3.1 b i rådets förordning, förvärvar fullständig kontroll över företaget Abieta Chemie GmbH (Abieta, Tyskland) genom förvärv av aktier.

2.

De berörda företagen bedriver följande affärsverksamhet:

Arizona: Raffinering, förädling och försäljning av oleokemikalier,

Abieta: Produktion och försäljning av hartstvål, som används som emulgeringsmedel.

3.

Kommissionen har vid en preliminär granskning kommit fram till att den anmälda koncentrationen kan omfattas av förordning (EG) nr 139/2004, dock med det förbehållet att ett slutligt beslut i denna fråga fattas senare.

4.

Kommissionen uppmanar berörda tredje parter att till den lämna eventuella synpunkter på den föreslagna koncentrationen.

Synpunkterna ska ha kommit in till kommissionen senast tio dagar efter detta offentliggörande. Synpunkterna kan sändas till kommissionen per fax ((32-2) 296 43 01 eller 296 72 44) eller per post, med angivande av referens COMP/M.5358 – Arizona/Abieta, till

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för konkurrens

Registreringsenheten för företagskoncentrationer

J-70

B-1049 Bryssel


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1.


9.12.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 314/s3


NOT TILL LÄSAREN

EU-institutionerna har beslutat att deras texter inte längre ska innehålla en hänvisning till den senaste ändringen av den ifrågavarande rättsakten.

Såvida inte annat anges, avser därför hänvisningarna i de texter som här offentliggörs rättsakter i deras gällande lydelse.