ISSN 1725-2504

Europeiska unionens

officiella tidning

C 189

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

51 årgången
26 juli 2008


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

II   Meddelanden

 

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN

 

Kommissionen

2008/C 189/01

Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget – Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningar ( 1 )

1

2008/C 189/02

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.5184 – Arcapita/Freightliner) ( 1 )

5

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN

 

Europaparlamentet

2008/C 189/03

Konferensen mellan organ för EG- och EU-frågor (COSAC) – Bidrag antaget vid COSACs 39:e sammanträde – Brdo pri Kranju den 7–8 maj 2008

6

 

Kommissionen

2008/C 189/04

Eurons växelkurs

9

 

UPPLYSNINGAR FRÅN MEDLEMSSTATERNA

2008/C 189/05

Medlemsstaternas uppgifter om statligt stöd som beviljats med stöd av kommissionens förordning (EG) nr 1628/2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på stöd till statligt regionalt investeringsstöd ( 1 )

10

 

V   Yttranden

 

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV DEN GEMENSAMMA HANDELSPOLITIKEN

 

Kommissionen

2008/C 189/06

Tillkännagivande om att giltighetstiden för vissa utjämningsåtgärder beträffande import av sänglinne av bomull med ursprung i Indien snart kommer att löpa ut

12

 

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

 

Kommissionen

2008/C 189/07

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.5229 – OMV/Lehman/Met/JV) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande ( 1 )

13

2008/C 189/08

Statligt stöd — Frankrike (Artiklarna 87–89 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen) – Kommissionens tillkännagivande enligt artikel 88.2 i EG-fördraget – Återkallande av anmälan – Statligt stöd C 51/07 (f.d. N 530/07) – Stöd från Agence de l'innovation industrielle för VHD-programmet ( 1 )

14

 

ANDRA AKTER

 

Kommissionen

2008/C 189/09

Meddelande om en ansökan enligt artikel 30 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG – Förlängning av tidsfristen – Ansökan från en medlemsstat

15

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

 


II Meddelanden

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN

Kommissionen

26.7.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 189/1


Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget

Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningar

(Text av betydelse för EES)

(2008/C 189/01)

Datum för antagande av beslutet

20.5.2008

Stöd nr

N 598/06

Medlemsstat

Spanien

Region

Andalucía

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Ayudas de finalidad regional a la inversión y al empleo ligado a la inversión, ayudas en favor de las PYMES para consultaría e incentivos a la creación de pequeñas empresas y a la fase inicial de desarrollo de las pequeñas empresas por la Administración de la Junta de Andalucía en el 2007, 2008 y 2009

Rättslig grund

Decreto no 21/2007 de 30 de enero, por el que se establece el marco regulador de las ayudas de finalidad regional y en favor de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) que se concedan por la Administración de la Junta de Andalucía en los años 2007, 2008 y 2009

Typ av stödåtgärd

Stödordning

Syfte

Regional utveckling, små och medelstora företag, sysselsättning

Stödform

Bidrag, räntestöd, mjukt lån

Budget

Totalt planerat stödbelopp: 888 miljoner EUR

Stödnivå

40 %, 50 %, 60 %

Varaktighet

2008-31.12.2009

Ekonomisk sektor

Alla sektorer

Den beviljande myndighetens namn och adress

Junta de Andalucía

Consejería de la Presidencia

Plaza de la Contratación no 3

E-41071 Sevilla

Övriga upplysningar

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Datum för antagande av beslutet

7.5.2008

Stöd nr

N 741/07

Medlemsstat

Spanien

Region

Canarias

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Modificación del régimen de ayudas de Estado

N 376/06 — Zona Especial Canaria (ZEC)

Rättslig grund

Propuesta de disposición transitoria del Borrador del Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley no 19/94 de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, en materia de incentivos fiscales en la imposición indirecta, la reserva para inversiones en Canarias y la Zona Especial Canaria.

Real Decreto-Ley no 12/2006, de 29 de diciembre, por el que se modifican la Ley no 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, y el Real Decreto-Ley no 2/2000, de 23 de junio

Typ av stödåtgärd

Stödordning

Syfte

Regional utveckling

Stödform

Skattelättnad

Budget

Beräknade utgifter per år: 20,8 miljoner EUR

Totalt planerat stödbelopp: 104 miljoner EUR

Stödnivå

40 %

Varaktighet

1.1.2009-31.12.2013

Ekonomisk sektor

Alla sektorer

Den beviljande myndighetens namn och adress

Ministerio de Economía y Hacienda

C/ Alcalá no 9

E-28071 Madrid

Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias

Avda. José Manuel Guimerá no 10

E-38071 Santa Cruz de Tenerife

Övriga upplysningar

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Datum för antagande av beslutet

16.4.2008

Stöd nr

NN 22/08

Medlemsstat

Spanien

Region

Canarias

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Arbitrio sobre las Importaciones y Entregas de Mercancías en las Islas Canarias (AIEM)

Rättslig grund

Council Decision of 20 June 2002 on the AIEM tax applicable in the Canary Islands

Ley no 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico y Fiscal de Canarias

Ley no 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social

Ley no 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones

Typ av stödåtgärd

Stödordning

Syfte

Regional utveckling

Stödform

Skattelättnad

Budget

Beräknade utgifter per år: 104 miljoner EUR

Totalt planerat stödbelopp: 520 miljoner EUR

Stödnivå

40 %

Varaktighet

1.1.2007-31.12.2011

Ekonomisk sektor

Tillverkningsindustrin, kemisk industri och läkemedelsindustri, jordbruk

Den beviljande myndighetens namn och adress

Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias

Avda. José Manuel Guimerá no 10

E-38071 Santa Cruz de Tenerife

Övriga upplysningar

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Datum för antagande av beslutet

30.4.2008

Stöd nr

NN 25/08

Medlemsstat

Tyskland

Region

Nordrhein-Westfalen

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Risikoabschirmung WestLB

Rättslig grund

Typ av stödåtgärd

Individuellt stöd

Syfte

Undsättning av företag i svårigheter

Stödform

Garanti

Budget

Totalt planerat stödbelopp: 5 000 miljoner EUR

Stödnivå

Varaktighet

8.2.2008-8.8.2008

Ekonomisk sektor

Finansförmedling

Den beviljande myndighetens namn och adress

Land Nordrhein-Westfalen

Stadttor 1

D-40219 Düsseldorf

Övriga upplysningar

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Datum för antagande av beslutet

2.7.2008

Stöd nr

N 103/08

Medlemsstat

Rumänien

Region

NUTS II

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Schema de ajutor de stat privind dezvoltarea regională prin stimularea investiţiilor

Rättslig grund

Proiectul de Hotărâre de Guvern privind dezvoltarea regională prin stimularea investiţiilor

Typ av stödåtgärd

Stödordning

Syfte

Regional utveckling, sysselsättning

Stödform

Bidrag

Budget

Totalt planerat stödbelopp: 2 070 miljoner RON

Stödnivå

50 %

Varaktighet

31.12.2012

Ekonomisk sektor

Alla sektorer

Den beviljande myndighetens namn och adress

Ministerul Economiei și Finanţelor

Strada Apolodor nr. 17, sector 5

Bucureşti, România

Övriga upplysningar

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


26.7.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 189/5


Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration

(Ärende COMP/M.5184 – Arcapita/Freightliner)

(Text av betydelse för EES)

(2008/C 189/02)

Kommissionen beslutade den 18 juli 2008 att inte göra invändningar mot den anmälda koncentrationen ovan och att förklara den förenlig med den gemensamma marknaden. Beslutet grundar sig på artikel 6.1 b i rådets förordning (EG) nr 139/2004. Beslutet i sin helhet finns endast på engelska och kommer att offentliggöras efter det att alla eventuella affärshemligheter har tagits bort. Det kommer att finnas tillgängligt

på kommissionens webbplats för konkurrens (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Denna webbplats ger olika möjligheter att hitta enskilda beslut i koncentrationsärenden, även uppgifter om företag, ärendenummer, datum och sektorer,

i elektronisk form på EUR-Lex webbplats, under dokument nummer 32008M5184. EUR-Lex ger tillgång till gemenskapsrätten via Internet (http://eur-lex.europa.eu).


IV Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN

Europaparlamentet

26.7.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 189/6


Konferensen mellan organ för EG- och EU-frågor (COSAC)

Bidrag antaget vid COSACs 39:e sammanträde

Brdo pri Kranju den 7–8 maj 2008

(2008/C 189/03)

1.   Parlamentens roll efter Lissabonfördraget

1.1

COSAC välkomnar undertecknandet av Lissabonfördraget och dess ratificering av 13 medlemsstater (1) och uppmanar parlamenten och medborgarna i övriga medlemsstater att stödja fördraget.

1.2

COSAC välkomnar den förstärkta roll som de nationella parlamenten ges i Lissabonfördraget, vilket förbättrar deras möjligheter att delta i EU:s beslutsfattande. COSAC konstaterar att det är de nationella parlamentens sak att utveckla mekanismer för att utnyttja sina utökade rättigheter.

1.3

COSAC uppmärksammar Europaparlamentets 50-årsjubileum och framför sin respekt för dess arbete för att engagera EU:s medborgare direkt i EU:s beslutsfattande. COSAC anser vidare att Lissabonfördragets bestämmelser om en förstärkt roll för Europaparlamentet som medlagstiftare kommer att bidra till att ge ökad legitimitet åt beslut som fattas på EU-nivå.

1.4

För att de nationella parlamentens nya rättigheter enligt Lissabonfördraget ska kunna utövas kan COSAC själv, liksom IPEX (Interparliamentary EU Information Exchange) och de nationella parlamentens ständiga representanter i Europeiska unionen spela en viktig roll i dialogen mellan de nationella parlamenten. För detta krävs också full medverkan från EU:s institutioner.

1.5

COSAC uppmanar de nationella parlamenten och Europaparlamentet att införa och främja sina kommunikationsstrategier för att informera medborgarna om Lissabonfördragets bestämmelser.

2.   Samarbete med Europeiska unionens institutioner

2.1

Den mekanism varigenom kommissionen överför alla sina nya förslag och samrådsdokument direkt till de nationella parlamenten ses som positiv. Den har dessutom underlättat de nationella parlamentens bevakning av EU-frågorna.

2.2

COSAC erkänner kommissionens ansträngningar att svara på de nationella parlamentens yttranden. COSAC uppmanar dock kommissionen – på samma sätt som vid COSACs 37:e sammanträde i Berlin och COSACs 38:e sammanträde i Estoril – att förse de nationella parlamenten med en utvärdering av de åtgärder som kommissionen hittills infört, eller planerar att införa, för att beakta dessa yttranden i den fortsatta utformningen av politiken och i kommissionens årliga lagstiftnings- och arbetsprogram.

2.3

COSAC uppmanar kommissionen att

a)

förse de nationella parlamenten direkt med information om innehållet i och det exakta datumet för offentliggörandet av nya förslag och samrådsdokument som den kommer att offentliggöra,

b)

tillhandahålla sina svar på de yttranden som de nationella parlamenten lämnar, inte enbart till de nationella parlament som lämnade dem, Europaparlamentet och rådet, utan även till övriga nationella parlament,

c)

förse de nationella parlamenten direkt med en veckoförteckning över alla nya dokument som kommissionen offentliggör.

2.4

Mot bakgrund av bestämmelserna i Lissabonfördraget uppmuntrar COSAC också kommissionen, rådet och Europaparlamentet att skapa en mekanism för att informera de nationella parlamenten när den slutliga översättningen av ett lagförslag överlämnas till det berörda nationella parlamentet och ange det datum då åttaveckorsfristen för att yttra sig om förslaget löper ut. COSAC framhåller att det skulle vara till nytta om kommissionen dessutom via en separat kanal kunde överlämna förslag för vilka mekanismen för tidig varning är tillämplig.

2.5

COSAC anser att dialogen mellan kommissionen och de nationella parlamenten om enskilda förslag bör fortsätta efter ikraftträdandet av Lissabonfördraget, eftersom åsiktsutbyten i sakfrågor mellan de nationella parlamenten och kommissionen avsevärt ökar öppenheten och den demokratiska legitimiteten för EU:s lagstiftningsprocess.

3.   Lissabonstrategin och de nationella parlamenten

3.1

COSAC välkomnar slutsatserna från Europeiska rådets möte den 13–14 mars 2008 i Bryssel. COSAC anser att den nya treåriga cykeln för strategin för tillväxt och sysselsättning och den tidsram och de principer som antogs för paketet för energi och klimatförändring är av stor betydelse för EU-medborgarnas ekonomiska och sociala liv.

3.2

COSAC uppmärksammar att Europeiska rådet uppmanade kommissionen och medlemsstaterna att förstärka deltagandet av berörda intressenter i Lissabonstrategin. I detta sammanhang uppmuntrar COSAC de nationella parlamenten att spela en mer aktiv roll i genomförandet av den förnyade Lissabonstrategin.

3.3

COSAC anser att innovation och kreativitet liksom jämställdhet mellan kvinnor och män och lika möjligheter för EU:s medborgare är viktiga faktorer för den framtida tillväxten. För att fullfölja EU:s ambitioner inom detta område uppmuntrar COSAC medlemsstaterna att alltmer effektivt investera i innovation och forskning för att uppnå FoU-investeringsmålet på 3 procent. COSAC noterar Europeiska rådets inbjudan till medlemsstaterna och uppmanar alla nationella parlament att bevaka framstegen i att uppnå de nationella FoU-investeringsmålen genom de nationella reformprogrammen.

3.4

COSAC framhåller de möjligheter som fri rörlighet för kunskap, kallad den femte friheten, kan erbjuda för målen i den förnyade Lissabonstrategin.

3.5

COSAC påminner EU:s institutioner om vikten av tjänstesektorn, där merparten av de nya sysselsättningsmöjligheterna skapas i dag. Fri rörlighet för tjänster är av stor betydelse för att uppnå detta samtidigt som skillnaderna mellan medlemsstaternas nationella arbetsmarknadsmodeller måste erkännas.

4.   Området frihet, säkerhet och rättvisa

4.1

COSAC välkomnar anslutningen av nio medlemsstater till Schengenområdet och förväntar sig att Bulgarien och Rumänien så småningom också kommer att ansluta sig till Schengenområdet enligt den tidsplan som de två länderna antagit. Utvidgningen av Schengenområdet är ett viktigt resultat som stöder den fria rörligheten för personer, en av EU:s grundläggande friheter.

4.2

Samtidigt betonar COSAC att utvecklingen och införandet av den andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II) förblir en prioriterad fråga och att systemet måste införas i tid enligt den överenskomna tidsgränsen september 2009.

4.3

COSAC fäster stor vikt vid samarbetet mellan Europeiska unionen och länderna på västra Balkan inom inrikesfrågor, eftersom detta är ett av de mest framträdande områdena i deras samarbete. Samarbetet leder till ökad säkerhet i länderna på västra Balkan och följaktligen i Europeiska unionen som helhet.

4.4

COSAC anser att den verksamhet som EU och länderna på västra Balkan för närvarande bedriver gemensamt inom området inrikesfrågor, framför allt bekämpandet av den organiserade brottsligheten och korruptionen, kommer att bygga upp samarbetet mellan polismyndigheter på västra Balkan och bidra till att EU:s säkerhetsnormer införs i området. De kommer att ge länderna på västra Balkan medel och förebilder för de bästa metoderna för att öka sitt åtagande att utveckla och driva egna sådana mekanismer.

4.5

COSAC välkomnar att Europeiska kommissionen inlett en dialog med länderna på västra Balkan om liberalisering av viseringspolitiken och uppmanar EU:s institutioner, medlemsstaterna och länderna på västra Balkan att se till att ytterligare åtgärder vidtas av alla som är engagerade inom området.

5.   Utsikter till EU-medlemskap för länderna på västra Balkan

5.1

COSAC ser en framtid inom Europeiska unionen för alla länder på västra Balkan. Därvid välkomnar COSAC respektive lands egna insatser för att uppfylla de fastställda kriterierna.

5.2

Varje ansökarland måste uppfylla alla kriterier för att uppnå medlemskap i EU och COSAC anser att visionen om att återförena Europa inte kan genomföras utan integration av västra Balkan, och därför måste EU fortsätta sina ansträngningar att stödja länderna på västra Balkan genom att hjälpa dem att uppfylla medlemskapskriterierna.


(1)  Den 8 maj 2008.


Kommissionen

26.7.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 189/9


Eurons växelkurs (1)

25 juli 2008

(2008/C 189/04)

1 euro=

 

Valuta

Kurs

USD

US-dollar

1,5734

JPY

japansk yen

168,77

DKK

dansk krona

7,4619

GBP

pund sterling

0,78880

SEK

svensk krona

9,4610

CHF

schweizisk franc

1,6268

ISK

isländsk krona

127,51

NOK

norsk krona

8,0815

BGN

bulgarisk lev

1,9558

CZK

tjeckisk koruna

23,595

EEK

estnisk krona

15,6466

HUF

ungersk forint

231,35

LTL

litauisk litas

3,4528

LVL

lettisk lats

0,7032

PLN

polsk zloty

3,2080

RON

rumänsk leu

3,5675

SKK

slovakisk koruna

30,385

TRY

turkisk lira

1,8966

AUD

australisk dollar

1,6438

CAD

kanadensisk dollar

1,5968

HKD

Hongkongdollar

12,2698

NZD

nyzeeländsk dollar

2,1159

SGD

singaporiansk dollar

2,1407

KRW

sydkoreansk won

1 584,41

ZAR

sydafrikansk rand

11,9481

CNY

kinesisk yuan renminbi

10,7275

HRK

kroatisk kuna

7,2182

IDR

indonesisk rupiah

14 352,55

MYR

malaysisk ringgit

5,1129

PHP

filippinsk peso

69,143

RUB

rysk rubel

36,7435

THB

thailändsk baht

52,608

BRL

brasiliansk real

2,4808

MXN

mexikansk peso

15,7525


(1)  

Källa: Referensväxelkurs offentliggjord av Europeiska centralbanken.


UPPLYSNINGAR FRÅN MEDLEMSSTATERNA

26.7.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 189/10


Medlemsstaternas uppgifter om statligt stöd som beviljats med stöd av kommissionens förordning (EG) nr 1628/2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på stöd till statligt regionalt investeringsstöd

(Text av betydelse för EES)

(2008/C 189/05)

Stöd nr

XR 12/07

Medlemsstat

Irland

Region

Border Midlands and West Region, Southern and Eastern Region

Namnet på stödordningen eller namnet på det företag som får stöd för särskilda ändamål som komplement

Regional Aid (Industry and Services) Scheme 2007-2013

Rättslig grund

Industrial Development Acts 1986-2003; Údarás na Gaeltachta Act 1979; Shannon Free Airport Development Company Limited Act, 1959 as amended; Greyhound Industry Act, 1958

Typ av stödåtgärd

Stödordning

Beräknade utgifter per år

85 miljoner EUR

Högsta tillåtna stödnivå

30 %

Överensstämmer med artikel 4 i förordningen

Datum för genomförande

1.1.2007

Varaktighet

31.12.2013

Ekonomisk sektor

Alla sektorer som är berättigade till regionalt investeringsstöd

Den beviljande myndighetens namn och adress

IDA Ireland, Wilton Park House, Wilton Place, Dublin 2

Tel. (353-1) 603 40 00, www.idaireland.com

Enterprise Ireland, Glasnevin, Dublin 9

Tel. (353-1) 808 20 00, www.enterprise-ireland.com

Údarás na Gaeltachta, Na Forbacha, Co na Gaillimhe

Tel. (353-9) 150 31 00, www.udaras.ie

Shannon Free Airport Development Company Limited, Shannon Town, Co Clare

Tel. (353-6) 136 15 55, www.shannonireland.com

Bord na gCon,104 Henry Street, Limerick, Co Limerick

Tel. (353-6) 131 67 88, www.igb.ie

Adressen till den webbplats där stödordningen är offentliggjord

www.entemp.ie/enterprise/stateaid/

http://www.entemp.ie/enterprise/stateaid/regionalaidschemedescription.doc

Övriga upplysningar


Stöd nr

XR 144/07

Medlemsstat

Slovenien

Region

Slovenija

Namnet på stödordningen eller namnet på det företag som får stöd för särskilda ändamål som komplement

Regionalna shema državnih pomoči

Rättslig grund

Uredba o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči (Uradni list RS, št. 72/2006 in 70/2007)

Typ av stödåtgärd

Stödordning

Beräknade utgifter per år

115,99 miljoner EUR

Högsta tillåtna stödnivå

30 %

Överensstämmer med artikel 4 i förordningen

Datum för genomförande

4.8.2007

Varaktighet

31.12.2013

Ekonomisk sektor

Alla sektorer som är berättigade till regionalt investeringsstöd

Den beviljande myndighetens namn och adress

Služba vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Kotnikova 28, SLO-1000 Ljubljana

Tel. (386-1) 308 31 78

Fax (386-1) 478 36 19

E-mail: gp.svlr@gov.si

Adressen till den webbplats där stödordningen är offentliggjord

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r05/predpis_URED4165.html

Övriga upplysningar


Stöd nr

XR 49/08

Medlemsstat

Litauen

Region

87(3)(a)

Namnet på stödordningen eller namnet på det företag som får stöd för särskilda ändamål som komplement

Pramoninių objektų teritorijų inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų įrengimo projektų grupės aprašas

Rättslig grund

2008 m. vasario 29 d. Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymo Nr. 4-79 „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos programų lėšų, teikiamų projektų veiklai ir kapitalui formuoti, administravimo taisyklių patvirtinimo“ 21 priedas „Pramoninių objektų teritorijų inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų įrengimo projektų grupės aprašas“

Typ av stödåtgärd

Stödordning

Beräknade utgifter per år

10 miljoner LTL

Högsta tillåtna stödnivå

50 %

Överensstämmer med artikel 4 i förordningen

Datum för genomförande

9.3.2008

Varaktighet

31.12.2013

Ekonomisk sektor

Alla sektorer som är berättigade till regionalt investeringsstöd

Den beviljande myndighetens namn och adress

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Gedimino pr. 38/2, LT-01104 Vilnius

Adressen till den webbplats där stödordningen är offentliggjord

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=315576

http://www3.lrs.lt/c-bin/getgr?C1=bin&c2=315576&c3=26330

Övriga upplysningar


V Yttranden

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV DEN GEMENSAMMA HANDELSPOLITIKEN

Kommissionen

26.7.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 189/12


Tillkännagivande om att giltighetstiden för vissa utjämningsåtgärder beträffande import av sänglinne av bomull med ursprung i Indien snart kommer att löpa ut

(2008/C 189/06)

1.

I enlighet med artikel 18.4 i rådets förordning (EG) nr 2026/97 av den 6 oktober 1997 om skydd mot subventionerad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen (1), meddelar kommissionen att om inte en översyn inleds i enlighet med nedanstående förfarande, kommer de utjämningsåtgärder som anges nedan att upphöra att gälla den dag som anges i tabellen nedan.

2.   Förfarande

Gemenskapsproducenterna kan inge en skriftlig begäran om översyn. En sådan begäran måste innehålla tillräcklig bevisning för att åtgärdernas upphörande sannolikt skulle innebära att subventioneringen och skadan fortsätter eller återkommer.

Om kommissionen beslutar att se över åtgärderna i fråga kommer importörer, exportörer, företrädare för exportlandet och gemenskapstillverkare att ges tillfälle att utveckla, motbevisa eller yttra sig om de uppgifter som lämnas i begäran om översyn.

3.   Tidsfrist

På de grunder som anges ovan kan gemenskapstillverkarna lämna in en skriftlig begäran om översyn till Europeiska kommissionen, Generaldirektoratet för handel (Enhet H-1), J-79 4/23, B-1049 Bryssel (2) från och med den dag då detta tillkännagivande offentliggörs, men dock senast tre månader före den dag som anges i tabellen nedan.

4.

Detta tillkännagivande offentliggörs i enlighet med artikel 18.4 i förordning (EG) nr 2026/97.

Produkt

Ursprungs- eller exportland

Åtgärd

Referens

Datum då giltighetstiden löper ut

Sänglinne (av bomull)

Indien

Utjämningstull

Rådets förordning (EG) nr 74/2004 (EUT L 12, 17.1.2004, s. 1). Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1840/2006 (EUT L 355, 15.12.2006, s. 4)

18.1.2009


(1)  EGT L 288, 21.10.1997, s. 1. Förordning senast ändrad genom förordning (EG) nr 461/2004 (EUT L 77, 13.3.2004, s. 12).

(2)  Fax (32-2) 295 65 05.


FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

Kommissionen

26.7.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 189/13


Förhandsanmälan av en koncentration

(Ärende COMP/M.5229 – OMV/Lehman/Met/JV)

Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande

(Text av betydelse för EES)

(2008/C 189/07)

1.

Kommissionen mottog den 15 juli 2008 en anmälan om en föreslagen koncentration enligt artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1), genom vilken företagen OMV Power International GmbH (OPI, Österrike), kontrollerat av OMV AG, Österrike, Lehman ALI Inc. (Lehman, Förenta staterna), som tillhör Lehman Brothers Group, och Met Group (Met Group, Turkiet), kontrollerat av Celal Metin, på det sätt som avses i artikel 3.1 b i rådets förordning, förvärvar gemensam kontroll över företaget Borasco Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret AS (Borasco Elektrik, Turkiet) genom förvärv av aktier i ett nyskapat företag som utgör ett gemensamt företag.

2.

De berörda företagen bedriver följande affärsverksamhet:

OPI: Utveckling av kraftverksprojekt för gas och förnybar energi,

Lehman: Finansiella tjänster,

Met Group: Konsulttjänster med inriktning på energi-, telekommunikations- och konsumentsektorerna,

Borasco Elektrik: Utveckling och drift av ett gaskraftverk i Turkiet.

3.

Kommissionen har vid en preliminär granskning kommit fram till att den anmälda koncentrationen kan omfattas av förordning (EG) nr 139/2004, dock med det förbehållet att ett slutligt beslut i denna fråga fattas senare. Det bör noteras att detta ärende kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande, i enlighet med kommissionens tillkännagivande om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004 (2).

4.

Kommissionen uppmanar berörda tredje parter att till den lämna eventuella synpunkter på den föreslagna koncentrationen.

Synpunkterna ska ha kommit in till kommissionen senast tio dagar efter detta offentliggörande. Synpunkterna kan sändas till kommissionen per fax ((32-2) 296 43 01 eller 296 72 44) eller per post, med angivande av referens COMP/M.5229 – OMV/Lehman/Met/JV, till

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för konkurrens

Registreringsenheten för företagskoncentrationer

J-70

B-1049 Bryssel


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1.

(2)  EUT C 56, 5.3.2005, s. 32.


26.7.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 189/14


STATLIGT STÖD — FRANKRIKE

(Artiklarna 87–89 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen)

Kommissionens tillkännagivande enligt artikel 88.2 i EG-fördraget – Återkallande av anmälan

Statligt stöd C 51/07 (f.d. N 530/07) – Stöd från Agence de l'innovation industrielle för VHD-programmet

(Text av betydelse för EES)

(2008/C 189/08)

Efter att ha konstaterat att Frankrike återkallade sin anmälan den 29 november 2007 har kommissionen genom ett beslut av den 29 januari 2008 beslutat att avsluta det formella granskningsförfarande enligt artikel 88.2 i EG-fördraget som inleddes den 13 november 2007 med anledning av ovannämnda åtgärd.


ANDRA AKTER

Kommissionen

26.7.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 189/15


Meddelande om en ansökan enligt artikel 30 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG – Förlängning av tidsfristen

Ansökan från en medlemsstat

(2008/C 189/09)

Den 19 maj 2008 tog kommissionen emot en ansökan enligt artikel 30.4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid upphandling på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (1).

Ansökan kommer från Republiken Polen och avser elproduktion och grossistförsäljning av elektricitet. Ansökan offentliggjordes i EUT C 134 av den 31.5.2008, s. 43. Den ursprungliga tidsfristen löper ut den 20 augusti 2008.

Eftersom kommissionen behöver fler upplysningar och mer tid på sig för att utreda ärendet förlängs härmed kommissionens tidsfrist för att fatta ett beslut med en månad, i enlighet med artikel 30.6 tredje meningen.

Den slutliga tidsfristen löper således ut den 20 september 2008.


(1)  EUT L 134, 30.4.2004, s. 1.