ISSN 1725-2504

Europeiska unionens

officiella tidning

C 178

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

51 årgången
15 juli 2008


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

II   Meddelanden

 

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN

 

Kommissionen

2008/C 178/01

Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget – Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningar ( 1 )

1

2008/C 178/02

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.5030 – Swiss Life/AWD) ( 1 )

4

2008/C 178/03

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.5054 – Schwenk-Gruppe/Paul Hartmann) ( 1 )

4

2008/C 178/04

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.5108 – Sofinco/Agos) ( 1 )

5

2008/C 178/05

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.5062 – Sofinco/Saracen/Forso) ( 1 )

5

2008/C 178/06

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.5145 – Staples/Corporate Express) ( 1 )

6

2008/C 178/07

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.5208 – Bilfinger Berger/M+W Zander FM) ( 1 )

6

2008/C 178/08

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.5099 – Arrow Electronics/Logix) ( 1 )

7

2008/C 178/09

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.4727 – Segulah/Capman/JV) ( 1 )

7

2008/C 178/10

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.5002 – Wacker Chemie/WPS/APP) ( 1 )

8

2008/C 178/11

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.5085 – Platinum Equity/Delphi Steering) ( 1 )

8

2008/C 178/12

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.5015 – Sagard/BPEF/Fläkt Woods JV) ( 1 )

9

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN

 

Kommissionen

2008/C 178/13

Eurons växelkurs

10

 

UPPLYSNINGAR FRÅN MEDLEMSSTATERNA

2008/C 178/14

Uppgifter från medlemsstaterna om statligt stöd som beviljats enligt kommissionens förordning (EG) nr 1857/2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag som är verksamma inom produktion, bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter och om ändring av förordning (EG) nr 70/2001

11

2008/C 178/15

Offentliggörande av medlemsstaters beslut att bevilja eller återkalla trafiktillstånd i enlighet med artikel 13.4 i rådets förordning (EEG) nr 2407/92 om tillståndsgivning för flygbolag ( 1 )

15

2008/C 178/16

Kommissionens meddelande inom ramen för genomförandet av rådets direktiv 92/75/EEG om märkning och standardiserad konsumentinformation som anger hushållsapparaters förbrukning av energi och andra resurser ( 1 )

17

 

V   Yttranden

 

ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN

 

Rådet

2008/C 178/17

Utlysning av tjänst – Europeiska unionens råd – Allmänt uttagningsprov – Ref. CONS/AD/430 – Handläggare

19

2008/C 178/18

Utlysning av tjänst – Europeiska unionens råd – Allmänt uttagningsprov – Ref. CONS/AD/431 – Handläggare

20

2008/C 178/19

Utlysning av tjänst – Europeiska unionens råd – Allmänt uttagningsprov – Ref. CONS/AD/432 – Handläggare

21

 

Kommissionen

2008/C 178/20

LIFE+ ansökningsomgång 2008

22

 

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

 

Kommissionen

2008/C 178/21

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.5199 – De Weide Blik/Atlanta) ( 1 )

25

2008/C 178/22

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.5256 – Burani/3i/APB) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande ( 1 )

26

2008/C 178/23

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.5217 – Gefa/Pema) ( 1 )

27

2008/C 178/24

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.5213 – Total/Sonatrach/JVs) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande ( 1 )

28

 

ANDRA AKTER

 

Kommissionen

2008/C 178/25

Meddelande om en ansökan enligt artikel 30 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG – Ansökan från en medlemsstat

29

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

 


II Meddelanden

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN

Kommissionen

15.7.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 178/1


Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget

Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningar

(Text av betydelse för EES)

(2008/C 178/01)

Datum för antagande av beslutet

30.5.2008

Stöd nr

N 816/06

Medlemsstat

Förenade kungariket

Region

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

R&D Tax Credits for SMEs

Rättslig grund

Finance Act 2000, Finance Act 2007 and Finance Act 2008

Typ av stödåtgärd

Stödordning

Syfte

Forskning och utveckling

Stödform

Skattelättnad

Budget

Beräknade utgifter per år: 300 miljoner GBP

Stödnivå

25 %

Varaktighet

1.4.2008-30.12.2013

Ekonomisk sektor

Alla sektorer

Den beviljande myndighetens namn och adress

HM Revenue & Customs

100 Parliament Street

London SW1A 2BQ

United Kingdom

Övriga upplysningar

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Datum för antagande av beslutet

6.8.2007

Stöd nr

N 825/06

Medlemsstat

Nederländerna

Region

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Alternatieve verwerking slachtbijproducten

Rättslig grund

Kaderwet LNV subsidies, Algemene wet Bestuursrecht

Typ av stödåtgärd

Individuellt stöd

Syfte

MiljöskydD, innovation

Stödform

Bidrag

Budget

Totalt planerat stödbelopp: 1,1 miljoner EUR

Stödnivå

40 %

Varaktighet

Ekonomisk sektor

Tillverkningsindustrin

Den beviljande myndighetens namn och adress

Ministerie van Landbouw

Natuur en Voedselkwaliteit

Övriga upplysningar

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Datum för antagande av beslutet

30.5.2008

Stöd nr

N 33/07

Medlemsstat

Förenade kungariket

Region

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

R&D Tax Credits for SMEs: extension to cover clinical trials volunteer costs

Rättslig grund

Finance Act 2000, Finance Act 2007 and Finance Act 2008

Typ av stödåtgärd

Stödordning

Syfte

Forskning och utveckling

Stödform

Skattelättnad

Budget

Beräknade utgifter per år: 300 miljoner GBP

Stödnivå

25 %

Varaktighet

1.4.2008-30.12.2013

Ekonomisk sektor

Alla sektorer

Den beviljande myndighetens namn och adress

HM Revenue & Customs

100 Parliament Street

London SW1A 2BQ

United Kingdom

Övriga upplysningar

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Datum för antagande av beslutet

30.5.2008

Stöd nr

N 34/07

Medlemsstat

Förenade kungariket

Region

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Vaccine Research Relief: extension to cover clinical trial costs

Rättslig grund

Finance Act 2002, Finance Act 2007 and Finance Act 2008

Typ av stödåtgärd

Stödordning

Syfte

Forskning och utveckling

Stödform

Skattelättnad

Budget

Beräknade utgifter per år: 20 miljoner GBP

Stödnivå

12 %

Varaktighet

1.4.2008-30.12.2013

Ekonomisk sektor

Alla sektorer

Den beviljande myndighetens namn och adress

HM Revenue & Customs

100 Parliament Street

London SW1A 2BQ

United Kingdom

Övriga upplysningar

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


15.7.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 178/4


Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration

(Ärende COMP/M.5030 – Swiss Life/AWD)

(Text av betydelse för EES)

(2008/C 178/02)

Kommissionen beslutade den 28 februari 2008 att inte göra invändningar mot den anmälda koncentrationen ovan och att förklara den förenlig med den gemensamma marknaden. Beslutet grundar sig på artikel 6.1 b i rådets förordning (EG) nr 139/2004. Beslutet i sin helhet finns endast på tyska och kommer att offentliggöras efter det att alla eventuella affärshemligheter har tagits bort. Det kommer att finnas tillgängligt

på kommissionens webbplats för konkurrens (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Denna webbplats ger olika möjligheter att hitta enskilda beslut i koncentrationsärenden, även uppgifter om företag, ärendenummer, datum och sektorer,

i elektronisk form på EUR-Lex webbplats, under dokument nummer 32008M5030. EUR-Lex ger tillgång till gemenskapsrätten via Internet (http://eur-lex.europa.eu).


15.7.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 178/4


Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration

(Ärende COMP/M.5054 – Schwenk-Gruppe/Paul Hartmann)

(Text av betydelse för EES)

(2008/C 178/03)

Kommissionen beslutade den 3 mars 2008 att inte göra invändningar mot den anmälda koncentrationen ovan och att förklara den förenlig med den gemensamma marknaden. Beslutet grundar sig på artikel 6.1 b i rådets förordning (EG) nr 139/2004. Beslutet i sin helhet finns endast på tyska och kommer att offentliggöras efter det att alla eventuella affärshemligheter har tagits bort. Det kommer att finnas tillgängligt

på kommissionens webbplats för konkurrens (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Denna webbplats ger olika möjligheter att hitta enskilda beslut i koncentrationsärenden, även uppgifter om företag, ärendenummer, datum och sektorer,

i elektronisk form på EUR-Lex webbplats, under dokument nummer 32008M5054. EUR-Lex ger tillgång till gemenskapsrätten via Internet (http://eur-lex.europa.eu).


15.7.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 178/5


Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration

(Ärende COMP/M.5108 – Sofinco/Agos)

(Text av betydelse för EES)

(2008/C 178/04)

Kommissionen beslutade den 22 maj 2008 att inte göra invändningar mot den anmälda koncentrationen ovan och att förklara den förenlig med den gemensamma marknaden. Beslutet grundar sig på artikel 6.1 b i rådets förordning (EG) nr 139/2004. Beslutet i sin helhet finns endast på franska och kommer att offentliggöras efter det att alla eventuella affärshemligheter har tagits bort. Det kommer att finnas tillgängligt

på kommissionens webbplats för konkurrens (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Denna webbplats ger olika möjligheter att hitta enskilda beslut i koncentrationsärenden, även uppgifter om företag, ärendenummer, datum och sektorer,

i elektronisk form på EUR-Lex webbplats, under dokument nummer 32008M5108. EUR-Lex ger tillgång till gemenskapsrätten via Internet (http://eur-lex.europa.eu).


15.7.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 178/5


Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration

(Ärende COMP/M.5062 – Sofinco/Saracen/Forso)

(Text av betydelse för EES)

(2008/C 178/05)

Kommissionen beslutade den 23 juni 2008 att inte göra invändningar mot den anmälda koncentrationen ovan och att förklara den förenlig med den gemensamma marknaden. Beslutet grundar sig på artikel 6.1 b i rådets förordning (EG) nr 139/2004. Beslutet i sin helhet finns endast på engelska och kommer att offentliggöras efter det att alla eventuella affärshemligheter har tagits bort. Det kommer att finnas tillgängligt

på kommissionens webbplats för konkurrens (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Denna webbplats ger olika möjligheter att hitta enskilda beslut i koncentrationsärenden, även uppgifter om företag, ärendenummer, datum och sektorer,

i elektronisk form på EUR-Lex webbplats, under dokument nummer 32008M5062. EUR-Lex ger tillgång till gemenskapsrätten via Internet (http://eur-lex.europa.eu).


15.7.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 178/6


Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration

(Ärende COMP/M.5145 – Staples/Corporate Express)

(Text av betydelse för EES)

(2008/C 178/06)

Kommissionen beslutade den 17 juni 2008 att inte göra invändningar mot den anmälda koncentrationen ovan och att förklara den förenlig med den gemensamma marknaden. Beslutet grundar sig på artikel 6.1 b i rådets förordning (EG) nr 139/2004. Beslutet i sin helhet finns endast på engelska och kommer att offentliggöras efter det att alla eventuella affärshemligheter har tagits bort. Det kommer att finnas tillgängligt

på kommissionens webbplats för konkurrens (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Denna webbplats ger olika möjligheter att hitta enskilda beslut i koncentrationsärenden, även uppgifter om företag, ärendenummer, datum och sektorer,

i elektronisk form på EUR-Lex webbplats, under dokument nummer 32008M5145. EUR-Lex ger tillgång till gemenskapsrätten via Internet (http://eur-lex.europa.eu).


15.7.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 178/6


Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration

(Ärende COMP/M.5208 – Bilfinger Berger/M+W Zander FM)

(Text av betydelse för EES)

(2008/C 178/07)

Kommissionen beslutade den 27 juni 2008 att inte göra invändningar mot den anmälda koncentrationen ovan och att förklara den förenlig med den gemensamma marknaden. Beslutet grundar sig på artikel 6.1 b i rådets förordning (EG) nr 139/2004. Beslutet i sin helhet finns endast på engelska och kommer att offentliggöras efter det att alla eventuella affärshemligheter har tagits bort. Det kommer att finnas tillgängligt

på kommissionens webbplats för konkurrens (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Denna webbplats ger olika möjligheter att hitta enskilda beslut i koncentrationsärenden, även uppgifter om företag, ärendenummer, datum och sektorer,

i elektronisk form på EUR-Lex webbplats, under dokument nummer 32008M5208. EUR-Lex ger tillgång till gemenskapsrätten via Internet (http://eur-lex.europa.eu).


15.7.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 178/7


Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration

(Ärende COMP/M.5099 – Arrow Electronics/Logix)

(Text av betydelse för EES)

(2008/C 178/08)

Kommissionen beslutade den 19 maj 2008 att inte göra invändningar mot den anmälda koncentrationen ovan och att förklara den förenlig med den gemensamma marknaden. Beslutet grundar sig på artikel 6.1 b i rådets förordning (EG) nr 139/2004. Beslutet i sin helhet finns endast på engelska och kommer att offentliggöras efter det att alla eventuella affärshemligheter har tagits bort. Det kommer att finnas tillgängligt

på kommissionens webbplats för konkurrens (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Denna webbplats ger olika möjligheter att hitta enskilda beslut i koncentrationsärenden, även uppgifter om företag, ärendenummer, datum och sektorer,

i elektronisk form på EUR-Lex webbplats, under dokument nummer 32008M5099. EUR-Lex ger tillgång till gemenskapsrätten via Internet (http://eur-lex.europa.eu).


15.7.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 178/7


Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration

(Ärende COMP/M.4727 – Segulah/Capman/JV)

(Text av betydelse för EES)

(2008/C 178/09)

Kommissionen beslutade den 6 augusti 2007 att inte göra invändningar mot den anmälda koncentrationen ovan och att förklara den förenlig med den gemensamma marknaden. Beslutet grundar sig på artikel 6.1 b i rådets förordning (EG) nr 139/2004. Beslutet i sin helhet finns endast på engelska och kommer att offentliggöras efter det att alla eventuella affärshemligheter har tagits bort. Det kommer att finnas tillgängligt

på kommissionens webbplats för konkurrens (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Denna webbplats ger olika möjligheter att hitta enskilda beslut i koncentrationsärenden, även uppgifter om företag, ärendenummer, datum och sektorer,

i elektronisk form på EUR-Lex webbplats, under dokument nummer 32007M4727. EUR-Lex ger tillgång till gemenskapsrätten via Internet (http://eur-lex.europa.eu).


15.7.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 178/8


Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration

(Ärende COMP/M.5002 – Wacker Chemie/WPS/APP)

(Text av betydelse för EES)

(2008/C 178/10)

Kommissionen beslutade den 31 januari 2008 att inte göra invändningar mot den anmälda koncentrationen ovan och att förklara den förenlig med den gemensamma marknaden. Beslutet grundar sig på artikel 6.1 b i rådets förordning (EG) nr 139/2004. Beslutet i sin helhet finns endast på engelska och kommer att offentliggöras efter det att alla eventuella affärshemligheter har tagits bort. Det kommer att finnas tillgängligt

på kommissionens webbplats för konkurrens (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Denna webbplats ger olika möjligheter att hitta enskilda beslut i koncentrationsärenden, även uppgifter om företag, ärendenummer, datum och sektorer,

i elektronisk form på EUR-Lex webbplats, under dokument nummer 32008M5002. EUR-Lex ger tillgång till gemenskapsrätten via Internet (http://eur-lex.europa.eu).


15.7.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 178/8


Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration

(Ärende COMP/M.5085 – Platinum Equity/Delphi Steering)

(Text av betydelse för EES)

(2008/C 178/11)

Kommissionen beslutade den 3 april 2008 att inte göra invändningar mot den anmälda koncentrationen ovan och att förklara den förenlig med den gemensamma marknaden. Beslutet grundar sig på artikel 6.1 b i rådets förordning (EG) nr 139/2004. Beslutet i sin helhet finns endast på engelska och kommer att offentliggöras efter det att alla eventuella affärshemligheter har tagits bort. Det kommer att finnas tillgängligt

på kommissionens webbplats för konkurrens (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Denna webbplats ger olika möjligheter att hitta enskilda beslut i koncentrationsärenden, även uppgifter om företag, ärendenummer, datum och sektorer,

i elektronisk form på EUR-Lex webbplats, under dokument nummer 32008M5085. EUR-Lex ger tillgång till gemenskapsrätten via Internet (http://eur-lex.europa.eu).


15.7.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 178/9


Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration

(Ärende COMP/M.5015 – Sagard/BPEF/Fläkt Woods JV)

(Text av betydelse för EES)

(2008/C 178/12)

Kommissionen beslutade den 15 februari 2008 att inte göra invändningar mot den anmälda koncentrationen ovan och att förklara den förenlig med den gemensamma marknaden. Beslutet grundar sig på artikel 6.1 b i rådets förordning (EG) nr 139/2004. Beslutet i sin helhet finns endast på engelska och kommer att offentliggöras efter det att alla eventuella affärshemligheter har tagits bort. Det kommer att finnas tillgängligt

på kommissionens webbplats för konkurrens (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Denna webbplats ger olika möjligheter att hitta enskilda beslut i koncentrationsärenden, även uppgifter om företag, ärendenummer, datum och sektorer,

i elektronisk form på EUR-Lex webbplats, under dokument nummer 32008M5015. EUR-Lex ger tillgång till gemenskapsrätten via Internet (http://eur-lex.europa.eu).


IV Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN

Kommissionen

15.7.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 178/10


Eurons växelkurs (1)

14 juli 2008

(2008/C 178/13)

1 euro=

 

Valuta

Kurs

USD

US-dollar

1,5847

JPY

japansk yen

169,24

DKK

dansk krona

7,4607

GBP

pund sterling

0,79750

SEK

svensk krona

9,4674

CHF

schweizisk franc

1,6232

ISK

isländsk krona

121,55

NOK

norsk krona

8,0525

BGN

bulgarisk lev

1,9558

CZK

tjeckisk koruna

23,310

EEK

estnisk krona

15,6466

HUF

ungersk forint

230,21

LTL

litauisk litas

3,4528

LVL

lettisk lats

0,7028

PLN

polsk zloty

3,2533

RON

rumänsk leu

3,5754

SKK

slovakisk koruna

30,295

TRY

turkisk lira

1,9230

AUD

australisk dollar

1,6369

CAD

kanadensisk dollar

1,5995

HKD

Hongkongdollar

12,3657

NZD

nyzeeländsk dollar

2,0830

SGD

singaporiansk dollar

2,1485

KRW

sydkoreansk won

1 592,62

ZAR

sydafrikansk rand

12,0730

CNY

kinesisk yuan renminbi

10,8473

HRK

kroatisk kuna

7,2325

IDR

indonesisk rupiah

14 502,38

MYR

malaysisk ringgit

5,1194

PHP

filippinsk peso

71,652

RUB

rysk rubel

36,8440

THB

thailändsk baht

53,325

BRL

brasiliansk real

2,5316

MXN

mexikansk peso

16,3002


(1)  

Källa: Referensväxelkurs offentliggjord av Europeiska centralbanken.


UPPLYSNINGAR FRÅN MEDLEMSSTATERNA

15.7.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 178/11


Uppgifter från medlemsstaterna om statligt stöd som beviljats enligt kommissionens förordning (EG) nr 1857/2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag som är verksamma inom produktion, bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter och om ändring av förordning (EG) nr 70/2001

(2008/C 178/14)

Stöd nr

XA 8/08

Medlemsstat

Danmark

Region

Namnet på stödordningen eller namnet på det företag som tar emot det individuella stödet

Udgivelse af fagligt tidsskrift

Rättslig grund

Lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om markedsordninger for landbrugsvarer m.v. (Bemyndigelsesloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 297 af 28. april 2004

Planerade årliga utgifter inom stödordningen eller totalt belopp för individuellt stöd som beviljats företaget

300 000 DKK

Högsta stödnivå

100 %

Datum för genomförande

Genomförandet kommer att ske när kommissionen har registrerat stödordningen enligt förordning (EG) nr 1857/2006

Varaktighet för stödordningen eller det individuella stödet

31 december 2008

Stödets syfte

Utgivande av facktidskrift om får. Stödet beviljas enligt artikel 15.2 d iii

Berörd(a) sektor(er)

Jordbruk

Den beviljande myndighetens namn och adress

Fåreafgiftsfonden

Axelborg,Vesterbrogade 4A, 4. sal

DK-1620 København V

Webbadress

http://www.sheep.dk/NR/rdonlyres/A8378F64-4D9B-41FB-B8D8-E0303FC1FC80/0/FAFNoterbudget08.rtf

Övriga upplysningar


Stöd nr

XA 9/08

Medlemsland

Danmark

Region

Namnet på stödordningen eller namnet på det företag som tar emot det individuella stödet

Dyrlægerådgivning

Rättslig grund

Lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om markedsordninger for landbrugsvarer m.v. (Bemyndigelsesloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 297 af 28. april 2004

Planerade årliga utgifter inom stödordningen eller totalt belopp för individuellt stöd som beviljats företaget

100 000 DKK

Högsta tillåtna stödnivå

100 %

Datum för genomförande

När kommissionens registrering av stödordningen enligt förordning (EG) nr 1857/2006 inkommit

Varaktighet för stödordningen eller det individuella stödet

31 december 2008

Stödets syfte

Konsultrådgivning till jordbrukare i enlighet med artikel 15.2 c

Berörd(a) sektor(er)

Jordbrukssektorn

Den beviljande myndighetens namn och adress

Fåreafgiftsfonden

Axelborg 4. sal, Vesterbrogade 4A

DK-1620 København V

Webbplats

http://www.sheep.dk/NR/rdonlyres/A8378F64-4D9B-41FB-B8D8-E0303FC1FC80/0/FAFNoterbudget08.rtf

Övriga upplysningar


Stöd nr

XA 10/08

Medlemsland

Danmark

Region

Namnet på stödordningen eller namnet på det företag som tar emot det individuella stödet

Distriktsforedrag for fåreholdere

Rättslig grund

Lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om markedsordninger for landbrugsvarer m.v. (Bemyndigelsesloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 297 af 28. april 2004

Planerade årliga utgifter inom stödordningen eller totalt belopp för individuellt stöd som beviljats företaget

14 000 DKK

Högsta tillåtna stödnivå

100 %

Datum för genomförande

När kommissionens registrering av stödordningen enligt förordning (EG) nr 1857/2006 inkommit

Varaktighet för stödordningen eller det individuella stödet

31 december 2008

Stödets syfte

Konsultrådgivning i enlighet med artikel 15.2 c

Berörd(a) sektor(er)

Jordbrukssektorn

Den beviljande myndighetens namn och adress

Fåreafgiftsfonden

Axelborg 4. sal, Vesterbrogade 4A

DK-1620 København V

Webbplats

http://www.sheep.dk/NR/rdonlyres/A8378F64-4D9B-41FB-B8D8-E0303FC1FC80/0/FAFNoterbudget08.rtf

Övriga upplysningar


Stöd nr

XA 11/08

Medlemsland

Danmark

Region

Namnet på stödordningen eller namnet på det företag som tar emot det individuella stödet

Temadage for nystartede fåreholdere

Rättslig grund

Lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om markedsordninger for landbrugsvarer m.v. (Bemyndigelsesloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 297 af 28. april 2004

Planerade årliga utgifter inom stödordningen eller totalt belopp för individuellt stöd som beviljats företaget

20 000 DKK

Högsta tillåtna stödnivå

100 %

Datum för genomförande

När kommissionens registrering av stödordningen enligt förordning (EG) nr 1857/2006 inkommit

Varaktighet för stödordningen eller det individuella stödet

31 december 2008

Stödets syfte

Utbildning av jordbrukare i enlighet med artikel 15.2 a i–ii

Berörd(a) sektor(er)

Jordbrukssektorn

Den beviljande myndighetens namn och adress

Fåreafgiftsfonden

Axelborg 4. sal, Vesterbrogade 4A

DK-1620 København V

Webbplats

http://www.sheep.dk/NR/rdonlyres/A8378F64-4D9B-41FB-B8D8-E0303FC1FC80/0/FAFNoterbudget08.rtf

Övriga upplysningar


Stöd nr

XA 12/08

Medlemsland

Danmark

Region

Namnet på stödordningen eller namnet på det företag som tar emot det individuella stödet

Temadage om avlsredskaber

Rättslig grund

Lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om markedsordninger for landbrugsvarer m.v. (Bemyndigelsesloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 297 af 28. april 2004

Planerade årliga utgifter inom stödordningen eller totalt belopp för individuellt stöd som beviljats företaget

10 000 DKK

Högsta tillåtna stödnivå

100 %

Datum för genomförande

När kommissionens registrering av stödordningen enligt förordning (EG) nr 1857/2006 inkommit

Varaktighet för stödordningen eller det individuella stödet

31 december 2008

Stödets syfte

Utbildning av jordbrukare i enlighet med artikel 15.2 a i–ii

Berörd(a) sektor(er)

Jordbrukssektorn

Den beviljande myndighetens namn och adress

Fåreafgiftsfonden

Axelborg 4. sal, Vesterbrogade 4A

DK-1620 København V

Webbplats

http://www.sheep.dk/NR/rdonlyres/A8378F64-4D9B-41FB-B8D8-E0303FC1FC80/0/FAFNoterbudget08.rtf

Övriga upplysningar


15.7.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 178/15


Offentliggörande av medlemsstaters beslut att bevilja eller återkalla trafiktillstånd i enlighet med artikel 13.4 i rådets förordning (EEG) nr 2407/92 om tillståndsgivning för flygbolag (1)  (2)

(Text av betydelse för EES)

(2008/C 178/15)

Beviljade trafiktillstånd

Kategori A:   Trafiktillstånd utan de begränsningar som anges i artikel 5.7 a i förordning (EEG) nr 2407/92

TYSKLAND

Flygbolagets namn

Flygbolagets adress

Har tillstånd att transportera

Beslutet gäller från och med

Sylt Air GmbH

(Aeroline Luftfahrzeughandels und Charter GmbH)

Flughafen, Gebäude 101a

D-25980 Sylt-Ost/OT Tinnum

Passagerare, post, gods

5.6.2008

ÖSTERRIKE

Flygbolagets namn

Flygbolagets adress

Har tillstånd att transportera

Beslutet gäller från och med

Air Sylhet AG

Kärntnerring 17/24

A-1010 Wien

Passagerare, post, gods

29.5.2008

DANMARK

Flygbolagets namn

Flygbolagets adress

Har tillstånd att transportera

Beslutet gäller från och med

Thomas Cook Airlines Scandinavia A/S

Københavns Lufthaven Syd

DK-2791 Dragør

Passagerare, post, gods

9.5.2008

GREKLAND

Flygbolagets namn

Flygbolagets adress

Har tillstånd att transportera

Beslutet gäller från och med

Interjet AE

Attik Odos 40.2th km

SEA 1, Mesogeion Bldg 7

GR-19002 Paiania

Passagerare, post, gods

12.5.2008

Kategori B:   Trafiktillstånd som omfattar de begränsningar som anges i artikel 5.7 a i förordning (EEG) nr 2407/92

TYSKLAND

Flygbolagets namn

Flygbolagets adress

Har tillstånd att transportera

Beslutet gäller från och med

BSF Swissphoto GmbH

(BSF Luftbild GmbH)

Am Flughafen Schönefeld

Mittelstr. 7

D-12529 Schönefeld

Passagerare, post, gods

5.6.2008

ÖSTERRIKE

Flygbolagets namn

Flygbolagets adress

Har tillstånd att transportera

Beslutet gäller från och med

WWW Bedarfsluftfahrtsgesellschaft m.b.H.

Carl Appel-Straße 5/EG

A-1100 Wien

Passagerare, post, gods

8.5.2008

Daedalos FlugbetriebsGmbH

Neutorgasse 47

A-8010 Graz

Passagerare, post, gods

2.6.2008

Europ Star Aircraft GmbH

Alleegasse 37

A-9020 Klagenfurt

Passagerare, post, gods

16.6.2008

SPANIEN

Flygbolagets namn

Flygbolagets adress

Har tillstånd att transportera

Beslutet gäller från och med

MAC Aviation S.A.

Aeropuerto de Zaragoza

Zona Modular

E-50190 Zaragoza

Passagerare, post, gods

20.5.2008

RUMÄNIEN

Flygbolagets namn

Flygbolagets adress

Har tillstånd att transportera

Beslutet gäller från och med

S.C. Special Air Services S.R.L.

73 Lt. Av. Fuica Vasile Str., sector 1

Bucharest — Romania

Passagerare, post, gods

1.4.2008


(1)  EGT L 240, 24.8.1992, s. 1.

(2)  Meddelats Europeiska kommissionen innan 31.8.2005.


15.7.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 178/17


Kommissionens meddelande inom ramen för genomförandet av rådets direktiv 92/75/EEG om märkning och standardiserad konsumentinformation som anger hushållsapparaters förbrukning av energi och andra resurser

(Text av betydelse för EES)

(Offentliggörande av titlar på och hänvisningar till harmoniserade standarder inom ramen för direktivet)

(2008/C 178/16)

ESO (1)

Titel på och hänvisning till standarden

(samt referensdokument)

Hänvisning till den ersatta standarden

Datum då standarden upphör att gälla

(Anm. 1)

CEN

EN 153:2006

Kylanläggningar – Metoder för mätning av energiförbrukning hos nätanslutna kylar och frysar för hushållsbruk för lagring och infrysning samt deras kombinationer, tillsammans med tillhörande data

EN 153:1995

30.6.2008

CEN

EN 14511-1:2007

Luftkonditioneringsaggregat, vätskekylare och värmepumpar, med elmotordrivna kompressorer, för rumsuppvärmning och -kylning – Del 1: Termer och definitioner

EN 14511-1:2004

31.5.2008

CEN

EN 14511-2:2007

Luftkonditioneringsaggregat, vätskekylare och värmepumpar, med elmotordrivna kompressorer, för rumsuppvärmning och -kylning – Del 2: Provningsförhållanden

EN 14511-2:2004

31.5.2008

CEN

EN 14511-3:2007

Luftkonditioneringsaggregat, vätskekylare och värmepumpar, med elmotordrivna kompressorer, för rumsuppvärmning och -kylning – Del 3: Testmetoder

EN 14511-3:2004

31.5.2008

CEN

EN 14511-4:2007

Luftkonditioneringsaggregat, vätskekylare och värmepumpar, med elmotordrivna kompressorer, för rumsuppvärmning och -kylning – Del 4: Krav

EN 14511-4:2004

31.5.2008

Anmärkning 1

Det datum då den ersatta standarden upphör att gälla är i allmänhet det datum då den upphävs av det europeiska standardiseringsorganet. Användare av dessa standarder bör dock vara medvetna om att det i vissa undantagsfall kan vara ett annat datum.

Anmärkning 3

Om tillägg förekommer innefattar hänvisningen såväl standarden EN CCCCC:YYYY som eventuella tidigare tillägg och det nya, angivna, tillägget. Den ersatta standarden (kolumn 4) består därför av EN CCCCC:YYYY med eventuella tidigare tillägg, men utan det nya, angivna, tillägget. Vid angivet datum upphör den ersatta standarden att gälla.

ANMÄRKNING:

Närmare upplysningar om standarderna kan erhållas från de europeiska och nationella standardiseringsorgan som anges i bilagan till Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG (2), ändrat genom direktiv 98/48/EG (3).

Offentliggörandet av hänvisningarna i Europeiska unionens officiella tidning innebär inte att de aktuella standarderna är tillgängliga på alla gemenskapsspråken.

Mer information återfinns på Europa-servern på Internet:

http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/


(1)  ESO: Europeiskt standardiseringsorgan:

CEN: rue de Stassart 36, B-1050 Bryssel, tel (32-2) 550 08 11; fax (32-2) 550 08 19 (http://www.cen.eu)

Cenelec: rue de Stassart 35, B-1050 Bryssel, tel (32-2) 519 68 71; fax (32-2) 519 69 19 (http://www.cenelec.org)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, tel (33) 492 94 42 00; fax (33) 493 65 47 16 (http://www.etsi.org).

(2)  EGT L 204, 21.7.1998, s. 37.

(3)  EGT L 217, 5.8.1998, s. 18.


V Yttranden

ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN

Rådet

15.7.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 178/19


UTLYSNING AV TJÄNST

EUROPEISKA UNIONENS RÅD

ALLMÄNT UTTAGNINGSPROV

Ref. CONS/AD/430

HANDLÄGGARE

(2008/C 178/17)

Generalsekretariatet vid Europeiska unionens råd anordnar ett allmänt uttagningsprov (på grundval av meriter och muntligt prov) för att upprätta reservlistor inom området europeisk säkerhets- och försvarspolitik (ESFP). Uttagningsprovet avser två profiler (profil 1: strategiska planerare på hög nivå för krishanteringsoperationer och krishanteringsuppdrag; profil 2: planerare på hög nivå för kapacitetsutveckling på det militära och det civila området samt på rymdområdet). Rekryteringen sker i lönegrad AD 9 för båda profilerna.

För detta urvalsförfarande krävs för båda profilerna en avslutad universitetsutbildning, styrkt genom examensbevis. För profil 1 krävs också minst tio års yrkeserfarenhet inom krishanterings- eller försvarsområdet samt yrkeserfarenhet av krishantering genomförd av internationella organisationer. Det fordras också, inom ramen för denna erfarenhet, minst tre års erfarenhet av planering på politisk och strategisk nivå. För profil 2 krävs också minst tio års yrkeserfarenhet från en försvarsplaneringsavdelning på nationell eller internationell nivå eller av civil eller militär kapacitetsplanering på nationell eller internationell nivå eller av utformning och drift av rymdbaserade system eller särskilda informationssystem inom säkerhetsområdet.

Denna utlysning offentliggörs endast på engelska och franska. Den fullständiga texten finns i Europeiska unionens officiella tidning C 178 A på dessa båda språk.

Meddelandet om utlysning av tjänst kan också läsas på rådets webbplats på adress

http:/www.consilium.europa.eu/concours

Sista ansökningsdag är den 19 september 2008. Poststämpelns datum gäller.


15.7.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 178/20


UTLYSNING AV TJÄNST

EUROPEISKA UNIONENS RÅD

ALLMÄNT UTTAGNINGSPROV

Ref. CONS/AD/431

HANDLÄGGARE

(2008/C 178/18)

Generalsekretariatet vid Europeiska unionens råd anordnar ett allmänt uttagningsprov (på grundval av meriter och muntligt prov) för att upprätta en reservlista för tjänsten som förste ansvarig AD 9 inom området för informationssystems säkerhet. Tjänsterna omfattar bland annat utveckling av politiken för informationssystems säkerhet och upprättande av anvisningar och riktlinjer för genomförandet av denna politik, liksom typgodkännande av dessa system.

Detta urvalsförfarande kräver en fullständig universitetsutbildning styrkt av ett utbildningsbevis. Det är också absolut nödvändigt att efter utbildningen ovan fått en yrkeserfarenhet på minst tio år i funktioner som har haft direkt anknytning till informationssystems säkerhet.

Denna utlysning offentliggörs endast på engelska och franska. Den fullständiga texten finns i Europeiska unionens officiella tidning C 178 A på dessa två språk.

Meddelandet om utlysning kan också läsas på rådets webbplats på adress

http://www.consilium.europa.eu/concours

Sista ansökningsdag är den 19 september 2008. Poststämpelns datum gäller.


15.7.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 178/21


UTLYSNING AV TJÄNST

EUROPEISKA UNIONENS RÅD

ALLMÄNT UTTAGNINGSPROV

Ref. CONS/AD/432

HANDLÄGGARE

(2008/C 178/19)

Generalsekretariatet vid Europeiska unionens råd anordnar ett allmänt uttagningsprov (på grundval av meriter och muntligt prov) för att upprätta en reservlista för tjänsten som handläggare AD 7 inom området för informationssystems säkerhet. Funktionerna kommer att utövas på de avdelningar på rådets generalsekretariat som har ansvar för det tekniska och administrativa genomförandet av politiken och anvisningarna för informationssystems säkerhet.

Detta urvalsförfarande kräver en fullständig universitetsutbildning styrkt av ett utbildningsbevis.

Det är också absolut nödvändigt att efter utbildningen ovan fått en yrkeserfarenhet på minst sex år i funktioner som har haft direkt anknytning till informationssystems säkerhet.

Denna utlysning offentliggörs endast på engelska och franska. Den fullständiga texten finns i Europeiska unionens officiella tidning C 178 A på dessa två språk.

Meddelandet om utlysning kan också läsas på rådets webbplats på adress

http://www.consilium.europa.eu/concours

Sista ansökningsdag är den 19 september 2008. Poststämpelns datum gäller.


Kommissionen

15.7.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 178/22


LIFE+ ANSÖKNINGSOMGÅNG 2008

(2008/C 178/20)

Kommissionen inbjuder enheter som är registrerade i EU att inkomma med förslag till ansökningsomgången 2008 för LIFE+.

Ansökan

Förslaget ska skrivas på särskilda ansökningsblanketter. Blanketter och en ansökningshandledning med detaljerade förklaringar av de villkor och förfaranden som gäller för ansökan kan hämtas på kommissionens webbplats:

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm

Förslaget ska lämnas på CD-ROM eller DVD i form av ett PDF-dokument skapat genom skanning av originalen av pappersblanketterna i A4-format.

Stödmottagare

Förslagen måste läggas fram av enheter som är registrerade i EU:s medlemsstater och de måste vara offentliga och/eller privata organ, aktörer eller institutioner.

Följande teman ingår i denna ansökningsomgång:

1.   LIFE+ Natur och biologisk mångfald

Huvudmål: Att skydda, bevara, återställa, övervaka och underlätta ekosystemfunktioner, livsmiljöer och vilda djur och växter, för att stoppa förlusten av biologisk mångfald, inklusive genetisk mångfald, i EU senast 2010.

2.   LIFE+ Miljöstrategi och miljöstyrning

Huvudmål:

—   Klimatförändring: Att stabilisera koncentrationen av växthusgaser på en nivå som innebär att den globala uppvärmningen inte överstiger 2 °C.

—   Vatten: Att bidra till bättre vattenkvalitet genom att utveckla kostnadseffektiva åtgärder för att nå god ekologisk status, i syfte att utarbeta den första förvaltningsplanen för avrinningsdistrikt senast 2009 i enlighet med direktiv 2000/60/EG (vattendirektivet).

—   Luft: Att uppnå en luftkvalitet som inte medför betydande negativ påverkan på eller risker för människors hälsa och miljön.

—   Jord: Att skydda marken och se till att den används på ett hållbart sätt genom att bibehålla markfunktioner, förebygga hot mot marken, mildra deras effekter och återställa förstörd mark.

—   Tätortsmiljö: Att bidra till förbättring av miljöprestanda i EU:s tätortsområden.

—   Buller: Att bidra till strategiutveckling och genomförande när det gäller omgivningsbuller.

—   Kemikalier: Att senast 2020 förbättra miljö- och hälsoskyddet mot risker som kemikalier kan medföra, genom att genomföra kemikalielagstiftning, särskilt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) och den tematiska strategin om hållbar användning av bekämpningsmedel.

—   Miljö och hälsa: Att utveckla informationsbasen för miljö- och hälsopolitik (handlingsplanen för miljö och hälsa 2004–2010).

—   Naturresurser och avfall: Att utveckla och genomföra strategier som avser att säkerställa hållbar förvaltning och användning av naturresurser och avfall, förbättra produkters miljöprestanda, hållbara produktions- och konsumtionsmönster samt förhindrande, återvinning och återanvändning av avfall. Att bidra till ett verkningsfullt genomförande av den tematiska strategin för avfall.

—   Skog: Att särskilt genom ett nätverk för samordning inom EU tillhandahålla en koncis och heltäckande grund för policyrelevant information om skog när det gäller klimatförändringar (inverkan på skogsekosystem, mildrande åtgärder, ersättningseffekter), biologisk mångfald (basinformation och skyddade skogsområden), skogsbränder, skogarnas tillstånd och skogars skyddande funktion (vatten, mark och infrastruktur) samt bidrag till skydd mot skogsbränder.

—   Innovation: Att bidra till att utveckla och påvisa innovativa strategiska synsätt, teknologier, metoder och instrument för att stödja genomförandet av handlingsplanen för miljöteknik (ETAP).

—   Strategiska inriktningar: Att främja ett effektivt genomförande av och förstärkning av gemenskapslagstiftning om miljö och förbättra kunskapsbasen för miljöpolitik. Att förbättra små och medelstora företags miljöprestanda.

Alla projektförslag som rör de ovannämnda huvudmål är välkomna, men kommissionen kommer att ge företräde åt projekt som rör klimatförändring.

3.   LIFE+ Information och kommunikation

Huvudmål: a) sprida information och öka medvetenheten om miljöfrågor, inbegripet åtgärder för att förebygga skogsbränder, b) ge stöd till kompletterande åtgärder exempelvis information, kommunikationsåtgärder och kampanjer, konferenser och utbildning, inbegripet utbildning om åtgärder för att förebygga skogsbränder.

Alla projektförslag som rör ovannämnda huvudmål är välkomna, men kommissionen kommer att ge företräde åt projekt som syftar till att stoppa förlusten av biologisk mångfald.

EU:s medfinansiering

1.   LIFE+ Natur och biologisk mångfald

EU:s ekonomiska stöd kan uppgå till högst 50 % av de stödberättigande kostnaderna.

Medfinansieringen kan i undantagsfall uppgå till högst 75 % för förslag som är inriktade på prioriterade livsmiljöer eller arter enligt fågeldirektivet eller livsmiljödirektivet.

2.   LIFE+ Miljöstrategi och miljöstyrning

EU:s ekonomiska stöd kan uppgå till högst 50 % av de stödberättigande kostnaderna.

3.   LIFE+ Information och kommunikation

EU:s ekonomiska stöd kan uppgå till högst 50 % av de stödberättigande kostnaderna.

Sista ansökningsdag

Projektförslagen ska lämnas in till den nationella behöriga myndigheten senast den 21 november 2008. Projektförslagen ska vidarebefordras till den nationella myndigheten i den medlemsstat där stödmottagaren är registrerad. De nationella myndigheterna ska sedan överlämna förslagen till kommissionen senast den 5 januari 2009.

Budget

Den totala budgeten för projektbidrag inom LIFE+ under 2008 är 207 500 000 EUR.

Minst 50 % av detta belopp ska tilldelas åtgärder som syftar till att stödja bevarandet av naturen och den biologiska mångfalden.

Den preliminära nationella fördelningen för 2008 är följande:

EUR

Land

Vägledande belopp

Land

Vägledande belopp

Land

Vägledande belopp

AT

3 895 038

FI

7 431 275

MT

2 384 000

BE

4 282 100

FR

18 154 414

NL

6 654 410

BU

4 467 666

GR

7 053 895

PL

9 830 858

CY

2 200 000

HU

5 186 640

PT

5 810 890

CZ

4 117 414

IE

3 267 012

RO

9 033 381

DE

24 152 660

IT

18 265 318

SE

8 528 922

DK

5 095 709

LT

2 856 683

SI

4 471 481

EE

3 438 168

LU

2 268 234

SK

3 170 514

ES

22 228 050

LV

2 750 000

UK

16 505 268

Mer information

Mer information inklusive ansökningshandledning och ansökningsblanketter finns på LIFEs webbplats:

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm

Man kan också kontakta de behöriga nationella myndigheterna:

http://ec.europa.eu/environment/life/contact/nationalcontact/index.htm


FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

Kommissionen

15.7.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 178/25


Förhandsanmälan av en koncentration

(Ärende COMP/M.5199 – De Weide Blik/Atlanta)

(Text av betydelse för EES)

(2008/C 178/21)

1.

Kommissionen mottog den 4 juli 2008 en anmälan om en föreslagen koncentration enligt artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1), genom vilken företaget De Weide Blik NV (De Weide Blik, Belgien), ytterst kontrollerat av CVC Capital Partners Group SARL, på det sätt som avses i artikel 3.1 b i rådets förordning förvärvar fullständig kontroll över Atlanta AG (Atlanta, Tyskland) genom förvärv av aktier och tillgångar.

2.

De berörda företagen bedriver följande affärsverksamhet:

De Weide Blik: Produktion, import, export, hantering och logistik av färsk frukt, grönsaker, blommor, blomsterlökar, växter och färdigmat,

Atlanta: Import, export, hantering och logistik av färsk frukt och grönsaker samt bananmogningstjänster.

3.

Kommissionen har vid en preliminär granskning kommit fram till att den anmälda koncentrationen kan omfattas av förordning (EG) nr 139/2004, dock med det förbehållet att ett slutligt beslut i denna fråga fattas senare.

4.

Kommissionen uppmanar berörda tredje parter att till den lämna eventuella synpunkter på den föreslagna koncentrationen.

Synpunkterna ska ha kommit in till kommissionen senast tio dagar efter detta offentliggörande. Synpunkterna kan sändas till kommissionen per fax ((32-2) 296 43 01 eller 296 72 44) eller per post, med angivande av referens COMP/M.5199 – De Weide Blik/Atlanta, till

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för konkurrens

Registreringsenheten för företagskoncentrationer

J-70

B-1049 Bryssel


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1.


15.7.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 178/26


Förhandsanmälan av en koncentration

(Ärende COMP/M.5256 – Burani/3i/APB)

Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande

(Text av betydelse för EES)

(2008/C 178/22)

1.

Kommissionen mottog den 4 juli 2008 en anmälan om en föreslagen koncentration enligt artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1), genom vilken företagen Antichi Pellettieri SpA, indirekt kontrollerat av Burani Designer Holding NV (Burani, Nederländerna), och vissa fonder som tillhör 3i Group plc (3i, Förenade kungariket), på det sätt som avses i artikel 3.1 b i rådets förordning, förvärvar gemensam kontroll över företaget APB Srl (APB, Italien), genom överföring av tillgångar och förvärv av aktier i ett nyskapat företag som utgör ett gemensamt företag.

2.

De berörda företagen bedriver följande affärsverksamhet:

Burani: Holdingbolag med dotterbolag verksamma inom sektorerna lyxvaror, livsmedel, kläder och kosmetik,

3i: Internationell riskkapitalkoncern,

APB: Produktion och distribution av lyxlädervaror, särskilt handväskor och andra accessoarer, under varumärkena Braccialini, Biasia, Mandarina Duck och Coccinelle.

3.

Kommissionen har vid en preliminär granskning kommit fram till att den anmälda koncentrationen kan omfattas av förordning (EG) nr 139/2004, dock med det förbehållet att ett slutligt beslut i denna fråga fattas senare. Det bör noteras att detta ärende kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande, i enlighet med kommissionens tillkännagivande om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004 (2).

4.

Kommissionen uppmanar berörda tredje parter att till den lämna eventuella synpunkter på den föreslagna koncentrationen.

Synpunkterna ska ha kommit in till kommissionen senast tio dagar efter detta offentliggörande. Synpunkterna kan sändas till kommissionen per fax ((32-2) 296 43 01 eller 296 72 44) eller per post, med angivande av referens COMP/M.5256 – Burani/3i/APB, till

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för konkurrens

Registreringsenheten för företagskoncentrationer

J-70

B-1049 Bryssel


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1.

(2)  EUT C 56, 5.3.2005, s. 32.


15.7.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 178/27


Förhandsanmälan av en koncentration

(Ärende COMP/M.5217 – Gefa/Pema)

(Text av betydelse för EES)

(2008/C 178/23)

1.

Kommissionen mottog den 4 juli 2008 en anmälan om en föreslagen koncentration enligt artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1), genom vilken företaget GEFA Gesellschaft für Absatzfinanzierung mbH (GEFA, Tyskland), som tillhör bankkoncernen Société Générale (SG, Frankrike), på det sätt som avses i artikel 3.1 b i rådets förordning, förvärvar fullständig kontroll över företaget PEMA GmbH (PEMA, Tyskland) genom förvärv av aktier.

2.

De berörda företagen bedriver följande affärsverksamhet:

SG och GEFA: Finansiella lösningar för mobila investeringsvaror, bland annat lastbilar och släpvagnar,

PEMA: Uthyrning av lastbilar och släpvagnar samt tillhörande tjänster.

3.

Kommissionen har vid en preliminär granskning kommit fram till att den anmälda koncentrationen kan omfattas av förordning (EG) nr 139/2004, dock med det förbehållet att ett slutligt beslut i denna fråga fattas senare.

4.

Kommissionen uppmanar berörda tredje parter att till den lämna eventuella synpunkter på den föreslagna koncentrationen.

Synpunkterna ska ha kommit in till kommissionen senast tio dagar efter detta offentliggörande. Synpunkterna kan sändas till kommissionen per fax ((32-2) 296 43 01 eller 296 72 44) eller per post, med angivande av referens COMP/M.5217 – Gefa/Pema, till

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för konkurrens

Registreringsenheten för företagskoncentrationer

J-70

B-1049 Bryssel


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1.


15.7.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 178/28


Förhandsanmälan av en koncentration

(Ärende COMP/M.5213 – Total/Sonatrach/JVs)

Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande

(Text av betydelse för EES)

(2008/C 178/24)

1.

Kommissionen mottog den 8 juli 2008 en anmälan om en föreslagen koncentration enligt artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1), genom vilken företagen Total SA (Total, Frankrike) och Société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures SPA (Sonatrach, Algeriet), på det sätt som avses i artikel 3.1 b i rådets förordning, förvärvar gemensam kontroll över två nyskapade företag som utgör gemensamma företag (JVs, Algeriet) genom förvärv av aktier.

2.

De berörda företagen bedriver följande affärsverksamhet:

Total: Integrerade verksamheter inom sektorerna energi och kemi,

Sonatrach: Aktiebolag verksamt inom forskning om, exploatering, transport, transformering och försäljning av kolväten och dess derivat,

JVs: Företag verksamma inom den petrokemiska sektorn.

3.

Kommissionen har vid en preliminär granskning kommit fram till att den anmälda koncentrationen kan omfattas av förordning (EG) nr 139/2004, dock med det förbehållet att ett slutligt beslut i denna fråga fattas senare. Det bör noteras att detta ärende kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande, i enlighet med kommissionens tillkännagivande om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004 (2).

4.

Kommissionen uppmanar berörda tredje parter att till den lämna eventuella synpunkter på den föreslagna koncentrationen.

Synpunkterna ska ha kommit in till kommissionen senast tio dagar efter detta offentliggörande. Synpunkterna kan sändas till kommissionen per fax ((32-2) 296 43 01 eller 296 72 44) eller per post, med angivande av referens COMP/M.5213 – Total/Sonatrach/JVs, till

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för konkurrens

Registreringsenheten för företagskoncentrationer

J-70

B-1049 Bryssel


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1.

(2)  EUT C 56, 5.3.2005, s. 32.


ANDRA AKTER

Kommissionen

15.7.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 178/29


Meddelande om en ansökan enligt artikel 30 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG

Ansökan från en medlemsstat

(2008/C 178/25)

Den 3 juli 2008 tog kommissionen emot en ansökan enligt artikel 30.4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid upphandling på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (1) (försörjningsdirektivet). Den första arbetsdagen efter mottagandet av ansökan är den 4 juli 2008.

Ansökan kommer från Tjeckien och avser elproduktion. I nämnda artikel 30 föreskrivs att direktiv 2004/17/EG inte är tillämpligt om den aktuella verksamheten är direkt konkurrensutsatt på marknader med fritt tillträde. Utvärderingen av dessa villkor skall uteslutande ske enligt direktiv 2004/17/EG och påverkar inte tillämpningen av konkurrensreglerna.

Kommissionen ska inom en tidsfrist av tre månader räknat från ovannämnda arbetsdag fatta beslut rörande ansökan. Tidsfristen löper således ut den 4 oktober 2008.

Bestämmelserna i artikel 30.4 tredje stycket är inte tillämpliga. Därför kan den tidsfrist som kommissionen förfogar över eventuellt förlängas med tre månader. Om en sådan förlängning äger rum, ska den offentliggöras.


(1)  EUT L 134, 30.4.2004, s. 1.