ISSN 1725-2504

Europeiska unionens

officiella tidning

C 111

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

51 årgången
6 maj 2008


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

I   Resolutioner, rekommendationer och yttranden

 

REKOMMENDATIONER

 

Europaparlamentet
Rådet

2008/C 111/01

Europaparlamentets och rådets rekommendation av den 23 april 2008 om en europeisk referensram för kvalifikationer för livslångt lärande ( 1 )

1

 

II   Meddelanden

 

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN

 

Kommissionen

2008/C 111/02

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.4999 – Heineken/Scottish & Newcastle assets) ( 1 )

8

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN

 

Kommissionen

2008/C 111/03

Räntesats som Europeiska centralbanken tillämpar på sina huvudsakliga refinansieringstransaktioner: 4,26 % den 1 maj 2008 – Eurons växelkurs

9

2008/C 111/04

Eurons växelkurs

10

2008/C 111/05

Administrativa kommissionen för social trygghet för migrerande arbetare – Omräkningskurser för valutor enligt rådets förordning (EEG) nr 574/72

11

 

UPPLYSNINGAR FRÅN MEDLEMSSTATERNA

2008/C 111/06

Uppgifter från medlemsstaterna om statligt stöd som beviljats enligt kommissionens förordning (EG) nr 1857/2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag som är verksamma inom produktion, bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter och om ändring av förordning (EG) nr 70/2001

13

2008/C 111/07

Uppgifter från medlemsstaterna om statligt stöd som beviljats enligt kommissionens förordning (EG) nr 70/2001 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag

18

2008/C 111/08

Uppgifter från medlemsstaterna om statligt stöd som beviljats enligt kommissionens förordning (EG) nr 70/2001 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag

22

2008/C 111/09

Uppgifter från medlemsstaterna om statligt stöd som beviljats enligt kommissionens förordning (EG) nr 1857/2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag som är verksamma inom produktion, bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter och om ändring av förordning (EG) nr 70/2001

25

2008/C 111/10

Kommissionens meddelande inom ramen för genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 97/23/EG av om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om tryckbärande anordningar ( 1 )

26

2008/C 111/11

Kommissionens meddelande i enlighet med artikel 4.1 a i rådets förordning (EEG) nr 2408/92 – Införande av allmän trafikplikt beträffande regelbunden lufttrafik mellan Ostrava (OSR) och Bryssel (BRU) ( 1 )

42

2008/C 111/12

Kommissionens meddelande i enlighet med artikel 4.1 a i rådets förordning (EEG) nr 2408/92 – Införande av allmän trafikplikt beträffande regelbunden lufttrafik mellan Ostrava (OSR) och Amsterdam (AMS) ( 1 )

43

2008/C 111/13

Kommissionens meddelande i enlighet med artikel 4.1 a i rådets förordning (EEG) nr 2408/92 – Införande av allmän trafikplikt beträffande regelbunden lufttrafik mellan Ostrava (OSR) och London (LTN) ( 1 )

44

 

V   Yttranden

 

ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN

 

Kommissionen

2008/C 111/14

Ansökningsomgång för arbetsprogrammet Kapacitet i Europeiska gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration

45

 

Europeiska miljöbyrån

2008/C 111/15

Inbjudan till experter att lämna in intresseanmälan 2008 för att utses till ledamöter av Europeiska miljöbyråns vetenskapliga kommitté

46

 

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV DEN GEMENSAMMA HANDELSPOLITIKEN

 

Kommissionen

2008/C 111/16

Tillkännagivande om att giltighetstiden snart kommer att löpa ut för vissa antidumpningsåtgärder

50

 

ANDRA AKTER

 

Kommissionen

2008/C 111/17

Offentliggörande av en ansökan i enlighet med artikel 6.2 i rådets förordning (EG) nr 510/2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel

51

 

Rättelser

2008/C 111/18

Rättelseprotokoll till Lissabonfördraget om ändring av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, undertecknat i Lissabon den 13 december 2007(EUT C 306, 17.12.2007)

56

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

 


I Resolutioner, rekommendationer och yttranden

REKOMMENDATIONER

Europaparlamentet Rådet

6.5.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 111/1


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS REKOMMENDATION

av den 23 april 2008

om en europeisk referensram för kvalifikationer för livslångt lärande

(Text av betydelse för EES)

(2008/C 111/01)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR UTFÄRDAT DENNA REKOMMENDATION

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 149.4 och 150.4,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

med beaktande av Regionkommitténs yttrande (2),

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (3),

och av följande skäl:

(1)

Utveckling och erkännande av medborgarnas kunskaper, färdigheter och kompetens är avgörande för den individuella utvecklingen, konkurrenskraften, sysselsättningen och den sociala sammanhållningen inom gemenskapen. Detta slag av utveckling och erkännande bör underlätta den gränsöverskridande rörligheten för arbetstagare och studerande och bör bidra till att kraven på utbud och efterfrågan på den europeiska arbetsmarknaden tillgodoses. Tillgång till och deltagande i livslångt lärande för alla, även missgynnade personer, och användning av kvalifikationer bör därför främjas och förbättras på nationell nivå och på gemenskapsnivå.

(2)

Vid Europeiska rådets möte i Lissabon år 2000 fastställdes att tydligare kvalifikationer bör bli ett av de huvudinslag som krävs för att anpassa gemenskapens utbildningssystem till kunskapssamhällets krav. Dessutom manade Europeiska rådet vid sitt möte i Barcelona år 2002 till närmare samarbete inom högre utbildning och till större tydlighet och bättre metoder för erkännande inom yrkesinriktad utbildning.

(3)

I rådets resolution av den 27 juni 2002 om livslångt lärande (4) uppmanas kommissionen att i nära samarbete med rådet och medlemsstaterna skapa en ram för erkännande av kvalifikationer inom utbildningsområdet som bygger på de resultat som uppnåtts i Bolognaprocessen samt främja liknande åtgärder inom yrkesutbildning.

(4)

I rådets och kommissionens gemensamma rapporter om genomförandet av handlingsprogrammet ”Utbildning 2010” som antogs 2004 och 2006 betonas att det är nödvändigt att utarbeta en europeisk referensram för kvalifikationer.

(5)

Inom ramen för Köpenhamnsprocessen prioriterades i slutsatserna från rådet och företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet den 15 november 2004, om de framtida prioriteringarna för det förstärkta europeiska samarbetet inom yrkesutbildning utarbetandet av en öppen och flexibel europeisk referensram för kvalifikationer, som grundas på öppenhet och förtroende och som bör utgöra en gemensam referens och omfatta all slags utbildning.

(6)

Validering av resultaten av icke-formellt och informellt lärande bör främjas i enlighet med rådets slutsatser av den 28 maj 2004 om gemensamma europeiska principer för identifiering och validering av icke-formellt och informellt lärande.

(7)

Vid Europeiska rådets möte i Bryssel i mars 2005 och mars 2006 betonades vikten av att en europeisk referensram för kvalifikationer antas.

(8)

I denna rekommendation beaktas Europaparlamentets och rådets beslut nr 2241/2004/EG av den 15 december 2004 om en enhetlig gemenskapsram för tydlighet i kvalifikationer och meriter (Europass) (5) samt Europaparlamentets och rådets rekommendation 2006/962/EG av den 18 december 2006 om nyckelkompetenser för livslångt lärande (6).

(9)

Rekommendationen är förenlig med den ram för Europeiska området för högre utbildning och de deskriptorer för olika nivåer som ministrarna för högre utbildning i 45 europeiska länder enades om i Bergen den 19 och 20 maj 2005 inom ramen för Bolognaprocessen.

(10)

Rådets slutsatser om kvalitetssäkring inom yrkesutbildningen av den 23 och 24 maj 2004, Europaparlamentets och rådets rekommendation 2006/143/EG av den 15 februari 2006 om ytterligare europeiskt samarbete om kvalitetssäkring i den högre utbildningen (7) och de standarder och riktlinjer för kvalitetssäkring inom Europeiska området för högre utbildning som ministrarna för högre utbildning enades om vid mötet i Bergen, innehåller allmänna principer för kvalitetssäkring till stöd för genomförandet av den europeiska referensramen för kvalifikationer.

(11)

Denna rekommendation påverkar inte tillämpningen av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer (8) där man fastställer rättigheter och skyldigheter både för den berörda nationella myndigheten och för de personer som flyttar inom gemenskapen. Hänvisningar till den europeiska referensramen för kvalifikationer bör inte påverka tillträdet till arbetsmarknaden i de fall där yrkeskvalifikationer erkänns i enlighet med direktiv 2005/36/EG.

(12)

Målet med denna rekommendation är att införa en gemensam referensram som bör fungera som ett översättningsverktyg mellan olika kvalifikationssystem och deras nivåer, för all slags utbildning. Detta kommer att förbättra tydligheten, jämförbarheten och överförbarheten av medborgarnas kvalifikationer som utfärdas i enlighet med de olika medlemsstaternas praxis. Varje kvalifikationsnivå bör i princip kunna uppnås genom olika utbildnings- och karriärvägar. Dessutom bör den europeiska referensramen för kvalifikationer göra det möjligt för internationella branschorganisationer att koppla sina kvalifikationssystem till en gemensam europeisk referenspunkt och på så sätt klargöra förhållandet mellan internationella branschrelaterade kvalifikationer och nationella kvalifikationssystem. Denna rekommendation bidrar därför till de vidare målen att främja livslångt lärande och förbättra anställbarhet, rörlighet och social integrering för arbetstagare och studerande. Tydliga kvalitetssäkringsprinciper och informationsutbyte bör stödja dess genomförande genom att bidra till att skapa ömsesidigt förtroende.

(13)

Denna rekommendation bör bidra till att modernisera utbildningssystemen, stärka kopplingarna mellan allmän och yrkesinriktad utbildning och arbetsliv och bygga broar mellan formellt, icke-formellt och informellt lärande, samt leda till validering av resultaten av erfarenhetsbaserat lärande.

(14)

Denna rekommendation ersätter eller fastställer inte nationella kvalifikationssystem och/eller kvalifikationer. I den europeiska ramen för kvalifikationer beskrivs inte specifika kvalifikationer eller en enskild persons meriter, och en bestämd kvalifikation bör referera till den lämpliga nivån i den europeiska referensramen för kvalifikationer via de tillämpliga nationella kvalifikationssystemen.

(15)

Denna rekommendation är, med hänsyn till sin icke bindande karaktär, förenlig med subsidiaritetsprincipen genom att den stöder och kompletterar medlemsstaternas insatser genom att underlätta ytterligare samarbete mellan dem för att öka tydligheten och främja rörlighet och livslångt lärande. Den bör genomföras i enlighet med nationell lagstiftning och praxis.

(16)

Eftersom målet för denna rekommendation, nämligen att införa en gemensam referensram som bör fungera som ett översättningsverktyg mellan olika kvalifikationssystem och deras nivåer, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och det därför, på grund av den planerade åtgärdens omfattning och verkningar, bättre kan uppnås på gemenskapsnivå, kan gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna rekommendation inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

HÄRIGENOM REKOMMENDERAS MEDLEMSSTATERNA ATT

1.

Använda den europeiska referensramen för kvalifikationer som ett referensverktyg för att jämföra kvalifikationsnivåerna inom de olika kvalifikationssystemen och främja både livslångt lärande och lika möjligheter i det kunskapsbaserade samhället, samt den fortsatta integreringen av den europeiska arbetsmarknaden, samtidigt som de nationella utbildningssystemens stora mångfald respekteras.

2.

Senast år 2010 koppla sina nationella kvalifikationssystem till den europeiska referensramen för kvalifikationer, särskilt genom att på ett tydligt sätt göra hänvisningar från nationella kvalifikationsnivåer till de nivåer som anges i bilaga II, och, där detta är lämpligt, genom att utarbeta nationella referensramar för kvalifikationer i enlighet med nationell lagstiftning och praxis.

3.

Vidta nödvändiga åtgärder så att alla nya kvalifikationsbevis, examensbevis och Europassdokument som utfärdas av de behöriga myndigheterna senast 2012 innehåller en tydlig hänvisning – via de nationella kvalifikationssystemen – till motsvarande nivå i den europeiska referensramen för kvalifikationer.

4.

Använda ett tillvägagångssätt som bygger på resultat av lärande när kvalifikationer beskrivs och fastställs, samt främja validering av icke-formellt och informellt lärande i enlighet med de gemensamma europeiska principer som man enades om i rådets slutsatser av den 28 maj 2004, och fästa särskild uppmärksamhet vid de medborgare som med stor sannolikhet kan komma att drabbas av arbetslöshet eller otrygga anställningsformer och för vilka ett sådant tillvägagångssätt kan innebära ett ökat deltagande i livslångt lärande och ökat tillträde till arbetsmarknaden.

5.

Främja och tillämpa de principer för kvalitetssäkring inom utbildning som anges i bilaga III när kvalifikationer inom högre utbildning och yrkesutbildning inom nationella kvalifikationssystem ska kopplas till den europeiska referensramen för kvalifikationer.

6.

Utse nationella samordningspunkter kopplade till medlemsstaternas särskilda strukturer och krav för att stödja och, tillsammans med andra berörda nationella myndigheter, styra kopplingen mellan det nationella kvalifikationssystemet och den europeiska referensramen för kvalifikationer i syfte att främja kopplingens kvalitet och tydlighet.

Dessa samordningspunkter bör bland annat ha i uppgift att

a)

koppla kvalifikationsnivåer inom det nationella kvalifikationssystemet till de nivåer i den europeiska referensramen för kvalifikationer som beskrivs i bilaga II,

b)

säkerställa att en öppen metod används för att koppla nivåerna i de nationella kvalifikationssystemen till den europeiska referensramen för kvalifikationer för att underlätta jämförelser mellan dem, och säkerställa att de beslut den leder till offentliggörs,

c)

tillhandahålla vägledning till intressenterna och ge dem tillgång till information om hur de nationella kvalifikationerna förhåller sig till den europeiska referensramen för kvalifikationer via nationella kvalifikationssystem,

d)

främja deltagandet av alla berörda intressenter, inbegripet, i enlighet med nationell lagstiftning och praxis, läroanstalter inom högre utbildning och yrkesutbildning, arbetsmarknadens parter, branscher samt experter på jämförelse och användning av kvalifikationer på europeisk nivå.

EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET STÖDER KOMMISSIONENS AVSIKT ATT

1.

Stödja medlemsstaterna i utförandet av ovannämnda uppgifter och de internationella branschorganisationerna i användningen av referensnivåerna och principerna för den europeiska referensramen för kvalifikationer enligt denna rekommendation, i synnerhet genom att underlätta samarbete, utbyte av god praxis och utvärdering – bland annat genom frivillig inbördes utvärdering och pilotprojekt inom ramen för gemenskapsprogram och genom initiativ till information och samråd med kommittéerna för den sociala dialogen – samt genom att utarbeta material för stöd och vägledning.

2.

Senast den den 23 april 2009 inrätta en rådgivande grupp för den europeiska referensramen för kvalifikationer (som kommer att bestå av företrädare för medlemsstaterna och involvera arbetsmarknadens parter på europeisk nivå och andra intressenter där detta är lämpligt) med ansvar för den övergripande enhetligheten och för öppenheten i arbetet med att koppla kvalifikationssystem till den europeiska referensramen för kvalifikationer.

3.

I samarbete med medlemsstaterna och efter samråd med berörda intressenter bedöma och utvärdera den verksamhet som företas som svar på denna rekommendation, inbegripet den rådgivande gruppens ansvarsområde och varaktighet, och senast den den 23 april 2013 rapportera till Europaparlamentet och rådet om de erfarenheter som gjorts samt slutsatser för framtiden, inbegripet, om detta är nödvändigt, en eventuell översyn och revidering av denna rekommendation.

4.

Främja en nära koppling mellan den europeiska referensramen för kvalifikationer och befintliga eller framtida europeiska system för överföring och ackumulering av meriter inom högre utbildning och yrkesutbildning för att öka medborgarnas rörlighet och underlätta erkännandet av resultat av lärande.

Utfärdad i Strasbourg den 23 april 2008.

På Europaparlamentets vägnar

H.-G. PÖTTERING

Ordförande

På rådets vägnar

J. LANARČIČ

Ordförande


(1)  EUT C 175, 27.7.2007, s. 74.

(2)  EUT C 146, 30.6.2007, s. 77.

(3)  Europaparlamentets yttrande av den 24 oktober 2007 (ännu ej offentliggjort i EUT) och rådets beslut av den 14 februari 2008.

(4)  EGT C 163, 9.7.2002, s. 1.

(5)  EUT L 390, 31.12.2004, s. 6.

(6)  EUT L 394, 30.12.2006, s. 10.

(7)  EUT L 64, 4.3.2006, s. 60.

(8)  EUT L 255, 30.9.2005, s. 22. Direktivet ändrat genom rådets direktiv 2006/100/EG (EUT L 363, 20.12.2006, s. 141).


BILAGA I

Definitioner

I denna rekommendation gäller följande definitioner:

a)

kvalifikation: ett formellt resultat av en bedömnings- och valideringsprocess som erhålls när ett behörigt organ fastställer att en person har uppnått resultat av lärande som motsvarar fastställda kriterier,

b)

nationellt kvalifikationssystem: alla aspekter av en medlemsstats verksamhet som gäller erkännandet av lärande och andra mekanismer som kopplar utbildning till arbetsmarknaden och till samhället i övrigt. Detta inkluderar utarbetandet och genomförandet av institutionella arrangemang och processer som gäller kvalitetssäkring, bedömning och utfärdande av kvalifikationsbevis. Ett nationellt kvalifikationssystem kan bestå av flera undersystem och inbegripa en nationell referensram för kvalifikationer,

c)

nationell referensram för kvalifikationer: ett instrument för att klassificera kvalifikationer i förhållande till en rad kriterier för angivna lärandenivåer som uppnåtts, vars syfte är att integrera och samordna undersystem för nationella kvalifikationsbevis och förbättra tydligheten, tillgängligheten, progressionen och kvaliteten i kvalifikationerna i förhållande till arbetsmarknaden och till det civila samhället,

d)

bransch: yrkesrelaterade aktiviteter grupperade utifrån deras huvudsakliga ekonomiska funktion, produkt, tjänst eller metod,

e)

internationell branschorganisation: en sammanslutning av nationella organisationer, inbegripet exempelvis arbetsgivare och yrkesorganisationer, som företräder de nationella branschernas intressen,

f)

resultat av lärande: vad en inlärare vet, förstår och kan göra när en lärandeprocess är avslutad, vilket uttrycks i kunskaper, färdigheter och kompetens,

g)

kunskaper: resultat av tillgodogörande av information genom lärande. Kunskaper utgörs av fakta, principer, teorier och praxis som är kopplade till ett arbets- eller studieområde. I förbindelse med den europeiska referensramen för kvalifikationer beskrivs kunskaper som teoretisk eller faktabaserad,

h)

färdigheter: förmågan att tillämpa kunskaper och beprövad erfarenhet för att utföra uppgifter och lösa problem. I förbindelse med den europeiska referensramen för kvalifikationer beskrivs färdigheter som kognitiva (som inbegriper användning av logiskt, intuitivt och kreativt tänkande) eller praktiska (som inbegriper manuell skicklighet och användningen av metoder, material, verktyg och redskap),

i)

kompetens: visad förmåga att använda kunskaper, färdigheter samt personliga, sociala och metodologiska färdigheter i arbets- eller studiesituationer samt i yrkesrelaterad och personlig utveckling. I förbindelse med den europeiska referensramen för kvalifikationer uttrycks kompetens i ansvar och självständighet.


BILAGA II

Deskriptorer för att definiera nivåerna i den europeiska referensramen för kvalifikationer

Var och en av de åtta nivåerna definieras via en rad deskriptorer som anger de resultat av lärande som är av betydelse för kvalifikationerna på den nivån i varje kvalifikationssystem.

 

Kunskaper

Färdigheter

Kompetens

 

Inom ramen för den europeiska referensramen för kvalifikationer beskrivs kunskaper som teoretiska eller faktabaserade

Inom ramen för den europeiska referensramen för kvalifikationer beskrivs färdigheter som kognitiva (som inbegriper användning av logiskt, intuitivt och kreativt tänkande) och praktiska (som inbegriper manuell skicklighet och användningen av metoder, material, verktyg och redskap)

Inom ramen för den europeiska referensramen för kvalifikationer uttrycks kompetens i ansvar och självständighet

Nivå 1

Resultat av lärande av betydelse för nivå 1:

Grundläggande allmänna kunskaper

Grundläggande färdigheter för att utföra enkla uppgifter

Arbete eller studier under direkt övervakning i ett strukturerat sammanhang

Nivå 2

Resultat av lärande av betydelse för nivå 2:

Grundläggande faktabaserade kunskaper inom ett arbets- eller studieområde

Grundläggande kognitiva och praktiska färdigheter som behövs för att använda relevant information till utförande av uppgifter och lösning av rutinmässiga problem med hjälp av enkla regler och verktyg

Arbete eller studier under övervakning, med viss självständighet

Nivå 3

Resultat av lärande av betydelse för nivå 3:

Kunskaper vad gäller fakta, principer, processer och allmänna begrepp inom ett arbets- eller studieområde

En rad kognitiva och praktiska färdigheter som behövs för att utföra uppgifter och lösa problem genom att välja ut och tillämpa grundläggande metoder, verktyg, material och information

Ta ansvaret för fullgörandet av arbets- eller studieuppgifter

Anpassa det egna beteendet till omständigheterna vid problemlösning

Nivå 4

Resultat av lärande av betydelse för nivå 4:

Faktabaserade och teoretiska kunskaper i breda sammanhang inom ett arbets- eller studieområde

En rad kognitiva och praktiska färdigheter som behövs för lösningar på specifika problem inom ett arbets- eller studieområde

Utöva egenledning inom riktlinjerna för arbets- eller studiesammanhang som vanligtvis är förutsägbara men kan ändras

Övervaka andras rutinarbete, med visst ansvar för bedömning och förbättring av arbets- eller studieverksamhet

Nivå 5 (1)

Resultat av lärande av betydelse för nivå 5:

Övergripande, specialiserade, faktabaserade och teoretiska kunskaper inom ett arbets- eller studieområde samt medvetenhet om denna kunskaps gränser

En övergripande skala kognitiva och praktiska färdigheter för att utarbeta kreativa lösningar på abstrakta problem

Utöva ledning och övervakning av arbets- eller studieverksamhet där det finns oförutsägbara förändringar

Se över och utveckla egna och andras prestationer

Nivå 6 (2)

Resultat av lärande av betydelse för nivå 6:

Avancerade kunskaper inom ett arbets- eller studieområde som inbegriper kritisk förståelse för teorier och principer

Avancerade färdigheter i vilka man uppvisar skicklighet och innovation, och som behövs för att lösa komplicerade och oförutsägbara problem inom ett specialiserat arbets- eller studieområde

Hantera komplicerade tekniska eller yrkesrelaterade aktiviteter eller projekt, ta ansvar för beslutsfattande i oförutsägbara arbets- eller studiesituationer

Ta ansvar för ledning av individers och gruppers yrkesutveckling

Nivå 7 (3)

Resultat av lärande av betydelse för nivå 7:

Mycket specialiserade kunskaper, varav en del ligger i spetsen för kunskaper inom ett arbets- eller studieområde, som grund för eget tänkande och/eller forskning

Kritisk medvetenhet om kunskapsfrågor inom ett område och i beröringspunkterna mellan olika områden

Specialiserade färdigheter för problemlösning som behövs inom forskning eller innovation för att utveckla nya kunskaper och nya förfaranden och integrera kunskaper från olika områden

Hantera och omvandla arbets- eller studiesituationer som är komplicerade, oförutsägbara och kräver nya strategiska tillvägagångssätt

Ta ansvar för att bidra till yrkesrelaterade kunskaper och praxis och för att se över arbetslagens strategiska prestation

Nivå 8 (4)

Resultat av lärande av betydelse för nivå 8:

Kunskaper på den mest avancerade nivån inom ett arbets- eller studieområde och i beröringspunkterna mellan olika områden

De mest avancerade och specialiserade färdigheterna och metoderna, inbegripet den syntes och bedömning som behövs för att lösa kritiska problem inom forskning eller innovation och utvidga och omdefiniera befintliga kunskaper eller yrkespraxis

Uppvisa betydlig auktoritet, innovation, självständighet, akademisk och yrkesrelaterad integritet och varaktigt engagemang för utveckling av nya idéer eller förfaranden i spetsen för arbets- eller studiesituationer, inbegripet forskning

Referensramen för kvalifikationer i Europeiska området för högre utbildning innehåller deskriptorer för nivåer.

Varje deskriptor innehåller en allmän uppgift om typiska förväntningar beträffande resultat och kompetens som förknippas med kvalifikationer som markerar avslutningen på nivån i fråga.


(1)  Deskriptorn för den kortare utbildningsvägen inom högre utbildning (inom eller kopplad till den första nivån) som utarbetats av det gemensamma kvalitetsinitiativet som en del av Bolognaprocessen motsvarar resultat av lärande för nivå 5 inom den europeiska referensramen för kvalifikationer.

(2)  Deskriptorn för den första nivån i Ramen för kvalifikationer i Europeiska området för högre utbildning, som ministrarna för högre utbildning enades om vid mötet i Bergen i maj 2005 inom ramen för Bolognaprocessen, motsvarar resultat av lärande för nivå 6 inom den europeiska referensramen för kvalifikationer.

(3)  Deskriptorn för den andra nivån i Ramen för kvalifikationer i Europeiska området för högre utbildning, som ministrarna för högre utbildning enades om vid mötet i Bergen i maj 2005 inom ramen för Bolognaprocessen, motsvarar resultat av lärande för nivå 7 inom den europeiska referensramen för kvalifikationer.

(4)  Deskriptorn för den tredje nivån i Ramen för kvalifikationer i Europeiska området för högre utbildning, som ministrarna för högre utbildning enades om vid mötet i Bergen i maj 2005 inom ramen för Bolognaprocessen, motsvarar resultat av lärande för nivå 8 inom den europeiska referensramen för kvalifikationer.


BILAGA III

Gemensamma principer för kvalitetssäkring inom högre utbildning och yrkesinriktad utbildning inom ramen för den europeiska referensramen för kvalifikationer

Vid genomförandet av den europeiska referensramen för kvalifikationer bör kvalitetssäkring – som är nödvändig för att säkerställa ansvarighet och förbättring av högre utbildning och yrkesinriktad utbildning – genomföras enligt principerna nedan.

Policy och förfaranden för kvalitetssäkring bör stödja alla nivåer i den europeiska referensramen för kvalifikationer.

Kvalitetssäkring bör ingå i den interna förvaltningen av utbildningsanstalter.

Kvalitetssäkring bör omfatta en regelbunden utvärdering av utbildningsanstalterna, deras program eller deras kvalitetssäkringssystem, genomförd av utomstående övervakningsorgan eller -myndigheter.

Utomstående övervakningsorgan eller -myndigheter som utför kvalitetssäkring bör granskas regelbundet.

Kvalitetssäkring bör omfatta sammanhang, insatser, processer och prestationer med betoning på prestationer, däribland resultat av lärande.

Följande inslag bör ingå i system för kvalitetssäkring:

Tydliga och mätbara mål och standarder.

Riktlinjer för genomförande, inbegripet medverkan från intressenternas sida.

Tillräckliga resurser.

Konsekventa utvärderingsmetoder som kopplar samman självbedömning och extern granskning.

Återkopplingsmekanismer och förfaranden för förbättring.

Brett tillgängliga utvärderingsresultat.

Initiativ inom kvalitetssäkring på internationell, nationell och regional nivå bör samordnas för att säkerställa översikt, enhetlighet, synergi och systemtäckande analys.

Kvalitetssäkring bör vara en samarbetsprocess över alla nivåer och system i utbildningen, med alla berörda intressenter, inom medlemsstaterna och i hela gemenskapen.

Riktlinjer för kvalitetssäkring på gemenskapsnivå kan utgöra referenspunkter för utvärdering och lärande av varandra.


II Meddelanden

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN

Kommissionen

6.5.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 111/8


Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration

(Ärende COMP/M.4999 – Heineken/Scottish & Newcastle assets)

(Text av betydelse för EES)

(2008/C 111/02)

Kommissionen beslutade den 3 april 2008 att inte göra invändningar mot den anmälda koncentrationen ovan och att förklara den förenlig med den gemensamma marknaden. Beslutet grundar sig på artikel 6.1 b i rådets förordning (EG) nr 139/2004. Beslutet i sin helhet finns endast på engelska och kommer att offentliggöras efter det att alla eventuella affärshemligheter har tagits bort. Det kommer att finnas tillgängligt

på kommissionens webbplats för konkurrens (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Denna webbplats ger olika möjligheter att hitta enskilda beslut i koncentrationsärenden, även uppgifter om företag, ärendenummer, datum och sektorer,

i elektronisk form på EUR-Lex webbplats, under dokument nummer 32008M4999. EUR-Lex ger tillgång till gemenskapsrätten via Internet (http://eur-lex.europa.eu).


IV Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN

Kommissionen

6.5.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 111/9


Räntesats som Europeiska centralbanken tillämpar på sina huvudsakliga refinansieringstransaktioner (1):

4,26 % den 1 maj 2008

Eurons växelkurs (2)

5 maj 2008

(2008/C 111/03)

1 euro=

 

Valuta

Kurs

USD

US-dollar

1,5460

JPY

japansk yen

162,73

DKK

dansk krona

7,4624

GBP

pund sterling

0,78520

SEK

svensk krona

9,3485

CHF

schweizisk franc

1,6305

ISK

isländsk krona

118,32

NOK

norsk krona

7,9150

BGN

bulgarisk lev

1,9558

CZK

tjeckisk koruna

25,227

EEK

estnisk krona

15,6466

HUF

ungersk forint

252,14

LTL

litauisk litas

3,4528

LVL

lettisk lats

0,6985

PLN

polsk zloty

3,4423

RON

rumänsk leu

3,6350

SKK

slovakisk koruna

32,243

TRY

turkisk lira

1,9538

AUD

australisk dollar

1,6424

CAD

kanadensisk dollar

1,5717

HKD

Hongkongdollar

12,0510

NZD

nyzeeländsk dollar

1,9738

SGD

singaporiansk dollar

2,1041

KRW

sydkoreansk won

1 557,98

ZAR

sydafrikansk rand

11,7728

CNY

kinesisk yuan renminbi

10,8033

HRK

kroatisk kuna

7,2569

IDR

indonesisk rupiah

14 243,30

MYR

malaysisk ringgit

4,8807

PHP

filippinsk peso

65,218

RUB

rysk rubel

36,7400

THB

thailändsk baht

48,993

BRL

brasiliansk real

2,5596

MXN

mexikansk peso

16,1858


(1)  

Räntesats vid den transaktion som närmast föregick det angivna datumet. Vid refinansieringstransaktioner till rörlig ränta är räntesatsen marginalräntesatsen.

(2)  Källa: Referensväxelkurs offentliggjord av Europeiska centralbanken.


6.5.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 111/10


Eurons växelkurs (1)

2 maj 2008

(2008/C 111/04)

1 euro=

 

Valuta

Kurs

USD

US-dollar

1,5458

JPY

japansk yen

161,94

DKK

dansk krona

7,4618

GBP

pund sterling

0,77900

SEK

svensk krona

9,3555

CHF

schweizisk franc

1,6238

ISK

isländsk krona

116,22

NOK

norsk krona

7,9260

BGN

bulgarisk lev

1,9558

CZK

tjeckisk koruna

25,265

EEK

estnisk krona

15,6466

HUF

ungersk forint

251,93

LTL

litauisk litas

3,4528

LVL

lettisk lats

0,6985

PLN

polsk zloty

3,4518

RON

rumänsk leu

3,6395

SKK

slovakisk koruna

32,237

TRY

turkisk lira

1,9532

AUD

australisk dollar

1,6554

CAD

kanadensisk dollar

1,5715

HKD

Hongkongdollar

12,0498

NZD

nyzeeländsk dollar

1,9772

SGD

singaporiansk dollar

2,1058

KRW

sydkoreansk won

1 563,19

ZAR

sydafrikansk rand

11,7563

CNY

kinesisk yuan renminbi

10,8013

HRK

kroatisk kuna

7,2600

IDR

indonesisk rupiah

14 260,01

MYR

malaysisk ringgit

4,8909

PHP

filippinsk peso

65,233

RUB

rysk rubel

36,7635

THB

thailändsk baht

49,025

BRL

brasiliansk real

2,5588

MXN

mexikansk peso

16,2085


(1)  

Källa: Referensväxelkurs offentliggjord av Europeiska centralbanken.


6.5.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 111/11


ADMINISTRATIVA KOMMISSIONEN FÖR SOCIAL TRYGGHET FÖR MIGRERANDE ARBETARE

Omräkningskurser för valutor enligt rådets förordning (EEG) nr 574/72

(2008/C 111/05)

Artikel 107.1, 107.2 och 107.4 i förordning (EEG) nr 574/72

Referensperiod: april 2008

Tillämpningsperiod: juli, augusti, september 2008

04-2008

EUR

BGN

CZK

DKK

EEK

LVL

LTL

HUF

PLN

RON

SKK

SEK

GBP

NOK

ISK

CHF

1 EUR =

1

1,95580

25,0638

7,46034

15,6466

0,697409

3,45280

253,752

3,44213

3,64281

32,3741

9,36989

0,794866

7,96286

116,652

1,59639

1 BGN =

0,511300

1

12,8151

3,81447

8,00010

0,356585

1,76542

129,743

1,75996

1,86257

16,5529

4,79082

0,406415

4,07141

59,6443

0,816232

1 CZK =

0,0398982

0,0780328

1

0,297654

0,624270

0,0278253

0,137760

10,1242

0,137335

0,145341

1,29167

0,373841

0,0317137

0,317704

4,65421

0,0636929

1 DKK =

0,134042

0,262160

3,35961

1

2,09730

0,0934822

0,462821

34,0134

0,461390

0,488290

4,33950

1,25596

0,106546

1,06736

15,6363

0,213983

1 EEK =

0,0639116

0,124998

1,60187

0,476803

1

0,0445726

0,220674

16,2177

0,219992

0,232818

2,06908

0,598845

0,0508012

0,50892

7,45544

0,102028

1 LVL =

1,43388

2,80438

35,9385

10,6972

22,4353

1

4,95090

363,849

4,93559

5,22335

46,4206

13,4353

1,13974

11,4178

167,265

2,28902

1 LTL =

0,289620

0,566439

7,25898

2,16066

4,53157

0,201984

1

73,4916

0,996909

1,05503

9,37620

2,71371

0,230209

2,30620

33,7848

0,462345

1 HUF =

0,00394086

0,00770753

0,0987730

0,0294001

0,0616610

0,00274839

0,0136070

1

0,0135649

0,0143558

0,127582

0,0369254

0,00313245

0,0313805

0,459710

0,00629113

1 PLN =

0,290518

0,568195

7,28149

2,16736

4,54562

0,202610

1,003100

73,7195

1

1,05830

9,40527

2,72212

0,230923

2,31336

33,8896

0,463779

1 RON =

0,274513

0,536893

6,88035

2,04796

4,29520

0,191448

0,947840

69,6583

0,944910

1

8,88714

2,57216

0,218201

2,18591

32,0226

0,438229

1 SKK =

0,0308889

0,0604124

0,774193

0,230441

0,483306

0,0215422

0,106653

7,83810

0,106323

0,112522

1

0,289425

0,0245525

0,245964

3,60326

0,0493105

1 SEK =

0,106725

0,208732

2,67493

0,796204

1,66988

0,0744309

0,368499

27,0816

0,367360

0,388778

3,45512

1

0,0848319

0,849835

12,4497

0,170374

1 GBP =

1,25807

2,46054

31,5321

9,38566

19,6846

0,877392

4,34388

319,239

4,33045

4,58292

40,7291

11,7880

1

10,0179

146,757

2,00837

1 NOK =

0,125583

0,245615

3,14759

0,936892

1,96495

0,0875827

0,433613

31,8669

0,432273

0,457475

4,06564

1,17670

0,0998216

1

14,6495

0,200479

1 ISK =

0,0085725

0,0167661

0,214859

0,0639537

0,134130

0,00597853

0,0295991

2,17528

0,0295076

0,0312279

0,277527

0,0803233

0,00681398

0,0682615

1

0,0136850

1 CHF =

0,626415

1,22514

15,7003

4,67327

9,80126

0,436867

2,16288

158,954

2,15620

2,28191

20,2796

5,86944

0,497916

4,98806

73,0727

1

1.

Genom förordning (EEG) nr 574/72 skall omräkningskursen till en valuta av belopp som är uttryckta i en annan valuta vara den kurs som under den referensperiod som fastställs i punkt 2 beräknas av kommissionen på grundval av det månatliga genomsnittet av de referensvalutakurser som offentliggörs av Europeiska centralbanken.

2.

Referensperioden skall vara

januari månad för omräkningskurser som gäller från och med påföljande 1 april,

april månad för omräkningskurser som gäller från och med påföljande 1 juli,

juli månad för omräkningskurser som gäller från och med påföljande 1 oktober,

oktober månad för omräkningskurser som gäller från och med påföljande 1 januari.

Valutaomräkningskurserna skall offentliggöras i det andra numret i februari, maj, augusti och november i Europeiska unionens officiella tidning (C-serien).


UPPLYSNINGAR FRÅN MEDLEMSSTATERNA

6.5.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 111/13


Uppgifter från medlemsstaterna om statligt stöd som beviljats enligt kommissionens förordning (EG) nr 1857/2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag som är verksamma inom produktion, bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter och om ändring av förordning (EG) nr 70/2001

(2008/C 111/06)

XA-nummer: XA 411/07

Medlemsstat: Republiken Slovenien

Region: Območje občine Brda

Stödordningens namn, eller namnet på det företag som får enskilt stöd: Podpore programom razvoja podeželja v občini Brda 2007–2013

Rättslig grund: Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Brda za programsko obdobje 2007–2013

Stödordningens beräknade utgifter per år eller totalt belopp som beviljats företaget i form av enskilt stöd:

 

2007: 35 000 EUR

 

2008: 35 000 EUR

 

2009: 35 000 EUR

 

2010: 35 000 EUR

 

2011: 35 000 EUR

 

2012: 35 000 EUR

 

2013: 35 000 EUR

Högsta stödnivå:

1.   Investeringar i jordbruksföretag för primärproduktion:

För modernisering av jordbruksföretaget samt anläggande av jordbruksskiften och tillfartsvägar får stödet inte överstiga 40 % av de stödberättigande kostnaderna exklusive moms.

2.   Bevarande av traditionella landskap och byggnader:

För icke-produktiva objekt upp till 100 % av de stödberättigande kostnaderna exklusive moms.

För produktionsmedel på jordbruket upp till 60 % av de stödberättigande kostnaderna, dock upp till 75 % i mindre gynnade områden, under förutsättning att investeringen inte medför någon ökning av produktionskapaciteten på jordbruksföretaget.

Ytterligare stöd får beviljas upp till 100 % för ytterligare kostnader för användning av traditionella typer av material som krävs för bevarande av kulturbyggnader.

3.   Stöd till försäkringspremier:

Kommunens stöd ska komplettera delfinansieringen av försäkringspremier ur statsbudgeten med upp till 50 % av de stödberättigande kostnaderna för försäkring av utsäde och grödor samt av djur mot t.ex. sjukdomar.

4.   Stöd till sammanläggning av skiften:

Upp till 100 % av kostnaderna för juridiska och administrativa förfaranden.

5.   Stöd för att uppmuntra produktion av kvalitetsprodukter från jordbruket:

Upp till 100 % av kostnaderna exklusive moms i form av subventionerade tjänster. Stödet får inte ges som direkt penningstöd till producenterna.

6.   Tillhandahållande av tekniskt stöd inom jordbrukssektorn:

Upp till 100 % av kostnaderna exklusive moms i form av subventionerade tjänster. Stödet får inte ges som direkt penningstöd till jordbruksföretagen

Datum för genomförande: Oktober 2007 (Stöd får beviljas först efter det att sammanfattningen publicerats på Europeiska kommissionens webbplats)

Stödordningens eller det enskilda stödets varaktighet: Till och med den 31 december 2013

Stödets syfte: Stöd till små och medelstora företag

Hänvisning till artiklar i förordning (EG) nr 1857/2006 och stödberättigande kostnader: Andra kapitlet i utkastet till ”regler om beviljande av stöd för bevarande och utveckling av jordbruk och landsbygd i kommunen Brda 2007–2013” omfattar åtgärder som utgör statligt stöd enligt följande artiklar i kommissionens förordning (EG) nr 1857/2006 av den 15 december 2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag som är verksamma inom produktion av jordbruksprodukter och om ändring av förordning (EG) nr 70/2001 (EUT L 358, 16.12.2006, s. 3):

Artikel 4: Investeringar i jordbruksföretag för primärproduktion

Artikel 5: Bevarande av traditionella landskap och byggnader

Artikel 12: Stöd till försäkringspremier

Artikel 13: Stöd till sammanläggning av skiften

Artikel 14: Stöd för att uppmuntra produktion av kvalitetsprodukter från jordbruket

Artikel 15: Tillhandahållande av tekniskt stöd inom jordbrukssektorn

Berörd(a) sektor(er): Jordbruk

Den beviljande myndighetens namn och adress:

Občina Brda

Trg 25. maja 2

SLO-5212 Dobrovo

Webbplats: http://www.lex-localis.info/UradnoGlasiloObcin/VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=cad347f3-53f5-403e-ab1f-b987c82cd89a

Övriga upplysningar: För stödet till försäkringspremier för försäkring av utsäde och grödor likställs följande väderförhållanden med naturkatastrofer: vårfrost, hagel, blixtnedslag, brand till följd av blixtnedslag, storm och översvämning.

Vad gäller kommunens planerade åtgärder och fastställda allmänna föreskrifter uppfyller kommunens regler kraven i förordning (EG) nr 1857/2006 (förfarande för beviljande av stöd, kumulering, öppenhet och övervakning av stödet)

Andrej MARKOČIČ

Kommundirektör

XA-nummer: XA 412/07

Medlemsstat: Republiken Slovenien

Region: Območje občine Kobarid

Namnet på stödordningen eller namnet på det företag som får ett enskilt stöd: Pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Kobarid za programsko obdobje 2007–2013

Rättslig grund: Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v občini Kobarid za programsko obdobje 2007–2013

Stödordningens beräknade utgifter per år eller totalt belopp som beviljats företaget som enskilt stöd:

 

2007: 35 662 EUR

 

2008: 40 000 EUR

 

2009: 45 000 EUR

 

2010: 45 000 EUR

 

2011: 50 000 EUR

 

2012: 50 000 EUR

 

2013: 60 000 EUR

Högsta tillåtna stödnivå:

1.   För investeringar i jordbruksföretag för primärproduktion:

Upp till 50 % av de stödberättigande kostnaderna för mindre gynnade områden och 40 % för investeringar i andra områden.

2.   Bevarande av traditionella landskap och byggnader:

För investeringar i icke-produktiva objekt med upp till 100 % av de stödberättigande kostnaderna.

Upp till 60 % av de stödberättigande kostnaderna för investeringar i produktiva objekt på jordbruksföretagen, under förutsättning att investeringen inte medför någon ökning av produktionskapaciteten på jordbruksföretag. Motsvarande nivå i mindre gynnade områden är 75 %.

Ytterligare stöd får beviljas upp till 100 % för extra kostnader för användning av traditionella typer av material som krävs för bevarande av kulturbyggnader.

3.   Tillhandahållande av tekniskt stöd i jordbrukssektorn:

Upp till 100 % av kostnaderna för utbildning och fortbildning, konsulttjänster, anordnande av forum, tävlingar, utställningar, mässor och publikationer, kataloger, webbplatser och kunskapsspridning

Datum för genomförande: Oktober 2007 (Stöd får beviljas först efter det att sammanfattningen publicerats på Europeiska kommissionens webbplats)

Stödordningens eller det enskilda stödets varaktighet: Till och med den 31 december 2013

Stödets syfte: Stöd till små och medelstora företag

Hänvisning till artiklar i förordning (EG) nr 1857/2006 och stödberättigande kostnader: Tredje kapitlet i utkastet till ”regler om beviljande av stöd för bevarande och utveckling av jordbruk och landsbygd i kommunen Kobarid för programperioden 2007–2013” omfattar åtgärder som utgör statligt stöd enligt följande artiklar i kommissionens förordning (EG) nr 1857/2006 av den 15 december 2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag som är verksamma inom produktion av jordbruksprodukter och om ändring av förordning (EG) nr 70/2001 (EUT L 358, 16.12.2006, s. 3):

Artikel 4: Investeringar i jordbruksföretag

Artikel 5: Bevarande av traditionella landskap och byggnader

Artikel 15: Tillhandahållande av tekniskt stöd inom jordbrukssektorn

Berörd(a) ekonomisk(a) sektor(er): Jordbruk

Den beviljande myndighetens namn och adress:

Občina Kobarid

Trg svobode 2

SLO-5222 Kobarid

Webbplats: http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=200791&dhid=91831

Övriga upplysningar: Vad gäller kommunens planerade åtgärder och fastställda allmänna föreskrifter uppfyller kommunens regler kraven i förordning (EG) nr 1857/2006 (förfarande för beviljande av stöd, kumulering, öppenhet och övervakning av stödet)

Robert KAVČIČ

Borgmästare i kommunen Kobarid

XA-nummer: XA 413/07

Medlemsstat: Republiken Slovenien

Region: Območje občine Starše

Namnet på stödordningen eller namnet på det företag som får ett enskilt stöd: Dodeljevanje državnih pomoči za programe razvoja kmetijstva in podeželja v občini Starše

Rättslig grund: Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči, pomoči de minimis in izvajanju drugih ukrepov razvoja kmetijstva in podeželja v občini Starše

Stödordningens beräknade utgifter per år eller totalt belopp som beviljats företaget som enskilt stöd:

 

2007: 111 332 EUR

 

2008: 80 000 EUR

 

2009: 80 000 EUR

 

2010: 80 000 EUR

 

2011: 80 000 EUR

 

2012: 80 000 EUR

 

2013: 80 000 EUR

Högsta tillåtna stödnivå:

1.   Investeringar i jordbruksföretag för primärproduktion:

Upp till 40 % av de stödberättigande kostnaderna.

Upp till 50 % av de stödberättigande kostnaderna, om investeringen görs av unga jordbrukare under jordbruksföretagets fem första år.

Upp till 50 % av de stödberättigande kostnaderna för investeringar i mindre gynnade områden, om investeringen görs av unga jordbrukare under jordbruksföretagets fem första år. Investeringarna ska ha fastställts i en verksamhetsplan och de unga jordbrukarna ska uppfylla villkoren i artikel 22 i förordning (EG) nr 1698/2005.

Stödet beviljas för investeringar för renovering av jordbruksfastigheter och inköp av utrustning för jordbruksproduktion, anläggande av skiften och betesmark och investeringar i permanenta grödor.

2.   Bevarande av traditionella landskap och byggnader:

Upp till 75 % av de stödberättigande kostnaderna i mindre gynnade områden och 60 % i andra områden för bevarande av kulturarv som fungerar som produktionsmedel (jordbruksbyggnader), under förutsättning att investeringen inte medför någon ökning av jordbruksföretagets produktionskapacitet.

Upp till 100 % av de stödberättigande kostnaderna för investeringar i bevarande av icke-produktivt kulturarv på jordbruksföretag (fornminnen).

Ytterligare stöd får beviljas upp till 100 % för ytterligare kostnader för användning av traditionella typer av material som krävs för bevarande av kulturbyggnader.

3.   Stöd till försäkringspremier:

Kommunens stöd ska komplettera delfinansieringen av försäkringspremier ur statsbudgeten med upp till 50 % av de stödberättigande kostnaderna för försäkring av utsäde och grödor samt av djur mot t.ex. sjukdomar.

4.   Stöd till sammanläggning av skiften:

Upp till 70 % av kostnaderna för juridiska och administrativa förfaranden.

5.   Stöd för att uppmuntra produktion av kvalitetsprodukter från jordbruket:

Upp till 100 % av kostnaderna i form av subventionerade tjänster. Stödet får inte ges som direkt penningstöd till producenterna.

6.   Tillhandahållande av tekniskt stöd:

Stödet får täcka upp till 100 % av kostnaderna för utbildning och fortbildning av jordbrukare, konsulttjänster från tredje part, anordnande av forum, tävlingar, utställningar, mässor, samt för publikationer och webbplatser. Stödet ska betalas i form av subventionerade tjänster och får inte ges som direkt penningstöd till producenterna

Datum för genomförande: November 2007 (Stöd får beviljas först efter det att sammanfattningen publicerats på Europeiska kommissionens webbplats)

Stödordningens eller det enskilda stödets varaktighet: Till och med den 31 december 2013

Stödets syfte: Stöd till små och medelstora företag

Hänvisning till artiklar i förordning (EG) nr 1857/2006 och stödberättigande kostnader: Andra kapitlet i utkastet till ”regler om beviljande av statligt stöd, de minimis-stöd och genomförande av andra åtgärder på området jordbruks- och landsbygdsutveckling i kommunen Starše” omfattar åtgärder som utgör statligt stöd enligt följande artiklar i kommissionens förordning (EG) nr 1857/2006 av den 15 december 2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag som är verksamma inom produktion av jordbruksprodukter och om ändring av förordning (EG) nr 70/2001 (EUT L 358, 16.12.2006, s. 3):

Artikel 4: Investeringar i jordbruksföretag

Artikel 5: Bevarande av traditionella landskap och byggnader

Artikel 12: Stöd till försäkringspremier

Artikel 13: Stöd till sammanläggning av skiften

Artikel 14: Stöd för att uppmuntra produktion av kvalitetsprodukter från jordbruket

Artikel 15: Tillhandahållande av tekniskt stöd inom jordbrukssektorn

Berörd(a) ekonomisk(a) sektor(er): Jordbruk

Den beviljande myndighetens namn och adress:

Občina Starše

Starše 93/I 5

SLO-2205 Starše

Webbplats: http://www.starse.si/Obrazci_Vloge/PRAVILNIK_kmetijstvo_2007.pdf

Övriga upplysningar: För stödet till försäkringspremier för försäkring av utsäde och grödor likställs följande väderförhållanden med naturkatastrofer: vårfrost, hagel, blixtnedslag, brand till följd av blixtnedslag, storm och översvämning.

Kommunens planerade åtgärder och fastställda allmänna föreskrifter uppfyller kraven i förordning (EG) nr 1857/2006 (förfarande för beviljande av stöd, kumulering, öppenhet och övervakning av stödet)

Vili DUCMAN

Borgmästare i Starše

XA-nummer: XA 415/07

Medlemsstat: Irland

Region: Medlemsstat

Namnet på stödordningen eller namnet på det företag som tar emot det individuella stödet: Breeding Information Campaign 2008

Rättslig grund: National Development Plan 2007-2013

Planerade årliga utgifter inom stödordningen eller totalt belopp för individuellt stöd som beviljats företaget: 100 000 EUR

Högsta stödnivå: 50 %

Datum för genomförande: Den 1 januari 2008

Varaktighet för stödordningen eller det individuella stödet: 1 januari 2008–31 december 2008

Stödets syfte: Kampanjen syftar till att främja resultaten av testning och genetisk utvärdering av Irish Cattle breeding Federation för jordbrukare för att uppmuntra till utnyttjandet av moderna vetenskapliga uppfödningsvärderingar av uppfödare av nötkreatur och mjölkdjur, vilket således bidrar till deras långsiktiga livskraft.

Detta stöd tillhandahålls således i enlighet med artikel 15.2 d och 15.2 e i förordning (EG) nr 1857/2006 – tillhandahållande av tekniskt stöd inom jordbrukssektorn.

Stödberättigande kostnader är sådana som är förknippade med

organiserade seminarier,

marknadsföring,

genomförande av undersökningar

Berörd(a) sektor(er): Nötkreatur

Den beviljande myndighetens namn och adress:

Department of Agriculture, Fisheries and Food

Agriculture House

Kildare Street, Dublin 2

Ireland

Webbplats: http://www.agriculture.gov.ie/NDP_State_Aid/

(Villkoren för ordningen kommer att vara tillgängliga på denna webbplats när ordningen ska genomföras)

XA-nummer: XA 416/07

Medlemsstat: Nederländerna

Region: Provincies Utrecht, Overijssel, Gelderland, Limburg en Noord-Brabant

Namnet på stödordningen eller namnet på det företag som tar emot det individuella stödet: Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001

Rättslig grund: Artikel 3.64 Wet inkomstenbelasting 2001 juncto artikel 12a, onderdeel b, Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001. Om utkastet till lagstiftning Overige fiscale maatregelen 2008 godkänns av första kammaren, kommer den rättsliga grunden att ändras till artikel 3.54 Wet inkomstenbelasting 2001 (1)

Planerade årliga utgifter inom stödordningen eller totalt belopp för individuellt stöd som beviljats företaget: De årliga skatteförluster som beror på stödordningen uppgår till 8,7 miljoner EUR per år

Högsta stödnivå: Enligt artikel 6.2 i förordning (EG) nr 1857/2006 får stöd beviljas med upp till 100 % av de faktiska kostnaderna för att täcka kostnader som uppstår då en flyttning består av att montera ned, flytta och åter bygga upp befintliga anläggningar. Enligt stödordning XA 62/05 ska stöd beviljas för flyttning av anläggningsbyggnader som används för intensiv djuruppfödning och som är belägna i områden som enligt Reconstructiewet concentratiegebieden betraktas som omstruktureringsområden. I beräkningsunderlaget för stödet enligt den stödordningen beaktas inte skatteföljderna för jordbrukare vid flyttning av anläggningsbyggnader. Jordbrukare som lägger ned verksamheten av skatteskäl när de flyttar anläggningen måste betala skatt på dolda reserver och liknande tillgångar i fråga om sin (gamla) gård. För jordbrukarna innebär det en utgift som är direkt och ofrånkomligen kopplad till flyttningen av anläggningen. För att kunna täcka kostnaderna både för flyttningen och skatteinbetalningen, måste jordbrukare låna pengar, vilket leder till finansieringskostnader. Den här stödordningen ska därför komplettera stödordningen XA 62/05. Dessa stödåtgärder leder till att stöd beviljas med upp till 100 % av de faktiska kostnaderna, vilket innebär att bestämmelserna i artikel 6.2 i förordning (EG) nr 1857/2006 uppfylls

Datum för genomförande: Stödordningen ska genomföras efter offentliggörandet av ett beslut om ikraftträdandet av beslutet den 3 september 2007 om ändring av ”Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001, Stb. 2007, 328”. Beslutet om ikraftträdande kommer att utarbetas efter det att stödet har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning, i enlighet med artikel 18.1 i förordning (EG) nr 1857/2006

Varaktighet för stödordningen eller det individuella stödet: Beroende på när provinserna Limburg, Noord-Brabant, Utrecht, Gelderland och Overijssel öppnar stödordningen, men längst till och med den 31 december 2013

Stödets syfte: I enlighet med informationen i stödordningen XA 62/05 rör stödet flyttning – i allmänhetens intresse – av anläggningsbyggnader för intensiv djuruppfödning. Stödordningen syftar till att underlätta flyttning av djurhållningsföretag i enlighet med Reconstructiewet concentratiegebieden. I provinserna Limburg, Noord-Brabant, Utrecht, Gelderland och Overijssel finns flera stödordningar för sådana flyttningar (se stödordningen XA 62/05), men jordbrukare som lägger ned verksamheten av skatteskäl när de flyttar anläggningen ådrar sig extra kostnader. Dessa extra kostnader utgörs av att de tvingas ta lån och betala finansieringsavgifter för att täcka obligatoriska skatter för dolda reserver och andra tillgångar som ett resultat av nedläggningen. Följden blir att många jordbrukare inte har råd att flytta, och djurhållningsföretag blir kvar vid sina ursprungliga placeringar (t.ex. nära ömtåliga naturområden). Stödordningen syftar till att undvika att sådana kostnader uppkommer och är begränsad till jordbrukare som omfattas av de stödordningar som nämns i stödordning XA 62/05

Berörd(a) sektor(er): Djurhållningssektorn

Den beviljande myndighetens namn och adress:

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Postbus 20501

2500 EK Den Haag

Nederland

Webbplats: http://www.minfin.nl/nl/actueel/kamerstukken_en_besluiten,2007/09/DB07-352.html

Övriga upplysningar: —


(1)  Kamerstukken I 2007/08, 31 206, nr. A, se:

http://www.eerstekamer.nl/9324000/1/j9vvgh5ihkk7kof/vhq6dh3ycvh1/f=y.pdf


6.5.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 111/18


Uppgifter från medlemsstaterna om statligt stöd som beviljats enligt kommissionens förordning (EG) nr 70/2001 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag

(2008/C 111/07)

Stöd nummer

XA 7051/07

Medlemsstat

Portugal

Region

Região Autónoma dos Açores

Namnet på stödordningen eller namnet på det företag som tar emot det enskilda stödet

Aumento do valor dos produtos florestais.

Regime de auxílios integrado na Medida 1.7 — Aumento do valor dos produtos agrícolas e florestais, do Programa de Desenvolvimento Rural da Região Autónoma dos Açores

Rättslig grund

Förordning (EG) nr 70/2001, ändrad genom förordningarna (EG) nr 364/2004 och (EG) nr 1857/2006.

Åtgärd 1.7 i programmet för landsbygdsutveckling på Azorerna baseras på artikel 28 i förordning (EG) nr 1698/2005. Den kommer att bli föremål för en nationell tillämpningsförordning, sedan kommissionen godkänt nämnda program

Stödordningens beräknade utgifter per år eller totalt belopp som beviljats företaget som enskilt stöd

Stödordning

Årligt totalbelopp

85 000 EUR

Garanterade lån

Enskilt stöd

Totalt stödbelopp

Garanterade lån

Högsta stödnivå

Överensstämmer med artiklarna 4.2–4.6 i förordning (EG) nr 70/2001

Ja.

Högst 75 % av stödberättigande investeringskostnader

Datum för genomförande

2007

Stödordningens eller det enskilda stödets varaktighet

Till 31.12.2013

Stödets syfte

Att stödja skogsföretag för höjande av förädlingsvärdet på skogsprodukter. Stödet avser enbart bearbetning och saluföring av skogsprodukter

Ja

Berörd(a) ekonomisk(a) sektor(er)

Skogsbruket

Den behöriga myndighetens namn och adress

Autoridade de Gestão do Programa de Desenvolvimento Rural da Região Autónoma dos Açores

Direcção Regional dos Assuntos Comunitários da Agricultura

Vinha Brava

P-9700-240 Angra do Heroísmo — Açores

Tel. (351) 295 40 42 80

Fax (351) 295 40 36 31

E-mail: draca@azores.gov.pt

Beviljande av stora enskilda stöd

Nej

Förvaltningsmyndighet

(Fátima Amorim)

Stöd nummer

XA 7052/07

Medlemsstat

Portugal

Region

Região Autónoma dos Açores

Namnet på stödordningen eller namnet på det företag som tar emot det enskilda stödet

Cooperação para a Promoção da Inovação.

Regime de auxílios integrado na Medida 1.8 — Cooperação para a Promoção da Inovação, do Programa de Desenvolvimento Rural da Região Autónoma dos Açores

Rättslig grund

Förordning (EG) nr 70/2001, ändrad genom förordningarna (EG) nr 364/2004 och (EG) nr 1857/2006.

Åtgärd 1.8. i programmet för landsbygdsutveckling på Azorerna baseras på artikel 29 i förordning (EG) nr 1698/2005. Den kommer att bli föremål för en nationell tillämpningsförordning, sedan kommissionen godkänt nämnda program

Stödordningens beräknade utgifter per år eller totalt belopp som beviljats företaget som enskilt stöd

Stödordning

Årligt totalbelopp

672 269 EUR

Garanterade lån

Enskilt stöd

Totalt stödbelopp

Garanterade lån

Högsta stödnivå

I enlighet med artikel 5 a i förordning (EG) 70/2001

Ja.

Stödnivån kommer att variera mellan 45 % och 100 % av de stödberättigande kostnaderna och bero av vilka forsknings- och utvecklingsfaser som kostnaderna avser. Om ett projekt omfattar olika faser av forskning och utveckling, ska den tillåtna stödnivån fastställas på grundval av det vägda genomsnittet av respektive tillåtna stödnivåer, beräknade på de stödberättigande kostnaderna

Datum för genomförande

2007

Stödordningens eller det enskilda stödets varaktighet

Till 31.12.2013

Stödets syfte

Att främja samarbetet mellan aktörer och offentlig-privata partnerskap samt att utveckla, överföra och sprida nya produkter och processer samt ny teknik

Berörd(a) ekonomisk(a) sektor(er)

Jordbrukets livsmedelsindustri och skogsbruket

Den behöriga myndighetens namn och adress

Autoridade de Gestão do Programa de Desenvolvimento Rural da Região Autónoma dos Açores

Direcção Regional dos Assuntos Comunitários da Agricultura

Vinha Brava

P-9700-240 Angra do Heroísmo — Açores

Tel. (351) 295 40 42 80

Fax (351) 295 40 36 31

E-mail: draca@azores.gov.pt

Beviljande av stora enskilda stöd

Nej

Förvaltningsmyndighet

(Fátima Amorim)

Stöd nummer

XA 7057/07

Medlemsstat

Spanien

Region

Galicia

Namnet på stödordningen eller namnet på det företag som tar emot det enskilda stödet

Ayudas para la promoción, modernización y dimensionamiento del asociacionismo agrario

Rättslig grund

Orden de 17 de agosto de 2007 por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la promoción, modernización y dimensionamiento del asociacionismo agrario en Galicia y se convocan ayudas para el año 2007 (DOG no 164, del 24.8.2007, corrección errores DOG 29/11/07)

Stödordningens beräknade utgifter per år eller totalt belopp som beviljats företaget som enskilt stöd

Stödordning

Årligt totalbelopp

År 2007

0,2 miljoner EUR

Garanterade lån

Enskilt stöd

Totalt stödbelopp

Garanterade lån

Högsta tillåtna stödnivå

Överensstämmer med artikel 4.2–4.6 och artikel 5 i förordningen

Ja

Datum för genomförande

24.8.2008

Stödordningens eller det enskilda stödets varaktighet

Från och med 1.1.2007 till och med 31.12.2013

Stödets syfte

Stöd till små och medelstora företag

Ja

Sektor(er) av ekonomin som berörs

Alla sektorer som är berättigade till stöd till små och medelstora företag

Nej

Begränsat till vissa sektorer

 

Kolbrytning

 

All tillverkning

 

eller

 

Stål

 

Varvsindustri

 

Syntetfibrer

 

Motorfordon

 

Annan tillverkning

 

Bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter

Ja

Alla tjänster

 

eller

 

Transport

 

Finansiella tjänster

 

Andra tjänster

 

Den beviljande myndighetens namn och adress

Xunta de Galicia

Consellería do Medio Rural

Dirección general de producción, industrias y calidad agroalimentaria

dxpica.mrural@xunta.es

Edificio Administrativo San Caetano s/n

E-15781 Santiago de Compostela

Beviljande av stora enskilda stöd

I överensstämmelse med artikel 6 i förordningen

Ja


Stöd nummer

XA 7060/07

Medlemsstat

Spanien

Region

Cataluña

Namnet på stödordningen eller namnet på det företag som tar emot det enskilda stödet

Ayudas para la incentivación de la eficiencia energética en invernaderos agrícolas y explotaciones de porcino

Rättslig grund

Orden AAR/388/2007, de 23 de octubre, por la cual se aprueban las bases reguladoras de las ayudas para la incentivación de la mejora de la eficiencia energética en invernaderos agrícolas y en explotaciones de porcino, y se convocan las correspondientes al año 2007 (DOGC núm. 4997 de 29.10.2007)

Stödordningens beräknade utgifter per år eller totalt belopp som beviljats företaget som enskilt stöd

Stödordning

Årligt totalbelopp

0,478 miljoner EUR

Garanterade lån

Enskilt stöd

Totalt stödbelopp

Garanterade lån

Högsta tillåtna stödnivå

Överensstämmer med artikel 4.2–4.6 och artikel 5 i förordningen

Ja

Datum för genomförande

30.10.2007

Stödordningens eller det enskilda stödets varaktighet

Till och med 30.6.2008

Stödets syfte

Stöd till små och medelstora företag

Ja

Sektor(er) av ekonomin som berörs

Alla sektorer som är berättigade till stöd till små och medelstora företag

 

Begränsat till vissa sektorer

Ja

Kolbrytning

 

All tillverkning

 

eller

 

Stål

 

Varvsindustri

 

Syntetfibrer

 

Motorfordon

 

Annan tillverkning

 

Bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter (1)

Ja

Alla tjänster

 

eller

 

Transport

 

Finansiella tjänster

 

Andra tjänster

 

Den beviljande myndighetens namn och adress

Departamento de Agricultura, Alimentación y Acción Rural

Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614

E-08007 Barcelona

Beviljande av stora enskilda stöd

I överensstämmelse med artikel 6 i förordningen

Ja


(1)  Enligt definitionen i artikel 2 k i denna förordning.


6.5.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 111/22


Uppgifter från medlemsstaterna om statligt stöd som beviljats enligt kommissionens förordning (EG) nr 70/2001 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag

(2008/C 111/08)

XA-nummer: XA 7054/07

Medlemsstat: Italien

Region: Umbria

Namnet på stödordningen eller namnet på det företag som tar emot det individuella stödet: Progetti integrati di filiera a favore delle PMI attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato. Criteri per la concessione degli aiuti

Rättslig grund: Deliberazione della Giunta regionale n. 1798 del 12 novembre 2007 avente per oggetto «Modifiche ed integrazioni alla DGR 1449/2007 concernente: progetti integrati di filiera a favore delle PMI attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato, criteri per la concessione degli aiuti».

Denna stödordning är att betrakta som en ändring av den föregående registrerade undantagna stödordningen enligt förordning (EG) nr 1/2004, vilken av kommissionen tilldelats referensnumret XA 02/05. Stödordningen kommer att inledas genom ett meddelande om ansökningsomgång, i vilket det anges tidsfrist och villkor för stödansökningarna. Meddelandet kommer först att offentliggöras när kommissionen i enlighet med artikel 9 i förordning (EG) nr 70/2001 har bekräftat mottagandet av denna sammanfattning och offentliggjort denna på kommissionens webbplats.

När det gäller stöd inom sektorn för produktion av produkter som anges i bilaga I till fördraget påpekas att den rättsliga grunden, dvs. den återkallade stödordningen XA 02/05, kommer att ändras i enlighet med förordning (EG) nr 1857/2006. I enlighet med artikel 20 i förordning (EG) nr 1857/2006 kommer vi därför att tillsammans med denna sammanfattning skicka in den sammanfattning som utgör den rättsliga grunden för stödordningen i den sektorn

Planerade årliga utgifter inom stödordningen eller totalt belopp för individuellt stöd som beviljats företaget: 5 450 000 EUR, som fördelas enligt följande:

5 000 000 EUR till företag i området kring Lago Trasimeno – PG, (Magione, Panicale, C.del Lago, Tuoro, Passignano, Città della Pieve, Piegaro, Paciano).

450 000 EUR. Stödet kommer att beviljas för första gången och i enlighet med regionen Umbriens program för landsbygdsutveckling 2007–2013, som för närvarande är under bedömning av Europeiska kommissionen. Stödet avser integrerade projekt inom jordbrukets livsmedelsindustri i andra områden i regionen

Högsta stödnivå:

1.

Inom primärproduktionen beviljas stöd i form av investeringsbidrag enligt följande:

40 % av de stödberättigande kostnaderna för följande åtgärder:

a)

Byggnation, förvärv eller förbättring av fast egendom, samt förvärv av jordbruksmark för upp till 10 % av det samlade stödet för varje stödmottagare. Dessutom tillåts förvärv av fast egendom, om detta är nödvändigt för att projektets mål ska kunna uppnås. De stödberättigande kostnaderna får uppgå till högst 516 EUR per kvadratmeter.

b)

Införande av kvalitetssystem enligt normerna i ISO 9000.

20 % av kostnaderna för köp av maskiner och utrustning, även datorer.

12 % av de allmänna kostnaderna i samband med de åtgärder som anges i led a och b, inbegripet förvärv av patent och licenser.

Ovannämnda procentsatser höjs med tio procentenheter i de fall då åtgärderna genomförs i bergsområden eller mindre gynnade områden som anges i Umbriens program för regionalutveckling 2007–2013 i enlighet med artiklarna 50 och 94 i förordning (EG) nr 1698/2005. Stödnivåerna höjs med ytterligare tio procentenheter om det är fråga om åtgärder till förmån för unga jordbrukare.

Det högsta stöd som beviljas ett enskilt företag får inte överstiga 400 000 EUR under en period som omfattar tre räkenskapsår, eller 500 000 EUR om företaget är beläget i ett bergsområde eller ett mindre gynnat område som anges i Umbriens program för regionalutveckling 2007–2013 i enlighet med artiklarna 50 och 94 i förordning (EG) nr 1698/2005.

Inom primärproduktion ingår också investeringar som avser de processer inom jordbruksföretag som är nödvändiga för bearbetningen av en animalisk eller vegetabilisk produkt inför den första försäljningen. Med den första försäljningen avses primärproducenters första försäljning till återförsäljare eller bearbetningsföretag och varje åtgärd för att förbereda en produkt för en sådan första försäljning. Primärförsäljares försäljning till slutkonsumenter ska betraktas som saluföring om den sker i separata lokaler som är särskilt avsedda för detta syfte.

Stöd beviljas inte för följande:

Köp av produktionsrättigheter, djur och växter.

Dräneringsarbeten, bevattningsutrustning och bevattningsarbeten.

Plantering av ettåriga växter.

Rena ersättningsinvesteringar.

Framställning och saluföring av imitations- eller ersättningsprodukter för mjölk och mjölkprodukter.

2.

Inom sektorn för bearbetning och saluföring beviljas investeringsstöd på upp till 40 % av de stödberättigande kostnaderna för följande åtgärder:

a)

Byggnation, förvärv eller förbättring av fast egendom. Dessutom tillåts förvärv av fast egendom, om detta är nödvändigt för att projektets mål ska kunna uppnås. De stödberättigande kostnaderna får uppgå till högst 516 EUR per kvadratmeter.

b)

Införande av kvalitetssystem enligt normerna i ISO 9000.

c)

Köp av maskiner och utrustning, även datorer, tekniska anläggningar.

d)

12 % av de allmänna kostnaderna i samband med de åtgärder som anges i led a och b, inbegripet förvärv av patent och licenser.

Stöd beviljas inte för följande:

Investeringar som avser andra faser än den första bearbetningen av en produkt enligt bilaga I till fördraget, om den första bearbetningen inte görs på den egna gården.

Investeringar i detaljhandelsledet.

Investeringar som avser försäljning eller bearbetning av produkter från länder utanför EU.

De stödberättigande utgifterna för varje företag får inte överskrida 40 % av den omsättning som anges i det föregående årets räkenskaper (vilka ska ha godkänts när ansökan lämnas in) eller ett belopp motsvarande tio gånger företagets aktiekapital.

När det gäller företag som bearbetar eller saluför jordbruksprodukter enligt bilaga I till fördraget ska de stödberättigande utgifterna följa förordning (EG) nr 70/2001.

3.

Inom sektorn för integrerad förvaltning vad gäller kvalitet, miljöskydd, folkhälsa, djur- och växtskydd, djurhälsa och arbetsmiljöfrågor, beviljas investeringsstöd enligt följande:

Upp till 100 % av stödberättigande kostnaderna för enskilda företagare och sammanslutningar av företagare och som högst 30 000 EUR per företag. Stöd beviljas för följande åtgärder:

a)

Kostnader för kontroller i samband med den första certifieringen för produkter som bär gemenskapens kvalitetsbeteckningar (DOC, DOCG, DOP, IGT, IGP, SGT och miljömärkning).

Upp till 50 % av de stödberättigande kostnaderna och högst 100 000 EUR per företag för följande åtgärder:

b)

Kostnader för att införa miljökvalitetssystem enligt normerna i ISO 14000 eller EMAS.

Upp till 80 % av de stödberättigande kostnaderna och högst 100 000 EUR per företag för följande åtgärder:

c)

Kostnader för införande av certifieringssystem för livsmedelskedjan.

Upp till 70 % av de stödberättigande kostnaderna för enskilda företagare och sammanslutningar av företagare och som högst 200 000 EUR för tjänster till stöd för saluföringen enligt följande:

d)

Publikationer såsom kataloger eller webbsidor där man presenterar faktauppgifter om produkter, förutsatt att uppgifterna och presentationen är neutrala och att alla berörda producenter har samma möjligheter att få vara med i publikationen.

e)

Organisation av och deltagande i evenemang för kunskapsutbyte mellan företag, tävlingar, mässor och utställningar. Deltagaravgifter, resor, publikationer, hyra av montrar, symboliska priser som delas ut i samband med tävlingar, upp till ett värde av 250 EUR per pris och vinnare.

f)

Kostnader för kvalitetsprodukter som bär gemenskapens kvalitetsbeteckningar (DOC, DOCG, DOP, IGT, IGP, SGT och miljömärkning).

i)

Popularisering av vetenskaplig kunskap.

ii)

Faktauppgifter om kvalitetssystem och om de näringsmässiga fördelarna med kvalitetsprodukter och om hur dessa kan användas, förutsatt att uppgifterna exakt motsvarar de uppgifter som registrerats av gemenskapen.

Stödet till tekniskt bistånd innebär under inga omständigheter att direktstöd betalas ut till jordbrukare, utom i de fall som avses i artikel 14.5 i förordning (EG) nr 1857/2006

Datum för genomförande: Den 1 oktober 2007

Varaktighet för stödordningen: Till 31 december 2008

Stödets syfte: Stödet är avsett för små och medelstora företag inom produktion, bearbetning och saluföring av produkter enligt bilaga I till EG-fördraget (utom skogsbruket, sektorn för miljövänlig energi och fisket). Stödets syfte är att stärka konkurrenskraften inom de viktigaste sektorerna inom jordbrukets livsmedelsindustri i Umbrien. Detta förväntas uppnås genom produkt- och processinnovation, integrerad förvaltning vad gäller kvalitet, säkerhet och miljöskydd och genom stödtjänster till förmån för saluföringen av jordbruksprodukter, huvudsakligen kvalitetsprodukter.

När det gäller produktionssektorn åberopas artiklarna 4, 14 och 15 i förordning (EG) nr 1857/2006 för undantag för stödordningen.

När det gäller bearbetnings- och saluföringssektorn åberopas artiklarna 4 och 5 i förordning (EG) nr 70/2001 för undantag för stödordningen.

De kostnader som är stödberättigande inom den aktuella stödordningen anges ovan under rubriken ”Högsta stödnivå”

Berörd(a) sektor(er): Stödordningen avser små och medelstora företag inom produktion, bearbetning och saluföring av produkter enligt bilaga I till fördraget (utom skogsbruket, sektorn för miljövänlig energi och fisket).

För alla projekt för vilka det ansöks om stöd inom stödordningen måste det bevisas att det finns normala avsättningsmöjligheter på marknaden för de aktuella produkterna. Stöd får inte beviljas för investeringar som höjer produktionskapaciteten i sektorer där det finns begränsningar enligt reglerna för den gemensamma organisationen av marknaden, utom det kan bevisas att relevanta produktionskvoter har förvärvats

Den beviljande myndighetens namn och adress:

Regione Umbria — Direzione regionale Agricoltura e foreste, aree protette, valorizzazione dei sistemi naturalistici e paesaggistici, beni ed attività culturali, sport e spettacolo

Centro direzionale Fontivegge

I-06100 Perugia

Webbplats: www.regione.umbria.it

Klicka på Aree tematiche.

Till vänster på sidan, klicka på Agricoltura e foreste.

Under rubriken Ultime notizie klicka på D.G.R. … del.

Klicka därefter på Clicca qui

E-post: fgarofalo@regione.umbria.it

Övriga upplysningar: Stöden till sektorn för bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter enligt bilaga I till fördraget beviljas genom undantag från förordning (EG) nr 1857/2006. I enlighet med artikel 20 i den förordningen översänds härmed föreliggande sammanfattning av den undantagna stödordningen till kommissionen


6.5.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 111/25


Uppgifter från medlemsstaterna om statligt stöd som beviljats enligt kommissionens förordning (EG) nr 1857/2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag som är verksamma inom produktion, bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter och om ändring av förordning (EG) nr 70/2001

(2008/C 111/09)

XA-nummer

XA 6/08

Medlemsstat

Österrike

Region

Bundesland Salzburg

Namnet på stödordningen eller namnet på det företag som tar emot det individuella stödet

Erhaltung regionaltypischer Steinmauern und Holzzäune; Almschindeldächer

Rättslig grund

Allgemeine Richtlinie für die Gewährung von Förderungsmitteln des Landes Salzburg bzw. die Sonderrichtlinien des Bundes zu den sonstigen Maßnahmen der LE mit Ausnahmen hinsichtlich Förderbarkeit von Sachkosten und Mindestinvestitionssumme

Planerade årliga utgifter inom stödordningen eller totalt belopp för individuellt stöd som beviljas företaget

Planerade årliga utgifter: ca 85 000 EUR/år

Totalt belopp för individuellt stöd som beviljas ett företag: högst 10 000 EUR/år

Högsta stödnivå

Högsta stödnivå: 50 %

Maximalt stödbelopp: 10 000 EUR per företag och år

Datum för genomförande

Från och med beviljandet av stödet

Varaktighet för stödordningen eller det individuella stödet

31.12.2013

Stödets syfte

Tillämplig regel: artikel 5 i förordning (EG) nr 1857/2006 (bevarande av traditionella landskap och byggnader)

Stödets syfte: byggande av sådant (t.ex. stenmurar och trästängsel) som kännetecknar traditionella landskap i regionen

Stödberättigande kostnader per företag och år: högst 20 000 EUR

Berörd(a) sektor(er)

Jordbruk

Den beviljande myndighetens namn och adress

Amt der Salzburger Landesregierung

Abteilung Land- und Forstwirtschaft

Fanny von Lehnert Straße 1

A-5020 Salzburg

www.salzburg.gv.at


6.5.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 111/26


Kommissionens meddelande inom ramen för genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 97/23/EG av om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om tryckbärande anordningar

(Text av betydelse för EES)

(Offentliggörande av titlar på och hänvisningar till harmoniserade standarder inom ramen för direktivet)

(2008/C 111/10)

Följande förteckning innehåller referensbeteckningar för harmoniserade standarder för tryckbärande anordningar och harmoniserade stödstandarder för material som används för tillverkning av tryckbärande anordningar. För en harmoniserad stödstandard för material gäller förmodan om överensstämmelse med de väsentliga säkerhetskraven endast tekniska uppgifter om material i standarden och inte att materialet är tillräckligt för en viss utrustningsenhet. De tekniska uppgifterna i materialstandarden bör därför bedömas med avseende på konstruktionskraven för den aktuella utrustningsenheten för att kontrollera att de väsentliga säkerhetskraven för tryckutrustningskonstruktionen är uppfyllda.

ESO (1)

Titel på och hänvisning till standarden

(samt referensdokument)

Hänvisning till den ersatta standarden

Datum då standarden upphör att gälla

(Anm. 1)

CEN

EN 19:2002

Industriventiler – Märkning av ventiler av metalliska material

 

CEN

EN 287-1:2004

Svetsarprövning – Smältsvetsning – Del 1: Stål

 

EN 287-1:2004/A2:2006

Anmärkning 3

Datum passerat

(30.9.2006)

EN 287-1:2004/AC:2004

 

 

CEN

EN 334:2005

Gasregulatorer för ingående tryck upp till 100 bar

 

CEN

EN 473:2000

Oförstörande provning – Kvalificering och examinering av OFP-personal – Allmänna principer

 

EN 473:2000/A1:2005

Anmärkning 3

Datum passerat

(30.4.2006)

CEN

EN 593:2004

Rörledningsarmatur – Industriventiler – Vridspjällsventiler

 

CEN

EN 764-5:2002

Tryckbärande anordningar – Del 5: Dokument för överensstämmelse och kontroll av material

 

CEN

EN 764-7:2002

Tryckbärande anordningar – Del 7: Säkerhetssystem för ej eldberörda tryckbärande anordningar

 

EN 764-7:2002/AC:2006

 

 

CEN

EN 1057:2006

Koppar och kopparlegeringar – Sömlösa, runda rör av koppar för vatten och gas i sanitets- och uppvärmningsinstallationer

 

CEN

EN 1092-1:2007

Flänsar och deras förband – Runda flänsar för rör, ventiler, rördelar och tillbehör, PN-betecknade – Del 1: Stålflänsar

 

CEN

EN 1092-3:2003

Flänsar och deras förband – Runda flänsar för rör, ventiler, rördelar och tillbehör, PN-betecknade – Del 3: Flänsar av kopparlegeringar

 

EN 1092-3:2003/AC:2004

 

 

EN 1092-3:2003/AC:2007

 

 

CEN

EN 1092-4:2002

Flänsar och deras förband – Runda flänsar för rör, ventiler, rördelar och tillbehör, PN-betecknade – Del 4: Flänsar av aluminiumlegeringar

 

CEN

EN 1171:2002

Rörledningsarmatur – Stängventiler – Slidventiler av gjutjärn

 

CEN

EN 1252-1:1998

Kryogena kärl – Material – Del 1: Seghetskrav för temperaturer under – 80 °C

 

EN 1252-1:1998/AC:1998

 

 

CEN

EN 1252-2:2001

Kryogena kärl – Material – Del 2: Seghetskrav för temperaturer mellan -80 °C och -20 °C

 

CEN

EN 1349:2000

Reglerventiler

 

EN 1349:2000/AC:2001

 

 

CEN

EN 1591-1:2001

Rörflänsar – Flänsförband – Konstruktionsregler för cirkulära flänsförband med packning – Del 1: Beräkningsmetod

 

CEN

EN 1626:1999

Kryogena kärl – Ventiler för kryogen användning

 

CEN

EN 1653:1997

Koppar och kopparlegeringar – Plåt och rondeller för ångpannor, tryckkärl och varmvattenbehållare

 

EN 1653:1997/A1:2000

 

 

CEN

EN 1759-3:2003

Flänsar och deras anslutningar – Runda flänsar för rör, ventiler, rördelar och tillbehör – Klassbetecknade – Del 3: Flänsar av kopparlegeringar

 

EN 1759-3:2003/AC:2004

 

 

CEN

EN 1759-4:2003

Rörflänsar och packningar – Runda flänsar för rör, ventiler, rördelar och tillbehör, tryckklassbetecknade – Del 4: Flänsar av aluminiumlegeringar

 

CEN

EN 1797:2001

Kryogena kärl – Kompatibilitet mellan gas och material

EN 1797-1:1998

Datum passerat

(31.1.2002)

CEN

EN 1866:2005

Brand och räddning – Mobila släckaggregat

 

CEN

EN 1983:2006

Rörledningsarmatur – Industriventiler – Kulventiler av stål

 

CEN

EN 1984:2000

Industriventiler – Kilslidsventiler av stål

 

CEN

EN ISO 4126-1:2004

Rörledningsarmatur – Säkerhetskomponenter till skydd mot otillåten tryckförhöjning – Del 1: Säkerhetsventiler (ISO 4126-1:2004)

 

EN ISO 4126-1:2004/AC:2006

 

 

CEN

EN ISO 4126-3:2006

Rörledningsarmatur – Säkerhetskomponenter till skydd mot otillåten tryckförhöjning – Del 3: Säkerhetsventiler och sprängbleck i kombination (ISO 4126-3:2006)

 

CEN

EN ISO 4126-4:2004

Rörledningsarmatur – Säkerhetskomponenter till skydd mot otillåten tryckförhöjning – Del 4: Pilotstyrda säkerhetsventiler (ISO 4126-4:2004)

 

CEN

EN ISO 4126-5:2004

Rörledningsarmatur – Säkerhetskomponenter till skydd mot otillåten tryckförhöjning – Del 5: Styrda säkerhetsventiler (CSPRS) (ISO 4126-5:2004)

 

CEN

EN ISO 9606-2:2004

Svetsarprövning – Smältsvetsning – Del 2: Aluminium och aluminiumlegeringar (ISO 9606-2:2004)

 

CEN

EN ISO 9606-3:1999

Svetsarprövning – Smältsvetsning – Del 3: Koppar och kopparlegeringar (ISO 9606-3:1999)

 

CEN

EN ISO 9606-4:1999

Svetsarprövning – Smältsvetsning – Del 4: Nickel- och nickellegeringar (ISO 9606-4:1999)

 

CEN

EN ISO 9606-5:2000

Svetsarprövning – Smältsvetsning – Del 5: Titan och titanlegeringar, zirkonium och zirkoniumlegeringar (ISO 9606-5:2000)

 

CEN

EN 10028-2:2003

Platta produkter av stål för tryckändamål – Del 2: Olegerade och legerade stål med fordrade egenskaper vid förhöjd temperatur

EN 10028-2:1992

Datum passerat

(31.12.2003)

EN 10028-2:2003/AC:2005

 

 

CEN

EN 10028-3:2003

Platta produkter av stål för tryckändamål – Del 3: Svetsbara finkornstål i normaliserat tillstånd

EN 10028-3:1992

Datum passerat

(31.12.2003)

CEN

EN 10028-4:2003

Platta produkter av stål för tryckändamål – Del 4: Nickellegerade stål med fordrade lågtemperaturegenskaper

EN 10028-4:1994

Datum passerat

(31.12.2003)

EN 10028-4:2003/AC:2005

 

 

CEN

EN 10028-5:2003

Platta produkter av stål för tryckändamål – Del 5: Svetsbara finkornstål, termomekaniskt valsade

EN 10028-5:1996

Datum passerat

(31.12.2003)

CEN

EN 10028-6:2003

Platta produkter av stål för tryckändamål – Del 6: Svetsbara finkornstål i seghärdat tillstånd

EN 10028-6:1996

Datum passerat

(31.12.2003)

CEN

EN 10204:2004

Metallic products – Types of inspection documents

 

CEN

EN 10213:2007

Gjutstål för tryckkärlsändamål

EN 10213-1:1995

EN 10213-2:1995

EN 10213-3:1995

EN 10213-4:1995

31.5.2008

CEN

EN 10216-1:2002

Sömlösa rör av stål för tryckändamål – Tekniska leveransbestämmelser – Del 1: Olegerade stål med fordrade rumstemperaturegenskaper

 

EN 10216-1:2002/A1:2004

 

 

CEN

EN 10216-2:2002+A2:2007

Sömlösa rör av stål för tryckändamål – Tekniska leveransbestämmelser – Del 2: Olegerade och legerade stål med fordrade högtemperaturegenskaper

EN 10216-2:2002

Datum passerat

(29.2.2008)

CEN

EN 10216-3:2002

Sömlösa tryckkärlsrör – Sömlösa rör av stål för tryckkärlsändamål – Tekniska leveransbestämmelser – Del 3: Legerade finkornstål

 

EN 10216-3:2002/A1:2004

 

 

CEN

EN 10216-4:2002

Sömlösa rör av stål för tryckändamål – Tekniska leveransbestämmelser – Del 4: Olegerade och legerade stål med fordrade lågtemperaturegenskaper

 

EN 10216-4:2002/A1:2004

 

 

CEN

EN 10216-5:2004

Sömlösa rör av stål för tryckändamål – Tekniska leveransbestämmelser – Del 5: Rör av rostfria stål

 

CEN

EN 10217-1:2002

Svetsade rör av stål för tryckändamål – Tekniska leveransbestämmelser – Del 1: Olegerade stål med fordrade rumstemperaturegenskaper

 

EN 10217-1:2002/A1:2005

 

 

CEN

EN 10217-2:2002

Svetsade rör av stål för tryckändamål – Tekniska leveransbestämmelser – Del 2: Elektriskt motståndssvetsade rör av olegerade och legerade stål med fordrade högtemperaturegenskaper

 

EN 10217-2:2002/A1:2005

 

 

CEN

EN 10217-3:2002

Svetsade rör av stål för tryckändamål – Tekniska leveransbestämmelser – Del 3: Legerade finkornstål

 

EN 10217-3:2002/A1:2005

 

 

CEN

EN 10217-4:2002

Svetsade rör av stål för tryckändamål – Tekniska leveransbestämmelser – Del 4: Elektriskt motståndssvetsade rör av olegerade stål med fordrade lågtemperaturegenskaper

 

EN 10217-4:2002/A1:2005

 

 

CEN

EN 10217-5:2002

Svetsade rör av stål för tryckändamål – Tekniska leveransbestämmelser – Del 5: Pulverbågsvetsade rör av olegerade och legerade stål med fordrade högtemperaturegenskaper

 

EN 10217-5:2002/A1:2005

 

 

CEN

EN 10217-6:2002

Svetsade rör av stål för tryckändamål – Tekniska leveransbestämmelser – Del 6: Pulverbågsvetsade rör av olegerade stål med fordrade lågtemperaturegenskaper

 

EN 10217-6:2002/A1:2005

 

 

CEN

EN 10217-7:2005

Svetsade rör av stål för tryckändamål – Tekniska leveransbestämmelser – Del 7: Rör av rostfria stål

 

CEN

EN 10222-1:1998

Smide av stål för tryckändamål – Del 1: Allmänna bestämmelser för friformsmide

 

EN 10222-1:1998/A1:2002

Anmärkning 3

Datum passerat

(31.10.2002)

CEN

EN 10222-2:1999

Smide av stål för tryckändamål – Del 2: Ferritiska och martensitiska stål med fordrade egenskaper vid förhöjd temperatur

 

EN 10222-2:1999/AC:2000

 

 

CEN

EN 10222-3:1998

Smide av stål för tryckkärlsändamål – Del 3: Nickelstål med fordrade lågtemperaturegenskaper

 

CEN

EN 10222-4:1998

Smide av stål för tryckkärlsändamål – Del 4: Svetsbara finkornstål med förhöjd sträckgräns

 

EN 10222-4:1998/A1:2001

Anmärkning 3

Datum passerat

(31.1.2002)

CEN

EN 10222-5:1999

Smide av stål för tryckkärlsändamål – Del 5: Martensitiska, austenitiska och austenit-ferritiska rostfria stål

 

EN 10222-5:1999/AC:2000

 

 

CEN

EN 10253-2:2007

Svetsrördelar – Del 2: Olegerade och ferritiska stål med särskilda kontrollkrav

 

CEN

EN 10253-4:2008

Svetsrördelar – Del 4: Austenitiska och austenit-ferritiska (duplexa) rostfria stål med särskilda kontrollkrav

 

CEN

EN 10269:1999

Stål och nickellegeringar för fästelement för användning vid höga och/eller låga temperaturer

 

EN 10269:1999/A1:2006

Anmärkning 3

Datum passerat

(31.10.2006)

EN 10269:1999/A1:2006/AC:2006

 

 

CEN

EN 10305-4:2003

Precisionsstålrör – Tekniska leveransbestämmelser – Del 4: Kalldragna sömlösa precisionsrör för hydrauliska och pneumatiska anläggningar

 

CEN

EN 10305-6:2005

Precisionsstålrör – Tekniska leveransbestämmelser – Del 6: Kalldragna svetsade precisionsstålrör för hydrauliska och pneumatiska anläggningar

 

CEN

EN ISO 10931:2005

Plaströrsystem – Industriapplikationer – PDVF (polyvinylidenfluorid) – Specifikation för rörsystemet och rördelarna (ISO 10931:2005)

 

CEN

EN 12178:2003

Kyl- och värmeutrustning – Kyl- och värmepumpsanläggningar – Vätskenivåvisare – Krav, provning och märkning

 

CEN

EN 12263:1998

Kyl- och värmeutrustning – Kyl- och värmepumpsanläggningar – Säkerhetsbrytare för tryckbegränsning – Krav och provningsmetoder

 

CEN

EN 12266-1:2003

Rörledningsarmatur – Industriventiler – Provning av ventiler – Del 1: Tryckprovning, provningsförfaranden och acceptanskriteria – Obligatoriska krav

 

CEN

EN 12284:2003

Kyl- och värmepumpsanläggningar – Ventiler – Krav, provning och märkning

 

CEN

EN 12288:2003

Rörledningsarmatur – Industriventiler – Slidventiler av kopparlegering

 

CEN

EN 12334:2001

Industriventiler – Backventiler av gjutjärn

 

EN 12334:2001/A1:2004

Anmärkning 3

Datum passerat

(28.2.2005)

EN 12334:2001/AC:2002

 

 

CEN

EN 12392:2000

Aluminium och aluminiumlegeringar – Plastiskt bearbetade produkter – Särskilda fordringar för produkter avsedda för tryckkärl

 

CEN

EN 12420:1999

Koppar och kopparlegeringar – Smide

 

CEN

EN 12434:2000

Kryogena kärl – Böjliga slangar för kryogen användning

 

EN 12434:2000/AC:2001

 

 

CEN

EN 12451:1999

Koppar och kopparlegeringar – Sömlösa, runda rör för värmeväxlare

 

CEN

EN 12452:1999

Koppar och kopparlegeringar – Valsade, sömlösa kamrör för värmeväxlare

 

CEN

EN 12516-1:2005

Rörledningsarmatur – Industriventiler – Hållfasthetsberäkning av ventilhus – Del 1: Tabuleringsmetod för ventilhus av stål

 

EN 12516-1:2005/AC:2007

 

 

CEN

EN 12516-2:2004

Rörledningsarmatur – Industriventiler – Hållfasthetsberäkning av ventilhus – Del 2: Beräkningsmetod för ventilhus av stål

 

CEN

EN 12516-3:2002

Rörledningsarmatur – Industriventiler – Hållfasthetsberäkning av ventilhus – Del 3: Experimentell metod

 

EN 12516-3:2002/AC:2003

 

 

CEN

EN 12516-4:2008

Rörledningsarmatur – Industriventiler – Hållfasthetsberäkning av ventilhus – Del 4: Beräkningsmetod för ventilhus tillverkade av metalliska material andra än stål

 

CEN

EN 12542:2002

Serietillverkade svetsade cylindriska stålcisterner för lagring av gasol (LPG) med en volym av högst 13 m3 för installation ovan mark – Konstruktion och tillverkning

 

EN 12542:2002/A1:2004

Anmärkning 3

Datum passerat

(31.5.2005)

CEN

EN 12735-1:2001

Koppar och kopparlegeringar – Rör – Sömlösa runda kopparrör för kyl- och luftkonditioneringssystem – Del 1: Rör för ledningssystem

 

EN 12735-1:2001/A1:2005

Anmärkning 3

Datum passerat

(31.10.2005)

CEN

EN 12735-2:2001

Koppar och kopparlegeringar – Rör – Sömlösa, runda kopparrör för kyl- och lufkonditioneringssystem – Del 2: Rör för värmeväxlare och förbindelseledningar

 

EN 12735-2:2001/A1:2005

Anmärkning 3

Datum passerat

(31.10.2005)

CEN

EN 12778:2002

Köksartiklar – Tryckkokare för hemmabruk

 

CEN

EN 12952-1:2001

Vattenrörspannor och hjälpinstallationer – Del 1: Allmänt

 

CEN

EN 12952-2:2001

Vattenrörspannor och hjälpinstallationer – Del 2: Material och pannors tryckbärande delar och tillbehör

 

CEN

EN 12952-3:2001

Vattenrörspannor och hjälpinstallationer – Del 3: Konstruktion och beräkning av tryckbärande delar

 

CEN

EN 12952-5:2001

Vattenrörspannor och hjälpinstallationer – Del 5: Tillverkning av pannans tryckbärande delar

 

CEN

EN 12952-6:2002

Vattenrörspannor och hjälpinstallationer – Del 6: Tillverkningskontroll, dokumentering och märkning av pannans tryckbärande delar

 

CEN

EN 12952-7:2002

Vattenrörspannor och hjälpinstallationer – Del 7: Krav på pannans utrustning

 

CEN

EN 12952-8:2002

Vattenrörspannor och hjälpinstallationer – Del 8: Krav på eldningssystem för flytande och gasformiga bränslen

 

CEN

EN 12952-9:2002

Vattenrörspannor och hjälpinstallationer – Del 9: Krav på eldningssystem för pulveriserade fasta bränslen

 

CEN

EN 12952-10:2002

Vattenrörspannor och hjälpinstallationer – Del 10: Krav på skyddsanordningar mot skadligt tryck

 

CEN

EN 12952-11:2007

Vattenrörspannor med hjälpinstallationer – Del 11: Krav på utrustning för vakter och säkerhetssystem för pannor och tillbehör

 

CEN

EN 12952-14:2004

Vattenrörspannor med hjälpinstallationer – Del 4: Krav på DENOX-system för trycksatt flytande ammoniak samt ammoniak löst i vatten

 

CEN

EN 12952-16:2002

Vattenrörspannor och hjälpinstallationer – Del 16: Krav för eldning på roster och fluidiserad bädd för fasta bränslen

 

CEN

EN 12953-1:2002

Eldrörspannor – Del 1: Allmänt

 

CEN

EN 12953-2:2002

Eldrörspannor – Del 2: Material för pannors tryckbärande delar och tillbehör

 

CEN

EN 12953-3:2002

Eldrörspannor – Del 3: Konstruktion och beräkning av tryckbärande delar

 

CEN

EN 12953-4:2002

Eldrörspannor – Del 4: Tillverkning av pannans tryckbärande delar

 

CEN

EN 12953-5:2002

Eldrörspannor – Del 5: Tillverkningskontroll, dokumentering och märkning av pannans tryckbärande delar

 

CEN

EN 12953-6:2002

Eldrörspannor – Del 6: Krav på pannans utrustning

 

CEN

EN 12953-7:2002

Eldrörspannor – Del 7: Krav på eldningssystem för flytande och gasformiga bränslen

 

CEN

EN 12953-8:2001

Eldrörspannor – Del 8: Krav på skyddsanordningar mot skadligt tryck

 

CEN

EN 12953-9:2007

Eldrörspannor – Del 9: Krav på utrustning för vakter och säkerhetssystem för pannor och tillbehör

 

CEN

EN 12953-12:2003

Eldrörspannor – Del 12: Krav på rosteranläggningar för eldning av fasta bränslen i pannor

 

CEN

EN 13121-1:2003

Behållare och kärl i glasfiberarmerad plast för användning ovan jord – Del 1: Råmaterial – Specifikation- och acceptansvillkor

 

CEN

EN 13121-2:2003

Behållare och kärl i glasfiberarmerad plast för användning ovan jord – Del 2: Kompositmaterial – Beständighet mot kemikalier

 

CEN

EN 13133:2000

Hårdlödning – Lödarprövning

 

CEN

EN 13134:2000

Hårdlödning – Godkännande av lödningsprocedur

 

CEN

EN 13136:2001

Kylsystem och värmepumpar – Tryckavsäkringsutrustning och tillhörande rörledningar – Beräkningsmetoder

 

EN 13136:2001/A1:2005

Anmärkning 3

Datum passerat

(31.12.2005)

CEN

EN 13175:2003+A2:2007

Specifikation och provning av ventiler och utrustning för gasoltankar (LPG)

EN 13175:2003

Datum passerat

(30.9.2007)

CEN

EN 13348:2001

Koppar och kopparlegeringar – Sömlösa, runda rör av koppar för medicinska gasledningsinstallationer eller vakuum

 

EN 13348:2001/A1:2005

Anmärkning 3

Datum passerat

(31.10.2005)

CEN

EN 13371:2001

Kryogena kärl – Kopplingar för kryogen användning

 

CEN

EN 13397:2001

Rörledningsarmatur – Industriventiler – Membranventiler av metalliska material

 

CEN

EN 13445-1:2002

Tryckkärl (ej eldberörda) – Del 1: Allmänt

 

EN 13445-1:2002/A1:2007

Anmärkning 3

Datum passerat

(31.12.2007)

EN 13445-1:2002/A2:2006

Anmärkning 3

Datum passerat

(30.6.2007)

EN 13445-1:2002/A3:2007

Anmärkning 3

Datum passerat

(29.2.2008)

CEN

EN 13445-2:2002

Tryckkärl (ej eldberörda) – Del 2: Material

 

EN 13445-2:2002/A1:2007

Anmärkning 3

Datum passerat

(31.12.2007)

EN 13445-2:2002/A2:2006

Anmärkning 3

Datum passerat

(30.6.2007)

CEN

EN 13445-3:2002

Tryckkärl (ej eldberörda) – Del 3: Konstruktion

 

EN 13445-3:2002/A1:2007

Anmärkning 3

Datum passerat

(31.12.2007)

EN 13445-3:2002/A2:2007

Anmärkning 3

Datum passerat

(31.10.2007)

EN 13445-3:2002/A3:2007

Anmärkning 3

Datum passerat

(31.10.2007)

EN 13445-3:2002/A4:2005

Anmärkning 3

Datum passerat

(31.1.2006)

EN 13445-3:2002/A5:2005

Anmärkning 3

Datum passerat

(15.8.2006)

EN 13445-3:2002/A6:2006

Anmärkning 3

Datum passerat

(31.8.2006)

EN 13445-3:2002/A8:2006

Anmärkning 3

Datum passerat

(31.10.2006)

EN 13445-3:2002/A10:2008

Anmärkning 3

30.9.2008

EN 13445-3:2002/A11:2006

Anmärkning 3

Datum passerat

(30.6.2007)

EN 13445-3:2002/A17:2007

Anmärkning 3

Datum passerat

(30.4.2007)

CEN

EN 13445-4:2002

Tryckkärl (ej eldberörda) – Del 4: Tillverkning

 

EN 13445-4:2002/A2:2006

Anmärkning 3

Datum passerat

(30.6.2007)

CEN

EN 13445-5:2002

Tryckkärl (ej eldberörda) – Del 5: Kontroll och provning

 

EN 13445-5:2002/A1:2007

Anmärkning 3

Datum passerat

(31.12.2007)

EN 13445-5:2002/A2:2005

Anmärkning 3

Datum passerat

(31.12.2005)

EN 13445-5:2002/A3:2006

Anmärkning 3

Datum passerat

(30.11.2006)

EN 13445-5:2002/A4:2006

Anmärkning 3

Datum passerat

(30.6.2007)

EN 13445-5:2002/A5:2006

Anmärkning 3

Datum passerat

(28.2.2007)

CEN

EN 13445-6:2002

Tryckkärl (ej eldberörda) – Del 6: Konstruktions- och tillverkningskrav för tryckkärl och tryckbärande komponenter av segjärn

 

EN 13445-6:2002/A1:2004

Anmärkning 3

Datum passerat

(31.10.2004)

EN 13445-6:2002/A2:2006

Anmärkning 3

Datum passerat

(30.6.2007)

CEN

EN 13445-8:2006

Tryckkärl (ej eldberörda) – Del 8: Tilläggskrav för tryckkärl av aluminium och aluminiumlegeringar

 

CEN

EN 13458-1:2002

Kryokärl – Stationära vakuumisolerade kärl – Del 1: Grundläggande krav

 

CEN

EN 13458-2:2002

Kryokärl – Stationära vakuumisolerade kärl – Del 2: Konstruktion, tillverkning, kontroll och provning

 

EN 13458-2:2002/AC:2006

 

 

CEN

EN 13458-3:2003

Kryokärl – Stationära vakuumisolerade kärl – Del 3: Driftskrav

 

EN 13458-3:2003/A1:2005

Anmärkning 3

Datum passerat

(31.12.2005)

CEN

EN 13480-1:2002

Industriella rörledningar av metalliska material – Del 1: Allmänt

 

EN 13480-1:2002/A1:2005

Anmärkning 3

Datum passerat

(31.12.2005)

CEN

EN 13480-2:2002

Industriella rörledningar av metalliska material – Del 2: Material

 

CEN

EN 13480-3:2002

Industriella rörledningar av metalliska material – Del 3: Konstruktion och beräkning

 

EN 13480-3:2002/A1:2005

Anmärkning 3

Datum passerat

(28.2.2006)

EN 13480-3:2002/A2:2006

Anmärkning 3

Datum passerat

(31.5.2007)

CEN

EN 13480-4:2002

Industriella rörledningar av metalliska material – Del 4: Tillverkning och installation

 

CEN

EN 13480-5:2002

Industriella rörledningar av metalliska material – Del 5: Kontroll och provning

 

CEN

EN 13480-6:2004

Industriella rörledningar av metalliska material – Del 6: Tilläggskrav för markförlagda rörledningar

 

EN 13480-6:2004/A1:2005

Anmärkning 3

Datum passerat

(30.6.2006)

CEN

EN 13480-8:2007

Industriella rörledningar – Del 8: Tilläggskrav för rör av aluminium och aluminiumlegering

 

CEN

EN 13611:2007

Säkerhets- och kontrollanordningar för gasbrännare och gasbrännartillbehör – Allmänna krav

 

CEN

EN 13648-1:2002

Kryokärl – Säkerhetsanordningar till skydd mot skadligt tryck – Del 1: Säkerhetsventiler för kryogen användning

 

CEN

EN 13648-2:2002

Kryokärl – Säkerhetsanordningar till skydd mot skadligt tryck – Del 2: Sprängbleck för kryokärl

 

CEN

EN 13648-3:2002

Kryokärl – Säkerhetsanordningar till skydd mot skadligt tryck – Del 3: Bestämning av erforderlig avblåsning – Kapacitet och dimensionering

 

CEN

EN 13709:2002

Rörledningsarmatur – Industriventiler – Kägelventiler av stål – Stängventiler och stängbara backventiler

 

CEN

EN 13789:2002

Rörledningsarmatur – Industriventiler – Kägelventiler av gjutjärn

 

CEN

EN 13799:2002

Innehållsmätare för gasoltankar

 

EN 13799:2002/AC:2007

 

 

CEN

EN 13835:2002

Gjutning – Austenitiska gjutjärn

 

EN 13835:2002/A1:2006

 

 

CEN

EN 13923:2005

Tryckkärl av fiberlindad glasfiberarmerad plast – Material, konstruktion, tillverkning och kontroll

 

CEN

EN 14071:2004

Säkerhetsventiler för gasolcisterner – Tillbehör

 

CEN

EN 14075:2002

Serietillverkade svetsade cylindriska stålcisterner för lagring av gasol (LPG) med en volym av högst 13 m3 för installation under mark – Konstruktion och tillverkning

 

EN 14075:2002/A1:2004

Anmärkning 3

Datum passerat

(30.6.2005)

CEN

EN 14129:2004

Säkerhetsventil för gasoltankar (LPG)

 

CEN

EN 14197-1:2003

Kryokärl – Stationära icke vakuumisolerade kärl – Del 1: Grundläggande krav

 

CEN

EN 14197-2:2003

Kryokärl – Stationära icke vakuumisolerade kärl – Del 2: Konstruktion, tillverkning, kontroll och provning

 

EN 14197-2:2003/A1:2006

Anmärkning 3

Datum passerat

(28.2.2007)

EN 14197-2:2003/AC:2006

 

 

CEN

EN 14197-3:2004

Kryokärl – Stationära icke vakuumisolerade kärl – Del 3: Driftskrav

 

EN 14197-3:2004/A1:2005

Anmärkning 3

Datum passerat

(31.12.2005)

EN 14197-3:2004/AC:2004

 

 

CEN

EN 14222:2003

Eldrörspannor av rostfritt stål

 

CEN

EN 14276-1:2006

Tryckutrustning för kylsystem och värmepumpar – Del 1: Kärl – Generella krav

 

CEN

EN 14341:2006

Industriventiler – Backventiler av stål

 

CEN

EN 14359:2006

Gasladdade ackumulatorer för hydraula kraftapplikationer

 

CEN

EN 14382:2005

Säkerhetsanordningar för gastryckregleringsinställning och installation – Säkerhetsavstängningsdon för ingående gastryck upp till 100 bar

 

CEN

EN 14570:2005

Utrustning för gasolcisterner (LPG), över och under jord

 

EN 14570:2005/A1:2006

Anmärkning 3

Datum passerat

(31.8.2006)

CEN

EN 14585-1:2006

Korrugerad slang av metall för tryckbärande anordningar – Del 1: Fordringar

 

CEN

EN ISO 15493:2003

Plaströrsystem för industriapplikationer – ABS, PVC-U och PVC-C – Krav för komponenter och system – Metriska serier (ISO 15493:2003)

 

CEN

EN ISO 15494:2003

Plaströrsystem för industriapplikationer – PB, PE och PP – Krav för komponenter och system – Metriska serier (ISO 15494:2003)

 

CEN

EN ISO 15613:2004

Specifikation för och kvalificering av svetsprocedurer för metalliska material – Kvalificering genom utfallssvetsprovning (ISO 15613:2004)

 

CEN

EN ISO 15614-1:2004

Specifikation för och kvalificering av svetsprocedurer för metalliska material – Svetsprocedurkontroll – Del 1: Båg- och gassvetsning av stål och bågsvetsning av nickel och nickellegeringar (ISO 15614-1:2004)

 

EN ISO 15614-1:2004/A1:2008

Anmärkning 3

31.8.2008

CEN

EN ISO 15614-2:2005

Specifikation för och godkännande av svetsprocedurer för svetsning av metalliska material – Svetsprocedurkontroll – Del 2: Bågsvetsning av aluminium och dess legeringar (ISO 15614-2:2005)

 

CEN

EN ISO 15614-4:2005

Specifikation för och kvalificering av svetsprocedurer för metalliska material – Svetsprocedurkontroll – Del 4: Färdigsvetsning av aluminiumgjutgods (ISO 15614-4:2005)

 

CEN

EN ISO 15614-5:2004

Specifikation för och kvalificering av svetsprocedurer för metalliska material – Svetsprocedurkontroll – Del 5: Bågsvetsning av titan, zirkonium och dess legeringar (ISO 15614-5:2004)

 

CEN

EN ISO 15614-6:2006

Specifikation för och kvalificering av svetsprocedurer för metalliska material – Svetsprocedurkontroll – Del 6: Bågsvetsning av koppar och dess legeringar (ISO 15614-6:2006)

 

CEN

EN ISO 15614-7:2007

Specifikation för och kvalificering av svetsprocedurer för metalliska material – Svetsprocedurkontroll – Del 7: Påsvetsning (ISO 15614-7:2007)

 

CEN

EN ISO 15614-8:2002

Specifikation för och kvalificering av svetsprocedurer för svetsning av metalliska material – Svetsprocedurkontroll – Del 8: Insvetsning av tuber i tubplattor (ISO 15614-8:2002)

 

CEN

EN ISO 15614-11:2002

Specifikation för och kvalificering av svetsprocedurer för svetsning av metalliska material – Svetsprocedurkontroll – Del 11: Elektronstrålesvetsning och lasersvetsning (ISO 15614-11:2002)

 

CEN

EN ISO 15620:2000

Svetsning – Friktionssvetsning av metalliska material (ISO 15620:2000)

 

CEN

EN ISO 16135:2006

Industriventiler – Kulventiler av termoplast (ISO 16135:2006)

 

CEN

EN ISO 16136:2006

Industriventiler – Vridspjällsventiler av termoplast (ISO 16136:2006)

 

CEN

EN ISO 16137:2006

Industriventiler – Backventiler av termoplast (ISO 16137:2006)

 

CEN

EN ISO 16138:2006

Industriventiler – Membranventiler av termoplast (ISO 16138:2006)

 

CEN

EN ISO 16139:2006

Industriventiler – Kilslidsventiler av termoplast (ISO 16139:2006)

 

CEN

EN ISO 21787:2006

Industriventiler – Kägelventiler av termoplast (ISO 21787:2006)

 

Anmärkning 1

Det datum då den ersatta standarden upphör att gälla är i allmänhet det datum då den upphävs av det europeiska standardiseringsorganet. Användare av dessa standarder bör dock vara medvetna om att det i vissa undantagsfall kan vara ett annat datum.

Anmärkning 3

Om tillägg förekommer innefattar hänvisningen såväl standarden EN CCCCC:YYYY som eventuella tidigare tillägg och det nya, angivna, tillägget. Den ersatta standarden (kolumn 4) består därför av EN CCCCC:YYYY med eventuella tidigare tillägg, men utan det nya, angivna, tillägget. Vid angivet datum upphör den ersatta standarden att gälla.

Anmärkning

Närmare upplysningar om standarderna kan erhållas från de europeiska och nationella standardiseringsorgan som anges i bilagan till Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG (2), ändrat genom direktiv 98/48/EG (3).

Offentliggörandet av hänvisningarna i Europeiska unionens officiella tidning innebär inte att de aktuella standarderna är tillgängliga på alla gemenskapsspråken.

Denna förteckning ersätter alla tidigare förteckningar som har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning. Kommissionen skall fortlöpande uppdatera denna förteckning.

Mer information återfinns på Europa-servern på Internet:

http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/


(1)  ESO: Europeiskt standardiseringsorgan:

CEN: rue de Stassart 36, B-1050 Bryssel, tfn (32-2) 550 08 11; fax (32-2) 550 08 19 (http://www.cen.eu)

CENELEC: rue de Stassart 35, B-1050 Bryssel, tfn (32-2) 519 68 71; fax (32-2) 519 69 19 (http://www.cenelec.org)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, tfn (33) 492 94 42 00; fax (33) 493 65 47 16 (http://www.etsi.org).

(2)  EGT L 204, 21.7.1998, s. 37.

(3)  EGT L 217, 5.8.1998, s. 18.


6.5.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 111/42


Kommissionens meddelande i enlighet med artikel 4.1 a i rådets förordning (EEG) nr 2408/92

Införande av allmän trafikplikt beträffande regelbunden lufttrafik mellan Ostrava (OSR) och Bryssel (BRU)

(Text av betydelse för EES)

(2008/C 111/11)

1.

Med tillämpning av artikel 4.1 a i rådets förordning (EEG) nr 2408/92 av den 23 juli 1992 om EG-lufttrafikföretags tillträde till flygsträckor inom gemenskapen har Republiken Tjeckien beslutat att införa allmän trafikplikt beträffande regelbunden lufttrafik mellan Ostrava (OSR) och Bryssel (BRU).

2.

Den allmänna trafikplikten omfattar följande:

Turtäthet – sträckor och minsta antal turer per vecka

Ostrava Leoš Janáček (OSR/LKMT) – Bryssel (BRU/EBBR): 3 turer.

Krav beträffande flygplanet

Flygplanet ska vara utrustat med tryckkabin och ha en kapacitet på minst 30 passagerare.

Kontinuerlig drift

Av de totala antalet anslutningar som erbjuds på enskilda sträckor får högst 2 % av turerna ställas in under hela driftsperioden, med undantag av flygningar som ställs in på grund av yttre omständigheter, t.ex. väder, strejk eller driftsbegränsningar införda av flygplatserna.

Flygtider och anslutningar

Transfer får förekomma vid högst 30 % av de anslutningar som erbjuds inom ramen för den allmänna trafikplikten.

Den första avgången från Ostrava får inte ske före kl. 4.30 lokal tid. Den sista ankomsten får inte ske senare än kl. 23.55 lokal tid.

Två eller fler koder är tillåtna under en flygning – gemensam linjebeteckning – för de enskilda deltagarna.

Samarbete i form av interline-avtal med andra lufttrafikföretag är inte något absolut krav, men är tillåtet.

Priser

Priset för en enkelbiljett på sträckan OSR–BRU får inte överstiga 200 EUR.

I maximipriset för en enkelbiljett ingår en enkelresa i ekonomiklass. Mervärdesskatt ingår inte.

Global Reservation System för flygbiljetter måste användas.


6.5.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 111/43


Kommissionens meddelande i enlighet med artikel 4.1 a i rådets förordning (EEG) nr 2408/92

Införande av allmän trafikplikt beträffande regelbunden lufttrafik mellan Ostrava (OSR) och Amsterdam (AMS)

(Text av betydelse för EES)

(2008/C 111/12)

1.

Med tillämpning av artikel 4.1 a i rådets förordning (EEG) nr 2408/92 av den 23 juli 1992 om EG-lufttrafikföretags tillträde till flygsträckor inom gemenskapen har Republiken Tjeckien beslutat att införa allmän trafikplikt beträffande regelbunden lufttrafik mellan Ostrava (OSR) och Amsterdam (AMS).

2.

Den allmänna trafikplikten omfattar följande:

Turtäthet – sträckor och minsta antal turer per vecka

Ostrava Leoš Janáček (OSR/LKMT) – Amsterdam Schiphol (AMS/EHAM): 2 turer.

Krav beträffande flygplanet

Flygplanet ska vara utrustat med tryckkabin och ha en kapacitet på minst 30 passagerare.

Kontinuerlig drift

Av de totala antalet anslutningar som erbjuds på enskilda sträckor får högst 2 % av turerna ställas in under hela driftsperioden, med undantag av flygningar som ställs in på grund av yttre omständigheter, t.ex. väder, strejk eller driftsbegränsningar införda av flygplatserna.

Flygtider och anslutningar

Transfer får förekomma vid högst 30 % av de anslutningar som erbjuds inom ramen för den allmänna trafikplikten.

Den första avgången från Ostrava Leoš Janáček får inte ske före kl. 4.30 lokal tid. Den sista ankomsten får inte ske senare än kl. 23.55 lokal tid.

Två eller fler koder är tillåtna under en flygning – gemensam linjebeteckning – för de enskilda deltagarna.

Samarbete i form av interline-avtal med andra lufttrafikföretag är inte något absolut krav, men är tillåtet.

Priser

Priset för en enkelbiljett på sträckan OSR–AMS får inte överstiga 200 EUR.

I maximipriset för en enkelbiljett ingår en enkelresa i ekonomiklass. Mervärdesskatt ingår inte.

Global Reservation System för flygbiljetter måste användas.


6.5.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 111/44


Kommissionens meddelande i enlighet med artikel 4.1 a i rådets förordning (EEG) nr 2408/92

Införande av allmän trafikplikt beträffande regelbunden lufttrafik mellan Ostrava (OSR) och London (LTN)

(Text av betydelse för EES)

(2008/C 111/13)

1.

Med tillämpning av artikel 4.1 a i rådets förordning (EEG) nr 2408/92 av den 23 juli 1992 om EG-lufttrafikföretags tillträde till flygsträckor inom gemenskapen har Republiken Tjeckien beslutat att införa allmän trafikplikt beträffande regelbunden lufttrafik mellan Ostrava (OSR) och London (LTN).

2.

Den allmänna trafikplikten omfattar följande:

Turtäthet – sträckor och minsta antal turer per vecka

Ostrava Leoš Janáček (OSR/LKMT) – London – Luton (LTN/EGGW): 5 turer.

Krav beträffande flygplanet

Flygplanet ska vara utrustat med tryckkabin och ha en kapacitet på minst 30 passagerare.

Kontinuerlig drift

Av de totala antalet anslutningar som erbjuds på enskilda sträckor får högst 2 % av turerna ställas in under hela driftsperioden, med undantag av flygningar som ställs in på grund av yttre omständigheter, t.ex. väder, strejk eller driftsbegränsningar införda av flygplatserna.

Flygtider och anslutningar

Transfer får förekomma vid högst 30 % av de anslutningar som erbjuds inom ramen för den allmänna trafikplikten.

Den första avgången från Ostrava Leoš Janáček får inte ske före kl. 4.30 lokal tid. Den sista ankomsten får inte ske senare än kl. 23.55 lokal tid.

Två eller fler koder är tillåtna under en flygning – gemensam linjebeteckning – för de enskilda deltagarna.

Samarbete i form av interline-avtal med andra lufttrafikföretag är inte något absolut krav, men är tillåtet.

Priser

Priset för en enkelbiljett på sträckan OSR–LTN får inte överstiga 200 EUR.

I maximipriset för en enkelbiljett ingår en enkelresa i ekonomiklass. Mervärdesskatt ingår inte.

Global Reservation System för flygbiljetter måste användas.


V Yttranden

ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN

Kommissionen

6.5.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 111/45


Ansökningsomgång för arbetsprogrammet ”Kapacitet” i Europeiska gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration

(2008/C 111/14)

Härmed tillkännages inledningen av en ansökningsomgång för arbetsprogrammet ”Kapacitet” i Europeiska gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007–2013).

Förslag som rör nedanstående ansökningsomgång kan lämnas in.

Det särskilda programmet ”Kapacitet”

Del

:

Forskningsinfrastruktur

Ansökningsomgångens identifieringskod

:

FP7-INFRASTRUCTURES-2008-2

Ansökningsomgången avser det arbetsprogram som antagits genom kommissionens beslut K(2007) 5759 av den 29 november 2007.

Information om ansökningsomgångens budget, bestämmelser, sista inlämningsdag samt arbetsprogrammet och vägledning för sökande om inlämning av förslag finns på webbplatsen för CORDIS: http://cordis.europa.eu/fp7/calls/


Europeiska miljöbyrån

6.5.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 111/46


Inbjudan till experter att lämna in intresseanmälan 2008 för att utses till ledamöter av Europeiska miljöbyråns vetenskapliga kommitté

(2008/C 111/15)

Europeiska miljöbyrån (EEA)

Europeiska miljöbyråns huvudsakliga mål är att stödja en hållbar utveckling och bidra till en avsevärd och mätbar förbättring av miljön i Europa genom att förse beslutsfattarna och allmänheten med aktuell, målinriktad, relevant och tillförlitlig information.

Miljöbyrån samlar in och sprider uppgifter och information genom Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning (EIONET). EIONET är ett nätverk för samarbete mellan miljöbyrån och dess 32 medlemsländer och består av de nationella kontaktpunkterna i EU och samarbetande länder, de europeiska ämnescentrumen, de nationella referenscentrumen och sakkunniga från kommissionen.

Miljöbyråns arbete är att samla in och analysera gemensamma miljöuppgifter från Europeiska kommissionens avdelningar, miljöbyråns medlemsländer, internationella organisationer samt konventioner och avtal, och baserat på detta ge rekommendationer angående miljöpolitiken och se till att informationen får stor spridning.

Denna inbjudan (EEA/SC/2008/001-014) görs i syfte att utse nio ledamöter av miljöbyråns vetenskapliga kommitté, med expertkunskaper inom de områden som anges under inbjudans räckvidd.

Den vetenskapliga kommitténs arbetsuppgifter

Den vetenskapliga kommittén bistår miljöbyråns styrelse och den verkställande direktören genom att avge vetenskapliga rekommendationer och sakkunniga yttranden angående olika vetenskapliga frågor inom miljöbyråns arbetsområden.

Miljöbyråns vetenskapliga kommitté inrättades på grundval av artikel 10 i rådets förordning (EEG) nr 1210/90 av den 7 maj 1990 om inrättande av Europeiska miljöbyrån och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning. Till vetenskapliga kommitténs huvudsakliga uppgifter hör att avge yttranden om de fleråriga och årliga arbetsprogrammen, rekryteringen av vetenskaplig personal och olika vetenskapliga frågor som rör miljöbyråns verksamhet.

Områden som omfattas av inbjudan

Nedan anges de viktiga områden som omfattas av den vetenskapliga kommitténs verksamhet:

1.

Atmosfäriska processer, luftföroreningar, bekämpning av klimatförändringarna samt anpassningsstrategier

2.

Biologisk mångfald

3.

Företagande och miljömässigt entreprenörskap

4.

Ekologisk ekonomi

5.

Energi (inklusive minsknings- och anpassningsstrategier)

6.

Miljöhistoria

7.

EU:s miljölagstiftning och internationell miljölagstiftning

8.

Sötvatten (inklusive grundvatten)

9.

Integrerade miljöbedömningar och miljöindikatorer

10.

Fysisk planering och förvaltning av naturresurser

11.

Jordbruk

12.

Terrestra ekosystem, inklusive jord, skog, gräsmark

13.

Modern teknik (inklusive nanoteknik, GMO osv.)

14.

Transport och miljö

Den vetenskapliga kommitténs sammansättning

Miljöbyråns vetenskapliga kommitté består av oberoende vetenskapsmän från de 32 medlemsländerna vilkas expertis täcker in de miljöområden som ingår i miljöbyråns verksamhet. Ledamöterna i den vetenskapliga kommittén väljs ut genom en öppen urvalsprocess.

Den vetenskapliga kommitténs ordförande och två viceordförande väljs bland kommitténs ledamöter.

Den vetenskapliga kommittén ska bestå av högst 20 experter.

Det är önskvärt att kommitténs experter vid sidan om de egna specialområdena har fördjupade kunskaper inom ett eller flera andra miljökompetensområden, så att de tillsammans täcker in så många fackområden som möjligt.

Deltagande i möten

Ledamöterna förväntas delta regelbundet i den vetenskapliga kommitténs möten – minst tre gånger om året. Den vetenskapliga kommitténs möten hålls vanligen i miljöbyråns lokaler i Köpenhamn.

Ledamöterna i den vetenskapliga kommittén får ingen lön, men är berättigade till ersättning för varje hel mötesdag. Ledamöterna får också ersättning för resor och uppehälle i enlighet med miljöbyråns policy för rese- och traktamentsersättning.

Ordföranden och föredragandena är berättigade till ersättning för kostnaderna för att samordna förslag till yttranden.

Kvalifikationer

Kandidaterna ska

ha universitetsexamen inom relevant vetenskapligt område, helst på forskarnivå,

ha minst 10 års yrkeserfarenhet på en nivå som motsvarar kvalifikationerna,

vara medborgare i något av Europeiska miljöbyråns medlemsländer (dvs. medlemsstaterna i Europeiska unionen samt Island, Liechtenstein, Norge, Schweiz och Turkiet).

Urvalskriterier

Kvalificerade kandidater kommer att bedömas utifrån följande kriterier:

Erfarenhet av att utföra vetenskapliga bedömningar och/eller tillhandahålla vetenskapliga rekommendationer inom de kompetens- och expertisområden som efterfrågas.

Erfarenhet av utvärdering av vetenskapligt arbete och publikationer, helst inom miljöbyråns intresseområden.

Förmåga att analysera komplicerade data och handlingar och sammanställa utkast till vetenskapliga yttranden och rapporter.

Kunskaper om kvalitetssäkringsarbete.

Belägg för att de är framstående inom sitt område.

Yrkeserfarenhet från en tvärvetenskaplig miljö, helst i ett internationellt sammanhang.

Goda kunskaper i engelska är en fördel eftersom detta är kommitténs arbetsspråk. Förmåga att använda modern, elektronisk utrustning för dokumentutbyte och kommunikation är en fördel eftersom miljöbyrån strävar efter att använda denna teknik så mycket som möjligt.

Den verkställande direktören kan använda sig av en expertgrupp för att bedöma kandidaternas yrkeserfarenhet.

Utnämning, utnämningens längd och reservlista

De experter som bäst uppfyller ovannämnda kriterier kommer att utses för en period om fyra år. Denna period kan förlängas en gång med högst fyra år.

De experter som bedöms uppfylla kraven men inte utnämns kommer att stå kvar på en reservlista. Reservlistan kan komma att användas för liknande syften och kommer att vara giltig under en tvåårsperiod, (t.ex.) till den 31 december 2010. Reservlistans giltighet kan förlängas.

Oberoende och intresseförklaringar

De utvalda experterna utnämns personligen. De ska underteckna en åtagandeförklaring och varje år även underteckna en intresseförklaring med upplysningar om förhållanden som skulle kunna anses inverka negativt på deras oberoende.

Lika möjligheter

Europeiska miljöbyrån är en arbetsgivare som tillämpar principen om lika möjligheter och tar avstånd från alla former av diskriminering.

Ansökningsförfarande

Intresserade kandidater uppmanas att skicka in en intresseanmälan genom att klicka på relevant länk nedan och fylla i det elektroniska ansökningsformulär och den cv-mall som då visas.

Cv:t ska innehålla en förteckning över sökandens vetenskapliga publikationer, helst på engelska, och övrig yrkeserfarenhet.

Utöver sitt huvudsakliga expertområde ska kandidaten även ange ytterligare två expertområden som kan komma att beaktas för att säkerställa ett bättre stöd inom byråns övergripande och ämnesspecifika områden.

Arbetsordningen för byråns vetenskapliga kommitté finns här:

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/sc-rules-procedure.pdf

(texten är på engelska).

Tänk på följande när du fyller i ett elektroniskt ansökningsformulär:

1.

Ta hänsyn till eventuella tidsskillnader mellan olika tidszoner när du ska skicka in ansökan.

2.

När du har skickat in din ansökan kommer du att få ett automatiskt svarsmeddelande.

3.

Du måste spara det automatiska svarsmeddelandet som ett bevis på att du har skickat in din ansökan.

4.

Om du inte får något automatiskt svarsmeddelande måste du skicka in ansökan på nytt.

Europeiska miljöbyrån uppmanar så många som möjligt att använda det elektroniska ansökningsformuläret.

Det går även att skicka intresseanmälningar med post, under förutsättning att kandidaterna markerar tydligt på kuvertet vilket expertområde det gäller.

Klicka på någon av länkarna nedan för att hitta de elektroniska ansökningsformulären (på engelska) och cv-mallarna (på engelska) för de olika områdena:

 

Område 1. Atmosfäriska processer, luftföroreningar, bekämpning av klimatförändringarna samt anpassningsstrategier

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area1

 

Område 2. Biologisk mångfald

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area2

 

Område 3. Företagande och miljömässigt entreprenörskap

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area3

 

Område 4. Ekologisk ekonomi

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area4

 

Område 5. Energi (inklusive minsknings- och anpassningsstrategier)

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area5

 

Område 6. Miljöhistoria

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area6

 

Område 7. EU:s miljölagstiftning och internationell miljölagstiftning

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area7

 

Område 8. Sötvatten (inklusive grundvatten)

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area8

 

Område 9. Integrerade miljöbedömningar och miljöindikatorer

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area9

 

Område 10. Fysisk planering och förvaltning av naturresurser

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area10

 

Område 11. Jordbruk

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area11

 

Område 12. Terrestra ekosystem, inklusive jord, skog, gräsmark

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area12

 

Område 13. Modern teknik (inklusive nanoteknik, GMO osv.)

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area13

 

Område 14. Transport och miljö

http://www.eea.europa.eu/organisation/scientific-committee/calls/area14

Ansökningar kan skickas med vanlig post till följande adress:

Personnel Management Group

Scientific Committee Call 2008 – area (ange nummer, 1–14)

European Environment Agency

Kongens Nytorv 6

DK-1050 Köpenhamn K

Sökande ombes att använda följande e-postadress vid eventuella frågor om den aktuella ansökningsomgången:

sc.call08-questions@eea.europa.eu

Dokument som intygar uppgifterna kan komma att efterfrågas i ett senare skede.

Alla ansökningar kommer att behandlas konfidentiellt.

Observera att miljöbyrån inte kommer att returnera intresseanmälningarna till kandidaterna. De personuppgifter som byrån uppmanar kandidaterna att lämna kommer att behandlas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter. Syftet med behandlingen av kandidaternas personuppgifter är att hantera intresseanmälningar i arbetet med förurval, urval och utnämning av ledamöter av Europeiska miljöbyråns vetenskapliga kommitté.

Sista ansökningsdag

Intresseanmälningarna ska skickas med hjälp av det särskilda elektroniska ansökningsformuläret (kl. 12.00 centraleuropeisk tid) eller med vanlig post (poststämpelns datum gäller) till den ovan angivna adressen senast den 30 juni 2008.


FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV DEN GEMENSAMMA HANDELSPOLITIKEN

Kommissionen

6.5.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 111/50


Tillkännagivande om att giltighetstiden snart kommer att löpa ut för vissa antidumpningsåtgärder

(2008/C 111/16)

1.

Kommissionen meddelar att om inte en översyn inleds i enlighet med följande förfarande, kommer de antidumpningsåtgärder som anges nedan att upphöra att gälla den dag som anges i tabellen nedan i enlighet med artikel 11.2 i rådets förordning (EG) nr 384/96, av den 22 december 1995 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen (1).

2.   Förfarande

Gemenskapsproducenterna kan inge en skriftlig begäran om översyn. En sådan begäran måste innehålla tillräckliga bevis för att åtgärdernas upphörande sannolikt skulle innebära att dumpningen och skadan fortsätter eller återkommer.

Om kommissionen beslutar att företa en översyn av åtgärderna i fråga skall importörerna, exportörerna, företrädare för exportlandet och gemenskapsproducenter ges tillfälle att utveckla, avvisa eller yttra sig om de uppgifter som lämnas i begäran om översyn.

3.   Tidsfrist

En skriftlig begäran om översyn på de grunder som anges ovan kan lämnas av gemenskapsproducenter och skall inkomma till Europeiska kommissionen, generaldirektoratet för handel (enhet H-1), J-79 4/23, B-1049 Bryssel (2) från och med den dag detta tillkännagivande offentliggörs, men senast tre månader före den dag som anges i tabellen nedan.

4.

Detta tillkännagivande offentliggörs i enlighet med artikel 11.2 i förordning (EG) nr 384/96.

Produkt

Ursprungs- eller exportland/länder

Åtgärd

Hänvisning

Utgångsdatum

Furfurylalkohol

Folkrepubliken Kina

Antidumpningstull

Rådets förordning (EG) nr 1905/2003 (EUT L 283, 31.10.2003, s. 1)

1.11.2008


(1)  EGT L 56, 6.3.1996, s. 1. Förordning senast ändrad genom förordning (EG) nr 2117/2005 (EUT L 340, 23.12.2005, s. 17).

(2)  Fax (32-2) 295 65 05.


ANDRA AKTER

Kommissionen

6.5.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 111/51


Offentliggörande av en ansökan i enlighet med artikel 6.2 i rådets förordning (EG) nr 510/2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel

(2008/C 111/17)

Genom detta offentliggörande tillgodoses den rätt att göra invändningar som fastställs i artikel 7 i rådets förordning (EG) nr 510/2006 (1). Invändningar måste komma in till kommissionen senast sex månader efter dagen för detta offentliggörande.

ANSÖKAN OM ÄNDRING

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 510/2006

Ansökan om ändring enligt artikel 9

”GORGONZOLA”

EG nr: IT/PDO/117/0010/12.04.2002

Image SGBImage SUB

1.   Rubrik i specifikationen som berörs av ändringen

Image

Produktbeskrivningar

Image

Beskrivning av produkten

Image

Geografiskt område

Image

Bevis på ursprung

Image

Framställningsmetod

Image

Samband med området

Image

Märkning

Image

Nationella krav

Image

Annan

2.   Typ av ändring(ar)

Image

Ändring av sammanfattande dokument eller sammanfattningen

Image

Ändring i specifikationen för en registrerad SUB eller SGB för vilken varken det sammanfattande dokumentet eller sammanfattningen har offentliggjorts

Image

Ändring i specifikationen som inte kräver någon ändring i det offentliggjorda sammanfattande dokumentet (artikel 9.3 i förordning (EG) nr 510/2006)

Image

Tillfällig ändring i specifikationen till följd av att myndigheter har infört obligatoriska sanitära eller fytosanitära åtgärder (artikel 9.4 i förordning (EG) nr 510/2006)

3.   Ändring(ar)

Beskrivning av produkten:

Den nuvarande specifikationen anger vikten för varje enskild ost till mellan 6 och 13 kg, men fastställer inte de organoleptiska egenskaperna för slutproduktens olika storlekar.

Dessa organoleptiska egenskaper beskrivs nu i detalj nedan, så att konsumenterna lättare kan identifiera produkten.

Stor ost med en vikt mellan 10 och 13 kg, med mild eller lätt stark smak, minimiperiod för mogning: 50 dagar.

Medelstor ost med en vikt mellan 9 och 12 kg, med klart stark smak, minimiperiod för mogning: 80 dagar.

Liten ost med en vikt mellan 6 och 8 kg, med klart stark smak, minimiperiod för mogning: 60 dagar.

Sidmåtten och diametern för de enskilda ostarna har också anpassats enligt nedan för att bättre återge produkten:

Rak sida med en minimihöjd på 13 cm.

Diameter mellan 20 och 32 cm.

Slutligen ansågs det lämpligt att uttryckligen som råd till konsumenten ange att skorpan inte ärr ätlig, och att beskriva den som ”rosa” snarare än ”rödaktig”, vilket bättre återger produktens utseende.

Geografiskt område:

Provinsen Varese har tagits med, efter att ha utelämnats i den ursprungliga registreringen torts att tillbörlig historisk dokumentation förelåg, att dess typiska klimat sammanföll med det registrerade områdets och att den ost som tillverkas där har samma egenskaper som den för vilken erkännande under namnet Gorgonzola begärts.

Förteckningen över provinser har också uppdaterats. Denna uppdatering är inge verklig ändring eftersom den nya förvaltningsindelningen inte innebär att produktionsområdet i sig ändras i förhållande till vad som anges i den förordning genom vilken Gorgonzola registreras som SUB (kommissionens förordning (EG) nr 1107/96), utan bara är en fråga om hur man hänvisar till området.

Därför har följande provinser införts, men det bör noteras att deras territorium redan ingick i produktionsområdet enligt förordning (EG) nr 1107/96:

 

Biella, som redan omfattades som del av provinsen Vercelli.

 

Lecco, Lodi och Monza, som redan omfattades som delar av provinsen Milano.

 

Verbano-Cusio-Ossola, som redan omfattades som delar av provinsen Novara.

Bevis på ursprung:

I produktspecifikationen ingår nu ett stycke om ursprung som tidigare inte medföljde för produkter som Gorgonzola, som erkänts enligt artikel 17 i rådets förordning (EEG) nr 2081/92.

Framställningsmetod:

I den nuvarande specifikationen står det inte huruvida opastöriserad eller pastöriserad mjölk ska användas, och man ansåg det lämpligt att (även för kontrolländamål) specificera att pastöriserad oskummad komjölk används. Gorgonzola har alltid tillverkats på detta sätt.

Efter hänvisningen till pastöriseringen anges det nu också i specifikationen att mjölken ympas med mjölkenzym och penicciliumsporer och utvalda jästtyper i suspension.

Användningen av mjölkenzym som surgörande medel ger ostmassan dess hålrum som främjar utvecklingen av penicillium och därmed den klassiska gröngrå marmoreringen. Detta har tagits med för att utesluta att hålrummen skapas mekaniskt genom blandning av ostmassan, vilket också skulle främja utvecklingen av penicillin men dessutom medföra risk för förorening med Listeria.

I stället för att som i den nuvarande specifikationen ange en mognadsperiod på mellan två och tre månader ansågs det lämpligare att koppla mognadsperioden till produkttypen.

Den maximala ystningstemperaturen för mjölken är för närvarande fastställd till 32 °C, men ökas till 36 °C för att bevara Gorgonzolans typiska egenskaper. Den maximala temperaturen för torrsaltning har i enlighet därmed höjts från 20 °C till 24 °C.

Dessutom har mognadstemperaturen minskats en aning i den nya texten, från nuvarande 5–8 °C till 2–7 °C, i linje med andra begärda ändringar som syftar till att bromsa de biokemiska reaktionerna och motverka att ostens lukt blir alltför stark.

Ett nytt element är att den relativa fuktighetsnivån (85–99 %) nämns, till skillnad från den specifikation på som låg till grund för produktens erkännande: denna uppgift är inte desto mindre av stor betydelse.

Stycket om SUB-märkning i den nuvarande specifikationen har skrivits om för att mer i detalj redogöra för att två märkningar ska anbringas: en på produktionsplatsen och en med den präglade aluminiumfolien när osten släpps ut för konsumtion. det anges nu också att märkningarna inte anbringas förrän kontrollorganet har fastställt att produkten har uppnått de organoleptiska och kvalitativa egenskaper som föreskrivs i specifikationen.

Märkning:

För att underlätta konsumenternas val ges nu möjlighet att på etiketten ange huruvida osten är mild eller stark.

SAMMANFATTNING

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 510/2006

”GORGONZOLA”

EG nr: IT/PDO/117/0010/12.04.2002

SUB ( X ) SGB ( )

I denna sammanfattning anges de viktigaste uppgifterna i produktspecifikationen i informationssyfte.

1.   Behörig myndighet i medlemsstaten

Namn:

Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali — Dipartimento delle Politiche di sviluppo — Direzione generale per la Qualità dei prodotti agroalimentari

Adress:

Via XX Settembre, 20

I-00187 Roma

Tfn

(39) 06 481 99 68

Fax

(39) 06 420 31 26

E-post:

qpa3@politicheagricole.gov.it

2.   Grupp

Namn:

Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola

Adress:

Via A. Costa, 5/c

I-28100 Novara

Tfn

(39) 0321 62 66 13

Fax

(39) 0321 39 09 36

E-post:

consorzio.gorgonzola@gorgonzola.it

Sammansättning:

Producenter/bearbetningsföretag ( X ) Annan ( )

3.   Produkttyp

Kategori 1.3 – Ost

4.   Produktspecifikation

(sammanfattning av kraven enligt artikel 4.2 i förordning (EG) nr 510/2006)

4.1   Beteckning: ”Gorgonzola”

4.2   Beskrivning: Gorgonzola är en mjuk, fet, ej värmebehandlad ost som framställs uteslutande av helmjölk från ko.

Slutprodukten skall ha följande karaktäristiska drag:

Form: Cylindrisk med flata ytor och en rak hög kant.

Dimensioner: Minsta sidhöjd 13 cm. Diameter mellan 20 och 32 cm.

Vikt:

Stor ost, mild: 10–13 kg med mild eller lätt mustig smak.

Medelstor ost, stark: 9–12 kg med klart stark smak.

Liten ost, stark: 6–8 kg med klart stark smak.

Skorpa: grå och/eller rosaaktig färg, ej ätlig.

Ostmassa: homogen, vit eller blekgul med karakteristiska mögelstråk (grönmögel) som skiftar i blågrönt.

Fetthalt i torrsubstansen: Minst 48 %.

4.3   Geografiskt område: Det område i vilket osten tillverkas och lagras omfattar följande provinser i dess helhet:

Bergamo, Biella, Brescia, Como, Cremona, Cuneo, Lecco, Lodi, Milano, Monza, Novara, Pavia, Varese, Verbano Cusio-Ossola, Vercelli.

Alessandria: endast kommunerna Casale Monferrato, Villanova Monferrato, Balzola, Morano Po, Coniolo, Pontestura, Serralunga di Crea, Cereseto, Treville, Ozzano Monferrato, San Giorgio Monferrato, Sala Monferrato, Cellamonte, Rosignano Monferrato, Terruggia, Ottiglio, Frassinello Monferrato, Olivola, Vignale, Camagna, Conzano, Occimiano, Mirabello Monferrato, Giarole, Valenza, Pomaro Monferrato, Bozzole, Valmacca, Ticineto, Borgo San Martino och Frassineto Po.

4.4   Bevis på ursprung: Varje led i produktionsprocessen övervakas, och alla inkommande och utgående produkter registreras. Produktens spårbarhet säkras således på detta sätt och genom sammanställning av särskilda register som förs av kontrollorganet för djurhållarna, mejerierna och lagringsanläggningarna. Det förs även produktionsregister och de producerade kvantiteterna anmäls till kontrollorganet. Råvaran kontrolleras också av kontrollorganet i samtliga produktionsled. Alla fysiska eller juridiska personer som är inskrivna i dessa register kontrolleras av kontrollorganet i enlighet med de bestämmelser som finns i produktspecifikationen och den gällande kontrollplanen.

SUB ”Gorgonzola” kännetecknas tydligt genom två etiketter som anbringas på produktionsplatsen och i mognadsanläggningen så att kontrollorganet på förhand kan fastställa att produkten har uppnått de kvalitativa och organoleptiska egenskaper som beskrivs i punkt 4.2.

Dessa båda etiketter är

en som anbringas på produktionsplatsen på ostens ovan- och undersida, med mejeriets identifieringsnummer enligt de tabeller som skyddsorganet genom delegering från ministeriet för jordbruk, livsmedel och skogsbrukspolitik,

en annan som anbringas när produkten har nått sina föreskrivna egenskaper och kan släppas för konsumtion: denna består av en präglad aluminiumfolie kring hela osten, eller kring halva osten när denna delats horisontellt, så att ursprungsmärkningen med mejeriets identifieringsnummer förblir tydligt synlig på ostens platta sida, och med det präglade identifieringsmärket på den andra sidan för att garantera produktens äkthet och spårbarhet.

4.5   Framställningsmetod:

Framställning: Ost med den skyddade ursprungsbeteckningen ”Gorgonzola” framställs enligt följande metod:

Helmjölken av ko från produktionsområdet är pastöriserad.

Koagulering: Den pastöriserade helmjölken av ko ympas med mjölkbakterier och en lösning med penicillium-sporer och andra utvalda jästsporer. Den tillsätts sedan kalvlöpe vid en temperatur på 28–36 °C.

Ostmassan placeras sedan i fasceruoli (perforerade runda behållare) och ursprungsmärkningen med mejeriets identifieringsnummer anbringas på ovan- och undersidan.

Den ost som erhålls undergår torrsaltning under ett visst antal dagar, vid en temperatur på 18–24 °C.

Under mogningen utvecklas olika sorter och stammar av penicillium som är karakteristiska för ”Gorgonzola” och som ger den dess blågröna färg (grönmögel).

Mognadslagring: Mogningen pågår under minst 50 dagar.

Stor ost, mild: 10–13 kg med mild eller lätt stark smak, minimiperiod för mogning: 50 dagar.

Medelstor ost, stark: 9–12 kg med klart stark smak, minimiperiod för mogning: 80 dagar.

Liten ost, stark: 6–8 kg med klart stark smak, minimiperiod för mogning: 60 dagar.

Mogningen sker, för alla osttyper, i lokaler där temperaturen ligger mellan 2 och 7 °C med en luftfuktighet på 85–99 %.

Under mogningsprocessen perforerar man vid flera tillfällen ostmassan för att sporerna av de olika sorter och stammar av penicillium som är karakteristiska för Gorgonzolan (grönmögel) skall kunna växa inne i osten.

I slutet av mognadsperioden kontrollerar kontrollorganet att produkten har uppnått de egenskaper som krävs för att den ska få släppas ut för konsumtion, och osten lindas in i präglad aluminiumfolie med det präglade identifieringsmärket.

4.6   Samband: De naturliga faktorerna är kopplade till de klimatförhållanden i produktionsområdet som gynnar tillgången och kvaliteten på fodret till mjölkkorna och till utvecklingen av mikrobiologiska agens som avgör ostens organoleptiska egenskaper och färg.

När det gäller den mänskliga faktorn kan det konstateras att produkten har en stor spridning på konsumtionsmarknaden, i synnerhet tack vare dess användning i traditionella beredningar baserade på spannmål, som är typiska för ursprungsområdet.

4.7   Kontrollorgan:

Namn:

CSQA — Certificazioni S.r.l.

Adress:

Via S. Gaetano, 74

I-36016 Thiene (VI)

Tfn

(39) 0445 36 60 94

Fax

(39) 0445 38 26 72

E-post:

csqa@csqa.it

Kontrollorganet uppfyller de villkor som fastställts i standarden EN 45011.

4.8   Märkning: De enskilda ostarna måste vara försedda med identifieringsmärkningen som fastställts av kontrollorganet.

Om den ”stora” osten är av sådant slag att den kan definieras som ”mild” och de ”mellanstora” och ”små” kan karakteriseras som ”starka” får denna upplysning tryckas på etiketten, bredvid eller under beteckningen ”Gorgonzola”, med grafiska bokstäver av betydligt mindre storlek.


(1)  EUT L 93, 31.3.2006, s. 12.


Rättelser

6.5.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 111/56


RÄTTELSEPROTOKOLL

till Lissabonfördraget om ändring av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, undertecknat i Lissabon den 13 december 2007

( Europeiska unionens officiella tidning C 306 av den 17 december 2007 )

(2008/C 111/18)

Denna rättelse har genomförts genom ett rättelsesprotokoll som undertecknades i Rom den 30 april 2008 med Republiken Italiens regering som depositarie.

1.   ÄNDRINGAR AV FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN OCH FÖRDRAGET OM UPPRÄTTANDET AV EUROPEISKA GEMENSKAPEN

a)

Sidorna 28–29, artikel 1, punkt 34 b i och ii

I stället för:

”i)

Första strecksatsen ska ersättas med följande två strecksatser:

’—

när det antar ett beslut som fastställer unionens åtgärder eller ståndpunkter på grundval av ett beslut av Europeiska rådet om unionens strategiska intressen och mål enligt artikel 10b.1,

när det antar ett beslut som fastställer unionens åtgärder eller ståndpunkter på ett förslag från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik som har lagts fram på särskild begäran av Europeiska rådet på dess eget eller den höga representantens initiativ,’.

ii)

I andra strecksatsen, numera tredje strecksatsen, ska orden ’… en gemensam åtgärd eller en gemensam ståndpunkt’ ersättas med ’… ett beslut som fastställer unionens åtgärder eller ståndpunkter,’.”

ska det stå:

”i)

Första stycket ska ersättas med följande:

’Rådet ska med avvikelse från bestämmelserna i punkt 1 besluta med kvalificerad majoritet

när det antar ett beslut som fastställer unionens åtgärder eller ståndpunkter på grundval av ett beslut av Europeiska rådet om unionens strategiska intressen och mål enligt artikel 10b.1,

när det antar ett beslut som fastställer unionens åtgärder eller ståndpunkter på ett förslag från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik som har lagts fram på särskild begäran av Europeiska rådet på dess eget eller den höga representantens initiativ,

när det antar ett beslut om genomförande av ett beslut som fastställer unionens åtgärder eller ståndpunkter,

när det utser en särskild representant i enlighet med artikel 18.5.’

ii)

[Ingen ändring i den svenska versionen.].”

b)

Sidan 40, artikel 1, punkt 57 b

I stället för:

”I andra meningen ska orden ’Ansökan skall ställas till rådet, som skall besluta enhälligt …’ ersättas med ’Europaparlamentet och de nationella parlamenten ska underrättas om denna ansökan. Den ansökande staten ska ställa sin ansökan till rådet, som ska besluta med enhällighet …’, ordet ’samtycke’ ska ersättas med ’godkännande’, och ordet ’absolut’ ska utgå.”

ska det stå:

”I andra meningen ska orden ’Ansökan skall ställas till rådet, som skall besluta enhälligt …’ ersättas med ’Europaparlamentet och de nationella parlamenten ska underrättas om denna ansökan. Den ansökande staten ska ställa sin ansökan till rådet, som ska besluta med enhällighet …’, ordet ’samtycke’ ska ersättas med ’godkännande’, och orden ’absolut majoritet’ ska ersättas med ’en majoritet’.”

c)

Sidan 42, artikel 2, punkt 2 a

I stället för:

”Orden ’gemenskapen’ och ’Europeiska gemenskapen’ ska ersättas med ’unionen’, och orden ’Europeiska gemenskaperna’ ska ersättas med ’Europeiska unionen’ och sammansättningar med ’gemenskaps-’ ska ersättas med ’unions-’, med undantag för …”

ska det stå:

”Orden ’gemenskapen’ och ’Europeiska gemenskapen’ ska ersättas med ’unionen’, och orden ’Europeiska gemenskaperna’ ska ersättas med ’Europeiska unionen’ och sammansättningar med ’gemenskaps-’ ska ersättas med ’unions-’ eller ’unionens’, med undantag för …”

d)

Sidan 45, artikel 2, punkt 8 andra strecksatsen

I stället för:

”–

artikel 97b”

ska det stå:

”–

artikel 4, numera artikel 97b”

e)

Sidan 50, artikel 2, punkt 28 d första stycket första meningen

I stället för:

”I punkt 3, numera tredje stycket i punkt 1, numera punkt 3, ska orden ’De institutioner som avses ovan …’ ersättas med ’Institutionerna ska säkerställa öppenhet i sitt arbete och …’.”

ska det stå:

”I punkt 3, numera tredje stycket i punkt 1, numera punkt 3, ska orden ’De institutioner som avses ovan skall i sina arbetsordningar utarbeta särskilda bestämmelser om tillgång till institutionens handlingar’ ersättas med ’Varje institution, organ eller byrå ska säkerställa öppenhet i sitt arbete och ska i sin arbetsordning utarbeta särskilda bestämmelser om tillgång till sina handlingar’.”

f)

Sidan 75, artikel 2, punkt 99 c

I stället för:

”c)

I punkt 2 ska första stycket utgå. I tredje stycket ska hänvisningen till artikel 99.2, 99.3, 99.4 och 99.5 ersättas med en hänvisning till artikel 99.2, 99.3, 99.4 och 99.6, och hänvisningarna till artikel 122.2 och artikel 123.4 och 123.5 ska ersättas med en hänvisning till artikel 117a.2 och 117a.3.”

ska det stå:

”c)

I punkt 2 ska första stycket utgå. I tredje strecksatsen ska hänvisningen till artikel 99.2, 99.3, 99.4 och 99.5 ersättas med en hänvisning till artikel 99.2, 99.3, 99.4 och 99.6, och hänvisningarna till artikel 122.2 och artikel 123.4 och 123.5 ska ersättas med en hänvisning till artikel 117a.2 och 117a.3.”

g)

Sidan 83, artikel 2, punkt 127 d iii

I stället för:

”iii)

Följande nya led c ska införas:

’c)

Åtgärder för att fastställa höga kvalitets- och säkerhetsstandarder för läkemedel och medicintekniska produkte’r.”

ska det stå:

”iii)

Följande nya led c ska införas:

’c)

besluta om åtgärder för att fastställa höga kvalitets- och säkerhetsstandarder för läkemedel och medicintekniska produkter’.”

h)

Sidan 85, artikel 2, punkt 134

I stället för:

”I artikel 162 första stycket ska orden ’genomförandebestämmelser’ ersättas med ’tillämpningsföreskrifter’.”

ska det stå:

”I artikel 162 första stycket ska orden ’genomförandebestämmelser’ ersättas med ’tillämpningsförordningar’.”

i)

Sidan 107, artikel 2, punkt 210

I stället för:

”I artikel 225.1 första stycket första meningen ska orden ’… som åvilar en särskild rättsinstans och de …’ ersättas med ’… som åvilar en specialdomstol som inrättas i enlighet med artikel 225a och de …’, och i artikel 225.2 första stycket ska orden ’rättsinstanser som upprättas enligt artikel 225a’ ersättas med ’rättsinstanserna’.”

ska det stå:

”I artikel 225.1 första stycket första meningen ska orden ’… som åvilar en särskild rättsinstans och de …’ ersättas med ’… som åvilar en specialdomstol som inrättas i enlighet med artikel 225a och de …’, och i artikel 225.2 första stycket ska orden ’rättsinstanser som upprättas enligt artikel 225a’ ersättas med ’specialdomstolarna’.”

j)

Sidan 109, artikel 2, punkt 214 a

I stället för:

”I första stycket ska orden ’… de rättsakter som antas av Europaparlamentet och rådet gemensamt, …’ ersättas med ’sådana lagstiftningsakter som antas’, orden ’och av Europeiska rådet’ ska …”

ska det stå:

”I första stycket ska orden ’… de rättsakter som antas av Europaparlamentet och rådet gemensamt, …’ ersättas med ’lagstiftningsakter, sådana akter som antas’, orden ’och av Europeiska rådet’ ska …”

k)

Sidan 111, artikel 2, punkt 224

I stället för:

”Även om den frist som anges i artikel 230 femte stycket har löpt ut, får parterna …”

ska det stå:

”Även om den frist som anges i artikel 230 sjätte stycket har löpt ut, får parterna …”

l)

Sidan 112, artikel 2, punkt 231

Följande led d ska läggas till:

”d)

I punkt 8, numera punkt 7, ska orden ’med samma majoritet’ utgå.”

m)

Sidorna 123–124, artikel 2, punkt 265 (om ändring av artikel 272)

i)

Artikel 272.4 inledningen

I stället för:

”sex veckor”

ska det stå:

”42 dagar”

ii)

Artikel 272.5 första stycket

I stället för:

”tre veckor”

ska det stå:

”21 dagar”

iii)

Artikel 272.6

I stället för:

”inom de tre veckor som avses i punkt 5 uppnår enighet om ett gemensamt förslag, ska Europaparlamentet och rådet var för sig ha två veckor på sig”

ska det stå:

”inom de 21 dagar som avses i punkt 5 uppnår enighet om ett gemensamt förslag, ska Europaparlamentet och rådet var för sig ha 14 dagar på sig”

iv)

Artikel 272.7 inledningen

I stället för:

”två veckor”

ska det stå:

”14 dagar”

v)

Artikel 272.7 d

I stället för:

”två veckor”

ska det stå:

”14 dagar”

vi)

Artikel 272.8

I stället för:

”tre veckor”

ska det stå:

”21 dagar”

n)

Sidan 127, artikel 2, punkt 274 (artikel 279b första meningen)

I stället för:

”… på kommissionens initiativ inom ramen för de budgetförfaranden som avses i detta kapitel.”

ska det stå:

”… på kommissionens initiativ inom ramen för de budgetförfaranden som avses i denna avdelning.”

o)

Sidan 130, artikel 2, punkt 282

I stället för:

”Texten i artikel 283 ska ersättas med följande: ’Europaparlamentet och rådet ska, genom förordningar i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet och efter att ha hört övriga berörda institutioner, fastställa tjänsteföreskrifter för tjänstemännen vid unionen och anställningsvillkor för övriga anställda vid unionen’.”

ska det stå:

”Texten i artikel 283 ska ersättas med följande: ’Europaparlamentet och rådet ska, genom förordningar i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet och efter att ha hört övriga berörda institutioner, fastställa tjänsteföreskrifter för tjänstemännen vid Europeiska unionen och anställningsvillkor för övriga anställda vid unionen’.”

2.   PROTOKOLL SOM FOGAS TILL LISSABONFÖRDRAGET

a)

Sidan 166, artikel 1, punkt 4, inledande meningen

I stället för:

”… och hänvisningar till fördraget om Europeiska unionen och/eller fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen ska ersättas med en hänvisning till fördragen:”

ska det stå:

”… och hänvisningar till fördraget om Europeiska unionen och/eller fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen ska ersättas med en hänvisning till fördragen, i förekommande fall med grammatisk anpassning av texten:”

b)

Sidan 166, artikel 1, punkt 4 led b

En ny andra strecksats ”– Artikel 7 (andra hänvisningen till fördraget)” ska införas.

c)

Sidan 171, artikel 1, punkt 10 i

I stället för:

”Artikel 23 ska ändras på följande sätt:

i)

I första stycket första meningen ska orden ’artikel 35.1 i EU-fördraget,’ utgå. I andra meningen ska orden ’… liksom även rådet eller Europeiska centralbanken, om den rättsakt vars giltighet eller tolkning är omtvistad härrör från en av dem, samt Europaparlamentet och rådet, om den rättsakt vars giltighet eller tolkning är omtvistad har antagits gemensamt av dessa två institutioner.’ ersättas med ’… liksom den unionsinstitution eller unionsbyrå eller det unionsorgan som har antagit den akt vars giltighet eller tolkning är omtvistad.’.

ii)

I andra stycket ska orden ’… och i förekommande fall Europaparlamentet, rådet och Europeiska centralbanken rätt att …’ ersättas med ’… och i förekommande fall den unionsinstitution eller unionsbyrå eller det unionsorgan som har antagit den akt vars giltighet eller tolkning är omtvistad rätt att …’.”

ska det stå:

”Artikel 23 ska ändras på följande sätt:

i)

I första stycket första meningen ska orden ’artikel 35.1 i EU-fördraget,’ utgå. I andra meningen ska orden ’… liksom även rådet eller Europeiska centralbanken, om den rättsakt vars giltighet eller tolkning är omtvistad härrör från en av dem, samt Europaparlamentet och rådet, om den rättsakt vars giltighet eller tolkning är omtvistad har antagits gemensamt av dessa två institutioner.’ ersättas med ’… liksom den unionsinstitution, det unionsorgan eller den unionsbyrå som har antagit den akt vars giltighet eller tolkning är omtvistad.’.

ii)

I andra stycket ska orden ’… och i förekommande fall Europaparlamentet, rådet och Europeiska centralbanken rätt att …’ ersättas med ’… och i förekommande fall den unionsinstitution, det unionsorgan eller den unionsbyrå som har antagit den akt vars giltighet eller tolkning är omtvistad rätt att …’.”

d)

Sidan 172, artikel 1, punkt 11 i i

I stället för:

”I artikel 10.1 ska orden ’… de medlemsstater som har euron som valuta.’ läggas till i slutet.”

ska det stå:

”I artikel 10.1 ska orden ’… i de medlemsstater som har euron som valuta.’ läggas till i slutet.”

e)

Sidan 173, artikel 1, punkt 11 j

I stället för:

”I artikel 11.2 första stycket ska orden ’… utses genom överenskommelse mellan medlemsstaternas regeringar på stats- eller regeringschefsnivå,’ ersättas med ’… utses av Europeiska rådet, som ska besluta med kvalificerad majoritet,’.”

ska det stå:

”Artikel 11.2 första stycket ska ersättas med:

’Enligt artikel 112.2 b i nämnda fördrag ska ordföranden, vice ordföranden och de övriga direktionsledamöterna utses av Europeiska rådet bland personer vars auktoritet och yrkeserfarenhet inom den finansiella sektorn är allmänt erkända; Europeiska rådet ska besluta med kvalificerad majoritet på rekommendation av rådet, som ska ha hört Europaparlamentet och ECB-rådet.’”

f)

Sidan 173, artikel 1, punkt 11 s

I stället för:

”I artikel 35.6 ska orden ’… fördragen och’ införas före orden ’… denna stadga’.”

ska det stå:

”I artikel 35.6 första och andra meningen ska orden ’… fördragen och’ införas före orden ’… denna stadga’.”

g)

Sidan 174, artikel 1, punkt 11 y

I stället för:

”y)

I artikel 47.3, numera artikel 46.3, ska orden ’… i förhållande till valutorna eller den gemensamma valutan i medlemsstater utan undantag.’ ersättas med ’… i förhållande till euron.’”

ska det stå:

”y)

I artikel 47.3, numera artikel 46.3, ska orden ’… i förhållande till valutorna eller den gemensamma valutan i medlemsstater utan undantag.’ ersättas med ’… i förhållande till euron.’ I artikel 49.1, numera artikel 48.1, första meningen ska orden ’centralbankerna i andra medlemsstater’ ersättas med ’de andra centralbankerna i de medlemsstater’.”

h)

Sidan 174, artikel 1, punkt 11 aa

I stället för:

”I artikel 52, numera artikel 49, ska orden ’i enlighet med artikel 116a.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt’ införas efter orden ’Efter den oåterkalleliga låsningen av växelkurserna …’.”

ska det stå:

”I artikel 52, numera artikel 49, ska i rubriken orden ’sedlar i gemenskapsvalutor’ ersättas med ’sedlar i medlemsstaternas valutor’ och i själva artikeln orden ’i enlighet med artikel 117a.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt’ införas efter orden ’Efter den oåterkalleliga låsningen av växelkurserna …’.”

i)

Sidan 176, artikel 1, punkt 12 n i

I stället för:

”n)

Artikel 18, numera artikel 16, ska ändras på följande sätt:

i)

I punkt 1 första stycket ska orden ’… bevilja lån’ ersättas med ’… bevilja finansiering, särskilt i form av lån och garantier’, ordet ’investeringsprojekt’ ska ersättas med ’investeringar’, och ordet ’europeiska’ ska utgå. I andra stycket ska orden ’… ett undantag som bankens råd enhälligt medgivit’ ersättas med ’… beslut med kvalificerad majoritet av bankens råd’, orden ’lån för investeringsprojekt’ ersättas med ’finansiering av investeringsprojekt’, och ordet ’europeiska’ ska utgå.”

ska det stå:

”n)

Artikel 18, numera artikel 16, ska ändras på följande sätt:

i)

I punkt 1 första stycket ska orden ’… bevilja lån’ ersättas med ’… bevilja finansiering, särskilt i form av lån och garantier’, ordet ’investeringsprojekt’ ska ersättas med ’investeringar’, och ordet ’europeiska’ ska utgå. I andra stycket ska orden ’… ett undantag som bankens råd enhälligt medgivit’ ersättas med ’… beslut med kvalificerad majoritet av bankens råd’, orden ’lån för investeringsprojekt’ ersättas med ’finansiering av investeringar’, och ordet ’europeiska’ ska utgå.”

j)

Sidan 178, artikel 1, punkt 12 q iv

I stället för:

”I punkt 4 första meningen ska hänvisningen till artikel 20 ersättas med en hänvisning till artiklarna 18–20, numera artiklarna 16–18. I punkt 4 andra meningen ska orden ’att lånet eller garantin beviljas’ ersättas med ’finansieringen’ och orden ’ett utkast till avtal’ ersättas med ’motsvarande förslag’. I sista meningen ska orden ’lånet eller garantin’ ersättas med ’finansieringen’.”

ska det stå:

”I punkt 4 första meningen ska hänvisningen till artikel 20 ersättas med en hänvisning till artiklarna 18 och 20, numera artiklarna 16 och 18. I punkt 4 andra meningen ska orden ’att lånet eller garantin beviljas’ ersättas med ’finansieringen’ och orden ’ett utkast till avtal’ ersättas med ’motsvarande förslag’. I sista meningen ska orden ’lånet eller garantin’ ersättas med ’finansieringen’.”

k)

Sidan 178, artikel 1, punkt 12 r

I stället för:

”I artikel 22, numera artikel 20, ska ordet ’internationella’ utgå i punkt 1, …”

ska det stå:

”I artikel 22, numera artikel 20, ska orden ’de internationella’ utgå i punkt 1, …”

l)

Sidan 178, artikel 1, punkt 12 s

I stället för:

”I artikel 23.1 b, numera artikel 21.1 b, ska orden ’… som utfärdats av banken eller av dess låntagare’ utgå, och i punkt 3 ska orden ’sedelutgivande bank’ ersättas med ’nationell centralbank’.”

ska det stå:

”I artikel 23.1 b, numera artikel 21.1 b, ska orden ’… som utfärdats av banken eller av dess låntagare’ utgå, och i punkt 3 ska orden ’sedelutgivande bank’ ersättas med ’den nationella centralbanken’.”

m)

Sidan 179, artikel 1, punkt 12 v

I stället för:

”I artikel 27.2, numera artikel 25.2, ska följande mening läggas till i slutet: ’Den ska sörja för att …’.”

ska det stå:

”I artikel 27.2, numera artikel 25.2, ska följande mening läggas till i slutet: ’Det ska sörja för att …’.”

n)

Sidan 180, artikel 1, punkt 15 b

I stället för:

”I första skälet i ingressen ska orden ’… då den beslutar om övergång till den tredje etappen av den ekonomiska och monetära unionen …’ ersättas med ’… då den beslutar att avskaffa undantagen för medlemsstater med undantag …’.”

ska det stå:

”I första skälet i ingressen ska orden ’… då den beslutar om övergång till den tredje etappen av den ekonomiska och monetära unionen enligt artikel 121.1 …’ ersättas med ’… då den beslutar att avskaffa undantagen för medlemsstater med undantag enligt artikel 117a …’, och orden ’i detta fördrag’ ska ersättas med ’i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt’.”

o)

Sidan 181, artikel 1, punkt 15 d

I stället för:

”d)

I artikel 6 ska orden ’EMI eller’ utgå.”

ska det stå:

”d)

I artikel 6 ska orden ’, och allt efter omständigheterna, EMI eller ECB,’ ersättas med ’och ECB’.”

p)

Sidan 184, artikel 1, punkt 18 g (om ändring av artikel 5.3)

I stället för:

”3.

Ett beslut som har fattats av rådet i enlighet med artikel 4 ska, för den medlemsstat som lämnat en underrättelse i enlighet med artikel 2, från och med den dag …”

ska det stå:

”3.

Ett beslut som har fattats av rådet i enlighet med artikel 4 ska, för den medlemsstat som lämnat en underrättelse i enlighet med punkt 2, från och med den dag …”

q)

Sidan 193, artikel 1, punkt 27

I stället för:

”27.

I protokollet om artikel 17 i fördraget om Europeiska unionen ska i den normativa delens sista mening orden ’… inom ett år från Amsterdamfördragets ikraftträdande …’ utgå.”

ska det stå:

”27.

I protokollet om artikel 17 i fördraget om Europeiska unionen ska i första skälet i ingressen hänvisningen till artikel 17.1 andra stycket och 17.3 ersättas med en hänvisning till artikel 28a.2 och i den normativa delens sista mening orden ’… inom ett år från Amsterdamfördragets ikraftträdande …’ utgå.”

r)

Sidan 194, artikel 1

Följande punkt ska läggas till:

”BILAGOR

34.

I bilaga I, kapitel 22, ex 22.08, ex 22.09, ska orden ’till fördraget’ utgå.”

3.   JÄMFÖRELSETABELLER ENLIGT ARTIKEL 5 I LISSABONFÖRDRAGET

Fördraget om Europeiska unionen

Sidan 206, tidigare numrering i fördraget om Europeiska unionen motsvarande artikel 47

I stället för:

”Artikel 47 (flyttad)”

ska det stå:

”Artikel 47 (ersatt)”

Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

a)

Sidan 214, ny numrering i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt motsvarande artikel 113 (flyttad)

I stället för:

”Artikel 294”

ska det stå:

Artikel 284

b)

Sidan 228, tidigare numrering i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, fotnoten till artikel 63 punkterna 1 och 2 och artikel 64.2

I stället för:

”Artikel 63 punkterna 1 och 2 i EG-fördraget ska ersättas med artikel 63.1 och 63.2 i FEUF och artikel 64.2 ska ersättas med artikel 63.3 i FEUF.”

ska det stå:

”Artikel 63 punkterna 1 och 2 i EG-fördraget ska ersättas med artikel 63.1 och 63.2 i FEUF (numera artikel 78) och artikel 64.2 ska ersättas med artikel 63.3 i FEUF (numera artikel 78).”

c)

Sidan 229, tidigare numrering i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, fotnoten till artikel 178

I stället för:

”Ersatt i sak av artikel 188d.1 andra stycket andra meningen i FEUF.”

ska det stå:

”Ersatt i sak av artikel 188d.1 andra stycket andra meningen i FEUF (numera artikel 208).”