ISSN 1725-2504

Europeiska unionens

officiella tidning

C 14

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

51 årgången
19 januari 2008


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

I   Resolutioner, rekommendationer och yttranden

 

YTTRANDEN

 

Europeiska datatillsynsmannen

2008/C 014/01

Yttrande från Europeiska datatillsynsmannen om förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma regler beträffande de villkor som ska uppfyllas av personer som yrkesmässigt bedriver transporter på väg

1

 

II   Meddelanden

 

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN

 

Kommissionen

2008/C 014/02

Meddelande från kommissionen om en översyn av metoden för att fastställa referens- och diskonteringsräntor

6

2008/C 014/03

Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget – Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningar ( 1 )

10

2008/C 014/04

Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget – Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningar ( 1 )

14

2008/C 014/05

Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget – Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningar ( 1 )

18

2008/C 014/06

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.4886 – Petroplus/Shell French Refineries) ( 1 )

20

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN

 

Rådet

2008/C 014/07

Rådets beslut av den 15 oktober 2007 om utnämning av den brittiska ledamoten i styrelsen för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning

21

 

Kommissionen

2008/C 014/08

Eurons växelkurs

22

2008/C 014/09

Mandat – Expertgruppen för frågor om människohandel

23

 

V   Yttranden

 

ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN

 

Kommissionen

2008/C 014/10

Inbjudan att lämna ansökningar avseende kommissionens beslut 2007/675/EG om inrättande av expertgruppen för frågor om människohandel

27

 

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV DEN GEMENSAMMA HANDELSPOLITIKEN

 

Kommissionen

2008/C 014/11

Meddelande om ansökan enligt artikel 30 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG – Ansökan från en medlemsstat

34

 

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

 

Kommissionen

2008/C 014/12

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.4941 – Henkel/Adhesives and Electronic Materials Business) ( 1 )

35

2008/C 014/13

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.5003 – REWE/UAB Palink) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande ( 1 )

36

2008/C 014/14

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.4961 – Cookson/Foseco) ( 1 )

37

2008/C 014/15

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.4968 – Reitan/SAS/NSB/Marked/Vizz/Travel) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande ( 1 )

38

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

 


I Resolutioner, rekommendationer och yttranden

YTTRANDEN

Europeiska datatillsynsmannen

19.1.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 14/1


Yttrande från Europeiska datatillsynsmannen om förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma regler beträffande de villkor som ska uppfyllas av personer som yrkesmässigt bedriver transporter på väg

(2008/C 14/01)

EUROPEISKA DATATILLSYNSMANNEN HAR ANTAGIT DETTA YTTRANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 286,

med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, särskilt artikel 8,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (1),

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (2), särskilt artikel 41,

med beaktande av en begäran om ett yttrande i enlighet med artikel 28.2 i förordning (EG) nr 45/2001 som erhölls den 29 maj 2007 från kommissionen.

HÄRIGENOM FRAMFÖRS FÖLJANDE.

1.   Inledning

1.

Kommissionen översände förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma regler beträffande de villkor som ska uppfyllas av personer som yrkesmässigt bedriver transporter på väg till Europeiska datatillsynsmannen för samråd i enlighet med artikel 28.2 i förordning (EG) nr 45/2001 (nedan kallat ”förslaget”), och Europeiska datatillsynsmannen mottog det den 29 maj 2007. En reviderad version av förslaget erhölls den 6 juli 2007. Europeiska datatillsynsmannen välkomnar att det i förordningens ingress enligt kommissionens förslag anges att han har blivit rådfrågad.

2.

Syftet med förslaget är att ersätta rådets direktiv 96/26/EG av den 29 april 1996 om rätt att yrkesmässigt bedriva person- och godstransporter på väg och om ömsesidigt erkännande av utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis för att främja ett effektivt utnyttjande av dessa transportörers etableringsrätt på området för nationella och internationella transporter (3) för att rätta till bristerna i det direktivet. Direktivet fastställer de minimivillkor avseende gott anseende, ekonomiska resurser och yrkesmässig kompetens som företagen måste uppfylla. Enligt motiveringen till förslaget utgör direktiv 96/26/EG en del av den lagstiftningsram som format den inre marknaden för vägtransporter. I motiveringen anges det att direktivet inte tillämpas enhetligt till följd av rättsliga bestämmelser som är tvetydiga, ofullständiga eller inte längre anpassade till utvecklingen inom sektorn. Därav följer att detta anses vara till förfång för lojal konkurrens. Det behövs nya regler för att den inre marknaden för vägtransporter ska fungera tillfredsställande.

3.

Förslaget införlivar flera bestämmelser från direktiv 96/26/EG och innehåller också några nya faktorer som förtecknas i punkt 3.1 i motiveringen. Europeiska datatillsynsmannen, som har till uppgift att ge gemenskapens institutioner och organ råd i alla frågor som rör behandling av personuppgifter, kommer inte att diskutera alla dessa faktorer utan koncentrera sig på de delar av förslaget som har särskild betydelse för skyddet av personuppgifter. Genom förslaget införs det i alla medlemsstaterna elektroniska register som är sammankopplade med varandra för att underlätta informationsutbytet mellan medlemsstaterna. Dessutom införs det genom förslaget en skyldighet för myndigheterna att varna företaget när de upptäcker att ett transportföretag inte längre uppfyller villkoren för gott anseende, ekonomiska resurser eller yrkesmässig kompetens. Denna skyldighet är en av flera bestämmelser som säkerställer att dessa villkor uppfylls.

4.

Förslaget innehåller alltså faktorer som kräver behandling av personuppgifter. Ovan nämnda register innehåller personuppgifter (artikel 15 i förslaget). I detta sammanhang måste man understryka att förslaget innehåller rättigheter och skyldigheter för såväl företag som transportansvariga. Av definitionen i artikel 1.2 d följer att inte bara transportansvariga utan även företag kan vara fysiska personer. I sådana fall faller behandlingen av uppgifter om företagen inom dataskyddslagens tillämpningsområde.

5.

I detta yttrande har Europeiska datatillsynsmannen tagit upp följande artiklar:

Artikel 6 om villkor rörande kravet på gott anseende.

Artiklarna 9–14 om behöriga myndigheters tillståndsgivande och övervakning.

Artikel 15 som kräver att varje medlemsstat inför ett elektroniskt register över företag som ska sammankopplas med andra register i hela gemenskapen i överensstämmelse med bestämmelserna rörande skydd av personuppgifter.

Artikel 16 som fastställer de viktigaste regler som är tillämpliga på skyddet av personuppgifter i enlighet med direktiv 95/46/EG.

2.   Artikel 6

6.

Artikel 6 fastställer villkor rörande kravet på gott anseende. Ett av kraven, i artikel 6.1 b, avser enligt definitionen fysiska personers beteende och faller inom tillämpningsområdet för gemenskapslagstiftningen om behandling av personuppgifter. De andra kraven, enligt artikel 6.1 a och 6.1 c, kan avse fysiska personers beteende.

7.

Bestämmelsen i artikel 6.1 b kräver att den transportansvariga inte får omfattas av fällande dom eller påföljder för allvarliga överträdelser eller lindrigare upprepade överträdelser. Emellertid definieras inte tydligt i förslaget skillnaden mellan allvarligare och lindrigare överträdelser. En indikation på denna skillnad finns i skäl 8. Där anges det ”allvarliga brott eller allvarliga påföljder, särskilt för överträdelser av gemenskapslagstiftningen på området för vägtransporter”. Denna indikation utgör dock inte någon tillräcklig förklaring. Är till exempel en fällande dom som rör gemenskapsbestämmelser om förarnas kör- och vilotider ”allvarlig” eller inte, eller under vilka förhållanden är fällande domar som inte rör bestämmelser om vägtransporter ”allvarliga”?

8.

Denna fråga ska klarläggas i tillämpningsföreskrifter som kommissionen ska fastställa (med bistånd från en kommitté för föreskrivande förfarande med kontroll bestående av företrädare för medlemsstaterna) och som ska innehålla en förteckning över kategorier, typer och grad av allvar i fråga om överträdelser samt de överträdelsefrekvenser över vilka upprepade mindre överträdelser leder till förverkat gott anseende (artikel 6.2). Europeiska datatillsynsmannen understryker vikten av dess tillämpningsföreskrifter. Punkt 4.2.4 i motiveringen anger med rätta att förteckningen är en förutsättning för informationsutbytet mellan medlemsstaterna och för gemensamma trösklar för återkallande av ett tillstånd (4). Enligt Europeiska datatillsynsmannen är det dessutom nödvändigt att säkerställa tillämpningen av principerna om uppgifternas kvalitet (5), t.ex. de principer som kräver att personuppgifter ska vara adekvata, relevanta och nödvändiga med hänsyn till de ändamål för vilka de samlas in och att uppgifterna är korrekta och aktuella. Förteckningen är också nödvändig för de berörda personernas rättssäkerhet. Slutligen får man inte glömma bort att uppgifter om överträdelser är väsentliga för att bedöma om någon person är lämplig att vara transportansvarig och att behandlingen av dessa uppgifter även utgör en klar risk vad avser integritetsskyddet. Detta är desto viktigare eftersom uppgifterna kommer att bestämma innehållet i de nationella elektroniska registren enligt artikel 15 i förslaget.

9.

Europeiska datatillsynsmannen anser att tillämpningsföreskrifterna kommer att innehålla väsentliga delar i systemet om rätten att yrkesmässigt bedriva transporter på väg samt utövandet av detta yrke, vilket är syftet med förslaget enligt artikel 1. Det skulle därför ha varit att föredra att åtminstone huvudfaktorerna i förteckningen enligt artikel 6.2 anges i själva förslaget, eventuellt i en bilaga, på ett mer precist sätt än vad som föreskrivs i artikel 6.2 a-c. Europeiska datatillsynsmannen föreslår att förslaget ändras i detta avseende så att det också överensstämmer med principerna om uppgifternas kvalitet. Han motsätter sig varje förslag som följer av artikel 6.2, nämligen att förteckningen bara innehåller icke väsentliga delar.

10.

Europeiska datatillsynsmannen framhäver också artikel 6.1 a i förslaget som föreskriver att medlemsstaterna ska se till att företagen uppfyller kravet att det inte finns några allvarliga skäl att ifrågasätta deras goda anseende. Förslaget och motiveringen ger inga anvisningar om hur medlemsstaterna bör specificera denna vaga norm som – tydligen – gäller situationer där företaget eller de transportansvariga inte är föremål för fällande domar eller andra påföljder, men att det goda anseendet ändå står på spel. Europeiska datatillsynsmannen föreslår att gemenskapslagstiftaren anger de situationer som ska omfattas av denna bestämmelse, särskilt mot bakgrund av syftet med förslaget att se till att den inre marknaden för vägtransporter fungerar bättre. När det gäller dataskydd är detta ännu viktigare eftersom företagen kan vara fysiska personer och då kommer dataskyddslagen att vara tillämplig på dem.

3.   Artiklarna 9–14

11.

Artiklarna 9–14 om tillståndsgivande och övervakning fastställs den centrala rollen för medlemsstaternas behöriga myndigheter vid genomförandet av systemet. De behöriga myndigheternas befogenheter anges i artikel 9 och omfattar granskning av ansökningar som lämnas in av transportföretag, utfärdande, indragning och återkallande av tillstånd, förklaring om att en person är olämplig i egenskap av transportansvarig och utförande av kontroller.

12.

Europeiska datatillsynsmannen välkomnar att de behöriga myndigheterna har denna centrala roll vilket också ger dem ansvaret för behandlingen av personuppgifter som en nödvändig del av deras verksamhet. I detta sammanhang noterade Europeiska datatillsynsmannen en del tvetydigheter i förslaget som lätt kan åtgärdas utan att någonting i själva systemet ändras. För det första handlar artikel 10 om registrering av ansökningar enligt rubriken. Emellertid verkar artikel 10.2 – den punkt som handlar om registreringar – att gälla registrering av tillstånd. Men om det är avsikten att gemenskapslagstiftaren även ska registrera ansökningar – inklusive namnet på den transportansvariga – bör detta anges uttryckligen. För det andra har de behöriga myndigheterna uppgifter som rör registrering i de nationella elektroniska registren, men de görs inte uttryckligen ansvariga för dessa register (se punkt 17 i detta yttrande).

13.

En separat fråga i kapitlet om tillstånd och övervakning är åtgärder för återupprättande. Enligt artikel 6.3 är återupprättande eller andra åtgärder med likvärdig effekt nödvändiga för att återställa gott anseende. I artikel 14.1 anges det att åtgärder för återupprättande ska anges i medlemsstaternas beslut om rätt att yrkesmässigt bedriva transporter på väg, om indragning eller återkallande av denna rätt och i olämplighetsförklaringen. Förslaget lämnar dock grunderna för och sakinnehåll rörande återupprättandet samt under vilken period som återupprättandet ska äga rum till medlemsstaternas gottfinnande. Det skulle ha varit att föredra att begränsa medlemsstaternas gottfinnande och därigenom bidra till att den inre marknaden för vägtransporter fungerar tillfredsställande samt till tillämpningen av principen om uppgifternas kvalitet och de berörda personernas rättssäkerhet.

4.   Artikel 15

14.

Artikel 15.1 föreskriver att varje medlemsstat ska föra ett nationellt register över vägtransportföretag som beviljats tillstånd. Det ska innehålla de uppgifter som förtecknas i den senare delen av punkten som omfattar personuppgifter. Några av personuppgifterna i registren utgör specifika risker för den registrerade personen, särskilt namnen på de personer som förklaras vara olämpliga att ansvara för ett företags transportverksamhet (6).

15.

Europeiska datatillsynsmannen välkomnar att tillgången till dessa register är klart avgränsad till de nationella myndigheter som har befogenhet inom förslagets tillämpningsområdet. Även syftet med registren är klart avgränsat till genomförandet av förordningen enligt artiklarna 10–13 i förslaget samt för det syfte som anges i artikel 26 i förslaget rörande de rapporter som måste upprättas om hur förordningen fungerar.

16.

Artikel 15.2 anger en lagringsperiod på två år för uppgifter om återkallanden och indragningar av tillstånd och om personer som förklarats olämpliga att utöva yrket. Europeiska datatillsynsmannen välkomnar att lagringsperioden begränsas till en fastställd period på två år. Texten bör dock även säkerställa att uppgifter om personer som förklarats olämpliga för yrket ska raderas omedelbart efter det att en åtgärd för återupprättande enligt artikel 6.3 har vidtagits. I detta sammanhang kan det göras en hänvisning till artikel 6.1 e i direktiv 95/46/EG (7).

17.

Dessutom bör ansvaret för att föra registret och behandla uppgifterna i registret klarläggas i texten till förordningen. Enligt terminologin i direktiv 95/46/EG: vilken enhet uppfyller kraven som registeransvarig? (8) Det verkar logiskt att den behöriga myndigheten ska betraktas som registeransvarig, men i förslaget nämns inte detta. Europeiska datatillsynsmannen föreslår att detta klargörs i förslaget. Det finns ännu mer skäl till klarläggande eftersom förordningen förutser en sammankoppling av de nationella elektroniska registren före utgången av 2010 och utseendet av en kontaktpunkt för informationsutbyte mellan medlemsstaterna. Dock kommer inte alla behöriga myndigheter att vara kontaktpunkter: det kommer att finnas en kontaktpunkt i varje medlemsstat, men det kan finnas mer än en behörig myndighet.

18.

Detta leder till ett påpekande om sammankopplingen av de nationella elektroniska registren. Artikel 15.4 föreskriver att sammankopplingen ska ske på ett sätt som gör att varje medlemsstats behöriga myndighet har tillgång till de elektroniska registren i alla medlemsstater. Med andra ord föreskrivs det i förslaget ett system för direkt åtkomst. Enligt vad som Europeiska datatillsynsmannen förklarade i sitt yttrande om förslaget till rådets rambeslut om utbyte av uppgifter enligt principen om tillgänglighet (9) kommer direkt åtkomst automatiskt att innebära att ett större antal personer får tillgång till en databas, vilket medför en ökad risk för missbruk. När det gäller direkt åtkomst för en annan medlemsstats behöriga myndighet har myndigheterna i ursprungsmedlemsstaten ingen kontroll över åtkomsten och den senare användningen av uppgifterna. Hur kan till exempel den behöriga myndigheten i ursprungsmedlemsstaten säkerställa att en myndighet i en annan medlemsstat informeras om ändringar i registret efter det att den sistnämnda har fått tillgång till uppgifterna?

19.

Dessa frågor bör behandlas i kommissionens beslut om sammankoppling enligt artikel 15.5 och 15.6 i förslaget. Europeiska datatillsynsmannen välkomnar särskilt de gemensamma bestämmelserna om formatet och de tekniska förfarandena för att automatiskt använda de andra medlemsstaternas elektroniska register som kommissionen ska anta. I alla händelser bör det inte råda något tvivel om vem som ansvarar för åtkomsten och den senare användningen av uppgifterna. Europeiska datatillsynsmannen föreslår att det läggs till en mening i artikel 15.5 med följande lydelse: ”Dessa gemensamma bestämmelser ska föreskriva vilken myndighet som ansvarar för åtkomsten, den senare användningen och uppdateringen av uppgifterna efter det att någon fått åtkomst till dem och bör därför innehålla bestämmelser om registrering och övervakning av uppgifterna.”

5.   Artikel 16

20.

Artikel 16 är en artikel om skydd av personuppgifter. Inledningen av denna artikel bekräftar att direktiv 95/46/EG är fullt tillämpligt på de personuppgifter som finns i registret. Den understryker vikten av dataskydd och kan ses som en inledning till de mer specifika bestämmelserna i artikel 16 a-d.

21.

Enligt Europeiska datatillsynsmannen saknar de mer specifika bestämmelserna i artikel 16 mervärde. De återtar den registrerade personens rättigheter enligt direktiv 95/46/EG (såsom de ingår i artiklarna 12 och 14) i förenklad form och utan att ge någon specifikation (utom den del som nämns i punkt 23 i detta yttrande). Dessutom leder förenklingen av den registrerade personens rättigheter till rättsosäkerhet och skulle därför kunna försämra skyddet för denne. Artikel 16 i förslaget är tvetydig beträffande om de mer specifika bestämmelserna i direktiv 95/46/EG är fullt tillämpliga på den registrerade personens ansökan om att få information om sig själv inom förslagets tillämpningsområde. Artikel 16 i förslaget – en lex specialis till artiklarna 12 och 14 i direktiv 95/46/EG – anger att framför allt de faktorer som förtecknas i artikel 16 a–d ska säkerställas. Enligt Europeiska datatillsynsmannen bör detta inte innebära att de andra faktorerna inte säkerställs, men texten är inte helt klar.

22.

Som alternativ skulle artikel 16 kunna ha mervärde om den specificerar de rättigheter som direktivet innehåller. Artikel 16 skulle till exempel kunna

klarlägga vilken myndighet som ansvarar för utlämnandet av information; enligt terminologin i direktiv 95/46/EG vilken enhet som uppfyller kraven som registeransvarig (se även punkt 17 i detta yttrande),

föreskriva ett särskilt format för genomförandet av den registrerade personens rättigheter,

specificera de närmare villkoren för rätten att göra invändningar.

23.

Artikel 16 b innehåller en inskränkning av rätten till tillgång enligt artikel 12 i direktiv 95/46/EG som inte är förenlig med direktivet. Den anger att tillgång ska ges utan hinder, med rimliga intervall och utan större tidsutdräkt eller kostnader för den offentliga myndighet som ansvarar för behandlingen av uppgifterna eller för sökanden. Artikel 12 i direktiv 95/46/EG syftar dock till att skydda den registrerade personen när det krävs tillgång utan hinder och utan större tidsutdräkt eller utgifter. Europeiska datatillsynsmannen föreslår att man ändrar artikel 16 b och gör den förenlig med direktiv 95/46/EG genom att stryka orden ”den myndighet som ansvarar för behandlingen av dessa uppgifter”. Om det uppstår problem rörande de kostnader som följer av en begäran om tillgång, bör man notera att begreppet ”större kostnader” i artikel 12 i direktivet inte förbjuder den registeransvarige att ta ut en mindre avgift (tillräckligt liten för att inte avskräcka den registrerade personen från att utöva sin rätt). Enligt nationell lag kommer dessutom de nationella myndigheterna normalt att ha rättsliga möjligheter att förhindra att vissa registrerade personer missbrukar sina rättigheter.

24.

Europeiska datatillsynsmannen föreslår att artikel 16 omformuleras med beaktande av ovanstående punkter i detta yttrande.

25.

Slutligen är direktiv 95/46/EG, och mer specifikt artikel 16, även tillämpligt på det administrativa samarbetet mellan medlemsstaterna, vilket är syftet med artikel 17, eftersom förmedlingen mellan medlemsstaterna av information om överträdelser och påföljder rörande fysiska personer kan betecknas som behandling av personuppgifter. Detta innebär bland annat att registrerade personer bör informeras i enlighet med direktiv 95/46/EG och artikel 16 a i förordningen.

6.   Slutsats

26.

Europeiska datatillsynsmannen föreslår att gemenskapslagstiftaren närmare anger de situationer som artikel 6.1 a syftar till att omfatta, även mot bakgrund av förslagets syfte att den inre marknaden för vägtransporter ska fungerar tillfredsställande. Han föreslår även att förslaget ändras för att fastställa åtminstone de viktigaste faktorerna som förtecknas i artikel 6.2 i själva förslaget, eventuellt i en bilaga, på ett mer precist sätt än vad som anges i artikel 6.2 a–c.

27.

Europeiska datatillsynsmannen välkomnar de behöriga myndigheternas centrala roll som även ger dem ansvaret för behandlingen av personuppgifter som en nödvändig del av deras verksamhet. I detta sammanhang noterade Europeiska datatillsynsmannen några tvetydigheter i förslaget som lätt kan lösas utan att åtkomsten någonting i själva systemet ändras.

28.

Europeiska datatillsynsmannen välkomnar att åtkomsten till och syftet med de nationella elektroniska registren är klart begränsade. Han välkomnar även att lagringsperioden är begränsad till en fastställd period på två år. Dock bör texten även säkerställa att uppgifter om personer som förklarats vara olämpliga för yrket ska strykas ur registret omedelbart efter det att en åtgärd för återupprättande enligt artikel 6.3 har vidtagits.

29.

Ansvaret för att föra det elektroniska registret och för att behandla uppgifterna i registret bör klarläggas i förordningen. När det gäller sammankopplingen av de nationella elektroniska registren bör följande mening läggas till i artikel 15.5: ”Dessa gemensamma bestämmelser ska föreskriva vilken myndighet som ansvarar för åtkomsten, den senare användningen och uppdateringen av uppgifterna efter det att någon fått åtkomst till dem och bör därför innehålla bestämmelser om registrering och övervakning av uppgifterna.”

30.

Europeiska datatillsynsmannen föreslår att artikel 16 om skydd av personuppgifter omformuleras med beaktande av behov av

klarläggande av att de mer specifika bestämmelserna i direktiv 95/46/EG är fullt tillämpliga på en registrerad persons begäran att få information om sig själv inom förslagets tillämpningsområde,

mervärde, vilket innebär att specificera de rättigheter som ingår i direktivet, till exempel genom att klarlägga vilken myndighet som ansvarar för utlämnandet av information genom att föreskriva ett särskilt format för att tillgodose den registrerade personens rättigheter och genom att specificera de närmare villkoren för rätten att göra invändningar,

strykning av orden ”den myndighet som ansvarar för behandlingen av dessa uppgifter” i samband med större tidsutdräkt eller kostnader som följer av en ansökan om tillgång.

Utfärdat i Bryssel den 12 september 2007

Peter HUSTINX

Europeiska datatillsynsmannen


(1)  EUT L 281, 23.11.1995, s. 31.

(2)  EUT L 8, 12.1.2001, s. 1.

(3)  EUT L 124, 23.5.1996, s. 1.

(4)  Även skäl 8 bekräftar behovet av en gemensam definition.

(5)  Enligt artikel 6 i Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter, EUT L 281, 23.11.1995, s. 31.

(6)  Dessa uppgifter anges även specifikt i skäl 13 i förslaget.

(7)  Denna bestämmelse föreskriver att personuppgifter ska ”förvaras på ett sätt som förhindrar identifiering av den registrerade under en längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka uppgifterna samlades in eller för vilka de senare behandlades”.

(8)  Artikel 2 d i direktiv 95/46/EG definierar ”registeransvarig” som den fysiska eller juridiska person, den myndighet, den institution eller det andra organ som ensamt eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter.

(9)  EUT C 116, 17.5.2006, s. 8.


II Meddelanden

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN

Kommissionen

19.1.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 14/6


Meddelande från kommissionen om en översyn av metoden för att fastställa referens- och diskonteringsräntor

(2008/C 14/02)

(Detta meddelande ersätter tidigare tillkännagivanden om metoden för att fastställa referens- och diskonteringsräntor)

REFERENS- OCH DISKONTERINGSRÄNTOR

Kommissionen använder referens- och diskonteringsräntor inom ramen för gemenskapens kontroll av statligt stöd. Referens- och diskonteringsräntor används som ett mått på marknadsräntan och för att mäta stödekvivalenter, särskilt när stödet betalas ut i form av delbetalningar och för att beräkna stödinslaget i stödordningar som bygger på räntesubventioner. De används också för att kontrollera stödordningarnas förenlighet med reglerna för stöd av mindre betydelse och gruppundantagsförordningarna.

BAKGRUND TILL REFORMEN

Den viktigaste orsaken till att se över metoden för att fastställa referens- och diskonteringsräntor är att de nödvändiga finansiella parametrarna inte alltid är tillgängliga i alla medlemsstater och framför allt inte i de nya medlemsstaterna (1). Den nuvarande metoden kan även förbättras för att ta hänsyn till gäldenärens kreditvärdighet och säkerheter.

Därför presenteras i detta meddelande en reviderad metod för att fastställa referens- och diskonteringsräntor. Den föreslagna metoden bygger på den nuvarande, som godtas av alla medlemsstater och som är praktisk att tillämpa, för att utveckla en ny metod som dämpar några av de nuvarande svagheterna, är förenlig med de olika finansiella systemen i EU (särskilt i de nya medlemsstaterna) och som är lätt att genomföra.

STUDIE

I en studie som genomförts av Deloitte & Touche (2), på uppdrag av generaldirektoratet för konkurrens, föreslås ett system som är uppbyggt i två nivåer: en standardmetod och en avancerad metod.

Standardmetod

Enligt denna metod offentliggör kommissionen varje kvartal en basränta som beräknas på grundval av flera löptider – tre månader, ett år, fem år och tio år – och flera valutor. IBOR-räntesatser (3) och frågeräntesatser används, eller om dessa parametrar saknas, räntesatsen för statsobligationer. Det tillägg som används för att beräkna referensräntan för ett lån fastställs i förhållande till låntagarens kreditvärdighet och säkerheter. I förhållande till vilken kreditvärdighetskategori som företaget ingår i (kreditvärderingen tillhandahålls av kreditvärderingsinstitut när det gäller större företag och av banker när det gäller små och medelstora företag) motsvarar den marginal som tillämpas i normalfallet (normal kreditvärdighet och normalt ställda säkerheter (4)) 220 räntepunkter. Ökningen kan höjas upp till 1 650 om det är fråga om ”låg” kreditvärdighet och lågt ställda säkerheter.

Avancerad metod

Enligt denna metod skulle medlemsstaterna ha möjlighet att utnämna ett oberoende beräkningsombud – exempelvis en centralbank – som får i uppgift att regelbundet offentliggöra rimliga referensräntor, för ett större antal löptider och oftare än enligt standardmetoden. Metoden motiveras av att denna institution skulle ha större kunskap om och närhet till finansiella uppgifter och bankuppgifter jämfört med kommissionen. Enligt detta alternativ skulle beräkningsmetoderna valideras av kommissionen och en extern revisor. Enligt denna metod skulle en s.k. opting out kunna övervägas i vissa fall.

Svagheter

Trots de två metodernas ekonomiska relevans finns det vissa svårigheter som bör betonas.

Standardmetoden:

Den löser inte problemet med brist på finansiella uppgifter i de nya medlemsstaterna och den innehåller nya parametrar som ofta är svåra att få tillgång till.

Metoden skulle kunna gynna stora företag på bekostnad av små och medelstora företag som antingen inte har någon officiell kreditvärdighet eller också en mindre förmånlig kreditvärdighet (framför allt på grund av att det råder asymmetri i den information som utlånaren har tillgång till). Den skulle kunna leda till tvister omkring frågan om sättet att beräkna de tillägg som ska tillämpas med utgångspunkt från kreditvärdighet och säkerhetsnivå.

Metoden förenklar inte arbetet för medlemsstaterna, särskilt vad beträffar beräkningar för att kontrollera om stödordningar är förenliga med stöd av mindre betydelse eller med gruppundantagsförordningarna.

Den avancerade metoden:

Den avancerade metoden skulle kunna visa sig problematisk när den tillämpas på stödordningar. Marknadsräntornas volatilitet skulle kunna leda till att skillnaden mellan den underliggande räntesatsen för ett lån och den gällande referensräntan vid samma tillfälle blir så förmånlig för låntagaren att vissa åtgärder skulle bli oförenliga med reglerna om statligt stöd.

Om räntesatserna anpassas varje kvartal kommer det att komplicera ärendehandläggningen, eftersom de stödbelopp som beräknas kan variera betydligt mellan början av bedömningsfasen och den dag då kommissionen slutgiltigt fattar beslut i ärendet.

Dessa arrangemang förefaller alltför komplicerade och kan leda till att man misslyckas med att säkerställa en genomgående rättvis behandling i de olika medlemsstaterna.

NY METOD

För att undgå dessa problem föreslår kommissionen en metod som

är lätt att tillämpa (särskilt för medlemsstater som handlägger åtgärder som faller under reglerna för stöd av mindre betydelse eller under gruppundantagsförordningarna),

säkerställer lika behandling i de olika medlemsstaterna med minsta möjliga avvikelser från den nuvarande metoden och som underlättar tillämpningen av referensräntor för de nya medlemsstaterna,

bygger på förenklade kriterier som tar hänsyn till företagens kreditvärdighet och inte bara företagens storlek, som förefaller vara ett alltför förenklat kriterium.

Metoden innebär också att man undviker att införa mer osäkerhet och komplexitet i beräkningsmetoderna i ett bank- och finansväsen som befinner sig i förändring till följd av genomförandet av Basel II-reglerna, vilket skulle kunna ha stor effekt på kapitalfördelningen samt på bankernas beteende. Kommissionen fortsätter att övervaka denna föränderliga miljö och ger, vid behov, ytterligare vägledning.

TILLKÄNNAGIVANDE FRÅN KOMMISSIONEN

Den viktigaste orsaken till att se över metoden för att fastställa referens- och diskonteringsräntor är att de nödvändiga finansiella parametrarna inte alltid är tillgängliga i alla medlemsstater. Vidare kan den nuvarande metoden förbättras för att ta hänsyn till gäldenärens kreditvärdighet och säkerheter.

Kommissionen antar därför följande metod för att fastställa referensräntorna:

Beräkningsunderlag: IBOR-räntesatser på ett år

Basräntan grundas på en penningmarknadsränta på ett år, som finns tillgänglig i nästan alla medlemsstater, varvid kommissionen förbehåller sig rätten att i vissa fall använda kortare eller längre löptider.

Om dessa räntesatser inte finns tillgängliga används en penningmarknadsränta på tre månader.

I avaknad av tillförlitliga eller likvärdiga uppgifter eller om det föreligger särskilda omständigheter kan kommissionen i nära samarbete med den(de) berörda medlemsstaten(-erna) och i princip på grundval av uppgifter från den medlemsstatens centralbank fastställa ett annat beräkningsunderlag.

Marginaler (5)

Följande marginaler ska i princip tillämpas beroende på den berörda verksamhetens kreditvärdighet och ställda säkerheter (6).

Lånemarginaler i räntepunkter

Kreditbetyg

Ställd säkerhet

Hög

Normal

Låg

Hög (AAA-A)

60

75

100

Bra (BBB)

75

100

220

Tillfredsställande (BB)

100

220

400

Låg (B)

220

400

650

Dålig/Finansiella svårigheter (CCC och lägre)

400

650

1 000 (7)

Vanligtvis ökas basräntan med 100 räntepunkter. Det förutsätter i) lån till företag med tillfredsställande kreditvärdighet och högt ställda säkerheter eller ii) lån till företag med bra kreditvärdighet och normalt ställda säkerheter.

För låntagare där det inte finns några tidigare kreditupplysningar eller kreditvärdighet som baseras på en balansräkningsmetod, som för vissa företag med särskilda syften eller nystartade företag, bör basräntan höjas med minst 400 räntepunkter (beroende på ställda säkerheter) och marginalen kan aldrig bli lägre än den som är tillämplig på moderbolaget.

Kreditvärdighet behöver inte fås från särskilda kreditvärderingsinstitut, nationella kreditvärderingssystem eller de kreditvärderingssystem som används av bankerna för att återspegla andelarna fallissemang godtas (8) också.

Marginalerna kan då och då komma att revideras för att ta hänsyn till marknadssituationen.

Justering

En justering av referensräntan ska göras varje år. Basräntan kommer således först att beräknas på grundval av de IBOR-räntesatser för ett år som tillämpades under september, oktober och november året innan. Den basränta som således fastställs ska gälla från och med den 1 januari. Om inte annat följer av tillämpningen av nästa punkt beräknas referensräntan för perioden från den 1 juli 2008 till den 31 december 2008 på grundval av den IBOR-räntesats på ett år som registrerades i februari, mars och april 2008.

För att ta hänsyn till stora och plötsliga variationer kommer en justering dessutom att göras varje gång som genomsnittsräntan, beräknad på grundval av de tre föregående månaderna, avviker med mer än 15 % från den gällande räntesatsen. Denna nya räntesats träder i kraft den första dagen av den andra månaden efter de månader som användes för beräkningen.

Diskonteringssats: Beräkning av nuvärdet netto

Referensräntan ska också användas som diskonteringsränta för att beräkna nuvärden. För detta ändamål kommer i princip basräntan höjd med en fast marginal på 100 räntepunkter att användas.

Denna metod kommer att träda i kraft den 1 juli 2008.


(1)  De referensräntor som för närvarande tillämpas för dessa medlemsstater är de som medlemsstaterna själva meddelar att de avspeglar en lämplig marknadsränta. Genom vilken metod de kommer fram till dessa räntor varierar från en medlemsstat till en annan.

(2)  Studien finns tillgänglig på GD Konkurrens webbplats:

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/others/.

(3)  Interbankräntan för budgivning på penningmarknaden.

(4)  Ärenden där låntagaren har en tillfredsställande kreditvärdighet (BB) och en förlust i normalfallet på mellan 31 % och 59 %.

(5)  Det framgår av studien att marginalen i hög grad är oberoende av lånets löptid.

(6)  Med normal säkerhet avses den säkerhetsnivå som normalt krävs av finansinstitut som säkerhet för deras lån. Till följd av utredningen kan nivån på säkerheterna mätas som förlustandelen vid fallissemang (LGD) som är den förväntade förlusten i procentenheter av gäldenärens exponering med hänsyn tagen till belopp som kan återvinnas från tillgångar från säkerheter och konkursförfaranden. Följaktligen är förlustandelen vid fallissemang omvänt proportionerlig i förhållande till säkerheternas giltighet. I detta meddelande förutsätter en ”hög” säkerhet en förlustandel vid fallissemang som understiger eller motsvarar 30 %, en ”normal” säkerhet en förlustandel vid fallissemang på mellan 31 % och 59 % och ”låg” säkerhet en förlustandel vid fallissemang som överstiger eller motsvarar 60 %. För närmare upplysningar om begreppet förlust vid fallissemang se Basel II-reglerna: International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: A Revised Framework – Comprehensive Version, tillgängliga på

http://www.bis.org/publ/bcbs128.pdf.

(7)  Gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av företag i svårigheter, EUT C 244, 1.10.2004, s. 2 och särskilt artikel 25 a där det anges att ”låneräntan minst skall motsvara de räntor som gäller för lån till sunda företag, och i synnerhet den referensränta som kommissionen tillämpar”. Följaktligen ska IBOR-räntesatsen på ett år höjd med minst 100 räntepunkter tillämpas för undsättningsstöd.

(8)  För en jämförelse mellan de mest använda kreditvärderingsmekanismerna, se t.ex. tabell 1 i arbetsdokument nr 207 för Banken för internationell betalningsutjämning:

http://www.bis.org/publ/work207.pdf.


19.1.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 14/10


Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget

Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningar

(Text av betydelse för EES)

(2008/C 14/03)

Datum för antagande av beslutet

23.10.2007

Stöd nr

N 522/06

Medlemsstat

Frankrike

Region

Départements d'outre-mer (DOM)

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Loi de programme pour l'outre-mer

Rättslig grund

Articles 199 A et B undecies et 217 undecies du code général des impôts (CGI)

Typ av stödåtgärd

Stödordning

Syfte

Regional utveckling

Stödform

Nedsättning av beskattningsunderlag

Budget

Beräknade utgifter per år: 360 miljoner EUR

Stödnivå

Varaktighet

Till den 31.12.2013

Ekonomisk sektor

Alla sektorer

Den beviljande myndighetens namn och adress

Direction générale des impôts

Övriga upplysningar

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Datum för antagande av beslutet

23.10.2007

Stöd nr

N 524/06

Medlemsstat

Frankrike

Region

Départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

TVA non perçue récupérable

Rättslig grund

Articles 295-1-5o du code général des impôts, articles 50 undecies et duodecies de l'annexe IV du même code

Typ av stödåtgärd

Stödordning

Syfte

Regional utveckling

Stödform

Reducerad skattesats

Budget

Beräknade utgifter per år: 200 miljoner EUR

Stödnivå

Varaktighet

Till den 31.12.2013

Ekonomisk sektor

Alla sektorer

Den beviljande myndighetens namn och adress

Direction générale des impôts

Övriga upplysningar

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Datum för antagande av beslutet

23.10.2007

Stöd nr

N 529/06

Medlemsstat

Frankrike

Region

Départements d'outre-mer (DOM)

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Octroi de mer

Rättslig grund

Décision du Conseil de l'Union européenne du 10 février 2004

Typ av stödåtgärd

Stödordning

Syfte

Regional utveckling

Stödform

Reducerad skattesats

Budget

Beräknade utgifter per år: 165 miljoner EUR

Stödnivå

Varaktighet

Till den 31.12.2013

Ekonomisk sektor

Alla sektorer

Den beviljande myndighetens namn och adress

Direction générale des douanes et des droits indirects

Övriga upplysningar

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Datum för antagande av beslutet

28.11.2007

Stöd nr

N 385/07

Medlemsstat

Tyskland

Region

Freistaat Sachsen

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

ARISE Technologies Corporation

Rättslig grund

35. GA-Rahmenplan

Typ av stödåtgärd

Individuellt stöd

Syfte

Regional utveckling

Stödform

Bidrag

Budget

Totalt planerat stödbelopp: 7 440 000 miljoner EUR

Stödnivå

15 %

Varaktighet

1.11.2006-31.10.2009

Ekonomisk sektor

Elektrisk och optisk utrustning

Den beviljande myndighetens namn och adress

Sächsische Aufbaubank

Pirnaische Straße 9,

D-01069 Dresden

Finanzamt Bischofswerda

Kirchstraße 25

D-01877 Bischofswerda

Övriga upplysningar

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Datum för antagande av beslutet

30.11.2007

Stöd nr

N 496/07

Medlemsstat

Italien

Region

Lombardia

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Fondo NEXT

Rättslig grund

Convenzione con Finlombarda SpA per la gestione del fondo di garanzia istituito a supporto del fondo di investimento NEXT

Typ av stödåtgärd

Stödordning

Syfte

Kapitalinvestering

Stödform

Kapitaltillskott

Budget

Totalt planerat stödbelopp: 12,23 miljoner EUR

Stödnivå

Varaktighet

20.8.2007-10.10.2016

Ekonomisk sektor

Den beviljande myndighetens namn och adress

Regione Lombardia

Övriga upplysningar

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


19.1.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 14/14


Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget

Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningar

(Text av betydelse för EES)

(2008/C 14/04)

Datum för antagande av beslutet

23.10.2007

Stöd nr

N 540/06

Medlemsstat

Frankrike

Region

Départements d'outre-mer (DOM)

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Contrat d'accès à l'emploi (CAE-DOM)

Rättslig grund

Articles L. 832-2, R. 831-1 à 9 et D. 7831-1 à 4 du code du travail

Circulaire DAESC/ASC/DEFI no 2004/100 du 26 mars 2004

Typ av stödåtgärd

Stödordning

Syfte

Regional utveckling

Stödform

Nedsättning av socialavgifter

Budget

Beräknade utgifter per år: 32 miljoner EUR

Stödnivå

Varaktighet

Till den 31.12.2013

Ekonomisk sektor

Alla sektorer

Den beviljande myndighetens namn och adress

Directeurs des agences locales pour l'emploi

Övriga upplysningar

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Datum för antagande av beslutet

23.10.2007

Stöd nr

N 542/06

Medlemsstat

Frankrike

Region

Départements d'outre-mer (DOM)

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Exonération des charges sociales patronales

Rättslig grund

Articles L. 752-3-1, R. 752-19 à R. 752-25 et D. 752-6 du code de la sécurité sociale

Typ av stödåtgärd

Stödordning

Syfte

Regional utveckling

Stödform

Nedsättning av socialavgifter

Budget

Beräknade utgifter per år: 850 miljoner EUR

Stödnivå

Varaktighet

Till den 31.12.2013

Ekonomisk sektor

Alla sektorer

Den beviljande myndighetens namn och adress

Caisse générale de sécurité sociale

Övriga upplysningar

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Datum för antagande av beslutet

23.10.2007

Stöd nr

N 559/06

Medlemsstat

Frankrike

Region

Départements d'outre-mer (DOM)

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Abattement d'un tiers sur les résultats des bénéfices réalisés dans les DOM

Rättslig grund

Article 217 bis du code général des impôts

Typ av stödåtgärd

Stödordning

Syfte

Regional utveckling

Stödform

Nedsättning av beskattningsunderlag

Budget

Beräknade utgifter per år: 75 miljoner EUR

Stödnivå

Varaktighet

Till den 31.12.2013

Ekonomisk sektor

Alla sektorer

Den beviljande myndighetens namn och adress

Direction générale des impôts

Övriga upplysningar

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Datum för antagande av beslutet

23.10.2007

Stöd nr

N 560/06

Medlemsstat

Frankrike

Region

Départements d'outre-mer (DOM)

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Taxe réduite sur les salaires

Rättslig grund

Article 231 du code général des impôts

Typ av stödåtgärd

Stödordning

Syfte

Regional utveckling

Stödform

Reducerad skattesats

Budget

Beräknade utgifter per år: 105 miljoner EUR

Stödnivå

Varaktighet

Till den 31.12.2013

Ekonomisk sektor

Alla sektorer

Den beviljande myndighetens namn och adress

Direction générale des impôts

Övriga upplysningar

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Datum för antagande av beslutet

23.10.2007

Stöd nr

N 627/06

Medlemsstat

Frankrike

Region

Départements d'outre-mer (DOM)

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Fonds de garantie «Fonds DOM»

Rättslig grund

Convention nationale relative au fonds DOM entre l'État, l'AFD et Sofaris (15.9.1999)

Convention cadre entre l'État et Sofaris (17.5.1999)

Typ av stödåtgärd

Stödordning

Syfte

Regional utveckling

Stödform

Garanti

Budget

Beräknade utgifter per år: 8,1 miljoner EUR

Stödnivå

Varaktighet

Till den 31.12.2013

Ekonomisk sektor

Alla sektorer

Den beviljande myndighetens namn och adress

Agence Française de Développement (AFD) et OSEO Sofaris (Société Française de Garantie des Financements des Petites et Moyennes Entreprises)

Övriga upplysningar

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


19.1.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 14/18


Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget

Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningar

(Text av betydelse för EES)

(2008/C 14/05)

Datum för antagande av beslutet

23.10.2007

Stöd nr

N 667/06

Medlemsstat

Frankrike

Region

Départements d'outre-mer (DOM)

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Soutien à l'emploi des jeunes diplômés (SEJD)

Rättslig grund

Articles L. 832-7-1, L. 322-4-6 à L. 322-4-6-5, D.832-1 à D. 832-8 du code du travail

Circulaire DAESC/DGEFP no 2004/200 du 10 juin 2004

Typ av stödåtgärd

Stödordning

Syfte

Regional utveckling

Stödform

Nedsättning av socialavgifter

Budget

Beräknade utgifter per år: 0,957 miljoner EUR;

Stödnivå

Varaktighet

Till den 31.12.2013

Ekonomisk sektor

Alla sektorer

Den beviljande myndighetens namn och adress

Direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle

Övriga upplysningar

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Datum för antagande av beslutet

23.10.2007

Stöd nr

N 668/06

Medlemsstat

Frankrike

Region

Départements d'outre-mer (DOM)

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Prime à la création d'emploi

Rättslig grund

Articles L. 832-7, R. 831-20 et R. 831.21, D.831-5 du code du travail

Typ av stödåtgärd

Stödordning

Syfte

Regional utveckling

Stödform

Bidrag

Budget

Beräknade utgifter per år: 0,867 miljoner EUR

Stödnivå

Varaktighet

Till den 31.12.2013

Ekonomisk sektor

Alla sektorer

Den beviljande myndighetens namn och adress

Direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle

Övriga upplysningar

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Datum för antagande av beslutet

28.11.2007

Stöd nr

N 388/07

Medlemsstat

Förenade kungariket

Region

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Post Office Ltd: Transformation Programme

Rättslig grund

Postal Services Act 2000

Typ av stödåtgärd

Individuellt stöd

Syfte

Tjänster av allmänt ekonomiskt intresse

Stödform

Bidrag, mjukt lån

Budget

Beräknade utgifter per år: 334 miljoner GBP; totalt planerat stödbelopp: 634 miljoner GBP

Stödnivå

100 %

Varaktighet

1.4.2008-31.3.2011

Ekonomisk sektor

Post- och telekommunikationstjänster, Detaljhandelstjänster

Den beviljande myndighetens namn och adress

Department of Business, Enterprise and Regulatory Reform

Övriga upplysningar

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


19.1.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 14/20


Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration

(Ärende COMP/M.4886 – Petroplus/Shell French Refineries)

(Text av betydelse för EES)

(2008/C 14/06)

Kommissionen beslutade den 11 januari 2008 att inte göra invändningar mot den anmälda koncentrationen ovan och att förklara den förenlig med den gemensamma marknaden. Beslutet grundar sig på artikel 6.1 b i rådets förordning (EG) nr 139/2004. Beslutet i sin helhet finns endast på engelska och kommer att offentliggöras efter det att alla eventuella affärshemligheter har tagits bort. Det kommer att finnas tillgängligt

på kommissionens webbplats för konkurrens (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Denna webbplats ger olika möjligheter att hitta enskilda beslut i koncentrationsärenden, även uppgifter om företag, ärendenummer, datum och sektorer,

i elektronisk form på EUR-Lex webbplats, under dokument nummer 32008M4886. EUR-Lex ger tillgång till gemenskapsrätten via Internet. (http://eur-lex.europa.eu)


IV Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN

Rådet

19.1.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 14/21


RÅDETS BESLUT

av den 15 oktober 2007

om utnämning av den brittiska ledamoten i styrelsen för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning

(2008/C 14/07)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 337/75 av den 10 februari 1975 om uppbyggnaden av ett europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning, särskilt artikel 4 (1),

med beaktande av den kandidat som den brittiska regeringen har föreslagit, och

av följande skäl:

(1)

Genom beslut av den 18 september 2006 (2) utnämnde rådet ledamöterna i styrelsen för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning för perioden den 18 september 2006 till den 17 september 2009.

(2)

En plats som ledamot i styrelsen för centrumet, i kategorin regeringsföreträdare, har blivit ledig till följd av Pauline CHARLES' avgång.

(3)

Den brittiska ledamoten i styrelsen för ovannämnda centrum bör utnämnas för återstoden av innevarande mandatperiod, dvs. till och med den 17 september 2009.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Enda artikel

Härmed utnämns följande person till ledamot i styrelsen för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning för återstoden av mandatperioden, dvs. till och med den 17 september 2009:

I.   REGERINGSFÖRETRÄDARE

FÖRENADE KUNGARIKET: Nicola SAMS

Utfärdat i Luxemburg den 15 oktober 2007.

På rådets vägnar

L. AMADO

Ordförande


(1)  EGT L 39, 13.2.1975, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2051/2004 (EUT L 355, 1.12.2004, s. 1).

(2)  EUT C 240, 5.10.2006, s. 1.


Kommissionen

19.1.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 14/22


Eurons växelkurs (1)

18 januari 2008

(2008/C 14/08)

1 euro=

 

Valuta

Kurs

USD

US-dollar

1,4674

JPY

japansk yen

157,70

DKK

dansk krona

7,4539

GBP

pund sterling

0,74810

SEK

svensk krona

9,4283

CHF

schweizisk franc

1,6144

ISK

isländsk krona

95,41

NOK

norsk krona

7,9915

BGN

bulgarisk lev

1,9558

CZK

tjeckisk koruna

26,118

EEK

estnisk krona

15,6466

HUF

ungersk forint

256,13

LTL

litauisk litas

3,4528

LVL

lettisk lats

0,6988

PLN

polsk zloty

3,6165

RON

rumänsk leu

3,6749

SKK

slovakisk koruna

33,693

TRY

turkisk lira

1,7341

AUD

australisk dollar

1,6697

CAD

kanadensisk dollar

1,5024

HKD

Hongkongdollar

11,4550

NZD

nyzeeländsk dollar

1,9127

SGD

singaporiansk dollar

2,1050

KRW

sydkoreansk won

1 383,90

ZAR

sydafrikansk rand

10,2954

CNY

kinesisk yuan renminbi

10,6266

HRK

kroatisk kuna

7,3367

IDR

indonesisk rupiah

13 863,26

MYR

malaysisk ringgit

4,7999

PHP

filippinsk peso

59,723

RUB

rysk rubel

35,9230

THB

thailändsk baht

45,450

BRL

brasiliansk real

2,6026

MXN

mexikansk peso

16,0269


(1)  

Källa: Referensväxelkurs offentliggjord av Europeiska centralbanken.


19.1.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 14/23


Mandat – Expertgruppen för frågor om människohandel

(2008/C 14/09)

Kommissionen inbjuder härmed till en ansökningsomgång som ska ligga till grund för en förteckning över experter som kan inbjudas att delta i expertgruppens arbete i frågor som rör EU-politiken för förebyggande och bekämpning av människohandel.

1.   Bakgrund

I syfte att förbättra bekämpningen av människohandel på EU-nivå och i enlighet med Brysseldeklarationen (2002) (1), i vilken det anges att kommissionen borde ha en expertgrupp för frågor om människohandel, inrättades genom kommissionens beslut 2003/209/EG en sådan grupp. Denna rådgivande arbetsgrupp fick beteckningen ”Expertgruppen för frågor om människohandel” (2).

Expertgruppen för frågor om människohandel bör fortsätta med sitt arbete med hänsyn både till att den alltsedan sin tillkomst 2003 uträttat ett mycket gott arbete som har möjliggjort för kommissionen att fortsätta att utveckla sin politik på området, och till att detta politikområde fått allt större betydelse på global nivå. På grund av Europeiska unionens utvidgning krävdes det ett nytt beslut av kommissionen (3). Dessutom bör expertgruppens arbetsområde utökas och den bör ges den bredare sakkunskap som behövs för ett så föränderligt område som människohandeln.

2.   Expertgrupper

Kommissionen får vända sig till gruppen i alla frågor som rör människohandel.

Gruppen ska ha följande uppgifter:

a)

Upprätta samarbete mellan medlemsstaterna, andra parter som anges i artikel 3.2 b och kommissionen i frågor som rör människohandel.

b)

Bistå kommissionen genom att avge yttranden om människohandel och sörja för ett konsekvent förhållningssätt på området.

c)

Hjälpa kommissionen att bedöma den politik som utformas på området människohandel såväl på EU-nivå som på det nationella och det internationella planet.

d)

Hjälpa kommissionen att fastställa möjliga åtgärder och insatser på EU-nivå och nationell nivå på alla områden som omfattas av politiken för at bekämpa människohandel.

e)

Avge yttranden och rapporter till kommissionen på dess begäran eller på eget initiativ, med beaktande av genomförandet och det vidare arbetet på EU-nivå med EU:s plan för bästa metoder, standarder och förfaranden för att bekämpa och förhindra människohandel (4) och därmed sammanhängande former av utnyttjande. Gruppen ska också beakta genusaspekter.

3.   Sammansättning

Gruppen ska bestå av 21 medlemmar. Medlemmarna ska utses av kommissionen. Expertgruppen inrättas för en period av tre år som kan förlängas av kommissionen.

4.   Urvalskriterier

Ansökningar kan lämnas av fysiska personer som är medborgare i ett EU-land eller, i tillämpliga fall, ett anslutande land eller ett EES-land (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet).

Expertgruppens medlemmar ska utses bland specialister med sakkunskap om och erfarenhet av bekämpning av människohandel, även den aspekt som rör arbetskraftsutnyttjande, och som kommer från

a)

medlemsstaternas förvaltningar (högst 11 medlemmar),

b)

mellanstatliga, internationella och icke-statliga organisationer som är verksamma på EU-nivå (högst 5 medlemmar),

c)

arbetsmarknadens parter och arbetsgivarorganisationer som är verksamma på EU-nivå (högst 4 medlemmar),

d)

Europol (1 medlem),

e)

personer med erfarenhet av forskning inom offentliga eller privata universitet eller institut i medlemsstaterna (högst 2 medlemmar).

För att komma i fråga som expert måste den sökande inneha eller ha innehaft en post hos någon av de intressenter som nämns ovan. De sökande förväntas ha

erforderliga kunskaper och erfarenheter på de områden inom vilka de kan komma att ombes att bistå,

mycket goda yrkeskunskaper inom området bekämpning av människohandel och minst femårs relevant yrkeserfarenhet,

lämpliga språkkunskaper, inbegripet dokumenterad förmåga att arbeta på det engelska språket.

Dessa kunskaper kommer att bedömas på grundval av de uppgifter som lämnas i meritförteckningen och ansökningsformuläret.

5.   Inbjudan att lämna ansökningar

Ansökningar kan endast lämnas på det standardformulär (se bilaga 1) och den standardmeritförteckning (se bilaga 2) som är bifogade inbjudan. De sökande ombeds att i sin ansökan tydligt ange vilken särskild sakkunskap de har om människohandel och bifoga dokumentation som styrker att de uppfyller ovanstående villkor.

Ansökningarna ska sändas senast den 15 februari 2008, antingen med e-post eller brev, till följande adress:

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för rättvisa, frihet och säkerhet

Sekretariatet enhet D2

LX 46 3/131

B-1049 Bryssel

JLS-ANTITRAFFICKING@ec.europa.eu

Ansökningarna kommer att bedömas med utgångspunkt i de kriterier som anges i inbjudan. Kommissionen kommer att underrätta de sökande om resultatet av ansökningsomgången, framförallt om huruvida de valts ut att ingå i förteckningen över experter eller ej.

Med tanke på EU-institutionernas öppenhetspolitik och kravet på att allmänheten ska ha tillgång till uppgifter om vem som används som expert inom den berörda institutionen och vilka kvalifikationer han eller hon har, kommer allmänna personuppgifter (5) att vara offentligt tillgängliga, i enlighet med förordning (EG) nr 45/2001 (6), i registret över expertgrupper till dess att medlemskapet upphör eller en begäran läggs fram om att uppgifterna ska raderas.

6.   Slutligt beslut om gruppens sammansättning

Kommissionen ska fatta beslut om expertgruppens sammansättning på grundval av de förslag som har lämnats efter inbjudan.

Kommissionen kommer att pröva ansökningarna utifrån följande kriterier:

Dokumenterad förmåga och erfarenhet, på EU-nivå eller internationell nivå, inom alla områden som rör bekämpning av människohandel.

Behovet av att uppnå en balanserad sammansättning av expertgruppen när det gäller de sökandes representativitet, kön och geografiska ursprung.

Behovet av att uppnå en balanserad sammansättning av sakkunskapen när det gäller olika former av människohandel, bland annat arbetskraftsutnyttjande och sexuellt utnyttjande, och när det gäller olika aspekter, till exempel förebyggande, lagföring och stöd till brottsoffer, samt på områdena mänskliga rättigheter, barns rättigheter, straffrätt, arbetskraft och migration.

Behovet av att främja kontinuitet i förhållande till den föregående expertgruppens arbete (den expertgrupp för frågor om människohandel som inrättades genom kommissionens beslut av den 25 mars 2003).

Medlemmarna i expertgruppen måste vara medborgare i en av Europeiska unionens medlemsstater eller, i tillämpliga fall, en anslutande stat eller ett EES-land.

Medlemmarna ska i god tid informera kommissionen om eventuella intressekonflikter som kan påverka deras objektivitet.

Förteckningen över expertgruppens medlemmar kommer att offentliggöras på webbplatsen för generaldirektoratet för rättvisa, frihet och säkerhet och i Europeiska unionens officiella tidning, C-serien. Namnen på medlemmarna samlas in, behandlas och offentliggörs i enlighet med förordning (EG) nr 45/2001.

Medlemmarna ska utses för en treårsperiod, vilken kan förlängas, och de ska ha kvar sina uppdrag tills de ersätts eller tills deras mandatperiod löper ut.

Medlemmarna får ersättas för återstoden av mandatperioden i följande fall:

a)

När en ledamot avgår.

b)

När en ledamot inte längre kan bidra effektivt till expertgruppens överläggningar.

c)

När en medlem inte iakttar bestämmelserna i artikel 287 i fördraget.

d)

När en medlem inte i god tid har informerat kommissionen om en intressekonflikt.

7.   Sekretess

De experter som ombeds delta i expertgruppen måste underteckna sekretessavtal i syfte att säkerställa säkerheten när det gäller känslig information. I samband med utförandet av sina uppgifter ska experterna iaktta fullständig sekretess med avseende på den information och de handlingar som kommit till deras kännedom.

8.   Verksamhet

Gruppen ska med enkel majoritet välja en ordförande och två vice ordförande bland sina medlemmar.

Med kommissionens samtycke får expertgruppen inrätta arbetsgrupper med uppgift att granska specifika frågor inom ramen för en uppdragsbeskrivning som ska fastställas av expertgruppen. Arbetsgrupperna ska bestå av högst nio medlemmar och ska upplösas så snart deras uppdrag har slutförts.

Expertgruppen och dess arbetsgrupper ska normalt sammanträda i kommissionens lokaler i enlighet med förfaranden och tidsplaner som de själva upprättar. Kommissionen ska tillhandahålla sekretariatstjänster när gruppen eller dess arbetsgrupper sammanträder. Företrädare för berörda avdelningar inom kommissionen får delta i expertgruppens och arbetsgruppernas möten.

Expertgruppen ska anta sin arbetsordning på grundval av kommissionens standardiserade arbetsordning.

Kommissionen får, på den berörda handlingens originalspråk, offentliggöra alla sammanfattningar, slutsatser, partiella slutsatser eller arbetsdokument från gruppen.

9.   Ersättning

Kommissionen kommer att ersätta resekostnader för de experter som inbjudits att delta i expertgruppens verksamhet.

Möteskostnaderna ska ersättas inom ramen för den årliga budget som gruppen tilldelas av den ansvariga kommissionsavdelningen.


(1)  Brysseldeklarationen antogs vid den europeiska konferensen om förebyggande och bekämpning av människohandel – en global utmaning för 2000-talet – som hölls den 18–20 september 2002 (EUT C 137, 12.6.2003, s. 1).

(2)  EUT L 79, 26.3.2003, s. 25.

(3)  Kommissionens beslut 2007/675/EG av den 17 oktober 2007 om inrättande av expertgruppen för frågor om människohandel (EUT L 277, 20.10.2007, s. 29).

(4)  EUT C 311, 9.12.2005, s. 1.

(5)  Uppgifterna kommer att offentliggöras i registret över expertgrupper: http://ec.europa.eu/secretariat_general/regexp/

(6)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (EGT L 8, 12.1.2001, s. 1).


V Yttranden

ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN

Kommissionen

19.1.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 14/27


Inbjudan att lämna ansökningar avseende kommissionens beslut 2007/675/EG om inrättande av expertgruppen för frågor om människohandel

(2008/C 14/10)

Genom beslut 2007/675/EG (1) inrättade kommissionen en expertgrupp för frågor om människohandel. Kommissionen får vända sig till gruppen i alla frågor som rör människohandel.

Expertgruppen har framförallt följande uppgifter:

a)

Upprätta samarbete mellan medlemsstaterna, andra parter som anges i artikel 3.2 b och kommissionen i frågor som rör människohandel.

b)

Bistå kommissionen genom att avge yttranden om människohandel och sörja för ett konsekvent förhållningssätt på området.

c)

Hjälpa kommissionen att bedöma den politik som utformas på området människohandel, såväl på EU-nivå som på det nationella och det internationella planet.

d)

Hjälpa kommissionen att fastställa möjliga åtgärder och insatser på EU-nivå och nationell nivå på alla områden som omfattas av politiken för att bekämpa människohandel.

e)

Avge yttranden och rapporter till kommissionen på dess begäran eller på eget initiativ, med beaktande av genomförandet och det vidare arbetet på EU-nivå med EU:s plan för bästa metoder, standarder och förfaranden för att bekämpa och förhindra människohandel (2) och därmed sammanhängande former av utnyttjande. Gruppen ska också beakta genusaspekter.

Kommissionen inbjuder därför till en ansökningsomgång som ska ligga till grund för en förteckning över personer som kan ingå i expertgruppen.

1.

Expertgruppen ska bestå av 21 personligen utnämnda medlemmar som i enlighet med artikel 3 i beslutet ska vara kvalificerade personer utsedda av kommissionen.

För att komma i fråga som expert måste den sökande inneha eller ha innehaft en post hos någon av de intressenter som nämns i kommissionsbeslutet i fråga. De sökande förväntas ha

erforderliga kunskaper och erfarenheter på de områden som omfattas av politiken för att förebygga och bekämpa människohandel inom vilka de kan komma ombes att bistå,

mycket goda yrkeskunskaper inom området bekämpning av människohandel och minst fem års relevant yrkeserfarenhet,

lämpliga språkkunskaper, inbegripet dokumenterad förmåga att arbeta på det engelska språket.

Dessa kunskaper kommer att bedömas på grundval av de uppgifter som lämnas i meritförteckningen och ansökningsformuläret.

2.

Kommissionen kommer att pröva ansökningarna utifrån följande kriterier:

Dokumenterad förmåga och erfarenhet, både på EU-nivå och internationell nivå, inom alla områden som rör bekämpning av människohandel.

Behovet av att uppnå en balanserad sammansättning av expertgruppen när det gäller de sökandes representativitet, kön och geografiska ursprung.

Behovet av att uppnå en balanserad sammansättning av sakkunskapen när det gäller olika former av människohandel, bland annat arbetskraftsutnyttjande och sexuellt utnyttjande, och när det gäller olika aspekter, till exempel förebyggande, lagföring och stöd till brottsoffer, samt på områdena mänskliga rättigheter, barns rättigheter, straffrätt, arbetskraft och migration.

Behovet av att främja kontinuitet i förhållande till den föregående expertgruppens arbete (den expertgrupp för frågor om människohandel som inrättades genom rådets beslut av den 25 mars 2003).

Medlemmarna i expertgruppen måste vara medborgare i en av Europeiska unionens medlemsstater eller, i tillämpliga fall, i en anslutande stat eller ett EES-land (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet).

Ansökningar kan endast lämnas på standardansökningsformuläret (se bilaga 1) och standardmeritförteckningen (se bilaga 2). De sökande ombeds att i sin ansökan tydligt ange vilken särskild sakkunskap de har inom området människohandel.

Med tanke på EU-institutionernas öppenhetspolitik och kravet på att allmänheten ska ha tillgång till uppgifter om vem som arbetar som expert inom den berörda institutionen och vilka kvalifikationer han eller hon har, kommer allmänna personuppgifter att vara offentligt tillgängliga (3), i enlighet med förordning (EG) nr 45/2001 (4), i registret över expertgrupper till dess att medlemskapet upphör eller en begäran läggs fram om att uppgifterna ska raderas.

3.

De undertecknade ansökningarna ska sändas senast den 15 februari 2008, antingen med e-post eller brev, till följande adress:

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för rättvisa, frihet och säkerhet

Sekretariatet enhet D2

LX 46 3/131

B-1049 Bryssel

JLS-ANTITRAFFICKING@ec.europa.eu

4.

De personligen utnämnda medlemmarna ska utses av kommissionen för en treårsperiod, vilken kan förlängas. De ska avge oberoende yttranden till kommissionen som är fria från påverkan utifrån och iaktta den bestämmelse om sekretess som anges i artikel 4 i kommissionens beslut om inrättande av expertgruppen.

5.

Kommissionen kommer att ersätta utgifter för resor och uppehälle i samband med expertgruppens verksamhet, i enlighet med kommissionens gällande regler. Medlemmarna ska dock inte ersättas för fullgörandet av sina uppgifter.

6.

Förteckningen över medlemmarna i expertgruppen kommer att offentliggöras på webbplatsen för generaldirektoratet för rättvisa, frihet och säkerhet och i Europeiska unionens officiella tidning. Namnen på medlemmarna samlas in, behandlas och offentliggörs i enlighet med bestämmelserna i förordning (EG) nr 45/2001.

7.

För ytterligare upplysningar hänvisas till Enikő Felföldi, direktanknytning (32-2) 29 54 933, fax (32-2) 29 67 633, e-postadress: eniko.felfoldi@ec.europa.eu.


(1)  EUT L 277, 20.10.2007, s. 29.

(2)  EUT C 311, 9.12.2005, s. 1.

(3)  Uppgifterna kommer att offentliggöras i registret över expertgrupper: http://ec.europa.eu/secretariat_general/regexp/

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (EGT L 8, 12.1.2001, s. 1).


BILAGA 1

Image

Image

Image


BILAGA 2

Image

Image


FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV DEN GEMENSAMMA HANDELSPOLITIKEN

Kommissionen

19.1.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 14/34


Meddelande om ansökan enligt artikel 30 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG

Ansökan från en medlemsstat

(2008/C 14/11)

Den 10 januari 2008 mottog kommissionen en ansökan i enlighet med artikel 30.4 i europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid upphandling på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (försörjningsdirektivet) (1). Den första arbetsdagen efter mottagandet av ansökan är den 11 januari 2008.

Ansökan, som kommer från Republiken Österrike, avser produktion av elektricitet i detta land. I nämnda artikel 30 föreskrivs att direktiv 2004/17/EG inte är tillämpligt om den aktuella verksamheten är direkt konkurrensutsatt på marknader med fritt tillträde. Granskningen av huruvida dessa villkor är uppfyllda skall uteslutande ske enligt direktiv 2004/17/EG och påverkar inte tillämpningen av konkurrensreglerna

Kommissionen skall inom en tidsfrist av tre månader räknat från ovannämnda arbetsdag fatta beslut rörande denna ansökan. Tidsfristen löper således ut den 11 april 2008.

Bestämmelserna i ovan nämnda artikel 30.4 tredje stycket är inte tillämpliga. Därför kan den tidsfrist som kommissionen förfogar över eventuellt förlängas med tre månader. Om en sådan förlängning äger rum, skall den offentliggöras.


(1)  EUT L 134, 30.4.2004, s. 1.


FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

Kommissionen

19.1.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 14/35


Förhandsanmälan av en koncentration

(Ärende COMP/M.4941 – Henkel/Adhesives and Electronic Materials Business)

(Text av betydelse för EES)

(2008/C 14/12)

1.

Kommissionen mottog den 11 januari 2008 en anmälan om en föreslagen koncentration enligt artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1), genom vilken företaget Henkel KGaA (Henkel, Tyskland), på det sätt som avses i artikel 3.1 b i förordningen, förvärvar fullständig kontroll över den verksamhet inom bindemedel och elektroniskt material (A&E Business) som företaget Akzo Nobel N.V. (Akzo, Nederländerna) nyligen förvärvade från Imperial Chemical Industries PLC (ICI, Storbritannien), genom förvärv av aktier. A & E Business är för närvarande en del av National Starch and Chemical Company, inom ICI.

2.

De berörda företagen bedriver följande affärsverksamhet:

Henkel: Produktion och tillhandahållande av tvätt- och hushållsprodukter, skönhetsvårds- och kroppsvårdsprodukter, bindemedel, fogmassa samt ytbehandlingsprodukter,

A&E Business: Produktion och tillhandahållande av bindemedel och elektroniskt material för industrin samt ytbehandlingsprodukter för industrin.

3.

Kommissionen har vid en preliminär granskning kommit fram till att den anmälda koncentrationen kan omfattas av förordning (EG) nr 139/2004, dock med det förbehållet att ett slutligt beslut i denna fråga fattas senare.

4.

Kommissionen uppmanar berörda tredje parter att till den lämna eventuella synpunkter på den föreslagna koncentrationen.

Synpunkterna ska ha kommit in till kommissionen senast tio dagar efter detta offentliggörande. Synpunkterna kan sändas till kommissionen per fax ((32-2) 296 43 01 eller 296 72 44) eller per post, med angivande av referens COMP/M.4941 – Henkel/Adhesives and Electronic Materials Business, till

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för konkurrens

Registreringsenheten för företagskoncentrationer

J-70

B-1049 Bryssel


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1.


19.1.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 14/36


Förhandsanmälan av en koncentration

(Ärende COMP/M.5003 – REWE/UAB Palink)

Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande

(Text av betydelse för EES)

(2008/C 14/13)

1.

Kommissionen mottog den 10 januari 2008 en anmälan om en föreslagen koncentration enligt artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1), genom vilken företaget REWE-Beteiligungs-Holding International GmbH (REWE International, Tyskland), som ingår i REWE–koncernen (REWE, Tyskland), på det sätt som avses i artikel 3.1 b i förordningen förvärvar fullständig kontroll över UAB Palink (Litauen) genom förvärv av aktier.

2.

De berörda företagen bedriver följande affärsverksamhet:

REWE: Parti- och detaljhandelsverksamhet med livsmedel och andra varor (inbegripet livsmedelsaffärer, lågrpisbutiker, fackhandel), rese- och turismnäring, främst i Tyskland,

UAB Palink: Detaljhandelsverksamhet med livsmedel och andra varor i Litauen och Lettland.

3.

Kommissionen har vid en preliminär granskning kommit fram till att den anmälda koncentrationen kan omfattas av förordning (EG) nr 139/2004, dock med det förbehållet att ett slutligt beslut i denna fråga fattas senare. Det bör noteras att detta ärende kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande, i enlighet med kommissionens tillkännagivande om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004 (2).

4.

Kommissionen uppmanar berörda tredje parter att till den lämna eventuella synpunkter på den föreslagna koncentrationen.

Synpunkterna ska ha kommit in till kommissionen senast tio dagar efter detta offentliggörande. Synpunkterna kan sändas till kommissionen per fax ((32-2) 296 43 01 eller 296 72 44) eller per post, med angivande av referens COMP/M.5003 – REWE/UAB Palink, till

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för konkurrens

Registreringsenheten för företagskoncentrationer

J-70

B-1049 Bryssel


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1.

(2)  EUT C 56, 5.3.2005, s. 32.


19.1.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 14/37


Förhandsanmälan av en koncentration

(Ärende COMP/M.4961 – Cookson/Foseco)

(Text av betydelse för EES)

(2008/C 14/14)

1.

Kommissionen mottog den 15 januari 2008 en anmälan om en föreslagen koncentration enligt artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1), genom vilken företaget Cookson plc (Cookson, Storbritannien), på det sätt som avses i artikel 3.1 b i förordningen, förvärvar fullständig kontroll över företaget Foseco plc (Foseco, Storbritannien) genom ett offentligt bud tillkännagivet den 11 oktober 2007.

2.

De berörda företagen bedriver följande affärsverksamhet:

Cookson: Materialvetenskapsföretag verksamt över hela världen inom keramik-, elektronik- och ädelmetallindustrin. Cooksons keramikdivision tillhandahåller huvudsakligen eldfasta material till ett antal olika industribranscher såsom järn- och stålindustrin, och, i mindre utsträckning, teknisk keramik (särskilt filter) till glas-, solkrafts- och gjuteriindustrin,

Foseco: Levererar huvudsakligen förbrukningsartiklar för användning i gjuterier (t.ex. filter) och, i mindre utsträckning, eldfasta material för användning inom järn- och stålindustrin. Företaget är verksamt över hela världen.

3.

Kommissionen har vid en preliminär granskning kommit fram till att den anmälda koncentrationen kan omfattas av förordning (EG) nr 139/2004, dock med det förbehållet att ett slutligt beslut i denna fråga fattas senare.

4.

Kommissionen uppmanar berörda tredje parter att till den lämna eventuella synpunkter på den föreslagna koncentrationen.

Synpunkterna ska ha kommit in till kommissionen senast tio dagar efter detta offentliggörande. Synpunkterna kan sändas till kommissionen per fax ((32-2) 296 43 01 eller 296 72 44) eller per post, med angivande av referens COMP/M.4961 – Cookson/Foseco, till

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för konkurrens

Registreringsenheten för företagskoncentrationer

J-70

B-1049 Bryssel


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1.


19.1.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 14/38


Förhandsanmälan av en koncentration

(Ärende COMP/M.4968 – Reitan/SAS/NSB/Marked/Vizz/Travel)

Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande

(Text av betydelse för EES)

(2008/C 14/15)

1.

Kommissionen mottog den 7 januari 2008 en anmälan om en föreslagen koncentration enligt artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1), genom vilken företagen Reitan Servicehandel AS (Reitan, som tillhör Reitan-koncernen, Norge), SAS AB (SAS, Sverige), Norges Statsbaner AS (NSB, Norge), Marked AS (Marked, Norge) och Vizz AS (Vizz, Norge), på det sätt som avses i artikel 3.1 b i förordningen förvärvar gemensam kontroll över företaget Travel AS (Travel, Norge) genom förvärv av aktier och andra medel.

2.

De berörda företagen bedriver följande affärsverksamhet:

Reitan: Franchising av lågpris- och närbutiker,

SAS: Flygtransport,

NSB: Järnvägs- och busstransport,

Marked: Ingen verksamhet,

Vizz: Ingen verksamhet,

Travel: IT-tjänster i samband med bokning av resetjänster.

3.

Kommissionen har vid en preliminär granskning kommit fram till att den anmälda koncentrationen kan omfattas av förordning (EG) nr 139/2004, dock med det förbehållet att ett slutligt beslut i denna fråga fattas senare. Det bör noteras att detta ärende kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande, i enlighet med kommissionens tillkännagivande om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004 (2).

4.

Kommissionen uppmanar berörda tredje parter att till den lämna eventuella synpunkter på den föreslagna koncentrationen.

Synpunkterna ska ha kommit in till kommissionen senast tio dagar efter detta offentliggörande. Synpunkterna kan sändas till kommissionen per fax ((32-2) 296 43 01 eller 296 72 44) eller per post, med angivande av referens COMP/M. M.4968 – Reitan/SAS/NSB/Marked/Vizz/Travel, till

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för konkurrens

Registreringsenheten för företagskoncentrationer

J-70

B-1049 Bryssel


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1.

(2)  EUT C 56, 5.3.2005, s. 32.