ISSN 1725-2504

Europeiska unionens

officiella tidning

C 8

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

51 årgången
12 januari 2008


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN

 

Domstolen

2008/C 008/01

Domstolens senaste offentliggörande i Europeiska unionens officiella tidning
EUT C 315, 22.12.2007

1

 

V   Yttranden

 

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

 

Domstolen

2008/C 008/02

Mål C-525/04 P: Domstolens dom (första avdelningen) av den 22 november 2007 – Konungariket Spanien mot Europeiska gemenskapernas kommission och Lenzing AG (Överklagande – Statligt stöd – Underlåtenhet att kräva betalning för avgifter, dröjsmålsränta och tilläggsavgifter för upplupen ränta – Upptagande till sakprövning – Kriteriet privat borgenär)

2

2008/C 008/03

Mål C-260/05 P: Domstolens dom (första avdelningen) av den 22 november 2007 – Sniace, SA mot Europeiska gemenskapernas kommission, Republiken Österrike, Lenzing Fibers GmbH (tidigare Lenzing Lyocell GmbH & Co. KG) och delstaten Burgenland (Överklagande – Statligt stöd – Upptagande till sakprövning – Sökanden berörs personligen av rättsakten)

2

2008/C 008/04

Mål C-319/05: Domstolens dom (första avdelningen) av den 15 november 2007 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Förbundsrepubliken Tyskland (Talan om fördragsbrott – Artiklarna 28 EG och 30 EG – Direktiv 2001/83/EG – Vitlökspreparat i kapselform – Preparat som lagligen säljs som kosttillskott i vissa medlemsstater – Preparat som klassificeras som läkemedel i importmedlemsstaten – Begreppet läkemedel – Hinder – Motivering – Folkhälsa – Proportionalitet)

3

2008/C 008/05

Mål C-330/05: Domstolens dom (första avdelningen) av den 15 november 2007 (Begäran om förhandsavgörande från Hovrätten för Övre Norrland – Sverige) – Brottmål/Fredrik Granberg (Punktskatter – Mineraloljor – Ovanliga transportsätt)

3

2008/C 008/06

Mål C-162/06: Domstolens dom (första avdelningen) av den 15 november 2007 (Begäran om förhandsavgörande från Tribunal Supremo) – International Mail Spain SL mot Administración del Estado, Correos (Direktiv 97/67/EG – Gemensamma regler för utvecklingen av gemenskapens inre marknad för posttjänster – Liberalisering av posttjänster – Möjlighet att i den utsträckning som är nödvändig för att säkerställa att de samhällsomfattande tjänsterna upprätthålls låta gränsöverskridande post omfattas av monopol för den som tillhandahåller samhällsomfattande posttjänster)

4

2008/C 008/07

Mål C-59/07: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 15 november 2007 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Konungariket Spanien (Fördragsbrott – Direktiv 2003/109/EG – Varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning – Underlåtenhet att införliva inom den föreskrivna fristen)

4

2008/C 008/08

Mål C-465/07: Begäran om förhandsavgörande framställd av Nederlandse Raad van State den 17 oktober 2007 – M. och N. Elgafaji samt Staatssecretaris van Justitie

5

2008/C 008/09

Mål C-466/07: Begäran om förhandsavgörande framställd av Landesarbeitsgericht Düsseldorf (Tyskland) den 22 oktober 2007 – Dietmar Klarenberg mot Ferrotron Technologies GmbH

5

2008/C 008/10

Mål C-469/07: Talan väckt den 22 oktober 2007 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Storhertigdömet Luxemburg

6

2008/C 008/11

Mål C-477/07: Begäran om förhandsavgörande framställd av Hof van Beroep te Antwerpen (Belgien) den 29 oktober 2007 – Gerlach & Co. NV mot Belgische Staat

6

2008/C 008/12

Mål C-482/07: Begäran om förhandsavgörande framställd av Rechtbank te 's-Gravenhage (Nederländerna) den 2 november 2007 – AHP Manufacturing B.V. mot Bureau voor het Industriële Eigendom, även känt under firma Octrooicentrum Nederland

6

2008/C 008/13

Mål C-483/07 P: Överklagande ingett den 5 november 2007 av Galileo Lebensmittel GmbH & Co. KG av den dom som förstainstansrätten (andra avdelningen) meddelade den 28 augusti 2007 i mål T-46/06, Galileo Lebensmittel GmbH & Co. KG mot Europeiska gemenskapernas kommission

7

2008/C 008/14

Mål C-484/07: Begäran om förhandsavgörande framställd av Rechtbank te 's-Grevenhage, zittinghoudende te Roermond (Nederländerna) den 31 oktober 2007 – Fatma Pehlivan mot Staatssecretaris van Justitie

8

2008/C 008/15

Mål C-487/07: Begäran om förhandsavgörande framställd av Court of Appeal (Civil Division) (Förenade kungariket) den 5 november 2007 – L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie mot Bellure NV, Malaika Investments Ltd (som verkar under firman Honey pot cosmetic & Perfumery Sales), Starion International Ltd

8

2008/C 008/16

Mål C-488/07: Begäran om förhandsavgörande framställd av Court of Session (Skottland, Förenade kungariket) den 5 november 2007 – Royal Bank of Scotland plc mot Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs

9

2008/C 008/17

Mål C-494/07: Talan väckt den 12 november 2007 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Republiken Grekland

10

2008/C 008/18

Mål C-507/07: Talan väckt den 20 november 2007 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Republiken Frankrike

10

 

Förstainstansrätten

2008/C 008/19

Förenade målen T-3/00 och T-337/04: Förstainstansrättens dom av den 27 november 2007 – Pitsiorlas mot rådet och ECB (Tillgång till handlingar – Basel/Nyborg-avtalet – Talan om ogiltigförklaring – Rättsakter mot vilka talan kan väckas – Motivering – Invändning om rättsstridighet – Beslut 93/731/EG – Europeiska centralbankens arbetsordning – Skadeståndstalan – Gemenskapens utomobligatoriska skadeståndsansvar för otillåtet handlande av dess organ – Skada – Orsakssamband)

11

2008/C 008/20

Mål T-205/04: Förstainstansrättens dom av den 20 november 2007 – Alessandro Ianniello mot kommissionen (Personalmål – Tjänstemän – Rapport om karriärutveckling – Utvärderingsomgång 2001/2002 – Talan om ogiltigförklaring – Talan om skadestånd)

11

2008/C 008/21

Mål T-308/04: Förstainstansrättens dom av den 20 november 2007 – Ianniello mot kommissionen (Personalmål – Tjänstemän – Rapport om karriärutveckling – Bedömningsförfarandet 2001/2002 – Talan om ogiltigförklaring – Skadeståndstalan)

12

2008/C 008/22

Mål T-103/05: Förstainstansrättens dom av den 20 november 2007 – P mot kommissionen (Tjänstemän – Lön – Otillåten frånvaro – Avdrag på lönen – Artikel 59 i tjänsteföreskrifterna – Läkarintyg)

12

2008/C 008/23

Mål T-214/05: Förstainstansrättens dom av den 28 november 2007 – Vounakis mot kommissionen (Personalmål – Tjänstemän – Rapport om karriärutveckling – Bedömningsåret 2003 – Fastställande av de syften som skall uppnås – Motiveringsskyldighet – Bristande överensstämmelse mellan betygen och kommentarerna – Uppenbart oriktig bedömning)

12

2008/C 008/24

Mål T-434/05: Förstainstansrättens dom av den 27 november 2007 – Gateway mot harmoniseringsbyrån – Fujitsu Siemens Computers (ACTIVY Media Gateway) (Gemenskapsvarumärke – Invändningsförfarande – Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket ACTIVY Media Gateway – Äldre ord- och figurmärkena Gateway och GATEWAY registrerade som gemenskapsvarumärken och nationella varumärken – Absoluta registreringshinder – Risk för förväxling föreligger inte – Känneteckenslikhet föreligger inte – Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 40/94 – Artikel 8.5 i förordning nr 40/94)

13

2008/C 008/25

Mål T-458/05: Förstainstansrättens dom av den 20 november 2007 – Tegometall International AG mot harmoniseringsbyrån – Wuppermann (TEK) (Gemenskapsvarumärke – Ogiltighetsförfarande – Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket TEK – Föremål för talan – Iakttagande av rätten till försvar – Absoluta registreringshinder – Beskrivande karaktär – Artikel 7.1 b, c och g och artikel 51.1 a i förordning (EG) 40/94)

13

2008/C 008/26

Mål T-111/06: Förstainstansrättens dom av den 21 november 2007 – Wesergold Getränkeindustrie mot harmoniseringsbyrån – Lidl Stiftung (VITAL FIT) (Gemenskapsvarumärke – Invändningsförfarande – Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av figurmärket VITAL FIT – Det äldre nationella ordmärket VITAFIT – Relativt registreringshinder – Risk för förväxling – Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 40/94 – Rätten att yttra sig – Motiveringsskyldighet)

14

2008/C 008/27

Mål T-149/06: Förstainstansrättens dom av den 20 november 2007 – Castellani mot harmoniseringsbyrån – Markant Handels und Service – CASTELLANI (Gemenskapsvarumärke – Invändningsförfarande – Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av figurmärket CASTELLANI – De äldre nationella ordmärkena CASTELLUM och CASTELLUCA – Relativt registreringshinder – Risk för förväxling – Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 40/94)

14

2008/C 008/28

Mål T-418/05: Förstainstansrättens beslut av den 22 november 2007 – Investire Partecipazioni SpA mot Europeiska gemenskapernas kommission (Talan om ogiltigförklaring – ERUF – Rättsakt mot vilken talan inte kan väckas – Förberedande rättsakt – Avvisning)

15

2008/C 008/29

Mål T-102/06: Förstainstansrättens beslut av den 22 november 2007 – Investire Partecipazioni mot Europeiska gemenskapernas kommission (Talan om ogiltigförklaring – ERUF – Nedsättning av finansiellt stöd – Direkt inverkan föreligger inte – Avvisning)

15

2008/C 008/30

Mål T-183/07 R: Beslut meddelat av förstainstansrättens ordförande den 9 november 2007 – Polen mot kommissionen (Begäran om uppskov med verkställigheten – Direktiv 2003/87/EG – System för handel med utsläppsrätter för växthusgaser – Nationell plan över tilldelning av utsläppsrätter för växthusgaser som anmälts av Polen för perioden år 2008-2012 – Kommissionens avvisningsbeslut – Ansökan om uppskov med verkställigheten – Krav på skyndsamhet föreligger inte)

16

2008/C 008/31

Mål T-215/07 R: Beslut meddelat av förstainstansrättens ordförande den 15 november 2007 Donnici mot parlamentet (Interimistiskt förfarande – Beslut av Europaparlamentet – Valprövning – Ogiltighet av mandat i Europaparlamentet till följd av att nationell vallag tillämpas – Begäran om uppskov med verkställigheten – Upptagande till sakprövning – Fumus boni juris – Krav på skyndsamhet – Intresseavvägning)

16

2008/C 008/32

Mål T-398/07: Talan väckt den 31 oktober 2007 – Spanien mot kommissionen

17

2008/C 008/33

Mål T-401/07: Talan väckt den 2 november 2007 – Caixa Geral de Depósitos SA mot Europeiska gemenskapernas kommission

17

2008/C 008/34

Mål T-402/07: Talan väckt den 6 november 2007 – Kaul mot harmoniseringsbyrån – Bayer (ARCOL)

19

2008/C 008/35

Mål T-403/07: Talan väckt den 8 november 2007 – Union Nationale de l'Apiculture Française m.fl. mot kommissionen

19

2008/C 008/36

Mål T-404/07: Talan väckt den 8 november 2007 – Ryanair Ltd mot Europeiska gemenskapernas domstol

20

2008/C 008/37

Mål T-405/07: Talan väckt den 14 november 2007 – Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Centre Est Europe mot harmoniseringsbyrån (P@YWEB CARD)

21

2008/C 008/38

Mål T-406/07: Talan väckt den 14 november 2007 – Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Centre Est Europe mot harmoniseringsbyrån (PAYWEB CARD)

21

2008/C 008/39

Mål T-407/07: Talan väckt den 8 november 2007 – CMB och Christof mot kommissionen och Europeiska byrån för återuppbyggnad

22

2008/C 008/40

Mål T-408/07: Talan väckt den 7 november 2007 – Crunch Fitness International mot harmoniseringsbyrån – ILG (CRUNCH)

22

2008/C 008/41

Mål T-409/07: Talan väckt den 16 november 2007 – Cohausz mot harmoniseringsbyrån – Izquierdo Faces (acopat)

23

2008/C 008/42

Mål T-410/07: Talan väckt den 16 november 2007 – Jurado Hermanos mot harmoniseringsbyrån (JURADO)

23

2008/C 008/43

Mål T-411/07: Talan väckt den 19 november 2007 – Aer Lingus Group mot kommissionen

24

2008/C 008/44

Mål T-413/07: Talan väckt den 14 november 2007 – Bayern Innovativ mot harmoniseringsbyrån – Life Sciences Partners Perstock (LifeScience)

24

2008/C 008/45

Mål T-415/07: Talan väckt den 21 november 2007 – RedEnvelope mot harmoniseringsbyrån – Red Letter Days (redENVELOPE)

25

2008/C 008/46

Mål T-416/07: Talan väckt den 21 november 2007 – RedEnvelope mot harmoniseringsbyrån – Red Letter Days (REDENVELOPE)

26

2008/C 008/47

Mål T-417/07: Talan väckt den 16 november 2007 – Lodato & C. mot kommissionen

26

2008/C 008/48

Mål T-418/07: Talan väckt den 19 november 2007 – LIBRO mot harmoniseringsbyrån – Causley (LiBRO)

27

2008/C 008/49

Mål T-419/07: Talan väckt den 19 november 2007 – Okalux mot harmoniseringsbyrån – Messe Düsseldorf (OKATECH)

27

2008/C 008/50

Mål T-423/07: Talan väckt den 15 november 2007 – Ryanair Ltd mot Europeiska gemenskapernas kommission

28

2008/C 008/51

Mål T-424/07: Talan väckt den 20 november 2007 – Pioneer Hi-Bred International mot harmoniseringsbyrån (OPTIMUM)

29

 

Europeiska unionens personaldomstol

2008/C 008/52

Mål F-67/05: Personaldomstolens (andra avdelningen) dom av den 22 november 2007 – Michail mot kommissionen (Personalmål – Tjänsteman – Utvärderingsomgång – Rapport om karriärutveckling – 2003 års utvärderingsomgång – Talan om ogiltigförklaring – Skadeståndstalan)

30

2008/C 008/53

Mål F-34/06: Personaldomstolens dom (andra avdelningen) av den 22 november 2007 – Michail mot kommissionen (Personalmål – Tjänstemän – Utvärdering – Rapport om karriärutveckling – Bedömningsåret 2004 – Talan om ogiltigförklaring – Skadeståndstalan)

30

2008/C 008/54

Mål F-109/06: Personaldomstolens dom av den 22 november 2007 – Dittert mot kommissionen (Personalmål – Tjänstemän – Befordran – Prioritetspoäng – Ofullständig personakt – Underlåtenhet att beakta prioritetspoängen i den datoriserade befordringsakten Sysper 2 – Teknisk incident – Befordringskommitté A* – Tilldelande av ett lägre antal befordringspoäng än det som den överordnade föreslog)

31

2008/C 008/55

Mål F-110/06: Personaldomstolens dom av den 22 november 2007 – Carpi Badía mot kommissionen (Personalmål – Tjänstemän – Befordran – Prioritetspoäng – Ofullständig personalakt – Underlåtenhet att beakta prioritetspoängen i den datoriserade befordringsakten Sysper 2 – Teknisk incident – Befordringskommitté A* – Tilldelande av ett lägre antal befordringspoäng än det som den överordnade föreslog)

31

2008/C 008/56

Mål F-128/07: Talan väckt den 31 oktober 2007 – Menidiatis mot kommissionen

32

2008/C 008/57

Mål F-129/07: Talan väckt den 31 oktober 2007 – Georges-Stavros Kremlis mot Europeiska gemenskapernas kommission

32

2008/C 008/58

Mål F-130/07: Talan väckt den 31 oktober 2007 – Fiorella Vinci mot Europeiska centralbanken

32

SV

 


IV Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN

Domstolen

12.1.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 8/1


(2008/C 8/01)

Domstolens senaste offentliggörande i Europeiska unionens officiella tidning

EUT C 315, 22.12.2007

Senaste listan över offentliggöranden

EUT C 297, 8.12.2007

EUT C 283, 24.11.2007

EUT C 269, 10.11.2007

EUT C 247, 20.10.2007

EUT C 235, 6.10.2007

EUT C 223, 22.9.2007

Dessa texter är tillgängliga på:

 

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Yttranden

DOMSTOLSFÖRFARANDEN

Domstolen

12.1.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 8/2


Domstolens dom (första avdelningen) av den 22 november 2007 – Konungariket Spanien mot Europeiska gemenskapernas kommission och Lenzing AG

(Mål C-525/04 P) (1)

(Överklagande - Statligt stöd - Underlåtenhet att kräva betalning för avgifter, dröjsmålsränta och tilläggsavgifter för upplupen ränta - Upptagande till sakprövning - Kriteriet privat borgenär)

(2008/C 8/02)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Klagande: Konungariket Spanien (ombud: J.M Rodríguez Cárcamo)

Övriga parter i målet: Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: V. Kreuschitz och J.L. Buendía Sierra, samt M. Núñez-Müller, Rechtsanwalt) och Lenzing AG (ombud: U. Soltész, Rechtsanwalt)

Saken

Överklagande av den dom som Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt (femte avdelningen i utökad sammansättning) har meddelat den 21 oktober 2004 i mål T-36/99, Lenzing AG mot Europeiska gemenskapernas kommission, i vilken förstainstansrätten ogiltigförklarade artikel 1.1 i kommissionens beslut 1999/395/EG av den 28 oktober 1998 om statligt stöd som de spanska myndigheterna beviljat Sniace SA, Torrelavega, Kantabrien (EGT L 149, s. 40), i dess ändrade lydelse enligt kommissionens beslut 2001/43/EG av den 20 september 2000 (EGT L 11, 2001, s. 46) – Upptagande till sakprövning av en talan om ogiltigförklaring som har väckts av ett företag som är konkurrent till det företag som är mottagare av stödet – Begreppet personligen berörd av det omtvistade beslutet – Avtal om omfördelning och återbetalning av skulder – Kriterier för privat borgenär

Domslut

1)

Överklagandet ogillas.

2)

Konungsriket Spanien skall bära sin rättegångskostnad och ersätta den rättegångskostnad som Lenzing AG haft.

3)

Europeiska gemenskapernas kommission skall bära sin rättegångskostnad.


(1)  EUT C 69, 19.3.2005.


12.1.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 8/2


Domstolens dom (första avdelningen) av den 22 november 2007 – Sniace, SA mot Europeiska gemenskapernas kommission, Republiken Österrike, Lenzing Fibers GmbH (tidigare Lenzing Lyocell GmbH & Co. KG) och delstaten Burgenland

(Mål C-260/05 P) (1)

(Överklagande - Statligt stöd - Upptagande till sakprövning - Sökanden berörs personligen av rättsakten)

(2008/C 8/03)

Rättegångsspråk: spanska

Parter

Klagande: Sniace, SA (ombud: J. Baró Fuentes)

Övriga parter i målet: Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: V. Kreuschitz och J.L. Buendía Sierra) Republiken Österrike (ombud: H. Dossi) Lenzing Fibers GmbH, tidigare Lenzing Lyocell GmbH & Co. KG (ombud: U. Soltész, Rechtsanwalt), och delstaten Burgenland, (ombud: U. Soltész, Rechtsanwalt)

Saken

Överklagande av den dom som Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt (femte avdelningen i utökad sammansättning) meddelade den 14 april 2005 i mål T-88/01: Sniace mot kommissionen, genom vilken förstainstansrätten avvisade sökandens talan om ogiltigförklaring av kommissionens beslut 2001/102/EG av den 19 juli 2000 om det statliga stöd som Österrike beviljat Lenzing Lyocell GmbH & Co. KG (EGT L 38, 2001, s. 33).

Domslut

1)

Överklagandet ogillas.

2)

Sniace SA skall ersätta rättegångskostnaderna.

3)

Republiken Österrike skall bära sin rättegångskostnad.


(1)  EUT C 193, 6.8.2005.


12.1.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 8/3


Domstolens dom (första avdelningen) av den 15 november 2007 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Förbundsrepubliken Tyskland

(Mål C-319/05) (1)

(Talan om fördragsbrott - Artiklarna 28 EG och 30 EG - Direktiv 2001/83/EG - Vitlökspreparat i kapselform - Preparat som lagligen säljs som kosttillskott i vissa medlemsstater - Preparat som klassificeras som läkemedel i importmedlemsstaten - Begreppet läkemedel - Hinder - Motivering - Folkhälsa - Proportionalitet)

(2008/C 8/04)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: B. Stromsky och B. Schima)

Svarande: Förbundsrepubliken Tyskland (ombud: M. Lumma och C. Schulze-Bahr)

Saken

Fördragsbrott – Åsidosättande av artiklarna 28 EG och 30 EG – Nationell administrativ praxis att klassificera vitlökspreparat i kapslar såsom läkemedel – Begreppet läkemedel enligt gemenskapsrätten

Domslut

1.

Förbundsrepubliken Tyskland har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artiklarna 28 EG och 30 EG genom att som läkemedel klassificera ett vitlökspreparat i kapselform, vilket inte motsvarar definitionen av läkemedel, i den mening som avses i artikel 1.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG av den 6 november 2001 om upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel.

2.

Förbundsrepubliken Tyskland skall ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 257, 15.10.2007.


12.1.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 8/3


Domstolens dom (första avdelningen) av den 15 november 2007 (Begäran om förhandsavgörande från Hovrätten för Övre Norrland – Sverige) – Brottmål/Fredrik Granberg

(Mål C-330/05) (1)

(Punktskatter - Mineraloljor - Ovanliga transportsätt)

(2008/C 8/05)

Rättegångsspråk: svenska

Hänskjutande domstol

Hovrätten för Övre Norrland

Tilltalad i brottmålet vid den nationella domstolen

Fredrik Granberg

Saken

Begäran om förhandsavgörande – Hovrätten för Övre Norrland – Tolkning av artikel 9.3 i rådets direktiv 92/12/EEG av den 25 februari 1992 om allmänna regler för punktskattepliktiga varor och om innehav, flyttning och övervakning av sådana varor (EGT L 76, s. 1; svensk specialutgåva, volym 2, s. 57) – Enskilda personers import av mineralolja som redan övergått till fri omsättning i en annan medlemsstat – Ovanligt transportsätt

Domslut

1)

Artikel 9.3 i rådets direktiv 92/12/EEG av den 25 februari 1992 om allmänna regler för punktskattepliktiga varor och om innehav, flyttning och övervakning av sådana varor, i dess lydelse enligt rådets direktiv 92/108/EEG av den 14 december 1992, medför inte någon möjlighet att generellt föreskriva att punktskatt skall tas ut i den medlemsstat där förbrukningen sker, i fall där en enskild person har förvärvat eldningsolja för eget bruk i en annan medlemsstat och själv har transporterat den till den medlemsstat där förbrukningen sker, oavsett på vilket sätt transporten sker.

2)

En enskild persons transport av 3 000 liter eldningsolja med hjälp av tre så kallade IBC-behållare i en skåpbils lastutrymme utgör en sådan förflyttning med ovanligt transportsätt som avses i artikel 9.3 i direktiv 92/12, i dess lydelse enligt direktiv 92/108.

3)

Artikel 7.4 i direktiv 92/12, i dess lydelse enligt direktiv 92/108, utgör inte hinder för att det i lagstiftningen i en destinationsmedlemsstat där punktskatt skall erläggas, vilket är tillåtet enligt artikel 9.3 i direktivet, föreskrivs en skyldighet för varje enskild person, som själv och för eget bruk i en annan medlemsstat, där den släppts för konsumtion, har förvärvat eldningsolja och förflyttar den själv till destinationsmedlemsstaten med ovanliga transportsätt i den mening som avses i artikel 9.3 i direktivet, att ställa säkerhet för betalningen av punktskatt samt att medföra ett ledsagardokument och bevis om ställande av säkerhet för punktskatt.


(1)  EUT C 271, 29.10.2005.


12.1.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 8/4


Domstolens dom (första avdelningen) av den 15 november 2007 (Begäran om förhandsavgörande från Tribunal Supremo) – International Mail Spain SL mot Administración del Estado, Correos

(Mål C-162/06) (1)

(Direktiv 97/67/EG - Gemensamma regler för utvecklingen av gemenskapens inre marknad för posttjänster - Liberalisering av posttjänster - Möjlighet att ’i den utsträckning som är nödvändig för att säkerställa att de samhällsomfattande tjänsterna upprätthålls’ låta gränsöverskridande post omfattas av monopol för den som tillhandahåller samhällsomfattande posttjänster)

(2008/C 8/06)

Rättegångsspråk: spanska

Hänskjutande domstol

Tribunal Supremo

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: International Mail Spain SL

Motpart: Administración del Estado, Correos

Saken

Begäran om förhandsavgörande – Tribunal Supremo – Tolkning av artikel 7.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 97/67/EG av den 15 december 1997 om gemensamma regler för utvecklingen av gemenskapens inre marknad för posttjänster och för förbättring av kvaliteten på tjänsterna, i dess lydelse före den ändring som införts genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/39/EG av den 10 juni 2002 – Posttjänster som förebehålls den som tillhandahåller samhällsomfattande tjänster – Gränsöverskridande posttjänster – Bedömningskriterier – Beaktas endast i den mån den ekonomiska balansen i den verksamhet som drivs av den som tillhandahåller den samhällsomfattande tjänsten skulle äventyras

Domslut

Artikel 7.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 97/67/EG av den 15 december 1997 om gemensamma regler för utvecklingen av gemenskapens inre marknad för posttjänster och för förbättring av kvaliteten på tjänsterna skall tolkas på så sätt att medlemsstaterna endast har rätt att låta gränsöverskridande post omfattas av monopol för den som tillhandahåller samhällsomfattande posttjänster, i den utsträckning de visar

att avsaknaden av ett sådant monopol skulle hindra fullgörandet av dessa samhällsomfattande tjänster, eller

att detta monopol är nödvändigt för att dessa tjänster skall kunna tillhandahållas på ekonomiskt godtagbara villkor.


(1)  EUT C 143, 17.6.2006.


12.1.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 8/4


Domstolens dom (femte avdelningen) av den 15 november 2007 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Konungariket Spanien

(Mål C-59/07) (1)

(Fördragsbrott - Direktiv 2003/109/EG - Varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning - Underlåtenhet att införliva inom den föreskrivna fristen)

(2008/C 8/07)

Rättegångsspråk: spanska

Parter

Sökande: Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: M. Condou-Durande och A. Alcover San Pedro)

Svarande: Konungariket Spanien (ombud: F. Díez Moreno)

Saken

Fördragsbrott – Underlåtenhet att inom den föreskrivna fristen vidta nödvändiga åtgärder för att följa rådets direktiv 2003/109/EG av den 25 november 2003 om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning (EUT L 16, s. 44)

Domslut

1)

Konungariket Spanien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt rådets direktiv 2003/109/EG av den 25 november 2003 om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning genom att inte inom den föreskrivna fristen anta de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa direktivet.

2)

Konungariket Spanien skall ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 69, 24.3.2007.


12.1.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 8/5


Begäran om förhandsavgörande framställd av Nederlandse Raad van State den 17 oktober 2007 – M. och N. Elgafaji samt Staatssecretaris van Justitie

(Mål C-465/07)

(2008/C 8/08)

Rättegångsspråk: nederländska

Hänskjutande domstol

Nederlandse Raad van State.

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: M. och N. Elgafaji samt Staatssecretaris van Justitie

Tolkningsfrågor

1)

Skall artikel 15, inledningen och c, i direktiv 2004/83/EG (1) om miniminormer för när tredjelandsmedborgare eller statslösa personer skall betraktas som flyktingar eller som personer som av andra skäl behöver internationellt skydd samt om dessa personers rättsliga ställning och om innehållet i det beviljade skyddet, tolkas så att bestämmelsen endast ger skydd i en situation som även omfattas av artikel 3 i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, så som denna tolkas i rättspraxis från Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna, eller ger förstnämnda bestämmelse, i jämförelse med artikel 3 i konventionen, ett kompletterande eller annat skydd?

2)

Om artikel 15, inledningen och c, i direktivet, i jämförelse med artikel 3 i konventionen ger ett kompletterande eller annat skydd, vilka kriterier skall i så fall användas för att bedöma huruvida en person som hävdar att han eller hon skall betecknas som skyddsbehövande i övrigt löper en verklig risk att utsättas för allvarligt och personligt hot på grund av urskillningslöst våld i den mening som avses i artikel 15, inledningen och c, jämförd med artikel 2, inledningen och e, i direktivet?


(1)  EUT L 304, s. 12.


12.1.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 8/5


Begäran om förhandsavgörande framställd av Landesarbeitsgericht Düsseldorf (Tyskland) den 22 oktober 2007 – Dietmar Klarenberg mot Ferrotron Technologies GmbH

(Mål C-466/07)

(2008/C 8/09)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Landesarbeitsgericht Düsseldorf (Tyskland).

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Dietmar Klarenberg

Motpart: Ferrotron Technologies GmbH

Tolkningsfråga

Är det fråga om en övergång av en del av ett företag eller en verksamhet till en annan arbetsgivare i den mening som avses i artikel 1.1a och b i rådets direktiv 2001/23/EG av den 12 mars 2001 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om skydd för arbetstagares rättigheter vid överlåtelse av företag, verksamheter eller delar av företag eller verksamheter (1) bara om den nya arbetsgivaren driver nämnda del av ett företag eller en verksamhet vidare som en organisatoriskt sett självständig del av ett företag eller en verksamhet?


(1)  EGT L 82, 12.3.2001, s. 16.


12.1.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 8/6


Talan väckt den 22 oktober 2007 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Storhertigdömet Luxemburg

(Mål C-469/07)

(2008/C 8/10)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: H. Kraemer)

Svarande: Storhertigdömet Luxemburg

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att domstolen skall

fastställa att Storhertigdömet Luxemburg har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 80.2 i rådets förordning (EG) nr 6/2002 av den 12 december 2001 om gemenskapsformgivning (1), genom att inte till kommissionen överlämna en förteckning över domstolar för gemenskapsformgivningar, och

förplikta Storhertigdömet Luxemburg att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Storhertigdömet Luxemburg har underlåtit att uppfylla sin skyldighet enligt artikel 80.2 i förordning (EG) nr 6/2002 enligt vilken varje medlemsstat senast den 6 mars 2005 skall överlämna en förteckning till kommissionen över domstolar för gemenskapsformgivningar vilken anger deras beteckning och geografiska behörighet.


(1)  EGT L 3, 2002, s. 1.


12.1.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 8/6


Begäran om förhandsavgörande framställd av Hof van Beroep te Antwerpen (Belgien) den 29 oktober 2007 – Gerlach & Co. NV mot Belgische Staat

(Mål C-477/07)

(2008/C 8/11)

Rättegångsspråk: nederländska

Hänskjutande domstol

Hof van Beroep te Antwerpen

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Gerlach & Co. NV

Motpart: Belgische Staat

Tolkningsfrågor

1)

Är den bokföring som anges i artikel 221.1 i gemenskapens tullkodex (antagen genom rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 (1) (nedan kallad tullkodexen) den bokföring som avses i artikel 217 i tullkodexen, vilken består av att tullmyndigheten för in tullbeloppet i bokföringen eller något annat likvärdigt medium, och skiljer sig denna bokföring från upptagandet av tullbeloppet i bokföringen av egna medel i den mening som avses i artikel 6 i rådets förordning (EEG, Euratom) nr 1552/1989 av den 29 maj 1989 om genomförande av beslut 88/376/EEG, Euratom om systemet för gemenskapernas egna medel (2) (nu artikel 6 i rådets förordning ([EG], Euratom) nr 1150/2000 av den 22 maj 2000 om genomförande av beslut [94/728/EG], Euratom om systemet för gemenskapernas egna medel (3))?

2)

Skall artikel 221.1 i tullkodexen tolkas så att om tullmyndigheten på lämpligt sätt underrättar gäldenären om ett tullbelopp, kan detta endast anses utgöra den underrättelse om tullbeloppet till gäldenären som avses i artikel 221.1 i tullkodexen om tullmyndigheten bokför tullbeloppet innan den underrättar gäldenären?

3)

Skall artikel 221.1 i tullkodexen tolkas så att om tullmyndigheten på lämpligt sätt underrättar gäldenären om tullbeloppet, dock utan att före underrättelsen bokföra tullbeloppet, kan tullbeloppet inte krävas in, och att tullmyndigheten för att trots allt kunna kräva in tullbeloppet på nytt på lämpligt sätt och inom gällande preskriptionstid måste underrätta gäldenären efter det att tullbeloppet har bokförts?


(1)  EGT L 302, s. 1 (svensk specialutgåva, område 2, volym 16, s. 4).

(2)  EGT L 155, s. 1 (svensk specialutgåva, område 1, volym 4, s. 41).

(3)  EGT L 130, s. 1.


12.1.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 8/6


Begäran om förhandsavgörande framställd av Rechtbank te 's-Gravenhage (Nederländerna) den 2 november 2007 – AHP Manufacturing B.V. mot Bureau voor het Industriële Eigendom, även känt under firma Octrooicentrum Nederland

(Mål C-482/07)

(2008/C 8/12)

Rättegångsspråk: nederländska

Hänskjutande domstol

Rechtbank te 's-Gravenhage

Parter i målet vid den nationella domstolen

Sökande: AHP Manufacturing B.V.

Svarande: Bureau voor het Industriële Eigendom, även känt under firma Octrooicentrum Nederland

Tolkningsfrågor

1)

Utgör rådets förordning (EEG) nr 1768/92 (1) av den 18 juni 1992 om införande av tilläggsskydd för läkemedel (EGT L 182, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 23, s. 78) och särskilt artikel 3.1 c i denna hinder mot att en innehavare av ett grundpatent meddelas tilläggsskydd för en produkt beträffande vilken ett eller flera tilläggsskydd har meddelats en eller flera innehavare av ett eller flera grundpatent vid den tidpunkt då ansökan inges?

2)

Leder Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1610/96 (2) av den 23 juli 1996 om införande av tilläggsskydd för växtskyddsmedel (EGT L 198, s. 30) och särskilt skäl 17 och artikel 3.2 andra meningen i denna till ett annat svar på den första frågan?

3)

Är det för svaret på de föregående frågorna av betydelse om den senast ingivna ansökan, liksom en eller flera tidigare ansökningar, har ingetts inom den frist som föreskrivs i artikel 7.1 i förordning (EEG) nr 1768/92 eller inom den frist som föreskrivs artikel 7.2 i förordning (EEG) nr 1768/92?

4)

Är det för svaret på de föregående frågorna av betydelse om den skyddstid som följer av att tilläggsskydd har meddelats i enlighet med artikel 13 i förordning (EEG) nr 1768/92 löper ut samtidigt som eller vid en senare tidpunkt än ett eller fler tilläggsskydd som har meddelats tidigare för samma produkt?

5)

Är det för svaret på de föregående frågorna av betydelse att förordning (EEG) nr 1768/92 inte innehåller några bestämmelser om inom vilken frist den behöriga myndighet som anges i artikel 9.1 i denna förordning skall pröva och slutligen bifalla en ansökan om tilläggsskydd, varvid olika handläggningstid hos de ifrågavarande myndigheterna i de olika medlemsstaterna kan leda till skillnader avseende möjligheterna att meddela tilläggsskydd?


(1)  EGT L 182, s. 1.

(2)  EGT L 198, s. 30.


12.1.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 8/7


Överklagande ingett den 5 november 2007 av Galileo Lebensmittel GmbH & Co. KG av den dom som förstainstansrätten (andra avdelningen) meddelade den 28 augusti 2007 i mål T-46/06, Galileo Lebensmittel GmbH & Co. KG mot Europeiska gemenskapernas kommission

(Mål C-483/07 P)

(2008/C 8/13)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Klagande: Galileo Lebensmittel GmbH & Co. KG (ombud: advokaten K. Bott)

Övrig part i målet: Europeiska gemenskapernas kommission

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen skall

1.

upphäva det beslut som Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt (andra avdelningen) fattat den 28 augusti 2007, och

2.

ogiltigförklara svarandens beslut att reservera domänen galileo.eu,

3.

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna i förevarande instans och i första instans, och

4.

endast i andra hand efter det andra och det tredje yrkandet, återförvisa målet till förstainstansrätten och förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna i förevarande instans.

Grunder och huvudargument

Klaganden har genom sitt överklagande gjort gällande att gemenskapsrätten (artikel 58 första stycket andra meningen i domstolens stadga), nämligen artikel 230 fjärde stycket EG, har åsidosatts. Enligt klaganden har förstainstansrätten åsidosatt gemenskapsrätten genom att avvisa klagandens talan med den motiveringen att denna senare inte är ”personligen berörd” av svarandens beslut att reservera domännamnet galileo.eu för sig själv, mot vilket talan har väckts. Mot bakgrund av den rättställning som tillkommer klaganden enligt förordning nr 874/2004 och mot bakgrund av den omständigheten att domännamnet galileo.eu är en omsättningsbar ekonomisk tillgång och endast kan tilldelas en enda gång, anser klaganden sig vara personligen berörd, i den mening som avses i domstolen rättspraxis, av kommissionens beslut att reservera domännamnet galileo.eu för sig själv.


12.1.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 8/8


Begäran om förhandsavgörande framställd av Rechtbank te 's-Grevenhage, zittinghoudende te Roermond (Nederländerna) den 31 oktober 2007 – Fatma Pehlivan mot Staatssecretaris van Justitie

(Mål C-484/07)

(2008/C 8/14)

Rättegångsspråk: nederländska

Hänskjutande domstol

Rechtbank te 's-Grevenhage, zittinghoudende te Roermond.

Parter i målet vid den nationella domstolen

Sökande: Fatma Pehlivan

Svarande: Staatssecretaris van Justitie

Tolkningsfrågor

1a)

Skall artikel 7 första stycket första strecksatsen i beslut nr 1/80 [av den 19 september 1980 om associeringens utveckling, som fattats av associeringsrådet, instiftat genom associeringsavtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Turkiet] tolkas så att denna artikel direkt skall tillämpas om en familjemedlem under tre år rent faktiskt sammanlever med en turkisk arbetstagare utan att de nationella myndigheterna under dessa tre år ifrågasätter nämnda familjemedlems uppehållsrätt

1b)

Hindrar artikel 7 första stycket första strecksatsen i beslut nr 1/80 en medlemsstat från att under dessa tre år föreskriva att rättigheterna enligt denna bestämmelse går förlorade om den berörda familjemedlemmen gifter sig, även om familjemedlemmen bor kvar hos den turkiska arbetstagaren?

2)

Hindrar artikel 7 första stycket första strecksatsen eller någon annan gemenskapsrättslig bestämmelse och/eller princip behöriga nationella myndigheter från att efter det att perioden på tre år har löpt ut retroaktivt ifrågasätta den berörda utlänningens uppehållsrätt på grundval av den nationella lagstiftningens bestämmelser beträffande frågan om det rör sig om en familjemedlem och/eller laglig bosättning under dessa tre år?

3a)

Är det för besvarandet av ovannämnda frågor relevant om utlänningen avsiktligt eller oavsiktligt har undanhållit uppgifter av betydelse för rätten till uppehåll enligt nationell lagstiftning? Om svaret är jakande, på vilket sätt?

3b)

Har det mot bakgrund av att de behöriga nationella myndigheterna, efter det att uppgifterna har framkommit, eventuellt måste företa ytterligare (och mer detaljerade) undersökningar innan de kan fatta ett beslut dessutom någon betydelse om uppgifterna framkommit under ovannämnda treårsperiod, eller först efter det att denna period har löpt ut? Om svaret är jakande, på vilket sätt?


12.1.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 8/8


Begäran om förhandsavgörande framställd av Court of Appeal (Civil Division) (Förenade kungariket) den 5 november 2007 – L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie mot Bellure NV, Malaika Investments Ltd (som verkar under firman ”Honey pot cosmetic & Perfumery Sales”), Starion International Ltd

(Mål C-487/07)

(2008/C 8/15)

Rättegångsspråk: engelska

Hänskjutande domstol

Court of Appeal (Civil Division)

Parter i målet vid den nationella domstolen

Kärande: L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie

Svarande: Bellure NV, Malaika Investments Ltd (som verkar under firman ”Honey pot cosmetic & Perfumery Sales”), Starion International Ltd

Tolkningsfrågor

1)

Är artikel 5.1 a eller 5.1 b i direktiv 89/104 tillämplig när en näringsidkare, i reklam för sina egna varor eller tjänster, använder en konkurrents registrerade varumärke för att jämföra egenskaperna (i synnerhet doften) hos de varor som han marknadsför med egenskaperna (i synnerhet doften) hos de varor som konkurrenten marknadsför under det varumärket, och detta sker på ett sådant sätt att förväxling inte sker eller varumärkets grundläggande funktion att ange varans ursprung inte äventyras på annat sätt?

2)

Är artikel 5.1 a i direktiv 89/104 tillämplig när en näringsidkare i sin verksamhet använder (särskilt i en jämförelselista) ett välkänt registrerat varumärke för att ange egenskaper hos sin egen produkt (särskilt dess doft) på ett sådant sätt att

a)

det inte medför någon form av risk för förväxling,

b)

det inte påverkar försäljningen av de produkter som säljs under det välkända registrerade varumärket,

c)

det inte äventyrar det registrerade varumärkets grundläggande funktion att garantera varans ursprung och inte är till förfång för varumärkets renommé genom nedsvärtning av varumärkets anseende, genom urvattning eller på annat sätt, och

d)

det fyller en väsentlig funktion vid marknadsföringen av näringsidkarens produkt?

3)

Vad är, inom ramen för artikel 3a.1 g i direktivet om vilseledande reklam (direktiv 84/450), i dess lydelse enligt direktivet om jämförande reklam (direktiv 97/55), innebörden av uttrycket ”drar otillbörlig fördel av”, och i synnerhet när en näringsidkare i en jämförelselista jämför sin produkt med en produkt som omfattas av ett välkänt varumärke, drar han då otillbörlig fördel av det välkända varumärkets renommé?

4)

Vad är, inom ramen för artikel 3a.1 h i det ovannämnda direktivet, innebörden av uttrycket ”framställer en vara eller en tjänst som en imitation eller ersättning”, och, i synnerhet, omfattar detta uttryck det fallet att någon helt sanningsenligt, utan att ge upphov till förväxling eller vilseledande, påstår att hans produkt har en viktig egenskap (doft) som liknar den som en välkänd produkt som skyddas av ett varumärke har?

5)

När en näringsidkare använder ett kännetecken som liknar ett registrerat varumärke som har renommé, och detta kännetecken inte är så likt det varumärket att det föreligger förväxlingsrisk, på ett sådant sätt att

a)

det registrerade varumärkets grundläggande funktion att garantera varans ursprung inte försämras eller äventyras,

b)

det registrerade varumärket eller dess renommé inte svärtas ned eller blir otydligt, och det inte heller föreligger någon risk för att detta skall ske,

c)

varumärkesinnehavarens försäljning inte påverkas negativt, och

d)

varumärkesinnehavaren inte på något sätt berövas frukterna av marknadsföringen, vidmakthållandet eller förbättringarna av sitt varumärke, men

e)

näringsidkaren får en kommersiell fördel av användningen av sitt kännetecken till följd av likheten med det registrerade varumärket,

innebär då detta att denna användning drar ”otillbörlig fördel” av det registrerade varumärkets renommé i den mening som avses i artikel 5.2 i varumärkesdirektivet?


12.1.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 8/9


Begäran om förhandsavgörande framställd av Court of Session (Skottland, Förenade kungariket) den 5 november 2007 – Royal Bank of Scotland plc mot Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs

(Mål C-488/07)

(2008/C 8/16)

Rättegångsspråk: engelska

Hänskjutande domstol

Court of Session

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Royal Bank of Scotland plc

Motpart: Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs

Tolkningsfrågor

1.

Innebär artikel 19.1 andra stycket i sjätte mervärdesskattedirektivet 77/388/EEG (1) att den andel som är avdragsgill för en skattskyldig person enligt artikel 17.5 skall bestämmas på årsbasis, fastställd som ett procenttal och avrundad uppåt till ett tal som inte överstiger närmaste enhet, varvid

a.

den andelen är en andel som har bestämts för en sektor av den skattskyldiges verksamhet i enlighet med antingen artikel 17.5 tredje stycket a eller b, och/eller

b.

den andelen är en andel som har bestämts på grundval av att den skattskyldige använder alla eller en del av varorna och tjänsterna i enlighet med artikel 17.5 tredje stycket c, och/eller

c.

den andelen är en andel som har bestämts avseende alla de varor och tjänster som den skattskyldige använder för alla transaktioner som avses i artikel 17.5 första stycket, i enlighet med artikel 17.5 tredje stycket d?

2.

Ger artikel 19.1 andra stycket i nämnda direktiv utrymme för medlemsstaterna att kräva att den andel som är avdragsgill för en skattskyldig person enligt artikel 17.5 skall avrundas uppåt till ett annat tal än närmaste heltal?


(1)  EGT L 145, s. 1.


12.1.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 8/10


Talan väckt den 12 november 2007 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Republiken Grekland

(Mål C-494/07)

(2008/C 8/17)

Rättegångsspråk: grekiska

Parter

Sökande: Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: M. Patakia och D. Recchia)

Svarande: Republiken Grekland

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att domstolen skall

fastställa att Republiken Grekland har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt rådets direktiv 92/43/EEG (1) av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter genom att inte vidta nödvändiga åtgärder för att på ett korrekt sätt införliva de skyldigheter som följer av artiklarna 6.4, 12 och 13 (jämförda med bilaga 4) i direktivet, och

förplikta Republiken Grekland att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Kommissionen har undersökt huruvida de åtgärder som vidtagits av Republiken Grekland för att införliva direktiv 92/43/EEG är förenliga med gemenskapsrätten.

Denna undersökning har visat att vissa bestämmelser i direktivet inte har införlivats fullt ut och/eller inte har införlivats på ett korrekt sätt.

Kommissionen gör särskilt gällande att användningen av uttrycket ”väsentliga orsaker som har ett allmänintresse” i den grekiska lagstiftningen i stället för uttrycket ”tvingande orsaker som har ett väsentligt allmänintresse”, vilket används i artikel 6.4 i direktivet, utgör ett felaktigt införlivande av nämnda bestämmelse, eftersom det utvidgar möjligheten att tillämpa det undantag som föreskrivs däri och inte är förenligt med behovet av att tolka direktivet restriktivt.

Kommissionen anser vidare att tillägget i den grekiska lagstiftningen av orsaker ”av särskild ekonomisk betydelse” bland de ”tvingande orsaker som har ett väsentligt allmänintresse” som föreskrivs i artikel 6.4 i direktivet, för att tillämpa det undantag som föreskrivs i nämnda bestämmelse, utgör ett felaktigt införlivande av artikel 6.4 i direktivet, eftersom det innebär ytterligare möjligheter till undantag.

Slutligen konstaterar kommissionen – vilket de grekiska myndigheterna har medgett – att det i de bestämmelser i den grekiska lagstiftningen varigenom artiklarna 12 och 13 i direktivet har införlivats inte hänvisas till bilagan där artiklarnas tillämpningsområde preciseras, vilket medför att de ovannämnda artiklarna i direktivet inte har införlivats på ett korrekt sätt.

Kommissionen anser följaktligen att Republiken Grekland inte har införlivat artiklarna 6.4, 12 och 13 i rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter på ett korrekt sätt.


(1)  EGT L 206, 22.7.1992.


12.1.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 8/10


Talan väckt den 20 november 2007 – Europeiska gemenskapernas kommission mot Republiken Frankrike

(Mål C-507/07)

(2008/C 8/18)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: H. Kraemer)

Svarande: Republiken Frankrike

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att domstolen skall

fastställa att Republiken Frankrike har åsidosatt sina skyldigheter enligt artikel 80.2 i rådets förordning (EG) nr 6/2002 av den 12 december 2001 om gemenskapsformgivning (1) genom att inte överlämna föreskriven förteckning,

förplikta Republiken Frankrike att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Republiken Frankrike har åsidosatt sina skyldigheter enligt artikel 80.2 i rådets förordning (EG) nr 6/2002 enligt vilken bestämmelse medlemsstat skall senast den 6 mars 2005 till kommissionen överlämna en förteckning över domstolar för gemenskapsformgivningar vilken anger deras beteckning och geografiska behörighet.


(1)  EGT L 3, 2002, s. 1.


Förstainstansrätten

12.1.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 8/11


Förstainstansrättens dom av den 27 november 2007 – Pitsiorlas mot rådet och ECB

(Förenade målen T-3/00 och T-337/04) (1)

(Tillgång till handlingar - Basel/Nyborg-avtalet - Talan om ogiltigförklaring - Rättsakter mot vilka talan kan väckas - Motivering - Invändning om rättsstridighet - Beslut 93/731/EG - Europeiska centralbankens arbetsordning - Skadeståndstalan - Gemenskapens utomobligatoriska skadeståndsansvar för otillåtet handlande av dess organ - Skada - Orsakssamband)

(2008/C 8/19)

Rättegångsspråk: grekiska

Parter

Sökande: Athanasios Pitsiorlas (Thessaloniki, Grekland) (ombud: advokaten D. Papafilippou)

Svarande: Europeiska unionens råd (ombud: inledningsvis M. Bauer, S. Kyriakopoulou och D. Zachariou, därefter M. Bauer och D. Zachariou) och Europeiska centralbanken (ombud: i mål T-3/00 inledningsvis företrädd av C. Zilioli, C. Kroppenstedt och P. Vospernik, därefter av C Zilioli, C. Kroppenstedt, F. Athanasiou och S. Vuorensola, och slutligen av C. Zilioli, C. Kroppenstedt och F. Athanasiou; i mål T-337/04 företrädd av C. Kroppenstedt, F. Athanasiou och P. Papapaschalis)

Saken

Dels en talan om ogiltigförklaring av rådets och Europeiska centralbankens beslut om avslag på sökandens ansökningar om tillgång till handlingar rörande det i september 1987 ingångna Basel/Nyborg-avtalet, dels en talan om skadestånd

Domslut

1)

ECB-rådets beslut av den 21 oktober 1999, såsom det kom till sökandens kännedom genom Europeiska centralbankens skrivelse av den 8 november 1999, ogiltigförklaras.

2)

Talan om ogiltigförklaring ogillas i övrigt.

3)

Skadeståndstalan ogillas.

4)

Europeiska centralbanken, rådet och sökanden skall bära sina rättegångskostnader i målen T-3/00 och T-337/04. Rådet skall bära sina rättegångskostnader i mål C-193/01 P och ersätta sökandens rättegångskostnader i det målet.


(1)  EUT C 122 av den 29.4.2000.


12.1.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 8/11


Förstainstansrättens dom av den 20 november 2007 – Alessandro Ianniello mot kommissionen

(Mål T-205/04) (1)

(Personalmål - Tjänstemän - Rapport om karriärutveckling - Utvärderingsomgång 2001/2002 - Talan om ogiltigförklaring - Talan om skadestånd)

(2008/C 8/20)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Alessandro Ianniello (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaterna S. Rodrigues och Y. Minatchy)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: J. Currall, biträdd av advokat D. Waelbroeck)

Saken

Dels ogiltigförklaring av sökandens rapport om karriärutveckling avseende utvärderingsomgång för åren 2001/2002 samt tillsättningsmyndighetens beslut av den 18 februari 2004 angående avvisning av sökandens klagomål, dels betalning av skadestånd för ideell skada.

Domslut

1)

Talan avslås.

2)

Vardera parten skall ersätta sina rättegångskostnader.


(1)  EUT C 217, 28.8.2004.


12.1.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 8/12


Förstainstansrättens dom av den 20 november 2007 – Ianniello mot kommissionen

(Mål T-308/04) (1)

(Personalmål - Tjänstemän - Rapport om karriärutveckling - Bedömningsförfarandet 2001/2002 - Talan om ogiltigförklaring - Skadeståndstalan)

(2008/C 8/21)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Francesco Ianniello (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaterna S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et É. Marchal)

Svarande: kommissionen (ombud: G. Berscheid och V. Joris)

Saken

Ogiltigförklaring av sökandens rapport om karriärutveckling avseende bedömningsförfarandet 2001/2002 och erläggande av skadestånd för den ideella skada som sökanden har lidit

Domslut

1)

Beslutet om antagande av sökandens rapport om karriärutveckling avseende bedömningsförfarandet 2001/2002 ogiltigförklaras.

2)

Talan ogillas i övrigt.

3)

Kommissionen skall bära sin rättegångskostnad och ersätta sökandens rättegångskostnad.


(1)  EUT C 262, 23.10.2004.


12.1.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 8/12


Förstainstansrättens dom av den 20 november 2007 – P mot kommissionen

(Mål T-103/05) (1)

(Tjänstemän - Lön - Otillåten frånvaro - Avdrag på lönen - Artikel 59 i tjänsteföreskrifterna - Läkarintyg)

(2008/C 8/22)

Rättegångsspråk: spanska

Parter

Sökande: P (Barcelona, Spanien) (ombud: advokaten M. Griful i Ponsati)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: inledningsvis J. Curall och L. Lozano Palacios, därefter J. Corall och I. Martínez del Peral)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av kommissionens beslut av den 10 maj 2004, i vilket det förklaras att sökandens frånvaro är otillåten från och med den 16 mars 2004 och att hans lön skall innehållas från och med den 15 april 2004 fram till dess att han tar upp sin tjänst vid generaldirektoratet för press och kommunikation i Bryssel.

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

Vardera parten skall bära sin rättegångskostnad.


(1)  EUT C 132, 28.5.2005


12.1.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 8/12


Förstainstansrättens dom av den 28 november 2007 – Vounakis mot kommissionen

(Mål T-214/05) (1)

(Personalmål - Tjänstemän - Rapport om karriärutveckling - Bedömningsåret 2003 - Fastställande av de syften som skall uppnås - Motiveringsskyldighet - Bristande överensstämmelse mellan betygen och kommentarerna - Uppenbart oriktig bedömning)

(2008/C 8/23)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Hippocrate Vounakis (Wezembeek-Oppem, Belgien) (ombud: inledningsvis advokaterna S. Orlandi, X. Martin, A. Coolen, J.-N. Louis och É. Marchal, därefter S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis och É. Marchal)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: G. Berscheid och V. Joris)

Saken

Ansökan om ogiltigförklaring av kommissionens beslut av den 13 juli 2004 om sökandens slutgiltiga rapport om karriärutveckling för perioden den 1 januari–31 december 2003.

Domslut

1)

Beslutet av den 13 juli 2004 om Hippocrate Vounakis slutgiltiga rapport om karriärutveckling för perioden den 1 januari–31 december 2003 ogiltigförklaras i den del det avser rubriken Prestationsförmåga.

2)

Talan ogillas i övrigt.

3)

Kommissionen skall ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 205, 20.8.2005.


12.1.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 8/13


Förstainstansrättens dom av den 27 november 2007 – Gateway mot harmoniseringsbyrån – Fujitsu Siemens Computers (ACTIVY Media Gateway)

(Mål T-434/05) (1)

(Gemenskapsvarumärke - Invändningsförfarande - Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket ACTIVY Media Gateway - Äldre ord- och figurmärkena Gateway och GATEWAY registrerade som gemenskapsvarumärken och nationella varumärken - Absoluta registreringshinder - Risk för förväxling föreligger inte - Känneteckenslikhet föreligger inte - Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 40/94 - Artikel 8.5 i förordning nr 40/94)

(2008/C 8/24)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Gateway Inc. (Irvine, Förenta staterna) (ombud: inledningsvis C.R. Jones och P. Massey, därefter, C.R. Jones och E.S. Mackenzie, solicitors)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (ombud: J. Laporta Insa)

Motpart vid överklagandenämnden, som intervenerat vid förstainstansrätten: Fujitsu Siemens Computers GmbH (München, Tyskland)

Saken

Talan mot harmoniseringsbyråns första överklagandenämnds beslut av den 14 september 2005 (ärende R 1068/2004-1) rörande ett invändningsförfarande mellan Fujitsu Computers GmbH och Gateway Inc.

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

Gateway Inc. skall bära sin rättegångskostnad och ersätta Byråns för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) rättegångskostnader.


(1)  EUT C 60, 11.3.2006.


12.1.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 8/13


Förstainstansrättens dom av den 20 november 2007 – Tegometall International AG mot harmoniseringsbyrån – Wuppermann (TEK)

(Mål T-458/05) (1)

(Gemenskapsvarumärke - Ogiltighetsförfarande - Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket TEK - Föremål för talan - Iakttagande av rätten till försvar - Absoluta registreringshinder - Beskrivande karaktär - Artikel 7.1 b, c och g och artikel 51.1 a i förordning (EG) 40/94)

(2008/C 8/25)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Tegometall International AG (Lengwil-Oberhofen, Schweiz) (ombud: advokaten H. Timmann)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (ombud: J. Weberndörfer)

Motpart vid överklagandenämnden, som intervenerat vid förstainstansrätten: Wuppermann AG (Leverkusen, Tyskland) (ombud: inledningsvis företrätt av advokaten H. Huisken, därefter av advokaten I. Friedhoff)

Saken

Talan mot det beslut som fattats av harmoniseringsbyråns andra överklagandenämnd den 21 oktober 2005 (ärende R 1063/2004-2), enligt rättelse av den 16 november 2005, om ett ogiltighetsförfarande mellan Wuppermann AG och Tegometall International AG.

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

Sökanden skall ersätta rättegångskostnaderna, med undantag för intervenientens rättegångskostnad.

3)

Intervenienten skall bära sin rättegångskostnad.


(1)  EUT C 60, 11.3.2006.


12.1.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 8/14


Förstainstansrättens dom av den 21 november 2007 – Wesergold Getränkeindustrie mot harmoniseringsbyrån – Lidl Stiftung (VITAL FIT)

(Mål T-111/06) (1)

(Gemenskapsvarumärke - Invändningsförfarande - Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av figurmärket VITAL FIT - Det äldre nationella ordmärket VITAFIT - Relativt registreringshinder - Risk för förväxling - Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 40/94 - Rätten att yttra sig - Motiveringsskyldighet)

(2008/C 8/26)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Wesergold Getränkeindustrie GmbH & Co. KG (Rinteln, Tyskland) (ombud: advokaterna P. Goldenbaum, T. Melchert och I. Rohr)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (ombud: G. Schneider)

Motpart vid överklagandenämnden, som intervenerat vid förstainstansrätten: Lidl Stiftung & Co. KG (Neckarsulm, Tyskland) (ombud: advokaten M. Schaeffer)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av det beslut som fattats av andra överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån den 16 februari 2006 (ärende R 3/2005-2) om ett invändningsförfarande mellan Lidl Stiftung & Co. KG och Wesergold Getränkeindustrie GmbH & Co. KG.

Domslut

1)

Talan ogillas

2)

Wesergold Getränkeindustrie GmbH & Co. KG skall ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 143, 17.6.2006.


12.1.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 8/14


Förstainstansrättens dom av den 20 november 2007 – Castellani mot harmoniseringsbyrån – Markant Handels und Service – CASTELLANI

(Mål T-149/06) (1)

(Gemenskapsvarumärke - Invändningsförfarande - Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av figurmärket CASTELLANI - De äldre nationella ordmärkena CASTELLUM och CASTELLUCA - Relativt registreringshinder - Risk för förväxling - Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 40/94)

(2008/C 8/27)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Castellani SpA (Campagna Gello, Italien) (ombud: advokaterna A Di Maso och M. Di Maso)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (ombud: J. García Murillo)

Motpart vid överklagandenämnden: Markant Handels und Service GmbH (Offenburg, Tyskland)

Saken

Talan mot det beslut som fattats av harmoniseringsbyråns första överklagandenämnd den 22 februari 2006 (ärende R 449/2005-1) om ett invändningsförfarande mellan Markant Handels und Service GmbH och Castellani SpA.

Domslut

1)

Det beslut som fattats av första överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) den 22 februari 2006 (ärende R 449/2005-1) ogiltigförklaras.

2)

Harmoniseringsbyrån skall ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 178, 29.7.2006.


12.1.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 8/15


Förstainstansrättens beslut av den 22 november 2007 – Investire Partecipazioni SpA mot Europeiska gemenskapernas kommission

(Mål T-418/05) (1)

(Talan om ogiltigförklaring - ERUF - Rättsakt mot vilken talan inte kan väckas - Förberedande rättsakt - Avvisning)

(2008/C 8/28)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Investire Partecipazioni SpA (Rom, Italien) (ombud: advokaterna G.M. Roberti och A. Franchi)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: L. Flynn och M. Velardo, biträdda av advokaten G. Faedo)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av beslut som innefattats i två skrivelser från generaldirektorat Regionalpolitik vid kommissionen av den 11 och 23 augusti 2005, som sänts till Republiken Italiens ständiga representation vid Europeiska unionen och avsåg att en åtgärd som angavs i det samlade programplaneringsdokumentet för perioden 1997–1999 avseende regionen Piemonte (Italien) i enlighet med mål 2 inte kunde beviljas stöd från Europeiska fonden för regional utveckling.

Avgörande

1)

Talan avvisas.

2)

Investire Partecipazioni SpA skall ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 22, 28.1.2006.


12.1.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 8/15


Förstainstansrättens beslut av den 22 november 2007 – Investire Partecipazioni mot Europeiska gemenskapernas kommission

(Mål T-102/06) (1)

(Talan om ogiltigförklaring - ERUF - Nedsättning av finansiellt stöd - Direkt inverkan föreligger inte - Avvisning)

(2008/C 8/29)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Investire Partecipazioni SpA (Rom, Italien) (ombud: advokaterna G.M. Roberti och A. Franchi)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: M. Velardo och L. Flynn, biträdda av advokaten G. Faedo)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av kommissionens beslut C (2005) 4683 av den 25 november 2005 om nedsättning av det stöd som Europeiska fonden för regional utveckling (ERUF) beviljat i enlighet med beslut C (97) 2199 av den 27 juli 1997 om godkännande av ett finansiellt stöd från ERUF till åtgärder enligt det samlade programplaneringsdokumentet för perioden 1997–1999 avseende regionen Piemonte (Italien) i enlighet med mål 2.

Avgörande

1)

Talan avvisas.

2)

Investire Partecipazioni SpA skall ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 121, 20.5.2006.


12.1.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 8/16


Beslut meddelat av förstainstansrättens ordförande den 9 november 2007 – Polen mot kommissionen

(Mål T-183/07 R) (1)

(Begäran om uppskov med verkställigheten - Direktiv 2003/87/EG - System för handel med utsläppsrätter för växthusgaser - Nationell plan över tilldelning av utsläppsrätter för växthusgaser som anmälts av Polen för perioden år 2008-2012 - Kommissionens avvisningsbeslut - Ansökan om uppskov med verkställigheten - Krav på skyndsamhet föreligger inte)

(2008/C 8/30)

Rättegångsspråk: polska

Parter

Sökande: Republiken Polen (ombud: T. Nowakowski)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: U. Wölker och K. Herrmann)

Saken

Begäran om uppskov med verkställigheten av kommissionens beslut K (2007) 1295 slutlig av den 26 mars 2007 angående den nationella plan för fördelning av utsläppsrätter för växthusgaser som Polen anmält till kommissionen för perioden 2008–2012 i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen och om ändring av rådets direktiv 96/61/EG (EGT L 275, s. 32).

Avgörande

1)

Ansökan om interimistiska åtgärder avslås.

2)

Beslut om rättegångskostnader kommer att meddelas senare.


(1)  EUT C 155 av 7.7.2007.


12.1.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 8/16


Beslut meddelat av förstainstansrättens ordförande den 15 november 2007 Donnici mot parlamentet

(Mål T-215/07 R)

(Interimistiskt förfarande - Beslut av Europaparlamentet - Valprövning - Ogiltighet av mandat i Europaparlamentet till följd av att nationell vallag tillämpas - Begäran om uppskov med verkställigheten - Upptagande till sakprövning - Fumus boni juris - Krav på skyndsamhet - Intresseavvägning)

(2008/C 8/31)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Beniamino Donnici (Castrolibero, Italien) (ombud: advokaterna M. Sanino, G. M. Roberti, I. Perego och P. Salvatore)

Svarande: Europaparlamentet (ombud: H. Krück, N. Lorentz och A. Caiola)

Saken

Begäran om uppskov med verkställigheten av Europaparlamentets beslut av den 24 maj 2007 om valprövning av Beniamino Donnici (2007/2121(REG)), till dess förstainstansrätten har avgjort målet i sak.

Avgörande

1)

Europaparlamentets beslut av den 24 maj 2007 om valprövning av Beniamino Donnici (2007/2121(REG)) får inte verkställas förrän förstainstansrätten har avgjort målet i sak.

2)

Beslut om rättegångskostnader kommer att meddelas senare.


12.1.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 8/17


Talan väckt den 31 oktober 2007 – Spanien mot kommissionen

(Mål T-398/07)

(2008/C 8/32)

Rättegångsspråk: spanska

Parter

Sökande: Konungariket Spanien (ombud: N. Diaz Abad)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Sökandenas yrkanden

Sökandena yrkar att förstainstansrätten skall

ogiltigförklara kommissionens beslut av den 4 juli 2007 avseende ett förfarande i enlighet med artikel 82 EG (ärende COMP/38.784 – Wanadoo España mot Telefónica), och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Förevarande talan rör beslut av den 4 juli 2007, avseende ett förfarande i enlighet med artikel 82 EG (ärende COMP/38.784 – Wanadoo España mot Telefónica) genom vilket kommissionen ålade Telefónica S.A. att solidariskt med Telefónica de España S.A.U. erlägga böter på 151 875 000 euro för överträdelse av artikel 82 EG. Enligt kommissionen tillämpade dessa bolag mellan september 2001 och december 2006 oskäliga tariffer för grossist- och detaljisttjänster avseende bredbandstillgång.

Sökanden har till stöd för sina yrkanden gjort gällande följande:

Åsidosättande av samarbetsskyldigheten i artikel 10 EG och artikel 7.2 i direktiv 2002/21/EG (1) i den mån som kommissionen inte informerade den spanska regleringsmyndigheten om möjligheten att samarbeta med kommissionen i syfte att undersöka hur den presumerade överträdelsen hade kunnat handläggas på bästa möjliga sätt.

Åsidosättande av artikel 82 EG genom att kommissionen har begått uppenbara fel i sin bedömning av grossistprodukternas oumbärlighet, vid beräkningen av kostnader och vid bedömning av hur Telefónicas agerande påverkade konkurrenter och konsumenter.

Tillämpning utanför det lagliga kompetensområdet av artikel 82 EG, då det angripna beslutet påverkade det gällande regelverket för elektroniska kommunikationer i Spanien, och balansen mellan reglering på förhand och en tillämpning av konkurrensreglerna. Sökanden gör dessutom gällande att kommissionens slutsatser inte överensstämmer med internationell erfarenhet och den faktiska situationen på den spanska marknaden, och utgör hinder för den spanska regleringsmyndighetens möjlighet att uppnå de mål som fastställs genom det nämnda regelverket, samt att specialitetsprincipen har åsidosatts.

Åsidosättande av principen om rättssäkerhet, då det angripna beslutet innebär en ändring i efterhand av det fastställda regelverket.

Åsidosättande av principen om skydd för berättigade förväntningar med avseende på sökanden och övriga operatörer på denna marknad, genom att inte beakta regelverket på ett område som redan hade reglerats av kommissionen för telekommunikationsmarknaden.


(1)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/21/EG av den 7 mars 2002 om ett gemensamt regelverk för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster (Ramdirektiv) (EGT L 108, s. 33)


12.1.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 8/17


Talan väckt den 2 november 2007 – Caixa Geral de Depósitos SA mot Europeiska gemenskapernas kommission

(Mål T-401/07)

(2008/C 8/33)

Rättegångsspråk: portugisiska

Parter

Sökande: Caixa Geral de Depósitos SA (Lissabon, Portugal) (ombud: advokaterna Nuno Mimoso Ruiz, Francisca Ponce de Leão Paulouro och Carla Farinhas)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att förstainstansrätten skall

förklara att förevarande talan om ogiltigförklaring har väckts i vederbörlig ordning i enlighet med artikel 230 EG liksom talan enligt artikel 238 EG som väckts med stöd av den skiljeklausul som föreskrivs i artikel 18 i den mellan kommissionen och CGD den 15 november 1995 träffade överenskommelsen,

ogiltigförklara artikel 1 i beslut C(2007) 3772 av den 31 juli 2007 i enlighet med artikel 230 EG,

i vart fall, oavsett huruvida talan enligt artikel 230 EG bifalls, pröva den talan som väckts enligt artikel 238 EG och bifalla yrkandet om förpliktande för kommissionen att till sökanden betala 1 925 858,61 euro jämte dröjsmålsränta från den 7 mars 2003, då betalningsanmodan gjordes, till den 30 april 2003 enligt en räntesats på 7 procent såsom föreskrivs i förordning nr 263/99 av den 12 april, och från den 1 maj 2003 till dess full betalning sker, enligt en räntesats på 4 procent såsom föreskrivs i förordning nr 291/03 av den 8 april,

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Även om, teoretiskt sett, staten kan besluta att inte från CGD återkräva det belopp som kommissionen har begärt, innebär det angripna beslutet att det resterande belopp som kommissionen är skyldig CGD inte kommer att betalas ut.

Eftersom kommissionen i det angripna beslutet inte gör åtskillnad mellan statens och sökandens rättsliga ställning har CGD ett berättigat intresse av att få det angripna beslutet ogiltigförklarat. Trots att beslutet riktar sig till Republiken Portugal berör det sökanden direkt och personligen. Beslutet är ogiltigt av följande skäl:

Bristfällig motivering: Det angripna beslutet saknar helt förklaringar till hur kommissionen gick till väga när den fastställde det i förskott betalade stödbelopp från ERUF som skall återbetalas. Motiveringen är dessutom motstridig, saknar relevanta uppgifter, är opreciserad och innehåller felaktigheter.

Felaktiga uppgifter om de faktiska omständigheterna: Det angripna beslutet utgår från att räntesubventionerna avseende de lån som är föremål för det globala stödet betalas av det förmedlande organet till stödmottagarna. Detta är emellertid felaktigt, eftersom de avräknas från den ränta som stödmottagarna skall betala till CGD.

Felaktig rättstillämpning: Åsidosättande av rättsregler om tillämpningen av EG-fördraget och av den mellan kommissionen och CGD träffade överenskommelsen. Den omständigheten att stödet från ERUF den 31 december 2001 utgjorde 82 procent av de sammanlagda räntesubventionerna strider i det föreliggande fallet inte mot artikel 13.3 i förordning (EEG) nr 2052/88 (1). I artikel 21.1 i förordning (EEG) nr 4253/88 (2) knyts visserligen förskottsbetalningar och slutliga betalningar till ”faktiska utgifter”, men det finns åtaganden (ej betalningar) avseenden räntesubventioner som kommer att realiseras först efter den 31 december 2001. Debiteringar avseende kvarvarande ERUF-subventioner som ännu inte förfallit till betalning för respektive lån kan av kommissionen intygas utgöra ERUF-utgifter som faktiskt har bestridits. Att det är fråga om faktiska utgifter eller åtaganden kan styrkas genom att det fastställs vilka förpliktelser som följer – det vill säga för vilka betalningsansvar har uppkommit – av de bindande låneavtal som ingåtts och verkställts fram till detta datum. Det finns ingen skyldighet vare sig att i förtid genomföra ”subventionsbetalningar” som inte förfallit till betalning den 31 december 2001, eller att såsom alternativ till detta öppna ett särskilt konto på vilket det nationella stödet skall sättas in.

Åsidosättande av proportionalitetsprincipen, rättssäkerhetsprincipen och principen om skydd för berättigade förväntningar: Kommissionen har i skälen 19 och 26 i det angripna beslutet grundat de två alternativa villkoren – som den kräver skall vara uppfyllda för att utgifter skall anses verkligen ha uppstått före den 31 december 2001 – på de riktlinjer som tillkännagetts vid ett möte i Kommittén för utveckling och omställning av regioner den 29 maj 2002, trots att dessa riktlinjer spreds inom denna kommitté efter den 31 december 2001. Sökanden medger att dessa riktlinjer kan användas för att fastställa de globala subventionerna avseende räntesubventioner och att den ränta som respektive låntagare skall betala tas upp med nettobeloppet efter att räntesubventionen avräknats. Det krävs emellertid att tillämpningsbesluten och de överenskommelser som träffas har utformats i enlighet med eller är förenliga med vad som anges i dessa riktlinjer, vilket inte är fallet med SGAIA-beslutet och den nu aktuella överenskommelsen. Kommissionen har i de nämnda riktlinjerna medgett att det finns andra metoder för att beakta de ifrågavarande utgifterna. En av dessa metoder består i att ”betalningsansvar åtas” för hela finansieringen av ännu inte förfallna räntesubventioner efter att programmet avslutats, vilket tyder på att rättsliga garantier kan godtas. Det är just ett sådant faktiskt ”åtagande av betalningsansvar” som uppkommer när CGD inte längre kan kräva att stödmottagarna skall betala mer än nettoräntan efter avräkning för subventionerna. I det angripna beslutet bortses således från metoder som i högre grad överensstämmer med SGAIA-beslutet, som är lättare att verkställa och som inte är lika oförmånliga för det förmedlande organet eller stödmottagarna och som tillvaratar de berörda intressena. Därtill kommer att Republiken Portugal och CGD hade berättigade förväntningar på att subventionen skulle godtas under andra omständigheter än de som följer av dessa riktlinjer, vilka inte tillkännagetts förrän efter att programmet avslutats.


(1)  Rådets förordning (EEG) nr 2052/88 av den 24 juni 1988 om strukturfondernas uppgifter och effektivitet och om samordningen av deras verksamhet dels inbördes, dels med Europeiska investeringsbankens och övriga befintliga finansieringsorgans verksamhet (EGT L 185, s. 9).

(2)  Rådets förordning (EEG) nr 4253/88 av den 19 december 1988 om tillämpningsföreskrifter för förordning (EEG) nr 2052/88 om strukturfondernas uppgifter och effektivitet och om samordningen av deras verksamhet dels inbördes, dels med Europeiska investeringsbankens och andra befintliga finansieringsorgans verksamhet (EGT L 374, s. 1).


12.1.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 8/19


Talan väckt den 6 november 2007 – Kaul mot harmoniseringsbyrån – Bayer (ARCOL)

(Mål T-402/07)

(2008/C 8/34)

Ansökan är avfattad på engelska

Parter

Sökande: Kaul GmbH (Elmshorn, Tyskland) (ombud: advokaterna G. Würtenberger och R. Kunze)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

Motpart vid överklagandenämnden: Bayer AG (Leverkusen, Tyskland)

Sökandenas yrkanden

Sökandena yrkar att förstainstansrätten skall

ogiltigförklara det beslut som andra överklagandenämnden fattade den 1 augusti 2007 i ärende nr R 782/2000-2 avseende invändningen mot registrering som grundas på gemenskapsvarumärkesregistrering nr 49 106 ”CAPOL” mot gemenskapsvarumärkesansökan nr 195 370 ”ARCOL”

godta invändningen mot gemenskapsvarumärkesansökan nr 195 370”ARCOL”

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökande av gemenskapsvarumärke: Bayer AG

Sökt gemenskapsvarumärke: Gemenskapsordmärket ”ARCOL” för varor i klasserna 1, 17 och 20 – ärende nr 195 370

Innehavare av det varumärke eller kännetecken som åberopats som hinder för registrering i invändningsförfarandet: Kaul GmbH

Varumärke eller kännetecken som åberopats som hinder för registrering: Gemenskapsordmärket ”CAPOL” för varor i klass 1

Invändningsenhetens beslut: Avslå invändningen i dess helhet

Överklagandenämndens beslut: Överklagande avslås

Grunder: Åsidosättande av artiklarna 8.1 b, 63.6, 73 och 74 i rådets förordning (EG) nr 40/94 (nedan kallad förordning nr 40/94)

Enligt sökanden har överklagandenämnda inte beaktat de skyldigheter som följer av artikel 63.6 och 73 i förordning nr 40/94 genom att bortse från domstolens rättspraxis i mål C-29/05 P och genom att inte ta egna initiativ enligt artikel 74.2 i förordning nr 40/94. Sökanden anser även att nämnden inte tillräckligt motiverade sitt beslut.


12.1.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 8/19


Talan väckt den 8 november 2007 – Union Nationale de l'Apiculture Française m.fl. mot kommissionen

(Mål T-403/07)

(2008/C 8/35)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Union Nationale de l'Apiculture Française (Paris, Frankrike), Deutscher Berufs- und Erwerbsimkerbund eV (Soltau, Tyskland), Unione Nazionale Associazioni Apicoltori Italiani (Castel San Pietro Terme, Italien) och Asociación Galega de Apicultura (Santiago de Compostela, Spanien) (ombud: advokaten B. Fau)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Sökandenas yrkanden

Sökandena yrkar att förstainstansrätten skall

slå fast att talan om ogiltigförklaring av kommissionens direktiv 2007/52/EG av den 16 augusti 2007 kan tas upp till sakprövning,

ogiltigförklara kommissionens direktiv 2007/52/EG av den 16 augusti 2007, och

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökandena yrkar genom förevarande talan att förstainstansrätten skall ogiltigförklara kommissionens direktiv 2007/52/EG av den 16 augusti 2007 om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG, om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, för att införa etoprofos, pirimifosmetyl och fipronil som verksamma ämnen (1).

Till stöd för deras talan om ogiltigförklaring åberopar sökandena tre grunder.

För det första gör de gällande att det angripna direktivet antogs utan hänsyn till de förfaranderegler som kommissionen enligt sökandena var skyldig att följa. Sökandena anser att även om kommissionen av rådet kan ha delegerats behörighet att genom direktiv vidta de nödvändiga verkställighetsåtgärderna för genomförandet av direktiv 91/414/EEG, saknar den behörighet att göra ändringar i nämnda direktiv, särskilt vad gäller de skyldigheter som åvilar medlemsstaterna. Sökandena gör gällande att det angripna direktivet inte blott är ett tillämpningsdirektiv, utan ett direktiv som ändrar direktiv 91/414/EEG och att det i denna egenskap borde ha antagits i enlighet med det förfarande som kräver ett föregående samråd med Europaparlamentet. Om inget sådant samråd har skett föreligger det ett förfarandefel.

Dessutom hävdar sökandena att det angripna direktivet framställs som att det avser ändringar av de nationella förfarandena för godkännande för utsläppande på marknaden av växtskyddsmedel, men i själva verket strider mot de enhetliga utvärderingsregler som föreskrivs i grunddirektivet 91/414/EEG för upptagande av ett verksamt ämne i bilaga 1.


(1)  EUT L 214, s. 3.


12.1.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 8/20


Talan väckt den 8 november 2007 – Ryanair Ltd mot Europeiska gemenskapernas domstol

(Mål T-404/07)

(2008/C 8/36)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Ryanair Ltd (Dublin, Irland) (ombud: advokaten E. Vahida)

Svarande: Europeiska gemenskapernas domstol

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att förstainstansrätten skall

med stöd av artikel 232 EG slå fast att kommissionen har underlåtit att vidta i EG-fördraget föreskrivna åtgärder, genom att inte ta ställning till det klagomål som sökanden riktade till kommissionen den 8 maj 2006, följt av en formell underrättelse av den 31 juli 2007,

förplikta kommissionen att ersätta samtliga kostnader, inklusive de kostnader som sökanden har haft i förfarandet, även om kommissionen till följd av att sökanden väckt talan väljer att ta ställning, något som enligt förstainstansrättens uppfattning undanröjer behovet av att avgöra målet, eller om rätten finner att talan skall avvisas, och

vidta de ytterligare åtgärder som rätten anser vara nödvändiga.

Grunder och huvudargument

Sökanden hävdar att kommissionen har underlåtit att vidta åtgärder genom att, efter att ha beretts tillfälle därtill enligt artikel 232 EG, inte ta ställning i fråga om sökandens klagomål som riktades till kommissionen den 8 maj 2006 avseende i) otillåtet statligt stöd som Frankrike enligt sökanden beviljat Air France i form av differentierade flygplatsavgifter som tas ut av de franska flygplatserna beroende på flygningarnas destinationer, eller ii) alternativt en konkurrensbegränsande diskriminering i strid med artikel 82 EG till förmån för Air France för det fall de Franska flygplatserna skall anses ha agerat självständigt.

Sökanden hävdar till stöd för sin talan att kommissionen hade en skyldighet att göra en omsorgsfull och opartisk undersökning av det klagomål som den mottagit, för att därigenom:

besluta antingen att de ifrågavarande åtgärderna inte kunde utgöra statliga stöd i den mening som avses i artikel 87.1 EG, eller att åtgärderna skulle anses utgöra statliga stöd i den mening som avses i artikel 87.1 EG, men att de var förenliga med den gemensamma marknaden enligt artikel 87.2 och 87.3 EG, eller

inleda ett förfarande enligt artikel 88.2 EG.

Sökanden yrkar alternativt att kommissionen skall anses ha varit skyldig att vid mottagandet av sökandens andrahandsklagomål – avseende att konkurrenslagstiftningen hade åsidosatts – antingen inleda ett förfarande avseende föremålet för klagomålet eller att fatta ett slutligt beslut att avvisa klagomålet efter att ha berett sökanden möjlighet att yttra sig.

Sökanden hävdar vidare, under de omständigheter som råder i målet, och med beaktande av att kommissionen är bekant med de aktuella frågorna, att den period på 14 månader som löpte mellan det att sökanden framställde sitt klagomål och ingivandet av den formella underrättelsen var orimligt lång och att kommissionens passivitet under denna period utgör en underlåtenhet att vidta åtgärder i den mening som avses i artikel 232 EG.

Sökanden anför slutligen att artikel 232 EG innebär en rätt för företag att väcka talan mot kommissionens underlåtenhet att vida åtgärder som skulle ha berört sökanden direkt och personligen och att de åtgärder som kommissionen underlät att vidta i förevarande mål berörde sökanden direkt och personligen i sökandens egenskap av konkurrent till Air France.


12.1.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 8/21


Talan väckt den 14 november 2007 – Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Centre Est Europe mot harmoniseringsbyrån (P@YWEB CARD)

(Mål T-405/07)

(2008/C 8/37)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Centre Est Europe (Strasbourg, Frankrike) (ombud: advokaterna P. Greffe och J. Schouman)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att förstainstansrätten skall

ogiltigförklara det beslut som första överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån fattade den 10 juli 2007, som delgavs den 14 september 2007 (ärende R 119/2007-1) avseende avslag på ansökan om registrering av gemenskapsvarumärket P@YWEB CARD, ansökan nr 3 861 044, för varor och tjänster i klasserna 9, 36 och 38,

förplikta harmoniseringsbyrån att registrera ansökan avseende gemenskapsvarumärket P@YWEB CARD nr 3 861 044 för samtliga angivna varor och tjänster.

Grunder och huvudargument

Sökt gemenskapsvarumärke: Ordmärket P@YWEB CARD för varor och tjänster i klasserna 9, 36 och 38 (ansökan nr 3 861 044)

Granskarens beslut: Registreringsansökan avslås.

Överklagandenämndens beslut: Överklagandet avslås.

Grunder: Åsidosättande av artikel 7.1 b och c i rådets förordning nr 40/94 (1) genom att sökanden anser, i motsats till det ifrågasatta beslutets lydelse, att ordet P@YWEB CARD inte är beskrivande utan tvärtom har särskiljningsförmåga för de angivna varorna och tjänsterna.


(1)  Rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3).


12.1.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 8/21


Talan väckt den 14 november 2007 – Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Centre Est Europe mot harmoniseringsbyrån (PAYWEB CARD)

(Mål T-406/07)

(2008/C 8/38)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Centre Est Europe (Strasbourg, Frankrike) (ombud: advokaterna P. Greffe och J. Schouman)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att förstainstansrätten skall

ogiltigförklara beslut R 120/2007-1 som fattats av första överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (harmoniseringsbyrån) den 12 september 2007, delgivet den 17 september 2007, att inte registrera ansökan om gemenskapsvarumärket PAYWEB CARD, ansökan nr 3 861 051 för samtliga angivna varor och tjänster i klasserna 9, 36 och 38, och

registrera ansökan om gemenskapsvarumärket PAYWEB CARD nr 3 861 051 för samtliga angivna varor och tjänster.

Grunder och huvudargument

Sökt gemenskapsvarumärke: Ordmärket PAYWEB CARD för varor och tjänster i klasserna 9, 36 och 38 (ansökan nr 3 861 051)

Granskarens beslut: Avslag på registreringsansökan

Överklagandenämndens beslut: Avslag på överklagandet

Grunder: Åsidosättande av artikel 7.1b och c i rådets förordning nr 40/94 (1) då, enligt sökanden, termen PEYWEB CARD inte är deskriptivt utan tvärtom särskiljande i förhållande till angivna varor och tjänster.


(1)  Rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3).


12.1.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 8/22


Talan väckt den 8 november 2007 – CMB och Christof mot kommissionen och Europeiska byrån för återuppbyggnad

(Mål T-407/07)

(2008/C 8/39)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: CMB Maschinenbau & Handels GmbH (Gratkorn, Österrike) och J. Christof GmbH (Graz, Österrike) (ombud: A. Petsche, N. Niejahr och Q. Azau, lawyers, och F. Young, Sollicitor)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission och Europeiska byrån för återuppbyggnad

Sökandenas yrkanden

Sökandena yrkar att förstainstansrätten skall

ogiltigförklara beslutet,

förplikta Europeiska byrån för återuppbyggnad att förete vissa handlingar,

förplikta Europeiska byrån för återuppbyggnad att utge ersättning för den skada som sökandena har lidit med beloppen 26 862,17 euro och 3 197 968,80 euro avseende kostnader och utebliven vinst samt dröjsmålsränta från dagen då skadan uppstod,

förplikta Europeiska byrån för återuppbyggnad att betala ränta på skadeståndet från dagen för domen samt

förplikta svarandena att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökandena har överklagat Europeiska byråns för återuppbyggnad beslut av den 29 augusti 2007 att avslå sökandenas anbud och tilldela en annan anbudsgivare kontrakt inom ramen för anbudsförfarandet EuropeAid/124192/D/SUP/YU (EUT 2006/S 233-248823) om leverans, installation, service och användarutbildning över hela Republiken Serbien (Kosovo ej inbegripet) med avseende på varor för hantering och transport av sjukvårdsavfall. Sökandena har vidare begärt ersättning för skada som påstås ha uppkommit till följd av beslutet.

Som stöd för sin ansökan har sökandena anfört att den upphandlande myndigheten åsidosatte tilldelningskriterierna för anbudet, eftersom den utvalde anbudsgivaren inte uppfyllde de tekniska specifikationerna.

Sökandena har vidare gjort gällande att den upphandlande myndigheten åsidosatte det tillämpliga upphandlingsförfarandet, underlät att motivera sitt beslut samt åsidosatte principen om god förvaltningssed.


12.1.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 8/22


Talan väckt den 7 november 2007 – Crunch Fitness International mot harmoniseringsbyrån – ILG (CRUNCH)

(Mål T-408/07)

(2008/C 8/40)

Ansökan är avfattad på engelska

Parter

Sökande: Crunch Fitness International Inc. (New York, Förenta staterna) (ombud: J. Barry, solicitor)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

Motpart vid överklagandenämnden: ILG Ltd (Dun Laoghaire, Irland)

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att förstainstansrätten skall

ogiltigförklara det beslut som fattats av den fjärde överklagandenämnden med avseende på klass 41 i gemenskapsvarumärket,

förordna att gemenskapsvarumärket skall fortsätta att vara registrerat för varor i klass 41,

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna samt kostnaderna för förfarandet vid harmoniseringsbyrån.

Grunder och huvudargument

Registrerat gemenskapsvarumärke som är föremål för ansökan om ogiltighetsförklaring: Figurmärket CRUNCH för varor och tjänster i klasserna 9, 25 och 41 – Gemenskapsvarumärke nr 62 083

Innehavare av gemenskapsvarumärket: Sökanden

Part som ansökt om ogiltighetsförklaring av gemenskapsvarumärket: ILG Ltd

Annulleringsenhetens beslut: Delvis ogiltighetsförklaring av gemenskapsvarumärket även för tjänster i klass 41

Överklagandenämndens beslut: Ogiltighetsförklaring av gemenskapsvarumärket även för tjänster i klass 41

Grunder: Åsidosättande av artikel 50.1 a, alternativt av artikel 50.2, i rådets förordning nr 40/94. genom att överklagandenämnden felaktigt fann att det aktuella varumärket inte hade varit föremål för verklig användning i gemenskapen för tjänster i klass 41.


12.1.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 8/23


Talan väckt den 16 november 2007 – Cohausz mot harmoniseringsbyrån – Izquierdo Faces (acopat)

(Mål T-409/07)

(2008/C 8/41)

Ansökan är avfattad på engelska

Parter

Sökande: Prof. Dr.-Ing. Helge B. Cohausz (Düsseldorf, Tyskland) (ombud: advokaten I. Friedhoff)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

Motpart vid överklagandenämnden: José Izquierdo Faces (Bilbao, Spanien)

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att förstainstansrätten skall

ogiltigförklara det beslut som fattats av första överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån den 6 september 2007 i ärende R 289/2006-1,

förplikta intervenienten och/eller harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Registrerat gemenskapsvarumärke som är föremål för ansökan om ogiltigförklaring: Figurmärket ”acopat” för tjänster i klasserna 35 och 42 – Gemenskapsvarumärke nr 1 643 782

Innehavare av gemenskapsvarumärket: José Izquierdo Faces

Part som ansökt om ogiltigförklaring av gemenskapsvarumärket: Sökanden

Varumärkesrätt som den som ansökt om ogiltigförklaring innehar: Det nationella ordmärket ”COPAT” för varor och tjänster i klasserna 3, 35, 41 och 42

Annulleringsenhetens beslut: Gemenskapsvarumärket ogiltigförklaras

Överklagandenämndens beslut: Annulleringsenhetens beslut upphävs och yrkandet om ogiltigförklaring avslås

Grunder: Åsidosättande av artikel 56.2 och 56.3 i rådets förordning nr 40/94 och reglerna 22.2 och 40.5 i kommissionens förordning nr 2868/95, då överklagandenämnden oriktigt fann att det nationella varumärket inte hade används i Tyskland under perioden 1996–2001.


12.1.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 8/23


Talan väckt den 16 november 2007 – Jurado Hermanos mot harmoniseringsbyrån (JURADO)

(Mål T-410/07)

(2008/C 8/42)

Rättegångsspråk: spanska

Parter

Sökande: Jurado Hermanos (Alicante, Spanien) (ombud: advokat C. Martin Alvarez)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att förstainstansrätten skall

ogiltigförklara andra överklagandenämndens beslut av den 3 september 2007 i ärende R 866/2007-2,

avgöra målet i sak, och fastställa att JURADO HERMANOS S.L. utgör berörd part i förfarandet om förnyelse av gemenskapsvarumärke nr 240 218, i egenskap av innehavare av en registrerad exklusiv licens avseende det nämnda varumärket och godta detta bolags ansökan om återställande av försutten tid avseende förnyelsen av varumärke nr 240 218, och

förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökt gemenskapsvarumärke: ordmärket ”JURADO” (ansökan om registrering nr 240.218)

Varor eller tjänster: varor i klass nr 30

Innehavare av det sökta varumärket: CAFETAL DE COSTA RICA S.A.

Det överklagade beslutet: Enheten för administration av varumärken och juridiska avslog ansökan om ”restitutio in integrum” till som inlämnats av sökanden, vilken är innehavare av en licens till det omtvistade varumärket, till följd av att registreringen av det nämnda varumärket hävdes och att varumärkesinnehavarens ansökan om förnyelse inte godtagits.

Överklagandenämndens beslut: Överklagande avslås.

Grunder: Åsidosättande av rätten till försvar, och felaktig tolkning av artiklarna 47 och 78.1 i förordning nr 40/94 om gemenskapsvarumärken.


12.1.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 8/24


Talan väckt den 19 november 2007 – Aer Lingus Group mot kommissionen

(Mål T-411/07)

(2008/C 8/43)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Aer Lingus Group (Dublin, Ireland) (ombud: A. Burnside, Solicitor, samt advokaterna B. van de Walle de Ghelcke och T. Snels)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att förstainstansrätten skall

ogiltigförklara det angripna beslut som kommissionen antog den 11 oktober 2007,

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökanden yrkar att förstainstansrätten skall ogiltigförklara kommissionens beslut C(2007)4600 av den 11 oktober 2007 att avslå sökandens begäran om inledande av ett förfarande enligt artikel 8.4 och vidtagande av interimistiska åtgärder enligt artikel 8.5 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (”EG:s koncentrationsförordning”), efter kommissionens beslut C(2007)3104 av den 27 juni 2007 (förbudsbeslutet), att förklara en företagskoncentration oförenlig med den gemensamma marknaden och EES-avtalets funktion (ärende COMP/M.4439 – Ryanair mot Aer Lingus).

Sökanden gör gällande att kommissionen har både missuppfattat och gjort en felaktig tillämpning av artikel 8.4 och 8.5 i EG:s koncentrationsförordning genom att fastställa att den efter förbudsbeslutet inte kunde förplikta Ryanair att sälja sin minoritetsandel i Aer Lingus, vidta andra åtgärder för att återställa den tidigare situationen eller vidta interimistiska åtgärder.

Sökanden gör särskilt gällande att eftersom kommissionen uttryckligen behandlade denna minoritetsandel och Ryanairs offentliga anbud på Aer Lingus såsom delar av samma företagskoncentration, är den förbjudna företagskoncentrationen delvis genomförd. Sökanden gör även gällande att det följer av artikel 8.4 och 8.5 i EG:s koncentrationsförordning att kommissionen under dessa omständigheter har befogenhet att vidta åtgärder avseende den negativa inverkan på konkurrensen som följer av den minoritetsandel som binder samman de två bolag som anses utgöra varandras närmaste konkurrenter avseende lufttransport på sträckor till och från Irland.

Sökanden gör dessutom gällande att kommissionen har åsidosatt artikel 21.3 i EG:s koncentrationsförordning genom att inte fastställa att den är ensam behörig utan i stället ge medlemsstaterna en möjlighet att intervenera.


12.1.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 8/24


Talan väckt den 14 november 2007 – Bayern Innovativ mot harmoniseringsbyrån – Life Sciences Partners Perstock (LifeScience)

(Mål T-413/07)

(2008/C 8/44)

Ansökan är avfattad på engelska

Parter

Sökande: B Bayern Innovativ – Bayerische Gesellschaft für Innovation und Wissenstransfer mbH (Nürnberg, Tyskland)) (ombud: A. Beschorner, B. Glaser och C. Thomas, lawyers)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

Motpart vid överklagandenämnden: Life Sciences Partners Perstock N.V. (Amsterdam, Nederländerna)

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att förstainstansrätten skall

ogiltigförklara första överklagandenämndens beslut nr R 1545/2006–1 av den 2 augusti 2007 angående gemenskapsvarumärke nr 3 585 957 ”LifeScience”,

ogilla invändning nr B 795 270 i dess helhet,

ålägga harmoniseringsbyrån att registrera gemenskapsvarumärke nr 3 585 957 ”LifeScience” såsom det har offentliggjorts, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna vid förstainstansrätten, och förplikta den part som har framställt invändningen att ersätta kostnaderna i det administrativa förfarandet vid överklagandenämnden.

Grunder och huvudargument

Sökande av gemenskapsvarumärke: Sökanden.

Sökt gemenskapsvarumärke: Det gemenskapsfigurmärke som består av en färgad framställning av en DNA-spiralkedja, en oval och ett rutnät och under vilken ordelementen LifeScience förekommer för varor och tjänster i klasserna 16, 35, 36, 41 och 42 – Ansökan nr 3 585 957.

Innehavare av det varumärke eller kännetecken som åberopats som hinder för registrering i invändningsförfarandet: Life Sciences Partners Perstock N.V.

Varumärke eller kännetecken som åberopats som hinder för registrering: Det gemenskapsfigurmärke som består av en framställning av en naken kvinna omgiven av en DNA-kedja och som innehåller ordelementen Life Sciences Partners för tjänster i klasserna 35 och 36 – Ansökan nr 2 136 026.

Invändningsenhetens beslut: Bifall på invändningen.

Överklagandenämndens beslut: Avslag på överklagandet.

Grunder: Åsidosättande av artikel 8.1 b i rådets förordning (EG) nr 40/94.


12.1.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 8/25


Talan väckt den 21 november 2007 – RedEnvelope mot harmoniseringsbyrån – Red Letter Days (redENVELOPE)

(Mål T-415/07)

(2008/C 8/45)

Ansökan är avfattad på engelska

Parter

Sökande: RedEnvelope Inc. (San Francisco, Förenta Staterna) (ombud: A. Poulter, solicitor)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

Motpart vid överklagandenämnden: Red Letter Days Ltd (London, Förenade kungariket)

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att förstainstansrätten skall

ogiltigförklara första överklagandenämndens beslut av den 14 september 2007, nr R 1117/2005-1, i den mån beslutet innebar att ny bevisning fick anföras till stöd för invändningen, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Part som ansökt om registrering av gemenskapsvarumärke: Sökanden

Berört gemenskapsvarumärke: Figurmärket redENVELOPE för tjänster i klasserna 35 och 42 – ansökan nr 1 601 327

Innehavare av det varumärke eller kännetecken som åberopats i invändningsförfarandet: Red Letter Days Ltd

Åberopat varumärke eller kännetecken: De registrerade och oregistrerade nationella ord- och figurmärkena RED LETTER, RED LETTER DAYS och RED LETTER DAYS PLC för varor och tjänster i klasserna 9, 14, 16, 18, 21, 22, 25, 26, 33, 36, 39 och 41–44

Invändningsenhetens beslut: Delvist bifall till invändningen

Överklagandenämndens beslut: Upphävande av invändningsenhetens beslut och återförvisning av ärendet till invändningsenheten för vidare prövning såvitt det avser artikel 8.4 i rådets förordning nr 40/94

Grund: Åsidosättande av artikel 74.2 i rådets förordning nr 40/94, genom att överklagandenämnden tillät ny bevisning, som gör att invändningsenheten kan fatta beslut grundat på bevisning som inte var tillgänglig tidigare under förfarandet och som sökanden inte haft tillfälle att bemöta inför invändningsenheten


12.1.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 8/26


Talan väckt den 21 november 2007 – RedEnvelope mot harmoniseringsbyrån – Red Letter Days (REDENVELOPE)

(Mål T-416/07)

(2008/C 8/46)

Ansökan är avfattad på engelska

Parter

Sökande: RedEnvelope Inc. (San Fransisco, Förenta staterna) (ombud: A. Poulter, solicitor)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

Motpart vid överklagandenämnden: Red Letter Days Ltd (London, Förenade kungariket)

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att förstainstansrätten skall

ogiltigförklara första överklagandenämndens beslut av den 14 september 2007, nr R 765/2005-1, i den del det innebär att nya bevis till stöd för invändingen tillåts, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökande av gemenskapsvarumärke: Sökanden

Sökt gemenskapsvarumärke: Ordmärket ”REDENVELOPE” för tjänster i klasserna 35 och 42, ansökan nr 1 601 392

Innehavare av det varumärke eller kännetecken som åberopats som hinder för registrering i invändningsförfarandet: Red Letter Days Ltd

Varumärke eller kännetecken som åberopats som hinder för registrering: De registrerade och icke registrerade nationella ord- och figurmärkena ”RED LETTER”, ”RED LETTER DAYS” och ”RED LETTER DAYS PLC” för varor och tjänster i klasserna 9, 14, 16, 18, 21, 22, 25, 26, 33, 36, 39, 41, 42, 43 och 44

Invändningsenhetens beslut: Delvist bifall till invändningen

Överklagandenämndens beslut: Upphävande av invändningsenhetens beslut och återförvisning till invändningsenheten för kompletterande bedömning vad avser artikel 8.4 i rådets förordning nr 40/94

Grunder: Åsidosättande av artikel 74.2 i rådets förordning nr 40/94 i den del överklagandenämnden tillåtit ny bevisning vilket innebär att invändningsenheten kan fatta beslut med stöd av bevisning som inte var tillgänglig tidigare i förfarandet och som sökanden inte har haft tillfälle att bemöta vid invändningsenheten


12.1.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 8/26


Talan väckt den 16 november 2007 – Lodato & C. mot kommissionen

(Mål T-417/07)

(2008/C 8/47)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Lodato & C. Spa (Castel San Giorgio, Italien) (ombud: advokaten M.A. Calabrese)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att förstainstansrätten skall

ogiltigförklara kommissionens beslut SG/E/3/MIB/frw D(2007) 8690 av den 8 oktober 2007, och,

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökanden angriper i förevarande talan kommissionens beslut av den 8 oktober 2007, genom vilket tillgång till vissa handlingar som den italienska regeringen skickat till kommissionen inom ramen för det inledande förfarandet avseende de statliga stödåtgärderna nr. 701/98 och nr. 824/01 nekades, på grundval av de invändningar mot att nämnda dokument offentliggjordes som den italienska regeringen påstås ha gjort under kontakterna med kommissionen.

Till stöd för sin talan gör sökanden gällande att artikel 4.5 i Europaparlamentets och Rådets förordning 1049/2001 EG av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar (1) åsidosatts och tillämpats felaktigt. Enligt sökanden har kommissionen gjort en felaktig tolkning av förordningen, då denna ger medlemsstaterna möjlighet att hindra att dokument med ursprung i medlemsstaten och som förvaras av gemenskapsinstitutionerna offentliggörs.


(1)  EGT L 145, 31.5.2001, s. 43.


12.1.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 8/27


Talan väckt den 19 november 2007 – LIBRO mot harmoniseringsbyrån – Causley (LiBRO)

(Mål T-418/07)

(2008/C 8/48)

Ansökan är avfattad på tyska

Parter

Sökande: LIBRO Handelsgesellschaft mbH (Guntramsdorf, Tyskland) (ombud: advokaten G. Prantl)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

Motpart vid överklagandenämnden: Dagmar Causley (Pleidelsheim, Tyskland)

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att förstainstansrätten skall

upphäva fjärde överklagandenämndens beslut av den 3 september 2007 (ärende R 1454/2005-4) och ändra beslutet så, att sökandens överklagande bifalls och invändningen således avslås i sin helhet,

förplikta harmoniseringsbyrån att solidariskt med eventuella intervenienter ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökande av gemenskapsvarumärke: Sökanden

Sökt gemenskapsvarumärke: Ord- och figurmärket LiBRO för varor och tjänster i klasserna 2, 9, 14, 16, 18, 20, 25, 28, 35, 38, 41 och 42 (ansökan nr 2 616 753).

Innehavare av det varumärke eller kännetecken som åberopats som hinder för registrering i invändningsförfarandet: Dagmar Causley

Varumärke eller kännetecken som åberopats som hinder för registrering: Figurmärket LIBERO för varor och tjänster i klasserna 9, 38 och 42 (Gemenskapsvarumärke nr 401 141).

Invändningsenhetens beslut: Delvis avslag på ansökan.

Överklagandenämndens beslut: Invändningsenhetens beslut upphävs delvis.

Grunder: Åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 40/94 (1), eftersom det inte föreligger någon risk att de berörda varumärkena kan förväxlas.


(1)  Rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3).


12.1.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 8/27


Talan väckt den 19 november 2007 – Okalux mot harmoniseringsbyrån – Messe Düsseldorf (OKATECH)

(Mål T-419/07)

(2008/C 8/49)

Ansökan är avfattad på tyska

Parter

Sökande: Okalux GmbH (Marktheidenfeld, Tyskland) (ombud: Rechtsanwältin M. Beckensträter)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller).

Motpart vid överklagandenämnden: Messe Düsseldorf GmbH

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att förstainstansrätten skall

ogiltigförklara det beslut som fattats av harmoniseringsbyråns andra överklagandenämnd den 3 september 2007 i ärende R 766/2007-2, som ingetts den 18 september 2007, och mot bakgrund av den inlaga som ingavs den 16 maj 2007 återförvisa ärendet för omprövning avseende ansökan av den 16 december 2006 om delvis ogiltigförklaring av gemenskapsvarumärke nr 915 058,

i andra hand återförvisa ärendet till annulleringsenheten med avseende på inlagan av den 16 maj 2007

förplikta svaranden eller motparten vid överklagandenämnden att ersätta rättegångskostnaderna, inbegripet kostnaderna för förfarandet vid harmoniseringsbyrån.

Grunder och huvudargument

Registrerat gemenskapsvarumärke som är föremål för ansökan om ogiltigförklaring: ordmärket OKATECH för varor och tjänster i klasserna 6, 19 och 42 (gemenskapsvarumärke nr 915 058).

Innehavare av gemenskapsvarumärket: sökanden

Part som ansökt om ogiltigförklaring av gemenskapsvarumärket: Messe Düsseldorf GmbH

Annulleringsenhetens beslut: Ogiltigförklaring av det ifrågavarande varumärket för tjänster i klass 42; upphävande av detta beslut med avseende på kostnaderna.

Överklagandenämndens beslut: Återförvisning av överklagandet på grund av att överklagandet inte kunde prövas.

Grunder: Åsidosättande av artiklarna 57 och 77a i förordning nr 40/94 (1) samt av rätten att yttra sig.


(1)  Rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3)


12.1.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 8/28


Talan väckt den 15 november 2007 – Ryanair Ltd mot Europeiska gemenskapernas kommission

(Mål T-423/07)

(2008/C 8/50)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Ryanair Ltd (Dublin, Irland) (ombud: advokaten E. Vahida)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att förstainstansrätten skall

med stöd av artikel 232 EG slå fast att kommissionen har underlåtit att vidta i EG fördraget föreskrivna åtgärder, genom att inte ta ställning till det klagomål som sökanden riktade till kommissionen den 3 november 2005, följt av en formell underrättelse av den 31 juli 2007

förplikta kommissionen att ersätta samtliga kostnader, inklusive de kostnader som sökanden har haft i förfarandet, även om kommissionen till följd av att sökanden väckt talan väljer att ta ställning, något som enligt förstainstansrättens uppfattning undanröjer behovet av att avgöra målet, eller om rätten finner att talan skall avvisas, och

vidta de ytterligare åtgärder som rätten anser vara nödvändiga.

Grunder och huvudargument

Sökanden hävdar i sin talan att kommissionen har underlåtit att vidta åtgärder genom att, efter att ha beretts tillfälle därtill enligt artikel 232 EG, inte ta ställning i fråga om ett klagomål som sökanden riktade till kommissionen den 3 november 2005 avseende otillåtet statligt stöd till Lufthansa och dess partners i Star Alliance i form av exklusiv rätt till nyttjandet av terminal 2 på Münchens flygplats eller, alternativt, en konkurrensbegränsande diskriminering till förmån för Lufthansa och dess parters i Star Alliance för det fall Münchens flygplats skall anses ha agerat självständigt. Genom att Münchens flygplats har reserverat denna terminal för sökandens potentiella konkurrenter, har det skett ett missbruk av dominerande ställning och ett åsidosättande av artikel 82 EG.

Sökanden har till stöd för sitt första yrkande anfört att kommissionen hade en skyldighet att göra en omsorgsfull och opartisk undersökning av klagomålet i enlighet med rådets förordning (EG) 659/1999 (1), rådets förordning (EG) nr 1/2003 (2), och kommissionens förordning (EG) 773/2004 (3), för att antingen besluta att de statliga åtgärderna inte kunde utgöra statliga stöd i den mening som avses i artikel 87.1 EG, eller att dessa åtgärder skulle anses utgöra stöd i den mening som avses i nämnda bestämmelse, men att de var förenliga med den gemensamma marknaden enligt artikel 87.2 och 87.3 EG, eller att inleda ett förfarande enligt artikel 88.2 EG.

Sökanden yrkar alternativt att kommissionen skall anses ha varit skyldig att vid mottagandet av sökandens andrahandsklagomål – avseende ett påstått missbruk av dominerande ställning – antingen inleda ett förfarande avseende föremålet för klagomålet eller att fatta ett slutligt beslut att avvisa klagomålet efter att ha berett sökanden möjlighet att yttra sig.

Sökanden hävdar vidare att den period på 20 månader som löpte mellan det att sökanden framställde sitt klagomål och ingivandet av den formella underrättelsen var orimligt lång och att kommissionens passivitet under denna period utgör en underlåtenhet att vidta åtgärder i den mening som avses i artikel 232 EG.


(1)  Rådets förordning (EG) nr 659/1999 av den 22 mars 1999 om tillämpningsföreskrifter för artikel 93 i EG-fördraget (EGT L 83, s. 1).

(2)  Rådets förordning (EG) nr 1/2003 av den 16 december 2002 om tillämpning av konkurrensreglerna i artiklarna 81 och 82 i fördraget (Text av betydelse för EES) (EUT L 1, s. 1).

(3)  Kommissionens förordning (EG) nr 773/2004 av den 7 april 2004 om kommissionens förfaranden enligt artiklarna 81 och 82 i EG-fördraget (Text av betydelse för EES) (EUT L 123, s. 18).


12.1.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 8/29


Talan väckt den 20 november 2007 – Pioneer Hi-Bred International mot harmoniseringsbyrån (OPTIMUM)

(Mål T-424/07)

(2008/C 8/51)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Pioneer Hi-Bred International Inc. (Johnston, Förenta staterna) (ombud: advokaterna G. Würtenberger, R. Kunze och T. Wittmann)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att förstainstansrätten skall

ogiltigförklara det beslut som fattats av harmoniseringsbyråns andra överklagandenämnd den 11 september 2007 i ärende R 288/2007-2 om ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke nr 4 893 053 ”OPTIMUM”, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökt gemenskapsvarumärke: Ordmärket ”OPTIMUM” för varor i klass 1 – ansökan nr 4 893 053

Granskarens beslut: Avslag på registreringsansökan

Överklagandenämndens beslut: Avslag på överklagandet

Grunder: Artiklarna 7.1 b och c, 7.2, 73 och 74 i rådets förordning nr 40/94 har åsidosatts, genom att det inte beaktades att de aktuella varorna riktar sig till en specialiserad omsättningskrets och genom att beslutet rörande bevis för användning av det sökta varumärket inte bekräftades.


Europeiska unionens personaldomstol

12.1.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 8/30


Personaldomstolens (andra avdelningen) dom av den 22 november 2007 – Michail mot kommissionen

(Mål F-67/05) (1)

(Personalmål - Tjänsteman - Utvärderingsomgång - Rapport om karriärutveckling - 2003 års utvärderingsomgång - Talan om ogiltigförklaring - Skadeståndstalan)

(2008/C 8/52)

Rättegångsspråk: grekiska

Parter

Sökande: Christos Michail (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaten, C. Meïdanis)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: H. Tserpa-Lacombe, biträdd av advokaten E. Bourtzalas)

Saken

Dels talan om ogiltigförklaring av sökandens rapport om karriärutveckling avseende utvärderingsomgången perioden den 1 april – den 31 december 2003, dels talan om skadestånd

Domslut

1)

Christos Michails rapport om karriärutveckling avseende perioden den 1 april – den 31 december 2003 ogiltigförklaras.

2)

Talan ogillas i övrigt.

3)

Europeiska gemenskapernas kommission skall ersätta rättegångskostnaderna.


(1)  EUT C 229 av den 17.9.2005, s. 33 (målet var ursprungligen registrerat vid Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt under nummer T-284/05 och överfördes till Europeiska unionens personaldomstol genom beslut av den 15.12.2005).


12.1.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 8/30


Personaldomstolens dom (andra avdelningen) av den 22 november 2007 – Michail mot kommissionen

(Mål F-34/06) (1)

(Personalmål - Tjänstemän - Utvärdering - Rapport om karriärutveckling - Bedömningsåret 2004 - Talan om ogiltigförklaring - Skadeståndstalan)

(2008/C 8/53)

Rättegångsspråk: grekiska

Parter

Sökande: Christos Michail (Bryssel, Belgien) (ombud: C. Meïdanis)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: inledningsvis C. Berardis-Kayser och K. Herrmann, därefter H. Tserepa-Lacombe, biträdd av advokaten E. Bourtzalas)

Saken

Dels ogiltigförklaring av rapporten om karriärutveckling avseende sökanden för bedömningsåret 2004, dels skadeståndstalan.

Domslut

1)

Talan ogillas.

2)

Vardera parten skall bära sin rättegångskostnad.


(1)  EUT C 154, 1.7.2006, s. 24.


12.1.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 8/31


Personaldomstolens dom av den 22 november 2007 – Dittert mot kommissionen

(Mål F-109/06) (1)

(Personalmål - Tjänstemän - Befordran - Prioritetspoäng - Ofullständig personakt - Underlåtenhet att beakta prioritetspoängen i den datoriserade befordringsakten ’Sysper 2’ - Teknisk incident - Befordringskommitté A* - Tilldelande av ett lägre antal befordringspoäng än det som den överordnade föreslog)

(2008/C 8/54)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Daniel Dittert (Luxemburg, Luxemburg) (ombud: advokaterna B. Cortese och C. Cortese)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: G. Berscheid och K. Herrmann)

Saken

Personalmål – Ogiltigförklaring av tillsättningsmyndighetens beslut att tilldela sökanden, en kommissionstjänsteman som av misstag inte förts in i förteckningen över de tjänstemän som skulle befordras i hans generaldirektorat, ett färre antal prioritetspoäng än det antal som sistnämnda generaldirektorat önskade, och som var otillräckligt för att han skulle bli befordrad under befordringsomgången 2005.

Domslut

1)

Europeiska gemenskapernas kommissions beslut, enligt vilket Daniel Dittert tilldelades ett otillräckligt antal prioritetspoäng för att befordras under befordringomgången 2005, ogiltigförklaras.

2)

Europeiska gemenskapernas kommissions beslut, enligt vilket förteckningen över tjänstemän som befordrats under befordningsomgången 2005, vilken offentliggjordes genom Informations administratives nr 85-2005 den 23 november 2005, ogiltigförklaras i det avseende den inte innehåller Daniel Ditterts namn.

3)

Europeiska gemenskapernas kommission skall ersätta Daniel Ditterts rättegångskostnader samt bära sina egna rättegångskostnader.


(1)  EUT C 281, 18.11.2006, s. 47.


12.1.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 8/31


Personaldomstolens dom av den 22 november 2007 – Carpi Badía mot kommissionen

(Mål F-110/06) (1)

(Personalmål - Tjänstemän - Befordran - Prioritetspoäng - Ofullständig personalakt - Underlåtenhet att beakta prioritetspoängen i den datoriserade befordringsakten ’Sysper 2’ - Teknisk incident - Befordringskommitté A* - Tilldelande av ett lägre antal befordringspoäng än det som den överordnade föreslog)

(2008/C 8/55)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: José Maria Carpi Badía (Luxemburg, Luxemburg) (ombud: advokaterna B. Cortese och C. Cortese)

Svarande: kommissionen (ombud: G. Berscheid och K. Herrmann)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av tillsättningsmyndighetens beslut att tilldela sökanden, som är tjänsteman vid kommissionen och som av misstag inte tagits upp på sitt generaldirektorats förteckning över tjänstemän som kan befordras, färre prioritetspoäng än denna hade önskat, varför denne inte kunde befordras befordringsåret 2005

Domslut

1)

Europeiska gemenskapernas kommissions beslut att tilldela José Maria Carpi Badía ett antal prioritetspoäng som var otillräckligt för att han skulle kunna befordras befordringsåret 2005 ogiltigförklaras.

2)

Europeiska gemenskapernas kommissions beslut att fastställa den förteckning över tjänstemän som befordrats under befordringsåret 2005, som offentliggjordes i Informations administratives nr 85/2005 av den 23 november 2005, ogiltigförklaras i den del det inte omfattar José Maria Carpi Badías namn.

3)

Europeiska gemenskapernas kommission skall ersätta José Maria Carpi Badías rättegångskostnader och bära sina egna rättegångskostnader.


(1)  EUT C 281, 18.11.2006, s. 48.


12.1.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 8/32


Talan väckt den 31 oktober 2007 – Menidiatis mot kommissionen

(Mål F-128/07)

(2008/C 8/56)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Andreas Menidiatis (Sint-Genesius-Rode, Belgien) (ombud: advokaten S. Pappas)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara kommissionens beslut av den 21 december 2006 att avslå sökandens ansökan till den vakanta tjänsten som chef för kommissionens representation i Grekland och att tillsätta en annan sökanden på denna tjänst, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för talan gör sökanden gällande flera grunder avseende beslutet att avslå hans ansökan till den vakanta tjänsten som chef för kommissionens representation i Grekland. Först gör han gällande att urvalsförfarandet var rättsstridigt och inte följdes. Därefter gör han gällande att meddelandet om lediga tjänster var rättsstridigt och inte följdes.

En annan grund avser att artikel 11a i tjänsteföreskrifterna har åsidosatts. Vidare gör sökanden gällande att tjänsten som chef för representationen i Aten rättsstridigt utlystes i en lägre lönegrad och att beslutet av den 7 juli 2004 om bestämmelser för att tillsätta chefstjänster vid representationerna är rättsstridigt.

Vidare görs det gällande att meddelandet om lediga tjänster offentliggjordes för sent och att beslutet att inte lämna ut de handlingar som sökanden begärde i sitt klagomål saknade motivering. Slutligen gör sökanden gällande att bestämmelserna om rotation av personal som innehar så kallade känsliga tjänster har åsidosatts och att flera uppgifter tyder på maktmissbruk.


12.1.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 8/32


Talan väckt den 31 oktober 2007 – Georges-Stavros Kremlis mot Europeiska gemenskapernas kommission

(Mål F-129/07)

(2008/C 8/57)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Georges-Stavros Kremlis (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaten S. Pappas)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara kommissionens beslut av den 21 december 2006 att avslå sökandens ansökan till en ledig tjänst som chef för kommissionens representation i Grekland och att tillsätta denna tjänst med en annan sökande,

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökanden har åberopat grunder som i stor utsträckning liknar de grunder som har åberopats i mål F-128/07. Meddelandet om denna dom offentliggörs i detta nummer av den officiella tidningen.


12.1.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 8/32


Talan väckt den 31 oktober 2007 – Fiorella Vinci mot Europeiska centralbanken

(Mål F-130/07)

(2008/C 8/58)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Fiorella Vinci (Schöneck, Tyskland) (ombud: advokaten B. Karthaus)

Svarande: Europeiska centralbanken

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

fastställa att klagandens skrivelser av den 5 mars 2007 med numren (07) 139a H KK7bk HEAL och (07) 139b H KK/bk HEAL, omständigheten att ett ”Medical Certificate” upprättat av doktor Schön den 24 april 2007 införts i sökandens personakt och omständigheten att ett provresultat som Deutsche Klinik für Diagnostik upprättat den 2 april 2007 rörande sökandens hälsotillstånd införts bland handlingarna i läkarutredningen, är rättsstridiga,

fastställa att svarandens beslut av den 3 september 2007 med nummer (07) 772 PSR JMC/cc APPE, är rättsstridigt i den del som svaranden beslutat att inte ta bort de handlingar med personuppgifter som ovan anges,

fastställa att svarandens beslut av den 5 mars 2007 att sökanden måste låta sig läkarundersökas är ogiltigt,

förplikta svaranden att till sökanden utge skadestånd med 10 000 euro och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökanden yrkar i första hand att personaldomstolen skall fastställa att svarandens beslut att införa ovannämnda handlingar i sökandens personakt och i handlingarna i läkarutredningen är rättsstridiga. Sökanden yrkar i andra hand att det skall fastställas att svarandens beslut att inte ta bort handlingarna med personuppgifter är rättsstridigt. Grunden för talan är att Staff Rule 5.13.4 i Europeiska centralbankens (ECB) motsvarighet till tjänsteföreskrifterna utgör hinder för att inhämta uppgifter från läkare och lagra dessa. Ovannämnda bestämmelse tillåter vidare inte behandling av de personliga uppgifter som avses i artikel 10 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (nedan kallad förordning nr 45/2001) och bestämmelsen motiveras inte av något av de godkända skäl som anges i artikel 10.2 b i förordning nr 45/2001.

Sökanden yrkar i tredje hand att kommissionens beslut av den 5 mars 2007 skall ogiltigförklaras, i den del som sökanden åläggs att låta sig läkarundersökas. Sökanden hävdar att beslutet bygger på missbruk av utrymmet för eget skön och åsidosättande av väsentliga formföreskrifter, enligt vad som följer av Staff Rule 5.13.4. Enligt denna bestämmelse är det bara den ”Medical Adviser” som ECB har utsett som har rätt att fatta medicinska beslut, exempelvis om undersökningar, vilket sökandens närmaste överordnade inte har rätt att göra.

Sökanden yrkar också ersättning för den ideella skada som hon har lidit genom att hon tvingats att genomgå en omfattande läkarundersökning, trots att det inte fanns laglig grund för detta beslut.