ISSN 1725-2504

Europeiska unionens

officiella tidning

C 271

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

50 årgången
14 november 2007


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

II   Meddelanden

 

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN

 

Kommissionen

2007/C 271/01

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.4880 – Allianz GI/Xchanging Transaction Bank/Fondsdepot Bank) ( 1 )

1

2007/C 271/02

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.4807 – PSA/IPH/JV) ( 1 )

1

2007/C 271/03

Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget – Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningar ( 1 )

2

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN

 

Rådet

2007/C 271/04

Rådets beslut av den 8 november 2007 om utnämning av ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen för Europeiska arbetsmiljöbyrån

4

 

Kommissionen

2007/C 271/05

Eurons växelkurs

8

2007/C 271/06

Meddelande från kommissionen beträffande den första tillämpningsdagen för protokoll om ursprungsregler som medger diagonal ursprungskumulation mellan Europeiska gemenskapen, Algeriet, Egypten, Färöarna, Island, Israel, Jordanien, Libanon, Marocko, Norge, Schweiz (inklusive Liechtenstein), Syrien, Tunisien, Turkiet och Västbanken och Gaza

9

 

UPPLYSNINGAR FRÅN MEDLEMSSTATERNA

2007/C 271/07

Kommissionens meddelande inom ramen för genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/9/EG om linbaneanläggningar för persontransport ( 1 )

11

2007/C 271/08

Uppdatering av förteckningen över uppehållstillstånd som avses i artikel 2.15 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) [EUT C 247, 13.10.2006, s. 1, EUT C 153, 6.7.2007, s. 5, EUT C 182, 4.8.2007, s. 18]

14

2007/C 271/09

Uppdatering av förteckningen över gränsövergångsställen i enlighet med artikel 2.8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) [EUT C 247, 13.10.2006, s. 25, EUT C 153, 6.7.2007, s. 9]

15

 

V   Yttranden

 

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

 

Kommissionen

2007/C 271/10

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.4948 – 3i Group/Global Garden Products) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande ( 1 )

16

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

 


II Meddelanden

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN

Kommissionen

14.11.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 271/1


Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration

(Ärende COMP/M.4880 – Allianz GI/Xchanging Transaction Bank/Fondsdepot Bank)

(Text av betydelse för EES)

(2007/C 271/01)

Kommissionen beslutade den 27 september 2007 att inte göra invändningar mot den anmälda koncentrationen ovan och att förklara den förenlig med den gemensamma marknaden. Beslutet grundar sig på artikel 6.1 b i rådets förordning (EG) nr 139/2004. Beslutet i sin helhet finns endast på engelska och kommer att offentliggöras efter det att alla eventuella affärshemligheter har tagits bort. Det kommer att finnas tillgängligt

på kommissionens webbplats för konkurrens (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Denna webbplats ger olika möjligheter att hitta enskilda beslut i koncentrationsärenden, även uppgifter om företag, ärendenummer, datum och sektorer,

i elektronisk form på EUR-Lex webbplats, under dokument nummer 32007M4880. EUR-Lex ger tillgång till gemenskapsrätten via Internet. (http://eur-lex.europa.eu)


14.11.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 271/1


Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration

(Ärende COMP/M.4807 – PSA/IPH/JV)

(Text av betydelse för EES)

(2007/C 271/02)

Kommissionen beslutade den 31 oktober 2007 att inte göra invändningar mot den anmälda koncentrationen ovan och att förklara den förenlig med den gemensamma marknaden. Beslutet grundar sig på artikel 6.1 b i rådets förordning (EG) nr 139/2004. Beslutet i sin helhet finns endast på engelska och kommer att offentliggöras efter det att alla eventuella affärshemligheter har tagits bort. Det kommer att finnas tillgängligt

på kommissionens webbplats för konkurrens (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Denna webbplats ger olika möjligheter att hitta enskilda beslut i koncentrationsärenden, även uppgifter om företag, ärendenummer, datum och sektorer,

i elektronisk form på EUR-Lex webbplats, under dokument nummer 32007M4807. EUR-Lex ger tillgång till gemenskapsrätten via Internet. (http://eur-lex.europa.eu)


14.11.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 271/2


Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget

Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningar

(Text av betydelse för EES)

(2007/C 271/03)

Datum för antagande av beslutet

27.6.2007

Stöd nr

N 900/06

Medlemsstat

Portugal

Region

Figueira da Foz

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

CELBI, S.A.

Rättslig grund

Decreto-Lei 409/99 de 15 de Outubro — regulamenta a concessão de Benefícios Fiscais

Decreto-Lei No 70-B/2000 de 5 Maio — aprova o enquadramento legal de referência para apoio directo e indirecto ás empresas

Typ av stödåtgärd

Individuellt stöd

Syfte

Regional utveckling

Stödform

Mjukt lån, Skattelättnad

Budget

Totalt planerat stödbelopp: 89,93 miljoner EUR

Stödnivå

18,60 %

Varaktighet

1.1.2008-31.12.2017

Ekonomisk sektor

Tillverkningsindustrin

Den beviljande myndighetens namn och adress

API — Agência Portuguesa para o Investimento, E.P.E.

Övriga upplysningar

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Datum för antagande av beslutet

13.6.2007

Stöd nr

N 156/07

Medlemsstat

Belgien

Region

Vlaanderen

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Luchtvaartmaatschappijen (te definiëren)

Aanloopbijdrage voor belangrijke programma's die de promotie en ontwikkeling van de Luchthaven Antwerpen ten goede komen

Rättslig grund

Bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen (Belgisch Staatsblad 15.08.1980), inzonderdheid artikel 6, § 1, X, 7o dat bepaalt dat de Gewesten bevoegd zijn voor de „uitrusting en de uitbating van de luchthavens en de openbare vliegvelden, met uitzondering van de luchthaven Brussel-Nationaal

Wet van 8 augustus 1988 tot wijziging van de wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen (Belgisch Staatsblad 13.08.1988)

Samenwerkingsakkoord van 30 november 1989 tussen de Belgische Staat die optreedt voor de Nationale Maatschappij der Luchtwegen en de Gewesten (Belgisch Staatsblad 09.03.1989) samengelezen met het Koninklijk Besluit van 5 augustus 1992 (Belgisch Staatsblad 05.08.1992) bewerkstelligen de overdracht van goederen, rechten en verplichtingen van de Nationale Maatschappij der Luchtwegen aan het Vlaamse Gewest en aan het Waalse Gewest

Besluit van de Vlaamse regering van 8 juni 1994 betreffende het financiële en materiële beheer van de diensten met afzonderlijk beheer Luchthaven Antwerpen en Luchthaven Oostende (Belgisch Staatsblad 20.10.1994) dat bepaalt dat de Luchthaven Antwerpen bevoegd is om „andere tarieven voor het gebruik van de infrastructuur en de verkoopprijzen van eigen prestaties vast te leggen

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 juli 2004 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, gewijzigd door besluiten van de Vlaamse Regering van 15 oktober 2004 en 23 december 2005 (Belgisch Staatsblad 04.08.2004)

Ministrieel Besluit van 1 juni 2006 houdende vaststelling van de luchthavenvergoedingen voor de luchthaven Antwerpen (Belgisch Staatsblad 13.06.2006), inzonderdheid artikel 13, § 3 dat bepaalt dat „voor belangrijke programma's die de promotie en ontwikkeling van de luchthaven ten goede komen, specifieke overeenkomsten kunnen gesloten worden

Typ av stödåtgärd

Stödordning

Syfte

Utveckling av Antwerpens flygplats

Stödform

Minskning av kostnaderna för marknadsföring, reklam och etablering

Budget

4 116 279 EUR

Stödnivå

Upp till 30 %

Varaktighet

1.1.2007-1.1.2010

Ekonomisk sektor

Luftfart

Den beviljande myndighetens namn och adress

Dienst met Afzonderlijk Beheer Luchthaven Antwerpen

Övriga upplysningar

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


IV Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN

Rådet

14.11.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 271/4


RÅDETS BESLUT

av den 8 november 2007

om utnämning av ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen för Europeiska arbetsmiljöbyrån

(2007/C 271/04)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2062/94 av den 18 juli 1994 om upprättande av en europeisk arbetsmiljöbyrå (1), särskilt artikel 8 i,

med beaktande av de förteckningar över kandidaturer som medlemsstaternas regeringar förelagt rådet,

med beaktande av de förteckningar över kandidaturer som ordföranden i den rådgivande kommittén för arbetsmiljöfrågor förelagt rådet, med förslag från de medlemsgrupper som företräder arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna i kommittén, och

av följande skäl:

(1)

Genom sitt beslut av den 3 juni 2002 (2) utnämnde rådet ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen för Europeiska arbetsmiljöbyrån för perioden 3 juni 2002-2 juni 2005.

(2)

Genom sitt beslut av den 15 november 2004 (3) utnämnde rådet de ordinarie ledamöter och suppleanter som företräder de nya medlemsstaterna.

(3)

Styrelsen kvarstod i uppdraget i avvaktan på ikraftträdandet av rådets förordning (EG) nr 1112/2005 om ändring av rådets förordning (EG) nr 2062/94.

(4)

Genom rådets förordning (EG) nr 1112/2005 ersattes ”Administrative Board” (”styrelse”) med en ”Governing Board” (”styrelse”).

(5)

Ordinarie ledamöter och suppleanter i ovan nämnda styrelse bör utses för en period av tre år.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande personer utses till ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen för Europeiska arbetsmiljöbyrån för perioden 8 november 2007-7 november 2010:

I.   REGERINGSFÖRETRÄDARE

Land

Ordinarie ledamöter

Suppleanter

Belgien

Willy IMBRECHTS

Christian DENEVE

Bulgarien

Atanas KOLCHAKOV

Petar HADJISTOJKOV

Tjeckien

Daniela KUBÍČKOVÁ

Martina KAJÁNKOVÁ

Danmark

Charlotte SKJOLDAGER

Tove LOFT

Tyskland

Ulrich RIESE

Kai SCHÄFER

Estland

Egle KÄÄRATS

Irland

Daniel KELLY

Mary DORGAN

Grekland

Trifon GINALAS

Konstantinos PETINIS

Spanien

Mario GRAU-RIOS

Pilar CASLA-BENITO

Frankrike

Mireille JARRY

Yvan DENION

Italien

Lea BATTISTONI

Mario ALVINO

Cypern

Leandros NIKOLAIDES

Marios KOURTELLIS

Lettland

Renārs LŪSIS

Jolanta KANČA

Litauen

Aldona SABAITIENĖ

Aušra STANKIUVIENĖ

Luxemburg

Paul WEBER

Robert HUBERTY

Ungern

András BÉKÉS

Mária GROSZMANN

Malta

Mark GAUCI

Vincent ATTARD

Nederländerna

R. FERINGA

M.G. DEN HELD

Österrike

Gertrud BREINDL

Eva-Elisabeth SZYMANSKI

Polen

Danuta KORADECKA

Daniel PODGÓRSKI

Portugal

Rumänien

Daniela MARINESCU

Dan Ion OPREA

Slovenien

Tatjana PETRIČEK

Jože HAUKO

Slovakien

Miloš JANOUŠEK

Elena PALIKOVÁ

Finland

Mikko HURMALAINEN

Anna-Liisa SUNDQUIST

Sverige

Bertil REMAEUS

Anna-Lena HULTGÅRD SANCINI

Förenade kungariket

Elizabeth HODKINSON

Malcolm DARVILL

II.   ARBETSTAGARORGANISATIONERNAS FÖRETRÄDARE

Land

Ordinarie ledamöter

Suppleanter

Belgien

François PHILIPS

Herman FONCK

Bulgarien

Aleksandar ZAGOROV

Ivan KOKALOV

Tjeckien

Miroslav KOSINA

Jaroslav ZAVADIL

Danmark

Jan KAHR FREDERIKSEN

Lone JACOBSEN

Tyskland

Marina SCHRÖDER

Maximilian ANGERMAIER

Estland

Argo SOON

Ülo KRISTIJUHAN

Irland

Sylvester CRONIN

Fergus WHELAN

Grekland

Gioannis ADAMAKIS

Spanien

Fernando RODRIGO CENCILLO

Dionis OÑA

Frankrike

Gilles SEITZ

Henri FOREST

Italien

Cinzia FRASCHERI

Diego ALHAIQUE

Cypern

Nikos ANDREOU

Maria THEOCHARIDOU

Lettland

Ziedonis ANTAPSONS

Mārtiņš PUŽULS

Litauen

––

Luxemburg

Claude FORGET

Marcel GOEREND

Ungern

Károly GYÖRGY

Pál GERGELY

Malta

Anthony CASARU

Salv SAMMUT

Nederländerna

Willem VAN VEELEN

Arie WOLTMEIJER

Österrike

Julia LISCHKA

Karin ZIMMERMANN

Polen

Anita NOWAKOWSKA

Iwona PAWLACZYK

Portugal

Armando DA COSTA FARIAS

Rumänien

Adrian COJOCARU

Maria GHIMPĂU

Slovenien

Lučka BÖHM

Spomenka GERŽELJ

Slovakien

Bohuslav BENDÍK

Jaroslav BOBELA

Finland

Raili PERIMÄKI

Erkki AUVINEN

Sverige

Sven BERGSTRÖM

Börje SJÖHOLM

Förenade kungariket

Hugh ROBERTSON

Liz SNAPE

III.   ARBETSGIVARORGANISATIONERNAS FÖRETRÄDARE

Land

Ordinarie ledamöter

Suppleanter

Belgien

André PELEGRIN

Kris DE MEESTER

Bulgarien

––

Tjeckien

Karel PETRŽELKA

Miroslav BURIŠIN

Danmark

Thomas PHILBERT NIELSEN

Anne-Marie RØGE KRAG

Tyskland

Thomas HOLTMANN

Herbert BENDER

Estland

Heddi LUTTERUS

Ilmar LINK

Irland

Tony BRISCOE

Kevin ENRIGHT

Grekland

Pavlos KYRIAKONGONAS

Natascha AVLONITOU

Spanien

Pilar IGLESIAS VALCARCE

Pere TEIXIDÓ CAMPÁS

Frankrike

Nathalie BUET

Patrick LÉVY

Italien

Cypern

Lefteris KARYDIS

Christina VASILA

Lettland

Liene VANCĀNE

Litauen

Luxemburg

François ENGELS

Ungern

Géza BOMBERA

Antal SZABADKAI

Malta

Joe DELIA

Nederländerna

Bob KONING

Mario VAN MIERLO

Österrike

Christa SCHWENG

Heinrich BRAUNER

Polen

Jacek MECINA

Portugal

Marcelino PENA E COSTA

José COSTA TAVARES

Rumänien

Ovidiu NICOLESCU

Adrian IZVORANU

Slovenien

Igor ANTAUER

Slovakien

Boris MICHALÍK

Finland

Jyrki HOLLMÉN

Rauno TOIVONEN

Sverige

Bodil MELLBLOM

Förenade kungariket

Janet ASHERSON

Keith SEXTON

Artikel 2

Rådet kommer att utnämna de ledamöter som ännu inte nominerats vid en senare tidpunkt.

Artikel 3

Detta beslut ska för kännedom offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 8 november 2007.

På rådets vägnar

R. PEREIRA

Ordförande


(1)  EGT L 216, 20.8.1994, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1112/2005 (EUT L 184, 15.7.2005, s. 5).

(2)  EGT C 161, 5.7.2002, s. 5.

(3)  EUT C 24, 29.1.2005, s. 2.


Kommissionen

14.11.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 271/8


Eurons växelkurs (1)

13 november 2007

(2007/C 271/05)

1 euro=

 

Valuta

Kurs

USD

US-dollar

1,4607

JPY

japansk yen

160,96

DKK

dansk krona

7,4525

GBP

pund sterling

0,70470

SEK

svensk krona

9,2805

CHF

schweizisk franc

1,6436

ISK

isländsk krona

88,22

NOK

norsk krona

7,9090

BGN

bulgarisk lev

1,9558

CYP

cypriotiskt pund

0,5842

CZK

tjeckisk koruna

26,691

EEK

estnisk krona

15,6466

HUF

ungersk forint

254,27

LTL

litauisk litas

3,4528

LVL

lettisk lats

0,7023

MTL

maltesisk lira

0,4293

PLN

polsk zloty

3,6445

RON

rumänsk leu

3,4430

SKK

slovakisk koruna

32,866

TRY

turkisk lira

1,7601

AUD

australisk dollar

1,6294

CAD

kanadensisk dollar

1,3945

HKD

Hongkongdollar

11,3708

NZD

nyzeeländsk dollar

1,9220

SGD

singaporiansk dollar

2,1159

KRW

sydkoreansk won

1 342,09

ZAR

sydafrikansk rand

9,8775

CNY

kinesisk yuan renminbi

10,8581

HRK

kroatisk kuna

7,3457

IDR

indonesisk rupiah

13 415,07

MYR

malaysisk ringgit

4,8933

PHP

filippinsk peso

62,788

RUB

rysk rubel

35,8350

THB

thailändsk baht

46,221


(1)  

Källa: Referensväxelkurs offentliggjord av Europeiska centralbanken.


14.11.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 271/9


Meddelande från kommissionen beträffande den första tillämpningsdagen för protokoll om ursprungsregler som medger diagonal ursprungskumulation mellan Europeiska gemenskapen, Algeriet, Egypten, Färöarna, Island, Israel, Jordanien, Libanon, Marocko, Norge, Schweiz (inklusive Liechtenstein), Syrien, Tunisien, Turkiet och Västbanken och Gaza

(2007/C 271/06)

För inrättande av diagonal ursprungskumulation mellan gemenskapen, Algeriet, Egypten, Färöarna, Island, Israel, Jordanien, Libanon, Marocko, Norge, Schweiz (inklusive Liechtenstein), Syrien, Tunisien, Turkiet och Västbanken och Gaza underrättar var och en av de berörda parterna via Europeiska kommissionen övriga parter om gällande ursprungsregler med någon av dessa parter.

Tabellen nedan grundar sig på underrättelserna från de berörda länderna. I tabellen ges en överblick över de protokoll om ursprungsregler som medger diagonal ursprungskumulation och anges från och med vilket datum sådan kumulation är tillämplig. Tabellen nedan ersätter den föregående tabellen (dvs. den i EUT C 229, 29.9.2007).

Kumulation kan bara tillämpas om det land där sluttillverkningen sker och det slutliga bestämmelselandet har ingått frihandelsavtal, innehållande identiska ursprungsregler, med alla de länder som deltar i förvärvet av ursprungsstatus, dvs. med samtliga länder i vilka de använda materialen har ursprung. Material med ursprung i ett land som inte har ingått ett avtal med det land där sluttillverkningen sker och med det slutliga bestämmelselandet skall betraktas som icke-ursprungsmaterial. Specifika exempel ges i de förklarande anmärkningarna till Pan-Euro-Med-protokollen om ursprungsregler (1).

Det påminns också om att

Schweiz och Liechtenstein utgör en tullunion,

den första tillämpningsdagen inom Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES), dvs. EU-länderna, Island, Liechtenstein och Norge, är den 1 november 2005.

ISO-Alpha-2-koderna för länderna i tabellen är följande:

Algeriet

DZ

Egypten

EG

Färöarna

FO

Island

IS

Israel

IL

Jordanien

JO

Libanon

LB

Liechtenstein

LI

Marocko

MA

Norge

NO

Schweiz

CH

Syrien

SY

Tunisien

TN

Turkiet

TR

Västbanken och Gaza

PS


Första tillämpningsdagen för de protokoll om ursprungsregler som medger diagonal kumulation i Europa–Medelhavsområdet

 

EU

DZ

CH

(EFTA)

EG

FO

IL

IS

(EFTA)

JO

LB

LI

(EFTA)

MA

NO

(EFTA)

PS

SY

TN

TR

EU

 

1.11.2007

1.1.2006

1.3.2006

1.12.2005

1.1.2006

1.1.2006

1.7.2006

 

1.1.2006

1.12.2005

1.1.2006

 

 

1.8.2006

 (2)

DZ

1.11.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CH (EFTA)

1.1.2006

 

 

1.8.2007

1.1.2006

1.7.2005

1.8.2005

17.7.2007

1.1.2007

 

1.3.2005

1.8.2005

 

 

1.6.2005

 

EG

1.3.2006

 

1.8.2007

 

 

 

1.8.2007

6.7.2006

 

1.8.2007

6.7.2006

1.8.2007

 

 

6.7.2006

1.3.2007

FO

1.12.2005

 

1.1.2006

 

 

 

1.11.2005

 

 

1.1.2006

 

1.12.2005

 

 

 

 

IL

1.1.2006

 

1.7.2005

 

 

 

1.7.2005

9.2.2006

 

1.7.2005

 

1.7.2005

 

 

 

1.3.2006

IS (EFTA)

1.1.2006

 

1.8.2005

1.8.2007

1.11.2005

1.7.2005

 

17.7.2007

1.1.2007

1.8.2005

1.3.2005

1.8.2005

 

 

1.3.2006

 

JO

1.7.2006

 

17.7.2007

6.7.2006

 

9.2.2006

17.7.2007

 

 

17.7.2007

6.7.2006

17.7.2007

 

 

6.7.2006

 

LB

 

 

1.1.2007

 

 

 

1.1.2007

 

 

1.1.2007

 

1.1.2007

 

 

 

 

LI (EFTA)

1.1.2006

 

 

1.8.2007

1.1.2006

1.7.2005

1.8.2005

17.7.2007

1.1.2007

 

1.3.2005

1.8.2005

 

 

1.6.2005

 

MA

1.12.2005

 

1.3.2005

6.7.2006

 

 

1.3.2005

6.7.2006

 

1.3.2005

 

1.3.2005

 

 

6.7.2006

1.1.2006

NO (EFTA)

1.1.2006

 

1.8.2005

1.8.2007

1.12.2005

1.7.2005

1.8.2005

17.7.2007

1.1.2007

1.8.2005

1.3.2005

 

 

 

1.8.2005

 

PS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TN

1.8.2006

 

1.6.2005

6.7.2006

 

 

1.3.2006

6.7.2006

 

1.6.2005

6.7.2006

1.8.2005

 

 

 

1.7.2005

TR

 (2)

 

 

1.3.2007

 

1.3.2006

 

 

 

 

1.1.2006

 

 

 

1.7.2005

 


(1)  EUT C 83, 17.4.2007, s. 1.

(2)  Tillämpningsdag för de varor som omfattas av tullunionen mellan EG och Turkiet är den 27 juli 2006.

Tillämpningsdag för jordbruksprodukter är den 1 januari 2007.

För kol- och stålprodukter är diagonal ursprungskumulation ännu inte tillämplig.


UPPLYSNINGAR FRÅN MEDLEMSSTATERNA

14.11.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 271/11


Kommissionens meddelande inom ramen för genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/9/EG om linbaneanläggningar för persontransport

(Text av betydelse för EES)

(Offentliggörande av titlar på och hänvisningar till harmoniserade standarder inom ramen för direktivet)

(2007/C 271/07)

ESO (1)

Titel på och hänvisning till standarden

(samt referensdokument)

Hänvisning till den ersatta standarden

Datum då standarden upphör att gälla

Anmärkning 1

CEN

EN 1709:2004

Linbaneanläggningar –– Säkerhetsregler för linbaneanläggningar för persontransport – Underhåll samt kontroller vid idrifttagande och under drift

 

CEN

EN 1908:2004

Linbaneanläggningar – Säkerhetsregler för linbaneanläggningar för persontransport – Spännanordningar

 

CEN

EN 1909:2004

Linbaneanläggningar – Säkerhetsregler för linbaneanläggningar för persontransport – Räddning och evakuering

 

CEN

EN 12385-8:2002

Stållinor – Säkerhet – Del 8: Drag- och drag/bärlinor av kardelkonstruktion för linbaneanläggningar för persontransport

 

CEN

EN 12385-9:2002

Stållinor – Säkerhet – Del 9: Slutna bärlinor för linbaneanläggningar för persontransport

 

CEN

EN 12397:2004

Linbaneanläggningar – Säkerhetsregler för linbaneanläggningar för persontransport – Drift

 

CEN

EN 12927-1:2004

Linbaneanläggningar – Säkerhetsregler för linbaneanläggningar för persontransport – Linor – Del 1: Urvalskriterier för linor och deras ändinfästningar

 

CEN

EN 12927-2:2004

Linbaneanläggningar – Säkerhetsregler för linbaneanläggningar för persontransport – Linor – Del 2: Säkerhetsfaktorer

 

CEN

EN 12927-3:2004

Linbaneanläggningar – Säkerhetsregler för linbaneanläggningar för persontransport – Linor – Del 3: Långsplitsning av 6-kardeliga drag- och bärlinor

 

CEN

EN 12927-4:2004

Linbaneanläggningar – Säkerhetsregler för linbaneanläggningar för persontransport – Linor – Del 4: Ändinfästningar

 

CEN

EN 12927-5:2004

Linbaneanläggningar – Säkerhetsregler för linbaneanläggningar för persontransport – Linor – Del 5: Lagring, transport, installation och uppspänning

 

CEN

EN 12927-6:2004

Linbaneanläggningar – Säkerhetsregler för linbaneanläggningar för persontransport – Linor – Del 6: Kassationskriterier

 

CEN

EN 12927-7:2004

Linbaneanläggningar – Säkerhetsregler för linbaneanläggningar för persontransport – Linor – Del 7: Kontroller, reparation och underhåll

 

CEN

EN 12927-8:2004

Linbaneanläggningar – Säkerhetsregler för linbaneanläggningar för persontransport – Linor – Del 8: Magnetinduktiv provning

 

CEN

EN 12929-1:2004

Linbaneanläggningar – Säkerhetsregler för linbaneanläggningar för persontransport – Allmänna krav – Del 1: Krav för alla anläggningar

 

CEN

EN 12929-2:2004

Linbaneanläggningar – Säkerhetsregler för linbaneanläggningar för persontransport – Allmänna krav – Del 2: Tilläggskrav för 2-liniga pendellinbanor utan bärlinebroms

 

CEN

EN 12930:2004

Linbaneanläggningar – Säkerhetsregler för linbaneanläggningar för persontransport – Beräkningar

 

CEN

EN 13107:2004

Linbaneanläggningar – Säkerhetsregler för linbaneanläggningar för persontransport – Anläggningsarbeten

 

CEN

EN 13223:2004

Linbaneanläggningar – Säkerhetsregler för linbaneanläggningar för persontransport – Drivsystem och annan mekanisk utrustning

 

CEN

EN 13243:2004

Linbaneanläggningar – Säkerhetsregler för linbaneanläggningar för persontransport – Elektrisk utrustning utom för drivsystem

 

EN 13243:2004/AC:2005

 

 

CEN

EN 13796-1:2005

Säkerhetskrav för linbaneanläggningar för persontransport – Transporterande anordningar – Del 1: Linklämmor, rullanordningar, fånganordningar, kabiner, stolar, vagnar, transporterande anordningar för underhåll, medbringare för släpliftar

 

EN 13796-1:2005/AC:2007

 

 

CEN

EN 13796-2:2005

Säkerhetskrav för linbaneanläggningar för persontransport – Transporterande anordningar – Del 2: Provning av linklämmors glidningsmotstånd

 

CEN

EN 13796-3:2005

Säkerhetskrav för linbaneanläggningar för persontransport – Transporterande anordningar – Del 3: Utmattningsprovning

 

Anmärkning 1

Det datum då den ersatta standarden upphör att gälla är i allmänhet det datum då den upphävs av det europeiska standardiseringsorganet. Användare av dessa standarder bör dock vara medvetna om att det i vissa undantagsfall kan vara ett annat datum

Anmärkning 3

Om tillägg förekommer innefattar hänvisningen såväl standarden EN CCCCC:YYYY som eventuella tidigare tillägg och det nya, angivna, tillägget. Den ersatta standarden (kolumn 3) består därför av EN CCCCC:YYYY med eventuella tidigare tillägg, men utan det nya, angivna, tillägget. Vid angivet datum upphör den ersatta standarden att gälla

Anmärkning:

Närmare upplysningar om standarderna kan erhållas från de europeiska och nationella standardiseringsorgan som anges i bilagan till Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG (2), ändrat genom direktiv 98/48/EG (3).

Offentliggörandet av hänvisningarna i Europeiska unionens officiella tidning innebär inte att de aktuella standarderna är tillgängliga på alla gemenskapsspråken.

Denna förteckning ersätter alla tidigare förteckningar som har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning. Kommissionen skall fortlöpande uppdatera denna förteckning.

Mer information återfinns på Europa-servern på Internet:

http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/


(1)  ESO: Europeiskt standardiseringsorgan:

CEN: rue de Stassart 36, B-1050 Bryssel, Tel. (32-2) 550 08 11; fax (32-2) 550 08 19 (http://www.cen.eu)

CENELEC: rue de Stassart 35, B-1050 Bryssel, Tel. (32-2) 519 68 71; fax (32-2) 519 69 19 (http://www.cenelec.org)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, Tel. (33) 492 94 42 00; fax (33) 493 65 47 16 (http://www.etsi.org)

(2)  EGT L 204, 21.7.1998, s. 37

(3)  EGT L 217, 5.8.1998, s. 18.


14.11.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 271/14


Uppdatering av förteckningen över uppehållstillstånd som avses i artikel 2.15 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) [EUT C 247, 13.10.2006, s. 1, EUT C 153, 6.7.2007, s. 5, EUT C 182, 4.8.2007, s. 18]

(2007/C 271/08)

Den offentliggjorda förteckningen över uppehållstillstånd som avses i artikel 2.15 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 av den 15 mars 2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) (1) grundar sig på uppgifter som medlemsstaterna anmält till kommissionen i enlighet med artikel 34 i kodexen om Schengengränserna.

Utöver offentliggörandet i EUT görs en månatlig uppdatering som generaldirektoratet för rättvisa, frihet och säkerhet lägger ut på sin hemsida.

ESTLAND

Ersättning av förteckningen i EUT C 247, 13.10.2006

Handlingar som visar att en person har rätt att uppehålla sig i landet:

1.

Identitetskort.

2.

Uppehållstillstånd i form av ett klistermärke (påfört den resehandling som Estland eller ett annat land utfärdat).

1.

Identitetskort utfärdade till tredjelandsmedborgare kan innehålla följande uppgifter:

Tillfälligt uppehållstillstånd giltigt t.o.m. dd.mm.åå/Tähtajaline elamisluba kehtivusega kuni pp.kk.aa.

Varaktigt bosatt i EU/Pikaajaline elanik EÜ.

Permanent uppehållstillstånd/Alaline elamisluba – sådana tillstånd utfärdades t.o.m. den 31 maj 2006.

Identitetskortet utgör inte en giltig resehandling för gränsövergång. Vid resa ska identitetskortet uppvisas tillsammans med ett giltigt pass.

2.

Uppehållstillstånd i form av ett klistermärke kan innehålla följande uppgifter:

Tillfälligt uppehållstillstånd/Tähtajaline elamisluba.

Varaktigt bosatt i EU/Pikaajaline elanik EÜ.

Permanent uppehållstillstånd/Alaline elamisluba – sådana tillstånd utfärdades t.o.m. den 31 maj 2006.

Uppehållstillstånd kan vara

tillfälliga (giltighetstid högst fem år) eller

permanenta.

Uppgifterna enligt ovan anges på engelska och estniska (uppgiften Permanent uppehållstillstånd anges dock inte på engelska).


(1)  EUT L 105, 13.4.2006, s. 1.


14.11.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 271/15


Uppdatering av förteckningen över gränsövergångsställen i enlighet med artikel 2.8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) [EUT C 247, 13.10.2006, s. 25, EUT C 153, 6.7.2007, s. 9]

(2007/C 271/09)

Den offentliggjorda förteckningen över gränsövergångsställen i enlighet med artikel 2.8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 av den 15 mars 2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) grundar sig på uppgifter som medlemsstaterna anmält till kommissionen i enlighet med artikel 34 i kodexen om Schengengränserna.

Utöver offentliggörandet i EUT görs en månatlig uppdatering som generaldirektoratet för rättvisa, frihet och säkerhet lägger ut på sin hemsida.

SPANIEN

Sjögränser

Nytt sjögränsövergångsställe:

 

Puerto del Rosario (Fuerteventura)

NORGE

Luftgränser

Nytt luftgränsövergångsställe (sedan den 1 oktober 2007):

 

Moss Lufthavn Rygge.


V Yttranden

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

Kommissionen

14.11.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 271/16


Förhandsanmälan av en koncentration

(Ärende COMP/M.4948 – 3i Group/Global Garden Products)

Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande

(Text av betydelse för EES)

(2007/C 271/10)

1.

Kommissionen mottog den 31 oktober 2007 en anmälan om en föreslagen koncentration enligt artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1), genom vilken företaget 3i Group plc (”3i Group”, Storbritannien), på det sätt som avses i artikel 3.1 b i förordningen, förvärvar fullständig kontroll över företaget Global Garden Products B, S.à r.l. (”Global Garden Products”, Luxemburg) genom förvärv av aktier.

2.

De berörda företagen bedriver följande affärsverksamhet:

3i Group: Gör investeringar och tillhandahåller förvaltning av, och förvaltar investeringar för, investeringsfonder,

Global Garden Products: Tillverkning och försäljning av olika typer av kraftverktyg för trädgårdsskötsel samt utrustning för hushåll och professionell användning.

3.

Kommissionen har vid en preliminär granskning kommit fram till att den anmälda koncentrationen kan omfattas av förordning (EG) nr 139/2004, dock med det förbehållet att ett slutligt beslut i denna fråga fattas senare. Det bör noteras att detta ärende kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande, i enlighet med kommissionens tillkännagivande om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004 (2).

4.

Kommissionen uppmanar berörda tredje parter att till den lämna eventuella synpunkter på den föreslagna koncentrationen.

Synpunkterna ska ha kommit in till kommissionen senast tio dagar efter detta offentliggörande. Synpunkterna kan sändas till kommissionen per fax ((32-2) 296 43 01 eller 296 72 44) eller per post, med angivande av referens COMP/M.4948 – 3i Group/Global Garden Products, till

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för konkurrens

Registreringsenheten för företagskoncentrationer

J-70

B-1049 Bryssel


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1.

(2)  EUT C 56, 5.3.2005, s. 32.