ISSN 1725-2504

Europeiska unionens

officiella tidning

C 162

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

50 årgången
14 juli 2007


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

I   Resolutioner, rekommendationer, inställningar och yttranden

 

RESOLUTIONER

 

Rådet

2007/C 162/01

Rådets resolution av den 31 maj 2007 om EU:s strategi för konsumentpolitiken (2007–2013)

1

 

II   Meddelanden

 

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN

 

Kommissionen

2007/C 162/02

Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget – Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningar ( 1 )

4

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN

 

Kommissionen

2007/C 162/03

Eurons växelkurs

5

 

UPPLYSNINGAR FRÅN MEDLEMSSTATERNA

2007/C 162/04

Uppgifter från medlemsstaterna om statliga stöd som beviljas enligt kommissionens förordning (EG) nr 1/2004 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag som är verksamma inom produktion, bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter

6

2007/C 162/05

Uppgifter från medlemsstaterna om statligt stöd som beviljats enligt kommissionens förordning (EG) nr 70/2001 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag

10

2007/C 162/06

Kommissionens meddelande inom ramen för genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/22/EG om mätinstrument ( 1 )

13

 

V   Yttranden

 

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

 

Kommissionen

2007/C 162/07

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.4652 – National Grid/TenneT/BritNed JV) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande ( 1 )

15

2007/C 162/08

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.4773 – 3i/Eltel) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande ( 1 )

16

2007/C 162/09

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.4682 – INEOS/ Lanxess' engineering thermoplastic resins business) ( 1 )

17

2007/C 162/10

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.4768 – CRH/Cementbouw) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande ( 1 )

18

2007/C 162/11

Statliga Stöd – Österrike – Statligt stöd C 16/07 (f.d. NN 55/06) – Offentligt stöd till Postbus i distriktet Lienz – Uppmaning enligt artikel 88.2 i EG-fördraget att inkomma med synpunkter ( 1 )

19

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

 


I Resolutioner, rekommendationer, inställningar och yttranden

RESOLUTIONER

Rådet

14.7.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 162/1


RÅDETS RESOLUTION

av den 31 maj 2007

om EU:s strategi för konsumentpolitiken (2007–2013)

(2007/C 162/01)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD

SOM ERINRAR om att enligt artikel 153 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen

a)

skall gemenskapen bidra till att skydda konsumenternas hälsa, säkerhet och ekonomiska intressen samt till att främja deras rätt till information och utbildning och deras rätt att organiseras sig för att tillvarata sina intressen,

b)

skall konsumentskyddskraven beaktas när gemenskapens övriga politik och verksamhet utformas och genomförs,

SOM ERKÄNNER konsumentpolitikens viktiga roll vid utformningen av den inre marknaden och dess samverkan med politiken för den inre marknaden; konsumenternas och företagens förtroende är förutsättningar för att den inre marknaden skall fungera väl och stimulerar konkurrens, innovation och ekonomisk utveckling; upplysta och starka konsumenter som har faktiska rättigheter och tilltro till dessa är drivkraften bakom ekonomisk framgång och förändring,

SOM ERKÄNNER potentialen hos den inre marknaden för detaljhandel, som fortfarande i stor utsträckning är uppdelad efter landsgränser, att skapa fördelar för konsumenter och företag genom att avlägsna hindren och på så sätt öka utbudet av möjligheter för konsumenter och detaljhandlare,

SOM ERKÄNNER de möjligheter som ges genom ny teknik, särskilt i den digitala miljön, och innovation som reaktion på konsumenternas val och ökad tillgång till nya marknader samt utmaningarna att se till att konsumenternas rättigheter är adekvata, tydliga, transparenta och garanterade, och att mekanismer för hållbar konsumtion och för att förstå konsumenternas beteende vidareutvecklas,

SOM med beaktande även av subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen BETONAR betydelsen av gemenskapslagstiftning för att garantera en hög konsumentskyddsnivå och behovet av effektiva mekanismer för att se till att lagen följs, även när det gäller gränsöverskridande konsumenttransaktioner,

SOM INSTÄMMER i att konsumentintressen bör införlivas i alla europeiska politikområden; detta är en förutsättning för en effektiv konsumentpolitik och en bra grund för att uppnå Lissabonmålen. Frågorna i samband med de ekonomiska konsumentintressena och konsumentinformationen i synnerhet gäller många specialiserade politikområden; införlivandet av konsumentintressen i andra politikområden, däribland för tjänster av allmänt intresse, är en gemensam uppgift som skall utföras av alla EU-institutioner och medlemsstaterna,

I.

VÄLKOMNAR utarbetandet av kommissionens strategi för konsumentpolitiken under åren 2007-2013 (1) på EU-nivå, som inriktas på att maximera konsumenternas val och förtroende genom att stärka konsumenternas ställning och skydda dem, främja sysselsättning och tillväxt och utvidga konkurrenskraftiga marknader och syftar till att uppnå en mer integrerad och effektiv inre marknad för detaljhandel,

II.

UPPMANAR KOMMISSIONEN att genomföra denna strategi med dess tre huvudmål och därvid särskilt

1.

fortsätta sin konsumentpolitik med inriktning på en öppen marknad och förstärkning av det inre marknadens kapacitet att uppfylla konsumenternas förväntningar; en konsumentpolitik som strävar efter effektiva marknader bidrar till tillväxt och sysselsättning och ökar konsumenternas välbefinnande,

2.

prioritera en hög konsumentskyddsnivå, val och tillgång inom gemenskapen och på så sätt säkerställa konsumenternas förtroende för gränsöverskridande inköp eller avtal och ägna särskild uppmärksamhet åt att utveckla konsumentpolitiken och konsumentskyddsåtgärder beträffande tjänster,

3.

säkerställa överensstämmelse mellan de operativa målen och de mål som ligger till grund för Europaparlamentets och rådets beslut nr 1926/2006/EG av den 18 december 2006 om inrättande av ett program för gemenskapsåtgärder på området konsumentpolitik (2007–2013) (2),

4.

främja och skydda konsumenternas intressen i en allt mer globaliserad värld och främja dem i samband med internationella förbindelser och genom internationella avtal,

5.

se över gemenskapens konsumentskyddslagstiftning för att förenkla, modernisera, få en bättre lagstiftning, avlägsna bristande överensstämmelse och beakta kraven från ny teknik med vederbörlig hänsyn till subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen och vid behov och med beaktande av resultatet av samråden om grönboken om översynen av konsumentskyddslagstiftningen, lägga fram förslag till en lämplig anpassning av lagstiftningen, förutsatt att de berörda rättigheterna och skyldigheterna säkerställer en hög konsumentskyddsnivå och förbättrar den inre marknadens sätt att fungera,

6.

undersöka i vilka fall självreglerande och samreglerande mekanismer kan komplettera befintliga lagstiftningsbestämmelser,

7.

stödja övergripande konsumentinriktad forskning, som bedömer marknadens sätt att fungera, konsumenternas förväntningar och konsumenternas beteende, och inrätta konsumentinriktade kontrollmekanismer för vägledning och utvärdering av konsumentpolitiken och utveckla lämpliga indikatorer på grundval av relevant sakkunskap,

8.

stödja samarbetet mellan institutioner för genomförandet av konsumentlagar och -lagstiftning för produktsäkerhet, främja deras nätverksverksamhet, utveckla informationssystem ytterligare och utvidga internationella avtal om ömsesidigt administrativt samarbete mellan EU och tredjeländer,

9.

kontinuerligt kontrollera effektiviteten i befintliga rekommendationer som innehåller särskilda minimigarantier för alternativa tvistlösningsförfaranden och att arbeta för en vidare tillämpning och förstärkning av de principerna som fastställs i dessa samt sörja för en bättre koppling mellan de befintliga alternativa mekanismerna för tvistlösning och kommunicera bättre om befintliga informationsverktyg,

10.

noga överväga kollektiva mekanismer för prövning och lägga fram resultatet av de pågående relevanta undersökningarna med tanke på ett eventuellt förslag eller en eventuell åtgärd,

11.

ägna särskild uppmärksamhet åt kravet på konsumentskydd, utbud och fördelar för konsumenten vid fullbordandet av den inre marknaden för finansiella tjänster mot bakgrund av den centrala betydelsen av beslut om finansiella produkter för konsumenterna, t.ex. när det gäller sparande för ålderdomen eller finansiering av fast egendom,

12.

tillmäta grundliga konsekvensbedömningar på alla politikområden som påverkar konsumenternas långsiktiga intressen större vikt,

13.

engagera de relevanta aktörerna inom konsumentpolitiken mer i samråd som genomförs inom ramen för annan gemenskapspolitik rörande förslag som får betydande effekter för konsumenterna,

III.

UPPMANAR KOMMISSIONEN OCH MEDLEMSSTATERNA ATT

14.

fortsätta att verka för bättre samordning av problemen och prioriteringarna på de enskilda politikområdena och att anpassa sin konsumentpolitik till andra specialiserade politikområden, särskilt till ekonomi-, transport-, miljö-, energi- och telekommunikationspolitiken,

15.

arbeta för ett effektivt konsumentskydd och en effektiv konsumentutbildning i alla medlemsstater och på så sätt se till att konsumenterna är lika aktiva och har samma starka ställning på hela den inre marknaden, inklusive utbildning om hållbar konsumtion,

16.

ytterligare stärka systemen för upprätthållande av lagen i medlemsstaterna och samarbetet mellan medlemsstaterna när det gäller konsumentskydd, och samtidigt främja samarbetet i fråga om genomförandet av konsumentskyddslagstiftningen,

17.

fortsätta att skydda konsumenternas intressen när det gäller tjänster av allmänt intresse och på lämpligt sätt stärka konsumenternas rättigheter,

18.

ta hänsyn till konsumenternas intressen i system för standardisering och märkning på både europeisk och nationell nivå och arbeta för att tillvarata konsumenternas intressen på internationell nivå,

19.

erkänna den stora betydelsen av effektiva och representativa konsumentorganisationer så att de på ett oberoende sätt kan företräda konsumenternas intressen på gemenskapsnivå och i medlemsstaterna,

20.

ge fortsatt stöd åt nätverket av europeiska konsumentcentrum och se till att det finns kontaktpunkter i alla medlemsstater som skall bistå konsumenterna med effektiva gränsöverskridande tvistlösningar,

IV.

UPPMANAR MEDLEMSSTATERNA att sörja för att målen för strategin för konsumentpolitiken också beaktas i deras nationella politik,

V.

UPPMANAR kommissionen att

a)

regelbundet samråda med medlemsstaterna för att utvärdera genomförandet av strategin och, vid behov, göra ändringar eller justeringar i ett andra skede och

b)

rapportera om framstegen inom konsumentpolitiken och dessutom lägga fram en rapport efter halva tiden om genomförandet av strategin för konsumentpolitiken senast i mars 2011 och en utvärderingsrapport efter periodens slut senast i december 2015.


(1)  Dok. 7503/07.

(2)  EUT L 404, 30.12.2006, s. 39.


II Meddelanden

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN

Kommissionen

14.7.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 162/4


Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget

Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningar

(Text av betydelse för EES)

(2007/C 162/02)

Datum för antagande av beslutet

30.4.2007

Stöd nr

N 28/07

Medlemsstat

Italien

Region

Molise

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Cantieri Navali di Termoli SpA

Rättslig grund

Deliberazione della giunta regionale del 18.9.2006 n. 1358 — regolamento che disciplina la concessione dei finanziamenti per il salvataggio delle imprese in difficoltà

Typ av stödåtgärd

Individuellt stöd

Syfte

Undsättning av företag i svårigheter

Stödform

Mjukt lån

Budget

Totalt planerat stödbelopp: 3 miljoner EUR

Stödnivå

Varaktighet

6 månader

Ekonomisk sektor

Varvsindustrin

Den beviljande myndighetens namn och adress

Regione Molise — Italia

Övriga upplysningar

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


IV Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN

Kommissionen

14.7.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 162/5


Eurons växelkurs (1)

13 juli 2007

(2007/C 162/03)

1 euro=

 

Valuta

Kurs

USD

US-dollar

1,3782

JPY

japansk yen

168,68

DKK

dansk krona

7,4416

GBP

pund sterling

0,67795

SEK

svensk krona

9,1560

CHF

schweizisk franc

1,6579

ISK

isländsk krona

82,92

NOK

norsk krona

7,9130

BGN

bulgarisk lev

1,9558

CYP

cypriotiskt pund

0,5842

CZK

tjeckisk koruna

28,318

EEK

estnisk krona

15,6466

HUF

ungersk forint

245,70

LTL

litauisk litas

3,4528

LVL

lettisk lats

0,6969

MTL

maltesisk lira

0,4293

PLN

polsk zloty

3,7487

RON

rumänsk leu

3,1340

SKK

slovakisk koruna

33,238

TRY

turkisk lira

1,7540

AUD

australisk dollar

1,5879

CAD

kanadensisk dollar

1,4414

HKD

Hongkongdollar

10,7756

NZD

nyzeeländsk dollar

1,7531

SGD

singaporiansk dollar

2,0877

KRW

sydkoreansk won

1 263,74

ZAR

sydafrikansk rand

9,5926

CNY

kinesisk yuan renminbi

10,4323

HRK

kroatisk kuna

7,2900

IDR

indonesisk rupiah

12 434,81

MYR

malaysisk ringgit

4,7479

PHP

filippinsk peso

62,915

RUB

rysk rubel

35,0920

THB

thailändsk baht

41,996


(1)  

Källa: Referensväxelkurs offentliggjord av Europeiska centralbanken.


UPPLYSNINGAR FRÅN MEDLEMSSTATERNA

14.7.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 162/6


Uppgifter från medlemsstaterna om statliga stöd som beviljas enligt kommissionens förordning (EG) nr 1/2004 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag som är verksamma inom produktion, bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter

(2007/C 162/04)

Stöd nummer: XA 120/06

Medlemsstat: Italien

Region: Piemonte

Namnet på stödordningen eller namnet på det företag som tar emot det enskilda stödet:: Contributi agli agricoltori e allevatori che attuano la riconversione del metodo di produzione.

Rättslig grund: Deliberazione della Giunta regionale n. 28 — 4172 del 30.10.2006. Legge 7 marzo 2003, n. 38 art. 3 comma 1 lettera b.

Stödordningens beräknade utgifter per år: 250 000 EUR.

Högsta tillåtna stödnivå: Det högsta stödbeloppet per företag kan täcka upp till 80 % av kostnaderna under de första två år som företaget omfattas av kontrollsystemet enligt rådets förordning (EEG) nr 2092/91 (1). Det högsta tillåtna stödbeloppet är 800 EUR per företag under perioden 2005–2006.

Datum för genomförande: Den 15 december 2006. Stödet kommer inte att beviljas förrän kommissionen mottagit den sammanfattande informationen och meddelat det identifieringsnummer som den tilldelar i samband med detta.

Stödordningens varaktighet: Till och med den 30 juni 2007.

Stödets syfte: Att uppmuntra lantbrukare och uppfödare att ställa om till ekologiska produktionsmetoder genom att stöd beviljas för att täcka utgifter för kontroller av de ekologiska produktionsmetoderna i enlighet med förordning (EEG) nr 2092/91.

Som stödberättigande räknas kostnader under 2005 och 2006 som jordbruksföretagen haft för kontroller i enlighet med förordning (EEG) nr 2092/91.

Artiklar i kommissionens förordning (EG) nr 1/2004 (2) som åberopas: Artikel 13.2 g.

Berörda sektorer: Jordbruksföretag med animalie- och vegetabilieproduktion.

Den beviljande myndighetens namn och adress:

Regione Piemonte

Assessorato Agricoltura, Tutela della Flora e della Fauna

Direzione Sviluppo dell'Agricoltura

Corso Stati Uniti, 21

I-10128 Torino

Webbplats: www.regione.piemonte.it/agri

Övriga upplysningar: Stödet avser jordbruksföretag som är aktiva och som vid tidpunkten för stödansökan ingår i ett kontrollsystem enligt förordning (EEG) nr 2092/91. Företagen och största delen av deras jordar skall vara belägna i regionen Piemonte och företagen skall ha ställt om eller börjat ställa om produktionen från konventionell produktion till ekologisk produktion under perioden mellan den 1 januari 2005 och den 31 december 2006.

Stöd kommer att beviljas på grundval av följande förteckning över prioriterade företagstyper

XA-nummer: XA 121/06

Medlemsstat: Italien

Region: Marche

Namnet på stödordningen: Contributi alle cooperative agricole e alle cooperative sociali che operano nel settore agricolo e forestale al fine di ridurre i costi di produzione, a migliorare e diversificare le attività di produzione, a migliorare la qualità dei prodotti, a tutelare e migliorare l'ambiente naturale e le condizioni di igiene e benessere degli animali.

Rättslig grund:

1.

Art. 4 della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 7 — «Promozione della cooperazione per lo sviluppo rurale»;

2.

Deliberazione di Giunta Regionale n. 1222 del 23.10.2006 avente ad oggetto «Programma annuale 2006 della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 7 », «Promozione della cooperazione per lo sviluppo rurale» .

Stödordningens beräknade utgifter eller totalt årligt belopp som beviljats företaget som enskilt stöd: För år 2006 beräknas kostnaderna uppgå till högst 150 000 EUR. För de därefter följande åren av stödordningens tillämpning kommer kostnaderna att fastställas på grundval av respektive budgetlag, dock till högst 1 000 000 EUR per år.

Högsta stödnivå: Stödets bruttonivå får inte överstiga 30 % av de stödberättigande kostnaderna (40 % i mindre gynnade områden).

Den stödberättigande investeringen får inte överstiga 60 000 EUR.

Investeringen skall vara avsedd att minska produktionskostnaderna, förbättra och omfördela produktionen, höja produktkvaliteten och bevara och förbättra den naturliga miljön, hygienförhållandena och djurskyddet.

Stöd beviljas till åtgärder inom en av följande kategorier:

Datum för genomförande: Senast tio arbetsdagar efter det att detta meddelande skickats, i enlighet med artikel 19.1 i förordning (EG) nr 1/2004.

Stödordningens eller det enskilda stödets varaktighet: Stödets varaktighet är obegränsad men är beroende av både Regionen Marches årliga budgetanslag och undantagsförordningens giltighetsperiod (Förordning (EG) nr 1/2004).

Stödets syfte: Att höja inkomstnivån och förbättra levnads- och arbetsvillkoren för jordbrukskooperativ och sociala kooperativ som är verksamma inom jord- och skogsbrukssektorn genom att minska produktionskostnaderna, förbättra och omfördela produktionen, höja produktkvaliteten och bevara och förbättra den naturliga miljön, hygienförhållandena och djurskyddet.

Stödmottagare:

1.

Sociala kooperativ av typ B i jord- och skogsbrukssektorn som är upptagna i det register över sociala kooperativ som inrättades genom regionallag nr 34 av den 18 december 2001.

2.

Jordbrukskooperativ och deras sammanslutningar med status som yrkesmässigt jordbruksföretag (Imprenditore agricolo professionale – IAP).

Berörd(a) sektor(er): Jordbrukssektorn

Den beviljande myndighetens namn och adress:

Regione Marche

Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca

Posizione di Funzione Sviluppo della impresa agricola e del sistema agroalimentare

Via Tiziano n. 44

I-60100 Ancona

Webbadress:

1.

www.agri-marche.it

2.

www.regione.marche.it

Övriga upplysningar: Stödet beviljas uteslutande för investeringar i jordbrukssektorn och stödmottagarna utses genom anbudsinfordran.

Stöd nummer: XA 122/06

Medlemsstat: Italien

Region: Marche

Stödordningens namn: Contributi a cooperative o consorzi di cooperative che svolgono attività nel settore agricolo e forestale, nel settore agro-industriale e agroalimentare per il finanziamento di progetti di fattibilità finalizzati ad attivare processi di fusione di cooperative esistenti, allargamento della base sociale, aggregazione di nuove imprese in forma cooperativa con l'obiettivo di aumentare la competitività della struttura cooperativa, consentire alle società cooperative di trovare nuovi sbocchi commerciali, concentrare e riorganizzare l'offerta dei prodotti agricoli e forestali

Rättslig grund:

1.

Art. 6 della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 7 — «Promozione della cooperazione per lo sviluppo rurale»;

2.

Deliberazione di Giunta regionale n. 1222 del 23.10.2006 avente ad oggetto «Programma annuale 2006 della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 7», «Promozione della cooperazione per lo sviluppo rurale».

Planerade årliga utgifter inom stödordningen eller totalt belopp för individuellt stöd som beviljats företaget: Hösta belopp för år 2006 är 350 000 EUR. För de följande tillämpningsåren kommer stödet att fastställas på grundval av budgetlagen, men kommer inte under något år att överstiga 1 000 000 EUR.

Högsta tillåtna stödnivå: Det stödberättigande beloppet får inte vara lägre än 30 000 EUR.

Bidraget får inte överstiga 75 % av nämnda belopp och får inte överstiga 100 000 EUR per stödmottagare och period om tre år, jfr. artikel 14 i förordning (EG) nr 1/2004.

Datum för genomförande: Tidigast tio arbetsdagar efter det att detta meddelande skickats, i enlighet med artikel 19.1 i förordning (EG) nr 1/2004.

Stödordningens eller det enskilda stödets varaktighet: Varaktigheten är obegränsad men är avhängig Marche-regionens årliga fördelning av budgetanslagen och giltighetsperioden för undantagsförordningen (förordning (EG) nr 1/2004).

Stödets syfte: Att främja sammanslagning av redan existerande kooperativ samt att bredda den sociala grunden och få nya företag att gå samman i kooperativ i syfte att att öka kooperativstrukturens konkurrenskraft, hjälpa kooperativföretagen att finna nya avsättningsmöjligheter samt koncentrera och omorganisera utbudet av jordbruks- och skogsbruksprodukter.

Stödmottagare: Kooperativ och kooperativkonsortier som är verksamma inom jord- och skogsbrukssektorn och inom jordbruks- och livsmedelsnäringen, samt deras konsortier, och som har sitt säte i regionen och är upptagna i det statliga registret över kooperativ, infört den 23 juni 2004 genom dekret från ministeriet för produktionsverksamhet.

Berörda sektorer: Inga specifika sektorer.

Den beviljande myndighetens namn och adress:

Regione Marche

Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca

Posizione di Funzione Sviluppo della impresa agricola e del sistema agroalimentare

Via Tiziano n. 44

I-60100 Ancona

Webbplats:

3.

www.agri-marche.it

4.

www.regione.marche.it

Övriga upplysningar: Bidragen beviljas uteslutande för projekt som rör jordbrukssektorn, och stödmottagarna utses genom ansökningsomgångar.

Stöd till skogsbrukskooperativ kommer att beviljas på samma villkor och med beaktande av taket för stöd av mindre betydelse i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 69/2001 (3).

XA-nummer: XA 123/06

Medlemsstat: Nederländerna

Region: Provincie Limburg

Namnet på stödordningen eller namnet på det företag som tar emot det enskilda stödet: Verplaatsing melkveehouderij Snijders in Zuid- Limburg (Flytt av mjölkboskapsföretag Snijdeers i Zuid-Limburg)

Rättslig grund: Algemene Subsidieverordening 2004

Subsidieregels voorbereidingskosten verplaatsing melkveehouderijen Zuid-Limburg

Planerade årliga utgifter inom stödordningen, eller totalt belopp för individuellt stöd som beviljats företaget: Sammanlagt provinsbidrag på 100 000 EUR per flytt (engångssumma).

Högsta stödnivå: Maximistödet per företag uppgår till 40 % av flyttkostnaderna, med ett tak på 100 000 EUR. Beloppet motsvarar det tillåtna stödet för lantbrukare om flytten (som skall vara till allmänhetens gagn) medför modernare anläggningar och ökad produktionskapacitet för lantbrukaren. Om de berörda anläggningarna ökar i värde, eller produktionskapaciteten ökar måste bidraget från lantbrukaren minst uppgå till 60 % av värdeökningen eller av utgifter som hänger samman med ökningen. Detta är förenligt med artikel 5.3 och 5.4 i kommissionens förordning (EG) nr 1/2004. Mjölkboskapsinnehavaren skall själv bidra med minst 60 %. Företaget Snijders har budgeterat kostnader på 1 524 792 EUR

Datum för genomförande: Beslutet om bidraget kommer att sändas till förslagsställaren så snart EU bekräftat mottagandet av denna anmälan.

Stödordningens eller det enskilda stödets varaktighet: Stödordningen gäller från december 2006 till 31 december 2008.

Stödets syfte: Stödet avser flytt i allmänhetens intresse av mjölkproduktionsföretag med goda framtidsutsikter från områden med begränsade möjligheter för fysisk planering men där mjölboskapshållning är viktig för bevarandet av kulturarv och landskap. Enligt de målställningar som provinsen har upprätta skall flytten av ett företag syfta till bevarande av landskap och kulturarv och till hållbarhet.

Berörd(a) sektor(er): Gårdar med intensiv mjölkproduktion (små och medelstora företag) på minst 75 Nederlandse grootte eenheden (NGE) berättigar till stöd, förutsatt att de ligger i områden i Zuid-Limburg med en lutning på 2 % eller mer.

Den beviljande myndighetens namn och adress:

Provincie Limburg

Limburglaan 10

Postbus 5700

6202 MA Maastricht

Nederland

Webbplats: www.limburg.nl

XA-nummer: XA 124/06

Medlemsstat: Nederländerna

Region: Provincie Limburg

Namnet på stödordningen eller namnet på det företag som tar emot det enskilda stödet: Verplaatsing melkveehouderij Mingels in Zuid- Limburg (Flyttning av mjölkgården Mingels i Zuid-Limburg)

Rättslig grund: Algemene Subsidieverordening 2004

Subsidieregels voorbereidingskosten verplaatsing melkveehouderijen Zuid-Limburg

Stödordningens beräknade utgifter per år eller totalt belopp som beviljats företaget i form av enskilt stöd: Ett sammanlagt engångsbidrag från provinsen på 100 000 EUR per flyttning.

Högsta stödnivå: Det högsta tillåtna stödet till mjölkproducenten uppgår till 40 % av kostnaderna för flyttningen upp till högst 100 000 EUR. Nämnda stödbelopp motsvarar det stöd som beviljas en lantbrukare då flyttningen sker i det allmänna intresset och resulterar i modernare anläggningar och en ökning av produktionskapaciteten. Om det är fråga om en värdeökning av de berörda anläggningarna skall lantbrukaren bidra med minst 60 % av det ökade värde som de berörda anläggningarna betingar efter flyttningen, och när det rör sig om en ökning av produktionskapaciteten med minst 60 % av utgifterna i samband med denna ökning. Detta är förenligt med artikel 6.3 och 6.4 i kommissionens förordning (EG) nr 1/2004. Mjölkproducenten skall själv bidra med minst 60 %. För Mjölkgård Mingels uppgår de budgeterade kostnaderna till 1 874 970 EUR.

Datum för genomförande: Beslutet om tilldelning av stödet kommer att offentliggöras så snart EU bekräftat mottagandet av denna anmälan.

Stödordningens eller det enskilda stödets varaktighet: Stödordningen gäller från december 2006 till och med den 31 december 2008.

Stödets syfte: Stödet avser flyttning i det allmännas intresse av mjölkgårdar med gynnsamma framtidsutsikter från områden med i synnerhet restriktioner när det gäller markanvändningen, men där närvaron av mjölkgårdar är av avgörande betydelse för bevarandet av miljöns och landskapets kvalitet. Enligt de mål som de provinsiella myndigheterna ställt upp skall flyttningen av en mjölkgård syfta till att bevara landskap och miljökvalitet samt till att främja en hållbar utveckling.

Berörd(a) sektor(er): Gårdar med intensiv mjölkproduktion (små och medelstora företag) på minst 75 Nederlandse grootte eenheden (NGE) berättigar till stöd, förutsatt att de ligger i områden i Zuid-Limburg med en lutning på 2 % eller mer.

Den beviljande myndighetens namn och adress:

Provincie Limburg

Limburglaan 10

Postbus 5700

6202 MA Maastricht

Nederland

Webbadress: www.limburg.nl


(1)  EGT L 198, 22.7.1991, s. 1.

(2)  EUT L 1, 3.1.2004, s. 1.

(3)  EGT L 10, 13.1.2001, s. 30.


14.7.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 162/10


Uppgifter från medlemsstaterna om statligt stöd som beviljats enligt kommissionens förordning (EG) nr 70/2001 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag

(2007/C 162/05)

Stöd nummer

XA 7005/07

Medlemsstat

Tjeckien

Region som stödordningen gäller (NUTS II)

Jihovýchod

Namnet på stödordningen eller namnet på det företag som får stöd för särskilda ändamål som komplement

Podpora investic v souvislosti se zpracováním a uváděním zemědělských produktů na trh

Rättslig grund

1.

Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů

2.

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

3.

Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů

4.

Program rozvoje kraje Vysočina

5.

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na podporu zemědělství v kraji Vysočina pro období 2007–2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití č. 07/06

Stödordningens beräknade utgifter per år

Totalt årligt belopp inom ramen för stödordningen högst 5 000 000 CZK (dvs. 0,181 miljoner EUR)

Högsta stödnivå

I överensstämmelse med artikel 4 i förordningen

Ja

upp till 50 % stödberättigande utgifter för investeringar i byggnader och teknik

Datum då genomförandet inleds

Från och med den 1.3.2007

Varaktighet

Till och med den 31.12.2013

Berörd(a) sektor(er)

Alla sektorer som är berättigade till regionalt investeringsstöd

Nej

Begränsat till vissa sektorer:

Bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter på den markand som nämns i bilaga I i EG-fördraget med undantag för produkter som imiterar eller ersätter mjölk och mjölkprodukter.

Ange vilka enligt indelningen i NACE Rev. 1.1  (1)15

Ja

Den beviljande myndighetens namn och adress

Vysočina

Žižkova 57

CZ-587 33 Jihlava

Tél. (420) 564 60 22 08

brom.m@kr-vysocina.cz

www.kr-vysocina.cz/soubory/450008/zasady-7-2006.pdf


Stöd nummer

XA 7006/07

Medlemsstat

Tjeckien

Region

Vysočina

Stödordningens namn, eller namnet på det företag som får enskilt stöd

Podpora poskytování technické podpory v odvětví zemědělství

Rättslig grund

1.

Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů

2.

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

3.

Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů

4.

Program rozvoje kraje Vysočina

5.

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na podporu zemědělství v kraji Vysočina pro období 2007–2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití č. 07/06

Stödordningens beräknade utgifter per år, eller totalt belopp som beviljats företaget som enskilt stöd

Utgifter per år högst 600 000 CZK

Högsta tillåtna stödnivå

Stödbelopp: upp till 50 % av de stödberättigande kostnaderna.

Stödberättigande utgifter på 5 000–250 000 CZK för varje enskilt projekt kan få ekonomiskt bidrag.

Maximalt enskilt stöd uppgår till 1 750 000 CZK för perioden 2007–2013.

Datum för genomförande

från och med den 1.3.2007

Stödordningens eller det enskilda stödets varaktighet

till och med den 31.12.2013

Stödets syfte

Meningen med stödet är att höja fackkunskapen bland aktörer som sysslar med bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter som nämns i bilaga I till EG-fördraget i syfte att höja effektivitet och arbetsproduktivitet.

Detta stöd överensstämmer med generellt gällande tjeckiska rättsföreskrifter och även med mål och prioriteringar i ”Utvecklingsprogram för Vysočina län” och ”Vysočinas länsrepresentations regler för ekonomiska bidrag ur Vysočinas länsbudget till stöd av jordbruket i Vysočina län under perioden 2007–2013 samt för sättet att kontrollera hur de används”. Stödet grundas på förordning (EG) nr 70/2001.

Som stödberättigande kostnader räknas utgifter för arrangerande och organisering av jordbruksrelaterade tävlingar och utställningar inriktade på bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter som nämns i bilaga I till EG-fördraget, inklusive utställarnas utgifter för medverkan. Vidare utgifter för att arrangera och organisera utbildningsinsatser inriktade på bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter som nämns i bilaga I till EG-fördraget i form av kurser, seminarier eller workshops samt utgifter för teknisk och ekonomisk rådgivning för jordbruksföretag.

Berörd(a) sektor(er)

Alla sektorer

 

eller

 

Kolbrytning

 

All tillverkning

 

eller

 

Stål

 

Varvsindustri

 

Konstfibrer

 

Motorfordon

 

Annan tillverkning

 

Bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter

Ja

Alla tjänster

 

eller

 

Transporttjänster

 

Finansiella tjänster

 

Andra tjänster

 

Den beviljande myndighetens namn och adress

Vysočina

Žižkova 57

CZ-587 33 Jihlava

Övriga upplysningar

Länet Vysočina förklarar härmed att villkoren i förordning (EG) nr 70/2001 kommer att iakttas, dvs. stödet kommer att vara inriktat på små och medelstora företag och beloppstaket i förordningen kommer att iakttas.


Stödnummer

XA 7008/07

Medlemsstat

Österrike

Region som stödordningen gäller (NUTS II)

Alla regioner i enlighet med den godkända kartan över områden som är behöriga att erhålla regionalstöd i Österrike under perioden 2007–2013, N 492/06

Åtgärdens beteckning

ERP-Landwirtschaftsprogramm

Nachfolgeregelung des ERP-Landwirtschafts-programms, N 519/00

Rättslig grund

Richtlinien für das ERP-Landwirtschaftsprogramm

Allgemeine Bestimmungen für die ERP-Programme der Sektoren Tourismus, Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Verkehr

Stödordningens beräknade utgifter per år

Årligt sammanlagt belopp enligt stödordningen

t.o.m. ca. 5 miljoner EUR kreditvolym

= ca. 0,6 milj. EUR BBE 3 EP bruttobidragsekvivalent

Högsta tillåtna stödnivå

I överensstämmelse med artikel 4 i förordningen.

Ja

Ikraftträdande

1.1.2007

Löptid

Till och med den 31.12.2013

Berörda(a) sektor(er)

Alla näringslivssektorer som omfattas av regionala investeringsstöd

Nej

Stödet är begränsat till vissa näringslivssektorer

Ja

Bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter

Den beviljande myndighetens namn och adres

ERP-Fonds

Ungargasse 37

A-1030 Wien

Tel. (43-1) 501-75 DW 466

e.kober@awsg.at

www.awsg.at/2007plus www.erp-fonds.at


(1)  NACE Rev.1.1 är den allmänna näringsgrensindelningen inom Europeiska gemenskapen.


14.7.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 162/13


Kommissionens meddelande inom ramen för genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/22/EG om mätinstrument

(Text av betydelse för EES)

(Offentliggörande av titlar på och hänvisningar till harmoniserade standarder inom ramen för direktivet)

(2007/C 162/06)

ESO (1)

Titel på och hänvisning till standarden

(samt referensdokument)

Hänvisning till den ersatta standarden

Datum då standarden upphör att gälla

Anm. 1

CEN

EN 1359:1998

Gasmätare – Membrangasmätare

 

EN 1359:1998/A1:2006

 

 

CEN

EN 1434-1:2007

Värmemätare – Del 1: Allmänna krav

 

CEN

EN 1434-2:2007

Värmemätare – Del 2: Konstruktionskrav

 

CEN

EN 1434-4:2007

Värmemätare – Del 4: Typgodkännandeprovning

 

CEN

EN 1434-5:2007

Värmemätare – Del 5: Provning för förstaverifiering

 

CEN

EN 12261:2002

Gasmätare – Turbinmätare

 

EN 12261:2002/A1:2006

 

 

CEN

EN 12405-1:2005

Gasmätare – Omvandlingsutrustning – Del 1: Omvandling av volym

 

EN 12405-1:2005/A1:2006

 

 

CEN

EN 12480:2002

Gasmätare – Deplacementmätare av rotationstyp

 

EN 12480:2002/A1:2006

 

 

CEN

EN 14154-1:2005+A1:2007

Vattenmätare – Del 1: Allmänna krav

 

CEN

EN 14154-2:2005+A1:2007

Vattenmätare – Del 2: Installation och förutsättningar för användning

 

CEN

EN 14154-3:2005+A1:2007

Vattenmätare – Del 3: Metoder och utrustning för provning

 

CEN

EN 14236:2007

Gasmätare med ultraljud för hushåll

 

Anmärkning 1

Det datum då den ersatta standarden upphör att gälla är i allmänhet det datum då den upphävs av det europeiska standardiseringsorganet. Användare av dessa standarder bör dock vara medvetna om att det i vissa undantagsfall kan vara ett annat datum

Anmärkning 3

Om tillägg förekommer innefattar hänvisningen såväl standarden EN CCCCC:YYYY som eventuella tidigare tillägg och det nya, angivna, tillägget. Den ersatta standarden (kolumn 3) består därför av EN CCCCC:YYYY med eventuella tidigare tillägg, men utan det nya, angivna, tillägget. Vid angivet datum upphör den ersatta standarden att gälla

Anmärkning:

Närmare upplysningar om standarderna kan erhållas från de europeiska och nationella standardiseringsorgan som anges i bilagan till Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG (2), ändrat genom direktiv 98/48/EG (3).

Offentliggörandet av hänvisningarna i Europeiska unionens officiella tidning innebär inte att de aktuella standarderna är tillgängliga på alla gemenskapsspråken.

Denna förteckning ersätter alla tidigare förteckningar som har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning. Kommissionen skall fortlöpande uppdatera denna förteckning.

Mer information återfinns på Europa-servern på Internet:

http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/


(1)  ESO: Europeiskt standardiseringsorgan:

CEN: rue de Stassart 36, B-1050 Bryssel, tfn (32-2) 550 08 11; fax (32-2) 550 08 19 (http://www.cen.eu)

CENELEC: rue de Stassart 35, B-1050 Bryssel, tfn (32-2) 519 68 71; fax (32-2) 519 69 19 (http://www.cenelec.org)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, tfn (33) 492 94 42 00; fax (33) 493 65 47 16 (http://www.etsi.org)

(2)  EGT L 204, 21.7.1998, s. 37

(3)  EGT L 217, 5.8.1998, s. 18.


V Yttranden

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

Kommissionen

14.7.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 162/15


Förhandsanmälan av en koncentration

(Ärende COMP/M.4652 – National Grid/TenneT/BritNed JV)

Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande

(Text av betydelse för EES)

(2007/C 162/07)

1.

Kommissionen mottog den 6 juli 2007 en anmälan om en föreslagen koncentration enligt artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1), genom vilken företagen National Grid plc (”National Grid”, Storbritannien) och TenneT Holding B.V. (”TenneT”, Nederländerna), på det sätt som avses i artikel 3.1 b i förordningen, förvärvar gemensam kontroll över företaget BritNed Development Ltd (”BritNed”, Storbritannien) genom förvärv av aktier i ett nyskapat företag som utgör ett gemensamt företag.

2.

De berörda företagen bedriver följande affärsverksamhet:

National Grid: Drift av ett överföringssystem för högspänning i Storbritannien, drift av gasöverföringssystem i Storbritannien,

TenneT: Drift av ett överföringssystem för högspänning i Nederländerna,

BritNed: Konstruktion och drift av ett sammankopplingssystem för högspänning mellan Storbritannien och Nederländerna.

3.

Kommissionen har vid en preliminär granskning kommit fram till att den anmälda koncentrationen kan omfattas av förordning (EG) nr 139/2004, dock med det förbehållet att ett slutligt beslut i denna fråga fattas senare. Det bör noteras att detta ärende kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande, i enlighet med kommissionens tillkännagivande om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004 (2).

4.

Kommissionen uppmanar berörda tredje parter att till den lämna eventuella synpunkter på den föreslagna koncentrationen.

Synpunkterna skall ha kommit in till kommissionen senast tio dagar efter detta offentliggörande. Synpunkterna kan sändas till kommissionen per fax ((32-2) 296 43 01 eller 296 72 44) eller per post, med angivande av referens COMP/M.4652 – National Grid/TenneT/BritNed JV, till

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för konkurrens

Registreringsenheten för företagskoncentrationer

J-70

B-1049 Bryssel


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1.

(2)  EUT C 56, 5.3.2005, s. 32.


14.7.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 162/16


Förhandsanmälan av en koncentration

(Ärende COMP/M.4773 – 3i/Eltel)

Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande

(Text av betydelse för EES)

(2007/C 162/08)

1.

Kommissionen mottog den 6 juli 2007 en anmälan om en föreslagen koncentration enligt artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1), genom vilken företaget 3i Group Plc (”3i”, Storbritannien), på det sätt som avses i artikel 3.1 b i förordningen förvärvar fullständig kontroll över företaget Eltel Group Corporation (”Eltel”, Finland) genom förvärv av aktier.

2.

De berörda företagen bedriver följande affärsverksamhet:

3i: Riskkapitalbolag,

Eltel: Uppbyggnad och underhåll av telekom- och elinfrastruktur.

3.

Kommissionen har vid en preliminär granskning kommit fram till att den anmälda koncentrationen kan omfattas av förordning (EG) nr 139/2004, dock med det förbehållet att ett slutligt beslut i denna fråga fattas senare. Det bör noteras att detta ärende kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande, i enlighet med kommissionens tillkännagivande om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004 (2).

4.

Kommissionen uppmanar berörda tredje parter att till den lämna eventuella synpunkter på den föreslagna koncentrationen.

Synpunkterna skall ha kommit in till kommissionen senast tio dagar efter detta offentliggörande. Synpunkterna kan sändas till kommissionen per fax ((32-2) 296 43 01 eller 296 72 44) eller per post, med angivande av referens COMP/M.4773 – 3i/Eltel, till

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för konkurrens

Registreringsenheten för företagskoncentrationer

J-70

B-1049 Bryssel


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1.

(2)  EUT C 56, 5.3.2005, s. 32.


14.7.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 162/17


Förhandsanmälan av en koncentration

(Ärende COMP/M.4682 – INEOS/ Lanxess' engineering thermoplastic resins business)

(Text av betydelse för EES)

(2007/C 162/09)

1.

Kommissionen mottog den 6 juli 2007 en anmälan om en föreslagen koncentration enligt artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1), genom vilken företaget INEOS (”INEOS”, Storbritannien), på det sätt som avses i artikel 3.1 b i förordningen, förvärvar fullständig kontroll över företaget Lanxess (”Lanxess business”, Tyskland) termoplastverksamhet genom förvärv av aktier.

2.

De berörda företagen bedriver följande affärsverksamhet:

INEOS: Tillverkning av specialkemikalier och kemiska halv-fabrikat,

Lanxess business: Globalt företag som utvecklar termoplaster, närmare bestämt styrenbaserade sampolymerer.

3.

Kommissionen har vid en preliminär granskning kommit fram till att den anmälda koncentrationen kan omfattas av förordning (EG) nr 139/2004, dock med det förbehållet att ett slutligt beslut i denna fråga fattas senare.

4.

Kommissionen uppmanar berörda tredje parter att till den lämna eventuella synpunkter på den föreslagna koncentrationen.

Synpunkterna skall ha kommit in till kommissionen senast tio dagar efter detta offentliggörande. Synpunkterna kan sändas till kommissionen per fax ((32-2) 296 43 01 eller 296 72 44) eller per post, med angivande av referens COMP/M.4682 – INEOS/Lanxess' engineering thermoplastic resins business, till

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för konkurrens

Registreringsenheten för företagskoncentrationer

J-70

B-1049 Bryssel


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1.


14.7.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 162/18


Förhandsanmälan av en koncentration

(Ärende COMP/M.4768 – CRH/Cementbouw)

Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande

(Text av betydelse för EES)

(2007/C 162/10)

1.

Kommissionen mottog den 10 juli 2007 en anmälan om en föreslagen koncentration enligt artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1), genom vilken företaget CRH Nederland B.V. (”CRH”, Nederländerna), som tillhör företagsgruppen CRH plc Group (”CRH plc”, Irland), på det sätt som avses i artikel 3.1 b i förordningen, förvärvar fullständig kontroll över företaget Cementbouw B.V. (”Cementbouw”, Nederländerna), genom förvärv av aktier.

2.

De berörda företagen bedriver följande affärsverksamhet:

CRH: Produktion och distribution av byggnadsmaterial (t.ex. cement, stenmaterial, ytmaterial, färdigblandad betong) samt produkter för byggnadsindustrin (t.ex. prefabricerade betongelement, tegel och plattor),

CRH plc: Produktion och distribution av material och produkter för byggnadsindustrin,

Cementbouw: Grossisthandel med cement och andra bindemedel samt produktion av färdigblandad betong.

3.

Kommissionen har vid en preliminär granskning kommit fram till att den anmälda koncentrationen kan omfattas av förordning (EG) nr 139/2004, dock med det förbehållet att ett slutligt beslut i denna fråga fattas senare. Det bör noteras att detta ärende kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande, i enlighet med kommissionens tillkännagivande om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004 (2).

4.

Kommissionen uppmanar berörda tredje parter att till den lämna eventuella synpunkter på den föreslagna koncentrationen.

Synpunkterna skall ha kommit in till kommissionen senast tio dagar efter detta offentliggörande. Synpunkterna kan sändas till kommissionen per fax ((32-2) 296 43 01 eller 296 72 44) eller per post, med angivande av referens COMP/M.4768 – CRH/Cementbouw, till

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för konkurrens

Registreringsenheten för företagskoncentrationer

J-70

B-1049 Bryssel


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1.

(2)  EUT C 56, 5.3.2005, s. 32.


14.7.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 162/19


STATLIGA STÖD – ÖSTERRIKE

Statligt stöd C 16/07 (f.d. NN 55/06) – Offentligt stöd till Postbus i distriktet Lienz

Uppmaning enligt artikel 88.2 i EG-fördraget att inkomma med synpunkter

(Text av betydelse för EES)

(2007/C 162/11)

Genom den skrivelse daterad den 30 maj 2007 som återges på det giltiga språket på de sidor som följer på denna sammanfattning, underrättade kommissionen Österrike om sitt beslut att inleda det förfarande som anges i artikel 88.2 i EG-fördraget avseende ovannämnda åtgärd.

Berörda parter kan inom en månad från dagen för offentliggörandet av denna sammanfattning och den därpå följande skrivelsen inkomma med sina synpunkter på den åtgärd avseende vilken kommissionen inleder förfarandet. Synpunkterna skall sändas till följande adress:

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för energi och transport

Direktorat A – allmänna frågor

B-1049 Bryssel

Fax (32-2) 296 41 04

Synpunkterna kommer att meddelas Österrike. Den tredje part som inkommer med synpunkter kan skriftligen begära konfidentiell behandling av sin identitet, med angivande av skälen för sin begäran.

SAMMANFATTNING

FÖRFARANDEN

Genom skrivelser som mottogs av kommissionen den 2 augusti 2002 och den 23 augusti 2002 inkom ett österrikiskt busstransportföretag med en besvärsskrivelse om att förmodat statligt stöd år 2002 beviljades av det offentliga tyrolska transportorganet (Verkehrsverbund Tirol GmbH) till företaget Postbus AG (nedan kallat Postbus), som bedriver verksamhet i distriktet Lienz i Tyrolen. Genom en skrivelse av den 14 juli 2005 begärde kommissionen kompletterande upplysningar från Österrike angående finansieringen. Svar inkom genom en skrivelse av den 3 oktober 2005.

BESKRIVNING AV DEN ÅTGÄRD AVSEENDE VILKEN KOMMISSIONEN INLEDER FÖRFARANDET

Den 16 april 1997 och den 20 juni 1997 ingick förbundsstaten, delstaten Tyrolen, Postbus och andra busstransportföretag ett ”leveransavtal med Verkehrsverbund Tirol”, som syftar till att skapa ett Verkehrsverbund Tirol med stöd av en ersättning till busstransportföretagen enligt Alteinnahmegarantie. Verkehrsverbund Tirol GmbH, nedan kallat VVT, är ett privaträttsligt organ med uppdrag att planera och samordna busstransporterna i regionen Östtyrolen. Enligt Bundesgesetz über die Ordnung des öffentlichen Personennah- und Regionalverkehrs (ÖPNRV-G) får VVT ett årligt belopp från förbundsstaten för att organisera kollektivtransporten i regionen.

Då paragraf 19.1 i ÖPNRV-G ålägger Verkehrsverbundgesellschaften att inom fem år från år 1999 ersätta systemet Alteinnahmegarantie med ett system med offentliga tjänsteavtal, har VVT och Postbus inlett förhandlingar om bland annat ett sådant avtal med distriktet Lienz.

Den 12 juli 2002 ingick VVT ett avtal med företaget Postbus om offentliga tjänster för kollektivtransport av passagerare på busslinjerna nr 5002, 5008, 5010, 5012, 5014, 5050 och 5052 i distriktet Lienz i Tyrolen. Postbus innehade redan när avtalet ingicks trafiktillstånd för dessa linjer.

Då Postbus på eget initiativ hade ansökt om trafiktillstånd för dessa linjer, anses linjerna enligt österrikisk lag vara linjer som trafikeras ”eigenwirtschaftlich”. Följaktligen har avtalet ifråga inte varit föremål för offentlig upphandling, eftersom detta enligt österrikisk lag inte är obligatoriskt för linjer som trafikeras ”eigenwirtschaftlich”.

Postbus valdes främst för att det var det enda företag som innehade den koncession som krävdes för att bedriva en sådan transporttjänst i Lienz-regionen.

BEDÖMNING AV ÅTGÄRDEN

Förekomst av stöd. Eftersom avtalet är ett avtal om offentliga tjänster skall EG-domstolens rättspraxis (Altmark-domen) (1) tillämpas. Kommissionens granskning har visat att det första kriteriet i rättspraxis (Altmark-domen), att Postbus ålagts att fullgöra klart fastställda skyldigheter att tillhandahålla allmännyttiga tjänster, är uppfyllt, eftersom avtalet om offentliga tjänster klart definierar Postbus skyldigheter att tillhandahålla allmännyttiga tjänster. Däremot har kommissionen fastställt att det andra kriteriet i rättspraxis (Altmark-domen) inte är uppfyllt i detta fall, då de kriterier på grundval av vilka ersättningen beräknades inte fastställts i förväg på ett objektivt och öppet sätt. Då övriga kriterier i artikel 87.1 i EG-fördraget är uppfyllda, konstaterar kommissionen att åtgärderna ifråga utgör stöd.

Rättslig grund för bedömningen: Kommissionen anser att ett eventuellt stöd delvis eller i sin helhet skulle kunna vara förenligt med den gemensamma marknaden enligt artikel 14 i rådets förordning (EEG) nr 1191/69. Kommissionen tvivlar likväl på att bestämmelserna i artikel 14 i förordning (EEG) nr 1191/69 är uppfyllda, då en överkompensation inte kan uteslutas.

Av de upplysningar Österrike lämnat framgår att kostnaden för de tjänster Postbus tillhandahåller är totalt 2 217 000 EUR, vilket motsvarar ett genomsnittspris av 1,92 EUR per kilometer. Det framgår också av upplysningarna att VTT betalat totalt 2 217 000 EUR, eller 1,92 EUR per kilometer, för tjänsterna. A priori motsvarar alltså ersättningen till Postbus exakt kostnaderna.

Österrike har meddelat kommissionen att VVT har verifierat Postbus kostnader för avtalets genomförande enligt tre olika metoder innan avtalet ingicks. Metoderna utgår från kilometertaxa (Prüfung nach Kilometersätzen), kostnadsslag (Prüfung nach Kostensätzen) och kostnadsställe (Prüfung nach Einzelkostenpositionen).

Kommissionen anser att Österrike också lämnat upplysningar som kan visa att beloppet för ersättning till Postbus inte överstiger vad som är nödvändigt för att täcka de kostnader som orsakas av genomförandet av skyldigheterna att tillhandahålla allmännyttiga tjänster, om hänsyn tas till intäkter och biinkomster samt en rimlig vinst för att genomföra dessa skyldigheter. Därför kan den ersättning som Postbus får enligt det offentliga tjänsteavtalet med VVT, och som utgör statligt stöd, vara förenlig med den gemensamma marknaden enligt artikel 14 i förordning (EEG) nr 1191/69.

Kommissionen anser dock att med hänsyn till att ingen offentlig upphandling förekommit och att en direkt konkurrent till Postbus hävdar att Postbus överkompenseras, är det rimligt att denna konkurrent och alla andra berörda tredje parter får möjlighet att yttra sig över de metoder för verifiering av kostnader som Österrike tillämpar, innan den med säkerhet kan avgöra att Postbus inte överkompenseras. Den hyser därför på detta stadium tvivel huruvida Postbus inte överkompenseras för sina transporttjänster.

Enligt artikel 14 i rådets förordning (EG) nr 659/1999 kan allt olagligt stöd återkrävas från mottagaren.

SJÄLVA SKRIVELSEN

”Die Europäische Kommission (nachfolgend ‚die Kommission‘) teilt Österreich mit, dass sie nach Prüfung der von den österreichischen Behörden über die vorerwähnte Maßnahme übermittelten Angaben beschlossen hat, das Verfahren nach Artikel 88 Absatz 2 des EG-Vertrags einzuleiten.

1.   VERFAHREN

1.

Mit Schreiben vom 2.8.2002 und 23.8.2002, registriert unter den Nummern TREN (2002) A/63803 und TREN (2002) A/68846, hat ein österreichisches Busunternehmen bei der Kommission Beschwerde wegen mutmaßlicher staatlicher Beihilfen eingereicht, die das öffentliche Beförderungsunternehmen Verkehrsverbund Tirol GmbH 2002 dem im Bezirk Lienz (Tirol) tätigen Unternehmen Postbus AG (nachstehend Postbus) gewährt haben soll.

2.

In der Zwischenzeit wurde das Unternehmen Postbus AG durch ÖBB-Postbus ersetzt, das dessen sämtliche rechtliche Verpflichtungen, einschließlich des in diesem Beschluss behandelten öffentlichen Dienstleistungsvertrags, übernommen hat.

3.

Mit Schreiben vom 14.7.2005, registriert unter der Nummer TREN (2005) D/113701, forderte die Kommission von der österreichischen Regierung ergänzende Informationen an. Die Antwort ging am 3.10.2005 bei der Kommission ein und wurde unter der Nummer TREN (2006) A/15295 registriert.

2.   AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG DER MASSNAHMEN

2.1.   Österreichische Rechtsvorschriften zur Organisation des öffentlichen Busnahverkehrs

4.

In Österreich ist der öffentliche Busnahverkehr im Wesentlichen in drei Gesetzen geregelt, dem Kraftfahrliniengesetz (KflG) (2), dem Bundesgesetz über die Ordnung des öffentlichen Personennah- und Regionalverkehrs (ÖPNRV-G) (3) und dem Familienlastenausgleichsgesetz (FLAG) (4).

Kraftfahrliniengesetz

5.

Im Kraftfahrliniengesetz (KflG) sind die Bedingungen festgelegt, die für die Erteilung von Konzessionen zum Betrieb einer Busverbindung gelten. Die Konzessionen werden von der zuständigen Aufsichtsbehörde erteilt, die zu prüfen hat, ob das antragstellende Unternehmen die gesetzlich vorgesehenen Voraussetzungen erfüllt, insbesondere in Bezug auf die Sicherheit und finanzielle Leistungsfähigkeit.

6.

Beantragt ein Unternehmen von sich aus eine Konzession für eine Strecke und erfolgt deren Bedienung aufgrund dieser Konzession, so wird die Strecke definitionsgemäß ‚eigenwirtschaftlich‘ bedient.

7.

Bei der Konzessionserteilung muss die Aufsichtsbehörde, d. h. der Landeshauptmann, außerdem die Konzessionen berücksichtigen, die in der betreffenden Region bereits erteilt wurden. Wenn durch die Erteilung einer neuen Konzession die wirtschaftliche Tragfähigkeit einer bereits erteilten Konzession gefährdet werden könnte, kann die Aufsichtsbehörde die Konzession verweigern (vgl. § 7 KflG).

8.

In der Regel beträgt die Konzessionsdauer 10 Jahre (§ 15 KflG).

9.

Die Unternehmen, denen eine Konzession erteilt wird, sind verpflichtet, die betreffende Strecke während der gesamten Konzessionsdauer zu bedienen. Sie müssen die vom österreichischen Gesetzgeber vorgesehenen Tarife einhalten, insbesondere für Schüler, Lehrlinge und kinderreiche Familien.

10.

Für die Erteilung der Konzessionen sind keine Ausschreibungen notwendig. Laut Gesetz sind allerdings Ausschreibungen vorgesehen, wenn die Verkehrsverbundorganisationsgesellschaft einen Busdienst auf einer Strecke anzubieten beabsichtigt, für die kein Unternehmen eine Konzession beantragt hat (§ 23(2) KflG). Eine solche Strecke wird dann ‚gemeinwirtschaftlich‘ betrieben.

Bundesgesetz über die Ordnung des öffentlichen Personennah- und Regionalverkehrs

11.

Das Bundesgesetz über die Ordnung des öffentlichen Personennah- und Regionalverkehrs (ÖPNRV-G) legt die Organisation und Finanzierung des öffentlichen Nahverkehrs im ländlichen Raum Österreichs fest (6 1 ÖPNRV-G).

12.

Die Finanzierungsstrukturen des öffentlichen Nahverkehrs in Österreich gemäß § 20 Abs. 3 und 4 des Finanzausgleichsgesetzes 1997 werden vom ÖPNRV-G nicht berührt (§ 6 ÖPNRV-G). Diese Bestimmungen sehen vor, dass Verluste im öffentlichen Nahverkehr vom Bund abgedeckt werden.

13.

Gemäß § 10(1) ÖPNRV-G werden Forderungen zur Abdeckung von Verlusten im Eigentum des Bundes befindlicher Kraftfahrlinienunternehmen, z. B. Postbus, sofern sie bis zum 1. Juni 1999 geltend gemacht wurden, durch den Bund abgedeckt (Alteinnahmegarantie).

14.

Für die Zeit nach dem 1. Juni 1999 überweist der Bund einen Betrag, der dem Betrag entspricht, der gemäß der Alteinnahmegarantie jährlich an die für die Organisation des öffentlichen Nahverkehrs zuständigen Regionalorgane, die Verkehrsverbundgesellschaften, gezahlt wird. Diese verwenden die Mittel für die Bestellung von Verkehrsdiensten bei Busunternehmen. Vor Bestellung dieser Verkehrsdienste müssen die Verkehrsverbundgesellschaften die Verkehrsleistungen in ihrer Region gemäß §§ 11, 20 und 31 ÖPNRV-G planen (§ 10(2) ÖPNRV-G). Diese Paragraphen enthalten betriebswirtschaftliche und qualitätsbezogene Kriterien, die im öffentlichen Nahverkehr zu erfüllen sind.

15.

Ab dem Jahr 2001 werden die Zahlungen des Bundes an die Verkehrsverbundgesellschaften jährlich um ein Fünftel reduziert (§ 10(3) ÖPNRV-G).

16.

In den §§ 14 ff ÖPNRV-G sind die Bedingungen für die Bildung und Organisation der Verkehrsverbundgesellschaften festgelegt. Die Verkehrsverbundgesellschaften sind laut § 19(1) ÖPNRV-G verpflichtet, das System der Alteinnahmengarantie innerhalb einer Frist von fünf Jahren ab 1999 durch ein neues System öffentlicher Dienstleistungsverträge zu ersetzen.

Familienlastenausgleichsgesetz

17.

Gemäß §§ 30 f und 30 j FLAG ist das Bundesministerium für Gesundheit, Familie und Jugend ermächtigt, mit Verkehrsunternehmen des öffentlichen Verkehrs Verträge abzuschließen, wonach der Bund den Verkehrsunternehmen einen entsprechenden Ausgleich leistet, wenn die Unternehmen Schüler und Lehrlinge zu einem ermäßigten Fahrpreis oder unentgeltlich befördern.

18.

Aufgrund dieser Bestimmungen hat das Ministerium am 11. Juni 1979, am 8. Februar 1980 und am 22. Oktober 1993 mit Postbus Verträge geschlossen, in denen die an Postbus geleisteten Ausgleichszahlungen genau geregelt sind.

2.2.   Organisation des öffentlichen Nahverkehrs im Bezirk Lienz

19.

Am 16.4.1997 und 20.6.1997 haben der Bund, das Land Tirol, Postbus sowie weitere Busunternehmen einen Vertrag über die Erbringung von Verkehrsdiensten für den Verkehrsverbund Tirol geschlossen. Gegenstand dieses Vertrags war die Bildung des Verkehrsverbunds Tirol auf der Grundlage von Ausgleichsleistungen, die den Busunternehmen gemäß der Alteinnahmegarantie gezahlt werden. Der Verkehrsverbund Tirol GmbH (VVT) ist eine privatrechtliche Einrichtung, die für die Planung und Organisation des Busverkehrs in Osttirol zuständig ist. Wie oben im Abschnitt Bundesgesetz über die Ordnung des öffentlichen Personennah- und Regionalverkehrs erläutert, erhält der VVT vom Bund jährliche Zahlungen für die Organisation des Nahverkehrs in seiner Region.

20.

Da die Verkehrsverbundgesellschaften gemäß § 19(1) ÖPNRV-G verpflichtet sind, das System der Alteinnahmengarantie innerhalb einer Frist von fünf Jahren ab 1999 durch ein System öffentlicher Dienstleistungsverträge zu ersetzen, haben der VVT und Postbus entsprechende Vertragsverhandlungen für den Bezirk Lienz aufgenommen.

21.

Am 12.7.2002 hat der VVT mit Postbus für die Buslinien 5002, 5008, 5010, 5012, 5014, 5050 und 5052 im Tiroler Bezirk Lienz einen öffentlichen Dienstleistungsvertrag für die Personenbeförderung geschlossen. Zu jenem Zeitpunkt verfügte Postbus bereits über eine Konzession für diese Linien.

22.

Da Postbus die Konzession für diese Strecken aus eigenem Antrieb beantragt hatte, wird nach österreichischem Recht davon ausgegangen, dass die Strecken ‚eigenwirtschaftlich‘ bedient werden. Demzufolge wurde besagter Vertrag ohne Ausschreibung geschlossen, da dies nach österreichischem Recht für ‚eigenwirtschaftlich‘ bediente Strecken nicht vorgeschrieben ist.

23.

Das Unternehmen Postbus wurde auch deshalb ausgewählt, weil es als einziges über die erforderliche Konzession für den betreffenden Verkehrsdienst im Bezirk Lienz verfügte.

24.

Mit Schreiben vom 22.5.2002 hat ein konkurrierendes Busunternehmen sein Interesse an der Bedienung der fraglichen Strecken bekundet. Mit Schreiben vom 28.5.2002 stellte der VVT unter Bezugnahme auf Artikel 23(1) KflG fest, dass eine Ausschreibung nicht notwendig ist, da laut diesem Artikel jene Unternehmen Vorrang besitzen, die bereits über eine Konzession für die betreffenden Strecken verfügen.

25.

Mit Schreiben vom 3.10.2005 teilten die österreichischen Behörden der Kommission ferner mit, dass es sich nach ihrer Ansicht um kein ernsthaftes Interesse des Mitbewerbers handelte, da er weder über die nötige Konzession noch über das erforderliche Material verfügte. Angesichts der langen Verfahrensdauer zur Erlangung einer Berechtigung und der Dringlichkeit, einen funktionierenden öffentlichen Nahverkehr zu gewährleisten, halten die österreichischen Behörden eine direkten Vertragsabschluss mit Postbus für gerechtfertigt.

26.

Gegenstand des Vertrags ist die Erbringung öffentlicher Busverkehrsdienste durch Postbus gegen Entgelt. Er trat am 1. Januar 2002 rückwirkend in Kraft und gilt auf unbestimmte Dauer. Die Parteien können den Vertrag unter Einhaltung einer sechsmonatigen Kündigungsfrist erstmals zum Dezember 2006 kündigen.

Bestimmung des Begriffs öffentlicher Busverkehrsdienste durch Postbus

27.

In dem Vertrag (Teil IV) verpflichtet sich Postbus, auf den vorerwähnten Strecken, für die es eine Konzession besitzt, Busverkehrsdienste zu erbringen. Für das Jahr 2002 verpflichtet sich Postbus zur Erbringung von Verkehrsdiensten auf nachstehenden Strecken (Teil IV Nummer (2)):

KFL

Strecke

Fahrplan km

5002

Lienz — Nußdorf Debant — Zell am See

79 356

5008

Lienz — Huben i.O. — Kals — Taurer

167 811

5010

Lienz — Matrei i.O. — Kitzbühel

148 769

5012

Lienz Bf. — Matrei i.O. — Ströden

312 436

5014

Lienz Bf. — Huben i..O. — Stallersattel

199 982

5050

Sillian — Maria Luggau — Mauthen

112 054

5052/5004

Lienz Bf. — Oberdrauburg — Nöbling/Lavant Peggetz — Lienz Bf. — Peggetz — Nußdorf Ort

137 160

 

Gesamtkilometer

1 157 568

28.

Für die Folgejahre wird in dem Vertrag zwischen Bestellleistungen und Bestandsleistungen unterschieden. Diese Unterscheidung ist zum für die Vergütung von Bedeutung (siehe unten), und zum anderen für die Bedingungen einer Änderung der Dienstleistung (siehe folgende Absätze). Bestellleistungen sind laut Vertrag ein bestimmter Umfang an Busverkehrsdiensten, der von dem Unternehmen nicht verändert werden darf. Unter Bestandsleistungen werden Dienstleistungen verstanden, deren Umfang das Unternehmen unter bestimmten Bedingungen verändern kann.

29.

Bestellleistungen: Laut Teil IV(3) des Vertrags bestehen 204 807 km aus Bestellleistungen. Gemäß Teil IV(4) ist es Postbus untersagt, die im Rahmen der Bestellleistungen erbrachten Kilometer ohne vorherige schriftliche Genehmigung des VVT zu verringern. Daher muss Postbus ab 2003 auf den 7 Strecken, die Gegenstand des Vertrags sind, mindestens 204 807 km erbringen.

30.

Bestandsleistungen: Laut Teil IV(3) des Vertrags bestehen 952 761 km aus Bestandsleistungen. Gemäß Teil IV(4) ist es Postbus erlaubt, die im Rahmen der Bestandsleistungen erbrachten Kilometer ohne vorherige Zustimmung des VVT zu verringern. Allerdings muss Postbus den VVT mindestens drei Monate vorher über die Verringerung des Angebots in Kenntnis setzen.

31.

In Teil V ist die Qualität der zu erbringenden Verkehrsdienste festgelegt. Danach muss Postbus für die Verkehrsdienste über 25 Busse mit einem Durchschnittsalter von höchstens 6 Jahren verfügen, von denen jährlich rund 10 % durch neue Busse zu ersetzen sind. Ferner müssen die Fahrer über ausreichende Deutschkenntnisse verfügen, um sich mit den Kunden angemessen verständigen zu können.

32.

In Teil V(2) wird die Qualität neu angeschaffter Busse genau geregelt. Die Fahrzeuge müssen demnach über eine Klimaanlage, bequeme Sitze, eine Funkverbindung mit der Betriebszentrale und einen Fahrscheinautomat verfügen. Ferner muss es sich bei einem Teil der Fahrzeuge um Niederflurbusse handeln.

33.

Im Fall der Nichterfüllung der Qualitätskriterien sind Vertragsstrafen vorgesehen.

Berechnung der an Postbus gezahlten Vergütung

34.

Für die Berechnung der Vergütung wird in dem Vertrag zwischen Bestellleistungen und Bestandsleistungen unterschieden.

35.

Bestellleistungen: In Teil XIII(1) des Vertrags ist vorgesehen, dass Postbus jährlich 527 000 EUR zuzüglich Umsatzsteuer erhält. Gemäß Nummer (2) werden die Zahlungen in zwölf über das Jahr verteilte Raten geleistet.

36.

In Teil XIII(3) ist vorgesehen, dass die Parteien für die Zeit ab 2007 ein Übereinkommen treffen.

37.

Bestandsleistungen: Die Teile X bis XII betreffen die Berechnung des Preises für die Bestandsleistungen.

38.

In Teil X(2) wird die Vergütung für die Bestandsleistungen des Jahres 2002 auf 1 690 000 EUR festgelegt. Gemäß Teil X(3) setzt sich diese Vergütung aus folgenden Beträgen zusammen:

der Verbundabgeltung, deren Höhe jedes Jahr für jede Strecke entsprechend dem Fahrgastaufkommen festgesetzt wird;

den Erträgen aus dem Fahrscheinverkauf ohne Umsatzsteuer;

den Zahlungen des Bundesministeriums für Gesundheit, Familie und Jugend, die als Ausgleich für die Schülern und Lehrlingen gemäß § 29 ÖPNRV-G gewährten Fahrpreisermäßigungen sowie aufgrund der nach §§ 30 f und 30 j FLAG zwischen dem Ministerium und Postbus geschlossenen Verträge geleistet werden.

39.

Für das erste Vertragsjahr wurde festgelegt, dass die Verbundabgeltung 1 690 000 EUR abzüglich der Erträge aus dem Fahrscheinverkauf und den für die Erfüllung der Tarifpflichten geleisteten Ausgleichszahlungen beträgt. Zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses war den Parteien weder die Höhe der Erträge aus dem Fahrscheinverkauf noch die der Ausgleichszahlungen bekannt. Der Gesamtbetrag der Verbundabgeltung ist somit im Vertrag nicht festgelegt.

40.

Die österreichische Regierung teilte der Kommission mit, dass im Jahr 2002 die Erträge aus dem Fahrscheinverkauf sich auf 386 961,85 EUR beliefen und die für die Erfüllung der Tarifpflichten geleisteten Ausgleichszahlungen auf 914 216,82 EUR. Die Verbundabgeltung wurde somit auf 388 821,33 EUR festgesetzt.

41.

In den Folgejahren setzen sich die Zahlungen aus den jeweiligen Erträgen aus dem Fahrscheinverkauf, dem für die Erfüllung der Tarifpflichten geleisteten Ausgleich und der Verbundabgeltung zusammen, deren Höhe gemäß den Bestimmungen in Teil XI des Vertrags angepasst wird.

42.

In Teil XI(2) des Vertrags heißt es zunächst, dass die für 2002 berechnete Verbundabgeltung anteilig zu den auf den einzelnen Strecken erzielten Erträgen aus dem Fahrscheinverkauf hinzugerechnet wird.

43.

Für 2003 und die Jahre danach wird die Verbundabgeltung einzeln für jede Strecke berechnet. Ist in einem Jahr der Dienstleistungsumfang genauso groß oder noch größer als 2002, so wird für die betreffende Strecke dieselbe Verbundabgeltung geleistet wie 2002.

44.

Wird der Dienstleistungsumfang verringert, so wird die Verbundabgeltung in demselben Maße verringert wie die Dienste. Sollte Postbus anschließend die Zahl der Fahrten wieder erhöhen, so bleibt die Verbundabgeltung unverändert auf dem niedrigeren Stand.

45.

Aufgrund dieses Berechnungsverfahrens beläuft sich somit der vom VVT an Postbus zu zahlende Gesamtbetrag auf 2 217 000 EUR.

3.   RECHTLICHE WÜRDIGUNG

3.1.   Position des Beschwerdeführers

46.

Der Beschwerdeführer ist der Auffassung, dass der zwischen Postbus und dem VVT geschlossene Vertrag Gegenstand einer Ausschreibung hätte sein müssen, da der Vertrag einen unter die Richtlinie 92/50/EG fallenden Verkehrsvertrag darstelle.

47.

Der Beschwerdeführer ist auch der Auffassung, dass die vertraglich vorgesehene jährliche Zahlung eine staatliche Beihilfe im Sinne von Artikel 87 Absatz 1 des EG-Vertrags darstelle, die Österreich der Kommission vorab hätte melden müssen und erst nach Genehmigung durch die Kommission hätte gewähren dürfen.

48.

Der Beschwerdeführer führt insbesondere aus, dass der Vertrag einen Vertrag über Verkehrsdienste aufgrund von Verpflichtungen des öffentlichen Dienstes im Sinne von Artikel 1 Absatz 4 der Verordnung 1191/69/EG und nicht eine Auferlegung von Verpflichtungen des öffentlichen Dienstes im Sinne von Artikel 1 Absatz 5 der Verordnung 1191/69/EG darstelle. Folglich seien die vertraglich vereinbarten Zahlungen nicht von der in Artikel 16 der Verordnung 1191/69/EG vorgesehenen Befreiung von der Anmeldepflicht abgedeckt.

49.

Der Beschwerdeführer ist der Auffassung, dass die vertraglich vorgesehenen Zahlungen eine Überkompensation für Postbus umfassten, da sie nicht Ergebnis einer Ausschreibung gewesen seien.

3.2.   Position der österreichischen Regierung

50.

Die österreichische Regierung ist der Auffassung, dass der fragliche Vertrag ein Vertrag über Verkehrsdienste aufgrund von Verpflichtungen des öffentlichen Dienstes sei, der von der Verordnung 1191/69/EG erfasst werde, und folglich Artikel 87 Absatz 1 des EG-Vertrags auf diesen Vertrag keine Anwendung finde.

3.3.   Rechtliche Würdigung durch die Kommission

51.

Die Kommission weist als erstes das Argument der österreichischen Regierung zurück, wonach Artikel 87 Absatz 1 nicht auf einen Vertrag über Verkehrsdienste aufgrund von Verpflichtungen des öffentlichen Dienstes anwendbar sei, der von der Verordnung 1191/69/EG erfasst wird.

52.

Bei der Verordnung 1191/69/EG handelt es sich um eine Verordnung, die es unter anderem erlaubt, bestimmte Beihilfen für mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar zu erklären, die von den Mitgliedstaaten in Form eines Ausgleichs für die Auferlegung gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen gewährt werden, was die Mitgliedstaaten von der in Artikel 88 Absatz 3 vorgesehenen Pflicht zur Anmeldung der Beihilfen vor ihrer Gewährung bei der Kommission befreit.

53.

Die in der Verordnung 1191/69/EG festgelegten Regeln für staatliche Beihilfen gelten jedoch ausschließlich für Maßnahmen, die eine staatliche Beihilfe im Sinne von Artikel 87 Absatz 1 des EG-Vertrags darstellen. Mit anderen Worten handelt es sich bei der Verordnung 1191/69/EG um eine Verordnung zur Vereinbarkeit.

54.

Es ist daher an erster Stelle zu prüfen, ob die im Vertrag zwischen Postbus und dem VVT vorgesehenen Zahlungen staatliche Beihilfen im Sinne von Artikel 87 Absatz 1 des EG-Vertrags darstellen. Ist dies der Fall, muss anschließend geprüft werden, ob sie mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar sind.

3.3.1.   Vorliegen einer staatlichen Beihilfe

55.

Gemäß Artikel 87 Absatz 1 des EG-Vertrags sind, ‚soweit in diesem Vertrag nicht etwas anderes bestimmt ist, staatliche oder aus staatlichen Mitteln gewährte Beihilfen gleich welcher Art, die durch die Begünstigung bestimmter Unternehmen oder Produktionszweige den Wettbewerb verfälschen oder zu verfälschen drohen, mit dem Gemeinsamen Markt unvereinbar, soweit sie den Handel zwischen Mitgliedstaaten beeinträchtigen‘.

56.

Postbus erhält die Beihilfen vom VTT, der durch das Land Tirol und den Bund finanziert wird. Die Zahlung erfolgt also aus staatlichen Mitteln.

57.

Die Busbetreiber üben eine wirtschaftliche Tätigkeit aus: die Personenbeförderung gegen Entgelt; sie sind demnach Unternehmen im Sinne von Artikel 87 Absatz 1 des EG-Vertrags.

58.

Des Weiteren stellt sich die Frage, ob die Busbetreiber einen wirtschaftlichen Vorteil erlangen. Der Gerichtshof hat die Kriterien, anhand deren beurteilt wird, ob es sich um einen gerechten Ausgleich für eine öffentliche Dienstleistung handelt, in seinem Urteil ‚Altmark Trans‘  (5) dargelegt:

Öffentliche Zuschüsse, die den Betrieb von Liniendiensten im Stadt-, Vorort- und Regionalverkehr ermöglichen sollen, fallen jedoch nicht unter diese Bestimmung, soweit sie als Ausgleich anzusehen sind, der die Gegenleistung für Leistungen darstellt, die von den begünstigten Unternehmen zur Erfüllung gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen erbracht werden. […]:

59.

Dies ist dem EuGH zufolge dann der Fall, wenn folgende vier Kriterien erfüllt sind:

erstens ist das begünstigte Unternehmen tatsächlich mit der Erfüllung gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen betraut worden, und diese Verpflichtungen sind klar definiert worden,

zweitens sind die Parameter, anhand deren der Ausgleich berechnet wird, zuvor objektiv und transparent aufgestellt worden,

drittens geht der Ausgleich nicht über das hinaus, was erforderlich ist, um die Kosten der Erfüllung der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen unter Berücksichtigung der dabei erzielten Einnahmen und eines angemessenen Gewinns aus der Erfüllung dieser Verpflichtungen ganz oder teilweise zu decken,

viertens ist die Höhe des erforderlichen Ausgleichs, wenn die Wahl des Unternehmens, das mit der Erfüllung gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen betraut werden soll, nicht im Rahmen eines Verfahrens zur Vergabe öffentlicher Aufträge erfolgt, auf der Grundlage einer Analyse der Kosten bestimmt worden, die ein durchschnittliches, gut geführtes Unternehmen, das so angemessen mit Transportmitteln ausgestattet ist, dass es den gestellten gemeinwirtschaftlichen Anforderungen genügen kann, bei der Erfüllung der betreffenden Verpflichtungen hätte, wobei die dabei erzielten Einnahmen und ein angemessener Gewinn aus der Erfüllung dieser Verpflichtungen zu berücksichtigen sind.

3.3.1.1.   Tatsächlich mit der Erfüllung klar definierter gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen betrautes Unternehmen

60.

In Anhang 1 des Weißbuches zu Dienstleistungen von allgemeinem Interesse (6) werden gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen wie folgt definiert: ‚Besondere Anforderungen staatlicher Behörden an den Anbieter des betreffenden Dienstes, mit denen sichergestellt werden soll, dass bestimmte Gemeinwohlinteressen erfüllt werden […]‘.

61.

Die zwischen Postbus und dem Bundesministerium für Gesundheit, Familie und Jugend geschlossenen Verträge schreiben die unentgeltliche Beförderung von Schülern und Lehrlingen vor und entsprechen insofern einem Ziel der öffentlichen Ordnung, als solche Verträge mit sämtlichen Unternehmen des öffentlichen Personenverkehrs der Republik Österreich bestehen.

62.

Die zwischen Postbus und dem VVT geschlossenen Verträge enthalten für den Dienstleister spezifische Anforderungen, um angesichts des ländlichen Charakters, der geringen Bevölkerungsdichte und der geografischen Gegebenheiten der bedienten Gebiete für die Schaffung eines ausgewogenen Beförderungsnetzes zu sorgen. Diese Faktoren bilden für die Unternehmen keinen Anreiz, diese Dienste auf rein kommerzieller Basis anzubieten. Das Unternehmen Postbus muss diese Dienste und Fahrzeiten anbieten, und die entsprechenden Strecken sind, wie in Nummer 2 dieses Beschlusses erläutert, vertraglich festgelegt.

63.

Somit ist Postbus aufgrund dieser öffentlichen Dienstleistungsverträge mit der Erbringung eines öffentlichen Verkehrsdienstes im Bezirk Lienz beauftragt. Das erste Altmark-Kriterium ist daher erfüllt.

3.3.1.2.   Zuvor objektiv und transparent aufgestellte Parameter, anhand deren der Ausgleich berechnet wird

64.

Zweitens sollte festgestellt werden, ob zuvor die Parameter zur Berechnung des Ausgleichs objektiv und transparent aufgestellt worden sind.

65.

Im Vertrag wird zwischen Zahlungen für Bestellleistungen und Zahlungen für Bestandsleistungen differenziert.

66.

Für die Bestellleistungen sieht der Vertrag einen Pauschalpreis von 527 000 EUR vor. Daher ist davon auszugehen, dass dieser Preis im Voraus festgelegt worden ist.

67.

Anschließend stellt sich die Frage, ob die Festlegung objektiv und transparent erfolgte. Der Vertrag enthält keinerlei Bestimmung, aus der sich erschließen ließe, wie die Parteien diesen Preis ermittelt haben. Die Kommission ist daher der Auffassung, dass die Parameter zur Berechnung des Ausgleichs für die Bestellleistungen zwar im Voraus, jedoch nicht objektiv und transparent aufgestellt worden sind. Damit ist nach Ansicht der Kommission das zweite Altmark-Kriterium nicht erfüllt.

68.

Für die Bestandsleistungen ist im Vertrag für 2002 eine Gesamtvergütung von 1 690 000 EUR für 952 761 Kilometer vorgesehen. Ferner legt der Vertrag die drei Bestandteile der Vergütung fest, nämlich die Erträge aus dem Fahrscheinverkauf, die Ausgleichszahlungen des Bundes für die unentgeltliche Beförderung von Schülern und Lehrlingen sowie die Verbundabgeltung, die dem Differenzbetrag zwischen 1 690 000 EUR und der Summe der beiden ersten Bestandteile entspricht.

69.

Zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses war den Parteien allerdings weder die Höhe der Erträge aus dem Fahrscheinverkauf noch die der Ausgleichszahlungen des Bundes bekannt. Somit wurden die drei Bestandteile, aus denen sich der Ausgleich zusammensetzt, nicht vor dem Abschluss des Vertrags festgelegt. Damit ist auch für die Bestandsleistungen das zweite Altmark-Kriterium nicht erfüllt.

70.

Die Kommission ist daher der Ansicht, dass im vorliegenden Fall das zweite Altmark-Kriterium nicht erfüllt ist.

71.

Da es sich um vier kumulative Kriterien handelt und eines dieser Kriterien nicht erfüllt ist, gelangt die Kommission unmittelbar zu dem Schluss, dass die betreffenden Zahlungen für das Unternehmen Postbus als ein wirtschaftlicher Vorteil anzusehen sind.

3.3.1.3.   Wettbewerbsverfälschungen und Auswirkungen auf den Handel

72.

Das Unternehmen ÖBB Postbus ist auf dem Markt für Verkehrsleistungen mit Kraftomnibussen in ganz Österreich tätig und verfügt über einen großen Marktanteil. Die Gewährung eines wirtschaftlichen Vorteils zugunsten dieses Unternehmens kann daher zu Wettbewerbsverfälschungen führen.

73.

Im vorliegenden Fall können sich Wettbewerbsverfälschungen insbesondere dadurch ergeben, dass die öffentliche Finanzierung dem Unternehmen gewährt wird, das die Genehmigung für den Busverkehr in dem betreffenden Bezirk innehat. Diese öffentliche Finanzierung kann daher möglicherweise andere Unternehmen daran hindern, Betriebsgenehmigungen für Nahverkehrslinien zu erhalten, da sie die Stellung der begünstigten Unternehmen stärkt und es ihnen ermöglicht, zum Zeitpunkt der Erneuerung der Genehmigungen attraktivere kommerzielle Bedingungen zu bieten.

74.

Was die Möglichkeit angeht, dass die verfahrensgegenständliche Maßnahme den Handel zwischen Mitgliedstaaten beeinträchtigt, stellt die Kommission als erstes fest, dass der Markt für Beförderungsleistungen im örtlichen oder regionalen öffentlichen Verkehr in Österreich und anderen Mitgliedstaaten dem Wettbewerb offen steht, da kein nationales Monopol für ein oder mehrere Unternehmen auf diesem Markt besteht.

75.

In diesem Zusammenhang weist die Kommission Österreich auf die Randnummern 77 ff. des Urteils in der Rechtssache Altmark Trans hin, in denen der Gerichtshof Folgendes befunden hat:

 

Es ist keineswegs ausgeschlossen, dass sich ein öffentlicher Zuschuss, der einem Unternehmen gewährt wird, das ausschließlich örtliche oder regionale Verkehrsdienste und keine Verkehrsdienste außerhalb seines Heimatstaats leistet, gleichwohl auf den Handel zwischen Mitgliedstaaten auswirken kann.

 

Gewährt nämlich ein Mitgliedstaat einem Unternehmen einen öffentlichen Zuschuss, so kann dadurch die Erbringung von Verkehrsdiensten durch dieses Unternehmen beibehalten oder ausgeweitet werden, so dass sich die Chancen der in anderen Mitgliedstaaten niedergelassenen Unternehmen, ihre Verkehrsdienste auf dem Markt dieses Staates zu erbringen, verringern (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 13. Juli 1988 in der Rechtssache 102/87, Frankreich/Kommission, Slg. 1988, 4067, Randnr. 19, vom 21. März 1991 in der Rechtssache C-305/89, Italien/Kommission, Slg. 1991, I-1603, Randnr. 26, und Spanien/Kommission, Randnr. 40).

 

Im vorliegenden Fall ist diese Feststellung nicht nur hypothetischer Natur; wie sich insbesondere aus den Erklärungen der Kommission ergibt, haben nämlich mehrere Mitgliedstaaten bereits 1995 begonnen, einzelne Verkehrsmärkte dem Wettbewerb durch in anderen Mitgliedstaaten ansässige Unternehmen zu öffnen, so dass mehrere Unternehmen bereits ihre Stadt-, Vorort- oder Regionalverkehrsdienste in anderen Mitgliedstaaten als ihrem Heimatstaat anbieten.

 

Sodann gilt die Mitteilung der Kommission vom 6. März 1996 über ‚De minimis‘-Beihilfen (ABl. C 68, S. 9) nicht für den Verkehrssektor, wie sich aus ihrem vierten Absatz ergibt. Auch die Verordnung (EG) Nr. 69/2001 der Kommission vom 12. Januar 2001 über die Anwendung der Artikel 87 und 88 des EG-Vertrags auf ‚De-minimis‘-Beihilfen (ABl. L 10, S. 30) gilt nach ihrer dritten Begründungserwägung und ihrem Artikel 1 Buchstabe a nicht für diesen Sektor.

 

Schließlich gibt es nach der Rechtsprechung des Gerichtshofes keine Schwelle und keinen Prozentsatz, bis zu der oder dem man davon ausgehen könnte, dass der Handel zwischen Mitgliedstaaten nicht beeinträchtigt wäre. Weder der verhältnismäßig geringe Umfang einer Beihilfe noch die verhältnismäßig geringe Größe des begünstigten Unternehmens schließt nämlich von vornherein die Möglichkeit einer Beeinträchtigung des Handels zwischen Mitgliedstaaten aus (Urteile Tubemeuse, Randnr. 43, und Spanien/Kommission, Randnr. 42).

 

Die zweite Anwendungsvoraussetzung von Artikel 92 Absatz 1 des EG-Vertrags, wonach die Beihilfe geeignet sein muss, den Handel zwischen Mitgliedstaaten zu beeinträchtigen, hängt daher nicht ab vom örtlichen oder regionalen Charakter der erbrachten Verkehrsdienste oder von der Größe des betreffenden Tätigkeitsgebiets.

76.

Es kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass die Chancen in anderen Mitgliedstaaten niedergelassener Unternehmen, Verkehrsdienste auf dem österreichischen Markt zu erbringen, durch die fragliche Maßnahme verringert werden.

77.

Folglich birgt die öffentliche Finanzierung zugunsten von Postbus durch den VVT die Gefahr der Schaffung von Wettbewerbsverfälschungen und Beeinträchtigungen des Handels zwischen Mitgliedstaaten.

3.3.1.4.   Schlussfolgerung

78.

Da das zweite Altmark-Kriterium nicht erfüllt wird und alle anderen Bedingungen von Artikel 87 Absatz 1 erfüllt sind, ist die Kommission der Auffassung, dass die fraglichen Zahlungen eine staatliche Beihilfe im Sinne des Artikels 87 Absatz 1 des EG-Vertrags darstellen. Es ist daher zu prüfen, ob diese Beihilfe als mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar erklärt werden kann.

3.3.2.   Vereinbarkeit der Beihilfe mit dem Gemeinsamen Markt

79.

Artikel 73 des EG-Vertrags sieht für den Landverkehr vor: ‚Mit diesem Vertrag vereinbar sind Beihilfen, die den Erfordernissen der Koordinierung des Verkehrs oder der Abgeltung bestimmter, mit dem Begriff des öffentlichen Dienstes zusammenhängender Leistungen entsprechen.

3.3.2.1.   Die Rechtsprechung in der Rechtssache Altmark zur Anwendbarkeit von Artikel 73

80.

Dem Gerichtshof zufolge sind ‚nach Artikel 77 (nunmehr Artikel 73) des EG-Vertrags (…) Beihilfen, die den Erfordernissen der Koordinierung des Verkehrs oder der Abgeltung bestimmter, mit dem Begriff des öffentlichen Dienstes zusammenhängender Leistungen entsprechen, mit dem des EG-Vertrags vereinbar. […] Nach dem Erlass der Verordnung Nr. 1107/70 über Beihilfen im Eisenbahn-, Straßen- und Binnenschiffsverkehr sind die Mitgliedstaaten nicht mehr befugt, sich außerhalb der im abgeleiteten Gemeinschaftsrecht genannten Fälle auf Artikel 77 des EG-Vertrags zu berufen, wonach Beihilfen, die den Erfordernissen der Koordinierung des Verkehrs oder der Abgeltung bestimmter, mit dem Begriff des öffentlichen Dienstes zusammenhängender Leistungen entsprechen, mit dem EG-Vertrag vereinbar sind. Soweit die Verordnung Nr. 1191/69 über das Vorgehen der Mitgliedstaaten bei mit dem Begriff des öffentlichen Dienstes verbundenen Verpflichtungen auf dem Gebiet des Eisenbahn-, Straßen- und Binnenschiffsverkehrs im vorliegenden Fall nicht anwendbar ist und die im Ausgangsverfahren fraglichen Zuschüsse unter Artikel 92 Absatz 1 (nach der Änderung Artikel 87 Absatz 1 des EG-Vertrags fallen, legt die Verordnung Nr. 1107/70 infolgedessen abschließend fest, unter welchen Voraussetzungen die Behörden der Mitgliedstaaten Beihilfen im Sinne von Artikel 77 des EG-Vertrags gewähren können.‘  (7)

81.

Es stellt sich somit die Frage, ob die Verordnung Nr. 1191/69/EG oder die Verordnung Nr. 1107/70/EG Regeln über die Vereinbarkeit staatlicher Beihilfen enthält, die im vorliegenden Fall anwendbar sind.

3.3.2.2.   Vereinbarkeit auf der Grundlage der Verordnung 1191/69/EG

Anwendungsbereich der Verordnung 1191/69/EG

82.

Der Anwendungsbereich der Verordnung 1191/69/EG ist in Artikel 1 Absatz 1 und 2 wie folgt bestimmt:

1.

Diese Verordnung gilt für Verkehrsunternehmen, die Verkehrsdienste auf dem Gebiet des Eisenbahn-, Straßen- und Binnenschiffsverkehrs betreiben. Die Mitgliedstaaten können die Unternehmen, deren Tätigkeit ausschließlich auf den Betrieb von Stadt-, Vorort- und Regionalverkehrsdiensten beschränkt ist, vom Anwendungsbereich dieser Verordnung ausnehmen.

2.

Im Sinne dieser Verordnung bedeutet:

‚Stadt- und Vorortverkehrsdienste‘ den Betrieb von Verkehrsdiensten, die die Verkehrsbedürfnisse sowohl in einem Stadtgebiet oder einem Ballungsraum als auch zwischen einem Stadtgebiet oder einem Ballungsraum und seinem Umland befriedigen,

‚Regionalverkehrsdienste‘ den Betrieb von Verkehrsdiensten, um die Verkehrsbedürfnisse in einer Region zu befriedigen.

83.

Österreich hat von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, bestimmte Unternehmen aus dem Anwendungsbereich der Verordnung auszunehmen: Nach Artikel 2 des Privatbahnunterstützungsgesetzes 1998  (8) sind Unternehmen vom Anwendungsbereich der Verordnung 1191/69/EG ausgenommen, die ausschließlich Dienste im Stadt- und Vorortverkehr betreiben.

84.

Im vorliegenden Fall handelt es sich bei den fraglichen Diensten jedoch um regionale Dienste. Folglich findet die Verordnung 1191/69/EG Anwendung.

Von Österreich gewählte Regelung

85.

In Artikel 1 Absatz 3 bis 5 der Verordnung 1191/69/EG sind die beiden unterschiedlichen Regelungen beschrieben, nämlich die Auferlegung gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen und die Vertragsvergabe, zwischen denen die Mitgliedstaaten bei der Organisation und Finanzierung des öffentlichen Verkehrs wählen können.

(3)

Die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten heben die auf dem Gebiet des Eisenbahn-, Straßen- und Binnenschiffsverkehrs auferlegten, in dieser Verordnung definierten Verpflichtungen auf, die mit dem Begriff des öffentlichen Dienstes verbunden sind.

(4)

Um insbesondere unter Berücksichtigung sozialer, umweltpolitischer und landesplanerischer Faktoren eine ausreichende Verkehrsbedienung sicherzustellen oder um Sondertarife für bestimmte Gruppen von Reisenden anzubieten, können die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten mit einem Verkehrsunternehmen Verträge über Verkehrsdienste aufgrund von Verpflichtungen des öffentlichen Dienstes abschließen. Die Bedingungen und Einzelheiten dieser Verträge sind in Abschnitt V festgelegt.

(5)

Die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten können jedoch im Stadt-, Vorort- und Regionalpersonenverkehr Verpflichtungen des öffentlichen Dienstes im Sinne des Artikels 2 beibehalten oder auferlegen. Die diesbezüglichen Bedingungen und Einzelheiten, einschließlich der Ausgleichsmethoden, sind in den Abschnitten II, III und IV festgelegt. Ist ein Verkehrsunternehmen außer auf dem Gebiet der Verkehrsdienste, für die Verpflichtungen des öffentlichen Dienstes gelten, noch in anderen Bereichen tätig, so sind die Verkehrsdienste aufgrund von Verpflichtungen des öffentlichen Dienstes in einem gesonderten Unternehmensbereich zu erbringen, der mindestens folgende Anforderungen erfüllt:

a)

getrennte Rechnungsführung für jeden dieser Tätigkeitsbereiche und entsprechende Zuordnung der Aktiva nach den geltenden Buchungsregeln;

b)

Ausgleich der Ausgaben durch die Betriebseinnahmen und durch die Zahlungen der öffentlichen Hand ohne die Möglichkeit von Transfers von oder zu anderen Unternehmensbereichen.

(6)

Ferner haben die zuständigen Behörden eines Mitgliedstaats die Möglichkeit, im Bereich der Personenbeförderung die Absätze 3 und 4 nicht auf die im Interesse einer oder mehrerer besonderer sozialer Gruppen festgelegten Beförderungstarife und -bedingungen anzuwenden.

86.

Österreich hat sich für die Vertragsvergabe entschieden. So sieht § 19 ÖPNRV-G vor, dass die Verkehrsverbünde das System der Alteinnahmegarantie innerhalb von fünf Jahren durch ein Vertragssystem ersetzen (siehe die obige Darlegung). Folglich sind für die in Frage stehenden Maßnahmen die Regeln in Abschnitt V der Verordnung 1191/69/EG anwendbar.

Anwendung von Abschnitt V der Verordnung 1191/69/EG

87.

Abschnitt V der Verordnung 1191/69/EG umfasst einen einzigen Artikel, Artikel 14, mit folgendem Wortlaut:

(1)

Ein ‚Vertrag über Verkehrsdienste aufgrund von Verpflichtungen des öffentlichen Dienstes‘ ist ein Vertrag, der zwischen den zuständigen Behörden eines Mitgliedstaats und einem Verkehrsunternehmen abgeschlossen wird, um der Allgemeinheit ausreichende Verkehrsdienste zu bieten.

Ein Vertrag über Verkehrsdienste aufgrund von Verpflichtungen des öffentlichen Dienstes kann insbesondere folgendes umfassen:

Verkehrsdienste, die bestimmten Anforderungen an die Kontinuität, Regelmäßigkeit, Leistungsfähigkeit und Qualität genügen;

zusätzliche Verkehrsdienste;

Verkehrsdienste zu besonderen Tarifen und Bedingungen, vor allem für bestimmte Personengruppen oder auf bestimmten Verkehrsverbindungen;

eine Anpassung der Dienste an den tatsächlichen Bedarf.

(2)

In einem Vertrag über Verkehrsdienste aufgrund von Verpflichtungen des öffentlichen Dienstes werden unter anderem folgende Punkte geregelt:

a)

die Einzelheiten des Verkehrsdienstes, vor allem die Anforderungen an Kontinuität, Regelmäßigkeit, Leistungsfähigkeit und Qualität;

b)

der Preis für die vertraglich vereinbarten Dienstleistungen, der die Tarifeinnahmen ergänzt oder die Einnahmen miteinschließt, sowie die Einzelheiten der finanziellen Beziehungen zwischen den beiden Parteien;

c)

Vertragszusätze und Vertragsänderungen, um insbesondere unvorhersehbare Veränderungen zu berücksichtigen;

d)

die Geltungsdauer des Vertrages;

e)

die Sanktionen bei Nichterfüllung des Vertrages.

(3)

Das Sachanlagevermögen, das für die Erbringung von Verkehrsdiensten eingesetzt wird, die Gegenstand eines Vertrages über Verkehrsdienste aufgrund von Verpflichtungen des öffentlichen Dienstes sind, kann sich im Besitz des Unternehmens befinden oder ihm zur Verfügung gestellt werden.

(4)

Ein Unternehmen, das einen Verkehrsdienst, den es der Allgemeinheit kontinuierlich und regelmäßig bietet und der nicht unter die Vertragsregelung oder das System der Verpflichtungen des öffentlichen Dienstes fällt, einstellen oder wesentlich ändern möchte, teilt dies den zuständigen Behörden des Mitgliedstaats unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von mindestens drei Monaten mit. Die zuständigen Behörden können darauf verzichten, unterrichtet zu werden. Durch diese Bestimmung bleiben die einschlägigen anderen einzelstaatlichen Verfahren betreffend das Recht auf Einstellung oder Änderung von Verkehrsdiensten unberührt.

(5)

Nach Eingang der Mitteilung nach Absatz 4 können die zuständigen Behörden vorschreiben, dass der betreffende Verkehrsdienst noch höchstens ein Jahr lang, gerechnet vom Zeitpunkt der Kündigung an, aufrechterhalten wird; sie teilen diese Entscheidung dem Unternehmen mindestens einen Monat vor Ablauf der Kündigungsfrist mit. Die Behörden können ferner von sich aus die Einrichtung oder die Änderung eines solchen Verkehrsdienstes aushandeln.

(6)

Für die Kosten, die den Verkehrsunternehmen aus den Verpflichtungen im Sinne des Absatzes 5 erwachsen, erhalten diese einen Ausgleich nach den in den Abschnitten II, III und IV genannten gemeinsamen Methoden.

88.

Der zwischen Postbus und dem VVT geschlossene Vertrag ist ein Vertrag zwischen der zuständigen Behörde eines Mitgliedstaats und einem Verkehrsunternehmen mit dem Zweck, der Allgemeinheit ausreichende Verkehrsdienste zu bieten.

89.

Der Vertrag umfasst insbesondere Folgendes: Verkehrsdienste, die bestimmten Anforderungen an die Kontinuität, Regelmäßigkeit, Leistungsfähigkeit und Qualität genügen; Verkehrsdienste zu besonderen Tarifen und Bedingungen, vor allem für bestimmte Personengruppen; eine Anpassung der Dienste an den tatsächlichen Bedarf.

90.

Der Vertrag kann somit als Vertrag über Verkehrsdienste aufgrund von Verpflichtungen des öffentlichen Dienstes im Sinne von Artikel 14 der Verordnung 1191/69/EG angesehen werden.

91.

Die Kommission stellt fest, dass sowohl der Zweck (‚der Allgemeinheit ausreichende Verkehrsdienste zu bieten‘) als auch der Inhalt der öffentlichen Dienstleistungsverträge (‚Anforderungen an Kontinuität, Regelmäßigkeit, Leistungsfähigkeit und Qualität‘, Festlegung der Tarife und Bedingungen ‚für bestimmte Personengruppen oder auf bestimmten Verkehrsverbindungen‘, ‚Anpassung der Dienste an den tatsächlichen Bedarf‘ usw.) nicht von denen abweichen, die Gegenstand gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen, die vom Staat oder seinen Körperschaften auferlegt werden, sein können. Andererseits ist nicht auszuschließen, dass der im Vertrag festgelegte Preis für solche Leistungen nicht dem Marktpreis entspricht und somit als staatliche Beihilfe zugunsten des Vertragspartners angesehen werden kann.

92.

Diesbezüglich stellt die Kommission als erstes fest, dass der Gesetzgeber mit der Annahme der Verordnung 1191/69 festzulegen bezweckte, unter welchen Bedingungen ‚Beihilfen, die […] der Abgeltung bestimmter, mit dem Begriff des öffentlichen Dienstes zusammenhängender Leistungen entsprechen‘, die in Artikel 73 des EG-Vertrags genannt werden, mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar sind. Die Anwendung von Artikel 73, somit auch die Anwendung der Verordnung 1191/69, setzt jedoch das Vorliegen einer staatlichen Beihilfe im Sinne des Artikels 87 Absatz 1 des EG-Vertrags voraus. Wenn der Inhalt des Vertrags durch den Begriff des Artikels 73, ‚mit dem Begriff des öffentlichen Dienstes zusammenhängende Leistungen‘, erfasst werden kann, sollte die Form des Instruments, ein Vertrag statt einseitig auferlegter Verpflichtungen, für sich genommen kein Hindernis dafür sein, möglicherweise im Preis enthaltene Beihilfen als mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar erklären zu können. Der für die Bewertung einer Leistung, sei sie vom Staat auferlegt oder von den Parteien in einem Vertrag vereinbart, als gemeinwirtschaftliche Verpflichtung ausschlaggebende Faktor ergibt sich aus der Substanz der Leistung und nicht aus der Form, die ihrer Entstehung zugrunde liegt (9). Die Kommission schließt daraus, dass rechtlich nichts dagegen spricht, dass eine Beihilfe, die im Preis von Leistungen enthalten ist, der in einem öffentlichen Dienstleistungsvertrag vorgesehen ist, von der Kommission als mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar erklärt werden kann.

93.

In Ermangelung genauer Bedingungen für die Vereinbarkeit in der Verordnung 1191/69 ist die Kommission der Auffassung, dass die sich aus dem EG-Vertrag, der Rechtsprechung und der Entscheidungspraxis der Kommission in anderen Bereichen ergebenden allgemeinen Grundsätze zur Beurteilung der Vereinbarkeit solcher Beihilfen herangezogen werden können.

94.

Diese Grundsätze wurden von der Kommission im Gemeinschaftsrahmen für staatliche Beihilfen, die als Ausgleich für die Erbringung öffentlicher Dienstleistungen gewährt werden (10), allgemein zusammengefasst. Bezüglich der Vereinbarkeit von Beihilfen, die in dem Preis enthalten sind, den eine öffentliche Stelle einem Erbringer einer öffentlichen Dienstleistung zahlt, sieht dieser Gemeinschaftsrahmen folgendes vor:

Die Höhe des Ausgleichs darf nicht über das hinausgehen, was erforderlich ist, um die durch die Erfüllung der Gemeinwohlverpflichtung verursachten Kosten unter Berücksichtigung der dabei erzielten Einnahmen und einer angemessenen Rendite aus der Erfüllung dieser Verpflichtungen abzudecken. Darin enthalten sind sämtliche vom Staat oder aus staatlichen Mittel in jedweder Form gewährten Vorteile. Die angemessene Rendite kann ganz oder teilweise die Produktivitätsgewinne mit einschließen, die von den betreffenden Unternehmen über einen ganz bestimmten, zuvor festgelegten Zeitraum ohne Reduzierung der vom Staat vorgegebenen Qualität erzielt wurden.

95.

Die Zahlungen des VVT an Postbus sind daher als mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar zu erklären, falls die ‚Höhe des Ausgleichs […] nicht über das hinausgeht, was erforderlich ist, um die durch die Erfüllung der Gemeinwohlverpflichtung verursachten Kosten unter Berücksichtigung der dabei erzielten Einnahmen und einer angemessenen Rendite aus der Erfüllung dieser Verpflichtungen abzudecken‘.

96.

Aus den von der österreichischen Regierung übermittelten Informationen ergibt sich, dass sich die Kosten der Leistungen von Postbus auf insgesamt 2 217 000 EUR belaufen, was einem Durchschnittspreis von 1,92 EUR/km entspricht. Zum anderen geht aus den Informationen hervor, dass der vom VVT für die erbrachten Leistungen gezahlte Preis insgesamt 2 217 000 EUR oder 1,92 EUR/km beträgt.. Die Postbus gewährten Ausgleichszahlungen entsprechen somit genau den Kosten.

97.

Die österreichischen Behörden haben der Kommission mitgeteilt, dass die Postbus bei der Erfüllung des Vertrags entstehenden Kosten vor Vertragsschluss vom VVT mit drei unterschiedlichen Methoden überprüft wurden. Bei diesen drei Methoden handelt es sich um die Prüfung nach Kilometersätzen, die Prüfung nach Kostensätzen und die Prüfung nach Einzelkostenpositionen.

98.

Prüfung nach Kilometersätzen. Der an Postbus gezahlte Kilometersatz beträgt 1,92 EUR. Die österreichischen Behörden sehen einen solchen Satz als verhältnismäßig niedrig an, insbesondere angesichts der Tatsache, dass es sich beim Bezirk Lienz um eine Gebirgsregion handelt, was im Vergleich zu einer durchschnittlichen Region besonders im Winter höhere Kosten pro Kilometer zur Folge hat.

99.

Für vollkommen annehmbar halten die österreichischen Behörden einen solchen Kilometersatz auch im Lichte des Vorschlags der Kommission für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über Maßnahmen der Mitgliedstaaten im Zusammenhang mit Anforderungen des öffentlichen Dienstes und der Vergabe öffentlicher Dienstleistungsaufträge für den Personenverkehr auf der Schiene, der Straße und auf Binnenschifffahrtswegen vom 26. Juli 2000 (11). In diesem Verordnungsvorschlag wird in Ziffer 2.2.3 der Begründung Bezug genommen auf eine Isotope-Studie von 1997, wonach die durchschnittlichen Kosten pro Kilometer für den Kraftomnibusverkehr in Märkten mit geregeltem Wettbewerb 2,26 EUR betragen.

100.

Prüfung nach Kostensätzen. Für die Prüfung nach Kostensätzen hat Österreich Standardparameter für Personalkosten, Sachkosten ohne Fahrzeugkosten, Fahrzeugkosten (Abschreibungen) und Verwaltungskosten verwendet. Die Kosten für Leistungen, die den von Postbus erbrachten vergleichbar sind, belaufen sich nach dieser Methode auf 2 425 495,16 EUR. Bei einer zu erbringenden Kilometerleistung von 1 157 568 km ergeben sich mit dieser Methode somit Kosten von 2,09 EUR/km.

101.

Prüfung nach Einzelpositionen. Zur Prüfung nach Einzelpositionen hat Österreich Standardparameter für Personalkosten, Fahrzeugkosten, Kosten für Kraftstoffe, Reifen und Instandhaltung der Busse, Versicherungskosten und Verwaltungskosten verwendet. Nach dieser Methode entstünden Postbus Kosten von insgesamt 2 207 000 EUR oder 1,90 EUR/km.

102.

Die Kommission ist der Auffassung, dass die österreichischen Behörden somit Informationen vorgelegt haben, mit denen belegt werden kann, dass die Höhe des an Postbus gezahlten Ausgleichs nicht über das hinausgeht, was erforderlich ist, um die durch die Erfüllung der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen verursachten Kosten unter Berücksichtigung der dabei erzielten Einnahmen und einer angemessenen Rendite aus der Erfüllung dieser Verpflichtungen abzudecken. Folglich könnten die Zahlungen, die Postbus aufgrund des öffentlichen Dienstleistungsvertrags mit dem VVT erhält und die staatliche Beihilfen darstellen, auf der Grundlage von Artikel 14 der Verordnung 1191/69/EG als mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar angesehen werden.

103.

Angesichts der Tatsache, dass keine Ausschreibung stattgefunden hat und ein unmittelbarer Wettbewerber von Postbus behauptet, Postbus habe eine Überkompensation erhalten, ist die Kommission jedoch der Auffassung, dass es im vorliegenden Fall angezeigt ist, diesem Wettbewerber sowie allen betroffenen Dritten die Möglichkeit zu geben, sich zu den Methoden der von Österreich vorgenommenen Kostenprüfung zu äußern, bevor mit Sicherheit geschlossen werden kann, dass Postbus keine Überkompensation erhält. Die Kommission äußert daher zum gegenwärtigen Stadium Zweifel, ob Postbus nicht eine Überkompensation für Verkehrsleistungen erhält.

4.   BESCHLUSS

104.

Aus den dargelegten Gründen fordert die Kommission daher Österreich im Rahmen des Verfahrens nach Artikel 88 Absatz 2 des EG-Vertrags auf, sich innerhalb eines Monats nach Eingang dieses Schreibens zu dem Sachverhalt zu äußern und alle für die Beurteilung der betreffenden Maßnahmen sachdienlichen Informationen zu übermitteln. Sie bittet die österreichischen Behörden, dem Empfänger der etwaigen Beihilfe unmittelbar eine Kopie dieses Schreibens zuzuleiten.

105.

Die Kommission teilt Österreich mit, dass sie die Beteiligten durch die Veröffentlichung des vorliegenden Schreibens und einer Zusammenfassung dieses Schreibens im Amtsblatt der Europäischen Union in Kenntnis setzen wird. Außerdem wird sie die Beteiligten in den EFTA-Staaten, die das EWR-Abkommen unterzeichnet haben, durch die Veröffentlichung einer Bekanntmachung in der EWR-Beilage zum Amtsblatt und die EFTA-Überwachungsbehörde durch Übermittlung einer Kopie dieses Schreibens von dem Vorgang in Kenntnis setzen. Alle vorerwähnten Beteiligten werden aufgefordert, innerhalb eines Monats nach dem Datum dieser Veröffentlichung ihre Stellungnahme abzugeben.”


(1)  Domstolens dom den 24.3.2003 i mål C-280/00, Altmark Trans. 2003, s. I-7747.

(2)  Bundesgesetzblatt I 1999/203 in der Fassung Bundesgesetzblatt I 2002/77, 2003/62 und 2004/151.

(3)  Bundesgesetzblatt I 2002/32.

(4)  Bundesgesetzblatt I 1972/284.

(5)  Urteil des EuGH vom 24. Juli 2003, Altmark Trans, Rechtssache C-280/00.

(6)  Mitteilung der Kommission vom 12. Mai 2004 an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen — Weißbuch zu Dienstleistungen von allgemeinem Interesse, KOM(2004) 374 endg.

(7)  Urteil des Gerichtshofs vom 24. Juli 2003, Rechtsache C-280/00, Altmark Trans, Randnrn. 101, 106, 107.

(8)  Bundesgesetzblatt I 1994/519.

(9)  Vgl. in diesem Sinne das Urteil des Gerichtshofs vom 24. Juli 2003, Rs. C-280/00, Altmark Trans, das einen deutschen öffentlichen Dienstleistungsvertrag betraf. Dies hat den Gerichtshof nicht daran gehindert zu beurteilen, ob es sich um eine Beihilfe handelt oder nicht, und sich dabei auf den Inhalt und nicht die Form des Instruments zu stützen. Vgl. Artikel 4 der Entscheidung der Kommission vom 28. November 2005 über die Anwendung von Artikel 86 Absatz 2 EG-Vertrag auf staatliche Beihilfen, die bestimmten mit der Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse betrauten Unternehmen als Ausgleich gewährt werden (ABl. L 312 vom 29.11.2005, S. 67), in der ebenfalls von der Form des Instruments abgesehen wird.

(10)  ABl. C 297 vom 29.11.2005, S. 4.

(11)  KOM(2000) 7 endg.