ISSN 1725-2504

Europeiska unionens

officiella tidning

C 153

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

50 årgången
6 juli 2007


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

II   Meddelanden

 

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN

 

Kommissionen

2007/C 153/01

Uppgifter som meddelas i enlighet med artikel 34 i kodexen om Schengengränserna

1

2007/C 153/02

Uppdatering av förteckningen över uppehållstillstånd som avses i artikel 2.15 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 av den 15 mars 2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna), offentliggjord i Europeiska unionens officiella tidning C 247 av den 13 oktober 2006, s. 1

5

2007/C 153/03

Uppdatering av förteckningen över gränsövergångsställen i enlighet med artikel 2.8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 av den 15 mars 2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna), offentliggjord i Europeiska unionens officiella tidning C 247 av den 13 oktober 2006, s. 25

9

2007/C 153/04

Uppdatering av utformningen av identitetskort som utfärdas av medlemsstaternas utrikesministerier till ackrediterade medlemmar av diplomatiska beskickningar och deras familjer enligt artikel 19.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 av den 15 mars 2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna), offentliggjord i Europeiska unionens officiella tidning C 247 av den 13 oktober 2006, s. 85

15

2007/C 153/05

Uppdatering av förteckningen över nationella myndigheter som ansvarar för gränsbevakningen enligt artikel 15.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna), offentliggjord i Europeiska unionens officiella tidning C 247 av den 13 oktober 2006, s. 17

21

2007/C 153/06

Uppdatering av referensbeloppen för gränspassering i enlighet med artikel 5.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna), offentliggjorda i Europeiska unionens officiella tidning C 247 av den 13 oktober 2006, s. 19

22

SV

 


II Meddelanden

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN

Kommissionen

6.7.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 153/1


Uppgifter som meddelas i enlighet med artikel 34 i kodexen om Schengengränserna

(2007/C 153/01)

I artikel 34 i kodexen om Schengengränserna föreskrivs att medlemsstaterna till kommissionen skall anmäla förteckningen över uppehållstillstånd, förteckningen över deras gränsövergångsställen, de referensbelopp som krävs för passage av deras yttre gränser, som fastställs av de nationella myndigheterna, förteckningen över nationella myndigheter som är ansvariga för gränskontroll samt utformningen av de identitetskort som utfärdas av utrikesministerierna.

I.   Artikel 34.1 a: förteckningen över uppehållstillstånd

I bulgarisk rätt är bestämmelser om fysiska personers vistelse på bulgariskt territorium avhängiga av om de är medborgare i en EU-stat eller i ett tredjeland.

I den lag som reglerar EU-medborgares och deras familjemedlemmars inresa till, vistelse i och utresa från Republiken Bulgarien föreskrivs att följande handlingar skall utfärdas:

Intyg om uppehållstillstånd för längre vistelse utfärdas av den nationella polismyndigheten och är ett intyg på att EU-medborgaren har rätt att vistas under längre tid i Bulgarien.

Intyg om permanent uppehållstillstånd utfärdas av den nationella polismyndigheten och är ett intyg på att EU-medborgaren har rätt att permanent vistas i Bulgarien.

Uppehållskort för längre vistelse utfärdas av den behöriga myndigheten och är ett intyg på att en EU-medborgares familjemedlem som inte är EU-medborgare har rätt att vistas under längre tid i Bulgarien.

Permanent uppehållskort utfärdas av den behöriga myndigheten och är ett intyg på att en EU-medborgares familjemedlem som inte är EU-medborgare har rätt att permanent vistas i Bulgarien.

Följande identitetshandlingar som utfärdas åt tredjelandsmedborgare (utlänningar) är giltiga i Bulgarien enligt artikel 14 i lagen om bulgariska identitetshandlingar:

1.

Uppehållskort i Bulgarien för utlänning.

2.

Permanent uppehållskort i Bulgarien för utlänning.

3.

Flyktingkort.

4.

Provisoriskt intyg för flykting och provisoriskt intyg för flykting som är föremål för påskyndat förfarande.

5.

Intyg om att flykting lämnar territoriet.

6.

Intyg om att statslös person lämnar territoriet.

7.

Provisoriskt intyg om utresa från bulgariska territoriet.

8.

Tillfälligt kort för utlänning.

9.

Intyg om utlännings återvändande till Bulgarien.

10.

Kort för utlänning som fått humanitär status.

11.

Intyg om tillfälligt skydd för utlänning.

12.

Intyg om att person som har humanitär status lämnar territoriet.

13.

Kort för utlänningar placerade vid diplomatiska eller konsulära beskickningar eller vid internationella organisationer med säte i Bulgarien.

Ovanstående dokument är identitetshandlingar enligt bulgarisk rätt tillverkade i överensstämmelse med rekommendationerna i ICAO DOC 9303.

II.   Artikel 34.1 b: förteckning över gränsövergångsställen

1.

Gränsen mot Serbien: Bregovo, Vrashka Chuka, Kalotina, Strezimirovtsi och Oltomantsi.

2.

Gränsen mot Makedonien: Gyueshevo, Stanke Lisichkovo och Zlatarevo.

3.

Gränsen mot Turkiet: Malko Tarnovo, Lesovo och Kapitan Andreevo.

4.

Gränsen mot Grekland: Kulata, Ilinden och Kapitan Petko Voyvoda.

5.

Gränsen mot Rumänien: Vidin – färjeförbindelse, Oryahovo – färjeförbindelse, Ruse Danube – bro över Donau, Silistra, Kardam och Durankulak.

6.

Flodhamnar: Vidin, Lom, Somovit-Nikopol, Svishtov, Ruse, Tutrakan och Silistra.

7.

Kusthamnar: Balchik, Varna, Burgas och Tsarevo.

8.

Flygplatser: Sofias flygplats, Plovdivs flygplats, Gorna Oryahovitsas flygplats, Varnas flygplats, Burgas flygplats.

III.   Artikel 34.1 c: fastställda referensbelopp för passage av Bulgariens yttre gränser

Enligt artikel 19.5 i förordningen om villkor och bestämmelser för beviljande av viseringar, antagen genom ministerrådets dekret nr 97 av den 11 maj 2002, måste varje utlänning som söker inresevisering till Bulgarien kunna visa att han eller hon förfogar över tillräckliga medel för att försörja sig, dvs. minst 50 euro om dagen och totalt minst 500 euro. Det krävs att varje utlänning förfogar över detta belopp vid inresan till Bulgarien, om inte han eller hon kan uppvisa intyg på i förväg inbetalade avgifter för turisttjänster i landet.

IV.   Artikel 34.1 d: nationella myndigheter med ansvar för gränskontroll

Generaldirektoratet ”Gränspolisen” inom den nationella polismyndigheten är den myndighet som ansvarar för gränskontrollen i Bulgarien.

V.   Artikel 34.1 e: utformningen av de identitetskort som utfärdas av utrikesministerierna

Följande identitetskort utfärdas till personal som arbetar på ambassader eller konsulat inom Republiken Bulgariens territorium:

1.

Diplomatkort utfärdas endast till medlemmar av diplomatkåren vid främmande staters beskickningar samt till deras familjemedlemmar i åldern 14–21 år.

Framsida

Image

Baksida

Image

2.

Konsulära kort utfärdas till medlemmar av diplomatkåren vid konsulära beskickningar samt till deras familjemedlemmar i åldern 14–21 år.

Framsida

Image

Baksida

Image

3.

Kort för administrativ och teknisk personal vid diplomatiska beskickningar utfärdas till medlemmar av den administrativa och tekniska personalen vid ambassaden/konsulatet samt till deras familjemedlemmar i åldern 14–21 år.

Framsida

Image

Baksida

Image

4.

Kort för servicepersonal utfärdas till den berörda kategorin av personer samt till deras familjemedlemmar i åldern 14–21 år.

Framsida

Image

Baksida

Image

Med familjemedlemmar avses följande personer som ingår i tjänstemannens hushåll:

Make/maka.

Ogifta barn upp till 21 år som stadigvarande bor hos sina föräldrar.

Ogifta barn mellan 21 och 26 år som stadigvarande bor hos sina föräldrar och som studerar vid universitet i Bulgarien. För dem utfärdas årligen ett identitetskort sedan de har lämnat in en handling från universitetet som styrker att de är inskrivna som studenter under det kommande läsåret.

Ogifta barn över 21 år med funktionshinder som stadigvarande bor hos sina föräldrar och som behöver deras vård, vilket skall styrkas med ett läkarintyg.

Identitetskorten har följande information:

Kortets benämning och nummer.

Fotografi.

Innehavarens namn.

Kön.

Medborgarskap.

Födelsedatum.

Diplomatisk eller konsulär beskickning.

Innehavarens rang (endast för diplomatkorten).

Officiell befattning (för övriga tre typer av kort).

Innehavarens namnteckning.

Utfärdande myndighet.

Utfärdandedatum.

Sista giltighetsdag.

Namnteckning av chefen för statens protokollenhet.


6.7.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 153/5


Uppdatering av förteckningen över uppehållstillstånd som avses i artikel 2.15 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 av den 15 mars 2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna), offentliggjord i Europeiska unionens officiella tidning C 247 av den 13 oktober 2006, sidan 1

(2007/C 153/02)

Den offentliggjorda förteckningen över uppehållstillstånd som avses i artikel 2.15 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 av den 15 mars 2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) grundar sig på uppgifter som medlemsstaterna anmält till kommissionen i enlighet med artikel 34 i kodexen om Schengengränserna.

Utöver offentliggörandet i Europeiska unionens officiella tidning görs en månatlig uppdatering som Generaldirektoratet för rättvisa, frihet och säkerhet lägger ut på sin hemsida.

FRANKRIKE

Ersättning av den förteckning som offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning C 247 av den 13 oktober 2006

1.

Vuxna utlänningar skall inneha någon av följande handlingar:

Carte de séjour temporaire comportant une mention particulière qui varie selon le motif du séjour autorisé (1 an)

(Tillfälligt uppehållstillstånd med olika uppgifter baserade på motiven till den godkända vistelsen) (1 år)

Carte de résident (10 ans)

(ID-kort för fast bosatta) (10 år)

Certificat de résidence d'Algérien comportant une mention particulière qui varie selon le motif du séjour autorisé (1 an, 2 ans, 10 ans)

(Bosättningsintyg för algerisk medborgare med en hänvisning till motivet för den godkända vistelsen) (1 år, 2 år eller 10 år)

Carte de séjour des Communautés européennes (1 an, 5 ans, 10 ans, permanente)

(EG-uppehållstillstånd) (1 år, 5 år, 10 år eller permanent)

(uppehållstillstånd avsett endast för EU-medborgare och deras familjemedlemmar, även om de är medborgare i tredjeland)

Carte de séjour de l'Espace économique européen (1 an, 5 ans, 10 ans)

(EES-uppehållstillstånd) (1 år, 5 år eller 10 år)

(uppehållstillstånd avsett endast för EES-medborgare och deras familjemedlemmar, även om de är medborgare i tredjeland)

T.o.m. den 31 december 2006 kan uppehållstillstånd som är giltiga 1 år eller mindre ges i form av ett klistermärke i passet.

I övriga fall, och oavsett giltighetstid, ges sedan den 13 maj 2002 uppehållstillstånd i form av ett inplastat kort enligt den enhetliga europeiska modellen.

Tillverkningen av inplastade kort enligt den franska modellen upphörde den 12 maj 2002, men dessa kort finns fortfarande i omlopp. Dock får de längst förekomma t.o.m. den 12 maj 2012.

Cartes officielles valant de titre de séjour, délivrées par le ministère des affaires étrangères

(Officiella tillstånd med samma status som uppehållstillstånd, utfärdas av utrikesministeriet)

a.

Titres de séjour spéciaux (särskilda uppehållstillstånd)

Titre de séjour spécial portant la mention CMD/A délivré aux chefs de mission diplomatique

(Särskilda uppehållstillstånd med beteckningen ”CMD/A”, som utfärdas till beskickningschefer)

Titre de séjour spécial portant la mention CMD/M délivré aux chefs de mission d'organisation internationale

(Särskilda uppehållstillstånd med beteckningen ”CMD/M”, som utfärdas till delegationschefer vid internationella organisationer)

Titre de séjour spécial portant la mention CMD/D délivré aux chefs d'une délégation permanente auprès d'une organisation internationale

(Särskilda uppehållstillstånd med beteckningen ”CMD/D”, som utfärdas till chefer för ständiga representationer vid internationella organisationer)

Titre de séjour spécial portant la mention CD/A délivré aux agents du corps diplomatique

(Särskilda uppehållstillstånd märkta ”CD/A”, som utfärdas till diplomater)

Titre de séjour spécial portant la mention CD/M délivré aux hauts fonctionnaires d'une organisation internationale

(Särskilda uppehållstillstånd med beteckningen ”CD/M”, som utfärdas till högre tjänstemän vid internationella organisationer)

Titre de séjour spécial portant la mention CD/D délivré aux assimilés diplomatiques membres d'une délégation permanente auprès d'une organisation internationale

(Särskilda uppehållstillstånd med beteckningen ”CD/D”, som utfärdas till tjänstemän likställda med diplomater vid en ständig representation vid internationella organisationer)

Titre de séjour spécial portant la mention CC/C délivré aux fonctionnaires consulaires

(Särskilda uppehållstillstånd med beteckningen ”CC/C”, som utfärdas till konsulattjänstemän)

Titre de séjour spécial portant la mention AT/A délivré au personnel administratif ou technique d'une ambassade

(Särskilda uppehållstillstånd med beteckningen ”AT/A”, som utfärdas till administrativ eller teknisk personal vid en ambassad)

Titre de séjour spécial portant la mention AT/C délivré au personnel administratif ou technique d'un consulat

(Särskilda uppehållstillstånd med beteckningen ”AT/C”, som utfärdas till administrativ eller teknisk personal vid ett konsulat)

Titre de séjour spécial portant la mention AT/M délivré au personnel administratif ou technique d'une organisation internationale

(Särskilda uppehållstillstånd med beteckningen ”AT/M”, som utfärdas till administrativ eller teknisk personal vid en internationell organisation)

Titre de séjour spécial portant la mention AT/D délivré au personnel administratif ou technique d'une délégation auprès d'une organisation internationale

(Särskilda uppehållstillstånd med beteckningen ”AT/D”, som utfärdas till administrativ eller teknisk personal vid en ständig representation i en internationell organisation)

Titre de séjour spécial portant la mention SE/A délivré au personnel de service d'une ambassade

(Särskilda uppehållstillstånd med beteckningen ”SE/A”, som utfärdas till tjänstepersonal vid en ambassad)

Titre de séjour spécial portant la mention SE/C délivré au personnel de service d'un consulat

(Särskilda uppehållstillstånd med beteckningen ”SE/C”, som utfärdas till tjänstepersonal vid ett konsulat)

Titre de séjour spécial portant la mention SE/M délivré au personnel de service d'une organisation internationale

(Särskilda uppehållstillstånd med beteckningen ”SE/M”, som utfärdas till tjänstepersonal vid internationella organisationer)

Titre de séjour spécial portant la mention SE/D délivré au personnel de service d'une délégation auprès d'une organisation internationale

(Särskilda uppehållstillstånd med beteckningen ”SE/D”, som utfärdas till tjänstepersonal vid en ständig representation i en internationell organisation)

Titre de séjour spécial portant la mention PP/A délivré au personnel privé d'un diplomate

(Särskilda uppehållstillstånd med beteckningen ”PP/A”, som utfärdas till privat personal hos en diplomat)

Titre de séjour spécial portant la mention PP/C délivré au personnel privé d'un fonctionnaire consulaire

(Särskilda uppehållstillstånd med beteckningen ”PP/C”, som utfärdas till privat personal hos en konsulattjänsteman)

Titre de séjour spécial portant la mention PP/M délivré au personnel privé d'un membre d'une organisation internationale

(Särskilda uppehållstillstånd med beteckningen ”PP/M”, som utfärdas till privat personal hos en medlem av en internationell organisation)

Titre de séjour spécial portant la mention PP/D délivré au personnel privé d'un membre d'une délégation permanente auprès d'une organisation internationale

(Särskilda uppehållstillstånd med beteckningen ”PP/D”, som utfärdas till privat personal hos en medlem av en ständig representation vid en internationell organisation)

Titre de séjour spécial portant la mention EM/A délivré aux enseignants ou militaires à statut spécial attachés auprès d'une ambassade

(Särskilda uppehållstillstånd med beteckningen ”EM/A”, som utfärdas till lärare eller militär personal med särskild ställning vid en ambassad)

Titre de séjour spécial portant la mention EM/C délivré aux enseignants ou militaires à statut spécial attachés auprès d'un consulat

(Särskilda uppehållstillstånd med beteckningen ”EM/C”, som utfärdas till lärare eller militär personal med särskild ställning vid ett konsulat)

Titre de séjour spécial portant la mention EF/M délivré aux fonctionnaires internationaux domiciliés à l'étranger

(Särskilda uppehållstillstånd märkta ”EF/M”, som utfärdas till internationella tjänstemän bosatta utomlands)

b.

Monegaskiska tillstånd

la carte de séjour de résident temporaire de Monaco

(Tillfälligt uppehållstillstånd)

la carte de séjour de résident ordinaire de Monaco

(Vanligt uppehållstillstånd)

la carte de séjour de résident privilégié de Monaco

(Uppehållstillstånd för personer med särskilda privilegier)

la carte de séjour de conjoint de ressortissant monégasque

(Uppehållstillstånd för maka/make till monegaskisk medborgare)

2.

Utländska minderåriga måste inneha någon av följande handlingar:

Document de circulation pour étrangers mineurs

(Resehandling för utländska minderåriga)

Titre d'identité républicain

(Identitetshandling från Frankrike)

Visa de retour (sans condition de nationalité et sans présentation du titre de séjour, auquel ne sont pas soumis les enfants mineurs)

(Återinresevisering) (för utländska minderåriga gäller inte villkoret om medborgarskap eller villkoret att uppehållstillstånd skall uppvisas)

Passeport diplomatique/de service/ordinaire des enfants mineurs des titulaires d'une carte spéciale du ministère des affaires étrangères revêtu d'un visa de circulation

(Diplomatpass/tjänstepass/vanligt pass som utfärdas till minderåriga barn till innehavare av ett särskilt pass från utrikesdepartementet som innehåller resevisering)

3.

Förteckning över deltagare i skolresor inom Europeiska unionen

Anmärkning 1:

Det bör noteras att mottagningsbevis för en första ansökan om uppehållstillstånd inte ger rätt till inresa utan visering. Däremot är mottagningsbevis för ansökan om förlängning av uppehållstillståndet eller om ändring av detta giltigt om det uppvisas tillsammans med den gamla handlingen.

Anmärkning 2:

De tjänsteintyg (attestation de fonctions) som utfärdas av utrikesministeriets protokollavdelning ersätter inte ett uppehållstillstånd. Innehavaren av en sådan handling måste ha något av de vanliga uppehållstillstånden.

MALTA

Uppehållstillstånd för tredjelandsmedborgare utformas i enlighet med rådets förordning (EG) nr 1030/2002 av den 13 juni 2002 om en enhetlig utformning av uppehållstillstånd för medborgare i tredjeland. I det tomma fältet för ”Typ av uppehållstillstånd” i varje dokument anges någon av följande kategorier:

Xogħol (anställning).

Jaħdem għal rasu (verksamhet som egenföretagare).

Temporanju (tillfälligt uppehållstillstånd).

Residenti fit-tul- KE (varaktigt bosatt – EG).

Benestant (ekonomiskt självförsörjande).

Adozzjoni (adoption).

Raġunijiet ta’ Saħħa (hälsoskäl).

Reliġjuż (religiösa skäl).

Skema- Residenza Permanenti (permanent uppehållstillstånd).

Den sökande erhåller ett mottagningsbevis på sin ansökan om uppehållstillstånd. Denna handling fungerar som tillfälligt uppehållstillstånd under tiden som ansökan behandlas och gäller endast inom Malta.

Invandringspolisen utfärdar på humanitära grunder ett ”invandringsintyg” till tredjelandsmedborgare som saknar andra identifieringsmöjligheter. Detta intyg används för identifiering inom landet och är inte giltigt som resedokument.

Tredjelandsmedborgare som är familjemedlemmar till EES-medborgare som utövar en fördragsenlig rättighet i Malta erhåller ett uppehållstillstånd i form av en stämpel i passet.

Makar, efterlevande makar och barn under 21 år till maltesiska medborgare omfattas av undantag och har därmed rätt att bosätta sig och arbeta i Malta. Dessa personers immigrationsstatus framgår av deras pass, som förses med någon av följande stämplar:

Innehavaren har rätt till fri rörlighet enligt artikel 44.4 a i Maltas grundlag.

Innehavaren omfattas av undantag enligt artikel 4.1 g–h i kapitel 217 i den maltesiska lagen.

NORGE

Ersättning av den förteckning som offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning C 247 av den 13 oktober 2006

Oppholdstillatelse (Uppehållstillstånd)

Arbeidstillatelse (Arbetstillstånd)

Bosettingstillatelse (Bosättningstillstånd/permanent arbets- och uppehållstillstånd)

Uppehållstillstånd som utfärdades före den 25 mars 2000 består av en stämpel (och inte ett klistermärke) i innehavarens resehandlingar. För de utländska medborgare som omfattas av viseringskrav kompletteras stämplarna med en norsk visering i form av ett klistermärke med uppehållstillståndets giltighetstid. Uppehållstillstånd som utfärdats efter genomförandet av Schengen den 25 mars 2001 är försedda med ett klistermärke. Om en utländsk medborgares resehandling har en äldre stämpel, kommer den att gälla tills de norska myndigheterna ersätter stämplarna med det nya klistermärket i uppehållstillståndet.

Dessa tillstånd betraktas inte som resehandlingar. Om en utländsk medborgare behöver en resehandling kan någon av nedanstående handlingar användas som komplettering till arbets-, uppehålls- eller bosättningstillstånd:

Resehandling för flyktingar (”Reisebevis”) (blått).

Utlänningspass (”Utlendingspass”) (grönt).

Innehavaren av någon av dessa resehandlingar garanteras rätt till återinresa på norskt territorium under handlingens giltighetstid.

EES-kort (Utfärdas till medborgare i EES-medlemsstater liksom till familjemedlemmar som är medborgare i tredje länder. Korten är alltid inplastade)

Identitetskort for diplomater (Identitetskort för diplomater – rött)

Identitetskort for hjelpepersonale ved diplomatisk stasjon (Identitetskort för diplomatisk tjänstepersonal – brunt)

Identitetskort for administrativt og teknisk personale ved diplomatisk stasjon (Identitetskort för administrativ och teknisk personal vid diplomatisk beskickning – blått)

Identitetskort for utsendte konsuler(Identitetskort för utsända konsuler – grönt)

Uppehållstillstånd/visering i form av ett märke (Utfärdas till innehavare av diplomat- och tjänstepass som omfattas av viseringskrav, liksom till personal vid utländska beskickningar som innehar nationella pass)


6.7.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 153/9


Uppdatering av förteckningen över gränsövergångsställen i enlighet med artikel 2.8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 av den 15 mars 2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna), offentliggjord i Europeiska unionens officiella tidning C 247 av den 13 oktober 2006, sidan 25

(2007/C 153/03)

Den offentliggjorda förteckningen över gränsövergångsställen i enlighet med artikel 2.8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 av den 15 mars 2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) grundar sig på uppgifter som medlemsstaterna anmält till kommissionen i enlighet med artikel 34 i kodexen om Schengengränserna.

Utöver offentliggörandet i Europeiska unionens officiella tidning görs en månatlig uppdatering som Generaldirektoratet för rättvisa, frihet och säkerhet lägger ut på sin hemsida.

TJECKIEN

Nytt gränsövergångsställe till lands:

Tjeckien–Tyskland

Krásný les–Breitenau

FRANKRIKE

Ersättning av de uppgifter som offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning C 247 av den 13 oktober 2006

Flygplatser:

(1)

Abbeville

(2)

Agen-la Garenne

(3)

Ajaccio-Campo dell'Oro

(4)

Albi-le Séquestre

(5)

Amiens-Glisy

(6)

Angers-Marcé

(7)

Angoulême-Brie-Champniers

(8)

Annecy-Methet

(9)

Annemasse

(10)

Auxerre-Branches

(11)

Avignon-Caumont

(12)

Bâle-Mulhouse

(13)

Bastia-Poretta

(14)

Beauvais-Tillé

(15)

Bergerac-Roumanière

(16)

Besançon-la Vèze

(17)

Béziers-Vias

(18)

Biarritz-Bayonne-Anglet

(19)

Bordeaux-Mérignac

(20)

Bourges

(21)

Brest-Guipavas

(22)

Caen-Carpiquet

(23)

Cahors-Lalbenque

(24)

Calais-Dunkerque

(25)

Calvi-Sainte-Catherine

(26)

Cannes-Mandelieu

(27)

Carcassonne-Salvaza

(28)

Castres-Mazamet

(29)

Châlons-Vatry

(30)

Chambéry-Aix-les-Bains

(31)

Charleville-Mézières

(32)

Châteauroux-Déols

(33)

Cherbourg-Mauperthus

(34)

Clermont-Ferrand-Aulnat

(35)

Colmar-Houssen

(36)

Courchevel

(37)

Deauville-Saint-Gatien

(38)

Dieppe-Saint-Aubin

(39)

Dijon-Longvic

(40)

Dinard-Pleurtuit

(41)

Dôle-Tavaux

(42)

Epinal-Mirecourt

(43)

Figari-Sud Corse

(44)

Gap-Tallard

(45)

Genève-Cointrin

(46)

Granville

(47)

Grenoble-Saint-Geoirs

(48)

Hyères-le Palivestre

(49)

Issy-les-Moulineaux

(50)

La Môle

(51)

Lannion

(52)

La Rochelle-Laleu

(53)

Laval-Entrammes

(54)

Le Castelet

(55)

Le Havre-Octeville

(56)

Le Mans-Arnage

(57)

Le Touquet-Paris-Plage

(58)

Lille-Lesquin

(59)

Limoges-Bellegarde

(60)

Lognes-Emerainville

(61)

Lorient-Lann-Bihoué

(62)

Lyon-Bron

(63)

Lyon-Saint-Exupéry

(64)

Marseille-Provence

(65)

Meaux-Esbly

(66)

Megève

(67)

Metz-Nancy-Lorraine

(68)

Monaco-Héliport

(69)

Montbéliard-Courcelles

(70)

Montpellier-Méditérranée

(71)

Morlaix-Ploujean

(72)

Nancy-Essey

(73)

Nantes-Atlantique

(74)

Nevers-Fourchambault

(75)

Nice-Côte d'Azur

(76)

Nîmes-Garons

(77)

Orléans-Bricy

(78)

Orléans-Saint-Denis-de-l'Hôtel

(79)

Paris-Charles de Gaulle

(80)

Paris-le Bourget

(81)

Paris-Orly

(82)

Pau-Pyrénées

(83)

Périgueux-Bassillac

(84)

Perpignan-Rivesaltes

(85)

Poitiers-Biard

(86)

Pontarlier

(87)

Pontoise-Cormeilles-en-Vexin

(88)

Quimper-Pluguffan

(89)

Reims-Champagne

(90)

Rennes Saint-Jacques

(91)

Roanne-Renaison

(92)

Rodez-Marcillac

(93)

Rouen-Vallée de Seine

(94)

Saint-Brieuc-Armor

(95)

Saint-Etienne-Bouthéon

(96)

Saint-Nazaire-Montoir

(97)

Saint-Yan

(98)

Strasbourg-Entzheim

(99)

Tarbes-Ossun-Lourdes

(100)

Toulouse-Blagnac

(101)

Tours-Saint-Symphorien

(102)

Toussus-le-Noble

(103)

Troyes-Barberey

(104)

Valence-Chabeuil

(105)

Valenciennes-Denain

(106)

Vannes-Meucon

(107)

Vesoul-Frotey

(108)

Vichy-Charmeil

Sjögränser:

(1)

Ajaccio

(2)

Bastia

(3)

Bayonne

(4)

Bonifacio

(5)

Bordeaux

(6)

Boulogne

(7)

Brest

(8)

Caen-Ouistreham

(9)

Calais

(10)

Calvi

(11)

Cannes-Vieux Port

(12)

Carteret

(13)

Cherbourg

(14)

Concarneau

(15)

Dieppe

(16)

Douvres

(17)

Dunkerque

(18)

Fécamp

(19)

Granville

(20)

Honfleur

(21)

La Rochelle-La Pallice

(22)

Le Havre

(23)

Les Sables-d'Olonne-Port

(24)

Le Tréport

(25)

L'Ile-Rousse

(26)

Lorient

(27)

Marseille

(28)

Monaco-Port de la Condamine

(29)

Nantes-Saint-Nazaire

(30)

Nice

(31)

Port-de-Bouc-Fos/Port-Saint-Louis

(32)

Port-la-Nouvelle

(33)

Porto-Vecchio

(34)

Port-Vendres

(35)

Propriano

(36)

Roscoff

(37)

Rouen

(38)

Saint-Brieuc (maritime)

(39)

Saint-Malo

(40)

Sète

(41)

Toulon

(42)

Villefranche-sur-Mer

Landgränser:

Med Schweiz

(1)

Bâle-Mulhouse aéroport (gångpassage mellan sektorerna)

(2)

Bois-d'Amont

(3)

Chatel

(4)

Col France

(5)

Delle route

(6)

Evian Port

(7)

Ferney-Voltaire

(8)

Ferrières-sous-Jougne

(9)

Gare de Genève-Cornavin

(10)

Goumois

(11)

La Cure

(12)

Les Verrières route

(13)

Moëllesulaz

(14)

Pontarlier-gare

(15)

Poste autoroute Saint-Julien-Bardonnex

(16)

Prévessin

(17)

Saint-Gingolph

(18)

Saint-Julien-Perly

(19)

Saint-Louis autoroute

(20)

Saint-Louis-Bâle-gare ferroviaire

(21)

Vallard-Thonex

(22)

Vallorbe (internationella tåg)

(23)

Vallorcine

(24)

Veigy

Med Förenade kungariket

(fast förbindelse under Engelska kanalen)

(1)

Gare d’Ashford International

(2)

Gare d'Avignon-Centre

(3)

Cheriton/Coquelles

(4)

Gare de Chessy-Marne-la-Vallée

(5)

Gare de Fréthun

(6)

Gare de Lille-Europe

(7)

Gare de Londres-Waterloo

(8)

Gare de Paris-Nord

Med Andorra

Pas de la Case-Porta

UNGERN

Ungern–Serbien

Landgränser:

Bácsalmás–Bajmok: Temporärt öppen sedan den 1 september 2006

Tiszasziget–Đjala (Gyála): Temporärt stängd sedan den 1 september 2006

Ungern–Ukraina

Landgränser:

Barabás–Kosino: Temporärt stängd sedan den 15 september 2006

POLEN

Nytt gränsövergångsställe till sjöss:

Międzyzdroje: Endast öppet för medborgare i EU, EES och Schweiziska edsförbundet som reser med fartyg registrerade i EU, EES eller Schweiziska edsförbundet.

SLOVAKIEN

Nya gränsövergångsställen:

Slovakien–Tjeckien

Skalica prístavisko–Hodonín přístaviště (gränsövergångsställe vid flod)

1.4–31.10 – öppethållandetider: 9.30–10.00, 11.30–12.00, 13.30–14.00, 15.30–16.00

Skalica prístavisko–Rohatec přístaviště (gränsövergångsställe vid flod)

1.4–31.10 – öppethållandetider: 10.30–11.30, 14.30–15.30.

Skalica prístavisko–Sudoměřice (Výklopník) (gränsövergångsställe vid flod)

1.4–31.10 – öppethållandetider: 10.45–11.15, 14.45–15.15

SLOVENIEN

Ersättning av de uppgifter som offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning C 247 av den 13 oktober 2006

Slovenien–Italien

Landgränser:

1.

Fernetiči–Fernetti

2.

Kozina–Pese

3.

Lazaret–S. Bartolomeo

4.

Lipica–Basovizza

5.

Neblo–Venco

6.

Nova Gorica–Gorizia Casa Rossa

7.

Nova Gorica–Gorizia (järnväg)

8.

Predel–Passo Predil

9.

Rateče–Fusine Laghi

10.

Robič–Stupizza

11.

Sežana–Villa Opicina (järnväg)

12.

Škofije–Rabuiese

13.

Učeja–Uccea

14.

Vrtojba–S. Andrea

Landgränser – Lokal gränstrafik:

1.

Britof–Molino Vechio (1)

2.

Čampore–Chiampore (1)

3.

Golo Brdo–Mernico

4.

Gorjansko–S. Pelagio (1)

5.

Hum–S. Floriano (1)

6.

Kaštelir–S. Barbara

7.

Klariči–Jamiano (1)

8.

Livek–Polava di Cepletischis (1)

9.

Lokvica–Devetachi

10.

Miren–Merna (1)

11.

Most na Nadiži–Ponte Vittorio

12.

Nova Gorica I–S. Gabriele (1)

13.

Osp–Prebenico Caresana (1)

14.

Plavje–Noghere

15.

Plešivo–Plessiva (1)

16.

Pristava–Gorizia Via Rafut

17.

Repentabor–Monrupino (1)

18.

Robidišče–Robedischis

19.

Socerb–S. Servolo (1)

20.

Solkan–Salcano (1)

21.

Šempeter–Gorizia S. Pietro (1)

22.

Vipolže–Castelleto Versa (1)

Slovenien–Österrike

Landgränser:

1.

Gederovci–Sicheldorf

2.

Gornja Radgona–Bad Radkersburg

3.

Holmec–Grablach

4.

Jesenice–Rosenbach (järnväg)

5.

Jezersko–Seebergsattel

6.

Jurij–Langegg

7.

Karavanke–Karawankentunnel

8.

Korensko sedlo–Wurzenpass

9.

Kuzma–Bonisdorf

10.

Libeliče–Leifling

11.

Ljubelj–Loibltunnel

12.

Maribor–Spielfeld (järnväg)

13.

Mežica–Raunjak

14.

Pavličevo sedlo–Paulitschsattel

15.

Prevalje–Bleiburg (järnväg)

16.

Sveti Duh na Ostrem vrhu – Grosswalz

17.

Radlje–Radlpass

18.

Šentilj–Spielfeld

19.

Šentilj–Spielfeld (motorväg)

20.

Trate–Mureck

21.

Vič–Lavamünd

Landgränser – Lokal gränstrafik:

1.

Cankova–Zelting

2.

Fikšinci–Gruisla

3.

Gerlinci–Pölten

4.

Gradišče–Schlossberg

5.

Kapla–Arnfels

6.

Korovci–Goritz

7.

Kramarovci–St. Anna

8.

Matjaševci–Tauka

9.

Muta–Soboth

10.

Pernice–Laaken

11.

Plač–Ehrenhausen

12.

Remšnik–Oberhaag

13.

Sladki Vrh–Weitersfeld (Murfäre)

14.

Sotina–Kalch

15.

Špičnik–Sulztal

16.

Svečina–Berghausen

Slovenien–Ungern

Landgränser:

1.

Čepinci–Kétvölgy

2.

Dolga vas–Rédics

3.

Hodoš–Bajánsenye

4.

Hodoš–Bajánsenye (järnväg)

5.

Kobilje–Nemesnép

6.

Martinje–Felsőszölnök

7.

Pince–Tornyiszentmiklós

8.

Prosenjakovci–Magyarszombatfa

Slovenien–Kroatien

Landgränser:

1.

Babno Polje–Prezid

2.

Bistrica ob Sotli–Razvor

3.

Dobova–Savski Marof (järnväg)

4.

Dobovec–Lupinjak

5.

Dragonja–Kaštel

6.

Gruškovje–Macelj

7.

Ilirska Bistrica–Šapjane (järnväg)

8.

Imeno–Kumrovec (järnväg)

9.

Jelšane–Rupa

10.

Lendava–Čakovec (järnväg)

11.

Metlika–Jurovski brod

12.

Metlika–Kamanje (järnväg)

13.

Obrežje–Bregana

14.

Petišovci–Mursko središče

15.

Petrina–Brod na Kupi

16.

Podgorje–Jelovice

17.

Rakitovec–Buzet (järnväg)

18.

Rogatec–Đurmanec (järnväg)

19.

Sečovlje–Plovanija

20.

Sočerga–Požane

21.

Središče ob Dravi–Čakovec (järnväg)

22.

Središče ob Dravi–Trnovec

23.

Starod–Pasjak

24.

Vinica–Pribanjci

25.

Zavrč–Dubrava Križovljanska

Landgränser – Gränsövergångsställen för mellanstatlig trafik öppna även för EU- och EES-medborgare samt schweiziska medborgare:

1.

Gibina–Bukovje

2.

Imeno–Miljana

3.

Orešje–Mihanović Dol

4.

Ormož–Otok Virje

5.

Podplanina–Čabar

6.

Razkrižje–Banfi

7.

Rigonce–Harmica

8.

Rogatec–Hum na Sutli

9.

Slovenska vas–Bregana naselje

10.

Zg. Leskovec–Cvetlin

Landgränser – Lokal gränstrafik:

1.

Božakovo–Obrež

2.

Brezovica pri Gradinu–Lucija

3.

Brezovica–Brezovica

4.

Drenovec–Gornja Voća

5.

Hotiza–Sveti Martin na Muri

6.

Krasinec–Pravutina

7.

Krmačina–Vivodina

8.

Nova vas ob Sotli–Draše

9.

Novi Kot–Prezid I

10.

Novokračine–Lipa

11.

Osilnica–Zamost

12.

Planina v Podboču–Novo Selo Žumberačko

13.

Podčetrtek–Luke Poljanske

14.

Radovica–Kašt

15.

Rajnkovec–Mali Tabor

16.

Rakitovec–Slum

17.

Rakovec–Kraj Donji

18.

Sedlarjevo–Plavić

19.

Sodevci–Blaževci

20.

Središče ob Dravi I–Preseka

21.

Stara vas/Bizeljsko–Donji Čemehovec

22.

Žuniči–Prilišće

Sjögränser:

1.

Izola–Isola (säsongstrafik)

2.

Koper–Capodistria

3.

Piran–Pirano

Flygplatser:

1.

Ljubljana–Brnik

2.

Maribor–Slivnica

3.

Portorož–Portorose


(1)  Öppna även för EU- och EES- medborgare samt schweiziska medborgare.

Andra gränsövergångsställen är endast öppna för innehavare av tillstånd för lokal gränstrafik


6.7.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 153/15


Uppdatering av utformningen av identitetskort som utfärdas av medlemsstaternas utrikesministerier till ackrediterade medlemmar av diplomatiska beskickningar och deras familjer enligt artikel 19.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 av den 15 mars 2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna), offentliggjord i Europeiska unionens officiella tidning C 247 av den 13 oktober 2006, sidan 85

(2007/C 153/04)

Offentliggörandet av utformningen av identitetskort som utfärdas av medlemsstaternas utrikesministerier till ackrediterade medlemmar av diplomatiska beskickningar och deras familjer enligt artikel 19.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 av den 15 mars 2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) grundar sig på uppgifter som medlemsstaterna anmält till kommissionen i enlighet med artikel 34 i kodexen om Schengengränserna.

Utöver offentliggörandet i Europeiska unionens officiella tidning görs en månatlig uppdatering som Generaldirektoratet för rättvisa, frihet och säkerhet lägger ut på sin hemsida.

ESTLAND

Ersättning av de utformningar som offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning C 247 av den 13 oktober 2006

Diplomatiskt identitetskort

Framsida

Image

Baksida

Image

Färg – blå

Kategori A – Beskickningschefer och deras familjemedlemmar

 


Framsida

Image

Baksida

Image

Färg – blå

Kategori B – Diplomater och deras familjemedlemmar

 

Tjänstekort

Framsida

Image

Baksida

Image

Färg – röd

Kategori C – Administrativ personal och deras familjemedlemmar

 


Framsida

Image

Baksida

Image

Färg – grön

Kategori D – Tjänstepersonal och deras familjemedlemmar

 


Framsida

Image

Baksida

Image

Färg – grön

Kategori E – Privat hushållspersonal

 


Framsida

Image

Baksida

Image

Färg – grön

Kategori F – Lokalanställda

 


Framsida

Image

Baksida

Image

Färg – grå

Kategori HC – Honorärkonsuler

 

ITALIEN

Ersättning av de modeller som offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning C 247 av den 13 oktober 2006

Carta d'identità M.A.E.

(Identitetshandling som utfärdas av utrikesministeriet)

Mod. 1 (blu) Corpo diplomatico accreditato e consorti titolari di passaporto diplomatico

(Modell 1 (blå) för ackrediterade medlemmar av diplomatkåren som innehar diplomatpass och deras makar)

Mod. 2 (verde) Corpo consolare titolare di passaporto diplomatico

(Modell 2 (grön) för medlemmar av konsulatkåren som innehar diplomatpass)

Mod. 3 (arancione) Funzionari II FAO titolari di passaporto diplomatico, di servizio o ordinario

(Modell 3 (orange) för FAO-tjänstemän i kategori II som innehar diplomatpass, tjänstepass eller vanligt pass)

Mod. 4 (arancione) Impiegati tecnico-amministrativi presso Rappresentanze diplomatiche titolari di passaporto di servizio

(Modell 4 (orange) för teknisk och administrativ personal på utländska beskickningar som innehar tjänstepass)

Mod. 5 (arancione) Impiegati consolari titolari di passaporto di servizio

(Modell 5 (orange) för konsulatpersonal som innehar tjänstepass)

Mod. 7 (grigio) Personale di servizio presso Rappresentanze diplomatiche titolare di passaporto di servizio

(Modell 7 (grå) för hushållspersonal med tjänstepass vid diplomatiska beskickningar)

Mod. 8 (grigio) Personale di servizio presso Rappresentanze Consolari titolare di passaporto di servizio

(Modell 8 (grå) för hushållspersonal med tjänstepass vid konsulat)

Mod. 11 (beige) Funzionari delle Organizzazioni internazionali, Consoli Onorari, impiegati locali, personale di servizio assunto all'estero e venuto al seguito, familiari Corpo Diplomatico e Organizzazioni Internazionali titolari di passaporto ordinario

(Modell 11 (beige) för internationella organisationers tjänstemän, honorärkonsuler, lokalanställda, hushållspersonal rekryterad utomlands som följt arbetsgivaren, diplomaters familjemedlemmar och familjemedlemmar till anställda inom internationella organisationer, som innehar vanliga pass)

Anm.: Modell 6 (orange) och 9 (grön) för personal vid internationella organisationer som saknar immunitet respektive för honorärkonsuler utfärdas inte längre och har ersatts av modell 11. Dessa dokument är dock giltiga till angivet datum.

MOD. MAE/1

Image

Image

MOD. MAE/2

Image

Image

MOD. MAE/3

Image

Image

MOD. MAE/4

Image

Image

MOD. MAE/5

Image

Image

MOD. MAE/7

Image

Image

MOD. MAE/8

Image

Image

MOD. MAE/11

Image

Image


6.7.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 153/21


Uppdatering av förteckningen över nationella myndigheter som ansvarar för gränsbevakningen enligt artikel 15.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna), offentliggjord i Europeiska unionens officiella tidning C 247 av den 13 oktober 2006, sidan 17

(2007/C 153/05)

Offentliggörandet av förteckningen över nationella myndigheter som ansvarar för gränsbevakningen enligt artikel 15.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 av den 15 mars 2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) grundar sig på uppgifter som medlemsstaterna anmält till kommissionen i enlighet med artikel 34 i kodexen om Schengengränserna.

Utöver offentliggörandet i Europeiska unionens officiella tidning görs en månatlig uppdatering som Generaldirektoratet för rättvisa, frihet och säkerhet lägger ut på sin hemsida.

MALTA

Ny nationell myndighet som ansvarar för gränsövervakningen:

Armed Forces of Malta.


6.7.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 153/22


Uppdatering av referensbeloppen för gränspassering i enlighet med artikel 5.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna), offentliggjorda i Europeiska unionens officiella tidning C 247 av den 13 oktober 2006, sidan 19

(2007/C 153/06)

Offentliggörandet av referensbeloppen för gränspassering i enlighet med artikel 5.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 av den 15 mars 2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) grundar sig på uppgifter som medlemsstaterna anmält till kommissionen i enlighet med artikel 34 i kodexen om Schengengränserna.

Utöver offentliggörandet i Europeiska unionens officiella tidning görs en månatlig uppdatering som Generaldirektoratet för rättvisa, frihet och säkerhet lägger ut på sin hemsida.

FRANKRIKE

Ersättning av de uppgifter som offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning C 247 av den 13 oktober 2006

Referensbeloppet för tillräckliga medel för uppehälle under den tid som en utlänning avser att vistas i eller resa genom Frankrike på väg till tredje land, motsvarar den indexreglerade minimilönen i Frankrike (SMIC), som beräknas dagligen med utgångspunkt från en nivå som den 1 januari fastställs för det innevarande året.

Detta belopp anpassas i Frankrike regelbundet till levnadskostnadsindex, antingen

automatiskt, om konsumentprisindexet har stigit med mer än 2 %, eller

genom ett regeringsbeslut efter utlåtande från den nationella kommittén för löneförhandlingar för att säkerställa en ökning som är högre än konsumentprisindex.

Sedan den 1 juli 2005 ligger dagsbeloppet för minimilönen (SMIC) på 56,20 euro.

Den som har en åtagandeförklaring måste disponera ett belopp som motsvarar minst halva dagsbeloppet enligt SMIC för att få vistas i Frankrike. Detta belopp är 28,10 euro per dag.