ISSN 1725-2504

Europeiska unionens

officiella tidning

C 103

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

50 årgången
8 maj 2007


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

I   Resolutioner, rekommendationer, inställningar och yttranden

 

REKOMMENDATIONER

 

Rådet

2007/C 103/01

Rådets rekommendation av den 19 mars 2007 om beviljande av ansvarsfrihet för kommissionen för genomförandet av operationerna inom Europeiska utvecklingsfonden (sjätte EUF) för räkenskapsåret 2005

1

2007/C 103/02

Rådets rekommendation av den 19 mars 2007 om beviljande av ansvarsfrihet för kommissionen för genomförandet av operationerna inom Europeiska utvecklingsfonden (sjunde EUF) för räkenskapsåret 2005

2

2007/C 103/03

Rådets rekommendation av den 19 mars 2007 om beviljande av ansvarsfrihet för kommissionen för genomförandet av operationerna inom Europeiska utvecklingsfonden (åttonde EUF) för räkenskapsåret 2005

3

2007/C 103/04

Rådets rekommendation av den 19 mars 2007 om beviljande av ansvarsfrihet för kommissionen för genomförandet av operationerna inom Europeiska utvecklingsfonden (nionde EUF) för räkenskapsåret 2005

4

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN

 

Kommissionen

2007/C 103/05

Eurons växelkurs

5

2007/C 103/06

Ny sammansättning av den rådgivande kommittén för fiske och vattenbruk

6

 

UPPLYSNINGAR FRÅN MEDLEMSSTATERNA

2007/C 103/07

Uppgifter från medlemsstaterna om statligt stöd som beviljats enligt kommissionens förordning (EG) nr 70/2001 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag ( 1 )

7

2007/C 103/08

Uppgifter från medlemsstaterna om statligt stöd som beviljats enligt kommissionens förordning (EG) nr 70/2001 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag ( 1 )

11

2007/C 103/09

Ändringar i den allmänna trafikplikten för viss regelbunden lufttrafik inom den autonoma regionen Azorerna ( 1 )

14

 

V   Yttranden

 

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV DEN GEMENSAMMA HANDELSPOLITIKEN

 

Kommissionen

2007/C 103/10

Tillkännagivande om inledande av en översyn vid giltighetstidens utgång av de antidumpningsåtgärder som tillämpas på import av kumarin med ursprung i Folkrepubliken Kina

15

 

ANDRA RÄTTSAKTER

 

Kommissionen

2007/C 103/11

Offentliggörande av en ansökan enligt artikel 6.2 i rådets förordning (EG) nr 510/2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel

20

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

 


I Resolutioner, rekommendationer, inställningar och yttranden

REKOMMENDATIONER

Rådet

8.5.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 103/1


RÅDETS REKOMMENDATION

av den 19 mars 2007

om beviljande av ansvarsfrihet för kommissionen för genomförandet av operationerna inom Europeiska utvecklingsfonden (sjätte EUF) för räkenskapsåret 2005

(2007/C 103/01)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD UTFÄRDAR DENNA REKOMMENDATION,

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av tredje AVS-EG-konventionen, undertecknad i Lomé den 8 december 1984 (1),

med beaktande av den interna överenskommelsen 86/126/EEG om finansiering och förvaltning av gemenskapens stöd (2), särskilt artikel 29.3,

med beaktande av budgetförordningen av den 11 november 1986, tillämplig på sjätte Europeiska utvecklingsfonden (sjätte EUF) (3), särskilt artiklarna 66-73,

efter att ha granskat räkenskaperna och balansräkningen för sjätte EUF:s operationer till och med den 31 december 2005, samt revisionsrättens redogörelse för räkenskapsåret 2005, tillsammans med kommissionens svar (4).

och av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 29.3 i den interna överenskommelsen skall kommissionen av Europaparlamentet på rådets rekommendation beviljas ansvarsfrihet för den ekonomiska förvaltningen av sjätte EUF.

(2)

Kommissionens genomförande av sjätte EUF:s operationer under räkenskapsåret 2005 har i sin helhet har varit tillfredsställande.

HÄRIGENOM REKOMMENDERAS att Europaparlamentet beviljar kommissionen ansvarsfrihet för genomförandet av sjätte EUF för räkenskapsåret 2005.

Utfärdad i Bryssel den 19 mars 2007

På rådets vägnar

H. SEEHOFER

Ordförande


(1)  EGT L 86, 31.3.1986, s. 3.

(2)  EGT L 86, 31.3.1986, s. 210. Överenskommelsen ändrad genom beslut 86/281/EEG (EGT L 178, 2.7.1986, s. 13).

(3)  EGT L 325, 20.11.1986, s. 42.

(4)  EUT C 263, 31.10.2006, s. 205.


8.5.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 103/2


RÅDETS REKOMMENDATION

av den 19 mars 2007

om beviljande av ansvarsfrihet för kommissionen för genomförandet av operationerna inom Europeiska utvecklingsfonden (sjunde EUF) för räkenskapsåret 2005

(2007/C 103/02)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD UTFÄRDAR DENNA REKOMMENDATION

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av fjärde AVS–EG-konventionen, undertecknad i Lomé den 15 december 1989 (1) och ändrad genom det i Mauritius den 4 november 1995 undertecknade avtalet (2),

med beaktande av den interna överenskommelsen om finansiering och förvaltning av gemenskapsstödet inom ramen för den fjärde AVS-EG-konventionen (3), genom vilken bland annat sjunde Europeiska utvecklingsfonden (sjunde EUF) inrättas, särskilt artikel 33.3,

med beaktande av budgetförordningen av den 29 juli 1991, tillämplig på samarbete för utvecklingsfinansiering enligt fjärde AVS-EG-konventionen (4), särskilt artiklarna 69–77,

efter att ha granskat räkenskaperna och balansräkningen för sjunde EUF:s operationer till och med den 31 december 2005, samt revisionsrättens redogörelse för räkenskapsåret 2005, tillsammans med kommissionens svar (5),

och av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 33.3 i den interna överenskommelsen skall kommissionen av Europaparlamentet på rådets rekommendation beviljas ansvarsfrihet för den ekonomiska förvaltningen av sjunde EUF.

(2)

Kommissionens genomförande av sjunde EUF:s operationer under räkenskapsåret 2005 har i sin helhet varit tillfredsställande.

HÄRIGENOM REKOMMENDERAS att Europaparlamentet beviljar kommissionen ansvarsfrihet för genomförandet av sjunde EUF:s operationer för räkenskapsåret 2005.

Utfärdad i Bryssel den 19 mars 2007

På rådets vägnar

H. SEEHOFER

Ordförande


(1)  EGT L 229, 17.8.1991, s. 3.

(2)  EGT L 156, 29.5.1998, s. 3.

(3)  EGT L 229, 17.8.1991, s. 288.

(4)  EGT L 266, 21.9.1991, s. 1.

(5)  EUT C 263, 31.10.2006, s. 205.


8.5.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 103/3


RÅDETS REKOMMENDATION

av den 19 mars 2007

om beviljande av ansvarsfrihet för kommissionen för genomförandet av operationerna inom Europeiska utvecklingsfonden (åttonde EUF) för räkenskapsåret 2005

(2007/C 103/03)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD UTFÄRDAR DENNA REKOMMENDATION

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av fjärde AVS–EG-konventionen, undertecknad i Lomé den 15 december 1989 (1) och ändrad genom det i Mauritius den 4 november 1995 undertecknade avtalet (2),

med beaktande av den interna överenskommelsen om finansiering och förvaltning av gemenskapsstödet inom ramen för den fjärde AVS-EG-konventionen (3), genom vilken bland annat åttonde Europeiska utvecklingsfonden (åttonde EUF) inrättas, särskilt artikel 33.3,

med beaktande av budgetförordningen av den 29 juli 1991, tillämplig på samarbete för utvecklingsfinansiering enligt fjärde AVS-EG-konventionen (4), särskilt artiklarna 69–77,

efter att ha granskat räkenskaperna och balansräkningen för åttonde EUF:s operationer till och med den 31 december 2005, samt revisionsrättens redogörelse för räkenskapsåret 2005, tillsammans med kommissionens svar (5),

och av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 33.3 i den interna överenskommelsen skall kommissionen av Europaparlamentet på rådets rekommendation beviljas ansvarsfrihet för den ekonomiska förvaltningen av åttonde EUF.

(2)

Kommissionens genomförande av åttonde EUF:s operationer under räkenskapsåret 2005 har i sin helhet varit tillfredsställande.

HÄRIGENOM REKOMMENDERAS att Europaparlamentet beviljar kommissionen ansvarsfrihet för genomförandet av åttonde EUF:s operationer för räkenskapsåret 2005.

Utfärdad i Bryssel den 19 mars 2007

På rådets vägnar

H. SEEHOFER

Ordförande


(1)  EGT L 229, 17.8.1991, s. 3.

(2)  EGT L 156, 29.5.1998, s. 3.

(3)  EGT L 156, 29.5.1998, s. 108.

(4)  EGT L 191, 7.7.1998, s. 53.

(5)  EUT C 263, 31.10.2006, s. 205.


8.5.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 103/4


RÅDETS REKOMMENDATION

av den 19 mars 2007

om beviljande av ansvarsfrihet för kommissionen för genomförandet av operationerna inom Europeiska utvecklingsfonden (nionde EUF) för räkenskapsåret 2005

(2007/C 103/04)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD UTFÄRDAR DENNA REKOMMENDATION

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av fjärde AVS–EG-konventionen, undertecknad i Cotonou den 23 juni 2000 (1) och ändrad i Luxemburg (Storhertigdömet Luxemburg) den 25 juni 2005 (2),

med beaktande av den interna överenskommelsen om finansiering och förvaltning av gemenskapsstödet inom ramen för finansprotokollet till AVS-EG-patnerskapsavtalet (3), genom vilken bland annat nionde Europeiska utvecklingsfonden (nionde EUF) inrättas, särskilt artikel 32.3,

med beaktande av budgetförordningen av den 27 mars 2003, tillämplig på nionde Europeiska utvecklingsfonden (4), särskilt artiklarna 96–103,

efter att ha granskat räkenskaperna och balansräkningen för nionde EUF:s operationer till och med den 31 december 2005, samt revisionsrättens redogörelse för räkenskapsåret 2005, tillsammans med kommissionens svar (5),

och av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 32.3 i den interna överenskommelsen skall kommissionen av Europaparlamentet på rådets rekommendation beviljas ansvarsfrihet för den ekonomiska förvaltningen av nionde EUF.

(2)

Kommissionens genomförande av nionde EUF:s operationer under räkenskapsåret 2005 har i sin helhet varit tillfredsställande,

HÄRIGENOM REKOMMENDERAS att Europaparlamentet beviljar kommissionen ansvarsfrihet för genomförandet av nionde EUF:s operationer för räkenskapsåret 2005.

Utfärdad i Bryssel den 19 mars 2007

På rådets vägnar

H. SEEHOFER

Ordförande


(1)  EGT L 317, 15.12.2000, s. 3.

(2)  EUT L 287, 28.10.2005, s. 4.

(3)  EGT L 317, 15.12.2000, s. 355.

(4)  EUT L 83, 1.4.2003, s. 1.

(5)  EUT C 263, 31.10.2006, s. 205.


IV Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN

Kommissionen

8.5.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 103/5


Eurons växelkurs (1)

7 maj 2007

(2007/C 103/05)

1 euro=

 

Valuta

Kurs

USD

US-dollar

1,3615

JPY

japansk yen

163,31

DKK

dansk krona

7,4516

GBP

pund sterling

0,68230

SEK

svensk krona

9,1655

CHF

schweizisk franc

1,6471

ISK

isländsk krona

86,37

NOK

norsk krona

8,1220

BGN

bulgarisk lev

1,9558

CYP

cypriotiskt pund

0,5826

CZK

tjeckisk koruna

28,167

EEK

estnisk krona

15,6466

HUF

ungersk forint

246,20

LTL

litauisk litas

3,4528

LVL

lettisk lats

0,6966

MTL

maltesisk lira

0,4293

PLN

polsk zloty

3,7413

RON

rumänsk leu

3,3120

SKK

slovakisk koruna

33,537

TRY

turkisk lira

1,8230

AUD

australisk dollar

1,6483

CAD

kanadensisk dollar

1,5028

HKD

Hongkongdollar

10,6428

NZD

nyzeeländsk dollar

1,8442

SGD

singaporiansk dollar

2,0613

KRW

sydkoreansk won

1 255,85

ZAR

sydafrikansk rand

9,4161

CNY

kinesisk yuan renminbi

10,4889

HRK

kroatisk kuna

7,3458

IDR

indonesisk rupiah

12 096,93

MYR

malaysisk ringgit

4,6495

PHP

filippinsk peso

64,331

RUB

rysk rubel

35,0260

THB

thailändsk baht

44,335


(1)  

Källa: Referensväxelkurs offentliggjord av Europeiska centralbanken.


8.5.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 103/6


Ny sammansättning av den rådgivande kommittén för fiske och vattenbruk

(2007/C 103/06)

En ny sammansättning av den rådgivande kommittén för fiske och vattenbruk fastställdes genom kommissionens beslut 2004/864/EG av den 16 december 2004 (1), som således innebar en ändring av det föregående beslutet 1999/478/EG av den 14 juli 1999 (2) (om förnyelse av den rådgivande kommittén för fiske och vattenbruk).

Medlemmarna i kommittén utses på tre år. Mandatperioden får förlängas. Mandatperioden för de medlemmar i kommittén vilka utsågs den 1 maj 2004 löper således ut den 30 april 2007.

Kommissionen har beslutat om följande sammansättning av kommittén för perioden 1 maj 2007–30 april 2010:

Aktörer som berörs av den gemensamma fiskeripolitiken

Antal medlemmar

Medlemmar

Kommittén

 

Ordinarie medlem

Suppleant

Privata fartygsägare

1

Barrie Deas

José Manuel González Gil de Bernabé

Kooperativa fartygsägare

1

Gerard van Balsfoort

José Ramón Fuertes Gamundi

Producentorganisationer

1

Christian Olesen

Sean O'Donoghue

Mollusk- och kräftdjursodlare

1

Giovanni Fucci

Arne Baekgaard

Fiskodlare

1

Ioannis Stephanis

Pier Antonio Salvador

Beredningsföretag

1

Guus Pastoor

Pierre Commere

Handlare

1

Peter Bamberger

Tom F. Geoghegan

Fiskare och deras anställda

1

Ramiro Otero

Antonio Macedo

Konsumenter

1

John Godfrey

 

Miljö

1

Euan Dunn

Carol Phua

Utveckling

1

José Gouyen

Beatrice Gorez

Arbetsgrupper

 

Ordförande

Vice ordförande

Grupp I

2

Javier Garat Pérez

Jean-Luc de Feuardent

Grupp II

2

Richard Flynn

Goulven Brest

Grupp III

2

Matthias Keller

José Antonio Suárez Llanos

Grupp IV

2

Niels Wichmann

José Ángel Mozos


(1)  EUT L 370, 17.12.2004, s. 91.

(2)  EGT L 187, 20.7.1999, s. 70.


UPPLYSNINGAR FRÅN MEDLEMSSTATERNA

8.5.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 103/7


Uppgifter från medlemsstaterna om statligt stöd som beviljats enligt kommissionens förordning (EG) nr 70/2001 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag

(Text av betydelse för EES)

(2007/C 103/07)

Stöd nummer

XS 164/06

Medlemsstat

Polen

Region

Północny 1.6

Namnet på stödordningen eller namnet på det företag som tar emot det enskilda stödet

Befrielse från fastighetsskatt för företag som bedriver ekonomisk verksamhet på staden Elblągs område och gör nyinvesteringar.

Rättslig grund

art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku z art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591),

art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. nr 121, poz. 844).

Stödordningens beräknade utgifter per år eller totalt belopp som beviljats företaget som enskilt stöd

Stödordning

Årligt totalbelopp

0,2586 milj. EUR

Garanterade lån

Enskilt stöd

Totalt stödbelopp

Garanterade lån

Högsta tillåtna stödnivå

Överensstämmer med artikel 4.2-4.6 och artikel 5 i förordningen

Ja

Datum för genomförande

Fr.o.m. den 3.11.206

Stödordningens eller det enskilda stödets varaktighet

T.o.m. den 31.12.2006

Stödets syfte

Stöd till små och medelstora företag

Ja

Sektor(er) av ekonomin som berörs

Alla sektorer som är berättigade till stöd till små och medelstora företag

Ja

Den beviljande myndighetens namn och adress

Prezydent Miasta Elbląg

ul. Łączności 1

PL-82-300 Elbląg

Beviljande av stora enskilda stöd

I överensstämmelse med artikel 6 i förordningen

Ja


Stöd nummer

XS 170/06

Medlemsstat

Förenade kungariket och Irland

Region

32 Counties of the island of Ireland — Northern Ireland and Republic of Ireland

Namnet på stödordningen eller namnet på det företag som tar emot det enskilda stödet

Konsulthjälp för utveckling av mjukvara

Rättslig grund

British/Irish Agreement Act 1999 Section 2.3 Part 7 of Annex 2 of the act empowers InterTradeIreland to invest, lend or grant aid for the purposes of its function

Stödordningens beräknade utgifter per år eller totalt belopp som beviljats företaget i form av enskilt stöd

Stödordning

Årligt totalbelopp

2006: 70 000 GBP

2007: 86 000 GBP

Garanterade lån

Enskilt stöd

Totalt stödbelopp

Garanterade lån

Högsta tillåtna stödnivå

Överensstämmer med artikel 4.2-4.6 och artikel 5 i förordningen

Ja

Datum för genomförande

Fr.o.m den 1 december 2006

Stödordningens eller det enskilda stödets varaktighet

T.o.m. den 31 december 2007

Stödets syfte

Stöd till små och medelstora företag

Ja

Sektor(er) av ekonomin som berörs

Begränsat till vissa sektorer

Ja

Andra tjänster

Ja

Den beviljande myndighetens namn och adress

InterTradeIreland

Old Gasworks Business Park

Kilmorey Street

Newry BT34 2DE

United Kingdom

Beviljande av stora enskilda stöd

I överensstämmelse med artikel 6 i förordningen.

Ja


Stöd nummer

XS 171/06

Medlemsstat

Spanien

Region

Comunidad Valenciana

Namnet på stödordningen eller namnet på det företag som tar emot det enskilda stödet

Stödet GESTA (Generación de Soluciones de Tecnología Avanzada) Programmet för avancerade tekniska lösningar till små och medelstora företag för industriella undersökningsprojekt i syfte att uppnå tekniska lösningar.

Rättslig grund

Resolución de 2 de noviembre de 2006, del presidente del Instituto de la Pequeña y Mediana Industria de la Generalitat Valenciana (IMPIVA), por la que se convocan ayudas del Programa GESTA (Generación de Soluciones de Tecnología Avanzada) a las pequeñas y medianas empresas para proyectos de investigación industrial dirigidos a alcanzar un objetivo tecnológico. [2006/S13035] DOGV — Núm. 5 387 de 14.11.2006

Stödordningens beräknade utgifter per år eller totalt belopp som beviljats företaget som enskilt stöd

Stödordning

Årligt totalbelopp

3,5 milj. EUR

Garanterade lån

Enskilt stöd

Totalt stödbelopp

Garanterade lån

Högsta tillåtna stödnivå

Överensstämmer med artikel 4.2-4.6 och artikel 5 i förordningen

Ja

Datum för genomförande

Fr.o.m. den 1.1.2007

Stödordningens eller det enskilda stödets varaktighet

T.o.m. den 31.12.2007

Stödets syfte

Stöd till små och medelstora företag

Ja

Sektor(er) av ekonomin som berörs

Alla sektorer som är berättigade till stöd till små och medelstora företag

Ja

Den beviljande myndighetens namn och adress

Instituto de la Pequeña y Mediana Industria de la Generalitat Valenciana

Plaza del Ayuntamiento, 6

E-46002 Valencia

Tlf. (34-6) 398 62 91

Beviljande av stora enskilda stöd

I överensstämmelse med artikel 6 i förordningen

Ja


Stöd nummer

XS 174/06

Medlemsstat

Italien

Region

Regione Basilicata

Namnet på stödordningen eller namnet på det företag som tar emot det enskilda stödet

Investeringsstöd för teknisk innovation, miljöskydd, organisatorisk innovation och kommersiell innovation.

Rättslig grund

Deliberazione della giunta regionale n. 1110 del 17 luglio 2006 (B.U.R. n. 39 del 21 luglio 2006) «POR Basilicata 2000-2006 — Approvazione avviso pubblico Innovazione tecnologica, ambientale, organizzativa e commerciale a valere sulle misure IV.19 e IV.4», modificativa del regolamento di cui alla L. 598/84 — art. 11 e s.m.i. già approvata dalla Commissione con lettera D/53877 del 17 luglio 2000 — Aiuto N 487/95

Stödordningens beräknade utgifter per år eller totalt belopp som beviljats företaget som enskilt stöd

Stödordning

Årligt totalbelopp

7 milj. EUR (1)

Garanterade lån

Enskilt stöd

Totalt stödbelopp

Garanterade lån

Högsta tillåtna stödnivå

Överensstämmer med artikel 4 i förordningen

Ja

Datum för genomförande

Fr.o.m. den 21.7.2006

Stödordningens eller det enskilda stödets varaktighet

T.o.m. den 31.12.2006

Stödets syfte

Stöd till små och medelstora företag

Ja

Sektor(er) av ekonomin som berörs

Utvinning av mineraler

Tillverkning

Produktion och distribution av elenergi, gas och vatten

Tjänster

Nej

Den beviljande myndighetens namn och adress

Regione Basilicata — Dipartimento Attività produttive, politiche dell'impresa e innovazione tecnologica

Viale della Regione Basilicata

I-85100 Potenza

Tel. (39) 0971 66 87 30


Stöd nummer

XS 181/06

Medlemsstat

Irland

Region

Samtliga regioner

Namnet på stödordningen eller namnet på det företag som tar emot det enskilda stödet

Skattemässig avskrivning för små och medelstora företag i hotellbranschen (XS/24/2001)

Rättslig grund

Sections 268 to 282 of the Taxes Consolidation Act 1997

Stödordningens beräknade utgifter per år eller totalt belopp som beviljats företaget som enskilt stöd

Stödordning

Årligt totalbelopp

20 milj. EUR för perioden 1.1.2007-31.7.2008

Garanterade lån

Enskilt stöd

Totalt stödbelopp

Garanterade lån

Högsta tillåtna stödnivå

Överensstämmer med artikel 4.2-4.6 och artikel 5 i förordningen

Ja

Datum för genomförande

Fr.o.m. den 2 februari 2001

Stödordningens eller det enskilda stödets varaktighet

T.o.m. den 31 juli 2008

Stödets syfte

Stöd till små och medelstora företag

Ja

Sektor(er) av ekonomin som berörs

Begränsat till vissa sektorer

Ja

Andra tjänster

Hotellbranschen

Den beviljande myndighetens namn och adress

Revenue Commissioners

Dublin Castle

Dublin 2

Ireland

Beviljande av stora enskilda stöd

I överensstämmelse med artikel 6 i förordningen

Ja


(1)  Det angivna årliga totalbeloppet avser de båda åtgärderna som nämns i den rättsliga grunden.


8.5.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 103/11


Uppgifter från medlemsstaterna om statligt stöd som beviljats enligt kommissionens förordning (EG) nr 70/2001 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag

(Text av betydelse för EES)

(2007/C 103/08)

Stöd nummer

XS 187/06

Medlemsstat

Förbundsrepubliken Tyskland

Region

Alla regionala stödområden enligt regionalstödskartan för Tyskland 2007 – 2013

Namnet på stödordningen eller namnet på det företag som tar emot det enskilda stödet

ERP-program för regionalstöd (ERP-Regionalförderprogramm)

Rättslig grund

ERP-Wirtschaftsplangesetz, ERP-Richtlinie „ERP-Regionalförderprogramm “sowie „Allgemeine Bedingungen für die Vergabe von ERP-Mitteln“

Stödordningens beräknade utgifter per år eller totalt belopp som beviljats företaget som enskilt stöd

Stödordning

Årligt totalbelopp

21 miljoner EUR

Garanterade lån

Enskilt stöd

Totalt stödbelopp

Garanterade lån

Högsta tillåtna stödnivå

Överensstämmer med artikel 4.2-4.6 och artikel 5 i förordningen

Ja

Datum för genomförande

Fr.o.m. den 1.1.2007

Stödordningens eller det enskilda stödets varaktighet

T.o.m. den 31.12.2007/fram till dess den nu gällande undantagsförordningen för små och medelstora företag löper ut.

Stödets syfte

Stöd till små och medelstora företag

Ja

Sektor(er) av ekonomin som berörs

Alla sektorer som är berättigade till stöd till små och medelstora företag

Ja

Den beviljande myndighetens namn och adress

KfW-Bankengruppe im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie

Palmengartenstraße 5-9

D-60325 Frankfurt am Main

Beviljande av stora enskilda stöd

I överensstämmelse med artikel 6 i förordningen

Ja


Stöd nr

XS 2/07

Medlemsstat

Polen

Region

Wszystkie 16 województw

Namnet på stödordningen eller namnet på det företag som tar emot det enskilda stödet

Wsparcie w zakresie inwestycji udzielane małym i średnim przedsiębiorcom posiadającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (SPO-WKP 2.3)

Przedłużenie (XS133/04)

Rättslig grund

Art. 6b ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z dnia 13 grudnia 2000 r., nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

Rozdział 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki i pracy z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego — Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw (Dz.U. z 2004 r., nr 195, poz. 2010 z 7 września 2004 r. z późn. zm.) — w zakresie inwestycji

Typ av stödåtgärd

Stödordning

Budget

Beräknade utgifter per år (i miljoner i nationell valuta): 387 miljoner EUR; Totalt planerat stödbelopp: –

Högsta tillåtna stödnivå

Överensstämmer med artikel 4.2-4.6 och artikel 5 i förordningen

Datum för genomförande

7.9.2004

Varaktighet

30.6.2008

Syfte

Små och medelstora företag

Ekonomisk sektor

Alla sektorer som är berättigade till stöd till små och medelstora företag

Den beviljande myndighetens namn och adress

Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

ul. Pańska 81/83

PL-00-834 Warszawa


Stöd nr

XS 3/07

Medlemsstat

Polen

Region

Wszystkie 16 województw

Namnet på stödordningen eller namnet på det företag som tar emot det enskilda stödet

Wsparcie w zakresie doradztwa udzielane małym i średnim przedsiębiorcom posiadającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (SPO-WKP doradztwo)

Przedłużenie (XS 134/04)

Rättslig grund

Art. 6b ust. 10 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z dnia 13 grudnia 2000 r., nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

Rozdział 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego — Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw (Dz.U. z 2004 r., nr 195, poz. 2010 z 7 września 2004 r. z późn. zm.) — w zakresie doradztwa

Typ av stödåtgärd

Stödordning

Budget

Beräknade utgifter per år (i miljoner i nationell valuta): 19 miljoner EUR; Totalt planerat stödbelopp: –

Högsta tillåtna stödnivå

Överensstämmer med artikel 4.2-4.6 och artikel 5 i förordningen

Datum för genomförande

7.9.2004

Varaktighet

30.6.2008

Syfte

Små och medelstora företag

Ekonomisk sektor

Alla sektorer som är berättigade till stöd till små och medelstora företag

Den beviljande myndighetens namn och adress

Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

ul. Pańska 81/83

PL-00-834 Warszawa


Stöd nr

XS 47/07

Medlemsstat

Nederländerna

Region

Alle regio's

Namnet på stödordningen eller namnet på det företag som tar emot det enskilda stödet

Innovatieve Prestatie Contracten (IPC)

Rättslig grund

Kaderwet EZ-subsidies (versie 01-01-1998)

Typ av stödåtgärd

Stödordning

Budget

Beräknade utgifter per år (i miljoner i nationell valuta): 34 miljoner EUR; Totalt planerat stödbelopp: –

Högsta tillåtna stödnivå

Överensstämmer med artikel 4.2-4.6 och artikel 5 i förordningen

Datum för genomförande

1.1.2007

Varaktighet

1.1.2012

Syfte

Små och medelstora företag

Ekonomisk sektor

Alla sektorer som är berättigade till stöd till små och medelstora företag

Den beviljande myndighetens namn och adress

Ministerie van Economische Zaken

Bezuidenhoutseweg 20

2500 EC Den Haag

Nederland


Stöd nr

XS 127/07

Medlemsstat

Spanien

Region

Cantabria

Namnet på stödordningen eller namnet på det företag som tar emot det enskilda stödet

Ayudas de desarrollo rural para determinadas zonas con riesgo de despoblamiento

Rättslig grund

Secciones 1a y 2a de la Orden GAN/8/2007, de 23 de febrero, por la que se establecen las bases reguladoras y se aprueba la convocatoria para el año 2007 de las ayudas de desarrollo rural para determinadas zonas con riesgo de despoblamiento (BOC no 43, de 1 de marzo de 2007)

Typ av stödåtgärd

Stödordning

Budget

Beräknade utgifter per år (i miljoner i nationell valuta): 0,25 miljoner EUR; Totalt planerat stödbelopp: –

Högsta tillåtna stödnivå

Överensstämmer med artikel 4.2-4.6 och artikel 5 i förordningen

Datum för genomförande

2.3.2007

Varaktighet

31.12.2013

Syfte

Små och medelstora företag

Ekonomisk sektor

Alla sektorer som är berättigade till stöd till små och medelstora företag

Den beviljande myndighetens namn och adress

Consejero de Ganadería, Agricultura y Pesca del Gobierno de Cantabria

Consejería de Ganadería, Edificio Europa

E-39011 Santander (Cantabria)

Tfno (34) 942 20 78 60


8.5.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 103/14


Ändringar i den allmänna trafikplikten för viss regelbunden lufttrafik inom den autonoma regionen Azorerna

(Text av betydelse för EES)

(2007/C 103/09)

I enlighet med kommissionens meddelande av den 16 maj 2006 (EUT C 115, 16 maj 2002) har den autonoma regionen Azorernas regering uppdaterat biljettpriserna i fråga om den allmänna trafikplikt som gäller för den reguljära lufttrafiken inom regionen, vilket innebär nedanstående ändringar i bilagorna A och B till det meddelandet.

”BILAGA A

Normala biljettpriser i ekonomiklass (RT) (i euro) 2007

 

CVU

FLW

GRW

HOR

PDL

PIX

SJZ

SMA

TER

CVU

 

50

174

106

174

174

174

174

174

FLW

50

 

174

106

174

174

174

174

174

GRW

174

174

 

174

174

174

174

174

106

HOR

106

106

174

 

174

174

174

174

172

PDL

174

174

174

174

 

174

174

106

174

PIX

174

174

174

174

174

 

174

174

172

SJZ

174

174

174

174

174

174

 

174

106

SMA

174

174

174

174

106

174

174

 

174

TER

174

174

106

172

174

172

106

174

 

CVU: Corvo; FLW: Flores; GRW: Graciosa; HOR: Horta; PDL: Ponta Delgada; PIX: Pico; SJZ: São Jorge; SMA: Santa Maria; TER: Terceira

BILAGA B

Biljettpriser för bofasta (RT) (i euro) 2007

 

CVU

FLW

GRW

HOR

PDL

PIX

SJZ

SMA

TER

CVU

 

42

146

82

146

146

146

146

146

FLW

42

 

146

82

146

146

146

146

146

GRW

146

146

 

94

146

94

94

146

82

HOR

82

82

94

 

146

94

94

146

140

PDL

146

146

146

146

 

146

146

82

146

PIX

146

146

94

94

146

 

94

146

140

SJZ

146

146

94

94

146

94

 

146

82

SMA

146

146

146

146

82

146

146

 

146

TER

146

146

82

140

146

140

82

146

 

CVU: Corvo; FLW: Flores; GRW: Graciosa; HOR: Horta; PDL: Ponta Delgada; PIX: Pico; SJZ: São Jorge; SMA: Santa Maria; TER: Terceira”


V Yttranden

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV DEN GEMENSAMMA HANDELSPOLITIKEN

Kommissionen

8.5.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 103/15


Tillkännagivande om inledande av en översyn vid giltighetstidens utgång av de antidumpningsåtgärder som tillämpas på import av kumarin med ursprung i Folkrepubliken Kina

(2007/C 103/10)

Efter offentliggörandet av ett tillkännagivande om att giltighetstiden snart kommer att löpa ut (1) för de antidumpningsåtgärder som tillämpas på import av kumarin med ursprung i Folkrepubliken Kina (nedan kallat ”det berörda landet”) mottog kommissionen en begäran om översyn enligt artikel 11.2 i rådets förordning (EG) nr 384/96 av den 22 december 1995 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen (nedan kallad ”grundförordningen”) (2).

1.   Begäran om översyn

Begäran ingavs den 8 februari 2007 av European Chemical Industry Council (CEFIC, nedan kallad ”den sökande”) som företrädare för den enda tillverkaren av produkten i gemenskapen, vilken alltså svarar för 100 % av produktionen av kumarin i gemenskapen.

2.   Produkt

Den produkt som berörs är kumarin med ursprung i Kina (nedan kallad ”den berörda produkten”), som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer ex 2932 21 00. Detta KN-nummer nämns endast upplysningsvis.

3.   Gällande åtgärder

De åtgärder som för närvarande är i kraft är en slutgiltig antidumpningstull som infördes genom rådets förordning (EG) nr 769/2002 (3), som utvidgades till att även omfatta import avsänd från Indien och Thailand genom rådets förordning (EG) nr 2272/2004 (4) samt Indonesien och Malaysia genom rådets förordning (EG) nr 1650/2006 (5).

4.   Grund för översynen

Begäran grundas på påståendet att det är sannolikt att dumpningen och skadan för gemenskapsindustrin skulle fortsätta eller återkomma om åtgärderna upphörde att gälla.

Den sökande har lagt fram bevisning för att den berörda produkten fortfarande importeras från Kina till gemenskapen i betydande mängder och till dumpade priser.

Den sökande beräknade, med tillämpning av artikel 2.7 i grundförordningen, normalvärdet för Kina på grundval av priset i ett lämpligt land med marknadsekonomi. Landet i fråga anges i punkt 5.1 c i detta tillkännagivande. Påståendet om fortsatt dumpning grundas på en jämförelse mellan detta normalvärde och exportpriserna för produkten i fråga vid försäljning till gemenskapen.

Av jämförelsen framgår att den beräknade dumpningsmarginalen är betydande.

Beträffande sannolikheten för att dumpningen kommer att återkomma hävdas det vidare att exporten till andra tredjeländer, nämligen USA och Brasilien, sker till dumpade priser.

Den sökande har lagt fram bevisning för att importen av den berörda produkten från Kina fortfarande är betydande i absoluta tal och uttryckt som marknadsandel.

Det görs vidare gällande att importens omfattning och priserna på den importerade produkten bl.a. har fortsatt att inverka negativt på gemenskapsindustrins prisnivå, vilket i sin tur har haft en väsentlig negativ inverkan på gemenskapsindustrins ekonomiska situation och dess sysselsättningsnivå.

Den sökande gör också gällande att det sannolikt kommer att förekomma ytterligare skadevållande dumpning. Den sökande lägger i detta avseende fram bevisning för att importen av den berörda produkten sannolikt kommer att öka om åtgärderna upphör att gälla, eftersom det finns outnyttjad produktionskapacitet i det berörda landet.

Den sökande hävdar vidare att gemenskapsindustrin befinner sig i ett sådant läge att en fortsatt stor ökning av importen till dumpade priser från landet i fråga sannolikt skulle skada gemenskapsindustrin ytterligare om åtgärderna upphör att gälla.

Den sökande påpekar vidare att de kinesiska exportörerna/tillverkarna av den berörda produkten under den tid åtgärderna tillämpats har försökt undergräva de gällande åtgärderna genom kringgående, vilket motverkades genom en utvidgning av åtgärderna genom rådets förordning (EG) nr 2272/2004 och rådets förordning (EG) nr 1650/2006.

5.   Förfarande

Kommissionen har efter samråd med rådgivande kommittén fastslagit att bevisningen är tillräcklig för att motivera en översyn vid giltighetstidens utgång och inleder därför en översyn enligt artikel 11.2 i grundförordningen.

5.1.   Förfarande för fastställande av sannolikheten för dumpning och skada

Vid undersökningen kommer det att fastställas om det är sannolikt att dumpningen och skadan fortsätter eller återkommer om åtgärderna upphör att gälla.

a)   Stickprovsförfarande

Eftersom ett stort antal parter förefaller vara berörda av förfarandet kan kommissionen komma att besluta att tillämpa ett stickprovsförfarande enligt artikel 17 i grundförordningen.

i)   Stickprovsförfarande avseende exportörer och tillverkare i Kina

För att kommissionen ska kunna besluta om ett stickprovsförfarande är nödvändigt och i så fall göra ett urval, ombeds alla exportörer och tillverkare, eller företrädare som agerar på deras vägnar, att inom tidsfristen i punkt 6 b i och på det sätt som anges i punkt 7 ge sig till känna genom att kontakta kommissionen och lämna följande uppgifter om sitt eller sina företag:

Namn, adress, e-postadress, telefonnummer, faxnummer och kontaktperson.

Omsättning i lokal valuta och volym i ton av den berörda produkten som sålts på export till gemenskapen under perioden 1 april 2006–31 mars 2007.

Försäljning av den berörda produkten på hemmamarknaden under perioden 1 april 2006–31 mars 2007: omsättning (i lokal valuta) och volym (i ton).

Försäljning av den berörda produkten till andra tredjeländer under perioden 1 april 2006–31 mars 2007: omsättning (i lokal valuta) och volym (i ton).

Noggrann beskrivning av företagets verksamhet när det gäller tillverkning av den berörda produkten, samt uppgift om produktionsvolym (i ton) av den berörda produkten, produktionskapacitet och investeringar i produktionskapacitet under perioden 1 april 2006–31 mars 2007.

Namn på samt noggrann beskrivning av verksamheten hos alla närstående företag (6) som är inbegripna i tillverkning eller försäljning (på exportmarknader eller på hemmamarknaden) av den berörda produkten.

Andra relevanta uppgifter som kan vara kommissionen till hjälp vid urvalet.

Genom att lämna dessa uppgifter samtycker företaget till att eventuellt ingå i urvalet. Om företaget väljs ut för att ingå i urvalet innebär detta att det måste besvara ett frågeformulär och godta att svaren kontrolleras på plats. Om företaget uppger att det inte samtycker till att ingå i urvalet, anses det inte ha samarbetat i undersökningen. Följderna av att inte samarbeta framgår av punkt 8.

För att kommissionen ska få de uppgifter som den anser vara nödvändiga för att göra ett urval bland exportörerna och tillverkarna kommer den också att kontakta myndigheterna i exportlandet samt alla kända intresseorganisationer för exportörer och tillverkare.

ii)   Stickprovsförfarande avseende importörer

För att kommissionen ska kunna besluta om ett stickprovsförfarande är nödvändigt och i så fall göra ett urval ombeds alla importörer, eller företrädare som agerar på deras vägnar, att inom tidsfristen i punkt 6 b i och på det sätt som anges i punkt 7 ge sig till känna genom att kontakta kommissionen och lämna följande uppgifter om sitt eller sina företag:

Namn, adress, e-postadress, telefonnummer, faxnummer och kontaktperson.

Företagets totala omsättning i euro under perioden 1 april 2006–31 mars 2007.

Det totala antalet anställda.

Noggrann beskrivning av företagets verksamhet när det gäller den berörda produkten.

Volym i ton och värde i euro av importen till och återförsäljningen på gemenskapsmarknaden under perioden 1 april 2006–31 mars 2007 av den berörda produkten med ursprung i Kina.

Namn på samt noggrann beskrivning av verksamheten hos alla närstående företag (7) som är inbegripna i produktion eller försäljning av den berörda produkten.

Andra relevanta uppgifter som kan vara kommissionen till hjälp vid urvalet.

Genom att lämna dessa uppgifter samtycker företaget till att eventuellt ingå i urvalet. Om företaget väljs ut för att ingå i urvalet innebär detta att det måste besvara ett frågeformulär och godta att svaren kontrolleras på plats. Om företaget uppger att det inte samtycker till att ingå i urvalet, anses det inte ha samarbetat i undersökningen. Följderna av att inte samarbeta framgår av punkt 8.

För att kommissionen ska få de uppgifter som den anser vara nödvändiga för att göra ett urval bland importörerna kommer den också att kontakta alla kända intresseorganisationer för importörer.

iii)   Slutligt urval

Alla berörda parter som önskar lämna andra uppgifter av betydelse för urvalet för respektive stickprovsförfarande måste göra detta inom tidsfristen i punkt 6 b ii.

Kommissionen avser att göra det slutliga urvalet efter samråd med de berörda parter som har förklarat sig villiga att ingå i urvalet.

De företag som ingår i ett urval måste besvara ett frågeformulär inom tidsfristen i punkt 6 b iii och måste samarbeta med kommissionen i undersökningen.

Om företagen inte är tillräckligt samarbetsvilliga får kommissionen, i enlighet med artikel 17.4 och artikel 18 i grundförordningen, träffa sina avgöranden på grundval av tillgängliga uppgifter. Ett avgörande som träffas på grundval av tillgängliga uppgifter kan, såsom framgår av punkt 8 i detta tillkännagivande, vara mindre fördelaktigt för den berörda parten.

b)   Frågeformulär

För att kommissionen ska få de uppgifter som den anser nödvändiga för sin undersökning kommer frågeformulär att sändas till gemenskapsindustrin och till alla intresseorganisationer för tillverkare i gemenskapen, till de exportörer och tillverkare i Kina som ingår i urvalet, till alla intresseorganisationer för exportörer och tillverkare, till de importörer som ingår i urvalet, till alla intresseorganisationer för importörer som nämns i begäran eller som var samarbetsvilliga i den undersökning som ledde till de åtgärder som är föremål för denna översyn samt till myndigheterna i det berörda exportlandet.

c)   Val av land med marknadsekonomi

Kommissionen överväger att använda Indien som lämpligt land med marknadsekonomi för fastställandet av normalvärdet för Kina. Berörda parter uppmanas att inom den särskilda tidsfristen i punkt 6 c lämna synpunkter på om detta är ett lämpligt val.

d)   Insamling av uppgifter samt utfrågningar

Alla berörda parter uppmanas att lämna sina synpunkter samt uppgifter utöver svaren på frågeformuläret och att framlägga bevisning till stöd för dessa. Dessa upplysningar och denna bevisning ska ha inkommit till kommissionen inom tidsfristen i punkt 6 a ii.

Kommissionen kan dessutom höra berörda parter, om de lämnar en begäran om detta och visar att det finns särskilda skäl att höra dem. Denna begäran måste lämnas inom den tidsfrist som anges i punkt 6 a iii.

5.2.   Förfarande för bedömning av gemenskapens intresse

Om det skulle visa sig att det är sannolikt att dumpningen och skadan fortsätter eller återkommer, kommer det i enlighet med artikel 21 i grundförordningen att fattas beslut om det ligger i gemenskapens intresse att bibehålla eller upphäva antidumpningsåtgärderna. Av denna anledning får gemenskapsindustrin, importörer och deras intresseorganisationer samt representativa användare och representativa konsumentorganisationer ge sig till känna och lämna uppgifter till kommissionen inom den allmänna tidsfristen i punkt 6 a ii, under förutsättning att de visar att det finns ett objektivt samband mellan deras verksamhet och den berörda produkten. De parter som handlat i enlighet med föregående mening får inom tidsfristen i punkt 6 a iii begära att bli hörda och ska härvid ange de särskilda skäl som finns att höra dem. Det bör noteras att de uppgifter som lämnas enligt artikel 21 kommer att beaktas endast om de åtföljs av styrkande handlingar när de lämnas.

6.   Tidsfrister

a)   Allmänna tidsfrister

(i)   För att begära frågeformulär

Alla berörda parter som inte samarbetade i den undersökning som ledde till att de åtgärder som omfattas av denna översyn infördes bör begära ett frågeformulär eller en ansökningsblankett så snart som möjligt, dock senast 15 dagar efter att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

(ii)   För att ge sig till känna, lämna in svar på frågeformulär eller lämna andra uppgifter

För att de berörda parternas uppgifter ska kunna beaktas vid undersökningen måste parterna, om inget annat anges, ge sig till känna genom att kontakta kommissionen och lämna sina synpunkter, besvarade frågeformulär eller eventuella andra uppgifter inom 40 dagar efter att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. Det bör påpekas att de flesta av de processuella rättigheter som anges i grundförordningen endast är tillämpliga om parterna ger sig tillkänna inom denna tidsfrist.

Företag som ingår i ett urval måste lämna in besvarade frågeformulär inom tidsfristen i punkt 6 b iii.

iii)   Utfrågningar

Alla berörda parter får också inom samma tidsfrist på 40 dagar begära att bli hörda av kommissionen.

b)   Särskild tidsfrist när det gäller stickprovsförfarandet

(i)

Kommissionen avser att inom 21 dagar efter att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning samråda med de berörda parter som förklarat sig villiga att ingå i det slutliga urvalet. De uppgifter som avses i punkterna 5.1 a i och 5.1 a ii bör därför ha inkommit till kommissionen inom 15 dagar efter att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

(ii)

Alla andra uppgifter av betydelse för urvalet som avses i punkt 5.1 a iii måste vara kommissionen till handa inom 21 dagar efter att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

(iii)

Frågeformulärsvaren från de parter som ingår i urvalet måste vara kommissionen till handa inom 37 dagar efter att parterna underrättats om att de ingår i urvalet.

c)   Särskild tidsfrist när det gäller valet av ett land med marknadsekonomi

Berörda parter som så önskar kan lämna synpunkter på valet av Indien som ett lämpligt land med marknadsekonomi för fastställandet av normalvärdet för Kina (se punkt 5 c). Sådana synpunkter måste vara kommissionen till handa inom 10 dagar efter att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

7.   Skriftliga inlagor, besvarade frågeformulär och korrespondens

Alla inlagor eller framställningar från berörda parter måste inges skriftligen (inte i elektronisk form, såvida inte annat anges) och innehålla den berörda partens namn, adress, e-postadress, telefonnummer och faxnummer. Alla skriftliga inlagor – inklusive sådana uppgifter som begärs i detta tillkännagivande, besvarade frågeformulär och korrespondens – som de berörda parterna tillhandahåller konfidentiellt ska märkas ”Limited” (8) och i enlighet med artikel 19.2 i grundförordningen åtföljas av en icke-konfidentiell sammanfattning som ska märkas ”FOR INSPECTION BY INTERESTED PARTIES”.

Kommissionens postadress:

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för handel

Direktorat B

Kontor: J-79 5/16

B-1049 Bruxelles

Fax (32-2) 295 65 05

8.   Bristande samarbete

Om en berörd part vägrar att ge tillgång till eller underlåter att lämna nödvändiga uppgifter inom utsatt tid eller lägger väsentliga hinder i vägen för undersökningen, kan enligt artikel 18 i grundförordningen positiva eller negativa avgöranden träffas på grundval av tillgängliga uppgifter.

Om det framkommer att en berörd part har lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter ska dessa inte beaktas. Enligt artikel 18 i grundförordningen får då andra tillgängliga uppgifter användas. Om en berörd part inte samarbetar eller endast delvis samarbetar och tillgängliga uppgifter används, kan resultatet utfalla mindre gynnsamt för parten än det hade gjort om denna hade samarbetat.

9.   Tidsplan för undersökningen

Undersökningen kommer i enlighet med artikel 11.5 i grundförordningen att slutföras inom 15 månader efter att detta tillkännagivande har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

10.   Möjlighet att begära en översyn enligt artikel 11.3 i grundförordningen

Den översyn vid giltighetstidens utgång som inleds i enlighet med artikel 11.2 i grundförordningen kommer inte att leda till en ändring av nivån på de gällande åtgärderna utan till ett bibehållande eller upphävande av dessa åtgärder i enlighet med artikel 11.6 i grundförordningen.

Om någon part i förfarandet anser att det är befogat med en översyn av nivån på åtgärderna i syfte att möjliggöra en ändring av denna (dvs. en höjning eller en sänkning) kan denna part begära en översyn i enlighet med artikel 11.3 i grundförordningen.

Parter som vill begära en sådan översyn, som i så fall utförs oberoende av den översyn vid giltighetstidens utgång som avses i detta tillkännagivande, kan ta kontakt med kommissionen på ovanstående adress.


(1)  EUT C 196, 19.8.2006, s. 2.

(2)  EGT L 56, 6.3.1996, s. 1. Förordningen senast ändrad genom rådets förordning (EG) nr 2117/2005 (EUT L 340, 23.12.2005, s. 17).

(3)  EGT L 123, 9.5.2002, s. 1. Förordningen senast ändrad genom rådets förordning (EG) nr 1854/2003 (EUT L 272, 23.10.2003, s. 1).

(4)  EUT L 396, 31.12.2004, s. 18.

(5)  EUT L 311, 10.11.2006, s. 1.

(6)  För vägledning beträffande innebörden av närstående företag, se artikel 143 i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (EGT L 253, 11.10.1993, s. 1).

(7)  För vägledning beträffande innebörden av närstående företag, se artikel 143 i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93.

(8)  Detta innebär att dokumentet endast är avsett för internt bruk. Det är skyddat i enlighet med artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar (EGT L 145, 31.5.2001, s. 43). Det är ett konfidentiellt dokument i enlighet med artikel 19 i grundförordningen och artikel 6 i WTO-avtalet om tillämpning av artikel VI i Allmänna tull- och handelsavtalet 1994 (antidumpningsavtalet).


ANDRA RÄTTSAKTER

Kommissionen

8.5.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 103/20


Offentliggörande av en ansökan enligt artikel 6.2 i rådets förordning (EG) nr 510/2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel

(2007/C 103/11)

Genom detta offentliggörande tillgodoses den rätt att göra invändningar som fastställs genom artikel 7 i rådets förordning (EG) nr 510/2006 (1). Invändningar måste komma in till kommissionen senast sex månader efter dagen för detta offentliggörande.

SAMMANFATTNING

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 510/2006

”PARDUBICKÝ PERNÍK”

EG nr: CZ/PGI/005/0408/26.10.2004

SUB ( ) SGB ( X )

Denna sammanfattning är en information om de viktigaste delarna av produktspecifikationen.

1.   Behörig myndighet i medlemsstaten

Namn:

Úřad průmyslového vlastnictví

Adress:

Antonína Čermáka 2a

CZ-160 68 Praha 6

Tfn:

(420) 220 383 111

Fax:

(420) 224 324 718

E-postadress:

posta@upv.cz

2.   Grupp

Namn:

Sdružení Pardubický perník

Adress:

Rožkova 1009

CZ-530 02 Pardubice

Tfn:

(420) 466 303 637

Fax:

(420) 466 303 637

E-postadress:

info@goldfein.cz

Sammansättning:

Producent/bearbetningsföretag ( X ) andra ( )

3.   Produkttyp

Kategori: 2.4, perník (honungspepparkaka)

2.   Produktspecifikation:

(Sammanfattning av kraven i artikel 4.2 i förordning (EG) nr 510/2006)

4.1.   Beteckening: ”Pardubický perník”

4.2.   Beskrivning: ”Pardubický perník ”(honungspepparkaka) är ett gräddat bakverk som tillverkas av vetemjöl, socker, ägg, honung, fruktmarmelad, växtfetter, kakao, blandade pepparkakskryddor (kanel, koriander, kryddnejlika, anis, kryddpeppar) och bakpulver. Den tillverkas i två varianter:

4.3.   Geografiskt område: Det geografiska område där honungspepparkakan ”Pardubický perník ”framställs är staden Pardubice inklusive kommunen Spojil.

4.4.   Bevis på ursprung: Tillverkningen av den aktuella honungspepparkakan sker enligt gällande tjeckiska och europeiska föreskrifter och står under kontroll av statliga jordbruks- och livsmedelsinspektionen – Státní zemědělské a potravinářské inspekce (inklusive kontroll av produktspecifikationen) och den interna kontrollinstansen HACCP (analys av risker och hantering av kritiska punkter). Eftersom lagen kräver att produkterna skall vara spårbara för alla tillverkare register över samtliga råvaruleverantörer samt över samtliga inköpare av de färdiga produkten. Honungspepparkakan ingår inte av kategorin färska bakverk och måste därför förpackas redan hos tillverkaren och vara försedd med minimiuppgifter enligt gällande föreskrifter, framför allt namn, vikt, sammansättning och angivelse av tillverkare.

4.5.   Framställningsmetod: ”Pardubický perník ”är ett bakverk som i stort sett framställts på samma sätt i tre sekler.

Tillverkningen av honungspepparkakan sker i två etapper med en paus emellan på flera dagar.

I den första etappen framställs grunddegen som får mogna några dagar innan den bearbetas ytterligare.

Den andra etappen börjar med att den mognade degen blandas med ägg, marmelad, kryddor och bakpulver till en elastisk massa som kavlas ut och bearbetas ytterligare antingen till

pepparkakor enligt punkt 4.2 a som är skurna eller utstansade ur samma degbit och efter gräddning i ugn förses med fyllningar och bestryks med glasyr eller choklad samt förpackas i folie som bär nödvändig information om produkten, eller

pepparkakor enligt punkt 4.2 b som är skurna eller utstansade ur degbiten i en viss form (se 4.2) eller som används som byggdelar för att skapa en tredimensionell figur (se 4.2). Degbitarna gräddas i ugn och bestryks efter avkylning med glasyr eller choklad, eller lämnas obestrukna. Därefter garneras de för hand med socker-, fett- eller chokladmassa och läggs i förpackningar som är försedda med information om produkten.

Hela tillverkningsprocessen inklusive förpackning sker i företag som ligger inom det avgränsade geografiska området. Behovet att förpacka produkten direkt hos tillverkaren motiveras av produktens karaktär; transport av oförpackade färdiga produkter skulle medföra sänkt kvalitet i fråga om glasyr och garnering och lagen föreskriver också att ett bakverk med lång hållbarhet måste förpackas direkt efter framställningen.

4.6.   Samband: Framställningen av honungspepparkakorna i Pardubice går tillbaka ända till 1500-talet, rättigheten att framställa pepparkakor i Pardubice förlänades av kejsarinnan Maria Theresia år 1759. På 1900-talet upplevde produktionen en blomstringsperiod då den hantverksmässiga tillverkningen också kompletterades med industriell produktion. Den särskilda ställning som honungspepparkakan i dag har i det offentliga medvetandet finns dokumenterat t.ex. i tidningsurklipp (Noviny Pernštejn, Blesk m.fl.) och på foton från ett besök som Tjeckiens dåtida president Václav Havel gjorde hos företaget Goldfein CZ. Av det ovanstående framgår att det i Pardubice länge arbetat och utbildats fackmän som behärskat framställningen av denna specialitet och som fört vidare sina kunskaper till efterkommande generation. Till hantverkskunnandet hör också de karakteristiska motiv som används vid garneringen av en ”Pardubický perník”. Dessa stilar och garneringssätt lärs inte ut någon annanstans och de förs bara vidare praktiskt vid själva framställningen.

4.7.   Kontrollorgan:

Namn:

Státní zemědělská a potravinářská inspekce, inspektorát v Hradci Králové

Adress:

Březhradská 182

CZ-530 32 Hradec Králové

Tfn:

(420) 495 454 110

Fax:

(420) 495 532 518

E-postadress:

hradec@szpi.gov.cz

4.8.   Märkning: —


(1)  EUT L 93, 31.3.2006, s. 12.