ISSN 1725-2504

Europeiska unionens

officiella tidning

C 32

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

50 årgången
14 februari 2007


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN

 

Kommissionen

2007/C 032/01

Eurons växelkurs

1

 

V   Yttranden

 

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

 

Kommissionen

2007/C 032/02

Statligt stöd – Italien – Statligt stöd nr C 1/2004 – Regionallag nr 9/98 – Ändring och utvidgning av pågående förfarande C 1/2004 i enlighet med artikel 88.2 i EG-fördraget – Uppmaning att inkomma med synpunkter enligt artikel 88.2 i EG-fördraget ( 1 )

2

2007/C 032/03

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.4528 – GSW/MVV/JV) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande ( 1 )

6

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

 


IV Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN

Kommissionen

14.2.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 32/1


Eurons växelkurs (1)

13 februari 2007

(2007/C 32/01)

1 euro=

 

Valuta

Kurs

USD

US-dollar

1,3022

JPY

japansk yen

157,99

DKK

dansk krona

7,4534

GBP

pund sterling

0,66995

SEK

svensk krona

9,1660

CHF

schweizisk franc

1,6233

ISK

isländsk krona

88,54

NOK

norsk krona

8,1110

BGN

bulgarisk lev

1,9558

CYP

cypriotiskt pund

0,5791

CZK

tjeckisk koruna

28,233

EEK

estnisk krona

15,6466

HUF

ungersk forint

254,02

LTL

litauisk litas

3,4528

LVL

lettisk lats

0,6965

MTL

maltesisk lira

0,4293

PLN

polsk zloty

3,9100

RON

rumänsk leu

3,3920

SKK

slovakisk koruna

34,397

TRY

turkisk lira

1,8270

AUD

australisk dollar

1,6811

CAD

kanadensisk dollar

1,5253

HKD

Hongkongdollar

10,1756

NZD

nyzeeländsk dollar

1,8953

SGD

singaporiansk dollar

2,0068

KRW

sydkoreansk won

1 223,48

ZAR

sydafrikansk rand

9,4280

CNY

kinesisk yuan renminbi

10,1131

HRK

kroatisk kuna

7,3561

IDR

indonesisk rupiah

11 816,81

MYR

malaysisk ringgit

4,5577

PHP

filippinsk peso

63,118

RUB

rysk rubel

34,3220

THB

thailändsk baht

44,050


(1)  

Källa: Referensväxelkurs offentliggjord av Europeiska centralbanken.


V Yttranden

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

Kommissionen

14.2.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 32/2


STATLIGT STÖD – ITALIEN

Statligt stöd nr C 1/2004 – Regionallag nr 9/98 – Ändring och utvidgning av pågående förfarande C 1/2004 i enlighet med artikel 88.2 i EG-fördraget

Uppmaning att inkomma med synpunkter enligt artikel 88.2 i EG-fördraget

(Text av betydelse för EES)

(2007/C 32/02)

Genom den skrivelse, daterad den 22 november 2006, som återges på det giltiga språket på de sidor som följer på denna sammanfattning, underrättade kommissionen Italien om sitt beslut att ändra och utvidga det pågående förfarandet C 1/2004 i enlighet med artikel 88.2 i EG-fördraget avseende ovannämnda stöd.

Berörda parter kan inom en månad från dagen för offentliggörandet av denna sammanfattning och den därpå följande skrivelsen inkomma med sina synpunkter på den åtgärd avseende vilken kommissionen ändrar och utvidgar förfarandet. Synpunkterna skall sändas till följande adress:

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för konkurrens

Registreringsenheten för statligt stöd

B-1049 Bryssel

Fax (32-2) 296 12 42

Synpunkterna kommer att meddelas Italien. Den tredje part som inkommer med synpunkter kan skriftligen begära konfidentiell behandling av sin identitet, med angivande av skälen för begäran.

SAMMANFATTNING

FÖRFARANDE OCH BAKGRUND

Stödordningen N272/98 godkändes 1998 och avser stöd till nyinvesteringar i hotellindustrin i Italien, regionen Sardinien.

Efter att stödordningen hade godkänts antog Italien tillämpningsföreskrifter genom olika administrativa beslut, särskilt förordning nr 285/99, beslut nr 33/4 av den 27 juli 2000 och beslut nr 33/6 av den 27 juli 2000, som är ett parallellbeslut till nr 33/4. Förordning nr 285/99 och beslut nr 33/6 kom inte till kommissionens kännedom.

Enligt de administrativa besluten 285/99 och 33/6 kan stöd beviljas för investeringar som inletts redan innan en ansökan om stöd lämnats in.

Kommissionen mottog ett klagomål om att bestämmelserna om statligt regionalstöd överträddes när stöd beviljades för investeringar för vilka ingen ansökan om stöd hade lämnats in innan projektet inleddes och beslutade därför den 3 februari 2004 att inleda ett formellt granskningsförfarande: ”Missbruk av stöd N 272/98 – Beslut om att inleda ett förfarande enligt artikel 88.2 i EG-fördraget” (ärende C 1/2004).

SKÄL FÖR ATT ÄNDRA OCH UTVIDGA FÖRFARANDET

I sin bedömning av stödet hade kommissionen fokuserat sin analys på det faktum att två av de ovannämnda tillämpningsföreskrifterna aldrig kom till kommissionens kännedom. En viktig tillämpningsföreskrift, beslut nr 33/6, nämns inte alls i beslutet om att inleda ett förfarande.

Det är skäl att framhålla att minst 28 ärenden i vilka stöd påstods ha beviljats i strid med ”nödvändighetsprincipen” måste tillskrivas beslut nr 33/6 och inte beslut nr 33/4, så som felaktigt uppgavs i beslutet om att inleda ett formellt granskningsförfarande. I beslut nr 33/6 om övergångsregler för den första anbudsinfordran konstateras det att kostnader för projekt som inleds efter den 5 april 1998 (då regionallag nr 9/98) trädde i kraft) undantagsvis berättigar till stöd i samband med den första uppmaningen att inkomma med ansökningar om stöd.

Beslutet om att inleda ett formellt granskningsförfarande avser dessutom en oegentlig tillämpning av en godkänd stödordning i den mening som avses i artikel 16 i procedurförordningen. Artikel 16 anses dock normalt sett avse situationer där mottagaren av ett godkänt stöd tillämpar stödet i strid med villkoren i beslutet om beviljande av individuellt stöd eller i avtalet om stöd. Det är alltså inte meningen att denna artikel skall tillämpas i fall där en medlemsstat skapar nytt olagligt stöd genom att ändra en befintlig stödordning (artikel 1 c och 1 f i procedurförordningen).

BEDÖMNING

Enligt riktlinjerna för statligt stöd för regionala ändamål (1) (riktlinjerna) skall stödordningarna föreskriva att ansökan om stöd lämnas innan projekten börjar genomföras (punkt 4.2).

Denna skyldighet ingår också i kommissionens beslut från 1998 om att godkänna stödordningen, som föreskriver att stödmottagarna skall ha lämnat in en stödansökan innan projektet börjar genomföras.

De ovannämnda administrativa besluten gör det möjligt att bevilja stöd för projekt som inletts innan en ansökan om stöd lämnats in. Därför förefaller det som om de italienska myndigheterna inte följde kommissionens beslut från 1998 och inte heller uppfyllde villkoren i riktlinjerna.

Kommissionen anser att stödets stimulansverkan kan ha urholkats eftersom inga ansökningar om stöd hade lämnats in innan projektet faktiskt sattes igång. Kommissionen anser att stöd av det här slaget, som beviljats utanför en befintlig stödordning och utan förhandsanmälan till kommissionen, utgör olagligt stöd enligt artikel 1 f i förordning nr 659/99, och den betvivlar att det stöd som beviljats för investeringsprojekt som inletts innan en ansökan om stöd lämnats in är förenligt med den gemensamma marknaden.

Eftersom det saknas en stimulanseffekt bör sådant stöd dessutom betraktas som driftsstöd som bara har till syfte att befria företagen från normala företagskostnader. Enligt punkt 4.15 i riktlinjerna är stöd av den här typen i regel förbjudet. I undantagsfall kan det dock beviljas i regioner som omfattas av undantaget i artikel 87.3 a, vilket för närvarande gäller Sardinien. Villkoren är att i) stödet är berättigat på grund av sin art och för att det bidrar till regional utveckling och ii) att det står i proportion till de nackdelar det är avsett att utjämna. I det här skedet av förfarandet har de italienska myndigheterna dock inte visat att sådana nackdelar finns och de har inte heller gjort någon bedömning av hur stora nackdelarna är.

Därför tvivlar kommissionen i det här skedet av förfarandet på att stödet kan anses vara förenligt med den gemensamma marknaden.

SJÄLVA SKRIVELSEN

”La Commissione La informa che ha deciso, dopo ulteriori indagini, di rettificare ed estendere l'ambito del procedimento in corso C 1/2004 ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE.

1.   PROCEDIMENTO E ANTEFATTI

1.

Il 21 febbraio 2003 la Commissione ha ricevuto una denuncia (lettera A/31409, registrata come CP 15/2003) riguardante l'applicazione abusiva di un regime di aiuti a finalità regionale in favore dell'industria alberghiera italiana (Regione Sardegna), approvato dalla Commissione nel 1998 (N 272/98) (2).

2.

Con lettera del 26 febbraio 2003 (D/51355), la Commissione ha richiesto chiarimenti alle autorità italiane. Con lettera del 28 marzo 2003 la Commissione ha accettato di prorogare il termine per la comunicazione delle informazioni. Con lettera del 22 aprile 2003 (A/33012 del 28 aprile 2003), le autorità italiane hanno trasmesso alla Commissione le informazioni richieste.

3.

Secondo l'autore della denuncia, nell'ambito del suddetto regime di aiuti sono state concesse agevolazioni a investimenti per i quali non era stata presentata domanda di aiuto prima dell'inizio dell'esecuzione del progetto, in violazione delle norme sugli aiuti di Stato a finalità regionale.

4.

Il regime di aiuti N 272/98 prevedeva sovvenzioni da destinare a investimenti iniziali nell'ambito dell'industria alberghiera italiana (Regione Sardegna). Tale regime era stato approvato nel 1998 essendo stato giudicato dalla Commissione compatibile con il mercato comune in base alla deroga di cui all'articolo 87, lettera 3, paragrafo a).

5.

Dopo l'adozione della decisione con cui la Commissione ha approvato la misura N 272/98, le autorità italiane hanno adottato i regolamenti d'attuazione del regime tramite diverse decisioni amministrative, in particolare il decreto n. 285/99 (3), la deliberazione n. 33/4 del 27.7.2000 e la deliberazione n. 33/6 del 27.7.2000 coesistente con la n. 33/4. Il Decreto n. 285/99 e la deliberazione n. 33/6 non sono stati portati a conoscenza della Commissione.

6.

In base a due delle decisioni amministrative citate, la n. 285/99 e la n. 33/6, l'aiuto può essere concesso, eccezionalmente e soltanto per il primo bando, agli investimenti avviati prima della data della domanda di aiuto.

7.

In base alle informazioni fornite dalle autorità italiane, risulta che nel 2002 sono stati concessi aiuti a beneficio di almeno 28 progetti di investimento avviati prima della data della domanda di aiuto, per un importo complessivo d'aiuto tra gli 8 e i 16 milioni di EUR.

8.

Il 3 febbraio 2004 la Commissione ha adottato la decisione di avviare il procedimento d'indagine formale (4)“Applicazione abusiva dell'aiuto N 272/98 — Decisione di avviare il procedimento ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE”.

9.

Il 26 aprile 2004 una terza parte ha presentato le proprie osservazioni sulla decisione di avvio del procedimento. Il 30 aprile 2004 e il 30 giugno 2005 le autorità italiane hanno formulato i propri commenti in merito alla stessa decisione.

2.   MOTIVI PER LA RETTIFICA E L'ESTENSIONE DEL PROCEDIMENTO

10.

Nel valutare l'aiuto, la Commissione ha concentrato la sua analisi sul fatto che due dei regolamenti d'attuazione sopra citati non sono mai stati portati alla sua conoscenza. Inoltre, la deliberazione n. 33/6 non è affatto menzionata nella decisione di avvio del procedimento d'indagine formale.

11.

È opportuno sottolineare che almeno 28 casi di concessione di aiuti in violazione del principio di necessità sono da attribuirsi alla deliberazione n. 33/6 e non alla deliberazione n. 33/4, erroneamente menzionata nella decisione del 3.2.2004. La deliberazione n. 33/6, “Norma transitoria riferita al 1o bando”, indica che eccezionalmente, per il primo invito a presentare domanda, sono ammissibili agli aiuti i costi per i lavori sostenuti dopo il 5 aprile 1998, la data di entrata in vigore della legge regionale n. 9/98 (5).

12.

Inoltre, la decisione di avviare il procedimento d'indagine formale considera che si configuri un caso di attuazione abusiva di un regime di aiuti approvato, ai sensi dell'articolo 16 del regolamento di procedura (6). L'articolo 16 viene generalmente inteso come riferito a situazioni in cui il beneficiario di un aiuto approvato attua gli aiuti in modo contrario alle condizioni della decisione di concessione dell'aiuto individuale o al contratto relativo agli aiuti, e non è inteso come riguardante situazioni in cui uno Stato membro, modificando un regime di aiuti esistente, crea nuovi aiuti illegali (articolo 1, lettere c) e f) del Regolamento di procedura).

3.   BREVE SINTESI DELLE RISPOSTE ITALIANE ALL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO

13.

La parte terza afferma che il principio dell'effetto incentivante sarebbe rispettato perché i lavori sono cominciati dopo aver presentato la prima domanda di aiuti, nonostante il fatto che tale domanda sia stata introdotta sulla base di un altro regime esistente.

14.

Le autorità italiane si richiamano al regolamento d'attuazione (decreto n. 285/99) che considera come costi ammissibili le spese sostenute dopo la data d'entrata in vigore della legge (quindi dopo il 5.4.1998). La misura avrebbe quindi generato una legittima aspettativa nei beneficiari.

15.

Nelle loro dichiarazioni, infatti, le autorità italiane sostengono che il sistema di concessione degli aiuti previsto dal decreto n. 285/99 (“a sportello”) aveva portato i possibili beneficiari ad avere legittime aspettative quanto all'ammissibilità agli aiuti anche in situazioni in cui i progetti erano già cominciati.

16.

Le autorità italiane indicano che l'attuazione concreta del regime, dopo l'entrata in vigore delle deliberazioni n. 33/4 e 33/6 del 27.7.2000, ha richiesto per la prima volta il ricorso a una procedura “a bando”; pertanto, il passaggio da una procedura “a sportello” a una procedura “a bando” ha indotto l'amministrazione regionale a includere nel regolamento d'attuazione una clausola che stabiliva che le domande di aiuto presentate prima della pubblicazione del primo bando dovevano essere introdotte di nuovo secondo le forme prescritte. L'amministrazione regionale, in tale contesto, ha accettato domande di aiuti anche per progetti già avviati.

17.

Infine, le autorità italiane sottolineano che la deliberazione n. 33/4, vagliata dai servizi della Commissione, prevede che 'le misure ai sensi dell'articolo 9 debbano essere applicate in osservanza del “de minimis”'.

4.   VALUTAZIONE

18.

Gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (7) prevedono che la domanda di aiuto sia presentata prima che inizi l'esecuzione dei progetti (punto 4.2).

19.

Tale obbligo è inoltre contenuto nella decisione della Commissione del 1998 (8) di non sollevare obiezioni nei confronti del regime di aiuti a finalità regionale a favore dell'industria alberghiera italiana — Regione Sardegna (N 272/1998). La decisione della Commissione stabilisce che i beneficiari devono aver presentato la domanda di aiuto prima che inizi l'esecuzione del progetto.

20.

Le autorità italiane hanno confermato esplicitamente (9) che tale obbligo era soddisfatto, nell'ambito dell'esercizio delle opportune misure che ha fatto seguito all'entrata in vigore degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale.

21.

Tuttavia, con la decisione amministrativa n. 33/6, le autorità italiane hanno autorizzato la concessione di agevolazioni a progetti di investimenti avviati prima della data della domanda di aiuto. Sotto questo profilo, pare che le autorità italiane non abbiano rispettato le condizioni previste nella decisione della Commissione che autorizzava il regime degli aiuti, né i requisiti fissati dagli orientamenti in materia di aiuti a finalità regionale.

22.

Di conseguenza, la Commissione considera che l'effetto d'incentivo dell'aiuto possa risultare compromesso per la mancanza di una domanda di aiuto precedente l'avvio effettivo dell'esecuzione del progetto.

23.

Tale aiuto, concesso al di fuori di ogni regime di aiuto esistente, e senza la notifica preventiva alla Commissione, dovrebbe essere considerato come aiuto illegale ai sensi dell'articolo 1, lettera e) del regolamento n. 659/99.

24.

Inoltre, in mancanza di un effetto d'incentivo, tale aiuto va considerato come aiuto al funzionamento volto solo a sollevare le imprese dai loro normali costi d'esercizio. Conformemente al punto 4.15 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, questi tipi di aiuti sono di norma vietati. In via eccezionale, però, essi possono essere concessi nelle regioni che beneficiano della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) — che è attualmente il caso della Sardegna — purché essi siano giustificati in funzione del loro contributo allo sviluppo regionale e della loro natura e purché il loro livello sia proporzionale agli svantaggi che intendono compensare. In questa fase del procedimento, tuttavia, le autorità italiane non hanno dimostrato l'esistenza di tali svantaggi né ne hanno quantificato l'importanza.

25.

Per quanto riguarda i commenti ricevuti, la Commissione al presente considera che:

(a)

Non è possibile trasferire l'effetto di incentivo da un regime all'altro. Poiché i parametri di ogni regime sono diversi, l'effetto di incentivo è legato ad un regime in particolare e quindi la scelta, per le imprese, nell'applicare un regime o un altro non può essere accettata come una valida ragione che dia ai beneficiari il diritto di affermare di aver rispettato il principio dell'effetto incentivante.

(b)

La Commissione ha approvato le disposizioni dell'articolo 9 della legge regionale n. 9/98, secondo cui possono essere accettate come ammissibili spese già sostenute, ma questo limitatamente alla conformità con la regola del “de minimis”. Tuttavia l'Italia, per individuare i costi rientranti nella regola del “de minimis”, ha proceduto suddividendo i progetti, distinguendo così le spese ammissibili sostenute prima della presentazione della domanda di aiuto da quelle sostenute dopo. Nel caso in cui i costi sostenuti prima della domanda di aiuto siano al di sotto della soglia “de minimis”, l'Italia sostiene la conformità con la regola del “de minimis”. Come già ricordato, il punto 4.2 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale dispone che la domanda di aiuto debba essere presentata prima che inizi l'esecuzione del progetto. Ne deriva che non è possibile considerare come ammissibili le spese sostenute dopo la domanda di aiuto se il progetto, preso nella sua totalità, è cominciato prima.

26.

Di conseguenza, in questa fase del procedimento, la Commissione nutre dubbi sul fatto che gli aiuti possano essere considerati compatibili con il mercato comune.

5.   CONCLUSIONE

27.

Tenuto conto di quanto precede, la Commissione, nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE, invita l'Italia a presentare le proprie osservazioni e a fornire tutte le informazioni utili ai fini della valutazione della misura, entro un mese dalla data di ricezione della presente. In particolare, la Commissione chiede all'Italia di spiegare il motivo per cui la deliberazione n. 33/6 non le sia stata presentata insieme alla deliberazione 33/4. La Commissione invita inoltre le autorità italiane a trasmettere senza indugio copia della presente lettera ai beneficiari potenziali dell'aiuto.

28.

La Commissione desidera ricordare all'Italia che l'articolo 88, paragrafo 3 del trattato CE ha effetto sospensivo e che, in forza dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, essa può imporre allo Stato membro interessato di recuperare l'eventuale aiuto illegale dal beneficiario.

29.

Con la presente la Commissione comunica all'Italia che informerà gli interessati attraverso la pubblicazione della presente lettera e di una sintesi della stessa nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Informerà inoltre gli interessati nei paesi EFTA, firmatari dell'accordo SEE, attraverso la pubblicazione di un avviso nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, e informerà infine l'Autorità di vigilanza EFTA inviandole copia della presente. Tutti gli interessati anzidetti saranno invitati a presentare osservazioni entro un mese dalla data di detta pubblicazione.”


(1)  EGT C 74, 10.3.1998, s. 9.

(2)  Legge regionale n. 9/98

(3)  Annullato per vizi il 27.7.2000 con decisione del Governo regionale.

(4)  Pubblicata sulla GU C 79/2004.

(5)  Solo la deliberazione n. 33/4 è stata trasmessa, il 2.11.2000, ai servizi della Commissione nel contesto della procedura relativa alle opportune misure in seguito all'entrata in vigore degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 1998.

(6)  Regolamento n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE [ora art. 88], GU L 83 del 27.3.1999.

(7)  GU C 74 del 10.3.1998.

(8)  La decisione della Commissione è stata comunicata alle autorità italiane con lettera del 12.11.98, SG(98) D/9547.

(9)  Con lettera in data 25.4.2001 n. 5368 (registrata come A/33473). In quell'occasione, la Commissione ha invitato l'Italia ad accettare le opportune misure conformemente all'articolo 88, paragrafo 1 del trattato e a rendere il regime compatibile con gli orientamenti. Rispondendo a tale esercizio di opportune misure, l'Italia ha presentato solo la deliberazione n. 33/4 e non la deliberazione n. 33/6. Sulla base delle informazioni presentate dalle autorità italiane, la Commissione ha riconosciuto che l'Italia aveva accolto la proposta di opportune misure e che il regime era compatibile con gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale.


14.2.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 32/6


Förhandsanmälan av en koncentration

(Ärende COMP/M.4528 – GSW/MVV/JV)

Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande

(Text av betydelse för EES)

(2007/C 32/03)

1.

Kommissionen mottog den 6 februari 2007 en anmälan om en föreslagen koncentration enligt artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1), genom vilken företagen MVV Energie AG (”MVV”, Tyskland), kontrollerat av Mannheims stad, Tyskland, och GSW Gemeinnützige Siedlungs- und Wohnungsbaugesellschaft Berlin mbH (”GSW”, Tyskland), gemensamt kontrollerat av Goldman Sachs Group, Inc. (”Goldman Sachs”, Förenta staterna) och Cerberus Group (”Cerberus”, Förenta staterna), på det sätt som avses i artikel 3.1 b i förordningen, förvärvar gemensam kontroll över företaget WGB Wärme GmbH & Co. KG (”WGB”, Tyskland), tidigare ensamt kontrollerat av GSW, genom förvärv av värdepapper.

2.

De berörda företagen bedriver följande affärsverksamhet:

GSW: Uthyrning och förvaltning av fastigheter,

Goldman Sachs: Investeringsbank,

Cerberus: Investeringar i reala och finansiella tillgångar i olika typer av företag över hela världen,

MVV: Produktion och distribrution av el, värme, gas och vatten,

Mannheims stad: Kommunal verksamhet, uthyrning och förvaltning av fastigheter,

WGB: Energiavtal och fastighetsförvaltningstjänster.

3.

Kommissionen har vid en preliminär granskning kommit fram till att den anmälda koncentrationen kan omfattas av förordning (EG) nr 139/2004, dock med det förbehållet att ett slutligt beslut i denna fråga fattas senare. Det bör noteras att detta ärende kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande, i enlighet med kommissionens tillkännagivande om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004 (2).

4.

Kommissionen uppmanar berörda tredje parter att till den lämna eventuella synpunkter på den föreslagna koncentrationen.

Synpunkterna skall ha kommit in till kommissionen senast tio dagar efter detta offentliggörande. Synpunkterna kan sändas till kommissionen per fax ((32-2) 296 43 01 eller 296 72 44) eller per post, med angivande av referens COMP/M.4528 – GSW/MVV/JV, till

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för konkurrens

Registreringsenheten för företagskoncentrationer

J-70

B-1049 Bryssel


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1.

(2)  EUT C 56, 5.3.2005, s. 32.