ISSN 1725-2504

Europeiska unionens

officiella tidning

C 321

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

49 årgången
29 december 2006


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

I   Meddelanden

 

Rådet

2006/C 321/1

Meddelande om ikraftträdandet av Fördraget mellan Konungariket Belgien, Republiken Tjeckien, Konungariket Danmark, Förbundsrepubliken Tyskland, Republiken Estland, Republiken Grekland, Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Irland, Republiken Italien, Republiken Cypern, Republiken Lettland, Republiken Litauen, Storhertigdömet Luxemburg, Republiken Ungern, Republiken Malta, Konungariket Nederländerna, Republiken Österrike, Republiken Polen, Republiken Portugal, Republiken Slovenien, Republiken Slovakien, Republiken Finland, Konungariket Sverige, Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland (medlemsstater i Europeiska unionen) och Republiken Bulgarien och Rumänien om Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen.

1

 

Kommissionen

2006/C 321/2

Eurons växelkurs

2

2006/C 321/3

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.4178 – MAN Ferrostaal/Eurotecnica Group) ( 1 )

3

2006/C 321/4

Förteckning över medlemsstaternas behöriga myndigheter i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 648/2004 av den 31 mars 2004 om tvätt- och rengöringsmedel

4

2006/C 321/5

Offentliggörande av en ansökan i enlighet med artikel 6.2 i rådets förordning (EG) nr 510/2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel

9

2006/C 321/6

Översikt över gemenskapsbeslut om försäljningstillstånd för läkemedel fr.o.m. 1.11.2006 t.o.m. 30.11.2006(Offentliggörande i enlighet med artikel 13 eller artikel 38 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004)

13

2006/C 321/7

Offentliggörande av en ansökan i enlighet med artikel 6.2 i rådets förordning (EG) nr 510/2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel

19

2006/C 321/8

Offentliggörande av en ansökan om ändring i enlighet med artikel 6.2 i rådets förordning (EG) nr 510/2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel

23

2006/C 321/9

Meddelande från den franska regeringen beträffande Europaparlamentets och rådets direktiv 94/22/EG av den 30 maj 1994 om villkoren för beviljande och utnyttjande av tillstånd för prospektering efter samt undersökning och utvinning av kolväten (Tillkännagivande av en ansökan om exklusivt tillstånd att inleda prospektering efter flytande kolväten eller kolväten i gasform (Permis de Juan de Nova Maritime Profond) ( 1 )

28

2006/C 321/0

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.4441 – EN+/Glencore/Sual/UC Rusal) ( 1 )

29

2006/C 321/1

Informationförfarande – tekniska föreskrifter ( 1 )

30

2006/C 321/2

Meddelande från kommissionen i enlighet med förfarandet i artikel 4.1 a i rådets förordning (EEG) nr 2408/92 – Ändringar i den allmänna trafikplikten för regelbunden lufttrafik i Spanien ( 1 )

36

2006/C 321/3

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.4484 – Danske Bank/Sampo Bank) ( 1 )

37

 

Europeiska datatillsynsmannen

2006/C 321/4

Yttrande från Europeiska datatillsynsmannen om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av de gemensamma konsulära anvisningarna angående viseringar till diplomatiska beskickningar och karriärkonsulat i samband med införandet av biometri samt bestämmelser om organiseringen av mottagandet och behandlingen av viseringsansökningar (KOM (2006) 269 slutlig) — 2006/0088 (COD)

38

 

II   Förberedande rättsakter i enlighet med avdelning VI i Fördraget om Europeiska unionen

2006/C 321/5

Republiken Österrikes initiativ inför antagandet av rådets beslut om förbättrat samarbete i krissituationer mellan Europeiska unionens medlemsstaters särskilda insatsgrupper

45

 

2006/C 321/6

Not till läsaren

s3

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

 


I Meddelanden

Rådet

29.12.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 321/1


Meddelande om ikraftträdandet av Fördraget mellan Konungariket Belgien, Republiken Tjeckien, Konungariket Danmark, Förbundsrepubliken Tyskland, Republiken Estland, Republiken Grekland, Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Irland, Republiken Italien, Republiken Cypern, Republiken Lettland, Republiken Litauen, Storhertigdömet Luxemburg, Republiken Ungern, Republiken Malta, Konungariket Nederländerna, Republiken Österrike, Republiken Polen, Republiken Portugal, Republiken Slovenien, Republiken Slovakien, Republiken Finland, Konungariket Sverige, Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland (medlemsstater i Europeiska unionen)

och Republiken Bulgarien och Rumänien

om Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen.

(2006/C 321/01)

Med hänvisning till att alla ratifikationsinstrument har deponerats och i enlighet med artikel 4.2 i anslutningsfördraget träder detta fördrag, som undertecknades i Luxemburg den 25 april 2005 (1), i kraft den 1 januari 2007.


(1)  EUT L 157, 21.6.2005, s. 11.


Kommissionen

29.12.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 321/2


Eurons växelkurs (1)

28 december 2006

(2006/C 321/02)

1 euro=

 

Valuta

Kurs

USD

US-dollar

1,3173

JPY

japansk yen

156,61

DKK

dansk krona

7,4573

GBP

pund sterling

0,67115

SEK

svensk krona

9,0463

CHF

schweizisk franc

1,6058

ISK

isländsk krona

93,60

NOK

norsk krona

8,2375

BGN

bulgarisk lev

1,9558

CYP

cypriotiskt pund

0,5782

CZK

tjeckisk koruna

27,540

EEK

estnisk krona

15,6466

HUF

ungersk forint

251,92

LTL

litauisk litas

3,4528

LVL

lettisk lats

0,6972

MTL

maltesisk lira

0,4293

PLN

polsk zloty

3,8305

RON

rumänsk leu

3,3980

SIT

slovensk tolar

239,64

SKK

slovakisk koruna

34,561

TRY

turkisk lira

1,8648

AUD

australisk dollar

1,6699

CAD

kanadensisk dollar

1,5268

HKD

Hongkongdollar

10,2387

NZD

nyzeeländsk dollar

1,8731

SGD

singaporiansk dollar

2,0209

KRW

sydkoreansk won

1 224,69

ZAR

sydafrikansk rand

9,2590

CNY

kinesisk yuan renminbi

10,2935

HRK

kroatisk kuna

7,3495

IDR

indonesisk rupiah

11 905,10

MYR

malaysisk ringgit

4,6534

PHP

filippinsk peso

64,679

RUB

rysk rubel

34,6940

THB

thailändsk baht

47,252


(1)  

Källa: Referensväxelkurs offentliggjord av Europeiska centralbanken.


29.12.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 321/3


Förhandsanmälan av en koncentration

(Ärende COMP/M.4178 – MAN Ferrostaal/Eurotecnica Group)

(Text av betydelse för EES)

(2006/C 321/03)

1.

Kommissionen mottog den 19 december 2006 en anmälan om en föreslagen koncentration enligt artikel 4 och till följd av ett hänskjutande enligt artikel 4.5 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1), genom vilken företaget MAN Ferrostaal AG (”Ferrostaal”, Tyskland), på det sätt som avses i artikel 3.1 b i förordningen, förvärvar fullständig kontroll över företaget Eurotecnica Melamine SA (”Eurotecnica”, Luxemburg), som tillhör Eurotecnica Group SA, genom förvärv av aktier.

2.

De berörda företagen bedriver följande affärsverksamhet:

Ferrostaal: En globalt aktiv teknikkoncern som också är aktiv inom området för kemiteknik,

Eurotecnica: Tekniska konsulttjänster och licenser för produktionsteknik för den kemiska industrin, inklusive teknik för melaminproduktion.

3.

Kommissionen har vid en preliminär granskning kommit fram till att den anmälda koncentrationen kan omfattas av förordning (EG) nr 139/2004, dock med det förbehållet att ett slutligt beslut i denna fråga fattas senare.

4.

Kommissionen uppmanar berörda tredje parter att till den lämna eventuella synpunkter på den föreslagna koncentrationen.

Synpunkterna skall ha kommit in till kommissionen senast tio dagar efter detta offentliggörande. Synpunkterna kan sändas till kommissionen per fax ((32-2) 296 43 01 eller 296 72 44) eller per post, med angivande av referens COMP/M.4178 – MAN Ferrostaal/Eurotecnica Group, till

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för konkurrens

Registreringsenheten för företagskoncentrationer

J-70

B-1049 Bryssel


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1.


29.12.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 321/4


Förteckning över medlemsstaternas behöriga myndigheter i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 648/2004 av den 31 mars 2004 om tvätt- och rengöringsmedel (1)

(2006/C 321/04)

(Anm.: Denna förteckning och framtida uppdateringar kommer också att hållas tillgänglig på Internet (2))

EU-medlemsstat

Behörig myndighet

Belgien

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu,

DG Leefmilieu, Dienst Risicobeheersing

SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement

(Federal offentlig tjänst för folkhälsa, livsmedelskedja och miljö)

EUROSTATION II

Victor Hortaplein 40 bus 10/Place Victor Horta 40, boite 10

B-1060 Brussels/Bruxelles

Tfn (32) 2 524 95 76

Fax (32) 2 524 95 03

e-post: risk@health.fgov.be

Tjeckien

Ministerstvo životního prostředí – Odbor environmentálních rizik

(Miljöministeriet – Avdelningen för miljörisker)

Vršovická 65

CZ-100 10 Praha 10 – Vršovice

Tfn (420) 267 12 25 35

Fax (420) 267 31 00 13

e-post: info@env.cz

Danmark

Miljøstyrelsen – EPA

(Miljöministeriet – Miljöskyddsbyrån)

Strandgade 29

DK-1401 København K

Tfn (45) 32 66 01 00

Fax (45) 32 66 04 74

Tyskland

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit

(Ministeriet för miljö, naturskydd och kärnsäkerhet)

Referat IG II 1

Robert-Schuman-Platz 3

D-53175 Bonn

Tfn (49-1888) 305 27 37/(49-1888) 305 27 33

Fax (49-1888) 305 35 24/(49-1888) 305 35 24

Umweltbundesamt

(Federal miljöbyrå)

Wörlitzer Platz 1

D-06844 Dessau

Tfn (49-340) 21 03 33 17/ – 31 54

Fax (49-340) 21 04 33 17/ – 31 54

Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

(Federalt organ för hälsa och säkerhet i arbetet)

FB 5.4

Friedrich-Henkel-Weg 1

D-44149 Dortmund

Tfn (49-231) 9071 – 2319

Tfn (49-231) 9071 – 2516

Estland

Sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakond

(Socialministeriet – Avdelningen för folkhälsa)

Chemicals Safety Unit

Gonsiori 29

EE-15027 Tallinn

Tfn (372) 626 91 53

Fax (372) 699 22 09

Grekland

Eλληνικη Δημοκρατια

Υπουργειο Οικονομικων

(Finansministeriet

Statligt kemikalielaboratorium

Avdelningen för råmaterial och industriprodukter)

16, An. Tsocha Street

GR-115 21 Athina

Tfn (30-210) 647 92 64/64 79 265

Fax (30-210) 644 16 48

e-post: gxk-industrial@ath.forthnet.gr

Spanien

Ministerio de Industria y Energía

(Industri- och energiministeriet)

Jefe de Servicio de Química Básica

Paseo de la Castellana 160

ES-28071 Madrid

Tfn (34-91) 349 42 20

Fax (34-95) 669 80 84

Frankrike

Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable, Direction de l'Eau

Sous-Direction des Milieux Aquatiques et de la Gestion des Eaux

(Ministeriet för miljö och hållbar utveckling)

Chef du Bureau de la Lutte contre les Pollutions Domestiques et Industrielles

20, Avenue de Ségur

F-75302 Paris 07 SP

Tfn (33-1) 42 19 12 37

Fax (33-1) 42 19 12 35

Ministère de l'Ecologie et du Développement durable

Bureau des Substances et Préparations Chimiques DPPR/SDPD

(Ministeriet för miljö och hållbar utveckling)

20, Avenue de Ségur

F-75302 Paris 07 SP

Tfn (33-1) 42 19 15 45

Fax (33-1) 42 19 14 68

Ministère de l' Economie, des Finances et de l'Industrie

Direction Générale des Entreprises, Bureau Chimie

(Ekonomi-, finans- och industriministeriet)

Bâtiment Le Bervil

12, rue Villiot

F-75572 Paris Cedex 12

Tfn (33-1) 53 44 94 52

Fax (33-1) 53 44 91 7222

Irland

Department of the Environment and local government

(Ministeriet för miljö och lokal förvaltning)

IE-Dublin

Tfn (353-1) 888 20 00

Fax (353-1) 888 20 14

Department of Enterprise, Trade and Employment

(Ministeriet för företag, handel och sysselsättning)

Kildare Street

IE-Dublin 2

Tfn (353-1) 661 44 44/631 22 31/631 22 29

Fax (353-1) 662 25 22

Italien

Ministero della Salute

(Hälsoministeriet)

Dirigente chimico

Viale della Civiltà Romana 7

I-00144 Roma

Tfn (39-06) 59 94 34 39/59 94 32 12

Fax (39-06) 59 94 35 54/59 94 32 27

Cypern

Υπουργείο Υγείας

(Hälsoministeriet)

Medical and Public Health Services

Public Health Services

18, John Kennedy, Pallouriotissa

CY-1449 Nicosia

Tfn (357) 22 30 53 39

Fax (357) 22 30 53 45

e-post: ministryofhealth@cytanet.com.cy

Lettland

Veselības ministrija

(Hälsoministeriet)

Brivibas Str., 72

Riga, LV-1011

Tfn (371) 787 61 02

Fax (371) 787 60 71

Valsts sanitara inspekcija

(Stalig hälsoinspektion)

Ieriku Str., 3

Riga, LV-1084

Tfn (371) 781 96 84

Fax (371) 781 96 72

e-post: vsi@vsi.gov.lv

LATVIJAS VIDES, ĢEOLOĢIJAS UN METEOROLOĢIJAS AĢENTŪRA

(Lettlands miljö-, geologi- och meteorologibyrå)

Maskavas iela 165

Riga, LV-1019

Tfn (371) 714 61 38

Fax (371) 714 51 54

e-post: lvgma@lvgma.gov.lv

Litauen

Ūkio ministerija

(Ekonomiministeriet)

Gedimino ave. 38/2

LT-01104, Vilnius

Tfn (370-5) 262 38 63

Fax (370-5) 262 39 74

e-post: kanc@ukmin.lt

Valstybinė ne maisto produktų inspekcija prie Ūkio ministerijos

(Statlig inspektion för annat än livsmedel, under ekonomiministeriet)

Gedimino ave. 38/2

LT-01104, Vilnius

Tfn (370-5) 261 23 00

Fax (370-5) 262 94 13

e-post: rastine@is.lt

Luxemburg

Administration de la Gestion de l'Eau – Direction

(Myndighet för vattenhushållning)

51, rue de Merl

L-2146 Luxembourg

Tfn (352) 26 02 86 1

Ungern

Környezet- és Természetvédelmi Főfelügyelőség

(Statlig inspektion för miljö, natur och vatten)

Mészáros u. 58/a

H-1016 Budapest

Tfn (36-1) 224 91 00

Fax (36-1) 224 92 63

e-post: orszagos@zoldhatosag.hu

Malta

Foodstuff, Chemicals and Cosmetics Directorate/Malta Standard Authority

(Direktoratet för livsmedel, kemikalier och kosmetika, maltesiska standardiseringsmyndigheten)

Ministry of Competitiveness and Communications

(Ministeriet för konkurrens och kommunikation)

2nd Floor, Evans Buildings

Merchants Street

MT-Valletta VLT 03

Tfn (356) 21 24 24 20

Fax (356) 21 24 24 06

e-post: info@msa.org.mt

Nederländerna

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Directoraat-Generaal Milieubeheer

(Ministeriet för bostäder, fysisk planering och miljö)

Ipc 650 or Ipc 655

Postbus 30945

NL-2500 GX Den Haag

Tfn (30-70) 339 46 64 eller (30-70) 339 43 79

Fax (30-70) 339 13 13 eller (30-70) 339 43 79

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (VROM)

(Statligt institut för folkhälsa och miljö)

Postbus 1

NL-3720 BA Bilthoven

Tfn (31-30) 274 20 01/274 40 87

Fax (31-30) 274 44 13/274 44 01

Österrike

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft

(Federala ministeriet för jord- och skogsbruk, miljö och vattenhushållning)

Stubenbastei 5

AT-1010 Wien

Tfn (43-1) 515 22 23 28/515 22 23 30

Fax (43-1) 515 22 73 34

Polen

Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych

Departament do Spraw Substancji i Preparatów Niebezpiecznych

(Byrån för kemiska ämnen och beredningar)

8, Sw. Teresy Street

PL-91-348 Lodz

Tfn (48-42) 631 47 22

Fax (48-42) 631 46 79

e-post: biuro@chemikalia.mz.gov.pl

Portugal

Ministério da Economia e da Inovação

(Ekonomi- och innovationsministeriet)

Direcção Geral da Empresa

Av. Visconde Valmor no 72

P-1069-041 Lisboa

Tfn (35-21) 791 91 00

e-post: ue@dgempresa.min-economia.pt

Slovenien

Ministrstvo za zdravje – Urad RS za kemikalije

(Hälsoministeriet – Nationella kemikaliebyrån)

Mali trg 6

SI-1000 Ljubljana

Tfn (386-1) 478-6051

Fax (386-1) 478-6266

e-post: urad.kemikalije@gov.si

Slovakien

Centrum pre chemické látky a prípravky

(Centrum för kemiska ämnen och beredningar)

Limbova 14

SK-833 01 Bratislava

Slovakia

Tfn (421) 2 59 36 96 98

Fax (421) 2 59 36 96 02

e-post: detergent@ccsp.sk

Finland

Finlands miljöcentral (SYKE)/Kemikalieenheten

PB 140

FI-00251 Helsingfors

Tfn (358-9) 40 30 05 37 eller 26

Fax (358-9) 40 30 05 91

Sverige

Kemikalieinspektionen (KEMI)

Riskbedömningsavdelningen

Esplanaden 3 A, Box 2

S-172 13 Sundbyberg

Tfn (46-8) 51 94 11 00

Fax (46-8) 735 76 98

e-post: kemi@kemi.se

Förenade kungariket

Pesticides Safety Directorate

(Direktoratet för bekämpningsmedelssäkerhet)

Room 310/311, Mallard House,

Kings Pool,

3 Peasholme Green

UK-York YO1 2PX,

Tfn (44-1904) 45 57 38/(44-1904) 45 57 08

Fax (44-1904) 45 57 33

e-post: detergents@psd.defra.gsi.gov.uk

Department of Trade and Industry

(Handels- och industriministeriet)

14 Park Lane

UK-Knebworth SG3 6PF

Tfn (44-14) 38 81 21 07 eller 52 32

Fax (44-14) 38 81 72 27


EFTA-medlemsstater

Behörig myndighet

Island

Hollustuvernd ríkisins

(Islands miljö- och livsmedelsbyrå)

Armula 1a

IS-108 Reykjavík

Tfn (354) 585 10 00

Fax (354) 585 10 10

Norge

Statens forurensningstilsyn

Strømsvelen 96

Postboks 8100 Dep.

N-0032 Oslo

Tfn (47-22) 57 34 00/57 36 44

Fax (47-22) 67 67 06


(1)  EUT L 104, 8.4.2004, s. 1, senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 907/2006 (EUT L 168, 21.6.2006, s. 5).

(2)  http://ec.europa.eu/enterprise/chemicals/legislation/detergents/index_en.htm


29.12.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 321/9


Offentliggörande av en ansökan i enlighet med artikel 6.2 i rådets förordning (EG) nr 510/2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel

(2006/C 321/05)

Genom detta offentliggörande tillgodoses den rätt till invändningar som fastställs genom artikel 7 i rådets förordning 510/2006. Invändningar mot ansökan måste komma in till kommissionen inom sex månader räknat från dagen för detta offentliggörande.

SAMMANFATTNING

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 510/2006

Ansökan om registrering i enlighet med artikel 5 och artikel 17.2

”CASTAGNA CUNEO”

EG-nr: IT/PGI/005/0342/24.04.2004

SUB ( ) SGB ( X )

Denna sammanfattning har tagits fram i informationssyfte. För fullständig information hänvisas berörda parter till den fullständiga versionen av produktspecifikationen som kan erhållas antingen från de nationella myndigheter som anges i avsnitt 1 eller från Europeiska kommissionen (1).

1.   Behörig myndighet i medlemsstaten:

Namn:

Ministero delle politiche agricole e forestali

Adress:

Via XX Settembre, n. 20

I-00187 Roma

Tfn:

(39-06) 481 99 68

Fax:

(39-06) 42 01 31 26

E-post:

qtc3@politicheagricole.it

2.   Ansökande grupp:

Namn:

Società Asprofrut Società Consortile Cooperativa a r.l.

Adress:

Via Caraglio, 16

I-12100 Cuneo

Tfn:

(39-0175) 28 23 11

Fax:

E-post:

Sammansättning:

Producenter/bearbetningsföretag (X) Annan ( )

3.   Produkttyp:

Klass 1.6 – Obearbetade eller bearbetade frukter, grönsaker och spannmål

4.   Produktspecifikation (sammanfattning av kraven i artikel 4.2)

4.1   Namn: ”Castagna Cuneo”

4.2   Beskrivning: Den skyddade geografiska beteckningen ”Castagna Cuneo” omfattar följande sorter av arten Castanea sativa, men inga korsningar dem emellan: Ciapastra, Tempuriva, Bracalla, Contessa, Pugnante, Sarvai d'Oca, Sarvai di Gurg, Sarvaschina, Siria, Rubiera, Marrubia, Gentile, Verdesa, Castagna della Madonna, Frattona, Gabiana, Rossastra, Crou, Garrone Rosso, Garrone Nero, Marrone di Chiusa Pesio och Spina Lunga.

Kastanjer från rotskott, stubbskott och liknande får inte användas, även om det är fråga om skott av den aktuella arten.

Kastanjer med den skyddade geografiska beteckningen ”Castagna Cuneo” kännetecknas av att de har en söt och delikat smak och av att fröskalet är krispigt, vilket gör att de lämpar sig både för konsumtion i färskt tillstånd och i bearbetad form.

De färska kastanjerna skall vid saluföringen ha följande egenskaper: Fruktkärnans yttre skal är ljusbrunt till mörkbrunt. Fröärret är hasselnötsfärgat och kan vara både stort och litet, men det sträcker sig aldrig ut på sidorna. Randningen är stjärnformig. Skalet är gult till ljusbrunt och krispigt. Frökärnan är vit till gräddfärgad. Smaken är söt och delikat. Storlek: Högst 110 kastanjer per kg.

Andelen kastanjer med inre eller yttre defekter (splittrade, skadade, mögliga eller maskangripna kastanjer) får endast uppgå till 10 %.

Skalade och torkade kastanjer skall vara hela, felfria och ljust halmfärgade. Defekter (spår av skalet, deformerade kastanjer, splittrade kastanjer och spår av frökärnans skal) får endast förekomma på 10 % av de skalade kastanjerna.

Vattenhalten i de hela torkade kastanjerna får inte överskrida 15 %.

4.3   Geografiskt område: Produktionsområdet för kastanjer med den skyddade geografiska beteckningen ”Castagna Cuneo” omfattar de cirka 110 kommuner i provinsen Cuneo som anges i produktspecifikationen.

4.4   Bevis på ursprung: Varje led i produktionsprocessen övervakas, och alla inkommande och utgående produkter registreras. Kontrollorganet för ett register över de gårdar som godkänts för produktion av kastanjer med den skyddade geografiska beteckningen ”Castagna Cuneo” och över producenter och förpackningsföretag och producenterna skall föra register över de kvantiteter som produceras och förpackas. Dessutom skall producenterna anmäla till kontrollorganet vilka kvantiteter som produceras och förpackas, samt märks före saluföringen. Härigenom säkras spårbarheten i alla produktionsled. Alla fysiska eller juridiska personer som är inskrivna i registren kontrolleras av kontrollorganet i enlighet med de bestämmelser som finns i produktspecifikationen och den gällande kontrollplanen.

4.5   Framställningsmetod: I produktspecifikationen anges att kastanjeodlingarna skall vara belägna i ett soligt läge och i lä för vinden. Inga andra gödningsmedel eller växtskyddsmedel än de som är godkända för ekologiskt jordbruk får användas (rådets förordning (EEG) nr 2092/91 och efterföljande förordningar).

Antalet träd i en odling får inte överskrida 150 träd per hektar.

Odlingsjorden skall hållas fri från allt för mycket gräs och sly genom att gräset slås årligen och buskar, törnen och döda växter röjs bort för att underlätta skörden. Träden får beskäras regelbundet för att motverka parasitangrepp.

Kastanjerna skördas antingen för hand eller med skördemaskiner. Maskinerna får inte skada kastanjerna.

Skördeperioden löper från början av september till slutet av november.

För att konservera de färska kastanjerna är det tillåtet att behandla dem med hett vatten i enlighet med den traditionella metoden.

Det är också tillåtet att behandla kastanjerna genom att låta dem ligga i rumstempererat vatten i 7–9 dagar. Denna metod innebär att det bildas mjölksyra som syrar kastanjerna, vilket motverkar uppkomst av skadliga svampar och skapar en praktiskt taget steril miljö utan tillsatser. Det är också tillåtet att konservera kastanjerna genom att de skalas och fryses i enlighet med vad som gäller för andra djupfrysta produkter.

Torkade kastanjer med beteckningen ”Castagna Cuneo” måste framställas med den traditionella metod som innebär att kastanjerna torkas över en långsam eld och under en längre tid, företrädelsevis i lokaler som har murade väggar. Kastanjerna läggs på ett galler som placeras över en eldstad eller en annan värmekälla. Virkesrester och virkesspill som behandlats kemiskt får inte användas som ved. Torkningsprocessen pågår i genomsnitt under 30 dagar.

Sortering, kalibrering, bearbetning och konservering av kastanjerna skall göras i det produktionsområde som definieras i artikel 3 i produktionsspecifikationen.

4.6   Samband med området: Ansökan om registrering av den aktuella skyddade geografiska beteckningen bygger på det faktum att kastanjerna ifråga har ett mycket gott rykte och att de ända sedan antiken har producerats i det aktuella produktionsområdet. De första beläggen för kastanjeodling i Cuneo är från 1100-talet och återfinns i akter om jordförvärv från klostret Certosa di Pesio. Av akterna framgår att det mellan åren 1173 och 1277 odlades kastanjer på en femtedel av jordbruksmarken. I början av 1800-talet kännetecknades jordbrukslandskapet i Cuneo av att man vid sidan av de odlade jordarna hade vidsträckta områden med kastanjeträd, huvudsakligen högväxta träd. Även under 1800-talet var kastanjeodlingen, som under föregående sekler, av central betydelse för jordbruket. För bönderna i bergsområdena var kastanjerna en av de få produkter som man kunde sälja. På hösten var det en vanlig syn att bönder från bergsområdena i Alperna och Apenninerna vandrade ned i dalgångarna med sina säckar med kastanjer. Marknaden i Cuneo var den största marknaden för kastanjer, särskilt i samband med San Martino-mässan den 11 november, då kastanjerna såldes till lika höga priser som de dyrbaraste druvorna. Redan under 1500-talet var Cuneo en viktig marknad och den har sedan dess utvecklats till en marknad av europeisk omfattning. Både den inhemska handeln med kastanjer och handeln med utlandet har ständigt ökat, särskilt på grund av den ökande efterfrågan på kastanjer från Cuneo. Kastanjerna exporteras till andra EU-länder, som Frankrike, Tyskland, Österrike, Schweiz och Förenade kungariket, men också till länder utanför EU som USA och Argentina.

Som bevis på att det är fråga om en välkänd produkt kan också nämnas de många mässor och konferenser som organiseras kring ”Castagna Cuneo”, till exempel Kastanjens vecka, som äger rum i Cuneo och där de främsta experterna och aktörerna på området träffas och diskuterar olika frågor kring odlingen. Förr hölls även en årlig kastanjemässa i Chiusa di Pesio och denna följdes med intresse av de lokala tidningarna, som rapporterade i detalj om mässan. Mässan i Chiusa di Pesio blev en sådan framgång att den snart flyttades till Cuneo, där man kunde fira mer storstilat och med uppträdanden av olika slag, även om det viktigaste inslaget i mässan förblev stånden med kastanjer. Den äldsta och viktigaste höstmarknaden är och förblir trots detta marknaden ”Fiera fredda di san Dalmazzo”, som är den sista marknaden före vintern. Marknaden har funnits i 430 år och utgör ett otvetydigt bevis på kopplingen mellan det geografiska området, dess befolkning och kastanjeodlingen.

Även i det regionala köket härskar kastanjerna från Cuneo. Detta är ytterligare ett belägg för kopplingen mellan det geografiska området och kastanjeodlingen. Kastanjerna konsumeras färska, men de ingår också i ett stort antal rätter, både enklare lantliga rätter och mer sofistikerade sådana. Utöver kokta och rostade kastanjer, s.k. ”mundaj”, som är så vanliga under jul- och nyårshelgerna, kan nämnas kanderade kastanjer, choklad- och kastanjerulltårta och huvudrätter som fläskstek eller rådjursstek med kastanjer.

4.7   Kontrollorgan:

Namn:

Istituto Nord-Ovest Qualità Soc. Coop. a r.l.

Adress:

Piazza Carlo Alberto Grosso, n. 82

Moretta (CN)

Tfn:

(39-0172) 91 13 23

Fax:

(39-0172) 91 13 20

E-post:

inoq@isiline.it

4.8   Märkning: För saluföringen av färska kastanjer med den skyddade geografiska beteckningen ”Castagna Cuneo” får följande förpackningar användas:

Påsar och säckar i olika material med en kapacitet på mellan 100 gram och 30 kg. De vanligaste vikterna är följande: 100 gram, 250 gram, 500 gram, 1 kg, 2,5 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg och 30 kg.

Lådor i trä eller plast med måtten 30 x 50 cm och 40 x 60 cm.

Jutesäckar med en kapacitet på mellan 5 kg och 100 kg (5 kg, 10 kg, 25 kg, 30 kg, 50 kg och 100 kg).

För saluföringen av torkade kastanjer med den skyddade geografiska beteckningen ”Castagna Cuneo – Secca” får följande förpackningar användas:

Påsar och säckar i olika material med en kapacitet på mellan 100 gram och 30 kg. De vanligaste vikterna är följande: 100 gram, 250 gram, 500 gram, 1 kg, 2,5 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg och 30 kg.

Kastanjerna får endast saluföras i förpackad form eller om de förpackas i samband med försäljningen.

På den etikett som skall sättas på förpackningarna skall den skyddade geografiska beteckningen ”Castagna Cuneo” anges med tydlig och outplånlig text, och omedelbart därefter ”Indicazione Geografica Protetta”, klart urskiljbart från annan text.

På själva förpackningarna skall uppgifterna ”Castagna Cuneo” eller ”Castagna Cuneo – Secca” anges, omedelbart åtföljda av uppgiften ”Indicazione Geografica Protetta”. Uppgifterna skall anges med tryckbokstäver i samma grad.

Tillsammans med dessa uppgifter skall också anges firmanamn, firmabeteckning och adress för förpackningsföretaget, samt den ursprungliga bruttovikten.

Uppgiften ”Indicazione Geografica Protetta” eller förkortningen ”I.G.P” får även anges på andra ställen på förpackningen.

Det är också tillåtet att ange firmanamn eller ett märke, under förutsättning att detta inte sker i berömmande ordalag eller vilseleder konsumenten.

Beskrivning av logotypen

Logotypen föreställer en stiliserad kastanj som lutar svagt åt höger. Kastanjens vänstra kontur utgörs av texten ”castagna” i kalligrafistil och kastanjens högra kontur utgörs av ett kraftfullt och snabbt pennstreck. Nedanför kastanjen återges ett kastanjeblad, på vilket texten ”Cuneo” har skrivits i kalligrafistil i vitt. Nere till vänster återfinns texten ”IGP” i typsnittet ”Frutiger Light”.

Bearbetade produkter som framställts av ”Castagna Cuneo” får, även efter bearbetning, saluföras i förpackningar vars märkning innehåller den aktuella beteckningen, men inte gemenskapslogotypen, på följande villkor: Kastanjer med den skyddade geografiska beteckningen ”Castagna Cuneo” skall vara den huvudsakliga ingrediensen i produkten och de producenter som önskar använda kastanjer med den skyddade geografiska beteckningen ”Castagna Cuneo” i sina produkter skall begära tillstånd för detta från den organisation som på uppdrag av Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (MIPAF) förvaltar rättigheterna till den skyddade beteckningen. Organisationen registrerar godkända användare i särskilda register och ser till att den skyddade beteckningen används korrekt.

Om det inte finns någon organisation som förvaltar rättigheterna skall dessa uppgifter skötas av MIPAF, dvs., den nationella myndighet som ansvarar för genomförandet av förordning (EEG) nr 510/2006.

4.9   Nationella krav: –


(1)  Europeiska kommissionen, Generaldirektoratet för jordbruk och landsbygdsutveckling, Kvalitetspolitik för jordbruksprodukter, B-1049 Bryssel.


29.12.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 321/13


Översikt över gemenskapsbeslut om försäljningstillstånd för läkemedel fr.o.m. 1.11.2006 t.o.m. 30.11.2006

(Offentliggörande i enlighet med artikel 13 eller artikel 38 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004 (1))

(2006/C 321/06)

—   Utfärdande av försäljningstillstånd (artikel 13 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004): Godkännes

Datum för beslutet

Läkemedlets namn

INN (internationellt generiskt namn)

Innehavaren av försäljningstillståndet

Nr. i Gemenskapsregistret

Läkemedelsform

ATC-kod (Anatomical Therapeutic Chemical Code)

Datum för anmälan

20.11.2006

BYETTA

Exenatid

Eli Lilly Nederland B.V.

Grootslag 1-5

3991 RA Houten

Nederland

EU/1/06/362/001-004

Injektionsvätska, lösning

A10BX04

22.11.2006

20.11.2006

Sprycel

Dasatinib

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG

Uxbridge Business Park

Sanderson Road

Uxbridge UD8 1DH

United Kingdom

EU/1/06/363/001-009

Filmdragerad tablett

L01XX

22.11.2006

—   Ändring av försäljningstillstånd (artikel 13 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004): Godkännes

Datum för beslutet

Läkemedlets namn

Innehavaren av försäljningstillståndet

Nr. i Gemenskapsregistret

Datum för anmälan

7.11.2006

Exubera

PFIZER Ltd

Ramsgate Road

Sandwich Kent CT 13 9NJ

United Kingdom

EU/1/05/327/001-018

9.11.2006

7.11.2006

Humira

Abbott Laboratories Ltd.

Queenborough

Kent ME11 5EL

United Kingdom

EU/1/03/256/001-010

9.11.2006

7.11.2006

Trudexa

Abbott Laboratories Ltd.

Queenborough Kent ME11 5EL

United Kingdom

EU/1/03/257/001-010

9.11.2006

14.11.2006

Humalog

Eli Lilly Nederland B.V.

Grootslag 1-5

3991 RA Houten

Nederland

EU/1/96/007/015-017

EU/1/96/007/026-028

16.11.2006

14.11.2006

Zevalin

Schering AG

Müllerstrasse 170-178

D-13342 Berlin

EU/1/03/264/001

16.11.2006

20.11.2006

Crixivan

Merck Sharp & Dohme Ltd.

Hertford Road

Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

United-Kingdom

EU/1/96/024/001-005

EU/1/96/024/007-008

EU/1/96/024/010

22.11.2006

20.11.2006

Hycamtin

SmithKline Beecham plc

980 Great West Road

Brentford Middlesex TW8 9GS

United Kingdom

EU/1/96/027/001

EU/1/96/027/003-005

22.11.2006

20.11.2006

Yttriga

QSA Global GmbH

Gieselweg 1

D-38110 Braunschweig

EU/1/05/322/001

22.11.2006

20.11.2006

Liprolog

Eli Lilly Nederland BV

Grootslag 1-5

3991 RA Houten

Nederland

EU/1/01/195/005-007

EU/1/01/195/013-015

22.11.2006

20.11.2006

Protopic

Astellas Pharma GmbH

Neumarkter Str. 61

D-81673 München

EU/1/02/201/001-006

22.11.2006

20.11.2006

Protopy

Astellas Pharma GmbH

Neumarkter Str. 61

D-81673 München

EU/1/02/202/001-006

22.11.2006

20.11.2006

Norvir

Abbott laboratories Ltd

Queenborough

Kent ME11 5EL

United-Kingdom

EU/1/96/016/001

EU/1/96/016/003

22.11.2006

22.11.2006

TRIZIVIR

Glaxo Group Ltd

Greenford

Middlesex UB6 0NN

United Kingdom

EU/1/00/156/002-003

24.11.2006

22.11.2006

Evista

Eli Lilly Nederland BV

Grootslag 1-5

3991 RA Houten

Nederland

EU/1/98/073/001-004

24.11.2006

22.11.2006

Optruma

Eli Lilly Nederland BV

Grootslag 1-5

3991 RA Houten

Nederland

EU/1/98/074/001-004

24.11.2006

22.11.2006

PEGASYS

Roche Registration Limited

6 Falcon Way

Shire Park

Welwyn Garden City, AL7 1TW

United Kingdom

EU/1/02/221/01-010

24.11.2006

22.11.2006

Tarceva

Roche Registration Limited

6 Falcon Way

Shire Park

Welwyn Garden City AL7 1TW

United Kingdom

EU/1/05/311/001-003

24.11.2006

22.11.2006

Invirase

Roche Registration Limited

6 Falcon Way

Shire Park

Welwyn Garden City AL7 1TW

United Kingdom

EU/1/96/026/001-002

24.11.2006

22.11.2006

Hycamtin

SmithKline Beecham plc

980 Great West Road

Brentford

Middlesex TW8 9GS

United Kingdom

EU/1/96/027/001

EU/1/96/027/003-005

24.11.2006

22.11.2006

Avandamet

SmithKline Beecham plc

980 Great West Road

Brentford

Middlesex TW8 9GS

United Kingdom

EU/1/03/258/001-022

24.11.2006

22.11.2006

AVANDIA

SmithKline Beecham plc

980 Great West Road

Brentford

Middlesex TW8 9GS

United Kingdom

EU/1/00/137/002-018

24.11.2006

24.11.2006

Ariclaim

Eli Lilly Nederland B.V.

Grootslag 1-5

3991 RA Houten

Nederland

EU/1/04/283/001-007

28.11.2006

24.11.2006

Avaglim

SmithKline Beecham plc

980 Great West Road

Brentford

Middlesex TW8 9GS

United Kingdom

EU/1/06/349/001-008

28.11.2006

24.11.2006

Stocrin

Merck Sharp & Dohme Ltd

Hertford Road

Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

United Kingdom

EU/1/99/111/010-011

28.11.2006

24.11.2006

Pedea

Orphan Europe SARL

Immeuble ”Le Guillaumet”

F-92046 Paris-La-Défense

EU/1/04/284/001

28.11.2006

24.11.2006

Aptivus

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Strasse 173

D-55216 Ingelheim am Rhein

EU/1/05/315/001

28.11.2006

24.11.2006

Replagal

Shire Human Genetic Therapies AB

Rinkebyvägen 11B

S-182 36 Danderyd

EU/1/01/189/001-006

28.11.2006

24.11.2006

Levitra

Bayer AG

D-51368 Leverkusen,

EU/1/03/248/001-012

28.11.2006

24.11.2006

Vivanza

Bayer AG

D-51368 Leverkusen

EU/1/03/249/001-012

28.11.2006

24.11.2006

Xeristar

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Strasse 173

D-55216 Ingelheim am Rhein

EU/1/04/297/001-008

28.11.2006

24.11.2006

Cymbalta

Eli Lilly Nederland BV

Grootslag 1-5

3991 RA Houten

Nederland

EU/1/04/296/001-008

28.11.2006

28.11.2006

Ziagen

Glaxo Group Ltd, Greenford

Middlesex UB6 0NN

United Kingdom

EU/1/99/112/001-002

1.12.2006

28.11.2006

Glivec

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex RH12 5AB

United Kingdom

EU/1/01/198/001-013

1.12.2006

28.11.2006

Tysabri

Elan Pharma International Ltd.

Monksland

Athlone

County Westmeath

Ireland

EU/1/06/346/001

4.12.2006

28.11.2006

Ebixa

H. Lundbeck A/S, Ottiliavej 9

DK-2500 Valby

EU/1/02/219/001-015

1.12.2006

28.11.2006

Axura

Merz Pharmaceuticals GmbH

Eckenheimer Landstr. 100-104

D-60318 Frankfurt/Main

EU/1/02/218/001-011

1.12.2006

28.11.2006

Kepivance

Amgen Europe B.V.

Minervum 7061

4817 ZK Breda

Nederland

EU/1/05/314/001

1.12.2006

28.11.2006

Nespo

Dompé Biotec S.p.A.

Via San Martino 12

I-20122 Milano

EU/1/01/184/001-068

1.12.2006

28.11.2006

Kivexa

Glaxo Group Ltd

Berkeley Avenue

Greenford

Middlesex UB6 0NN

United Kingdom

EU/1/04/298/001-002

1.12.2006

28.11.2006

YENTREVE

Eli Lilly Nederland B.V.

Grootslag 1-5

3991 RA Houten

Nederland

EU/1/04/280/001-008

1.12.2006

28.11.2006

Abilify

Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd

Hunton House

Highbridge Business Park

Oxford Road

Uxbridge

Middlesex UB8 1HU

United Kingdom

EU/1/04/276/001-036

1.12.2006

29.11.2006

Enbrel

Wyeth Europa Limited

Huntercombe Lane South

Taplow

Maidenhead,

Berkshire, SL6 0PH

United Kingdom

EU/1/99/126/001-018

1.12.2006

29.11.2006

Aldara

Laboratoires 3M Santé

Boulevard de l'Oise

F-95029 Cergy Pontoise Cedex

EU/1/98/080/001

1.12.2006

29.11.2006

Foscan

Biolitec pharma Ltd

United Drug House

Magna Drive

Dublin 24

Ireland

EU/1/01/197/001-002

1.12.2006

29.11.2006

Emselex

Novartis Europharm Limited

Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex RH12 5AB

United Kingdom

EU/1/04/294/001-028

1.12.2006

29.11.2006

Aranesp

Amgen Europe B.V.

Minervum 7061

4817 ZK Breda

Nederland

EU/1/01/185/001-068

1.12.2006

—   Indragning av försäljningstillstånd (artikel 13 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004)

Datum för beslutet

Läkemedlets namn

Innehavaren av försäljningstillståndet

Nr. i Gemenskapsregistret

Datum för anmälan

14.11.2006

Monotard

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd

EU/1/02/235/001-004

16.11.2006

14.11.2006

Ultratard

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd

EU/1/02/236/001-004

16.11.2006

—   Utfärdande av försäljningstillstånd (artikel 38 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004): Godkännes

Datum för beslutet

Läkemedlets namn

INN (internationellt generiskt namn)

Innehavaren av försäljningstillståndet

Nr. i Gemenskapsregistret

Läkemedelsform

ATC-kod (Anatomical Therapeutic Chemical Code)

Datum för anmälan

14.11.2006

Yarvitan

Mitratapide

Janssen Animal Health B.V.B.A.

Turnhoutseweg, 30

B-2340 Beerse

EU/2/06/063/001-003

Oral lösning

QA08AB90

16.11.2006

—   Ändring av försäljningstillstånd (Artikel 38 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004): Godkännes

Datum för beslutet

Läkemedlets namn

Innehavaren av försäljningstillståndet

Nr. i Gemenskapsregistret

Datum för anmälan

20.11.2006

Virbagen Omega

VIRBAC S.A.

1ere Avenue 2065 m L.I.D.

F-06516 Carros

EU/2/01/030/001-004

22.11.2006

Alla intressenter kan på begäran från nedanstående adress erhålla den offentliga rapporten om utvärderingen av de berörda läkemedlen och de beslut som rör dessa:

Europeiska läkemedelsmyndigheten

7, Westferry Circus, Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom


(1)  EUT L 136, 30.4.2004, s. 1.


29.12.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 321/19


Offentliggörande av en ansökan i enlighet med artikel 6.2 i rådets förordning (EG) nr 510/2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel

(2006/C 321/07)

Genom detta offentliggörande tillgodoses den rätt till invändningar som fastställs genom artikel 7 i rådets förordning 510/2006. Invändningar mot ansökan måste komma in till kommissionen inom sex månader räknat från dagen för detta offentliggörande.

SAMMANFATTNING

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 510/2006

Ansökan om registrering i enlighet med artikel 5 och artikel 17.2

”ASPARAGO BIANCO DI BASSANO”

EG nr: IT/PDO/005/0338/17.03.2004

SUB ( X ) SGB ( )

Denna sammanfattning har tagits fram i rent informationssyfte. För ytterligare information hänvisas berörda parter till den fullständiga versionen av produktspecifikationen, som kan erhållas antingen från de nationella myndigheter som anges i punkt 1 eller från Europeiska kommissionen (1).

1.   Behörig myndighet i medlemsstaten:

Namn:

Ministero delle politiche agricole e forestali

Adress:

Via XX Settembre n. 20

I-00187 Roma

Tfn:

(39-06) 481 99 68

Fax:

(39-06) 42 01 31 26

E-post:

qtc3@politicheagricole.it

2.   Ansökande grupp:

Namn:

Associazione per la tutela e la valorizzazione dell'Asparago Bianco di Bassano

Adress:

Via G. Matteotti, 39

I-36061 Bassano del Grappa (VI)

Tfn:

(39-0424) 52 13 45

Fax:

E-post:

Sammansättning:

Producenter/bearbetningsföretag ( X ) Annan ( )

3.   Produkttyp:

Klass 1.6 – Obearbetade eller bearbetade frukter, grönsaker och spannmål i bilaga I – Sparris

4.   Produktspecifikation (sammanfattning av kraven i artikel 4.2)

4.1   Namn: ”Asparago Bianco di Bassano”

4.2   Beskrivning: Den skyddade ursprungsbeteckningen ”Asparago Bianco di Bassano” är förbehållen skott av sparris (Asparagus officinalis L.) som odlats i det produktionsområde som anges i punkt 4.3 och är av den lokala ekotypen ”Comune di Bassano” (eller ”Chiaro di Bassano”).

För att få omfattas av den skyddade ursprungsbeteckningen ”Asparago Bianco di Bassano” måste skotten ha följande egenskaper:

De skall vara vita. En lätt rosafärgad skiftning och eventuellt obetydliga spår av rost kan tillåtas på blasten och i nederdelen av skotten, förutsatt att detta inte når fram till spetsen på skotten (de första tre centimeterna) och att konsumenten kan avlägsna färgskiftningarna genom att skala sparrisen på normalt sätt. Under inga omständigheter får mer än 10 % av produkten i en knippa ha sådana färgskiftningar.

De skall vara välformade, raka, hela och med täta knoppar. Skotten får inte heller vara ihåliga, spruckna, avskalade eller brutna. Den ringa trådigheten leder vid färdigställandet i betydande grad till sprickor på sidorna av skotten. Därför tolereras lätta sprickor som har uppstått efter skörden hos maximalt 15 % av produkten i en knippa. Lätt böjda skott kan godkännas.

De skall vara mjälla. Skott med begynnande träighet godkänns inte.

De skall vara fräscha till utseende och doft och fria från främmande lukt och smak.

De skall vara sunda, utan spår av angrepp från gnagare och insekter.

De skall vara rengjorda, utan jord eller annan förorening.

De får inte droppa utan skall vara tillräckligt torra efter tvätt och kylning med kallt vatten. Inga kemiska tillsatser får förekomma.

Nedtill skall skotten ha skurits av med ett så rent snitt som möjligt, vinkelrätt mot längdaxeln.

Storlekssorteringen sker efter längd och diameter. Skottens mittdiameter är diametern för partiet i mitten av längdriktningen. Minsta mittdiameter, inbegripet tolerans, har fastställts till 11 mm. Skotten skall förpackas så att skillnaderna i mittdiameter mellan skotten i en knippa inte överstiger 10 mm. Sparrisknipporna sorteras utifrån mittdiametrarna på skotten i dem. Längden på skotten skall stå i nära proportion till mittdiametern och överensstämma med uppgifterna i följande tabell.

4.3   Geografiskt område: Geografiskt område: Det område där ”Asparago Bianco di Bassano” får produceras och förpackas omfattar de kommuner i provinsen Vicenza nära staden Bassano del Grappa som anges i produktspecifikationen.

4.4   Bevis på ursprung: Varje fas i produktionsprocessen kontrolleras genom att inkommande och utgående produkter registreras. På så sätt och genom att kontrollorganet för särskilda register över odlingsmark, producenter och förpackare samt att de producerade kvantiteterna deklareras, garanteras spårbarhet för produkten inom hela produktionskedjan. Alla fysiska eller juridiska personer som är inskrivna i dessa register kontrolleras av kontrollorganet i enlighet med de bestämmelser som finns i produktspecifikationen och den gällande kontrollplanen. Det kontrolleras särskilt för varje produktionsår att mark som används för odling av ”Asparago Bianco di Bassano” har förts upp i det register som förvaras på kontrollorganets kontor, att gränserna enligt fastighetsregister anges för marken i fråga och även, för varje enhet i fastighetsregistret, det företag som är ägare respektive producent, etableringsort och areal som används för odling av ”Asparago Bianco di Bassano” samt registrering av de löpande kodnumren för de märkta knippena.

4.5   Framställningsmetod: I specifikationen anges bland annat att jorden skall ha ett pH-värde på mellan 5,5 och 7,5. Det är obligatoriskt att göra en markanalys för varje ny anläggning och i samtliga fall vart femte år avseende de viktigaste parametrarna (pH, kväve, fosfor, kalium, kalcium, magnesium och organiskt material). För nya anläggningar gäller analyser som utförts under den föregående treårsperioden. Marken förbereds under hösten innan odlingen etableras genom lätt plogning till ett djup på 30 cm eller mindre, som eventuellt följs av en alvplöjning på 40–50 centimeters djup. När nya anläggningar inrättas skall avståndet mellan raderna inte vara mindre än 1,8 meter för dubbla rader och 2 meter för enkla rader och den maximala tätheten får i vilket fall som helst inte överstiga 1,8 plantor per kvadratmeter.

Fårorna bör vara 15 till 20 cm djupa. Planteringen av sparrisrhizomer skall ske under mars eller april och för sparrisplantor skall den ske senast under juni månad. Återplantering av en sparrisodling på samma mark får inte ske förrän efter fyra års tid.

Om växtsjukdomar som drabbar rötterna (rhizoctonia och fusarium) har konstaterats får återplantering inte ske förrän efter åtta år. Det är vidare förbjudet att före etableringen av sparrisodlingen odla potatis, lusern, morötter, klöver eller betor på samma mark eftersom detta kan leda till rhizoctoniaattacker. Det kan för övrigt rekommenderas att före anläggningen av sparrisodlingen odla spannmål som korn, vete och majs på marken.

Odlarna kan själva genomföra reproduktion av vegetativt material i självförsörjningssyfte. Endast den lokala ekotypen får användas, och den skall ha de egenskaper som anges i artikel 2 i produktspecifikationen.

Det är obligatoriskt att innan en ny anläggning etableras utföra en fullständig markanalys, som för de viktigaste parametrarna (pH, N, K, Ca, Mg och organiskt material) skall upprepas vart femte år. Även analyser som genomförts under den föregående treårsperioden är giltiga.

Före planteringen krävs det att nötgödsel sprids med en dosering av 60 ton per hektar som skall nedmyllas moget. Användning av andra organiska gödselmedel skall ske i proportion till det angivna referensvärdet för nötgödsel.

Kvävet bör till minst 50 % vara av organiskt ursprung. Spridningen av fosfor och en del av spridningen av kalium genomförs i samband med arbetena under hösten eller slutet av vintern, medan spridningen av kväve och återstående kalium bör ske efter skördetiden (inte efter utgången av juli månad) och delas upp på flera tillfällen. Den årliga tillförseln av de viktigaste näringsämnena bör i vilket fall som helst inte överstiga följande maximigränser per hektar: kväve 150, fosfor 80 och kalium 180. Eventuell tillförsel av mikronäringsämnen skall ske under höst- och vinterperioden.

Marktäckning får ske under skördetiden med mörk plastfilm som är lämplig för att hålla undan ogräs och skydda mot ljus eller med annat material som är lämpligt för att säkra de önskade egenskaperna hos slutprodukten.

Då den del av plantan som är ovan jord helt torkat ut måste den slås, avlägsnas och brännas, och den kupade marken måste planas ut efter skörden för att undvika att plantans rotsystem förflyttar sig för långt uppåt.

Skörden bör ske mellan den 1 mars och den 15 juni.

Vid drivning eller skyddad produktion (i plasttunnlar) kan skörden efter godkännande av kontrollorganet ske tidigare än detta datum (dock inte före den 1 februari).

Högsta tillåtna produktion för en fullt utnyttjad sparrisodling är 8 ton per hektar.

Den slutliga behandlingen och förpackningen av produkten skall ske inom det produktionsområde som anges i artikel 3 i produktspecifikationen för att man skall kunna garantera produktens typiska egenskaper och säkerställa spårbarhet och kontroll.

4.6   Samband med området: Marken i produktionsområdet för ”Asparago Bianco di Bassano” består av lerjord eller sandblandad lerjord och det underliggande alvlagret är rikt på grus med god genomsläpplighet och innehåller betydande mängder organiskt material. pH-värdet ligger företrädesvis mellan 5,5 och 7,5 (neutral till svagt sur jord).

Jordarna i det berörda området är bildade av alluvialt material, eftersom de gränsar till floden Brenta i Valsuganadalen. Deras egenskaper beror på den fysikalisk-kemiska sammansättningen hos det material – vittringsprodukter, grus, sand och lera – som förts med det rinnande vattnet och lagrats på flodbädden.

Produktionsområdena för ”Asparago Bianco di Bassano” präglas av ett klimat som i stor utsträckning påverkas av floden Brenta som genomkorsar Valsuganadalen och av skyddet uppströms från de venetiska föralperna och Grappamassivet.

Den genomsnittliga årliga nederbörden ligger under 1 000 mm och de högsta värdena registreras under månaderna april-maj och september-oktober.

I fråga om temperatur ligger de genomsnittliga värdena mellan 2,5 °C och 23 °C med extremvärden i januari och juli. Bland de meteorologiska förhållanden som bör beaktas är det värt att framhålla vindarna och deras riktning från norra Valsugana mot sydost, vilket skapar ett lokalt mikroklimat som ger odlingsområdet låg kvardröjande fuktighet, mindre förekomst av dimma och mindre temperatursvängningar vad gäller marktemperaturen.

Dessa faktorer gör att sparrisplantornas kan utveckla stora och djupgående rotsystem med stora rhizomer och kraftiga rötter. Detta främjar plantornas näringsupptag och kolhydratomsättningen. Tack vare detta växer de nya skotten snabbt upp till tillräcklig storlek (kaliber). Hela skotten kan också ätas tack vare den ringa trådigheten.

I republiken Venedig, känd som ”La Serenissima”, ansågs sparrisen vara furstlig föda, och därför förekommer den i redovisningarna av banketter för högt ansedda gäster redan under början av 1500-talet. Från och med 1600-talet odlades sparris på flera trädgårdar på republiken Venedigs fastland. På sin resa till konciliet i Trento hade kyrkofäderna, som passerade genom Bassano, möjlighet att smaka den lokala produkten, och några av dem prisade skriftligen dess välgörande egenskaper. Också i andra sammanhang har otaliga vittnesbörd lämnats om ”Asparago Bianco di Bassano” och dess kvaliteter och välgörande effekter.

4.7   Kontrollorgan:

Namn:

CSQA S.r.l.

Adress:

Via S. Gaetano 74, Thiene (VI)

Tfn:

(39-0445) 36 60 94

Fax:

(39-0445) 38 26 72

E-post:

csqa@csqa.it

Kontrollorganet uppfyller de villkor som fastställts i standarden EN 45011.

4.8   Märkning: Varje förpackning skall innehålla knippor av samma storlek, och varje knippa skall vara homogen. Skotten skall säljas förpackade i stadigt sammanbundna knippor med en vikt på mellan 0,5 och 4 kilo.

De skott som befinner sig ytterst i knippan skall till utseende och dimensioner ha samma egenskaper som genomsnittet av skott i knippan. Skotten skall vara av enhetlig längd.

Enligt traditionen skall varje knippa efter det att bottnen jämnats ut bindas stadigt med en ”Stroppa” (en ung sälgkvist). På varje knippa skall en etikett fästas vid denna ”Stroppa” med märket för den skyddade ursprungsbeteckningen ”Asparago Bianco di Bassano” tillsammans med det löpande identifikationsnumret för knippan, som gör det möjligt att spåra dess ursprung.

Knipporna skall placeras regelbundet i förpackningen som kan vara av trä, plast eller annat lämpligt material.

Utanpå förpackningen skall följande information lämnas på själva förpackningen eller på en etikett: ASPARAGO BIANCO DI BASSANO – D.O.P., samt producentens namn och förpackaren firma och adress, förpackningsdag och följande uppgifter om produktegenskaper: Kvalitetskategori (EU-standard), storlek, antal knippor och deras genomsnittliga vikt.

Märkningen av produkten består av logotypen för den skyddade ursprungsbeteckningen och av det löpande registreringsnumret som identifierar produkten och producenten och garanterar produktens spårbarhet.

Denna märkning fästs på förslutningen med en anordning som inte kan återanvändas på den övre delen av knippan som garanti för produktens skyddade ursprungsbeteckning.

4.9   Nationella krav: –


(1)  Europeiska kommissionen, Generaldirektoratet för jordbruk och landsbygdsutveckling, Kvalitetspolitik för jordbruksprodukter, B-1049 Bryssel.


29.12.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 321/23


Offentliggörande av en ansökan om ändring i enlighet med artikel 6.2 i rådets förordning (EG) nr 510/2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel

(2006/C 321/08)

Genom detta offentliggörande tillgodoses den rätt till invändningar som fastställs genom artikel 7 i rådets förordning (EG) nr 510/2006. Invändningar måste komma in till kommissionen inom sex månader räknat från dagen för detta offentliggörande.

ANSÖKAN OM ÄNDRING

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 510/2006

Ansökan om ändring i enlighet med artikel 9 och artikel 17.2

”ASIAGO”

EG-nr: IT/PDO/117/0001

SUB ( X ) SGB ( )

Begärd(a) ändring(ar):

Rubrik(er) i produktspecifikationen:

Image

Produktens namn

Image

Beskrivning av produkten

Image

Geografiskt område

Image

Bevis på ursprung

Image

Framställningsmetod

Image

Samband med området

Image

Märkning

Image

Nationella krav

Ändring(ar):

Beskrivning

Här anges vilka kemiska egenskaper (vattenhalt, proteinhalt, fetthalt, fetthalt i torrsubstansen) och mikrobiologiska egenskaper (patogener, S. aureus, E. colibakterier och koliforma bakterier 30 °C) som de båda typerna av Asiago-ost (Asiago pressato (färsk) och Asiago d'allevo (lagrad)) skall ha.

Det anges att efter det att den kortast tillåtna mognadslagringen avslutats, får ytan behandlas med ämnen som är godkända enligt gällande nationella bestämmelser. Detta gäller inte de ostar som märks med uppgiften ”Prodotto della montagna”.

Geografiskt område

Här ges en definition av begreppet bergsområde, dvs. områden belägna mer än 600 m.ö.h.

Framställningsmetod

Här anges vilken typ av foder som inte får användas. Det specificeras att djuren inte får utfordras med ensilage om mjölken är avsedd för produktion av Asiago-ost med uppgiften ”Prodotto della montagna”.

För de båda typerna av Asiago-ost, Asiago pressato och Asiago d'allevo ges uppgifter om temperaturer, maximal lagringstid samt uppgifter om den mjölk som får användas för beredningen.

Det anges vidare uppgifter om fysiska och tidsmässiga parametrar för framställningen av de båda typerna av Asiago-ost. Vid produktion av Asiago d'allevo får lysozym (E 1105) tillsättas mjölken, utom när det gäller ost med tilläggsuppgiften ”Prodotto della montagna”.

Även beträffande mognadslagring och lagring anges exakta tekniska uppgifter (temperatur och fuktighet) för processen. Det anges en kortast tillåten mognadslagringstid för Asiago d'allevo (60 dagar eller 90 dagar för ost med tilläggsuppgiften ”Prodotto della montagna”).

För att göra det enklare att identifiera de olika ostarna införs ett system med numrering av osten genom en kaseinmärkning och en bokstavsmärkning som anger produktionsmånad.

Det är tillåtet att dela upp de hela ostarna i mindre bitar, som förpackas separat, på villkor att ostens kant är synlig. Om uppdelningen av osten medför att skorpan skrapas eller skärs bort skall förpackningen ske inom produktionsområdet för att säkra produktens autenticitet.

Märkning

Det anges vilka ytterligare uppgifter som får användas på de två typerna av Asiago-ost, som uppgifterna ”fresco” och ”stagionato”, samt olika uppgifter om mognadslagringen av Asiago d'allevo dvs. uppgifterna ”mezzano”, ”vecchio” och ”stravecchio”. Dessutom anges att det är tillåtet att ange i märkningen att lysozym (E 1105) inte använts. Avslutningsvis anges på vilka villkor tilläggsuppgiften ”Prodotto della montagna”, som endast avser ost som framställts av mjölk från bergsområden och som beretts vid anläggningar i bergsområden, får användas.

AKTUALISERAD SAMMANFATTNING

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 510/2006

”ASIAGO”

EG-nr: IT/PDO/117/0001

SUB ( X ) SGB ( )

Denna sammanfattning har tagits fram i informationssyfte. För fullständig information bör de berörda parterna använda den fullständiga versionen av produktspecifikationen som kan erhållas antingen från de nationella myndigheter som anges i avsnitt 1 eller från Europeiska kommissionen (1).

1.   Behörig myndighet i medlemsstaten

Namn:

Ministero politiche agricole e forestali

Adress:

Via XX Settembre, 20

I-00187 Roma

Tfn:

(39-06) 481 99 68

Fax:

(39-06) 42 01 31 26

E-post:

QTC3@politicheagricole.it

2.   Ansökande grupp:

Namn:

Consorzio Tutela formaggio Asiago

Adress:

Corso Fogazzaro, 18

I-36100 Vicenza

Tfn:

(39-0444) 32 17 58

Fax:

(39-0444) 32 62 12

E-post:

asiago@asiagocheese.it

Sammansättning:

Producenter/bearbetningsföretag ( X ) Annan ( )

3.   Produkttyp:

Kategori 1.3 – Ost

4.   Produktspecifikation (sammanfattning av kraven i artikel 4.2)

4.1   Namn: ”Asiago”

4.2   Beskrivning: Den skyddade ursprungsbeteckningen Asiago avser endast ost med halvkokt ostmassa, som framställs av komjölk och i enlighet med produktspecifikationen för beteckningen. Det finns två typer av Asiago-ost, dvs. Asiago pressato (färsk) och Asiago d'allevo (lagrad).

 

 

Toleransnivå

Vattenhalt:

39,5 %

+/- 4,5

Proteinhalt:

24,0 %

+/- 3,5

Fetthalt:

30,0 %

+/- 4,0

Natriumklorid:

1,7 %

+/- 1,0

Fetthalt i torrsubstansen:

Ej under 44 %

Ingen

Kant

Rak och svagt konvex

Yta

Platt eller nästan platt

Vikt

11–15 kg

Höjd

11–15 cm

Diameter

30–40 cm

Patogener

Inga

Staphylococcus aureus

 (2)M < 1 000 per gram

E. colibakterier

 (2)M < 1 000 per gram

Koliforma bakterier 30°C

 (2)M < 100 000 per gram

 

 

Toleransnivå

Vattenhalt:

34,50 %

+/- 4,00

Proteinhalt:

28,00 %

+/- 4,00

Fetthalt:

31,00 %

+/- 4,50

Natriumklorid:

2,40 %

+/- 1,00

Fetthalt i torrsubstansen:

Ej under 34 %

Ingen

Kant

Rak eller nästan rak

Yta

Platt eller nästan platt

Vikt

8–12 kg

Höjd

9–12 cm

Diameter

30–36 cm

Patogener

Inga

Staphylococcus aureus

M < 10 000 per gram

E. colibakterier

M < 100 000 per gram

Efter mognadslagring av osten (som tidigast efter den kortaste tillåtna mognadslagringsperioden) får ytan behandlas med ämnen som är godkända enligt gällande bestämmelser. Skorpan kan inte ätas.

Ytbehandlingen skall göras på ett sådant sätt att det är möjligt att se den kaseinmärkning som identifierar osten och den skyddade ursprungsbeteckningens logotyp. De ostar som märks med uppgiften ”Prodotto della montagna” får inte ytbehandlas med färgämnen eller mögelhämmande ämnen.

Det är tillåtet att dela upp de hela ostarna i mindre bitar, som förpackas separat, på villkor att ostens kant är synlig.

4.3   Geografiskt område: Ost med den skyddade ursprungsbeteckningen Asiago framställs av mjölk från mjölkkobesättningar inom det avgränsade geografiska området och bereds vid mejerier inom samma område. Det geografiska området omfattar kommuner i provinserna Vicenza, Trento, Padua och Treviso, i enlighet med produktspecifikationen. De av ovannämnda produktionsområden som är belägna på lägst 600 meters höjd över havet betraktas som bergsområden.

4.4   Bevis på ursprung: Varje led i produktionsprocessen övervakas. Kontrollorganet för ett register över de mjölkproducenter, företag som hämtar mjölken, bearbetningsföretag, mognadslagringsföretag och förpackningsföretag (som förpackar ost utan skorpa) som, enligt produktspecifikationen och kontrollplanen, skall genomgå kontroller för att säkra produktens spårbarhet. Om produktionsprocessen eller produkten inte uppfyller villkoren i produktspecifikationen får produkten inte saluföras med den skyddade ursprungsbeteckningen Asiago.

4.5   Framställningsmetod: I produktspecifikationen anges bland annat att endast den typ av foder som anges i produktspecifikationen får ges till de kor vars mjölk används för framställningen av ost med den skyddade ursprungsbeteckningen Asiago. Om mjölken är avsedd för produktion av ost med uppgiften ”Prodotto della montagna” får djuren inte heller utfordras med ensilage.

För framställningen av Asiago pressato används mjölk som uppfyller gällande hälsovillkor. Mjölken kommer från en eller två mjölkningar och kan antingen vara opastöriserad eller pastöriserad vid 72 °C under 15 sekunder i enlighet med gällande lagstiftning. För framställningen av Asiago d'allevo används mjölk som uppfyller gällande hälsovillkor. Mjölken kommer från en eller två mjölkningar. Antingen separeras all mjölk eller bara mjölken från den ena mjölkningen. Om mjölken kommer från en enda mjölkning separeras all mjölk. Mjölken kan antingen vara opastöriserad eller pastöriserad vid 57–68 °C under 15 sekunder. För framställningen av ost med uppgiften ”Prodotto della montagna” används mjölk från två eller fyra mjölkningar. Mjölk från två mjölkningar skall beredas inom 18 timmar efter det att den ankommer till beredningsanläggningen och mjölk från fyra mjölkningar skall beredas inom 24 timmar.

Vid produktion av Asiago d'allevo får lysozym (E 1105) tillsättas inom de gränser som anges i lagstiftningen. Lysozym får inte tillsättas vid produktion av ost med uppgiften ”Prodotto della montagna”.

Asiago pressato mognadslagras under minst 20 dagar efter framställningen, Asiago d'allevo mognadslagras under 60 dagar från den sista dagen i produktionsmånaden. Ost med uppgiften ”Prodotto della montagna” mognadslagras under 90 dagar från den sista dagen i produktionsmånaden när det gäller Asiago d'allevo och 30 dagar när det gäller Asiago pressato.

Mognadslagringen skall ske inom det angivna produktionsområdet.

Ost med uppgiften ”Prodotto della montagna” skall mognadslagras vid anläggningar i bergsområden, och temperatur- och fuktighetsförhållandena vid anläggningarna skall motsvara förhållandena utomhus. Om uppdelningen av osten i mindre bitar (kuber, skivor, etc.) innebär att man skrapar skorpan eller skär bort den så att märkningen inte längre syns skall även förpackningen ske inom produktionsområdet för att säkra spårbarheten. Ost som framställts av mjölk från besättningar i bergsområden, som beretts i anläggningar i bergsområden och som mognadslagrats i bergsområden får märkas med tilläggsuppgiften ”Prodotto della montagna”.

4.6   Samband med området: Klimat- och jordmånsförhållandena i det avgränsade produktionsområdet är huvudsakligen homogena i hela området och gynnsamma för det foder som används för att utfodra mjölkkorna. Traditionellt tillverkades Asiago-osten i bergsområdena på Asiagoplatån, men på grund av att bergsbefolkningarna migrerade mot låglandet på grund av händelserna i första världskriget, spreds traditionen även till angränsande låglandsområden.

4.7   Kontrollorgan:

Namn:

CSQA S.r.l. Certificazioni

Adress:

Via S. Gaetano, 74

I-36016 Thiene (VI)

Tfn:

(39-0445) 36 60 94

Fax

(39-0445) 38 26 72

E-post:

csqa@csqa.it

4.8   Märkning: Alla ostar med den skyddade ursprungsbeteckningen Asiago numreras med hjälp av en kaseinplatta och förses med en märkning i själva ostformen. Det är i själva formarna som den logotyp som anges i produktspecifikationen sitter och det är producentorganisationen som delar ut formarna och säkrar att endast godkända producenter använder dem. I formarna anges även producentens identifikationskod och beteckningen Asiago. Beteckningen Asiago återges flera gånger och bokstävernas höjd är 25 mm på Asiago pressato och 20 mm på Asiago d'allevo.

Vidare pressas en bokstavsbeteckning in i ostens skorpa när det gäller Asiago d'allevo. Bokstaven anger produktionsmånad såsom anges i produktspecifikationen. Asiago-ost från bergsområdena märks genom att orden ”Prodotto della montagna” trycks in i ostskorpan, men bara en gång på varje ost. I slutet av den kortaste tillåtna mognadslagringstiden märks skorpan på ostar med tilläggsuppgiften ”Prodotto della montagna” ännu en gång och denna gång genom brännmärkning. Märkningen föreställer den logotyp som anges i produktionsspecifikationen och görs med redskap som producentorganisationen tillhandahåller till godkända producenter.

I märkningen på Asiago pressato får även uppgiften ”fresco” (färsk) anges.

I märkningen på Asiago d'allevo får även uppgiften ”stagionato” (lagrad) anges.

I märkningen på Asiago d'allevo som lagrats mellan fyra och sex månader får även uppgiften ”mezzano” (mellanlagrad) anges.

I märkningen på Asiago d'allevo som lagrats mer än tio månader får även uppgiften ”vecchio” (vällagrad) anges.

I märkningen på Asiago d'allevo som lagrats mer än femton månader får även uppgiften ”stravecchio” (extra vällagrad) anges.

Det är tillåtet att ange i märkningen att lysozym (E 1105) inte använts.

Eventuella andra etiketter, stämplar, logotyper, etc. måste placeras på ett sådant sätt att det alltid är möjligt att se den skyddade ursprungsbeteckningen Asiago (som trycks in i osten genom en relief i ostformen) och kaseinmärkningen som identifierar osten.

4.9   Nationella krav: —


(1)  Europeiska kommissionen, Generaldirektoratet för jordbruk och landsbygdsutveckling, kvalitetspolitik för jordbruksprodukter, B-1049 Bryssel.

(2)  Uppgifterna avser ost som framställts av pastöriserad mjölk.


29.12.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 321/28


Meddelande från den franska regeringen beträffande Europaparlamentets och rådets direktiv 94/22/EG av den 30 maj 1994 om villkoren för beviljande och utnyttjande av tillstånd för prospektering efter samt undersökning och utvinning av kolväten (1)

(Tillkännagivande av en ansökan om exklusivt tillstånd att inleda prospektering efter flytande kolväten eller kolväten i gasform (”Permis de Juan de Nova Maritime Profond”)

(Text av betydelse för EES)

(2006/C 321/09)

Den 6 april 2006 lämnade företagen Marex Petroleum Corporation (dba Marex, Inc.), med huvudkontor på adressen 11711 Memorial Drive, Suite 258, Texas 77024 Houston (USA), och Roc Oil Company Limited, med huvudkontor på adressen 1 Market Street, Level 14, Sydney 2000 NSW (Australien), in en ansökan om ett femårigt exklusivt tillstånd för prospektering efter flytande kolväten och kolväten i gasform (”Permis de Juan de Nova Maritime Profond”) i ett ännu ej fastställt havsbottenområde på omkring 62 000 km2 i den franska ön Juan de Novas exklusiva ekonomiska zon.

Tillståndet avser ett område som avgränsas enligt följande:

Öster om ön: av den gräns som skall fastställas och som skiljer den franska ekonomiska zonen och den madagaskiska ekonomiska zonen.

Väster om ön: av den gräns som skall fastställas och som skiljer den franska ekonomiska zonen och den moçambikiska ekonomiska zonen.

Inlämning av ansökan och tilldelningskriterier

De företag som lämnar in den ursprungliga ansökan och de som lämnar in en konkurrerande ansökan skall uppfylla villkoren i artiklarna 3 och 4 i det ändrade dekretet 95-427 av den 19 april 1995 om gruvdriftslicenser (Frankrikes officiella tidning av den 22 april 1995), som fortfarande gäller genom artikel 63 i dekret 2006-648 av den 2 juni 2006 om gruvdriftslicenser och licenser för underjordisk lagring.

Intresserade företag kan lämna in en konkurrerande ansökan inom 90 dagar räknat från offentliggörandet av detta tillkännagivande. Ansökan skall göras i enlighet med det förfarande som anges i tillkännagivandet om ansökningsförfarande för gruvdriftslicenser för kolväten i Frankrike (offentliggjort i Europeiska gemenskapernas officiella tidning C 374 av den 30 december 1994, s. 11) och som fastställs genom det ändrade dekretet 95-427 av den 19 april 1995. Konkurrerande ansökningar skall skickas till den minister som är ansvarig för gruvor på nedanstående adress.

Besluten avseende den ursprungliga ansökan och de konkurrerande ansökningarna fattas på grundval av kriterierna för tilldelning av gruvdriftslicenser i artikel 5 i dekretet inom två år från det att de franska myndigheterna mottagit den ursprungliga ansökan, dvs. senast den 10 april 2008.

Villkor och krav beträffande utövande och avslutande av verksamheten

De sökande hänvisas till artikel 79 och artikel 79.1 i gruvlagstiftningen och till dekret nr 2006-649 av den 2 juni 2006 om gruvdrift och underjordisk lagring samt om tillsyn av sådan verksamhet (Frankrikes officiella tidning av den 3 juni 2006).

Ytterligare information kan erhållas från följande adress: Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie (direction générale de l'énergie et des matières premières, direction des ressources énergétiques et minérales, bureau de la législation minière), 61, boulevard Vincent Auriol, Télédoc 133, F-75703 Paris Cedex 13 [tfn (33-1) 44 97 23 02, fax (33-1) 44 97 05 70].

Ovannämnda bestämmelser i lagar och andra författningar är tillgängliga på följande adress:

http:// www.legifrance.gouv.fr


(1)  EGT L 164, 30.6.1994.


29.12.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 321/29


Förhandsanmälan av en koncentration

(Ärende COMP/M.4441 – EN+/Glencore/Sual/UC Rusal)

(Text av betydelse för EES)

(2006/C 321/10)

1.

Kommissionen mottog den 19 december 2006 en anmälan om en föreslagen koncentration enligt artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1), genom vilken företaget UC Rusal Limited, ett nybildat dotterbolag till EN+ Group Limited (”EN+”, Jersey), på det sätt som avses i artikel 3.1 b i förordningen förvärvar kontroll över vissa av Sual Partner Ltd:s (”Sual assets”) och Glencore Internationals (”Glencore assets”) tillgångar och intressen genom tillskott av aktier och tillgångar.

2.

De berörda företagen bedriver följande affärsverksamhet:

EN+: Energi, maskiner, finansiella tjänster, byggnads- och utvecklingssektorerna, bauxitutvinning, tillverkning och försäljning av aluminium och aluminiumrelaterade produkter,

Sual assets: Bauxitutvinning, tillverkning och försäljning av aluminium och aluminiumrelaterade produkter,

Glencore assets: Bauxitutvinning, tillverkning och försäljning av aluminium och aluminiumrelaterade produkter.

3.

Kommissionen har vid en preliminär granskning kommit fram till att den anmälda koncentrationen kan omfattas av förordning (EG) nr 139/2004, dock med det förbehållet att ett slutligt beslut i denna fråga fattas senare.

4.

Kommissionen uppmanar berörda tredje parter att till den lämna eventuella synpunkter på den föreslagna koncentrationen.

Synpunkterna skall ha kommit in till kommissionen senast tio dagar efter detta offentliggörande. Synpunkterna kan sändas till kommissionen per fax ((32-2) 296 43 01 eller 296 72 44) eller per post, med angivande av referens COMP/M.4441 – EN+/Glencore/Sual/UC Rusal, till

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för konkurrens

Registreringsenheten för företagskoncentrationer

J-70

B-1049 Bryssel


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1.


29.12.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 321/30


Informationförfarande – tekniska föreskrifter

(Text av betydelse för EES)

(2006/C 321/11)

Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster (EGT L 204, 21.7.1998, s. 37; EGT L 217, 5.8.1998, s. 20)

Anmälningar av förslag till tekniska föreskrifter som kommissionen mottagit

Hänvisning (1)

Titel

Status quo-perioden på tre månder går ut (2)

2006/0620/F

Tekniska anmälningar Pro Pharmacopoea som skall sändas på remiss

26.2.2007

2006/0621/SI

Föreskrifter om villkor som skall uppfyllas av glutenfria livsmedel eller livsmedel med mycket lågt gluteninnehåll

28.2.2007

2006/0622/F

Dekret om säkerhet för vissa stoppade möbler

28.2.2007

2006/0623/EE

Lag om ändring av förpackningslagen och lagen om förpackningsaccis

1.3.2007

2006/0624/PL

Ekonomiministerns förordning om ändring av förordningen om säkerhet och arbetshygien, drift samt särskilt brandskydd i mineralgruvor med borrhål

1.3.2007

2006/0625/PL

Ekonomiministerns förordning om ändring av förordningen om säkerhet och arbetshygien, drift samt särskilt brandskydd i öppna gruvschakt för brytning av grundläggande mineraler

1.3.2007

2006/0626/F

Förslag till förordning om tillgänglighet för personer med funktionshinder till bostäder i flerfamiljshus när det utförs arbete på husen och till befintliga hus som ändras om till bostäder

2.3.2007

2006/0627/F

Förslag till förordning om tillgänglighet för personer med funktionshinder till befintliga offentliga byggnader och anläggningar

2.3.2007

2006/0628/D

Kompletterande tekniska avtalsvillkor – vattenbyggnad (ZTV-W) för slänt- och bottensäkringar (arbetsområde 210), utgåva 2006

2.3.2007

2006/0629/CZ

Förordning av den … 2006 om fastställande av närmare villkor för märkning och färgning av utvalda mineraloljor och villkor för märkning av vissa andra mineraloljor

2.3.2007

2006/0630/UK

Föreskrifter om rökfrihet (skyltar) (Nordirland) 2007

2.3.2007

2006/0631/SI

Lagen om förekomst av genetiskt modifierade växter tillsammans med övriga åkerväxter

5.3.2007

2006/0632/D

Fjärde lagen om ändring av skattelagen för motorfordon

 (4)

2006/0633/B

Förslag till text nr LISA 14ter 2006-11 om översyn av samarbetsavtalet av den 30 maj 1996 om förebyggande och hantering av förpackningsavfall och närmare bestämt om åtgärder som syftar till att införliva Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/12/EG av den 11 februari 2004 om ändring av direktiv 94/62/EG om förpackningar och förpackningsavfall i nationell lagstiftning

 (4)

2006/0634/S

Vägverkets föreskrifter om ändring i föreskrifterna (VVFS 2004:43) om tillämpningen av europeiska beräkningsstandarder

7.3.2007

2006/0635/NL

Förordning av statssekreteraren för arbetsmarknadsfrågor och sociala frågor om ändring av SZW-förordningen om ekonomiskt stöd för arbetsredskap

 (4)

2006/0636/NL

Genomförandeförordning om avdrag för energiinvesteringar med 2007 års Energilista

 (4)

2006/0637/CZ

Ett förordningsförslag om ändring av förordning nr 141/1997 saml. om tekniska krav på produkter, lagring och bearbetning av alkohol, i den lydelse som anges i senare föreskrifter

8.3.2007

2006/0638/F

Förordning om tekniska egenskaper för den nationella larmsignalen

8.3.2007

2006/0639/CZ

Lagförslag om ändring av lag nr 86/2002 saml. om luftskydd

8.3.2007

Kommissionen vill rikta uppmärksamhet mot domen av den 30 april 1996 i fallet ”CIA Security” (fall C-194/94 – REG 1996n s. I-2201), i vilket domstolen fastslår att artiklarna 8 och 9 i direktiv 98/34/EG (f.d. 83/189/EEG) skall tolkas på så sätt att medborgare kan förlita sig på dem inför nationell rätt, och att den nationella domstolen måste avstå från att använda en teknisk föreskrift som inte har anmälts i enlighet med direktivet.

Denna dom är en bekräftelse av kommissionens meddelande av den 1 oktober 1986 (EGT C 245, 1.10.1986, s. 4).

Bristande kunskap om anmälningsskyldigheten medför således att berörda tekniska föreskrifter inte kan tillämpas, och kan därför inte anföras mot enskilda personer.

För mer information om anmälningsförfarandet kontakta:

Europeiska kommissionen

GD Näringsliv och industri, Unite C3

B-1049 Bryssel

E-post: dir83-189-central@ec.europa.eu

Besök också följande sida: http://ec.europa.eu/enterprise/tris/

Ytterligare upplysningar om dessa anmälningar kan erhållas från de nationella avdelningarna vars adresser anges nedan.

FÖRTECKNING ÖVER DE NATIONELLA MYNDIGHETER SOM HAR ANSVAR FÖR FÖRVALTNINGEN AV DIREKTIV 98/34/EG

BELGIEN

BELNotif

Qualité et Sécurité

SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie

NG III – 4ème étage

boulevard du Roi Albert II/16

B-1000 Bruxelles

Pascaline Descamps

Tfn (32-2) 277 80 03

Fax (32-2) 277 54 01

E-post: pascaline.descamps@mineco.fgov.be

paolo.caruso@mineco.fgov.be

Gemensam e-post: belnotif@mineco.fgov.be

Internet: http://www.mineco.fgov.be

REPUBLIKEN TJECKIEN

Czech Office for Standards, Metrology and Testing

Gorazdova 24

P.O. BOX 49

CZ-128 01 Praha 2

Miroslav Chloupek

Director of International Relations Department

Tfn (420) 224 907 123

Fax (420) 224 914 990

E-post: chloupek@unmz.cz

Lucie Růžičková

Tfn (420) 224 907 139

Fax (420) 224 907 122

E-post: ruzickova@unmz.cz

Gemensam e-post: eu9834@unmz.cz

Internet: http://www.unmz.cz

DANMARK

Erhvervs- og Byggestyrelsen

(National Agency for Enterprise and Construction)

Dahlerups Pakhus

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø

Bjarne Bang Christensen

Legal adviser

Tfn (45) 35 46 63 66 (direktanknytning)

E-post: bbc@ebst.dk

Birgit Jensen

Principal Executive Officer

Tfn (45) 35 46 62 87 (direktanknytning)

Fax (45) 35 46 62 03

E-post: bij@ebst.dk

Pernille Hjort Engstrøm

Head of Section

Tfn (45) 35 46 63 35 (direktanknytning)

E-post: phe@ebst.dk

Gemensam e-post för meddelanden – noti@ebst.dk

Internet: http://www.ebst.dk/Notifikationer

TYSKLAND

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie

Referat EA3

Scharnhorststr. 34-37

D-10115 Berlin

Christina Jäckel

Tfn (49-30) 20 14 63 53

Fax (49-30) 20 14 53 79

E-post: infonorm@bmwa.bund.de

Internet: http://www.bmwa.bund.de

ESTLAND

Ministry of Economic Affairs and Communications

Harju str. 11

EE-15072 Tallinn

Karl Stern

Executive Officer of Trade Policy Division

EU and International Co-operation Department

Tfn (372) 6 256 405

Fax (372) 6 313 029

E-post: karl.stern@mkm.ee

Gemensam e-post: el.teavitamine@mkm.ee

Internet: http://www.mkm.ee

GREKLAND

Ministry of Development

General Secretariat of Industry

Mesogeion 119

GR-101 92 Aten

Tfn (30) 210 696 98 63

Fax (30) 210 696 91 06

ELOT

Acharnon 313

GR-111 45 Aten

Evangelia Alexandri

Tfn (30) 210 212 03 01

Fax (30) 210 228 62 19

E-post: alex@elot.gr

Gemensam e-post: 83189in@elot.gr

Internet: http://www.elot.gr

SPANIEN

S.G. de Asuntos Industriales, Energéticos, de Transportes y Comunicaciones y de Medio Ambiente

D.G. de Coordinación del Mercado Interior y otras PPCC

Secretaría de Estado para la Unión Europea

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación

Torres ”Ágora”

C/ Serrano Galvache, 26-4a

E-20033 Madrid

Angel Silván Torregrosa

Tfn (34-91) 379 83 32

Esther Pérez Peláez

Teknisk rådgivare

E-post: esther.perez@ue.mae.es

Tfn (34-91) 379 84 64

Fax (34-91) 379 84 01

Gemensam e-post: d83-189@ue.mae.es

FRANKRIKE

Délégation interministérielle aux normes

Direction générale de l'Industrie, des Technologies de l'information et des Postes (DiGITIP)

Service des politiques d'innovation et de compétitivité (SPIC)

Sous-direction de la normalisation, de la qualité et de la propriété industrielle (SQUALPI)

DiGITIP 5

12, rue Villiot

F-75572 Paris Cedex 12

Suzanne Piau

Tfn (33-1) 53 44 97 04

Fax (33-1) 53 44 98 88

E-post: suzanne.piau@industrie.gouv.fr

Françoise Ouvrard

Tfn (33-1) 53 44 97 05

Fax (33-1) 53 44 98 88

E-post: francoise.ouvrard@industrie.gouv.fr

Gemensam e-post: d9834.france@industrie.gouv.fr

IRLAND

NSAI

Glasnevin

Dublin 9

Ireland

Tony Losty

Tfn (353-1) 807 38 80

Fax (353-1) 807 38 38

E-post: tony.losty@nsai.ie

Internet: http://www.nsai.ie/

ITALIEN

Ministero dello sviluppo economico

Direzione Generale per lo sviluppo produttivo e la competitività

Ispettorato tecnico dell'industria – Ufficio F1

Via Molise 2

I-00187 Roma

Vincenzo Correggia

Tfn (39-06) 47 05 22 05

Fax (39-06) 47 88 78 05

E-post: vincenzo.correggia@attivitaproduttive.gov.it

Enrico Castiglioni

Tfn (39-06) 47 05 26 69

Fax (39-06) 47 88 78 05

E-post: enrico.castiglioni@attivitaproduttive.gov.it

Gemensam e-post: ucn98.34.italia@attivitaproduttive.gov.it

Internet: www.attivitaproduttive.gov.it

CYPERN

Cyprus Organization for the Promotion of Quality

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

13-15, A. Araouzou street

CY-1421 Nicosia

Tfn (357) 22 409310

Fax (357) 22 754103

Antonis Ioannou

Tfn (357) 22 409409

Fax (357) 22 754103

E-post: aioannou@cys.mcit.gov.cy

Gemensam e-post: dir9834@cys.mcit.gov.cy

Internet: http://www.cys.mcit.gov.cy

LETTLAND

Ministry of Economics of Republic of Latvia

Trade Normative and SOLVIT Notification Division

SOLVIT Coordination Centre

55, Brīvības Street

LV-1519 Riga

Reinis Berzins

Deputy Head of Trade Normative and SOLVIT Notification Division

Tfn (371) 7013230

Fax (371) 7280882

Zanda Liekna

Senior Officer of Division of EU Internal Market Coordination

Tfn (371) 7013236

Tfn (371) 7013067

Fax (371) 7280882

E-post: zanda.liekna@em.gov.lv

Gemensam e-post: notification@em.gov.lv

LITAUEN

Lithuanian Standards Board

T. Kosciuskos g. 30

LT-01100 Vilnius

Daiva Lesickiene

Tfn (370) 5 2709347

Fax (370) 5 2709367

E-post: dir9834@lsd.lt

Internet: http://www.lsd.lt

LUXEMBURG

SEE – Service de l'Energie de l'Etat (statens energitjänst)

34, avenue de la Porte-Neuve B.P. 10

L-2010 Luxembourg

J.P. Hoffmann

Tfn (352) 46 97 46 1

Fax (352) 22 25 24

E-post: see.direction@eg.etat.lu

Internet: http://www.see.lu

UNGERN

Hungarian Notification Centre –

Ministry of Economy and Transport

Industrial Department

Budapest

Honvéd u. 13-15.

H-1880

Zsolt Fazekas

Leading Councillor

E-post: fazekas.zsolt@gkm.gov.hu

Tfn (36) 1 374 2873

Fax (36) 1 473 1622

E-post: notification@gkm.gov.hu

Internet: http://www.gkm.hu/dokk/main/gkm

MALTA

Malta Standards Authority

Level 2

Evans Building

Merchants Street

VLT 03

MT-Valletta

Tfn (356) 2124 2420

Tfn (356) 2124 3282

Fax (356) 2124 2406

Lorna Cachia

E-post: lorna.cachia@msa.org.mt

Gemensam e-post: notification@msa.org.mt

Internet: http://www.msa.org.mt

NEDERLÄNDERNA

Ministerie van Financiën

Belastingsdienst/Douane Noord

Team bijzondere klantbehandeling

Centrale Dienst voor In-en uitvoer

Engelse Kamp 2

Postbus 30003

9700 RD Groningen

Nederland

Ebel van der Heide

Tfn (31-50) 5 23 21 34

Hennie Boekema

Tfn (31-50) 5 23 21 35

Tineke Elzer

Tfn (31-50) 5 23 21 33

Fax (31-50) 5 23 21 59

Gemensam e-post:

Enquiry.Point@tiscali-business.nl

Enquiry.Point2@tiscali-business.nl

ÖSTERRIKE

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Abteilung C2/1

Stubenring 1

A-1010 Wien

Brigitte Wikgolm

Tfn (43-1) 711 00 58 96

Fax (43-1) 715 96 51 eller (43-1) 712 06 80

E-post: not9834@bmwa.gv.at

Internet: http://www.bmwa.gv.at

POLEN

Ministry of Economy

Department for Economic Regulations

Plac Trzech Krzyży 3/5

PL-00-570 Warszawa

Barbara H. Kozłowska

Tfn (48) 22 693 54 07

Fax (48) 22 693 40 25

E-post: barbara.kozlowska@mg.gov.pl

Agata Gągor

Tfn (48) 22 693 56 90

Gemensam e-post: notyfikacja@mg.gov.pl

PORTUGAL

Instituto Portugês da Qualidade

Rua Antonio Gião, 2

P-2829-513 Caparica

Cândida Pires

Tfn (351-21) 294 82 36/81 00

Fax (351-21) 294 82 23

E-post: c.pires@mail.ipq.pt

Gemensam e-post: not9834@mail.ipq.pt

Internet: http://www.ipq.pt

SLOVENIEN

SIST – Slovenian Institute for Standardization

Contact point for 98/34/EC and WTO-TBT Enquiry Point

Šmartinska 140

SLO-1000 Ljubljana

Vesna Stražišar

Tfn (386) 1 478 3041

Fax (386) 1 478 3098

E-post: contact@sist.si

SLOVAKIEN

Kvetoslava Steinlova

Director of the Department of European Integration,

Office of Standards, Metrology and Testing of the Slovak Republic

Stefanovicova 3

SK-814 39 Bratislava

Tfn (421) 2 5249 3521

Fax (421) 2 5249 1050

E-post: steinlova@normoff.gov.sk

FINLAND

Kauppa-ja teollisuusministeriö

(Ministry of Trade and Industry)

Besöksadress:

Aleksanterinkatu 4

FIN-00171 Helsinki

och

Katakatu 3

FIN-00120 Helsinki

Postadress:

PB 32

FIN-00023 Statsrådet

Leila Orava

Tfn (358-9) 1606 46 86

Fax (358-9) 1606 46 22

E-post: leila.orava@ktm.fi

Katri Amper

Tfn (358-9) 1606 46 48

Gemensam e-post: maaraykset.tekniset@ktm.fi

Internet: http://www.ktm.fi

SVERIGE

Kommerskollegium

Box 6803

Drottninggatan 89

S-113 86 Stockholm

Kerstin Carlsson

Tfn (46-8) 690 48 82/00

Fax (46-8) 690 48 40 eller (46-8) 30 67 59

E-post: kerstin.carlsson@kommers.se

Gemensam e-post: 9834@kommers.se

Internet: http://www.kommers.se

STORBRITANNIEN

Department of Trade and Industry

Standards and Technical Regulations Directorate 2

151 Buckingham Palace Road

London SW1 W 9SS

United Kingdom

Philip Plumb

Tfn (44-20) 72 15 14 88

Fax (44-20) 72 15 13 40

E-post: philip.plumb@dti.gsi.gov.uk

Gemensam e-post: 9834@dti.gsi.gov.uk

Internet: http://www.dti.gov.uk/strd

EFTA – ESA

EFTA Surveillance Authority

Rue Belliard 35

B-1040 Bruxelles

Adinda Batsleer

Tfn (32-2) 286 18 61

Fax (32-2) 286 18 00

E-post: aba@eftasurv.int

Tuija Ristiluoma

Tfn (32) 2 286 18 71

Fax (32) 2 286 18 00

E-post: tri@eftasurv.int

Gemensam e-post: DRAFTTECHREGESA@eftasurv.int

Internet: http://www.eftasurv.int

EFTA

Goods Unit

EFTA Secretariat

Rue Joseph II 12-16

B-1000 Bruxelles

Kathleen Byrne

Tfn (32-2) 286 17 49

Fax (32-2) 286 17 42

E-post: kathleen.byrne@efta.int

Gemensam e-post: DRAFTTECHREGEFTA@efta.int

Internet: http://www.efta.int

TURKIET

Undersecretariat of Foreign Trade

General Directorate of Standardisation for Foreign Trade

Inönü Bulvari no 36

TR-06510

Emek – Ankara

Mehmet Comert

Tfn (90-312) 212 58 98

Fax (90-312) 212 87 68

E-post: comertm@dtm.gov.tr

Internet: http://www.dtm.gov.tr


(1)  År – registreringsnummer – ursprungsmedlemsstat.

(2)  Period under vilken projektet inte kan antas.

(3)  Ingen status quo-period, eftersom kommissionen godtagit den anmälande medlemsstatens motivering för särskild ordning.

(4)  Ingen status quo-period, på grund av tekniska specifikationer eller andra krav eller föreskrifter för tjänster som har att göra med skattemässiga eller finansiella åtgärder i enlighet med artikel 1.11, andra stycket, tredje strecksatsen i direktiv 98/34/EG.

(5)  Informationsproceduren avslutad.


29.12.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 321/36


Meddelande från kommissionen i enlighet med förfarandet i artikel 4.1 a i rådets förordning (EEG) nr 2408/92

Ändringar i den allmänna trafikplikten för regelbunden lufttrafik i Spanien

(Text av betydelse för EES)

(2006/C 321/12)

I enlighet med artikel 4.1 a i rådets förordning (EEG) nr 2408/92 har den spanska regeringen beslutat att ändra de bestämmelser om allmän trafikplikt för regelbunden lufttrafik mellan Kanarieöarna som offentliggjorts i EUT C 255, 21 oktober 2006.

Referenspriset för en enkelbiljett skall vara följande:

a)

Gran Canaria – Norra Teneriffa: 53 euro

b)

Gran Canaria – Södra Teneriffa: 53 euro

c)

Gran Canaria – Fuerteventura: 61 euro

d)

Gran Canaria – El Hierro: 89 euro

e)

Gran Canaria – Lanzarote: 68 euro

f)

Gran Canaria – La Palma: 83 euro

g)

Norra Teneriffa – Fuerteventura: 84 euro

h)

Norra Teneriffa – El Hierro: 61 euro

i)

Norra Teneriffa – Lanzarote: 89 euro

j)

Norra Teneriffa – La Palma: 56 euro

k)

La Palma – Lanzarote: 89 euro

l)

Gran Canaria – La Gomera: 83 euro

m)

Norra Teneriffa – La Gomera: 61 euro

De andra kraven beträffande allmän trafikplikt som offentliggjorts i EUT C 255, 21 oktober 2006 förblir oförändrade.


29.12.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 321/37


Förhandsanmälan av en koncentration

(Ärende COMP/M.4484 – Danske Bank/Sampo Bank)

(Text av betydelse för EES)

(2006/C 321/13)

1.

Kommissionen mottog den 15 december 2006 en anmälan om en föreslagen koncentration enligt artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1) genom vilken företaget Danske Bank A/S (”Danske Bank”, Danmark) förvärvar, på det sätt som avses i artikel 3.1 b i förordningen, fullständig kontroll över företaget Sampo Bank plc (”Sampo Bank”, Finland) genom förvärv av aktier.

2.

De berörda företagens affärsverksamheter är följande:

Danske Bank: finansiella tjänster, inklusive försäkring, fastighetsfinansiering, kapitalförvaltning, mäklartjänster, fastigheter och leasingtjänster,

Sampo Bank: bank- och försäkringstjänster till privat-, företags- och institutionella kunder.

3.

Kommissionen har vid en preliminär granskning kommit fram till att den anmälda transaktionen kan omfattas av förordning (EG) nr 139/2004, dock med förbehållet att ett slutligt beslut fattas senare.

4.

Kommissionen uppmanar berörd tredje part att till den lämna eventuella synpunkter på den föreslagna koncentrationen.

Synpunkterna skall ha inkommit till kommissionen senast tio dagar efter detta offentliggörande. Synpunkterna kan sändas till kommissionen per telefax ((32-2) 296 43 01 eller 296 72 44) eller per post med angivande av referensnummer COMP/M.4484 – Danske Bank/Sampo Bank till:

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för konkurrens

Registratorskontoret ”Företagskoncentrationer och -fusioner”

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  EGT L 24, 29.1.2004, s. 1.


Europeiska datatillsynsmannen

29.12.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 321/38


Yttrande från Europeiska datatillsynsmannen om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av de gemensamma konsulära anvisningarna angående viseringar till diplomatiska beskickningar och karriärkonsulat i samband med införandet av biometri samt bestämmelser om organiseringen av mottagandet och behandlingen av viseringsansökningar (KOM (2006) 269 slutlig) — 2006/0088 (COD)

(2006/C 321/14)

EUROPEISKA DATATILLSYNSMANNEN HAR ANTAGIT DETTA YTTRANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 286,

med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, särskilt artikel 8,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter, och särskilt artikel 41,

med beaktande av kommissionens begäran om ett yttrande i enlighet med artikel 28.2 i förordning (EG) nr 45/2001 som mottogs den 19 juni 2006.

HÄRIGENOM FRAMFÖRS FÖLJANDE.

1.   INLEDNING

Den föreslagna förordningen har två huvudsakliga mål, båda i syfte att genomföra Informationssystemet för viseringar;

Att tillhandahålla en rättslig grund för medlemsstaterna att uppta obligatoriska biometriska kännetecken från viseringssökande,

att tillhandahålla en rättslig ram för hur medlemsstaternas konsulat skall organiseras, särskilt genom att organisera ett eventuellt samarbete mellan medlemsstaterna för behandlingen av visieringsansökningar.

Dessa två mål ger upphov till olika frågor när det gäller dataskydd och kommer att behandlas i skilda punkter, trots att de utgör en del av samma förslag.

Det aktuella förslaget syftar till att ändra de gemensamma konsulära anvisningarna. Dessa antogs av verkställande kommittén, som inrättades genom konventionen om tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985. Som en del av Schengenregelverket införlivades de i EU-lagstiftningen genom ett protokoll fogat till Amsterdamfördraget, och har ändrats flera gånger sedan dess. Trots att ett antal ändringar förblir konfidentiella, offentliggjordes de gemensamma konsulära anvisningarna år 2000. När det gäller innehållet rör det sig i huvudsak en handbok som innehåller praktiska regler om hur viseringar för kortare vistelse skall utfärdas. De innehåller bestämmelser om granskning av ansökningar, förfarandena för beslutsfattande, och hur viseringsmärken skall fyllas i, osv.

2.   INSAMLING AV BIOMETRISKA KÄNNETECKEN

2.1   Preliminär kommentar: Biometriska uppgifters specifika särdrag

Enligt förslaget om VIS (1) som lades fram av kommissionen den 28 december 2004 skall medlemsstaterna införa fingeravtryck och fotografier som biometriska kännetecken i VIS av kontroll- och identifieringsskäl. Det aktuella förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av de gemensamma konsulära anvisningarna syftar till att tillhandahålla en rättslig grund för insamlingen av biometriska kännetecken.

Europeiska datatillsynsmannen avgav den 23 mars 2005 ett yttrande om VIS-förslaget (2). I detta yttrande betonade han betydelsen av att omgärda behandlingen av biometriska data med alla nödvändiga skyddsåtgärder med beaktande av deras specifika särdrag (3):

”Det är aldrig ett betydelselöst val att använda biometriska uppgifter i informationssystem, särskilt när systemet i fråga berör ett så stort antal människor. Biometri (...) ändrar oåterkalleligen förhållandet mellan kropp och identitet genom att göra människokroppens karakteristiska drag maskinläsbara och möjliga att använda vidare. Även om biometriska kännetecken inte kan ses av det mänskliga ögat kan de läsas och användas med lämpliga verktyg, för alltid, varthelst en person beger sig.”

Enligt Europeiska datatillsynsmannen kräver biometriska uppgifters känsliga natur att införandet av skyldigheter för att använda dessa uppgifter endast bör ske efter en noggrann bedömning av riskerna med detta och bör följa ett förfarande som möjliggör full demokratisk kontroll. Dessa kommentarer ligger bakom Europeiska datatillsynsmannens granskning av det aktuella förslaget.

2.2.   Bakgrunden till förslaget

Den bakgrund mot vilken detta förslag läggs fram gör det ännu mer känsligt. Den förordning som föreslås kan inte ses isolerad från utvecklingen av andra storskaliga IT-system och den allmänna tendensen till större interoperabilitet mellan olika informationssystem, något som uppmärksammas i kommissionens meddelande av den 24 november 2005 om förbättrad effektivitet, ökad interoperabilitet och förstärkta synergieffekter mellan de europeiska databaserna på området rättsliga och inrikes frågor (4).

Ett beslut som fattas i en viss situation och i ett visst syfte kommer troligen att påverka utvecklingen och användningen av andra system som byggs för andra ändamål. Bland annat biometriska uppgifter – som troligen samlats in för genomförande av viseringspolitiken – kan användas i olika sammanhang när de väl finns tillgängliga. Detta kan komma att gälla inte bara SIS utan med stor sannolikhet även Europol och Frontex (den europeiska gränsförvaltningsbyrån).

2.3.   Skyldigheten att lämna fingeravtryck

I motiveringen till förslaget sägs följande: ”Eftersom upptagandet av biometriska kännetecken nu kommer att bli en del av viseringsförfarandet, är det nödvändigt att ändra de gemensamma konsulära anvisningarna för att skapa en rättslig grund för denna åtgärd.”.

Vad gäller de bestämmelser som rör huruvida vissa personer eller grupper av personer skall undantas eller ej från skyldigheten att lämna fingeravtryck, motsätter sig Europeiska datatillsynsmannen lagstiftarens val att ta in dessa bestämmelser i de gemensamma konsulära anvisningarna snarare än i själva VIS-förordningen. Bestämmelserna har för det första en betydande inverkan på många personers privatliv och bör tas upp i den grundläggande lagstiftningen snarare än i anvisningar av övervägande teknisk karaktär. För att rättsreglerna skall framgå klart och tydligt är det för det andra att föredra att frågan tas upp i den text genom vilken själva informationssystemet inrättas.

a)

För det första är skapandet av en rättslig grund för obligatoriskt upptagande av fingeravtryck och biometriska kännetecken inte på något sätt bara en teknisk fråga, utan har stor inverkan på de berörda personernas integritet. Särskilt valet av minsta och/eller högsta ålder för upptagande av fingeravtryck är en politisk, inte bara teknisk, fråga. Europeiska datatillsynsmannen rekommenderar därför att dessa frågor, särskilt de som inte är av rent teknisk karaktär, tas upp i grundtexten (VIS-förslaget) och inte i en handbok med anvisningar som rör huvudsakligen de tekniska och praktiska aspekterna på viseringsförfarandet (5).

Det är i detta sammanhang också lämpligt att erinra sig kraven i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (ECHR) och den rättspraxis som rör denna konvention. Enligt artikel 8.2 i ECHR får en offentlig myndighet inte ingripa i denna rätt till integritet annat än ”med stöd av lag” och om det i ett demokratiskt samhälle är nödvändigt med hänsyn till skyddet av viktiga intressen. I rättspraxis vid Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna har dessa villkor medfört ytterligare krav på den rättsliga grunden för ingripandet (den måste ingå i tillgänglig lagstiftning och vara förutsägbar), på att varje åtgärd skall vara proportionell och på lämpliga garantier mot missbruk.

Bortsett från att det lagstiftningslappverk som beskrivs nedan inte reglerar dessa frågor på ett tydligt och tillgängligt sätt, kan man undra om själva de gemensamma konsulära anvisningarna ens kan betraktas som lagstiftning. Man kan ställa frågor rörande förfarandet för (eventuella) ändringar av denna text i framtiden. Det bör under alla omständigheter säkerställas att ett så viktigt beslut som detta inte kan ändras på annat sätt än genom ett förfarande med lämplig öppenhet och demokratiskt samråd.

b)

Den andra frågan rör rättsreglernas tydlighet. Av motiveringen till förslaget framgår inte klart varför det behövs skilda rättsliga grunder för insamlingen av biometriska uppgifter och för behandlingen av uppgifterna. I motiveringen sägs att ”det här förslaget rör insamlingen av biometriska uppgifter, medan ’VIS-förslaget’ omfattar översändande och utbyte av uppgifter.” Från en dataskyddssynpukt ingår emellertid i behandlingen av personuppgifter, insamlingen av dessa uppgifter. (6) Regleringen av olika operationer i en kedja av åtgärder i olika rättsakter kan vara till förfång för reglernas tydlighet. Detta är ett problem både för de (av detta förslag omfattade) registrerade personerna och för den demokratiska granskningen av systemet. Det blir i själva verket allt svårare att skaffa sig en fullständig bild på detta område, där i grund och botten samma behandling av uppgifterna regleras i olika delar av lagstiftningen.

2.4.   Undantagen från upptagning av fingeravtryck

Detta problem illustreras på ett mycket bra sätt av frågan om vilka kategorier av personer som skall undantas från skyldigheten att lämna fingeravtryck, särskilt i fråga om små barn.

Hur tillåtligt det är att ta upp små barns fingeravtryck bör diskuteras mot bakgrund av syftet med själva VIS. Det måste med andra ord vara en proportionerlig åtgärd inom ramen för viseringspolitiken, och de därmed förbundna målen enligt VIS-förslaget, att föreskriva att vissa kategorier av personer är skyldiga att tillåta upptagande av bimetriska kännetecken, eller att vissa personer undantas från denna skyldighet. Denna proportionalitet bör bedömas genom ett demokratiskt förfarande.

Den bör också bedömas mot bakgrund av hur fingeravtrycken kommer att användas enligt VIS-förslaget. Biometri kommer att användas antingen i kontrollsyfte eller för identifiering – ett biometriskt kännetecken kan bedömas vara tekniskt lämpligt för ett av dessa ändamål och inte för det andra. Bearbetning av fingeravtryck från barn under 14 år anses vanligen endast tillförlitlig för kontrolländamål. Detta bör påverka analysen av förslaget, men som framförts tidigare återfinns erforderliga led i VIS-förslaget (och omfattas ännu inte av något beslut).

Sammanfattningsvis rekommenderar Europeiska datatillsynsmannen med eftertryck att av tydlighets- och konsekvensskäl bör undantagen från upptagning av biometriska kännetecken enligt VIS-förordningen regleras strikt. Regleringen av insamlingen av biometriska kännetecken, i detta fall särskilt fingeravtryck, bör ses om ett till det rättsliga huvudinstrumentet underordnat led och därför behandlas i själva huvuddokumentet.

2.5   Ålder för viseringssökande

Det fastställs i förslaget att endast barn under sex år skall undantas från skyldigheten att lämna fingeravtryck. Detta föranleder många frågor (oavsett om detta kommer att omfattas av VIS-förslaget eller förslaget om de gemensamma konsulära anvisningarna).

För det första anser Europeiska datatillsynsmannen att ett generaliserat tagande av fingertryck på barn inte kan ses endast som en teknisk fråga utan kräver en seriös demokratisk debatt inom lämpliga institutioner. Ett sådant beslut bör inte grundas enbart på den tekniska genomförbarheten utan även, åtminstone, på de fördelar detta skulle innebära för genomförandet av VIS. Med undantag för ett mycket litet antal medlemsstater förefaller det dock som om det inte förekom någon offentlig debatt om denna fråga för närvarande, vilket är högst beklagligt.

Det måste även erinras om att VIS i princip har upprättats för att underlätta viseringsförfarandena för resenärer i god tro (majoriteten av resenärerna). Aspekter på lämplighet och ergonomi bör därför beaktas (7). Användningen av biometriska kännetecken, oavsett om det är i förfarandet för viseringsansökningar eller vid gränskontrollerna, får inte innebära att viseringsförfarandet när det gäller barn blir för svårt att genomföra.

Det bör slutligen erinras om att alla system för biometriska kännetecken har tekniska brister. Den vetenskapliga litteraturen innehåller inte några avgörande bevis på att tagande av fingeravtryck på barn under 14 år möjliggör en tillförlitlig identifiering. De enda erfarenheterna hittills i fråga om större befolkningsgrupper är de som har gjorts med systemen Eurodac och US-Visit. Det är intressant att konstatera att man i båda systemen använder sig av fingeravtryck på barn som är 14 år eller äldre. Fingeravtryck på barn under denna ålder bör motiveras av undersökningar där deras tillförlitlighet och användbarhet inom ramen för en så storskalig databas som VIS, bevisas.

Under alla omständigheter vore det lämpligare att använda unga barns fingeravtryck för jämförelse av en grupp av uppgifter mot en annan snarare än för jämförelse av en grupp uppgifter mot flera andra. Detta bör uttryckligen anges.

Slutligen gäller de flesta av kommentarerna ovan inte bara barn utan också äldre. Tillförlitligheten och användbarheten av fingertryck avtar när människor åldras (8) och även aspekter på lämplighet och ergonomi är särskilt relevanta.

2.6   Fotografier

Samma sak kan sägas om fotografier för vilka det varken i detta förslag eller i VIS-förslaget har förutsetts någon åldersgräns. Man kan dock fråga sig om bilder av barn som är tagna innan de har uppnått sitt vuxna utseende verkligen är användbara i identifieringssyfte eller ens för kontroll.

Ansiktsigenkänning av barn (såväl automatisk ansiktsigenkänning i framtiden som ”mänsklig” sådan) på grundval av referensbilder som är ett par år gamla bli troligtvis ett problem. Även om det har gjorts betydande framsteg för tekniken för ansiktsigenkänning är det föga troligt att programvaran inom någon nära framtid skulle kunna kompensera effekterna av att ett barn vuxit på barnets ansikte. Det bör därför klargöras i VIS-förordningen att fotografier endast kan användas som ett stödjande inslag för kontroll eller identifiering av personer så länge som tekniken för ansiktsigenkänning inte är tillräckligt tillförlitlig, med beaktande av att detta troligen kommer att vara fallet för barn på längre sikt.

Allmänt sett rekommenderar Europeiska datatillsynsmannen när det gäller de båda biometriska kännetecknen att man noga överväger frågan om fördelarna (i kampen mot olaglig invandring och smuggling av barn) uppväger ovan angivna nackdelar.

2.7   Andra undantag

I förslaget anges det att ”personer som det är fysiskt omöjligt att ta fingeravtryck på” skall undantas från kravet på fingeravtryck.

Europeiska datatillsynsmannen har i sitt yttrande om VIS-förslaget redan understrukit att denna situation gäller för ett betydande antal personer: Upp till 5 % av befolkningen anses vara icke registrerbar. Med en databas på 20 000 000 registreringar per år innebär detta att det skulle kunna finnas upp till 1 000 000 fall per år där det finns svårigheter med registreringen. Detta är tveklöst något som man bör vara medveten om när förslaget analyseras. Europeiska datatillsynsmannen insisterade dessutom på behovet av effektiva säkerhetsprocedurer:

”Det bör finnas tillgång till säkerhetsprocedurer som utgör väsentliga skyddsåtgärder för införandet av biometri eftersom tekniken varken är tillgänglig för alla eller helt exakt. Sådana procedurer bör genomföras och användas för att respektera icke registrerbara personers värdighet och för att undvika att överföra problemet med systemets brister på dem”

I förslaget till förordning föreskrivs det att benämningen ”ej tillämplig” skall föras in i VIS för dessa fall. Detta är mycket välkommet. Man kan dock befara att omöjligheten att registreras snarare skulle kunna leda till avslag på viseringsansökan. Om en mycket hög procentandel av omöjliga registreringar leder till avslag på viseringsansökningar, är detta inte godtagbart.

Det bör därför läggas till en bestämmelse i VIS-förordningen om att omöjlighet att registreras inte automatiskt får leda till ett negativt yttrande om utfärdandet av en visering. Det bör dessutom ägnas särskild uppmärksamhet i den rapportering som föreskrivs i VIS-förordningen för att behandla denna fråga: Man bör kontrollera om höga antal nekade viseringar är kopplade till omöjligheten att registreras.

3.   Utläggning av viseringsansökningar på entreprenad

För att lätta bördan för varje medlemsstat (på grund av bland annat inköps- och underhållskostnader för utrustning) görs i förslaget flera samarbetsmekanismer möjliga:

·Samlokalisering: Personal från två eller flera medlemsstater behandlar de ansökningar (inklusive biometriska kännetecken) som inlämnats till dem på en annan medlemsstats diplomatiska och konsulära beskickning och delar utrustningen med denna medlemsstat.

·Gemensamma ansökningskontor: Personal från två eller flera medlemsstaters diplomatiska beskickningar samlas i en byggnad och tar där emot de viseringsansökningar (inklusive biometriska kännetecken) som är avsedda för dem.

·Slutligen anges det i förslaget att mottagandet av ansökningsformuläret och upptagningen av biometriska kännetecken kan utföras av en extern tjänsteleverantör (detta alternativ förefaller vara sista utvägen för medlemsstater som inte kan använda en av de två andra alternativen, men detta är inte helt klart).

Förslaget går mycket långt för att säkerställa att endast tillförlitliga externa tjänsteleverantörer kan väljas och att dessa leverantörer måste kunna vidta alla nödvändiga åtgärder för att skydda uppgifter mot ”mot förstöring genom olyckshändelse eller otillåtna handlingar eller förlust genom olyckshändelse samt mot ändringar, otillåten spridning av eller otillåten tillgång (…)” (artikel 1.B.2 i förslaget).

Denna bestämmelse är utformad med stor omsorg och noggrannhet för dataskydd, vilket Europeiska datatillsyningsmannen välkomnar. Att bearbetningen av viseringsansökningar utförs av en extern tjänsteleverantör i ett tredje land har emellertid ett antal konsekvenser när det gäller skyddet av de (ibland mycket känsliga) uppgifter som samlas in för att utfärda viseringar.

Europeiska datatillsyningsmannen betonar i synnerhet följande:

Det kan visa sig mycket svårt, kanske till och med omöjligt att göra bakgrundskontroller av anställda på grund av det tredje landets lagstiftning eller praxis.

På samma sätt kommer åläggandet av sanktioner mot anställda hos en extern leverantör för överträdelse av lagstiftningen till skydd för privatlivet inte nödvändigtvis att vara möjligt (även om avtalsrättsliga sanktioner kan tillämpas på den huvudsaklige entreprenören).

Det privata företaget kan påverkas av politisk oro eller förändringar och inte vara i stånd att uppfylla sina skyldigheter när det gäller säkerheten i bearbetningen.

Effektiv tillsyn kan vara svår att upprätta trots att det skulle vara ännu mer nödvändigt när det gäller externa partner.

Därför bör varje avtal med externa tjänsteleverantörer innehålla de nödvändiga skyddsåtgärderna för att säkerställa iakttagande av dataskydd, inbegripet extern revision, regelbundna stickprovskontroller, rapportering, mekanismer som säkerställer leverantörens ansvar i händelse av överträdelse av bestämmelser för att skydda privatlivet, inbegripet skyldigheten att kompensera enskilda som lidit skada till följd av en åtgärd från tjänsteleverantörens sida.

Utöver dessa frågor är det kanske ännu viktigare att vara medveten om att medlemsstaterna inte kommer att kunna garantera skyddet för den databehandling som lagts ut på entreprenad (eller den databehandling som utförs i gemensamma ansökningskontor om detta sker i en byggnad utanför diplomatiska beskickningslokaler) mot ett möjligt ingripande (t.ex. husrannsakan eller beslag) av sökandelandets offentliga myndigheter (9).

Externa tjänsteleverantörer kommer, trots alla andra avtalsbestämmelser, att omfattas av nationell lagstiftning i det tredje land där de har sitt säte. Händelser på senare tid avseende tillgång för myndigheter från ett tredje land till finansiella uppgifter som bearbetats av ett EU-företag visar att risken är långt från teoretisk. Vidare skulle detta kunna innebära en stor risk för berörda människor i en del tredjestater som gärna skulle vilja veta vilka av deras invånare som har ansökt om visering (för politisk kontroll av motståndare och oliktänkande). Personal vid ett privat företag, i flertalet fall förmodligen lokalanställda, skulle inte vara i stånd att stå emot påtryckningar från regeringen eller brottsbekämpande myndigheter i de ansökarländer som begär uppgifter från dem.

Detta är en väsentlig svaghet i detta system jämfört med det fall då uppgifter bearbetas i en diplomatisk beskickningslokal. I det fallet skulle uppgifterna vara skyddade enligt Wienkonventionen av den 18 april 1961 om diplomatiska förbindelser. I artikel 22 i den konventionen föreskrivs det att

”Beskickningslokal skall vara okränkbar. Företrädare för den mottagande staten äger icke bereda sig tillträde dit utan beskickningschefens medgivande. (…) Beskickningslokal, dess inredning jämte övrig egendom som finnes där liksom beskickningens fortskaffningsmedel får ej bli föremål för husrannsakan, rekvisition, beslag eller exekutiva åtgärder”.

Vidare, enligt artikel 4.1.b i direktiv 95/46/EG, skulle nationella bestämmelser om genomförande av direktivet också vara uttryckligen tillämpliga på denna bearbetning av personuppgifter, och stärka skyddet.

Det förefaller därför uppenbart att det enda effektiva sättet att skydda uppgifter som gäller viseringssökande och deras sponsorer (EU-medborgare eller företag) är att bevilja dem det skydd som ges enligt Wienkonventionen. Detta betyder att uppgifter bör bearbetas i lokaler med diplomatiskt skydd. Detta skulle inte hindra medlemsstaterna från att lägga ut bearbetningen av viseringsansökningar på entreprenad så länge den externa entreprenören kan utföra sin verksamhet i den diplomatiska beskickningens lokaler. Detta skulle också gälla för gemensamma ansökningskontor.

Därför skulle Europeiska datatillsyningsmannen starkt avråda ifrån alternativet att lägga ut behandlingen av viseringsansökningar på entreprenad till externa tjänsteleverantörer enligt artikel 15 i förslaget, ny punkt 1.B.1.b). I detta avseende är de godtagbara alternativen att

lägga ut behandlingen av viseringsansökningar på entreprenad till ett privat företag så länge detta finns på en plats som skyddas genom diplomatisk status,

lägga ut endast tillhandahållandet av information på entreprenad till en teletjänstcentral i enlighet med den föreslagna punkt 1.B.1.a).

4.   SAMMANFATTNING

Europeiska datatillsyningsmannen välkomnar det faktum att detta förslag om ändring av de gemensamma konsulära anvisningarna kommer att antas genom medbeslutandeförfarandet, och därmed ökar den demokratiska granskningen på ett område där detta verkligen behövs.

I sakfrågan rekommenderar Europeiska datatillsyningsmannen följande:

Undantagen från skyldigheten att tillhandahålla fingeravtryck bör behandlas i VIS-förordningen snarare än i de gemensamma konsulära anvisningarna, för att säkerställa klarhet och enhetlighet i detta system.

Åldersgränserna för kraven på fingeravtryck och fotografier bör noga övervägas, med beaktande av genomförbarhetsaspekter, men överväganden bör också göras när det gäller etik, lämplighet och tillförlitlighet.

Fotografier bör inte anses som en ”fristående” identifiering utan endast som ett stödjande element.

Att lägga ut behandlingen av viseringsansökningar på entreprenad till ett privat företag bör vara tillåtligt endast om det gäller en plats under diplomatiskt beskydd, och är baserat på avtalsklausuler som föreskriver effektiv tillsyn och entreprenörens ansvarighet.

Bryssel den 27 oktober 2006

Peter HUSTINX

Europeiska datatillsyningsmannen


(1)  Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om informationssystemet för viseringar (VIS) och utbytet mellan medlemsstaterna av uppgifter om viseringar för kortare vistelse (KOM(2004) 835 slutlig) som lades fram av kommissionen den 28 december 2004.

(2)  Yttrande av den 23 mars 2005 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om informationssystemet för viseringar (VIS) och utbytet mellan medlemsstaterna av uppgifter om viseringar för kortare vistelse, EUT C 181, 23.7.2005 s, 13.

(3)  ”[Biometriska uppgifter] har en särprägel som är nästan total, dvs. varje individ har unik biometri. De ändras nästan aldrig under en människas liv, vilket gör dessa särdrag beständiga. Alla har samma fysiska beståndsdelar, vilket också ger biometrin en allmängiltig dimension.”, ibid.

(4)  KOM(2005) 597 slutlig.

(5)  Förhållandet att det rör sig om skilda rättsliga grunder – artikel 62.2 b.ii för de gemensamma konsulära anvisningarna och artikel 66 för VIS-förslaget – hindrar inte att lagstiftaren berör frågan i samma text.

(6)  Sidan 5 i motiveringen.

(7)  Detta betonas i en undersökning på uppdrag av den nederländska regeringen, i J.E. DEN HARTOGH et al., How do you measure a child? A study into the use of biometrics in children, 2005, TNO.

(8)  Se t.ex. A. HICKLIN och R. KHANNA, The Role of Data Quality in Biometric Systems, MTS den 9 februari 2006.

(9)  Detta problem föreligger resan när bearbetning av ansökningar görs av resebyråer. Det är emellertid ännu känsligare eftersom biometriska uppgifter berörs, och eftersom anlitande av en resebyrå i princip inte är obligatoriskt.


II Förberedande rättsakter i enlighet med avdelning VI i Fördraget om Europeiska unionen

29.12.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 321/45


Republiken Österrikes initiativ inför antagandet av rådets beslut om förbättrat samarbete i krissituationer mellan Europeiska unionens medlemsstaters särskilda insatsgrupper

(2006/C 321/15)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artiklarna 30, 32 och artikel 34.2 c,

med beaktande av Republiken Österrikes initiativ (1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (2), och

av följande skäl:

(1)

I artikel 29 i fördraget om Europeiska unionen anges det att unionens mål skall vara att ge medborgarna en hög säkerhetsnivå inom ett område med frihet, säkerhet och rättvisa genom att bland medlemsstaterna utforma gemensamma insatser på områdena polissamarbete och straffrättsligt samarbete.

(2)

Europeiska unionens medlemsstaters stats- och regeringschefer förklarade i sitt uttalande av den 25 mars 2004 om solidaritet i kampen mot terrorismen att det var deras bestämda avsikt att medlemsstaterna skall mobilisera alla instrument som står till deras förfogande för att i händelse av en terroristattack bistå en medlemsstat eller en anslutande stat på dess territorium på begäran av dess politiska myndigheter.

(3)

Med anledning av attackerna den 11 september 2001 har de särskilda insatsgrupperna inom alla brottsbekämpande organ i medlemsstaterna redan inlett samarbete under överinseende av den operativa specialgruppen med polischefer. Detta nätverk, kallat Atlas, har genomfört diverse seminarier, studier, utbyten av material och gemensamma övningar sedan 2001.

(4)

Ingen medlemsstat förfogar själv över alla de medel och resurser och den expertis som behövs för att effektivt hantera alla möjliga typer av storskaliga krissituationer där det krävs särskilda insatser. Det är därför av avgörande betydelse att varje medlemsstat kan begära bistånd av en annan medlemsstat.

(5)

I detta beslut anges några allmänna regler om ansvar, inklusive regler om straffrättsligt ansvar, i syfte att tillhandahålla en rättslig ram för de fall där berörda medlemsstater beslutar att begära och lämna bistånd. När denna ram och ett uttalande, vilket anger de behöriga myndigheterna, finns tillgängliga kommer det att bli möjligt för medlemsstaterna att reagera snabbt och spara tid när en krissituation inträffar.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

I detta beslut fastställs allmänna regler och villkor som möjliggör att en medlemsstats särskilda insatsgrupper lämnar bistånd och/eller opererar på en annan medlemsstats territorium i sådana fall där de blivit ombedda av den andra medlemsstaten (nedan kallad ”den ansökande medlemsstaten”) och har samtyckt till att göra detta för att hantera en krissituation.

Artikel 2

Definitioner

I detta beslut gäller följande definitioner:

1.

särskild insatsgrupp: varje brottsbekämpande myndighet i en medlemsstat, vilken har hantering av krissituationer som en specialuppgift,

2.

krissituation: varje situation i en medlemsstat som är förorsakad av människor och som innebär ett allvarligt direkt fysiskt hot mot personer eller institutioner i den medlemsstaten, särskilt tagande av gisslan, kapning och liknande incidenter.

Artikel 3

Bistånd till en annan medlemsstat

1.   En medlemsstat kan begära att få bistånd av en särskild insatsgrupp i en annan medlemsstat för att hantera en krissituation. En medlemsstat får fritt besluta att bevilja eller avslå en sådan begäran eller föreslå någon annan typ av bistånd.

2.   Med förbehåll för en överenskommelse mellan de berörda medlemsstaterna kan biståndet bestå av tillhandahållande av utrustning eller expertis till den ansökande medlemsstaten eller av genomförande av operationer på den medlemsstatens territorium.

3.   När det gäller operationer på den ansökande medlemsstatens territorium skall tjänstemännen i den bistående särskilda insatsgruppen

a)

bemyndigas att agera i en stödfunktion på den ansökande medlemsstatens territorium,

b)

operera på den ansökande medlemsstatens ansvar och under dess ledning samt i enlighet med den ansökande medlemsstatens lagstiftning,

c)

operera inom ramen för sina befogenheter enligt sitt lands nationella lagstiftning.

Artikel 4

Allmänna regler om ansvar

1.   När tjänstemän från en medlemsstat opererar på en annan medlemsstats territorium i enlighet med detta beslut skall den senare medlemsstaten vara ansvarig för de eventuella skador de förorsakar under sina operationer.

2.   Med undantag från punkt 1 skall, när skadorna förorsakats genom åtgärder som stod i strid med de anvisningar som getts av den ansökande medlemsstaten eller överskred de berörda tjänstemännens befogenheter enligt deras lands nationella lagstiftning, följande regler gälla:

a)

Den medlemsstat på vars territorium skadorna förorsakades skall ersätta sådana skador enligt de villkor som gäller för skador som förorsakas av dess egna tjänstemän.

b)

Den medlemsstat vars tjänstemän har förorsakat skador på någon person på en annan medlemsstats territorium skall fullt ut ersätta den andra medlemsstaten för alla belopp den har betalat ut till offren eller de personer som befullmäktigats att handla på offrens vägnar.

c)

Utan att det påverkar utövandet av eventuella rättigheter gentemot tredje part och med undantag för vad som sägs i led b skall alla medlemsstater under de omständigheter som avses i denna punkt avstå från att kräva ersättning för de skador den lidit av en annan medlemsstat.

Artikel 5

Straffrättsligt ansvar

Under de operationer som avses i artikel 3 skall tjänstemän som opererar på en annan medlemsstats territorium betraktas som tjänstemän i den medlemsstaten när det gäller brott som begås mot dem eller av dem.

Artikel 6

Möten och gemensam utbildning

Medlemsstaterna skall se till att deras behöriga myndigheter håller möten och anordnar gemensam utbildning och gemensamma övningar närhelst det är nödvändigt, i syfte att utbyta erfarenheter och expertis samt allmän, praktisk och teknisk information om bistånd i krissituationer.

Artikel 7

Kostnader

Varje medlemsstat skall bära sina egna kostnader, om inte de berörda medlemsstaterna har kommit överens om någonting annat.

Artikel 8

Förhållandet till andra instrument

1.   Medlemsstaterna får fortsätta att tillämpa bilaterala eller multilaterala avtal eller andra överenskommelser som är i kraft den (3), förutsatt att dessa avtal eller överenskommelser gör det möjligt att utvidga eller bredda målen för detta beslut mellan medlemsstaterna.

2.   Medlemsstaterna får ingå eller låta träda i kraft bilaterala eller multilaterala avtal eller andra överenskommelser efter den (3), förutsatt att dessa avtal eller överenskommelser gör det möjligt att utvidga eller bredda målen för detta beslut mellan medlemsstaterna.

3.   De avtal och överenskommelser som avses i punkterna 1 och 2 får under inga omständigheter påverka förbindelserna med de medlemsstater som inte är parter i dem.

4.   Medlemsstaterna skall underrätta rådet och kommissionen om sådana avtal och överenskommelser som avses i punkterna 1 och 2.

Artikel 9

Slutbestämmelser

Varje medlemsstat skall före den (3) i en förklaring som deponeras hos rådets generalsekretariat ange vilka myndigheter som omfattas av definitionen särskild insatsgrupp och vilka behöriga myndigheter som får göra ansökningar om eller bemyndiga lämnande av bistånd enligt artikel 3. Alla sådana förklaringar kan ändras vid vilken tidpunkt som helst.

Artikel 10

Verkan

Detta beslut får verkan den (4).

Utfärdat i Bryssel den …

På rådets vägnar

Ordförande


(1)  EUT C …

(2)  Yttrande av den … (ännu ej offentliggjort i EUT).

(3)  …

(4)  …


29.12.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 321/s3


NOT TILL LÄSAREN

Från den 1 januari 2007 kommer EUT:s struktur att ändras. De offentliggjorda handlingarna ordnas på ett lättöverskådligare sätt samtidigt som man bevarar den nödvändiga kontinuiteten.

Den nya strukturen – med exempel som visar hur den används vid klassificering av akterna – kan studeras på EUR-Lex webbsida på följande adress:

http://eur-lex.europa.eu/sv/index.htm