ISSN 1725-2504

Europeiska unionens

officiella tidning

C 285E

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

49 årgången
22 november 2006


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

I   (Meddelanden)

 

EUROPAPARLAMENTET

 

SESSIONEN 2005–2006

 

Onsdag 30 november 2005

2006/C 285E/1

PROTOKOLL

1

SAMMANTRÄDETS GÅNG

Återupptagande av sessionen

Justering av protokollet från föregående sammanträde

Uttalanden av talmannen

Utskottens och delegationernas sammansättning

Beslut om vissa dokument

Anslagsöverföringar

Inkomna dokument

Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner

Föredragningslista

Förberedelser inför Världshandelsorganisationens ministerkonferens (debatt)

Mänskliga rättigheter i Kambodja, Laos och Vietnam (debatt)

Olympisk fred – Utveckling och idrott (debatt)

Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt

Aviär influensa * – Utgifter inom veterinärområdet * (debatt)

Aviär influensa * – Utgifter inom veterinärområdet * (fortsättning på debatten)

Patent på läkemedel avsedda för länder med folkhälsoproblem ***I (debatt)

Godkännande av Europeiska kommissionen (debatt)

Införande av straffrättsliga påföljder vid överträdelser av gemenskapsrätten (debatt)

Konkurrensreglernas tillämpning på sjötransporter (debatt)

Elektronisk kommunikation (debatt)

Föredragningslista för nästa sammanträde

Avslutande av sammanträdet

NÄRVAROLISTA

12

 

Torsdag 1 december 2005

2006/C 285E/2

PROTOKOLL

14

SAMMANTRÄDETS GÅNG

Öppnande av sammanträdet

Inkomna dokument

Ändring av det gemensamma systemet för mervärdesskatt avseende perioder för skattesatsernas tillämpning * – Återbetalning av mervärdesskatt till personer etablerade i en annan medlemsstat * – Reducerade mervärdesskattesatser på arbetsintensiva tjänster (debatt)

Utvecklingen i Slovakien beträffande polismaktens situation (debatt)

Justering av protokollet från föregående sammanträde

Omröstning

Finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete och ekonomiskt samarbete ***I (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Avtal mellan EG och Sydafrika *** (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Euroregionerna (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Begäran om fastställelse av Andrzej Pęczaks parlamentariska immunitet (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Begäran om fastställelse av Giovanni Claudio Favas parlamentariska immunitet (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Förslag till ändringsbudget nr 6/2005 (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Förslag till ändringsbudget nr 6/2005 (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Budgetdisciplin och budgetförfarande (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Patent på läkemedel avsedda för länder med folkhälsoproblem ***I (omröstning)

Aviär influensa * (omröstning)

Utgifter inom veterinärområdet * (omröstning)

Utvigdning av euroområdet * (omröstning)

Ändring av det gemensamma systemet för mervärdesskatt avseende perioder för skattesatsernas tillämpning * (omröstning)

Återbetalning av mervärdesskatt till personer etablerade i en annan medlemsstat * (omröstning)

EU:s tillsynsmyndigheter (omröstning)

Förberedelser inför Världshandelsorganisationens ministerkonferens (omröstning)

Mänskliga rättigheter i Kambodja, Laos och Vietnam (omröstning)

Olympisk fred (omröstning)

Utveckling och idrott (omröstning)

Godkännande av Europeiska kommissionen (omröstning)

Konkurrensreglernas tillämpning på sjötransporter

Elektronisk kommunikation (omröstning)

Reducerade mervärdesskattesatser på arbetsintensiva tjänster (omröstning)

Röstförklaringar

Rättelser till avgivna röster

Utskottens sammansättning

Valprövning

Parlamentets sammansättning

Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden

Datum för nästa sammanträdesperiod

Avbrytande av sessionen

NÄRVAROLISTA

25

BILAGA I

27

BILAGA II

37

ANTAGNA TEXTER

71

P6_TA(2005)0447Avtal mellan EG och Sydafrika ***Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets beslut om ingående av ett tillläggsprotokoll till avtalet om handel, utveckling och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Sydafrika, å andra sidan, med anledning av Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till Europeiska unionen (KOM(2005)0372 – C6-0350/2005 – 2005/0152(AVC))

71

P6_TA(2005)0448EuroregionerEuropaparlamentets resolution om Euroregionernas roll i utvecklingen av regionalpolitiken (2004/2257(INI))

71

P6_TA(2005)0449Begäran om fastställelse av Andrzej Pęczaks parlamentariska immunitetEuropaparlamentets beslut om begäran om fastställelse av den före detta ledamoten av Europaparlamentet Andrzej Pęczaks immunitet och privilegier (2005/2128(IMM))

74

P6_TA(2005)0450Begäran om fastställelse av Giovanni Claudio Favas parlamentariska immunitetEuropaparlamentets beslut om begäran om fastställelse av Giovanni Claudio Favas immunitet och privilegier (2005/2174(IMM))

75

P6_TA(2005)0451Förslag till ändringsbudget nr 6/2005 (Ändringsförslag)Förslag till Europeiska gemenskapernas ändringsbudget nr 6/2005 för budgetåret 2005 – Avsnitt IV – Domstolen – Inrättande av personaldomstolen, ändrat av rådet (C6-0404/2005 – 2005/2159(BUD))

75

P6_TA(2005)0452Förslag till ändringsbudget nr 6/2005Europaparlamentets resolution om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 6/2005 för budgetåret 2005, avsnitt IV – Domstolen – Inrättande av Europeiska unionens personaldomstol, ändrat av rådet (C6-0404/2005 – 2055/2159(BUD))

76

P6_TA(2005)0453BudgetdisciplinEuropaparlamentets resolution om det interinstitutionella avtalet om budgetdisciplin och förbättring av budgetförfarandet (2005/2237(INI))

77

P6_TA(2005)0454Tvångslicensiering av läkemedelspatent ***IEuropaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om tvångslicensiering av patent för tillverkning av läkemedelsprodukter för export till länder med folkhälsoproblem (KOM(2004)0737 – C6-0168/2004 – 2004/0258(COD))

79

P6_TC1-COD(2004)0258Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 1 december 2005 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr .../2006 om tvångslicensiering av patent för tillverkning av läkemedelsprodukter för export till länder med folkhälsoproblem

79

P6_TA(2005)0455Aviär influensa *Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets direktiv om gemenskapsåtgärder för bekämpning av aviär influensa (KOM(2005)0171 – C6-0195/2005 – 2005/0062(CNS))

89

P6_TA(2005)0456Utgifter inom veterinärområdet *Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets beslut om ändring av rådets beslut 90/424/EEG om utgifter inom veterinärområdet (KOM(2005)0171 – C6-0196/2005 – 2005/0063 (CNS))

115

P6_TA(2005)0457Utvigdning av euroområdet *Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 974/98 om införande av euron (KOM(2005)0357 – C6-0374/2005 – 2005/0145 (CNS))

118

P6_TA(2005)0458Ändring av det gemensamma systemet för mervärdesskatt avseende perioder för skattesatsernas tillämpning *Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets direktiv om ändring, med avseende på tillämpningsperioden för miniminivån på normalskattesatsen, av direktiv 77/388/EEG angående det gemensamma systemet för mervärdesskatt (KOM(2005)0136 – C6-0113/2005 – 2005/0051(CNS))

121

P6_TA(2005)0459Återbetalning av mervärdesskatt till personer etablerade i en annan medlemsstat *Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets direktiv om fastställande av närmare regler för återbetalning enligt direktiv 77/388/EEG av mervärdesskatt till beskattningsbara personer som inte är etablerade inom landets territorium men etablerade i en annan medlemsstat (KOM(2004)0728 – C6-0251/2005 – 2005/0807(CNS))

122

P6_TA(2005)0460EU:s tillsynsmyndigheterEuropaparlamentets resolution om kommissionens förslag till interinstitutionellt avtal om fastställande av ramvillkor för EU:s tillsynsmyndigheter

123

P6_TA(2005)0461Förberedelse inför WTO:s konferensEuropaparlamentets resolution om förberedelserna inför WTO:s sjätte ministerkonferens i Hongkong

126

P6_TA(2005)0462Mänskliga rättigheterEuropaparlamentets resolution om situationen för de mänskliga rättigheterna i Kambodja, Laos och Vietnam

129

P6_TA(2005)0463Olympisk fredEuropaparlamentets resolution om den olympiska freden under vinter-OS i Turin 2006

133

P6_TA(2005)0464Utveckling och sportEuropaparlamentets resolution om utveckling och sport

135

P6_TA(2005)0465Godkännande av kommissionenEuropaparlamentets resolution om riktlinjer för godkännande av Europeiska kommissionen (2005/2024(INI))

137

P6_TA(2005)0466Konkurrensreglernas tillämpning på sjötransporterEuropaparlamentets resolution om tillämpningen av EG:s konkurrensregler på sjötransporter (2005/2033(INI))

139

P6_TA(2005)0467Elektronisk kommunikationEuropaparlamentets resolution om EU:s lagstiftning och marknader på området för elektronisk kommunikation 2004 (2005/2052(INI))

143

P6_TA(2005)0468Reducerade mervärdesskattesatser på arbetsintensiva tjänsterEuropaparlamentets resolution om att direktiv 1999/85/EG om reducerade mervärdesskattesatser på arbetsintensiva tjänster upphör att gälla

149

SV

 


I (Meddelanden)

EUROPAPARLAMENTET

SESSIONEN 2005–2006

Onsdag 30 november 2005

22.11.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

CE 285/1


PROTOKOLL

(2006/C 285 E/01)

SAMMANTRÄDETS GÅNG

ORDFÖRANDESKAP: Josep BORRELL FONTELLES

Talman

1.   Återupptagande av sessionen

Sammanträdet öppnades kl. 15.05.

2.   Justering av protokollet från föregående sammanträde

Umberto Pirilli hade låtit meddela att han hade varit närvarande under sammanträdet den 17.11.2005 men att hans namn inte förekom på närvarolistan.

*

* *

Rättelser till avgivna röster som lämnats in för sent (mer än två veckor efter omröstningen) och som inte kan beaktas i det slutgiltiga protokollet:

Sammanträdesdatum: 26.10.2005

Resolutionsförslag RC-B6-0551/2005:

Biotekniska uppfinningar - skäl M

nej: Nathalie Griesbeck

Sammanträdesdatum: 27.10.2005

Förslag till allmän budget för 2006

ändringsförslag 460, andra delen

ja: Lars Wohlin

*

* *

Protokollet från föregående sammanträde justerades.

3.   Uttalanden av talmannen

Talmannen gjorde ett uttalande om kidnappningarna i Irak, bland annat de nyligen inträffade kidnappningarna av två EU-medborgare. Han uttryckte sin åsikt att Europaparlamentet borde delta aktivt i informationskampanjen för deras frisläppande.

Talmannen gjorde även ett uttalande där han påminde om världsaidsdagen, som skulle infalla följande dag, och underströk att Europaparlamentet måste engagera sig i denna fråga, särskilt för att medvetandegöra de europeiska medborgarna om att pandemin inte upphört att sprida sig.

4.   Utskottens och delegationernas sammansättning

På begäran av PPE-DE-gruppen godkände parlamentet följande utnämning:

Delegationen för förbindelserna med Kanada: Iles Braghetto.

5.   Beslut om vissa dokument

Tillstånd att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 45 i arbetsordningen)

utskottet BUDG:

Om det interinstitutionella avtalet om budgetdisciplin och förbättring av udgetförfarandet (2005/2237(INI))

(rådgivande utskott: AFCO)

6.   Anslagsöverföringar

Budgetutskottet hade behandlat Europeiska kommissionens förslag till anslagsöverföring DEC 34/2005 (C6-0308/2005 - SEK(2005)1188).

Utskottet hade beslutat att i enlighet med artikel 24.3 i budgetförordningen av den 25 juni 2002 tillstyrka överföringen i sin helhet.

*

* *

Budgetutskottet hade behandlat Europeiska kommissionens förslag till anslagsöverföring DEC 38/2005 (C6-0325/2005 - SEK(2005)1274).

Efter att ha tagit del av rådets yttrande hade utskottet beslutat att i enlighet med artikel 24.3 i budgetförordningen av den 25 juni 2002 tillstyrka överföringen i sin helhet.

*

* *

Budgetutskottet hade behandlat Europeiska kommissionens förslag till anslagsöverföring DEC 39/2005 (C6-0325/2005 - SEK(2005)1274).

Efter att ha tagit del av rådets yttrande hade utskottet beslutat att i enlighet med artikel 24.3 i budgetförordningen av den 25 juni 2002 tillstyrka överföringen i sin helhet.

*

* *

Budgetutskottet hade behandlat Europeiska kommissionens förslag till anslagsöverföring DEC 45/2005 (C6-0370/2005 - SEK(2005)1360).

Utskottet hade beslutat att i enlighet med artikel 24.2 i budgetförordningen av den 25 juni 2002 tillstyrka överföringen i sin helhet under förutsättning att av den rättsliga grunden godtogs.

7.   Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1)

från rådet och kommissionen

Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av det särskilda programmet ”Kamp mot våld (Daphne)” för perioden 2007-2013, som en del av det allmänna programmet ”Grundläggande rättigheter och rättvisa” (KOM(2005)0122 [05] - C6-0388/2005 - 2005/0037A(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott: FEMM

 

rådgivande utskott: BUDG, LIBE

Förslag till anslagsöverföring DEC 61/2005 - Avsnitt III - Kommissionen (SEK(2005)1411 - C6-0400/2005 - 2005/2235(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott: BUDG

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om läkemedel för avancerad terapi och om ändring av direktiv 2001/83/EG och förordning (EG) nr 726/2004 (KOM(2005)0567 - C6-0401/ 2005 - 2005/0227(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott: ENVI

 

rådgivande utskott: ITRE, IMCO

Förslag till anslagsöverföring DEC 62/2005 - Avsnitt III - Kommissionen (SEK(2005)1485 - C6-0402/2005 - 2005/2236(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott: BUDG

Förslag till ändringsbudget nr 6 för budgetåret 2005 - allmän inkomst- och utgiftsberäkning - Avsnitt IV - Domstolen (N6-0028/2005 - C6-0404/2005 - 2005/2159(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott: BUDG

 

rådgivande utskott: JURI

Förslag till rådets förordning (EG) om ändring av förordning (EG) nr 533/2004 (KOM(2005)0563 - C6-0406/2005 - 2005/0226(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott: AFET

2)

från parlamentets utskott

2.1)

betänkanden:

* Betänkande om förslaget till rådets direktiv om ändring, med avseende på tillämpningsperioden för miniminivån på normalskattesatsen, av direktiv 77/388/EEG angående det gemensamma systemet för mervärdesskatt (KOM(2005)0136 - C6-0113/2005 - 2005/0051(CNS)) -Utskottet för ekonomi och valutafrågor

Föredragande: Becsey Zsolt László (A6-0323/2005).

* Betänkande om förslaget till rådets direktiv om fastställande av närmare regler för återbetalning enligt direktiv 77/388/EEG av mervärdesskatt till beskattningsbara personer som inte är etablerade inom landets territorium men etablerade i en annan medlemsstat (KOM(2004)0728 [03] - C6-0251/2005 - 2005/0807(CNS)) - Utskottet för ekonomi och valutafrågor

Föredragande: Becsey Zsolt László (A6-0324/2005).

* Betänkande om förslaget till rådets beslut om ändring av rådets beslut 90/424/EEG om utgifter inom veterinärområdet (KOM(2005)0171 [02] - C6-0196/2005 - 2005/0063(CNS)) - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

Föredragande: Figueiredo Ilda (A6-0326/2005).

* Betänkande om förslaget till rådets direktiv om gemenskapsåtgärder för bekämpning av aviär influensa (KOM(2005)0171 [01] - C6-0195/2005 - 2005/0062(CNS)) - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

Föredragande: Parish Neil (A6-0327/2005).

*** Rekommendation om förslaget till rådets beslut om ingående av ett tilläggsprotokoll till avtalet om handel, utveckling och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Sydafrika, å andra sidan, med anledning av Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till Europeiska unionen (12075/2005 - C6-0350/2005 - 2005/0152(AVC)) - Utskottet för utveckling

Föredragande: Martínez Martínez Miguel Angel (A6-0328/2005).

* Betänkande om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 974/98 om införande av euron (KOM(2005)0357 - C6-0374/2005 - 2005/0145(CNS)) - Utskottet för ekonomi och valutafrågor

Föredragande: Rosati Dariusz (A6-0329/2005).

Betänkande om begäran om fastställelse av den före detta ledamoten av Europaparlamentet Andrzej Pęczaks immunitet och privilegier (2005/2128(IMM)) - Utskottet för rättsliga frågor

Föredragande: Berger Maria (A6-0330/2005).

Betänkande om begäran om fastställelse av Giovanni Claudio Favas immunitet och privilegier (2005/2174(IMM)) - Utskottet för rättsliga frågor

Föredragande: Lehne Klaus-Heiner (A6-0331/2005).

Betänkande om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 6/2005 för budgetåret 2005 - Avsnitt IV - Domstolen - Inrättande av Europeiska unionens personaldomstol, ändrat av rådet (N6-0028/2005 - C6-0404/2005 - 2005/2159(BUD)) (A6-0336/2005).

Betänkande om det interinstitutionella avtalet om budgetdisciplin och förbättring av budgetförfarandet (B6-0615/2005 - 2005/2237(INI)) - Budgetutskottet

Föredragande: Böge Reimer (A6-0356/2005).

2.2)

andrabehandlingsrekommendationer:

*** II Andrabehandlingsrekommendation om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om genomförande av Internationella säkerhetsorganisationskoden i gemenskapen och upphävande av rådets förordning (EG) nr 3051/95 (06919/1/2005 - C6-0269/2005 - 2003/0291(COD)) - Utskottet för transport och turism

Föredragande: Costa Paolo (A6-0325/2005).

3)

från ledamöterna

3.1)

muntliga frågor (artikel 108 i arbetsordningen):

(O-0106/2005), Pervenche Berès, för utskottet ECON, till kommissionen: Utlöpande av direktiv 1999/85/EG om reducerad mervärdesskatt på arbetsintensiva tjänster (B6-0342/2005)

3.2)

resolutionsförslag (artikel 113 i arbetsordningen)

Garriga Polledo Salvador - Förslag till resolution om flexibilitet vid fastställandet av pensionsåldern (B6-0614/2005).

hänvisat till

ansvarigt utskott: EMPL

Cirino Pomicino Paolo, Lombardo Raffaele - Förslag till resolution om en nystart för den europeiska konstitutionsprocessen (B6-0617/2005).

hänvisat till

ansvarigt utskott: AFCO

3.3)

förslag till rekommendation (artikel 114 i arbetsordningen)

Kudrycka Barbara, för PPE-DE-gruppen - Förslag till rekommendation till rådet om kampen mot människohandel - en integrerad strategi och förslag till handlingsplan (B6-0613/2005).

hänvisat till

ansvarigt utskott: LIBE

 

rådgivande utskott: FEMM

3.4)

förslag till ändring av arbetsordningen (artikel 202 i arbetsordningen)

Corbett Richard - Förslag till ändring om att ändra artikel 158 i arbetsordningen (B6-0616/ 2005).

hänvisat till

ansvarigt utskott: AFCO

3.5)

skriftliga förklaringar införda i registret (artikel 116 i arbetsordningen)

Bruno Gollnisch, Andreas Mölzer och Luca Romagnoli, om brister när det gäller demokrati och lika behandling av de politiska partierna i Bulgarien (67/2005),

Marie Panayotopoulos-Cassiotou, José Ribeiro e Castro, Kathy Sinnott, Nathalie Griesbeck och Konrad Szymański, om den nya informationstekniken och dess påverkan på barn (68/2005),

Emine Bozkurt, Claude Moraes, Christopher Heaton-Harris, Cem Özdemir och Alexander Nuno Alvaro, om att ta itu med rasism inom fotbollen (69/2005),

Roberta Angelilli, Cristiana Muscardini, Romano Maria La Russa, Alessandro Foglietta och Sergio Berlato, om nödvändigheten av att införa krav på sociala klausuler och miljöklausuler vid WTO-förhandlingarna i Hong Kong (70/2005).

8.   Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner

Kommissionens meddelande om de åtgärder som kommissionen vidtagit till följd av ståndpunkter och resolutioner som antagits av parlamentet under sammanträdesperioderna september I och II 2005 hade delats ut.

9.   Föredragningslista

Talmannen meddelade att arbetsplanen hade fastställts (punkt 16 i protokollet av den 17.11.2005) och att en rättelse till föredragningslistan (PE 364.133/OJ/COR) hade delats ut, till vilken följande ändringar har föreslagits:

torsdag

begäran från 37 ledamöter om återvisning till utskott på grundval av artikel 168 i arbetsordningen av Mitchells betänkande (A6-0060/2005 - Finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete och ekonomiskt samarbete) (punkt 68 på föredragningslistan). Omröstning om denna begäran skulle hållas samtidigt som omröstningen om betänkandet.

Parlamentet uttryckte sitt stöd till detta förfarande.

Martin Schulz för PSE-gruppen begärde att ett uttalande från kommissionen om den slovakiska regeringens beslut att på vissa områden åter göra polisen underordnad militären skulle föras upp på föredragningslistan.

Talare: Peter Mandelson (ledamot av kommissionen) uttalade sig om denna begäran och påpekade att vice ordföranden Frattini, med ansvar för dessa frågor, inte kunde delta påföljande dag för att göra ett uttalande, men att han om parlamentet så önskade kunde göra det under en kommande sammanträdesperiod. Monika Beňová, Peter Šťastný och Hannes Swoboda yttrade sig om Peter Mandelsons anförande.

Parlamentet godkände denna begäran med EO (181 ja-röster, 130 nej-röster, 5 nedlagda röster).

Punkten fördes upp på torsdagens föredragningslista.

Talare: Jean-Marie Cavada begärde att debatten om den muntliga frågan O-0085/rev.2 - Införande av straffrättsliga påföljder vid överträdelser av gemenskapsrätten (B6-0336/2005) (punkt 5 i föredragningslistan) skulle följas av inlämnande av resolutionsförslag och att omröstning om den skulle föras upp på föredragningslistan för sammanträdesperioden i januari. (Talmannen noterade denna begäran, som han skulle översända till de politiska gruppernas ordföranden).

Föredragningslistan hade därmed fastställts.

*

* *

Talmannen meddelade att anförandena på en minut skulle äga rum efter den gemensamma debatten om sport (punkterna 52 och 82 på föredragningslistan).

10.   Förberedelser inför Världshandelsorganisationens ministerkonferens (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Världshandelsorganisationens ministerkonferens (Hongkong den 13-18 december 2005)

Ian Pearson (rådets tjänstgörande ordförande) och Peter Mandelson (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Georgios Papastamkos för PPE-DE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Antonios TRAKATELLIS

Vice talman

Talare: Harlem Désir för PSE-gruppen, Johan Van Hecke för ALDE-gruppen, Caroline Lucas för Verts/ALEgruppen, Francis Wurtz för GUE/NGL-gruppen, Kathy Sinnott för IND/DEM-gruppen, Seán Ó Neachtain för UEN-gruppen, James Hugh Allister, grupplös, Zbigniew Zaleski, Erika Mann, Sajjad Karim, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Helmuth Markov, Nigel Farage, Roberta Angelilli, Jan Tadeusz Masiel, Daniel Varela Suanzes-Carpegna och Glenys Kinnock.

ORDFÖRANDESKAP: Dagmar ROTH-BEHRENDT

Vice talman

Talare: Danutė Budreikaitė, Margrete Auken, Jonas Sjöstedt, Bastiaan Belder, Peter Baco, Christofer Fjellner, Stéphane Le Foll, Carl Schlyter, Giuseppe Castiglione, Javier Moreno Sánchez, Béla Glattfelder, Paul Rübig, Albert Jan Maat, Ian Pearson och Peter Mandelson.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 103.2 i arbetsordningen):

Harlem Désir och Erika Mann för PSE-gruppen, om förberedelserna inför WTO:s sjätte ministerkonferens i Hongkong (B6-0619/2005),

Robert Sturdy, Georgios Papastamkos, Joseph Daul, Maria Martens och Paul Rübig för PPE-DE-gruppen, om förberedelserna inför WTO:s sjätte ministerkonferens i Hongkong (B6-0620/2005),

Cristiana Muscardini för UEN-gruppen, om förberedelserna inför WTO:s sjätte ministerkonferens i Hongkong (B6-0621/2005),

Caroline Lucas, Marie-Hélène Aubert, Pierre Jonckheer, Alain Lipietz, Frithjof Schmidt och Friedrich- Wilhelm Graefe zu Baringdorf för Verts/ALE-gruppen, om förberedelserna inför WTO:s sjätte ministerkonferens i Hongkong (B6-0623/2005),

Sajjad Karim för ALDE-gruppen, om förberedelserna inför WTO:s ministerkonferens (B6-0624/2005),

Helmuth Markov, Vittorio Agnoletto, Jacky Henin och Jonas Sjöstedt för GUE/NGL-gruppen, om förberedelserna inför WTO:s sjätte ministerkonferens i Hongkong (B6-0628/2005).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.16 i protokollet av den 1.12.2005.

11.   Mänskliga rättigheter i Kambodja, Laos och Vietnam (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Mänskliga rättigheter i Kambodja, Laos och Vietnam

Ian Pearson (rådets tjänstgörande ordförande) och Ján Figeľ (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Charles Tannock för PPE-DE-gruppen, María Elena Valenciano Martínez-Orozco för PSE-gruppen, Jules Maaten för ALDE-gruppen, Raül Romeva i Rueda för Verts/ALE-gruppen, Ryszard Czarnecki, grupplös, och Simon Coveney.

ORDFÖRANDESKAP: Sylvia-Yvonne KAUFMANN

Vice talman

Talare: Glyn Ford, James Hugh Allister, Antonio Tajani, Eluned Morgan, Ursula Stenzel, Eija-Riitta Korhola, Patrick Gaubert, Ian Pearson och Ján Figeľ.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 103.2 i arbetsordningen):

Inese Vaidere och Konrad Szymański för UEN-gruppen, om de mänskliga rättigheterna i Kambodja, Laos och Vietnam (B6-0622/2005),

Graham Watson och István Szent-Iványi för ALDE-gruppen, om situationen för de mänskliga rättigheterna i Kambodja, Laos och Vietnam (B6-0625/2005),

Pasqualina Napoletano för PSE-gruppen, om de mänskliga rättigheterna i Kambodja, Laos och Vietnam (B6-0626/2005),

Vittorio Agnoletto och Jonas Sjöstedt för GUE/NGL-gruppen, om situationen för de mänskliga rättigheterna i Kambodja, Laos och Vietnam (B6-0627/2005),

Charles Tannock, Jas Gawronski, Mario Mauro, Antonio Tajani och Marcello Vernola för PPE-DE-gruppen, om situationen i Kambodja, Laos och Vietnam trettio år efter de ”kommunistiska revolutionerna” 1975 (B6-0629/2005),

Hélène Flautre, Monica Frassoni, Raül Romeva i Rueda och Frithjof Schmidt för Verts/ALE-gruppen, om situationen för de mänskliga rättigheterna i Kambodja, Laos och Vietnam (B6-0631/2005).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.17 i protokollet av den 1.12.2005.

12.   Olympisk fred - Utveckling och idrott (debatt)

Muntlig fråga (O-0084/2005) från Nikolaos Sifunakis, för utskottet CULT, till rådet: Olympisk fred (B6-0335/2005)

Muntlig fråga (O-0078/2005) från Maria Martens, för utskottet DEVE, till rådet: Utveckling och idrott (B6-0340/2005)

Muntlig fråga (O-0079/2005) från Maria Martens, för utskottet DEVE, till kommissionen: Utveckling och sport (B6-0341/2005)

Nikolaos Sifunakis och Maria Martens utvecklade de muntliga frågorna.

Ian Pearson (rådets tjänstgörande ordförande) besvarade frågorna.

Talare: Christopher Beazley ställde en kompletterande fråga till rådet.

Ján Figeľ (ledamot av kommissionen) besvarade frågorna.

Talare: Manolis Mavrommatis för PPE-DE-gruppen, Margrietus van den Berg för PSE-gruppen, Hannu Takkula för ALDE-gruppen, Georgios Karatzaferis för IND/DEM-gruppen, Eoin Ryan för UEN-gruppen, Pál Schmitt, Glyn Ford, Jas Gawronski, Maria Badia I Cutchet och Ivo Belet.

ORDFÖRANDESKAP: Edward McMILLAN-SCOTT

Vice talman

Talare: Pier Antonio Panzeri, Vito Bonsignore, Gyula Hegyi, Stavros Lambrinidis, Ján Figeľ och Ian Pearson

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 108.5 i arbetsordningen):

Nikolaos Sifunakis, för utskottet CULT, om den olympiska freden under vinter-OS i Turin 2006 (B6-0618/2005),

Maria Martens, Manolis Mavrommatis för PPE-DE-gruppen, Miguel Angel Martínez Martínez för PSEgruppen, Fiona Hall, Thierry Cornillet, Danutė Budreikaitė för ALDE-gruppen, Margrete Auken för Verts/ALE-gruppen, Ģirts Valdis Kristovskis, Rolandas Pavilionis för UEN-gruppen, Luisa Morgantini, Feleknas Uca och Gabriele Zimmer för GUE/NGL-gruppen, om utveckling och sport (B6-0633/2005).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.18 i protokollet av den 1.12.2005 och punkt 6.19 i protokollet av den 1.12.2005.

13.   Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt

Följande ledamöter höll, i enlighet med artikel 144 i arbetsordningen, ett anförande på en minut för att uppmärksamma parlamentet på frågor av politisk vikt:

Laima Liucija Andrikienė, Hannes Swoboda, Marian Harkin, David Hammerstein Mintz, Roberto Musacchio, Bernard Piotr Wojciechowski, James Hugh Allister, Tunne Kelam, David Martin, Derek Roland Clark, Erna Hennicot-Schoepges, Gyula Hegyi, Sylwester Chruszcz, Eluned Morgan, Marios Matsakis, Bogusław Sonik, Andrzej Tomasz Zapałowski, Proinsias De Rossa, Gerard Batten, Csaba Sándor Tabajdi, Milan Gaľa, Georgios Karatzaferis och Ryszard Czarnecki.

14.   Aviär influensa * - Utgifter inom veterinärområdet * (debatt)

Betänkande om förslaget till rådets direktiv om gemenskapsåtgärder för bekämpning av aviär influensa [KOM(2005)0171 - C6-0195/2005 - 2005/0062(CNS)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling.

Föredragande: Neil Parish (A6-0327/2005)

Betänkande om förslaget till rådets beslut om ändring av rådets beslut 90/424/EEG om utgifter inom veterinärområdet [KOM(2005)0171 - C6-0196/2005 - 2005/0063(CNS)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

Föredragande: Ilda Figueiredo (A6-0326/2005).

Talare: Markos Kyprianou (ledamot av kommissionen).

Neil Parish redogjorde för sitt betänkande (A6-0327/2005).

Ilda Figueiredo redogjorde för sitt betänkande (A6-0326/2005).

Talare: Jan Mulder (föredragande av yttrande från utskottet BUDG) och Robert Sturdy (föredragande av yttrande från utskottet ENVI).

Debatten avbröts i detta skede.

Debatten skulle återupptas kl. 21.00.

(Sammanträdet avbröts kl. 20.15 och återupptogs kl. 21.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Manuel António dos SANTOS

Vice talman

15.   Aviär influensa * - Utgifter inom veterinärområdet * (fortsättning på debatten)

Talare: Albert Jan Maat för PPE-DE-gruppen, Bogdan Golik för PSE-gruppen, Marios Matsakis för ALDEgruppen, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf för Verts/ALE-gruppen, Diamanto Manolakou för GUE/ NGL-gruppen, Brian Crowley för UEN-gruppen, Irena Belohorská, grupplös, Péter Olajos, Phillip Whitehead, Michl Ebner, Thijs Berman, Karsten Friedrich Hoppenstedt och Markos Kyprianou.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.10 i protokollet av den 1.12.2005 och punkt 6.11 i protokollet av den 1.12.2005.

16.   Patent på läkemedel avsedda för länder med folkhälsoproblem ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om tvångslicensiering av patent för tillverkning av läkemedelsprodukter för export till länder med folkhälsoproblem [KOM(2004)0737 - C6-0168/2004 - 2004/0258(COD)] - Utskottet för internationell handel

Föredragande: Johan Van Hecke (A6-0242/2005).

Talare: Charlie McCreevy (ledamot av kommissionen).

Johan Van Hecke redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Kader Arif för PSE-gruppen, Thomas Ulmer (föredragande av yttrande från utskottet ENVI), Maria Martens för PPE-DE-gruppen, Marios Matsakis för ALDE-gruppen, Carl Schlyter för Verts/ALE-gruppen, Helmuth Markov för GUE/NGL-gruppen, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Hans-Peter Mayer och Giuseppe Gargani (föredragande av yttrande från utskottet JURI).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.9 i protokollet av den 1.12.2005.

17.   Godkännande av Europeiska kommissionen (debatt)

Betänkande om riktlinjerna för godkännande av Europeiska kommissionen [2005/2024(INI)] - Utskottet för konstitutionella frågor

Föredragande: Andrew Duff (A6-0179/2005).

Andrew Duff redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Franco Frattini (kommissionens vice ordförande).

Talare: Maria da Assunção Esteves för PPE-DE-gruppen, Richard Corbett för PSE-gruppen, och Sylvia-Yvonne Kaufmann för GUE/NGL-gruppen.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.20 i protokollet av den 1.12.2005.

18.   Införande av straffrättsliga påföljder vid överträdelser av gemenskapsrätten (debatt)

Muntlig fråga (O-0085/2005/rév.2) från Martine Roure, Maria Berger för PSE-gruppen, Kathalijne Maria Buitenweg för Verts/ALE-gruppen, Diana Wallis och Sarah Ludford för ALDE-gruppen, till kommissionen: Införande av straffrättsliga påföljder vid överträdelser av gemenskapsrätten (B6-0336/2005).

Martine Roure och Kathalijne Maria Buitenweg utvecklade den muntliga frågan.

Franco Frattini (kommissionens vice ordförande) besvarade den muntliga frågan.

Talare: Carlos Coelho för PPE-DE-gruppen, Maria Berger för PSE-gruppen, Patrick Louis för IND/DEM-gruppen, Giuseppe Gargani, Gerard Batten, Timothy Kirkhope och Franco Frattini.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

19.   Konkurrensreglernas tillämpning på sjötransporter (debatt)

Betänkande om tillämpningen av EG:s konkurrensregler på sjötransporter [2005/2033(INI)] - Utskottet för transport och turism

Föredragande: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A6-0314/2005).

Talare: Charlie McCreevy (ledamot av kommissionen).

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Georg Jarzembowski för PPE-DE-gruppen, Robert Navarro för PSE-gruppen, Jeanine Hennis-Plasschaert för ALDE-gruppen, Margrete Auken för Verts/ALE-gruppen, Georgios Toussas för GUE/NGL-gruppen, Sylwester Chruszcz för IND/DEM-gruppen, Marta Vincenzi och Charlie McCreevy.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.21 i protokollet av den 1.12.2005.

20.   Elektronisk kommunikation (debatt)

Betänkande om EU:s lagstiftning och marknader på området för elektronisk kommunikation 2004 [2005/2052(INI)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

Föredragande: Patrizia Toia (A6-0305/2005).

Patrizia Toia redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Viviane Reding (ledamot av kommissionen).

Talare: Piia-Noora Kauppi (föredragande av yttrande från utskottet JURI), Lorenzo Cesa för PPE-DE-gruppen, Catherine Trautmann för PSE-gruppen, András Gyürk, Reino Paasilinna och Viviane Reding.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.22 i protokollet av den 1.12.2005.

21.   Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes (”Föredragningslista” PE 364.133/OJJE).

22.   Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 00.05.

Julian Priestley

Generalsekreterare

Pierre Moscovici

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Följande skrev under:

Adamou, Allister, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berman, Bertinotti, Bielan, Blokland, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bonino, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Cesa, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Correia, Costa, Cottigny, Coûteaux, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daul, Degutis, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Di Pietro, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jillian Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fava, Ferber, Fernandes, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Flasarová, Florenz, Foglietta, Fontaine, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Friedrich, Fruteau, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, Langen, Laperrouze, La Russa, Lavarra, Lechner, Le Foll, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Letta, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Locatelli, Lombardo, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscat, Musotto, Mussolini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Obiols i Germà, Öger, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Patrie, Pavilionis, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Poli Bortone, Pomés Ruiz, Portas, Posdorf, Prets, Procacci, Prodi, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Salvini, Samaras, Sánchez Presedo, dos Santos, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stenzel, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Titley, Toia, Tomczak, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wallis, Walter, Henri Weber, Westlund, Whittaker, Wiersma, Wijkman, Wise, Bernard Piotr Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wuermeling, Wurtz, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Observatörer:

Ali Nedzhmi, Arabadjiev Alexander, Athanasiu Alexandru, Bărbuleţiu Tiberiu, Bliznashki Georgi, Buruiană Aprodu Daniela, Christova Christina Velcheva, Corlăţean Titus, Coşea Dumitru Gheorghe Mircea, Creţu Gabriela, Dîncu Vasile, Duca Viorel Senior, Hogea Vlad Gabriel, Husmenova Filiz, Ivanova Iglika, Kazak Tchetin, Kirilov Evgeni, Morţun Alexandru Ioan, Nicolae Şerban, Paparizov Atanas Atanassov, Parvanova Antonyia, Paşcu Ioan Mircea, Podgorean Radu, Popa Nicolae Vlad, Popeangă Petre, Sârbu Daciana Octavia, Severin Adrian, Silaghi Ovidiu Ioan, Sofianski Stefan, Stoyanov Dimitar, Szabó Károly Ferenc, Tîrle Radu, Zgonea Valeriu Ştefan


Torsdag 1 december 2005

22.11.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

CE 285/14


PROTOKOLL

(2006/C 285 E/02)

SAMMANTRÄDETS GÅNG

ORDFÖRANDESKAP: Ingo FRIEDRICH

Vice talman

1.   Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.05.

2.   Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument från rådet och kommissionen:

Utkast till kommissionens förordning (EG, Euratom) om ändring av förordning (EG, Euratom) nr 2342/2002 om genomförandebestämmelser för rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (SEK(2005)1240 - C6-0355/2005 - 2005/0904(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott: CONT

 

rådgivande utskott: BUDG

Förslag till rådets beslut om makroekonomiskt stöd till Georgien (KOM(2005)0571 - C6-0407/2005 - 2005/0224(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott: INTA

 

rådgivande utskott: AFET, BUDG

3.   Ändring av det gemensamma systemet för mervärdesskatt avseende perioder för skattesatsernas tillämpning * - Återbetalning av mervärdesskatt till personer etablerade i en annan medlemsstat * - Reducerade mervärdesskattesatser på arbetsintensiva tjänster (debatt)

Betänkande om förslaget till rådets direktiv om ändring, med avseende på tillämpningsperioden för miniminivån på normalskattesatsen, av direktiv 77/388/EEG angående det gemensamma systemet för mervärdesskatt [KOM(2005)0136 - C6-0113/2005 - 2005/0051(CNS)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor

Föredragande: Zsolt László Becsey (A6-0323/2005).

Betänkande om förslaget till rådets direktiv om fastställande av närmare regler för återbetalning enligt direktiv 77/388/EEG av mervärdesskatt till beskattningsbara personer som inte är etablerade inom landets territorium men etablerade i en annan medlemsstat [KOM(2004)0728 - C6-0251/2005 - 2005/0807(CNS)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor

Föredragande: Zsolt László Becsey (A6-0324/2005).

Muntlig fråga (O-0106/2005) från Pervenche Berès, för utskottet ECON, till kommissionen: Utlöpande av direktiv 1999/85/EG om reducerad mervärdesskatt på arbetsintensiva tjänster (B6-0342/2005).

Zsolt László Becsey redogjorde för sina betänkanden.

Pervenche Berès utvecklade den muntliga frågan.

Talare: László Kovács (ledamot av kommissionen).

Talare: Marianne Thyssen för PPE-DE-gruppen, Ieke van den Burg för PSE-gruppen, Margarita Starkevičiūtė för ALDE-gruppen, Ian Hudghton för Verts/ALE-gruppen, Diamanto Manolakou för GUE/NGL-gruppen, John Whittaker för IND/DEM-gruppen, Hans-Peter Martin, grupplös, Othmar Karas, Dariusz Rosati, Wolf Klinz, Marie Anne Isler Béguin, Patrick Louis och José Manuel García-Margallo y Marfil.

ORDFÖRANDESKAP: Janusz ONYSZKIEWICZ

Vice talman

Talare: Joseph Muscat, Paolo Costa, Astrid Lulling, Richard Howitt, Avril Doyle och László Kovács.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 108.5 i arbetsordningen):

Alexander Radwan för PPE-DE-gruppen, Ieke van den Burg för PSE-gruppen, Wolf Klinz för ALDE-gruppen, Ian Hudghton för Verts/ALE-gruppen, Sahra Wagenknecht för GUE/NGL-gruppen, Eoin Ryan och Guntars Krasts för UEN-gruppen, om att direktiv 1999/85/EG om reducerade mervärdesskattesatser på arbetsintensiva tjänster löper ut (B6-0630/2005).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.13 i protokollet av den 1.12.2005, punkt 6.14 i protokollet av den 1.12.2005 och punkt 6.23 i protokollet av den 1.12.2005.

4.   Utvecklingen i Slovakien beträffande polismaktens situation (debatt)

Uttalande av kommissionen: Utvecklingen i Slovakien beträffande polismaktens situation

László Kovács (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Ján Hudacký för PPE-DE-gruppen, Monika Beňová för PSE-gruppen, Angelika Beer för Verts/ALEgruppen, Tobias Pflüger för GUE/NGL-gruppen, Sergej Kozlík, grupplös, Anna Záborská, Poul Nyrup Rasmussen, László Kovács och Poul Nyrup Rasmussen, som yttrade sig om sitt tidigare anförande.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

(Sammanträdet avbröts kl. 10.40, i avvaktan på omröstningen, och återupptogs kl. 11.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Pierre MOSCOVICI

Vice talman

5.   Justering av protokollet från föregående sammanträde

Phillip Whitehead hade låtit meddela att han hade varit närvarande men att hans namn inte förekom på närvarolistan.

Protokollet från föregående sammanträde justerades.

6.   Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

6.1   Finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete och ekonomiskt samarbete ***I (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av ett finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete och ekonomiskt samarbete [KOM(2004)0629 - C6-0128/2004 - 2004/0220(COD)] - Utskottet för utveckling

Föredragande: Gay Mitchell (A6-0060/2005).

(Omröstningsresultat: se bilagan ”Omröstningsresultat”, punkt 1.)

Talare: Gay Mitchell (föredragande) som först yttrade sig på grundval av artikel 131.4 i arbetsordningen och sedan, på grundval av artikel 168 i arbetsordningen, begärde att betänkandet skulle återförvisas till utskottet samt Hannes Swoboda, som stödde denna begäran.

Parlamentet godkände denna begäran.

Frågan återförvisades därmed till det behöriga utskottet.

6.2   Avtal mellan EG och Sydafrika *** (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om förslaget till rådets beslut om ingående av ett tilläggsprotokoll till avtalet om handel, utveckling och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Sydafrika, å andra sidan, med anledning av Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till Europeiska unionen [KOM(2005)0372 - C6-0350/2005 - 2005/0152(AVC)] - Utskottet för utveckling

Föredragande: Miguel Angel Martínez Martínez (A6-0328/2005).

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: se bilagan ”Omröstningsresultat”, punkt 2.)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2005)0447)

Parlamentet gav härmed sitt samtycke.

6.3   Euroregionerna (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om Euroregionernas roll i utvecklingen av regionalpolitiken [2004/2257(INI)] - Utskottet för regional utveckling

Föredragande: Kyriacos Triantaphyllides (A6-0311/2005).

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: se bilagan ”Omröstningsresultat”, punkt 3.)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2005)0448)

6.4   Begäran om fastställelse av Andrzej Pęczaks parlamentariska immunitet (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om begäran om fastställelse av förre Europaparlamentsledamoten Andrzej Pęczaks parlamentariska immunitet [2005/2128(IMM)] - Utskottet för rättsliga frågor

Föredragande: Maria Berger (A6-0330/2005).

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: se bilagan ”Omröstningsresultat”, punkt 4.)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2005)0449)

6.5   Begäran om fastställelse av Giovanni Claudio Favas parlamentariska immunitet (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om begäran om fastställelse av Giovanni Claudio Favas parlamentariska immunitet [2005/2174 (IMM)] - Utskottet för rättsliga frågor

Föredragande: Klaus-Heiner Lehne (A6-0331/2005).

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: se bilagan ”Omröstningsresultat”, punkt 5.)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2005)0450)

6.6   Förslag till ändringsbudget nr 6/2005 (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 6/2005: Avsnitt IV - domstolen, inrättande av Europeiska unionens personaldomstol, såsom ändrat av rådet (C6-0404/2005 - 2005/2159(BUD))

(Kvalificerad majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: se bilagan ”Omröstningsresultat”, punkt 6.)

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2005)0451)

6.7   Förslag till ändringsbudget nr 6/2005 (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 6/2005: Avsnitt IV - domstolen, inrättande av Europeiska unionens personaldomstol [13784/2005 - C6-0404/2005 - 2005/2159(BUD)] - Budgetutskottet

Föredragande: Anne E. Jensen (A6-0336/2005).

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: se bilagan ”Omröstningsresultat”, punkt 7.)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2005)0452)

6.8   Budgetdisciplin och budgetförfarande (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om det interinstitutionella avtalet om budgetdisciplin och förbättring av budgetförfarandet [2005/2237(INI)] - Budgetutskottet

Föredragande: Reimer Böge (A6-0356/2005).

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: se bilagan ”Omröstningsresultat”, punkt 8.)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2005)0453)

6.9   Patent på läkemedel avsedda för länder med folkhälsoproblem ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om tvångslicensiering av patent för tillverkning av läkemedelsprodukter för export till länder med folkhälsoproblem [KOM(2004)0737 - C6-0168/2004 - 2004/0258(COD)] - Utskottet för internationell handel

Föredragande: Johan Van Hecke (A6-0242/2005).

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: se bilagan ”Omröstningsresultat”, punkt 9.)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P6_TA(2005)0454)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P6_TA(2005)0454)

Inlägg om omröstningen:

Johan Van Hecke (föredragande) om ändringsförslagen.

6.10   Aviär influensa * (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets direktiv om gemenskapsåtgärder för bekämpning av aviär influensa [KOM(2005)0171 - C6-0195/2005 - 2005/0062(CNS)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

Föredragande: Neil Parish (A6-0327/2005).

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: se bilagan ”Omröstningsresultat”, punkt 10.)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P6_TA(2005)0455)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P6_TA(2005)0455)

Inlägg om omröstningen:

Neil Parish (föredragande) lade fram ett muntligt ändringsförslag om att lägga till ett nytt skäl 11 b, vilket beaktades.

6.11   Utgifter inom veterinärområdet * (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets beslut om ändring av rådets beslut 90/424/EEG om utgifter inom veterinärområdet [KOM(2005)0171 - C6-0196/2005 - 2005/0063(CNS)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

Föredragande: Ilda Figueiredo (A6-0326/2005).

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: se bilagan ”Omröstningsresultat”, punkt 11.)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P6_TA(2005)0456)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P6_TA(2005)0456)

6.12   Utvigdning av euroområdet * (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 974/98 om införande av euron [KOM(2005)0357 - C6-0374/2005 - 2005/0145(CNS)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor

Föredragande: Dariusz Rosati (A6-0329/2005).

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: se bilagan ”Omröstningsresultat”, punkt 12.)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P6_TA(2005)0457)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P6_TA(2005)0457)

6.13   Ändring av det gemensamma systemet för mervärdesskatt avseende perioder för skattesatsernas tillämpning * (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets direktiv om ändring, med avseende på tillämpningsperioden för miniminivån på normalskattesatsen, av direktiv 77/388/EEG angående det gemensamma systemet för mervärdesskatt [KOM(2005)0136 - C6-0113/2005 - 2005/0051(CNS)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor

Föredragande: Zsolt László Becsey (A6-0323/2005).

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: se bilagan ”Omröstningsresultat”, punkt 13.)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P6_TA(2005)0458)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P6_TA(2005)0458)

6.14   Återbetalning av mervärdesskatt till personer etablerade i en annan medlemsstat * (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets direktiv om fastställande av närmare regler för återbetalning enligt direktiv 77/388/EEG av mervärdesskatt till beskattningsbara personer som inte är etablerade inom landets territorium men etablerade i en annan medlemsstat [KOM(2004)0728 - C6-0251/2005 - 2005/0807(CNS)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor

Föredragande: Zsolt László Becsey (A6-0324/2005).

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: se bilagan ”Omröstningsresultat”, punkt 14.)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P6_TA(2005)0459)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P6_TA(2005)0459)

6.15   EU:s tillsynsmyndigheter (omröstning)

Debatten hölls den 15.11.2005 (punkt 15 i protokollet av den 15.11.2005).

Resolutionsförslag B6-0634/2005

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: se bilagan ”Omröstningsresultat”, punkt 15.)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P6_TA(2005)0460)

Inlägg om omröstningen:

Jo Leinen, ordförande för utskottet AFCO, lade fram ett muntligt ändringsförslag till punkt 4 f, vilket beaktades.

6.16   Förberedelser inför Världshandelsorganisationens ministerkonferens (omröstning)

Resolutionsförslag B6-0619/2005, B6-0620/2005, B6-0621/2005, B6-0623/2005, B6-0624/2005 och B6-0628/2005

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: se bilagan ”Omröstningsresultat”, punkt 16.)

RESOLUTIONSFÖRSLAG RC-B6-0619/2005

(ersätter B6-0619/2005, B6-0620/2005, B6-0621/2005 och B6-0624/2005):

inlämnat av följande ledamöter:

Robert Sturdy och Georgios Papastamkos för PPE-DE-gruppen,

Harlem Désir och Erika Mann för PSE-gruppen,

Johan Van Hecke och Jorgo Chatzimarkakis för ALDE-gruppen,

Cristiana Muscardini för UEN-gruppen.

Antogs (P6_TA(2005)0461)

Inlägg om omröstningen:

Harlem Désir påpekade ett fel i punkt 13 i den franska versionen; den engelska versionen skulle följas,

Robert Sturdy lade fram ett muntligt ändringsförslag till punkt 19,

Harlem Désir yttrade sig om det muntliga ändringsförslaget.

Talmannen konstaterade att det muntliga ändringsförslaget inte kunde beaktas, eftersom minst 37 ledamöter motsatte sig detta. Det införlivades således inte.

(Resolutionsförslagen B6-0623/2005 och B6-0628/2005 bortföll.)

6.17   Mänskliga rättigheter i Kambodja, Laos och Vietnam (omröstning)

Resolutionsförslag B6-0622/2005, B6-0625/2005, B6-0626/2005, B6-0627/2005, B6-0629/2005 och B6-0631/2005

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: se bilagan ”Omröstningsresultat”, punkt 17.)

RESOLUTIONSFÖRSLAG RC-B6-0622/2005

(ersätter B6-0622/2005, B6-0625/2005, B6-0626/2005, B6-0627/2005, B6-0629/2005 och B6-0631/2005):

inlämnat av följande ledamöter:

Charles Tannock, Antonio Tajani, Mario Mauro och Jas Gawronski för PPE-DE-gruppen,

Pasqualina Napoletano, Bernard Poignant och María Elena Valenciano Martínez-Orozco för PSE-gruppen,

Graham Watson, István Szent-Iványi, Marco Pannella och Jules Maaten för ALDE-gruppen,

Hélène Flautre, Monica Frassoni, Raül Romeva i Rueda och Frithjof Schmidt för Verts/ALE-gruppen,

Vittorio Agnoletto och Jonas Sjöstedt för GUE/NGL-gruppen,

Konrad Szymański och Inese Vaidere för UEN-gruppen.

Antogs (P6_TA(2005)0462)

Inlägg om omröstningen:

Charles Tannock lade fram ett muntligt ändringsförslag till punkt 5, andra strecksatsen, vilket beaktades.

6.18   Olympisk fred (omröstning)

Resolutionsförslag B6-0618/2005

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: se bilagan ”Omröstningsresultat”, punkt 18.)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P6_TA(2005)0463)

6.19   Utveckling och idrott (omröstning)

Resolutionsförslag B6-0633/2005

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: se bilagan ”Omröstningsresultat”, punkt 19.)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P6_TA(2005)0464)

Inlägg om omröstningen:

Jana Hybášková lade fram ett muntligt ändringsförslag till punkt 10, vilket beaktades.

6.20   Godkännande av Europeiska kommissionen (omröstning)

Betänkande om riktlinjerna för godkännande av Europeiska kommissionen [2005/2024(INI)] - Utskottet för konstitutionella frågor

Föredragande: Andrew Duff (A6-0179/2005).

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: se bilagan ”Omröstningsresultat”, punkt 20.)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P6_TA(2005)0465)

6.21   Konkurrensreglernas tillämpning på sjötransporter

Betänkande om tillämpningen av EG:s konkurrensregler på sjötransporter [2005/2033(INI)] - Utskottet för transport och turism

Föredragande: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A6-0314/2005).

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: se bilagan ”Omröstningsresultat”, punkt 21.)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P6_TA(2005)0466)

6.22   Elektronisk kommunikation (omröstning)

Betänkande om EU:s lagstiftning och marknader på området för elektronisk kommunikation 2004 [2005/ 2052(INI)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

Föredragande: Patrizia Toia (A6-0305/2005).

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: se bilagan ”Omröstningsresultat”, punkt 22.)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P6_TA(2005)0467)

6.23   Reducerade mervärdesskattesatser på arbetsintensiva tjänster (omröstning)

Resolutionsförslag B6-0630/2005

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: se bilagan ”Omröstningsresultat”, punkt 23.)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P6_TA(2005)0468)

7.   Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingivits i enlighet med artikel 163.3 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Kyriacos Triantaphyllides - A6-0311/2005

Zita Pleštinská

Förberedelser inför Världshandelsorganisationens ministerkonferens - RC-B6-0619/2005

Mairead McGuinness

Olympisk fred - B6-0618/2005

Mario Borghezio

Betänkande Andrew Duff - A6-0179/2005

Frank Vanhecke, Philip Claeys.

8.   Rättelser till avgivna röster

Rättelserna till avgivna röster återfinns på webbplatsen ”Séance en direct”, ”Results of votes (roll-call votes)/ Résultats des votes (appels nominaux)” samt i den tryckta versionen av bilaga II ”Resultat av omröstningarna med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på Europarl uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Ledamöter som meddelat att de inte deltagit i omröstningen:

Karl-Heinz Florenz hade närvarat men hade inte deltagit i samtliga omröstningar.

9.   Utskottens sammansättning

På begäran av PPE-DE-gruppen godkände parlamentet följande utnämning:

utskottet CONT: Béla Glattfelder i stället för István Pálfi.

På begäran av UEN-gruppen godkände parlamentet följande utnämning:

utskottet AFET: Michał Tomasz Kamiński i stället för Anna Elzbieta Fotyga.

10.   Valprövning

På förslag från utskottet JURI beslutade parlamentet att godkänna mandaten för ledamöterna Matthias Groote, Horst Posdorf, Giovanni Procacci och Bernard Piotr Wojciechowski.

11.   Parlamentets sammansättning

Behöriga polska myndigheter hade meddelat att Anna Elzbieta Fotyga utsetts till statssekreterare i den polska regeringen med verkan den från och med den 23.11.2005.

I enlighet med artikel 7.1 i akten om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet är detta ämbete oförenligt med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet. Därför fastställde parlamentet, i enlighet med artikel 4.4 i arbetsordningen, att platsen var vakant med verkan från och med den 23.11.2005 och underrättade berörd medlemsstat om detta.

12.   Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden

Enligt artikel 172.2 i arbetsordningen skall protokollet från sammanträdet föreläggas kammaren för justering i början av nästföljande sammanträde.

Efter parlamentets godkännande skall de antagna texterna omedelbart översändas till behöriga instanser.

13.   Datum för nästa sammanträdesperiod

Nästa sammanträdesperiod skulle äga rum den 12-15.12.2005.

14.   Avbrytande av sessionen

Talmannen förklarade Europaparlamentets session avbruten.

Sammanträdet avslutades kl. 11.50.

Julian Priestley

Generalsekreterare

Josep Borrell Fontelles

Talman


NÄRVAROLISTA

Följande skrev under:

Adamou, Agnoletto, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Becsey, Beer, Beglitis, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berlato, Berman, Bertinotti, Bielan, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bowis, Bowles, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill- Matthews, Busk, Busquin, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Cesa, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Coelho, Corbett, Cornillet, Costa, Cottigny, Coveney, Cramer, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Daul, Davies, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Di Pietro, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jillian Evans, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Helmer, Henin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hieronymi, Hökmark, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Ibrisagic, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirkhope, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lechner, Le Foll, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Le Rachinel, Letta, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Locatelli, Lombardo, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Markov, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Mathieu, Mato Adrover, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morillon, Moscovici, Mote, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Öger, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen- Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Patrie, Pavilionis, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Poli Bortone, Pomés Ruiz, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Salvini, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Saryusz-Wolski, Savary, Sbarbati, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Spautz, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stenzel, Sterckx, Stihler, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Väyrynen, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes- Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Verges, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Westlund, Whitehead, Whittaker, Wiersma, Wise, von Wogau, Bernard Piotr Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Wurtz, Wynn, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

Observatörer:

Ali Nedzhmi, Arabadjiev Alexander, Athanasiu Alexandru, Becşenescu Dumitru, Bliznashki Georgi, Buruiană Aprodu Daniela, Christova Christina Velcheva, Cioroianu Adrian Mihai, Corlăţean Titus, Coşea Dumitru Gheorghe Mircea, Creţu Corina, Creţu Gabriela, Dîncu Vasile, Hogea Vlad Gabriel, Husmenova Filiz, Ivanova Iglika, Kazak Tchetin, Kirilov Evgeni, Morţun Alexandru Ioan, Nicolae Şerban, Paparizov Atanas Atanassov, Parvanova Antonyia, Paşcu Ioan Mircea, Podgorean Radu, Popa Nicolae Vlad, Popeangă Petre, Severin Adrian, Silaghi Ovidiu Ioan, Sofianski Stefan, Szabó Károly Ferenc, Tîrle Radu, Zgonea Valeriu Ştefan


BILAGA I

OMRÖSTNINGSRESULTAT

Förkortningar och symboler

+

antogs

förkastades

bortföll

T

drogs tillbaka

ONU (..., ..., ...)

omröstning med namnupprop (ja-röster, nej-röster, nedlagda röster)

EO (..., ..., ...)

elektronisk omröstning (ja-röster, nej-röster, nedlagda röster)

delad

delad omröstning

särsk.

särskild omröstning

äf

ändringsförslag

komp.

kompromissändringsförslag

m. d.

motsvarande del

S

ändringsförslag om strykning

=

identiska ändringsförslag

res.

resolutionsförslag

gem. res.

gemensamt resolutionsförslag

sluten

sluten omröstning

1.   Finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete och ekonomiskt samarbete ***I

Betänkande: Gay MITCHELL (A6-0060/2005)

Återförvisat till utskottet (artikel 168 i arbetsordningen).

2.   Avtal mellan EG och Sydafrika ***

Rekommendation: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ (A6-0328/2005)

Avser

ONU osv.

Omröstning

ONU/EO - anmärkningar

endast en omröstning

 

+

 

3.   Euroregionerna

Betänkande: Kyriacos TRIANTAPHYLLIDES (A6-0311/2005)

Avser

ONU osv.

Omröstning

ONU/EO - anmärkningar

endast en omröstning

 

+

 

4.   Begäran om fastställelse av Andrzej Pęczaks parlamentariska immunitet

Betänkande: Maria BERGER (A6-0330/2005)

Avser

ONU osv.

Omröstning

ONU/EO - anmärkningar

endast en omröstning

 

+

 

5.   Begäran om fastställelse av Giovanni Claudio Favas parlamentariska immunitet

Betänkande: Klaus-Heiner LEHNE (A6-0331/2005)

Avser

ONU osv.

Omröstning

ONU/EO - anmärkningar

endast en omröstning

 

+

 

6.   Förslag till Europeiska unionens ändringsbudget nr 6/2005 (såsom ändrat av rådet)

(C6-0404/2005)

Avser

Äf nr

Från

ONU osv.

Omröstning

ONU/EO - anmärkningar

hela texten

1

utskottet

 

+

kvalificerad majoritet erfordrad

7.   Förslag till ändringsbudget nr 6/2005

Betänkande: Anne E. JENSEN (A6-0336/2005)

Avser

ONU osv.

Omröstning

ONU/EO - anmärkningar

endast en omröstning

 

+

 

8.   Budgetdisciplin och budgetförfarande

Betänkande: Reimer BÖGE (A6-0356/2005)

Avser

ONU osv.

Omröstning

ONU/EO - anmärkningar

endast en omröstning

 

+

 

9.   Patent på läkemedel avsedda för länder med folkhälsoproblem ***I

Betänkande: Johan VAN HECKE (A6-0242/2005)

Avser

Äf nr

Från

ONU osv.

Omröstning

ONU/EO - anmärkningar

block nr 1 - kompromiss

62-136

ALDE, PPE-DE, PSE, Verts/ALE

 

+

 

block nr 2 - ändringsförslag från ansvarigt utskott

1-52

utskottet

 

 

artikel 4

54

PPE-DE

 

 

58

GUE/NGL

 

 

artikel 8, punkt 2

59

GUE/NGL

 

 

artikel 8, punkt 7

55

PPE-DE

 

 

artikel 12, punkt 5

56

PPE-DE

 

 

artikel 14, punkt 1

57

PPE-DE

 

 

artikel 17

60

GUE/NGL

 

 

efter artikel 17

61

GUE/NGL

 

 

efter skäl 10

53

PPE-DE

 

T

 

omröstning: ändrat förslag

 

+

 

omröstning: lagstiftningsresolution

ONU

+

543, 21, 35

Begäran om omröstning med namnupprop

PPE-DE: slutomröstning

10.   Aviär influensa *

Betänkande: Neil PARISH (A6-0327/2005)

Avser

Äf nr

Från

ONU osv.

Omröstning

ONU/EO - anmärkningar

ändringsförslag från ansvarigt utskott - sammanslagen omröstning

1-45

48-49

51-55

58-105

107-108

110-118

utskottet

 

+

 

ändringsförslag från ansvarigt utskott - särskild omröstning

46

utskottet

särsk.

+

 

47

utskottet

särsk.

+

 

50

utskottet

särsk.

+

 

56

utskottet

särsk.

+

 

57

utskottet

särsk.

+

 

106

utskottet

särsk.

+

 

109

utskottet

särsk.

+

 

artikel 3, efter punkt 35

125

PPE-DE

 

+

 

artikel 39

119

PPE-DE

ONU

+

297, 296, 14

120

PPE-DE

ONU

+

299, 264, 11

121

PPE-DE

ONU

293, 305, 9

122

PPE-DE

ONU

+

302, 298, 7

123

PPE-DE

ONU

288, 310, 9

124

PPE-DE

ONU

+

303, 302, 7

omröstning: ändrat förslag

 

+

 

omröstning: lagstiftningsresolution

 

+

 

Begäran om omröstning med namnupprop

ALDE: äf 119-124

PPE-DE: äf 120 och 121

Begäran om särskild omröstning

ALDE: äf 46, 50, 56, 57 och 106

PPE-DE: äf 119, 122, 123 och 124

VertsALE: äf 47 och 109

Övrigt

Neil Parish, föredragande, lade fram ett muntligt ändringsförslag om att införa ett nytt skäl 11 b:

(11b) Jägare i Europa bör uppmanas att hjälpa till vid övervakningen av utbrott av aviär influensa hos vilda fåglar genom att informera de behöriga myndigheterna när de misstänker att fåglar kan vara smittade.

11.   Utgifter inom veterinärområdet *

Betänkande: Ilda FIGUEIREDO (A6-0326/2005)

Avser

Äf nr

Från

ONU osv.

Omröstning

ONU/EO - anmärkningar

ändringsförslag från ansvarigt utskott - sammanslagen omröstning

1-8

10-11

utskottet

 

+

 

artikel 3a, punkt 3, strecksats 1

12

GUE/NGL

 

 

9

utskottet

 

+

 

artikel 3a, punkt 3, efter strecksats 2

13/rev

GUE/NGL

 

 

omröstning: ändrat förslag

 

+

 

omröstning: lagstiftningsresolution

 

+

 

12.   Utvigdning av euroområdet *

Betänkande: Dariusz ROSATI (A6-0329/2005)

Avser

Äf nr

Från

ONU osv.

Omröstning

ONU/EO - anmärkningar

ändringsförslag från ansvarigt utskott - sammanslagen omröstning

1-6

utskottet

 

+

 

artikel 15, punkt 3, stycke 1

7

utskottet

 

+

 

8

UEN

 

 

artikel 15, punkt 3, stycke 2

9

UEN

 

 

omröstning: ändrat förslag

 

+

 

omröstning: lagstiftningsresolution

 

+

 

13.   Ändring av det gemensamma systemet för mervärdesskatt avseende perioder för skattesatsernas tillämpning *

Betänkande: Zsolt László BECSEY (A6-0323/2005)

Avser

Äf nr

Från

ONU osv.

Omröstning

ONU/EO - anmärkningar

ändringsförslag från ansvarigt utskott

1

utskottet

särsk.

+

 

2

utskottet

 

+

 

omröstning: ändrat förslag

 

+

 

omröstning: lagstiftningsresolution

 

+

 

Begäran om särskild omröstning

PSE: äf 1

14.   Återbetalning av mervärdesskatt till personer etablerade i en annan medlemsstat *

Betänkande: Zsolt László BECSEY (A6-0324/2005)

Avser

Äf nr

Från

ONU osv.

Omröstning

ONU/EO - anmärkningar

ändringsförslag från ansvarigt utskott - sammanslagen omröstning

1-4

utskottet

 

+

 

omröstning: ändrat förslag

ONU

+

512, 81, 10

omröstning: lagstiftningsresolution

 

+

 

Begäran om omröstning med namnupprop

ALDE: ändrat förslag

15.   EU:s tillsynsmyndigheter

Resolutionsförslag: B6-0634/2005

Avser

Äf nr

Från

ONU osv.

Omröstning

ONU/EO - anmärkningar

Resolutionsförslag B6-0634/2005

(AFCO och BUDG)

artikel 4, led f

punkt

originaltexten

 

+

ändrad muntligen

omröstning: resolutionen (i sin helhet)

 

+

 

Övrigt

Jo Leinen, ordförande i utskottet för konstitutionella frågor, lade fram ett muntligt ändringsförslag beträffande punkt 4, led f:

f)

Rådet bör utse sakkunniga företrädare till tillsynsorganet, dvs. styrelsen, och om Europaparlamentet finner det lämpligt får det kalla företrädarna till en utfrågning innan de utses. Dessa företrädare skall utses i ett antal som står i rimlig proportion till myndighetens uppgifter och betydelse. Av effektivitetsskäl strävar man i detta sammanhang på lång sikt efter att göra styrelsen mindre. Så länge som antalet företrädare i styrelsen motsvarar antalet medlemsstater bör parlamentet å sin sida utse två ledamöter till styrelsen.

16.   Förberedelser inför Världshandelsorganisationens ministerkonferens

Resolutionsförslag: B6-0619/2005, 0620/2005, 0621/2205, 0623/2005, 0624/2005 och 0628/2005

Avser

Äf nr

Från

ONU osv.

Omröstning

ONU/EO - anmärkningar

Gemensamt resolutionsförslag RC-B6-0619/2005

(PPE-DE, PSE, ALDE och UEN)

punkt 5

1

PSE

ONU

267, 334, 11

punkt 6

2

PSE

ONU

230, 372, 13

punkt13

3

PSE

ONU

275, 301, 31

punkt 14

4

PSE

ONU

253, 338, 32

punkt

originaltexten

delad

 

 

1

+

 

2

+

 

punkt 16

5

PSE

ONU

270, 313, 26

punkt 19

punkt

originaltexten

delad

 

 

1

+

 

2/EO

+

346, 243, 14

omröstning: resolutionen (i sin helhet)

ONU

+

475, 106, 14

Resolutionsförslag från de politiska grupperna

B6-0619/2005

 

PSE

 

 

B6-0620/2005

 

PPE-DE

 

 

B6-0621/2005

 

UEN

 

 

B6-0623/2005

 

Verts/ALE

 

 

B6-0624/2005

 

ALDE

 

 

B6-0628/2005

 

GUE/NGL

 

 

Även Roberta Angelilli undertecknade resolutionsförslaget för UEN-gruppen.

Även Jorgo Chatzimarkakis undertecknade resolutionsförslaget för ALDE-gruppen.

Även Erika Mann undertecknade de fem ändringsförslagen för PSE-gruppen.

Begäran om delad omröstning

PSE

punkt 14

Första delen: Hela texten utom orden ”för att främja ytterligare öppning av marknader”

Andra delen: dessa ord

punkt 19

Första delen: Hela texten utom orden ”och TRIM (handelsrelaterade investeringsåtgärder)”

Andra delen: dessa ord

Begäran om omröstning med namnupprop

ALDE: äf 1-5 och slutomröstning

17.   Mänskliga rättigheter i Kambodja, Laos och Vietnam

Resolutionsförslag: B6-0622/2005, 0625/2005, 0626/2005, 0627/2005, 0629/2005 och 0631/2005

Avser

Äf nr

Från

ONU osv.

Omröstning

ONU/EO - anmärkningar

Gemensamt resolutionsförslag RC-B6-0622/2005

(PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL och UEN)

punkt 5, strecksats 2

punkt

originaltexten

 

+

ändrad muntligen

omröstning: resolutionen (i sin helhet)

 

+

 

Resolutionsförslag från de politiska grupperna

B6-0622/2005

 

UEN

 

 

B6-0625/2005

 

ALDE

 

 

B6-0626/2005

 

PSE

 

 

B6-0627/2005

 

GUE/NGL

 

 

B6-0629/2005

 

PPE-DE

 

 

B6-0631/2005

 

Verts/ALE

 

 

Övrigt

Charles Tannock lade fram ett muntligt ändringsförslag beträffande punkt 5 under rubriken Laos med innebörden att andra strecksatsen ersätts med följande:

— Utarbeta och genomföra så fort som möjligt alla reformer som är nödvändiga för att demokratisera landet, ge garantier för att den politiska oppositionen kan utbyta sina åsikter i fred samt se till att det snabbt genomförs flerpartival under internationellt överinseende för att uppnå nationell försoning.

18.   Olympisk fred

Resolutionsförslag: B6-0618/2005

Avser

Äf nr

Från

ONU osv.

Omröstning

ONU/EO - anmärkningar

Resolutionsförslag B6-0618/2005 (CULT)

omröstning: resolutionen (i sin helhet)

 

+

 

19.   Utveckling och idrott

Resolutionsförslag: B6-0633/2005

Avser

Äf nr

Från

ONU osv.

Omröstning

ONU/EO - anmärkningar

Resolutionsförslag B6-0633/2005

(PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL och UEN)

punkt 10

punkt

originaltexten

 

+

ändrad muntligen

omröstning: resolutionen (i sin helhet)

 

+

 

Övrigt

Jana Hybaskova kommer lade fram följande muntliga ändringsförslag till punkt 10:

10. Europaparlamentet erkänner kvinnors fulla rätt att fritt delta i sport och uppmuntrar (text utgår) kvinnor att i större utsträckning delta i sport och utveckling och finner att jämlikhet mellan könen är ett mål för initiativ på området sport för utveckling. Parlamentet betonar att världskonferenserna om kvinnor och sport har lett till stora framsteg på området för kvinnosport runt om i världen.

20.   Godkännande av Europeiska kommissionen

Betänkande: Andrew DUFF (A6-0179/2005)

Avser

Äf nr

Från

ONU osv.

Omröstning

ONU/EO - anmärkningar

hela texten

1-7

ALDE

 

+

 

omröstning: resolutionen (i sin helhet)

 

+

 

21.   Konkurrensreglernas tillämpning på sjötransporter

Betänkande: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU (A6-0314/2005)

Avser

Äf nr

Från

ONU osv.

Omröstning

ONU/EO - anmärkningar

punkt 1

6

ALDE, Verts/ALE

ONU

171, 430, 3

punkt 3

7

ALDE, Verts/ALE

 

 

17

PPE-DE, PSE

ONU

+

428, 148, 26

punkt 5

8

ALDE, Verts/ALE

 

 

punkt 8

9

ALDE, Verts/ALE

 

 

punkt 9

10

ALDE, Verts/ALE

ONU

176, 405, 17

punkt 10

11D

ALDE, Verts/ALE

 

 

punkt 11

19

PSE, PPE-DE

ONU

+

443, 153, 16

12

ALDE, Verts/ALE

ONU

169, 428, 16

punkt 12

13

ALDE, Verts/ALE

 

 

20

PSE, PPE-DE

ONU

+

455, 131, 31

efter punkt 12

21

PSE, PPE-DE

 

+

 

punkt 17

14

ALDE, Verts/ALE

 

 

efter strecksats 11

18

PPE-DE, PSE

 

+

 

skäl D

1

ALDE, Verts/ALE

 

 

skäl F

2

ALDE, Verts/ALE

 

 

efter skäl F

3

ALDE, Verts/ALE

 

 

skäl H

4=

15=

ALDE, Verts/ALE, PPE-DE

 

+

 

skäl I

5

ALDE, Verts/ALE

 

 

skäl J

16

PPE-DE, PSE

 

+

 

omröstning: resolutionen (i sin helhet)

ONU

+

408, 139, 62

Begäran om omröstning med namnupprop

ALDE: äf 6, 10, 17, 19, 20 och slutomröstning

UEN: äf 6, 12, 17, 19 och 20

22.   Elektronisk kommunikation

Betänkande: Patrizia TOIA (A6-0305/2005)

Avser

Äf nr

Från

ONU osv.

Omröstning

ONU/EO - anmärkningar

omröstning: resolutionen (i sin helhet)

 

+

 

23.   Reducerade mervärdesskattesatser på arbetsintensiva tjänster

Resolutionsförslag: B6-0630/2005

Avser

Äf nr

Från

ONU osv.

Omröstning

ONU/EO - anmärkningar

Resolutionsförslag B6-0630/2005

(PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL och UEN)

punkt 2

punkt

originaltexten

särsk.

+

 

omröstning: resolutionen (i sin helhet)

 

+

 

Begäran om särskild omröstning

ALDE: punkt 2


BILAGA II

RESULTAT AV OMRÖSTNINGARNA MED NAMNUPPROP

1.   Betänkande Van Hecke A6-0242/2005

Ja-röster: 543

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cornillet, Costa, Davies, Deprez, Di Pietro, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Letta, Maaten, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Polfer, Procacci, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Seppänen

IND/DEM: Blokland, Bonde, Borghezio, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Krupa, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Tomczak, Wojciechowski Bernard, Zapałowski

NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, De Michelis, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mölzer, Mussolini, Rivera, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Castiglione, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Járóka, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klaß, Klich, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Papastamkos, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Beňová, van den Berg, Berger, Berman, Bösch, Bono, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zingaretti

UEN: Angelilli, Aylward, Bielan, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Janowski, Krasts, Kristovskis, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Nej-röster: 21

GUE/NGL: Agnoletto, Bertinotti, Catania, Figueiredo, Guerreiro, Guidoni, Manolakou, Morgantini, Musacchio, Toussas

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Karatzaferis, Knapman, Wise

NI: Kilroy-Silk, Mote

PPE-DE: Konrad

Nedlagda röster: 35

GUE/NGL: Adamou, Brie, Flasarová, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Remek, Strož, Triantaphyllides, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Železný

NI: Allister, Baco, Helmer, Kozlík

PPE-DE: Caspary, Deß, Gomolka, Gräßle, Jarzembowski, Koch, Mayer, Niebler, Reul

PSE: Masip Hidalgo

UEN: Camre

Rättelser till avgivna röster

Ja-röster: Alyn Smith

Nej-röster: Paul Rübig

2.   Betänkande Parish A6-0327/2005

Ja-röster: 297

ALDE: Gentvilas, Lynne, Szent-Iványi

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Manolakou, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Blokland, Bonde, Borghezio, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Tomczak, Wojciechowski Bernard, Zapałowski, Železný

NI: Allister, Baco, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Dillen, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Mölzer, Mote, Mussolini, Rivera, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Ashworth, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Brejc, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Dover, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Ferber, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Járóka, Jarzembowski, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Lauk, Lechner, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Nassauer, Nicholson, Niebler, Olajos, Olbrycht, Őry, Ouzký, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schnellhardt, Schröder, Schwab, Seeberg, Siekierski, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Wijkman, von Wogau, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina

PSE: Andersson, van den Berg, Busquin, Hedh, Hedkvist Petersen, Ilves, Segelström, Szejna, Westlund, Whitehead

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, La Russa, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Poli Bortone, Ryan, Tatarella, Zīle

Verts/ALE: Cohn-Bendit

Nej-röster: 296

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cornillet, Costa, Davies, Deprez, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Letta, Ludford, Maaten, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Polfer, Procacci, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Wise

NI: Martin Hans-Peter

PPE-DE: Antoniozzi, Belet, Braghetto, Castiglione, Cesa, Dionisi, Doorn, Doyle, Eurlings, Fatuzzo, Gargani, Gawronski, Gewalt, Gutiérrez-Cortines, Lehne, Maat, Mantovani, Mauro, Musotto, van Nistelrooij, Oomen-Ruijten, Pack, Podestà, Rack, Schierhuber, Tajani, Wortmann-Kool, Wuermeling, Zappalà

PSE: Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Beňová, Berger, Berman, Bösch, Bono, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schapira, Scheele, Schulz, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Swoboda, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Wiersma, Wynn, Zingaretti

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Buitenweg, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Nedlagda röster: 14

NI: Kilroy-Silk, Kozlík

PPE-DE: Karas, Rübig, Seeber, Stenzel, Ventre

UEN: Bielan, Janowski, Krasts, Kristovskis, Libicki, Roszkowski, Szymański

Rättelser till avgivna röster

Nej-röster: Hélène Flautre, Maria Martens, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Daniel Marc Cohn-Bendit

3.   Betänkande Parish A6-0327/2005

Ja-röster: 299

ALDE: Di Pietro, Gentvilas, Lynne

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Manolakou, Meijer, Morgantini, Musacchio, Pflüger, Portas, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Blokland, Bloom, Bonde, Booth, Chruszcz, Clark, Farage, Giertych, Grabowski, Karatzaferis, Knapman, Krupa, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Wise, Wojciechowski Bernard, Zapałowski, Železný

NI: Allister, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, De Michelis, Dillen, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Mölzer, Mussolini, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Becsey, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Brejc, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Dover, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Járóka, Jarzembowski, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Kelam, Kirkhope, Klaß, Klich, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Lehne, Lewandowski, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Nassauer, Nicholson, Niebler, Olajos, Olbrycht, Őry, Ouzký, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schnellhardt, Schröder, Schwab, Seeberg, Siekierski, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Wijkman, von Wogau, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina

PSE: Andersson, Berès, van den Berg, Castex, Hedh, Hedkvist Petersen, Masip Hidalgo, Paasilinna, Segelström, Westlund, Whitehead

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Zīle

Verts/ALE: Flautre, Graefe zu Baringdorf

Nej-röster: 264

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Davies, Deprez, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Letta, Ludford, Maaten, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Polfer, Procacci, Prodi, Resetarits, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Takkula, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

NI: Martin Hans-Peter

PPE-DE: Albertini, Antoniozzi, Belet, Braghetto, Castiglione, Cesa, Dionisi, Doorn, Doyle, Eurlings, Fatuzzo, Gargani, Gutiérrez-Cortines, Maat, Mantovani, Mauro, Musotto, van Nistelrooij, Oomen-Ruijten, Podestà, Rack, Schierhuber, Tajani, Wortmann-Kool, Záborská, Zappalà

PSE: Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Beňová, Berger, Berman, Bösch, Bono, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Rossa, Désir, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Haug, Hegyi, Herczog, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Jöns, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Pahor, Panzeri, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schapira, Scheele, Schulz, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Swoboda, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Weber Henri, Wiersma, Wynn, Zingaretti

Verts/ALE: Beer, Bennahmias, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Frassoni, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Nedlagda röster: 11

IND/DEM: Borghezio

NI: Baco, Kilroy-Silk, Kozlík, Mote, Rivera

PPE-DE: Karas, Rübig, Seeber, Stenzel

UEN: Camre

Rättelser till avgivna röster

Ja-röster: Pedro Guerreiro

Nej-röster: Hélène Flautre, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Maria Martens, Pervenche Berès

4.   Betänkande Parish A6-0327/2005

Ja-röster: 293

ALDE: Gentvilas, Lynne

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Manolakou, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Blokland, Bonde, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Wojciechowski Bernard, Zapałowski, Železný

NI: Allister, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Dillen, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Mölzer, Mussolini, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Brejc, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Dover, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ehler, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Ferber, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Járóka, Jarzembowski, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Nassauer, Nicholson, Niebler, Olajos, Olbrycht, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schnellhardt, Schröder, Schwab, Seeberg, Siekierski, Škottová, Sommer, Sonik, Šťastný, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina

PSE: Andersson, van den Berg, Ferreira Elisa, Hedh, Hedkvist Petersen, Masip Hidalgo, Segelström, Westlund

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Zīle

Nej-röster: 305

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cornillet, Costa, Davies, Deprez, Di Pietro, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Letta, Ludford, Maaten, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Polfer, Procacci, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Wise

NI: Battilocchio, De Michelis, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Albertini, Antoniozzi, Bonsignore, Braghetto, Castiglione, Cesa, Dionisi, Doorn, Doyle, Eurlings, Fatuzzo, Gargani, Gawronski, Maat, Mantovani, Mauro, Musotto, van Nistelrooij, Oomen-Ruijten, Podestà, Rack, Schierhuber, Tajani, Ventre, Vernola, Wortmann-Kool, Zappalà

PSE: Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Beňová, Berès, Berger, Berman, Bösch, Bono, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schapira, Scheele, Schulz, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Wiersma, Wynn, Zingaretti

UEN: Camre

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Nedlagda röster: 9

IND/DEM: Borghezio, Sinnott

NI: Kilroy-Silk, Rivera

PPE-DE: Ebner, Karas, Rübig, Seeber, Stenzel

Rättelser till avgivna röster

Ja-röster: Pedro Guerreiro

Nej-röster: Hélène Flautre, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Maria Martens

5.   Betänkande Parish A6-0327/2005

Ja-röster: 302

ALDE: Lynne

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Manolakou, Markov, Meijer, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Portas, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Blokland, Bloom, Bonde, Booth, Chruszcz, Clark, Farage, Giertych, Grabowski, Karatzaferis, Knapman, Krupa, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Tomczak, Wise, Wojciechowski Bernard, Zapałowski, Železný

NI: Allister, Baco, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Dillen, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Mölzer, Mussolini, Rivera, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Berend, Bowis, Bradbourn, Brejc, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Dover, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Járóka, Jarzembowski, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Nassauer, Nicholson, Niebler, Olajos, Olbrycht, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schnellhardt, Schröder, Schwab, Seeberg, Siekierski, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Surján, Szájer, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Wijkman, von Wogau, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina

PSE: Andersson, Hedh, Hedkvist Petersen, Ilves, Paasilinna, Segelström, Westlund, Whitehead

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Zīle

Nej-röster: 298

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cornillet, Davies, Di Pietro, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, in 't Veld, Jensen, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Letta, Ludford, Maaten, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Polfer, Procacci, Prodi, Resetarits, Ries, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

NI: Battilocchio, De Michelis, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Albertini, Antoniozzi, Belet, Bonsignore, Braghetto, Castiglione, Cesa, Dionisi, Doorn, Doyle, Eurlings, Fatuzzo, Gargani, Gawronski, Gutiérrez-Cortines, Maat, Mantovani, Mauro, Musotto, van Nistelrooij, Oomen-Ruijten, Podestà, Rack, Schierhuber, Tajani, Ventre, Vernola, Wortmann-Kool, Wuermeling, Zappalà

PSE: Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Beňová, Berès, Berger, Berman, Bösch, Bono, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Pahor, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schapira, Scheele, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Swoboda, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Wiersma, Wynn, Zingaretti

UEN: Camre

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Nedlagda röster: 7

NI: Kilroy-Silk, Kozlík, Mote

PPE-DE: Karas, Rübig, Seeber, Stenzel

Rättelser till avgivna röster

Ja-röster: Pedro Guerreiro

Nej-röster: Hélène Flautre, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Maria Martens

6.   Betänkande Parish A6-0327/2005

Ja-röster: 288

ALDE: Lynne

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Manolakou, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Blokland, Bonde, Borghezio, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Pęk,Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Wojciechowski Bernard, Zapałowski

NI: Allister, Baco, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Dillen, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Mölzer, Mussolini, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Brejc, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Carollo, Casa, Caspary, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Dover, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ehler, Elles, Evans Jonathan, Ferber, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Járóka, Jarzembowski, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McMillan-Scott, Mann Thomas, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Nassauer, Nicholson, Niebler, Olajos, Olbrycht, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schnellhardt, Schröder, Schwab, Seeberg, Siekierski, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Wijkman, von Wogau, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina

PSE: Andersson, van den Berg, Hedh, Hedkvist Petersen, Ilves, Segelström, Westlund

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Zīle

Nej-röster: 310

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cornillet, Costa, Davies, Deprez, Di Pietro, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Letta, Ludford, Maaten, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Polfer, Procacci, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

IND/DEM: Booth, Clark, Farage, Knapman, Nattrass

NI: Battilocchio, De Michelis, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Albertini, Antoniozzi, Belet, Bonsignore, Braghetto, Castiglione, Cesa, Dionisi, Doorn, Doyle, Ebner, Eurlings, Fatuzzo, Gargani, Gawronski, Gutiérrez-Cortines, Maat, Mantovani, Mauro, Musotto, van Nistelrooij, Oomen-Ruijten, Podestà, Rack, Schierhuber, Tajani, Ventre, Vernola, Wortmann-Kool, Wuermeling, Zappalà

PSE: Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Beňová, Berès, Berger, Berman, Bösch, Bono, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schapira, Scheele, Schulz, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zingaretti

UEN: Camre

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Nedlagda röster: 9

IND/DEM: Sinnott

NI: Kilroy-Silk, Mote, Rivera

PPE-DE: Karas, McGuinness, Rübig, Seeber, Stenzel

Rättelser till avgivna röster

Nej-röster: Hélène Flautre, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Maria Martens, Thomas Wise

7.   Betänkande Parish A6-0327/2005

Ja-röster: 303

ALDE: Lynne

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Manolakou, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Blokland, Bonde, Chruszcz, Clark, Farage, Giertych, Grabowski, Karatzaferis, Krupa, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Wise, Wojciechowski Bernard, Zapałowski, Železný

NI: Allister, Baco, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Dillen, Gollnisch, Helmer, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Mölzer, Mussolini, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Brejc, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Dover, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Járóka, Jarzembowski, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Nicholson, Niebler, Olajos, Olbrycht, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schröder, Schwab, Seeberg, Siekierski, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Wijkman, von Wogau, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina

PSE: Andersson, van den Berg, Hedh, Hedkvist Petersen, Ilves, Segelström, Westlund

UEN: Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Crowley, Didžiokas, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Zīle

Nej-röster: 302

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cornillet, Costa, Davies, Deprez, Di Pietro, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Letta, Ludford, Maaten, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Polfer, Procacci, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

IND/DEM: Bloom

NI: Battilocchio, De Michelis, Martin Hans-Peter, Mote

PPE-DE: Albertini, Antoniozzi, Belet, Bonsignore, Braghetto, Castiglione, Cesa, Dionisi, Doorn, Doyle, Eurlings, Fatuzzo, Gargani, Gawronski, Maat, Mantovani, Mauro, Musotto, van Nistelrooij, Oomen-Ruijten, Podestà, Rack, Schierhuber, Tajani, Vernola, Wortmann-Kool, Zappalà

PSE: Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Beňová, Berès, Berger, Berman, Bösch, Bono, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Hegyi, Herczog, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schapira, Scheele, Schulz, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Wiersma, Wynn, Zingaretti

UEN: Camre, Foglietta

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Nedlagda röster: 7

IND/DEM: Borghezio, Sinnott

NI: Kilroy-Silk, Rivera

PPE-DE: Karas, Rübig, Stenzel

Rättelser till avgivna röster

Nej-röster: Hélène Flautre, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Maria Martens

8.   Betänkande Becsey A6-0324/2005

Ja-röster: 512

ALDE: Davies, Polfer, Samuelsen, Watson

GUE/NGL: Agnoletto, Bertinotti, Brie, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Pflüger, Portas, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Blokland, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Tomczak, Wojciechowski Bernard, Zapałowski

NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, De Michelis, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Masiel, Mölzer, Mussolini, Rivera, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Járóka, Jarzembowski, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Škottová, Sommer, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weber Manfred, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berman, Bösch, Bono, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Glante, Golik, Gomes, Grabowska, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Siwiec, Skinner, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zingaretti

UEN: Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Janowski, Krasts, Kristovskis, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Nej-röster: 81

ALDE: Andrejevs, Andria, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cornillet, Costa, Deprez, Di Pietro, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Maaten, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Karatzaferis, Knapman, Nattrass, Wise, Železný

NI: Kilroy-Silk

PPE-DE: Busuttil, Casa, Doyle, Strejček, Vlasák

PSE: Carnero González

Verts/ALE: Lucas, Schlyter

Nedlagda röster: 10

GUE/NGL: Catania

IND/DEM: Borghezio

NI: Allister, Baco, Helmer, Kozlík, Mote

PPE-DE: Gewalt, Pleštinská, Sonik

Rättelser till avgivna röster

Nej-röster: Graham Watson, Chris Davies

9.   Gemensam resolution B6-0619/2005 - WTO:s sjätte ministerkonferens

Ja-röster: 267

ALDE: Bourlanges, Chiesa, Ek, Guardans Cambó, Resetarits

GUE/NGL: Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Grabowski, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Zapałowski

NI: Baco, Battilocchio, Belohorská, De Michelis, Kozlík, Rivera

PPE-DE: Brok, Brunetta, Cederschiöld, Fjellner, Galeote Quecedo, Grosch, Hökmark, Hybášková, Mayor Oreja, Oomen-Ruijten, Salafranca Sánchez-Neyra, Schmitt, Seeberg, Surján, Ventre, Vernola, Wijkman, Wortmann-Kool, Wuermeling

PSE: Andersson, Arif, Assis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Beňová, van den Berg, Berger, Berman, Bösch, Bono, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Liberadzki, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zingaretti

UEN: Ryan

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hassi, Horáček, Hudghton, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Nej-röster: 334

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Cornillet, Costa, Davies, Deprez, Di Pietro, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Polfer, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Manolakou, Toussas

IND/DEM: Blokland, Borghezio, Chruszcz, Giertych, Sinnott, Wojciechowski Bernard, Železný

NI: Allister, Bobošíková, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Dillen, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Mölzer, Mote, Mussolini, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Járóka, Jarzembowski, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schnellhardt, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Strejček, Stubb, Sudre, Sumberg, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, von Wogau, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zvěřina

PSE: Arnaoutakis, Lambrinidis, Matsouka, Tzampazi

UEN: Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Poli Bortone, Roszkowski, Szymański, Tatarella, Zīle

Nedlagda röster: 11

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Wise

NI: Kilroy-Silk, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Podestà

Rättelser till avgivna röster

Ja-röster: Anna Ibrisagic

Nej-röster: Bruno Gollnisch, Ignasi Guardans Cambó

10.   Gemensam resolution B6-0619/2005 - WTO:s sjätte ministerkonferens

Ja-röster: 230

ALDE: Chiesa, Resetarits, Samuelsen

IND/DEM: Bonde, Grabowski, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Zapałowski

NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, De Michelis, Martin Hans-Peter, Martinez

PPE-DE: Cederschiöld, Fjellner, Hökmark, Seeberg, Ventre, Wijkman

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berman, Bösch, Bono, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Krehl, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zingaretti

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Nej-röster: 372

ALDE: Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Cornillet, Costa, Davies, Deprez, Di Pietro, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Polfer, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Manolakou, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Blokland, Borghezio, Chruszcz, Giertych, Sinnott, Wojciechowski Bernard, Železný

NI: Allister, Claeys, Czarnecki Ryszard, Dillen, Gollnisch, Helmer, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Masiel, Mölzer, Mote, Mussolini, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Járóka, Jarzembowski, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Strejček, Stubb, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, von Wogau, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

UEN: Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Zīle

Nedlagda röster: 13

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Wise

NI: Baco, Kilroy-Silk, Kozlík, Rivera

PSE: Castex

11.   Gemensam resolution B6-0619/2005 - WTO:s sjätte ministerkonferens

Ja-röster: 275

ALDE: Attwooll, Bowles, Busk, Chiesa, Davies, Drčar Murko, Duff, Hall, Kułakowski, Lynne, Resetarits, Toia

GUE/NGL: Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Bonde, Grabowski, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Tomczak, Zapałowski

NI: Battilocchio, Belohorská, Claeys, De Michelis, Dillen, Gollnisch, Martin Hans-Peter, Martinez, Mölzer, Vanhecke

PPE-DE: Bachelot-Narquin, Belet, Dehaene, Gawronski, Grosch, Korhola, Pomés Ruiz, Seeberg, Vernola

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berman, Bösch, Bono, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schapira, Scheele, Segelström, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Swoboda, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zingaretti

UEN: Bielan

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Nej-röster: 301

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Budreikaitė, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Cornillet, Costa, Deprez, Ek, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Laperrouze, Letta, Ludford, Maaten, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Polfer, Prodi, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

NI: Allister, Bobošíková, Czarnecki Ryszard, Helmer, Mote, Rutowicz

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Járóka, Jarzembowski, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Langen, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Poettering, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schnellhardt, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, von Wogau, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

UEN: Aylward, Berlato, Camre, Crowley, Didžiokas, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Zīle

Nedlagda röster: 31

ALDE: Harkin, Manders

GUE/NGL: Manolakou, Toussas

IND/DEM: Batten, Blokland, Bloom, Booth, Borghezio, Chruszcz, Clark, Farage, Giertych, Nattrass, Wise, Wojciechowski Bernard, Železný

NI: Baco, Kilroy-Silk, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Mussolini, Rivera, Schenardi

PPE-DE: De Veyrac, Landsbergis, Langendries, Ventre, Wijkman

Rättelser till avgivna röster

Ja-röster: Carl Lang, Fernand Le Rachinel, Jean-Marie Le Pen

12.   Gemensam resolution B6-0619/2005 - WTO:s sjätte ministerkonferens

Ja-röster: 253

ALDE: Chiesa, Karim, Neyts-Uyttebroeck, Resetarits, Toia

GUE/NGL: Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Pęk, Sinnott

NI: Battilocchio, Belohorská, De Michelis, Martin Hans-Peter

PPE-DE: Papastamkos, Wijkman

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berman, Bösch, Bono, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zingaretti

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Nej-röster: 338

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Cornillet, Costa, Davies, Deprez, Di Pietro, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Kacin, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Polfer, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Väyrynen, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Toussas

IND/DEM: Blokland, Chruszcz, Giertych, Wojciechowski Bernard

NI: Allister, Bobošíková, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Helmer, Masiel, Mote, Mussolini, Rutowicz

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Járóka, Jarzembowski, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Martens, Mathieu, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, von Wogau, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

UEN: Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Zīle

Nedlagda röster: 32

ALDE: Samuelsen, Van Hecke

IND/DEM: Batten, Bloom, Bonde, Booth, Borghezio, Clark, Farage, Grabowski, Krupa, Nattrass, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Wise, Zapałowski, Železný

NI: Baco, Claeys, Dillen, Gollnisch, Kilroy-Silk, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Rivera, Schenardi, Vanhecke

13.   Gemensam resolution B6-0619/2005 - WTO:s sjätte ministerkonferens

Ja-röster: 270

ALDE: Attwooll, Bourlanges, Bowles, Chiesa, Davies, Duff, Guardans Cambó, Hall, Karim, Letta, Ludford, Lynne, Resetarits, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Toia, Wallis, Watson

GUE/NGL: Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, Flasarová, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Blokland, Bonde, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Wojciechowski Bernard, Zapałowski

NI: Baco, Battilocchio, Belohorská, De Michelis

PPE-DE: Belet, Berend, Florenz, Seeberg, Wijkman

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Bösch, Bono, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Grabowska, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zingaretti

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Nej-röster: 313

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Beaupuy, Birutis, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Chatzimarkakis, Cornillet, Costa, Deprez, Di Pietro, Drčar Murko, Ek, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Griesbeck, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Kacin, Laperrouze, Maaten, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Polfer, Prodi, Ries, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski

GUE/NGL: Figueiredo, Guerreiro

IND/DEM: Borghezio, Sinnott

NI: Allister, Bobošíková, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Helmer, Masiel, Mote, Rutowicz

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Járóka, Jarzembowski, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, von Wogau, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

UEN: Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Poli Bortone, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Zīle

Nedlagda röster: 26

ALDE: Cavada, Manders

GUE/NGL: Toussas

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Nattrass, Wise, Železný

NI: Claeys, Dillen, Gollnisch, Kilroy-Silk, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Mussolini, Rivera, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Ventre

Rättelser till avgivna röster

Ja-röster: Hans-Peter Martin

Nej-röster: Ignasi Guardans Cambó

14.   Gemensam resolution B6-0619/2005 - WTO:s sjätte ministerkonferens

Ja-röster: 475

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Chiesa, Cornillet, Costa, Deprez, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Gibault, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Polfer, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

IND/DEM: Blokland, Borghezio, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Krupa, Pęk, Rogalski, Tomczak, Wojciechowski Bernard, Zapałowski

NI: Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Helmer, Kozlík, Masiel, Rivera, Rutowicz

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Beazley, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Gahler, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Goepel, Gomolka, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Handzlik, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Herranz García, Hieronymi, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jarzembowski, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Kirkhope, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lechner, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Wijkman, von Wogau, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Berman, Bono, Bozkurt, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Cercas, Christensen, Corbett, Correia, Cottigny, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Hedh, Hedkvist Petersen, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leinen, Liberadzki, Locatelli, McAvan, Madeira, Mann Erika, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Piecyk, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schulz, Segelström, Siwiec, Stihler, Swoboda, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zingaretti

UEN: Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Didžiokas, Foglietta, Janowski, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Poli Bortone, Roszkowski, Szymański, Tatarella, Zīle

Nej-röster: 106

ALDE: Griesbeck

GUE/NGL: Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Železný

NI: Allister, Claeys, De Michelis, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mölzer, Mote, Mussolini, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Deß, Gál, Glattfelder, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Járóka, Olajos, Őry, Surján, Szájer

PSE: Bösch, Ettl, Leichtfried, Peillon, Pinior, Scheele, Skinner, Sornosa Martínez, Szejna, Tarabella, Vincenzi, Westlund

Verts/ALE: Aubert, Beer, Bennahmias, Buitenweg, Cohn-Bendit, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Nedlagda röster: 14

ALDE: Resetarits

IND/DEM: Batten, Bonde, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Wise

PPE-DE: Lauk

PSE: Castex, Lienemann, Muscat, Patrie

Verts/ALE: Auken

Rättelser till avgivna röster

Ja-röster: David Martin, Pierre Schapira, Åsa Westlund

Nej-röster: Pedro Guerreiro

15.   Betänkande Kratsa-Tsagaropoulou A6-0314/2005

Ja-röster: 171

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Chiesa, Costa, Di Pietro, Drčar Murko, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Letta, Ludford, Lynne, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Prodi, Resetarits, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

IND/DEM: Grabowski, Krupa, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Zapałowski

NI: Belohorská, Bobošíková, De Michelis, Helmer, Martin Hans-Peter, Rutowicz

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Beazley, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Buzek, Callanan, Cederschiöld, Dover, Duchoň, Elles, Fatuzzo, Fjellner, Harbour, Heaton-Harris, Hökmark, Hybášková, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jackson, Kamall, Kirkhope, Langen, Lechner, Liese, McMillan-Scott, Mauro, Nicholson, Pleštinská, Podkański, Purvis, Roithová, Seeberg, Škottová, Sumberg, Tannock, Van Orden, Vatanen, Vlasák, Wijkman, Wuermeling, Zahradil, Zvěřina

PSE: Berger, Busquin, Casaca, Christensen, Ford, Jørgensen, Kristensen, Madeira, Maňka, Martin David, Thomsen

UEN: Berlato, Camre, Crowley, Didžiokas, Kristovskis, Ó Neachtain, Pavilionis

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Nej-röster: 430

ALDE: Beaupuy, Bourlanges, Cornillet, Davies, Deprez, Gibault, Laperrouze, Polfer, Ries

GUE/NGL: Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Batten, Blokland, Bloom, Booth, Borghezio, Chruszcz, Clark, Farage, Giertych, Knapman, Nattrass, Whittaker, Wise, Wojciechowski Bernard, Železný

NI: Battilocchio, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Mölzer, Mote, Mussolini, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Busuttil, Cabrnoch, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Ferber, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Hoppenstedt, Hudacký, Itälä, Járóka, Jarzembowski, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langendries, Lauk, Lehne, Lewandowski, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Podestà, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weber Manfred, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berman, Bösch, Bono, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Corbett, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, Mann Erika, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schapira, Scheele, Segelström, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Titley, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zingaretti

UEN: Bielan, Foglietta, Janowski, La Russa, Libicki, Muscardini, Musumeci, Pirilli, Poli Bortone, Roszkowski, Szymański, Tatarella

Nedlagda röster: 3

ALDE: Chatzimarkakis

NI: Kilroy-Silk, Rivera

Rättelser till avgivna röster

Ja-röster: Poul Nyrup Rasmussen

Nedlagda röster: Hélène Flautre, Jean-Luc Bennahmias

16.   Betänkande Kratsa-Tsagaropoulou A6-0314/2005

Ja-röster: 428

ALDE: Beaupuy, Cavada, Cornillet, Deprez, Di Pietro, Fourtou, Gibault, Griesbeck, Laperrouze, Ludford, Polfer, Ries

GUE/NGL: Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Borghezio, Železný

NI: Battilocchio, Bobošíková, De Michelis, Helmer, Rivera, Rutowicz

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fontaine, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Hoppenstedt, Hudacký, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Járóka, Jarzembowski, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Kasoulides, Kelam, Klaß, Klich, Koch, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, Olajos, Olbrycht, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schnellhardt, Siekierski, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, von Wogau, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Berman, Bösch, Bono, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Corbett, Corbey, Cottigny, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Glante, Golik, Gomes, Grabowska, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Patrie, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schapira, Scheele, Segelström, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zingaretti

UEN: Berlato, Bielan, Foglietta, Janowski, Libicki, Muscardini, Musumeci, Pirilli, Poli Bortone, Roszkowski, Szymański

Verts/ALE: Cramer, Horáček, Isler Béguin

Nej-röster: 148

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Birutis, Bourlanges, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Chiesa, Costa, Davies, Drčar Murko, Duff, Ek, Gentvilas, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Kacin, Karim, Klinz, Kułakowski, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Prodi, Resetarits, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Figueiredo

IND/DEM: Batten, Bloom, Bonde, Booth, Chruszcz, Clark, Farage, Giertych, Grabowski, Knapman, Krupa, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Whittaker, Wise, Wojciechowski Bernard, Zapałowski

NI: Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Martin Hans-Peter, Masiel, Mölzer, Mussolini

PPE-DE: Becsey, Cederschiöld, Doorn, Eurlings, Fjellner, Garriga Polledo, Hökmark, Hybášková, Ibrisagic, Kauppi, Maat, van Nistelrooij, Oomen-Ruijten, Pomés Ruiz, Schröder, Schwab, Seeberg, Vatanen, Wijkman, Wortmann-Kool

PSE: Christensen, Jørgensen, Kristensen, Rasmussen, Thomsen

UEN: Camre, Crowley, Didžiokas, Krasts, Kristovskis, La Russa, Ó Neachtain, Pavilionis, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Buitenweg, Evans Jillian, Flautre, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Hudghton, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Nedlagda röster: 26

ALDE: Chatzimarkakis, Toia

IND/DEM: Blokland, Sinnott

NI: Allister, Baco, Belohorská, Claeys, Dillen, Gollnisch, Kilroy-Silk, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martinez, Mote, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Karas, Konrad, Rack, Rübig, Schierhuber, Seeber, Stenzel

Rättelser till avgivna röster

Ja-röster: Ilda Figueiredo, Patrick Gaubert

Nej-röster: Maria Martens

Nedlagda röster: Hélène Flautre, Jean-Luc Bennahmias

17.   Betänkande Kratsa-Tsagaropoulou A6-0314/2005

Ja-röster: 176

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Chiesa, Cornillet, Costa, Davies, Di Pietro, Drčar Murko, Duff, Ek, Gentvilas, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Letta, Lynne, Maaten, Manders, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Prodi, Resetarits, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

IND/DEM: Bonde, Chruszcz, Giertych, Grabowski, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Wojciechowski Bernard, Zapałowski

NI: Bobošíková, Helmer, Martin Hans-Peter, Mölzer, Rivera

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Bachelot-Narquin, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Cederschiöld, Deva, Doorn, Dover, Duchoň, Elles, Fjellner, Gál, Harbour, Hökmark, Hybášková, Ibrisagic, Jackson, Kamall, Kauppi, Kirkhope, Langen, Lauk, Lechner, Liese, Nicholson, Niebler, Parish, Pieper, Purvis, Seeberg, Škottová, Strejček, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden, Vatanen, Vlasák, Wijkman, Zahradil, Zvěřina

PSE: Berès, Casaca, Christensen, Corbey, Désir, Glante, Guy-Quint, Haug, Jöns, Jørgensen, Kristensen, Maňka, Rasmussen, Szejna

UEN: Berlato, Camre, Crowley, Didžiokas, Krasts, Kristovskis, Ó Neachtain, Pavilionis, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Buitenweg, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Nej-röster: 405

ALDE: Beaupuy, Bourlanges, Cavada, Deprez, Fourtou, Gibault, Griesbeck, Laperrouze, Ludford, Polfer, Ries

GUE/NGL: Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, Figueiredo, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Blokland, Borghezio, Sinnott, Železný

NI: Allister, Battilocchio, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, De Michelis, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Mussolini, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Audy, Ayuso González, Barsi-Pataky, Bauer, Becsey, Belet, Berend, Böge, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Busuttil, Buzek, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Fontaine, Fraga Estévez, Gahler, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Hoppenstedt, Hudacký, Itälä, Iturgaiz Angulo, Járóka, Jarzembowski, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kelam, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Lamassoure, Landsbergis, Langendries, Lehne, Lewandowski, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Peterle, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stubb, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Ventre, Vernola, Vlasto, Weber Manfred, von Wogau, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, van den Berg, Berger, Berman, Bösch, Bono, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Cashman, Castex, Cercas, Corbett, Cottigny, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Golik, Gomes, Grabowska, Gröner, Groote, Gurmai, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Hedh, Hedkvist Petersen, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Swoboda, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zingaretti

UEN: Bielan, Foglietta, Janowski, La Russa, Libicki, Muscardini, Musumeci, Pirilli, Poli Bortone, Roszkowski, Szymański, Tatarella

Nedlagda röster: 17

ALDE: Chatzimarkakis, Matsakis

GUE/NGL: Flasarová

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Whittaker, Wise

NI: Baco, Belohorská, Kilroy-Silk, Kozlík, Mote

Rättelser till avgivna röster

Ja-röster: Sarah Ludford

Nej-röster: Roselyne Bachelot-Narquin

Nedlagda röster: Hélène Flautre, Jean-Luc Bennahmias

18.   Betänkande Kratsa-Tsagaropoulou A6-0314/2005

Ja-röster: 443

ALDE: Beaupuy, Bourlanges, Cavada, Chiesa, Cornillet, Deprez, Di Pietro, Fourtou, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Laperrouze, Letta, Ludford, Polfer, Ries, Sbarbati

GUE/NGL: Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Borghezio, Pęk, Sinnott, Zapałowski, Železný

NI: Battilocchio, Bobošíková, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, De Michelis, Helmer, Masiel, Rivera, Rutowicz

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fontaine, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gewalt, Glattfelder, Gomolka, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Hoppenstedt, Hudacký, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Járóka, Jarzembowski, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, Olajos, Olbrycht, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schnellhardt, Siekierski, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Wijkman, von Wogau, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Berman, Bösch, Bono, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Corbett, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zingaretti

UEN: Berlato, Bielan, Janowski, La Russa, Muscardini, Musumeci, Pirilli, Poli Bortone, Roszkowski, Szymański, Tatarella

Nej-röster: 153

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Chatzimarkakis, Costa, Davies, Drčar Murko, Duff, Ek, Gentvilas, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Maaten, Manders, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Prodi, Resetarits, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

IND/DEM: Batten, Bloom, Booth, Chruszcz, Clark, Farage, Giertych, Grabowski, Knapman, Krupa, Nattrass, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Whittaker, Wise, Wojciechowski Bernard

NI: Claeys, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mölzer, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Cederschiöld, Doorn, Ehler, Eurlings, Fjellner, Goepel, Hybášková, Ibrisagic, Kauppi, Maat, van Nistelrooij, Oomen-Ruijten, Schröder, Schwab, Seeberg, Vatanen, Weber Manfred, Wortmann-Kool, Wuermeling

PSE: Christensen, Corbey, Jørgensen, Kristensen, Lavarra, Rasmussen, Tarabella

UEN: Camre, Crowley, Didžiokas, Krasts, Kristovskis, Libicki, Ó Neachtain, Pavilionis, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Nedlagda röster: 16

ALDE: Matsakis, Toia

IND/DEM: Blokland, Bonde

NI: Allister, Baco, Belohorská, Kilroy-Silk, Mote

PPE-DE: Karas, Rack, Rübig, Schierhuber, Seeber, Stenzel

UEN: Foglietta

Rättelser till avgivna röster

Nej-röster: Maria Martens, Ignasi Guardans Cambó, Sarah Ludford

Nedlagda röster: Hélène Flautre, Jean-Luc Bennahmias

19.   Betänkande Kratsa-Tsagaropoulou A6-0314/2005

Ja-röster: 169

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Chiesa, Costa, Davies, Di Pietro, Drčar Murko, Duff, Ek, Gentvilas, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Kacin, Karim, Klinz, Kułakowski, Laperrouze, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Prodi, Resetarits, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

IND/DEM: Chruszcz, Giertych

NI: Belohorská, Bobošíková, Helmer, Martin Hans-Peter, Rivera

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Cederschiöld, Chichester, Deva, Dover, Duchoň, Elles, Evans Jonathan, Fjellner, Florenz, Garriga Polledo, Gutiérrez-Cortines, Heaton-Harris, Hökmark, Hybášková, Ibrisagic, Jackson, Kamall, Kauppi, Kirkhope, Langen, Liese, McMillan-Scott, Nicholson, Niebler, Oomen-Ruijten, Ouzký, Parish, Pomés Ruiz, Purvis, Salafranca Sánchez-Neyra, Seeberg, Škottová, Strejček, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden, Vatanen, Vlasák, Weber Manfred, Wijkman, Wuermeling, Zahradil, Zvěřina

PSE: Christensen, Corbey, Jørgensen, Kristensen, Pahor, Rasmussen, Szejna

UEN: Camre, Crowley, Didžiokas, Krasts, Kristovskis, Muscardini, Ó Neachtain, Pavilionis, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Bennahmias, Buitenweg, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Voggenhuber, Ždanoka

Nej-röster: 428

ALDE: Beaupuy, Bourlanges, Cavada, Cornillet, Deprez, Fourtou, Gibault, Griesbeck, Polfer, Ries

GUE/NGL: Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Borghezio, Grabowski, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Wojciechowski Bernard, Zapałowski, Železný

NI: Allister, Battilocchio, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, De Michelis, Dillen, Gollnisch, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martinez, Masiel, Mölzer, Mote, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Berend, Böge, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Busuttil, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cesa, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Eurlings, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fontaine, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Hoppenstedt, Hudacký, Itälä, Iturgaiz Angulo, Járóka, Jarzembowski, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kelam, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Langendries, Lauk, Lehne, Lewandowski, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, Mann Thomas, Mantovani, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, van Nistelrooij, Olajos, Olbrycht, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt, Schnellhardt, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stenzel, Stubb, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, von Wogau, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Berman, Bösch, Bono, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Corbett, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Glante, Goebbels, Golik, Gomes, Grabowska, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Siwiec, Skinner, Stihler, Swoboda, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zingaretti

UEN: Berlato, Bielan, Foglietta, Janowski, La Russa, Libicki, Musumeci, Pirilli, Poli Bortone, Roszkowski, Szymański, Tatarella

Verts/ALE: Beer, Cohn-Bendit

Nedlagda röster: 16

ALDE: Chatzimarkakis, Matsakis

IND/DEM: Batten, Blokland, Bloom, Bonde, Booth, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Sinnott, Whittaker, Wise

NI: Kilroy-Silk, Mussolini

Rättelser till avgivna röster

Nedlagda röster: Hélène Flautre, Jean-Luc Bennahmias

20.   Betänkande Kratsa-Tsagaropoulou A6-0314/2005

Ja-röster: 455

ALDE: Beaupuy, Bourlanges, Cavada, Deprez, Fourtou, Gibault, Griesbeck, Laperrouze, Onyszkiewicz, Polfer, Ries

GUE/NGL: Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Borghezio, Chruszcz, Giertych, Krupa, Wojciechowski Bernard, Železný

NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, De Michelis, Helmer, Masiel, Rivera, Rutowicz

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Hoppenstedt, Hudacký, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Járóka, Jarzembowski, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Lauk, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schnellhardt, Schröder, Schwab, Siekierski, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, von Wogau, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Berman, Bösch, Bono, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Corbett, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Glante, Golik, Gomes, Grabowska, Gröner, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zingaretti

UEN: Berlato, Bielan, Foglietta, Janowski, La Russa, Libicki, Muscardini, Musumeci, Pirilli, Poli Bortone, Roszkowski, Szymański, Tatarella

Verts/ALE: de Groen-Kouwenhoven

Nej-röster: 131

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Birutis, Bowles, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Chatzimarkakis, Chiesa, Cornillet, Costa, Davies, Di Pietro, Drčar Murko, Duff, Ek, Gentvilas, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Kacin, Karim, Klinz, Kułakowski, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Prodi, Resetarits, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

IND/DEM: Blokland, Grabowski, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Sinnott, Tomczak, Zapałowski

NI: Martin Hans-Peter

PPE-DE: Cederschiöld, Doorn, Eurlings, Fjellner, Hökmark, Hybášková, Ibrisagic, Kauppi, Maat, van Nistelrooij, Seeberg, Vatanen, Wijkman, Wortmann-Kool

PSE: Christensen, Corbey, Jørgensen, Kristensen, Rasmussen

UEN: Camre, Crowley, Didžiokas, Krasts, Kristovskis, Ó Neachtain, Pavilionis, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Nedlagda röster: 31

ALDE: Matsakis, Toia

IND/DEM: Batten, Bonde, Booth, Clark, Farage, Knapman, Nattrass, Wise

NI: Allister, Claeys, Dillen, Gollnisch, Kilroy-Silk, Kozlík, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Mote, Mussolini, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Karas, Rack, Rübig, Schierhuber, Seeber, Stenzel

Rättelser till avgivna röster

Nej-röster: Maria Martens

Nedlagda röster: Hélène Flautre, Jean-Luc Bennahmias

21.   Betänkande Kratsa-Tsagaropoulou A6-0314/2005

Ja-röster: 408

ALDE: Beaupuy, Cavada, Cornillet, Costa, Deprez, Fourtou, Gibault, Griesbeck, Laperrouze, Polfer, Ries, Toia

GUE/NGL: Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Kaufmann, Liotard, Markov, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Portas, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Borghezio, Chruszcz, Giertych, Sinnott, Wojciechowski Bernard, Železný

NI: Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, De Michelis, Masiel, Rivera, Rutowicz

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Audy, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Braghetto, Brejc, Brepoels, Březina, Brok, Brunetta, Busuttil, Buzek, Carollo, Casa, Caspary, Castiglione, Cesa, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dionisi, Dombrovskis, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Esteves, Fatuzzo, Ferber, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gewalt, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Hoppenstedt, Hudacký, Itälä, Iturgaiz Angulo, Járóka, Jarzembowski, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kasoulides, Kelam, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langendries, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Olajos, Olbrycht, Őry, Pack, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Posdorf, Posselt, Protasiewicz, Queiró, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Saryusz-Wolski, Schmitt, Schnellhardt, Schröder, Schwab, Seeber, Siekierski, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stubb, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasto, Weber Manfred, von Wogau, Wuermeling, Záborská, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zwiefka

PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Berès, van den Berg, Berger, Berman, Bösch, Bono, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Busquin, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Corbett, Correia, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, De Vits, Díez González, Dobolyi, Douay, Dührkop Dührkop, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gill, Glante, Golik, Grabowska, Groote, Gurmai, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Harangozó, Hasse Ferreira, Haug, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Kindermann, Kinnock, Kósáné Kovács, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Laignel, Lambrinidis, Lavarra, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, Locatelli, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Öger, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Stihler, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Zingaretti

UEN: Berlato, Bielan, Foglietta, Janowski, La Russa, Libicki, Muscardini, Musumeci, Pavilionis, Pirilli, Poli Bortone, Roszkowski, Szymański, Tatarella

Verts/ALE: Cohn-Bendit

Nej-röster: 139

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Birutis, Budreikaitė, Busk, Carlshamre, Chatzimarkakis, Chiesa, Di Pietro, Drčar Murko, Duff, Ek, Gentvilas, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jensen, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Prodi, Resetarits, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Watson

IND/DEM: Batten, Booth, Clark, Knapman, Nattrass, Whittaker, Wise

NI: Allister, Claeys, Dillen, Gollnisch, Kilroy-Silk, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Mölzer, Mote, Mussolini, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Cederschiöld, Doorn, Eurlings, Fjellner, Hökmark, Hybášková, Ibrisagic, Kauppi, Langen, Lauk, Maat, Martens, Niebler, van Nistelrooij, Oomen-Ruijten, Seeberg, Vatanen, Wijkman, Wortmann-Kool

PSE: Christensen, Jørgensen, Kristensen, Rasmussen

UEN: Camre, Zīle

Verts/ALE: Aubert, Auken, Beer, Bennahmias, Buitenweg, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, de Groen-Kouwenhoven, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lipietz, Lucas, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Nedlagda röster: 62

ALDE: Bowles, Matsakis

GUE/NGL: Henin, Kohlíček, Pflüger, Strož

IND/DEM: Blokland, Bonde, Grabowski, Krupa, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Zapałowski

NI: Baco, Helmer, Kozlík

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Bowis, Bradbourn, Bushill-Matthews, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Duchoň, Elles, Evans Jonathan, Fajmon, Harbour, Heaton-Harris, Jackson, Kamall, Karas, Kirkhope, Nicholson, Ouzký, Parish, Purvis, Rack, Rübig, Schierhuber, Škottová, Stenzel, Strejček, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden, Vlasák, Zahradil, Zvěřina

PSE: Corbey, Patrie, Peillon

UEN: Didžiokas, Krasts, Kristovskis, Ó Neachtain

Rättelser till avgivna röster

Ja-röster: Sharon Margaret Bowles

Nedlagda röster: Hélène Flautre, Jean-Luc Bennahmias


ANTAGNA TEXTER

 

P6_TA(2005)0447

Avtal mellan EG och Sydafrika ***

Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets beslut om ingående av ett tillläggsprotokoll till avtalet om handel, utveckling och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Sydafrika, å andra sidan, med anledning av Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till Europeiska unionen (KOM(2005)0372 - C6-0350/2005 - 2005/0152(AVC))

(Samtyckesförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

med beaktande av förslaget till rådets beslut (KOM(2005)0372) (1),

med beaktande av rådets beslut 2005/2006/EG av den 28 februari 2005 (2) om undertecknande och provisorisk tillämpning av ovannämnda protokoll,

med beaktande av rådets begäran om parlamentets samtycke i enlighet med artikel 300.3, andra stycket, jämförd med artikel 310 och artikel 300.2, första stycket i EG-fördraget (C6-0350/2005),

med beaktande av artikel 75 och artikel 83.7 i arbetsordningen,

med beaktande av rekommendationen från utskottet för utveckling (A6-0328/2005).

1.

Europaparlamentet ger sitt samtycke till ingåendet av ovannämnda protokoll.

2.

Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen samt regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och Republiken Sydafrika parlamentets ståndpunkt.


(1)  Ännu ej offentliggjort i EUT.

(2)  EUT L 68, 15.3.2005, s. 32.

P6_TA(2005)0448

Euroregioner

Europaparlamentets resolution om ”Euroregionernas” roll i utvecklingen av regionalpolitiken (2004/2257(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

med beaktande av artikel 87.3 i EG-fördraget,

med beaktande av artikel 158 i EG-fördraget,

med beaktande av förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av de allmänna principerna för upprättandet av ett europeiskt grannskaps- och partnerskapsinstrument (KOM (2004)0628),

med beaktande av förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska regionala utvecklingsfonden (KOM(2004)0495),

med beaktande av förslaget till rådets förordning om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden (KOM(2004)0492),

med beaktande av förslaget till rådets förordning om inrättandet av Sammanhållningsfonden (KOM (2004)0494),

med beaktande av förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om europeiska grupperingar för gränsöverskridande samarbete (EGGS) (KOM(2004)0496),

med beaktande av Europarådets europeiska konvention om gränsöverskridande samarbete mellan regionala och lokala samhällen och myndigheter (European Outline Convention on Transfrontier Co-operation between Territorial Communities or Authorities of the Council of Europe) (Madrid den 21 maj 1980) och dess tilläggsprotokoll samt Europarådets europeiska stadga om lokalt självstyre (European Charter of Local Self-Government of the Council of Europe) (Strasbourg den 15 oktober 1985),

med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen,

med beaktande av betänkandet från utskottet för regional utveckling (A6-0311/2005) och av följande skäl:

A.

Europeiska unionens utvidgning till 25 medlemsstater den 1 maj 2004 ledde till ökade skillnader mellan Euroregionerna, och kommande utvidgningar kan ytterligare stärka denna utveckling. Utvidgningen har även lett till en betydande ökning av antalet gränsregioner. Det bör noteras att Euroregionerna på ett avgörande sätt bidragit till att överbrygga gränserna i Europa, bygga upp goda grannskapsförbindelser, föra samman människor från båda sidorna av en gräns och avskaffa fördomar, i synnerhet genom gränsöverskridande samarbete på lokal och regional nivå.

B.

Regionala skillnader i en utvidgad union behöver minskas och en effektiv sammanhållningspolitik krävs för en harmonisk utveckling inom EU.

C.

En nödvändig beståndsdel i en effektiv sammanhållningspolitik och europeisk integration är att garantera en hållbar utveckling av det gränsöverskridande samarbetet och att slutligen övervinna de svårigheter som man hittills brottats med i samband med finansieringen av gemensamma projekt som är av ömsesidigt intresse för kommuner och regioner på båda sidor av en gräns.

D.

Euroregionerna och liknande strukturer är viktiga instrument för det gränsöverskridande samarbetet. De bör emellertid ytterligare utvecklas och förbättras och de bör ges en viss rättslig status.

E.

Syftet med Euroregionerna är att främja det gränsöverskridande samarbetet inom kultur, utbildning, turism, ekonomi och alla andra aspekter av det dagliga livet mellan gränsregioner, lokala enheter, regionala myndigheter, arbetsmarknadens parter och övriga aktörer, som inte nödvändigtvis måste vara medlemsstater.

F.

De europeiska gränsregionernas arbetsgemenskap har lagt fram flera rapporter om läget för det gränsöverskridande samarbetet i Europa och förberett studier om en gränsöverskridande rättsakt om decentraliserat samarbete mellan kommissionen och Regionkommittén.

1.

Europaparlamentet anser att det gränsöverskridande samarbetet är av avgörande betydelse för europeisk sammanhållning och integration, och att det därför måste få ett brett stöd.

2.

Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att främja utnyttjandet av Euroregioner som ett av verktygen för gränsöverskridande samarbete.

3.

Europaparlamentet konstaterar att en Euroregion eller en motsvarande struktur fyller viktiga gränsöverskridande funktioner genom att utgöra:

en informations- och servicepunkt för medborgare, institutioner och regionala och lokala myndigheter,

en kontaktpunkt för gemensamma värderingar, mål och strategier,

en drivkraft för lösningar på gränsöverskridande problem och

ett språkrör för gränsöverskridande frågor i allmänhet.

4.

Europaparlamentet konstaterar att Euroregionerna är en kontaktpunkt för alla former av gränsöverskridande förbindelser, kontakter, kunskapsöverföring, verksamhetsprogram och projekt, och att de behöver en viss rättslig status för att kunna fullfölja sina uppgifter.

5.

Europaparlamentet betonar att gränsöverskridande samarbete är ett lämpligt sätt att lösa dagliga problem på båda sidor av en gräns, särskilt inom ekonomiska, sociala, kulturella och miljörelaterade områden.

6.

Europaparlamentet betonar att gränsöverskridande samarbete på ett betydande sätt bidrar till genomförandet av Lissabonstrategin genom:

gemensam innovation och forskning,

gränsöverskridande nätverk för forskning och utveckling och

utbyte av bästa metoder och av erfarenheter.

7.

Europaparlamentet konstaterar att Euroregionerna via lokala projekt för utbyte av bästa praxis stärker grannskapsbanden. Parlamentet anser det vara ytterst viktigt att bistånd i form av mikroprojekt i enlighet med kommissionens meddelande INTERREG III (1), som nu tillämpas, bibehålls inom ramen för strukturfonderna.

8.

Europaparlamentet noterar det lagstiftningsarbete som pågår gällande europeiska grupperingar för gränsöverskridande samarbete (EGGS). Detta arbete har som mål att förenkla instrumenten för gränsöverskridande samarbete (underlätta deras verksamhet, förenkla förfarandena och sänka driftskostnaderna) och därmed skapa en plattform för utvecklingen av Euroregioner.

9.

Europaparlamentet understryker behovet av att prioritera avskaffandet av skillnaderna mellan regionerna både i de nya och de gamla medlemsstaterna.

10.

Europaparlamentet understryker behovet av att utsträcka begreppet Euroregioner och liknande strukturer, även om de inte nödvändigtvis har juridiska befogenheter, till att omfatta flera olika typer av samarbete. Parlamentet föreslår som möjliga områden av gemensamt intresse projekt som hänför sig till främjande av kultur, utbildning, turism och ekonomi samt, då det är tillämpligt, bekämpning av organiserad brottslighet, narkotikahandel och bedrägerier, i samarbete med behöriga nationella institutioner.

11.

Europaparlamentet betonar behovet av integration mellan projekt som planeras i länder som gränsar till varandra.

12.

Europaparlamentet välkomnar kommissionens ansträngningar att förenkla instrumenten för gränsöverskridande samarbete.

13.

Europaparlamentet vill att Euroregionerna och motsvarande strukturer, i enlighet med förslaget i EGGS, skall kunna utveckla, genomföra och förvalta gränsöverskridande program inom EU samt program som är i linje med det europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet och instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA) från och med 2007, i partnerskap med nationella organ.

14.

Europaparlamentet understryker betydelsen av gränsöverskridande samarbete och Euroregioner för medlemsstater med naturliga hinder, såsom små östater.

15.

Europaparlamentet betonar behovet att stödja gränsöverskridande samarbete och inrättande av Euroregioner som även omfattar regioner i Mellanöstern, som är ett känsligt område, i syfte att främja vänskapliga förbindelser, stabilitet, säkerhet och ekonomiska intressen i form av ömsesidig respekt och vinst.

16.

Europaparlamentet uppmärksammar punkt 1 (xxvii) i sin resolution om förslaget till rådets förordning om inrättandet av Sammanhållningsfonden (2), som antogs den 6 juli 2005, och uppmanar kommissionen att analogt med denna vidta åtgärder för att definiera ett ”premiesystem” i form av en ”gemenskapsreserv för kvalitet och prestanda”, vars särskilda syfte är att främja åtgärder som har en gränsöverskridande verkan eller eventuellt överensstämmer med existerande infrastruktur i Euroregionerna.

17.

Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen.


(1)  Meddelande från kommissionen till medlemsstaterna av den 2 september 2004 om fastställande av riktlinjer för ett gemenskapsinitiativ för transeuropeiskt samarbete som syftar till att stimulera harmonisk och balanserad utveckling i Europa - INTERREG III (EUT C 226, 10.9.2004, s. 2).

(2)  Antagna texter, P6_TA(2005)0278.

P6_TA(2005)0449

Begäran om fastställelse av Andrzej Pęczaks parlamentariska immunitet

Europaparlamentets beslut om begäran om fastställelse av den före detta ledamoten av Europaparlamentet Andrzej Pęczaks immunitet och privilegier (2005/2128(IMM))

Europaparlamentet fattar detta beslut

med beaktande av Andrzej Pęczaks begäran om fastställelse av hans immunitet, med anledning av rättegången mot honom i distriktsdomstolen i Łódź i Polen, daterad den 18 april 2005 och tillkännagiven i kammaren den 25 maj 2005,

med beaktande av artiklarna 8, 9 och 10 i protokollet om Europeiska gemenskapernas immunitet och privilegier av den 8 april 1965 och artikel 6.2 i akten om allmänna direkta val av företrädare i Europaparlamentet av den 20 september 1976,

med beaktande av EG-domstolens dom av den 12 maj 1964 och av den 10 juli 1986 (1),

med beaktande av artikel 6.3 och artikel 7 i arbetsordningen,

med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (A6-0330/2005), och av följande skäl:

A.

Andrzej Pęczak valdes till ledamot av det polska parlamentet (sejmen) den 23 september 2001. Sedan anslutningsfördraget undertecknats den 16 april 2003 utsågs han till observatör. Han var ledamot av Europaparlamentet från den 1 maj 2004 till den 19 juli 2004. Hans mandat som ledamot av det polska parlamentet löpte ut den 19 oktober 2005.

B.

Andrzej Pęczak klagar på att den polske allmänne åklagaren inte har följt lagen under det straffrättsliga förfarandet och att distriktsdomstolens beslut att frihetsberöva och häkta honom, samt därpå följande förlängningar av häktningstiden, har politiska grunder.

C.

Andrzej Pęczak klagar på att det straffrättsliga förfarande som inletts mot honom innebär ett överträdande av regeln att den tilltalade skall anses oskyldig till dess motsatsen bevisats, och att omständigheterna kring frihetsberövandet och häktningen begränsar hans möjligheter att försvara sig själv.

D.

Andrzej Pęczak klagar på att det förfarande som sejmen tillämpade för att upphäva hans immunitet var ”juridiskt ogiltigt” och byggde på uppgifter i media, och att de uppmaningar att vidta åtgärder som han skickat till olika organ (till exempel Europeiska ombudsmannen) inte haft någon effekt.

E.

Enligt den information som finns tillgänglig skyddas Andrzej Pęczak inte av parlamentarisk immunitet i samband med någon av de anklagelser som redovisats för Europaparlamentets talman.

1.

Europaparlamentet beslutar att inte fastställa Andrzej Pęczaks immunitet och privilegier.


(1)  Mål 101/63, Wagner mot Fohrmann och Krier, svensk specialutgåva I, s. 203, och mål 149/85, Wybot mot Faure m.fl., svensk specialutgåva VIII, s. 703.

P6_TA(2005)0450

Begäran om fastställelse av Giovanni Claudio Favas parlamentariska immunitet

Europaparlamentets beslut om begäran om fastställelse av Giovanni Claudio Favas immunitet och privilegier (2005/2174(IMM))

Europaparlamentet fattar detta beslut

med beaktande av Giovanni Claudio Favas begäran om fastställelse av hans immunitet, daterad den 1 juli 2005, som tillkännagavs i kammaren den 6 juli 2005,

efter att ha hört Giovanni Claudio Fava i enlighet med artikel 7.3 i arbetsordningen,

med beaktande av artiklarna 9 och 10 i protokollet om Europeiska gemenskapernas immunitet och privilegier av den 8 april 1965 och artikel 6.2 i akten om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet av den 20 september 1976,

med beaktande av EG-domstolens domar av den 12 maj 1964 och 10 juli 1986 (1),

med beaktande av artikel 6.3 och artikel 7 i arbetsordningen,

med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (A6-0331/2005).

1.

Europaparlamentet beslutar att fastställa Giovanni Claudio Fava immunitet och privilegier.

2.

Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att omedelbart översända detta beslut och det ansvariga utskottets betänkande till de relevanta myndigheterna i Republiken Italien.


(1)  Mål 101/63, Wagner mot Fohrmann och Krier, svensk specialutgåva I, s. 203 och mål 149/85, Wybot mot Faure m.fl, svensk specialutgåva VIII, s. 703.

P6_TA(2005)0451

Förslag till ändringsbudget nr 6/2005 (Ändringsförslag)

Förslag till Europeiska gemenskapernas ändringsbudget nr 6/2005 för budgetåret 2005 - Avsnitt IV - Domstolen - Inrättande av personaldomstolen, ändrat av rådet (C6-0404/2005 - 2005/2159(BUD))

Ändring 1

AVSNITT IV - Domstolen

Tjänsteförteckning: Inrättande av 2 fasta B*3-tjänster, 2 fasta C*1-tjänster och 4 tillfälliga B*3-tjänster.

Personal i aktiv tjänst

Budgetpost

Budget 2005

Förslag ÄB 6/2005

Ändringsförslag

Budget 2005 + förslag till ÄB 6/2005 (efter ändringsförslag)

 

Åtaganden

Åtaganden

Åtaganden

Åtaganden

1 1 0 0

Grundlön

 

111 633 022

111 964 022

+73 000

112 037 022

1 1 0 1

Familjetillägg

 

8 940 000

8 967 000

+6 000

8 973 000

1 1 0 2

Utlandstillägg och särskilda utlandstillägg (inklusive artikel 97 i tjänsteföreskrifterna för EKSG)

 

17 770 000

17 823 000

+12 000

17 835 000

1 1 3 0

Sjukförsäkring

 

3 890 000

3 902 000

+3 000

3 905 000

1 1 8 1

Resekostnader (inklusive kostnader för familjemedlemmar)

 

42 000

45 000

+2 000

47 000

1 1 8 2

Bosättnings-, flytt- och förflyttningsbidrag

 

1 170 000

1 223 000

+30 000

1 253 000

1 1 8 3

Flyttersättning

 

217 000

238 000

+10 000

248 000

1 1 8 4

Tillfälligt dagtraktamente

 

956 000

1 008 000

+23 000

1 031 000

1 1 9 1

Preliminära anslag

 

1 973 000

1 242 000

- 159 000

1 083 000

Motivering

Med detta inrättas 8 tjänster (2 fasta B*3-tjänster, 2 fasta C*1-tjänster och 4 tillfälliga B*3-tjänster) som rådet inte godkände och återinförs beloppen från det preliminära förslaget till ändringsbudget nr 7/2005.

P6_TA(2005)0452

Förslag till ändringsbudget nr 6/2005

Europaparlamentets resolution om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 6/2005 för budgetåret 2005, avsnitt IV - Domstolen - Inrättande av Europeiska unionens personaldomstol, ändrat av rådet (C6-0404/2005 - 2055/2159(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

med beaktande EG-fördraget, särskilt artikel 272.6,

med beaktande av Euratomfördraget, särskilt artikel 177,

med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (1), särskilt artiklarna 37 och 38,

med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2005, slutgiltigt antagen den 16 december 2004 (2),

med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 6 maj 1999 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och förbättring av budgetförfarandet (3),

med beaktande av det preliminära förslag till Europeiska unionens ändringsbudget nr 7/2005 för budgetåret 2005 som kommissionen lade fram den 5 september 2005 (KOM(2005)0419),

med beaktande av det förslag till ändringsbudget nr 6/2005 som rådet fastställde den 3 oktober 2005 (12180/2005 - C6-0304/2005),

med beaktande av parlamentets resolution av den 25 oktober 2005 om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 6/2005 för budgetåret 2005, avsnitt IV - Domstolen - Inrättande av Europeiska unionens personaldomstol (4),

med beaktande av ändringen av den 25 oktober 2005 till förslaget till ändringsbudget nr 6/2005 (5),

med beaktande av rådets avvisande av den 21 november 2005 av parlamentets ändringar till förslaget till ändringsbudget nr 6/2005 (SGS5/13784),

med beaktande av artikel 69 och bilaga IV i arbetsordningen,

med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A6-0336/2005).

1.

Europaparlamentet noterar rådets andra behandling.

2.

Europaparlamentet bekräftar det beslut som fattades vid första behandlingen.

3.

Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att förklara att ändringsbudget nr 6/2005 har blivit slutgiltigt antagen och att se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

4.

Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen och domstolen.


(1)  EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(2)  EUT L 60, 8.3.2005, s. 1.

(3)  EGT C 172, 18.6.1999, s. 1. Avtalet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets beslut 2005/708/EG (EUT L 269, 14.10.2005, s. 24).

(4)  Antagna texter, P6_TA(2005)0392.

(5)  Antagna texter, P6_TA(2005)0391.

P6_TA(2005)0453

Budgetdisciplin

Europaparlamentets resolution om det interinstitutionella avtalet om budgetdisciplin och förbättring av budgetförfarandet (2005/2237(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

med beaktande av EG-fördraget, särskilt artikel 272,

med beaktande av kommissionens meddelanden till rådet och Europaparlamentet, av den 26 februari 2004”Bygga en gemensam framtid, Politiska utmaningar och budgetmedel i ett utvidgat EU 2007- 2013” (KOM(2004)0101), och av den 14 juli 2004”Budgetplan 2007-2013” (KOM(2004)0487) samt kommissionens arbetsdokument av den 12 april 2005 om ”tekniska justeringar av kommissionens förslag till flerårig budgetplan 2007-2013” (SEK(2005)0494),

med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 6 maj 1999 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och förbättring av budgetförfarandet (1), särskilt punkt 26,

med beaktande av sin resolution av den 8 juni 2005 (2) om politiska utmaningar och budgetmedel i en utvidgad union 2007-2013,

med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen,

med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A6-0356/2005), och av följande skäl:

A.

Den nuvarande budgetplanen kommer i princip att löpa ut 2006.

B.

Huvuddelen av gemenskapslagstiftningen för de fleråriga programmen med budgetkonsekvenser måste förnyas från 2007 och framåt.

C.

Den nuvarande budgetplanen är en del av det interinstitutionella avtalet om budgetdisciplin och förbättring av budgetförfarandet som bara kan ingås på grundval av en gemensam överenskommelse mellan budgetmyndighetens två grenar.

D.

I avsaknad av en budgetplan antas årliga budgetar i enlighet med artikel 272 i fördraget.

E.

Europaparlamentet har antagit en förhandlingsståndpunkt som fastställer dess politiska prioriteringar för den kommande budgetplanen och dess förslag för att omstrukturera EU-budgeten och stärka kvaliteten på genomförandet genom en förbättring av förfarandena.

1.

Europaparlamentet bekräftar sin ståndpunkt enligt den ovannämnda resolutionen av den 8 juni 2005.

2.

Europaparlamentet bekräftar att det kommer att göra allt för att uppnå en överenskommelse om nästa budgetplan och interinstitutionella avtal som är acceptabel för att bibehålla Europeiska unionens ansvar och ambitioner under en ny flerårig period.

3.

Europaparlamentet delar kommissionens oro när det gäller att uppnå en överenskommelse i tid för att garantera programmens kontinuitet och omdaning och för att förbereda nästa period i tid för inledningen av budgetförfarandet för 2007 (april 2007).

4.

Europaparlamentet noterar ordförande Barrosos skrivelse av den 20 oktober 2005, i vilken kommissionens bidrag inför slutfasen av förhandlingarna anges. Europaparlamentet anser att vissa aspekter i dessa förslag är användbara men påminner rådet och kommissionen om betydelsen av alla de punkter som anges i parlamentets ovannämnda resolution av den 8 juni 2005 för att komplettera budgetplanen 2007-2013 och anser att integreringen av dessa i det interinstitutionella avtalet är oumbärlig för en ny budgetplan.

5.

Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram ett formellt omarbetat förslag till interinstitutionellt avtal som skulle innehålla parlamentets förslag om reserver och flexibilitet och andra kvalitativa faktorer från dess resolution av den 8 juni 2005.

6.

Europaparlamentet betonar att det inte kommer att bli någon budgetplan i det fall en överenskommelse om ett interinstitutionellt avtal inte träffas. Europaparlamentet påminner i detta sammanhang om att parlamentet antog icke förhandlingsbara punkter, såsom inrättandet av en översynsklausul, flexibilitetsreserver, förbättring av genomförandekvaliteten genom en omarbetning av budgetförordningen, lättnader i den administrativa bördan, medlemsstaternas certifiering och respekt för parlamentets rättigheter när det gäller de externa programmen.

7.

Europaparlamentet konstaterar att de skiljaktigheter som låg i vägen för en överenskommelse i Europeiska rådet den 17 juni 2005 handlade mindre om nivån på eller fördelningen av utgifterna än om hur dessa skulle finansieras. Detta bekräftar att en övergripande överenskommelse om budgetplanen bör innehålla en överenskommelse om principen för en reform av det nuvarande systemet för egna medel.

8.

Europaparlamentet uppmanar rådet att i sin gemensamma ståndpunkt och i sitt förhandlingsmandat uttrycka sin klara vilja till förhandling genom att inte bara ta med ett förslag om budgetramar utan också punkter om hur budgetens struktur och kvaliteten på budgetgenomförandet kan förbättras och hur Lissabonstrategin kan göras förenlig med parlamentets förhandlingsposition.

9.

Europaparlamentet påminner rådet om att det inte kommer att bli någon budgetplan eller något interinstitutionellt avtal i det fall en överenskommelse mellan Europaparlamentet och rådet inte träffas. Eftersom parlamentet antog sin förhandlingsståndpunkt i tid den 8 juni 2005 kommer det att tillbakavisa varje försök att hålla det ansvarigt för en eventuell försening när det gäller att nå en överenskommelse.

10.

Europaparlamentet påminner rådet om att Europeiska unionens budgetbehov, inbegripet de fleråriga programmen, i avsaknad av en budgetplan 2007-2013 och ett nytt interinstitutionellt avtal, kan tillgodoses med stöd av artikel 272 i fördraget eller i en ändrad punkt 26 i det interinstitutionella avtalet av den 6 maj 1999.

11.

Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen.


(1)  EGT C 172, 18.6.1999, s. 1. Avtalet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets beslut 2005/708/EG (EUT L 269, 14.10.2005, s. 24).

(2)  Antagna texter P6_TA(2005)0224.

P6_TA(2005)0454

Tvångslicensiering av läkemedelspatent ***I

Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om tvångslicensiering av patent för tillverkning av läkemedelsprodukter för export till länder med folkhälsoproblem (KOM(2004)0737 - C6-0168/2004 - 2004/0258(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2004)0737) (1),

med beaktande av artikel 251.2 och artiklarna 95 och 133 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0168/2004),

med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

med beaktande av betänkandet från utskottet för internationell handel och yttrandena från utskottet för utveckling, utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet och utskottet för rättsliga frågor (A6-0242/2005).

1.

Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.

Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.

Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.


(1)  Ännu ej offentliggjort i EUT.

P6_TC1-COD(2004)0258

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 1 december 2005 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr .../2006 om tvångslicensiering av patent för tillverkning av läkemedelsprodukter för export till länder med folkhälsoproblem

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 95 och 133,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (2), och

av följande skäl:

(1)

Vid Världshandelsorganisationens (WTO) fjärde ministermöte antogs den 14 november 2001 Dohadeklarationen om avtalet om handelsrelaterade aspekter av immateriella rättigheter (TRIPs-avtalet) och folkhälsa. I deklarationen fastställs att varje WTO-medlem har rätt att utfärda tvångslicenser och att fastställa på vilka grunder sådana licenser skall utfärdas. I deklarationen konstateras också att WTOmedlemmar utan egen eller med otillräcklig produktionskapacitet inom läkemedelssektorn kan få svårt att använda tvångslicenser på ett effektivt sätt.

(2)

Den 30 augusti 2003 antog WTO:s allmänna råd, mot bakgrund av det uttalande som ordföranden läste upp, beslutet om genomförandet av punkt 6 i Doha-deklarationen om TRIPs-avtalet och folkhälsa (nedan kallat beslutet). Enligt beslutet kan man på vissa villkor göra undantag från några av de krav som gäller utfärdandet av tvångslicenser enligt TRIPs-avtalet, för att ta hänsyn till behoven hos WTOmedlemmar med otillräcklig produktionskapacitet.

(3)

Eftersom gemenskapen spelade en aktiv roll vid antagandet av beslutet och eftersom den i WTO åtog sig att fullt ut bidra till genomförandet av beslutet och uppmanade alla WTO-medlemmar att skapa de förutsättningar som krävs för att systemet som inrättades genom beslutet skall kunna fungera på ett effektivt sätt, är det viktigt för gemenskapen att genomföra beslutet i sin lagstiftning.

(4)

För att säkra att villkoren för att utfärda tvångslicenser för tillverkning och försäljning av läkemedelsprodukter avsedda för export är likadana i alla medlemsstaterna och för att undvika snedvridning av konkurrensen för näringsidkarna på den inre marknaden, är det nödvändigt att genomföra beslutet på ett enhetligt sätt. Enhetliga bestämmelser bör också tillämpas för att förhindra att läkemedelsprodukter som tillverkats i enlighet med beslutet återimporteras till gemenskapen.

(5)

Denna förordning är avsedd att utgöra en del av den bredare europeiska och internationella insatsen för att ta itu med folkhälsoproblem i de minst utvecklade länderna och andra utvecklingsländer. Den syftar särskilt till att förbättra tillgången till läkemedel till överkomliga priser, som är säkra och effektiva, inbegripet fasta kombinationer, och vars kvalitet är garanterad. I detta sammanhang kommer det att vara möjligt att utnyttja de förfaranden i gemenskapens läkemedelslagstiftning som garanterar sådana produkters vetenskapliga kvalitet, särskilt det förfarande som anges i artikel 58 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004 av den 31 mars 2004 om inrättande av gemenskapsförfaranden för godkännande av och tillsyn över humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel samt om inrättande av en europeisk läkemedelsmyndighet (3).

(6)

Eftersom det tvångslicenssystem som inrättas genom denna förordning syftar till att ta itu med folkhälsoproblem bör det användas med goda avsikter. Systemet bör inte utnyttjas av länder för att tjäna deras industriella eller kommersiella syften. Denna förordning är utformad för att skapa en säker rättslig ram och motverka rättstvister.

(7)

Eftersom denna förordning är en del av en större insats för att behandla frågan om utvecklingsländernas tillgång till läkemedel till rimlig kostnad, finns det kompletterande insatser i kommissionens handlingsplan: Påskyndade insatser mot hiv/aids, malaria och tuberkulos som led i fattigdomsbekämpningen och i kommissionens meddelande om en samstämmig europeisk policyram för yttre åtgärder mot hiv/aids, malaria och tuberkulos. Det är nödvändigt med fortsatta snabba framsteg, inbegripet åtgärder för att stödja forskning för att bekämpa dessa sjukdomar och för att förbättra utvecklingsländernas kapacitet.

(8)

Det är nödvändigt att produkter som tillverkats i enlighet med denna förordning når endast dem som behöver dem, och inte avleds från dem de är avsedda för. Utfärdandet av tvångslicenser i enlighet med denna förordning måste därför ålägga licenstagaren tydliga krav vad gäller de handlingar som omfattas av licensen, identifiering av de läkemedelsprodukter som tillverkats enligt licensen och de länder till vilka dessa produkter kommer att exporteras.

(9)

Det bör införas bestämmelser om tullinsatser vid de yttre gränserna för att ingripa mot försök att till gemenskapens territorium återimportera produkter tillverkade och sålda för export enligt en tvångslicens.

(10)

När läkemedelsprodukter som tillverkats i enlighet med en tvångslicens har beslagtagits i enlighet med denna förordning, får den behöriga myndigheten, i enlighet med nationell lagstiftning och i syfte att se till att de beslagtagna läkemedelsprodukterna används som avsett, besluta att sända dessa produkter till det berörda importerande landet i enlighet med den utfärdade tvångslicensen.

(11)

För att undvika överproduktion och eventuell produktavledning bör de behöriga myndigheterna ta hänsyn till befintliga tvångslicenser för samma produkter och länder, samt parallella ansökningar som sökanden anger.

(12)

Eftersom målen för denna förordning, särskilt inrättandet av harmoniserade förfaranden för utfärdande av tvångslicenser vilka bidrar till ett effektivt genomförande av det system som inrättades genom beslutet, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna på grund av de alternativ som de exporterande länderna har enligt beslutet, och de därför, på grund av de eventuella verkningarna för aktörerna på den inre marknaden, bättre kan uppnås på gemenskapsnivå, kan gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går förordningen inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

(13)

Gemenskapen inser hur ytterst angeläget det är att främja tekniköverföring och kapacitetsuppbyggnad i länder med otillräcklig eller ingen tillverkningskapacitet inom läkemedelssektorn, för att underlätta och öka tillverkning av läkemedelsprodukter i dessa länder.

(14)

För att säkerställa en effektiv hantering av ansökningar om tvångslicenser enligt denna förordning bör medlemsstaterna kunna föreskriva rent formella eller administrativa krav, exempelvis språkkrav för ansökan, hur ansökan skall göras, beskrivning av vilka patent och/eller tilläggsskydd som ansökan om tvångslicens gäller samt bestämmelser för ansökningar i elektronisk form.

(15)

Den enkla modellen för att bestämma ersättning syftar till att skynda på förfarandet för att bevilja tvångslicenser i fall av nationella kriser eller andra extrema nödsituationer eller när det gäller offentlig, icke-kommersiell användning enligt artikel 31 b i TRIPs-avtalet. Siffran 4 procent kan användas som referensnivå vid överväganden om lämplig ersättning vid andra omständigheter än de som nämns ovan.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Tillämpningsområde

Genom denna förordning inrättas ett förfarande för utfärdande av tvångslicenser för patent och tilläggsskydd för tillverkning och försäljning av läkemedelsprodukter avsedda för export till berättigade importerande länder som behöver sådana produkter för att ta itu med folkhälsoproblem.

Medlemsstaterna skall utfärda sådana tvångslicenser till varje person som ansöker i enlighet med artikel 6, under förutsättning att villkoren i artiklarna 6-10 är uppfyllda.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning gäller följande definitioner:

1.

”läkemedelsprodukter”: varje produkt i läkemedelssektorn, inbegripet läkemedel enligt definitionen i artikel 1.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG av den 6 november 2001 om upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel (4), aktiva beståndsdelar och diagnoshjälpmedel ex vivo.

2.

”rättighetshavare”: innehavaren av patent eller tilläggsskydd för vilka det ansökts om en tvångslicens i enlighet med denna förordning.

3.

”importerande land”: det land till vilket läkemedelsprodukten skall exporteras.

4.

”behörig myndighet”: vid tillämpningen av artiklarna 1-11 samt 16och 17 varje nationell myndighet som har behörighet att bevilja tvångslicenser enligt denna förordning i en medlemsstat.

Artikel 3

Behörig myndighet

Om inte den berörda medlemsstaten beslutar annorlunda skall den behöriga myndigheten, enligt definitionen i artikel 2.4, vara den myndighet som har behörighet att utfärda tvångslicenser enligt nationell patentlagstiftning.

Medlemsstaterna skall meddela kommissionen vilken behörig myndighet, enligt definitionen i artikel 2.4, som utsetts.

Meddelandena skall offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 4

Berättigade importerande länder

Följande är berättigade importerande länder:

a)

Varje land som tillhör de minst utvecklade länderna och som förekommer som sådant i Förenta nationernas förteckning.

b)

Varje WTO-medlem, förutom de minst utvecklade medlemsländerna som avses i led a, som har meddelat TRIPs-rådet att den avser tillämpa systemet som importör, inbegripet om den tänker använda hela systemet eller en del av det.

c)

Varje land som inte är WTO-medlem men som återfinns i förteckningen från OECD:s kommitté för utvecklingsbistånd över låginkomstländer med en bruttonationalprodukt per capita som understiger 745 USD och som har meddelat kommissionen att det avser tillämpa systemet som importör, inbegripet om det tänker använda hela systemet eller en del av det.

En WTO-medlem som meddelat WTO att den inte kommer att använda systemet som importerande WTOmedlem skall dock inte betraktas som ett berättigat importerande land.

Artikel 5

Utvidgning till de minst utvecklade länderna och utvecklingsländer som inte är WTO-medlemmar

Följande bestämmelser skall tillämpas på importerande länder som är berättigade enligt artikel 4 och som inte är WTO-medlemmar:

a)

Det importerande landet skall göra den anmälan som avses i artikel 8.1 direkt till kommissionen.

b)

Det importerande landet skall, i den anmälan som avses i artikel 8.1, ange att det kommer att använda systemet för att åtgärda folkhälsoproblem och inte för att eftersträva industriella eller kommersiella syften och att det kommer att anta de åtgärder som avses i punkt 4 i beslutet.

c)

Den behöriga myndigheten kan, på rättighetshavarens begäran eller på eget initiativ, om det enligt nationell lagstiftning är tillåtet för den behöriga myndigheten att agera på eget initiativ, upphäva en tvångslicens som beviljats enligt denna artikel om det importerande landet underlåtit att fullgöra de skyldigheter som avses i led b. Innan en tvångslicens upphävs skall den behöriga myndigheten beakta synpunkter från de organ som avses i artikel 6.3 f.

Artikel 6

Ansökan om tvångslicens

1.   Var och en får lämna in en ansökan om tvångslicens enligt denna förordning till en behörig myndighet i den eller de medlemsstater där patenten eller tilläggsskydden gäller och omfattar sökandens planerade tillverknings- och försäljningsverksamhet i exportsyfte.

2.   Om en person som ansöker om en tvångslicens lämnar in ansökningar för samma produkt till myndigheter i mer än ett land, skall sökanden ange detta i varje ansökan, och också lämna uppgifter om kvantitet och vilka importerande länder som berörs.

3.   Den ansökan som avses i punkt 1 skall innehålla följande uppgifter:

a)

Sökandens namn och kontaktuppgifter samt namn och kontaktuppgifter för det ombud eller den representant som sökanden har utsett till sin företrädare inför den behöriga myndigheten.

b)

Det generiska namnet på den eller de läkemedelsprodukter som sökanden avser att tillverka och sälja för export enligt tvångslicensen.

c)

Den kvantitet läkemedelsprodukter som sökanden avser att tillverka enligt tvångslicensen.

d)

Det eller de importerande länderna.

e)

I tillämpliga fall, bevisning om tidigare förhandlingar med rättighetshavaren i enlighet med artikel 9.

f)

Bevisning om en särskild begäran från

i)

behöriga företrädare för det eller de importerande länderna, eller

ii)

en icke-statlig organisation som agerar med formellt tillstånd av ett eller flera importerande länder, eller

iii)

FN-organ eller andra internationella hälsoorganisationer som agerar med formellt tillstånd av ett eller flera importerande länder,

samt med uppgift om den kvantitet produkter som behövs.

4.   Enbart formella eller administrativa krav som är nödvändiga för att kunna handlägga ansökan på ett effektivt sätt får föreskrivas i nationell lagstiftning. Dessa krav får inte i onödan öka kostnaderna eller bördorna för sökanden och under alla omständigheter inte göra förfarandet för att bevilja tvångslicenser enligt denna förordning mer betungande än förfarandet för att bevilja andra tvångslicenser enligt nationell lagstiftning.

Artikel 7

Rättighetshavarens rättigheter

Den behöriga myndigheten skall utan dröjsmål informera rättighetshavaren om ansökan om en tvångslicens. Innan en tvångslicens utfärdas, skall den behöriga myndigheten ge rättighetshavaren tillfälle att lämna synpunkter på ansökan samt att ge den behöriga myndigheten eventuell relevant information om ansökan.

Artikel 8

Kontroll

1.   Den behöriga myndigheten skall kontrollera att

a)

varje importerande land som anges i ansökan och som är WTO-medlem har gjort en anmälan till WTO i enlighet med beslutet,

eller

b)

varje importerande land som anges i ansökan och som inte är WTO-medlem har gjort en anmälan till kommissionen i enlighet med denna förordning, avseende alla de produkter som omfattas av ansökan och angett följande:

i)

Namn och förväntad kvantitet av den eller de produkter som behövs.

ii)

Att det importerande landet, såvida det inte tillhör de minst utvecklade länderna, har fastställt att det antingen hade otillräcklig produktionskapacitet inom läkemedelssektorn eller att det saknade produktionskapacitet inom läkemedelssektorn när det gäller en viss produkt eller vissa produkter på något av de sätt som anges i bilagan till beslutet.

iii)

Om en läkemedelsprodukt patenterats inom det importerande landets territorium, att detta importerande land har utfärdat eller tänker utfärda en tvångslicens för import av den berörda produkten i enlighet med artikel 31 i TRIPs-avtalet och bestämmelserna i beslutet.

Denna punkt påverkar inte den flexibilitet som de minst utvecklade länderna beviljas enligt TRIPs-rådets beslut av den 27 juni 2002.

2.   Den behöriga myndigheten skall kontrollera att den mängd produkter som anges i ansökan inte överstiger den mängd som ett importerande land som är WTO-medlem har meddelat WTO eller som ett importerande land som inte är WTO-medlem har meddelat kommissionen, och att den totala produktmängd som medgetts för tillverkning för ett importerande land inte markant överstiger den mängd som det landet har meddelat WTO om det gäller importerande länder som är WTO-medlemmar, eller som de importerande länder som inte är WTO-medlemmar har meddelat kommissionen, med beaktande av andra tvångslicenser som utfärdats på annat håll.

Artikel 9

Föregående förhandlingar

1.   Sökanden skall för den behöriga myndigheten styrka att sökanden gjort ansträngningar för att få rättighetshavarens tillstånd och att dessa ansträngningar inte har lett till resultat inom en period av 30 dagar innan ansökan lämnas in.

2.   Kravet i punkt 1 skall inte tillämpas i nationella krissituationer eller andra extrema nödsituationer eller i fall av offentligt användande i icke-kommersiellt syfte i enlighet med artikel 31 b i TRIPs-avtalet.

Artikel 10

Villkor för tvångslicens

1.   Den utfärdade licensen får inte överlåtas, utom med den del av företaget eller den goodwill som drar fördel av licensen, och skall vara enkel. Den skall innehålla de särskilda villkor som anges i punkterna 2-9, vilka licenstagaren skall uppfylla.

2.   Mängden produkter som tillverkas enligt licensen får inte överstiga vad som är nödvändigt för att tillgodose behoven hos det eller de importerande länder som anges i ansökan, med beaktande av den mängd produkter som tillverkas enligt andra tvångslicenser som beviljats på annat håll.

3.   Licensens giltighetstid skall anges.

4.   Licensen skall strikt begränsas till samtliga handlingar som är nödvändiga för tillverkning av produkten i fråga för export och distribution i det eller de länder som anges i ansökan. Ingen produkt som tillverkats eller importeras enligt tvångslicensen får säljas eller släppas ut på marknaden i något annat land än i det som anges i ansökan, med undantag av det fall då ett importerande land utnyttjar möjligheterna enligt punkt 6 i) i beslutet att exportera till andra länder med vilka landet ingått ett regionalt handelsavtal och som har samma hälsoproblem.

5.   Genom särskild märkning skall det tydligt framgå att produkter som tillverkats enligt licensen har framställts i enlighet med denna förordning. Produkterna skall, genom särskilda förpackningar och/eller särskilda färger/former, särskiljas från dem som tillverkats av rättighetshavaren, under förutsättning att ett sådant särskiljande är genomförbart och inte får någon betydande inverkan på priset. Av förpackningen och alla åtföljande handlingar skall det framgå att produkten tillverkats enligt en tvångslicens i enlighet med denna förordning, med angivande av namnet på den behöriga myndigheten och ett eventuellt referensnummer; det skall dessutom tydligt framgå att produkten är avsedd endast för export till och distribution i det eller de berörda importerande länderna. Uppgifter om produktens egenskaper skall göras tillgängliga för medlemsstaternas tullmyndigheter.

6.   Innan produkten sänds till det eller de importerande länder som anges i ansökan skall licenstagaren ange följande uppgifter på en webbplats:

a)

Mängden produkter som tillhandahålls enligt licensen och till vilka importerande länder de levereras.

b)

Den eller de berörda produkternas särskilda kännetecken.

Den behöriga myndigheten skall underrättas om adressen till webbplatsen.

7.   Om den eller de produkter som omfattas av tvångslicensen är patenterade i de importerande länder som anges i ansökan, får produkten eller produkterna endast exporteras om dessa länder har utfärdat en tvångslicens för import, försäljning och/eller distribution av produkterna.

8.   Den behöriga myndigheten får på rättighetshavarens begäran eller på eget initiativ, om det enligt nationell lagstiftning är tillåtet för den behöriga myndigheten att agera på eget initiativ; begära tillgång till den bokföring och de register som förs av licenstagaren, endast i syfte att kontrollera om licensvillkoren, särskilt de som hänger samman med produkternas slutdestination, har uppfyllts. Bokföringen och registren skall innehålla bevis för att produkten exporterats, i form av en exportdeklaration som attesterats av den berörda tullmyndigheten, samt bevis för import från ett av de organ som anges i artikel 6.3 f.

9.   Licenstagaren skall ansvara för att det till rättighetshavaren utbetalas en rimlig ersättning som fastställts av den behöriga myndigheten enligt följande:

a)

I de fall som avses i artikel 9.2 skall ersättningen uppgå till högst 4 procent av det totala pris som skall betalas av det importerande landet eller å dess vägnar.

b)

I alla andra fall skall ersättningen fastställas med hänsyn till det ekonomiska värdet av den användning som enligt licensen har godkänts för det eller de berörda importerande länderna, samt med hänsyn till humanitära eller icke-kommersiella omständigheter som har samband med utfärdandet av licensen.

10.   Licensvillkoren skall inte påverka distributionsmetoden i det importerande landet.

Distributionen får skötas exempelvis av vilket som helst av de organ som förtecknas i artikel 6.3 f, på kommersiella eller icke-kommersiella villkor, inbegripet fullständigt avgiftsfritt.

Artikel 11

Avslag på en ansökan

Den behöriga myndigheten skall avslå en ansökan om något av villkoren i artiklarna 6-9 inte är uppfyllt, eller om ansökan inte innehåller de delar som behövs för att den behöriga myndigheten skall kunna utfärda en licens i enlighet med artikel 10. Innan den behöriga myndigheten avslår en ansökan skall den ge sökanden tillfälle att komplettera sin ansökan och att höras.

Artikel 12

Underrättelse

När en tvångslicens har utfärdats skall medlemsstaten genom kommissionen underrätta TRIPs-rådet om detta och om de särskilda villkor som gäller enligt tvångslicensen.

Följande närmare uppgifter om licensen skall ingå i underrättelsen:

a)

Licenstagarens namn och adress.

b)

Den eller de berörda produkterna.

c)

Den kvantitet som skall levereras.

d)

Det eller de länder till vilka produkten eller produkterna skall exporteras.

e)

Licensens giltighetstid.

f)

Adressen till den webbplats som avses i artikel 10.6.

Artikel 13

Importförbud

1.   Det skall vara förbjudet att till gemenskapen importera produkter som tillverkats enligt en tvångslicens som utfärdats i enlighet med beslutet och/eller denna förordning, när syftet är övergång till fri omsättning, återexport, hänförande till suspensiva arrangemang eller uppläggning i en frizon eller i ett frilager.

2.   Punkt 1 skall inte tillämpas vid återexport till det importerande land som anges i ansökan och som identifieras genom förpackningen och de handlingar som åtföljer produkten, eller vid hänförande till ett transiterings- eller tullagerförfarande eller uppläggning i en frizon eller i ett frilager för återexport till det importerande landet.

Artikel 14

Åtgärd av tullmyndigheter

1.   Om det finns tillräckliga skäl att misstänka att produkter som tillverkats enligt en tvångslicens som utfärdats i enlighet med beslutet och/eller denna förordning importeras till gemenskapen i strid med artikel 13.1, skall tullmyndigheterna fördröja övergången till fri omsättning för dem eller kvarhålla de berörda produkterna under den tid som är nödvändig för att ett beslut skall kunna erhållas från den behöriga myndigheten om varornas natur. Medlemsstaterna skall se till att ett organ har behörighet att överpröva huruvida sådan import äger rum. Perioden för dröjsmålet eller kvarhållandet får dock inte överstiga tio arbetsdagar, såvida inte särskilda omständigheter råder, varvid perioden får förlängas med högst tio arbetsdagar. Efter utgången av denna period skall produkterna släppas fria, under förutsättning att alla tullformaliteter har uppfyllts.

2.   Den behöriga myndigheten, rättighetshavaren och tillverkaren eller exportören av produkterna i fråga skall utan dröjsmål informeras om att övergången till fri omsättning har fördröjts eller att produkterna kvarhållits och meddelas alla tillgängliga uppgifter om de berörda produkterna. Vederbörlig hänsyn skall tas till nationella bestämmelser om skydd av personuppgifter, industri- och affärssekretess samt yrkesmässig och administrativ konfidentialitet.

Importören, och vid behov exportören, skall ges tillräckliga möjligheter att till den behöriga myndigheten lämna sådana uppgifter om produkterna som denne anser lämpligt.

3.   Om det bekräftas att produkter vars övergång till fri omsättning fördröjts eller vilka kvarhållits av tullmyndigheterna, var avsedda att importeras till gemenskapen i strid mot förbudet i artikel 13.1, skall den behöriga myndigheten se till att dessa produkter beslagtas och skaffas undan i enlighet med nationell lagstiftning.

4.   Förfarandet för fördröjning, kvarhållande eller beslagtagande av produkterna skall genomföras på importörens bekostnad. Om det inte är möjligt att få ersättning för dessa kostnader från importören får ersättning begäras i enlighet med nationell lagstiftning, av varje annan person som är ansvarig för försöket till olaglig import.

5.   Om det senare konstateras att de produkter vilkas övergång till fri omsättning fördröjts eller vilka kvarhållits av tullmyndigheterna inte strider mot förbudet i artikel 13.1, skall tullmyndigheterna överlämna produkterna till mottagaren, förutsatt att alla tullformaliteter har uppfyllts.

6.   Den behöriga myndigheten skall underrätta kommissionen om alla beslut om beslagtagande eller destruktion som fattas enligt denna förordning.

Artikel 15

Undantag för personligt baggage

Artiklarna 13 och 14 skall inte gälla varor av icke-kommersiell karaktär som medförs för personligt bruk i resenärers personliga bagage inom de gränser som fastställts för tullbefrielse.

Artikel 16

Upphävande eller omprövning av licensen

1.   En tvångslicens som utfärdats enligt denna förordning får, under förutsättning att hänsyn tas till licenstagarens legitima intressen, upphävas genom ett beslut av den behöriga myndigheten eller av ett av de organ som anges i artikel 17 om licenstagaren inte uppfyller villkoren i licensen.

Den behöriga myndigheten skall ha behörighet att på motiverad begäran av rättighetshavaren eller licenstagaren, pröva om villkoren i licensen har uppfyllts. Denna prövning skall i förekommande fall grundas på den bedömning som gjorts i det importerande landet.

2.   Om en licens som utfärdats enligt denna förordning upphävts skall detta anmälas till TRIPs-rådet genom kommissionen.

3.   Efter det att licensen har upphävts skall den behöriga myndigheten eller ett annat organ som utsetts av medlemsstaten ha rätt att fastställa en rimlig tidsperiod inom vilken licenstagaren skall se till att alla produkter som är i hans eller hennes ägo eller förvar, eller som licenstagaren förfogar över eller kontrollerar, på licenstagarens bekostnad omdirigeras till länder som har behov av dem i enlighet med artikel 4, om inte den behöriga myndigheten eller ett annat organ som utsetts av medlemsstaten i samråd med rättighetshavaren ger anvisningar om någon annan form av undanskaffande.

4.   Om det importerande landet meddelar att mängden läkemedelsprodukter inte längre räcker till för att uppfylla behoven får den behöriga myndigheten, efter en ansökan från licenstagaren, ändra villkoren i licensen för att tillåta tillverkning och export av ytterligare mängder av produkten, i den utsträckning som det är nödvändigt för att uppfylla behoven i det berörda importerande landet. I sådana fall skall licenstagarens ansökan behandlas på ett förenklat och snabbare sätt, varvid den information som anges i artikel 6.3 a och 6.3 b inte skall krävas, förutsatt att licenstagaren identifierar den ursprungliga tvångslicensen. I situationer då artikel 9.1 är tillämplig men undantaget i artikel 9.2 inte är tillämpligt skall det inte krävas någon ytterligare bevisning om förhandlingar med rättighetshavaren, förutsatt att den ytterligare mängd som begärs inte överstiger 25 procent av den mängd som beviljats i den ursprungliga licensen.

I situationer då artikel 9.2 är tillämplig skall ingen bevisning om förhandlingar med rättighetshavaren krävas.

Artikel 17

Överklaganden

1.   Överklaganden av beslut som fattats av den behöriga myndigheten och tvister när det gäller överensstämmelse med licensvillkoren skall behandlas av det organ som är ansvarigt enligt nationell lagstiftning.

2.   Medlemsstaterna skall se till att den behöriga myndigheten och/eller det organ som avses i punkt 1 har behörighet att besluta att ett avgörande om utfärdande av tvångslicens som är föremål för ett överklagande inte får verkställas.

Artikel 18

Läkemedels säkerhet och effekt

1.   Om en ansökan om tvångslicens gäller ett läkemedel kan sökanden använda sig av

a)

det vetenskapliga yttrande som avses i artikel 58 i förordning (EG) nr 726/2004, eller

b)

något liknande förfarande enligt nationell lagstiftning, såsom vetenskapliga yttranden eller exportintyg som är avsedda endast för marknader utanför gemenskapen.

2.   Om en begäran om någon av de ovanstående förfarandena gäller en produkt som är ett generiskt läkemedel till ett referensläkemedel som är eller har varit godkänt enligt artikel 6 i direktiv 2001/83/EG skall de skyddsperioder som anges i artikel 14.11 i förordning (EG) nr 726/2004 och i artikel 10.1 och 10.5 i direktiv 2001/83/EG inte gälla.

Artikel 19

Översyn

Tre år efter det att denna förordning trätt i kraft och därefter vart tredje år skall kommissionen lägga fram en rapport till Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om hur förordningen tillämpas, vilken skall inbegripa eventuella lämpliga planerade ändringar. Rapporten skall särskilt omfatta

a)

tillämpningen av artikel 10.9 om fastställande av ersättning till rättighetshavaren,

b)

tillämpningen av det förenklade och påskyndade förfarande som avses i artikel 16.4,

c)

huruvida kraven i artikel 10.5 är tillräckliga för att förhindra avledning av handeln, och

d)

på vilket sätt denna förordning medverkat till genomförandet av det system som inrättades genom beslutet.

Artikel 20

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den ...

På Europaparlamentets vägnar

Ordförande

På rådets vägnar

Ordförande


(1)  EUT C 286, 17.11.2005, s. 4.

(2)  Europaparlamentets ståndpunkt av den 1.12.2005.

(3)  EUT L 136, 30.4.2004, s. 1.

(4)  EGT L 311, 28.11.2001, s. 67. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2004/24/EG (EUT L 136, 30.4.2004, s. 85).

P6_TA(2005)0455

Aviär influensa *

Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets direktiv om gemenskapsåtgärder för bekämpning av aviär influensa (KOM(2005)0171 - C6-0195/2005 - 2005/0062(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2005)0171) (1),

med beaktande av artikel 37 i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C6-0195/2005),

med beaktande av yttrandet från utskottet för rättsliga frågor över den föreslagna rättsliga grunden,

med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

med beaktande av betänkandet från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling och yttrandena från budgetutskottet och utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A6-0327/2005).

1.

Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.

Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed, i enlighet med artikel 250.2 i EG-fördraget.

3.

Rådet uppmanas att underrätta parlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

4.

Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

5.

Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

PARLAMENTETS ÄNDRINGAR

Ändring 1

Skäl 1

(1) Aviär influensa är en allvarlig och mycket smittsam sjukdom hos fjäderfä och andra fåglar som orsakas av olika typer av influensavirus. Dessa virus kan också spridas till däggdjur, inklusive svin och människor.

(1) Aviär influensa är en allvarlig och mycket smittsam sjukdom hos fjäderfä och andra fåglar som orsakas av olika typer av influensavirus. Dessa virus kan också spridas till däggdjur, inklusive svin och människor , och betraktas som ett allvarligt hot mot människors hälsa av Världshälsoorganisationen (WHO), eftersom de kan medföra en risk för en influensapandemi .

Ändring 2

Skäl 7

(7) Infektion med vissa stammar av influensavirus från fåglar kan utlösa utbrott av epizootiska proportioner bland tamfåglar som orsakar dödlighet och störningar i sådan omfattning att de hotar fjäderfäavelns lönsamhet som helhet. Aviära influensavirus kan också smitta människor och utgöra en allvarlig risk för folkhälsan.

(7) Infektion med vissa stammar av influensavirus från fåglar kan utlösa utbrott av epizootiska proportioner bland tamfåglar som orsakar dödlighet och störningar i sådan omfattning att de hotar fjäderfäaveln som helhet. Aviära influensavirus kan också smitta människor och ett utbrott av en influensapandemi hos människor med ursprung i en aviär virusstam betraktas av WHO som ett allvarligt hot mot folkhälsan.

Ändring 3

Skäl 7a (nytt)

 

(7a) Medlemsstaterna bör bidra till en förstärkning av det logistiska stödet, vid behov även i form av inspektioner, till EU:s grannländer och till de länder som drabbats av aviär influensa för att hjälpa dem att förbättra sin kapacitet att bedöma och begränsa riskerna, framför allt genom laboratorieutrustning och tillämpning av högkvalitativa och beprövade metoder i enlighet med internationella standarder, utökad användning av vacciner mot epidemin och målinriktad användning av lämpliga antivirala läkemedel för att möjliggöra en kommersiellt neutral, sund och kostnadseffektiv riskförvaltning.

Ändring 4

Skäl 7b (nytt)

 

(7b) Medlemsstaterna bör bidra dels till att förstärka forskningsverksamheten i EU för att öka kunskaperna om förhållandet mellan virologiska anpassningsmekanismer, det vill säga mutation, rekombination eller omgruppering, och bedömningen av risker och överföringsvägar från en art till en annan, dels till att utveckla nya metoder, framför allt för att på lång sikt utveckla vaccin som är verksamma på flera subtyper.

Ändring 5

Skäl 7c (nytt)

 

(7c) Samarbetet mellan instanserna för djur- och folkhälsa när det gäller human influensa och influensa som kan spridas mellan djur och människa bör förstärkas, bland annat genom laboratorieövervakning som bygger på hållbara budgetmässiga och rimliga rättsliga grunder och genom involvering av gemenskapens referenslaboratorier med samma behörighet för båda sektorerna.

Ändring 6

Skäl 9

(9) Gemenskapslagstiftningen för bekämpning av aviär influensa bör ge medlemsstaterna möjlighet att på ett flexibelt sätt anta proportionerliga sjukdomsbekämpande åtgärder, med beaktande av de risker av olika omfattning som olika virusstammar utgör och åtgärdernas troliga sociala och ekonomiska följder för jordbrukssektorn och andra berörda sektorer, samtidigt som åtgärderna för varje specifikt sjukdomsscenario är de lämpligaste.

(9) Gemenskapslagstiftningen för bekämpning av aviär influensa bör ge medlemsstaterna möjlighet att på ett flexibelt sätt anta proportionerliga sjukdomsbekämpande åtgärder, med beaktande av de risker av olika omfattning som olika virusstammar utgör och åtgärdernas troliga sociala och ekonomiska följder för jordbrukssektorn och andra berörda sektorer, samtidigt som åtgärderna för varje specifikt sjukdomsscenario bör vara de lämpligaste och de mest samordnade .

Ändring 7

Skäl 9a (nytt)

 

(9a) Europeiska unionens och medlemsstaternas åtgärder bör fastställas i linje med internationella riktlinjer och i nära samarbete med relevanta internationella organ (dvs. WHO, FN:s jordbruks- och livsmedelsorganisation, (FAO)och Internationella organisationen för djursjukdomar (OIE)).

Ändring 8

Skäl 9b (nytt)

 

(9b) Kampen mot aviär influensa och en eventuell influensapandemi överskrider gränserna mellan medlemsstaterna och kräver därför att det utarbetas beredskaps- och åtgärdsplaner för att skydda folkhälsan och djurens hälsa.

Ändring 9

Skäl 10

(10) För att förebygga och föregripa de folkhälsoproblem som aviär influensa kan orsaka bör man sträva efter effektiv kommunikation och nära samarbete mellan medlemsstaternas instanser för djur- och folkhälsa, så att de behöriga myndigheterna vid behov kan vidta lämpliga åtgärder för att skydda människors hälsa.

(10) För att förebygga och föregripa de folkhälsoproblem som aviär influensa kan orsaka bör man säkerställa en effektiv och samordnad kommunikation i syfte att öka allmänhetens tillit och förtroende, och ett nära samarbete mellan medlemsstaternas instanser för djur- och folkhälsa är absolut nödvändigt, så att de behöriga myndigheterna kan vidta lämpliga åtgärder och säkra en bättre samordning av dessa åtgärder och av beredskaps- och åtgärdsplanerna för att skydda människors hälsa. Dessa beredskapsplaner bör omfatta medel och åtgärder som snabbt kan sättas in vid händelse av en epidemi.

Ändring 10

Skäl 10a (nytt)

 

(10a) För att maximera effektiviteten och minimera kostnaderna bör gemenskapen och medlemsstaterna gemensamt övervaka vilda fåglars flyttmönster och undersöka vilket hot de utgör för spridningen av aviär influensa i EU och andra relevanta områden.

Ändring 11

Skäl 10b (nytt)

 

(10b) Gemenskapen och medlemsstaterna bör hjälpa tredje länder att hantera utbrotten av aviär influensa för att bekämpa denna sjukdom. Berörda länder bör bistås med experthjälp och finansiering genom lämpliga program, i nära samarbete med relevanta internationella organisationer (FAO, OIE och WHO).

Ändring 12

Skäl 11

(11) Med tanke på att lågpatogena aviära influensavirus kan mutera till mycket högpatogena aviära influensavirus bör det fastställas bestämmelser som gör det möjligt att på ett tidigt stadium påvisa infektion hos fjäderfä för att snabbt kunna reagera och anta lämpliga åtgärder, bland annat ett system för aktiv övervakning som genomförs av medlemsstaterna. Denna övervakning bör bedrivas efter allmänna riktlinjer som anpassas till ny kunskap och utveckling på området.

(11) Med tanke på att lågpatogena aviära influensavirus kan mutera till mycket högpatogena aviära influensavirus bör det fastställas bestämmelser som gör det möjligt att på ett tidigt stadium påvisa infektion hos fjäderfä och andra djur eller hos människor för att snabbt kunna reagera och anta lämpliga åtgärder, bland annat ett system för aktiv övervakning som genomförs av medlemsstaterna. Denna övervakning bör bedrivas efter allmänna riktlinjer som anpassas till ny kunskap och utveckling på området.

Ändring 13

Skäl 11a (nytt)

 

(11a) Kommissionen bör samordna och övervaka vetenskaplig forskning för utveckling av nya vacciner mot aviär influensa i medlemsstaterna i syfte att uppmuntra forskare att utveckla vacciner som

a)

täcker multipla stammar av aviär influensa,

b)

har verkan på alla relevanta fågelarter, och

c)

ges oralt.

Muntlig ändring

Skäl 11b (nytt)

 

(11b) Jägare i Europa bör uppmanas att hjälpa till vid övervakningen av utbrott av aviär influensa hos vilda fåglar genom att informera de behöriga myndigheterna när de misstänker att fåglar kan vara smittade.

Ändring 14

Skäl 12

(12) Varje misstanke om infektion med aviär influensa till följd av kliniska undersökningar eller laboratorieundersökningar eller av något annat skäl som ger upphov till misstanke om förekomst av infektion bör leda till omedelbara officiella undersökningar, så att man i förekommande fall snabbt och effektivt kan vidta åtgärder. Dessa åtgärder bör intensifieras så snart som infektionen har konstaterats och omfatta utslaktning på de smittade anläggningarna och de anläggningar som löper risk att smittas.

(12) Varje misstanke om infektion med aviär influensa till följd av kliniska undersökningar eller laboratorieundersökningar eller av något annat skäl som ger upphov till misstanke om förekomst av infektion bör leda till omedelbara officiella undersökningar, så att man automatiskt och på ett snabbt och effektivt sätt kan vidta åtgärder inom ramen för EU:s system för tidig varning och reaktion när det gäller hälsa och säkerhet i livsmedelskedjan . Dessa åtgärder bör intensifieras så snart som infektionen har konstaterats och omfatta utslaktning på de smittade anläggningarna och de anläggningar som löper risk att smittas. Offentliga undersökningar bör omfatta kliniska eller laboratoriebaserade undersökningar av djurs och människors hälsa.

Ändring 15

Skäl 13

(13) Vid påvisande av infektion med lågpatogena aviära influensavirus eller vid serologiska tecken på infektion, där virus inte kan konstateras genom virusisoleringstester, kan bekämpningsåtgärderna avvika från dem som bör vidtas vid påvisande av högpatogena aviära influensavirus, med hänsyn till de olika risknivåerna vid dessa två situationer.

(13) Vid påvisande av infektion med lågpatogena aviära influensavirus eller vid serologiska tecken på infektion, där virus inte kan konstateras genom virusisoleringstester, bör bekämpningsåtgärderna avvika från dem som bör vidtas vid påvisande av högpatogena aviära influensavirus, med hänsyn till de olika risknivåerna vid dessa två situationer.

Ändring 16

Skäl 14

(14) Åtgärderna för att bekämpa sjukdomen och framför allt upprättandet av restriktionszoner bör också anpassas med hänsyn till djurtätheten i fjäderfäpopulationen och andra riskfaktorer i det område där infektionen har påvisats.

(14) Åtgärderna för att bekämpa sjukdomen och framför allt upprättandet av restriktionszoner bör också anpassas med hänsyn till djurtätheten i fjäderfäpopulationen och andra riskfaktorer i det område där infektionen har påvisats , såsom närheten till våtmarker dit flyttfåglar dras .

Ändring 17

Skäl 17

(17) Vaccinering mot aviär influensa kan vara effektivt som komplement till de sjukdomsbekämpande åtgärderna och för att undvika massavlivning och massdestruktion av fjäderfä och fåglar. Enligt de senaste vetenskapliga rönen kan vaccinering hjälpa inte bara i nödsituationer utan också för att förebygga sjukdom vid ökad risk för att aviära influensavirus förs in från vilda djur eller andra källor. Därför bör det fastställas bestämmelser för både nödvaccinering och skyddsvaccinering.

(17) Kontroller, stickprovstester på djur och vaccinering mot aviär influensa kan vara effektivt som komplement till de sjukdomsbekämpande åtgärderna och för att undvika massavlivning och massdestruktion av fjäderfä och fåglar. Enligt de senaste vetenskapliga rönen kan vaccinering hjälpa inte bara i nödsituationer utan också för att förebygga sjukdom vid ökad risk för att aviära influensavirus förs in från vilda djur eller andra källor. Därför bör det fastställas bestämmelser för kontroller, stickprovstester på djur, nödvaccinering och skyddsvaccinering.

Ändring 18

Skäl 18a (nytt)

 

(18a) Kommissionen bör på ett optimalt sätt använda de medel som finns tillgängliga för utveckling av vaccin och testmetoder. Forskningen bör ske i linje med DIVA-strategin och syfta till att underlätta kontroll av sjukdomen och försäljningen av produkter som kommer från vaccinerade djur.

Ändring 19

Skäl 19

(19) Gemenskapen och medlemsstaterna bör också ha möjlighet att upprätta förråd av vaccin mot aviär influensa för användning på fjäderfä och andra fåglar i nödfall.

(19) Gemenskapen och medlemsstaterna bör upprätta förråd av vaccin mot aviär influensa för användning på fjäderfä och andra fåglar i nödfall.

Ändring 20

Skäl 19a (nytt)

 

(19a) För att begränsa belastningen på EU:s budget på grund av ekonomiskt stöd till medlemsstaterna som beror på genomförandet av detta direktiv bör kommissionen tillhandahålla allmänheten objektiv information om riskerna med att äta kött som kommer från vaccinerade djur, eftersom riskerna är desamma som vid ätandet av kött som kommer från ovaccinerade djur, om vaccinationerna utförs på ett korrekt sätt.

Ändring 21

Skäl 20

(20) Det bör fastställas bestämmelser om att harmoniserade förfaranden och metoder skall användas för diagnos av aviär influensa, vilket omfattar upprättandet av ett referenslaboratorium för hela gemenskapen och referenslaboratorier i medlemsstaterna.

(20) Det bör snarast fastställas och genomföras bestämmelser om att harmoniserade förfaranden och metoder skall användas för diagnos av aviär influensa, vilket omfattar upprättandet av ett referenslaboratorium för hela gemenskapen och referenslaboratorier i medlemsstaterna och i EU:s grannländer .

Ändring 22

Skäl 20a (nytt)

 

(20a) Bestämmelser bör införas för att säkra samarbete mellan gemenskapens referenslaboratorium, referenslaboratorier i medlemsstaterna och deras motparter för influensa hos människor (det vill säga gemenskapens referenslaboratorium och de nationella laboratorierna för influensa hos människor som avses i bilaga VIII punkt 2 c v).

Ändring 23

Skäl 20b (nytt)

 

(20b) Gemenskapen och medlemsstaterna bör förbättra samarbetet och stärka insatserna när det gäller utvecklingen av vacciner och testmetoder.

Ändring 24

Skäl 21

(21) Det bör fastställas bestämmelser om att medlemsstaterna skall ha nödvändig beredskap för att handla effektivt i nödsituationer orsakade av ett eller flera utbrott av aviär influensa, särskilt genom att upprätta beredskapsplaner och inrätta centrum för sjukdomsbekämpning. Sådana beredskapsplaner bör ta hänsyn till den hälsorisk som aviär influensa innebär för personer som arbetar med fjäderfä och för annan personal.

(21) Det bör fastställas bestämmelser om att medlemsstaterna skall ha nödvändig beredskap för att handla effektivt i nödsituationer orsakade av ett eller flera utbrott av aviär influensa, särskilt genom att upprätta beredskapsplaner och inrätta samordnade centrum för sjukdomsbekämpning. Sådana beredskapsplaner bör ta hänsyn till den hälsorisk som aviär influensa innebär för personer som arbetar med fjäderfä och för annan personal och överensstämma med de nationella beredskaps- och åtgärdsplanerna vid influensapandemier .

Ändring 25

Skäl 21a (nytt)

 

(21a) Europeiska kommissionen och medlemsstaterna bör utarbeta en handlings- och stödplan för länder som inte gränsar till EU och i vilka det har skett utbrott som skulle kunna inverka på uppkomsten av sjukdomen i Europa.

Ändring 26

Skäl 21b (nytt)

 

(21b) På grundval av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2004/2004 av den 21 april 2004 om inrättande av ett europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (2) är det nödvändigt att kommissionen och medlemsstaterna samarbetar med detta centrum i syfte att utforma åtgärder för att bekämpa aviär influensa och för att införa beredskaps- och åtgärdsplaner.

Ändring 27

Skäl 21c (nytt)

 

(21c) Kommissionen bör, tillsammans med medlemsstaterna, försöka harmonisera fördelningen av kostnader mellan de nationella regeringarna och jordbrukssektorn inom den nationella samfinansieringsdelen av kostnaderna för utbrott av smittsamma djursjukdomar.

Ändring 28

Skäl 21d (nytt)

 

(21d) För att begränsa belastningen på EU:s budget på grund av ekonomiskt stöd till medlemsstaterna som beror på genomförandet av detta direktiv bör kommissionen ta på sig en aktiv roll och stimulera aktörerna i köttkedjan för att få dem att åta sig att samarbeta om icke-diskriminerande försäljning av kött som kommer från vaccinerade djur.

Ändring 29

Skäl 21e (nytt)

 

(21e) För att begränsa belastningen på EU:s budget på grund av ekonomiskt stöd till medlemsstaterna som beror på genomförandet av detta direktiv bör kommissionen ta på sig en aktiv roll och försöka ändra OIE:s regelverk rörande handelsbegränsningar när vaccinering tillämpas.

Ändring 30

Skäl 22

(22) Om aviär influensa upptäcks under import i en enskild karantän eller på en karantänstation, enligt kommissionens beslut 2000/666/EG av den 16 oktober 2000 om djurhälsokrav och utfärdande av veterinärintyg vid import av fåglar utom fjäderfä samt villkor för karantän, bör det rapporteras till kommissionen. Den typ av rapportering som föreskrivs i rådets direktiv 82/894/EEG av den 21 december 1982 om anmälan av djursjukdomar inom gemenskapen är dock inte lämplig i händelse av utbrott i medlemsstaterna.

(22) Om aviär influensa upptäcks under import i en enskild karantän eller på en karantänstation, enligt kommissionens beslut 2000/666/EG av den 16 oktober 2000 om djurhälsokrav och utfärdande av veterinärintyg vid import av fåglar utom fjäderfä samt villkor för karantän, bör det rapporteras till kommissionen. Medlemsstaterna bör utöka sina kontroller av både laglig och olaglig import av vilda fåglar för att minska risken för spridning av aviär influensa genom sådan import. Den typ av rapportering som föreskrivs i rådets direktiv 82/894/EEG av den 21 december 1982 om anmälan av djursjukdomar inom gemenskapen är dock inte lämplig i händelse av utbrott i medlemsstaterna.

Ändring 31

Skäl 23

(23) Rengöring och desinfektion bör vara en integrerad del av gemenskapens politik för bekämpning av aviär influensa. Användning av desinfektionsmedel bör ske i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG av den 16 februari 1998 om utsläppande av biocidprodukter på marknaden.

(23) Rengöring och desinfektion bör vara en av de integrerade delarna av gemenskapens politik för bekämpning av aviär influensa. Användning av desinfektionsmedel bör ske i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG av den 16 februari 1998 om utsläppande av biocidprodukter på marknaden.

Ändring 32

Skäl 29

(29) Detta direktiv anger de minimiåtgärder för bekämpning som måste vidtas vid ett utbrott av aviär influensa bland fjäderfä och andra fåglar. Medlemsstaterna har frihet att vidta strängare administrativa och sanitära åtgärder på det område som omfattas av detta direktiv.

Dessutom fastställs det i direktivet att medlemsstaternas myndigheter får vidta åtgärder som står i proportion till den hälsorisk som olika sjukdomssituationer utgör.

(29) Detta direktiv anger de minimiåtgärder för bekämpning som måste vidtas vid ett utbrott av aviär influensa bland fjäderfä och andra fåglar. Medlemsstaterna har frihet att vidta strängare administrativa och sanitära åtgärder på det område som omfattas av detta direktiv. Dessutom fastställs det i direktivet att medlemsstaternas myndigheter bör vidta åtgärder som står i proportion till den hälsorisk som olika sjukdomssituationer utgör.

Ändring 33

Skäl 30

(30) För att nå det grundläggande målet att utveckla fjäderfäsektorn och bidra till skyddet av djurhälsan är det i enlighet med proportionalitetsprincipen nödvändigt och lämpligt att fastställa bestämmelser om särskilda åtgärder och minimiåtgärder för att förebygga och bekämpa aviär influensa. Detta direktiv går inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå de eftersträvade målen i enlighet med artikel 5.3 i fördraget.

(30) För att nå det grundläggande målet att skydda folkhälsan och djurens hälsa samt att utveckla fjäderfäsektorn är det i enlighet med proportionalitetsprincipen nödvändigt och lämpligt att fastställa bestämmelser om särskilda åtgärder och minimiåtgärder för att förebygga och bekämpa aviär influensa. Detta direktiv går inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå de eftersträvade målen i enlighet med artikel 5.3 i fördraget.

Ändring 34

Skäl 32a (nytt)

 

(32a) Europeiska kommissionen och medlemsstaterna är skyldiga att genom alla tillgängliga medier informera allmänheten om epizootiska och epidemiologiska hot.

Ändring 35

Artikel 3, led 7, led ba (nytt)

 

ba)

i forskningssyfte eller i syfte att bevara utrotningshotade arter eller officiellt registrerade ovanliga raser av fjäderfä eller andra fåglar, såsom cirkusar, djurparker eller viltreservat.

Ändring 36

Artikel 3, led 15, led b

b)

hos vilka det vid ett andra och därpå följande utbrott av aviär influensa har konstaterats sådana kliniska symtom, postmortala organskador eller reaktioner på tester i laboratorier som godkänts i enlighet med artikel 51.3 första stycket (”godkänt laboratorium”) vilka överensstämmer med diagnosen på aviär influensa enligt diagnostikhandboken.

b) (Berör inte den svenska versionen.)

Ändring 37

Artikel 3, led 30

30.

utbrott: anläggning där de behöriga myndigheterna har konstaterat aviär influensa.

30.

utbrott: anläggning med fjäderfä eller andra fåglar där de behöriga myndigheterna har konstaterat aviär influensa.

Ändring 38

Artikel 3, led 35

35.

slaktkroppar: fjäderfä eller andra fåglar som har dött eller avlivats.

35.

slaktkroppar: fjäderfä eller andra fåglar som har dött eller avlivats till följd av misstänkt eller konstaterad aviär influensa .

Ändring 125

Artikel 3, led 35a (ny)

 

35a.

lämpliga biosäkerhetsåtgärder: åtgärder för att minska risken för spridning av smittämnen.

Ändring 39

Artikel 4, punkt 1, led a

a)

påvisa infektion med aviär influensa av subtyperna H5 och H7 hos olika fjäderfäarter,

a)

påvisa infektion med aviär influensa av subtyperna H5 och H7 hos olika fjäderfäarter och däggdjur ,

Ändring 40

Artikel 4, punkt 1, led aa (nytt)

 

aa)

garantera att de behöriga myndigheterna kontrollerar och utför stickprovstester,

Ändring 41

Artikel 4, punkt 3a (ny)

 

3a. Kommissionen skall informera det europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar om genomförandet av de årliga övervakningsprogrammen.

Ändring 42

Artikel 5, punkt 1

1. Medlemsstaterna skall se till att den behöriga myndigheten omedelbart får kännedom om eventuella fall av smittade fjäderfän och andra fåglar eller fjäderfä och andra fåglar som misstänks vara smittade.

1. Medlemsstaterna skall se till att den behöriga myndigheten omedelbart får kännedom om eventuella fall av smittade fjäderfän och andra fåglar eller fjäderfä och andra fåglar som misstänks vara smittade , oberoende av vilken typ av virus man misstänker att det rör sig om eller detta virus patogenitet .

Ändring 43

Artikel 5, punkt 2a (ny)

 

2a. Kommissionen skall lämna sammanfattande uppgifter om ingivandet av de rapporter och sjukdomsanmälningar som avses i bilaga II till det europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar.

Ändring 44

Artikel 6, punkt 4

4. Om den epidemiologiska undersökningen visar att aviär influensa kan ha spridits från eller till andra medlemsstater skall kommissionen och medlemsstaterna i fråga omedelbart underrättas om resultaten av alla fynd.

4. Om den epidemiologiska undersökningen visar att aviär influensa kan ha spridits från eller till andra medlemsstater skall kommissionen och medlemsstaterna i fråga och det europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar omedelbart underrättas om resultaten av alla fynd.

Ändring 45

Artikel 7, punkt 2, led b

b)

Det skall sammanställas en förteckning för varje kategori över det ungefärliga antalet fjäderfä och andra fåglar samt däggdjur av tama arter som är sjuka, döda eller kan bli smittade på anläggningen. Denna förteckning skall uppdateras dagligen med hänsyn till kläckningar och dödsfall under hela perioden för det misstänkta utbrottet, och den skall på begäran överlämnas till den behöriga myndigheten.

b)

Det skall sammanställas en förteckning för varje kategori över det ungefärliga antalet fjäderfä och andra fåglar samt däggdjur av tama arter som är sjuka, döda eller kan bli smittade på anläggningen. Denna förteckning skall uppdateras dagligen med hänsyn till kläckningar , födslar och dödsfall under hela perioden för det misstänkta utbrottet, och den skall på begäran överlämnas till den behöriga myndigheten.

Ändring 46

Artikel 7, punkt 2, led f

f)

Inga ägg får lämna anläggningen med undantag för sådana ägg, inklusive kläckägg, som med den behöriga myndighetens tillstånd skickas direkt till en anläggning för framställning av äggprodukter, i enlighet med kapitel II avsnitt X i bilaga III till förordning (EG) nr 853/2004, och som hanteras och behandlas i enlighet med kapitel IX i bilaga II till förordning (EG) nr 852/2004. Om den behöriga myndigheten utfärdar ett sådant tillstånd skall det ske i enlighet med villkoren i bilaga III till detta direktiv .

f) Inga ägg får lämna anläggningen.

Ändring 47

Artikel 10, punkt 2, stycke 1

Tillfälliga restriktioner kan införas inom ett stort område eller en hel medlemsstat för förflyttning av fjäderfä, andra fåglar och ägg samt förflyttning av fordon som används inom fjäderfäsektorn.

Tillfälliga restriktioner kan införas inom ett stort område eller en hel medlemsstat för förflyttning av fjäderfä, andra fåglar och ägg samt förflyttning av fordon som används inom fjäderfäsektorn , i väntan på att den epidemiologiska undersökningen skall genomföras och att resultaten av ännu inte slutförda laboratorietester skall erhållas .

Ändring 48

Artikel 10, punkt 3, stycke 2

Men om omständigheterna medger det kan åtgärderna begränsas till fjäderfä som misstänks vara smittade och deras produktionsenheter.

utgår

Ändring 49

Artikel 11, punkt 2, stycke 1

2. Alla fjäderfä och andra fåglar på anläggningen av den art hos vilken HPAI har konstaterats skall utan dröjsmål avlivas under officiell kontroll. Avlivningen skall genomföras så att det inte finns risk för att aviär influensa sprids, särskilt under transport eller avlivning, och i enlighet med rådets direktiv 93/119/EEG.

2. Alla fjäderfä och andra fåglar på anläggningen hos vilka HPAI har konstaterats skall utan dröjsmål avlivas under officiell kontroll. Avlivningen skall genomföras så att det inte finns risk för att aviär influensa sprids, särskilt under transport eller avlivning, och i enlighet med rådets direktiv 93/119/EG.

Ändring 50

Artikel 11, punkt 5, stycke 2

Den behöriga myndigheten kan dock bevilja tillstånd för att skicka konsumtionsägg direkt till en anläggning för framställning av äggprodukter, i enlighet med kapitel II avsnitt X i bilaga III till förordning (EG) nr 853/2004, och för att hantera och behandla dem i enlighet med kapitel XI i bilaga II till förordning (EG) nr 852/2004. Ett sådant tillstånd skall lämnas i enlighet med villkoren i bilaga III till detta direktiv.

utgår

Ändring 51

Artikel 13, punkt 2, led b

b)

ställs under fortsatt övervakning och testning i enlighet med diagnostikhandboken tills laboratorietesterna har visat att det inte längre finns någon betydande risk för att de skall sprida HPAI, och

b)

ställs under fortsatt övervakning och testning i enlighet med diagnostikhandboken och kvarhålls på ursprungsanläggningen tills laboratorietesterna har visat att det inte längre finns någon betydande risk för att de skall sprida HPAI, och

Ändring 52

Artikel 16, punkt 1a (ny)

 

1a. Omedelbart efter ett utbrott av HPAI på en icke kommersiell fjäderfäanläggning får behörig myndighet upprätta en skyddszon och en övervakningszon på grundval av en riskbedömning och med beaktande av åtminstone kriterierna i bilaga V.

Ändring 53

Artikel 16, punkt 2, led c

c) Anläggningarnas läge och närhet till varandra.

c)

Anläggningarnas läge och närhet till varandra samt anläggningstätheten och fjäderfätätheten .

Ändring 54

Artikel 16, punkt 2, led e

e)

Tillgänglig utrustning och personal för kontroll av förflyttning inom skydds- och övervakningszonen av fjäderfä och andra fåglar, slaktkroppar, gödsel, ströbäddar eller använt strö, särskilt om de fjäderfän och andra fåglar som skall avlivas och bortskaffas skall förflyttas från sin ursprungsanläggning.

utgår

Ändring 55

Artikel 16, punkt 2a (ny)

 

2a. Om utbrottet av HPAI är begränsat till en icke kommersiell anläggning/anläggning för sällskapsfåglar, cirkus, djurpark, fågelaffär, viltreservat eller ett inhägnat område där andra fåglar hålls i forskningssyfte eller i syfte att bevara utrotningshotade arter eller officiellt registrerade ovanliga raser av andra fåglar än fjäderfä får behörig myndighet, efter att det genomförts en veterinärriskbedömning, i nödvändig utsträckning medge undantag från bestämmelserna i avsnitt 3-5 angående upprättande av skydds- och övervakningszoner och de åtgärder som skall vidtas i dessa, förutsatt att sådana undantag inte äventyrar bekämpningen av sjukdomen.

Ändring 56

Artikel 16, punkt 3

3. Den behöriga myndigheten kan upprätta andra restriktionszoner runt eller intill skydds- och övervakningszonerna, med beaktande av kriterierna i punkt 2.

3. Om den behöriga myndigheten har bevis för att risken för spridning av HPAI eventuellt inte kan hållas inom skyddsoch övervakningszonerna kan den upprätta andra restriktionszoner runt eller intill skydds- och övervakningszonerna, med beaktande av kriterierna i punkt 2.

Ändring 57

Artikel 16, punkt 4

4. Om en skydds- och övervakningszon eller en annan restriktionszon omfattar flera medlemsstater skall de behöriga myndigheterna i de berörda medlemsstaterna tillsammans upprätta zonen.

4. Om en skydds- och övervakningszon eller en annan restriktionszon omfattar flera medlemsstater skall de behöriga myndigheterna i de berörda medlemsstaterna tillsammans upprätta zonen. Detta skall även gälla länder som direkt gränsar till EU.

Ändring 58

Artikel 19, led h

h)

För att underlätta övervakning och bekämpning av sjukdomen skall ägaren upprätta ett register över alla personer som besökt anläggningarna, och han skall på begäran överlämna registret till den behöriga myndigheten.

h)

För att underlätta övervakning och bekämpning av sjukdomen skall ägaren upprätta ett register över alla personer som besökt anläggningarna eller tydligt avgränsade områden inom en icke kommersiell anläggning, t.ex. djurparker eller viltreservat , och han skall på begäran överlämna registret till den behöriga myndigheten.

Ändring 59

Artikel 23, inledningen

Genom undantag från artikel 22 kan den behöriga myndigheten tillåta direkttransport av fjäderfä för omedelbar slakt på följande villkor:

Genom undantag från artikel 22 kan den behöriga myndigheten , med ägarens och det utsedda slakteriets samtycke, tillåta direkttransport av fjäderfä för omedelbar slakt på följande villkor:

Ändring 60

Artikel 24, punkt 1, inledningen

1. Genom undantag från artikel 22 kan den behöriga myndigheten tillåta direkttransport av daggamla kycklingar till en anläggning eller en byggnad på anläggningen i samma medlemsstat, där det inte finns andra fjäderfä och som företrädesvis är belägen utanför skydds- och övervakningszonerna, på följande villkor:

1. Genom undantag från artikel 22 kan den behöriga myndigheten tillåta direkttransport av daggamla kycklingar till en anläggning eller en byggnad på anläggningen i samma medlemsstat, där det inte finns andra fjäderfä , såvida inte behörig myndighet har givit sitt uttryckliga tillstånd, och som företrädesvis är belägen utanför skydds- och övervakningszonerna, på följande villkor:

Ändring 61

Artikel 25, inledningen

Genom undantag från artikel 22 kan den behöriga myndigheten tillåta direkttransport av fullvuxna unghöns till en anläggning eller en byggnad på anläggningen i skydds- eller övervakningszonen där det inte finns andra fjäderfä, på följande villkor:

Genom undantag från artikel 22 kan den behöriga myndigheten tillåta direkttransport av fullvuxna unghöns till en anläggning eller en byggnad på anläggningen i skydds- eller övervakningszonen eller till en anläggning utanför zonerna efter att en riskbedömning gjorts, där det inte finns andra fjäderfä, såvida inte behörig myndighet har givit sitt uttryckliga tillstånd, på följande villkor:

Ändring 62

Artikel 26, punkt 2a (ny)

 

2a. Genom undantag från artikel 22 kan den behöriga myndigheten tillåta direkttransport av ägg, inklusive kläckägg, till en anläggning för framställning av äggprodukter, i enlighet med kapitel II avsnitt X i bilaga III till förordning (EG) nr 853/2004, för hantering och behandling i enlighet med kapitel IX i bilaga II till förordning (EG) nr 852/2004.

Ändring 63

Artikel 30, led c, inledningen

c)

Förflyttning av fjäderfä, fullvuxna unghöns, daggamla kycklingar samt kläck- och konsumtionsägg till anläggningar, slakterier eller förpackningsanläggningar belägna utanför övervakningszonen skall förbjudas. Den behöriga myndigheten kan dock tillåta direkttransport av

c)

Förflyttning av fjäderfä, fullvuxna unghöns, daggamla kycklingar samt kläck- och konsumtionsägg till anläggningar, slakterier , förpackningsanläggningar eller beredningsanläggningar belägna inne i eller utanför övervakningszonen skall förbjudas. Den behöriga myndigheten kan dock tillåta direkttransport av

Ändring 64

Artikel 30, led c, led ii

ii)

fullvuxna unghöns till en anläggning i samma medlemsstat där det inte finns andra fjäderfä; anläggningen skall ställas under officiell övervakning efter de fullvuxna unghönsens ankomst,

ii)

fullvuxna unghöns till en anläggning i samma medlemsstat där det inte finns andra fjäderfä , såvida inte behörig myndighet har givit sitt uttryckliga tillstånd ; anläggningen skall ställas under officiell övervakning efter de fullvuxna unghönsens ankomst,

Ändring 65

Artikel 30, led c, led iii, strecksats 1

till en anläggning eller en byggnad på anläggningen i samma medlemsstat där det inte finns andra fjäderfä, om det vidtas lämpliga åtgärder för biosäkerhet och anläggningen ställs under officiell övervakning efter transporten, eller

till en anläggning eller en byggnad på anläggningen i samma medlemsstat där det inte finns andra fjäderfä , såvida inte behörig myndighet har givit sitt uttryckliga tillstånd , om det vidtas lämpliga åtgärder för biosäkerhet och anläggningen ställs under officiell övervakning efter transporten, eller

Ändring 66

Artikel 30, led c, led va (nytt)

 

va)

ägg, inklusive kläckägg, som med den behöriga myndighetens tillstånd skickas direkt till en anläggning för framställning av äggprodukter, i enlighet med kapitel II avsnitt X i bilaga III till förordning (EG) nr 853/2004, och som hanteras och behandlas i enlighet med kapitel IX i bilaga II till förordning (EG) nr 852/2004.

Ändring 67

Artikel 38, led a

a)

Inga fjäderfä eller andra fåglar får föras till slakteriet , gränskontrollstationen eller transportmedlet förrän tidigast 24 timmar efter att rengöring och desinfektion enligt b har slutförts i enlighet med artikel 49. För gränskontrollstationer kan förbudet om införsel även omfatta andra djur.

a)

Inga fjäderfä eller andra fåglar får föras till slakteriet eller transportmedlet förrän tidigast 24 timmar efter att rengöring och desinfektion enligt b har slutförts i enlighet med artikel 49. För gränskontrollstationer skall förbudet om införsel förlängas till 48 timmar och det kan även omfatta andra djur.

Ändring 68

Artikel 38, led b

b)

Rengöring och desinfektion av byggnader, utrustning och fordon skall ske under den officiella veterinärens överinseende i enlighet med artikel 49.

b)

Rengöring och desinfektion av byggnader, utrustning och fordon skall ske under den officiella veterinärens överinseende , varefter ett hälsointyg skall utfärdas, i enlighet med artikel 49.

Ändring 119

Artikel 39, punkt 1

1. Vid utbrott av lågpatogen aviär influensa (LPAI) skall den behöriga myndigheten, utan att det påverkar tillämpningen av åtgärderna i artikel 7.2 a, b, c, e, g och h, se till att åtgärderna i punkterna 2-6 i denna artikel vidtas på grundval av en riskbedömning och med beaktande av åtminstone kriterierna i bilaga V .

1. Vid utbrott av lågpatogen aviär influensa (LPAI) skall den behöriga myndigheten, utan att det påverkar tillämpningen av åtgärderna i artikel 7.2 a, b, c, e, g och h, se till att åtgärderna i punkterna 2-6 i denna artikel vidtas.

Ändring 120

Artikel 39, punkt 2

2. Den behöriga myndigheten skall se till att alla fjäderfä på anläggningen och alla andra fåglar av den art hos vilken man har konstaterat LPAI utslaktas under officiell kontroll för att förhindra spridning av aviär influensa.

2. Den behöriga myndigheten skall se till att alla fjäderfä på anläggningen och alla andra fåglar av den art hos vilken man har konstaterat LPAI avlivas under officiell kontroll för att förhindra spridning av aviär influensa.

Utslaktningen kan även omfatta andra fåglar på anläggningen på grund av risken för att de ska sprida aviär influensa, och den kan också omfatta andra anläggningar som mot bakgrund av den epidemiologiska undersökningen kan anses vara kontaktanläggningar.

Avlivningen skall även omfatta andra fåglar på anläggningen, och den skall också omfatta andra anläggningar som mot bakgrund av risken för att de skall sprida aviär influensa kan anses vara kontaktanläggningar.

Före utslaktning får fjäderfä eller andra fåglar inte föras till eller från anläggningen utan tillstånd från den behöriga myndigheten.

Före avlivning får fjäderfä eller andra fåglar inte föras till eller från anläggningen utan tillstånd från den behöriga myndigheten.

Ändring 122

Artikel 39, punkt 5, led c

c)

Konsumtionsägg på anläggningen och ägg som därefter kläckts på anläggningen före utslaktningen enligt punkt 2 skall transporteras till en förpackningsanläggning, behandlas eller bortskaffas.

c)

Konsumtionsägg på anläggningen och ägg som därefter kläckts på anläggningen före avlivningen enligt punkt 2 skall bortskaffas.

Ändring 124

Artikel 39, punkt 6

6. Den behöriga myndigheten kan vidta ytterligare försiktighetsåtgärder för att förhindra spridning av LPAI, bland annat kan den ställa krav på uppgifter om destination och behandlingen av äggen och det kött som erhålls, under förutsättning att förfarandet i punkt 3 b följs.

utgår

Ändring 69

Artikel 43

Omedelbart efter ett utbrott av LPAI skall den behöriga myndigheten upprätta en restriktionszon med minst tre kilometers radie från anläggningen.

Omedelbart efter ett utbrott av LPAI skall den behöriga myndigheten upprätta en restriktionszon med minst tre kilometers radie från anläggningen eller vidta andra lämpliga åtgärder på grundval av en riskbedömning .

Ändring 70

Artikel 44, punkt 1, led d, led ii

ii)

fullvuxna unghöns till en anläggning under officiell övervakning i samma medlemsstat där det inte finns andra fjäderfä; anläggningen skall ställas under officiell övervakning efter de fullvuxna unghönsens ankomst,

ii)

fullvuxna unghöns till en anläggning under officiell övervakning i samma medlemsstat där det inte finns andra fjäderfä , såvida inte behörig myndighet har givit sitt uttryckliga tillstånd ; anläggningen skall ställas under officiell övervakning efter de fullvuxna unghönsens ankomst,

Ändring 71

Artikel 44, punkt 1, led d, led iii, strecksats 1

till en anläggning eller en byggnad på anläggningen i samma medlemsstat där det inte finns andra fjäderfä, om det vidtas lämpliga åtgärder för biosäkerhet och anläggningen ställs under officiell övervakning efter transporten, eller

till en anläggning eller en byggnad på anläggningen i samma medlemsstat där det inte finns andra fjäderfä , såvida inte behörig myndighet har givit sitt uttryckliga tillstånd, , om det vidtas lämpliga åtgärder för biosäkerhet och anläggningen ställs under officiell övervakning efter transporten, eller

Ändring 72

Artikel 44, punkt 1, led d, led va (nytt)

 

va)

ägg, inklusive kläckägg, som med den behöriga myndighetens tillstånd skickas direkt till en anläggning för framställning av äggprodukter, i enlighet med kapitel II avsnitt X i bilaga III till förordning (EG) nr 853/2004, och som hanteras och behandlas i enlighet med kapitel IX i bilaga II till förordning (EG) nr 852/2004.

Ändring 73

Artikel 46, punkt 1a (ny)

 

1a. Om LPAI konstateras på en enskild anläggning kan den behöriga myndigheten på grundval av en riskbedömning medge undantag från några eller alla åtgärder i artiklarna 43 och 44.

Ändring 74

Kapitel Va (nytt) (efter artikel 46)

 

KAPITEL Va

ÅTGÄRDER SOM SKALL TILLÄMPAS VID FALL AV SEROLOGISKT PÅVISAD LPAI ELLER HPAI SOM INTE KAN BEKRÄFTAS GENOM VIRUSISOLERINGS- ELLER POLYMERASKEDJEREAKTIONSTESTER

Artikel 46a

Vidtagande av åtgärder på grundval av en riskbedömning

Med förbehåll för åtgärderna i artikel 7.2 led a, b, c, e, g och h skall behörig myndighet garantera att det vid fall av serologiskt påvisad LPAI eller HPAI som inte kan bekräftas genom virusisolerings- eller polymeraskedjereaktionstester vidtas lämpliga åtgärder på grundval av en riskbedömning. Den behöriga myndigheten skall informera kommissionen om detta.

Ändring 75

Artikel 47, punkt 2a (ny)

 

2a. I detta sammanhang bör det i förväg utarbetas beredskapsplaner vid händelse av smittspridning hos människor. Syftet med dessa beredskapsplaner skall vara att

säkra den nödvändiga samordningen mellan medlemsstaterna,

undvika panik bland befolkningen,

bekämpa den illegala handel som kan utvecklas om det uppstår verkligt allvarliga risker,

fastställa vilka områden som främst skall isoleras,

upprätta en förteckning över de grupper som först skall vaccineras,

säkra en rättvis distribution till alla av produkter för bekämpning av epidemin.

Ändring 76

Artikel 47, punkt 2b (ny)

 

2b. Vid händelse av ett utbrott av influensapandemi i EU eller i de angränsande staterna skall kommissionen inom 24 timmar kunna vidta krisåtgärder, såsom karantän och desinfektionsåtgärder på flygplatserna i förbindelse med flyg från vissa regioner samt reserestriktioner.

Ändring 77

Artikel 47, punkt 2c (ny)

 

2c. Kommissionen skall vidta åtgärder för att se till att tillräckliga mängder antivala läkemedel och vacciner står till förfogande för de personer som utsätts för viruset vid händelse av ett utbrott i en eller flera medlemsstater.

Ändring 78

Artikel 47, punkt 2d (ny)

 

2d. Medlemsstaterna och kommissionen skall vid händelse av en pandemi se till att tillgängliga antivirala läkemedel och vaccin fördelas effektivt mellan medlemsstaterna och de länder som gränsar till EU.

Ändring 79

Artikel 47, punkt 3a (ny)

 

3a. Medlemsstaterna skall se till att

det finns ett effektivt system för information om risker till jordbrukare, personer som arbetar med fjäderfä och allmänheten, grundat på en harmoniserad strategi och handlingsplan för de myndigheter som bär ansvaret för djurs och människors hälsa på lokal, nationell och EUnivå,

personer som arbetar inom fjäderfäslakterierna bär skyddskläder och får antivirala läkemedel i förebyggande syfte. Vaccinering mot den normala säsongsinfluensan bör rekommenderas för att minska risken för att denna högriskgrupp infekteras både av ett aviärt och ett mänskligt virus och därmed ger dessa virus en möjlighet att utbyta gener och generera stammar som kan ge upphov till pandemier.

Ändring 80

Artikel 47, punkt 3b (ny)

 

3b. Medlemsstaterna skall se till att

ett gemenskapsförråd av antivirala läkemedel finns tillgängligt för nödsituationer så att det profylaktiska skyddet vid en pandemi snabbt kan utvidgas till alla de mest riskutsatta personerna i EU,

det finns en tillräcklig produktionskapacitet av vaccin för att garantera att de mest riskutsatta personerna vid händelse av en pandemi i förebyggande syfte kan vaccineras mot den berörda stammen, vid behov genom att generalisera vaccineringen mot den säsongsmässiga influensan hos människor.

 

Medlemsstaterna skall informera kommissionen om storleken på deras förråden av antivirala läkemedel för nödsituationer och om deras produktionskapacitet av vaccin för att bistå kommissionen med utarbetandet av gemenskapsövergripande planer för snabb distribution av antivirala läkemedel mellan medlemsstaterna vid händelse av en pandemi. Storleken på förråden av antivirala läkemedel och den krävda produktionskapaciteten av vaccin skall beräknas på grundval av beprövade epidemiologiska modeller.

Ändring 81

Artikel 47, punkt 3c (ny)

 

3c. Kommissionen skall utarbeta gemenskapsövergripande beredskapsplaner för distribution av vaccin och antivirala läkemedel mellan medlemsstaterna vid händelse av en pandemi, i enlighet med det förfarande som avses i artikel 65.3. Dessa planer skall grundas på storleken och belägenheten av förråden av antivirala läkemedel och på medlemsstaternas produktionskapacitet av vaccin. De skall säkerställa att de personer inom EU som löper störst risk att smittas av aviär influensa erhåller både vaccin och antivirala läkemedel. Dessa planer skall offentliggöras senast ett år efter antagandet av detta direktiv.

Ändring 82

Artikel 47, punkt 4a (ny)

 

4a. Medlemsstaterna skall ansvara för samordning och kommunikation med kommissionen och det europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar när det gäller beredskaps- och åtgärdsplanerna för bekämpning av en influensapandemi, i enlighet med det förfarande som avses i artikel 65.3.

Ändring 83

Artikel 49, led ba (nytt)

 

ba)

det efter slutförd rengöring, desinfektion och behandling utfärdas ett intyg som garanterar att de hälsokrav som gäller för att anläggningar, fordon eller gränskontrollstationer åter skall kunna fungera normalt är uppfyllda.

Ändring 84

Artikel 50, punkt 5

5. Återinsättning av djur på kontaktanläggningar skall ske i enlighet med den behöriga myndighetens anvisningar.

5. Återinsättning av djur på kontaktanläggningar skall ske i enlighet med den behöriga myndighetens anvisningar på grundval av en riskbedömning .

Ändring 85

Artikel 51, punkt 1, stycke 2

Handboken skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 65.2 senast 6 månader efter att detta direktiv har trätt i kraft. Ändringar av handboken skall antas enligt samma förfarande.

Handboken skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 65.2 senast 3 månader efter att detta direktiv har trätt i kraft. Ändringar av handboken skall antas enligt samma förfarande.

Ändring 86

Artikel 52, punkt 3a (ny)

 

3a. Kommissionen skall säkerställa kommunikation och samarbete mellan gemenskapens referenslaboratorium och det europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar.

Ändring 87

Artikel 53, punkt 1, led a

a)

vaccinering mot aviär influensa förbjuds på deras territorium, utom i de fall som avses i avsnitten 2 och 3,

a)

vaccinering mot aviär influensa förbjuds på deras territorium, utom i de fall som avses i avsnitten 2 och 3 och om FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) förutser ett internationellt hot av aviär influensa eller om en medlemsstat avser att införa extraåtgärder för fjäderfä ,

Ändring 88

Artikel 54, punkt 1, stycke 1a (nytt)

 

Medlemsstaterna kan även införa nödvaccinering av fjäderfä eller andra fåglar, i enlighet med vad som föreskrivs i detta avsnitt, om sjukdomen har konstaterats i ett grannland som utgör en betydande risk för att smittan skall spridas till EU.

Ändring 89

Artikel 57, punkt 2, led b

b)

Det geografiska område där skyddsvaccineringen skall utföras och antalet anläggningar i området.

b)

Det geografiska område där skyddsvaccineringen skall utföras , den riskgrupp på vilken skyddsvaccineringen skall utföras och antalet anläggningar i området.

Ändring 90

Artikel 57, punkt 2, led i

i)

De laboratorietester som skall utföras på de anläggningar där skyddsvaccinering skall ske och på andra anläggningar i vaccineringsområdet, så att man kan övervaka den epidemiologiska situationen, kontrollera om skyddsvaccineringskampanjen varit effektiv och kontrollera förflyttningar av vaccinerade fjäderfän och andra fåglar.

i)

De laboratorietester som skall utföras på de anläggningar där skyddsvaccinering skall ske och på andra anläggningar i vaccineringsområdet, så att man kan övervaka den epidemiologiska situationen, kontrollera om skyddsvaccineringskampanjen varit effektiv och kontrollera förflyttningar av vaccinerade fjäderfän och andra fåglar. I förekommande fall kan planen hänvisa till åtgärder som avser testningen av anläggningar inom det nationella programmet för övervakning av aviär influensa .

Ändring 91

Artikel 57, punkt 3a (ny)

 

3a. Medlemsstater där det förekommer fåglar av stort genetiskt eller vetenskapligt värde som det är viktigt att bevara skall få anskaffa och använda skyddsvacciner med tillstånd från kommittén och utan kommissionens samtycke.

Ändring 92

Artikel 57a (ny)

 

Artikel 57a

Differentierad skyddsvaccinering

Medlemsstaterna skall införa särskilda skyddsvaccineringsplaner för djur i djurparker och officiellt registrerade ovanliga raser av fjäderfä eller andra fåglar i enlighet med artikel 57, för att förhindra att sådana djur avlivas i onödan. De vaccinerade djuren kan blir föremål för särskilda restriktioner för förflyttning.

Ändring 93

Artikel 58, punkt 2, stycke 2

Godkännandet av planen för skyddsvaccinering kan omfatta åtgärder som begränsar förflyttning av fjäderfä eller andra fåglar och produkter av dem . Åtgärderna kan omfatta restriktioner för särskilda compartment för fjäderfä och andra fåglar och upprättandet av restriktionszoner.

Godkännandet av planen för skyddsvaccinering kan omfatta åtgärder som begränsar förflyttning av fjäderfä eller andra fåglar. Åtgärderna kan omfatta restriktioner för särskilda compartment för fjäderfä och andra fåglar och upprättandet av restriktionszoner.

Ändring 94

Artikel 58, punkt 2a (ny)

 

2a. Kommissionen skall tillåta medlemsstaterna att använda skyddsvaccinering för riskgrupper och riskområden om det uppstår ett hot på internationell nivå, som ett alternativ till ett allmänt krav på att hålla fåglar inomhus, utan att detta leder till inskränkningar i gemenskapens handel.

Ändring 95

Artikel 58a (ny)

 

Artikel 58a

Förbud mot att annonsera om och märka kött med uppgifter som rör vaccinering mot aviär influensa av de djur från vilka köttet kommer

Livsmedelsbutiker och andra företag får inte annonsera om och/eller märka kött med uppgifter som rör vaccinering mot aviär influensa av de djur från vilka köttet kommer.

Ändring 96

Artikel 59, punkt 1

1. En vaccinbank för gemenskapen kan upprättas enligt förfarandet i artikel 65.2.

1. En vaccinbank för gemenskapen skall upprättas enligt förfarandet i artikel 65.2.

Ändring 97

Artikel 59, punkt 2a (ny)

 

2a. Europeiska unionen skall ge ett logistiskt och ekonomiskt bidrag till stöd för utvecklingen av vaccin. Unionen skall också garantera snabb och ohindrad export av vaccin från producentländerna till de länder inom Europeiska unionen som inte producerar vaccin.

Ändring 98

Artikel 59, punkt 3, stycke 1

3. Kommissionen kan leverera vacciner till tredjeland om det ligger i gemenskapens intresse.

3. Kommissionen kan leverera vacciner till tredjeland om det ligger i gemenskapens intresse och skall ta på sig att med alla tillgängliga medel, om möjligt i samarbete med internationella organisationer, tillhandahålla stöd till tredje länder som inte effektivt kan bekämpa ett utbrott av aviär influensa .

Ändring 99

Artikel 63, punkt 1

1. Medlemsstaterna skall upprätta en beredskapsplan i enlighet med bilaga X med uppgifter om de nationalla åtgärder som skall vidtas vid ett utbrott, och de skall överlämna planen till kommissionen för godkännande.

1. Medlemsstaterna skall upprätta en beredskapsplan i enlighet med bilaga X med uppgifter om de nationella åtgärder som skall vidtas vid ett utbrott, och de skall överlämna planen till kommissionen för godkännande. Planerna skall ta hänsyn till de nationella beredskaps- och åtgärdsplanerna vid influensapandemi.

Ändring 100

Artikel 63, punkt 4a (ny)

 

4a. En särskild åtgärdsplan skall utarbetas för de europeiska institutionerna om reserestriktioner förhindrar deltagandet i internationella möten, såsom möten i rådet och Europaparlamentet.

Ändring 101

Artikel 63, punkt 5

5. Utöver åtgärderna i punkterna 1-4 kan ytterligare bestämmelser antas i enlighet med förfarandet i artikel 65.2 för att säkerställa en snabb och effektiv bekämpning av aviär influensa, inklusive bestämmelser om att inrätta centrum för sjukdomsbekämpning, bilda expertgrupper och genomföra beredskapsövningar i realtid.

5. Utöver åtgärderna i punkterna 1-4 skall ytterligare bestämmelser antas i enlighet med förfarandet i artikel 65.2 för att säkerställa en snabb och effektiv bekämpning av aviär influensa, inklusive bestämmelser om att inrätta centrum för sjukdomsbekämpning, bilda expertgrupper och genomföra beredskapsövningar i realtid. Medlemsstaterna skall uppdatera sina beredskapsplaner i enlighet med resultaten från de beredskapsövningar som gjorts i realtid och meddela kommissionen dessa uppdateringar.

Ändring 102

Artikel 63, punkt 5a (ny)

 

5a. Utöver beredskapsplanerna skall medlemsstaterna utarbeta effektiva åtgärdsplaner för en pandemi hos människor, med bestämmelser för produktion, lagring och distribution av antivirala läkemedel till de mest riskutsatta grupperna, bestämmelser för samordning av åtgärderna för utveckling och massproduktion av vaccin samt bestämmelser för obligatoriska beredskapsövningar i realtid, inklusive gränsöverskridande samarbete i samband med krisförvaltning, till exempel genom systematisk virustestning av flygplanens luftfilter. De nationella åtgärdsplanerna, resultaten från övningarna i realtid samt uppdateringen av planerna till följd av dessa övningar skall meddelas kommissionen och offentliggöras senast sex månader efter antagandet av detta direktiv.

Ändring 103

Artikel 65, punkt 2, stycke 2

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslutet skall vara tre månader .

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara två månader .

Ändring 104

Artikel 67, punkt 2

2. I avvaktan på att detta direktiv skall genomföras får andra övergångsbestämmelser för bekämpning av aviär influensa antas i enlighet med förfarandet i artikel 65.2.

2. I avvaktan på att detta direktiv skall genomföras får övergångsbestämmelser för bekämpning av aviär influensa enligt detta direktiv antas i enlighet med förfarandet i artikel 65.2.

Ändring 105

Artikel 68a (ny)

 

Artikel 68a

Samband med OIE

Kommissionen skall i OIE inleda samtal om att på internationell nivå införa åtgärder liknande de som Europeiska unionen har infört för att bekämpa och övervaka aviär influensa samt skyldigheten att systematiskt anmäla LPAI. Kommissionen skall även förhandla om införandet av ett obligatoriskt system för övervakning av vilda fåglar. Kommissionen skall lägga fram förslag i detta syfte för OIE.

Ändring 106

Bilaga III

 

Denna bilaga utgår

Ändring 107

Bilaga V, led ca (nytt)

 

ca) Fjäderfätäthet.

Ändring 108

Bilaga VI, punkt 1, led b

b)

De desinfektionsmedel som används och deras koncentrationer skall vara officiellt godkända av den behöriga myndigheten för att säkerställa att det aviära influensaviruset förstörs.

b)

De desinfektionsmetoder och förfaranden och de desinfektionsmedel som används och deras koncentrationer skall vara officiellt godkända av den behöriga myndigheten för att säkerställa att det aviära influensaviruset förstörs.

Ändring 109

Bilaga VI, punkt 2, led a, led ii

ii)

Avlivade fjäderfän eller andra fåglar skall besprutas med desinfektionsmedel.

ii)

Avlivade fjäderfän eller andra fåglar skall besprutas med desinfektionsmedel eller desinfekteras genom en annan metod som har godkänts av de behöriga myndigheterna, såsom kompostering .

Ändring 110

Bilaga VI, punkt 2, led a, led v

v)

Alla vävnader och allt blod som härrör från avlivning, slakt, besiktning efter slakt eller omfattande kontaminering av byggnader, gårdsplaner, utrustning osv. skall omsorgsfullt samlas upp och bortskaffas tillsammans med de avlivade fjäderfäna eller andra fåglarna.

v)

Alla vävnader och allt blod som härrör från avlivning, besiktning efter slakt eller omfattande kontaminering av byggnader, gårdsplaner, utrustning osv. skall omsorgsfullt samlas upp och bortskaffas tillsammans med de avlivade fjäderfäna eller andra fåglarna.

Ändring 111

Bilaga IX, punkt 2, led b, led iii

iii) placeras i ett fjäderfähus eller en byggnad

iii)

placeras i ett fjäderfähus eller en byggnad som har rengjorts och desinficerats i enlighet med den behöriga myndighetens anvisningar.

där inga fjäderfä har hållits på minst tre veckor och

som har rengjorts och desinficerats i enlighet med den behöriga myndighetens anvisningar.

 

Ändring 112

Bilaga IX, punkt 2, led c, led iii

iii)

placeras i ett fjäderfähus eller en byggnad där inga fjäderfä har hållits på minst tre veckor, och som har rengjorts och desinficerats.

iii)

placeras i ett fjäderfähus eller en byggnad som har rengjorts och desinficerats i enlighet med den berörda myndighetens anvisningar .

Ändring 113

Bilaga IX, punkt 3, led b, led ii

ii) placeras i ett fjäderfähus eller en byggnad

ii)

placeras i ett fjäderfähus eller en byggnad som har rengjorts och desinficerats i enlighet med den behöriga myndighetens anvisningar.

där inga fjäderfä har hållits på minst tre veckor och

som har rengjorts och desinficerats i enlighet med den behöriga myndighetens anvisningar.

 

Ändring 114

Bilaga IX, punkt 4, led b, led iii

iii)

placeras i ett fjäderfähus eller en byggnad

där inga fjäderfä har hållits på minst tre veckor och

som har rengjorts och desinficerats i enlighet med den behöriga myndighetens anvisningar.

utgår

Ändring 115

Bilaga IX, punkt 4, led c, led iii

iii)

skall placeras i ett fjäderfähus eller en byggnad där inga fjäderfä har hållits på minst tre veckor, och som har rengjorts och desinficerats.

utgår

Ändring 116

Bilaga X, inledningen

Beredskapsplanerna skall uppfylla minst följande kriterier:

Beredskapsplanerna skall grundas på vetenskapliga riskbedömningar, anslå tillräckliga resurser och uppfylla minst följande kriterier:

Ändring 117

Bilaga X, led 4a (ny)

 

4a. Den behöriga myndigheten måste genomföra en socioekonomisk konsekvensanalys av beredskapsplanens effekter för landsbygdsekonomin.

Ändring 118

Bilaga X, led 13

13. Det skall finnas bestämmelser om nära samarbete mellan de behöriga myndigheterna på veterinär-, folkhälso- och miljöområdet.

13. Det skall finnas bestämmelser om nära samarbete mellan de behöriga myndigheterna på veterinär-, folkhälso- och miljöområdet , särskilt för att garantera ett effektivt system för information om risker till jordbrukare, personer som arbetar med fjäderfä och allmänheten .


(1)  Ännu ej offentliggjort i EUT.

(2)   ΕUT L 142, 30.4.2004, s. 1.

P6_TA(2005)0456

Utgifter inom veterinärområdet *

Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets beslut om ändring av rådets beslut 90/424/EEG om utgifter inom veterinärområdet (KOM(2005)0171 - C6-0196/2005 - 2005/ 0063(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2005)0171) (1),

med beaktande av artikel 37 i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C6-0196/2005),

med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

med beaktande av betänkandet från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling och yttrandena från budgetutskottet och utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A6-0326/2005).

1.

Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.

Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed i enlighet med artikel 250.2 i EG-fördraget.

3.

Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

4.

Europaparlamentet begär att medlingsförfarandet enligt den gemensamma förklaringen av den 4 mars 1975 inleds om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

5.

Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

6.

Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

PARLAMENTETS ÄNDRINGAR

Ändring 1

SKÄL 4

(4) I samband med antagandet av direktiv xxx är det lämpligt att ändra beslut 90/424/EEG så att finansiellt gemenskapsbidrag även kan beviljas för sådana utrotningsåtgärder som vidtas av medlemsstaterna för att bekämpa lågpatogena virusstammar av aviär influensa vilka kan mutera till högpatogena virusstammar.

(4) I samband med antagandet av direktiv 2005/.../EG är det lämpligt att ändra beslut 90/424/EEG så att finansiellt gemenskapsbidrag även kan beviljas för sådana utrotningsåtgärder som vidtas av medlemsstaterna för att bekämpa lågpatogena virusstammar av aviär influensa vilka kan mutera till högpatogena virusstammar. På grund av denna mutationsrisk bör gemenskapsstödet vara lika högt både för fall av högpatogen aviär influensa (HPAI) och för lågpatogen aviär influensa (LPAI) .

Ändring 2

SKÄL 5A (nytt)

 

(5a) De konsekvenser som aviär influensa kan få för folkhälsan föranleder större satsningar på förebyggande åtgärder och övervakning, i första hand kartläggning av riskområden i varje land och regelbunden och systematisk månatlig serologisk kontroll av dessa områden, vilket bör inbegripa att resultaten sprids till direkt berörda aktörer.

Ändring 3

SKÄL 5B (nytt)

 

(5b) Brådskande åtgärder bör omgående vidtas för att stödja utvecklingen inom forskningen om oralt vaccin för de olika sjukdomsvarianterna och utnyttjandet av detta vaccin när behov föreligger.

Ändring 4

ARTIKEL 1, LED - 1 (nytt)

Artikel 1, styckena 2a, 2b och 2c (nya) (beslut 90/424/EEG)

 

- 1.

I artikel 1 skall efter andra stycket följande tre stycken införas:

Kommissionen skall undersöka möjligheterna att inrätta en europeisk djurhälsofond eftersom budgetanslagen sannolikt skulle vara otillräckliga i händelse av en ny epidemi. Denna fond skulle kunna täcka kostnaderna för utbrott av smittsamma djursjukdomar. Ägare av djurbesättningar och andra berörda personer och företag inom EU skulle kunna bidra till denna fond.

Kommissionen skall utarbeta ett förslag om att harmonisera fördelningen av kostnaderna till följd av utbrott av smittsamma sjukdomar mellan jordbrukssektorn och regeringarna inom medlemsstaterna.

Rådets förordningar (EEG) nr 2759/75 (2), (EEG) nr 2771/75 (3), (EEG) nr 2777/75 (4), (EG) nr 1254/1999 (5), (EG) nr 1255/1999 (6) och (EG) nr 2529/2001 (7) avseende undantagsåtgärder för marknadsstöd skall anpassas till rådets beslut 90/424/EEG, i dess ändrade lydelse.

Ändring 5

ARTIKEL 1, LED 1, LED B

Artikel 3, punkt 2, strecksats 1 (beslut 90/424/EEG)

”slakt av djur som tillhör en mottaglig art och är angripna eller smittade, eller misstänks vara angripna eller smittade, och destruktion av dem, och, när det gäller aviär influensa, destruktion av äggen,”

”slakt av djur som tillhör en mottaglig art och är angripna eller smittade, eller misstänks vara angripna eller smittade, och destruktion av dem, och, när det gäller aviär influensa, destruktion av äggen samt värdeförluster om ägg och fjäderfä kan avsättas på annat sätt och inkomsterna från detta är lägre än det normala värdet för äggen eller fjäderfäet ,”

Ändring 6

ARTIKEL 1, LED 2

Artikel 3 a, punkt 1 (beslut 90/424/EEG)

1. Denna artikel skall tillämpas om aviär influensa bryter ut på en medlemsstats territorium.

1. Denna artikel skall tillämpas om aviär influensa bryter ut på en medlemsstats territorium ; den skall även tillämpas på gemenskapens stöd till förebyggande åtgärder samt åtgärder för samarbete med och tekniskt stöd till tredje länder .

Ändring 7

ARTIKEL 1, LED 2

Artikel 3a, punkt 2 (beslut 90/424/EEG)

2. Den berörda medlemsstaten skall erhålla finansiellt gemenskapsstöd för utrotning av aviär influensa om de minimiåtgärder för bekämpning av denna som föreskrivs i direktiv xxx har genomförts fullt ut och effektivt i enlighet med relevant gemenskapslagstiftning och, i de fall då djur tillhörande en mottaglig art vilka är angripna eller smittade eller misstänks vara angripna eller smittade, ägarna av djuren har fått snabb och tillräcklig kompensation.

2. Den berörda medlemsstaten skall erhålla finansiellt gemenskapsstöd för utrotning av aviär influensa om de minimiåtgärder för bekämpning av denna som föreskrivs i direktiv 2005/.../EG har genomförts fullt ut och effektivt i enlighet med relevant gemenskapslagstiftning och, i de fall då djur tillhörande en mottaglig art, vilka är angripna eller smittade eller misstänks vara angripna eller smittade, och vid destruktion av ägg samt värdeförluster om ägg och fjäderfä kan avsättas på annat sätt och inkomsterna från detta är lägre än det normala värdet för äggen eller fjäderfäet, ägarna av djuren har fått snabb och tillräcklig kompensation. Detta betyder bland annat att differentiering bör tillämpas när ersättning ges för olika slags ägg.

Ändring 8

ARTIKEL 1, LED 2

Artikel 3 a, punkt 2a (ny) (beslut 90/424/EEG)

 

2a. Medlemsstaterna skall få gemenskapsstöd för att främja utvecklingen av ett system för övervakning och/eller kontroll av sjukdomen, inbegripet laboratoriediagnoser, forskning för att ta fram lämpliga vaccin, genomförande av studier, expertmöten och informationsverksamhet, utgivning av publikationer samt genomförande av andra åtgärder som syftar till att utvärdera flyttfåglars roll för spridningen av smittsamma sjukdomar i Europa och kartlägga deras flyttvägar.

Ändring 9

ARTIKEL 1, LED 2

Artikel 3 a, punkt 3, strecksats 1 (beslut 90/424/EEG)

Vid högpatogen aviär influensa 50 % och vid lågpatogen aviär influensa 30 % av följande av medlemsstaternas kostnader för att kompensera ägarna av djurbesättningarna för avlivning och destruktion av djur, destruktion av animalieprodukter, rengöring och desinficering av gårdar och utrustning, destruktion av kontaminerat foder och destruktion av kontaminerad utrustning såvida utrustningen inte kan desinficeras.

Vid högpatogen aviär influensa 50 % och även vid lågpatogen aviär influensa 50 % av följande av medlemsstaternas kostnader för att kompensera ägarna av djurbesättningarna för avlivning och destruktion av djur, destruktion av animalieprodukter samt värdeförluster om ägg och fjäderfä kan avsättas på annat sätt och inkomsterna från detta är lägre än det normala värdet för äggen eller fjäderfäet, rengöring och desinficering av gårdar och utrustning, destruktion av kontaminerat foder och destruktion av kontaminerad utrustning såvida utrustningen inte kan desinficeras.

Ändring 10

ARTIKEL 1, LED 2

Artikel 3 a, punkt 3, strecksats 2a (ny) (beslut 90/424/EEG)

 

100 % av kostnaderna för vaccinering.

Ändring 11

ARTIKEL 1, LED 2

Artikel 3 a, punkt 3a (ny) (beslut 90/424/EEG)

 

3a. Gemenskapen skall stödja utvecklingen av åtgärder för samarbete med och tekniskt stöd till tredje länder, i synnerhet länder i Asien, i syfte att garantera att det görs förebyggande arbete och kontroller i de länder där den aviära influensan har uppstått.


(1)  Ännu ej offentliggjort i EUT.

(2)  Rådets förordning (EEG) nr 2759/75 av den 29 oktober 1975 om den gemensamma organisationen av marknaden för griskött (EGT L 282, 1.11.1975, s. 1).

(3)  Rådets förordning (EEG) nr 2771/75 av den 29 oktober 1975 om den gemensamma organisationen av marknaden för ägg (EGT L 282, 1.11.1975, s. 49).

(4)  Rådets förordning (EEG) nr 2777/75 av den 29 oktober 1975 om den gemensamma organisationen av marknaden för ägg (EGT L 282, 1.11.1975, s. 77).

(5)  Rådets förordning (EG) nr 1254/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för nötkött (EGT L 160, 26.6.1999, s. 21).

(6)  Rådets förordning (EG) nr 1255/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter (EGT L 160, 26.6.1999, s. 48).

(7)  Rådets förordning (EG) nr 2529/2001 av den 19 december 2001 om den gemensamma organisationen av marknaden för får- och getkött (EGT L 341, 22.12.2001, s. 3).

P6_TA(2005)0457

Utvigdning av euroområdet *

Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 974/98 om införande av euron (KOM(2005)0357 - C6-0374/2005 - 2005/0145(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2005)0357) (1),

med beaktande av EG-fördraget, i enlighet med vilket rådet har hört parlamentet (C6-0374/2005),

med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A6-0329/2005).

1.

Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.

Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed i enlighet med artikel 250.2 i EG-fördraget.

3.

Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

4.

Europaparlamentet begär att medlingsförfarandet enligt den gemensamma förklaringen av den 4 mars 1975 inleds om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

5.

Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

6.

Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

PARLAMENTETS ÄNDRINGAR

Ändring 1

SKÄL 3A (nytt)

 

(3a) Det är lämpligt att skapa en förteckning över deltagande medlemsstater som kan utvidgas när ytterligare medlemsstater inför euron som sin nationella valuta.

Ändring 2

SKÄL 5

(5) Om en medlemsstat inte anser sig behöva någon övergångsperiod kommer sedlar och mynt i euro att bli lagligt betalningsmedel i den medlemsstaten samma dag som euron införs. Det bör dock vara möjligt för den medlemsstaten att tillämpa en utfasningsperiod på ett år, under vilken det skall vara tillåtet att hänvisa till den nationella valutan i nya rättsliga instrument. Därmed får de ekonomiska aktörerna i dessa medlemsstater mer tid på sig att förbereda införandet av euron, vilket underlättar övergången.

(5) Övergångsperioden kan minskas till noll om en medlemsstat anser att en längre övergångsperiod inte behövs. I sådant fall kommer sedlar och mynt i euro att bli lagligt betalningsmedel i den medlemsstaten samma dag som euron införs. Det bör dock vara möjligt för den medlemsstaten att tillämpa en utfasningsperiod på ett år, under vilken det skall vara tillåtet att hänvisa till den nationella valutan i nya rättsliga instrument. Därmed får de ekonomiska aktörerna i dessa medlemsstater mer tid på sig att förbereda införandet av euron, vilket underlättar övergången.

Ändring 3

SKÄL 5A (nytt)

 

(5a) Framtida deltagare i euroområdet bör på ett tidigt stadium utarbeta en nationell plan för införandet av eurosedlar och euromynt och för indragandet av de gamla nationella sedlarna och mynten. De bör också på ett tidigt stadium utveckla en välavvägd och aktiv kommunikationsstrategi som är inriktad på medborgare, företag, kunder och leverantörer. Som en del av sådana planer bör de också överväga att utarbeta en strategi för dubbel märkning av priser och belopp i euro och den nationella valutaenheten, vilken bör inledas i god tid före övergången till eurokontanter och avslutas efter en lämplig tid, så att medborgarna får tillräckligt med tid att vänja sig vid den nya värdeskalan.

Ändring 4

SKÄL 6

(6) Under den period då både euro och nationella valutor är i omlopp samtidigt bör banker åläggas att avgiftsfritt växla sedlar och mynt i nationell valuta mot sedlar och mynt i euro, inom vissa gränser.

(6) Under maximalt tre månader efter utgången av perioden då både euro och nationella valutor är i omlopp samtidigt bör banker åläggas att avgiftsfritt växla sedlar och mynt i nationell valuta mot sedlar och mynt i euro, inom vissa gränser.

Ändring 5

ARTIKEL 1, PUNKT 1

Artikel 1, led h (förordning (EG) nr 974/98)

(h)

övergångsperiod: den period som börjar klockan 00.00 dagen för införandet av euron och slutar klockan 00.00 dagen för övergången till eurokontanter,

(h)

övergångsperiod: den period på maximalt ett år som börjar klockan 00.00 dagen för införandet av euron och slutar klockan 00.00 dagen för övergången till eurokontanter,

Ändring 6

ARTIKEL 1, PUNKT 8, LED A

Artikel 15, punkterna 1 och 2 (förordning (EG) nr 974/98)

(a)

I artiklarna 15.1 och 15.2 skall orden ”efter övergångsperiodens utgång” ersättas med orden ”från och med respektive dag för övergången till eurokontanter”.

(a)

I artiklarna 15.1 och 15.2 skall orden ”efter övergångsperiodens utgång” ersättas med orden ”från och med respektive dag för övergången till eurokontanter”. Meningen ”I deltagande medlemsstater som inför euron efter den 1 januari 2002 skall denna period vara upp till två månader.” skall läggas till mellan mening 1 och 2 i punkt 1 samt i slutet av punkt 2.

Ändring 7

ARTIKEL 1, PUNKT 8, LED B

Artikel 15, punkt 3, stycke 1 (förordning (EG) nr 974/98)

Under den period som fastställs i artikel 1 skall banker i de deltagande medlemsstater som inför euron efter den 1 januari 2002 avgiftsfritt växla sina kunders sedlar och mynt i nationell valuta till sedlar och mynt i euro utan begränsning, upp till ett högsta belopp som får fastställas genom nationell lag. Bankerna får begära att en förhandsanmälan görs om det belopp som skall växlas överstiger det tak som banken har fastställt och som skall motsvara ett brukligt hushållsbelopp.

3. Under maximalt tre månader efter utgången av perioden då både euro och nationell valuta är i omlopp samtidigt skall banker i de deltagande medlemsstater som inför euron efter den 1 januari 2002 avgiftsfritt växla sina kunders sedlar och mynt i nationell valuta till sedlar och mynt i euro utan begränsning, upp till ett högsta belopp som får fastställas genom nationell lag. Bankerna får begära att en förhandsanmälan görs om det belopp som skall växlas överstiger det tak som banken har fastställt och som skall motsvara ett brukligt hushållsbelopp.


(1)  Ännu ej offentliggjort i EUT.

P6_TA(2005)0458

Ändring av det gemensamma systemet för mervärdesskatt avseende perioder för skattesatsernas tillämpning *

Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets direktiv om ändring, med avseende på tillämpningsperioden för miniminivån på normalskattesatsen, av direktiv 77/388/EEG angående det gemensamma systemet för mervärdesskatt (KOM(2005)0136 - C6-0113/2005 - 2005/0051 (CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2005)0136) (1),

med beaktande av artikel 93 i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C6-0113/2005),

med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A6-0323/2005).

1.

Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.

Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed i enlighet med artikel 250.2 i EG-fördraget.

3.

Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

4.

Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

5.

Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

PARLAMENTETS ÄNDRINGAR

Ändring 1

ARTIKEL 1

Artikel 12, punkt 3, led a), första stycket (direktiv 77/388/EEG)

a)

Normalskattesatsen för mervärdesskatt skall fastställas av varje medlemsstat som en viss procentsats av beskattningsunderlaget och skall vara densamma för leverans av varor och tillhandahållande av tjänster. Från och med den 1 januari 2006 till och med den 31 december 2010 får denna procentsats inte vara lägre än 15 %.

a)

Normalskattesatsen för mervärdesskatt skall fastställas av varje medlemsstat som en viss procentsats av beskattningsunderlaget och skall vara densamma för leverans av varor och tillhandahållande av tjänster. Från och med den 1 januari 2006 till och med den 31 december 2010 får denna procentsats inte vara lägre än 15 % och inte högre än 25 % .

Ändring 2

ARTIKEL 3A (ny)

 

Artikel 3a

Kommissionen skall göra en generell utvärdering av de makroekonomiska följderna av de implicita och normala mervärdesskattesatserna och budgeteffekterna på inkomstsidan i medlemsstaterna fram till den 1 januari 2007.

Utvärderingen skall uppmärksamma möjligheten att ge medlemsstaterna samma möjligheter att tillämpa reducerade mervärdesskattesatser på varor och tjänster.


(1)  Ännu ej offentliggjort i EUT.

P6_TA(2005)0459

Återbetalning av mervärdesskatt till personer etablerade i en annan medlemsstat *

Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets direktiv om fastställande av närmare regler för återbetalning enligt direktiv 77/388/EEG av mervärdesskatt till beskattningsbara personer som inte är etablerade inom landets territorium men etablerade i en annan medlemsstat (KOM(2004)0728 - C6-0251/2005 - 2005/0807(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2004)0728) (1),

med beaktande av artikel 93 i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C6-0251/2005),

med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A6-0324/2005).

1.

Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.

Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed i enlighet med artikel 250.2 i EG-fördraget.

3.

Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

4.

Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

5.

Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

PARLAMENTETS ÄNDRINGAR

Ändring 1

Artikel 7, punkt 1

1. Den medlemsstat där mervärdesskatten betalades skall meddela den sökande sitt beslut beträffande ansökan om återbetalning inom tre månader från den dag då ansökan lämnades in.

1. Den medlemsstat där mervärdesskatten betalades skall meddela den sökande sitt beslut beträffande ansökan om återbetalning inom tre månader från den dag då ansökan lämnades in. Etableringsmedlemsstaten skall meddela den återbetalande medlemsstaten när den beskattningsbara personen inlämnar sin ansökan om återbetalning av mervärdesskatt till den behöriga skattemyndigheten.

Ändring 2

Artikel 7, punkt 1, stycke 1a (nytt)

 

Tremånadersperioden skall inledas den dag då skattemyndigheten i den återbetalande medlemsstaten erhåller de elektroniska återbetalningsuppgifterna från skattemyndigheten i etableringsmedlemsstaten avseende den beskattningsbara personen i fråga, som automatiskt skall informeras om detta.

Ändring 3

Artikel 7, punkt 3, stycke 2a (nytt)

 

Överföringen av det återbetalade beloppet skall genomföras inom en vecka efter att tremånadsperioden för beslut löpt ut.

Ändring 4

Artikel 7, punkt 4, stycke 1

4. I särskilda fall får den medlemsstat där mervärdesskatt betalades begära ytterligare uppgifter inom tre månader från den dag då ansökan lämnades in. Efter tremånadersperiodens utgång får inga ytterligare uppgifter begäras .

4. Då den återbetalande medlemsstatens skattemyndighet begär att ytterligare undersökningar skall utföras, kan tidsperioden för att avgöra huruvida en beskattningsbar person är berättigad till återbetalning förlängas. Tidsperioden mellan den dag då ansökan om återbetalning inlämnas och den dag då överföringen av det återbetalade beloppet genomförs får dock inte överstiga fyra månader .


(1)  Ännu ej offentliggjort i EUT.

P6_TA(2005)0460

EU:s tillsynsmyndigheter

Europaparlamentets resolution om kommissionens förslag till interinstitutionellt avtal om fastställande av ramvillkor för EU:s tillsynsmyndigheter

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

med beaktande av kommissionens förslag (KOM(2005)0059),

med beaktande av sin resolution av den 13 januari 2004 om kommissionens meddelande ”Rambestämmelser för EU:s tillsynsmyndigheter” (1),

med beaktande av förklaringen till artikel 10 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen avseende gemenskapsorganens skyldighet att samarbeta lojalt, som antogs vid regeringskonferensen i Nice,

med beaktande av yttrandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet av den 11 oktober 2005 (PE 362.503v02.00) över förslagen om ändring av förordning (EEG) nr 1210/90 om inrättande av Europeiska miljöbyrån och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning, vad beträffar mandatperioden för den verkställande direktören,

med beaktande av den fråga för muntligt besvarande som utskottet för konstitutionella frågor och budgetutskottet tillsammans har lagt fram för rådet samt rådets svar från sammanträdet den 15 november 2005,

med beaktande av artikel 108.5 i arbetsordningen och av följande skäl:

A.

De synpunkter som ingår i Europaparlamentets resolution av den 13 januari 2004 är i det stora hela fortfarande relevanta. I synnerhet är det ofrånkomligt att rationalisera och förenkla de befintliga och nya myndigheternas struktur för att skapa klarhet, öppenhet och rättssäkerhet, och det är det även med tanke på en union med 25 eller fler medlemsstater. Inrättandet av nya myndigheter bör ske enligt de strängaste kriterierna, bland annat med hänsyn till om verksamheten är av nytta och motiverad.

B.

Genom att lägga fram ett förslag till interinstitutionellt avtal har kommissionen följt parlamentets uppmaning att ingå ett interinstitutionellt avtal som entydigt slår fast gemensamma riktlinjer innan en ramförordning antas.

C.

I ovannämnda förklaring till artikel 10 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen fastställs det att Europaparlamentet, rådet och kommissionen kan ingå interinstitutionella avtal om det med tanke på institutionernas skyldighet att samarbeta lojalt visar sig vara nödvändigt att underlätta tillämpningen av bestämmelserna i EG-fördraget.

1.

Europaparlamentet välkomnar att kommissionen har lagt fram detta förslag.

2.

Europaparlamentet beklagar att rådet inte är berett att gå med i förhandlingar för att ingå ett avtal mot bakgrund av kommissionens förslag.

3.

Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fortsätta arbeta för att få till stånd en attitydförändring hos rådet.

4.

Vid behandlingen av framtida förslag om inrättande av myndigheter kommer Europaparlamentet i synnerhet att utgå från följande principer:

a)

Inrättandet av en myndighet bör ske enligt det ordinarie lagstiftningsförfarandet, dvs. i regel medbeslutandeförfarandet, och tillämpningen av förfarandet enligt artikel 308 i EG-fördraget bör begränsas till undantagsfall där fördragets bestämmelser om den berörda frågan inte utgör en tillräcklig rättslig grund.

b)

Varje förslag om att inrätta en myndighet bör åtföljas av en kostnadsnyttoanalys och en ingående konsekvensbedömning, som även utvisar att myndigheten innebär en mer lönsam lösning än en lösning där kommissionens tjänstegrenar själva tar hand om de berörda uppgifterna.

c)

Det tekniska oberoende som tilldelas en myndighet inom ramen för dess ansvarsområde avskaffar inte kommissionens politiska ansvar för myndigheternas verksamhet.

d)

Kommissionens uppgift att utse och utnämna det verkställande organet, i regel alltså direktören, bör utformas på ett sätt som motsvarar detta krav på politiskt ansvar och redovisningsskyldighet.

e)

Parlamentet bör göra en förhandskontroll genom utfrågning av den eller de personer som kandiderar till tjänsten som direktör, en kontroll i efterhand genom beviljande av ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten samt en löpande kontroll genom de respektive tekniska kommittéernas tillsyn av myndighetens verksamhet. Organets styrelse bör ha ensamrätt att fatta beslut om förlängning av direktörens mandatperiod mot bakgrund av en utvärdering av direktörens första mandatperiod.

f)

Rådet bör utse sakkunniga företrädare till tillsynsorganet, dvs. styrelsen, och om Europaparlamentet finner det lämpligt får det kalla företrädarna till en utfrågning innan de utses. Dessa företrädare skall utses i ett antal som står i rimlig proportion till myndighetens uppgifter och betydelse. Av effektivitetsskäl strävar man i detta sammanhang på lång sikt efter att göra styrelsen mindre. Så länge som antalet företrädare i styrelsen motsvarar antalet medlemsstater bör parlamentet å sin sida utse två styrelseledamöter.

g)

Administrativa klagomål kan inges till kommissionen mot sådana åtgärder från myndighetens sida som har rättsliga följder för tredje part. Därefter kan kommissionen behandla klagomålen och kommissionens beslut kan överklagas till EG-domstolen.

5.

Europaparlamentet är oroat över att antalet decentraliserade myndigheter ständigt ökar (för närvarande är de 23, medan antalet 1995 uppgick till fem), eftersom detta innebär en risk för att kommissionens verkställande roll avskaffas och splittras i en mängd olika organ som främst arbetar på ett mellanstatligt sätt. Därför önskar parlamentet att det inte skall inrättas flera decentraliserade myndigheter åtminstone under tankepausen i samband med ratificeringen av EU:s konstitution.

6.

Mot bakgrund av de ökande kostnader som de decentraliserade myndigheterna innebär för gemenskapens budget välkomnar Europaparlamentet att det enligt förslaget skall åligga kommissionen att underbygga samtliga förslag om inrättande av en myndighet med en konsekvensbedömning som inte enbart skall ta hänsyn till subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, utan som även omfattar en så fullständig förhandsbedömning som möjligt av de förväntade kontroll- och samordningskostnaderna samt konsekvenserna för personalresurserna och de administrativa utgifterna.

7.

Europaparlamentet noterar att myndigheterna visserligen finansieras via gemenskapens budget, men att politiska beslut som hänför sig till genomförandet av gemenskapsrätten ändå bör fattas av medlemsstaternas företrädare i egna styrelser.

8.

Europaparlamentet beklagar att kommissionen uppenbart inte är beredd att lämna en klar redogörelse över hur de befintliga myndigheternas existens och vidareutveckling finansiellt påverkar den period som omfattas av nästa budgetplan.

9.

Europaparlamentet kräver att det skall slås fast en maximisats för höjningen av myndigheternas administrativa utgifter som en princip i det interinstitutionella avtalet, i likhet med den sats som krävs för kommissionens del.

10.

I motsats till vad som står i förslaget begär Europaparlamentet att det interinstitutionella avtalet skall tillämpas stegvis på de befintliga myndigheterna.

11.

Europaparlamentet uppmanar utskottsordförandekonferensen att redogöra för hur samarbetet mellan de ständiga utskott som är behöriga i fråga om myndigheterna samt budgetutskottet och budgetkontrollutskottet fungerar när det gäller tillsynen av myndigheternas verksamhet, och att uppdatera de ”riktlinjer” som antogs i juli 1998.