ISSN 1725-2504

Europeiska unionens

officiella tidning

C 260

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

49 årgången
28 oktober 2006


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

I   Meddelanden

 

Rådet

2006/C 260/1

Rådets yttrande av den 10 oktober 2006 om Ungerns justerade uppdatering av konvergensprogrammet för 2005–2009

1

 

Kommissionen

2006/C 260/2

Eurons växelkurs

6

2006/C 260/3

Tillkännagivande från kommissionen om förlängning av rambestämmelserna för statligt stöd till varvsindustrin ( 1 )

7

2006/C 260/4

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.4417 – Telecom Italia/AOL German Access Business) ( 1 )

8

2006/C 260/5

Införande av allmän trafikplikt för regelbunden lufttrafik på flyglinjer inom Grekland i enlighet med rådets förordning (EEG) nr 2408/92 ( 1 )

9

2006/C 260/6

Ny nationell sida på euromynt avsett för cirkulation

11

2006/C 260/7

Uppgifter från medlemsstaterna om statligt stöd som beviljats enligt kommissionens förordning (EG) nr 68/2001 av den 12 januari 2001 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt stöd till utbildning, ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 363/2004 av den 25 februari 2004 ( 1 )

12

 

Rättelser

2006/C 260/8

Rättelse till förklarande anmärkningar till Europeiska gemenskapernas kombinerade nomenklatur (EUT C 50, 28.2.2006)

18

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

 


I Meddelanden

Rådet

28.10.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 260/1


RÅDETS YTTRANDE

av den 10 oktober 2006

om Ungerns justerade uppdatering av konvergensprogrammet för 2005–2009

(2006/C 260/01)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR AVGETT FÖLJANDE YTTRANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1466/97 av den 7 juli 1997 om förstärkning av övervakningen av de offentliga finanserna samt övervakningen och samordningen av den ekonomiska politiken (1), särskilt artikel 9.3,

med beaktande av rådets yttrande av den 24 januari 2006 om Ungerns uppdaterade konvergensprogram 2005–2008,

med beaktande av kommissionens rekommendation, och

efter samråd med Ekonomiska och finansiella kommittén.

HÄRIGENOM FRAMFÖRS FÖLJANDE.

(1)   Den 10 oktober 2006 granskade rådet den justerade uppdatering av Ungerns konvergensprogram som inkom den 1 september 2006 och omfattar perioden 2005–2009 (2).

(2)   Efter det att ett omfattande ekonomiskt reformpaket antagits i mitten av 1990-talet gynnades den ungerska ekonomin av en stabil och relativt hög tillväxt och minskad inflationen som stöddes av en sund makroekonomisk politik och ändamålsenliga strukturreformer. Från och med 2001, och särskilt under de senaste åren, har dock betydligt ökade offentliga utgifter kopplade till skattesänkningar och frikostiga löneökningar i den offentliga sektorn lett till att underskott i de offentliga finanserna varje år legat gott och väl över 5 % av BNP, vilket inneburit kraftiga avvikelser från de ursprungliga målen för underskottet. Dessutom har uppgifterna vid utgången av åren ökats betydligt i efterhand i praktiskt taget varje rapport om de offentliga finanserna. I stället för de planerade underskottsmålen i konvergensprogrammet från maj 2004 på 4,6 % av BNP 2004, 4,1 % av BNP 2005 och 3,6 % av BNP 2006 blev resultatet 6,6 % av BNP 2004 och 7,5 % av BNP 2005 och förväntas av den ungerska regeringen detta år bli cirka 10,1 % av BNP 2006, vilket är den utan jämförelse högsta nivån i EU (kostnaderna för pensionsreformen är medräknade i alla uppgifter). En stor del av avvikelserna i de offentliga finanserna har orsakats av överoptimistisk planering, stora överskridanden av utgiftsramarna, skattesänkningar och brist på tillräckliga insatser för strukturella anpassningar. Det faktum att politiken för de offentliga finanserna varit så ytterst expansionistisk har i betydande grad skadat dess trovärdighet och medfört en ökande belastning på ekonomin. Det har särskilt lett till allvarliga obalanser i förhållande till omvärlden och till en betydande ökning av den samlade utlandsskulden (från under 20 % av BNP 2001 till nära 30 % av BNP 2005) och mycket större ränteskillnader än i de andra nyligen anslutna medlemsstaterna.

(3)   Den 5 juli 2004 beslutade rådet att ett alltför stort underskott förelåg i Ungern och utfärdade en första rekommendation enligt artikel 104.7 om hur detta skulle fås att upphöra senast 2008, det slutår som angavs av de ungerska myndigheterna i konvergensprogrammet från maj 2004. I januari 2005 och ånyo i november 2005 beslutade rådet enligt artikel 104.8 att Ungern inte efterlevde denna första samt den följande rekommendationen av den 8 mars 2005. Rådet beaktade särskilt bland annat den betydande avvikelse från den medellånga anpassningsstrategin, närmare bestämt i fråga om underskottsmålen för 2005 och 2006.

(4)   Den 1 december 2005 lade de ungerska myndigheterna fram en uppdatering av konvergensprogrammet för kommissionen och rådet med en ny anpassningsstrategi som fortfarande angav 2008 som det år då det alltför stora underskottet senast skulle ha upphört. Den 24 januari 2006 antog rådet ett yttrande om denna uppdatering från 2005, i vilket det framhöll att den mycket kraftiga utgiftsminskningen på 7,5 % av BNP inte åtföljdes av några konkreta åtgärder. I enlighet med artikel 9 andra stycket i avsnitt 3 i rådets förordning (EG) nr 1466/97 med ändringar uppmanade rådet därför Ungern att snarast möjligt och senast den 1 september 2006 lägga fram en justerad uppdatering av konvergensprogrammet som omfattar konkreta och strukturella åtgärder som är fullt förenliga med Ungerns anpassningsstrategi på medellång sikt.

(5)   Efter att underskottet i de offentliga finanserna under 2005 enligt en rapport från våren 2006 visat sig motsvara 7,5 % av BNP, meddelade de ungerska myndigheterna efter de allmänna valen i april 2006 att det beräknade underskottet för 2006 skulle revideras kraftigt uppåt och, om inga korrigerande åtgärder vidtogs, kunna nå upp till 11,6 % av BNP (3). Överskridandet av det underskottsmål på 6,1 % av BNP som fastställts i budgetförordningen och i uppdateringen av konvergensprogrammet från 2005 inträffade nästan uteslutande på utgiftssidan (cirka 5 % av BNP). Det skedde huvudsakligen på områdena för driftskostnader för de statliga myndigheter som finansieras över budgeten, pensionsutbetalningar och vårdkostnader samt därför att kommunernas investeringar varit större än förväntat till följd av valrörelsen. Till ett belopp motsvarande cirka 1Formula % av BNP förklarades överskridandet dels av redovisningen av investeringar i motorvägar som gjorts av den nationella regeringen (4) (1,1 % av BNP), men som ursprungligen var avsedda att genomföras av offentlig-privata partnerskap och redovisas utanför budgeten, dels av kostnader för militärflygplan (0,3 % av BNP) som förvärvats genom finansiell leasing. Dessa båda utgifter ingick inte ursprungligen i den officiella uppgiften om underskottsmålet.

(6)   I juni drog regeringen – som fått förnyat förtroende i de allmänna valen i april 2006 – inför ett allt snabbare ökande budgetöverskott tillbaka den återstående delen av femårsprogrammet för skattesänkningar som skulle ha minskat intäkterna med ytterligare cirka 3 % av BNP fram till 2010 och antog ett paket med korrigerande finanspolitiska åtgärder. Ett antal sådana korrigerande åtgärder, däribland alla på intäktssidan, har redan antagits av parlamentet. Regeringen förväntar sig att skatteökningarna tillsammans med vissa omedelbara nedskärningar av vårdutgifterna, gasprissubventionerna och utgifterna för den offentliga förvaltningen samt ett fullständigt tillbakadragande av den allmänna budgetreserven motsvarande 0,3 % av BNP skall minska överskridandet av underskottsmålet med motsvarande 1,5 % av BNP, så att det nya underskottsmålet på 10,1 % av BNP skall kunna uppnås. Dessa åtgärder väntas också ge betydande effekter under de kommande åren.

(7)   Enligt det makroekonomiska scenario som presenteras i programmet förväntas tillväxten av reala BNP sjunka under de kommande åren från 4,1 % 2006 till 2,2 och 2,6 % under 2007 respektive 2008 på grund av de konjunkturavmattande effekterna av de åtgärder för anpassning av de offentliga finanserna som anges i programmet, av vilka några redan har börjat genomföras från juli 2006. Tillväxten förväntas återgå till nivåerna före anpassningen senast 2009. Denna utveckling påverkar också de implicita konjunkturförhållandena, som visar negativa produktionsgap för 2007 och 2008 innan produktionen återgår till sin potentiella nivå under 2009. Mot bakgrund av nu tillgängliga uppgifter och utan att föregripa kommissionens höstprognos 2006 förefaller detta makroekonomiska scenario i stort sett troligt men dock något optimistiskt för 2009. Den betydande förbättring av betalningsbalansen som förväntas i programmet förefaller trolig med hänsyn till både de direkta och de indirekta effekterna av åtgärderna för anpassning av de offentliga finanserna. Bland annat väntas underskottet i bytesbalansen minska från nära 8 % av BNP 2006 till under 4 % av BNP 2009. Inflationen väntas nå sin högsta nivå på 6,2 % 2007 (från 3,5 % 2006) och därefter sjunka till 3 % under 2009. Dessa prognosresultat kan förklaras av den momsökning och de minskningar av prissubventionerna som beslutades under sommaren 2006. Inflationsnivån verkar dock något undervärderad över hela tidsspannet trots den åtstramande effekt som den ekonomiska avmattningen har.

(8)   Programmet syftar till att korrigera det alltför stora underskottet senast år 2009. Detta skulle åstadkommas genom en brant minskning av underskottet med tyngdpunkten förlagd till början av perioden motsvarande 6,9 procentenheter av BNP inom tre år från den höga startnivån på 10,1 % av BNP under 2006 till 3,2 % av BNP 2009. Förbättringen av primärsaldot under perioden är av samma storleksordning. I programmet medges att underskottsmålet på 3,2 % av BNP under 2009 fortfarande ligger över det tröskelvärde på 3 % av BNP som anges i fördraget, men man antar att rådet och kommissionen, när de överväger om det finns förutsättningar för att upphäva förfarandet vid alltför stora underskott när det gäller Ungern, skulle kunna beakta en del av nettokostnaden för pensionsreformen i enlighet med den reviderade stabilitets- och tillväxtpakten (5). Nästan hälften av minskningen av underskottskvoten skall äga rum redan under 2007. Den planerade minskningen av det nominella underskottet skall uppnås genom att öka intäkterna som andel av BNP med 3 procentenheter och minska kostnaderna som andel av BNP med 3,9 procentenheter under programperioden (6). Vad gäller intäktssidan har man redan antagit alla intäktsökningar som ligger till grund för den prognostiserade ökningen av intäkterna som andel av BNP. Utöver de nyss nämnda redan antagna utgiftsminskningarna planerar de ungerska myndigheterna att för att uppnå sina mål genom att införa av strikta fleråriga utgiftstak och stärka kontrollen av de budgeterade utgifterna. Dessa planer väntas ingå och redovisas fullt ut i 2007 års budgetförordning som skall läggas fram för parlamentet i slutet av oktober. I programmet förutskickas vidare omfattande strukturreformer som syftar till att säkerställa att underskottsmålen uppnås, särskilt under de senare åren av perioden (till exempel införande av ordningar enligt vilka en andel av vårdkostnaderna betalas av patienten, översyn av prissubventionerna och effektivisering av den nationella offentliga förvaltningen.

(9)   Under programperioden skulle det strukturella saldot (konjunkturrensat och frånräknat engångsposter och andra tillfälliga åtgärder) beräknat enligt den allmänt vedertagna metoden utifrån uppgifterna i programmet förbättras med i genomsnitt cirka 2Formula % av BNP per år och sjunka från 9Formula % av BNP 2006 till 3Formula % 2009. Programmets mål för de offentliga finanserna är ett strukturellt underskott på medellång sikt på mellan 0,5 och 1 % av BNP, men detta mål avses inte uppnås under programperioden. Det medelfristiga målet ligger inom det intervall som anges i stabilitets- och tillväxtpakten och uppförandekoden och det korrelerar väl med den långfristiga potentiella produktionstillväxten och skuldkvoten.

(10)   Vad gäller resultatet för de offentliga finanserna finns det ett antal positiva inslag. En stor del av de åtgärder som skall bidra till minskningen av underskottet under 2006 och 2007 har antingen redan antagits eller planeras ingå i budgeten för 2007. Regeringen har också under de senaste månaderna fattat beslut om några inledande etapper av de planerade strukturreformerna. De ungerska myndigheterna har dessutom beslutat att förbättra budgetprocessen genom mer överblickbar redovisning och genom att införa en bestämmelse om utgiftskontroll från och med 2007 och flerårig utgiftsplanering för de institutioner som ansvarar för de offentliga finanserna, och de åtar sig också i programmet att två gånger om året lämna rapporter till kommissionen och rådet om utvecklingen av de offentliga finanserna och anmäla korrigerande åtgärder vid avvikelser. Det finns dock även betydande risker: Det råder fortfarande viss osäkerhet om huruvida de planerade frysningarna av utgifterna under 2007 och 2008 kommer att genomföras effektivt och om utgiftsökningarna på de områden som inte berörs av frysningen kommer att kunna hållas inom kontroll. Trots de planerade åtgärderna kan det dessutom finnas betydande risker för att målen för de offentliga finanserna under de senare åren inte kan uppnås. Även om riskerna på intäktssidan enligt det makroekonomiska scenariot i stort förefaller väl balanserade, är intäktsförväntningarna för de senare åren, och särskilt år 2009, ganska optimistiska. Även bortsett från att utgiftskontrollen tidigare inte varit framgångsrik och att det saknas närmare upplysningar om hur den skall genomföras i framtiden utsätter den svaga institutionella kontrollen över budgetprocessen de offentliga finanserna för betydande risker för avvikelser. Den avsedda minskningen av underskottet förutsätter därför att de planerade strukturreformerna genomförs rigoröst och att utgiftskontrollen fungerar med början under de första åren av programmet.

Slutligen kan det inte uteslutas att den skuld motsvarande nästan 2 % av BNP som de offentliga transportföretagen samlat på sig sedan slutet av 2002 kommer att övertas av staten (med tanke på att så har skett tidigare med jämna mellanrum), om planerna på en omstrukturering och partiell privatisering av det nationella järnvägsföretaget inte skulle leda till det förväntade resultatet. Detta skulle då tillfälligt påverka underskottet. Generellt skulle resultatet för de offentliga finanserna kunna bli sämre än vad som förväntas i programmet, både på kort sikt och under de senare åren av programmet.

(11)   Med hänsyn till ovanstående riskbedömning krävs det för att den planerade korrigeringen av det alltför stora underskottet fram till 2009 skall kunna genomföras på ett hållbart sätt att regeringen strikt uppnår målen för de offentliga finanserna. Detta är beroende av att de åtgärder som aviseras i programmet för åren 2006–2009 genomförs effektivt och att strukturreformerna och utgiftskontrollen specificeras ytterligare och genomförs.

(12)   Skulden som andel av BNP skulle enligt beräkningarna i programmet öka betydligt under 2006 till 68,5 % (från 62,3 % 2005), vilket ligger över fördragets referensvärde på 60 %. I programmet förutses skuldkvoten öka ytterligare till 71,3 % 2007 och 72,3 % 2008. Denna kvot förväntas börja minska under 2009 (till 70,4 %). Riskerna för den planerade utvecklingen av skulden härrör framför allt från att underskotten i primärsaldot kan komma att överstiga prognoserna, också till följd av ett eventuellt övertagande av de offentliga transportföretagens skulder. Mot bakgrund av denna riskbedömning skulle minskningen av skuldkvoten i riktning mot referensvärdet kunna visa sig vara otillräcklig under programperioden.

(13)   Ungern förefaller vara utsatt för stora risker för de offentliga finansernas hållbarhet. Den mycket svaga situationen för de offentliga finanserna innebär, tillsammans med den relativt höga, och ökande, skuldkvoten en betydande risk för hållbarheten i ekonomin, också utan att den åldrande befolkningens långsiktiga effekter på de offentliga finanserna tas med i beräkningarna. Dessa långsiktiga effekter av befolkningens åldrande är i Ungern klart större än EU-genomsnittet och påverkas bland annat av en väsentlig ökning av pensionsutgifterna som andel av BNP på lång sikt. Att genomföra en långtgående konsolidering av de offentliga finanserna på medellång sikt enligt planerna, att därefter ytterligare stärka situationen för dem och att ta itu med de betydande ökningarna av pensionsutgifterna är därför nödvändigt om dessa risker skall kunna minskas.

(14)   Det har inträffat en allvarlig försämring av de offentliga finanserna under 2006 som hindrat en korrigering av det alltför stora underskottet enligt den planerade strategin, men de åtgärder som förutskickas i programmet är, om de specificeras och genomförs fullt ut, i stort förenliga med de allmänna riktlinjer för den ekonomiska politiken som ingår i de integrerade riktlinjerna (7). Ungern planerar särskilt att vidta effektiva åtgärder för att korrigera det alltför stora underskottet och genomföra reformer för att stärka budgetdisciplinen och öka överblickbarheten. Dessa åtgärder bör också bidra till att korrigera de stora underskotten i bytesbalansen. De behöver dock stödjas genom strukturreformer för att säkerställa hållbarheten i de offentliga finanserna.

(15)   I den genomföranderapport som skall överlämnas i mitten av oktober 2006 inom ramen för den förnyade Lissabonstrategin för tillväxt och sysselsättning avser den ungerska regeringen att väsentligt revidera reformplanerna i det nationella reformprogrammet från oktober 2005 för att återspegla regeringens nya strategi. I den justerade uppdateringen av konvergensprogrammet redovisas i stora drag planer och åtgärder för att omstrukturera den offentliga förvaltningen samt vårdsystemet, pensionssystemet och det offentliga utbildningssystemet. Senast 2007 planeras åtgärder för att minska omfattningen av den offentliga förvaltningen och förbättra dess effektivitet genom att utnyttja skalfördelar, att införa behovsprövning för bidrag, att omstrukturera bidragen till läkemedel och delvis liberalisera handeln med läkemedel och att införa en andel av kostnaderna för vårdtjänster som skall betalas av patienten. Dessutom skall senast 2007 förslag till lagändringar överlämnas till parlamentet i syfte att öka pensionsåldern och minska förtidspensioneringen genom att förbättra ordningarna för incitament och se över systemet för pension vid arbetsoförmögenhet, införa en strikt försäkringsbas för vårdtjänsterna, rationalisera tillhandahållandet och utnyttjandet av dessa tjänster och att omstrukturera den offentliga utbildningen. Dessa planer behöver fortfarande konkretiseras. I programmet kompletteras de av planerade förbättringar av de institutioner som är verksamma på området för de offentliga finanserna.

Det stora och ökande budgetunderskottet i Ungern under de senaste åren, och i synnerhet under 2006, ger anledning till allvarlig oro och kräver snabba, kraftfulla och långsiktiga åtgärder. Det bör därför välkomnas att de ungerska myndigheterna i den justerade uppdatering av konvergensprogrammet som överlämnats i september 2006 prioriterar en minskning av det alltför stora underskottet genom betydande insatser med tyngdpunkt på de första åren av programmet och åtar sig att lämna rapporter två gånger om året till kommissionen och rådet om utvecklingen och om åtgärder som vidtagits för att inte avvika från den fastställda strategin. Även om viktiga första steg har tagits för att säkra ytterligare inkomster och minska utgifterna i syfte att nå det nya underskottsmålet för 2007 och planer har meddelats för att förbättra utgiftskontrollen och genomföra strukturreformer till stöd för strategin för anpassning av det alltför stora underskottet, kvarstår fortfarande risker för att denna strategi inte kan genomföras fullt ut både på kort sikt och under de senare åren av programmet. För den avsedda minskningen av underskottet krävs det att de planerade strukturreformerna genomförs rigoröst, att utgiftskontroller verkställs redan från och med de första åren av programmet och att den institutionella ramen för systemet för de offentliga finanserna i Ungern förstärks. På alla dessa områden uppmanar rådet den ungerska regeringen att se till att maximala insatser görs.

Rådet antar samtidigt enligt artikel 104.7 i fördraget en rekommendation riktad till Ungern om åtgärder för att motverka de betydande obalanserna i de offentliga finanserna.


(1)  EGT L 209, 2.8.1997, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 1055/2005 (EUT L 174, 7.7.2005, s. 1). Dokumenten som denna text hänvisar till återfinns på följande webbplats:

http://europa.eu.int/comm/economy_finance/about/activities/sgp/main_en.htm

(2)  Den justerade uppdateringen av konvergensprogrammet (nedan kallat programmet) som överlämnades för att beakta rådets begäran från januari 2006 följer i stort den modell och de uppgiftskrav för stabilitets- och konvergensprogram som definieras i den nya uppförandekoden. I programmet lämnas alla de obligatoriska uppgifter som föreskrivs enligt den nya uppförandekoden. Vissa frivilliga uppgifter saknas. De gäller huvudsakligen kostnaderna för den offentliga sektorn uppdelade på funktioner, utvecklingen av den offentliga skuldsättningen och de offentliga finansernas långsiktiga hållbarhet.

(3)  Ungern har beslutat att inte längre utnyttja den övergångsperiod för den sektoriella klassificeringen som beviljades av Eurostat den 23 september 2004 och som i vilket fall som helst kommer att upphöra den 1 april 2007. Frånräknat kostnaderna för pensionsreformen skulle det slutgiltiga underskottet för 2005 ha varit 6,1 % av BNP och målet för 2006 4,7 % av BNP.

(4)  Det hade ursprungligen planerats att denna investering skulle genomföras av offentlig-privata partnerskap och redovisas utanför budgeten.

(5)  Enligt artikel 1.7 i rådets förordning (EG) nr 1056/2005 skall rådet och kommissionen om underskottet i de offentliga finanserna ”har minskat avsevärt och utan avbrott och har nått en nivå som ligger nära referensvärdet” med gradvis minskning ta hänsyn till nettokostnaden för en pensionsreform som även omfattar en fullt finansierad pelare. För Ungern skulle detta under 2009 motsvara 20 % av nettokostnaden för pensionsreformen eller enligt beräkningarna 0,3 % av BNP.

(6)  I detta sammanhang bör noteras att utvecklingen av den totala intäktskvoten och den totala utgiftskvoten inkluderar planerade EU-överföringar som ökar både utgifts- och intäktskvoterna med 1,7 procentenheter över hela programperioden (och med 1,1 procentenheter enbart under 2009); intäkterna som andel av BNP ökar efter denna justering på grund av EU-överföringarna med 1,3 procentenheter medan utgifterna som andel av BNP minskar med 5,6 procentenheter.

(7)  I juli 2005 integrerades de allmänna riktlinjerna för den ekonomiska politiken med de integrerade riktlinjerna som en del av den förstärkta Lissabonstrategin (EUT L 205, 6.8.2005, s. 28).


Kommissionen

28.10.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 260/6


Eurons växelkurs (1)

27 oktober 2006

(2006/C 260/02)

1 euro=

 

Valuta

Kurs

USD

US-dollar

1,2683

JPY

japansk yen

150,26

DKK

dansk krona

7,4547

GBP

pund sterling

0,67060

SEK

svensk krona

9,2215

CHF

schweizisk franc

1,5911

ISK

isländsk krona

86,57

NOK

norsk krona

8,3110

BGN

bulgarisk lev

1,9558

CYP

cypriotiskt pund

0,5768

CZK

tjeckisk koruna

28,410

EEK

estnisk krona

15,6466

HUF

ungersk forint

261,70

LTL

litauisk litas

3,4528

LVL

lettisk lats

0,6961

MTL

maltesisk lira

0,4293

PLN

polsk zloty

3,8781

RON

rumänsk leu

3,5205

SIT

slovensk tolar

239,62

SKK

slovakisk koruna

36,380

TRY

turkisk lira

1,8403

AUD

australisk dollar

1,6561

CAD

kanadensisk dollar

1,4262

HKD

Hongkongdollar

9,8699

NZD

nyzeeländsk dollar

1,9279

SGD

singaporiansk dollar

1,9837

KRW

sydkoreansk won

1 201,52

ZAR

sydafrikansk rand

9,5450

CNY

kinesisk yuan renminbi

10,0064

HRK

kroatisk kuna

7,3660

IDR

indonesisk rupiah

11 547,87

MYR

malaysisk ringgit

4,6312

PHP

filippinsk peso

63,149

RUB

rysk rubel

33,9773

THB

thailändsk baht

46,764


(1)  

Källa: Referensväxelkurs offentliggjord av Europeiska centralbanken.


28.10.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 260/7


Tillkännagivande från kommissionen om förlängning av rambestämmelserna för statligt stöd till varvsindustrin

(2006/C 260/03)

(Text av betydelse för EES)

Rambestämmelserna för statligt stöd till varvsindustrin (1) (”rambestämmelserna”) upphör att gälla den 31 december 2006.

Rambestämmelserna har varit tillämpliga sedan den 1 januari 2004, dvs. en relativt kort period. Endast ett fåtal ärenden har bedömts med utgångspunkt i rambestämmelserna. Rambestämmelserna innehåller främst bestämmelser om stöd till innovation, som denna bransch är ensam om att ha och som kommissionen har begränsade erfarenheter av att tillämpa.

Kommissionen har därför beslutat att fortsätta tillämpa rambestämmelserna fram till och med den 31 december 2008. Under denna period räknar kommissionen med att kunna bedöma om det är lämpligt att bibehålla sektorsspecifika regler för statligt stöd till varvsindustrin, mot bakgrund av de ytterligare erfarenheter som då görs.

Eftersom rådets förordning (EG) nr 1177/2002 av den 27 juni 2002 om en tillfällig skyddsordning för varvsindustrin (2) upphörde att gälla den 31 mars 2005 är hänvisningarna i rambestämmelserna till den förordningen inte längre relevanta. Punkterna 9 och 12 e i rambestämmelserna kommer därför inte längre att tillämpas av kommissionen från och med den 1 januari 2007.


(1)  EUT C 317, 30.12.2003, s. 11.

(2)  EGT L 172, 2.7.2002, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 502/2004 (EUT L 81, 19.3.2004, s. 6).


28.10.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 260/8


Förhandsanmälan av en koncentration

(Ärende COMP/M.4417 – Telecom Italia/AOL German Access Business)

(2006/C 260/04)

(Text av betydelse för EES)

1.

Kommissionen mottog den 20 oktober 2006 en anmälan om en föreslagen koncentration enligt artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1), genom vilken företaget Telecom Italia SpA (”Telecom Italia”, Italien) på det sätt som avses i artikel 3.1 b i förordningen förvärvar fullständig kontroll över AOL German Access Business (”AOL”) genom förvärv av aktier.

2.

De berörda företagen bedriver följande affärsverksamhet:

Telecom Italia: tillhandahållande av taltelefoni, mobiltjänster och dataöverföringstjänster,

AOL: tillhandahållande av internettjänster.

3.

Kommissionen har vid en preliminär granskning kommit fram till att den anmälda koncentrationen kan omfattas av förordning (EG) nr 139/2004, dock med det förbehållet att ett slutligt beslut i denna fråga fattas senare.

4.

Kommissionen uppmanar berörda tredje parter att till den lämna eventuella synpunkter på den föreslagna koncentrationen.

Synpunkterna skall ha kommit in till kommissionen senast tio dagar efter detta offentliggörande. Synpunkterna kan sändas till kommissionen per fax ((32-2) 296 43 01 eller 296 72 44) eller per post, med angivande av referens COMP/M. 4417 – Telecom Italia/AOL German Access Business, till

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för konkurrens

Registreringsenheten för företagskoncentrationer

J-70

B-1049 Bryssel


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1.


28.10.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 260/9


Införande av allmän trafikplikt för regelbunden lufttrafik på flyglinjer inom Grekland i enlighet med rådets förordning (EEG) nr 2408/92

(2006/C 260/05)

(Text av betydelse för EES)

1.

I enlighet med artikel 4.1 a i 2408/92 förordning (EEG) nr 2408/92 har Greklands regering beslutat att införa allmän trafikplikt avseende den regelbundna flygtrafiken på följande linjer:

Aten – Kalimnos

Thessaloniki – Kalamata

Thessaloniki – Limnos – Ikaria

2.

Den allmänna trafikplikten på ovannämnda linjer skall omfatta följande:

Α)   Minsta antal flygningar och minsta antal platser tillgängliga per vecka för varje sträcka:

 

Aten – Kalimnos

Under vinterhalvåret sex flygningar tur och retur per vecka, med sammanlagt 120 platser per vecka i båda riktningar.

Under sommarhalvåret åtta flygningar tur och retur per vecka, med sammanlagt 160 platser per vecka i båda riktningar.

 

Thessaloniki – Kalamata

Under vinterhalvåret två flygningar tur och retur per vecka, med sammanlagt 30 platser per vecka i båda riktningar.

Under sommarhalvåret tre flygningar tur och retur per vecka, med sammanlagt 45 platser per vecka i båda riktningar.

 

Thessaloniki – Limnos – Ikaria

Under vinterhalvåret två flygningar tur och retur per vecka, med sammanlagt 40 platser per vecka i båda riktningar.

Under sommarhalvåret tre flygningar tur och retur per vecka, med sammanlagt 60 platser per vecka i båda riktningar.

Med vinterhalvåret respektive sommarhalvåret avses de perioder som fastställs av IATA.

Om den genomsnittliga beläggningsgraden för alla flygningar på en flyglinje har överstigit 75 % under den föregående perioden, får minsta antalet flygningar i veckan eller det minsta antalet erbjudna platser varje vecka ökas i proportion till den registrerade ökningen. Denna ökning skall meddelas det lufttrafikföretag som trafikerar flyglinjen per rekommenderat brev sex månader före ikraftträdandet. Ökningen träder i kraft när kommissionen har offentliggjort detta i Europeiska unionens officiella tidning.

Om använda flygplan inte har den kapacitet som krävs för minimiantalet platser per vecka (enligt punkt 2A), får turtätheten ökas med hänsyn till detta.

Om flygningar inställs på grund av väderförhållanden, måste de trafikeras under de direkt följande dagarna för att uppfylla veckokravet, med hänsyn till det minsta antalet erbjudna platser enligt punkt 2A.

Β)   Biljettpriser:

Priset för en enkel biljett i ekonomiklass får inte överstiga följande belopp:

:

Aten – Kalimnos :

:

60 euro

:

Thessaloniki – Kalamata :

:

70 euro

:

Thessaloniki – Limnos :

:

60 euro

:

Thessaloniki – Ikaria :

:

70 euro

:

Limnos – Ikaria :

:

40 euro

Ovanstående belopp får ökas vid en oförutsedd ökning av kostnaderna för att trafikera flyglinjerna p.g.a. faktorer som ligger utanför lufttrafikföretagets kontroll. Denna ökning skall meddelas det lufttrafikföretag som trafikerar flyglinjerna och skall träda i kraft när kommissionen offentliggjort den i Europeiska unionens officiella tidning.

C)   Säkerställande av kontinuitet:

I enlighet med artikel 4.1 c i förordning (EEG) nr 2408/92 skall varje lufttrafikföretag som avser att trafikera flyglinjen försäkra att det kommer att trafikera flyglinjen under minst tolv månader i följd.

Utom i fall av force majeure får antalet inställda flygningar av skäl som lufttrafikföretaget är ansvarigt för inte överstiga 2 % av det totala antalet flygningar.

Om lufttrafikföretaget avser att upphöra med att trafikera ovannämnda flyglinjer, skall det minst sex månader innan flygningarna avbryts meddela luftfartsdirektoratet på civilluftfartsstyrelsen, kontoret för bilaterala luftfartsavtal.

3.

Viktiga upplysningar

Om ett lufttrafikföretag från gemenskapen trafikerar dessa flyglinjer och inte uppfyller den införda allmänna trafikplikten, kan detta leda till administrativa eller andra påföljder.

Vad gäller de flygplanstyper som används ombeds lufttrafikföretagen att kontrollera tekniska och operativa uppgifter samt flygplatsprocedurer i Greklands luftfartsinformationspublikationer (Aeronautical Information Publications of Greece, AIP Greece).

Vad gäller tidtabeller måste flygplanens avgångs- och ankomsttider planeras inom ramen för flygplatsens öppethållande, vilket bestäms i transport- och kommunikationsministeriets beslut.

Om inget lufttrafikföretag meddelar civilluftfartsstyrelsens luftfartsdirektorat sin avsikt att från den 1 maj 2007 utöva regelbunden trafik på en eller flera av de ovannämnda flyglinjerna utan ekonomisk ersättning, har Grekland beslutat att i enlighet med artikel 4.1 d i förordning (EEG) nr 2408/92 för högst tre år begränsa tillträdet till en eller flera av flyglinjerna till endast ett lufttrafikföretag. Rättigheten att från och med den 1 maj 2007 utöva trafik på de flyglinjerna skall beviljas efter anbudsinfordran.


28.10.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 260/11


Ny nationell sida på euromynt avsett för cirkulation

(2006/C 260/06)

Image

Euromynt avsedda för cirkulation är lagliga betalningsmedel i hela euroområdet. För att informera parter som yrkesmässigt hanterar mynt samt den breda allmänheten offentliggör kommissionen utformningen av alla nya euromynt (1). I enlighet med rådets slutsatser från den 8 december 2003 (2) har de medlemsstater och länder som slutit ett monetärt avtal med gemenskapen om utgivning av euromynt för cirkulation rätt att ge ut minnesmynt avsedda för cirkulation i vissa kvantiteter, på villkor att endast ett sådant mynt ges ut per medlemsstat och år och att valören är 2 euro. Dessa mynt skall motsvara de tekniska specifikationerna för normala euromynt, men på myntets nationella sida avbildas ett minnes- eller jubileumsmotiv.

Medlemsstat: Vatikanstaten

Anledning/minnesmotiv: Schweizergardets femhundraårsjubileum

Beskrivning: Myntet föreställer en schweizergardist som avlägger den högtidliga eden inför schweizergardets fana. Inskriptionen ”GUARDIA SVIZZERA PONTIFICIA” omger gardisten i en halvcirkel som under fanan kompletteras av namnet på den utgivande medlemsstaten, ”CITTÁ DEL VATICANO”. Årtalet 1506 är präglat på den vänstra sidan, ovanför namnet på gravören, ”O. ROSSI” utmed fanans stång. Årtalet 2006 är präglat på högersidans övre del, ovanför myntmärket ”R”. EU-flaggans tolv stjärnor är återgivna i myntets yttersta fält.

Upplaga: max 100 000 mynt

Ungefärligt utgivningsdatum: november 2006

Rand: 2 ★, upprepat sex gånger, varannan gång rättvänt och varannan gång upp och nedvänt.


(1)  Se EGT C 373, 28.12.2001, s. 1 för hänvisning till alla nationella myntsidor som utgavs 2002.

(2)  Se slutsatserna från rådets möte (allmänna frågor) den 8 december 2003 om förändringar av motivet på de nationella sidorna av euromynten. Se även kommissionens rekommendation av den 29 september 2003 om gemensam praxis för ändringar i utformningen av de nationella framsidorna av euromynt i omlopp (EUT L 264, 15.10.2003, s. 38).


28.10.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 260/12


Uppgifter från medlemsstaterna om statligt stöd som beviljats enligt kommissionens förordning (EG) nr 68/2001 av den 12 januari 2001 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt stöd till utbildning, ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 363/2004 av den 25 februari 2004

(2006/C 260/07)

(Text av betydelse för EES)

Stöd nummer

XT 27/06

Medlemsstat

Tyskland

Region

Nordrhein-Westfalen

Namnet på stödordningen eller namnet på det företag som tar emot det enskilda stödet

Främjande av kompetensutveckling med hjälp av utbildningscheckar

Syftet med utbildningscheckar är att förbättra arbetstagares anställningsmöjligheter. De utfärdas som bidrag till kostnaderna för allmänna utbildningsåtgärder inom ramen för fortbildningen

Rättslig grund

§ 44 Landeshaushaltsordnung des Landes NRW und Durchführungsbestimmungen

Stödordningens beräknade utgifter per år eller totalt belopp som beviljats företaget som enskilt stöd

Stödordning

Årligt totalbelopp

10 milj. EUR

Garanterade lån

 

Enskilt stöd

Totalt stödbelopp

 

Garanterade lån

 

Högsta tillåtna stödnivå

Överensstämmer med artikel 4.2-4.7 i förordningen

Ja

Datum för genomförande

År 2006

Stödordningens eller det enskilda stödets varaktighet

T.o.m den 31 december 2007 med ytterligare utbetalningar fram till den 31 mars 2008

Stödets syfte

Allmän utbildning

Ja

Särskild utbildning

 

Sektor(er) av ekonomin som berörs

Alla sektorer som är berättigade till utbildningsstöd

Ja

Den beviljande myndighetens namn och adress

Versorgungsamt Aachen, Schenkendorfstr. 2-6, D-52066 Aachen

Versorgungsamt Bielefeld, Stappenhorststr. 62, D-33615 Bielefeld

Versorgungsamt Dortmund, Rheinische Str. 173, D-44137 Dortmund

Versorgungsamt Düsseldorf, Erkrather Str. 339, D-40231 Düsseldorf

Versorgungsamt Duisburg, Ludgeristr.12, D-47057 Duisburg

Versorgungsamt Essen, Kurfürstenstr. 33, D-45138 Essen

Versorgungsamt Gelsenkirchen, Vattmannstr. 2-8, D-45879 Gelsenkirschen

Versorgungsamt Köln, Boltensternstr. 10, D-50735 Köln

Versorgungsamt Soest, Heinsbergplatz 13, D-59494 Soest

Beviljande av stora enskilda stöd

I överensstämmelse med artikel 5 i förordningen

Ej tillämpligt, eftersom högst 750 EUR beviljas per utbildningscheck.


Stöd nummer

XT 32/06

Medlemsstat

Förenade kungariket (och Irland)

Region

32 grevskap på den irländska ön – Nordirland och Irland

Namnet på stödordningen eller namnet på det företag som tar emot det enskilda stödet

Focus Roll-out

Rättslig grund

British/Irish Agreement Act 1999 Section 2.3 Part 7 of Annex 2 of the Act empowers InterTradeIreland to invest, lend or grant aid for the purpose of its function

Stödordningens beräknade utgifter per år eller totalt belopp som beviljats företaget som enskilt stöd

Stödordning

Årligt totalbelopp 2006

0,422 milj. GBP

Årligt totalbelopp 2007

0,253 milj. GBP

Totalt

0,675 milj. GBP

Garanterade lån

 

Enskilt stöd

Totalt stödbelopp

 

Garanterade lån

 

Högsta tillåtna stödnivå

Överensstämmer med artikel 4.2-4.7 i förordningen

Ja

Datum för genomförande

Fr.o.m. juni 2006

Stödordningens eller det enskilda stödets varaktighet

T.o.m. juni 2007

Stödet beviljades före den 31 december 2006. Betalningar enligt detta åtagande kan fortsätta t.o.m. den 31 december 2007.

Stödordningen kommer att gälla från 2006 till 2007. (Enskilda företag är berättigade till stöd under högst 18 månader.)

Stödets syfte

Allmän utbildning

Ja

Särskild utbildning

 

Sektor(er) av ekonomin som berörs

Alla sektorer som är berättigade till utbildningsstöd

Ja

Den beviljande myndighetens namn och adress

InterTradeIreland

The Old Gasworks

Kilmorey Street

Newry

Co.Down BT34 2DE

United Kingdom

Beviljande av stora enskilda stöd

I överensstämmelse med artikel 5 i förordningen

Ja


Stöd nummer

XT 34/06

Medlemsstat

(Förenade kungariket och) Irland

Region

32 grevskap på den irländska ön – Nordirland och Irland

Namnet på stödordningen eller namnet på det företag som tar emot det enskilda stödet

Focus Roll-out

Rättslig grund

British/Irish Agreement Act 1999 Section 2.3 Part 7 of Annex 2 of the Act empowers InterTradeIreland to invest, lend or grant aid for the purpose of its function

Stödordningens beräknade utgifter per år eller totalt belopp som beviljats företaget som enskilt stöd

Stödordning

Årligt totalbelopp 2006

0,422 milj. GBP

Årligt totalbelopp 2007

0,253 milj. GBP

Totalt

0,675 milj. GBP

Garanterade lån

 

Enskilt stöd

Totalt stödbelopp

 

Garanterade lån

 

Högsta tillåtna stödnivå

Överensstämmer med artikel 4.2-4.7 i förordningen

Ja

Datum för genomförande

Fr.o.m. juni 2006

Stödordningens eller det enskilda stödets varaktighet

T.o.m. juni 2007

Stödet beviljades före den 31 december 2006. Betalningar enligt detta åtagande kan fortsätta t.o.m. den 31 december 2007.

Stödordningen kommer att gälla från 2006 till 2007. (Enskilda företag är berättigade till stöd under högst 18 månader.)

Stödets syfte

Allmän utbildning

Ja

Särskild utbildning

 

Sektor(er) av ekonomin som berörs

Alla sektorer som är berättigade till utbildningsstöd

Ja

Den beviljande myndighetens namn och adress

InterTradeIreland

The Old Gasworks

Kilmorey Street

Newry

Co.Down BT34 2DE

United Kingdom

Beviljande av stora enskilda stöd

I överensstämmelse med artikel 5 i förordningen

Ja


Stöd nummer

XT 36/06

Medlemsstat

Lettland

Region

Hela landet

Namnet på stödordningen eller namnet på det företag som tar emot det enskilda stödet

Nationellt program ”Stöd till utbildning, omskolning och höjande av arbetstagarnas kompetens”

Rättslig grund

1)

Vienotais programmdokuments, 2004.-2006. (www.esfondi.lv);

2)

Vienotā programmdokumenta papildinājums, 2004.-2006. (www.esfondi.lv)

Stödordningens beräknade utgifter per år eller totalt belopp som beviljats företaget som enskilt stöd

Stödordning

Årligt totalbelopp

2006: 802 797 EUR

2007: 2 309 031 EUR

2008: 427 781 EUR

Totalt: 3 539 609 EUR

Garanterade lån

 

Enskilt stöd

Totalt stödbelopp

 

Garanterade lån

 

Högsta tillåtna stödnivå

Överensstämmer med artikel 4.2-4.7 i förordningen

Ja

Datum för genomförande

Den 1 juli 2006

Stödordningens eller det enskilda stödets varaktighet

T.o.m. den 31 juli 2008

Stödets syfte

Allmän utbildning

Ja

Särskild utbildning

Ja

Sektor(er) av ekonomin som berörs

Begränsat till vissa sektorer

Ja

Trävarutillverkning(NACE DD), skogsbruk och avverkning (NACE A 02.01)

Ja

Metallframställning och metallvarutillverkning (NACE DJ), tillverkning av maskiner som ej ingår i annan underavdelning (NACE DK)

Ja

Tillverkning av el- och optikprodukter (NACE DL), tillverkning av maskiner som ej ingår i annan underavdelning (NACE DK), telekommunikation (NACE I 64.20)

Ja

Byggverksamhet (NACE F)

Ja

Databehandlingsverksamhet m.m. (NACE K 72)

Ja

Den beviljande myndighetens namn och adress

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra

Pērses iela 2

LV-1042 Rīga

Beviljande av stora enskilda stöd

I överensstämmelse med artikel 5 i förordningen

Ja


Stöd nummer

XT 37/06

Medlemsstat

Italien

Region

Provincia Autonoma di Trento

Namnet på stödordningen eller namnet på det företag som tar emot det enskilda stödet

Finansiering av utbildningsåtgärder till förmån för arbetstagare som är anställda inom ramen för mål 3, åtgärd D1, i Europeiska socialfonden för 2006

Rättslig grund

Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1354 di data 30.6.2006, pubblicata sul Bollettino della Regione Trentino Alto Adige dell'11.7.2006 n. 28

Stödordningens beräknade utgifter per år eller totalt belopp som beviljats företaget som enskilt stöd

Stödordning

Årligt totalbelopp 2006

4,48 miljoner EUR

Garanterade lån

 

Enskilt stöd

Totalt stödbelopp

 

Garanterade lån

 

Högsta tillåtna stödnivå

Överensstämmer med artikel 4.2-7 i förordningen

Ja

Datum för genomförande

Från och med den 11 juli 2006

Stödordningens eller det enskilda stödets varaktighet

Till och med den 31 december 2006

Stödets syfte

Allmän utbildning

Ja

Särskild utbildning

Ja

Sektor(er) av ekonomin som berörs

Alla sektorer som är berättigade till utbildningsstöd

Ja

Den beviljande myndighetens namn och adress

Provincia Autonoma di Trento

Dipartimento Politiche Sociali e del Lavoro

Ufficio Fondo Sociale Europeo

via Giusti, 40

I-38100 Trento

Beviljande av stora enskilda stöd

I överensstämmelse med artikel 5 i förordningen

Åtgärden gäller inte beviljande av enskilda stöd. Förhandsanmälan till kommissionen krävs om det stödbelopp som ett företag får för ett och samma utbildningsprojekt överstiger 1 miljon EUR

Ja


Stöd nummer

XT 61/05

Medlemsstat

Storbritannien

Region

INTERREG 111A – walesiska stödberättigade grevskap på NUTS-nivå 111: Gwynedd, Anglesey, Carmarthenshire, Ceredigion, Conwy & Pembrokeshire

Namnet på stödordningen eller namnet på det företag som tar emot det enskilda stödet

Regional utveckling av e-företag i Wales och Irland

Rättslig grund

Rådets förordning (EG) nr 1260/99

The Structural Funds (National Assembly for Wales) Regulations 2000 (No/906/2000)

The Structural Funds (National Assembly for Wales) Designation 2000

Stödordningens beräknade utgifter per år eller totalt belopp som beviljats företaget som enskilt stöd

Stödordning

Årligt totalbelopp

131 484 GBP

Garanterade lån

 

Enskilt stöd

Totalt stödbelopp

 

Garanterade lån

 

Högsta tillåtna stödnivå

Överensstämmer med artikel 4.2-4.7 i förordningen

Ja

Datum för genomförande

Fr.o.m. den 5 oktober 2005

Stödordningens eller det enskilda stödets varaktighet

T.o.m. den 31 december 2006

Stödets syfte

Allmän utbildning

Ja

Särskild utbildning

Nej

Sektor(er) av ekonomin som berörs

Alla sektorer som är berättigade till utbildningsstöd

Ja

Den beviljande myndighetens namn och adress

National Assembly for Wales

C/o Welsh European Funding Office

Cwm Cynon Business Park

Mountain Ash CF45 4ER

United Kingdom

Beviljande av stora enskilda stöd

I överensstämmelse med artikel 5 i förordningen

Ja


Stöd nummer

XT 63/05

Medlemsstat

Irland

Region

INTERREG 111A – walesiska stödberättigade grevskap på NUTS-nivå 111: Gwynedd, Anglesey, Carmarthenshire, Ceredigion, Conwy & Pembrokeshire

Namnet på stödordningen eller namnet på det företag som tar emot det enskilda stödet

Regional utveckling av e-handel i Wales och Irland (WIRED)

Rättslig grund

Rådets förordning (EG) nr 1260/1999

The Structural Funds (National Assembly for Wales) Regulations 2000 (No/906/2000)

The Structural Funds (National Assembly for Wales) Designation 2000

Stödordningens beräknade utgifter per år eller totalt belopp som beviljats företaget som enskilt stöd

Stödordning

Årligt totalbelopp

 

Garanterade lån

 

Enskilt stöd

Totalt stödbelopp

131 400 GBP

Garanterade lån

 

Högsta tillåtna stödnivå

Överensstämmer med artikel 4.2-4.7 i förordningen

Ja

Datum för genomförande

Fr.o.m. den 1 april 2005

Stödordningens eller det enskilda stödets varaktighet

T.o.m. den 30 september 2006

Stödets syfte

Allmän utbildning

Ja

Särskild utbildning

Nej

Sektor(er) av ekonomin som berörs

Alla sektorer som är berättigade till utbildningsstöd

Ja

Den beviljande myndighetens namn och adress

National Assembly for Wales

C/o Welsh European Funding Office

Cwm Cynon Business Park

Mountain Ash CF45 4ER

United Kingdom

Beviljande av stora enskilda stöd

I överensstämmelse med artikel 5 i förordningen

Ja


Rättelser

28.10.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 260/18


Rättelse till förklarande anmärkningar till Europeiska gemenskapernas kombinerade nomenklatur

( Europeiska unionens officiella tidning C 50 av den 28 februari 2006 )

(2006/C 260/08)

I innehållsförteckningen skall det

i stället för:

”Eeuropeiska”

vara:

”Europeiska”

På sidan 1, i titeln, skall det

i stället för:

”EEUROPEISKA”

vara:

”EUROPEISKA”

På sidan 238 skall figur 1 ersättas med följande figur 1:

Image

På sidan 253 skall illustrationen nederst på sidan ersättas med följande illustration:

Image