ISSN 1725-2504

Europeiska unionens

officiella tidning

C 247

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

fyrtionionde årgången
13 oktober 2006


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

I   Meddelanden

 

Kommissionen

2006/C 247/1

Förteckning över uppehållstillstånd som avses i artikel 2.15 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 av den 15 mars 2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna)

1

2006/C 247/2

Förteckning över nationella myndigheter som ansvarar för gränsbevakningen enligt artikel 15.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna)

17

2006/C 247/3

Referensbelopp för gränspassering i enlighet med i artikel 5.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 av den 15 mars 2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna)

19

2006/C 247/4

Förteckning över gränsövergångsställen i enlighet med artikel 2.8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 av den 15 mars 2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna)

25

2006/C 247/5

Utformning av identitetskort som utfärdas av medlemsstaternas utrikesministerier till ackrediterade medlemmar av diplomatiska beskickningar och deras familjer enligt artikel 19.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 av den 15 mars 2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna)

85


SV

 


I Meddelanden

Kommissionen

13.10.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 247/1


Förteckning över uppehållstillstånd som avses i artikel 2.15 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 av den 15 mars 2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna)

(2006/C 247/01)

BELGIEN

Carte d'identité d'étranger

Identiteitskaart voor vreemdelingen

Personalausweis für Ausländer

Identitetskort för utländska medborgare

Certificat d'inscription au régistre des étrangers

Bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister

Bescheinigung der Eintragung im Ausländer-register

Bevis på registrering i utlänningsregistret

Certificato d'iscrizione nel registro degli stranieri

Särskilt uppehållstillstånd utfärdat av utrikesministeriet:

Carte d'identité diplomatique

Diplomatieke identiteitskaart

Diplomatischer Personalausweis

(Identitetskort för diplomater)

Carte d'identité consulaire

Consulaire identiteitskaart

Konsularer Personalausweis

Identitetskort för anställda vid konsulat

Carte d'identité spéciale – couleur bleue

Bijzondere identiteitskaart – blauw

Besonderer Personalausweis – blau

Särskilt identitetskort – blått

Carte d'identité spéciale – couleur rouge

Bijzondere identiteitskaart – rood

Besonderer Personalausweis – rot

Särskilt identitetskort – rött

Pièce d'identité pour enfant d'étranger privilégié

Certificat d'identité pour les enfants âgés de moins de cinq ans des étrangers privilégiés titulaires d'une carte d'identité diplomatique, d'une carte d'identité consulaire, d'une carte d'identité spéciale – couleur bleu ou d'une carte d'identité spéciale – couleur rouge

Identiteitsbewijs voor een kind van een bevoorrecht vreemdeling

(Identiteitsbewijs voor kinderen, die de leeftijd van vijf jaar nog niet hebben bereikt, van een bevoorrecht vreemdeling dewelke houder is van een diplomatieke identiteitskaart, consulaire identiteitskaart, bijzondere identiteitskaart – blauw of bijzondere identiteitskaart – rood)

Identitätsdokument für ein Kind eines bevorrechtigten Ausländers

(Identitätsnachweis für Kinder unter fünf Jahren, für privilegierte Ausländer, die Inhaber eines diplomatischen Personalausweises, eines konsularischen Personalausweises, eines besonderen Personalausweises – blau – oder eines besonderen Personalausweises – rot – sind)

Identitetshandling för barn till utländska medborgare som omfattas av privilegier

(identitetskort för barn under fem år till utländsk medborgare med diplomatisk immunitet som innehar identitetskort för anställda vid beskickningar, identitetskort för anställda vid konsulat, särskilt identitetskort – blått eller särskilt identitetskort – rött)

Certificat, d'identité pour enfant âgé de moins de 12 ans

(Certificat d'identité avec photographie délivré par une administration communale belge à un enfant de moins de douze ans)

Bewijs, van identiteit voor een kind van minder dan 12 jaar

(Door een Belgisch gemeentebestuur aan een kind beneden de 12 jaar afgegeven identiteitsbewijs met foto)

Ausweis für ein Kind unter 12 Jahren

(Von einer belgischen Gemeindeverwaltung einem Kind unter dem 12. Lebensjahr ausgestellter Personalausweis mit Lichtbild)

(Identitetskort med foto för barn under 12 år, utfärdat av en belgisk lokal myndighet)

Liste des personnes participant à un voyage scolaire à l'intérieur de l'Union européenne

Reizigerslijst voor schoolreizen binnen de Europese Unie

Liste der Reisenden für Schülerreisen innerhalb der Europäischen Union

Förteckning över deltagare i skolresor inom Europeiska unionen

TJECKIEN

Povolení k pobytu (štítek v pasu)

(Uppehållstillstånd) (klistermärke i pass)

Průkaz o povolení pobytu pro cizince (zelené provedení)

(Intyg om uppehållstillstånd för utlänning) (grönt häfte)

Průkaz o povolení pobytu pro státního příslušníka členského státu Evropských společenství (fialové provedení)

(Intyg om uppehållstillstånd för medborgare i någon av Europeiska gemenskapernas medlemsstater) (violett häfte)

Cestovní doklad – Úmluva z 28. července 1951) vydávaný azylantům (modré provedení)

Resehandling – Konvention av den 28 juli 1951 (blått häfte)

Průkaz o povolení k trvalému pobytu občana EU

Intyg om uppehållstillstånd för EU-medborgare (mörkviolett häfte)

Průkaz o povolení k trvalému pobytu rodinní příslušníci občana EU

Intyg om uppehållstillstånd för EU-medborgares familjemedlemmar (mörkgrönt häfte)

DANMARK

Uppehållstillstånd

EF/EØ – opholdskort (uppehållstillstånd EU/EES) (beteckningen står på kortet)

Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere)

(Kort A. Tidsbegränsat uppehållstillstånd EU/EES för EU/EES-medborgare)

Kort B. Tidsubegrænset EP/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere)

(Kort B. Permanent uppehållstillstånd EU/EES för EU/EES-medborgare)

Kort K. Tidsbegrænset opholdstilladelse til tredjelandsstatsborgere, der meddeles opholdstilladelse efter ER/EØS-reglerne)

(Kort K. Tidsbegränsat uppehållstillstånd för tredjelandsmedborgare som beviljas uppehållstillstånd enligt EU:s och EES:s regler)

Kort L. Tidsubegrænset opholdstilladelse til tredjelandsstatsborgere, der meddeles opholdstilladelse efter ER/EØS-reglerne)

(Kort L. Permanent uppehållstillstånd för tredjelandsmedborgare som beviljas uppehållstillstånd enligt EU:s och EES:s regler)

Uppehållstillstånd (beteckningen står på kortet)

Kort C. Tidsbegrænset opholdstilladelse til udlændinge, der er fritaget for arbejdstilladelse

(Kort C. Tidsbegränsat uppehållstillstånd för utlänningar som inte behöver arbetstillstånd)

Kort D. Tidsubegrænset opholdstilladelse til udlændinge, der er fritaget for arbejdstilladelse

(Kort D. Permanent uppehållstillstånd för utlänningar som inte behöver arbetstillstånd)

Kort E. Tidsbegrænset opholdstilladelse til udlændinge, der ikke har ret til arbejde

(Kort E. Tidsbegränsat uppehållstillstånd till utlänningar som inte har rätt till arbete)

Kort F. Tidsbegrænset opholdstilladelse til flygtninge – er fritaget for arbejdstilladelse

(Kort F. Tidsbegränsat uppehållstillstånd till flyktingar – behöver inte arbetstillstånd)

Kort G. Tidsbegrænset opholdstilladelse til EF/EØS – stats borgere, som har andet opholdsgrundlag end efter EF-reglerne – er fritaget for arbejdstilladelse

(Kort G. Tidsbegränsat uppehållstillstånd för EU/EES-medborgare som har annan grund för vistelse än EU:s regler – behöver inte arbetstillstånd)

Kort H. Tidsubegrænset opholdstilladelse til EF/EØS – stats borgere, som har andet opholdsgrundlag end efter EF-reglerne – er fritaget for arbejdstilladelse

(Kort H. Permanent uppehållstillstånd för EU/EES-medborgare som har annan grund för vistelse än EU:s regler – behöver inte arbetstillstånd)

Kort J. Tidsbegrænset opholds- og arbejdstilladelse til udlændinge

(Kort J. Tidsbegränsat uppehålls- och arbetstillstånd för utlänningar)

Sedan den 14 september 1998 utfärdar Danmark nya uppehållstillstånd i kreditkortsformat.

Fortfarande cirkulerar uppehållstillstånd av typ B, D och H som utfärdats i ett annat format. Dessa kort består av inplastat papper, ungefärlig storlek 9 cm x 13 cm, stämplat med Danmarks vapen i ett vitt fält. För kort B är grundfärgen beige, för kort D ljust rosa och för kort H ljust blåviolett.

Klistermärken i passen med följande innehåll:

Sticker B. Tidsbegrænset opholdstilladelse til udlændinge, der ikke har ret til arbejde

(Märke B. Tidsbegränsat uppehållstillstånd för utlänningar som inte har rätt till arbete)

Sticker C. Tidsbegrænset opholds- og arbejdstilladelse

(Märke C. Tidsbegränsat uppehålls- och arbetstillstånd)

Sticker D. Medfølgende slægtninge (opholdstilladelse til børn, der er optaget i forældres pas)

(Märke D. Medföljande släktingar [uppehållstillstånd för barn som finns upptagna i föräldrarnas pass])

Sticker H. Tidsbegrænset opholdstilladelse til udlændinge, der er fritaget for arbjdstilladelse

(Märke H. Tidsbegränsat uppehållstillstånd för utlänningar som inte behöver arbetstillstånd)

Klistermärken utfärdade av utrikesministeriet

Sticker E – Diplomatisk visering

(Märke E – diplomatisk visering) – utfärdas till diplomater och deras familjemedlemmar som finns upptagna på diplomatlistorna samt personal vid internationella organisationer i Danmark med motsvarande tjänstegrad. Giltigt för vistelse och flera inresor så länge berörd person finns upptagen på diplomatlistorna i Köpenhamn.

Sticker F – Opholdstilladelse

(Märke F – uppehållstillstånd) – utfärdas till utstationerad teknisk eller administrativ personal och deras familjemedlemmar samt diplomaters hushållspersonal för vilka hemlandets utrikesministerium utfärdat ett tjänstepass. Utfärdas också till personal vid internationella organisationer i Danmark med motsvarande tjänstegrad. Giltigt för vistelse och för flera inresor under uppdragstiden.

Sticker S (i kombination med sticker E eller F)

(Märke S (tillsammans med märke E eller F))

Uppehållstillstånd för medföljande nära familjemedlemmar som är upptagna i passet.

Det måste påpekas att de identitetskort för utländska diplomater, administrativ eller teknisk personal, hushållspersonal, osv., som utfärdas av utrikesministeriet, inte ger rätt att resa in i landet utan visering, eftersom sådana identitetskort inte utgör bevis på uppehållstillstånd i Danmark.

Övriga handlingar:

Förteckning över deltagare i skolresor inom Europeiska unionen

Tillstånd att återvända till hemlandet i form av ett klistermärke försett med nationalbeteckningen D

TYSKLAND

I.   Allmänt

Aufenthaltserlaubnis

(Uppehållstillstånd)

Niederlassungserlaubnis

(Bosättningstillstånd)

Aufenthaltserlaubnis – EU für Familienangehörige von Staatsangehörigen eines Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines EWR-Staates, die nicht Staatsangehörige eines Mitgliedstaates der EU oder des EWR sind

(Uppehållstillstånd för familjemedlemmar till medborgare i en medlemsstat i Europeiska unionen eller i en EES-stat, vilka inte är medborgare i en medlemsstat i EU eller EES)

Fiktionsbescheinigung

(tillfälligt intyg) där den tredje rutan på sidan 3 (”der Aufenhaltstitel als fortbestehend (§ 81 Absatz 4 AufenthG)” är ikryssad. Inresa är endast möjlig i samband med att ett uppehållstillstånd eller en visering har löpt ut. Den första och den andra rutan för ikryssning möjliggör inte inresa utan visering.

Aufenthaltserlaubnis für Staatsangehörige der Schweizerischen Eidgenossenschaft und ihre Familienangehörigen, die nicht Staatsangehörige der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind

(uppehållstillstånd för schweiziska medborgare och deras familjemedlemmar som inte är schweiziska medborgare)

Dessutom berättigar följande handlingar, som utfärdats före den 1 januari 2005, till inresa utan visering:

Aufenthaltserlaubnis für Angehörige eines Mitgliedstaates der EWG

(Uppehållstillstånd för medborgare i EG-länderna)

Aufenthaltsberechtigung für die Bundesrepublik Deutschland

(Obegränsat uppehållstillstånd i Förbundsrepubliken Tyskland)

Aufenthaltsbewilligung für die Bundesrepublik Deutschland

(Uppehållstillstånd i Förbundsrepubliken Tyskland för specifikt ändamål)

Aufenthaltsbefugnis für die Bundesrepublik Deutschland

(Särskilt uppehållstillstånd i Förbundsrepubliken Tyskland)

Vid inresa utan visering gäller dessa tillstånd i stället för visering endast om de införts i passet eller åtföljer passet. De gäller inte om de utfärdats som en nationell handling i stället för ett identitetskort.

Handlingarna Aussetzung der Abschiebung (Duldung) (anstånd med utvisning (särskilt tillstånd att stanna)) och Aufenthaltsgestattung für Asylbewerber (uppehållstillstånd för asylsökande) ger inte heller rätt till inresa utan visering.

II.   Pass för medlemmar av diplomatiska representationer

Respektive privilegier framgår av texten på passets baksida.

Pass som utfärdas till diplomater och deras familjemedlemmar

och är märkta med bokstaven D på baksidan:

Diplomatpass för utländska diplomater:

Diplomatenausweis

(diplomatpass) (1999–31 juli 2003)

Protokollausweis für Diplomaten

(protokollpass för diplomater) (sedan den 1 augusti 2003)

Diplomatpass för familjemedlemmar som utövar privat förvärvsverksamhet:

Diplomatenausweis ”A”

(diplomatpass A) (1999–31 juli 2003)

Protokollausweis für Diplomaten ”A”

(protokollpass för diplomater A) (sedan den 1 augusti 2003)

Diplomatpass för diplomater som är tyska medborgare eller stadigvarande bosatta i Tyskland:

Diplomatenausweis Art. 38 WÜD

(diplomatpass i enlighet med artikel 38 i Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser) (1999–31 juli 2003)

Protokollausweis für Diplomaten Art. 38 I WÜD

(protokollpass för diplomater i enlighet med artikel 38.1 i Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser) (sedan den 1 augusti 2003)

Pass som utfärdas till administrativ eller teknisk personal och deras familjemedlemmar

och är märkta med bokstäverna VB på baksidan:

Protokollpass för utländsk administrativ och teknisk personal:

Protokollausweis für Verwaltungspersonal

(Protokollpass för administrativ personal) (sedan 1999)

Protokollpass för familjemedlemmar till administrativ och teknisk personal som utövar privat förvärvsverksamhet:

Protokollausweis für Verwaltungspersonal ”A”

(Protokollpass ”A” för administrativ personal) (sedan den 1 augusti 2003)

Protokollpass för adminstrativ eller teknisk personal som är tyska medborgare eller stadigvarande bosatta i Tyskland:

Protokollausweis für Mitglieder VB Art. 38 2 WÜD

(Protokollpass för administrativ personal i enlighet med artikel 38.2 i Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser) (sedan den 1 augusti 2003)

Pass som utfärdas till tjänstepersonal och deras familjemedlemmar

och är märkta med bokstäverna DP på baksidan:

Protokollausweis für dienstliches Hauspersonal

(Protokollpass för tjänstepersonal) (sedan 1999)

Pass som utfärdas till tjänstepersonal och deras familjemedlemmar

och är märkta med bokstäverna OK på baksidan:

Protokollausweis für Ortskräfte

(protokollpass för lokalanställd personal) (sedan 1999)

Pass som utfärdas till privat hushållspersonal

och är märkta med bokstäverna PP på baksidan:

Protokollausweis für privates Hauspersonal

(Protokollpass för privat hushållspersonal) (sedan 1999)

III.   Pass för innehavare av tjänst vid karriärkonsulat

Respektive privilegier framgår av texten på passets baksida.

Pass som utfärdas till konsulattjänstemän

och är märkta med bokstaven K på baksidan:

Pass för utländska konsulattjänstemän:

Ausweis für Konsularbeamte

(Pass för konsulattjänstemän) (1999–31 juli 2003)

Protokollausweis für Konsularbeamte

(Protokollpass för konsulattjänstemän) (sedan den 1 augusti 2003)

Pass för konsulattjänstemäns familjemedlemmar som utövar privat förvärvsverksamhet:

Ausweis für Konsularbeamte ”A”

(Pass ”A” för konsulattjänstemän) (1999–31 juli 2003)

Pass för konsulattjänstemän som är tyska medborgare eller stadigvarande bosatta i Tyskland:

Ausweis für Konsularbeamte ”Art. 71 WÜK”

(Pass för konsulattjänstemän i enlighet med artikel 71 i Wienkonventionen om konsulära förbindelser) (1999–31 juli 2003)

Protokollausweis für Konsularbeamte ”Art. 71 I WÜK”

(Protokollpassför konsulatjänstemän i enlighet med artikel 71 i Wienkonventionen om konsulära förbindelser) (sedan den 1 augusti 2003)

Pass som utfärdas till administrativ och teknisk personal vid karriärkonsulat

och är märkta med bokstäverna VK på baksidan:

Protokollpass för utländsk administrativ och teknisk personal:

Protokollausweis für Verwaltungspersonal

(Protokollpass för administrativ personal) (sedan 1999)

Protokollpass för familjemedlemmar till administrativ och teknisk personal som utövar privat förvärvsverksamhet:

Protokollausweis für Verwaltungspersonal ”A”

(Protokollpass ”A” för administrativ personal) (1999–31 juli 2003)

Protokollpass för medlemmar av den administrativa och tekniska personalen som är tyskar eller stadigvarande bosatta i Tyskland:

Ausweis für Verwaltungspersonal ”Art. 71 WÜK”

(Pass för administrativ personal i enlighet med artikel 71 i Wienkonventionen om konsulära förbindelser) (1999–31 juli 2003)

Protokollausweis für Mitglieder VK Art. 71 II WÜK

(Protokollpass för administrativ personal i enlighet med artikel 71.2 i Wienkonventionen om konsulära förbindelser) (sedan den 1 augusti 2003)

Pass som utfärdas till hushållspersonal vid karriärkonsulat

och är märkta med bokstäverna DH på baksidan:

Protokollausweis für dienstliches Hauspersonal

(Protokollpass för tjänstepersonal) (sedan 1999)

Pass som utfärdas till medlemmar av samma familj som konsulattjänstemän, medlemmar av den administrativa personalen, den tekniska personalen och tjänstepersonalen

och är märkta med bokstäverna KF på baksidan:

Protokollausweis f. Familienangehörige (Konsulat)

(Protokollpass för familjemedlemmar (konsulat))

Denna nya typ av pass utfärdas sedan den 1 augusti 2003. Tidigare fick familjemedlemmar till konsulattjänstemän, medlemmar av den administrativa personalen, den tekniska personalen och tjänstepersonalen samma typ av pass som konsulatspersonalen, utom i de fall då familjemedlemmen fick ett av de ovannämnda A-passen på grund av egen anställning.

Pass som utfärdas till lokalanställd personal vid karriärkonsulat

och är märkta med bokstäverna OK på baksidan:

Protokollausweis für Ortskräfte

(protokollpass för lokalanställd personal) (sedan 1999)

Pass som utfärdas till privat hushållspersonal vid karriärkonsulat

och är märkta med bokstäverna PP på baksidan:

Protokollausweis für privates Hauspersonal

(Protokollpass för privat hushållspersonal) (sedan 1999)

IV.   Särskilda pass

Pass som utfärdas till medlemmar av internationella organisationer och deras familjemedlemmar

och är märkta med bokstäverna IO på baksidan:

Sonderausweis ”IO”

(särskilt pass ”IO” (sedan 1999)

Anmärkning: Till chefer för internationella organisationer och deras familjemedlemmar utfärdas ett pass märkt med bokstaven D; till privat hushållspersonal och deras familjemedlemmar utfärdas ett pass märkt med bokstäverna PP.

Pass som utfärdas till medlemmar i hushållet i enlighet med paragraf 27.1 nr 5 i ”Aufenthaltsverordnung” (förordningen om vistelse)

och är märkta med bokstaven S på baksidan:

Sonderausweis ”S”

(särskilt pass S) (sedan den 1 januari 2005)

V.   Förteckning över deltagare i skolresor inom Europeiska unionen

ESTLAND

Märket på uppehållstillståndet kan ha följande beteckningar:

Tillfälligt uppehållstillstånd.

Permanent uppehållstillstånd.

Varaktigt uppehållstillstånd EU.

Den 1 juni 2006 trädde ändringar i utlänningslagen i kraft. Till följd av ändringarna utfärdas inte längre permanenta uppehållstillstånd i Estland, utan de har ersatts med varaktiga uppehållstillstånd. Alla utländska medborgare som har ett permanent uppehållstillstånd skall automatiskt beviljas ett varaktigt tillstånd.

Ett uppehållstillstånd kan således vara

tillfälligt (giltigt i högst fem år), eller

varaktigt.

GREKLAND

1.

Άδεια παραμονής αλλοδαπού (ενιαίου τύπου)

(Uppehållstillstånd för utlänning (enhetlig utformning))

(Giltighetstid fr.o.m. sex månader eller tills vidare. Utfärdas till alla utlänningar som vistas lagligen i Grekland.)

Detta uppehållstillstånd fästs på resehandlingar som Grekland har godkänt. Om en tredjelandsmedborgare inte innehar en av Grekland godkänd resehandling, påför de behöriga grekiska mydigheterna det enhetligt utformade uppehållstillståndet på ett särskilt blad. Detta särskilda blad utfärdas av de grekiska myndigheterna på grundval av artikel 7 i förordning (EG) nr 333/2002 och i enlighet med säkerhetsföreskrifterna i förordningen. Bladet har tre vertikala färgränder (orange-grön-orange) och benämns ”Φύλλο επί του οποίου τίθεται άδεια διαμονής” (Blad för påförande av uppehållstillstånd).

2.

Άδεια παραμονής αλλοδαπού (χρώμα μπεζ-κίτρινο) 1 (1)

(Uppehållstillstånd för utlänning (gul-beige))

(Utfärdades till alla utlänningar som vistas lagligen i Grekland. Giltighetstid fr.o.m. ett år eller tills vidare.)

3.

Άδεια παραμονής αλλοδαπού (χρώμα λευκό) (2)

(Uppehållstillstånd för utlänning (vitt))

(Utfärdades till utlänning som är gift med en grekisk medborgare. Giltighetstid fem år.)

4.

Άδεια παραμονής αλλοδαπού (βιβλιάριο χρώματος λευκού) (3)

(Uppehållstillstånd för utlänning [vitt häfte])

(Denna handling utfärdades till erkända flyktingar enligt Genèvekonventionen från 1951.)

5.

Δελτίο ταυτότητας αλλοδαπού (χρώμα πράσινο) (4)

(ID-kort för utlänningar (grönt))

(Utfärdas endast till utlänningar av grekisk härkomst. Giltighetstid två eller fem år.)

6.

Ειδικό δελτίο ταυτότητας ομογενούς (χρώμα μπεζ) (4)

(Särskilt ID-kort för personer av grekisk härkomst [beige])

(Utfärdas till albanska medborgare av grekisk härkomst. Giltighetstid tre år. Sådant ID-kort utfärdas även till maka/make, oberoende av nationalitet, och barn, om familjebanden framgår av officiella handlingar.)

7.

Ειδικό δελτίο ταυτότητας ομογενούς (χρώμα ροζ) (4)

(Särskilt ID-kort för personer av grekisk härkomst [rosa])

(Utfärdas till medborgare från f.d. Sovjetunionen av grekisk härkomst. Giltighetstid tills vidare.)

8.

Ειδικές Ταυτότητες της Διεύθυνσης Εθιμοτυπίας του Υπουργείου Εξωτερικών

(Särskilda ID-kort som utfärdas av utrikesministeriets protokollära avdelning)

A.

Typ ”D” (diplomater), rött.

Denna handling utfärdas till beskickningschefer och andra medlemmar av diplomatiska beskickningar och till deras familjemedlemmar (make/maka och barn upp till 18 år) som har diplomatpass.

B.

Typ ”A” (administrativ- och teknisk personal) (orange).

Denna handling utfärdas till personal vid diplomatiska beskickningar och till deras familjemedlemmar (make/maka och barn upp till 18 år) som har tjänstepass.

C.

Typ ”S” (tjänstepersonal) (grönt).

Denna handling utfärdas till tjänstepersonal vid diplomatiska beskickningar och till deras familjemedlemmar (make/maka och barn upp till 18 år).

D.

Typ ”CC” (konsulattjänstemän) (blått).

Denna handling utfärdas till konsulattjänstemän och till deras familjemedlemmar (make/maka och barn upp till 18 år).

E.

Typ ”CE” (anställd vid konsulär myndighet) (ljusblått)

Denna handling utfärdas till administrativ personal vid konsulära myndigheter och till deras familjemedlemmar (make/maka och barn upp till 18 år).

F.

Typ ”CH” (tjänsteman vid honorärkonsulat) (grått).

Utfärdas till honorärkonsuler.

G.

Typ ”IO” (Internationell organisation) (mörkviolett)

Denna handling utfärdas till personal vid internationella organisationer och till deras familjemedlemmar (make/maka och barn upp till 18 år) som har diplomatisk status.

H.

Typ ”IO” (Internationell organisation) (ljusviolett).

Denna handling utfärdas till administrativ personal vid internationella organisationer och deras familjemedlemmar (make/maka och barn upp till 18 år).

Observera att nya ID-kort för medborgare i EU:s medlemsstater i kategorierna A till E ovan har Europeiska unionens flagga tryckt på baksidan.

9.

Förteckning över deltagare i skolresor inom Europeiska unionen.

SPANIEN

Innehavare av giltigt tillstånd för återinresa tillåts resa in utan visering.

Följande uppehållstillstånd ger utlänningar, som på grund av sitt medborgarskap normalt skulle omfattas av viseringskrav, rätt att inom respektive giltighetstid resa in i Spanien utan visering:

Modelo uniforme de permiso de residencia conforme al Reglamento CE 1030/02 del Consejo de 13 de Junio de 2002.

Tarjeta de extranjeros ”régimen comunitario”.

Tarjeta de extranjeros ”estudiante”.

Innehavare av följande giltiga ackrediteringsbevis utfärdade av utrikesministeriet kan resa in utan visering:

Tarjeta especial (särskild identitetshandling, röd), på pärmen anges ”Cuerpo Diplomático. Embajador. Documento de Identidad” (Diplomatkåren. Ambassadör. Identitetshandling), utfärdas till ackrediterade ambassadörer.

Tarjeta especial (särskild identitetshandling, röd), på pärmen anges ”Cuerpo Diplomático. Documento de Identidad” (Diplomatkåren. Identitetshandling), utfärdas till ackrediterad personal vid diplomatiska beskickningar. Ett F införs i handlingen när den utfärdas till make/maka och barn.

Tarjeta especial (särskild identitetshandling, gul), på pärmen anges ”Misiones Diplomáticas. Personal Administrativo y Técnico. Documento de Identidad” (Diplomatiska beskickningar. Administrativ och teknisk personal. Identitetshandling), utfärdas till administrativ personal vid diplomatiska beskickningar. Ett F införs i handlingen när den utfärdas till make/maka och barn.

Tarjeta especial (särskild identitetshandling, röd). På pärmen anges ”Tarjeta Diplomática de Identidad”. (Identitetskort för diplomater), utfärdas till tjänstemän med diplomatstatus vid Arabförbundets representation samt till ackrediterade tjänstemän vid den förenade palestinska delegationens representation (Oficina de la Delegación General). Ett F införs i handlingen när den utfärdas till make/maka och barn.

Tarjeta especial (särskild identitetshandling, röd), på pärmen anges ”Organismos Internacionales. Estatuto Diplomático. Documento de Identidad” (Internationella organisationer. Diplomatstatus. Identitetshandling), utfärdas till tjänstemän med diplomatstatus, som ackrediterats vid internationella organisationer. Ett F införs i handlingen när den utfärdas till make/maka och barn.

Tarjeta especial (särskild identitetshandling, blå), på pärmen anges ”Organismos Internacionales. Personal Administrativo y Técnico. Documento de Identidad” (Internationella organisationer. Administrativ och teknisk personal. Identitetshandling), utfärdas till administrativ personal som ackrediterats vid internationella organisationer. Ett F införs i handlingen när den utfärdas till make/maka och barn.

Tarjeta especial (särskild identitetshandling, grön), på pärmen anges ”Funcionario Consular de Carrera. Documento de Identidad” (Karriärdiplomat. Identitetshandling), utfärdas till i Spanien ackrediterade karriärdiplomater med placering vid konsulat. Ett F införs i handlingen när den utfärdas till make/maka och barn.

Tarjeta especial (särskilt identitetshandling, grön) på vars pärm anges ”Empleado Consular. Emitido a .... Documento de Identidad” (Konsulattjänsteman. Utfärdat för … räkning. Identitetshandling), utfärdas till ackrediterade konsulattjänsteman i Spanien. Ett F införs i handlingen när den utfärdas till make/maka och barn.

Tarjeta especial (Särskild identitetshandling, grå) på vars pärm anges ”Personal de Servicio. Misiones Diplomáticas, Oficinas Consulares y Organismos Internacionales. Emitido a .... Documento de Identidad” (Tjänstepersonal. Diplomatiska beskickningar, konsulat och internationella organisationer. Utfärdat för … räkning. Identitetshandling) Denna identitetshandling utfärdas till hushållspersonal vid diplomatiska beskickningar, konsulat och internationella organisationer (tjänstepersonal) samt till personal med diplomatstatus eller karriärdiplomater (särskild hushållspersonal). Ett F införs i handlingen när den utfärdas till make/maka och barn.

FRANKRIKE

1.

Vuxna utlänningar skall inneha någon av följande handlingar:

Carte de séjour temporaire comportant une mention particulière qui varie selon le motif du séjour autorisé

(Tillfälligt uppehållstillstånd med olika uppgifter baserade på motiven till den godkända vistelsen)

Carte de résident

(ID-kort för fast bosatta)

Certificat de résidence d'Algérien comportant une mention particulière qui varie selon le motif du séjour autorisé (1 an, 10 ans)

(Bosättningsintyg för algerisk medborgare med en hänvisning till motivet för den godkända vistelsen) (1 år eller 10 år)

Certificat de résidence d'Algérien portant la mention ”membre d'un organisme officiel”) (2 ans)

(Bosättningsintyg för algerisk medborgare med texten ”Medlem av en officiell organisation”) (2 år)

Carte de séjour des Communautés européennes (1 an, 5 ans, 10 ans)

(EG-uppehållstillstånd) (1 år, 5 eller 10 år)

Carte de séjour de l'Espace économique européen

(EES-uppehållstillstånd)

Cartes officielles valant de titre de séjour, délivrées par le Ministère des Affaires Etrangères

(Officiella tillstånd med samma status som uppehållstillstånd, utfärdas av utrikesministeriet)

a.

Titre de séjour spéciaux (särskilda uppehållstillstånd)

Titre de séjour spécial portant la mention CMD/A délivrée aux Chefs de Mission diplomatique

(Särskilda uppehållstillstånd med beteckningen ”CMD/A”, som utfärdas till beskickningschefer)

Titre de séjour spécial portant la mention CMD/M délivrée aux Chefs de Mission d'Organisation Internationale

(Särskilda uppehållstillstånd med beteckningen ”CMD/M”, som utfärdas till delegationschefer vid internationella organisationer)

Titre de séjour spécial portant la mention CMD/D délivrée aux Chefs d'une délégation permanente auprès d'une Organisation Internationale

(Särskilda uppehållstillstånd med beteckningen ”CMD/D”, som utfärdas till chefer för ständiga representationer vid internationella organisationer)

Titre de séjour spécial portant la mention CD/A délivrée aux agents du Corps Diplomatique

(Särskilda uppehållstillstånd märkta ”CD/A”, som utfärdas till diplomater)

Titre de séjour spécial portant la mention CD/M délivrée aux Hauts Fonctionnaires d'une organisation Internationale

(Särskilda uppehållstillstånd med beteckningen ”CD/M”, som utfärdas till högre tjänstemän vid internationella organisationer)

Titre de séjour spécial portant la mention CD/D délivrée aux assimilés diplomatiques membres d'une délégation permanente auprès d'une Organisation Internationale

(Särskilda uppehållstillstånd med beteckningen ”CD/D”, som utfärdas till tjänstemän likställda med diplomater vid en ständig representation vid internationella organisationer)

Titre de séjour spécial portant la mention CC/C délivrée aux Fonctionnaires Consulaires

(Särskilda uppehållstillstånd med beteckningen ”CC/C”, som utfärdas till konsulattjänstemän)

Titre de séjour spécial portant la mention AT/A délivrée au personnel Administratif ou Technique d'une Ambassade

(Särskilda uppehållstillstånd med beteckningen ”AT/A”, som utfärdas till administrativ eller teknisk personal vid en ambassad)

Titre de séjour spécial portant la mention AT/C délivrée au personnel Administratif ou Technique d'un Consulat

(Särskilda uppehållstillstånd med beteckningen ”AT/C”, som utfärdas till administrativ eller teknisk personal vid ett konsulat)

Titre de séjour spécial portant la mention AT/M délivrée au personnel Administratif ou Technique d'une Organisation Internationale

(Särskilda uppehållstillstånd med beteckningen ”AT/M”, som utfärdas till administrativ eller teknisk personal vid en internationell organisation)

Titre de séjour spécial portant la mention AT/D délivrée au personnel Administratif ou Technique d'une Délégation auprès d'une Organisation Internationale

(Särskilda uppehållstillstånd med beteckningen ”AT/D”, som utfärdas till administrativ eller teknisk personal vid en ständig representation i en internationell organisation)

Titre de séjour spécial portant la mention SE/A délivrée au personnel de Service d'une Ambassade

(Särskilda uppehållstillstånd med beteckningen ”SE/A”, som utfärdas till tjänstepersonal vid en ambassad)

Titre de séjour spécial portant la mention SE/C délivrée au personnel de Service d'un Consulat

(Särskilda uppehållstillstånd med beteckningen ”SE/C”, som utfärdas till tjänstepersonal vid ett konsulat)

Titre de séjour spécial portant la mention SE/M délivrée au personnel de Service d'une Organisation Internationale

(Särskilda uppehållstillstånd med beteckningen ”SE/M”, som utfärdas till tjänstepersonal vid internationella organisationer)

Titre de séjour spécial portant la mention SE/D délivrée au personnel de Service d'une Délégation auprès d'une Organisation Internationale

(Särskilda uppehållstillstånd med beteckningen ”SE/D”, som utfärdas till tjänstepersonal vid en ständig representation i en internationell organisation)

Titre de séjour spécial portant la mention PP/A délivrée au Personnel Privé d'un diplomate

(Särskilda uppehållstillstånd med beteckningen ”PP/A”, som utfärdas till privat personal hos en diplomat)

Titre de séjour spécial portant la mention PP/C délivrée au Personnel Privé d'un Fonctionnaire consulaire

(Särskilda uppehållstillstånd med beteckningen ”PP/C”, som utfärdas till privat personal hos en konsulattjänsteman)

Titre de séjour spécial portant la mention PP/M délivrée au Personnel Privé d'un membre d'une Organisation Internationale

(Särskilda uppehållstillstånd med beteckningen ”PP/M”, som utfärdas till privat personal hos en medlem av en internationell organisation)

Titre de séjour spécial portant la mention PP/D délivrée au Personnel Privé d'un membre d'une Délégation permanente auprès d'une Organisation Internationale

(Särskilda uppehållstillstånd med beteckningen ”PP/D”, som utfärdas till privat personal hos en medlem av en ständig representation vid en internationell organisation)

Titre de séjour spécial portant la mention EM/A délivrée aux Enseignants ou Militaires à statut spécial attachés auprès d'une Ambassade

(Särskilda uppehållstillstånd med beteckningen ”EM/A”, som utfärdas till lärare eller militär personal med särskild ställning vid en ambassad)

Titre de séjour spécial portant la mention EM/C délivrée aux Enseignants ou Militaires à statut spécial attachés auprès d'un Consulat

(Särskilda uppehållstillstånd med beteckningen ”EM/C”, som utfärdas till lärare eller militär personal med särskild ställning vid ett konsulat)

Titre de séjour spécial portant la mention EF/M délivrée aux Fonctionnaires internationaux domiciliés à l'étranger

(Särskilda uppehållstillstånd märkta ”EF/M”, som utfärdas till internationella tjänstemän bosatta utomlands)

b.

Monegaskiska tillstånd

la carte de séjour de résident temporaire de Monaco

(Tillfälligt uppehållstillstånd)

la carte de séjour de résident ordinaire de Monaco

(Vanligt uppehållstillstånd)

la carte de séjour de résident privilégié de Monaco

(Uppehållstillstånd för personer med särskilda privilegier)

la carte de séjour de conjoint de ressortissant monégasque

(Uppehållstillstånd för maka/make till monegaskisk medborgare)

2.

Utländska minderåriga måste inneha någon av följande handlingar:

Document de circulation pour étrangers mineurs

(Resehandling för utländska minderåriga).

Titre d'identité républicain

(Identitetshandling från Frankrike)

Visa de retour (sans condition de nationalité et sans présentation du titre de séjour, auquel ne sont pas soumis les enfants mineurs)

Återinresevisering (för utländska minderåriga gäller inte villkoret om medborgarskap eller villkoret att uppehållstillstånd skall uppvisas)

Passeport diplomatique/de service/ordinaire des enfants mineurs des titulaires d'une carte spéciale du Ministère des Affaires étrangères revêtu d'un visa de circulation

(Diplomatpass/tjänstepass/vanligt pass som utfärdas till minderåriga barn till innehavare av ett särskilt pass från utrikesdepartementet som innehåller resevisering)

3.

Förteckning över deltagare i skolresor inom Europeiska unionen

Anmärkning 1:

Det bör noteras att mottagningsbevis för en första ansökan om uppehållstillstånd inte ger rätt till inresa utan visering. Däremot är mottagningsbevis för ansökan om förlängning av uppehållstillståndet eller om ändring av detta giltigt om det uppvisas tillsammans med den gamla handlingen.

Anmärkning 2:

De tjänsteintyg (attestation de fonctions) som utfärdas av utrikesministeriets protokollavdelning ersätter inte ett uppehållstillstånd. Innehavaren av en sådan handling måste ha något av de vanliga uppehållstillstånden.

ITALIEN

Carta di soggiorno (validità illimitata)

(Uppehållstillstånd med obegränsad giltighet)

Permesso di soggiorno con esclusione delle sotto elencate tipologie:

(Uppehållstillstånd som inte omfattar kategorierna nedan)

1.

Permesso di soggiorno provvisorio per richiesta asilo politico ai sensi della Convenzione di Dublino

(Tillfälligt uppehållstillstånd för att begära politisk asyl i enlighet med Dublinkonventionen)

2.

Permesso di soggiorno per cure mediche

(Uppehållstillstånd för medicinska syften)

3.

Permeso di soggiorno per motivi di giustizia

(Uppehållstillstånd för rättsliga syften)

Carta d'identità M.A.E.

(Identitetshandling som utfärdas av utrikesministeriet)

Mod. 1 (blu) Corpo diplomatico accreditato e consorti titolari di passaporto diplomatico

(Modell 1 [blå] för ackrediterade medlemmar av diplomatkåren som innehar diplomatpass och deras makar)

Mod. 2 (verde) Corpo conosolare titolare di passaporto diplomatico

(Modell 2 [grön] för medlemmar av konsulatkåren som innehar diplomatpass)

Mod. 3 (orange) Funzionari II^ FAO titolari di passaporto diplomatico, di servizio o ordinario

(Modell 3 [orange] för FAO-tjänstemän i kategori II som innehar diplomatpass, antingen tjänstepass eller vanligt)

Mod. 4 (orange) Impiegati tecnico-amministrativi presso Rappresentanze diplomatiche titolari di passaporto di servizio

(Modell 4 [orange] för teknisk och administrativ personal på utländska beskickningar som innehar tjänstepass)

Mod. 5 (orange) Impiegati consolari titolari di passaporto di servizio

(Modell 5 [orange] för konsulatpersonal som innehar tjänstepass)

Mod. 7 (grigio) Personale di servizio presso Rappresentanze diplomatiche titolare di passaporto di servizio

(Modell 7 [grå] för hushållspersonal vid diplomatiska beskickningar med tjänstepass)

Mod. 8 (grigio) Personale di servizio presso Rappresentanze Consolari titolare di passaporto di servizio

(Modell 8 [grå] för hushållspersonal vid konsulat med tjänstepass) *

Mod. 11 (beige) Funzionari delle Organizzazioni internazionali, Consoli Onorari, impiegati locali, personale di servizio assunto all'estero e venuto al seguito, familiari Corpo Diplomatico e Organizzazioni Internazionali titolari di passaporto ordinario

(Modell 11 [beige] för internationella organisationers tjänstemän, honorärkonsuler, lokalanställda, hushållspersonal rekryterad utomlands som följt arbetsgivaren, diplomaters familjemedlemmar och familjemedlemmar till anställda inom internationella organisationer med vanliga pass)

Anm.: Modell 6 (orange) och 9 (grönt) för personal vid internationella organisationer som saknar immunitet respektive för honorärkonsuler utfärdas inte längre och har ersatts av modell 11. Dessa handlingar är dock giltiga till angivet datum.

Förteckning över deltagare i skolresor inom Europeiska unionen

LETTLAND

Permanent uppehållstillstånd, grönt utfärdat före den 1 maj 2004(Pastāvīgās uzturēšanās atļauja)

Uppehållstillstånd antingen för tillfällig eller permanent bosättning utfärdat från och med den 1 maj 2004 i enlighet med förordning (EG) nr 1030/2002 (Uzturēšanās atļauja)

Utlänningspass, violett (Nepilsoņa pase)

LITAUEN

1.

Leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje

(Tillfälligt uppehållstillstånd i Republiken Litauen – kort)

2.

Leidimas nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje

(Permanent uppehållstillstånd i Republiken Litauen – kort)

3.

Europos Bendrijų valstybės narės piliečio leidimas gyventi

(Uppehållstillstånd för en medborgare i en EU:s medlemsstater – kort)

4.

Europos Bendrijų valstybės narės piliečio leidimas gyventi nuolat

(Permanent uppehållstillstånd för en medborgare i en medlemsstat i EU – kort)

5.

Asmens grįžimo pažymėjimas

(Repatrieringsintyg, endast för återvändande till Republiken Liatuen – gul-grönt häfte)

6.

Akreditacijos pažymėjimas ”A”

(Ackrediteringsintyg, kategori A, gult).

Utfärdas till diplomatisk personal vid en ambassad och deras familjemedlemmar.

I regel giltigt som uppehållstillstånd endast tillsammans med visering kategori ”D” (undantag i vissa bilaterala fördrag).

7.

Akreditacijos pažymėjimas ”B”

(Ackrediteringsintyg, kategori B – kort, gult).

Utfärdas till teknisk personal vid en ambassad och deras familjemedlemmar.

I regel giltigt som uppehållstillstånd endast tillsammans med visering kategori ”D” (undantag i vissa bilaterala fördrag).

LUXEMBURG

Carte d'identité d'étranger

(Identitetskort för utlänningar)

Obs: Endast tills giltighetstiden för redan utfärdade kort löper ut.

Carte diplomatique délivrée par le Ministère des Affaires étrangères

(Diplomatpass utfärdat av utrikesministeriet)

Titre de légitimation délivré par le Ministère des Affaires étrangères au personnel administratif et technique des Ambassades

(Av utrikesministeriet utfärdad identitetshandling till administrativ och teknisk personal vid ambassader)

Titre de légitimation délivré par le Ministère des Affaires étrangères au personnel des institutions et organisations internationales établies au Luxembourg

(Av utrikesministeriet utfärdad identitetshandling för anställda inom internationella organ och organisationer med säte i Luxemburg)

Liste scolaire pour les voyages d'école dans l'Union européenne

(Förteckning över deltagare i skolresor inom Europeiska unionen)

Carte de séjour de membre de famille d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Confédération helvétique

(Uppehållstillstånd för en familjemedlem till en medborgare i en av EU:s eller EES:s medlemsstater eller i Schweiz)

UNGERN

1.

Humanitárius tartózkodási engedély

(Uppehållstillstånd av humanitära skäl) (i form av kort) tillsammans med ett nationellt pass

2.

Tartózkodási engedély

(Uppehållstillstånd) (i form av kort) tillsammans med ett nationellt pass

3.

Tartózkodási engedély

(Uppehållstillstånd i form av ett klistermärke på ett nationellt pass)

4.

Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány

(Identitetskort utfärdat för invandrare) tillsammans med ett nationellt pass som anger att invandringstillstånd utfärdats

5.

Letelepedési engedély

(Permanent uppehållstillstånd) tillsammans med ett nationellt pass som anger att permanent uppehållstillstånd utfärdats

6.

Letelepedettek részére kiadott tartózkodási engedély

(Uppehållstillstånd som utfärdats till permanent bosatta personer) (i form av ett klistermärke) klistrat på ett nationellt pass

7.

Diáklista

(Förteckning över personer som deltar i skolresor inom EU)

8.

Igazolvány diplomáciai képviselők és családtagjaik részére

(Särskilt intyg för diplomater och deras familjemedlemmar) (diplomatiskt identitetskort) vid behov tillsammans med en D-visering utfärdad av utrikesministeriet

9.

Igazolvány konzuli képviselet tagjai és családtagjaik részére

(Särskilt intyg för medlemmar av karriärkonsulat och deras familjemedlemmar) (konsulärt identitetskort) vid behov tillsammans med en D-visering utfärdad av utrikesministeriet

10.

Igazolvány képviselet igazgatási és műszaki személyzete és családtagjaik részére

(Särskilt intyg för medlemmar av den administrativa och tekniska personalen vid diplomatiska beskickningar samt deras familjemedlemmar) vid behov tillsammans med en D-visering utfärdad av utrikesministeriet

11.

Igazolvány képviselet kisegítő személyzete, háztartási alkalmazottak és családtagjaik részére

(särskilt intyg för tjänstepersonal vid diplomatiska beskickningar, privat hushållspersonal och deras familjemedlemmar) – vid behov tillsammans med en D-visering utfärdad av utrikesministeriet.

NEDERLÄNDERNA

1.

Formulär med någon av följande beteckningar:

I

(Regulier bepaalde tijd)

(Standard tidsbegränsad)

II

(Regulier onbepaalde tijd)

(Standard utan tidsbegränsning)

III

(Asiel bepaalde tijd)

(Asyl tidsbegränsad)

IV

(Asiel onbepaalde tijd)

(Asyl utan tidsbegränsning)

EU/EER

(Gemeenschapsonderdanen)

(EU-medborgare)

2.

Het Geprivilegeerdendocument

(Handlingar för personer som omfattas av immunitet)

Handlingen utfärdas till personer som omfattas av immunitet, bland annat medlemmar av diplomatiska kåren, av konsulära kåren och av vissa internationella organisationer, samt deras familjemedlemmar.

3.

Visum voor terugkeer

(Visering för förnyad inresa)

4.

Förteckning över deltagare i skolresor inom Europeiska unionen.

ÖSTERRIKE

”Sichtvermerke”; wurden bis 31.12.1992 von Inlandsbehörden, aber auch von Vertretungsbehörden in Form eines Stempels ausgestellt

(utfärdades till och med den 31 december 1992 av nationella myndigheter, men också av representationer i utlandet i form av en stämpel)

Aufenthaltstitel in Form einer grünen Vignette bis Nr. 790.000

(uppehållstillstånd i form av ett grönt klistermärke nr 790.000)

Aufenthaltstitel in Form einer grün-weißen Vignette ab Nr. 790.001

(uppehållstillstånd i form av ett grönvitt klistermärke från nr 790.001)

Aufenthaltstitel in Form der Vignette entsprechend der Gemeinsamen Maßnahme 97/11/JI des Rates vom 16. Dezember 1996, Amtsblatt L 7 vom 10.1.1997 zur einheitlichen Gestaltung der Aufenthaltstitel – In Österreich ausgegeben ab 1.1.1998

(uppehållstillstånd i form av ett klistermärke, jfr den gemensamma åtgärden av den 16 december 1996 om en enhetlig modell för uppehållstillstånd, EGT L 7, 10.1.1997) – Utfärdas i Österrike från och med den 1 januari 1998

Aufenthaltstitel in Form der Vignette entsprechend der Gemeinsamen Maßnahmen aufgrund der Verordnung (EG) Nr. 1030/2002 des Rates vom 13. Juni 2002 zur einheitlichen Gestaltung des Aufenthaltstitels für Drittstaats-angehörige– In Österreich ausgegeben ab 1.1.2005

(uppehållstillstånd i form av ett klistermärke, jfr de gemensamma åtgärderna enligt rådets förordning (EG) nr 1030/2002 av den 13 juni 2002 om en enhetlig utformning av uppehållstillstånd för medborgare i tredjeland) – Utfärdas i Österrike från och med den 1 januari 2005

Aufenthaltstitel ”Niederlassungsnachweis” im Kartenformat ID1 entsprechend der Gemeinsamen Maßnahmen aufgrund der Verordnung (EG) Nr. 1030/2002 des Rates vom 13. Juni 2002 zur einheitlichen Gestaltung des Aufenthaltstitels für Drittstaatsangehörige– In Österreich ausgegeben ab 1.1.2005

(uppehållstillstånd ”Niederlassungsnachweis” i kortformat ID1, jfr gemensamma åtgärder enligt rådets förordning (EG) nr 1030/2002 av den 13 juni 2002 om en enhetlig utformning av uppehållstillstånd för medborgare i tredjeland) – Utfärdades i Österrike mellan den 1 januari 2003 och den 31 december 2005

Aufenthaltstitel ”Niederlassungsbewilligung”, ”Familienangehöriger”, ”Daueraufenthalt-EG”, ”Daueraufenthalt-Familienangehöriger” und ”Aufenthaltsbewilligung” im Kartenformat ID1 entsprechend der Gemeinsamen Maßnahmen aufgrund der Verordnung (EG) Nr. 1030/2002 des Rates vom 13. Juni 2002 zur einheitlichen Gestaltung des Aufenthaltstitels für Drittstaatsangehörige– In Österreich ausgegeben ab 1.1.2006

(uppehållstillstånd ”Niederlassungsbewilligung”, ”Familienangehöriger”, ”Daueraufenthalt-EG”, ”Daueraufenthalt-Familienangehöriger” och ”Aufenthaltsbewilligung” i kortformat ID1, jfr gemensamma åtgärder enligt rådets förordning (EG) nr 1030/2002 av den 13 juni 2002 om en enhetlig utformning av uppehållstillstånd för medborgare i tredjeland) – Utfärdas i Österrike från och med den 1 januari 2006.

Aufenthaltstitel ”Daueraufenthaltskarte” für Angehörige von freizügigkeits-berechtigten EWR-Bürgern gem. § 54 NAG 2005

(uppehållstillstånd ”Daueraufenhaltskarte” för familjemedlem till EES-medborgare enligt § 54 NAG 2005)

Aufenthaltstitel ”Lichtbildausweis für EWR Bürger” gem. § 9 Abs. 2 NAG 2005

(uppehållstillstånd ”Lichtbildausweis för EES-medborgare” enligt § 9 Abs. 2 NAG 2005)

”Bestätigung über den Antrag auf Verlängerung des Aufenthaltstitels” in Form einer Vignette aufgrund § 24/1 NAG 2005

(intyg om begäran om förlängning av uppehållstillstånd i form av ett klistermärke enligt § 24/1 NAG 2005)

Anmeldebescheinigung für EWR Bürger/-innen und Schweizer Bürger/-innen (registreringsbevis för EES-medborgare och schweiziska medborgare gem. § 51 bis 53 u. 57 NAG 2005

(i form av ett A4-blad enligt § 51–53 och 57 NAG 2005)

Konventionsreisepass ausgestellt ab 1.1.1996

(resehandling som utfärdas från och med den 1 januari 1996)

Lichtbildausweis für Träger von Privilegien und Immunitäten in den Farben rot, gelb und blau, ausgestellt vom Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten

(identitetskort med foto (rött, gult och blått) för personer som omfattas av privilegier och immunitet, utfärdas av utrikesministeriet)

Lichtbildausweis im Kartenformat für Träger von Privilegien und Immunitäten in den Farben rot, gelb, blau, grün, braun, grau und orange, ausgestellt vom Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten

(identitetskort med foto för personer som omfattas av privilegier och immunitet, i färgerna rött, gult, blått, grönt, brunt, grått och orange, utfärdas av utrikesministeriet)

Aufenthaltsberechtigungskarte gem. § 51 AsylG 2005 ausgegeben ab 1.1.2006

(uppehållstillstånd enligt § 51 AsylG 2005, utfärdas från och med den 1 januari 2006)

Karte für subsidiär Schutzberechtigte gem. § 52 AsylG 2005

(kort för personer som är skyddsbehövande i övrigt, enligt § 52 AsylG 2005)

POLEN

1.

Karta pobytu (uppehållskort, ”KP”-serien, utfärdas sedan den 1 juli 2001 och ”PL-serien, utfärdas sedan den 1 september 2003)

Uppehållskort för utlänning som har fått

tillfälligt uppehållstillstånd,

permanent uppehållstillstånd,

ett varaktigt EG-uppehållstillstånd (utfärdas sedan den 1 oktober 2005),

flyktingstatus,

tillstånd att vistas i landet.

Det är ett identitetskort och ger tillsammans med en resehandling innehavaren rätt till inresa i Polen utan visering.

2.

Karta stałego pobytu (permanent uppehållskort, ”XS”-serien, utfärdades för den 30 juni 2001)

Permanent uppehållskort för utlänning som har fått permanent uppehållstillstånd. Det är ett identitetskort och ger tillsammans med en resehandling innehavaren rätt till inresa i Polen utan visering. Giltigt i 10 år. Den sista upplagan av detta kort är giltig till och med den 29 juni 2011.

3.

Särskilt ackrediteringskort utfärdat av utrikesministeriet:

Legitymacja dyplomatyczna (diplomatkort)

Utfärdas till ackrediterade ambassadörer och diplomatisk personal vid beskickningar.

Legitymacja konsularna (zielona) (konsulatkort – grönt)

Utfärdas till konsulatchefer och konsulatpersonal.

Legitymacja konsularna (żółta) (konsulatkort – gult)

Utfärdas till honorärkonsuler.

Legitymacja służbowa (tjänstekort)

Utfärdas till administrativ och teknisk personal samt till tjänstepersonal vid beskickningar.

Zaświadczenie (Intyg)

Utfärdas till andra kategorier av utlänningar än de som nämns i punkt 3 ovan, som har rätt att åtnjuta diplomatisk eller konsulär immunitet på grund av rättsakter, överenskommelser eller internationell sedvanerätt.

4.

Uppehållskort – utfärdas till EU-medborgares familjemedlemmar eller till medlemmar i Europeiska ekonomiska samarbetsormådet på grundval av ett tillfälligt eller ett permanent uppehållstillstånd. Det är ett identitetskort som inte ger rätt att passera landets gränser.

PORTUGAL

Cartão de Identidade (emitido pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros)

(Identitetshandling som utfärdas av utrikesministeriet)

Corpo Consular, Chefe de Missão

(Konsulära kåren, beskickningschef)

Cartão de Identidade (emitido pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros)

(Identitetshandling som utfärdas av utrikesministeriet)

Corpo Consular, Funcionário de Missão

(Konsulära kåren, beskickningstjänsteman)

Cartão de Identidade (emitido pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros)

(Identitetshandling som utfärdas av utrikesministeriet)

Pessoal Auxiliar de Missão Estrangeira

(Biträdande personal vid utländska beskickningar)

Cartão de Identidade (emitido pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros)

(Identitetshandling som utfärdas av utrikesministeriet)

Funcionário Admnistrativo de Missão Estrangeira

(Administrativ personal vid utländska beskickningar)

Cartão de Identidade (emitido pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros)

(Identitetshandling som utfärdas av utrikesministeriet)

Corpo Diplomático, Chefe de Missão

(Diplomatkåren, beskickningschef)

Cartão de Identidade (emitido pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros)

(Identitetshandling som utfärdas av utrikesministeriet)

Corpo Diplomático, Funcionário de Missão

(Diplomatkåren, beskickningstjänsteman)

Título de Residência

(Uppehållstillstånd)

Autorização de Residência Temporária

(Tidsbegränsat uppehållstillstånd)

Autorizaçåo de Residência Permanente

(Permanent uppehållstillstånd)

Autorização de Residência Vitalícia

(Permanent uppehållstillstånd på livstid)

Cartão de Identidade de Refugiado

(Identitetshandling för flyktingar)

Autorização de Residência por razões humanitárias

(Uppehållstillstånd utfärdat av humanitära skäl)

Cartão de Residência de nacional de um Estado-membro da Comunidade Europeia

(Uppehållstillstånd för EG-medborgare)

Cartão de Residência Temporária

(Tidsbegränsat uppehållstillstånd)

Cartão de Residência

(Uppehållstillstånd)

Autorização de Permanência

(Tillstånd att vistas i landet)

SLOVAKIEN

Povolenie na pobyt – vo forme nálepky (nalepená v cestovnom doklade cudzinca)

(Uppehållstillstånd i form av ett klistermärke)

(klistermärke i en utlännings resehandling)

Povolenie na pobyt – vo forme identifikačnej karty (polykarbonátová karta)

(Uppehållstillstånd i form av identitetskort (ett kort i polykarbonatplast)

Povolenie na pobyt – vo forme identifikačnej karty, v ktorom je uvedený názov ”osoba s dlhodobým pobytom – ES” (je vydávaný cudzincom, ktorých pobyt na území SR zodpovedá dlhodobému pobytu cudzinca v Európskom hospodárskom priestore)

(Uppehållstillstånd i form av ett identitetskort med texten ”person med varaktigt uppehållstillstånd – ES”. Denna handling utfärdas till personer vars bosättning i Slovakiska republiken är likställd med varaktigt bosättning i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Povolenie na pobyt – vo forme identifikačnej karty, v ktorom je uvedený názov ”rodinný príslušník občana Európskeho hospodárskeho priestoru” (od 1. 5. 2006 bude vydávaný cudzincovi tretej krajiny, ktorý je zároveň rodinným príslušníkom občana Európskeho hospodárskeho priestoru)

(Uppehållstillstånd i form av ett identitetskort med texten ”familjemedlem till en medborgare i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet”. Denna handling kommer att utfärdas från och med den 1 maj 2006 till medborgare i tredjeland som är familjemedlemmar till medborgare i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

SLOVENIEN

a)

Dovoljenje za stalno prebivanje

(Permanent uppehållstillstånd)

b)

Dovoljenje za začasno prebivanje

(Tillfälligt uppehållstillstånd)

c)

Osebna izkaznica begunca

(Identitetskort för flykting)

d)

Diplomatska izkaznica

(Diplomatpass som utfärdats av utrikesministeriet)

e)

Službena izkaznica

(Tjänstepass som utfärdats av utrikesministeriet)

f)

Konzularna izkaznica

(Konsulärpass som utfärdats av utrikesministeriet)

FINLAND

Utfärdat före den 1 maj 2004:

Pysyvä oleskelulupa

(Permanent uppehållstillstånd) i form av ett klistermärke

Oleskelulupa tai oleskelulupa ja työlupa

(Tillfälligt uppehållstillstånd och arbetstillstånd) i form av ett klistermärke som klart utvisar förfallodagen och bär någon av följande beteckningar:

A.1, A.2, A.3, A.4, A.5

E.A.1, E.A.2, E.A.4, E.A.5 eller

B.1, B.2, B.3, B.4

E.B.1, E.B.2, E.B.3, E.B.4, eller

D.1 och D.2

Utfärdas från och med den 1 maj 2004:

Uppehållstillstånd är antingen permanenta eller tidsbegränsade. Tidsbegränsade uppehållstillstånd utfärdas för tillfällig vistelse (tillfälligt uppehållstillstånd) eller kontinuerlig vistelse (kontinuerligt uppehållstillstånd)

Pysyvä oleskelulupa

Permanent uppehållstillstånd i form av ett klistermärke med bokstaven P

Jatkuva oleskelulupa

Kontinuerligt uppehållstillstånd i form av ett klistermärke med bokstaven A

Tilapäinen oleskelulupa

Tillfälligt uppehållstillstånd i form av ett klistermärke med bokstaven B

Övriga tillstånd:

Oleskelulupa uppehållstillstånd

Uppehållstillstånd i form av ett kort utfärdat till medborgare från EU:s och EES:s medlemsstater samt till deras familjemedlemmar

Henkilökortti A, B, C ja D

Identitetskort utfärdat av utrikesministeriet till diplomatisk, administrativ och teknisk personal, inklusive familjemedlemmar

Oleskelulupa diplomaattileimaus tai oleskelulupa virkaleimaus

Uppehållstillstånd i form av ett klistermärke utfärdat av utrikesministeriet med beteckningen ”diplomatisk” (diplomaattileimaus) eller ”tjänst” (virkaleimaus)

Förteckning över deltagare i skolresor inom Europeiska unionen

SVERIGE

Permanent uppehållstillstånd i form av ett klistermärke i passet med uppgiften: ”Sverige Permanent uppehållstillstånd. Utan tidsbegränsning”

Tidsbegränsat uppehållstillstånd i form av ett klistermärke i passet med uppgiften: ”Sverige Uppehållstillstånd”

Uppehållstillstånd i form av ett kort utfärdat till medborgare från EU:s och EES:s medlemsstater samt till deras familjemedlemmar; i följande kategorier:

arbetstagare

övriga

föräldrar som inte är medborgare i ett EES-land

Uppehållstillstånd i form av ett klistermärke utfärdat av regeringskansliet (UD) för utländska diplomater, medlemmar av den tekniska/administrativa personalen, tjänstepersonal och privat tjänstepersonal som är knutna till ambassader och karriärkonsulat i Sverige, samt deras familjemedlemmar

ISLAND

Sedan den 1 juli 2004 har Island utfärdat enhetliga EU-uppehållstillstånd i form av ett klistermärke. Invandrarmyndigheten utfärdar tillstånden som klassiceras på följande sätt:

a.

Dalarleyfi án atvinnuþátttöku,

(Tillstånd att vistas i landet utan anställning)

b.

Dalarleyfi vegna atvinnuþátttöku sem er grundvöllur búsetuleyfis,

(Tillstånd att vistas i landet på grund av anställning, vilket utgör en grund för utfärdande av uppehållstillstånd)

c.

Dalarleyfi vegna atvinnuþátttöku með takmörkunum,

(Uppehållstillstånd på grund av anställning, med begränsningar).

d.

Óendurnýjanlegt dvalarleyfi vegna atvinnuþátttöku,

(Förlängningsbara uppehållstillstånd på grund av anställning)

e.

Dvalarleyfi fyrir aðstandendur skv. 13. gr. útlendingalaga,

(Uppehållstillstånd för familjemedlemmar i enlighet med kapitel 13 i utlänningslagen)

f.

Dvalarleyfi vegna námsdvalar,

(Uppehållstillstånd för studier)

g.

Dvalarleyfi vegna vistráðningar,

(Uppehållstillstånd för au-pair)

h.

Dvalarleyfi af mannúðarástæðum skv. 2. mgr. 11. gr. útlendingalaga,

(Uppehållstillstånd av humanitära skäl i enlighet med 11 kap. 2 § utlänningslagen)

i.

Bráðabirgðadvalarleyfi skv. 3. mgr. 11. gr. útlendingalaga,

(Tillfälligt uppehållstillstånd i enlighet med 11 kap. 3 § utlänningslagen)

j.

Dvalarleyfi til EES- eða EFTA-útlendings,

(Uppehållstillstånd för EU- och Efta-medborgare)

k.

Búsetuleyfi skv. 15. gr. útlendingalaga.

(Uppehållstillstånd i enligt med 15 kap. utlänningslagen)

NORGE

Oppholdstillatelse

(Uppehållstillstånd)

Arbeidstillatelse

(Arbetstillstånd)

Bosettingstillatelse

(Bosättningstillstånd/permanent arbets- och uppehållstillstånd)

Uppehållstillstånd som utfärdades före den 25 mars 2000 består av en stämpel (och inte ett klistermärke) i innehavarens resehandlingar. För de utländska medborgare som omfattas av viseringskrav kompletteras stämplarna med en norsk visering i form av ett klistermärke med uppehållstillståndets giltighetstid. Uppehållstillstånd som utfärdats efter genomförandet av Schengen den 25 mars 2001 är försedda med ett klistermärke. Om en utländsk medborgares resehandling har en äldre stämpel, kommer den att gälla tills de norska myndigheterna ersätter stämplarna med det nya klistermärket i uppehållstillståndet.

Dessa tillstånd betraktas inte som resehandlingar. Om en utländsk medborgare behöver en resehandling kan någon av nedanstående handlingar användas som komplettering till arbets-, uppehålls- eller bosättningstillstånd:

Resehandling för flyktingar (”Reisebevis”) (blått)

Utlänningspass (”Utlendingspass”) (grönt)

Innehavaren av någon av dessa resehandlingar garanteras rätt till återinresa på norskt territorium under handlingens giltighetstid.

EES-kort utfärdas till medborgare i EES-medlemsstater liksom till familjemedlemmar som är medborgare i tredje länder. Korten är alltid inplastade.

Identitetskort for diplomater

(Identitetskort för diplomater – rött)

Identitetskort for hjelpepersonale ved diplomatisk stasjon

(Identitetskort för diplomatisk tjänstepersonal – brunt)

Identitetskort for administrativt og teknisk personale ved diplomatisk stasjon

(Identitetskort för administrativ och teknisk personal vid diplomatisk beskickning – blått)

Identitetskort for utsendte konsuler

(Identitetskort för utsända konsuler – grönt)

(Uppehållstillstånd/visering i form av ett märke) utfärdas till innehavare av diplomat- och tjänstepass som omfattas av viseringskrav, liksom till personal vid utländska beskickningar som innehar nationella pass


(1)  Denna handling utfärdas inte sedan den 1 juli 2003.

(2)  Denna handling är giltig tills giltighetstiden löper ut. Denna handling utfärdas inte sedan den 2 juni 2001.

(3)  Grekland planerar att ersätta denna typ av uppehållstillstånd med den separata handling som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 1030/2002. När ändringen har genomförts kommer Grekland omgående att informera de övriga medlemsstaterna.

(4)  Idem.


13.10.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 247/17


Förteckning över nationella myndigheter som ansvarar för gränsbevakningen enligt artikel 15.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna)

(2006/C 247/02)

De nationella myndigheter som ansvarar för gränskontroller enligt den nationella lagstiftningen i varje medlemsstat och enligt artikel 15.2 är följande:

Konungariket Belgien: Federala polisen (Police Fédérale/Federale Politie)

Republiken Tjeckien: Utlännings- och gränspolismyndigheten, tullmyndigheten

Konungariket Danmark: Det danske politi (danska polisen)

Förbundsrepubliken Tyskland: Bundespolizei (federala polisen), Tull- och polismyndigheten i Bayern, Bremen och Hamburg

Republiken Estland: Gränsbevakningsväsendet (Piirivalveamet) och skatte- och tullmyndigheten (Tolliamet)

Republiken Grekland: Ελληνική Αστυνομία (Helliniki Astynomia – Hellenska polisen), Λιμενικό Σώμα (Limeniko Soma – grekiska kustbevakningen), Τελωνεία (Telonia – Tullmyndigheten)

Konungariket Spanien: Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil, Servicios de Aduanas

Republiken Frankrike:

a)

Ansvarig för gränskontroller vid gränsövergångar: Direction centrale de la police aux frontières, Direction générale des douanes et droits indirects

b)

Ansvarig för gränsbevakning mellan gränsövergångar: Services de la Direction générale de la police nationale, dvs. Direction centrale de la police aux frontières, Direction générale des douanes et droits indirects, Gendarmerie nationale och Marine nationale

Republiken Italien: Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza

Republiken Cypern: Αστυνομία Κύπρου (Cypriotiska polisen), Τμήμα Τελωνείων (Tull- och punktskattemyndigheten)

Republiken Lettland: Valsts robežsardze (Statliga gränsbevakningen)

Republiken Litauen: Statliga gränsbevakningen underställd inrikesministeriet

Storhertigdömet Luxemburg: Service de Contrôle à l'Aéroport (SCA) de la Police grand-ducale (Specialavdelningen inom polisen vid flygplatsen)

Republiken Ungern: Gränsbevakningen (Határőrség) och tullmyndigheten (Vám-és Pénzügyőrség), den senare endast vid gränsövergångarna till Ukraina, Serbien-Montenegro, Kroatien och Rumänien)

Republiken Malta: Invandringspolisen och tullmyndigheten

Konungariket Nederländerna: Koninklijke Marechaussee, Tullmyndigheten (införselavgifter och punktskatter), Rotterdams hamnpolis

Republiken Österrike: Bundespolizei (federala polisen)

Republiken Polen: Gränsbevakningen

Republiken Portugal: Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, Brigada Fiscal da Guarda Nacional Republicana

Republiken Slovenien: Slovenska policija (slovenska polisen)

Republiken Slovakien: Gränspolisen och tullmyndigheten

Republiken Finland: Gränsbevakningen (huvudansvarig), tullmyndigheten och polisen

Konungariket Sverige: Polisen (huvudansvarig), med bistånd av kustbevakningen, tullmyndigheten och migrationsverket. Kustbevakningen ansvarar självständigt för gränskontrollen till sjöss

Republiken Island: Ríkislögreglustjóri (den nationella polismyndigheten), Lögreglustjórar (länspolismästare)

Konungariket Norge: Polisen (huvudansvarig), i vissa fall med bistånd av tullmyndigheten och militären (kustbevakningen eller garnisonen vid Varanger-Syd)


13.10.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 247/19


Referensbelopp för gränspassering i enlighet med i artikel 5.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 av den 15 mars 2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna)

(2006/C 247/03)

BELGIEN

I den belgiska lagstiftningen föreskrivs att en person skall visa att han eller hon har tillräckliga medel för sitt uppehälle.

I praktiken går det till på följande sätt:

a)   Utlänning som vistas hos privatperson

En person i Belgien som tar emot en utländsk medborgare kan genom en skriftlig garanti intyga att det finns medel för uppehället. En sådan garanti måste attesteras av den kommunala förvaltningen på bosättningsorten.

Garantin avser kostnaderna för kost och logi, läkararvoden samt för den utländska medborgarens återresa om denne inte själv kan bekosta resan. Med denna åtgärd vill man undvika att myndigheterna tvingas stå för kostnaderna. Det måste vara en solvent person som genom garantin tar på sig ansvaret, och om denne är utländsk medborgare måste han eller hon ha uppehållstillstånd eller bosättningstillstånd.

Vid behov kan man begära att den utländska medborgaren intygar att han eller hon har egna tillgångar.

Om den utländska medborgaren saknar tillgångar måste han eller hon ändå disponera cirka 38 euro per dag för uppehället.

b)   Utlänning boende på hotell

Om den utländska medborgaren inte kan visa att han eller hon har några finansiella tillgångar, måste han eller hon ändå disponera cirka 50 euro per dag under hela vistelsen.

I flertalet fall måste vederbörande dessutom uppvisa biljett (flygbiljett) för återresa till ursprungslandet eller bosättningslandet.

TJECKIEN

Referensbelopp har fastställts genom lag nr 326/1999 Sb. om utlänningars vistelse på tjeckiskt territorium och ändringar av vissa lagar.

Enligt avsnitt 5 i lagen om utlänningars vistelse på tjeckiskt territorium skall en utlänning på polisens begäran vara skyldig att uppvisa en handling för att styrka att han eller hon har tillräckliga medel för sin vistelse på tjeckiskt territorium (avsnitt 13) eller en certifierad inbjudan som inte är äldre än 90 dagar räknat från tidpunkten för certifieringen genom polis (avsnitten 15 och 180).

I avsnitt 13 föreskrivs följande:

”Medel för att bekosta vistelsen på tjeckiskt territorium

(1)

Om inte annat föreskrivs nedan skall följande lämnas in för att styrka att det finns medel för att bekosta vistelsen i landet:

a)

Medel som uppgår till minst följande:

0,5 gånger det existensminimum som i en särskild lag fastställs som nödvändigt för att bekosta uppehälle och andra grundläggande personliga behov (nedan ’existensminimum för personliga behov’) per vistelsedag, om den sammanlagda perioden för vistelsen inte överstiger 30 dagar.

15 gånger existensminimum för personliga behov om perioden för vistelsen på tjeckiskt territorium kommer att överskrida 30 dagar. Detta belopp ökas till två gånger existensminimum för varje hel månads förväntad vistelse på tjeckiskt territorium.

50 gånger existensminimum för personliga behov vid vistelse som syftar till affärsverksamhet vars sammanlagda varaktighet kommer att överskrida 90 dagar.

En handling som bekräftar betalning av tjänster i samband med utlänningens vistelse på tjeckiskt territorium eller en handling som bekräftar att tjänster kommer att tillhandahållas gratis.

(2)

I stället för medel som avses i punkt 1 kan följande användas för att styrka att det finns medel för vistelsen på tjeckiskt territorium:

a)

Ett bankkontoutdrag i utlänningens namn som styrker att utlänningen under sin vistelse i Tjeckien har rätt att använda medel motsvarande de belopp som anges i punkt 1, eller

b)

någon annan handling som styrker att utlänningen har tillgängliga medel, till exempel ett giltigt internationellt erkänt kreditkort.

(3)

En utlänning som skall studera på tjeckiskt territorium kan, för att visa att han eller hon har medel för sin vistelse, lämna ett åtagande från en statlig myndighet eller en rättslig enhet om att bekosta utlänningens vistelse genom att tillhandahålla medel motsvarande existensminimum för personliga behov för en månads förväntad vistelse, eller en handling som styrker att alla kostnader i samband med studierna och vistelsen skall bekostas av den mottagande organisationen (skolan). Om åtagandet omfattar ett mindre belopp, skall utlänningen lämna en handling som styrker att han eller hon har medel som motsvarar skillnaden mellan existensminimum för personliga behov och det belopp som åtagandet avser, dock högst sex gånger existensminimum för personliga behov. En handling om tillgång till medel för vistelsen får ersättas av ett beslut eller ett avtal om tilldelning av ett stipendium som förvärvats i enlighet med ett internationellt fördrag som Tjeckien är bundet av.

(4)

En utlänning under 18 år skall visa att han eller hon har tillgång till medel för vistelsen som motsvarar halva det belopp som anges i punkt 1.”

I avsnitt 15 föreskrivs följande:

”Inbjudan

I en inbjudan skall den person som bjuder in den utländska medborgaren åta sig att täcka

a)

kostnaderna för utlänningens uppehälle under hela vistelsen på tjeckiskt territorium fram till dess att han eller hon lämnar territoriet,

b)

kostnaderna för logi under hela utlänningens vistelse på tjeckiskt territorium fram till dess att han eller hon lämnar territoriet,

c)

kostnaderna för utlänningens hälsovård under hela hans eller hennes vistelse på tjeckiskt territorium fram till dess att han eller hon lämnar territoriet, och för transport av utlänningen vid sjukdom eller av kvarlevorna vid dödsfall, samt

d)

för de kostnader som åsamkas polisen genom utlänningens vistelse på tjeckiskt territorium och i samband med att utlänningen lämnar territoriet i händelse av administrativ avvisning.”

DANMARK

Enligt den danska utlänningslagen skall en utlänning vid inresa till danskt territorium ha tillräckliga medel för sitt uppehälle och återresa.

Det är gränskontrollmyndigheterna på inreseorten som skall avgöra om detta är fallet genom att göra en uppskattning av utlänningens ekonomiska situation på grundval av uppgifter om hans eller hennes möjligheter till logi och återresa.

Myndigheterna har fastställt ett belopp för att bedöma om utlänningen har tillräckliga medel för sitt uppehälle, nämligen 350 danska kronor per dygn. Detta är det belopp som utlänningen skall ha till sitt förfogande.

Dessutom bör en utlänning kunna visa att han eller hon har tillräckliga medel för sin återresa, till exempel i form av en returbiljett.

TYSKLAND

Enligt § 15.2 i lagen om vistelse (Aufenthaltsgesetz) av den 30 juli 2004 kan en utländsk medborgare vägras inresa vid gränsen om han eller hon inte uppfyller de förutsättningar för inresa till medlemsstaternas territorium som anges i artikel 5 i Schengenkonventionen. Så är fallet om en utländsk medborgare inte förfogar över nödvändiga ekonomiska medel och inte heller på lagligt sätt kan förvärva de medel som är nödvändiga för att betala för vistelsen och för återresan till ursprungslandet eller till ett tredjeland där han eller hon har ett uppehållstillstånd som ger honom eller henne rätt att återvända till landet.

Det finns inga bindande referensbelopp. I stället skall gränskontrollanterna granska varje enskilt fall. De skall då ta hänsyn till utlänningens personliga omständigheter, till exempel resans art och ändamål, vistelsens varaktighet, eventuell inkvartering hos anhöriga eller vänner samt kostnader för uppehälle.

Om tredjelandsmedborgaren inte kan styrka dessa omständigheter eller åtminstone lämna trovärdiga uppgifter skall han eller hon ha 45 euro per dag till sitt förfogande. Dessutom skall det säkerställas att tredjelandsmedborgaren har möjlighet till återresa eller att resa vidare. Som bevis för detta kan utlänningen till exempel visa upp en biljett för fortsatt resa eller återresa.

Utlänningen kan styrka ett han eller hon har tillräckliga ekonomiska medel till exempel genom att visa upp kontanter, kreditkort och checkar men även

en bankgaranti från ett kreditinstitut som har rätt att bedriva affärsverksamhet i Förbundsrepubliken Tyskland,

en garantiförbindelse från utlänningens värd,

en telegraferad postanvisning, eller

en garanti som värden eller tredje man deponerar hos den invandringsmyndighet som har ansvar för vistelsen, samt

en åtagandeförklaring.

Om det råder motiverad tveksamhet i fråga om likviditeten vid betalning utan kontanter skall en kontroll genomföras före inresan.

ESTLAND

Enligt estnisk lag skall en utlänning som anländer till Estland utan inbjudningsbrev på begäran av en tjänsteman vid gränsbevakningen vid inresa till landet kunna styrka att han eller hon har tillräckliga ekonomiska medel för att täcka kostnaderna för sin vistelse i och utresa från Estland. Tillräckliga ekonomiska medel för varje dag för vilken tillstånd har beviljats anses vara 0,2 gånger den minimilön per månad som har införts av Estlands regering, nämligen 600 estniska kronor.

Inbjudaren åtar sig i annat fall ansvaret för kostnaderna för utlänningens vistelse i och utresa från Estland.

GREKLAND

I ministerialförordning nr 3011/2/1f av den 11 januari 1992 anges det belopp som en utländsk medborgare som inte är medborgare i en EG-stat måste disponera för att resa in i Grekland.

Enligt denna förordning skall medborgare i andra länder än EGländerna vid inresa till Grekland förfoga över ett belopp motsvarande 20 euro per dag och person i utländsk valuta, och sammanlagt minst 100 euro.

För den utländske medborgarens minderåriga familjemedlemmar gäller halva dagsbeloppet.

Medborgare i länder som inte tillhör EG och som i sin lagstiftning kräver att grekiska medborgare vid inresa till den staten måste växla in valuta, omfattas av samma krav vid inresa till Grekland i enlighet med principen om reciprocitet.

SPANIEN

Utlänningar skall visa att de har tillräckliga medel för sitt uppehälle. Minimibeloppet anges nedan.

a)

Medel för att bekosta vistelsen i Spanien: 30 euro – eller motsvarande belopp i utländsk valuta – multiplicerat med antalet dagar för vistelse i Spanien och med antalet medföljande familjemedlemmar eller övriga anhöriga. Det belopp som måste uppvisas skall i alla händelser och oberoende av vistelsens beräknade varaktighet uppgå till minst 300 euro per person.

b)

För återresa till ursprungslandet eller för transit via tredjeland: en biljett eller biljetter för det planerade transportmedlet, som inte kan överföras på någon annan, har ett fast datum och resenärens namn angivet.

Utlänningar skall styrka att de har tillräckliga medel för sitt uppehälle genom att visa upp kontanter, skyddade checkar, resecheckar, kvittenser, kreditkort eller en bankgaranti som bekräftar att dessa medel finns. Om utlänningen inte kan visa upp dessa handlingar kan varje annan handling som är godkänd av den spanska gränspolisen godtas.

FRANKRIKE

Referensbeloppet för tillräckliga medel för uppehälle under den tid som en utlänning avser att vistas i eller resa genom Frankrike på väg till tredje land, motsvarar den indexreglerade minimilönen i Frankrike (SMIC), som beräknas dagligen med utgångspunkt från en nivå som den 1 januari fastställs för det innevarande året.

Detta belopp anpassas i Frankrike regelbundet till levnadskostnadsindex, antingen

automatiskt, om konsumentprisindexet har stigit med mer än 2 %, eller

genom ett regeringsbeslut efter utlåtande från den nationella kommittén för löneförhandlingar för att säkerställa en ökning som är högre än konsumentprisindex.

Sedan den 1 juli 2005 ligger dagsbeloppet för minimilönen (SMIC) på 56,20 euro.

Den som har en åtagandeförklaring måste disponera ett belopp som motsvarar minst halva dagsbeloppet enligt SMIC för att få vistas i Frankrike. Detta belopp är 28,10 euro per dag.

ITALIEN

I artikel 4.3 i den konsoliderade lagtexten nr 286 av den 25 juli 1998 med bestämmelser om invandring och utlänningars ställning fastställs att Italien, i enlighet med sina förpliktelser genom anslutningen till vissa internationella avtal, skall bevilja inresa på sitt territorium för en utlänning som kan visa upp handlingar som styrker syftet med och villkoren för vistelsen och att han eller hon förfogar över tillräckliga medel för sitt uppehälle under hela vistelsen samt, med undantag av uppehållstillstånd för arbete, också för återresan till ursprungslandet. Medlen för uppehället fastställs i ett särskilt direktiv från inrikesministeriet. Utlänningar får inte tas emot i Italien om de inte uppfyller dessa krav eller om de anses hota den allmänna ordningen eller säkerheten i Italien eller i ett av de länder med vilka Italien har ingått avtal om avskaffande av kontroller vid de inre gränserna och om fri rörlighet för personer, med de begränsningar och undantag som föreskrivs i ovan nämnda avtal.

I direktivet i fråga, som har titeln Fastställande av medel för uppehälle avseende utlänningars inresa och vistelse på Italiens territorium och utfärdades den 1 mars 2000, fastställs följande:

Utlänningen kan styrka att han eller hon har tillgång till medel för sitt uppehälle genom att visa upp valuta, bankgarantier eller försäkringar som garanterar betalning eller genom att visa upp vouchers eller handlingar som styrker att han eller hon har inkomster i sitt hemland.

De belopp som fastställs i detta direktiv skall räknas om årligen med tillämpning av de parametrar för den årliga genomsnittliga förändringen som Istituto Centrale di Statistica (ISTAT) utarbetar på grundval av ett sammanfattande konsumentprisindex för livsmedel, drycker, transporter och inkvartering.

Utlänningen skall ange att han eller hon har tillgång till lämplig inkvartering i Italien och förfogar över det belopp som behövs för återresan. Han eller hon kan också visa upp en returbiljett.

I tabell A nedan anges de lägsta belopp som en person måste ha för sitt uppehälle för att visering skall utfärdas och för inresa som turist på italienskt territorium anges i tabell A nedan.

TABELL A

Tabell för fastställande av nödvändiga medel för uppehälle vid inresa i Italien som turist

Resans varaktighet

Antal deltagare i resan

En deltagare

Två eller flera deltagare

euro

euro

1–5 dagar

Totalt fast belopp

269,60

212,81

6–10 dagar

+ belopp per dag och person

44,93

26,33

11–20 dagar

fast belopp

51,64

25,82

+

belopp per dag och person

36,67

22,21

mer än 20 dagar

fast belopp

206,58

118,79

+

belopp per dag och person

27,89

17,04

CYPERN

Enligt förordningarna om utlänningar och invandring (förordning 9.2 B) är utlänningars inresa för tillfällig vistelse i Cypern beroende av den bedömning som invandringstjänstemännen gör vid gränserna på grundval av allmänna eller specifika instruktioner från inrikesministeriet eller med ledning av bestämmelserna i ovannämnda förordningar. Invandringstjänstemännen vid gränserna beslutar om inresa från fall till fall med hänsyn till vistelsens syfte och varaktighet, eventuella hotellreservationer eller inbjudan av personer som normalt är bosatta på Cypern.

LETTLAND

Enligt lagen om invandring skall en utlänning för inresa till och vistelse i Republiken Lettland styrka att han eller hon har tillräckliga medel för sitt uppehälle.

Följande belopp krävs:

Det erforderliga dagsbeloppet skall uppgå till 10 lats, om inbjudaren står för utlänningens inkvartering och inga ytterligare resurser behövs för inkvarteringen.

Om utlänningen har bokat ett hotellrum, skall medlen för uppehället beräknas på grundval av kostnaden för hotellrummet, med beaktande av att det totala dagsbeloppet och inkvarteringsavgiften skall uppgå till minst 30 lats per dag.

I fall då det elektroniska informationssystemet – databasen med inbjudningar – innehåller uppgifter om att värden eller någon annan person kommer att stå för kostnaderna i samband med utlänningens inresa och vistelse i Republiken Lettland, behöver utlänningen inte uppvisa handlingar som styrker innehav av nödvändiga medel för uppehället.

LITAUEN

Enligt lagen om utlänningars rättsliga ställning måste en utlänning som reser in på Republiken Litauens territorium vid behov styrka att han eller hon har eller kan skaffa fram tillräckliga medel för sitt uppehälle under vistelsen i Litauen, för återresan till sitt land eller för att fortsätta till ett annat land som han eller hon har rätt att resa in i.

För att kunna avgöra om en utlänning har tillräckliga medel för sitt uppehälle har arbetsmarknads- och socialministeriet fastställt vilka belopp en utlänning måste disponera per dag, nämligen 550 litas för en utlänning som ansöker om uppehållstillstånd i Republiken Litauen och 275 litas för sådan utlännings familjemedlemmar under 18 år.

I inrikesministeriets och utrikesministeriets kungörelse nr 1V-280/V-109 av den 2 september 2004 fastställs de medel som är nödvändiga för uppehället för en utlänning som reser in i Litauen till 40 euro per dag.

LUXEMBURG

I den luxemburgska lagstiftningen föreskrivs inget referensbelopp som skall kontrolleras vid gränsen. Vid inresa bedömer man från fall till fall om en utländsk medborgare disponerar tillräckliga medel eller inte. Man ser då särskilt på syftet med resan och typen av inkvartering.

UNGERN

Ett referensbelopp anges i utlänningslagstiftningen. Enligt inrikesministeriets dekret nr 25/2001 (XI.21.) krävs det för närvarande minst 1 000 forint vid varje inresa.

Enligt artikel 5 i utlänningslagen (lag XXXIX från 2001 om utlänningars inresa och vistelse) kan medel för uppehälle för inresa och vistelse styrkas genom uppvisande av

ungersk valuta eller utländsk valuta eller andra betalningsmedel än kontanter (t.ex. check, kreditkort osv.),

ett giltigt inbjudningsbrev som utfärdats av en ungersk medborgare, av en utlänning med uppehållstillstånd eller bosättningstillstånd eller av en rättslig enhet om den person som inbjuder utlänningen förklarar sig beredd att stå för kostnader för kost och logi, hälsovård och återresa (repatriering) – ett officiellt godkännande från utlänningspolisen skall bifogas inbjudningsbrevet,

bekräftelse på att kost och logi reserverats och betalats i förväg genom resebyrå (voucher),

annat tillförlitligt bevis.

MALTA

Det är praxis att se till att personer som kommer till Malta har ett minimibelopp på 20 lira per dag under sitt besök.

NEDERLÄNDERNA

Det belopp som gränskontrollanterna utgår ifrån när de kontrollerar om en utländsk medborgare har tillräckliga medel för sitt uppehälle är 34 euro per person och dag.

Detta kriterium är dock flexibelt, eftersom man fastställer vilket belopp som är krävs för uppehälle på grundval av vistelsens varaktighet, syftet med resan och de personliga förhållandena.

ÖSTERRIKE

Enligt artikel 41.2 i utlänningslagen skall utländska medborgare vägras inresa om de saknar bostad i Österrike och inte har tillräckliga medel för sitt uppehälle och sin återresa.

Det finns emellertid inga referensbelopp. Besluten fattas från fall till fall beroende på syftet med vistelsen, dess natur och varaktighet. Kontanter och – beroende på omständigheterna i enskilda fall – resecheckar, kreditkort, bankgarantier eller åtagandeförklaringar av personer med tillfredsställande kreditvärdighet som är bosatta i Österrike kan också accepteras som bevis.

POLEN

De belopp som krävs för inresa fastställs i inrikes- och förvaltningsministerns förordning av den 29 september 2003 om medel för att täcka utgifter för inresa, transitering, vistelse och utresa samt detaljerade bestämmelser om handlingar som styrker tillgången till dessa medel (Dz.U. 2003, nr 178, poz. 1748 och nr 232, poz. 2341).

De belopp som anges i ovannämnda förordning är följande:

100 zloty per vistelsedag för personer över 16 år, dock minst 500 zloty eller motsvarande belopp i utländsk valuta.

50 zloty per vistelsedag för personer under 16 år, dock minst 300 zloty eller motsvarande belopp i utländsk valuta.

20 zloty per vistelsedag, dock minst 100 zloty eller motsvarande i utländsk valuta för deltagare i turistresor, ungdomsläger, idrottstävlingar eller för vilka kostnaderna för vistelse i Polen betalas eller som kommer till Polen för hälsobehandling vid ett sanatorium.

300 zloty eller motsvarande i utländsk valuta för personer över 16 år, vars vistelse i Polen inte överstiger tre dagar (inklusive transitering).

150 zloty eller motsvarande i utländsk valuta för personer under 16 år, vars vistelse i Polen inte överstiger tre dagar (inklusive transitering).

Utlänningar måste visa att de har ovannämnda medel för uppehället antingen genom att uppvisa kontanter eller genom att uppvisa

resecheckar eller kreditkort,

bankgaranti från polsk bank (som bekräftar att sådana medel finns),

garantiförbindelse från värden,

en biljett som ger innehavaren rätt att resa till ursprungslandet eller till något annat land,

en handling som ger innehavaren rätt att använda ett transportmedel som ägs av personen i fråga.

Dessutom skall en utlänning som reser in i Polen ha 300 zloty eller motsvarande i utländsk valuta för varje vistelsedag för att täcka medicinska kostnader. De handlingar som bekräftar att utlänningen har de nödvändiga ekonomiska medlen för medicinsk behandling är följande:

Inbjudan i original.

Försäkring som gäller i Polen.

En utlänning som reser in i Polen för att studera eller fortsätta sina studier genom att delta i vetenskaplig forskning eller utbildning skall ha följande belopp:

1 600 zloty eller motsvarande i utländsk valuta för kost och logi under de första två månadernas vistelse i Polen.

300 zloty eller motsvarande i utländsk valuta för varje vistelsedag för att täcka medicinska kostnader under den första vistelsemånaden.

PORTUGAL

För inresa till och vistelse i Portugal måste utlänningar disponera följande belopp:

75 euro per inresetillfälle.

40 euro för varje dag de kommer att vistas i landet.

Dessa belopp behöver inte styrkas om utlänningen kan styrka att han eller hon är tillförsäkrad mat och husrum under den tid som han eller hon kommer att vistas i landet.

SLOVENIEN

Enligt artikel 7 i anvisningarna om att vägra utlänningar inresa, villkor för att utfärda viseringar vid gränsövergångsställen, villkor för att utfärda viseringar av humanitära skäl och förfarandet för att återkalla viseringar (Republiken Sloveniens officiella tidning, nr 2/01 – nedan kallade ”anvisningarna”), måste en utlänning, före inresa i landet och på anmodan av en polis, tillhandahålla information om på vilket sätt uppehälle och återresa till hemlandet eller fortsatt resa till tredje land kommer att säkerställas under tiden för utlänningens vistelse i Republiken Slovenien.

Som tillräckligt bevis för att nödvändiga medel för uppehället finns måste en utlänning uppvisa det föreskrivna beloppet i kontanter, eller resecheckar, internationellt erkända betal- eller kreditkort, remburser, eller annat bevis för att sådana medel föreligger i Republiken Slovenien.

Som tillräckligt bevis för att en utlänning får resa tillbaka till sitt hemland eller får resa till ett tredjeland måste utlänningen lägga fram antingen betalda resebiljetter eller tillräckliga medel för att betala resekostnaderna.

Det tillräckliga beloppet kontanter erhålls genom att multiplicera en dags medel för uppehälle med det antal dagar som utlänningen vistas i Republiken Slovenien. Om utlänningen inte har säkerställda medel för uppehälle (familj, betalt uppehälle inom en organiserad turistresa, osv.) är beloppet för en dags uppehälle 70 euro, omräknat till tolar enligt gällande växelkurs.

Det föreskrivna beloppet för minderåriga som åtföljs av sina föräldrar eller förmyndare skall uppgå till 50 % av det föreskrivna beloppet i föregående stycke.

SLOVAKIEN

Enligt artikel 4.2 c i lag nr 48/2002 Z. z. om utlänningars vistelse är en utlänning skyldig att på begäran kunna styrka att han eller hon har ett ekonomiskt belopp för vistelsen i konvertibel valuta som uppgår till minst halva minimilönen i Slovakien enligt lag nr 90/1996 Z. z. om minimilön, i dess ändrade lydelse, för varje vistelsedag. En utlänning under 16 år är skyldig att styrka att han eller hon har ekonomiska medel för vistelsen som uppgår till hälften av detta.

Minimilönen i Slovakien är för närvarande 6 900 kronor.

FINLAND

Enligt utlänningslagen (301/2004, § 11) skall en utlänning vid inresa kunna visa att han eller hon har tillräckliga medel för sitt uppehälle, både med avseende på den planerade vistelsens längd och återresan till utreselandet eller transitresa till ett tredjeland som garanterar inresa, eller att han eller hon är i stånd att på laglig väg anskaffa dessa medel. Att medlen är tillräckliga avgörs från fall till fall. Utöver dessa medel, eller biljetter, som krävs för utresan och boendet under vistelsen anses cirka 30 euro dag vara nödvändigt beroende på hur boendet har arrangerats och på om en åtagandeförklaring har utfärdats.

SVERIGE

Från och med den 1 oktober 2006 är referensbeloppet för gränspassering enligt den svenska lagstiftningen 370 kronor per dag.

ISLAND

Enligt isländsk lag skall utlänningar visa att de har tillräckliga medel för sitt uppehälle i Island och för återresan. I praktiken är referensbeloppet 4 000 kronor per person. För de personer vars uppehälle bekostas av tredje man är beloppet 2 000 kronor. Lägsta belopp för varje inresa är minst 20 000 kronor.

NORGE

Enligt artikel 27 d i den norska lagen om invandring kan varje utländsk medborgare som inte kan visa att han eller hon har tillräckliga medel för sitt uppehälle i kungariket och för sin återresa, eller som inte kan räkna med att erhålla sådana medel, avvisas vid gränsen.

De belopp som anses nödvändiga fastställs individuellt och besluten fattas från fall till fall. Man tar hänsyn till vistelsens längd, om den utländska medborgaren bor hos släktingar eller vänner, om han eller hon har en returbiljett och om någon ställt garanti för vistelsen (upplysningsvis anses 500 kronor per dag vara tillräckligt för besökare som inte bor hos släktingar eller vänner).


13.10.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 247/25


Förteckning över gränsövergångsställen i enlighet med artikel 2.8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 av den 15 mars 2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna)

(2006/C 247/04)

BELGIEN

Flygplatser

1.

Brussel National (Zaventem)

2.

Oostende

3.

Deurne

4.

Bierset

5.

Gosselies

6.

Wevelgem (sekundär flygplats)

Sjögränser

1.

Antwerpen

2.

Oostende

3.

Zeebrugge

4.

Nieuwpoort

5.

Gent

6.

Blankenberge

Landgräns

1.

Höghastighetståget Eurostar (tunneln under Engelska kanalen)

2.

Station Brussel-Zuid/Gare de Bruxelles-Midi

TJECKIEN

TJECKIEN–POLEN

Landgränser

1.

Bartultovice–Trzebina

2.

Bílý Potok–Paczków

3.

Bohumín–Chałupki

4.

Bohumín–Chałupki (järnväg)

5.

Bukovec–Jasnowice

6.

Český Těšín–Cieszyn

7.

Český Těšín–Cieszyn (järnväg)

8.

Chotěbuz–Cieszyn

9.

Dolní Lipka–Boboszów

10.

Dolní Marklovice–Marklowice Górne

11.

Frýdlant v Čechách–Zawidów (järnväg)

12.

Habartice–Zawidów

13.

Harrachov–Jakuszyce

14.

Horní Lištná–Leszna Górna

15.

Hrádek nad Nisou–Porajów

16.

Královec–Lubawka

17.

Královec–Lubawka (järnväg)

18.

Krnov–Pietrowice

19.

Kunratice–Bogatynia

20.

Lichkov–Międzylesie (järnväg)

21.

Meziměstí–Mieroszów (järnväg)

22.

Mikulovice–Głuchołazy

23.

Mikulovice–Głuchołazy (järnväg)

24.

Náchod–Kudowa Słone

25.

Nové Město p. Smrkem–Czerniawa Zdrój

26.

Orlické Záhoří–Mostowice

27.

Osoblaha–Pomorzowiczki

28.

Otovice–Tłumaczów

29.

Petrovice u Karviné–Zebrzydowice (järnväg)

30.

Píšť–Owsiszcze

31.

Pomezní Boudy–Przełęcz Okraj

32.

Srbská–Miloszów

33.

Starostín–Golińsk

34.

Sudice–Pietraszyn

35.

Závada–Golkowice

36.

Zlaté Hory–Konradów

Lokal gränstrafik (*) och gränsövergångsställen för turister (**)

1.

Andělka–Lutogniewice (**)

2.

Bartošovice v Orlických horách–Niemojów (*)/(**)

3.

Bernartice–Dziewiętlice (*)

4.

Beskydek–Beskidek (*)

5.

Bílá Voda–Złoty Stok (*)

6.

Božanov–Radków (**)

7.

Bukovec–Istebna (**)

8.

Černousy/Ves–Zawidów (**)

9.

Česká Čermná–Brzozowice (**)

10.

Chomýž–Chomiąża (*)

11.

Chuchelná–Borucin (*)

12.

Chuchelná–Krzanowice (*)

13.

Harrachov–Polana Jakuszycka (**)

14.

Hať–Rudyszwałd (*)

15.

Hať–Tworków (*)

16.

Hněvošice–Ściborzyce Wielkie (*)

17.

Horní Morava–Jodłów (**)

18.

Hrčava–Jaworzynka (*)/(**)

19.

Hrčava (Trojmezí)–Tróstyk (**)

20.

Janovičky–Głuszyca Górna (**)

21.

Karviná Ráj II–Kaczyce Górne (*)

22.

Kojkovice–Puńców (*)

23.

Kopytov–Olza (*)

24.

Linhartovy–Lenarcice (*)

25.

Luční bouda–Równia pod Śnieżką (**)

26.

Luční bouda–Śląski Dom (**)

27.

Machovská Lhota–Ostra Góra (**)

28.

Malá Čermná–Czermna (*)

29.

Malý Stožek–Stożek (*)

30.

Masarykova chata–Zieleniec (**)

31.

Mladkov (Petrovičky)–Kamieńczyk (**)

32.

Nýdek–Wielka Czantorja (**)

33.

Nýdek–Cisownice (**)

34.

Olešnice v Orlických horách (Čihalka)–Duszniki Zdrój (**)

35.

Olešnice v Orlických horách–Kociol (**)

36.

Opava–Pilszcz (*)

37.

Petrovice u Karviné (Kempy)–Jastrzebie (**)

38.

Petrovice u Karviné–Skrbensko (**)

39.

Petříkovice–Okreszyn (**)

40.

Píšť–Bolesław (*)

41.

Rohov–Ściborzyce Wielkie (*)

42.

Rusín–Gazdowice (*)

43.

Šilheřovice–Chałupki (*)

44.

Smrk–Stóg Izerski (**)

45.

Soví sedlo (Jelenka)–Sowia Przełęcz (**)

46.

Špindleruv mlýn–Przesieka (**)

47.

Staré Město–Nowa Morawa (*)/(**)

48.

Strahovice–Krzanowice (*)

49.

Travná–Lutynia (*)/(**)

50.

Třebom–Gródczanki (*)

51.

Třebom–Kietrz (*)

52.

Úvalno–Branice (*)

53.

Vávrovice–Wiechowice (*)

54.

Velké Kunětice–Sławniowice (*)

55.

Velký Stožec–Stożek (**)

56.

Věřňovice–Gorzyczki (*)

57.

Věřňovice–Łaziska (*)

58.

Vidnava–Kałków (*)

59.

Višňovská–Wigancice Zytawskie (**)

60.

Vosecká bouda (Tvarožník)–Szrenica (**)

61.

Vrchol Kralického Sněžníku–Snieznik (**)

62.

Žacléř–Niedomirów (**)

63.

Zdoňov–Łączna (**)

64.

Zlaté Hory–Jarnołtówek (**)

TJECKIEN–SLOVAKIEN

Landgränser

1.

Bílá–Klokočov

2.

Bílá-Bumbálka–Makov

3.

Břeclav (motorway)–Brodské (motorväg)

4.

Březová–Nová Bošáca

5.

Brumov-Bylnice–Horné Srnie

6.

Hodonín–Holíč

7.

Hodonín–Holíč (järnväg)

8.

Horní Lideč–Lúky pod Makytou (järnväg)

9.

Lanžhot–Brodské

10.

Lanžhot–Kúty (järnväg)

11.

Mosty u Jablunkova–Čadca (järnväg)

12.

Mosty u Jablunkova–Svrčinovec

13.

Nedašova Lhota–Červený Kameň

14.

Šance–Čadca-Milošová

15.

Starý Hrozenkov–Drietoma

16.

Strání–Moravské Lieskové

17.

Střelná–Lysá pod Makytou

18.

Sudoměřice–Skalica

19.

Sudoměřice–Skalica (järnväg)

20.

Velká nad Veličkou–Vrbovce (järnväg)

21.

Velká nad Veličkou–Vrbovce

22.

Vlárský průsmyk–Horné Srnie (järnväg)

TJECKIEN–ÖSTERRIKE

Landgränser

1.

Břeclav–Hohenau (järnväg)

2.

České Velenice–Gmünd

3.

České Velenice–Gmünd (järnväg)

4.

České Velenice–Gmünd 2

5.

Chlum u Třeboně–Schlag

6.

Čížov–Hardegg

7.

Dolní Dvořiště–Wullowitz

8.

Halámky–Gmünd-Neu-Nagelberg

9.

Hatě–Kleinhaugsdorf

10.

Hevlín–Laa an der Thaaya

11.

Hnanice–Mitterretzbach

12.

Horní Dvořiště–Summerau (järnväg)

13.

Ježová–Iglbach

14.

Koranda–St. Oswald

15.

Mikulov–Drasenhofen

16.

Nová Bystřice–Grametten

17.

Nové Hrady–Pyhrabruck

18.

Plešné jezero–Plöckensteinersee

19.

Poštorná–Reinthal

20.

Přední Výtoň–Guglwald

21.

Znojmo–Retz (järnväg)

22.

Slavonice–Fratres

23.

Studánky–Weigetschlag

24.

Valtice–Schrattenberg

25.

Vratěnín–Oberthürnau

26.

Zadní Zvonková–Schöneben

TJECKIEN–TYSKLAND

Landgränser

1.

Aš–Selb

2.

Aš–Selb- Plössberg (järnväg)

3.

Boží Dar–Oberwiesenthal

4.

Broumov–Mähring

5.

Česká Kubice–Furth im Wald (järnväg)

6.

Cheb–Schirnding (järnväg)

7.

Cínovec–Altenberg

8.

Cínovec–Zinnwald

9.

Děčín–Bad Schandau (järnväg)

10.

Dolní Poustevna–Sebnitz

11.

Doubrava–Bad Elster

12.

Folmava–Furth im Wald

13.

Hora sv. Šebestiána–Reitzenhain

14.

Hrádek nad Nisou–Zittau (järnväg)

15.

Hřensko–Schmilka

16.

Hřensko–Schöna (flod)

17.

Jiříkov–Neugersdorf

18.

Kraslice–Klingenthal

19.

Kraslice/Hraničná–Klingenthal (järnväg)

20.

Lísková–Waldmünchen

21.

Mníšek–Deutscheinsiedel

22.

Moldava–Neurehefeld

23.

Pavlův Studenec–Bärnau

24.

Pomezí nad Ohří–Schirnding

25.

Potůčky–Johanngeorgenstadt (järnväg)

26.

Potůčky–Johanngeorgenstadt

27.

Petrovice–Bahratal

28.

Rozvadov–Waidhaus

29.

Rozvadov–Waidhaus (motorväg)

30.

Rožany–Sohland

31.

Rumburk–Ebersbach–Habrachtice (järnväg)

32.

Rumburk–Neugersdorf

33.

Rumburk–Seifhennersdorf

34.

Stožec–Haidmühle

35.

Strážný–Philippsreuth

36.

Svatá Kateřina–Neukirchen b.Hl. Blut

37.

Svatý Kříž–Waldsassen

38.

Varnsdorf–Seifhennersdorf

39.

Vejprty–Bärenstein

40.

Vejprty–Bärenstein (järnväg)

41.

Vojtanov–Bad Brambach (järnväg)

42.

Vojtanov–Schönberg

43.

Všeruby–Eschlkam

44.

Železná–Eslarn

45.

Železná Ruda–Bayerisch Eisenstein

46.

Železná Ruda–Bayerisch Eisenstein (järnväg)

Gränsövergångsställen för turister

1.

Brandov–Olbernhau (Grünthal)

2.

Branka–Hermannsreuth

3.

Bublava–Aschberg (Klingenthal)

4.

Bublava–Klingenthal (Aschberg)

5.

Bučina–Finsterau

6.

Čerchov–Lehmgrubenweg

7.

Černý Potok–Jöhstadt

8.

České Hamry–Hammerunterwiesenthal

9.

České Žleby–Bischofsreut (Marchhäuser)

10.

Český Jiřetín–Deutschgeorgenthal

11.

Český mlýn 1–Rittersgrün (Zollstrasse)

12.

Český mlýn 2–Rittersgrün (Kaffenbergweg)

13.

Cheb–Waldsassen

14.

Debrník–Ferdinandsthal

15.

Dolní Podluží–Waltersdorf (Herrenwalde)

16.

Dolní Světlá–Jonsdorf

17.

Dolní Světlá–Waltersdorf

18.

Dolní Žleb–Elbradweg Schöna

19.

Fleky–Hofberg

20.

Fojtovice–Fürstenau

21.

Hora sv. Kateřiny–Deutschkatharinenberg

22.

Horní Paseky–Bad Brambach

23.

Hrádek nad Nisou–Hartau

24.

Hranice–Bad Elster/Bärenloh

25.

Hranice–Ebmath

26.

Hřebečná (Boží Dar/Hubertky)–Oberwiesenthal

27.

Hřebečná/Korce–Henneberg (Oberjugel)

28.

Hřensko–Schöna

29.

Hubertky–Tellerhäuser

30.

Jelení–Wildenthal

31.

Jílové/Sněžník–Rosenthal

32.

Jiříkov–Ebersbach (Bahnhofstrasse)

33.

Jiříkov–Neugersdorf (Breitscheidstrasse)

34.

Kalek–Rübenau

35.

Křížový Kámen–Kreuzstein

36.

Krompach–Jonsdorf

37.

Krompach–Oybin/Hain

38.

Kryštofovy Hamry–Jöhstadt (Schmalzgrube)

39.

Libá/Dubina–Hammermühle

40.

Libá–Liebensteiner Tor

41.

Lipová–Sohland

42.

Lobendava–Langburkersdorf

43.

Lobendava/Severní–Steinigtwolmsdorf

44.

Loučná–Oberwiesenthal

45.

Luby–Wernitzgrün

46.

Mikulášovice–Hinterhermsdorf

47.

Mikulášovice (Tomášov)–Sebnitz OT/Hertigswalde (Waldhaus)

48.

Mikulášovice/Tanečnice–Sebnitz (Forellenschänke)

49.

Moldava–Holzhau

50.

Mýtina–Neualbenreuth

51.

Nemanice/Lučina–Untergrafenried

52.

Nová Ves v Horách–Deutschneudorf

53.

Nové Domy–Neuhausen

54.

Nové Údolí/Trojstoličník–Dreisessel

55.

Ostrý–Grosser Osser

56.

Ovčí Vrch–Hochstrasse

57.

Petrovice–Lückendorf

58.

Pleš–Friedrichshäng

59.

Plesná–Bad Brambach

60.

Pod Třemi znaky–Brombeerregel

61.

Pomezí nad Ohří–Rathsamerweg (Schirnding)

62.

Potůčky–Breitenbrunn (Himmelswiese)

63.

Prášily–Scheuereck

64.

Přední Zahájí–Waldheim

65.

Rybník–Stadlern

66.

Stříbrná/Zadní Ostružník–Klingenthal (Kleiner Rammelsberg)

67.

Šluknov (Fukov)–Oppach

68.

Šluknov (Královka)–Sohland a.d. Spree (Taubenheim)

69.

Šluknov (Království)–Fiedersdorf (Blockhaus)

70.

Šluknov–Neusalza–Spremberg (Badstraße)

71.

Šluknov/Rožany–Sohland (Hohberg)

72.

Starý Hrozňatov–Hatzenreuth

73.

Starý Spálenec–Prennetriegelweg (Prennet)

74.

Stožec–Haidmühle

75.

Trojmezí (Kaiserův Mlýn)–Dreiländereck

76.

Tři znaky–Drei Wappen

77.

Varnsdorf–Großschönau

78.

Všeruby–Gaishof

79.

Vysoký kámen–Erlsbach

80.

Zadní Chalupy–Helmhof

81.

Zadní Cínovec–Georgenfeld

82.

Zadní Doubice–Hinterheermsdorf

83.

Zadní Jetřichovice–Hinterhermsdorf

84.

Ždár–Griesbach

85.

Železná Ruda–Bayerisch Eisenstein

Flygplatser

A.   Offentliga (1)

1.

Brno-Tuřany

2.

Karlovy Vary

3.

Klatovy

4.

Kunovice

5.

Mnichovo Hradiště

6.

Olomouc

7.

Ostrava-Mošnov

8.

Pardubice

9.

Praha-Ruzyně

10.

Uherské Hradiště-Kunovice

B.   Icke-offentliga (2)

1.

Benešov

2.

Hosín

3.

Hradec Králové

4.

Otrokovice

5.

Plzeň-Líně

6.

Přerov

7.

Roudnice nad Labem

8.

Vodochody

9.

Vysoké Mýto

DANMARK

Sjögränser

Danmark

1.

Aabenrå Havn

2.

Aggersund Kalkværks Udskibningsbro

3.

Allinge Havn

4.

Asnæsværkets Havn

5.

Assens Havn

6.

Augustenborg Havn

7.

Avedøreværkets Havn

8.

Avernakke Pier

9.

Bagenkop Havn

10.

Bandholm Havn

11.

Bogense Havn

12.

Bønnerup Havn

13.

Dansk Salt A/S' Anlægskaj

14.

Det Danske Stålvalseværk A/S' Havn

15.

Dragør Havn

16.

Enstedværkets Havn

17.

Esbjerg Havn

18.

Faaborg Havn

19.

Fakse Havn

20.

Fakse Ladeplade Fiskeri- og Lystbådehavn

21.

Fredericia Havn

22.

Frederikshavn Havn

23.

Gedser Havn

24.

Grenå Havn

25.

Gråsten Havn

26.

Gudhjem Havn

27.

Gulfhavn, Stigsnæs

28.

Haderslev Havn

29.

Hals Havn

30.

Hanstholm Havn

31.

Hasle Havn

32.

Helsingør Statshavn

33.

Helsingør Færgehavn

34.

Hirtshals Havn

35.

H.J. Hansen Hadsund A/S' Havn

36.

Hobro Havn

37.

Holbæk Havn

38.

Holstebro-Struer Havn

39.

Horsens Havn

40.

Hou Havn (Odder)

41.

Hundested Havn

42.

Hvide Sande Havn

43.

Kalundborg Havn

44.

Kaløvig Bådehavn

45.

Kerteminde Havn og Marina

46.

Klintholm Havn

47.

Koldby Kås Havn (Samsø)

48.

Kolding Havn

49.

Kongsdal Havn

50.

Korsør Havn

51.

Kyndbyværkets Havn

52.

Københavns Havn

53.

Køge Havn

54.

Lemvig Havn

55.

Lindholm Havn

56.

Lindø-Terminalen

57.

Lyngs Odde Ammoniakhavn

57.

Marstal Havn

59.

Masnedøværkets Havn

60.

Middelfart Havn

61.

Nakskov Havn

62.

Neksø Havn

63.

NKT Trådværket A/S' Havn

64.

Nordjyllandsværkets Havn

65.

Nyborg Havn

66.

Nyborg Fiskerihavn

67.

Nyborg Fritids- og Lystbåde-Havn

68.

Nykøbing Falster Havn

69.

Nykøbing Mors Havn

70.

Næstved Havn

71.

Odense Havn

72.

Odense Staalskibsværft A/S' Havn

73.

Orehoved Havn

74.

Randers Havn

75.

Rudkøbing Havn

76.

Rødby Færge- og Trafikhavn

77.

Rømø Havn

78.

Rønne Havn

79.

Skagen Havn

80.

Skive Havn

81.

Skærbækværkets Havn

82.

Spodsbjerg Færgehavn

83.

Statoil Pieren

84.

Stege Havn

85.

Stevns Kridtbruds Udskibningspier

86.

Stigsnæsværkets Havn

87.

Stubbekøbing Havn

88.

Studstrupværkets Havn

89.

Svaneke Havn

90.

Svendborg Trafikhavn

91.

Sæby Havn

92.

Søby Havn

93.

Sønderborg Havn

94.

Tejn Havn

95.

Thisted Havn

96.

Thorsminde Havn

97.

Thyborøn Havn

98.

Vang Havn

99.

Vejle Havn

100.

Vordingborg Havn

101.

Ærøskøbing Havn

102.

Ålborg Havn

103.

Ålborg Portland

104.

Århus Havn

105.

Årø Havn

106.

Årøsund Havn

Färöarna

1.

Fuglafjadar Havn

2.

Klaksvikar Havn

3.

Kollafjardar Havn

4.

Oyra Havn

5.

Runavikar Havn

6.

Torshavn Havn

7.

Tvøroyrar Havn

8.

Vags Havn

9.

Miovags/Sandavags Havn

10.

Sørvags Havn

11.

Vestmanna Havn

Grönland

1.

Aasiaat Havn (Egedesminde)

2.

Ilulissat Havn (Jakobshavn)

3.

Illoqqortoormiit Havn (Scoresbysund)

4.

Kangerlussauaq Havn (Søndre Strømfjord)

5.

Maniitsoq Havn (Sukkertoppen)

6.

Nanortalik Havn

7.

Narsaq Havn

8.

Narsarsuaq Havn

9.

Nuuk Havn (Godthåb)

10.

Paamiut Havn (Frederikshåb)

11.

Qaanaaq Havn (Thule)

12.

Qaqortoq Havn (Julianehåb)

13.

Qasigiannguit Havn (Christianshåb)

14.

Qeqertarsuaq Havn (Godhavn)

15.

Sisimiut Havn (Holsteinsborg)

16.

Tasiilaq Havn (Angmagssalik)

17.

Upernavik Havn

18.

Uummannaq Havn (Umanak)

Flygplatser

Danmark

1.

Billund Lufthavn

2.

Esbjerg Lufthavn

3.

Grønholt Flyveplads

4.

Herning Flyveplads

5.

Karup Lufthavn

6.

Koldingegnens Lufthavn i Vamdrup

7.

Københavns Lufthavn Kastrup

8.

Lolland-Falster Airport

9.

Lemvig Lufthavn

10.

Odense Lufthavn

11.

Randers Flyveplads

12.

Roskilde Lufthavn i Tune

13.

Rønne Lufthavn

14.

Sindal Lufthavn

15.

Skive Lufthavn

16.

Stauning Lufthavn

17.

Sydfyns Flyveplads på Tåsinge

18.

Sønderborg Lufthavn

19.

Thisted Lufthavn

20.

Vojens Lufthavn

21.

Ærø Lufthavn

22.

Ålborg Lufthavn

23.

Århus Lufthavn

24.

Års flyveplads i Løgstør

Färöarna

1.

Vågø Lufthavn

Grönland

1.

Aasiaat Lufthavn (Egedesminde)

2.

Ilulissat Lufthavn (Jakobshavn)

3.

Kangerlussuaq Lufthavn (Søndre Strømfjord)

4.

Kulusuk Lufthavn

5.

Maniitsoq Lufthavn (Sukkertoppen)

6.

Nerlerit Inaat Lufthavn

7.

Narsarsuaq Lufthavn

8.

Pituffik Lufthavn (Thule)

9.

Nuuk Lufthavn (Godthåb)

10.

Qaanaaq Lufthavn (Thule)

11.

Sisimiut Lufthavn (Holsteinsborg)

12.

Upernavik Lufthavn

13.

Uummannaq Lufthavn (Umanak)

TYSKLAND

TYSKLAND–POLEN

Gränsövergångsställen på den tyska sidan

Gränsövergångsställen på den polska sidan

Ahlbeck

Swinemünde (Świnoujście)

Linken

Neu Lienken (Lubieszyn)

Grambow Bahnhof

Scheune (Szczecin-Gumieńce)

Pomellen Autobahn (BAB 11)

Kolbitzow (Kolbaskowo)

Tantow Bahnhof

Scheune (Szczecin-Gumieńce)

Rosow

Rosow (Rosowek)

Mescherin Hafen

Greifenhagen (Gryfino)

Mescherin

Greifenhagen (Gryfino)

Gartz Hafen

Fiddichow (Widuchowa)

Schwedt

Nieder Kränig (Krajnik Dolny)

Hohensaaten Hafen

Niederwutzen (Osinów Dolny)

Hohenwutzen

Niederwutzen (Osinów Dolny)

Küstrin-Kietz

Küstrin (Kostrzyn)

Küstrin-Kietz Bahnhof

Küstrin (Kostrzyn)

Frankfurt/Oder Hafen

Słubice

Frankfurt/Oder Straße

Słubice

Frankfurt/Oder Bahnhof

Kunersdorf (Kunowice)

Frankfurt/Oder Autobahn

Schwetig (Świecko)

Eisenhüttenstadt Hafen

Mühlow (Miłów)

Guben Straße

Guben (Gubin)

Guben Bahnhof

Guben (Gubin)

Guben

Gubinchen (Gubinek)

Forst Bahnhof

Forst (Zasieki)

Forst Autobahn

Erlenholz (Olszyna)

Forst

Skaren (Zasieki)

Bad Muskau (Fürst Pückler Park)

Lugnitz (Łęknica Park Muzakowski)

Bad Muskau

Lugnitz (Łęknica)

Podrosche

Priebus (Przewoz)

Horka Bahnhof

Nieder Bielau (Bielawa Dolna)

Ludwigsdorf Autobahn

Hennersdorf (Jedrzychowice)

Hagenwerder

Radmeritz (Radomierzyce)

Görlitz Straße

Görlitz (Zgorzelec)

Görlitz Bahnhof

Görlitz (Zgorzelec)

Ostriz/Marienthal

Ostriz Bahnhof (Krzewina Zgorzelecka)

Zittau Chopin-Straße

Kleinschönau (Sieniawka)

Zittau Friedensstraße

Poritsch (Porajow)

Lokal gränstrafik

Blankensee

Böck (Buk)

Schwennenz

Boblin (Bobolin)

Görlitz-Altstadtbrücke

Görlitz (Zgorzelec-Most Staromiejski)

TYSKLAND–TJECKIEN

Gränsövergångsställen på den tyska sidan

Gränsövergångsställen på den tjeckiska sidan

Zittau Bahnhof

Grottau an der Neiße (Hrádek n.N.)

Seifhennersdorf (Nordstraße)

Rumburg (Rumbuk)

Seifhennersdorf

Warnsdorf (Varnsdorf)

Neugersdorf

Georgswalde (Jiřikov)

Ebersbach Bahnhof

Rumburg (Rumburk)

Sohland

Rosenhain (Rozany)

Sebniz

Niedereinsiedel (Dolni Poustevna)

Schmilka

Herrnskretschen (Hřensko)

Bad Schandau Bahnhof

Tetschen (Děčin)

Schöna

Herrnskretschen (Hřensko)

Bahratal

Peterswald (Petrovice)

Zinnwald

Zinnwald (Cinovec)

Altenberg

Zinnwald (Cinovec)

Neurehefeld

Moldava (Moldau)

Deutscheinsiedel

Böhmischeinsiedel (Mnisek)

Reitzenhain

Sebastiansberg (Hora Sv. Šebestiána)

Bärenstein Bahnhof

Weipert (Vejprty)

Bärenstein

Weipert (Vejprty)

Oberwiesenthal

Gottesgab (Boži Dar)

Johanngeorgenstadt Bahnhof

Breitenbach (Potučky)

Johanngeorgenstadt

Breitenbach (Potučky)

Klingenthal

Graslitz (Kraslice)

Bad Brambach Bahnhof

Voitersreuth (Vojtanov)

Schönberg

Voitersreuth (Vojtanov)

Bad Elster

Grün (Doubrava)

Selb

Asch (Aš)

Selb-Plößberg Bahnhof

Asch (Aš)

Schirnding Bahnhof

Eger (Cheb)

Schirnding

Mühlbach (Pomezi)

Waldsassen

Heiligenkreuz (Svaty Křiž)

Mähring

Promenhof (Broumov)

Bärnau

Paulusbrunn (Pavluv Studenec)

Waidhaus (B 14)

Roßhaupt (Rozvadov)

Waidhaus Autobahn

Roßhaupt (Rozvadov)

Eslarn

Eisendorf (Železná)

Waldmünchen

Haselbach (Lisková)

Furth im Wald

Vollmau (Folmava)

Furth im Wald Bahnhof

Böhmisch Kubitzen (Česká Kubice)

Eschlkam

Neumark (Všeruby)

Neukirchen b. Hl. Blut

St. Katharina (Sverá Katerina)

Bayerisch Eisenstein

Markt Eisenstein (Železná Ruda)

Bayerisch Eisenstein Bahnhof

Markt Eisenstein (Železná Ruda)

Philippsreuth

Kuschwarda (Strážny)

TYSKLAND–SCHWEIZ

Gränsövergångsställen på den tyska sidan

Gränsövergångsställen på den schweiziska sidan

Konstanz-Klein Venedig

Kreuzlingen-Seestraße

Konstanz-Schweizer Personenbahnhof

Konstanz Personenbahnhof

Konstanz-Wiesenstraße

Kreuzlingen-Wiesenstraße

Konstanz-Kreuzlinger Tor

Kreuzlingen

Konstanz-Emmishofer Tor

Kreuzlingen-Emmishofer

Konstanz-Paradieser Tor

Tägerwilen

Konstanz-Autobahn

Kreuzlingen-Autobahn

Gaienhofen

Steckborn

Hemmenhofen

Steckborn

Wangen

Mammern

Öhningen-Oberstaad

Stein am Rhein

Öhningen

Stein am Rhein

Rielasingen Bahnhof

Ramsen Bahnhof

Singen Bahnhof

Schaffhausen

Rielasingen

Ramsen-Grenze

Gasthof ”Spießhof” (vid landsväg B 34)

Gasthof ”Spiesshof”

Gottmadingen

Buch-Grenze

Murbach

Buch-Dorf

Gailingen-Ost

Ramsen-Dorf

Gailingen-Brücke

Diessenhofen

Gailingen-West

Dörflingen-Pünt und Dörflingen-Laag

Randegg

Neu Dörflingen

Bietingen

Thayngen Straße

Thayngen Bahnhof

Thayngen Bahnhof

Ebringen

Thayngen-Ebringer Straße

Schlatt am Randen

Thayngen-Schlatt

Büßlingen

Hofen

Wiechs-Dorf

Altdorf

Wiechs-Schlauch

Merishausen

Neuhaus-Randen

Bargen

Fützen

Beggingen

Stühlingen

Schleitheim

Eberfingen

Hallau

Eggingen

Wunderklingen

Erzingen

Trasadingen

Erzingen Bahnhof

Trasadingen Bahnhof

Weisweil

Wilchingen

Jestetten-Wangental

Osterfingen

Jestetten-Hardt

Neuhausen

Jestetten Bahnhof

Neuhausen Bahnhof

Altenburg-Rheinau Bahnhof

Neuhausen Bahnhof

Altenburg-Nohl

Nohl

Altenburg-Rheinbrücke

Rheinau

Nack

Rüdlingen

Lottstetten

Rafz-Solgen

Lottstetten-Dorf

Rafz-Grenze

Lottstetten Bahnhof

Rafz Bahhof

Baltersweil

Rafz-Schluchenberg

Dettighofen

Buchenloh

Bühl

Will-Grenze

Günzgen

Wasterkingen

Herdern

Rheinsfelden

Rötteln

Kaiserstuhl

Reckingen

Rekingen

Rheinheim

Zurzach-Burg

Waldshut Bahnhof

Koblenz

Waldshut-Rheinbrücke

Koblenz

Waldshut-Rheinfähre

Juppen/Full

Dogern

Leibstadt

Albbruck

Schwaderloch

Laufenburg

Laufenburg

Bad Säckingen-alte Rheinbrücke

Stein/Holzbrücke

Bad Säckingen

Stein

Rheinfelden Warmbach-Autobahn

Rheinfelden

Rheinfelden

Rheinfelden

Grenzacherhorn

Riehen-Grenzacher Straße

Inzlingen

Riehen-Inzlinger Straße

Lörrach-Wiesentalbahn

Riehen Bahnhof

Lörrach-Stetten

Riehen

Lörrach-Wiesenuferweg

Riehen-Weilstraße

Weil-Ost

Riehen-Weilstraße

Basel Badischer Personenbahnhof

Basel Badischer Bahnhof

Basel Badischer Rangierbahnhof in Weil am Rhein

Basel Badischer Rangierbahnhof

Weil-Otterbach

Basel-Freiburger Straße

Weil-Friedlingen

Basel-Hiltalinger Straße

Weil am Rhein-Autobahn (BAB 5)

Basel

Hamnar vid Bodensjön

1.

Lindau-Städtischer Segelhafen

2.

Lindau-Hafen

3.

Bad Schachen

4.

Wasserburg (Bodensee)

5.

Langenargen

6.

Friedrichshafen-Hafen

7.

Meersburg

8.

Überlingen

9.

Mainau

10.

Konstanz-Hafen

11.

Insel Reichenau

12.

Radolfzell

Hamnar vid Rehn

1.

Rheinfelden-Rheinhafen

2.

Wyhlen (Wyhlen GmbH)

3.

Grenzach (Fa. Geigy)

4.

Grenzach (Fa. Hoffmann La Roche AG)

5.

Weil-Schiffsanlegestelle

6.

Weil-Rheinhafen

Hamnar vid Nordsjön

1.

List/Sylt

2.

Hörnum/Sylt

3.

Dagebüll

4.

Wyk/Föhr

5.

Wittdün/Amrum

6.

Pellworm

7.

Strucklahnungshörn/Nordstrand

8.

Süderhafen/Nordstrand

9.

Husum

10.

Friedrichstadt

11.

Tönning

12.

Büsum

13.

Meldorfer Hafen

14.

Friedrichskoog

15.

Helgoland

16.

Itzehoe

17.

Wewelsfleth

18.

Brunsbüttel

19.

Glückstadt

20.

Elmshorn

21.

Uetersen

22.

Wedel

23.

Hamburg

24.

Hamburg-Neuenfelde

25.

Buxtehude

26.

Stade

27.

Stadersand

28.

Bützflether Sand

29.

Otterndorf

30.

Cuxhaven

31.

Bremerhaven

32.

Bremen

33.

Lemwerder

34.

Elsfleth

35.

Brake

34.

Großensiel

35.

Nordenham

36.

Fedderwardersiel

37.

Eckwarderhörne

38.

Varel

39.

Wilhelmshaven

40.

Hooksiel

41.

Horumersiel

42.

Carolinensiel (Harlesiel)

43.

Neuharlingersiel

44.

Bensersiel

45.

Westeraccumersiel

46.

Norddeich

47.

Greetsiel

48.

Wangerooge

49.

Spiekeroog

50.

Langeoog

51.

Baltrum

52.

Norderney

53.

Juist

54.

Borkum

55.

Emden

56.

Leer

57.

Weener

58.

Papenburg

59.

Herbrum

Hamnar vid Östersjön

1.

Flensburg-Hafen

2.

Flensburg-Mürwik (tyska marinens hamnanläggning)

3.

Glücksburg

4.

Langballigau

5.

Quern-Neukirchen

6.

Gelting

7.

Maasholm

8.

Schleimünde

9.

Kappeln

10.

Olpenitz (tyska marinens hamnanläggning)

11.

Schleswig

12.

Ostseebad Damp

13.

Eckernförde

14.

Eckernförde (tyska marinens hamnanläggning)

15.

Surendorf (tyska marinens hamnanläggning)

16.

Rendsburg

17.

Strande

18.

Schilksee

19.

Kiel-Holtenau

20.

Kiel

21.

Möltenort/Heikendorf

22.

Jägersberg (tyska marinens hamnanläggning)

23.

Laboe

24.

Orth

25.

Puttgarden

26.

Burgstaaken

27.

Heiligenhafen

28.

Großenbrode (tyska marinens hamnanläggning)

29.

Grömitz

30.

Neustadt (tyska marinens hamnanläggning)

31.

Niendorf

32.

Lübeck-Travemünde

33.

Lübeck

34.

Timmendorf

35.

Wolgast

36.

Wismar

37.

Warnemünde

38.

Rostock Überseehafen

39.

Stralsund

40.

Libben

41.

Bock

42.

Lauterbach Hafen

43.

Saßnitz

44.

Ruden

45.

Greifswald-Ladebow Hafen

46.

Herningsdorf Seebrücke

47.

Ahlbeck Seebrücke

Oderhaff

1.

Anklam Hafen

2.

Karnin

3.

Kamminke

4.

Ueckermünde

5.

Altwarp Hafen

Flygplatser, sekundära flygplatser, flygfält

I delstaten Schleswig-Holstein

1.

Eggebek

2.

Flensburg-Schäferhaus

3.

Helgoland-Düne

4.

Hohn

5.

Itzehoe-Hungriger Wolf

6.

Kiel-Holtenau

7.

Lübeck-Blankensee

8.

Schleswig/Jagel

9.

Westerland/Sylt

10.

Wyk/Föhr

I Delstaten Mecklenburg-Vorpommern

1.

Barth

2.

Heringsdorf

3.

Neubrandenburg-Trollenhagen

4.

Rostock-Laage

I Delstaten Hamburg

1.

Hamburg

I delstaten Bremen

1.

Bremen

2.

Bremerhaven-Luneort

I delstaten Niedersachsen

1.

Borkum

2.

Braunschweig-Waggum

3.

Bückeburg-Achum

4.

Celle

5.

Damme/Dümmer-See

6.

Diepholz

7.

Emden

8.

Fassberg

9.

Ganderkesee

10.

Hannover

11.

Jever

12.

Leer-Nüttermoor

13.

Lemwerder (fabriksflygplats tillhörande Weser-Flugzeugbau GmbH, Bremen)

14.

Norderney

15.

Nordholz

16.

Nordhorn-Lingen

17.

Osnabrück-Atterheide

18.

Peine-Eddersee

19.

Wangerooge

20.

Wilhelmshaven-Mariensiel

21.

Wittmundhafen

22.

Wunstorf

I delstaten Brandenburg

1.

Nauen

2.

Schönhagen

3.

Strausberg

I delstaten Berlin

1.

Berlin-Tegel

2.

Berlin-Tempelhof

3.

Berlin-Schönefeld

I delstaten Sachsen-Anhalt

1.

Cochstedt

2.

Magdeburg

I delstaten Nordrhein-Westfalen

1.

Aachen-Merzbrück

2.

Arnsberg

3.

Bielefeld-Windelsbleiche

4.

Bonn-Hardthöhe

5.

Dahlemer Binz

6.

Dortmund-Wickede

7.

Düsseldorf

8.

Essen-Mülheim

9.

Hangelar

10.

Hopsten

11.

Köln/Bonn

12.

Marl/Loemühle

13.

Meinerzhagen

14.

Mönchengladbach

15.

Münster-Osnabrück

16.

Nörvenich

17.

Paderborn-Lippstadt

18.

Porta Westfalica

19.

Rheine-Bentlage

20.

Siegerland

21.

Stadtlohn-Wenningfeld

22.

Weeze-Lahrbruch

I delstaten Sachsen

1.

Dresden

2.

Leipzig-Halle

3.

Rothenburg/Oberlausitz

I delstaten Thüringen

1.

Altenburg-Nobitz

2.

Erfurt

I delstaten Rheinland-Pfalz

1.

Büchel

2.

Föhren

3.

Hahn

4.

Koblenz-Winningen

5.

Mainz-Finthen

6.

Mendig

7.

Pirmasens-Zweibrücken

8.

Ramstein (amerikansk flygbas)

9.

Speyer

I delstaten Saarland

1.

Saarbrücken-Ensheim

2.

Saarlouis/Düren

I delstaten Hessen

1.

Egelsbach

2.

Allendorf/Eder

3.

Frankfurt/Main

4.

Fritzlar

5.

Kassel-Calden

6.

Reichelsheim

I delstaten Baden-Württemberg

1.

Aalen-Heidenheim-Elchingen

2.

Baden Airport (Karlsruhe)

3.

Donaueschingen-Villingen

4.

Freiburg/Brg.

5.

Friedrichshafen-Löwental

6.

Heubach (Krs. Schwäb. Gmünd)

7.

Laupheim

8.

Leutkirch-Unterzeil

9.

Mannheim-City

10.

Mengen

11.

Niederstetten

12.

Schwäbisch Hall

13.

Stuttgart

I delstaten Bayern

1.

Aschaffenburg

2.

Augsburg-Mühlhausen

3.

Bayreuth-Bindlacher Berg

4.

Coburg-Brandebsteinsebene

5.

Eggenfelden/Niederbayern

6.

Erding

7.

Fürstenfeldbruck

8.

Hassfurth-Mainwiesen

9.

Herzogenaurach

10.

Hof-Plauen

11.

Ingolstadt

12.

Kempten-Durach

13.

Landsberg/Lech

14.

Landshut-Ellermühle

15.

Lechfeld

16.

Leipheim

17.

Memmingen

18.

München ”Franz Joseph Strauß”

19.

Neuburg

20.

Nürnberg

21.

Oberpfaffenhofen (fabriksflygplats tillhörande Dornier-Werke Gmbh)

22.

Passau-Vilshofen

23.

Roth

24.

Rothenburg o.d. Tauber

25.

Straubing-Wallmühle

26.

Weiden/Opf.

27.

Würzburg am Schenkenturm

ESTLAND

ESTLAND–LETTLAND

Landgränser

Gränsövergångsställe

Plats där gränskontroller genomförs

Holdre

Holdre–lettiska gränsen, huvudväg

Ikla

Huvudväg Tallinn–Pärnu–Ikla

Jäärja

Huvudväg Kilingi–Nõmme–Kiisa

Lilli

Huvudväg Karksi–Nuia–Lilli

Murati

Huvudväg Riga–Pihkva

Mõisaküla

Mõisaküla-vägen

Valga-1

Huvudväg Valga–Uulu

Valga-2

Valga stad

Valga-3

Valga stad

Vana-Ikla

Huvudväg Rannametsa–Ikla

Vastse-Roosa

Huvudväg Mõniste–Ape

ESTLAND–RYSSLAND

Landgränser

Gränsövergångsställe

Plats där gränskontroller genomförs

Koidula

Huvudväg Karisilla–Petseri

Luhamaa

Huvudväg Riga–Pihkva

Narva-1

Huvudväg Tallin–Narva

Narva järnvägsgränsövergång

Narva järnvägsstation

Orava järnvägsgränsövergång

Orava järnvägsstation

Narva-2 (3)

Narva stad (3)

Saatse (3)

Huvudväg Saatse–Petseri (3)

Sjögränser

Gränsövergångsställe

Plats där gränskontroller genomförs

Dirhami

Dirhami hamn

Haapsalu

Haapsalu hamn

Heltermaa

Heltermaa

Kuivastu

Kuivastu hamn

Kunda

Kunda hamn

Lehtma

Lehtma hamn

Lohusalu

Lohusalu hamn

Loksa

Loksa hamn

Kuressaare-1

Kuressaare hamn

Miiduranna

Miiduranna hamn

Muuga

Muuga hamn

Mõntu

Mõntu hamn

Narva-Jõesuu

Narva-Jõesuu hamn

Nasva

Nasva hamn

Paldiski-1

Paldiski norra hamn

Paldiski-2

Paldiski södra hamn

Praaga

Praaga, Vara kommun

Pärnu-2

Pärnu hamn

Pärnu-3

Pärnu yachthamn

Rohuküla

Rohuküla hamn

Roomassaare

Roomassaare hamn

Ruhnu

Ringsu hamn

Saaremaa sadama

Saaremaa hamn

Sillamäe sadama

Sillamäe hamn

Sõru

Sõru hamn

Tallinna-2

Meeruse hamn

Tallinna-3

Bekkeri hamn

Tallinna-4

Vene-Balti hamn

Tallinna-5

Paljassaare hamn

Tallinna-6

Hundipea hamn

Tallinna-7

Miinisadam

Tallinna-8

Peetri hamn

Tallinna-9

Lennusadam

Tallinna-10

Patareisadam

Tallinna-11

Vanasadam

Tallinna-12

Pirita hamn

Veere

Veere hamn

Vergi

Vergi hamn

Virtsu

Virtsu hamn

Flygplatser

Gränsövergångsställe

Plats där gränskontroller genomförs

Kuressaare-2

Kuressaare flygplats

Kärdla

Kärdla flygplats

Pärnu-1

Pärnu flygplats

Tallinna-1

Tallinns flygplats

Tallinna-13

Linnahall helikopterterminal

Tartu-1

Tartu flygplats

Ämari

Ämari flygplats

GREKLAND

Εναερiα συνορα (4)

Flygplatser (luftgränser)

1.

Αθηνα

Aten

2.

Ηρακλεiο

Heraklion

3.

Θεσσαλονiκη

Thessaloniki

4.

Ροδοσ

Rhodos

5.

Κερκυρα

Kerkira (Korfu)

6.

Αντiμαχεiα κω

Antimachia (Kos)

7.

Χανiα

Chania

8.

Πυθαγορεiο σαμου

Pithagorio (Samos)

9.

Μυτiληνη

Mitilini

10.

Iωαννiνα

Ioannina

11.

Αραξοσ

Araxos

12.

Σητεiα

Sitia

13.

Χiοσ

Chios

14.

Αργοστολi

Argostoli

15.

Καλαματα

Kalamata

16.

Καβαλα

Kavala

17.

Ακτiο Βονiτσασ

Aktio Vonitsas

18.

Μηλοσ

Milos

19.

Ζακυνθοσ

Zakinthos

20.

Θηρα

Thira

21.

Σκiαθοσ

Skiathos

22.

Καρπαθοσ

Karpathos

23.

Μυκονοσ

Mykonos

24.

Αλεξανδρουπολη

Alexandroupoli

25.

Ελευσiνα

Elefsina

26.

Ανδραβiδα

Andravida

27.

Ατσiκη Λημνου

Atsiki (Limnos)

28

Νεα Αγχιαλοσ

Νεα Aghialos

29.

Καστοριa

Kastoria


Θαλασσiα συνορα

Hamnar (sjögränser)

1.

Γυθεiο

Githio

2.

Συροσ

Siros

3.

Ηγουμενiτσα

Igoymenitsa

4.

Στυλiδα

Stilida

5.

Αγiοσ Νiκολαοσ

Agios Nikolaos

6.

Ρεθυμνο

Rethimno

7.

Λευκαδα

Lefkada

8.

Σαμοσ

Samos

9.

Βολοσ

Volos

10.

Κωσ

Kos

11.

Δαφnη Αγiου Ορουσ

Dafni, Agiou Oros (Athos)

12.

Iβηρα Αγiο Ορουσ

Ivira, Agiou Oros (Athos)

13.

Γερακiνη

Gerakini

14.

Γλυφαδα

Glifada

15.

Πρεβεζα

Preveza

16.

Πατρα

Patra

17.

Κερκυρα

Kerkira

18.

Σητεiα

Sitia

19.

Χiοσ

Chios

20.

Αργοστολi

Argostoli

21.

Θεσσαλονiκη

Thessaloniki

22.

Κορiνθοσ

Korint

23.

Καλαματα

Kalamata

24.

Καβαλα

Kavala

25.

Θακη

Ithaki (Ithaka)

26.

Πυλοσ

Pilos

27.

Πυθαγορεiο Σαμου

Pithagorio (Samos)

28.

Λαυρiο

Lavrio

29.

Ηρακλεiο

Heraklio

30.

Σαμη Κεφαλληνiασ

Sami (Kefalinia)

31.

Πεiραiασ

Pireus

32.

Μηλοσ

Milos

33.

ΚΑτακωλο

Katakolo

34.

ΣΟυδα Χανiων

Souda-Chania

35.

Iτεα

Itea

36.

Ελευσiνα

Elefsina

37.

Μυκονοσ

Mykonos

38.

Ναυπλiο

Nauplion

39.

Χαλκiδα

Chalkida

40.

Ροδοσ

Rhodos

41.

Ζακυνθοσ

Zakinthos

42.

Θηρα

Thira

43.

Καλοi Λiμενεσ Ηρακλεiου

Kali-Limenes-Herakliou

44.

Μυρiνα Λημνου

Myrina (Limnos)

45.

Παξοi

Paxi

46.

Σκiαθοσ

Skiathos

47.

Αλεξανδρουπολη

Alexandroupoli

48.

Αiγiο

Aighio

49.

Πατμοσ

Patmos

50.

Συμη

Simi

51.

Μυτiληνη

Mitilini

52.

Χανiα

Chania

53.

Αστακοσ

Astakos


Χερσαiα συνορα

Landgränser

χερσαiα συνορα με την Αλβανiα

med Albanien

1.

Κακαβiα

1.

Kakavia

2.

Κρυσταλλοπηγη

2.

Kristalopigi

3.

Σαγιαδα

3.

Sagiada

4.

Μερτζανη

4.

Mertzani

χερσαiα συνορα FYROM

med f.d. jugoslaviska republiken Makedonien

1.

Νiκη

1.

Niki

2.

Εiδομεnη (σiδηροδρομiκο)

2.

Idomeni (järnväg)

3.

Ευζωνοi

3.

Evzoni

4.

Δοiρανη

4.

Doirani

χερσαiα συνορα με τη Βουλγαρiα

med Bulgarien

1.

Προμαχωνασ

1.

Promachonas

2.

Προμαχωνασ (σiδηροδρομiκο)

2.

Promachonas (järnväg)

3.

Δiκαiα (σiδηροδρομiκο)

3.

Dikea, Evros (järnväg)

4.

Ορμενiο

4.

Ormenio, Evros

5.

Εξοχη

5.

Εhoxi

χερσαiα συνορα με την Τουρκiα

med Turkiet

1.

Καστανiεσ Εβρου

1.

Kastanies

2.

Πυθiου (σiδηροδρομiκο)

2.

Pithio (järnväg)

3.

Κηποi Εβρου

3.

Kipi

SPANIEN

Flygplatser

1.

Madrid-Barajas

2.

Barcelona

3.

Gran Canaria

4.

Palma de Mallorca

5.

Alicante

6.

Ibiza

7.

Málaga

8.

Sevilla

9.

Teneriffa Södra

10.

Teneriffa Norra

11.

Valencia

12.

Almería

13.

Asturias

14.

Bilbao

15.

Fuerteventura

16.

Gerona

17.

Granada

18.

Lanzarote

19.

La Palma

20.

Menorca

21.

Santander

22.

Santiago

23.

Vitoria

24.

Zaragoza

25.

Pamplona

26.

Jerez de la Frontera

27.

Valladolid

28.

Reus

29.

Vigo

30.

La Coruña

31.

Murcia

Sjögränser

1.

Algeciras (Cádiz)

2.

Alicante

3.

Almería

4.

Arrecife (Lanzarote)

5.

Avilés (Asturien)

6.

Barcelona

7.

Bilbao

8.

Cádiz

9.

Cartagena (Murcia)

10.

Castellón

11.

Ceuta

12.

Ferrol (La Coruña)

13.

Gijón

14.

Huelva

15.

Ibiza

16.

La Coruña

17.

La Línea de la Concepción

18.

La Luz (Las Palmas)

19.

Mahón

20.

Málaga

21.

Melilla

22.

Motril (Granada)

23.

Palma de Mallorca

24.

Sagunto (Valencia)

25.

San Sebastián

26.

Santa Cruz de Tenerife

27.

Santander

28.

Sevilla

29.

Tarifa

30.

Tarragona

31.

Valencia

32.

Vigo

Landgränser

1.

Ceuta

2.

Melilla

3.

La Seo de Urgel

4.

La Línea de la Concepción (5)

FRANKRIKE

Flygplatser

1.

Abbeville

2.

Agen-la Garenne

3.

Ajaccio-Campo dell'Oro

4.

Albi-le Séquestre

5.

Amiens-Glisy

6.

Angers-Marcé

7.

Angoulême-Brie-Champniers

8.

Annecy-Methet

9.

Annemasse

10.

Auxerre-Branches

11.

Avignon-Caumont

12.

Basel-Mulhouse

13.

Bastia-Poretta

14.

Beauvais-Tillé

15.

Bergerac-Roumanière

16.

Besançon-la Vèze

17.

Béziers-Vias

18.

Biarritz-Bayonne-Anglet

19.

Bordeaux-Mérignac

20.

Bourges

21.

Brest-Guipavas

22.

Caen-Carpiquet

23.

Cahors-Lalbenque

24.

Calais-Dunkerque

25.

Calvi-Sainte-Catherine

26.

Cannes-Mandelieu

27.

Carcassonne-Salvaza

28.

Castres-Mazamet

29.

Châlons-Vatry

30.

Chambéry-Aix-les-Bains

31.

Charleville-Mézières

32.

Châteauroux-Déols

33.

Cherbourg-Mauperthus

34.

Clermont-Ferrand-Aulnat

35.

Colmar-Houssen

36.

Courchevel

37.

Deauville-Saint-Gatien

38.

Dieppe-Saint-Aubin

39.

Dijon-Longvic

40.

Dinard-Pleurtuit

41.

Dôle-Tavaux

42.

Epinal-Mirecourt

43.

Figari-Sud Corse

44.

Cap-Tallard

45.

Genève-Cointrin

46.

Granville

47.

Grenoble-Saint-Geoirs

48.

Hyères-le Palivestre

49.

Issy-les-Moulineaux

50.

La Môle

51.

Lannion

52.

La Rochelle-Laleu

53.

Laval-Entrammes

54.

Le Castelet

55.

Le Havre-Octeville

56.

Le Mans-Arnage

57.

Le Touquet-Paris-Plage

58.

Lille-Lesquin

59.

Limoges-Bellegarde

60.

Lognes-Emerainville

61.

Lorient-Lann-Bihoué

62.

Lyon-Bron

63.

Lyon-Saint-Exupéry

64.

Marseille-Provence

65.

Meaux-Esbly

66.

Megève

67.

Metz-Nancy-Lorraine

68.

Monaco-Héliport

69.

Montbéliard-Courcelles

70.

Montpellier-Fréjorgues

71.

Morlaix-Ploujean

72.

Nancy-Essey

73.

Nantes-Atlantique

74.

Nevers-Fourchambault

75.

Nice-Côte d'Azur

76.

Nîmes-Garons

77.

Orléans-Bricy

78.

Orléans-Saint-Denis-de-l'Hôtel

79.

Paris-Charles de Gaulle

80.

Paris-le Bourget

81.

Paris-Orly

82.

Pau-Pyrénées

83.

Périgueux-Bassillac

84.

Perpignan-Rivesaltes

85.

Poitiers-Biard

86.

Pontarlier

87.

Pontoise-Cormeilles-en-Vexin

88.

Quimper-Pluguffan

89.

Reims-Champagne

90.

Rennes Saint-Jacques

91.

Roanne-Renaison

92.

Rodez-Marcillac

93.

Rouen-Vallée de Seine

94.

Saint-Brieuc-Armor

95.

Saint-Etienne-Bouthéon

96.

Saint-Nazaire-Montoir

97.

Saint-Yan

98.

Strasbourg-Entzheim

99.

Tarbes-Ossun-Lourdes

100.

Toulouse-Blagnac

101.

Tours-Saint-Symphorien

102.

Toussus-le-Noble

103.

Troyes-Barberey

104.

Valence-Chabeuil

105.

Valenciennes-Denain

106.

Vannes-Meucon

107.

Vesoul-Frotey

108.

Vichy-Charmeil

Sjögränser

1.

Agde

2.

Ajaccio

3.

Anglet

4.

Arcachon

5.

Bastia

6.

Bayonne

7.

Beaulieu-sur-Mer

8.

Biarritz

9.

Bonifacio

10.

Bordeaux

11.

Boulogne

12.

Brest

13.

Caen-Ouistreham

14.

Calais

15.

Calvi

16.

Camaret

17.

Cann