ISSN 1725-2504

Europeiska unionens

officiella tidning

C 172

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

49 årgången
25 juli 2006


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

I   Meddelanden

 

Rådet

2006/C 172/1

Rådets slutsatser om en europeisk indikator för språkkunskaper

1

 

Kommissionen

2006/C 172/2

Eurons växelkurs

4

2006/C 172/3

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.4283 – Fogeca/Mapfre/JV) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande ( 1 )

5

2006/C 172/4

Uppmaning att inkomma med synpunkter på utkast till kommissionens förordning

6

2006/C 172/5

Uppgifter från medlemsstaterna om statligt stöd som beviljats enligt kommissionens förordning (EG) nr 70/2001 av den 12 januari 2001 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag ( 1 )

8

2006/C 172/6

Tillkännagivande om den utjämningstull som tillämpas på import till gemenskapen av sänglinne av bomull med ursprung i Indien: ändring av namnet på ett företag som omfattas av en individuell utjämningstullsats

21

2006/C 172/7

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.4289 – Crédit Agricole/Emporiki) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande ( 1 )

22

2006/C 172/8

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.4324 – Blackstone/Travelport) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande ( 1 )

23

 

III   Upplysningar

 

Kommissionen

2006/C 172/9

Ansökningsomgång för indirekta åtgärder inom ramen för det fleråriga gemenskapsprogrammet för att göra digitalt innehåll i Europa mer tillgängligt, användbart och exploaterbart (Programmet eContentplus) ( 1 )

24

2006/C 172/0

Förslagsinfordran – Det harmoniserade gemensamma EU-programmet för konjunkturundersökningar

26

2006/C 172/1

Förslagsinfordran – Det harmoniserade gemensamma EU-programmet för konjunkturundersökningar

34

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

 


I Meddelanden

Rådet

25.7.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 172/1


Rådets slutsatser om en europeisk indikator för språkkunskaper

(2006/C 172/01)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD

som beaktar

det strategiska mål för Europeiska unionen som fastställdes av Europeiska rådet i Lissabon den 23–24 mars 2000 och bekräftades av Europeiska rådet i Stockholm den 23–24 mars 2001, nämligen ”att bli världens mest konkurrenskraftiga och dynamiska kunskapsbaserade ekonomi, med möjlighet till hållbar ekonomisk tillväxt med fler och bättre arbetstillfällen och en högre grad av social sammanhållning”,

mandatet från Europeiska rådet i Lissabon till rådet (utbildning) att ”allmänt dryfta konkreta framtida mål för utbildningssystemen med fokusering på gemensamma intressen och prioriteringar och respekt för den nationella mångfalden ... (1),

rådets resolution av den 14 februari 2002 om främjande av språklig mångfald och språkinlärning (2), där det bland annat understryks att

språkkunskaper är en av de basfärdigheter som varje medborgare behöver tillägna sig för att effektivt kunna delta i det europeiska kunskapssamhället och underlättar på så sätt både integrationen i samhället och den sociala sammanhållningen”, och att

alla europeiska språk har samma värde och dignitet i kulturellt hänseende, och utgör en integrerad del av den europeiska kulturen och civilisationen”,

och där medlemsstaterna uppmanas att ”upprätta system för validering av språklig kompetens på grundval av den av Europarådet framtagna gemensamma europeiska referensramen för språk”,

slutsatserna från Europeiska rådet i Barcelona av den 15–16 mars 2002 (3), där man

välkomnade det detaljerade arbetsprogrammet för uppföljningen av målen för utbildningssystemen (4),

uppmanade till ytterligare åtgärder för att förbättra grundläggande kompetens i synnerhet genom undervisning i minst två främmande språk från mycket tidig ålder, och

uppmanade till upprättande av en indikator för språklig kompetens år 2003,

rådets slutsatser om nya indikatorer på utbildningsområdet från maj 2005 (5),

meddelandet från kommissionen till Europaparlamentet och rådet med titeln ”Europeisk indikator för språkkunskaper (6),

utkastet till rekommendation från Europaparlamentet och rådet om nyckelkompetenser för livslångt lärande (7), där kommunikation på främmande språk anges som en nyckelkompetens,

meddelandet från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén med titeln ”En ny ramstrategi för flerspråkighet (8),

BEKRÄFTAR att

kunskaper i främmande språk både bidrar till att främja ömsesidig förståelse mellan folken och är en förutsättning för en rörlig arbetskraft samt bidrar till konkurrenskraften i Europeiska unionens ekonomi,

periodisk övervakning av resultat och framsteg genom indikatorer och referensvärden är en väsentlig del av Lissabonprocessen som gör det möjligt att fastställa god praxis i syfte att tillhandahålla strategisk vägledning och styrning för åtgärder både på kort och på lång sikt inom arbetsprogrammet ”Utbildning 2010”,

INSER att

det behövs åtgärder för att avhjälpa den nuvarande avsaknaden av tillförlitliga jämförande uppgifter om resultatet av undervisningen i och inlärningen av främmande språk,

dessa åtgärder måste grundas på insamling av uppgifter genom objektiva språkfärdighetstest som skall utarbetas och genomföras så att de garanterar uppgifternas tillförlitlighet, exakthet och giltighet,

dessa uppgifter kan bidra till att fastställa och utbyta bästa metoder i språkundervisningspolitik och språkutlärningsmetoder genom ökat utbyte av information och erfarenhet,

medlemsstaterna behöver en tydligare uppfattning om de praktiska och finansiella arrangemang varje medlemsstat måste vidta för att genomföra den europeiska indikatorn för språkkunskaper,

BETONAR att

utarbetandet av indikatorn fullt ut bör respektera medlemsstaternas ansvar för att organisera sina utbildningssystem och inte bör medföra onödiga administrativa eller finansiella bördor för den organisation och de institutioner som berörs,

metoden för insamling av uppgifter bör ta hänsyn till det tidigare arbetet på området på såväl internationell som unions- och medlemsstatsnivå samt planeras och genomföras på ett kostnadseffektivt sätt,

den europeiska indikatorn för språkkunskaper bör införas så snart som möjligt, i enlighet med följande uppdragsbeskrivning:

Uppgifter om kunskaperna i det första och det andra främmande språket bör samlas in

genom en gemensam serie test som används på ett representativt stickprov av målpopulationen i varje medlemsstat,

från ett representativt stickprov av elever i inom skol- och yrkesutbildning i slutskedet av ISCED-nivå 2,

när undervisningen i det andra främmande språket inte inleds förrän i slutet av ISCED 2 får medlemsstaterna vid den första omgången i insamlingen av uppgifter besluta att samla in uppgifter för det andra främmande språket rörande elever i ISCED-nivå 3,

för de språk för vilka det existerar ett lämpligt representativt urval av inlärare i en viss medlemsstat.

Testresultaten bör beräknas enligt skalorna i den gemensamma europeiska referensramen för språk (9).

Eftersom respekten för den språkliga mångfalden utgör ett grundläggande värde i Europeiska unionen bör indikatorn baseras på uppgifter om kunskaper i alla de av Europeiska unionens officiella språk som lärs ut som i främmande språk i unionen, men av praktiska skäl är det tillrådligt att vid den första omgången i insamlingen av uppgifter dela ut test på de av Europeiska unionens språk som undervisas mest i medlemsstaterna, då de erbjuder ett tillräckligt stort urval testpersoner.

Medlemsstaterna skall själva bestämma vilka av dessa officiella språk som skall omfattas av test.

Indikatorn bör bedöma de fyra aktiva och passiva språkliga färdigheterna, men av praktiska skäl är det tillrådligt att vid första insamlingsomgången använda test för de tre färdigheter som är lättast att bedöma (dvs. hörförståelse, läsförståelse och skriftlig färdighet).

Kommissionen bör ställa testmetodiken till förfogande för de medlemsstater som vill använda den för att själva utarbeta test i andra språk.

Lämplig bakgrundsinformation som underlättar bedömningen av bakomliggande faktorer bör också samlas in.

UPPMANAR kommissionen att

vid första lägliga tillfälle inrätta en rådgivande kommitté (”den rådgivande gruppen för en europeisk indikator för språkkunskaper”), sammansatt av en företrädare för varje medlemsstat och en företrädare för Europarådet, vars mandat skall vara att ge kommissionen råd i tekniska frågor, t.ex.

specifikationerna vid anbudsförfarandet för utarbetande av testinstrument,

bedömningen av avtalspartens arbete,

lämpliga arrangemang, standarder och tekniska protokoll för insamling av uppgifter i medlemsstaterna, med beaktande av behovet att förhindra onödiga administrativa eller finansiella bördor för medlemsstaterna,

i syfte att bistå medlemsstaterna med att definiera de organisatoriska och resursmässiga konsekvenserna, ge denna grupp det inledande uppdraget att ta fram en tidsplan för arbetet och en mer detaljerad beskrivning av testens uppbyggnad och hur de skall hanteras, bland annat

stickprovsstorleken,

den bästa testmetoden, och

de bästa arrangemangen för att genomföra testen, varvid möjligheten till e-test skall beaktas,

minsta stickprovsstorlek som bör avgöra om testet för ett visst språk skall göras tillgängligt för medlemsstaterna,

senast vid utgången av 2006 skriftligen rapportera till kommissionen om hur arbetet framskrider och i förekommande fall om eventuella kvarstående frågor,

UPPMANAR medlemsstaterna att

vidta alla nödvändiga åtgärder för att gå vidare med inrättandet av den europeiska indikatorn för språkkunskaper.


(1)  Dok. SN 100/1/00 REV 1, punkt 27.

(2)  EGT C 50, 23.2.2002, s. 1.

(3)  SN 100/1/02 REV 1.

(4)  Antaget av rådet (utbildning) den 14 februari 2002 (EGT C 142, 14.6.2002, s. 1).

(5)  EUT C 141, 10.6.2005, s. 7.

(6)  Dok. 11704/05 - KOM(2005) 356 slutlig.

(7)  Dok. 13425/05 – KOM(2005) 548 slutlig.

(8)  Dok. 14908/05 – KOM(2005) 596 slutlig.

(9)  ”Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment”, utarbetad av Europarådet.


Kommissionen

25.7.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 172/4


Eurons växelkurs (1)

24 juli 2006

(2006/C 172/02)

1 euro=

 

Valuta

Kurs

USD

US-dollar

1,2633

JPY

japansk yen

147,32

DKK

dansk krona

7,4604

GBP

pund sterling

0,68160

SEK

svensk krona

9,2595

CHF

schweizisk franc

1,5746

ISK

isländsk krona

93,48

NOK

norsk krona

7,9540

BGN

bulgarisk lev

1,9558

CYP

cypriotiskt pund

0,5750

CZK

tjeckisk koruna

28,435

EEK

estnisk krona

15,6466

HUF

ungersk forint

276,06

LTL

litauisk litas

3,4528

LVL

lettisk lats

0,6960

MTL

maltesisk lira

0,4293

PLN

polsk zloty

3,9433

RON

rumänsk leu

3,5640

SIT

slovensk tolar

239,65

SKK

slovakisk koruna

38,385

TRY

turkisk lira

1,9600

AUD

australisk dollar

1,6773

CAD

kanadensisk dollar

1,4405

HKD

Hongkongdollar

9,8256

NZD

nyzeeländsk dollar

2,0321

SGD

singaporiansk dollar

2,0025

KRW

sydkoreansk won

1 202,41

ZAR

sydafrikansk rand

8,9041

CNY

kinesisk yuan renminbi

10,0868

HRK

kroatisk kuna

7,2540

IDR

indonesisk rupiah

11 603,41

MYR

malaysisk ringgit

4,667

PHP

filippinsk peso

65,875

RUB

rysk rubel

34,0175

THB

thailändsk baht

48,030


(1)  

Källa: Referensväxelkurs offentliggjord av Europeiska centralbanken.


25.7.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 172/5


Förhandsanmälan av en koncentration

(Ärende COMP/M.4283 – Fogeca/Mapfre/JV)

Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande

(2006/C 172/03)

(Text av betydelse för EES)

1.

Kommissionen mottog den 13 juli 2006 en anmälan om en föreslagen koncentration enligt artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1), genom vilken företagen Fogeca Multiauto S.A. (”Fogeca”, Portugal) och Mapfre Mutualidad de Seguros (”Mapfre”, Spanien) på det sätt som avses i artikel 3.1 b i rådets förordning förvärvar gemensam kontroll över ett samriskföretag (”JV”, Spanien) genom förvärv av aktier i ett nyskapat företag som utgör ett gemensamt företag.

2.

De berörda företagen bedriver följande affärsverksamhet:

Fogeca: Fordonsmontering, tillverkning av bildelar, detaljhandelförsäljning av bilar och reservdelar.

Mapfre: Försäkringar, finansiella tjänster.

JV: Bilåterförsäljning och kundservice, fordonsförsäkringar, fastighetsförvalning, i Spanien.

3.

Kommissionen har vid en preliminär granskning kommit fram till att den anmälda koncentrationen kan omfattas av förordning (EG) nr 139/2004, dock med det förbehållet att ett slutligt beslut i denna fråga fattas senare. Det bör noteras att detta ärende kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande, i enlighet med kommissionens tillkännagivande om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004 (2).

4.

Kommissionen uppmanar berörda tredje parter att till den lämna eventuella synpunkter på den föreslagna koncentrationen.

Synpunkterna skall ha kommit in till kommissionen senast tio dagar efter detta offentliggörande. Synpunkterna kan sändas till kommissionen per fax ((32-2) 296 43 01 eller 296 72 44) eller per post, med angivande av referens COMP/M.4283 – Fogeca/Mapfre/JV, till

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för konkurrens

Registreringsenheten för företagskoncentrationer

J-70

B-1049 Bryssel


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1.

(2)  EUT C 56, 5.3.2005, s. 32.


25.7.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 172/6


Uppmaning att inkomma med synpunkter på utkast till kommissionens förordning

(2006/C 172/04)

Berörda parter kan inkomma med sina synpunkter inom en månad från dagen för offentliggörandet av utkastet till förordning. Synpunkterna skall sändas till följande adress:

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för konkurrens

Samråd (HT 364)

Registreringsenheten för statligt stöd

B-1049 Bryssel

Fax (32-2) 296 12 42

e-postadress: stateaidgreffe@ec.europa.eu

Utkast till kommissionens förordning (EG) nr …/..

av den …

om ändring av förordningarna (EG) nr 2204/2002, (EG) nr 70/2001 och (EG) nr 68/2001 vad avser tillämpningsperioden

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av [rådets förordning (EG) nr 994/98 av den 7 maj 1998 om tillämpningen av artiklarna 92 och 93 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen på vissa slag av övergripande statligt stöd (1),

särskilt punkterna a) i), ii), iv) och b) i artikel 1.1,

efter att ha offentliggjort ett utkast till denna förordning (2),

efter att ha hört rådgivande kommittén för statligt stöd, och

av följande skäl:

(1)

[Kommissionens förordning (EG) nr 2204/2002 av den 12 december 2002 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt sysselsättningsstöd (3), kommissionens förordning (EG) nr 70/2001 av den 12 januari 2001 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag (4) och kommissionens förordning (EG) nr 68/2001 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på stöd till utbildning (5) upphör att gälla den 31 december 2006. I sin handlingsplan för statligt stöd (6) föreslog kommissionen att dessa förordningar samlas i en enda förordning om gruppundantag och att andra områden som anges i artiklarna 1 och 2 i förordning (EG) nr 994/98 eventuellt tas med.

(2)

Innehållet i den framtida förordningen om gruppundantag beror särskilt på resultaten av de offentliga samråd som inleddes med handlingsplanen för statligt stöd och med kommissionens samrådsdokument om statligt stöd och innovation (7). Det krävs också diskussioner med företrädare för medlemsstaterna för att definiera vilka typer av stöd som kan anses vara förenliga med fördraget. För att kunna fortsätta pågående samråd och analysera resultaten av dessa bör förordningarna (EG) nr 2204/2002, (EG) nr 70/2001 och (EG) nr 68/2001 fortsätta att gälla till utgången av 2007.

(3)

Förordningarna (EG) nr 2204/2002, (EG) nr 68/2001 och (EG) nr 70/2001 bör därför ändras.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från rådgivande kommittén för statligt stöd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE

Artikel 1

I artikel 8.1 i förordning (EG) nr 68/2001 skall den andra meningen ersättas med följande:

”Den skall gälla till och med den 31 december 2007.”

Artikel 2

I artikel 10.1 i förordning (EG) nr 70/2001 skall den andra meningen ersättas med följande:

”Den skall gälla till och med den 31 december 2007.”

Artikel 3

I artikel 11.1 i förordning (EG) nr 2204/2002 skall den andra meningen ersättas med följande:

”Den skall gälla till och med den 31 december 2007.”

Artikel 4

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den …

På kommissionens vägnar

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 142, 14.5.1998, s. 1.

(2)  EUT

(3)  EGT L 337, 13.12.2002, s. 3.

(4)  EGT L 10, 13.1.2001, s. 33. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 364/2004 (EUT L 63, 28.2.2004, s. 22).

(5)  EGT L 10, 13.1.2001, s. 20. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 363/2004 (EUT L 63, 28.2.2004, s. 20).

(6)  KOM(2005)0107 slutlig.

(7)  KOM(2005)0436 slutlig.


25.7.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 172/8


Uppgifter från medlemsstaterna om statligt stöd som beviljats enligt kommissionens förordning (EG) nr 70/2001 av den 12 januari 2001 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag

(2006/C 172/05)

(Text av betydelse för EES)

Stöd nummer

XS 54/04

Medlemsstat

Italien

Region

Emilia-Romagna

Namnet på stödordningen eller namnet på det företag som tar emot det enskilda stödet

Utveckling av industrilaboratorier

Rättslig grund

Delibera di Giunta n. 2824 del 30 dicembre 2003 — Bando per l'attuazione della misura 1, Azione A del programma Regionale della Ricerca Industriale, l'Innovazione e il Trasferimento tecnologico (PRRIITT) «Sviluppo di laboratori industriali»

Stödordningens beräknade utgifter per år eller totalt belopp som beviljats företaget som enskilt stöd

Stödordning

Årligt totalbelopp

3 milj. EUR

Garanterade lån

 

Enskilt stöd

Totalt stödbelopp

 

Garanterade lån

 

Högsta tillåtna stödnivå

Överensstämmer med artikel 4.2-4.6 och artikel 5 i förordningen

Ja

 

Datum för genomförande

Fr.o.m. den 20 januari 2004

Stödordningens eller det enskilda stödets varaktighet

T.o.m. den 31 december 2005

Stödets syfte

Stöd till små och medelstora företag

Ja

 

Sektor(er) av ekonomin som berörs

Alla sektorer som är berättigade till stöd till små och medelstora företag

Ja

Den beviljande myndighetens namn och adress

Namn:

Regione Emilia – Romagna

Adress:

Via Aldo Moro 52

I-40127 Bologna

Beviljande av stora enskilda stöd

I överensstämmelse med artikel 6 i förordningen

 

Nej


Stöd nummer

XS 68/05

Medlemsstat

Lettland

Region

Lettland

Namnet på stödordningen eller namnet på det företag som tar emot det enskilda stödet

Lån till små och medelstora företag som genomgår snabb tillväxt

Rättslig grund [på ursprungsspråket]

Hipotēku bankas attīstības koncepcija 1999.—2005. gadam

MVK attīstības programmas 2004.—2006. gadam

Stödordningens beräknade utgifter per år eller totalt belopp som beviljats företaget som enskilt stöd

Stödordning

Totalbelopp

20 milj. LVL (28,457 milj. EUR)

Årligt totalbelopp – genomsnittligt belopp för lån som beviljats på ett år

3 milj. LVL (4,268 milj. EUR)

Garanterade lån

 

Enskilt stöd

Totalt stödbelopp

 

Garanterade lån

 

Högsta tillåtna stödnivå

Överensstämmer med artikel 4.2-4.6 och artikel 5 i förordningen

Ja

Högst 15 %

 

Datum för genomförande

Den 1 juli 2005

Stödordningens eller det enskilda stödets varaktighet

T.o.m. den 31 december 2019

Om bestämmelserna för stödprogrammet inte längre överensstämmer med de regler som gäller för kontroll av stöd för affärsverksamhet, kommer bestämmelserna för beviljande av stöd inom ramen för stödprogrammet att ses över enligt artikel 88.1 i EG-fördraget.

Stödets syfte

Stöd till små och medelstora företag

Ja

 

Sektor(er) av ekonomin som berörs

Alla sektorer som är berättigade till stöd till små och medelstora företag

Ja

förutom:

 

tillverkning, bearbetning och frisläppande för konsumtion av de produkter som anges i bilaga I till EG-fördraget.

X

finansiell förmedling och försäkring

X

speltjänster

X

tillverkning och tillhandahållande av vapen och handel med vapen

X

tillverkning av tobak och specialiserad handel med tobak

X

kolbrytning

X

Den beviljande myndighetens namn och adress

Namn:

Statliga aktiebolaget ”Latvijas Hipotēku un zemes banka”

Adress:

Doma laukumā 4

LV-Rīgā, LV-1977

Beviljande av stora enskilda stöd

I överensstämmelse med artikel 6 i förordningen

Ja

 


Stöd nummer

XS 69/05

Medlemsstat

Lettland

Region

Lettland

Namnet på stödordningen eller namnet på det företag som tar emot det enskilda stödet

Lån (inklusive mikrokredit) för nyföretagande.

Rättslig grund [på ursprungsspråket]

Vienotais programmdokuments

Hipotēku bankas attīstības koncepcija 1999.—2005. gadam

MVK attīstības programmas 2004.—2006. gadam

Stödordningens beräknade utgifter per år eller totalt belopp som beviljats företaget som enskilt stöd

Stödordning

Totalbelopp

10,665 milj. LVL (15,175 milj. EUR  (2))

varav:

 

år 2005: 5,333 milj. LVL (7,5888 milj. EUR)

 

och år 2007: 5,332 milj. LVL (7,586 milj. EUR)

Ytterligare resurser som säkerställs genom medel från en statlig garanti

10,665 milj. LVL (15,175 milj. EUR)

Årligt totalbelopp – genomsnittligt belopp för lån som beviljats på ett år

3 milj. LVL (4,268 milj. EUR)

Garanterade lån

 

Enskilt stöd

Totalt stödbelopp

 

Garanterade lån

 

Högsta tillåtna stödnivå

Överensstämmer med artikel 4.2-4.6 och artikel 5 i förordningen

Ja

Högst 15 %

 

Datum för genomförande

Den 1 juli 2005

Stödordningens eller det enskilda stödets varaktighet

T.o.m. den 31 december 2019

Om bestämmelserna för stödprogrammet inte längre överensstämmer med de regler som gäller för kontroll av stöd för affärsverksamhet, kommer bestämmelserna för beviljande av stöd inom ramen för stödprogrammet att ses över enligt artikel 88.1 i EG-fördraget.

Stödets syfte

Stöd till små och medelstora företag

Ja

 

Sektor(er) av ekonomin som berörs

Alla sektorer som är berättigade till stöd till små och medelstora företag

Ja

Förutom:

 

tillverkning, bearbetning och frisläppande för konsumtion av de produkter som anges i bilaga I till EG-fördraget.

X

finansiell förmedling och försäkring

X

speltjänster

X

tillverkning och tillhandahållande av vapen och handel med vapen

X

tillverkning av tobak och specialiserad handel med tobak

X

kolbrytning

X

Den beviljande myndighetens namn och adress

Namn:

Statliga aktiebolaget ”Latvijas Hipotēku un zemes banka”

Adress:

Doma laukumā 4

LV-Rīgā, LV-1977

Beviljande av stora enskilda stöd

I överensstämmelse med artikel 6 i förordningen

Ja

 


Stöd nummer

XS 89/05

Medlemsstat

Italien

Region

Namnet på stödordningen eller namnet på det företag som tar emot det enskilda stödet

En EURpeisk dimension för små företag och koncentrationsstöd

Rättslig grund

Articolo 9 della legge 14 maggio 2005, n. 80 di conversione del Decreto Legge 14 marzo 2005, N. 35 — «Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano d'azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali»

Stödordningens beräknade utgifter per år eller totalt belopp som beviljats företaget som enskilt stöd

Stödordning

Årligt totalbelopp

34 milj.EUR 2005,

110 milj. EUR 2006,

57 milj. EUR 2007.

Garanterade lån

 

Enskilt stöd

Totalt stödbelopp

 

Garanterade lån

 

Högsta tillåtna stödnivå

Överensstämmer med artikel 4.2-4.6 och artikel 5 i förordningen

Ja (artikel 5)

 

Datum för genomförande

Fr.o.m. den 17 mars 2005

Stödordningens eller det enskilda stödets varaktighet

Till och med 2007

(Italien förbinder sig att anpassa stödordningen efter den förordning som ersätter förordning (EG) nr 70/2001)

Stödets syfte

Stöd till små och medelstora företag

Ja

 

Sektor(er) av ekonomin som berörs

Alla sektorer som är berättigade till stöd till små och medelstora företag

Ja

Den beviljande myndighetens namn och adress

Namn:

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Adress:

Via XX Settembre, 97

I-Roma

Beviljande av stora enskilda stöd

I överensstämmelse med artikel 6 i förordningen

Ja

 


Stöd nummer

XS 138/05

Medlemsstat

Grekland

Region

Hela Landet

Namnet på stödordningen eller namnet på det företag som tar emot det enskilda stödet

Stöd till små och medelstora företag för utgifter för forskning och konsulttjänster inom ramen för investeringsprogram som omfattas av lag 3299/2004 om incitament för privata investeringar för ekonomisk utveckling och regional utjämning.

Rättslig grund

Ν.3299/2004 (ΦΕΚ 261/23-12-2004) (Έχει εγκριθεί από την ΕΕ ως καθεστώς Περιφερειακών ενισχύσεων Ν573/04)

Stödordningens beräknade utgifter per år eller totalt belopp som beviljats företaget som enskilt stöd

Stödordning

Årligt totalbelopp

40 milj. EUR

Garanterade lån

 

Enskilt stöd

Totalt stödbelopp

 

Garanterade lån

 

Högsta tillåtna stödnivå

Överensstämmer med artikel 4.2-4.6 och artikel 5 i förordningen

Ja

 

Datum för genomförande

15.6.2005

Stödordningens eller det enskilda stödets varaktighet

T.o.m. den 31.12.2006

Stödets syfte

Stöd till små och medelstora företag

Ja

 

Sektor(er) av ekonomin som berörs

Begränsat till vissa sektorer

Ja

Bilindustrin

Ja

Annan tillverkningsindustri

Ja

Andra tjänster

Ja

Den beviljande myndighetens namn och adress

Namn:

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Adress:

Νίκης 5-7,

EL-ΤΚ 10180, Αθηνα

Namn:

Υπουργείο Ανάπτυξης

Adress:

Μεσογείων 199,

EL-ΤΚ 10192, Αθηνα

Διευθύνσεις Σχεδιασμού και Ανάπτυξης των 13 Περιφερειών της χώρας

Beviljande av stora enskilda stöd

I överensstämmelse med artikel 6 i förordningen

Ja

 


Stöd nummer

XS 154/05

Medlemsstat

Italien

Region

Lombardiet

Namnet på stödordningen eller namnet på det företag som tar emot det enskilda stödet

Den samlade programdokumentet mål 2 2000-2006, åtgärd 1.5: ”Stödja skapandet av nya företag”, delåtgärd ”skapandet av företag”: gemensamma initiativ.

Rättslig grund (på ursprungsspråket)

Docup ob.2 2000-2006

Stödordningens beräknade utgifter per år eller totalt belopp som beviljats företaget som enskilt stöd

2005/2006: 3 000 000 EUR

Högsta tillåtna stödnivå

I enlighet med de högsta gränser som tillåts enligt kommissionens förordning (EG) nr 364/2004 av den 25 februari 2004 om ändring av förordning (EG) nr 70/2001.

Dvs.

Materiella och immateriella investeringar:

små företag: 15 % BBE

medelstora företag: 7,5 % BBE

För områden som omfattas av det undantag som fastställs i artikel 87.3 c i EG-fördraget är ovanstående stödnivåer

små företag: 8 % NBE + 10 % BBE

medelstora företag: 8 % NBE + 6 % BBE

Stöd till köp av konsulttjänster:

små och medelstora företag: 50 % BBE

Det totala bidraget får under inga omständigheter i nominella termer överstiga 30 % av det totala beloppet för utgifter för investeringar och förvärv av tjänster. Om den gränsen överstigs, minskas bidraget som betalats för förvärvet av tjänster till 30-procentsgränsen.

Datum för genomförande

Datum för offentliggörande av prioritetsordningen: den 3 augusti 2005

Stödordningens eller det enskilda stödets varaktighet

Stöd kan beviljas t.o.m. den 31 december 2006

Stödets syfte

Att främja investeringar i nya företagsinitiativ inom industri, hantverksindustri, turism och tjänster genom incitament för nyinvesteringar och förvärv av stödtjänster inom kategorin för gemensamma initiativ.

Sektor(er) av ekonomin som berörs

Industri

Hantverksindustri

Turism

Tjänster

Det finns restriktioner eller uteslutningar för följande sektorer för vilka gemenskapsbestämmelserna gäller:

transport, produktion, bearbetning och marknadsföring av jordbruksprodukter som anges i bilaga I till fördraget, fiskeindustrin.

vidare restriktioner gäller för projekt som gäller stål, varvsindustri, syntetfiber och motorfordon.

De åtgärder som avses i stödordningen definieras enligt artiklarna 2 och 5 i förordning (EG) nr 70/2001.

Den beviljande myndighetens namn och adress

Namn:

Regione Lombardia – Direzione Industria, PMI, cooperazione, UO Azioni per lo sviluppo delle imprese e PMI, Struttura Sostegno agli investimenti

Adress:

Via Taramelli 12

I-20124 Milano

Övriga upplysningar

Stödet beviljas enligt det samlade programdokumentet mål 2 2000-2006


Stöd nummer

XS 155/05

Medlemsstat

Italien

Region

Regionen Lombardien

Namnet på stödordningen eller namnet på det företag som tar emot det enskilda stödet

Det samlade programdokumentet mål 2 2000-2006 åtgärd 1.1: ”incitament för företagsinvesteringar”, delåtgärd (f) ”stöd för företags konkurrenskraft”, åtgärd 3: integrerade åtgärdspaket för incitament för investeringar i tekniskt nyskapande och miljöskydd (lag 598/94 artikel 11) och för motsvarande förvärv eller leasing av maskin- och produktionsverktyg (lag 1329/65).

Rättslig grund [på ursprungsspråket]

Docup ob.2 2000-2006

Stödordningens beräknade utgifter per år eller totalt belopp som beviljats företaget som enskilt stöd

2005/2006: 3 500 000 EUR

Högsta tillåtna stödnivå

I enlighet med de högsta gränser som tillåts av kommissionens förordning (EG) nr 364/2004 av den 25 februari 2004 om ändring av förordning (EG) nr 70/2001.

D.v.s.

a)

materiella och immateriella investeringar:

små företag: 15 % BBE

medelstora företag: 7,5 % BBE

För områden som omfattas av det undantag som fastställs i artikel 87.3 c i EG-fördraget är ovanstående stödnivåer

små företag: 8 % NBE + 10 % BBE

medelstora företag: 8 % NBE + 6 % BBE

b)

utgifter för förvärv av tjänster och rådgivning:

små och medelstora företag: 50 % BBE

c)

utgifter före marknadsintroduktion:

små och medelstora företag 35 % BBE

d)

utgifter för industriell forskning:

små och medelstora företag: 60 % BBE

Det totala bidraget får under inga omständigheter i nominella termer överstiga 30 % av det totala beloppet för utgifter för investeringar och förvärv av tjänster, forskning och utveckling.

Datum för genomförande

Rullande ansökningsomgång öppnades den 18 april 2005

Stödordningens eller det enskilda stödets varaktighet

Stöd kan beviljas t.o.m. den 31 december 2006

Stödets syfte

Att tillhandahålla stöd för investeringar för företag som väljer att utnyttja både åtgärd 1 och åtgärd 2 (lag 598/94, artikel 11 och lag 1329/65) för att genomföra åtgärder för integrerat tekniskt nyskapande med motsvarande förvärv av anläggningar och maskiner.

Företag som avser att genomföra sådana investeringar kan dra nytta av incitamenten genom att göra en samlad ansökan som grundar sig på en investeringsplan som täcker båda åtgärderna. De åtgärder som som avses i stödordningen definieras i enlighet med artiklarna 2 och 5 i förordning (EG) nr 70/2001.

Sektor(er) av ekonomin som berörs

Den utvinnings- och tillverkningsindustri som omfattas av avsnitten C och D i ISTAT:s klassificering av ekonomiska verksamheter, den byggnadsindustri som omfattas av avsnitt F i ISTAT:s klassificering, den produktion och distribution av el, ånga och varmvatten som omfattas av avsnitt E i ISTAT:s klassificering samt de produktionstjänster som får positiva verkningar för utvecklingen av ovanstående produktiva verksamheter.

Följande sektorer omfattas inte: transport, produktion, bearbetning och marknadsföring av jordbruksprodukter som anges i bilaga I till fördraget, fiskeindustrin;

enligt den sektorsövergripande ramen för regionalt stöd för stora investeringar (2002/C70/04) av den 19 mars 2003 omfattas inte stålindustrin (se bilaga B till ramen) och syntetfiberindustrin (bilaga D)

För projekt som har stödberättigande kostnader över 50 miljoner EUR eller en stödsats på över 5 miljoner EUR uttryckt i bruttobidragsekvivalent är den högsta stödnivån 30 % av motsvarande regionala högsta stödnivå.

Den beviljande myndighetens namn och adress

Namn:

Regione Lombardia – Direzione Industria, PMI, cooperazione, UO Azioni per lo sviluppo delle imprese e PMI, Struttura Sostegno agli investimenti

Adress:

Via Taramelli 12

I-20124 Milano

Övriga upplysningar

Stödet beviljas enligt det samlade programdokumentet mål 2 2000-2006


Stöd nummer

XS 156/05

Medlemsstat

Italien

Region

Regionen Lombardiet

Namnet på stödordningen eller namnet på det företag som tar emot det enskilda stödet

Samlat programdokument, mål 2 2000 – 2006, åtgärd nr 1.2: ”Stödja efterfrågan av högkvalitativa företagstjänster”, delåtgärd (e) ”incitament till nyskapande”: gemensamma initiativ.

Rättslig grund [på ursprungsspråket]

Docup ob.2 2000-2006

Stödordningens beräknade utgifter per år eller totalt belopp som beviljats företaget som enskilt stöd

2005/2006: 5 000 000 EUR

Högsta tillåtna stödnivå

I överensstämmelse med de högsta gränser som tillåts av kommissionens förordning (EG) nr 364/2004 av den 25 februari 2004 om ändring av förordning (EG) nr 70/2001.

D.v.s.:

Materiella och imateriella investeringar:

små företag: 15 % BBE

medelstora företag: 7,5% BBE

För områden som omfattas av det undantag som fastställs i artikel 87.3 c i EG-fördraget är ovanstående stödnivåer följande:

små företag: 8 % NBE + 10 % BBE

medelstora företag: 8 % NBE + 6 % BBE

Stöd till att köpa konsulttjänster:

små och medelstora företag: 50 % BBE

Den totala stödnivån som beviljas för investeringar och förvärv av tjänster får under inga omständigheter överstiga 30 % av de totala stödberättigande utgifterna.

Datum för genomförande

Datum för offentliggörande av rangordningen: september 2005

Stödordningens eller det enskilda stödets varaktighet

Stöd kan beviljas t.o.m. den 31 december 2006

Stödets syfte

Att stödja nyskapande i små och medelstora företag genom incitament för genomförande av projekt som syftar till att förvärva stödtjänster för organisatoriskt och affärsmässigt nyskapande, nyskapande vad gäller datorer, utvidgning av e-handel, tekniskt nyskapande samt forsknings- och utvecklingsverksamheter.

De initiativ som görs av företagen måste falla inom kategorin för gemensamma initiativ.

De åtgärder som avses i stödordningen definieras i enlighet med artiklarna 2 och 5 i rådets förordning (EG) nr 70/2001.

Sektor(er) av ekonomin som berörs

Tjänster för företagsrådgivning.

Det finns restriktioner eller uteslutningar för följande sektorer för vilka gemenskapens bestämmelser gäller: transport, fiske, produktion, bearbetning och marknadsföring av jordbruksprodukter som behandlas i bilaga I till fördraget, stål, varvsindustrin, syntetfiber och motorfordon.

Den beviljande myndighetens namn och adress

Namn

Regione Lombardia – Direzione Industria, PMI, cooperazione, UO Azioni per lo sviluppo delle imprese e PMI, Struttura Sostegno agli investimenti

Adress:

Via Taramelli 12

I-20124 Milano

Övriga upplysningar

Stödet beviljas enligt det samlade programdokumentet mål 2 2000-2006


Stöd nummer

XS 183/05

Medlemsstat

Italien

Region

Den autonoma regionen Friuli-Venezia Giulia

Namnet på stödordningen eller namnet på det företag som tar emot det enskilda stödet

Incitament för små och medelstora företag att anta industripolitiska åtgärder för att stödja konkurrensfrämjande projekt

Rättslig grund

LR 4.3.2005, n. 4, Capo I

DPReg 0316/Pres. dd. 16.9.2005

Stödordningens beräknade utgifter per år eller totalt belopp som beviljats företaget som enskilt stöd

Stödordning

Årligt totalbelopp

2005: 14,5 milj. EUR

2006: 9,5 milj. EUR

2007: 9,5 milj. EUR

Högsta tillåtna stödnivå

Överensstämmer med artikel 4.2-4.6 och artikel 5 i förordningen

Ja

Datum för genomförande

Fr.o.m. den 5 oktober 2005

Stödordningens eller det enskilda stödets varaktighet

T.o.m. den 30 juni 2007

Stödets syfte

Stöd till små och medelstora företag

Ja

Sektor(er) av ekonomin som berörs

Begränsat till vissa sektorer

Ja

Annan tillverkning

Ja

Alla tjänster

Ja

Den beviljande myndighetens namn och adress

Namn:

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Direzione centrale attività produttive

Servizio politiche economiche e marketing territoriale

Adress:

Via Uccellis, 12/F

I-33100 Udine

Tfn (39 0432) 55 59 71

Fax (39 0432) 55 59 52

E-post: politiche.economiche@regione.fvg.it

Beviljande av stora enskilda stöd

I överensstämmelse med artikel 6 i förordningen

Ja


Stöd nummer

XS 186/05

Medlemsstat

Förenade kungariket

Region

West Wales and the Valleys (mål 1-område)

Namnet på stödordningen eller namnet på det företag som tar emot det enskilda stödet

Bomullsprojekt

Rättslig grund

Council Regulation (EC) No 1260/99

The Structural Funds (National Assembly for Wales) Regulations 2000 (No/906/2000)

The Structural Funds (National Assembly for Wales)

Designation 2000

Stödordningens beräknade utgifter per år eller totalt belopp som beviljats företaget som enskilt stöd

Stödordning

Årligt totalbelopp

 

Garanterade lån

 

Enskilt stöd

Totalt stödbelopp

119 902 GBP

Garanterade lån

 

Högsta tillåtna stödnivå

Överensstämmer med artikel 4.2-4.6 och artikel 5 i förordningen

Ja

 

Datum för genomförande

Fr.o.m. den 31 oktober 2005

Stödordningens eller det enskilda stödets varaktighet

T.o.m. den 31 december 2006

Obs. Som nämns ovan beviljades stödet före den 31 december 2006. Betalningar enligt detta åtagande kommer eventuellt (i överensstämmelse med N+2) att fortsätta till den 31 december 2007.

Stödets syfte

Stöd till små och medelstora företag

Ja

 

Sektor(er) av ekonomin som berörs

Begränsat till vissa sektorer

Ja

Andra tjänster (konstruktion)

Ja

Den beviljande myndighetens namn och adress

Namn:

National Assembly for Wales

Adress:

c/o Welsh EURpean Funding Office

Cwm Cynon Business Park

Mountain Ash CF45 4ER

United Kingdom

Beviljande av stora enskilda stöd

I överensstämmelse med artikel 6 i förordningen

Ja

 


Stöd nummer

XS 192/05

Medlemsstat

Italien

Region

Piemonte

Namnet på stödordningen eller namnet på det företag som tar emot det enskilda stödet

Stöd till förvärv eller leasing av nya verktygsmaskiner eller produktionsmaskiner (den s.k. Sabatini-lagen)

Rättslig grund

Deliberazione della Giunta Regionale n. 17-881 del 26 settembre 2005 (B.U.R.P n. 39, Supplemento, del 29 settembre 2005) «Funzioni delegate alla Regione in materia di incentivi alle imprese. Prescrizioni per l'accesso agli incentivi di cui alla L. 28.11.1965 n. 1329 ed all'art. 11 comma 2 lett. b) L. 27.10.1994 n. 598 e s.m.i.» attuativa della L. 1329/65 e s.m.i già approvata dalla Commissione con Lettera D/55254 del 18 ottobre 2000 Aiuto N 659/A97.

Stödordningens beräknade utgifter per år eller totalt belopp som beviljats företaget som enskilt stöd

Stödordning

Årligt totalbelopp

25 milj. EUR (3)

Garanterade lån

 

Enskilt stöd

Totalt stödbelopp

 

Garanterade lån

 

Högsta tillåtna stödnivå

Överensstämmer med artikel 4.2-4.6 och artikel 5 i förordningen

Ja

 

Datum för genomförande

Från och med den 27 september 2005

Stödordningens eller det enskilda stödets varaktighet

Till och med den 31 december 2006

Stödets syfte

Stöd till små och medelstora företag

Ja

 

Sektor(er) av ekonomin som berörs

Alla sektorer som är berättigade till stöd till små och medelstora företag

Ja

Den beviljande myndighetens namn och adress

Namn:

Regione Piemonte – Assessorato all'Industria, Lavoro e Bilancio – Direzione Industria.

Adress:

Direzione Industria

Via Pisano n. 6

I-10152 Turin

Tfn. (0039 011) 432 14 61 – Fax (0039 011) 432 34 83

E-post: direzione16@regione.piemonte.it

Beviljande av stora enskilda stöd

I överensstämmelse med artikel 6 i förordningen

Ja

 


Stöd nummer

XS 193/05

Medlemsstat

Italien

Region

Piemonte

Namnet på stödordningen eller namnet på det företag som tar emot det enskilda stödet

Stöd till förvärv eller leasing av nya verktygsmaskiner eller produktionsmaskiner (den s.k. ”Sabatini decambializzata” -lagen).

Rättslig grund

Deliberazione della Giunta Regionale n. 17-881 del 26 settembre 2005 (B.U.R.P n. 39, Supplemento, del 29 settembre 2005) «Funzioni delegate alla Regione in materia di incentivi alle imprese. Prescrizioni per l'accesso agli incentivi di cui alla L. 28.11.1965 n. 1329 ed all'art. 11 comma 2 lett. b) L. 27.10.1994 n. 598 e s.m.i.». attuativa della L. 1329/65 e s.m.i già approvata dalla Commissione con Lettera D/55254 del 18 ottobre 2000 — Aiuto N 659/A97.

Stödordningens beräknade utgifter per år eller totalt belopp som beviljats företaget som enskilt stöd

Stödordning

Årligt totalbelopp

25 milj. EUR (4)

Garanterade lån

 

Enskilt stöd

Totalt stödbelopp

 

Garanterade lån

 

Högsta tillåtna stödnivå

Överensstämmer med artikel 4.2-4.6 och artikel 5 i förordningen

Ja

 

Datum för genomförande

Från och med den 27 september 2005

Stödordningens eller det enskilda stödets varaktighet

Till och med den 31 december 2006

Stödets syfte

Stöd till små och medelstora företag

Ja

 

Sektor(er) av ekonomin som berörs

Alla sektorer som är berättigade till stöd till små och medelstora företag

Ja

Den beviljande myndighetens namn och adress

Namn:

Regione Piemonte – Assessorato all'Industria, Lavoro e Bilancio – Direzione Industria.

Adress

Direzione Industria

Via Pisano n. 6

I-10152 Turin

Tfn (0039 011) 432 14 61 – Fax (0039 011) 432 34 83

E-post: direzione16@regione.piemonte.it

Beviljande av stora enskilda stöd

I överensstämmelse med artikel 6 i förordningen

Ja

 


Stöd nummer

XS 212/05

Medlemsstat

Italien

Region

Kampanien

Namnet på stödordningen eller namnet på det företag som tar emot det enskilda stödet

Stödordning för små företag inom hantverks-, handels-, tjänste- eller turismsektorn.

Kriterier och skrivelser angående det offentliga meddelandet om de integrerade projekten för regionalparker

Rättslig grund

POR Campania 2000-2006

Complemento di Programmazione, misura 1.10

Disciplinare degli aiuti alle piccole imprese concessi in applicazione della Misura 1.10 del POR Campania 2000-2006 (Aiuti esentati dalla notificazione in conformità del Reg. (CE) n. 70/2001) approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 1903 del 22.10.2004.

D.G.R.C. n. 180 del 15 febbraio 2005: Approvazione criteri ed indirizzi per la predisposizione dei bandi della Misura 1.10 per i Progetti Integrati dei Parchi Regionali con allegati.

P.O.R. Campania 2000 — 2006 Asse prioritario di riferimento 1 — Risorse Naturali — Misura 1.10 — Bandi pubblici per la concessione di aiuti alle piccole imprese nei settori dell'artigianato, commercio servizi e piccola ricettività turistica nei Parchi Regionali

Decreti Dirigenziali nn. 50 e 51 del 21.6.2005 pubblicati sul B.U.R.C. n. 48 del 26.9.2005;

Decreti Dirigenziali nn. 64, 65 e 66 dell'1.8.2005 e n. 67 del 2.8.2005 pubblicati sul B.U.R.C. n. 51 del 6.10.2005

Stödordningens beräknade utgifter per år eller totalt belopp som beviljats företaget som enskilt stöd

Stödordning

Årligt totalbelopp

17 488 433,50 EUR

Garanterade lån

Nej

Högsta tillåtna stödnivå

Överensstämmer med artikel 4.2-4.6 och artikel 5 i förordningen

Ja

 

Datum för genomförande

Fr.o.m den 31 januari 2006

Stödordningens varaktighet

T.o.m. den 31 december 2006

Stödets syfte

Stöd till små och medelstora företag

Ja

 

Sektor(er) av ekonomin som berörs

Alla sektorer som är berättigade till stöd till små och medelstora företag

Ja

Den beviljande myndighetens namn och adress

Namn:

Regione Campania

Area Generale di Coordinamento 05

Settore 02

Responsabile della Misura 1.10 del POR Campania 2000 — 2006

Adress:

Via A. De Gasperi 28

I-80133 Napoli

Tfn 081 7963050

e-mail:

asseI.mis.1.10cdc@regione.campania.it

e.zucaro@regione.campania.it

Beviljande av stora enskilda stöd

I överensstämmelse med artikel 6 i förordningen

Ja

 


Stöd nummer

XS 216/05

Medlemsstat

Spanien

Region

Hela landet

Namnet på stödordningen eller namnet på det företag som tar emot det enskilda stödet

Statligt stöd riktat till små och medelstora företag som inte tillhör jordbrukssektorn, med koppling till hästsektorn, för att främja och utveckla denna sektor

Rättslig grund

Real Decreto por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones estatales destinadas al sector equino

Stödordningens beräknade utgifter per år eller totalt belopp som beviljats företaget som enskilt stöd

Stödordning

Årligt totalbelopp

0,5 milj. EUR

Garanterade lån

 

Enskilt stöd

Totalt stödbelopp

 

Garanterade lån

 

Högsta tillåtna stödnivå

Överensstämmer med artikel 4.2-4.6 och artikel 5 i förordningen

Ja

 

Datum för genomförande

Från och med dagen för offentliggörande i Boletín Oficial del Estado och ikraftträdandet

Stödordningens eller det enskilda stödets varaktighet

T.o.m. den 30 juni 2007

Stödets syfte

Stöd till små och medelstora företag

Ja

 

Sektor(er) av ekonomin som berörs

Begränsat till vissa sektorer

Ja

Andra tjänster

Ja

Den beviljande myndighetens namn och adress

Namn:

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Dirección General de Ganadería

Adress:

C/ Alfonso XII, 62

E-28014 Madrid

Beviljande av stora enskilda stöd

I överensstämmelse med artikel 6 i förordningen

Ja

 


(1)  1 EUR = 0,702804 LVL

(2)  1 EUR = 0,702804 LVL

(3)  De beräknade utgifterna per år omfattar också kostnaderna för de övriga åtgärder som ingår i den rättsliga grunden och som också beviljats undantag.

(4)  De beräknade utgifterna per år omfattar också kostnaderna för de övriga åtgärder som ingår i den rättsliga grunden och som också beviljats undantag.


25.7.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 172/21


Tillkännagivande om den utjämningstull som tillämpas på import till gemenskapen av sänglinne av bomull med ursprung i Indien: ändring av namnet på ett företag som omfattas av en individuell utjämningstullsats

(2006/C 172/06)

Import av sänglinne av bomull med ursprung i Indien omfattas av en slutgiltig utjämningstull som införts genom rådets förordning (EG) nr 74/2004 av den 13 januari 2004 (1).

Anunay Fab. Pvt. Ltd, ett företag i Indien vars export till gemenskapen av sänglinne av bomull omfattas av en utjämningstull på 7,6 % som införts genom artikel 1.3 i rådets förordning (EG) nr 74/2004, har meddelat kommissionen att det den 23 november 2005 ändrade sitt namn till Anunay Fab. Ltd sedan bolagets juridiska form förändrats.

Företaget anför att namnbytet inte inverkar på dess rätt att omfattas av den individuella tullsats som tillämpades på företaget under dess tidigare namn, Anunay Fab. Pvt. Ltd.

Kommissionen har undersökt de uppgifter som lämnats och dragit slutsatsen att namnbytet inte på något sätt påverkar slutsatserna i rådets förordning (EG) nr 74/2004. Hänvisningen till Anunay Fab. Pvt. Ltd i bilagan till förordning (EG) nr 74/2004 skall därför förstås som Anunay Fab. Ltd.

Taric-tilläggsnumret A498, som tidigare tilldelats Anunay Fab. Pvt. Ltd, skall gälla för Anunay Fab. Ltd.


(1)  EUT L 12, 17.1.2004, s. 1. Förordningen senast ändrad genom rådets förordning (EG) nr 122/2006 av den 23 januari 2006 (EUT L 22, 26.1.2006, s. 3).


25.7.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 172/22


Förhandsanmälan av en koncentration

(Ärende COMP/M.4289 – Crédit Agricole/Emporiki)

Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande

(2006/C 172/07)

(Text av betydelse för EES)

1.

Kommissionen mottog den 13 juli 2006 en anmälan om en föreslagen koncentration enligt artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1), genom vilken företaget Crédit Agricole SA (Crédit Agricole, Frankrike), på det sätt som avses i artikel 3.1 b i förordningen förvärvar fullständig kontroll över företaget Emporiki Bank of Greece SA (Emporiki, Grekland) genom ett offentligt bud tillkännagivet den 13 juni 2006.

2.

De berörda företagen bedriver följande affärsverksamhet:

Crédit Agricole: Bank- och försäkringstjänster,

Emporiki: Bank- och försäkringstjänster.

3.

Kommissionen har vid en preliminär granskning kommit fram till att den anmälda koncentrationen kan omfattas av förordning (EG) nr 139/2004, dock med det förbehållet att ett slutligt beslut i denna fråga fattas senare. Det bör noteras att detta ärende kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande, i enlighet med kommissionens tillkännagivande om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004 (2).

4.

Kommissionen uppmanar berörda tredje parter att till den lämna eventuella synpunkter på den föreslagna koncentrationen.

Synpunkterna skall ha kommit in till kommissionen senast tio dagar efter detta offentliggörande. Synpunkterna kan sändas till kommissionen per fax ((32-2) 296 43 01 eller 296 72 44) eller per post, med angivande av referens COMP/M.4289 – Crédit Agricole/Emporiki, till

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för konkurrens

Registreringsenheten för företagskoncentrationer

J-70

B-1049 Bryssel


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1.

(2)  EUT C 56, 5.3.2005, s. 32.


25.7.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 172/23


Förhandsanmälan av en koncentration

(Ärende COMP/M.4324 – Blackstone/Travelport)

Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande

(2006/C 172/08)

(Text av betydelse för EES)

1.

Kommissionen mottog den 14 juli 2006 en anmälan om en föreslagen koncentration enligt artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1), genom vilken företaget Blackstone Group (Blackstone, USA), på det sätt som avses i artikel 3.1 b i förordningen, förvärvar fullständig kontroll över företaget Travelport Inc. (Travelport, USA) genom förvärv av aktier.

2.

De berörda företagen bedriver följande affärsverksamhet:

Blackstone: Privat affärsbank huvudsakligen verksam inom finansiell rådgivning, riskkapital och fastighetsinvesteringar.

Travelport: Geografiskt varierande samling av varumärken och företag i resebranschen.

3.

Kommissionen har vid en preliminär granskning kommit fram till att den anmälda koncentrationen kan omfattas av förordning (EG) nr 139/2004, dock med det förbehållet att ett slutligt beslut i denna fråga fattas senare. Det bör noteras att detta ärende kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande, i enlighet med kommissionens tillkännagivande om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004 (2).

4.

Kommissionen uppmanar berörda tredje parter att till den lämna eventuella synpunkter på den föreslagna koncentrationen.

Synpunkterna skall ha kommit in till kommissionen senast tio dagar efter detta offentliggörande. Synpunkterna kan sändas till kommissionen per fax ( (32-2) 296 43 01 eller 296 72 44) eller per post, med angivande av referens COMP/M.4324 – Blackstone/Travelport, till

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för konkurrens

Registreringsenheten för företagskoncentrationer

J-70

B-1049 Bryssel


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1.

(2)  EUT C 56, 5.3.2005, s. 32.


III Upplysningar

Kommissionen

25.7.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 172/24


Ansökningsomgång för indirekta åtgärder inom ramen för det fleråriga gemenskapsprogrammet för att göra digitalt innehåll i Europa mer tillgängligt, användbart och exploaterbart (Programmet eContentplus)

(2006/C 172/09)

(Text av betydelse för EES)

1.   Syfte och beskrivning

Europeiska kommissionen har antagit ett arbetsprogram och en ansökningsomgång för genomförande av programmet eContentplus  (1).

Denna ansökningsomgång är öppen för förslag till indirekta åtgärder som avser följande områden och verksamheter:

Geografisk information

3.1

Riktade projekt om geografisk information

3.2

Ett temanätverk om geografisk information

Utbildningsinnehåll

4.1

Riktade projekt om utbildningsinnehåll

4.2

Ett temanätverk om utbildningsinnehåll

Digitala bibliotek (Kulturellt och vetenskapligt innehåll)

5.1

Riktade projekt om digitala bibliotek

5.2

Ett temanätverk om kulturellt innehåll

Bygga ut samarbetet mellan berörda parter när det gäller digitalt innehåll

6.1

Ett temanätverk om offentliga domäner och närliggande frågor

2.   Vem kan söka?

Rättssubjekt som är etablerade i någon av de 25 medlemsstaterna kan delta i programmet eContentplus.

Även rättssubjekt som är etablerade i Bulgarien, Kroatien, Rumänien, Turkiet och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien kan delta, om det har ingåtts ett bilateralt avtal med det aktuella landet i detta avseende. Programmet är öppet för rättssubjekt som är etablerade i något av de Eftaländer som är parter till EES-avtalet (Island, Liechtenstein och Norge), i enlighet med bestämmelserna i det avtalet (2).

Rättssubjekt som är etablerade i tredjeländer och internationella organisationer kan också delta, dock utan ekonomiskt stöd från gemenskapen.

3.   Budget

Den totala budgeten för samfinansiering av indirekta åtgärder beräknas uppgå till 27,3 miljoner euro.

4.   Sista inlämningsdag

Sista dag för inlämning av förslag till kommissionen är den 19 oktober 2006 kl. 17.00 (lokal tid i Luxemburg).

5.   Övriga upplysningar

Den fullständiga beskrivningen av ansökningsomgången och ansökningsformulär finns på följande webbplats:

http://europa.eu.int/econtentplus

Alla förslag måste uppfylla specifikationerna och villkoren i den fullständiga beskrivningen av ansökningsomgången, arbetsprogrammet och vägledningen för sökande som finns att tillgå på engelska på kommissionens ovannämnda webbplats. Dessa dokument innehåller riktlinjer för hur förslag skall utformas och lämnas in.

Utvärderingen av förslagen sker på grundval av principerna om öppenhet och lika behandling, och görs av kommissionen med hjälp av externa experter. Alla förslag utvärderas på grundval av de utvärderingskriterier som anges i arbetsprogrammet för eContentplus.

Alla förslag som Europeiska kommissionen tar emot kommer att behandlas strängt konfidentiellt.


(1)  Europaparlamentets och rådets beslut nr 456/2005/EG av den 9 mars 2005 om inrättande av ett flerårigt gemenskapsprogram för att göra digitalt innehåll i Europa mer tillgängligt, användbart och exploaterbart (EUT L 79, 24.3.2005, s. 1.)

(2)  Aktuell information om vilka länder som deltar i programmet offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning. En aktuell förteckning finns även att tillgå på programmets webbplats http://europa.eu.int/econtentplus


25.7.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 172/26


FÖRSLAGSINFORDRAN

Det harmoniserade gemensamma EU-programmet för konjunkturundersökningar

(2006/C 172/10)

1   BAKGRUND

Europeiska kommissionen utlyser en ansökningsomgång (ref. ECFIN/2006/A3-03) för genomförandet av undersökningar som ingår i det harmoniserade gemensamma EU-programmet för konjunkturundersökningar (antaget av kommissionen den 29 november 2000) i EU:s medlemsstater och kandidatländerna. Denna ansökningsomgång omfattar Luxemburg, Malta, Kroatien och Turkiet.

Syftet med programmet är att samla in information om den ekonomiska situationen i EU:s medlemsstater för att kunna jämföra konjunkturcyklerna mellan dessa som ett led i förvaltningen av den ekonomiska och monetära unionen (EMU). Det har blivit ett oumbärligt verktyg i den ekonomiska övervakningsprocessen inom EMU liksom för allmänna ekonomisk-politiska ändamål.

2   ÅTGÄRDENS SYFTE OCH SPECIFIKATIONER

2.1   Mål

I det harmoniserade gemensamma programmet medverkar specialiserade organ eller institut som utför samfinansierade opinionsundersökningar. Kommissionen avser att ingå en årlig överenskommelse om bidrag för åtgärden med organ och institut med erforderlig kompetens för att utföra en eller flera av följande typer av undersökningar under perioden maj 2007 – april 2008:

Undersökningar av detaljhandel och tjänstehandel i Luxemburg.

Undersökningar av investeringar, byggnadsverksamhet och detaljhandel tjänstehandel i Malta.

Undersökningar av investeringar, byggnadsverksamhet, detaljhandel tjänstehandel samt näringsliv i Kroatien.

Undersökningar av investeringar, byggnadsverksamhet och detaljhandel tjänstehandel samt näringsliv och konsumenter i Turkiet.

Särskilt inriktade undersökningar om aktuella ekonomiska frågor: Dessa särskilda undersökningar är på grund av sin karaktär mer tillfälliga och genomförs vid sidan av de månatliga undersökningarna med utnyttjande av samma fastställda slumpmässiga urval som för dessa för att inhämta information om specifika ekonomisk-politiska frågor.

De riktar sig till chefer inom industrin, investeringsbranschen, byggsektorn, detaljhandeln och tjänstesektorn samt till konsumenterna.

2.2   Tekniska specifikationer

2.2.1   Tidtabell för genomförandet och rapportering av resultaten

Följande tabell ger en översikt över de undersökningar som är aktuella under denna ansökningsomgång:

Undersökning

Antal sektorer som omfattas/storleksklasser

Antal frågor som ställs varje månad

Antal frågor som ställs varje kvartal

Industribarometern

56/-

7

9

Undersökning om investeringar

8/6

Två frågor i mars/april

Fyra frågor i oktober/november

Undersökning av byggsektorn

5/-

5

1

Undersökning av detaljhandeln

9/-

6

-

Undersökning av tjänstesektorn

19/-

6

1

Konsumentundersökning

25/-

14

3

De månatliga undersökningarna skall genomföras under de första två veckorna av varje månad och resultaten skall varje månad sändas per e-post till kommissionen senast fyra arbetsdagar före utgången av månaden och i enlighet med en tidsplan som anges i överenskommelsen om bidrag.

De kvartalsvisa undersökningarna skall genomföras under de första två veckorna av den första månaden i varje kvartal (januari, april, juli och oktober) och resultaten skall sändas per e-post till kommissionen senast fyra arbetsdagar före utgången av januari, april, juli och oktober och i enlighet med en tidsplan som anges i överenskommelsen om bidrag.

De halvårsvisa undersökningarna om investeringar skall genomföras under månaderna mars/april och oktober/november och resultaten skall sändas per e-post till kommissionen senast fyra arbetsdagar före utgången av maj respektive december och i enlighet med en tidsplan som anges i överenskommelsen om bidrag.

När det gäller de särskilda undersökningarna måste uppdragstagaren förbinda sig att följa den specifika tidtabellen för dessa undersökningar.

En detaljerad beskrivning av åtgärden kan laddas ned från följande webbadress:

http://ec.europa.eu/economy_finance/tenders/2006/call2006_6en.htm

2.2.2   Metoder och enkätformulär som används i det harmoniserade gemensamma EU-programmet för konjunkturundersökningar

Närmare uppgifter om metodanvändning finns tillgängliga i användarmanualen på följande adress:

http://ec.europa.eu/economy_finance/indicators/business_consumer_surveys/userguide_en.pdf

3   ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER OCH GILTIGHETSTID

3.1   Administrativa bestämmelser

Organ eller institut skall väljas för en period på längst 12 månader. Därför kommer en årlig överenskommelse om bidrag, som skall innehålla uppgifter om gemensamma mål och om arten av den planerade verksamheten, att ingås mellan parterna. Överenskommelsen om bidrag skall omfatta perioden maj 2007 – april 2008.

3.2   Giltighetstid

Undersökningarna skall genomföras från och med den 1 maj 2007 till och med den 30 april 2008. Genomförandetiden för en åtgärd får inte överstiga tolv månader (tretton för investeringsundersökningen).

4   FINANSIELLA RAMAR

4.1   Källor till gemenskapsstödet

De valda åtgärderna kommer att finansieras genom budgetpost 01.02.02 – Samordning och övervakning av Ekonomiska och monetära unionen.

4.2   Beräknad total gemenskapsbudget för denna infordran

Den årliga disponibla budgeten för dessa undersökningar är cirka 360 000 euro.

Antalet organ/institut kommer att vara högst 17.

4.3   Andel gemenskapsmedel

Kommissionens andel av finansieringen av undersökningarna får inte överstiga 50 % av organets eller institutets bidragsberättigande kostnader för varje undersökning.

4.4   Organets/institutets finansiering av åtgärden och bidragsberättigande kostnader

De bidragsberättigande kostnaderna får inte avse tiden innan alla parter har skrivit under bidragsavtalet utom i exceptionella fall. De får emellertid aldrig avse tiden före inlämnandet av ansökan om bidrag. Bidrag in natura betraktas inte som bidragsberättigande kostnader.

Organet/institutet skall lämna in en detaljerad budget med en beräkning av kostnaderna för åtgärden och dess finansiering med beloppen uttryckta i euro. Denna budget kommer att fogas som en bilaga till bidragsavtalet. Kommissionen kan därefter använda uppgifterna i budgeten i revisionssyfte.

5   BIDRAGSKRITERIER

5.1.   Den sökandes rättsliga ställning

Denna ansökningsomgång riktar sig till organ eller institut (juridiska personer) med rättslig status i någon av EU:s medlemsstater eller i något av de anslutande länderna eller kandidatländerna. De sökande måste styrka sin egenskap av juridiska personer och lämna den dokumentation som krävs genom standardformuläret för juridiska personer.

5.2.   Skäl för uteslutning

Bidrag kan inte komma ifråga till sökande som (1)

a)

befinner sig i konkurs eller likvidation, är föremål för tvångsförvaltning, har ingått ackordsuppgörelse med borgenärer eller har avbrutit sin näringsverksamhet, är föremål för rättsliga förfaranden som avser sådana förhållanden eller är i en motsvarande situation till följd av något liknande förfarande enligt nationella lagar och andra författningar,

b)

har fällts för brott mot yrkesetiken enligt lagakraftvunnen dom,

c)

har gjort sig skyldiga till allvarligt fel i yrkesutövningen, som på något sätt kan styrkas av den upphandlande myndigheten,

d)

inte har fullgjort sina skyldigheter att betala socialförsäkringsavgifter eller skatt enligt lagstiftningen i det land där sökanden är etablerad eller i det land där den upphandlande myndigheten finns, eller där kontraktet skall genomföras,

e)

i en lagakraftvunnen dom har dömts för bedrägeri, korruption, deltagande i kriminella organisationer eller någon annan verksamhet som skadar gemenskapens ekonomiska intressen,

f)

har gjort sig skyldiga till allvarliga avtalsbrott på grund av att de inte har fullgjort sina avtalsförpliktelser efter något annat upphandlings- eller kontraktsförfarande som finansieras genom EU-budgeten,

g)

befinner sig i intressekonflikt, eller

h)

har lämnat felaktiga eller vilseledande uppgifter i den information som skall lämnas in eller har underlåtit att lämna in informationen.

De sökande måste genom standardblanketten för bidragsberättigande intyga att de inte befinner sig i någon av de situationer som anges i punkt 5.2.

5.3   Administrativa och ekonomiska påföljder

1.

Utan att det påverkar tillämpningen av avtalsmässiga påföljder skall anbudssökande eller anbudsgivare och uppdragstagare som lämnat felaktiga uppgifter eller har konstaterats bryta mot avtalsvillkoren vid en tidigare upphandling uteslutas från deltagande i upphandlingar och inte beviljas bidrag ur gemenskapens budget under en period på upp till två år, räknat från det tillfälle då förseelsen konstaterats och bekräftats, sedan uppdragstagaren getts möjlighet att yttra sig. Denna period får förlängas till tre år om liknande händelser upprepas inom fem år efter den första förseelsen.

Anbudsgivare eller anbudssökande skall också bli föremål för ekonomiska påföljder motsvarande mellan 2 % och 10 % av upphandlingens eller stödets sammanlagda värde.

De uppdragstagare som på allvarligt sätt underlåtit att uppfylla sina avtalsförpliktelser skall också bli föremål för ekonomiska påföljder motsvarande mellan 2 och 10 % av avtalets sammanlagda värde. Procentsatsen får höjas till en nivå mellan 4 och 20 % om liknande händelser upprepas inom fem år från den första förseelsen.

2.

I de fall som avses i punkt 5.2 a, c och d skall sökande och anbudsgivare uteslutas från deltagande i upphandlingar och inte beviljas bidrag under en period på upp till två år räknat från den dag då förseelsen konstaterats. Detta beslut skall bekräftas efter det att kontraktsparten fått möjlighet att yttra sig.

I de fall som avses i punkterna 5.2 b och e skall sökande och anbudsgivare uteslutas från deltagande i upphandlingar och inte beviljas bidrag i minst ett och högst fyra år efter det att domen anmälts.

Dessa perioder får förlängas till fem år om liknande händelser upprepas inom fem år efter den första förseelsen eller domen.

3.

De fall som avses i punkt 5.2 e är följande:

a)

Fall av bedrägerier som avses i artikel 1 i konventionen om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen, upprättad genom rådets akt av den 26 juli 1995.

b)

Fall av korruption som avses i artikel 3 i konventionen om kamp mot korruption som tjänstemän i Europeiska gemenskaperna eller Europeiska unionens medlemsstater är delaktiga i, och som inrättats genom rådets akt av den 26 maj 1997.

c)

Deltagande i en kriminell organisation, enligt definitionen i artikel 2.1 i rådets gemensamma åtgärd 98/733/RIF.

d)

Deltagande i tvättning av pengar enligt definitionen i artikel 1 i rådets direktiv 91/308/EEG.

6   URVALSKRITERIER

De sökande måste ha solida och adekvata finansieringskällor för att kunna upprätthålla verksamheten under den tid det stödberättigande projektet genomförs. De måste ha den yrkeskompetens och de kvalifikationer som krävs för genomförandet av den åtgärd eller det arbetsprogram som föreslås.

6.1   Sökandenas ekonomiska ställning

De sökande måste ha ekonomisk förmåga att slutföra den föreslagna åtgärden, och de måste överlämna sina balans- och resultaträkningar för de båda senaste avslutade räkenskapsåren. Denna bestämmelse är inte tillämplig på offentliga organ och internationella organisationer.

6.2   De sökandes operativa kapacitet

De sökande måste ha tillräcklig operativ kapacitet för att slutföra den föreslagna åtgärden och bör överlämna lämpliga handlingar som styrker detta.

Följande kriterier kommer att tillämpas vid bedömningen av de sökandes kapacitet:

Minst tre års styrkt erfarenhet av att förbereda och genomföra kvalitativa konjunkturundersökningar.

Styrkt erfarenhet på åtminstone ett av följande områden:

1)

Utvärdering av resultat av konjunkturundersökningar, metodiska frågor (urval, enkätformulär och tidsplanering) och analys.

2)

Utformande av indikatorer med stöd av resultaten av konjunkturundersökningarna.

3)

Användning av resultaten av konjunkturundersökningarna för analys av och forskning om konjunkturer och makroekonomi med hjälp av statistiska och ekonometriska metoder, bl.a. sektoriella analyser.

4)

Ekonometriska modeller och andra prognosinstrument.

Förmåga att tillämpa metoderna för det gemensamma harmoniserade EU-programmet för konjunkturundersökningar och att följa kommissionens instruktioner: iaktta de månatliga tidsfristerna för rapporteringen, genomföra förbättringar och ändringar av undersökningsprogrammet på kommissionens begäran i enlighet med de överenskommelser som träffats vid samordningsmöten med representanter för de medverkande organen och instituten.

7   TILLDELNINGSKRITERIER

Följande kriterier kommer att tillämpas vid tilldelningen av kontrakt till utvalda kandidater:

Omfattningen av kandidatens sakkunskap och erfarenhet på de områden som nämns i punkt 6.2.

Den föreslagna undersökningsmetodikens effektivitet, bl.a. utformning och storlek av stickprov, täckningsgrad och svarsfrekvens.

Omfattningen av kandidatens kompetens och kännedom om de särskilda förhållanden som gäller för undersökningar inom den sektor och i det land där undersökningen eller undersökningarna avses utföras.

Hur effektiv kandidatens arbetsorganisation är i fråga om flexibilitet, infrastruktur, kvalificerade medarbetare och resurser för utförandet av arbetet, resultatrapporteringen, deltagandet i utarbetandet av undersökningarna inom det gemensamma harmoniserade programmet och kontakterna med kommissionen.

Kostnadseffektivitet.

8   PRAKTISKA BESTÄMMELSER

8.1   Utarbetande och inlämning av ansökningar

Förslagen måste innehålla ett ifyllt och undertecknat standardiserat formulär för bidragsansökan och alla stödjande handlingar som det hänvisas till i formuläret.

Ansökningarna måste läggas fram i tre delar:

Administrativa förslag

Tekniska förslag

Finansieringsförslag

Följande standardiserade formulär kan erhållas från kommissionen:

Ett standardiserat formulär för bidragsansökan.

En standardiserad budgetupptällning för beräknade kostnader för undersökningen och en finansieringsplan.

Ett standardiserat formulär för finansiell information.

Ett standardiserat formulär för juridiska personer.

Ett standardiserat formulär för försäkran om bidragsberättigande.

Ett standardiserat formulär för försäkran om villighet att underteckna det standardiserade bidragsavtalet.

Ett standardiserat formulär för underentreprenad.

Följande dokumentation beträffande bidragets finansiella aspekter kan också erhållas från kommissionen:

Att memorandum för utarbetande av finansiella uppskattningar och finansieringsöversikter.

En mall för bidragsavtalet.

a)

genom att ladda ned dem från följande webbadress:

http://ec.europa.eu/economy_finance/tenders/2006/call2006_6en.htm

b)

eller, om detta inte är möjligt, genom skriftlig begäran till kommissionen under följande adress:

Europeiska kommissionen

Generaldirektorat ECFIN

Enhet ECFIN-A-3 (Konjunkturundersökningar)

Call for proposals – ECFIN/2006/A3-03

BU-1 3/146

B-1049 Bryssel

Fax (32-2) 296 36 50

E-post: ecfin-bcs-mail@ec.europa.eu

Kommissionen förbehåller sig rätten att ändra dessa dokumentmallar beroende på det harmoniserade gemensamma programmets behov och/eller eventuella begränsningar i budgeten.

Ansökningarna skall lämnas på något av Europeiska gemenskapernas officiella språk, i tillämpliga fall tillsammans med en översättning till engelska, franska eller tyska.

Sökande skall lämna in en undertecknad ansökan i original och två kopior.

Ansökningarna skall ligga i en förseglad försändelse som i sin tur också skall ligga i en förseglad försändelse.

På det yttre kuvertet skall adressen under punkt 8.3 nedan anges.

Det inre förslutna kuvertet som innehåller förslaget skall märkas med ”Call for proposals – ECFIN/2006/A3-03, not to be opened by the internal mail department”.

De sökande informeras om att ansökan mottagits genom att det mottagningsbevis som lämnas med ansökan returneras.

8.2   Förslagens innehåll

8.2.1   Administrativa förslag

Administrativa förslag måste innehålla följande:

Ett vederbörligen undertecknat standardiserat formulär för bidragsansökan.

Ett vederbörligen ifyllt och undertecknat standardiserat formulär för juridiska personer och de begärda stödjande handlingarna för att styrka organets eller institutets rättsliga form.

Ett vederbörligen ifyllt och undertecknat standardformulär för finansiell identifikation.

Ett vederbörligen undertecknat standardiserat formulär för försäkran om att den sökande är bidragsberättigad.

Organisationsplan för organet eller institutet med uppgift om namn och befattningar för personer i ledningen och i den operativa tjänst som ansvarar för genomförandet av undersökningar.

Ett vederbörligen undertecknat standardiserat formulär för försäkran om att det är villigt att underteckna det standardiserade bidragsavtalet, om det blir utvalt.

För styrkande av en sund finansiell ställning: Balans- och resultaträkningar för de båda föregående avslutade räkenskapsåren skall bifogas.

8.2.2   Tekniska förslag

Tekniska förslag måste innehålla följande:

En beskrivning av organets eller institutets verksamheter, som gör det möjligt att bedöma dess kvalifikationer och omfattningen och varaktigheten av dess erfarenhet på de områden som begärs i punkt 6.2. I beskrivningen skall de studier, tjänsteavtal, konsultuppdrag, undersökningar, publikationer och andra arbeten som utförts tidigare anges. Uppdragsgivarnas namn skall anges, liksom i förekommande fall vilka uppdrag som gjorts för kommissionens räkning. De mest relevanta studierna och/eller resultaten bör bifogas.

En detaljerad beskrivning av den operativa organisationen för genomförandet av undersökningarna. Relevant dokumentation bör bifogas om infrastruktur, utrustning, resurser och kvalificerad personal (med kortfattat CV för var och en) som den sökande förfogar över.

En detaljerad beskrivning av undersökningsmetoderna: urvalsmetoder, urvalsfel och konfidensintervall, urvalsstorlek, täckningsgrad och beräknad svarsfrekvens.

Ett vederbörligen ifyllt standardiserat formulär avseende i åtgärden engagerade underleverantörer, inbegripet en detaljerad beskrivning av uppgifter som skall lämnas till underleverantörer.

8.2.3   Finansieringsförslag

Finansieringsförslag måste innehålla följande:

En vederbörligen ifylld och detaljerad standardiserad budgetuppställning (i euro) för en period på 12 månader för varje undersökning, som innehåller en finansieringsplan för åtgärden och en detaljerad specifikation av bidragsberättigande totala kostnader och enhetskostnader för genomförandet av undersökningen (även kostnader för underleverantörer).

I tillämpliga fall, ett intyg om att det inte föreligger någon momsskuld.

I tillämpliga fall, ett intyg om finansiella bidrag från andra organisationer (samfinansiering).

8.3   Adress dit ansökningarna skall skickas och sista inlämningsdag

De som önskar ansöka om bidrag inbjuds att lämna in sina förslag till Europeiska kommissionen.

Ansökningarna kan lämnas in på något av följande två sätt:

(a)

Antingen med rekommenderad post eller av ett privat kurirföretag, poststämplat senast den 25 september 2006, på adressen:

Med rekommenderad post:

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för ekonomi och finans

Att. Jean-Pierre RAES

Call for Proposals ref. ECFIN/2006/A3-03

Enhet R2, BU1 – 3/13

B-1049 Bryssel

Med privat kurirföretag:

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för ekonomi och finans

Att. Jean-Pierre RAES

Call for Proposals ref. ECFIN/2006/A3-03

Enhet R2, BU1 – 3/13

Rue de Genève 1

B-1140 Bryssel (Evere)

b)

eller genom inlämning till Europeiska kommissionens centrala postservice (personligen, av sökandens befullmäktigade ombud eller av ett privat kurirföretag) på adressen

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för ekonomi och finans

Att. Jean-Pierre RAES

Call for Proposals ref. ECFIN/2006/A3-03

Enhet R2, BU1 – 3/13

Rue de Genève 1

B-1140 Bryssel (Evere)

senast den 25 september 2006 kl. 16.00 (lokal tid i Bryssel). Vid inlämning på det sistnämnda sättet lämnas ett mottagningsbevis i form av ett daterat och undertecknat kvitto. Det utfärdas av den tjänsteman på postserviceenheten som tar emot försändelsen.

Ansökningar som lämnas in för sent till kommissionen kan inte beaktas.

9   VAD HÄNDER MED DE INKOMNA ANSÖKNINGARNA?

Varje ansökan kommer att granskas för att se om den uppfyller de formella bidragskriterierna.

De förslag som anses uppfylla kriterierna kommer att bedömas och poängsättas i enlighet med de tilldelningskriterier som anges ovan.

Urvalet av förslag kommer att ske under andra halvåret 2006 En urvalskommitté inrättas för detta ändamål under överinseende av generaldirektören för ekonomi och finans. Den kommer att bestå av minst tre personer som företräder minst två specialiserade enheter och som inte står i något hierarkiskt förhållande till varandra, och den kommer att ha ett eget sekretariat som skall ansvara för kontakterna med de utvalda kandidaterna efter urvalsförfarandet. Även sökande som inte kommit i fråga kommer att få enskild information.

10   VIKTIGA ANMÄRKNINGAR

Denna ansökningsomgång är på intet vis något avtalsmässigt bindande åtagande från kommissionen sida gentemot de organ eller institut som lämnar in ansökningar. All korrespondens beträffande denna ansökningsomgång skall ske skriftligen.

De sökande bör beakta de avtalsbestämmelser som kommer att vara bindande i händelse av att de tilldelas uppdrag.


(1)  I enlighet med artiklarna 93 och 94 i budgetförordningen för Europeiska gemenskapernas allmänna budget.


25.7.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 172/34


FÖRSLAGSINFORDRAN

Det harmoniserade gemensamma EU-programmet för konjunkturundersökningar

(2006/C 172/11)

1   BAKGRUND

Europeiska kommissionen utlyser en ansökningsomgång (ref. ECFIN/2006/A3-02) för genomförandet av undersökningar som ingår i det harmoniserade gemensamma EU-programmet för konjunkturundersökningar (antaget av kommissionen den 29 november 2000) i EU:s medlemsstater. Denna ansökningsomgång omfattar Nederländerna och Finland.

Syftet med programmet är att samla in information om den ekonomiska situationen i EU:s medlemsstater för att kunna jämföra konjunkturcyklerna mellan dessa som ett led i förvaltningen av den ekonomiska och monetära unionen (EMU). Det har blivit ett oumbärligt verktyg i den ekonomiska övervakningsprocessen inom EMU liksom för allmänna ekonomisk-politiska ändamål.

2   ÅTGÄRDENS SYFTE OCH SPECIFIKATIONER

2.1   Mål

I det harmoniserade gemensamma programmet medverkar specialiserade organ eller institut som utför samfinansierade opinionsundersökningar. Kommissionen avser att ingå en överenskommelse om bidrag, med en löptid på 16 månader, för åtgärden med organ och institut med erforderlig kompetens för att utföra en eller flera av följande typer av undersökningar under perioden januari 2007 – april 2008:

Undersökningar av detaljhandel och tjänstehandel i Nederländerna.

Undersökning av detaljhandeln i Finland.

Särskilt inriktade undersökningar om aktuella ekonomiska frågor: Dessa särskilda undersökningar är på grund av sin karaktär mer tillfälliga och genomförs vid sidan av de månatliga undersökningarna med utnyttjande av samma fastställda slumpmässiga urval som för dessa för att inhämta information om specifika ekonomisk-politiska frågor.

De riktar sig till chefer inom investeringsbranschen, byggsektorn, detaljhandeln och tjänstesektorn.

2.2   Tekniska specifikationer

2.2.1   Tidtabell för genomförandet och rapportering av resultaten

Följande tabell ger en översikt över de undersökningar som är aktuella under denna ansökningsomgång:

Undersökning

Antal sektorer som omfattas/storleksklasser

Antal frågor som ställs varje månad

Antal frågor som ställs varje kvartal

Undersökning av detaljhandeln

9/-

6

-

Undersökning av tjänstesektorn

19/-

6

1

De månatliga undersökningarna skall genomföras under de första två veckorna av varje månad och resultaten skall varje månad sändas per e-post till kommissionen senast fyra arbetsdagar före utgången av månaden och i enlighet med en tidsplan som anges i överenskommelsen om bidrag.

De kvartalsvisa undersökningarna skall genomföras under de första två veckorna av den första månaden i varje kvartal (januari, april, juli och oktober) och resultaten skall sändas per e-post till kommissionen senast fyra arbetsdagar före utgången av januari, april, juli och oktober och i enlighet med en tidsplan som anges i överenskommelsen om bidrag.

När det gäller de särskilda undersökningarna måste uppdragstagaren förbinda sig att följa den specifika tidtabellen för dessa undersökningar.

En detaljerad beskrivning av åtgärden kan laddas ned från följande webbadress:

http://ec.europa.eu/economy_finance/tenders/2006/call2006_5en.htm

2.2.2   Metoder och enkätformulär som används i det harmoniserade gemensamma EU-programmet för konjunkturundersökningar

Närmare uppgifter om metodanvändning finns tillgängliga i användarmanualen på följande adress:

http://ec.europa.eu/economy_finance/indicators/business_consumer_surveys/userguide_en.pdf

3   ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER OCH GILTIGHETSTID

3.1   Administrativa bestämmelser

Organ eller institut skall väljas för en period på längst 16 månader. Därför kommer en överenskommelse med en löptid på 16 månader, som skall innehålla uppgifter om gemensamma mål och om arten av den planerade verksamheten, att ingås mellan parterna. Överenskommelsen om bidrag skall omfatta perioden januari 2007 – april 2008.

3.2   Giltighetstid

Undersökningarna skall genomföras från och med den 1 januari 2007 till och med den 30 april 2008. Genomförandetiden för en åtgärd får inte överstiga sexton månader.

4   FINANSIELLA RAMAR

4.1   Källor till gemenskapsstödet

De valda åtgärderna kommer att finansieras genom budgetpost 01.02.02 – Samordning och övervakning av Ekonomiska och monetära unionen.

4.2   Beräknad total gemenskapsbudget för denna infordran

Den årliga disponibla budgeten för dessa undersökningar är cirka 90 000 euro.

Antalet organ/institut kommer att vara högst 3.

4.3   Andel gemenskapsmedel

Kommissionens andel av finansieringen av undersökningarna får inte överstiga 50 % av organets eller institutets bidragsberättigande kostnader för varje undersökning.

4.4   Organets/institutets finansiering av åtgärden och bidragsberättigande kostnader

De bidragsberättigande kostnaderna får inte avse tiden innan alla parter har skrivit under bidragsavtalet utom i exceptionella fall. De får emellertid aldrig avse tiden före inlämnandet av ansökan om bidrag. Bidrag in natura betraktas inte som bidragsberättigande kostnader.

Organet/institutet skall lämna in en detaljerad budget med en beräkning av kostnaderna för åtgärden och dess finansiering med beloppen uttryckta i euro. Denna budget kommer att fogas som en bilaga till bidragsavtalet. Kommissionen kan därefter använda uppgifterna i budgeten i revisionssyfte.

5   BIDRAGSKRITERIER

5.1.   Den sökandes rättsliga ställning

Denna ansökningsomgång riktar sig till organ eller institut (juridiska personer) med rättslig status i någon av EU:s medlemsstater eller i något av de anslutande länderna eller kandidatländerna. De sökande måste styrka sin egenskap av juridiska personer och lämna den dokumentation som krävs genom standardformuläret för juridiska personer.

5.2.   Skäl för uteslutning

Bidrag kan inte komma ifråga till sökande som (1)

a)

befinner sig i konkurs eller likvidation, är föremål för tvångsförvaltning, har ingått ackordsuppgörelse med borgenärer eller har avbrutit sin näringsverksamhet, är föremål för rättsliga förfaranden som avser sådana förhållanden eller är i en motsvarande situation till följd av något liknande förfarande enligt nationella lagar och andra författningar,

b)

har fällts för brott mot yrkesetiken enligt lagakraftvunnen dom,

c)

har gjort sig skyldiga till allvarligt fel i yrkesutövningen, som på något sätt kan styrkas av den upphandlande myndigheten,

d)

inte har fullgjort sina skyldigheter att betala socialförsäkringsavgifter eller skatt enligt lagstiftningen i det land där sökanden är etablerad eller i det land där den upphandlande myndigheten finns, eller där kontraktet skall genomföras,

e)

i en lagakraftvunnen dom har dömts för bedrägeri, korruption, deltagande i kriminella organisationer eller någon annan verksamhet som skadar gemenskapens ekonomiska intressen,

f)

har gjort sig skyldiga till allvarliga avtalsbrott på grund av att de inte har fullgjort sina avtalsförpliktelser efter något annat upphandlings- eller kontraktsförfarande som finansieras genom EU-budgeten,

g)

befinner sig i intressekonflikt, eller

h)

har lämnat felaktiga eller vilseledande uppgifter i den information som skall lämnas in eller har underlåtit att lämna in informationen.

De sökande måste genom standardblanketten för bidragsberättigande intyga att de inte befinner sig i någon av de situationer som anges i punkt 5.2.

5.3   Administrativa och ekonomiska påföljder

1.

Utan att det påverkar tillämpningen av avtalsmässiga påföljder skall anbudssökande eller anbudsgivare och uppdragstagare som lämnat felaktiga uppgifter eller har konstaterats bryta mot avtalsvillkoren vid en tidigare upphandling uteslutas från deltagande i upphandlingar och inte beviljas bidrag ur gemenskapens budget under en period på upp till två år, räknat från det tillfälle då förseelsen konstaterats och bekräftats, sedan uppdragstagaren getts möjlighet att yttra sig. Denna period får förlängas till tre år om liknande händelser upprepas inom fem år efter den första förseelsen.

Anbudsgivare eller anbudssökande skall också bli föremål för ekonomiska påföljder motsvarande mellan 2 % och 10 % av upphandlingens eller stödets sammanlagda värde.

De uppdragstagare som på allvarligt sätt underlåtit att uppfylla sina avtalsförpliktelser skall också bli föremål för ekonomiska påföljder motsvarande mellan 2 och 10 % av avtalets sammanlagda värde. Procentsatsen får höjas till en nivå mellan 4 och 20 % om liknande händelser upprepas inom fem år från den första förseelsen.

2.

I de fall som avses i punkt 5.2 a, c och d skall sökande och anbudsgivare uteslutas från deltagande i upphandlingar och inte beviljas bidrag under en period på upp till två år räknat från den dag då förseelsen konstaterats. Detta beslut skall bekräftas efter det att kontraktsparten fått möjlighet att yttra sig.

I de fall som avses i punkterna 5.2 b och e skall sökande och anbudsgivare uteslutas från deltagande i upphandlingar och inte beviljas bidrag i minst ett och högst fyra år efter det att domen anmälts.

Dessa perioder får förlängas till fem år om liknande händelser upprepas inom fem år efter den första förseelsen eller domen.

3.

De fall som avses i punkt 5.2 e är följande:

a)

Fall av bedrägerier som avses i artikel 1 i konventionen om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen, upprättad genom rådets akt av den 26 juli 1995.

b)

Fall av korruption som avses i artikel 3 i konventionen om kamp mot korruption som tjänstemän i Europeiska gemenskaperna eller Europeiska unionens medlemsstater är delaktiga i, och som inrättats genom rådets akt av den 26 maj 1997.

c)

Deltagande i en kriminell organisation, enligt definitionen i artikel 2.1 i rådets gemensamma åtgärd 98/733/RIF.

d)

Deltagande i tvättning av pengar enligt definitionen i artikel 1 i rådets direktiv 91/308/EEG.

6   URVALSKRITERIER

De sökande måste ha solida och adekvata finansieringskällor för att kunna upprätthålla verksamheten under den tid det stödberättigande projektet genomförs. De måste ha den yrkeskompetens och de kvalifikationer som krävs för genomförandet av den åtgärd eller det arbetsprogram som föreslås.

6.1   Sökandenas ekonomiska ställning

De sökande måste ha ekonomisk förmåga att slutföra den föreslagna åtgärden, och de måste överlämna sina balans- och resultaträkningar för de båda senaste avslutade räkenskapsåren. Denna bestämmelse är inte tillämplig på offentliga organ och internationella organisationer.

6.2   De sökandes operativa kapacitet

De sökande måste ha tillräcklig operativ kapacitet för att slutföra den föreslagna åtgärden och bör överlämna lämpliga handlingar som styrker detta.

Följande kriterier kommer att tillämpas vid bedömningen av de sökandes kapacitet:

Minst tre års styrkt erfarenhet av att förbereda och genomföra kvalitativa konjunkturundersökningar.

Styrkt erfarenhet på åtminstone ett av följande områden:

1)

Utvärdering av resultat av konjunkturundersökningar, metodiska frågor (urval, enkätformulär och tidsplanering) och analys.

2)

Utformande av indikatorer med stöd av resultaten av konjunkturundersökningarna.

3)

Användning av resultaten av konjunkturundersökningarna för analys av och forskning om konjunkturer och makroekonomi med hjälp av statistiska och ekonometriska metoder, bl.a. sektoriella analyser.

4)

Ekonometriska modeller och andra prognosinstrument.

Förmåga att tillämpa metoderna för det gemensamma harmoniserade EU-programmet för konjunkturundersökningar och att följa kommissionens instruktioner: iaktta de månatliga tidsfristerna för rapporteringen, genomföra förbättringar och ändringar av undersökningsprogrammet på kommissionens begäran i enlighet med de överenskommelser som träffats vid samordningsmöten med representanter för de medverkande organen och instituten.

7   TILLDELNINGSKRITERIER

Följande kriterier kommer att tillämpas vid tilldelningen av kontrakt till utvalda kandidater:

Omfattningen av kandidatens sakkunskap och erfarenhet på de områden som nämns i punkt 6.2.

Den föreslagna undersökningsmetodikens effektivitet, bl.a. utformning och storlek av stickprov, täckningsgrad och svarsfrekvens.

Omfattningen av kandidatens kompetens och kännedom om de särskilda förhållanden som gäller för undersökningar inom den sektor och i det land där undersökningen eller undersökningarna avses utföras.

Hur effektiv kandidatens arbetsorganisation är i fråga om flexibilitet, infrastruktur, kvalificerade medarbetare och resurser för utförandet av arbetet, resultatrapporteringen, deltagandet i utarbetandet av undersökningarna inom det gemensamma harmoniserade programmet och kontakterna med kommissionen.

Kostnadseffektivitet.

8   PRAKTISKA BESTÄMMELSER

8.1   Utarbetande och inlämning av ansökningar

Förslagen måste innehålla ett ifyllt och undertecknat standardiserat formulär för bidragsansökan och alla stödjande handlingar som det hänvisas till i formuläret.

Ansökningarna måste läggas fram i tre delar:

Administrativa förslag

Tekniska förslag

Finansieringsförslag

Följande standardiserade formulär kan erhållas från kommissionen:

Ett standardiserat formulär för bidragsansökan.

En standardiserad budgetupptällning för beräknade kostnader för undersökningen och en finansieringsplan.

Ett standardiserat formulär för finansiell information.

Ett standardiserat formulär för juridiska personer.

Ett standardiserat formulär för försäkran om bidragsberättigande.

Ett standardiserat formulär för försäkran om villighet att underteckna det standardiserade bidragsavtalet.

Ett standardiserat formulär för underentreprenad.

Följande dokumentation beträffande bidragets finansiella aspekter kan också erhållas från kommissionen:

Att memorandum för utarbetande av finansiella uppskattningar och finansieringsöversikter.

En mall för bidragsavtalet.

a)

genom att ladda ned dem från följande webbadress:

http://ec.europa.eu/economy_finance/tenders/2006/call2006_5en.htm

b)

eller, om detta inte är möjligt, genom skriftlig begäran till kommissionen under följande adress:

Europeiska kommissionen

Generaldirektorat ECFIN

Enhet ECFIN-A-3 (Konjunkturundersökningar)

Call for proposals – ECFIN/2006/A3-02

BU-1 3/146

B-1049 Bryssel

Fax (32-2) 296 36 50

E-post: ecfin-bcs-mail@ec.europa.eu

Kommissionen förbehåller sig rätten att ändra dessa dokumentmallar beroende på det harmoniserade gemensamma programmets behov och/eller eventuella begränsningar i budgeten.

Ansökningarna skall lämnas på något av Europeiska gemenskapernas officiella språk, i tillämpliga fall tillsammans med en översättning till engelska, franska eller tyska.

Sökande skall lämna in en undertecknad ansökan i original och två kopior.

Ansökningarna skall ligga i en förseglad försändelse som i sin tur också skall ligga i en förseglad försändelse.

På det yttre kuvertet skall adressen under punkt 8.3 nedan anges.

Det inre förslutna kuvertet som innehåller förslaget skall märkas med ”Call for proposals – ECFIN/2006/A3-02, not to be opened by the internal mail department”.

De sökande informeras om att ansökan mottagits genom att det mottagningsbevis som lämnas med ansökan returneras.

8.2   Förslagens innehåll

8.2.1   Administrativa förslag

Administrativa förslag måste innehålla följande:

Ett vederbörligen undertecknat standardiserat formulär för bidragsansökan.

Ett vederbörligen ifyllt och undertecknat standardiserat formulär för juridiska personer och de begärda stödjande handlingarna för att styrka organets eller institutets rättsliga form.

Ett vederbörligen ifyllt och undertecknat standardformulär för finansiell identifikation.

Ett vederbörligen undertecknat standardiserat formulär för försäkran om att den sökande är bidragsberättigad.

Organisationsplan för organet eller institutet med uppgift om namn och befattningar för personer i ledningen och i den operativa tjänst som ansvarar för genomförandet av undersökningar.

Ett vederbörligen undertecknat standardiserat formulär för försäkran om att det är villigt att underteckna det standardiserade bidragsavtalet, om det blir utvalt.

För styrkande av en sund finansiell ställning: Balans- och resultaträkningar för de båda föregående avslutade räkenskapsåren skall bifogas.

8.2.2   Tekniska förslag

Tekniska förslag måste innehålla följande:

En beskrivning av organets eller institutets verksamheter, som gör det möjligt att bedöma dess kvalifikationer och omfattningen och varaktigheten av dess erfarenhet på de områden som begärs i punkt 6.2. I beskrivningen skall de studier, tjänsteavtal, konsultuppdrag, undersökningar, publikationer och andra arbeten som utförts tidigare anges. Uppdragsgivarnas namn skall anges, liksom i förekommande fall vilka uppdrag som gjorts för kommissionens räkning. De mest relevanta studierna och/eller resultaten bör bifogas.

En detaljerad beskrivning av den operativa organisationen för genomförandet av undersökningarna. Relevant dokumentation bör bifogas om infrastruktur, utrustning, resurser och kvalificerad personal (med kortfattat CV för var och en) som den sökande förfogar över.

En detaljerad beskrivning av undersökningsmetoderna: urvalsmetoder, urvalsfel och konfidensintervall, urvalsstorlek, täckningsgrad och beräknad svarsfrekvens.

Ett vederbörligen ifyllt standardiserat formulär avseende i åtgärden engagerade underleverantörer, inbegripet en detaljerad beskrivning av uppgifter som skall lämnas till underleverantörer.

8.2.3   Finansieringsförslag

Finansieringsförslag måste innehålla följande:

En vederbörligen ifylld och detaljerad standardiserad budgetuppställning (i euro) för en period på 16 månader för varje undersökning, som innehåller en finansieringsplan för åtgärden och en detaljerad specifikation av bidragsberättigande totala kostnader och enhetskostnader för genomförandet av undersökningen (även kostnader för underleverantörer).

I tillämpliga fall, ett intyg om att det inte föreligger någon momsskuld.

I tillämpliga fall, ett intyg om finansiella bidrag från andra organisationer (samfinansiering).

8.3   Adress dit ansökningarna skall skickas och sista inlämningsdag

De som önskar ansöka om bidrag inbjuds att lämna in sina förslag till Europeiska kommissionen.

Ansökningarna kan lämnas in på något av följande två sätt:

(a)

Antingen med rekommenderad post eller av ett privat kurirföretag, poststämplat senast den 25 september 2006, på adressen:

Med rekommenderad post:

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för ekonomi och finans

Att. Jean-Pierre RAES

Call for Proposals ref. ECFIN/2006/A3-02

Enhet R2, BU1 – 3/13

B-1049 Bryssel

Med privat kurirföretag:

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för ekonomi och finans

Att. Jean-Pierre RAES

Call for Proposals ref. ECFIN/2006/A3-02

Enhet R2, BU1 – 3/13

Rue de Genève 1

B-1140 Bryssel (Evere)

b)

eller genom inlämning till Europeiska kommissionens centrala postservice (personligen, av sökandens befullmäktigade ombud eller av ett privat kurirföretag) på adressen

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för ekonomi och finans

Att. Jean-Pierre RAES

Call for Proposals ref. ECFIN/2006/A3-02

Enhet R2, BU1 – 3/13

Rue de Genève 1

B-1140 Bryssel (Evere)

senast den 25 september 2006 kl. 16.00 (lokal tid i Bryssel). Vid inlämning på det sistnämnda sättet lämnas ett mottagningsbevis i form av ett daterat och undertecknat kvitto. Det utfärdas av den tjänsteman på postserviceenheten som tar emot försändelsen.

Ansökningar som lämnas in för sent till kommissionen kan inte beaktas.

9   VAD HÄNDER MED DE INKOMNA ANSÖKNINGARNA?

Varje ansökan kommer att granskas för att se om den uppfyller de formella bidragskriterierna.

De förslag som anses uppfylla kriterierna kommer att bedömas och poängsättas i enlighet med de tilldelningskriterier som anges ovan.

Urvalet av förslag kommer att ske under oktober/november månad 2006. En urvalskommitté inrättas för detta ändamål under överinseende av generaldirektören för ekonomi och finans. Den kommer att bestå av minst tre personer som företräder minst två specialiserade enheter och som inte står i något hierarkiskt förhållande till varandra, och den kommer att ha ett eget sekretariat som skall ansvara för kontakterna med de utvalda kandidaterna efter urvalsförfarandet. Även sökande som inte kommit i fråga kommer att få enskild information.

10   VIKTIGA ANMÄRKNINGAR

Denna ansökningsomgång är på intet vis något avtalsmässigt bindande åtagande från kommissionen sida gentemot de organ eller institut som lämnar in ansökningar. All korrespondens beträffande denna ansökningsomgång skall ske skriftligen.

De sökande bör beakta de avtalsbestämmelser som kommer att vara bindande i händelse av att de tilldelas uppdrag.


(1)  I enlighet med artiklarna 93 och 94 i budgetförordningen för Europeiska gemenskapernas allmänna budget.