ISSN 1725-2504

Europeiska unionens

officiella tidning

C 253E

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

48 årgången
13 oktober 2005


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

I   (Meddelanden)

 

EUROPAPARLAMENTET

 

SESSIONEN 2004-2005

 

Onsdag 26 januari 2005

2005/C 253E/1

PROTOKOLL

1

SAMMANTRÄDETS GÅNG

Återupptagande av sessionen

Justering av protokollet från föregående sammanträde

Inkomna dokument

Utskottens sammansättning

Föredragningslista

Strategiska riktlinjer/Lagstiftnings- och arbetsprogram 2005 (debatt)

Situationen i Mellanöstern (debatt)

Förintelsen, antisemitism och rasism (debatt)

Flerårigt gemenskapsprogram för att göra digitalt innehåll i Europa mer tillgängligt ***II (debatt)

Utskottens sammansättning

Föredragningslista för nästa sammanträde

Avslutande av sammanträdet

NÄRVAROLISTA

9

 

Torsdag 27 januari 2005

2005/C 253E/2

PROTOKOLL

11

SAMMANTRÄDETS GÅNG

Öppnande av sammanträdet

Inkomna dokument

Föredragningslista

Uttalande av talmannen

Justering av protokollet från föregående sammanträde

Omröstning

Stabiliserings- och associeringsavtal EU/f.d. jugoslaviska republiken Makedonien och EU/Kroatien *** (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Tilläggsprotokoll till associeringsavtalet EU/Chile *** (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Flerårigt gemenskapsprogram för att göra digitalt innehåll i Europa mer tillgängligt ***II (omröstning)

Situationen i Mellanöstern (omröstning)

Förintelsen, antisemitism och rasism (omröstning)

Röstförklaringar

Rättelser till avgivna röster

Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt

Valprövning

Meddelande om rådets gemensamma ståndpunkter

Beslut om vissa dokument

Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden

Datum för nästa sammanträdesperiod

Avbrytande av sessionen

NÄRVAROLISTA

18

BILAGA I

20

BILAGA II

24

ANTAGNA TEXTER

26

P6_TA(2005)0013Stabiliserings- och associeringsavtalet EU/Kroatien ***Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets och kommissionens beslut om antagande av protokollet till stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kroatien, å andra sidan, i syfte att beakta Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Ungerns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till Europeiska unionen (KOM(2004)0370 - 14211/2004 - C6-0028/2005 - 2004/0119(AVC))

26

P6_TA(2005)0014Stabiliserings- och associeringsavtalet EU/f.d. jugoslaviska republiken Makedonien ***Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets och kommissionens beslut om antagande av protokollet till stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, å andra sidan, i syfte att beakta Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till Europeiska unionen (KOM(2004)0354 - 9856/2004 - 14025/2004 - C6-0003/2005 - 2004/0115(AVC))

26

P6_TA(2005)0015Tilläggsprotokoll till associeringsavtalet EU/Chile ***Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets beslut om antagande av ett tillläggsprotokoll till associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Chile, å andra sidan, för att ta hänsyn till Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Ungerns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till Europeiska unionen (KOM(2004)0566 - C6-0022/2005 - 2004/0195(AVC))

27

P6_TA(2005)0016Flerårigt gemenskapsprogram för att göra digitalt innehåll i Europa mer tillgängligt ***IIEuropaparlamentets lagstiftningsresolution om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av ett flerårigt gemenskapsprogram för att göra digitalt innehåll i Europa mer tillgängligt, användbart och exploaterbart (10458/4/2004 - C6-0140/2004 - 2004/0025(COD))

28

P6_TC2-COD(2004)0025Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid andra behandlingen den 27 januari 2005 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut nr .../2005/EG om inrättande av ett flerårigt gemenskapsprogram för att göra digitalt innehåll i Europa mer tillgängligt, användbart och exploaterbart

28

BILAGA IÅTGÄRDER

32

BILAGA IIMEDEL FÖR GENOMFÖRANDE AV PROGRAMMET

34

BILAGA IIIPRELIMINÄR FÖRDELNING AV UTGIFTERNA

35

P6_TA(2005)0017Situationen i MellanösternEuropaparlamentets resolution om situationen i Mellanöstern

35

P6_TA(2005)0018Förintelsen, antisemitism och rasismEuropaparlamentets resolution om minnet av förintelsen, antisemitism och rasism

37

SV

 


I (Meddelanden)

EUROPAPARLAMENTET

SESSIONEN 2004-2005

Onsdag 26 januari 2005

13.10.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

CE 253/1


PROTOKOLL

(2005/C 253 E/01)

SAMMANTRÄDETS GÅNG

ORDFÖRANDESKAP: Josep BORRELL FONTELLES

Talman

1.   Återupptagande av sessionen

Sammanträdet öppnades kl. 15.05.

2.   Justering av protokollet från föregående sammanträde

Maria da Assunção Esteves hade låtit meddela att hon hade varit närvarande under sammanträdet den 13.1.2005 men att hennes namn inte förekom på närvarolistan.

Rättelser till avgivna röster:

Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar (FN:s klimatkonvention) - B6-0032/2005

ändringsförslag 2

ja: Charlotte Cederschiöld, Christofer Fjellner

Europeiska unionens bistånd till offren för flodvågen i Asien - RC-B6-0034/2005

ändringsförslag 16

nej: Dan Jørgensen

***

Protokollet från föregående sammanträde justerades.

3.   Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1)

från rådet och kommissionen

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om informationssystemet för viseringar (VIS) och utbytet mellan medlemsstaterna av uppgifter om viseringar för kortare vistelse (KOM(2004) 0835 - C6-0004/2005 - 2004/0287(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott: LIBE

Förslag till rådets beslut om ingående av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Förbundsrepubliken Brasilien (KOM(2004)0625 - C6-0009/2005 - 2004/0216(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott: ITRE

rådgivande utskott: INTA

Förslag till rådets beslut om godkännande av Europeiska gemenskapens anslutning till den internationella konventionen om skydd för växtförädlingsprodukter, reviderad i Genève den 19 mars 1991 (KOM(2004)0798 - C6-0010/2005 - 2004/0275(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott: AGRI

rådgivande utskott: ENVI, JURI

Förslag till rådets beslut om ingående av ett avtal mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Chile om vissa luftfartsaspekter (KOM(2004)0829 - C6-0011/2005 - 2004/0289(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott: TRAN

Europeiska kommissionen: Europeiska gemenskapernas slutliga årsredovisning - budgetåret 2003 - volym I - konsoliderade rapporter om budgetgenomförandet och konsoliderade årsredovisningar (SEK(2004)1181 - C6-0012/2005 - 2004/2040(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott: CONT

rådgivande utskott: AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, RETT, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

European Commission: Final annual accounts of the European Communities - Financial year 2003 - Volume II - Part I and II (SEK(2004)1182 - C6-0013/2005 - 2004/2040(DEC)) Denna titel finns för närvarande inte tillgänglig på alla språk.

hänvisat till

ansvarigt utskott: CONT

rådgivande utskott: AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, RETT, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

Förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1868/94 om upprättande av ett kvotsystem avseende produktionen av potatisstärkelse (KOM(2004)0772 - C6-0014/2005 - 2004/0269(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott: AGRI

Commission européenne: Comptes annuels des autres institutions - Exercice 2003 - Volume III - Parlement européen (DECHARGE VOLUME III/2004 [01] - C6-0015/2005 - 2004/2041(DEC)) Denna titel finns för närvarande inte tillgänglig på alla språk.

hänvisat till

ansvarigt utskott: CONT

rådgivande utskott: AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, RETT, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

Commission européenne: Comptes annuels des autres institutions - Exercice 2003 - Volume III - Conseil (DECHARGE VOLUME III/2004 [02] - C6-0016/2005 - 2004/2042(DEC)) Denna titel finns för närvarande inte tillgänglig på alla språk.

hänvisat till

ansvarigt utskott: CONT

rådgivande utskott: AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, RETT, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

Commission européenne: Comptes annuels des autres institutions - Exercice 2003 - Volume III - Cour de justice (DECHARGE VOLUME III/2004 [03] - C6-0017/2005 - 2004/2043(DEC)) Denna titel finns för närvarande inte tillgänglig på alla språk.

hänvisat till

ansvarigt utskott: CONT

rådgivande utskott: AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, RETT, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

Commission européenne: Comptes annuels des autres institutions - Exercice 2003 - Volume III - Cour des comptes (DECHARGE VOLUME III/2004 [04] - C6-0018/2005 - 2004/2044(DEC)) Denna titel finns för närvarande inte tillgänglig på alla språk.

hänvisat till

ansvarigt utskott: CONT

rådgivande utskott: AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, RETT, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

Commission européenne: Comptes annuels des autres institutions - Exercice 2003 - Volume III - Comité économique et social (DECHARGE VOLUME III/2004 [05] - C6-0019/2005 - 2004/2045 (DEC)) Denna titel finns för närvarande inte tillgänglig på alla språk.

hänvisat till

ansvarigt utskott: CONT

rådgivande utskott: AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, RETT, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

Commission européenne: Comptes annuels des autres institutions - Exercice 2003 - Volume III - Comité des régions (DECHARGE VOLUME III/2004 [06] - C6-0020/2005 - 2004/2046(DEC)) Denna titel finns för närvarande inte tillgänglig på alla språk.

hänvisat till

ansvarigt utskott: CONT

rådgivande utskott: AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, RETT, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

Commission européenne: Comptes annuels des autres institutions - Exercice 2003 - Volume III - Médiateur (DECHARGE VOLUME III/2004 [07] - C6-0021/2005 - 2004/2047(DEC)) Denna titel finns för närvarande inte tillgänglig på alla språk.

hänvisat till

ansvarigt utskott: CONT

rådgivande utskott: AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, RETT, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

Förslag till rådets beslut om ingående av ett tilläggsprotokoll till avtalet om upprättandet av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Chile, å andra sidan, för att ta hänsyn till Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till Europeiska unionen (13286/2004 - C6-0022/2005 - 2004/0195(AVC))

hänvisat till

ansvarigt utskott: INTA

rådgivande utskott: AFET

Förslag till rådets förordning om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter mot bakgrund av situationen i Elfenbenskusten (KOM(2004)0842 - C6-0023/2005 - 2004/0286(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott: LIBE

rådgivande utskott: DEVE, ECON

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av ett finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete och ekonomiskt samarbete (KOM(2004)0629 - C6-0128/2004 - 2004/0220(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott: DEVE

rådgivande utskott: AFET, INTA, BUDG, LIBE, FEMM

Förslag till rådets och Europaparlamentets rekommendation om ytterligare europeiskt samarbete om kvalitetssäkring i den högre utbildningen (KOM(2004)0642 - C6-0142/2004 - 2004/0239 (COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott: CULT

2)

från ledamöterna

2.1)

resolutionsförslag (artikel 113 i arbetsordningen)

Ilda Figueiredo, Helmuth Markov, Dimitrios Papadimoulis, Sérgio Ribeiro, Kyriacos Triantaphyllides - Resolutionsförslag om budgetplanen för 2007-2013 (B6-0065/2005)

hänvisat till

ansvarigt utskott: FINP

Salvador Garriga Polledo - Resolutionsförslag om den gemensamma europeiska marknaden för finansiella tjänster (B6-0066/2005)

hänvisat till

ansvarigt utskott: ECON

Cristiana Muscardini - Resolutionsförslag om den 8 mars: Europeisk dag mot våld mot kvinnor och kvinnlig könsstympning (B6-0067/2005)

hänvisat till

ansvarigt utskott: FEMM

rådgivande utskott: DEVE

Cristiana Muscardini - Resolutionsförslag om europeiskt regelverk för användning av skidbackar (B6-0082/2005)

hänvisat till

ansvarigt utskott: IMCO

rådgivande utskott: ENVI, REGI

2.2)

förslag till rekommendation (artikel 114 i arbetsordningen)

Alexander Nuno Alvaro, för ALDE-gruppen - Förslag till rekommendation till rådet om ett integrerat förhållningssätt på EU-nivå i syfte att förebygga alla former av terroristattacker samt att förbereda sig, reagera på och hantera följderna av sådana attacker (B6-0081/2005)

hänvisat till

ansvarigt utskott: LIBE

rådgivande utskott: AFET

2.3)

skriftliga förklaringar införda i registret (artikel 116 i arbetsordningen)

Marie-Noëlle Lienemann, Glyn Ford, Caroline Lucas, Vittorio Emanuele Agnoletto och Harlem Désir, om tsunamin och införande av en internationell skatt (0002/2005)

Maciej Marian Giertych, Godfrey Bloom och Patrick Louis, om den sextionde årsdagen av Warszawas befrielse (0003/2005)

Graham Watson, om Singapore (0004/2005)

4.   Utskottens sammansättning

På begäran av Verts/ALE-gruppen godkände parlamentet följande utnämning:

utskottet DEVE:

Margrete Auken

5.   Föredragningslista

Talmannen meddelade att arbetsplanen hade fastställts (punkt 10 i protokollet av den 10.1.2005) och att en rättelse till föredragningslistan (PE 352.950/OJ/COR) hade delats ut.

Talmannen meddelade också att ledamöterna kunde göra enminutsanföranden i enlighet med artikel 144 i arbetsordningen efter morgondagens högtidliga möte, fram till kl. 10.00.

Eftersom parlamentet ännu inte hade hörts av rådet skulle omröstningen om rekommendationerna av Brok (punkt 9 i föredragningslistan) och Baron Crespo (punkterna 10 och 11 i föredragningslistan) skjutas upp till en senare sammanträdesperiod.

Föredragningslistan hade därmed fastställts.

6.   Strategiska riktlinjer/Lagstiftnings- och arbetsprogram 2005 (debatt)

Uttalande av kommissionen: Strategiska riktlinjer/Lagstiftnings- och arbetsprogram 2005

Talmannen gladde sig över att rådets tjänstgörande ordförande var närvarande vid denna debatt.

José Manuel Barroso (kommissionens ordförande) gjorde ett uttalande.

Talare: Jean-Claude Juncker (rådets tjänstgörande ordförande).

Talare: Hans-Gert Poettering för PPE-DE-gruppen, Martin Schulz för PSE-gruppen, Graham Watson för ALDE-gruppen, Pierre Jonckheer för Verts/ALE-gruppen, Francis Wurtz för GUE/NGL-gruppen, Jens-Peter Bonde för IND/DEM-gruppen, Brian Crowley för UEN-gruppen, Hans-Peter Martin, grupplös, Françoise Grossetête, Hannes Swoboda, Bronisław Geremek, Dimitrios Papadimoulis och Roger Knapman.

ORDFÖRANDESKAP: Jacek Emil SARYUSZ-WOLSKI

Vice talman

Talare: Roberta Angelilli, Ashley Mote, József Szájer, Magda Kósáné Kovács, Alexander Lambsdorff, Johannes Blokland, Marcin Libicki, Jana Bobošíková, Elmar Brok, Poul Nyrup Rasmussen, Andrew Duff, Irena Belohorská, Maria Martens, Pervenche Berès, Paolo Costa, Timothy Kirkhope, Richard Falbr, Sophia in 't Veld, Christofer Fjellner, Reino Paasilinna och Lena Ek.

ORDFÖRANDESKAP: Josep BORRELL FONTELLES

Talman

Talare: Markus Ferber, Guido Sacconi, Alexander Radwan, Alain Hutchinson och Ria Oomen-Ruijten.

ORDFÖRANDESKAP: Luigi COCILOVO

Vice talman

Talare: Katerina Batzeli, John Bowis, Mia De Vits, Paul Rübig, Malcolm Harbour, Georg Jarzembowski, Konstantinos Hatzidakis, Lutz Goepel, Doris Pack, Klaus-Heiner Lehne, Ewa Klamt, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Amalia Sartori, Françoise Grossetête och José Manuel Barroso.

Omröstning: Debatten skulle fortsätta under sammanträdesperioden i februari 2005 (punkt 12 i protokollet av den 21.2.2005).

ORDFÖRANDESKAP: Josep BORRELL FONTELLES

Talman

7.   Situationen i Mellanöstern (debatt)

Uttalande av Javier Solana, hög representant för GUSP: Situationen i Mellanöstern

Javier Solana gjorde ett uttalande.

Talare: Benita Ferrero-Waldner (ledamot av kommissionen).

ORDFÖRANDESKAP: Luigi COCILOVO

Vice talman

Talare: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra för PPE-DE-gruppen, Pasqualina Napoletano för PSE-gruppen, Annemie Neyts-Uyttebroeck för ALDE-gruppen, Joost Lagendijk för Verts/ALE-gruppen, Luisa Morgantini för GUE/NGL-gruppen, Gerard Batten för IND/DEM-gruppen, Roberta Angelilli för UEN-gruppen, James Hugh Allister, grupplös, Edward McMillan-Scott, Michel Rocard, Ignasi Guardans Cambó, David Hammerstein Mintz, Adamos Adamou, Georgios Karatzaferis, Luca Romagnoli, Elmar Brok, Véronique De Keyser, Janusz Onyszkiewicz och Georgios Toussas.

ORDFÖRANDESKAP: Janusz ONYSZKIEWICZ

Vice talman

Talare: Jan Tadeusz Masiel, Jana Hybášková, Proinsias De Rossa, Lapo Pistelli, Charles Tannock, Richard Howitt, Nicholson of Winterbourne, Ioannis Kasoulides, Edith Mastenbroek, Luciana Sbarbati, Armin Laschet, Antonio Masip Hidalgo, Gitte Seeberg, Panagiotis Beglitis och Vytautas Landsbergis.

ORDFÖRANDESKAP: Mario MAURO

Vice talman

Talare: Stefano Zappalà, Michael Gahler, Georgios Papastamkos, Javier Solana och Benita Ferrero-Waldner.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 103.2 i arbetsordningen):

Annemie Neyts-Uyttebroeck för ALDE-gruppen, om situationen i Mellanöstern (B6-0068/2005)

Joost Lagendijk, David Hammerstein Mintz, Margrete Auken och Johannes Voggenhuber för Verts/ALEgruppen, om situationen i Mellanöstern (B6-0071/2005)

Pasqualina Napoletano, Véronique De Keyser och Michel Rocard för PSE-gruppen, om Mellanöstern (B6-0072/2005)

Francis Wurtz, Adamos Adamou, Luisa Morgantini, Umberto Guidoni och Dimitrios Papadimoulis för GUE/NGL-gruppen, om situationen i Mellanöstern (B6-0075/2005)

Roberta Angelilli, Brian Crowley, Cristiana Muscardini och Anna Elzbieta Fotyga för UEN-gruppen, om situationen i Mellanöstern (B6-0078/2005)

João de Deus Pinheiro, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra och Edward McMillan-Scott för PPE-DEgruppen, om fredsprocessen i Mellanöstern (B6-0080/2005)

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.4 i protokollet av den 27.1.2005

8.   Förintelsen, antisemitism och rasism (debatt)

Muntlig fråga ställd av Martin Schulz och Glyn Ford för PSE-gruppen, till rådet, om åminnelse av Auschwitz (B6-0003/2005)

Muntlig fråga ställd av Martin Schulz och Glyn Ford för PSE-gruppen, till kommissionen, om åminnelse av Auschwitz (B6-0004/2005)

Martin Schulz utvecklade de muntliga frågorna.

Nicolas Schmit (rådets tjänstgörande ordförande) besvarade frågan B6-0003/2005.

Franco Frattini (kommissionens vice ordförande) besvarade frågan B6-0004/2005.

Talare: Ewa Klamt, Glyn Ford, Sarah Ludford, Gisela Kallenbach, Giusto Catania, Bogdan Pęk och Cristiana Muscardini.

ORDFÖRANDESKAP: Gérard ONESTA

Vice talman

Talare: Philip Claeys, grupplös, Bogusław Sonik, Martine Roure, Jean Lambert, Martin Schulz gjorde ett personligt uttalande, Kyriacos Triantaphyllides, Romano Maria La Russa, Ryszard Czarnecki, Patrick Gaubert, Józef Pinior, Mario Borghezio, Wojciech Roszkowski, Timothy Kirkhope, Michael Cashman, Anna Záborská, Pierre Schapira, David Sumberg, Monika Beňová, Marta Vincenzi, Csaba Sándor Tabajdi, Nicolas Schmit och Franco Frattini.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 108.5 i arbetsordningen):

Martin Schulz, Glyn Ford och Martine Roure för PSE-gruppen, om antisemitism (B6-0069/2005)

Daniel Marc Cohn-Bendit och Monica Frassoni för Verts/ALE-gruppen, om rasism och antisemitism (B6-0070/2005)

Graham Watson och Sarah Ludford för ALDE-gruppen, om minnet av Förintelsen och om antisemitism och rasism (B6-0073/2005)

Francis Wurtz, Marco Rizzo, Miguel Portas, André Brie och Dimitrios Papadimoulis för GUE/NGL-gruppen, om rasism och antisemitism (B6-0074/2005)

Hans-Gert Poettering, Ewa Klamt, Patrick Gaubert, Timothy Kirkhope och Bogusław Sonik för PPE-DEgruppen, om antisemitism (B6-0076/2005)

Romano Maria La Russa, Inese Vaidere, Roberta Angelilli och Brian Crowley för UEN-gruppen, om antisemitism och rasism (B6-0077/2005)

Maciej Marian Giertych, Jens-Peter Bonde, Georgios Karatzaferis och Nils Lundgren för IND/DEM-gruppen, om antisemitism och rasism (B6-0079/2005)

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.5 i protokollet av den 27.1.2005

9.   Flerårigt gemenskapsprogram för att göra digitalt innehåll i Europa mer tillgängligt ***II (debatt)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av ett flerårigt gemenskapsprogram för att göra digitalt innehåll i Europa mer tillgängligt, användbart och exploaterbart (10458/4/2004 - C6-0140/2004 - 2004/0025(COD)) - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi.

Föredragande: Paul Rübig (A6-0002/2005).

Paul Rübig redogjorde för andrabehandlingsrekommendationen.

Talare: Viviane Reding (ledamot av kommissionen).

Talare: Richard Seeber för PPE-DE-gruppen, Neena Gill för PSE-gruppen, Bastiaan Belder för IND/DEM-gruppen, Mieczysław Edmund Janowski för UEN-gruppen, och Reino Paasilinna.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.3 i protokollet av den 27.1.2005

10.   Utskottens sammansättning

På begäran av ALDE-gruppen godkände parlamentet följande utnämning:

utskottet LIBE:

Jean-Marie Cavada i stället för Lapo Pistelli.

11.   Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes (”Föredragningslista” PE 352.950 OJJE).

12.   Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 22.30.

Julian Priestley

generalsekreterare

Alejo Vidal-Quadras Roca

vice talman


NÄRVAROLISTA

Följande skrev under:

Adamou, Adwent, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Aylward, Ayuso González, Baco, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berman, Bersani, Bertinotti, Bielan, Birutis, Blokland, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bonino, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bozkurt, Bradbourn, Mihael Brejc, Brepoels, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, van Buitenen, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busk, Busquin, Busuttil, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Correia, António Costa, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, D'Alema, Degutis, Dehaene, De Keyser, Del Turco, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dillen, Dimitrakopoulos, Dionisi, Di Pietro, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Drčar Murko, Duchoň, Duff, Duin, Duka-Zólyomi, Duquesne, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Elisa Ferreira, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Fontaine, Ford, Fotyga, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomolka, Goudin, Genowefa Grabowska, Grabowski, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Graça Moura, Grech, Griesbeck, Gröner, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Henin, Hennicot-Schoepges, Herczog, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Horáček, Hortefeux, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Huhne, Hutchinson, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kaczmarek, Kallenbach, Kamiński, Karas, Karatzaferis, Kasoulides, Kaufmann, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krarup, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lang, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Laschet, Lauk, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Fernand Le Rachinel, Letta, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Locatelli, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Mohácsi, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Olajos, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Borut Pahor, Paleckis, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Pavilionis, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pistelli, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Portas, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schmidt, Pál Schmitt, Ingo Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schulz, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Seppänen, Siekierski, Sifunakis, Silva Peneda, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stevenson, Stihler, Strejček, Stroz, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vaugrenard, Ventre, Verges, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vincenzi, Virrankoski, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Westlund, Whitehead, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wierzejski, Wijkman, Wise, Wohlin, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Wurtz, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka


Torsdag 27 januari 2005

13.10.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

CE 253/11


PROTOKOLL

(2005/C 253 E/02)

SAMMANTRÄDETS GÅNG

ORDFÖRANDESKAP: Josep BORRELL FONTELLES

Talman

1.   Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.05.

2.   Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1)

från rådet och kommissionen

Förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 2500/2001 för att möjliggöra genomförandet av gemenskapsstöd enligt artikel 54.2 c i budgetförordningen (KOM(2004)0814 - C6-0026/2005 - 2004/0285(CNS)).

hänvisat

till ansvarigt utskott: AFET

rådgivande utskott: BUDG, CONT

Förslag till rådets beslut om ingående av ett protokoll till Europa-Medelhavsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Arabrepubliken Egypten, å andra sidan, med anledning av Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till Europeiska unionen (05100/2005 - C6-0027/2005 - 2004/0131(AVC)).

hänvisat

till ansvarigt utskott: AFET

rådgivande utskott: INTA

Förslag till rådets och kommissionens beslut om ingående av ett protokoll till stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kroatien, å andra sidan, i syfte att beakta Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till Europeiska unionen (14211/2004 - C6-0028/2005 - 2004/0119(AVC)).

hänvisat till ansvarigt

utskott: AFET

rådgivande utskott: INTA

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG om årsboksslut i vissa typer av bolag och sammanställd redovisning (KOM(2004)0725 - C6-0164/2004 - 2004/0250(COD)).

hänvisat

till ansvarigt utskott: JURI

rådgivande utskott: ECON

2)

från parlamentets utskott

2.1)

rekommendationer:

*** Rekommendation om förslaget till rådets beslut om ingående av ett tilläggsprotokoll till associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Chile, å andra sidan, för att ta hänsyn till Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Ungerns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till Europeiska unionen (13286/2004 - C6-0022/2005 - 2004/0195(AVC)) - Utskottet för internationell handel.

Föredragande: Enrique Barón Crespo (A6-0007/2005).

*** Rekommendation

1.

om förslaget till rådets och kommissionens beslut om ingående av protokollet till stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kroatien, å andra sidan, i syfte att beakta Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Ungerns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till Europeiska unionen

2.

om förslaget till rådets och kommissionens beslut om ingående av protokollet till stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, å andra sidan, i syfte att beakta Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till Europeiska unionen (14025/2004 - C6-0003/2005 - 2004/0115(AVC)) - Utskottet för utrikesfrågor.

Föredragande: Elmar Brok (A6-0011/2005).

2.2)

andrabehandlingsrekommendationer:

***II Andrabehandlingsrekommendation om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av ett flerårigt gemenskapsprogram för att göra digitalt innehåll i Europa mer tillgängligt, användbart och exploaterbart (10458/4/2004 - C6-0140/2004 - 2004/0025(COD)) - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi.

Föredragande: Paul Rübig (A6-0002/2005).

3.   Föredragningslista

Talmannen meddelade att Ukrainas president Viktor Jusjtjenko till följd av dåligt väder i Centraleuropa inte hade kunnat komma till Bryssel.

Det högtidliga mötet kunde sålunda inte äga rum.

4.   Uttalande av talmannen

Talmannen gjorde ett uttalande till minne av 60-årsdagen av förintelselägret Auschwitz-Birkenaus befrielse.

Parlamentet höll en tyst minut till minne av offren.

(Sammanträdet avbröts kl. 09.10 och återupptogs kl. 10.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Alejo VIDAL-QUADRAS ROCA

Vice talman

5.   Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.

6.   Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilaga I till protokollet.

6.1.   Stabiliserings- och associeringsavtal EU/f.d. jugoslaviska republiken Makedonien och EU/Kroatien *** (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation

1.

om förslaget till rådets och kommissionens beslut om ingående av protokollet till stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kroatien, å andra sidan, i syfte att beakta Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Ungerns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till Europeiska unionen [KOM (2004)0370 - 14211/2004 - C6-0028/2005 - 2004/0119(AVC)]

2.

om förslaget till rådets och kommissionens beslut om ingående av protokollet till stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, å andra sidan, i syfte att beakta Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Ungerns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till Europeiska unionen [KOM(2004)0354 - 9856/2004 - 14025/2004 - C6-0003/2005 - 2004/ 0115(AVC)] - Utskottet för utrikesfrågor.

Föredragande: Elmar Brok (A6-0011/2005).

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilaga I, punkt 1

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2005)0013 och 0014)

Parlamentet gav härmed sitt samtycke.

6.2.   Tilläggsprotokoll till associeringsavtalet EU/Chile *** (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om förslaget till rådets beslut om ingående av ett tilläggsprotokoll till avtalet om upprättandet av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Chile, å andra sidan, för att ta hänsyn till Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till Europeiska unionen (13286/2004 - C6-0022/2005 - 2004/0195(AVC)) - Utskottet för internationell handel.

Föredragande: Enrique Barón Crespo (A6-0007/2005)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilaga I, punkt 2

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P6_TA(2005)0015)

Parlamentet gav härmed sitt samtycke.

6.3.   Flerårigt gemenskapsprogram för att göra digitalt innehåll i Europa mer tillgängligt ***II (omröstning)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av ett flerårigt gemenskapsprogram för att göra digitalt innehåll i Europa mer tillgängligt, användbart och exploaterbart (10458/4/2004 - C6-0140/2004 - 2004/0025(COD)) - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi.

Föredragande: Paul Rübig (A6-0002/2005).

(Kvalificerad majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilaga I, punkt 3)

RÅDETS GEMENSAMMA STÅNDPUNKT

Förklarades godkänd såsom ändrad av parlamentet (P6_TA(2005)0016)

6.4.   Situationen i Mellanöstern (omröstning)

Resolutionsförslag B6-0068/2005, B6-0071/2005, B6-0072/2005, B6-0075/2005, B6-0078/2005 och B6-0080/2005

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilaga I, punkt 4)

RESOLUTIONSFÖRSLAG RC-B6-0068/2005

(ersätter B6-0068/2005, B6-0071/2005, B6-0072/2005, B6-0075/2005, B6-0078/2005 och B6-0080/2005):

inlämnat av följande ledamöter:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, João de Deus Pinheiro, Edward McMillan-Scott och Charles Tannock för PPE-DE-gruppen

Pasqualina Napoletano, Véronique De Keyser och Michel Rocard för PSE-gruppen

Annemie Neyts-Uyttebroeck för ALDE-gruppen

Joost Lagendijk, David Hammerstein Mintz, Margrete Auken och Johannes Voggenhuber för Verts/ALEgruppen

Francis Wurtz, Adamos Adamou och Luisa Morgantini för GUE/NGL-gruppen

Roberta Angelilli, Brian Crowley, Cristiana Muscardini och Anna Elzbieta Fotyga för UEN-gruppen

Antogs (P6_TA(2005)0017)

Inlägg om omröstningen:

Francis Wurtz för GUE/NGL-gruppen föreslog en muntlig ändring av ändringsförslag 2. Hans förslag beaktades.

Edward McMillan-Scott föreslog att punkt 15 skulle utgå.

6.5.   Förintelsen, antisemitism och rasism (omröstning)

Resolutionsförslag B6-0069/2005, B6-0070/2005, B6-0073/2005, B6-0074/2005, B6-0076/2005, B6-0077/2005 och B6-0079/2005

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilaga I, punkt 5)

RESOLUTIONSFÖRSLAG RC-B6-0069/2005/rev.

(ersätter B6-0069/2005, B6-0070/2005, B6-0073/2005, B6-0074/2005, B6-0076/2005, B6-0077/2005 och B6-0079/2005):

inlämnat av följande ledamöter:

Hans-Gert Poettering, Ewa Klamt, Timothy Kirkhope och Patrick Gaubert för PPE-DE-gruppen

Martin Schulz, Glyn Ford och Martine Roure för PSE-gruppen

Sarah Ludford, Graham Watson och Alexander Nuno Alvaro för ALDE-gruppen

Daniel Marc Cohn-Bendit och Monica Frassoni för Verts/ALE-gruppen

Francis Wurtz, Miguel Portas, Dimitrios Papadimoulis, André Brie, Marco Rizzo och Helmuth Markov för GUE/NGL-gruppen

Brian Crowley för UEN-gruppen

Antogs (P6_TA(2005)0018)

Inlägg om omröstningen:

Bogusław Sonik för PPE-DE-gruppen föreslog muntliga ändringar av skäl A och punkt 5 andra strecksatsen.

Sarah Ludford yttrade sig om de muntliga ändringsförslagen.

Martin Schulz för PSE-gruppen förslog en muntlig ändring av skäl A.

Hans-Gert Poettering för PPE-DE-gruppen gav sitt stöd till de Martin Schulz' muntliga ändringsförslag.

Sarah Ludford yttrade sig om omröstningsförfarandet för de muntliga ändringsförslagen.

Daniel Marc Cohn-Bendit för Verts/ALE-gruppen yttrade sig om PSE- och UEN-gruppernas muntliga ändringsförslag.

Martin Schulz yttrade sig om omröstningsförfarandet.

Johannes Voggenhuber gav sitt stöd till Martin Schulz' muntliga ändringsförslag och betonade samtidigt Österrikes ansvar.

Michał Tomasz Kamiński för UEN-gruppen och Sarah Ludford yttrade sig om Daniel Marc Cohn-Bendits inlägg.

Hannes Swoboda preciserade innebörden av Martin Schulz' muntliga ändringsförslag.

Vytautas Landsbergis föreslog en muntlig ändring av skäl A.

Cristiana Muscardini yttrade sig om Daniel Marc Cohn-Bendits inlägg och om omröstningsförfarandet för de muntliga ändringsförslagen.

7.   Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingivits i enlighet med artikel 163.3 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Förintelsen, antisemitism och rasism - RC-B6-0069/2005/rev

Frank Vanhecke, Maciej Marian Giertych.

8.   Rättelser till avgivna röster

Följande ledamöter hade meddelat rättelser till avgivna röster:

Förintelsen, antisemitism och rasism - RC-B6-0069/2005/rev

resolutionen (i sin helhet)

ja: Christofer Fjellner, Mogens N.J. Camre, Lydia Schenardi.

***

Kathy Sinnott meddelade att hon hade velat lägga fram ett muntligt ändringsförslag till skäl A i syfte att i listan över offren införa en hänvisning till ”de handikappade”, men att hon inte hade lyckats fånga talmannens uppmärksamhet i tid.

9.   Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt

Följande ledamöter höll, i enlighet med artikel 144 i arbetsordningen, ett anförande på en minut för att uppmärksamma parlamentet på frågor av politisk vikt:

Jo Leinen, József Szájer, Witold Tomczak, Nigel Farage, Barbara Kudrycka, Mary Lou McDonald, Gerard Batten, Genowefa Grabowska, Urszula Krupa, Bogdan Pęk, Bogusław Rogalski, Marios Matsakis, Ryszard Czarnecki, György Schöpflin och Kathy Sinnott.

10.   Valprövning

På utskottet JURI:s förslag beslutade parlamentet att godkänna Viktória Mohácsis mandat, med verkan från och med den 29 november 2004.

11.   Meddelande om rådets gemensamma ståndpunkter

Talmannen hade, i enlighet med artikel 57.1 i arbetsordningen, mottagit rådets gemensamma ståndpunkter, skälen till antagandet av dessa samt kommissionens ståndpunkter om följande dokument:

Gemensam ståndpunkt antagen av rådet den 24 januari 2005 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 77/541/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om bilbälten och fasthållningsanordningar i motorfordon (11934/3/2004 - C6-0029/2005 - 2003/0130(COD))

hänvisat

till ansvarigt utskott: TRAN

Gemensam ståndpunkt antagen av rådet den 24 januari 2005 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 76/115/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om förankring av bilbälten i motorfordon (11933/3/2004 - C6-0030/2005 - 2003/0136 (COD))

hänvisat

till ansvarigt utskott: TRAN

Gemensam ståndpunkt antagen av rådet den 24 januari 2005 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 74/408/EEG om motorfordon vad avser säten, fästanordningarna för dessa och huvudstöd (11935/3/2004 - C6-0031/2005 - 2003/0128(COD))

hänvisat

till ansvarigt utskott: TRAN

Den tidsfrist på tre månader som parlamentet har för att yttra sig började således löpa påföljande dag, den 28.1.2005.

12.   Beslut om vissa dokument

Hänvisningar till utskott

utskottet ITRE

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/88/EG om arbetstidens förläggning i vissa avseenden (KOM(2004)0607 - C6-0122/2004 - 2004/0209(COD))

Ansvarigt utskott: EMPL

(rådgivande utskott: ITRE, FEMM)

utskottet CONT

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om tjänster på den inre marknaden (KOM(2004) 0002 - C5-0069/2004 - 2004/0001(COD))

Ansvarigt utskott: IMCO

(rådgivande utskott: CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, CULT, JURI)

utskottet JURI

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om tvångslicensiering av patent för tillverkningen av läkemedel för export till länder med folkhälsoproblem (KOM(2004)0737 - C6-0168/2004 - 2004/0258(COD))

Ansvarigt utskott: INTA

(rådgivande utskott: DEVE, ENVI, JURI)

13.   Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden

Enligt artikel 172.2 i arbetsordningen skall protokollet från sammanträdet föreläggas kammaren för justering i början av nästföljande sammanträde.

Efter parlamentets godkännande skall de antagna texterna omedelbart översändas till behöriga instanser.

14.   Datum för nästa sammanträdesperiod

Nästa sammanträdesperiod skulle äga rum den 21.2.2005-24.2.2005.

15.   Avbrytande av sessionen

Talmannen förklarade Europaparlamentets session avbruten.

Sammanträdet avslutades kl. 11.05.

Julian Priestley

generalsekreterare

Josep Borrell Fontelles

talman


NÄRVAROLISTA

Följande skrev under:

Adamou, Adwent, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attwooll, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Baco, Badía i Cutchet, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Beer, Beglitis, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, van den Berg, Berger, Berman, Bersani, Bielan, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde, Bonino, Bono, Bonsignore, Borghezio, Borrell Fontelles, Bourlanges, Bourzai, Bowis, Bozkurt, Bradbourn, Mihael Brejc, Brepoels, Bresso, Breyer, Brie, Brok, Brunetta, Budreikaitė, Buitenweg, Bullmann, van den Burg, Bushill-Matthews, Busquin, Busuttil, Buzek, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Cesa, Chatzimarkakis, Chichester, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbey, Cornillet, Correia, António Costa, Paolo Costa, Cottigny, Coveney, Cramer, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, D'Alema, Davies, De Poli, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Díez González, Dimitrakopoulos, Dionisi, Di Pietro, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duin, Duka-Zólyomi, Duquesne, Ebner, Ek, El Khadraoui, Esteves, Estrela, Ettl, Eurlings, Jonathan Evans, Robert Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Fontaine, Ford, Fotyga, Fourtou, Fraga Estévez, Frassoni, Freitas, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gaubert, Gauzès, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Goudin, Genowefa Grabowska, Grabowski, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Graça Moura, Grech, Gröner, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein Mintz, Handzlik, Harangozó, Harbour, Hassi, Hatzidakis, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Henin, Hennicot-Schoepges, Herczog, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Honeyball, Hoppenstedt, Hortefeux, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Huhne, Hutchinson, Ibrisagic, Ilves, in 't Veld, Isler Béguin, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Jarzembowski, Jeggle, Jensen, Joan i Marí, Jöns, Jonckheer, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kaczmarek, Kallenbach, Kamiński, Karas, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krarup, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, Langen, Langendries, Laschet, Lechner, Le Foll, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Fernand Le Rachinel, Letta, Lévai, Janusz Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Locatelli, Lombardo, López-Istúriz White, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Maat, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Malmström, Manders, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Manolakou, Mantovani, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Mohácsi, Montoro Romero, Moraes, Moreno Sánchez, Morgantini, Morillon, Moscovici, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Musumeci, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Borut Pahor, Paleckis, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Papastamkos, Parish, Patrie, Pavilionis, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pistelli, Pittella, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Poignant, Polfer, Prets, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Reynaud, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Salvini, Samaras, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Sbarbati, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schmidt, Pál Schmitt, Ingo Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schroedter, Schulz, Schwab, Seeber, Seeberg, Segelström, Sifunakis, Silva Peneda, Sinnott, Siwiec, Sjöstedt, Skinner, Škottová, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Strejček, Stroz, Stubb, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Titford, Titley, Toia, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Väyrynen, Vaidere, Vakalis, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Verges, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vincenzi, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whitehead, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wierzejski, Wijkman, Wise, von Wogau, Wohlin, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Železný, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka


BILAGA I

OMRÖSTNINGSRESULTAT

Förkortningar och symboler

+

antogs

-

förkastades

bortföll

T

drogs tillbaka

ONU (..., ..., ...)

omröstning med namnupprop (ja-röster, nej-röster, nedlagda röster)

EO (..., ..., ...)

elektronisk omröstning (ja-röster, nej-röster, nedlagda röster)

delad

delad omröstning

särsk.

särskild omröstning

ÄF

ändringsförslag

komp.

kompromissändringsförslag

m.d.

motsvarande del

S

ändringsförslag om strykning

=

identiska ändringsförslag

res.

resolutionsförslag

gem. res.

gemensamt resolutionsförslag

sluten

sluten omröstning

1.   Stabiliserings- och associeringsavtalet EU/f.d. jugoslaviska republiken Makedonien och EU/Kroatien ***

Betänkande: BROK (A6-0011/2005)

Avser

ONU osv.

Omröstning

ONU/EO - anmärkningar

en enda omröstning

 

+

 

2.   Tilläggsprotokoll till associeringsavtalet EU/Chile ***

Betänkande: BARÓN CRESPO (A6-0007/2005)

Avser

ONU osv.

Omröstning

ONU/EO - anmärkningar

en enda omröstning

 

+

 

3.   Flerårigt gemenskapsprogram för att göra digitalt innehåll i Europa mer tillgängligt ***II

Andrabehandlingsrekommendation: RÜBIG (A6-0002/2005)

Avser

ÄF nr

Från

ONU osv.

Omröstning

ONU/EO - anmärkningar

Artikel 6

1

utskott

 

+

 

gemensam ståndpunkt

 

förklarad godkänd

 

4.   Situationen i Mellanöstern

Resolutionsförslag: B6-0068/2005, 0071/2005, 0072/2005, 0075/2005, 0078/2005 och 0080/2005

Avser

ÄF nr

Från

ONU osv.

Omröstning

ONU/EO - anmärkningar

Gemensamt förslag till resolution RC6-0068/2005 (PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL och UEN)

punkt 8

2

GUE/NGL

delad

 

muntlig ändring

1

+

2

-

punkt 12

 

originaltext

delad

 

 

1

+

 

2/EO

-

297, 301, 17

3

+

 

4

+

 

punkt 13

3

GUE/NGL

 

+

 

punkt 14

 

originaltext

delad

 

 

1

+

 

2

+

 

punkt15

 

originaltext

 

-

 

efter punkt 14

1

UEN

 

+

 

omröstning: resolutionen (i sin helhet)

 

+

 

resolutionsförslag från de politiska grupperna

B6-0068/2005

 

ALDE

 

 

B6-0071/2005

 

Verts/ALE

 

 

B6-0072/2005

 

PSE

 

 

B6-0075/2005

 

GUE/NGL

 

 

B6-0078/2005

 

UEN

 

 

B6-0080/2005

 

PPE-DE

 

 

Begäran om delad omröstning

ALDE, PPE-DE

punkt 12

1:a delen: Europaparlamentet fördömer alla terroristattacker och alla våldshandlingar

2:a delen: urskillingslösa

3:e delen: utförda av båda sidor

4:e delen: Parlamentet kräver ... stoppa utomrättsliga avrättningar

punkt 14

1:a delen: hela texten utom orden upphöra med byggandet av muren

2:a delen: dessa ord

GUE/NGL

Äf 2 (se också det muntliga ändringsförslaget till detta ändringsförslag)

1:a delen: Europaparlamentet riktar ... för uppnåendet av dessa mål

2:a delen: Parlamentet uppmanar ... FN:s säkerhetsråd

Övrigt

Francis Wurtz föreslår följande muntliga ändringsförslag för GUE/NGL, Äf 2:

8.

Europaparlamentet riktar en kraftfull uppmaning till president Abbas om att genomföra sina föresatser om att stoppa våldet, och välkomnar de åtgärder som han vidtagit liksom hans föresatser att reformera och stärka kontrollen över de palestinska säkerhetsstyrkorna och föra en engagerad dialog med alla berörda parter. Parlamentet anser att ett helhjärtat politiskt stöd från Förenta staterna och EU samt aktivt samarbete från den israeliska sidan är av grundläggande betydelse för att kunna uppnå dessa mål. Parlamentet uppmanar de israeliska myndigheterna att godkänna och genomföra färdplanen och resolutionerna från FN:s säkerhetsråd.

5.   Förintelsen, antisemitism och rasism

Resolutionsförslag: B6-0069/2005, 0070/2005, 0073/2005, 0074/2005, 0076/2005, 0077/2005 och 0079/2005

Avser

ÄF nr

Från

ONU osv.

Omröstning

ONU/EO - anmärkningar

Gemensamt förslag till resolution RC6-0069/2005/rev (PPE-DE, PSE, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL och UEN)

punkt 4

 

originaltext

delad

 

 

1

+

 

2

+

 

punkt 5, strecksats 2

 

originaltext

 

+

muntlig ändring

skäl A

munt. äf

PPE-DE (Sonik)

 

+

muntliga ändringar

munt. äf

PSE (Schulz)

 

+

1

UEN

 

munt. äf

Landsbergis

 

+

efter skäl B

2

UEN

 

-

 

omröstning: resolutionen (i sin helhet)

ONU

+

617, 0, 10

resolutionsförslag från de politiska grupperna

B6-0069/2005

 

PSE

 

 

B6-0070/2005

 

Verts/ALE

 

 

B6-0073/2005

 

ALDE

 

 

B6-0074/2005

 

GUE/NGL

 

 

B6-0076/2005

 

PPE-DE

 

 

B6-0077/2005

 

UEN

 

 

B6-0079/2005

 

IND/DEM

 

 

Begäran om omröstning med namnupprop

ALDE, PPE-DE, Verts/ALE: slutomröstning

IND/DEM, UEN: äf 1

Begäran om delad omröstning

IND/DEM

punkt 4

1:a delen: hela texten utom orden ”kulturellt” och ”religiöst”

2:a delen: dessa ord

Övrigt

PPE-DE-gruppen (Bogusław Sonik) föreslog följande muntliga ändringsförslag till skäl A:

A.

Den 27 januari 2005 är det 60 år sedan befrielsen av Hitlers dödsläger Auschwitz-Birkenau, där upp till sammanlagt 1,5 miljoner judar, romer, polacker, ryssar och fångar av olika nationalitet, liksom homosexuella mördades. Det är ett tillfälle för de europeiska medborgarna att inte bara minnas och fördöma den fasansfulla och tragiska förintelsen, utan även försöka stävja den oroväckande ökningen av antisemitism och inte minst av antisemitiska incidenter i Europa. Dessutom bör vi återigen påminna oss om riskerna med att diskriminera människor på grundval av ras, etniskt ursprung, religion, politisk åskådning eller sexuell läggning.

PPE-DE-gruppen (Bogusław Sonik) föreslog också följande muntliga ändringsförslag till punkt 5, strecksats 2:

förbättra undervisningen om förintelsen genom att utnyttja alla institutioner för åminnelse av förintelsen, särskilt Auschwitz-Birkenau-museet (Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu) och Berlins informationscentrum (Stiftung Denkmal fur die ermordeten Juden Europas) om förintelsen som europeiska resurser, att göra undervisningen om förintelsen och det europeiska medborgarskapet obligatorisk i skolornas läroplaner i hela EU samt genom att ställa dagens kamp mot rasism, främlingsfientlighet och antisemitism i relation till shoa(dvs. förintelsen),

PSE-gruppen (Martin Schulz) lade fram ett muntligt ändringsförslag till skäl A:

A.

Den 27 januari 2005 är det 60 år sedan befrielsen av Nazitysklands dödsläger Auschwitz-Birkenau, där hundratusentals judar, romer, homosexuella, polacker och andra fångar av olika nationalitet mördades. Det är ett tillfälle för de europeiska medborgarna att inte bara minnas och fördöma den fasansfulla och tragiska förintelsen, utan även försöka stävja den oroväckande ökningen av antisemitism och inte minst av antisemitiska incidenter i Europa. Dessutom bör vi återigen påminna oss om riskerna med att diskriminera människor på grundval av ras, etniskt ursprung, religion, politisk åskådning eller sexuell läggning.

M. Vytautas Landsbergis lade fram ett muntligt ändringsförslag till skäl A:

A.

Den 27 januari 2005 är det 60 år sedan befrielsen av Hitlers dödsläger Auschwitz-Birkenau, där hundratusentals judar, romer, homosexuella, polacker och andra fångar av olika nationalitet mördades. Det är ett tillfälle för de europeiska medborgarna att inte bara minnas och fördöma den fasansfulla och tragiska förintelsen, utan även försöka stävja den oroväckande ökningen av antisemitism och inte minst av antisemitiska incidenter i Europa. Dessutom bör vi återigen påminna oss om riskerna med att diskriminera människor på grundval av ras, etniskt ursprung, religion, social klassificering, politisk åskådning eller sexuell läggning.


BILAGA II

RESULTAT AV OMRÖSTNINGARNA MED NAMNUPPROP

Gemensam resolution B6-0069/2005 - Förintelsen, antisemitism och rasism

resolution

Ja-röster: 617

ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Birutis, Bonino, Bourlanges, Budreikaitė, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Costa Paolo, Davies, Degutis, Deprez, De Sarnez, Dičkutė, Di Pietro, Duff, Ek, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Guardans Cambó, Hall, Huhne, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lambsdorff, Lehideux, Letta, Ludford, Lynne, Maaten, Malmström, Manders, Matsakis, Mohácsi, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Pistelli, Polfer, Prodi, Ries, Riis-Jørgensen, Savi, Sbarbati, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Wallis, Watson

GUE/NGL: Adamou, Brie, Catania, Flasarová, Guidoni, Kaufmann, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Markov, Meijer, Meyer Pleite, Morgantini, Musacchio, Papadimoulis, Remek, Sjöstedt, Stroz, Triantaphyllides, Verges, Wagenknecht, Wurtz

IND/DEM: Adwent, Batten, Belder, Blokland, Bloom, Bonde, Borghezio, Chruszcz, Clark, Farage, Giertych, Goudin, Grabowski, Knapman, Krupa, Louis, Lundgren, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Sinnott, Speroni, Titford, Tomczak, Whittaker, Wierzejski, Wise, Wohlin, Železný

NI: Allister, Baco, Battilocchio, Belohorská, Bobošíková, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, De Michelis, Kilroy-Silk, Kozlík, Martin Hans-Peter, Martinez, Masiel, Mote, Resetarits, Rutowicz

PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Ayuso González, Bachelot-Narquin, Barsi-Pataky, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bonsignore, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Brok, Brunetta, Bushill-Matthews, Busuttil, Buzek, Callanan, Casa, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Cesa, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, De Poli, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Duchoň, Duka-Zólyomi, Ebner, Ehler, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fajmon, Fatuzzo, Ferber, Fernández Martín, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, García-Margallo y Marfil, Gaubert, Gauzès, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Gräßle, de Grandes Pascual, Graça Moura, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Hannan, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Hortefeux, Hudacký, Hybášková, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jałowiecki, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kelam, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Korhola, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Langendries, Laschet, Lechner, Lehne, Lewandowski, López-Istúriz White, Lulling, Maat, McGuinness, McMillan-Scott, Mann Thomas, Mantovani, Marques, Martens, Mathieu, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Méndez de Vigo, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinská, Podestà, Podkański, Poettering, Pomés Ruiz, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sartori, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Pál, Schmitt Ingo, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Silva Peneda, Škottová, Sommer, Sonik, Spautz, Šťastný, Stevenson, Strejček, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vlasák, Vlasto, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wijkman, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zappalà, Zatloukal, Zieleniec, Zvěřina, Zwiefka

PSE: Andersson, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badía i Cutchet, Batzeli, Beglitis, Beňová, Berès, van den Berg, Berger, Berman, Bersani, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bresso, Bullmann, van den Burg, Busquin, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Corbey, Correia, Costa António, Cottigny, D'Alema, De Keyser, De Rossa, De Vits, Díez González, Douay, Dührkop Dührkop, Duin, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Evans Robert, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Ford, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Gomes, Grabowska, Grech, Gröner, Guy-Quint, Hänsch, Harangozó, Haug, Hazan, Hedh, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kindermann, Kósáné Kovács, Koterec, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuc, Kuhne, Lambrinidis, Le Foll, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Lévai, Lienemann, McAvan, McCarthy, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Matsouka, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Navarro, Obiols i Germà, Paasilinna, Pahor, Paleckis, Panzeri, Patrie, Peillon, Piecyk, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rapkay, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Savary, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Sifunakis, Siwiec, Skinner, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Xenogiannakopoulou, Yañez-Barnuevo García, Zani

UEN: Angelilli, Aylward, Bielan, Didžiokas, Foglietta, Fotyga, Janowski, Kamiński, Krasts, Kristovskis, La Russa, Libicki, Muscardini, Musumeci, Ó Neachtain, Pavilionis, Pirilli, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere

Verts/ALE: Auken, Beer, Bennahmias, Breyer, Buitenweg, Cohn-Bendit, Cramer, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Hammerstein Mintz, Harms, Hassi, Horáček, Hudghton, Isler Béguin, Joan i Marí, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Lucas, Özdemir, Onesta, Rühle, Schlyter, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber, Ždanoka

Nedlagda röster: 10

GUE/NGL: Henin, Manolakou, Toussas

NI: Claeys, Dillen, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Lombardo

UEN: Camre

Verts/ALE: van Buitenen


ANTAGNA TEXTER

 

P6_TA(2005)0013

Stabiliserings- och associeringsavtalet EU/Kroatien ***

Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets och kommissionens beslut om antagande av protokollet till stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kroatien, å andra sidan, i syfte att beakta Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Ungerns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till Europeiska unionen (KOM(2004)0370 - 14211/2004 - C6-0028/2005 - 2004/0119(AVC))

(Samtyckesförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

med beaktande av förslaget till rådets och kommissionens beslut (KOM(2004)0370) - 14211/2004 (1),

med beaktande av rådets begäran om parlamentets samtycke i enlighet med artikel 300.3 andra stycket och artikel 300.2, första stycket, andra meningen samt artikel 310 i EG-fördraget (C6-0028/2005),

med beaktande av artikel 75 och artiklarna 83.7 och 43.1 i arbetsordningen,

med beaktande av rekommendationen från utskottet för utrikesfrågor (A6-0011/2005).

1.

Europaparlamentet ger sitt samtycke till antagandet av protokollet.

2.

Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen, samt regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och Kroatien, parlamentets ståndpunkt.


(1)  Ännu ej offentliggjort i EUT.

P6_TA(2005)0014

Stabiliserings- och associeringsavtalet EU/f.d. jugoslaviska republiken Makedonien ***

Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets och kommissionens beslut om antagande av protokollet till stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, å andra sidan, i syfte att beakta Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till Europeiska unionen (KOM(2004)0354 - 9856/2004 - 14025/2004 - C6-0003/2005 - 2004/0115(AVC))

(Samtyckesförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

med beaktande av förslaget till rådets och kommissionens beslut (KOM(2004)0354) - 9856/2004 - 14025/2004 (1),

med beaktande av rådets begäran om parlamentets samtycke i enlighet med artikel 300.3 andra stycket och artikel 300.2, första stycket, andra meningen och artikel 310 i EG-fördraget (C6-0003/2005),

med beaktande av artikel 75 och artiklarna 83.7 och 43.1 i arbetsordningen,

med beaktande av rekommendationen från utskottet för utrikesfrågor (A6-0011/2005).

1.

Europaparlamentet ger sitt samtycke till antagandet av protokollet.

2.

Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen, samt regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, parlamentets ståndpunkt.


(1)  Ännu ej offentliggjort i EUT.

P6_TA(2005)0015

Tilläggsprotokoll till associeringsavtalet EU/Chile ***

Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets beslut om antagande av ett tillläggsprotokoll till associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Chile, å andra sidan, för att ta hänsyn till Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Ungerns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till Europeiska unionen (KOM(2004)0566 - C6-0022/2005 - 2004/0195(AVC))

(Samtyckesförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

med beaktande av förslaget till rådets beslut (KOM(2004)0566) (1),

med beaktande av rådets begäran om parlamentets samtycke i enlighet med artikel 300.3 andra stycket och artikel 310 samt artikel 300.2 första stycket i fördraget (C6-0022/2005),

med beaktande av artikel 75 och artiklarna 83.7 och 43.1 i arbetsordningen,

med beaktande av rekommendationen från utskottet för internationell handel (A6-0007/2005).

1.

Europaparlamentet ger sitt samtycke till antagandet av protokollet till avtalet.

2.

Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen, regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna samt Republiken Chile parlamentets ståndpunkt.


(1)  Ännu ej offentliggjort i EUT.

P6_TA(2005)0016

Flerårigt gemenskapsprogram för att göra digitalt innehåll i Europa mer tillgängligt ***II

Europaparlamentets lagstiftningsresolution om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av ett flerårigt gemenskapsprogram för att göra digitalt innehåll i Europa mer tillgängligt, användbart och exploaterbart (10458/4/2004 - C6-0140/2004 - 2004/0025(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

med beaktande av rådets gemensamma ståndpunkt (10458/4/2004 - C6-0140/2004),

med beaktande av parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet (1), en behandling som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2004)0096) (2),

med beaktande av kommissionens ändrade förslag (KOM(2004)0367) (2),

med beaktande av artikel 251.2 i EG-fördraget,

med beaktande av artikel 62 i arbetsordningen,

med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för industrifrågor, forskning och energi (A6-0002/2005).

1.

Europaparlamentet godkänner den gemensamma ståndpunkten såsom ändrad av parlamentet.

2.

Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.


(1)  Antagna texter från sammanträdet den 22 april 2004, P5_TA(2004)0364.

(2)  Ännu ej offentliggjort i EUT.

P6_TC2-COD(2004)0025

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid andra behandlingen den 27 januari 2005 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut nr .../2005/EG om inrättande av ett flerårigt gemenskapsprogram för att göra digitalt innehåll i Europa mer tillgängligt, användbart och exploaterbart

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 157.3 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

efter att ha hört Regionkommittén,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (2), och

av följande skäl:

(1)

Informationssamhällets utveckling och framväxten av bredband kommer att påverka livet för varje medborgare i Europeiska unionen genom att bland annat främja tillgången till kunskap och nya sätt att förvärva kunskap, och på så sätt öka efterfrågan på nytt innehåll samt nya tillämpningar och tjänster.

(2)

Internetanvändningen i gemenskapen är fortfarande under stark tillväxt. De möjligheter som Internet erbjuder bör utnyttjas så att varje privatperson och organisation i gemenskapen kan åtnjuta de sociala och ekonomiska fördelar som erhålls via gemensamt utnyttjad information och kunskap. I Europa är det nu bäddat för ett utnyttjande av det digitala innehållets potential.

(3)

I slutsatserna från Europeiska rådets möte i Lissabon den 23-24 mars 2000 betonades att övergången till en digital, kunskapsbaserad ekonomi, som har vuxit fram tack vare nya varor och tjänster, kommer att bli en betydelsefull faktor för tillväxt, konkurrenskraft och sysselsättning. Där erkändes särskilt den roll som innehållsindustrin spelar när det gäller att skapa mervärde genom att utnyttja och inrätta nätverk för europeisk kulturell mångfald.

(4)

I handlingsplanen eEurope 2005, där Lissabonstrategin utvecklas, efterlyses åtgärder för att främja framväxten av säkra tjänster och tillämpningar och säkert innehåll via bredbandsnät och därmed för att främja en miljö som är gynnsam för privata investeringar och skapande av nya arbetstillfällen, för att öka produktiviteten, modernisera de offentliga tjänsterna och ge alla möjlighet att delta i det globala informationssamhället.

(5)

Det finns i Europa en tydligt ökande efterfrågan på digitalt innehåll av god kvalitet, med balanserade tillträdes- och användarrättigheter. Efterfrågan kommer från en bred publik som kan vara vanliga medborgare, studenter, forskare, små och medelstora företag och andra företagsanvändare, eller människor med särskilda behov som vill öka sin kunskap, eller ”vidareutnyttjare” som vill exploatera digitala innehållsresurser för att skapa tjänster.

(6)

Begreppet berörda aktörer inom området digitalt innehåll omfattar innehållsleverantörer (inklusive offentliga och privata organisationer samt institutioner som skapar, samlar eller äger digitalt innehåll) och användare (inklusive organisationer och företag som är slutanvändare som vidareutnyttjar och/eller ger digitalt innehåll mervärde). Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt att små och medelstora företag deltar.

(7)

I eContent-programmet (2001-2004), antaget genom rådets beslut 2001/48/EG av den 22 december 2000 (3), främjades utveckling och användning av europeiskt digitalt innehåll på Internet och den språkliga mångfalden på europeiska webbplatser i informationssamhället. I kommissionens meddelande av den 10 oktober 2003 om halvtidsutvärderingen av eContent-programmet bekräftas på nytt vikten av att agera på detta område.

(8)

Tekniska framsteg medför att det är möjligt att ge innehållet mervärde i form av inbäddad kunskap och att förbättra driftskompatibiliteten när det gäller tjänster, något som är av avgörande betydelse för tillgång till, användning av och distribution av digitalt innehåll. Detta är särskilt relevant för de områden av intresse för allmänheten som detta program behandlar.

(9)

Främjande av stabila affärsmodeller kommer att förbättra kontinuiteten i de projekt som har inletts under detta program och kommer således att förbättra möjligheterna till ökad ekonomisk vinst från tjänster på grundval av tillgång till och vidareutnyttjande av digitalt innehåll.

(10)

Ett regelverk har utarbetats för att möta de utmaningar som uppstår i förbindelse med digitalt innehåll i informationssamhället (4)  (5)  (6).

(11)

Olika praxis i olika medlemsstater fortsätter att utgöra tekniska hinder som hämmar vittomfattande tillgång, användning, vidareutnyttjande och exploatering av information från den offentliga sektorn i gemenskapen.

(12)

I de fall då digitalt innehåll inbegriper personuppgifter bör direktiven 95/46/EG (7) och 2002/58/EG (8) följas, och den teknik som används bör garantera och om möjligt förbättra skyddet av privatlivet.

(13)

Gemenskapsåtgärder som rör informationsinnehåll bör främja gemenskapens flerspråkiga och mångkulturella särprägel.

(14)

De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra detta beslut bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (9).

(15)

Kommissionen bör säkerställa komplementaritet och synergieffekter med avseende på besläktade gemenskapsinitiativ och gemenskapsprogram, i synnerhet dem som har anknytning till utbildning och kultur och till det europeiska ramverket för driftskompatibilitet.

(16)

I detta beslut fastställs, för hela den tid programmet pågår, en finansieringsram som utgör den särskilda referensen för budgetmyndigheten enligt punkt 33 i det interinstitutionella avtalet av den 6 maj 1999 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och förbättring av budgetförfarandet (10).

(17)

Eftersom målen för den föreslagna åtgärden, nämligen att göra digitalt innehåll i Europa mer tillgängligt, användbart och exploaterbart, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna på grund av de berörda frågornas gränsöverskridande karaktär och de därför, på grund av åtgärdernas europeiska omfattning och verkningar, bättre kan uppnås på gemenskapsnivå, kan gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går beslutet inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syftet med programmet

1.   Genom detta beslut inrättas ett gemenskapsprogram för perioden 2005-2008 för att göra digitalt innehåll i gemenskapen mer tillgängligt, användbart och exploaterbart, i syfte att underlätta skapande och spridning av information - inom områden av intresse för allmänheten - på gemenskapsnivå.

Programmet skall benämnas eContentplus-programmet (nedan kallat ”programmet”).

2.   För att uppnå programmets övergripande syfte skall följande handlingslinjer följas:

a)

Göra det lättare att på gemenskapsnivå få tillgång till, använda och utnyttja digitalt innehåll.

b)

Underlätta förbättring av kvalitet och bästa praxis i fråga om digitalt innehåll mellan leverantörer och användare av innehåll samt mellan olika sektorer.

c)

Stärka samarbetet mellan berörda aktörer inom området digitalt innehåll och öka medvetenheten.

Verksamheten enligt dessa handlingslinjer skall inriktas på områden inom information från den offentliga sektorn, rumsliga data samt utbildningsmässigt, kulturellt och vetenskapligt innehåll enligt bilaga I. Programmet skall genomföras i enlighet med bilaga II.

Artikel 2

Deltagande

1.   Programmet skall vara öppet för deltagande av juridiska personer som är etablerade i medlemsstaterna. Det skall också vara öppet för deltagande av juridiska personer som är etablerade i kandidatländer i enlighet med nuvarande eller framtida bilaterala avtal med dessa länder.

2.   Programmet får öppnas för deltagande av juridiska personer som är etablerade i Eftastater som är avtalsslutande parter i EES-avtalet, i enlighet med bestämmelserna i det avtalet.

3.   Programmet får öppnas för deltagande - utan finansiellt stöd av gemenskapen - av juridiska personer som är etablerade i ett tredjeland samt av internationella organisationer, där ett sådant deltagande på ett verkningsfullt sätt bidrar till genomförandet av programmet. Beslutet om att medge sådant deltagande skall antas i överensstämmelse med det förfarande som avses i artikel 4.2.

Artikel 3

Kommissionens behörighet

1.   Kommissionen skall vara ansvarig för genomförandet av programmet.

2.   Kommissionen skall upprätta ett arbetsprogram på grundval av detta beslut.

3.   Vid genomförandet av programmet skall kommissionen i nära samarbete med medlemsstaterna sörja för allmän överensstämmelse och komplementaritet med gemenskapens andra politikområden, program och åtgärder med konsekvenser för utveckling och användning av europeiskt digitalt innehåll och främjande av språklig mångfald i informationssamhället, i synnerhet gemenskapsprogram för forskning och teknisk utveckling, IDA, eTEN, e-integration, e-lärande, Modinis och Säkrare Internet.

4.   Kommissionen skall handla i enlighet med det förfarande som avses i artikel 4.2 när det gäller

a)

antagande och ändringar av arbetsprogrammet,

b)

fastställande av kriterier för och innehåll i inbjudan att lämna förslag, i linje med de mål som anges i artikel 1,

c)

bedömning av de projekt som har föreslagits efter inbjudan att lämna förslag till gemenskapsfinansiering med ett gemenskapsbidrag som beräknas till minst 1 000 000 EUR,

d)

avvikelser från de regler som fastställs i bilaga II.

5.   Kommissionen skall underrätta den kommitté som avses i artikel 4 om hur arbetet med att genomföra programmet fortskrider.

Artikel 4

Kommitté

1.   Kommissionen skall biträdas av en kommitté.

2.   När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 4 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3.   Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

Artikel 5

Övervakning och utvärdering

1.   För att säkerställa att gemenskapsstödet används effektivt skall kommissionen se till att de åtgärder som vidtas inom ramen för detta beslut blir föremål för förhandsbedömning, uppföljning samt efterföljande utvärdering.

2.   Kommissionen skall övervaka genomförandet av projekt som bedrivs inom ramen för programmet. Kommissionen skall utvärdera hur projekten har genomförts och vilken effekt de har haft, för att kunna avgöra om de ursprungligen fastställda målen har uppnåtts.

3.   Kommissionen skall senast i mitten av 2006 rapportera till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén om genomförandet av de handlingslinjer som avses i artikel 1.2. I detta sammanhang skall kommissionen rapportera om hur beloppet för 2007-2008 överensstämmer med budgetplanen. Kommissionen skall i förekommande fall vidta nödvändiga åtgärder inom ramen för budgetförfarandena för 2007-2008, för att se till att de årliga anslagen överensstämmer med budgetplanen. Kommissionen skall lämna en slutlig utvärderingsrapport vid programmets slut.

4.   Kommissionen skall för Europaparlamentet och rådet lägga fram resultatet av de kvantitativa och kvalitativa utvärderingarna tillsammans med lämpliga förslag till ändringar av detta beslut. Resultatet skall överlämnas innan förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för 2007 respektive 2009 läggs fram.

Artikel 6

Finansieringsram

1.   Finansieringsramen för genomförandet av gemenskapsåtgärder enligt detta beslut för perioden den 1 januari 2005-31 december 2008 fastställs härmed till 149 000 000 EUR , varav 55 600 000 EUR är avsedda för perioden fram till och med den 31 december 2006.

2.   För perioden efter den 31 december 2006 skall beloppet anses vara bekräftat om det för denna fas överensstämmer med den gällande budgetplanen för den period som inleds 2007.

3.   De årliga anslagen under perioden 2005-2008 skall godkännas av budgetmyndigheten inom ramen för budgetplanen. En preliminär fördelning av utgifterna presenteras i bilaga III.

Utfärdat i ... den ...

På Europaparlamentets vägnar

Ordförande

På rådets vägnar

Ordförande


(1)  Yttrandet avgivet den 29 april 2004(EUT C 117, 30.4.2004, s. 49).

(2)  Europaparlamentets ståndpunkt av den 22 april 2004 (ännu ej offentliggjord i EUT), rådets gemensamma ståndpunkt av den 24 september 2004 (EUT C 25 E, 1.2.2005, s. 19) och Europaparlamentets ståndpunkt av den 27 januari 2005.

(3)  EGT L 14, 18.1.2001, s. 32.

(4)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/98/EG av den 17 november 2003 om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (EUT L 345, 31.12.2003, s. 90).

(5)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället (EGT L 167, 22.6.2001, s. 10).

(6)  Europaparlamentets och rådets direktiv 96/9/EG av den 11 mars 1996 om rättsligt skydd för databaser (EGT L 77, 27.3.1996, s. 20).

(7)  Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (EGT L 281, 23.11.1995, s. 31). Direktivet ändrat genom förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).

(8)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG av den 12 juli 2002 om behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation (direktiv om integritet och elektronisk kommunikation) (EGT L 201, 31.7.2002, s. 37).

(9)  EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(10)  EGT C 172, 18.6.1999, s. 1. Avtalet ändrat genom Europaparlamentets och rådets beslut 2003/429/EG (EUT L 147, 14.6.2003, s. 25).

BILAGA I

ÅTGÄRDER

I.   INLEDNING

eContent plus-programmets huvudmål är att göra digitalt innehåll i Europa mer tillgängligt, användbart och exploaterbart, så att det blir lättare att skapa och sprida information - inom områden som är av intresse för allmänheten - på gemenskapsnivå.

Genom programmet skall bättre villkor skapas för tillgång till och hantering av digitalt innehåll och digitala tjänster i flerspråkiga och mångkulturella sammanhang. Programmet kommer att öka användarnas valfrihet och främja nya former för interaktion med kunskapsberikat digitalt innehåll, en egenskap som blir allt viktigare för att man skall kunna göra innehåll mer dynamiskt och skräddarsytt för särskilda områden (utbildning, kultur, personer med särskilda behov m.m.).

Genom programmet banas väg för en ram för digitalt innehåll av god kvalitet i Europa - ”det europeiska området för digitalt innehåll” - genom att man främjar utbyte av erfarenheter och bästa praxis samt korsbefruktning mellan innehållssektorer, innehållsleverantörer och användare.

Åtgärderna är grupperade i tre handlingslinjer:

a)

Göra det lättare att på gemenskapsnivå få tillgång till, använda och utnyttja digitalt innehåll.

b)

Underlätta förbättring av kvalitet och bästa praxis i fråga om digitalt innehåll mellan leverantörer och användare av innehåll samt mellan olika sektorer.

c)

Stärka samarbetet mellan berörda aktörer inom området digitalt innehåll och öka medvetenheten.

II.   HANDLINGSLINJER

A.   Göra det lättare att på gemenskapsnivå få tillgång till, använda och utnyttja digitalt innehåll

Verksamheten enligt denna handlingslinje omfattar upprättande av nätverk och allianser mellan berörda aktörer, något som uppmuntrar till skapande av nya tjänster.

Åtgärderna är inriktade på information från den offentliga sektorn, rumsliga data samt innehåll inom områdena lärande och kultur.

Tyngdpunkten skall ligga på följande områden:

a)

Att främja ökad medvetenhet om den betydelse som information från den offentliga sektorn har, dess kommersiella värde och de samhälleliga konsekvenserna av dess användning. Insatserna skall effektivisera den transnationella användningen och myndigheters och privata företags, inklusive små och medelstora företag, utnyttjande av information från den offentliga sektorn för att skapa informationsprodukter och informationstjänster med mervärde.

b)

Insatser via samarbetsforum på europeisk nivå för att främja att offentliga myndigheter, privata företag, inklusive små och medelstora företag, och allmänheten i mer omfattande utsträckning använder rumsliga data. Insatserna bör omfatta både tekniska och organisatoriska frågor, och dubbelarbete och otillräckligt utvecklade geografiska datamängder bör undvikas. Vidare bör insatserna främja driftskompatibilitet över nationsgränserna, understödja samordning mellan kartproducerande myndigheter och stödja framväxten av nya Europaomfattande mobila tjänster för användare. Dessutom bör användning av öppna standarder främjas.

c)

Främja spridningen av öppna europeiska kunskapspooler med digitala objekt - såväl för utbildnings- och forskarsamfund som för enskilda personer. Insatserna skall bidra till inrättandet av transeuropeiska förmedlingstjänster för digitalt innehåll för lärande, med tillhörande affärsmodeller. Genom insatserna bör man också främja användandet av öppna standarder och bildandet av omfattande användargrupper. Deras uppgift är att analysera och testa planmodeller för skedet före standardisering och för specifikationer. Målet är att introducera europeiska flerspråkiga och mångkulturella inslag i arbetet med att fastställa globala standarder för digitalt innehåll inom lärandet.

d)

Främja uppbyggnaden av en Europaomfattande informationsinfrastruktur för tillgång till och användning av högkvalitativa europeiska digitala kulturella och vetenskapliga resurser. Det skall ske genom sammankoppling av virtuella bibliotek, gemensamma dataminnen etc. Insatserna bör omspänna samordnade tillvägagångssätt för digitalisering och uppbyggnad av databanker, bevarande av digitala objekt samt inventeringar av kulturella och vetenskapliga digitala resurser. Insatserna skall vidare förbättra tillgången till digitala kulturella och vetenskapliga värden genom välfungerande tillståndssystem och genom kollektiv klarering av rättigheter på förhand.

B.   Underlätta förbättring av kvalitet och bästa praxis i fråga om digitalt innehåll mellan leverantörer och användare av innehåll samt mellan olika sektorer

Verksamheten enligt denna handlingslinje syftar till att göra det lättare att fastställa vad som är bästa praxis i fråga om metoder, processer och verksamhetsutövande och att sprida den i vid omfattning. Syftet är att uppnå bättre kvalitet, bättre ändamålsenlighet och större verkan vid skapande, användning och distribution av digitalt innehåll.

I verksamheten ingår försök som skall demonstrera olika aspekter av digitalt innehåll inom ramen för det befintliga regelverket - sökbarhet, användbarhet, möjlighet till vidareutnyttjande och sammanställning samt driftskompatibilitet - samtidigt som man redan i ett tidigt skede av processen tillgodoser krav från olika målgrupper och marknader i en miljö som blir alltmer flerspråkig och mångkulturell, utöver enbart tekniska lösningar för lokalisering.

I verksamheten skall man utnyttja de fördelar som förädling eller berikning av digitalt innehåll med maskinläsbara data innebär (genom användning av semantiskt väldefinierade metadata baserade på tillämplig beskrivande terminologi, vokabulärer och ontologier).

Försöken skall utföras grupperade i temaområden. Insamling, spridning och sektorsövergripande korsbefruktning av utvunnen kunskap skall ingå som en integrerad del av försöken.

Målområdena för tillämpningen av resultaten är information från den offentliga sektorn, rumsliga data, digitalt innehåll för lärande och kultur samt vetenskapligt och akademiskt digitalt innehåll.

C.   Stärka samarbetet mellan berörda aktörer inom området digitalt innehåll och öka medvetenheten

I verksamheten enligt denna handlingslinje ingår åtgärder som kompletterar berörd lagstiftning om digitalt innehåll och främjar ökat samarbete mellan aktörer på området digitalt innehåll och ökad medvetenhet. Verksamheten skall främja utvecklingen av hjälpmedel för jämförande prestandamätning (benchmarking), övervakning och analys samt konsekvensbedömning av programmet samt spridning av resultat. Möjligheter och problem som uppkommer - t.ex. när det gäller förtroende, kvalitetsmärkning och immateriella rättigheter på utbildningsområdet - skall ringas in och analyseras, och eventuella förslag till lösningar skall läggas fram.

BILAGA II

MEDEL FÖR GENOMFÖRANDE AV PROGRAMMET

1.

Kommissionen kommer att genomföra programmet i enlighet med de tekniska specifikationer som anges i bilaga I.

2.

Programmet skall genomföras i form av indirekta åtgärder. De omfattar följande:

a)

Insatser med kostnadsdelning

i)

Projekt som skall ge ökad kunskap i syfte att förbättra befintliga produkter, processer och/eller tjänster och/eller tillgodose de behov som finns inom gemenskapens politikområden. Bidraget från gemenskapen får som regel inte överstiga 50 % av kostnaden för respektive projekt. Offentliga organ kan få ersättning med 100 % av sina extrakostnader.

ii)

Insatser för bästa praxis inom kunskapsspridning. De skall som regel genomföras grupperade i temaområden och vara förbundna genom temanätverk. Gemenskapens bidrag till åtgärderna inom detta område skall begränsas till direkta kostnader som bedöms vara nödvändiga eller skäliga för att de konkreta målen för insatsen skall uppnås.

iii)

Temanätverk: För att underlätta samordning och kunskapsöverföring samlas ett antal olika berörda aktörer kring en bestämd teknisk och organisatorisk målsättning. Temanätverken kan vara kopplade till insatser inom ”bästa praxis”. Bidrag skall beviljas för stödberättigande extrakostnader för samordning och genomförande av temanätverken. Gemenskapens bidrag kan täcka de stödberättigande extrakostnaderna.

b)

Kompletterande åtgärder

Kompletterande åtgärder skall bidra till genomförandet av programmet eller till förberedandet av framtida verksamhet. Åtgärder som syftar till kommersiellt utnyttjande av produkter, processer eller tjänster, marknadsföringsåtgärder och reklam är undantagna.

i)

Undersökningar till stöd för programmet, däribland förberedelser för framtida åtgärder.

ii)

Informationsutbyte, konferenser, seminarier, workshopar eller andra möten samt ledning av temagrupperad verksamhet.

iii)

Spridning samt informations-och kommunikationsverksamhet.

3.

Urvalet av insatser med kostnadsdelning skall ske bland ansökningar som kommit in från ansökningsomgångar publicerade på kommissionens webbplats och i enlighet med gällande finansiella bestämmelser.

4.

En finansieringsplan skall bifogas ansökan om gemenskapsstöd, där så är tillämpligt. Den skall innehålla en förteckning över finansieringen av projekten, inklusive det ekonomiska stöd som söks från gemenskapen, och allt annat stöd som söks eller beviljats från annat håll.

5.

Kompletterande åtgärder skall genomföras genom anbudsinfordran i enlighet med gällande finansiella bestämmelser.

BILAGA III

PRELIMINÄR FÖRDELNING AV UTGIFTERNA

1.

Göra det lättare att på gemenskapsnivå få tillgång till, använda och utnyttja digitalt innehåll: 40-50 %

2.

Underlätta förbättring av kvalitet och bästa praxis i fråga om digitalt innehåll mellan leverantörer och användare av innehåll samt mellan olika sektorer: 45-55 %

3.

Stärka samarbetet mellan berörda aktörer inom området digitalt innehåll och öka medvetenheten: 8-12 %

P6_TA(2005)0017

Situationen i Mellanöstern

Europaparlamentets resolution om situationen i Mellanöstern

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

med beaktande av sina tidigare resolutioner om situationen i Mellanöstern, i synnerhet resolutionen av den 23 oktober 2003 (1),

med beaktande av FN:s säkerhetsråds resolutioner nr 242, 338, 425, 1373 och 1397,

med beaktande av resultatet av det palestinska presidentvalet,

med beaktande av uttalandet från EU:s valobservatörer och uttalandet från parlamentets delegation av valobservatörer,

med beaktande av kvartettens ”färdplan för fred” av den 30 april 2003,

med beaktande av artikel 103.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.

Det palestinska presidentvalet förrättades på ett tillfredsställande sätt, trots svåra förhållanden på grund av Israels ockupation av de palestinska områdena. Valet innebär en avgörande möjlighet att förnya fredsprocessen och kan tjäna som exempel för andra val i området.

B.

Ockupationen av de palestinska territorierna har påverkat valet genom begränsad rörelsefrihet för både kandidater och väljare, trakasserier och korta omhändertaganden av vissa kandidater då de försökte nå sina potentiella väljare i östra Jerusalem samt allvarliga begränsningar för dem som är bosatta i Jerusalem att utöva sin rösträtt.

C.

Avsikten med de senaste terroristattackerna var att sabotera förhandlingsansträngningarna. De inträffade vid en tidpunkt då det fanns ett verkligt hopp om att den politiska processen skulle kunna återupptas. Konsekvenserna av dessa attacker är oroväckande. Attackerna krävde offer på båda sidor och ledde till att man införde ytterligare restriktioner mot palestinierna.

1.

Europaparlamentet välkomnar det framgångsrika första presidentvalet sedan 1996 och i synnerhet det stora valdeltagandet. Parlamentet hyllar det palestinska folket och de palestinska myndigheterna för det demokratiska åtagande som de nyligen manifesterat trots ockupationen och särskilt de palestinska kvinnorna som hjälpte till att säkra valförrättningen och själva under stor uppslutning deltog i valet.

2.

Europaparlamentet anser att Mahmoud Abbas, den nye presidenten för den palestinska myndigheten, och de övriga kandidaterna, under rådande omständigheter, på ett ansvarsfullt sätt har fört en valkampanj med respekt för internationella normer.

3.

Europaparlamentet uppmanar Israel att inför det förestående palestinska parlamentsvalet fullt ut respektera den internationellt erkända rätten att rösta som alla invånare i östra Jerusalem åtnjuter, och att underlätta processen så att de hinder som noterades under presidentvalet har avskaffats då parlamentsvalet äger rum.

4.

Europaparlamentet välkomnar EU:s valobservatörers effektivitet och uppmanar rådet och kommissionen att förbereda ytterligare en valövervakning för de allmänna valen i juli 2005 med syfte att stödja pluralism och rättvis tillgång till media för alla kandidater, samt att i samarbete med de israeliska myndigheterna försöka finna sätt att övervinna de svårigheter som palestinierna i östra Jerusalem ställs inför.

5.

Europaparlamentet noterar med oro att ett flertal medlemmar av den palestinska centrala valnämnden avgått i protest mot det politiska tryck för förlängd rösttid som utövades på valdagen.

6.

Europaparlamentet uppmanar den nya israeliska regeringen och den palestinska myndigheten att erkänna att valresultatet skapade möjligheter för återupptagande av förhandlingarna. Parlamentet uppmanar EU att inom kvartettens ramar, särskilt i förhållande till Förenta staterna, ta ett brådskande initiativ i enlighet med den kompletterande roll som dessa båda aktörer har i fredsprocessen, för att en ny fas av starkt ömsesidigt samarbete skall kunna inledas med gemensamma ansträngningar för att skapa fred i regionen.

7.

Europaparlamentet uppmanar rådet, den höge representanten för GUSP och kommissionen att fullt ut fylla sina roller i denna process, fortsättningsvis bistå den palestinska myndigheten och det palestinska folket samt skapa en dialog med Israel inom ramen för Barcelonaprocessen och den europeiska grannskapspolitiken i enlighet med de handlingsplaner som rådet redan har antagit.

8.

Europaparlamentet riktar en kraftfull uppmaning till president Abbas om att genomföra sina föresatser om att stoppa våldet och välkomnar de åtgärder som han vidtagit liksom hans föresatser att reformera och stärka kontrollen över de palestinska säkerhetsstyrkorna och föra en engagerad dialog med alla berörda parter. Parlamentet anser att ett helhjärtat politiskt stöd från Förenta staterna och EU samt aktivt samarbete från den israeliska sidan är av grundläggande betydelse för att kunna uppnå dessa mål.

9.

Europaparlamentet uppmanar den palestinska myndigheten att erkänna det palestinska folkets utfästelse till förmån för demokrati och att främja rättsstatsprincipen, ett oberoende rättsväsen, bättre maktfördelning mellan lagstiftande och verkställande organ, god offentlig förvaltning som inbegriper ett redovisningssystem med möjlighet till insyn samt bekämpa korruption.

10.

Europaparlamentet upprepar sin uppfattning, vid denna särskilda tidpunkt, att en lösning på konflikten i Mellanöstern endast kan nås genom att parterna, i enlighet med den färdplan som fortfarande gäller, förhandlar fram ett starkt och slutligt fredsavtal utan förhandsvillkor på grundval av att två demokratiska, suveräna och livsdugliga stater samexisterar fredligt sida vid sida inom säkra och erkända gränser.

11.

Europaparlamentet anser att hållbar fred endast kan uppnås genom ett verkligt decentraliserat tillvägagångssätt, där båda parternas civila samhällen deltar och eftersträvar en dialog. Parlamentet uppmanar i detta sammanhang kvartetten att i full utsträckning använda Genèveavtalet som ett komplement till färdplanen och att inom denna ram underlätta fortsatta förhandlingar mellan de civila samhällena.

12.

Europaparlamentet fördömer alla terroristattacker och alla våldshandlingar utförda av båda sidor. Parlamentet kräver att de beväpnade palestinska grupperna upphör med alla attentat och påminner om att alla former av terror och våld inte bara skördar oskyldiga människoliv utan också skadar fredsprocessen och civilbefolkningens livsvillkor. Det uppmanar den israeliska regeringen att avstå från hämndaktioner och stoppa utomrättsliga avrättningar.

13.

Europaparlamentet uppmanar den israeliska regeringen att vid genomförandet av färdplanen och från FN:s säkerhetsråds resolutioner som ett trovärdigt första steg på vägen mot varaktig fred genomföra tillbakadragandet från Gaza och andra delar av de ockuperade områdena genom att förhandla med Egypten, det första grannland som har godkänt projektet, och med de palestinska myndigheterna, detta under övervakning av en internationell observatörsstyrka. Parlamentet uppmanar rådet att finna vägar för att ställa det bistånd som behövs till förfogande.

14.

Europaparlamentet upprepar sitt krav till den israeliska regeringen om att sätta stopp för expansionen av bosättningarna, särskilt i Jerusalemområdet, upphöra med byggandet av muren och fullt ut efterleva bestämmelserna i den fjärde Genèvekonventionen för att på så sätt upphöra med att bryta mot internationell rätt.

15.

Europaparlamentet bekräftar EU:s stöd till fredsprocessen och lägger fram ett förslag till ekonomisk utvecklingsplan som EU bör övervaka i syfte att ge regionen en god grund för välfärd och stabilitet.

16.

Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, den palestinska myndigheten, det palestinska lagstiftande rådet, Israels regering, Knesset, de amerikanska och ryska regeringarna samt FN:s generalsekreterare.


(1)  EUT C 82 E, 1.4.2004, s. 610.

P6_TA(2005)0018

Förintelsen, antisemitism och rasism

Europaparlamentets resolution om minnet av förintelsen, antisemitism och rasism

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

med beaktande av artiklarna 2, 6, 7 och 29 i EU-fördraget och artikel 13 i EG-fördraget, som förpliktar medlemsstaterna att upprätthålla högsta möjliga nivå i fråga om mänskliga rättigheter och icke-diskriminering, dels Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna,

med beaktande av sina tidigare resolutioner om rasism, främlingsfientlighet och antisemitism av den 27 oktober 1994 (1), 27 april 1995 (2), 26 oktober 1995 (3), 30 januari 1997 (4) och 16 mars 2000 (5) och rapporten från undersökningskommittén om rasism och främlingsfientlighet från 1990 samt Europaparlamentets skriftliga förklaring av den 7 juli 2000 om minnet av förintelsen (6),

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1035/97 av den 2 juni 1997 om inrättande av ett europeiskt centrum för övervakning av rasism och främlingsfientlighet (7) (EUMC), och med beaktande av centrumets olika rapporter om rasismen i EU, bl.a. ”Manifestations of Anti-Semitism in the EU 2002-2003” och ”Perceptions of anti-Semitism in the European Union”, båda offentliggjorda i mars 2004,

med beaktande av Berlindeklarationen, som antogs vid OSSE:s andra konferens om antisemitism i Berlin den 28-29 april 2004, och av den nyligen av OSSE utnämnda särskilda representanten för kampen mot antisemitism,

med beaktande av deklarationen från Stockholms internationella forum om förintelsen som hölls den 26-28 januari 2000, där ökad utbildning om förintelsen efterlystes,

med beaktande av att flera EU-medlemsstater har utsett den 27 januari 2005 som minnesdag för förintelsen,

med beaktande av artikel 108.5 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.

Den 27 januari 2005 är det 60 år sedan befrielsen av Nazi-Tysklands dödsläger Auschwitz-Birkenau, där upp till sammanlagt 1,5 miljoner judar, romer, polacker, ryssar och fångar av olika nationalitet, liksom homosexuella, mördades. Det är ett tillfälle för de europeiska medborgarna att inte bara minnas och fördöma den fasansfulla och tragiska förintelsen, utan även försöka stävja den oroväckande ökningen av antisemitism och inte minst av antisemitiska incidenter i Europa. Dessutom bör vi återigen påminna oss om farorna med att diskriminera människor på grundval av ras, etniskt ursprung, religion, social klassificering, politisk åskådning eller sexuell läggning.

B.

Europa får inte glömma bort sin historia. Koncentrations- och förintelselägren, som byggdes av nazisterna, hör till de skamligaste och smärtsammaste inslagen i vår kontinents historia. De brott som begicks i Auschwitz måste leva vidare i minnet hos kommande generationer som en varning om denna typ av folkmord, som bottnar i människoförakt, hat, antisemitism, rasism och totalitarism.

C.

Diskriminering på grund av religion och etniskt ursprung förekommer fortfarande på olika plan, trots de viktiga åtgärder som EU vidtagit i enlighet med artikel 13 i EG-fördraget.

D.

Judarna i Europa känner sig alltmer otrygga på grund av den antisemitism som sprids på Internet och som kommer till uttryck i att synagogor, begravningsplatser och andra religiösa platser har skändats och att judiska skolor och kulturcentrum har utsatts för skadegörelse. Dessutom har många judar i Europa skadats i samband med överfall.

E.

Förintelsen har etsat sig fast i européernas medvetande, inte minst på grund av det mordiska hat som visas mot judar och romer på grund av deras etniska eller religiösa tillhörighet. Ändå utgör antisemitismen, liksom alla rasistiska och religiösa fördomar, fortfarande ett mycket allvarligt hot, inte bara mot de uppenbara måltavlorna utan även mot europeiska och internationella värden såsom demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet. Detta innebär att även den allmänna säkerheten i Europa och världen är hotad.

F.

En ständig dialog måste föras med medierna om hur deras rapportering och kommentarer både positivt och negativt kan påverka allmänhetens uppfattning om och förståelse för religions-, etnicitets- och rasfrågor samt framställningen av historiska sanningar.

1.

Europaparlamentet hedrar alla nazismens offer och är övertygat om att varaktig fred i Europa måste grundas på minnet av dess historia. Parlamentet avvisar och fördömer historierevisionistiska åsikter och förnekanden av förintelsen, och anser att de är skamliga och strider mot den historiska sanningen. Dessutom uttrycker parlamentet sin oro över de högerextrema och främlingsfientliga partiernas uppsving och det växande stödet för deras åsikter.

2.

Europaparlamentet uppmanar EU-institutionerna, medlemsstaterna och alla Europas demokratiska politiska partier att

fördöma alla handlingar som uttrycker intolerans och anstiftan till rashat samt alla trakasserier och rasistiskt våld,

utan förbehåll särskilt fördöma alla former och uttryck av antisemitism,

särskilt fördöma alla former av våld på grund av religiöst hat, rashat eller intolerans, inbegripet övergrepp mot religiösa platser, områden och helgedomar som tillhör judar, muslimer och andra religiösa grupper samt mot minoriteter som exempelvis romer.

3.

Europaparlamentet uppmanar rådet, kommissionen och medlemsstaternas lokala, regionala och nationella myndigheter att samordna sina insatser för att bekämpa antisemitism och övergrepp mot minoritetsgrupper såsom romer och tredjelandsmedborgare i medlemsstaterna. Syftet bör vara att slå vakt om principerna om tolerans och icke-diskriminering och att främja en social, ekonomisk och politisk integration.

4.

Europaparlamentet anser att man som ett led i dessa ansträngningar även bör främja dialog och samarbete mellan olika grupper inom samhället på såväl lokal som nationell nivå, inbegripet mellan befolkningsgrupper som skiljer sig åt i kulturellt, etniskt eller religiöst hänseende.

5.

Europaparlamentet vidhåller att hågkomst och utbildning är av avgörande betydelse i strävan att övervinna intolerans, diskriminering och rasism. Parlamentet uppmanar rådet, kommissionen och medlemsstaterna att förstärka kampen mot antisemitism och rasism genom att öka medvetenheten, särskilt bland ungdomar, om förintelsen och om de lärdomar som kan dras av den genom att

främja åtgärder som syftar till att bevara minnet av förintelsen, bl.a. genom att göra den 27 januari till en europeisk minnesdag av förintelsen i hela EU,

förbättra undervisningen om förintelsen genom att utnyttja alla institutioner för åminnelse av förintelsen, särskilt Auschwitz-Birkenau-museet (Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu) och Berlins informationscentrum om förintelsen som europeiska resurser, att göra undervisningen om förintelsen och det europeiska medborgarskapet obligatorisk i skolornas läroplaner i hela EU samt genom att ställa dagens kamp mot rasism, främlingsfientlighet och antisemitism i relation till shoa (dvs. förintelsen),

se till att man i skolorna i de 25 EU-länderna fäster mycket stor vikt vid en korrekt historiebeskrivning i samband med undervisningen om andra världskriget och utnyttjar de medel som parlamentet i budgeten för 2005 har avsatt för skolor i EU som vill ombesörja vården av krigsgravar och krigsmonument.

6.

Europaparlamentet välkomnar att det luxemburgiska ordförandeskapet förklarat att man vill återuppta de strandade diskussionerna om förslaget till ett rambeslut av rådet om rasism och främlingsfientlighet (8) och uppmanar rådet att enas om att förbjuda uppvigling till rashat och religiöst hat i hela EU, utan att inkränka på den lagskyddade yttrandefriheten.

7.

Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inleda en översyn av genomförandet av direktiv 2000/43/EG (9) om likabehandling av personer oavsett deras ras eller etniska ursprung för att stärka EU:s antidiskrimineringsåtgärder samt att anordna en stor konferens för samtliga berörda parter, i synnerhet politiska företrädare, offentliga institutioner på nationell, regional och lokal nivå samt frivilligorganisationer och sammanslutningar som är verksamma på området.

8.

Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen samt till medlemsstaternas och kandidatländernas regeringar och parlament.


(1)  EUT C 323, 21.11.1994, s. 154.

(2)  EUT C 126, 22.5.1995, s. 75.

(3)  EUT C 308, 20.11.1995, s. 140.

(4)  EUT C 55, 24.2.1997, s. 17.

(5)  EUT C 377, 29.12.2000, s. 366.

(6)  EUT C 121, 24.4.2001, s. 503.

(7)  EUT L 151, 10.6.1997, s. 1.

(8)  EUT C 75 E, 26.3.2002, s. 269.

(9)  EUT L 180, 19.7.2000, s. 22.