ISSN 1725-2504

Europeiska unionens

officiella tidning

C 215

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

48 årgången
2 september 2005


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

I   Meddelanden

 

Kommissionen

2005/C 215/1

Räntesats som Europeiska centralbanken tillämpar på sina huvudsakliga refinansieringstransaktioner: 2,05 % den 1 september 2005 – Eurons växelkurs

1

2005/C 215/2

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.3825 – EHA/REWE Austria/JV) ( 1 )

2

2005/C 215/3

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.3931 - TransGourmet/Prodirest) – Ärendet kan komma att behandlas enligt förenklat förfarande ( 1 )

3

2005/C 215/4

Förteckning över de internationella kontroll- och övervakningsorgan (nedan kallade övervakningsorgan) som medlemsstaterna godkänt enligt bestämmelserna i bilaga VI i förordning (EG) nr 800/1999

4

2005/C 215/5

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.3930 – LBO/Wheelabrator Allevard) ( 1 )

7

 

III   Upplysningar

 

Kommissionen

2005/C 215/6

Ansökningsomgång för indirekta FoTU-åtgärder inom ramen för det särskilda programmet för forskning, teknisk utveckling och demonstration Att integrera och stärka det europeiska området för forskningsverksamhet – Tematisk prioritet: Stöd till en sammanhållen utveckling av politiken – Ansökningsomgångens identifieringskod: FP6-2005-RTD-OMC-NET

8

 

2005/C 215/7

Meddelande till läsarna – KOM-dokument

s3

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

 


I Meddelanden

Kommissionen

2.9.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 215/1


Räntesats som Europeiska centralbanken tillämpar på sina huvudsakliga refinansieringstransaktioner (1):

2,05 % den 1 september 2005

Eurons växelkurs (2)

1 september 2005

(2005/C 215/01)

1 euro=

 

Valuta

Kurs

USD

US-dollar

1,2388

JPY

japansk yen

136,95

DKK

dansk krona

7,4584

GBP

pund sterling

0,68335

SEK

svensk krona

9,3325

CHF

schweizisk franc

1,5463

ISK

isländsk krona

76,98

NOK

norsk krona

7,8445

BGN

bulgarisk lev

1,9559

CYP

cypriotiskt pund

0,5729

CZK

tjeckisk koruna

29,340

EEK

estnisk krona

15,6466

HUF

ungersk forint

243,86

LTL

litauisk litas

3,4528

LVL

lettisk lats

0,6960

MTL

maltesisk lira

0,4293

PLN

polsk zloty

3,9821

RON

rumänsk leu

3,5093

SIT

slovensk tolar

239,51

SKK

slovakisk koruna

38,550

TRY

turkisk lira

1,6653

AUD

australisk dollar

1,6374

CAD

kanadensisk dollar

1,4708

HKD

Hongkongdollar

9,6263

NZD

nyzeeländsk dollar

1,7747

SGD

singaporiansk dollar

2,0841

KRW

sydkoreansk won

1 280,67

ZAR

sydafrikansk rand

7,8986

CNY

kinesisk yuan renminbi

10,0280

HRK

kroatisk kuna

7,4352

IDR

indonesisk rupiah

12 821,58

MYR

malaysisk ringgit

4,672

PHP

filippinsk peso

69,503

RUB

rysk rubel

35,2090

THB

thailändsk baht

50,927


(1)  Räntesats vid den transaktion som närmast föregick det angivna datumet. Vid refinansieringstransaktioner till rörlig ränta är räntesatsen marginalräntesatsen.

(2)  

Källa: Referensväxelkurs offentliggjord av Europeiska centralbanken.


2.9.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 215/2


Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration

(Ärende COMP/M.3825 – EHA/REWE Austria/JV)

(2005/C 215/02)

(Text av betydelse för EES)

Kommissionen beslutade den 27 juni 2005 att inte göra invändningar mot den anmälda koncentrationen ovan och att förklara den förenlig med den gemensamma marknaden. Beslutet grundar sig på artikel 6.1 b i rådets förordning (EG) nr 139/2004. Beslutet i sin helhet finns endast på tyska och kommer att offentliggöras efter det att alla eventuella affärshemligheter har tagits bort. Det kommer att finnas tillgängligt

på kommissionens webbplats för konkurrens (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Denna webbplats ger olika möjligheter att hitta enskilda beslut i koncentrationsärenden, även uppgifter om företag, ärendenummer, datum och sektorer,

i elektronisk form på EUR-Lex webbplats, under dokument nummer 32005M3825. EUR-Lex ger tillgång till gemenskapsrätten via Internet. (http://europa.eu.int/eur-lex/lex)


2.9.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 215/3


Förhandsanmälan av en koncentration

(Ärende COMP/M.3931 - TransGourmet/Prodirest)

Ärendet kan komma att behandlas enligt förenklat förfarande

(2005/C 215/03)

(Text av betydelse för EES)

1.

Kommissionen mottog den 25 augusti 2005 en anmälan om en föreslagen koncentration enligt artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1) genom vilken företaget TransGourmet Holding AG (”TransGourmet”, Schweiz) gemensamt kontrollerat av koncernen Rewe (”REWE”, Tyskland) och koncernen Coop (”Coop”, Schweiz), på det sätt som avses i artikel 3.1 b i förordningen förvärvar fullständig kontroll över företagen Prodirest S.N.C. (”Prodirest”, Frankrike), SA Discol (”Discol”, Frankrike) och Goninet S.N.C. (”Goninet”, Frankrike) genom förvärv av aktier.

2.

De berörda företagen bedriver följande affärsverksamhet:

TransGourmet: holdingföretag för investeringar inom grossistsektorn genom Aldis Service Plus S.A.S., grossistleveranser av livsmedel och hygienartiklar i Frankrike,

REWE: detalj- och grossistförsäljning av livsmedel, turism,

Coop: detalj- och grossistförsäljning av livsmedel,

Prodirest: grossistleveranser av livsmedel och hygienartiklar i Frankrike,

Discol: holdingföretag för investeringar i företag inom livsmedelssektorn,

Goninet: detaljförsäljning av livsmedel och hygienartiklar.

3.

Kommissionen har vid en preliminär granskning kommit fram till att den anmälda transaktionen kan omfattas av förordning (EG) nr 139/2004, dock med det förbehållet att ett slutligt beslut fattas senare. Det bör noteras att detta ärende kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande, i enligthet med kommissionens tillkännagivande om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004 (2).

4.

Kommissionen uppmanar berörda tredje parter att till den lämna eventuella synpunkter på den föreslagna koncentrationen.

Synpunkterna skall ha inkommit till kommissionen senast tio dagar efter detta offentliggörande. Synpunkterna kan sändas till kommissionen per fax ((32-2) 296 43 01 eller 296 72 44) eller per post med angivande av referensnummer COMP/M.3931 - TransGourmet/Prodirest till:

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för konkurrens

Registreringsenheten för företagskoncentrationer

J-70

B–1049 Bryssel


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1.

(2)  EUT C 56, 5.3.2005, s. 32.


2.9.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 215/4


Förteckning över de internationella kontroll- och övervakningsorgan (nedan kallade ”övervakningsorgan”) som medlemsstaterna godkänt enligt bestämmelserna i bilaga VI i förordning (EG) nr 800/1999

(2005/C 215/04)

(Denna förteckning ersätter förteckningen som publicerats i Europeiska gemenskapernas officiella tidning C 295, 18.10.2000, s. 2)

1.   ALLMÄNT

Enligt artikel 16.1 b och 16.2 c i kommissionens förordning (EG) nr 800/1999 (1) har de övervakningsorgan som godkänts av medlemsstaterna befogenhet att utfärda intyg som bekräftar att jordbruksprodukter, för vilka det beviljats exportbidrag, har lossats och införts i ett tredjeland, eller åtminstone ett intyg för att dessa produkter har anlänt till sin bestämmelseort i ett tredjeland.

Ansvaret för att godkänna och kontrollera övervakningsorgan ligger hos medlemsstaterna.

Om en medlemsstat godkänner ett övervakningsorgan gäller detta godkännande i alla medlemsstater. Detta innebär att de intyg som utfärdas av de godkända övervakningsorganen får användas i hela gemenskapen oavsett i vilken medlemsstat övervakningsorganet har sitt huvudkontor.

För att informera gemenskapens exportörer av jordbruksprodukter offentliggör kommissionen regelbundet en uppdaterad förteckning över alla de övervakningsorgan som godkänts av medlemsstaterna. Den bifogade förteckningen uppdaterades den 1 juli 2005.

2.   PÅPEKANDE

Kommissionen uppmanar exportörerna att uppmärksamma följande:

Det faktum att ett övervakningsorgan finns med i förteckningen garanterar inte automatiskt att de intyg som utfärdas av detta organ kan godkännas. Ytterligare bevis kan komma att krävas. Det kan också i efterhand komma att fastställas att de utfärdade intygen inte är exakta.

Ett organ kan när som helst komma att avföras från förteckningen. Exportören bör, innan han tecknar sig hos ett av dessa organ, kontrollera med de nationella myndigheterna om organet i fråga fortfarande är godkänt.

Om en exportör vill ha ytterligare information om ett av dessa organ, har han möjlighet att vända sig till den nationella myndighet som har godkänt organet.


(1)  EGT L 102, 17.4.1999, s. 11. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 671/2004/ (EGT L 105, 14.4.2004, s. 5).


BILAGA

Förteckning över övervakningsorgan som godkänts av medlemsstaterna

DANMARK

Baltic Control Ltd Århus (1)

Sindalsvej 42 B

P.O. Box 2199

DK-8240 Risskov

Tel. (45) 86 21 62 11

Fax (45) 86 21 62 55

baltic@balticcontrol.com

TYSKLAND

ICCS (1)

International Commodity Control Services GmbH

Große Elbstraße 145 a

D-22767 Hamburg

Tel. (49-40) 36 98 29 0

Fax (49-40) 36 98 29 20

team@iccshamburg.com

IPC Hormann GmbH (1)

Independent Product-Controlling

Ernst-August-Straße 10

D-29664 Walsrode

Tel. (49-5161) 60 39 0

Fax (49-5161) 60 39 101

ipc@ipc-hormann.com

Argos Control Warenprüfung GmbH

Nantestrasse 30

D-13127 Berlin

Tel. (49-30) 283 05 73-0

Fax (49-283) 05 73-16

Allgemein@argoscontrol.de

SPANIEN

SGS Española de Control SA (1)

C/Trespaderne, 29

Edificio Barajas I

(Bo del Aeropuerto)

E-28042 Madrid

Tel. (34) 913 13 80 00

Fax (34) 913 13 80 80

sgstecnos-spain@sgsgroup.com

Inspectorate Española, SA

C/Estrecho de Mesina, 13

E-28042 Madrid

Tel. (34) 914 18 38 30

Fax (34) 914 18 38 01

certificacion@bsi-global.com

FRANKRIKE

SGS AGRI MIN

191 avenue Aristide-Briand

F-94237 Cachan Cedex

Tel. (33-1) 41 24 89 50

Fax (33-1) 41 24 89 9

Sgs.rouen.agridiv@sgs.com

SICEA INTERNATIONAL

Anse Aubran

Avenue Gérard Baudet

F-13110 Port de Bouc

Tel. (33-4) 42 35 04 60

Fax (33-4) 42 40 09 64

sicea.intl@wanadoo.fr

ITALIEN

SOCIETA SGS ITALIA SpA

Sede legale: Via Gasparre Gozzi 1/A

I-20129 Milano

Tel. (39-02) 73 931

Fax (39-02) 70 12 46 30

www.sgs.com

SOCIETA VIGLIENZONE ADRIATICA Spa

Sede legale: Via Varese n. 20

I-20121 Milano

Filiale: C. ne Piazza d'Armi, 130

I-48100 Ravenna

Tel. (39-0544) 42 22 40

Fax (39-0544) 42 23 20

controlli@viglienzoni.it

SOCIETA BOSSI&C. — TRANSITI Spa

Via D. Fiasella, n. 1

I-16121 Genova

Tel. (39-010) 57 16-1

Fax (39-010) 58 23 46

surveyor@bossi-transiti.it

NEDERLÄNDERNA

CONTROL UNION NEDERLAND (1)

Jufferstraat, 9-15

Postbus 22074

3003 DB Rotterdam

Nederland

Tel. (31-10) 282 33 90

Fax (31-10) 412 39 67

netherlands@controlunion.com

SAYBOLT INTERNATIONAL BV

PO Box 151

3000 AD Rotterdam

Nederland

Tel. (31-10) 460 99 11

Fax (31-10) 435 36 00

www.saybolt.com

POLEN

J.S.Hamilton Sp. z o.o.

ul. Świętojańska 134

81-404 Gdynia

Tel. (48-58) 660 77 20/621 83 21

Fax (48-58) 660 77 21

www.hamilton.net.pl

Polcargo International Sp. z o.o.

ul. Henryka Pobożnego 5

70-900 Szczecin

Tel. (48-91) 434 02 11

Fax (48-91) 488 20 36

www.polcargo.pl

SGS Polska Sp. z o.o.

ul. Bema 83

01-233 Warszawa

Tel. (48-22) 329 22 22

Fax (48-22) 329 22 20

www.sgs.com

FINLAND

SGS INSPECTION SERVICE OY

Särkiniementie 3

PO Box 128

FIN-00211 Helsinki

Tel. (358-9) 696 35 79

(358-9) 696 37 01

Fax (358-9) 692 46 73

e-mail contact: Pirjo.alhola@sgs.com

OY LARS KROGIUS AB (2)

Temppelikatu 4 B

FIN-00100 Helsinki

Tel. (358-9) 47 43 11

Fax (358-9) 47 99 00

e-mail contact: average.finland@krogius.com

www.krogius.com

FÖRENADE KUNGARIKET

CONTROL UNION (Ireland) Ltd

6 Northern Road

Belfast Harbour Estate

Belfast BT3 9AL

Northern Ireland

United Kingdom

Tel. (44) 12 32 74 04 51

Fax (44) 12 32 74 02 72

info@cuireland.com

ITS Testing Services (UK) Ltd

Caleb Brett House

734 London Road

West Thurrock

Grays

Essex RM20 3NL

United Kingdom

Tel. (44) 17 08 68 02 00

Fax (44) 17 08 68 02 50

mstokes@caleb-brett.com


(1)  Detta företag har även godkänts för utförande av kontroller i tredjeland enligt förordning (EG) nr 639/2003 när det gäller levande nötkreaturs välbefinnande vid transport.

(2)  Företagets tillstånd att utfärda intyg är begränsat till ett visst antal tredjeländer. Hos de finska myndigheterna finns en förteckning över dessa länder.


2.9.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 215/7


Förhandsanmälan av en koncentration

(Ärende COMP/M.3930 – LBO/Wheelabrator Allevard)

(2005/C 215/05)

(Text av betydelse för EES)

1.

Kommissionen mottog den 25 augusti 2005 en anmälan om en föreslagen koncentration enligt artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1), genom vilken företagen WHA Holding SAS (Frankrike), kontrollerat av LBO France Gestion (LBO, Frankrike), på det sätt som avses i artikel 3.1 b i förordningen förvärvar fullständig kontroll över företaget Wheelabrator Allevard SA (WHA, Frankrike) genom förvärv av aktier.

2.

De berörda företagen bedriver följande affärsverksamhet:

LBO: Investmentbolag,

WHA: Metallslipmedel och diamantverktyg.

3.

Kommissionen har vid en preliminär granskning kommit fram till att den anmälda koncentrationen kan omfattas av förordning (EG) nr 139/2004, dock med det förbehållet att ett slutligt beslut i denna fråga fattas senare.

4.

Kommissionen uppmanar berörda tredje parter att till den lämna eventuella synpunkter på den föreslagna koncentrationen.

Synpunkterna skall ha kommit in till kommissionen senast tio dagar efter detta offentliggörande. Synpunkterna kan sändas till kommissionen per fax ((32-2) 296 43 01 eller 296 72 44) eller per post, med angivande av referens COMP/M.3930 – LBO/Wheelabrator Allevard, till

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för konkurrens

Registreringsenheten för företagskoncentrationer

J-70

B-1049 Bryssel


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1.


III Upplysningar

Kommissionen

2.9.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 215/8


Ansökningsomgång för indirekta FoTU-åtgärder inom ramen för det särskilda programmet för forskning, teknisk utveckling och demonstration ”Att integrera och stärka det europeiska området för forskningsverksamhet”

Tematisk prioritet: ”Stöd till en sammanhållen utveckling av politiken”

Ansökningsomgångens identifieringskod: FP6-2005-RTD-OMC-NET

(2005/C 215/06)

1.

I enlighet med Europaparlamentets och rådets beslut nr 1513/2002/EG av den 27 juni 2002 om sjätte ramprogrammet för Europeiska gemenskapens verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration med syfte att främja inrättandet av det europeiska området för forskningsverksamhet samt innovation (2002–2006) (1) antog rådet den 30 september 2002 det särskilda programmet för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration ”Att integrera och stärka det europeiska området för forskningsverksamhet” (2002–2006) (2) (”det särskilda programmet”).

I enlighet med artikel 5.1 i det särskilda programmet antog Europeiska gemenskapernas kommission (”kommissionen”) den 9 december 2002 ett arbetsprogram (3) (”arbetsprogrammet”) med en detaljerad redogörelse för målen och de vetenskapliga och tekniska prioriteringarna för det särskilda programmet samt tidsschemat för genomförandet.

I enlighet med artikel 9.1 i Europaparlamentets och rådets förordning av den 16 december 2002 om regler för företags, forskningscentras och universitets deltagande i, samt om regler för spridning av forskningsresultat för, genomförandet av Europeiska gemenskapens sjätte ramprogram (2002–2006) (4) (”regler för deltagande”), bör ansökningar avseende indirekta åtgärder lämnas in enligt villkoren för ansökningsomgångarna.

2.

Denna ansökningsomgång för indirekta FoTU-åtgärder (”ansökningsomgången”) omfattar denna allmänna del och de särskilda villkor som beskrivs i bilagan. I bilagan anges framför allt sista dag för inlämning av förslag, ett preliminärt datum för när utvärderingarna kommer att ha slutförts, en preliminär budget, berört instrument och berörda områden, kriterier för utvärdering av förslagen, minsta antalet deltagare och eventuella begränsningar.

3.

Fysiska eller juridiska personer som uppfyller villkoren i reglerna för deltagande och som inte omfattas av något av de undantag som anges i reglerna för deltagande eller i artikel 114.2 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (5) (”sökande”) uppmanas att till kommissionen lämna in förslag till indirekta FoTU-åtgärder, förutsatt att villkoren i reglerna för deltagande och i ansökningsomgången är uppfyllda.

Att villkoren för de sökandes deltagande är uppfyllda kommer att kontrolleras inom ramen för förhandlingarna om den indirekta åtgärden. Innan detta sker måste de sökande emellertid underteckna en förklaring om att de inte omfattas av något av de fall som anges i artikel 93.1 i budgetförordningen. De skall också ha skickat kommissionen den information som anges i artikel 173.2 i kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2342/2002 av den 23 december 2002 om genomförandebestämmelser för rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (6).

Europeiska gemenskapen tillämpar en jämställdhetspolitik, och på grundval av denna uppmuntras särskilt kvinnor att lämna in förslag till indirekta FoTU-åtgärder eller att medverka i sådana förslag.

4.

Kommissionen offentliggör vägledningar för sökande. I dessa vägledningar finns uppgifter om hur man sammanställer och lämnar in en ansökan avseende en indirekt FoTU-åtgärd. Kommissionen har också utarbetat en handbok för utvärdering och urval av projektförslag (7). Vägledningarna, handboken, arbetsprogrammet och andra uppgifter om ansökningsomgångarna kan erhållas från kommissionen på följande adresser:

Europeiska kommissionen

FP6 Information Desk

Generaldirektorat RTD

B-1049 Bruxelles

E-post: rtd-omc-net@cec.eu.int

Webbplats: www.cordis.lu/fp6

5.

Förslag till indirekta FoTU-åtgärder bör endast lämnas in i elektronisk version via det elektroniska ansökningssystemet (EPSS (8)) som finns på Internet. I undantagsfall kan dock en samordnare begära tillstånd från kommissionen att lämna in en pappersversion innan ansökningstiden löper ut. Tillståndet kan erhållas genom skriftlig förfrågan till följande adress:

Europeiska kommissionen

Generaldirektorat RTD, enhet M2

SDME 09/84

B-1049 Bruxelles

E-post: rtd-omc-net@cec.eu.int

De sökande måste i så fall förklara varför de begär ett undantag. Sökande som vill lämna in förslag i pappersversion ansvarar för att begäran om undantag lämnas in och de därmed sammanhängande förfarande slutförs inom utsatt tid.

Alla förslag till indirekta FoTU-åtgärder skall omfatta två delar: formulären (del A) och innehållet (del B).

Ansökningarna kan sammanställas offline eller online och sedan lämnas in online. Del B av förslagen till indirekta FoTU-åtgärder skall lämnas in i PDF-format (”portable document format”, kompatibelt med Adobe version 3 eller högre med inbäddade typsnitt). Komprimerade filer (”zip-filer”) beaktas inte.

EPSS-mjukvaran (för offline- eller online-användning) finns tillgänglig på Cordis webbplats www.cordis.lu.

Förslag till indirekta FoTU-åtgärder som lämnas in online och som är ofullständiga, inte kan läsas eller innehåller datavirus beaktas inte.

Förslag till indirekta FoTU-åtgärder som lämnas in på elektroniska lagringsmedier (t.ex. cd-rom eller diskett), via e-post eller fax beaktas inte.

Förslag som får lämnas in som pappersversion men som inte är fullständiga beaktas inte.

Mer information om olika förfaranden för att lämna in förslag finns i bilaga J till handboken för utvärdering och urval av projektförslag.

6.

Förslag till indirekta FoTU-åtgärder skall ha inkommit till kommissionen senast sista inlämningsdagen och vid det klockslag som anges i den berörda ansökningsomgången. Ansökningar avseende indirekta FoTU-åtgärder som inkommer senare beaktas inte.

Förslag till indirekta FoTU-åtgärder som inte uppfyller villkoren i fråga om minsta antal deltagare enligt vad som anges i den berörda ansökningsomgången beaktas inte.

Detta gäller också eventuella andra urvalskriterier som anges i arbetsprogrammet.

7.

Om flera versioner av samma förslag till en indirekt FoTU-åtgärd har lämnats in, kommer kommissionen att behandla den sista version som inkom senast sista inlämningsdag det klockslag som anges i den berörda ansökningsomgången.

8.

De sökande uppmanas att ange ansökningsomgångens identifieringskod i all skriftväxling rörande en ansökningsomgång (t.ex. vid begäran om information eller inlämning av förslag till en indirekt FoTU-åtgärd).


(1)  EGT L 232, 29.8.2002, s. 1.

(2)  EGT L 294, 29.10.2002, s. 1.

(3)  Kommissionens beslut C(2002)4789, ändrat genom C(2003)577, C(2003)955, C(2003)1952, C(2003)3543, C(2003)3555, C(2003)4609, C(2003)5183, C(2004)433, C(2004)2002, C(2004)2727, C(2004)3324, C(2004)4178, C(2004)5286, C(2005)27, C(2005)961, C(2005)2076, C(2005)2747, och C(2005)3244. Inget av dessa beslut har offentliggjorts.

(4)  EGT L 355, 30.12.2002, s. 23.

(5)  EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(6)  EGT L 357, 31.12.2002, s. 1.

(7)  C(2003) 883 av den 27 mars 2003, senast ändrat genom C(2004) 1855 av den 18 maj 2004.

(8)  EPSS är ett verktyg med vilket de sökande kan sammanställa och lämna in sina förslag på elektronisk väg.


BILAGA

FP6-RTD-OMC-NET

1.   Särskilt program: ”Att stärka det europeiska området för forskningsverksamhet.”

2.   Tematisk prioritet/domän: 12. Stöd till en sammanhållen utveckling av politiken

3.   Ansökningsomgångens titel: Stöd till ömsesidigt lärande och samordning vid utformningen av forskningsstrategier

4.   Ansökningsomgångens referensnummer/identifieringskod: FP6-2005-RTD-OMC-NET

5.   Datum för offentliggörande:

6.   Sista inlämningsdag: 3 februari 2006 kl. 17.00 (lokal tid i Bryssel)

7.   Total preliminär budget: 8,7 miljoner euro

8.   Områden som berörs av ansökningsomgångarna och instrument:

Område

Instrument

1.2.3.2

RTD-OMC-NET

Samordningsinsatser

9.   Minsta antal deltagare:

Instrument

Minsta antal deltagare

Samordningsinsatser

Minsta antal deltagare är fem oberoende rättssubjekt (1) från fem olika medlemsstater eller associerade stater, av vilka minst tre skall vara medlemsstater eller associerade kandidatländer

10.   Deltagarbegränsningar: I det minsta antalet deltagare får endast sådana offentliga organ ingå som överensstämmer med definitionen i artikel 2.31 i reglerna för deltagande och som är inblandade i utformningen av forskningsrelaterade strategier på nationell eller regional nivå. Samordnaren skall väljas bland dessa

11.   Konsortieavtal: Deltagare i konsortier som bildas till följd av denna ansökningsomgång behöver inte sluta konsortieavtal

12.   Utvärderingsförfarande: Utvärderingen görs i ett steg. Förslagen utvärderas inte anonymt

13.   Utvärderingskriterier: Se bilaga B till arbetsprogrammet för vilka kriterier (inbegripet individuell viktning och sammanräknade tröskelvärden) som tillämpas när det gäller de olika instrumenten

14.   Preliminär tidtabell för utvärdering och avtal: Utvärderingsresultaten beräknas vara klara inom fyra månader efter sista inlämningsdag


(1)  En deltagare är ett rättsubjekt som bidrar till projektet och har rättigheter och skyldigheter i förhållande till gemenskapen i enlighet med avtalet. De rättsubjekt som deltar i denna samordningsinsats är framför allt offentliga förvaltningar på nationell eller regional nivå.


2.9.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 215/s3


MEDDELANDE TILL LÄSARNA – KOM-DOKUMENT

Från och med EUT C 211 av den 30 augusti 2005 kommer den elektroniska utgåvan av EUT, som är tillgänglig via EUR-Lex, att innehålla länkar till oförkortade versioner av kommissionens förslag till rättsakter samt till KOM-dokument som inte är förslag till rättsakter, när deras titlar offentliggörs i EUT.

Klicka på dokumentnumret (kolumnen ”Dokument” till vänster) så visas den sida i EUR-Lex som innehåller alla bibliografiska uppgifter samt hela KOM-dokumentets text.