ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

C 198

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

48 årgången
12 augusti 2005


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

I   Meddelanden

 

Rådet

2005/C 198/1

Rådets och kommissionens handlingsplan för genomförande av Haagprogrammet för ett stärkt område med frihet, säkerhet och rättvisa

1

SV

 


I Meddelanden

Rådet

12.8.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 198/1


Rådets och kommissionens handlingsplan för genomförande av Haagprogrammet för ett stärkt område med frihet, säkerhet och rättvisa

(2005/C 198/01)

1.   ALLMÄNNA RIKTLINJER

Rådet och kommissionen avser att denna handlingsplan skall bilda en referensram för deras arbete under de kommande fem åren, och de är överens om att den

skall kompletteras med den handlingsplan mot narkotika som lagts fram för rådet/Europeiska rådet för godkännande (8652/1/05 REV 1 + COR 1), den handlingsplan mot terrorism som Europeiska rådet antog vid mötet den 17 och 18 juni 2004 (10586/04) och den strategi om den yttre dimensionen av området med frihet, säkerhet och rättvisa som kommer att läggas fram vid Europeiska rådets möte i december 2005,

måste utformas med en viss flexibilitet för att exempelvis ta största möjliga hänsyn till kraven i samband med aktuella händelser,

kommer att uppdateras i slutet av 2006, så att Europeiska rådet kan fastställa unionens lagstiftningsmässiga och operativa prioriteringar på området rättsliga och inrikes frågor,

skall innehålla en förteckning över de lagstiftningsåtgärder (i kursivstil) och icke‐lagstiftningsåtgärder som rådet anser nödvändiga för att praktiskt genomföra riktlinjerna i Haagprogrammet; antagandet av förteckningen skall inte påverka räckvidden för eller innehållet i åtgärdsförslagen, vilka kommer att förhandlas fram i överensstämmelse med bestämmelserna i fördragen; såvida inte annat anges, skall det i planen anges vilket datum kommissionen eller en medlemsstat förväntas ta ett initiativ,

kommer att genomföras i strikt överensstämmelse med de rättsliga grunder som är fastställda i fördragen och med principerna om solidaritet, subsidiaritet och proportionalitet,

kommer att syfta till att säkerställa en större samstämmighet mellan de rättsliga instrumenten,

inte strider mot kommissionens initiativrätt i de frågor som behandlas i EG‐fördragets avdelning IV eller kommissionens och medlemsstaternas initiativrätt i de frågor som behandlas i EU‐fördragets avdelning VI,

vederbörligen beaktar de debatter som har hållits i Europaparlamentet inför och efter kommissionens föredragning av meddelandet (8922/05) och att den inte påverkar Europaparlamentets institutionella prerogativ.

1.1   UTVÄRDERING

Uppbyggnad av ett system för objektiv och opartisk utvärdering av genomförandet av EU:s politik på området med frihet, säkerhet och rättvisa

Meddelande om och Förslag till skapande av en utvärderingsmekanism enligt förslaget i artikel III‐260 i det konstitutionella fördraget (2006)

1.2   RESPEKT FÖR OCH AKTIVT FRÄMJANDE AV DE GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETERNA

Ramprogram ”Grundläggande rättigheter och rättvisa” i budgetplanen (2005)

a)

Förslag till ett beslut om att inrätta ett särskilt program om medborgarskap och grundläggande rättigheter (2005)

b)

Förslag till ett beslut om att inrätta ett särskilt program för att bekämpa våld (Daphne) och om förebyggande av narkotikamissbruk och narkotikainformation (2005)

EU:s anslutning till Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (informella samtal inleds under 2005)

c)

Förslag om att utvidga mandatet för Europeiska centrumet för övervakning av rasism och främlingsfientlighet i riktning mot en byrå för grundläggande rättigheter (förslag under 2005)

Främjande och skydd av kvinnors och barns rättigheter

d)

Daphne II-programmet: arbetsprogram 2006 (2005)

e)

Studie om åtgärder för att förebygga våld mot kvinnor (2006)

f)

Meddelande om skydd av barns rättigheter (2005)

Skydd av personuppgifter

g)

Meddelande om åtgärderna för uppföljning av arbetsprogrammet för ett bättre genomförande av dataskyddsdirektivet (2005)

h)

Meddelande om teknik för att öka skyddet för privatlivet (2005)

i)

Förslag till lagstiftning om skydd av personuppgifter i samband med polissamarbete och straffrättsligt samarbete (se punkt 3.1 c)

1.3   EG-DOMSTOLEN

a)

Förslag om sätt att ge EG-domstolen möjligheter att hantera ansökningar om förhandsavgöranden avseende området med frihet, säkerhet och rättvisa (2006)

1.4   DEN EUROPEISKA STRATEGIN MOT NARKOTIKA

EU:s narkotikahandlingsplaner 2005–2008 (2005) och 2009–2012 (2009)

a)

Löpande utvärdering av EU:s narkotikahandlingsplaner 2005–2008 (årligen)

b)

Grönbok om det civila samhällets roll i utformningen av narkotikapolitiken (2006)

c)

Rapport om hur rambeslutet om narkotikahandel genomförts och fungerar (2007)

d)

Lägesrapport om och konsekvensanalys av EU:s narkotikahandlingsplaner 2005–2008 (2008)

e)

Meddelande om EU:s narkotikahandlingsplan 2009–2012 (2009)

1.5   YTTRE FÖRBINDELSER

Strategi gällande alla yttre aspekter av unionens politik rörande frihet, säkerhet och rättvisa på grundval av de åtgärder som arbetats fram i Haagprogrammet (2005)

Meddelande om alla externa aspekter av unionens politik gällande frihet säkerhet och rättvisa (bidrag till strategin i mitten av 2005)

2.   ÖKAD FRIHET

2.1   UNIONSMEDBORGARSKAP

a)

Rapport om tillämpningen av direktiv 90/364, 90/365 och 93/96 om rätt till bosättning för pensionärer, studenter och personer som inte längre är yrkesverksamma

b)

Direktiv 93/109/EG om rösträtt i valen till Europaparlamentet, även i de nya medlemsstaterna, och vid behov förslag till ändring av det sistnämnda direktivet (2005/2006)

c)

Förslag om att underlätta diplomatiskt och konsulärt skydd (2006)

d)

Förslag till bestämmelser och villkor för ett europeiskt medborgarinitiativ (2007)

e)

Granskning av olika möjligheter att stärka och utöka de medborgerliga rättigheterna enligt bestämmelserna i fördragen (artikel 22 i EG-fördraget) (2008)

Möjlighet för EU-medborgare och deras familjemedlemmar att röra sig inom Europeiska unionen på liknande villkor som medborgare i en medlemsstat som flyttar eller byter bostad i sitt eget land

f)

Kontroll av införlivande, efterlevnad och korrekt tillämpning av direktiv 2004/38/EG om rätten att fritt röra sig och uppehålla sig i en medlemsstat (2006)

g)

Rapporter om tillämpningen av direktiv 90/364/EEG, 90/365/EEG och 93/96/EEG om rätten att fritt röra sig och bosätta sig och om läget för medborgarna i de nya medlemsstaterna (2006)

h)

Rapport om tillämpningen av direktiv 2004/38/EG om rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaterna och, vid behov, förslag till ändring av direktivet (2008)

2.2   ASYL-, MIGRATIONS- OCH GRÄNSPOLITIK

Ramprogram ”Solidaritet och hantering av migrationsströmmar” i budgetplanen (2005)

Gemensam analys av migrationsföreteelsens alla aspekter (förstärkt insamling, utlämning och utbyte samt effektivare användning av aktuell information och aktuella uppgifter)

a)

Årliga rapporter om migrations- och asylstatistik (pågående).

b)

Antagande av EU:s ramförordning om insamling och analys av migrationsstatistik (2005)

c)

Grönbok om Europeiska migrationsnätverkets framtid (2005), eventuellt följd av ett förslag om inrättande av ett Europeiskt observationscentrum för migration (2006)

d)

Förslag om ett system för ömsesidig information och migrationsfrågor (2005)

2.3   ETT GEMENSAMT EUROPEISKT ASYLSYSTEM

a)

Antagande av direktivet om asylförfaranden (2005)

b)

Ingående av de s.k. parallella avtalen med Danmark gällande ”Bryssel I” och Eurodac (2005)

Utvärdering av de rättsliga instrumenten i den första etappen

c)

Övervaka införlivandet och genomförandet av instrumenten i den första etappen (2005 pågående)

Andra etappen i arbetet med att utveckla ett gemensamt europeiskt asylsystem och skapa ett gemensamt asylförfarande och en enhetlig ställning för dem som beviljas asyl eller subsidiärt skydd

d)

Förslag om att bevilja personer som åtnjuter internationellt skydd ställning som varaktigt bosatta (2005)

e)

Andra etappens instrument och åtgärder läggs fram för rådet och Europaparlamentet (antagande senast 2010)

Undersökning om konsekvenserna, lämpligheten och genomförbarheten av gemensam handläggning av asylansökningar

f)

Undersökning om den gemensamma handläggningen av asylansökningar inom EU (2006)

g)

Undersökning om gemensam handläggning av asylansökningar utanför EU, vilken skall genomföras i nära samråd med FN:s flyktingkommissariat (UNHCR) (2006)

Samarbete mellan medlemsstaterna om ett gemensamt europeiskt asylsystem efter införandet av ett gemensamt asylförfarande

h)

Uppbyggnad av strukturer som engagerar medlemsstaternas asylmyndigheter för att främja samarbete (meddelande 2005)

i)

Inrättande av ett europeiskt kontor för stöd till alla former av samarbete rörande ett europeiskt asylsystem på grundval av en utvärdering

Inrättande av Europeiska flyktingfonden 2005–2013 för att bistå medlemsstaterna i handläggningen av asylansökningarna och mottagandet av vissa kategorier tredjelandsmedborgare

j)

Slutrapport om Europeiska flyktingfonden (2005)

k)

Förslag om ändring av beslutet om Europeiska flyktingfonden för att bistå medlemsstaterna i mottagandet av vissa kategorier av tredjelandsmedborgare (2005)

l)

Godkännande av de fleråriga nationella programmen för Europeiska flyktingfonden (2005, 2008 och 2011)

2.4   LAGLIG MIGRATION OCH FÖRFARANDEN FÖR INRESA OCH VISTELSE

Utveckling av en politik för laglig migration

a)

Utvärdering och övervakning av införlivandet och genomförandet av första etappens instrument för laglig migration (från 2005 och framåt)

b)

Diskussion om en grönbok om ekonomisk migration (2005)

c)

Presentation av en strategisk plan för laglig migration, inklusive förfaranden för beviljande av rätt till inresa och vistelse, grundad på resultaten av det offentliga samrådet om grönboken om ekonomisk migration (2005)

2.5   INTEGRATION AV TREDJELANDSMEDBORGARE

Uppbyggnad av en enhetlig europeisk regelram för integration

a)

Meddelande om en europeisk regelram för integration (2005)

Främjande av det strukturella utbytet av erfarenheter och information om integration  (1)

b)

Hantering av förberedande åtgärder inom INTI‐programmet (2005–2006)

c)

Årliga rapporter om invandring och integration (2005 pågående)

d)

Handbok om integration (andra utgåvan 2006 pågående)

e)

Utveckling av en webbplats på Internet (2006)

2.6   KAMP MOT OLAGLIG INVANDRING

a)

Bidrag till förvaltning av ett nätverk för sambandsmän för invandring i berörda tredje länder (2005 pågående)

b)

Årlig rapport om den gemensamma politiken om olaglig invandring (2005 pågående)

c)

Antagande av ett kommissionsbeslut om inrättande av ett säkrat webbaserat informationsnätverk för migrationsmyndigheter och liknande i medlemsstaterna (Iconet) (2005)

d)

Förslag om att ingå och underteckna Europarådets konvention om åtgärder mot människohandel (CAHTEH) (2005)

e)

Medlemsstaternas uppnående av målen för minskning av den informella ekonomin enligt den europeiska sysselsättningsstrategin

f)

Kommissionens föredragning av en rapport som kan innefatta instrument för kamp mot olagligt arbete

Upprättande av en effektiv politik för avvisning eller utvisning och återsändande vilken grundar sig på gemensamma normer och ett närmare samarbete och ömsesidigt tekniskt bistånd

g)

Förslag om förfaranden för återsändande (2005)

h)

De förberedande åtgärderna för ekonomiskt stöd till hantering av återvändande påbörjas (2005)

i)

Utnämning av kommissionens särskilde företrädare för en gemensam återtagandepolitik (2005)

j)

Ingående av gemenskapsavtal om återtagande samt förvaltning av befintliga avtal (vid lämplig tidpunkt)

2.7   DEN YTTRE DIMENSIONEN AV ASYL OCH MIGRATION

Samarbete med tredje land för att hantera migrations‐ och asylfrågor

a)

Meddelande om migration och utveckling (2005)

b)

Reviderad version för 2006 av referensdokumentet för Aeneasprogrammet 2004-2006 (2005) (2)

c)

Slutförande av integrationen av migrationsfrågor i landstrategidokumenten och de regionala strategidokumenten avseende alla berörda tredje länder (2005)

d)

Slutsatser för att intensifiera medlemsstaternas samarbete för att förebygga ytterligare dödsfall som resultat av försök att komma in i EU på olagligt sätt, särskilt i Medelhavsområdet (2005)

Utarbetande av regionala EU-skyddsprogram

e)

Handlingsplan för EU:s regionala skyddsprogram, inklusive EU-program för vidarebosättning (2005)

f)

Lansering av vägledande skyddsprogram (2005)

Ökat samarbete med transitländer för att dessa länder på ett bättre sätt skall kunna hantera migration och erbjuda flyktingar adekvat skydd

g)

Rapport om framsteg och insatser på asyl- och migrationsområdet inom ramen för den europeiska grannskapspolitiken (2005)

2.8   GRÄNSFÖRVALTNING, BIOMETRI, INFORMATIONSSYSTEM OCH VISERINGSPOLITIK

Avskaffande av personkontroller vid de inre gränserna

a)

Förslag om rättsliga instrument rörande SIS II (2005)

b)

Inledning av utvärderingen av hur den del av regelverket som inte rör SIS II har genomförts i de nya medlemsstaterna (2006)

c)

Utvärdering av hur den del av regelverket som rör SIS II har genomförts i de nya medlemsstaterna (så snart SIS II tagits i bruk – 2007)

d)

Antagande av ett rådsbeslut om avskaffande av kontrollerna vid gränserna till och mellan de nya medlemsstaterna så snart alla krav för tillämpningen av Schengenregelverket har uppfyllts och Schengens informationssystem (SIS II) har tagits i bruk (2007)

e)

Förslag om att komplettera den befintliga utvärderingsmekanismen i Schengen med en övervakningsmekanism (2007)

Upprättande av ett integrerat förvaltningssystem för de yttre gränserna

f)

Förslag om inrättande av, befogenheter för och finansiering av grupper med nationella experter som kan lämna tekniskt och operativt stöd till medlemsstaterna i kontrollen och övervakningen av de yttre gränserna inom ramen för gränsförvaltningsbyrån (2007)

g)

”Handbok för gränsbevakningspersonal” (efter antagande av gemenskapens kodex om gränspassage för personer)

h)

Utvärderingsrapport om byrån för de yttre gränserna, med en översyn av byråns uppgifter och en bedömning av huruvida byrån även bör ägna sig åt andra aspekter av gränsförvaltning (inklusive en utvärdering av hur grupperna med nationella experter fungerar och om det är möjligt att skapa ett europeiskt gränsbevakningssystem) (2007)

Partiell tillämpning av Schengenregelverket

i)

Antagande av ett rådsbeslut om partiellt genomförande av Schengenregelverket i Irland (2006)

j)

Antagande av ett rådsbeslut om partiellt genomförande av Schengenregelverket (SIS) i Förenade kungariket (2005)

Konsekvent strategi och harmoniserade lösningar i EU i fråga om biometriska kännetecken och uppgifter

k)

Förslag om ändring av de gemensamma konsulära anvisningarna om vilka normer och förfaranden som skall tillämpas vid registreringen av biometriska kännetecken, bland annat när sådan registrering är obligatorisk och vilka situationer som skall omfattas av undantag (2005)

l)

Förberedelse av utarbetandet av miniminormer för nationella identitetskort (från 2005 och framåt)

m)

Förberedelse av utarbetandet av miniminormer för sektorsspecifika identitetskort, om lämpligt (från 2005 och framåt)

n)

Utbredd användning av biometriska kännetecken i resedokument, viseringar, uppehållstillstånd, EU‐medborgares pass och informationssystem (från 2006 och framåt) (3)

o)

Meddelande om ökad samverkan mellan SIS II, VIS och Eurodac (2006)

2.9   VISERINGSPOLITIK, INKLUSIVE UTVECKLINGEN AV INFORMATIONSSYSTEMET FÖR VISERINGAR (VIS)

a)

Möten med de tredjeländer som finns upptagna på positivlistan för viseringar, för att garantera viseringsfria resor för medlemsstaternas medborgare till alla dessa tredjeländer i samband med den nya ömsesidighetsmekanism som snart skall antas (pågående, skall kombineras med översynen av viseringslistan)

b)

Förslag om nödvändiga ändringar för att ytterligare stärka viseringspolitiken och om upprättande av gemensamma centrum för viseringsansökningar (2005)

c)

Regelbunden översyn av viseringsförteckningen (förordning (EG) nr 539/2001) (regelbundet)

d)

Förslag om förenklade viseringsförfaranden för medlemmar i den olympiska familjen – Turin 2006 (2005)

e)

Rapport om genomförandet av förordning (EG) nr 1295/2003 om förenklade viseringsförfaranden för medlemmar i den olympiska familjen – Aten 2004 (2005)

f)

Förslag om ändring av de gemensamma konsulära anvisningarna för viseringsavgifter (2005)

g)

Förslag om transitering (2005)

h)

Rekommendation om direktiv för att förhandla fram avtal om viseringsundantag mellan EG och tredjeländer när det gäller villkoren för att resa fritt inom unionen under en period av tre till sex månader (2005 pågående)

i)

Antagande av ett förslag om inrättande av en ordning för lokal gränstrafik (2005)

j)

Rapport om genomförandet av ordningen för transitering till och från Kaliningrad (2005)

k)

Kaliningradfaciliteten (4)

l)

Schengenfaciliteten för sju medlemsstater

m)

Särskilda rekommendationer för förhandlingsdirektiv om viseringslättnader från fall till fall gentemot tredjeländer inom EU:s återtagandepolitik, om möjligt och på grundval av ömsesidighet, i syfte att utveckla ett verkligt partnerskap om frågor som rör migrationshantering (2005–2009)

n)

Förslag till översyn av de gemensamma konsulära anvisningarna, särskilt för lokalt konsulärt samarbete (2006)

o)

Tekniskt genomförande av VIS, först funktionerna för att behandla alfanumeriska uppgifter och fotografier (2006) och sedan funktionerna för biometriska uppgifter (2006)

p)

Förslag om inrättande av gemensamma viseringskontor (2007)

3.   SKÄRPT SÄKERHET

Ramprogrammet ”Säkerhet och skydd för friheter” i den nya budgetplanen (2005)

a)

Förslag till beslut om upprättande av ett särskilt program ”Förebyggande och bekämpande av brottslighet” (2005)

b)

Förslag till beslut om upprättande av ett särskilt program ”Terrorism – förebyggande, beredskap och konsekvenshantering” (2007)

3.1   UTBYTE AV INFORMATION MELLAN BROTTSBEKÄMPANDE OCH RÄTTSLIGA MYNDIGHETER MED IAKTTAGANDE AV EN RIMLIG BALANS MELLAN SKYDDET AV PRIVATLIVET OCH SÄKERHETSHÄNSYN

a)

Antagande av ett lagstiftningsinstrument för bevarande av uppgifter som behandlats i samband med tillhandahållande av offentliga elektroniska kommunikationstjänster för avslöjande, utredning och lagföring av brott (2005)

Tillgänglighetsprincipen och skydd av personuppgifter

b)

Förslag om att upprätta en princip om tillgänglighet för information som är relevant för brottsbekämpning (2005)

c)

Förslag om lämpliga garantier och effektiva rättsmedel för överföringen av personuppgifter vid polisiärt och straffrättsligt samarbete (2005)

d)

Antagande av ett förslag till rambeslut om förenklat uppgifts‐ och underrättelseutbyte mellan de brottsbekämpande myndigheterna i EU:s medlemsstater (2005)

e)

Förslag om tillgång till VIS i brottsbekämpningssyfte (2005)

f)

Utveckling av Europols informationssystem (2005)

g)

Utveckling av förbindelser mellan SIS II och Europols informationssystem (2007)

h)

Tillämpning av principen om tillgänglighet på följande områden:

DNA (2005)

Fingeravtryck (2006)

Ballistik (2006)

Telefonnummer (2006)

Fordonsregistreringar (2006)

Folkbokföringsregister (2006)

i)

Meddelande om förbättrad synergi mellan SIS II, VIS och Eurodac (2006)

j)

Förslag om en gemensam uppbyggnad av rättsliga och polisiära databaser (2008)

k)

Fastställande av en politik för en enhetlig metod för utveckling av informationsteknik till stöd för insamling, lagring, behandling, analys och utbyte av uppgifter (2005)

Utbyte av uppgifter om passageraruppgifter

l)

Förslag till en gemensam EU-strategi för användningen av passageraruppgifter för gräns- och flygsäkerhet och andra brottsbekämpande syften (2005)

m)

Gemensam översyn av avtalet om passageraruppgifter med Förenta staterna (2005)

n)

Avslutning av förhandlingarna om avtalen om passageraruppgifter med Kanada och Australien (2005) samt vid behov med andra länder

o)

Fastställande av internationella riktlinjer för att uppnå en hög nivå på skyddet av privatlivet vid tillträdet till passageraruppgifter inom ramen för Internationella civila luftfartsorganisationen (ICAO)

3.2   TERRORISM

Ytterligare utveckling av en övergripande strategi för terroristbekämpning

a)

Ytterligare tillämpning av EU:s handlingsplan mot terrorism

b)

Uppföljning av pilotprojektet för terroristoffer (2006)

c)

Fördjupat samarbete mellan behöriga myndigheter för att bekämpa terrorism genom utveckling av specialiserade kontaktpunkter i medlemsstaterna, med tillgång till nödvändiga uppgifter och underrättelser om terroristverksamhet som bedrivs av personer, grupper eller enheter (2005)

d)

Undersökning av behovet och möjligheten att upprätta ett europeiskt nätverk för brottsbekämpning i syfte att bekämpa terrorismen (2005) och vid behov förslag till dess upprättande (2006)

e)

Meddelande om skärpt säkerhet för sprängämnen och utrustning för bombtillverkning (2005)

f)

Kommissionens meddelande om våldsinriktad radikalisering och rådets strategi om radikalisering och rekrytering (2005)

g)

Förslag för att förhindra att välgörenhetsorganisationer missbrukas för att finansiera terrorism (2006)

h)

Meddelande om resultaten av mekanismen för inbördes utvärdering av terrorism i de 25 medlemsstaterna (2006/2007)

i)

Fastställande av behov av och räckvidd för lagstiftningsinstrument för att se till att alla medlemsstater kan spärra tillgångar för namngivna personer i förebyggande syfte i enlighet med de särskilda rekommendationerna från arbetsgruppen för finansiella åtgärder mot penningtvätt (2007)

j)

Bidrag till det pågående arbetet för att förhindra tillverkning och spridning av kemiska, nukleära och biologiska vapen (2007)

k)

Utveckling av Atlas-samarbetet och dess rättsliga ram (2006)

l)

Kapacitetsuppbyggnad i tredjeländer för bekämpning av terrorism och lämpliga klausuler om kamp mot terrorism i de avtal som skall slutas av EU/EG med tredjeländer

m)

Utveckling av offentliga/privata partnerskap för att förbättra förebyggande av och kamp mot terrorism

Översyn och anpassning av EU‐lagstiftningen parallellt med åtgärder i syfte att bekämpa terrorism

n)

Andra rapporten enligt artikel 11 i rådets rambeslut av den 13 juni 2002 om bekämpande av terrorism (2005) och utvärdering (2006)

3.3   FÖREBYGGANDE OCH BEKÄMPANDE AV ORGANISERAD BROTTSLIGHET

a)

Meddelande om utarbetande av en strategi för bekämpande av organiserad brottslighet (2005)

Förbättrade kunskaper om organiserad och allvarlig brottslighet och mer omfattande insamling och analys av information

b)

Meddelande om en handlingsplan – brottsstatistik inom EU (2005)

c)

Kommissionens arbetsdokument om brottsbekämpning som bygger på underrättelser (2005)

d)

Rekommendationer om en standardmetod för att mäta sårbarhet i samband med brottssäkring (2007)

e)

Framläggande av en rapport om brottsligheten inom EU (2007)

f)

Europols analys av hotet från organiserad brottslighet (från och med 2006)

Bättre förebyggande av organiserad brottslighet

g)

Brottssäkring av lagstiftning och utformning av brottsförebyggande åtgärder i produkter och tjänster (2005)

h)

Rapport om resultaten av en undersökning med anledning av rådets resolution från 2001 om det civila samhällets bidrag till sökande efter barn som försvunnit eller utnyttjats sexuellt (2005)

i)

Handlingsplan för partnerskap mellan den privata och offentliga sektorn för att skydda offentliga organisationer och privata företag mot organiserad brottslighet (2006)

j)

Förbättring av europeisk samordning och samarbete mellan högteknologiska brottsbekämpningsenheter i medlemsstaterna och med den privata sektorn (Cyber crime Intelligence network) samt utformning av en europeisk handbok om IT-brottslighet (2006)

k)

Meddelande om IT-brottslighet och åtgärder för IT-säkerhet (2006)

Åtgärder för att bekämpa korruption

l)

Undersökning av behovet av uppförandekoder om etik och integritet för offentliga tjänstemän (2007)

m)

Förslag om att införa vissa skyldigheter för vissa kategorier av tjänstemän när det gäller att rapportera fall av bestickning och röjande av tillgångar och företagsintressen (2009)

Kraftfullare verktyg för att hantera de finansiella aspekterna av organiserad brottslighet

n)

Initiativ för att främja användning av finansiella utredningar som brottsbekämpande metod och upprätta gemensamma miniminormer för utbildning (2005–2007)

o)

Gemensam uppsättning utbildningsnormer för kunskap om finansiella utredningar (2005)

p)

Rekommendation om ett samförståndsavtal om feedback från finansiella underrättelseenheter till rapporterande organ om misstänkta transaktionsrapporter (2006)

q)

Rekommendation och/eller förslag för att öka insynen i rättsliga enheter för att göra dem mindre sårbara för infiltration av organiserad brottslighet (2006)

r)

Främjande av inrättandet av enheter för underrättelser om kriminella tillgångar i EU:s medlemsstater (fortlöpande)

s)

Granskning av normer för tillbakalämnande av förverkade eller förlorade tillgångar som kompensation eller ersättning till identifierbara brottsoffer eller välgörenhetsorganisationer (2008)

Skärpt lagstiftning och översyn av befintliga instrument vid behov

a)

Antagande av ett rambeslut om deltagande i en brottsorganisation (2006)

b)

Lagstiftningspaket om kampen mot förfalskning (2005)

c)

Meddelande om människohandel (2005)

d)

Översyn och eventuell vidareutveckling av befintlig lagstiftning om människohandel, till exempel för att underlätta samarbete mellan den offentliga och den privata sektorn, EU‐samordning och deltagande av Europol (2006)

e)

Översyn och eventuell vidareutveckling av de rättsliga ramarna för att förebygga och bekämpa handel med mänskliga organ, vävnader och celler (2006)

f)

Översyn och eventuell skärpning av befintlig lagstiftning om förverkande av kriminella tillgångar (2008)

g)

Jämförande undersökning för att utvärdera behovet av instrument för att bekämpa organiserad brottslighet i samband med skattebedrägerier inom EU:s medlemsstater, de anslutande länderna och kandidatländerna (2005)

h)

På grundval av undersökningen, förslag om lagstiftning i straffrättsliga frågor, inom området organiserad brottslighet som rör skattebedrägeri eller i fråga om normer och bästa praxis i syfte att förbättra det brottsbekämpande samarbetet (2007)

i)

Förslag om identitetsstöld och identitetshantering (2007)

j)

Undersökning av initiativ i kampen mot bedrägeri i offentlig upphandling (2006)

k)

Undersökningar och forskning om behovet av ytterligare tillnärmning av lagstiftningen, till exempel när det gäller olaglig vapenhandel, beskyddarverksamhet och utpressning (2008)

Förbättrad kontroll och utvärdering

l)

Den andra rapporten på grundval av artikel 6 i rådets rambeslut av den 26 juni 2001 om penningtvätt, identifiering, spårande, spärrande, beslag och förverkande av hjälpmedel till och vinning av brott (2005)

m)

Den andra rapporten på grundval av artikel 14 i rådets rambeslut av den 28 maj 2001 om bekämpning av bedrägeri och förfalskning som rör andra betalningsmedel än kontanter (2005)

n)

Genomföranderapport för rambeslutet om kampen mot korruption inom den privata sektorn (2005)

o)

Rapport om genomförandet av rambeslutet av den 27 januari 2003 om skydd för miljön genom strafflagstiftning (2005)

p)

Rapport om genomförandet av rambeslutet om förverkande av vinning, hjälpmedel och egendom som härrör från brott (2007)

q)

Utvärdering av medlemsstaternas tullsamarbete (Neapel II‐konventionen), inklusive läget i ratificeringen (2007)

r)

Utvärdering av medlemsstaternas korruptionsbekämpande åtgärder (2009)

s)

Utvärdering av åtgärder mot ekonomisk brottslighet (2010)

3.4   POLIS- OCH TULLSAMARBETE

a)

Genomförande och utvärdering av det arbetsprogram för tullsamarbete som antogs av rådet (rättsliga och inrikes frågor) den 30 mars 2004 efter rådets resolution av den 2 oktober 2003 om en strategi för tullsamarbete (2004–2006)

b)

Meddelande om kampen mot olaglig gränsöverskridande handel med varor som är förbjudna eller omfattas av restriktioner (2007)

c)

Förslag om utveckling av Europol och om Europaparlamentets och de nationella parlamentens roll i kontrollen av Europols verksamhet (skall träda i kraft senast den 1 januari 2008)

Förbättrat brottsbekämpande samarbete och utveckling av Schengenregelverket i fråga om gränsöverskridande operativt brottsbekämpande samarbete

d)

Uppföljning av meddelandet och förslag om fördjupat brottsbekämpande samarbete, särskilt vid de inre gränserna mellan medlemsstater (2005)

e)

Meddelande om och förslag till ett direktiv om förbättrad transportsäkerhet och ökat skydd genom inrättande av ett område för polisiärt och rättsligt samarbete i frågor som rör det transeuropeiska transportnätet (2005)

f)

Uppdatering av Sirene-handboken (2005)

g)

Ytterligare arbete beträffande polisnormer (polisetik, övervakningsprogram) (2008)

h)

Fastställande av kvalitetsnormer för kriminaltekniska laboratorier (2008)

Systematiska utbytesprogram för personal inom brottsbekämpande myndigheter

i)

Antagande av ett förslag om ändring av beslutet om inrättande av Europeiska polisakademin (CEPOL) som ett av Europeiska unionens organ (2005)

j)

Utvärdering av CEPOL (2006) och eventuell ytterligare utveckling (2006)

Förbättring av det operativa samarbetet

k)

Utveckling av en gemensam metod och upprättande av tillfälliga gemensamma tull- och polisoperationer och/eller sektorsövergripande gemensamma arbetsgrupper (fortlöpande)

l)

Utarbetande av miniminormer för gränsöverskridande användning av utredningsmetoder (2006)

m)

Vägledning över bästa praxis för att främja och utvidga användningen av särskilda former av samarbete för tullförvaltningar i enlighet med Neapel‐II‐konventionen (2008)

n)

Förbättring av det europeiska samarbetet mellan korruptionsbekämpande organ och undersökning av bildandet av ett nätverk mellan korruptionsbekämpande myndigheter (bl.a. polis, domstolar, åklagare och tull) (2007)

o)

Fastställande av riktlinjer för förhållandet mellan Europol och Eurojust (senast 2008)

p)

Fastställande av säkerhetskommitténs roll (senast den 1 november 2006)

q)

Översyn och eventuell ytterligare utveckling av tullens IT-system (fortlöpande)

r)

Genomförande av rådets slutsatser av den 19 november 2004 om kampen mot organiserad brottslighet i västra Balkan

3.5   KRISHANTERING INOM EUROPEISKA UNIONEN

a)

Integrerade krishanteringssystem på EU-nivå (skall genomföras senast den 1 juli 2006)

b)

Kommissionens beslut om inrättandet av ett skyddat allmänt system för snabb varning (Argus) och ett kriscenter under kommissionen för samordning av befintliga varningssystem (2005)

c)

Förslag om inrättande av ett nätverk för varningar om hot mot viktig infrastruktur (CIWIN) (2005)

d)

Plan för skydd av viktig infrastruktur (2005)

3.6   ALLMÄNT BROTTSFÖREBYGGANDE ARBETE

a)

Stärkande och professionalisering av brottsförebyggande, bland annat genom det europeiska nätverket för förebyggande av brottslighet (2005)

b)

Upprättande av europeiska instrument för insamling, analys och jämförelse av uppgifter om brott och viktimisering och respektive tendenser i medlemsstaterna med utnyttjande av nationell statistik och andra uppgiftskällor som överenskomna indikatorer

4.   STÄRKANDE AV RÄTTVISAN

Se även Ramprogrammet ”Grundläggande rättigheter och rättvisa” i den nya budgetplanen (2005)

a)

Förslag till beslut om upprättande av ett särskilt program för rättsligt samarbete i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur (2005)

b)

Förslag till beslut om upprättande av ett särskilt program för straffrättsligt samarbete (2005)

4.1   FÖRTROENDESKAPANDE ÅTGÄRDER OCH ÖMSESIDIGT FÖRTROENDE

a)

Systematisk, objektiv och opartisk utvärdering av genomförandet av EU-politiken på det rättsliga området i syfte att förstärka det ömsesidiga förtroendet samtidigt som rättsväsendets oberoende respekteras (meddelande – 2006)

b)

Meddelande från kommissionen om juridisk utbildning i EU (2005), utveckling på grundval av pilotprojektet gällande utbytesprogram för domare (2005) samt av den förberedande åtgärden (2006)

c)

Bildande av ett effektivt europeiskt utbildningsnätverk för rättsliga myndigheter rörande både civil- och straffrättsliga frågor med utgångspunkt i befintliga strukturer (2007)

d)

EU-kurser som främjar samarbetet mellan rättstillämpare i syfte att etablera bästa praxis (2006)

4.2   STRAFFRÄTTSLIGT SAMARBETE

Fortsatt arbete med att genomföra principen om ömsesidigt erkännande

a)

Meddelande om ömsesidigt erkännande av brottmålsdomar och förstärkning av det ömsesidiga förtroendet mellan medlemsstaterna (2005)

b)

Vitbok om utbyte av information om fällande domar och verkningarna av sådana fällande domar i EU (2005)

c)

Förslag om hur fällande domar i Europeiska unionens medlemsstater skall beaktas i samband med nya brottmålsförfaranden (2005)

d)

Förslag gällande vidarebefordran av information om fällande brottmålsdomar till den medlemsstat i vilken personen i fråga är medborgare och förvaring av denna information i den aktuella medlemsstaten (2005)

e)

Meddelande om inrättandet av ett register över personer som inte är medborgare i någon EU-medlemsstat och som blivit dömda i någon av EU:s medlemsstater (2005) samt lagförslag (2006)

f)

Initiativ gällande den europeiska exekutionstiteln och överföring av dömda personer mellan EU:s medlemsstater (2005)

g)

Förslag om ömsesidigt erkännande av icke frihetsberövande straffprocessuella tvångsmedel (2005)

h)

Meddelande om förlust av rättigheter (2005)

i)

Rapporter om genomförandet av rambeslutet om en europeisk arresteringsorder och om överlämnanden mellan medlemsstaterna (2005 och 2006)

j)

Initiativ gällande erkännande och verkställighet i Europeiska unionen av förbud till följd av fällande domar för sexualbrott mot barn (2005)

k)

Förslag rörande kördiskvalifikationer (2006)

l)

Rapport om genomförandet av rambeslutet av den 22 juli 2003 om verkställighet i Europeiska unionen av beslut om frysning av egendom eller bevismaterial (2006)

m)

Rapport om genomförandet av rambeslutet om tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande på bötesstraff (2007)

n)

Förslag om erkännande och verkställighet av alternativa påföljder och om villkorliga domar (2007)

o)

Förslag som kompletterar det europeiska bevisupptagningsbeslutet (2007)

Tillnärmning av lagstiftning

a)

Grönbok om behörighetskonflikter och dubbla påföljder (ne bis in idem) (2005)

b)

Grönbok om oskuldspresumtion (2005)

c)

Andra rapporten om genomförandet av rambeslutet av den 15 mars 2001 om brottsoffrets ställning i straffrättsliga förfaranden (2005)

d)

Tredje rapporten om rambeslutet av den 15 mars 2001 om brottsoffrets ställning i straffrättsliga förfaranden (2006)

e)

Förslag rörande behörighetskonflikter och ne bis in idem-principen (2006)

f)

Grönbok om bevishantering (2006)

g)

Grönbok om tredskodomar (in absentia) (2006)

h)

Förslag rörande miniminormer avseende bevisupptagning för ömsesidig tillåtlighet (2007)

i)

Förslag om tredskodomar (in absentia) (2007)

j)

Uppföljning av grönboken om tillnärmning av straffrättsliga påföljder och vid behov lagförslag (2008)

k)

Analys av miniminormer beträffande förfaranden för häktning och rutiner för regelbunden översyn av orsaker till frihetsberövande (2007)

Andra instrument inom området straffrättsligt samarbete

a)

Rekommendation gällande miniminormer för fångst och utbyte av elektroniska bevis (2006)

b)

Förslag rörande avsiktlig förstörelse av skriftliga bevis (2007)

c)

Förslag rörande skydd av vittnen och personer som samarbetar med domstolarna (2007)

d)

Initiativ till underlättande av lagföring för vägtrafikbrott (2005)

e)

Utvärdering av effektiviteten hos specialiserade rättsliga organ som handhar utredningar om ärenden med kopplingar till organiserad brottslighet (2009)

f)

Ytterligare utveckling av det europeiska rättsliga nätverket i brottmål (fortlöpande)

Eurojust

g)

Andra rapporten om det rättsliga införlivandet av rådets beslut av den 28 februari 2002 om inrättande av Eurojust (2005)

h)

Förslag rörande Eurojust i enlighet med artikel III‐273 (som skall träda i kraft senast den 1 januari 2008)

Den internationella rättsordningen

j)

Aktivt engagemang i Europarådet och andra internationella organisationer och forum (G8, FN, OECD, OSCE, FATF) när det gäller straffrättsliga frågor (2005–2009)

k)

Prövning av argumenten för avtal mellan EU och tredjeland om utlämningar (2005-2009)

l)

Prövning av argumenten för avtal mellan EU och tredjeland om ömsesidig rättslig hjälp (2005–2009)

m)

Förslag om ett ingående och undertecknande å EG:s vägnar av Europarådets konvention mot penningtvätt och terroristfinansiering (2005/2006)

n)

Medtagande av bestämmelser om stöd till bekämpningen av terrorism i den föreslagna översynen av de befintliga instrument som styr externt bistånd (2006)

o)

Förslag om ingående å EG:s vägnar av Förenta nationernas konvention mot korruption (2006)

p)

Förslag om att å EG:s vägnar biträda Förenta nationernas protokoll mot olaglig tillverkning av och handel med eldvapen, delar till eldvapen och ammunition (2007)

4.3   RÄTTSLIGT SAMARBETE I CIVILMÅL

Ömsesidigt erkännande av beslut och undanröjande av hinder mot att förfarandena skall fungera väl

a)

Grönbok om arv (2005)

b)

Grönbok om lag- och behörighetskonflikt i skilsmässofrågor (Rom III) (2005)

c)

Förslag rörande lagkonflikter när det gäller avtalsförpliktelser (Rom I) (2005)

d)

Förslag rörande småmål (2005)

e)

Förslag rörande underhållsskyldighet (2005)

f)

Antagandet av Rom II-förslaget rörande lagkonflikter när det gäller utomobligatoriska förpliktelser (2006)

g)

Antagande av en förordning om ett europeiskt betalningsföreläggande (2006)

h)

Antagande av ett direktiv om vissa aspekter på medling i civilrättsliga tvister (2006)

i)

Grönbok om lagvalsregler i frågor rörande system för makars förmögenhetsförhållanden, inklusive frågan om domsrätt och ömsesidigt erkännande (2006)

j)

Grönbok/böcker om effektiv verkställighet av domstolsbeslut (2006–2007)

k)

Grönbok om miniminormer för vissa aspekter av processrätten (2008)

l)

Utvärdering av möjligheten att fullfölja upphävande av exekvatur (2006–2010) samt eventuella lagstiftningsförslag

m)

Förslag till ändring av förordning (EG) nr 1348/2000 om delgivning i medlemsstaterna av handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur (2005)

Förbättrat samarbete

n)

Rapport om verksamheten i det europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område (2005) samt eventuella ändringsförslag (2006)

o)

Fortsatt utveckling av det europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område och av databaser för rättspraxis rörande europeiska instrument (fortlöpande)

p)

Konstant uppdatering och förbättring av den europeiska rättsliga atlasen (fortlöpande)

q)

EU-stöd till rättsliga organisationers och institutioners nätverk (fortlöpande)

r)

EU-kurser som främjar samarbetet mellan rättstillämpare i syfte att etablera bästa praxis (2006)

s)

Årligt firande av en europeisk civilrättsdag (fortlöpande)

Uppföljning av genomförandet av antagna rättsakter

t)

Rapport om hur förordning (EG) nr 1206/2001 om bevisupptagning fungerar samt eventuella ändringsförslag (2007)

u)

Rapport om hur ”Bryssel I”-förordningen fungerar (2007) samt eventuella ändringsförslag (senast 2009)

v)

Rapport om hur direktiv 2004/80/EG om ersättning till brottsoffer fungerar

Garanterande av överensstämmelse

w)

Slutlig forskningsrapport som innehåller ett utkast till gemensam referensram för europeisk avtalsrätt (2007)

x)

Antagande av en gemensam referensram för europeisk avtalsrätt (2009)

Den internationella rättsordningen

a)

Förslag gällande ingåendet av en ny Luganokonvention (2006)

b)

Förslag om ingående av de s.k. parallella avtalen med Danmark gällande ”Bryssel I” och delgivning av handlingar (2005)

c)

Avslutande av förhandlingar rörande konventionen om val av forum (2005)

d)

Gemenskapens anslutning till Haagkonferensen för internationell privaträtt (2006)

e)

Avslutning av förhandlingar gällande konventionen om underhållsskyldighet (2007)

f)

Ratificering av 1996 års Haagkonvention om behörighet, tillämplig lag, erkännande, verkställighet och samarbete i frågor om föräldraansvar och åtgärder till skydd för barn

g)

Fortsättning av förhandlingar och ingående av internationella avtal om rättsligt samarbete på privaträttens område


(1)  Dessutom vidtas kompletterande åtgärder inom ramen för den europeiska sysselsättningsstrategin och processen för social integration.

(2)  Skall diskuteras inom ramen för den nya budgetplanen.

(3)  Med beaktande av utvecklingen i fråga om äkthetskontroll, certifiering, digitala signaturer och e-förvaltningstjänster.

(4)  Kaliningradfaciliteten kommer att ersättas av särskilda bestämmelser inom den föreslagna fonden för yttre gränser för perioden 2007–2013 som en del av ramprogrammet ”Solidaritet och hantering av migrationsströmmar”.