ISSN 1725-2504

Europeiska unionens

officiella tidning

C 168

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

48 årgången
8 juli 2005


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

I   Meddelanden

 

Rådet

2005/C 168/1

EU:s handlingsplan mot narkotika (2005–2008)

1

 

Kommissionen

2005/C 168/2

Eurons växelkurs

19

2005/C 168/3

Meddelande angående Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2037/2000 om ämnen som bryter ned ozonskiktet, riktat till användare inom europeiska unionen av kontrollerade ämnen som är tillåtna för viktiga användningsområden i gemenskapen under 2006

20

2005/C 168/4

Kommissionens meddelande om finansrapporten (verksamhetsberättelse och bokslut) för EKSG under avveckling per den 31 december 2004

24

2005/C 168/5

Enhetlig tillämpning av Kombinerade Nomenklaturen (KN) (Klassificering av varor)

25

2005/C 168/6

Meddelande angående Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2037/2000 om ämnen som bryter ned ozonskiktet, riktat till företag inom Europeiska Unionen som under 2006 har för avsikt att exportera kontrollerade ämnen som bryter ned ozonskiktet

27

2005/C 168/7

MEddelande till företag i Europeiska Unionen som vill importera kontrollerade ämnen som bryter ned ozonskiktet under 2006, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2037/2000 om ämnen som bryter ned ozonskiktet

33

2005/C 168/8

Meddelande från den franska regeringen om Europaparlamentets och rådets direktiv 94/22/EG av den 30 maj 1994 om villkoren för beviljande och utnyttjande av tillstånd för prospektering efter samt undersökning och utvinning av kolväten (Tillkännagivande av en ansökan om exklusivt tillstånd att inleda prospektering efter flytande kolväten och kolväten i gasform [Moret-sur-Loing-tillstånd])  ( 1 )

40

2005/C 168/9

Statligt stöd – Förenade kungariket – Statligt stöd nr C 16/2005 (f.d. N 232/2004) – Planerad försäljning av Tote till the Racing Trust – Uppmaning enligt artikel 88.2 i EG-fördraget att inkomma med synpunkter ( 1 )

41

2005/C 168/0

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.3837 – DAIG/Viterra) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande ( 1 )

50

2005/C 168/1

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.3751 – Novartis/Hexal) ( 1 )

51

2005/C 168/2

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.3843 – Macquairie/CDPQ/Yellow Brick Road) ( 1 )

51

2005/C 168/3

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.3816 – Apax/Mölnlycke) ( 1 )

52

2005/C 168/4

Kommissionens yttrande av den 1 juli 2005 om planen för deponering av radioaktivt avfall som härrör från ombyggnadsarbeten av byggnad 131X (Pamela) på område 1 inom Belgoprocess plc i Belgien, i enlighet med artikel 37 i Euratomfördraget

53

 

III   Upplysningar

 

Kommissionen

2005/C 168/5

Ansökningsomgångar för indirekta FoTU-åtgärder inom ramen för det särskilda programmet för forskning, teknisk utveckling och demonstration Att integrera och stärka det europeiska området för forskningsverksamhet – Prioriterat tematiskt område Livsvetenskaper, genomik och bioteknik för bättre hälsa – Ansökningsomgångarnas identifieringskoder: FP6-2005-LIFESCIHEALTH-6, FP6-2005-LIFESCIHEALTH-7

54

2005/C 168/6

Ansökningsomgångar för indirekta FoTU-åtgärder inom ramen för det särskilda programmet för forskning, teknisk utveckling och demonstration Att integrera och stärka det europeiska området för forskningsverksamhet – Prioriterat tematiskt område: Flyg- och rymdteknik, Hållbara energisystem och Hållbara yttransporter – Ansökningsomgångens identifieringskod: FP6-2005-TREN-4-Aero/FP6-2005-TREN-4

64

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

 


I Meddelanden

Rådet

8.7.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 168/1


EU:s handlingsplan mot narkotika (2005–2008)

(2005/C 168/01)

Inledning

Narkotikaproblemet är en av de största källorna till oro för Europas medborgare och ett betydande hot mot säkerhet och hälsa i det europeiska samhället. EU har uppemot 2 miljoner narkotikamissbrukare med problem. Narkotikaanvändningen, särskild bland ungdomar, ligger på en historiskt hög nivå. Förekomsten av hiv/aids bland narkotikamissbrukare vållar allt större bekymmer i flera medlemsstater. Betydelsen av ett kraftfullt ställningstagande mot daglig narkotikahandel på samtliga nivåer samt behovet av ett gränsöverskridande och samordnat förfaringssätt för att bekämpa olaglig narkotikahandel återspeglas i antagandet av rambeslutet om minimibestämmelser för brottsrekvisit och påföljder för olaglig narkotikahandel (1). Eftersom narkotikaproblemet är globalt agerar EU med hjälp av ett antal politiska instrument, som exempelvis dialogen om narkotika med olika regioner i världen. Europeiska unionen måste även i fortsättningen ha som politisk prioritering att finna realistiska och effektiva motåtgärder mot detta globala problem.

I december 2004 godkände Europeiska rådet EU:s strategi mot narkotika (2005–2012). Genom strategin fastställs ramar, mål och prioriteringar för två på varandra följande handlingsplaner om fyra år vardera som skall läggas fram av kommissionen. Strategin är en integrerad del av det fleråriga ”Haagprogrammet” för stärkt frihet, säkerhet och rättvisa i EU (2).

Strategin har en rad övergripande syften

att uppnå en hög nivå av hälsoskydd, välbefinnande och social sammanhållning genom att komplettera medlemsstaternas insatser för att förebygga och minska användningen och beroendet av narkotika samt narkotikarelaterade skadeverkningar på hälsa och samhälle,

att med vederbörlig hänsyn till EU:s insatser och värderingar när det gäller grundläggande fri- och rättigheter säkerställa en hög säkerhetsnivå för allmänheten genom att vidta åtgärder mot narkotikatillverkning, olaglig gränsöverskridande handel med narkotika och spridning av prekursorer, samt genom att intensifiera de förebyggande insatserna mot narkotikarelaterad brottslighet genom effektivt samarbete enligt en gemensam strategi,

att stärka EU:s samordningsmekanismer för att se till att åtgärder på nationell, regional och internationell nivå kompletterar varandra och bidrar till en effektiv narkotikapolitik inom EU och i dess förbindelser med andra internationella partner. Det senare kräver en tydligare europeisk hållning i internationella forum som FN och dess fackorgan som motsvarar EU:s dominerande ställning som givare på detta område.

Strategin är inriktad på de två viktiga dimensionerna av narkotikapolitiken, nämligen minskad efterfrågan och minskad tillgång. Den omfattar även en rad ämnesövergripande frågor: internationellt samarbete, forskning, information och utvärdering.

I den av kommissionen föreslagna och av rådet med vissa ändringar antagna handlingsplanen, tas hänsyn till den slutliga utvärdering av EU:s narkotikastrategi och EU:s handlingsplan mot narkotika (2000–2004) (3). Handlingsplanen är särskilt inriktad på de områden som enligt utvärderingen behövde utvecklas ytterligare. Planen tar på nytt upp en rad viktiga mål som inte uppnåddes under den tidigare handlingsplanen. Kommissionen har också genomfört ett inledande samråd med det civila samhället om den framtida politiken via en särskild webbplats. Detta samråd kommer av kommissionen att utvidgas betydligt under genomförandet av handlingsplanen så att en rad företrädare för det civila samhället i EU kan delta i diskussionerna om hur narkotikaproblemen bäst kan hanteras.

Beträffande det slutliga målet bör det stå klart att strategin och handlingsplanen inte utgör något mål i sig. Även om alla de uppställda målen nås måste slutsatsen vara att insatserna har misslyckats om resultatet inte blir en mätbar minskning av narkotikaproblemet i våra samhällen. Det är vad medborgarna i EU förväntar sig. Det yttersta målet med handlingsplanen är att åstadkomma en betydande minskning av narkotikamissbruket i befolkningen och att minska de för samhälle- och hälsoskadliga följderna av missbruk av och olaglig handel med narkotika. Handlingsplanen ska erbjuda en ram för en balanserad syn på hur man skall minska både tillgång och efterfrågan genom en rad specifika åtgärder.

Dessa åtgärder har valts ut på grundval av följande kriterier:

Åtgärder på EU-nivå måste tillföra ett tydligt mervärde och resultaten måste vara realistiska och mätbara.

Åtgärderna måste vara kostnadseffektiva och bidra direkt till att åtminstone ett av de mål eller en av de prioriteringar som anges i strategin kan uppnås.

Antalet åtgärder på varje område bör vara målinriktat och realistiskt.

I metodhänseende har kommissionen och rådet utformat denna handlingsplan som ett dynamiskt politiskt instrument, och inte bara som en statistisk förteckning över politiska mål. Planen följer strategins struktur och målsättningar och inriktas på konkreta resultat inom särskilda prioriterade områden. Utvärderingsverktyg och -indikatorer har införts för varje åtgärd. De har utformats med bistånd från Europeiskt centrum för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN) och Europol, som kommer att bistå kommissionen att följa genomförandet av handlingsplanen. På grundval av detta kommer kommissionen att offentliggöra en årlig rapport och vid behov föreslå ändringar.

Ansvaret för att genomföra åtgärder och hålla tidsfrister anges tydligt i planen. För att inte förlora fart i genomförandet kommer mål som inte uppfyllts i tid eller som sannolikt inte kommer att kunna uppnås att bli föremål för rekommendationer om hur de bäst kan slutföras eller fastställande av orsakerna till svårigheterna med att uppnå målen. Kommissionen kommer att genomföra en konsekvensbedömning under 2008, i syfte att föreslå en andra handlingsplan för 2009–2012. En slutlig utvärdering av strategin och handlingsplanen kommer att genomföras av kommissionen under 2012. Dessa utvärderingar kommer inte bara att omfatta handlingsplanen utan också en allmän översikt över utvecklingen av narkotikasituationen i Europa, på grundval av det arbete som utförs av ECNN och Europol.

Handlingsplanen har ambitiösa målsättningar, men är väl anpassad till de allvarliga problem som EU-medborgarna står inför. I planen tas hänsyn till subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna och fullt utrymme lämnas för lokala, regionala, nationella och gränsöverskridande insatser, samtidigt som alla aktörer uppmuntras att undersöka hur dessa åtgärder kan stödja varandra och bidra till att uppnå målen för EU:s strategi mot narkotika.

SAMORDNING

Identifierbart resultat:

Samordning är nyckeln till att inrätta och genomföra en framgångsrik strategi mot narkotika. EU-samordning av narkotikapolitik bör ske genom rådets arbetsgrupp för övergripande narkotikafrågor (HDG). HDG bör regelbundet ägna uppmärksamhet åt de externa aspekterna av narkotikapolitiken. De nationella myndigheter som ansvarar för samordning av narkotikafrågor och narkotikapolitik kommer att bidra till det praktiska genomförandet av EU:s handlingsplaner inom ramen för genomförandet av de nationella programmen

(Koppling till strategiprioriteringar 17, 18, 19, 20 och 21)

Målåtgärd

Tidtabell

Ansvarig part (4)

Utvärderingsverktyg (5)  (6)  (7)

Indikator

1.

Säkerställa en balanserad, sektorsövergripande metod

Medlemsstaterna skall med vederbörlig hänsyn till deras nationella lagstiftning och administrativa strukturer, anta en övergripande nationell strategi och en eller flera handlingsplaner mot narkotika samt säkerställa överensstämmelse mellan de nationella strategierna/handlingsplanerna och EU:s strategier/handlingsplaner.

2007

Medlemsstaterna

Årlig rapport från kommissionen om nationella strategier/handlingsplaner utarbetad i samarbete med ECNN

2.

Effektiv samordning på EU-nivå och på nationell nivå

Medlemsstaterna och kommissionen skall ha en fullt fungerande mekanism för samordning av narkotikafrågor och utse en person, en avdelning eller ett organ som samordnare i narkotikafrågor

2007

Medlemsstaterna

Kommissionen

Medlemsstaterna skall avge rapport till kommissionen om befintliga nationella strukturer för samordning

Årlig rapport från kommissionen om nationella strukturer utarbetad i samarbete med ECNN

3.

Öka deltagande av det civila samhället

1.

Kommissionen skall utfärda en grönbok om olika sätt för att uppnå ett effektivt samarbete med det civila samhället

2006

Kommissionen

Kommissionens grönbok

2.

Medlemsstaterna skall ge det civila samhället tillfälle att ge uttryck för sin åsikt

2007

Medlemsstaterna

Medlemsstaterna skall senast 2008 avge rapport till rådets arbetsgrupp för övergripande narkotikafrågor (HDG)

4.

Effektiv samordning i rådet

1.

Arbetsgruppen för övergripande narkotikafrågor (HDG) skall inrikta sin verksamhet på att genomföra EU:s handlingsplan

Pågående

Rådet

Kommissionens årliga lägesrapport

2.

Arbetsgruppen för övergripande narkotikafrågor (HDG) skall vara det främsta forumet i rådet för samordning av EU-insatser mot narkotika. Effektiv samordning mellan denna arbetsgrupp och andra arbetsgrupper i rådet med ansvar för narkotikafrågor, också i samband med yttre förbindelser (t.ex. arbetsgruppen för polissamarbete, arbetsgruppen för tullsamarbete, sektorsövergripande arbetsgruppen mot organiserad brottslighet och arbetsgruppen för folkhälsa osv.)

Pågående

Ordförandeskapet

Rådet

Rapport från andra rådsarbetsgrupper (eller ordförandeskapet) till HDG om narkotikarelaterade frågor.

Rapport till de berörda arbetsgrupperna och omvänt om resultaten av diskussioner förda i HDG om narkotikafrågor med anknytning till yttre förbindelser

5.

Systematisk integrering av narkotikapolitiska frågor i förbindelser och överenskommelser med berörda tredjeländer

1.

Säkerställa att EU:s handlingsplaner för olika regioner antas endast om tillräckliga medel är anslagna för deras genomförande

Pågående

Rådet

Rapport från kommissionen senast 2008

2.

 Införa en särskild bestämmelse om samarbete i narkotikafrågor i nya avtal med tredjeländer/-regioner. HDG bör hållas informerad när förhandlingar på det berörda området inleds

Årligen

Rådet

Kommissionen

Antal nya avtal med en särskild narkotikaklausul

6.

Behålla forum för regelbundna möten om EU-samordning

Ordförandeskapet skall ge de ansvariga för samordningen av narkotikafrågor tillfälle att mötas för att utbyta information om den nationella utvecklingen, se över möjligheterna till utvidgat samarbete och fokusera på genomförandet av EU:s handlingsplan

Två gånger om året

Ordförandeskapet

Medlemsstaterna

Kommissionen

Resultat av möten

MINSKAD EFTERFRÅGAN

Identifierbart resultat:

Mätbar minskning av narkotikaanvändning, narkotikaberoende och narkotikarelaterade hälsorisker och sociala risker genom utveckling och förbättring av ett effektivt och integrerat övergripande och kunskapsbaserat system för att minska efterfrågan, med bl.a. förebyggande, tidigt ingripande, behandling, minskning av skadorna, rehabilitering och sociala återanpassningsåtgärder inom EU:s medlemsstater. Åtgärder för att minska efterfrågan på narkotika måste beakta de hälsorelaterade och sociala problem, som orsakas av användning av olagliga psykotropa ämnen och av blandmissbruk i förening med lagliga psykotropa ämnen som tobak, alkohol och läkemedel.

(Koppling till strategiprioriteringarna 23, 24, och 25)

Målåtgärd

Tidtabell

Ansvarig part

Utvärderingsverktyg

Indikator

7.

Förbättra omfattningen av, tillgången till och effektiviteten i åtgärder för att minska efterfrågan på narkotika

Förbättra omfattningen av, tillgången till och utvärderingen av program för att minska efterfrågan på narkotika och säkerställa en effektiv spridning av god praxis

Mer effektiv användning och regelbunden uppdatering av ECNN:s databas EDDRA (Exchange on Drug Demand Reduction Action) och andra databaser

2007

Medlemsstaterna

ECNN

Kvantitativa och kvalitativa analyser av tillgången till och effektiviteten i åtgärder för att minska efterfrågan på narkotika (ECNN, indikatorer på behandlingsbehovet, EDDRA, analys av uppgifter).

Narkotikamissbruk och riskuppfattning om narkotika hos befolkningen i allmänhet och i undervisningen (ECNN)Indikatorer för behovet av och tillgången till behandlingIndikatorer för behovet av och tillgången till behandlingindikatorer för behovet av och tillgången till behandling

8.

Förbättra tillgången till samt höja effektiviteten hos förebyggande program som riktar sig till skolan i enlighet med nationell lagstiftning.

1.

Säkerställa att övergripande, effektiva och beprövade program för att förebygga missbruk av såväl lagliga som olagliga psykotropa ämnen, inklusive blandmissbruk, tas upp i skolornas läroplaner eller genomförs i så stor utsträckning som möjligt.

2007

Medlemsstaterna

Antal medlemsstater som har infört övergripande och effektiva program för att förebygga användningen av psykotropa ämnen i skolan och den procentuella andelen elever som nåtts

2.

Stödja genomförandet och utvecklingen av gemensamma förebyggande program inom offentliga organ, i skolorna och i berörda icke statliga organisationer.

2007

Medlemsstaterna

Idem

9.

Införa, utveckla och förbättra selektiva och förebyggande insatser och nya metoder för att nå målgrupperna, till exempel med hjälp av olika medier samt ny informationsteknik.

Utveckla och förbättra förebyggande program riktade till utvalda målgrupper (till exempel gatulangare, socialt missgynnade grupper, socialt utslagna barn och riskfamiljer, ungdomar utanför skolan) och i särskilda sammanhang (till exempel narkotika och bilkörning, narkotika på arbetsplatsen och fest- och fritidsanvändning av narkotika), med hänsyn till könsskillnader.

2008

Medlemsstaterna

Kommissionen

Omfattningen på tillgången till förebyggande program för särskilda målgrupper (ECNN)

Undersökning av kommissionen senast 2008 om inverkan i trafiken av alkohol, narkotika och mediciner

Antal medlemsstater som har infört program på arbetsplatsen

Antal, spridning och utvärdering av effektiviteten hos förebyggande projekt i fritidssammanhang. (ECNN). Familjer som riskerar att bli socialt utestängda

10.

Förbättra metoderna för tidig upptäckt av riskfaktorer och tidigt ingripande

1.

Upptäckt av riskfaktorer som har samband med narkotikaanvändning av olika målgrupper, särskilt ungdomar och spridningen till förmån för program för tidiga insatser samt utbildning av yrkesverksamma

Pågående

Medlemsstaterna

Rapport från medlemsstaterna om riskfaktorer avseende narkotikaanvändning hos olika målgrupper, särskilt ungdomar

2.

Säkerställa tillhandahållande av utbildning för berörda yrkesverksamma som kommer i kontakt med potentiella narkotikaanvändare, särskilt ungdomar

Pågående

Medlemsstaterna

Rapport från medlemsstaterna senast 2008 om den beräknade procentandelen yrkesverksamma som får särskild utbildning

Ålder vid den första narkotikaanvändningen/första begäran om behandling (ECNN)

3.

Genomförande av program för tidiga insatser, inklusive åtgärder som särskilt rör sådana personer som experimenterar med psykotropa ämnen

Pågående

Medlemsstaterna

Antal genomförda program för tidiga insatser (ECNN)

Beräknat antal personer som nåtts (ECNN)

11.

Garantera tillgång och tillträde till målinriktade och diversifierade program för behandling och rehabilitering

1.

Tillgång till evidensbaserade behandlingsalternativ som omfattar en rad olika psykosociala och farmakologiska lösningar, alltefter behandlingsbehoven

Pågående

Medlemsstaterna

Indikatorer på behov av och tillgång till behandling (ECNN)

2.

 Fastställa strategier och riktlinjer för ökad tillgång och tillträde till tjänster för narkotikaanvändare som inte nås av befintliga tjänster

Pågående

Medlemsstaterna

Indikatorer på behov av och tillgång till behandling (ECNN)

3.

Förbättra tillträde till och spridning av program för rehabilitering och återintegrering i samhället, med särskild uppmärksamhet på särskilda tjänster (på det sociala, psykologiska och medicinska området) för unga narkotikaanvändare

Pågående

Medlemsstaterna

Antalet personer som omfattas av dessa program (ECNN)

4.

Organisera och främja spridning av information om tillgång till behandlings- och rehabiliteringsprogram

Pågående

Medlemsstaterna

Antal nationella och lokala kampanjer (ECNN)

12.

Förbättra kvaliteten på vård och behandling

Stödja utvecklingen av sakkunskap om behandling för narkotikamissbrukare samtidigt med fortsatt utveckling av och stöd till utbyte av bästa praxis på området

2008

Rådet

Kommissionen

Rapport från kommissionen senast 2007

13.

Vidareutveckla alternativen till frihetsberövande för narkotikamissbrukare och behandling för narkotikamissbrukare i fängelse

1.

Effektivt använda och utveckla ytterligare alternativ till frihetsberövande för narkotikamissbrukare

Pågående

Medlemsstaterna

Rapport från medlemsstaterna till HDG senast 2008

2.

Utveckla förebyggande insatser, behandling och åtgärder för att minska skadeverkningarna för frihetsberövade, återintegrering efter frisläppandet och metoder för att övervaka/analysera narkotikaanvändningen hos fångar

Pågående

Medlemsstaterna

Kommissionen

Förslag från kommissionen senast 2007 till rekommendation

14.

Förebyggande av hälsorisker kopplade till narkotikaanvändning

Genomföra rådets rekommendation om förebyggande och begränsning av hälsorelaterade skador i samband med narkotikamissbruk

Pågående

Medlemsstaterna

Rapport från kommissionen senast 2006

15.

Tillgång och tillträde till skadebegränsande insatser

Förbättra tillträdet för narkotikamissbrukare till alla alternativ för relevanta insatser och behandling som avser att minska skadeverkningarna med vederbörlig hänsyn till nationell lagstiftning

Pågående

Medlemsstaterna

Indikatorer för behovet av och tillgången på behandling (ECNN)

Analys av olika typer av insatser för att begränsa skador och som är tillgängliga i medlemsstaterna (ECNN)

16.

Förebyggande av spridning av hiv/aids, hepatit C och andra infektioner och sjukdomar som smittar genom blodet

Säkerställa genomförandet av övergripande och samordnade nationella och/eller regionala program om hiv/aids, hepatit C och andra sjukdomar som smittar genom blodet. Dessa program bör integreras i allmän social- och hälsovård

Pågående

Medlemsstaterna

KommissionenIndikatorer på utbredningen av hiv, hepatit C och andra infektionssjukdomar (ECNN)

17.

Minska antalet narkotikarelaterade dödsfall

Inbegripa minskningen av antalet narkotikarelaterade dödsfall som ett särskilt mål på alla nivåer, med insatser som utformats särskilt för detta ändamål, som exempelvis främjande av uppsökande verksamhet, dvs. arbete som utförs av gatupatruller bestående av väl utbildad vårdpersonal

Pågående

Medlemsstaterna

Indikator för narkotikarelaterade dödsfall (ECNN)

MINSKAD TILLGÅNG

Identifierbart resultat:

En mätbar förbättring i verkningsgraden, effektiviteten och kunskapsbasen för EU:s och dess medlemsstaters brottsbekämpande ingripanden och åtgärder riktade mot framställning av och olaglig handel med narkotika, avledande av prekursorer, inklusive avledande av syntetiska narkotikaprekursorer som importeras till EU, olaglig handel med narkotika och finansiering av terrorism samt penningtvätt i samband med narkotikabrott. Detta skall uppnås genom en fokusering på narkotikarelaterad organiserad brottslighet, med användning av befintliga instrument och ramar, när så är lämpligt med utnyttjande av regionalt och tematiskt samarbete och med öppenhet för möjligheter att intensifiera förebyggande åtgärder avseende narkotikarelaterad brottslighet.

Koppling till strategiprioriteringar 27.1, 27.2, 27.3 och 27.4)

Mål

Åtgärd

Tidtabell

Ansvarig part

Utvärderingsverktyg/Indikator

18.

Intensifiera och utveckla det brottsbekämpande samarbetet mellan medlemsstaterna och, när så är lämpligt, med Europol, Eurojust, tredjeländer och internationella organisationer för att bekämpa den internationella organiserade framställningen av och handeln med narkotika

1.

Genomföra

operativa brottsbekämpningsprojekt, t.ex. gemensamma utredningsteam, gemensamma tullinsatser och gemensamma utredningar,

projekt som rör brottsbekämpande underrättelseverksamhet för att förbättra både underrättelseläget och de insatser som görs. I projekten bör ingå minst två medlemsstater och de bör inriktas på framställning av narkotika, olaglig gränsöverskridande narkotikahandel och kriminella nätverk som bedriver denna verksamhet.

Pågående

Medlemsstaterna (8)

Europol

Eurojust

Antal operativa brottsbekämpningsprojekt och projekt som rör brottsbekämpande underrättelseverksamhet som har inletts eller slutförts

Mängd prekursorer och narkotika som har beslagtagits och värdet därav

Antal kriminella grupperingar som har fått sin verksamhet stoppad

Antal olagliga laboratorier som har stängts

2.

Försöka att till fullo utnyttja Europols operativa och strategiska potential genom att bygga på det nuvarande samarbetet mellan Europol och de nationella Europolenheterna samt förbättra underrättelseläget vad gäller tillgång och leverans genom att

medlemsstaterna ser till att den relevanta aktuella informationen (sådan information som anges i instruktionen för upprättande av ett register i arbetsregistret för analysändamål) till byrån beträffande grupperingar som bedriver daglig narkotikahandel och vägarna för denna, bättre stämmer överens med bestämmelserna i Europolkonventionen om sådant informationsutbyte,

medlemsstaternas överlämnande av uppgifter om beslag till Europol blir mer konsekvent,

Europol ser till att de samlade uppgifterna finns tillgängliga för medlemsstaternas operativa och strategiska användning,

Europol tillhandhåller regelbundna strategiska hotbedömningar som grundar sig på dessa uppgifter,

utvärdera framgången med och de operativa effekterna av arbetscykelns insamling av underrättelser, analys, spridning och operativa åtgärder till följd av detta samt eftersträva de förbättringar som därvid kommer fram.

Pågående

Medlemsstaterna

Europol

Europolrapporter

3.

Öka kontrollen vid EU:s yttre gränser för att hejda flödet av narkotika från tredjeländer.

Pågående

Medlemsstaterna

Mängd narkotika och prekursorer som beslagtagits vid de yttre gränserna och värdet därav

Medlemsstaternas rapporter om vilka åtgärder som myndigheterna vidtagit för att öka kontrollerna vid de yttre gränserna

4.

Genomföra särskilda åtgärder i kampen mot den gränsöverskridande olagliga narkotikahandeln inom EU.

Pågående

Medlemsstaterna

Medlemsstaternas rapporter om vilka särskilda åtgärder som vidtagits

5.

Bedöma möjligheterna att utveckla en strategi för användning av resultaten av kriminaltekniska profilanalyser för heroin och kokain i strategiskt och operativt brottsbekämpande syfte samt ge rekommendationer beträffande dessa.

2006

Medlemsstaterna

Genomförbarhetsrapport tillsammans med de rekommendationer som genomförts

19.

Minska framställningen av och den gränsöverskridande handeln med heroin, kokain och cannabis.

Genomföra gemensamma sektorsövergripande operativa projekt och projekt som rör underrättelseinsamling, utbyte av bästa metoder samt öka arbetet med att bekämpa narkotika. Inrikta det arbetet på externa länder och regioner som förbinds med framställning av och gränsöverskridande olaglig handel med heroin, kokain och cannabis till EU.

Pågående

Medlemsstaterna

Europol

Antal insatser som påbörjats eller slutförts

Mängd heroin, kokain och cannabis som beslagtagits samt värdet därav

Antal kriminella grupperingar som har fått sin verksamhet stoppad

20.

Minska tillverkning av och tillgången på syntetisk narkotika

1.

Utveckla insatser och projekt som rör underrättelseinsamling för att hindra och bekämpa tillverkning av och handel med syntetisk narkotika. I dessa insatser bör minst två medlemsstater ingå. I detta avseende bör Synergiprojektet användas fullt ut.

Pågående

Medlemsstaterna (9)

Europol

Antal insatser och projekt som rör underrättelseinsamling som inletts eller slutförts

Mängd syntetisk narkotika och syntetiska narkotikaprekursorer som beslagtagits samt värdet därav

Antal kriminella grupperingar som har fått sin verksamhet stoppad

Antal olagliga laboratorier som har stängts

2.

Utarbeta en långsiktig lösning på EU-nivå för användning av resultaten av kriminaltekniska profilanalyser för syntetisk narkotika i strategiska och operativa brottsbekämpande syften. Utarbetandet av en sådan lösning bör göras av brottsbekämpande organ och kriminaltekniska myndigheter som arbetar tillsammans och bygger på erfarenheter på området

2008

Medlemsstaterna

Kommissionen

Europol

Rapport om utarbetandet av en långsiktig lösning (10)

3.

Fullt ut genomföra rådets beslut om informationsutbyte, riskbedömning och kontroll av nya psykotropa ämnen

Pågående

Rådet

Medlemsstaterna

Kommissionen

Europol

ECNN

Europeiska läkemedels-myndigheten

Europol/ECNN:s årliga rapport till rådet, Europaparlamentet och kommissionen

21.

Bekämpa allvarlig brottslig verksamhet med anknytning till avledning av kemiska prekursorer och smuggling genom att intensifiera det brottsförebyggande samarbetet mellan medlemsstaterna och, när det är lämpligt, med Europol, Eurojust, tredjeländer och internationella organisationer

Genomföra projekt om brottsbekämpning, t.ex. den europeiska gemensamma enheten för prekursorer. I projekten bör minst två medlemsstater ingå.

Pågående

Medlemsstaterna (11)

Europol

Eurojust

Antal projekt om brottsbekämpning som inletts eller slutförts

Mängd prekursorer och narkotika som beslagtagits samt värdet därav

Antal brottsliga grupperingar som har fått sin verksamhet stoppad

22.

Förebygga avledning av prekursorer, i synnerhet syntetiska narkotikaprekursorer som förs in i EU

1.

Genomföra gemenskapens lagstiftning om narkotikaprekursorer, i synnerhet samarbetet mellan medlemsstaterna för att kontrollera införseln av syntetiska narkotikaprekursorer. Öka tullmyndigheternas och andra behöriga myndigheters kontroll vid de yttre gränserna samt öka kontrollen inom gemenskapen

Pågående

Medlemsstaterna (12)

Kommissionen

Antal beslag/stoppade transporter

2.

Stödja de internationella insatser som görs inom ramen för FN av Internationella narkotikakontrollstyrelsen (INCB), särskilt Prism-projektet

Pågående

Medlemsstaterna

Kommissionen

Europol

Antal beslag/stoppade transporter

3.

Utveckla samarbetet mellan de myndigheter i medlemsstaterna som är behöriga beträffande kontroll av prekursorer och industrin

Pågående

Medlemsstaterna

Kommissionen

Antal samförståndsavtal/liknande arrangemang med industrin och/eller antal seminarier med industrin

Antal anmälningar och antal utredningar till följd av detta

23.

Inriktning på penningtvätt och beslag av samlade tillgångar som har samband med narkotikabrott

1.

Genomföra operativa brottsbekämpande projekt, t.ex.

i)

projekt som innebär att jaga organisationer som handlar med narkotika, bl.a. samtidig och djupgående utredning av brottslingarnas finansiella medel och tillgångar (av alla slag) vilket syftar till att göra indrivningen av tillgångar så stor som möjligt och ställa samman/utbyta tillhörande underrättelseuppgifter, och

ii)

projekt vars syfte är att upptäcka och stoppa olagliga betalningsströmmar inom EU och från EU till särskilda bestämmelseorter och ursprungsländer med hög risk utanför EU.

I dessa operativa brottsbekämpande projekt bör minst två medlemsstater ingå

Pågående

Medlemsstaterna (13)

Europol

Eurojust

Antal operativa brottsbekämpande projekt som har inletts eller slutförts

Beslag av kontanta medel och tillgångar som beslagtagits till följd av narkotikarelaterade utredningar

Värde av de tillgångar som återvunnits och förverkats i förhållande till det antal operativa brottsbekämpande projekt som slutförts

2.

Utveckla samarbete om utbytet av information mellan finansunderrättelseenheterna (FIU) genom att använda FIU-nätverket vid detta utbyte

2006

Medlemsstaterna

Antal medlemsstater som använder FIU-nätverket

3.

Överväga möjligheten att inrätta nationella sektorsövergripande enheter för att upptäcka och utreda brottslingars finansiella medel och tillgångar

2008

Medlemsstaterna

Kommissionen

Kommissionsrapport om inrättandet av sådana enheter

4.

Fastställa och utvärdera medlemsstaternas bästa metoder vad gäller lagstiftning och förfaranden i samband med förverkande av olagliga tillgångar med beaktande av alla relevanta EU-instrument

2007

Kommissionen

 

5.

Utforska de bästa metoderna i de medlemsstater som har inrättat och genomfört en nationell fond som skall finansiera projekt på narkotikaområdet och som finansieras genom förverkande av tillgångar som förvärvats genom framställning av och handel med narkotika

2007

Kommissionen

Undersökning av bästa metoder i de medlemsstater som har inrättat och genomfört en sådan fond

24.

Utforska eventuella kopplingar mellan framställningen av och den olagliga handeln med narkotika och finansieringen av terrorism

Fastställa eventuella kopplingar mellan framställningen av och den olagliga handeln med narkotika och finansiering av terrorism samt använda denna information för att stödja eller påbörja utredningar och/eller åtgärder

2007

Kommissionen

Europol

Medlemsstaterna

Antal utredningar och/eller åtgärder som har påbörjats eller slutförts

25.

Intensifiera arbetet med att förebygga narkotikarelaterad brottslighet

1.

Anta en gemensam definition av uttrycket ”narkotikarelaterad brottslighet”

2007

Rådet

Kommissionen

Kommissionsförslag på grundval av befintliga undersökningar att läggas fram av ECNN

2.

Utbyta erfarenheter och bästa metoder vad gäller förebyggandet av narkotikaleveranser på gatan och lägga fram resultat

2007

Medlemsstaterna

Rådet

Framlagda resultat

3.

Genomföra en undersökning om metoder för att förebygga narkotikarelaterad brottslighet i tredjeland

2008

Kommissionen

Den slutförda undersökningen

26.

Utveckla nya och bästa metoder för att bekämpa den narkotikarelaterade brottsligheten och för att hindra den avledning av prekursorer som sker med hjälp av informationsteknik

Medlemsstaterna samlar in uppgifter om narkotikarelaterad brottslighet och avledning av prekursorer med hjälp av informationsteknik för att utveckla nya och bästa metoder för bekämpningen av dessa företeelser

2008

Medlemsstaterna

Rådet

Framlagda resultat

27.

Öka utbildningen i brottsbekämpande organ

Medlemsstaternas och Europeiska polisakademin inför, inom sina respektive behörighetsområden, årliga arbets- (utbildnings-)program fler utbildningskurser för de brottsbekämpningens tjänstemän som särskilt arbetar med bekämpning av framställning av och handel med narkotika

2006

Medlemsstaterna

Europeiska polisakademin

Ökad relevant utbildning i respektive årliga arbetsprogram

INTERNATIONELLT SAMARBETE

Identifierbart resultat:

En mätbar förbättring av en effektiv och mer synlig samordning mellan medlemsstaterna och mellan medlemsstaterna och kommissionen för att främja en balanserad hållning till narkotika- och prekursorproblem i samarbetet med internationella organisationer, i internationella forum och med tredjeländer. Syftet är att minska framställningen av och tillgången till narkotika i Europa och att bistå tredjeländer i prioriterade områden med att minska efterfrågan på narkotika som en integrerad del av det politiska samarbete och utvecklingssamarbetet.

(Koppling till strategiprioriteringarna 27.5. 30.1. 30.2 och 30.3)

Mål

Åtgärd

Tidtabell

Ansvarig part

Utvärderingsverktyg/Indikator

28.

Anta EU:s gemensamma ståndpunkter om narkotika i internationella forum

EU-ståndpunkter för internationella möten om narkotikafrågor skall förberedas i rådets arbetsgrupp för övergripande narkotikafrågor och andra samordningsforum. Samordningsmöten på EU-nivå skall äga rum i samband med möten med FN:s narkotikakommission (CND) och andra möten

Pågående

Ordförandeskapet

Medlemsstaterna

Kommissionen

Antal ståndpunkter från EU vid relevanta internationella möten i förhållande till antalet nationella ståndpunkter

29.

Utforma och främja EU:s hållning i narkotikafrågor

Ordförandeskapet och/eller kommissionen skall påta sig en ledande roll när det gäller att utforma och främja en balanserad EU-hållning

Pågående

Ordförandeskapet

Medlemsstaterna

Kommissionen

Antal yttranden från EU i förhållande till antalet nationella yttranden

30.

Lägga fram resolutioner som är gemensamma för EU och vara med och stödja andra resolutioner

Inom ramen för FN, och särskilt FN:s narkotikakommission, skall ordförandeskapet sträva efter att lägga fram resolutioner som gemensamma EU-resolutioner och/eller EU:s stöd för andra resolutioner

Pågående

Ordförandeskapet

Medlemsstaterna

Kommissionen

Antal resolutioner som är gemensamma för EU och resolutioner som EU stödjer i förhållande till det totala antalet resolutioner

Konvergensindikator (se dok. 9099/05 CORDROGUE 27)

31.

Utforma EU:s bidrag till den slutliga utvärderingen av genomförandet av resultaten från den extra sessionen i Förenta nationernas generalförsamling (UNGASS) 1998 om narkotika

1.

Ta initiativ till förslag om gemensamma EU-kriterier i FN:s narkotikakommission för den slutliga utvärderingen av genomförandet av den politiska förklaringen, förklaringen om riktlinjer för att minska efterfrågan på narkotika och åtgärderna för att intensifiera det internationella samarbetet i kampen mot narkotikaproblemet i världen som antogs vid den extra sessionen i FN:s generalförsamling 1998

2006

Kommissionen

Rådet

Ordförandeskapet

Medlemsstaterna

EU-förslag till FN:s narkotikakommission 2006 på grundval av ett initiativ från kommissionen

2.

Utarbeta EU:s gemensamma ståndpunkt om resultaten av den slutliga utvärderingen av genomförandet av den politiska förklaringen, förklaringen om riktlinjer för att minska efterfrågan på narkotika och åtgärderna för att intensifiera det internationella samarbetet i kampen mot narkotikaproblemet i världen som antogs vid den extra sessionen i FN:s generalförsamling 1998

2008

Kommissionen

Rådet

Ordförandeskapet

Medlemsstaterna

EU:s gemensamma ståndpunkt på grundval av ett initiativ från kommissionen

32.

Stödja kandidatländer och länder som omfattas av stabiliserings- och associeringsprocessen

Tillhandahålla nödvändigt tekniskt och annat stöd till dessa länder för att bekanta dem med EU:s regelverk och hjälpa dem att genomföra de nödvändiga åtgärderna

2008

Medlemsstaterna

Kommissionen

ECNN

Europol

Antal projekt som genomförts; kostnader och procentandel av de totala kostnaderna för stöd till dessa länder

33.

Göra det möjligt för kandidatländer att delta i det arbete som utförs av ECNN, Europol och Eurojust (14)

Ingå avtal med kandidatländer

2008

Rådet

Kommissionen

Antal samarbetsavtal som har ingåtts

34.

Bistå EU:s grannländer

1.

Genomföra den del av handlingsplanerna för den europeiska grannskapspolitiken som rör narkotikafrågor

2008

Medlemsstaterna

Kommissionen

Antal bestämmelser mot narkotika som har genomförts

2.

Genomföra de delar av handlingsplanen för EU och Ryssland mot organiserad brottslighet och av färdplanen mot ett gemensamt område med frihet, säkerhet och rättvisa som rör narkotikafrågor. Undersöka möjligheterna, särskilt inom färdplanen, till ökat samarbete med Ryssland och andra grannländer för att minska narkotikarelaterade risker

2006

Medlemsstaterna

Kommissionen

Antal bestämmelser mot narkotika som har genomförts

35.

Se till att narkotikaproblematiken tas med när prioriteringar fastställs för EU:s samarbete med tredje länder/regioner

Integrera projekt på narkotikaområdet i EU:s samarbete med tredje länder/regioner, särskilt sådana som har problem med narkotika. Särskilt bör man se till att bistå och samarbeta med

länderna vid EU:s östra gräns,

Balkanstaterna,

Afghanistan (särskilt i samband med framläggandet av planen för att motverka narkotika 2005 och kommande planer för genomförande) och dess grannländer. EU och medlemsstaterna bör sträva efter att öka sitt stöd,

Latinamerika och Västindien,

Marocko,

länder vid andra narkotikarutter

Detta stöd och samarbete skall kopplas till de handlingsplaner mot narkotika som EU har antagit tillsammans med olika regioner och i tillämpliga fall till narkotikaavsnitten i andra handlingsplaner med EU:s partnerländer

2008

Medlemsstaterna

Kommissionen

Antal genomförda projekt; kostnader och procentandel av de totala kostnaderna för stödet till dessa länder/regioner

36.

Intensifiera brottsbekämpningen med inriktning på tredjeländer, särskilt länder där narkotika framställs och regioner längs smugglingsvägarna

1.

Upprätta och/eller vidareutveckla nätverk för medlemsstaternas sambandsmän. Varje nätverk skall sammanträda åtminstone varje halvår för att förbättra det operativa samarbetet och samordningen av medlemsstaternas åtgärder i tredjeländer

Pågående

Medlemsstaterna

Antalet nätverk för medlemsstaternas sambandsmän som upprättas och/eller vidareutvecklas.

Antalet möten som hålls

2.

Tillhandahålla lämplig utbildning för medlemsstaternas sambandsmän

Pågående

Medlemsstaterna

Utbildning för medlemsstaternas sambandsmän som tillhandahålls i medlemsstaterna.

Årliga arbetsprogram (för utbildning)

3.

Genomföra eller i förkommande fall stödja operativa projekt för brottsbekämpning, utbyta bästa rutiner och öka arbetet mot narkotika i de länder/regioner som räknas upp i åtgärd 35

Pågående

Medlemsstaterna

Antalet operativa projekt för brottsbekämpning som inleds eller genomförs.

Mängden och värdet av prekursorer och narkotika som beslagtas.

Antalet brottsliga grupper som upplöses.

Antalet olagliga laboratorier som avvecklas

4.

 Bistå de brottsbekämpande myndigheterna i de länder/regioner som räknas upp i åtgärd 35, när det gäller att motverka framställningen och smugglingen av narkotika och avledningen av prekursorer. Stödet skall inbegripa stöd till utbildning

Pågående

Medlemsstaterna

Kommissionen

Antalet projekt mot narkotikabrott som slutförs.

Kostnader för projekt mot narkotikabrott

37.

Fortsätta och utveckla ett aktivt politiskt engagemang från EU:s sida gentemot tredjeländer/regioner

1.

Använda mekanismer som de samordnings- och samarbetsmekanismer för narkotika som avser EU, Latinamerika och Västindien, EU:s särskilda dialog om narkotika med Andinska gemenskapen eller de trojkamöten där narkotikafrågan tas upp för att driva en aktiv politisk dialog med de berörda länderna och regionerna.

Pågående

Rådet

Kommissionen

Årlig rapport om användningen av dessa mekanismer

2.

Se över verksamheter och åtgärder och, när så är lämpligt, fastställa nya prioriteringar för de handlingsplaner mot narkotika som EU antagit tillsammans med:

Latinamerika och Västindien

Centralasien

Länderna på västra Balkan

2006

2007

2008

Rådet

Kommissionen

Granskningsrapporter

3.

Delta fullt ut i arbetet i internationella organisationer och forum som ägnar sig åt narkotikaproblem, t.ex. Europarådet (Pompidou-gruppen), UNODS, WHO och UNAIDS

Pågående

Rådet

Medlemsstaterna

Kommissionen

Rapport om EU:s verksamhet i dessa organisationer och forum

4.

Utnyttja Dublingruppen fullt ut i egenskap av en flexibel och informell samråds- och samordningsmekanism för globala, regionala och landspecifika problem med olaglig narkotikaframställning, smuggling och efterfrågan

Pågående

Rådet

Medlemsstaterna

Kommissionen

Rapport om EU:s verksamhet i Dublingruppen

5.

Upprätthåll en aktiv dialog med tredjeländer om genomförandet av mini-Dublingruppens rekommendationer

Pågående

Rådet

Dublingruppen

Antalet genomförda rekommendationer från Dublingruppen (15)

38.

Göra stödet till kandidatländer och tredjeländer/regioner mer konsekvent, synligt och effektivt

1.

Utbyta information om narkotikarelaterade tekniska stödprojekt och operativ verksamhet i kandidatländer och tredjeländer/regioner, särskilt för att upptäcka dubbelarbete eller luckor i det tekniska stödet och den operativa verksamheten

Årligen

Rådet

Kommissionen

Årlig rapport från kommissionen till rådet.

Uppdatering av databasen över kommissionens tekniska stödprojekt i kandidatländer och tredjeländer, på grundval av information som tillhandahålls av medlemsstaterna.

2.

Utvärdera de projekt mot narkotika på EG- och medlemsstatsnivå som ingår i samarbetsprogrammen

2008

Medlemsstaterna

Kommissionen

Rapporter från medlemsstaterna och kommissionen till rådet

INFORMATION, FORSKNING OCH UTVÄRDERING

Identifierbara resultat:

a)

Bättre förståelse av narkotikaproblematiken och utveckling av optimala insatser mot narkotika genom en mätbar och hållbar förbättring av kunskapsbasen och kunskapsinfrastrukturen.

b)

Ge klara indikationer om förtjänster och brister i EU:s nuvarande verksamhet och åtgärder. Utvärdering bör fortsatt utgöra en integrerad del av EU:s hållning till narkotikapolitiken.

(Koppling till strategiprioriteringarna 31, 32)

Mål

Åtgärd

Tidtabell

Ansvarig part

Utvärderingsverktyg/Indikator

39.

Tillhandahålla tillförlitliga och jämförbara uppgifter om epidemiologiska nyckelindikatorer

Fullständigt genomförande av de fem viktigaste epidemiologiska indikatorerna och, om det behövs, finkalibrering av dessa indikatorer

2008

Medlemsstaterna

ECNN

Rapporter från medlemsstaterna om eventuella problem vid genomförandet

40.

Tillhandahålla tillförlitlig information om läget på narkotikaområdet

1.

De nationella kontaktpunkterna inom Europeiska nätverket för information om narkotika och narkotikamissbruk och Europols nationella narkotikaenheter skall fortsätta sitt arbete för att ombesörja årlig och standardiserad rapportering om läget på det nationella narkotikaområdet

Årlig

Medlemsstaterna

Överlämnade rapporter

2.

ECNN och Europol skall fortsätta med sin årliga rapportering om narkotikasituationen på EU-nivå.

Årlig

ECNN

Europol

Överlämnade rapporter.

41.

Utveckla tydlig information om nya trender och mönster för narkotikaanvändning och narkotikamarknader

1.

Nå en överenskommelse om EU-riktlinjer och mekanismer för att upptäcka, övervaka och vidta åtgärder mot nya trender

2008

Rådet

Kommissionen

Förslag från kommissionen 2007, i samarbete med Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk och Europol

2.

Kommissionen skall sörja för en Eurobarometerundersökning om ungdomars attityder till narkotika. Resultatet av Eurobarometern bör analyseras i jämförelse med uppgifterna från nyckelindikatorn i ECNN:s befolkningsöversikt

2008

Kommissionen

Överlämnad rapport

42.

Beräkna de offentliga utgifterna för insatser på narkotikaområdet

Medlemsstaterna och kommissionen skall överväga att utarbeta förenliga beräkningsmetoder för direkta och indirekta utgifter för insatser på narkotikaområdet med stöd av ECNN.

2008

Medlemsstaterna

Kommissionen

ECNN

Rapport grundad på denna metod

43.

Främja forskning på narkotikaområdet

1.

Främja forskning inom ramen för gemenskapens program för forskning och utveckling och medlemsstaternas forskningsprogram

om biomedicinska, psykosociala och andra faktorer bakom användning och missbruk av narkotika och

om andra relevanta frågor, t.ex. effektiviteten av kampanjer för medvetandegörande, effektiva insatser för att förebygga HIV/Aids och hepatit C och långsiktiga konsekvenser av ecstasyanvändning.

Pågående

Medlemsstaterna

Kommissionen

Identifiera och inkludera områden i ramprogrammet och arbetsprogrammen, samt i de nationella forskningsprogrammen

Antal ansökningar med anknytning till narkotikafrågor som beviljas inom ramen för forskningsprogrammet och antal projekt som fått stöd från medlemsstaterna

2.

Främja forskning om fastställande av skyddsfaktorer i länder med låg förekomst av HIV/Aids hos narkotikamissbrukare.

2007

Medlemsstaterna

med stöd av ECNN

Överlämnad utredning

3.

Använda sig fullt ut av Europarådets (Pompidougruppen) forskningsresurser.

Pågående

Medlemsstaterna

Kommissionen

Rapport om Pompidougruppens forskningsverksamhet

44.

Skapa nätverk av experter inom narkotikaforskningen

Uppmuntra forskarnätverk, universitet och yrkesverksamma att utveckla/skapa expertnätverk för optimalt resursutnyttjande och effektiv resultatspridning

2007

Kommissionen

Rapport från kommissionen om graden av nätverkssamarbete och erhållen finansiering för dessa nätverk

45.

Fortlöpande och övergripande utvärdering

1.

Upprätta en konsoliderad förteckning över indikatorer och bedömningsverktyg för utvärdering av EU:s narkotikastrategi och handlingsplaner

Pågående

Kommissionen

ECNN

Europol

Årlig översyn av kommissionen med stöd av ECNN och Europol

2.

Kommissionen skall lägga fram lägesrapporter för rådet och Europaparlamentet om genomförandet av handlingsplanen med förslag om hur man skall hantera konstaterade luckor och eventuella nya utmaningar

Årligen

Kommissionen

Årlig översyn av kommissionen med stöd av ECNN och Europol

3.

Kommissionen skall göra en konsekvensanalys innan en ny handlingsplan för 2009–2012 föreslås

2008

Kommissionen

Konsekvensanalys med bistånd från ECNN och Europol

46.

Följa upp den ömsesidiga utvärderingen av hur medlemsstaterna tillämpar sin narkotikalagstiftning

Uppföljning av i vilken mån rekommendationerna om god praxis har genomförts

2006

Rådet

Rapporter och förslag till rekommendationer från rådet


(1)  EUT L 335, 11.11.2004, utvärderingsrapport som kommissionen skall lägga fram senast den 12 maj 2009 inom ramen för EU:s handlingsplan mot narkotika 2009-2012.

(2)  Punkt 2.8 – Den europeiska strategin mot narkotika – Europeiska rådet understryker vikten av att man tar upp narkotikaproblemet i en samlad, väl avvägd och sektorsövergripande policy som omfattar förebyggande åtgärder, stöd till och rehabilitering av narkotikaberoende personer, bekämpande av olaglig handel med narkotika och prekursorer samt penningtvätt och ett förstärkt internationellt samarbete. Den europeiska strategin mot narkotika för åren 2005(2012 kommer att föras till programmet efter det att det i december 2004 har antagits av Europeiska rådet.

(3)  KOM(2004), 707 slutlig.

(4)  Åtgärd som skall slutföras senast i slutet av det angivna året

(5)  Ordförandeskapet

(6)  Medlemsstaterna

(7)  Kommissionen

(8)  Relevanta uppgifter som rör utvärderingsverktyg/indikator skall tillhandahållas av den medlemsstat som leder projektet, såvida inget annat överenskommits.

(9)  Relevanta uppgifter som rör utvärderingsverktyg/indikator skall tillhandahållas av den medlemsstat som leder projektet, såvida inget annat överenskommits.

(10)  Rapport från medlemsstaterna i samarbete med kommissionen och Europol.

(11)  Relevanta uppgifter som rör utvärderingsverktyg/indikator skall tillhandahållas av den medlemsstat som leder projektet, såvida inget annat överenskommits.

(12)  Relevanta uppgifter som rör utvärderingsverktyg/indikator skall tillhandahållas av medlemsstaterna.

(13)  Relevanta uppgifter som rör utvärderingsverktyg/indikator skall tillhandahållas av den medlemsstat som leder projektet, såvida inget annat överenskommits.

(14)  Eurojust skall samarbeta med kandidatländerna genom att utse kontaktpunkter och överväga samarbetsavtal i linje med rådets slutsatser om Eurojust av den 2.12.2004.

(15)  I Dublingruppen ingår EU:s medlemsstater/Europeiska kommissionen och fem andra länder. EU:s medlemsstater/kommissionen har därför inte ensamrätt till sina rekommendationer.


Kommissionen

8.7.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 168/19


Eurons växelkurs (1)

7 juli 2005

(2005/C 168/02)

1 euro=

 

Valuta

Kurs

USD

US-dollar

1,1957

JPY

japansk yen

133,53

DKK

dansk krona

7,4541

GBP

pund sterling

0,6851

SEK

svensk krona

9,4287

CHF

schweizisk franc

1,5472

ISK

isländsk krona

78,57

NOK

norsk krona

7,916

BGN

bulgarisk lev

1,9558

CYP

cypriotiskt pund

0,5734

CZK

tjeckisk koruna

30,278

EEK

estnisk krona

15,6466

HUF

ungersk forint

248,56

LTL

litauisk litas

3,4528

LVL

lettisk lats

0,696

MTL

maltesisk lira

0,4293

PLN

polsk zloty

4,1104

RON

rumänsk leu

3,5904

SIT

slovensk tolar

239,46

SKK

slovakisk koruna

38,954

TRY

turkisk lira

1,6241

AUD

australisk dollar

1,6094

CAD

kanadensisk dollar

1,476

HKD

Hongkongdollar

9,294

NZD

nyzeeländsk dollar

1,7669

SGD

singaporiansk dollar

2,0272

KRW

sydkoreansk won

1 254,17

ZAR

sydafrikansk rand

8,1747

CNY

kinesisk yuan renminbi

9,8962

HRK

kroatisk kuna

7,325

IDR

indonesisk rupiah

11 717,86

MYR

malaysisk ringgit

4,5437

PHP

filippinsk peso

67,127

RUB

rysk rubel

34,438

THB

thailändsk baht

49,843


(1)  

Källa: Referensväxelkurs offentliggjord av Europeiska centralbanken.


8.7.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 168/20


Meddelande angående Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2037/2000 om ämnen som bryter ned ozonskiktet (1), riktat till användare inom europeiska unionen av kontrollerade ämnen som är tillåtna för viktiga användningsområden i gemenskapen under 2006

(2005/C 168/03)

Detta meddelande gäller följande ämnen:

Klorfluorkarboner (CFC) 11, 12, 113, 114 och 115

Andra fullständigt halogenerade klorfluorkarboner

Koltetraklorid

Haloner

1,1,1-trikloretan

Bromfluorkolväten (HBFC)

Bromklormetan

Detta meddelande riktar sig till användare som har för avsikt

1.

att använda ovannämnda ämnen inom gemenskapen för tillverkning av dosaerosoler,

2.

att införskaffa ovannämnda ämnen för laboratorie- och analysändamål direkt från producenten eller genom import till gemenskapen och inte från en återförsäljare i gemenskapen.

Kontrollerade ämnen för viktiga användningsområden får införskaffas från producenter inom gemenskapen och, vid behov, genom import från källor utanför gemenskapen.

I beslut IV/25 av parterna till Montrealprotokollet om ämnen som bryter ned ozonskiktet fastställs kriterier och ett förfarande för fastställandet av vad som skall anses vara ”viktiga användningsområden”, för vilka produktion och förbrukning är tillåtna även efter utfasningen.

Enligt artikel 3.1 i förordning (EG) nr 2037/2000, ändrad genom förordning (EG) nr 2038/2000, skall kommissionen i enlighet med beslut IV/25 av parterna till Montrealprotokollet fastställa vilka kvantiteter av de ovannämnda kontrollerade ämnena som får användas för viktiga användningsområden i gemenskapen under 2006.

Parterna till Montrealprotokollet kan i december 2005 komma att fatta ett beslut om godkännande av de högsta produktions- och konsumtionsmängder som behövs för viktiga användningsområden av klorfluorkarboner 2006 i samband med dosaerosoler för behandling av astma och kroniska sjukdomar som medför andningssvårigheter (se bilaga I), under förutsättning att de villkor är uppfyllda som fastställts vid parternas möte enligt punkt 2 i beslut VII/28.

I enlighet med beslut X/19 av parterna till Montrealprotokollet bör renheten av kontrollerade ämnen för laboratorieändamål vara minst 99,0 % när det gäller 1,1,1-trikloretan och 99,5 % när det gäller klorfluorkarboner och koltetraklorid. Dessa högrena ämnen och blandningar innehållande kontrollerade ämnen får endast levereras i återförslutbara behållare eller högtrycksbehållare på mindre än tre liter eller i glasampuller på högst 10 milliliter. De skall vara tydligt märkta så att det framgår att de innehåller ämnen som bryter ned ozonskiktet, att de bara får användas för laboratorie- och analysändamål och att använda eller överblivna ämnen bör samlas in och återvinnas där så är möjligt. Om det inte är möjligt att återvinna ämnena bör materielet destrueras med hjälp av de förfaranden som beskrivs i artikel 16.1 i förordningen.

Enligt beslut XV/8 av parterna till Montrealprotokollet får de kontrollerade ämnen som anges i bilagorna A, B och C till Montrealprotokollet (grupp II- och grupp III-ämnen) framställas och användas för viktiga användningsområden inom laboratorie- och analysverksamhet enligt bilaga IV till rapporten från parternas sjunde möte under förutsättning att villkoren i bilaga II till rapporten från parternas sjätte möte är uppfyllda.

För närvarande medger Montrealprotokollet inga undantag när det gäller användning av metylbromid för laboratorie- och analysändamål, vilket innebär att vissa användningar av metylbromid i Europeiska gemenskapen inte överensstämmer med förordningen. Aktörer som har för avsikt att använda metylbromid för dessa användningar ombeds kontakta kommissionen på nedanstående adress, eller gå in på webbplatsen http://europa.eu.int/comm/environment/ods/home/home.cfm för ytterligare information under rubriken ”Methyl Bromide Laboratory and Analytical Uses”.

Kvantiteter av kontrollerade ämnen för ovannämnda viktiga användningar enligt förordning (EG) nr 2037/2000 och förordning (EG) nr 2038/2000 tilldelas enligt följande:

1.

Företag som inte tilldelats någon kvot för 2005, men som önskar komma i fråga när kommissionen tilldelar kvoter för viktiga användningsområden för perioden 1 jan 2006–31 december 2006, skall kontakta kommissionen senast den 2 september 2005 på följande adress:

Ozone Layer Protection

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för miljö,

Enhet ENV.C.4 – Industriutsläpp

BU9 6/137

B-1049 Bryssel

Fax: (32-2) 299 87 64

Email: env-ods@cec.eu.int

2.

Alla användare av ovannämnda ämnen får ansöka om en kvot för viktiga användningsområden. För CFC som skall användas i dosaerosoler skall den sökande tillhandahålla de nödvändiga uppgifterna i det kalkylblad som återfinns på webbplatsen http://europa.eu.int/comm/environment/ods/home/home.cfm. För laboratorieändamål skall den sökande tillhandahålla de nödvändiga uppgifterna i det formulär som finns på webbplatsen.

En kopia av ansökan bör dessutom sändas till medlemsstatens behöriga myndighet (se bilaga I för adresser).

3.

Endast ansökningar som inkommit senast den 2 september 2005 kommer att behandlas av kommissionen i enlighet med det förfarande som anges i artikel 18 i förordning (EG) nr 2037/2000.

4.

Kommissionen kommer att fastställa kvoter för dessa användare och informera dem om det användningsområde de har beviljats tillstånd för, det ämne de har tillstånd att använda samt kvantiteten av det berörda kontrollerade ämnet.

5.

I enlighet med detta förfarande kommer kommissionen att besluta vilka mängder av de kontrollerade ämnena som skall beviljas i gemenskapen för 2006 och underrätta de sökande som har rätt att producera eller importera kontrollerade ämnen.

6.

De användare som tilldelats en kvot för viktig användning av ett kontrollerat ämne för år 2005 kan rikta en begäran till en producent i gemenskapen via ODS-webbplatsen eller om nödvändigt ansöka hos kommissionen om importtillstånd för att fylla sin kvot av ett kontrollerat ämne. Producenten måste ha tillstånd av den behöriga myndigheten i den medlemsstat där produktionen sker för att få producera den tillåtna kvantiteten av det kontrollerade ämnet. Den behöriga myndigheten i medlemsstaten skall i god tid i förväg underrätta kommissionen om sådana tillstånd.


(1)  EGT L 244, 29.9.2000, s. 1, senast ändrad genom förordning (EG) nr 2077/2004, EUT L 359, 4.12.2004, s. 28.


BILAGA I

BELGIQUE/BELGÏE

Mr Alain Wilmart

Ministère Fédéral des Affaires Sociales de la Santé Publique et de l'Environnement

Place Victor Horta, 40 — Bte 10

B-1060 Bruxelles

ČESKÁ REPUBLIKA

Mr Jakub Achrer

Ministry of the Environment of the Czech Republik

Air Pollution Prevention Department

Vršovická 65

CZ-100 10 Praha 10

DANMARK

Mr Mikkel Aaman Sørensen

Miljøstyrelsen (EPA)

Strandgade 29

DK-1401 København K

DEUTSCHLAND

Mr Rolf Engelhardt

Ministry for Environment

Dept. IG 11 5

P.O. Box 120629

DE-53048 Bonn

EESTI

Ms Valentina Laius

Ministry of the Environment of the Republic of Estonia

Environment Management and Technology Department

Narva mnt 7A

EE-15172 Tallin

ΕΛΛΑΣ

Mrs Elpida Politis

Ministry for the Environment, Physical Planning and Public Works

International Activities and EEC Department

17 Ameliedos Street

EL-115 23 Athens

ESPAŇA

Mr Alberto Moral Gonzalez

Ministerio de Medio Ambiente

Subdirección General de Calidad Ambiental

Pza San Juan de la Cruz s/n

ES-28071 Madrid

FRANCE

Mr Matthieu LASSUS

Ministère de l'Environnement

DRPR/BSPC

20, avenue de Ségur

F-75302 Paris 07 SP

IRELAND

Mr Patrick O'Sullivan

Inspector (Environment)

Dept of Environment Heritage and Local Government

Custom House

Dublin 1

Ireland

ITALIA

Mr Alessandro Giuliano Peru

Dept of Environment and Territory

DG per la ricerca Ambientale e lo Sviluppo

Via Cristoforo Colombo 44

IT-00147 Roma

ΚΥΠΡΟΣ

Dr. Charalambos Hajipakkos

Environment Service

Ministry of Agriculture, Natural Resources and Environment

CY-Nicosia

LATVIJA

Mr Armands Plate

Ministry of Environment

Environmental Protection Department

Peldu Iela 25

LV-1494 — Riga

LIETUVA

Ms Marija Teriosina

Ministry of Environment

Chemicals Management Division

Jaksto str. 4/9

LT-2600 Vilnius

LUXEMBOURG

Mr Pierre Dornseiffer

Administration de l'Environnement

Division Air/Brut

16, rue Eugène Ruppert

L-2453 Luxembourg

MAGYARORSZÁG

Mr Robert Toth

PO Box 351

Ministry of Environment and Water

Department for Air Pollution and Noise Control

HU-1394 Budapest

MALTA

Ms Charmaine Vassallo

Malta Environment and Planning Authority

Environment Protection Directorate

Pollution Control, Wastes and Minerals

C/o Quality Control Laboratory

Industrial Estate Kordin

MT-PAOLA

NEDERLAND

Mr M. Hildebrand

Ministry of Environment

Rijnstraat 8

2500 GX Den Haag

Nederland

ÖSTERREICH

Mr Paul Krajnik

Ministry of the Agriculture, Forestry, Environment and Water Management

Chemicals Department

Stubenbastei 5

AT-1010 Wien

POLSKA

Pan Janusz Kozakiewicz

Instytut Chemii Przemysłowej

Biuro Ochrony Warstwy Ozonowej

ul. Rydygiera 8

PL-01-793 Warszawa

PORTUGAL

Dra. Cristina Vaz Nunes

Ministério do Ambiente

Rua da Murgueira 9/9A –Zambujal Ap. 7585

PT-2611-865 Amadora

SLOVENIJA

Ms Irena Malešič

Ministry of the Environment and Spacial Planning

Environmental Agency of the Republic of Slovenia

Vojkova 1b

SL-1000 Ljubljana

SLOVENSKO

Mr Lubomir Ziak

Ministry of the Environment

Air Protection Department

Nam. L. Stura 1

SK-812 35 Bratislava

SUOMI/FINLAND

Mrs Eliisa Irpola

Finnish Environment Institute

Chemicals Division

Mechelininkatu 34a

FIN-00260 Helsinki

SVERIGE

Ms Maria Ujfalusi

Swedish Environmental Protection Agency

Naturvårdsverket

Blekholmsterassen 36

SE-106 48 Stockolm

UNITED KINGDOM

Mr Stephen Reeves

Global Atmosphere Division

UK Dept of Environment, Food and Rural Affairs

3rd floor — zone 3/A3

Ashdown House

123 Victoria Street

London SW1E 6DE

United Kingdom


8.7.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 168/24


Kommissionens meddelande om finansrapporten (verksamhetsberättelse och bokslut) för EKSG under avveckling per den 31 december 2004

(2005/C 168/04)

Den 6 juli 2005 godkände kommissionen finansrappen för 2004 (dokument C[2005]2033), bestående av verksamhetsberättelsen för EKSG under avveckling och bokslut per den 31 december 2004, upprättad i enlighet med artikel 3 i rådets beslut 2003/76/EG av den 1 februari 2003 och artikel 6 i bilagan till rådets beslut 2003/77/EG av den 1 februari 2003.

Dokumentet finns tillgängligt på:

 

http://europa.eu.int/eur-lex (referens C[2005]2033)

 

http://europa.eu.int/comm/economy_finance/publications/ecsc_en.htm


8.7.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 168/25


ENHETLIG TILLÄMPNING AV KOMBINERADE NOMENKLATUREN (KN)

(Klassificering av varor)

(2005/C 168/05)

Offentliggörande av förklarande anmärkningar som antagits i enlighet med artikel 10.1 i rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (1)

Förklarande anmärkningar till Europeiska gemenskapernas kombinerade nomenklatur (2) ändras på följande sätt:

Sidan 227

6104 41 00

till

6104 49 00

Klänningar

Följande text skall införas efter den andra meningen i den förklarande anmärkningen:

”Denna term omfattar även genomskinliga klänningar.”

Sidan 232

Följande text skall införas efter de förklarande anmärkningarna till undernummer ”6112 11 00 till 6112 19 00”:

”6112 31 10

till

6112 49 90

Badbyxor och baddräkter för män eller pojkar

och

baddräkter för kvinnor eller flickor”

Se den engelskspråkiga versionen av de förklarande anmärkningarna till HS, nr 6112, C. Av denna framgår att nr 6112 bl.a. omfattar knitted or crocheted swimming shorts, whether or not elastic (badshorts av trikå, även elastisk).

Med badshorts avses plagg som på grund av sitt allmänna utseende, sin skärning och materialets beskaffenhet klart kan uppfattas som avsedda att bäras enbart eller huvudsakligen som badplagg och inte som kortbyxor (shorts) enligt nr 6103 eller 6104. I allmänhet är de helt eller delvis gjorda av syntetmaterial.

 

Badshorts måste ha följande kännetecken:

 

en fastsydd innerbyxa eller åtminstone ett foder framtill eller i grenen.

en åtsittande linning (t.ex. en dragsko eller en linning av resår).

Badshorts får ha fickor förutsatt att

 

ytterfickor har en fast tillslutningsanordning (t.ex. ett blixtlås eller kardborrband som stänger fickan fullständigt, dvs. den får inte tillslutas med mellanrum), och

innerfickor har en fast tillslutningsanordning enligt ovan.

Innerfickor som är fästade vid linningen behöver dock inte ha mer än en överlappande tillslutningsanordning, under förutsättning att denna stänger ficköppningen fullständigt.

 

Badshorts får inte ha något av följande kännetecken:

en öppning framtill, även om denna är försedd med en tillslutningsanordning.

en öppning som börjar vid linningen, även om denna öppning är försedd med en tillslutningsanordning.

Sidan 238

Följande text skall införas efter texten till nummer 6211:

”6211 11 00

och

6211 12 00

Baddräkter och badbyxor för män

eller

pojkar respektive för kvinnor eller flickor

Se de förklarande anmärkningarna till HS, nr 6211, första stycket.

De förklarande anmärkningarna till undernummer 6112 31 10 till 6112 49 90 gäller i tillämpliga delar.”


(1)  EGT L 256, 7.9.1987, s. 1. Förordningen senast ändrad genom rådets förordning (EG) nr 493/2005 (EGT L 82, 31.03.2005, s. 1).

(2)  EGT C 256, 23.10.2002, s. 1.


8.7.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 168/27


Meddelande angående Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2037/2000 om ämnen som bryter ned ozonskiktet (1), riktat till företag inom Europeiska Unionen som under 2006 har för avsikt att exportera kontrollerade ämnen som bryter ned ozonskiktet

(2005/C 168/06)

Detta meddelande riktar sig till företag som har för avsikt att exportera följande ämnen från Europeiska unionen under perioden 1 januari 2006–31 december 2006:

Grupp I:

klorfluorkarboner (CFC) 11, 12, 113, 114 eller 115

Grupp II:

andra fullständigt halogenerade klorfluorkarboner

Grupp III:

halon 1211, 1301 eller 2402

Grupp IV:

koltetraklorid

Grupp V:

1,1,1-trikloretan

Grupp VI:

metylbromid

Grupp VII:

bromfluorkolväten

Grupp VIII:

klorfluorkolväten

Grupp IX:

bromklormetan

Det är förbjudet att exportera klorfluorkarboner, andra fullständigt halogenerade klorfluorkarboner, haloner, koltetraklorid, 1,1,1-trikloretan, bromfluorkolväten och bromklormetan eller produkter och utrustning (utom personliga tillhörigheter) som innehåller dessa ämnen eller vars funktion är beroende av tillförsel av dessa ämnen. Detta förbud gäller inte export av följande:

Kontrollerade ämnen som har producerats enligt artikel 3.6 för att tillgodose grundläggande inhemska behov hos parter som omfattas av artikel 5.1 i Montrealprotokollet.

Kontrollerade ämnen som har producerats enligt artikel 3.7 för att tillgodose behov såvitt avser viktig användning eller användning som är av avgörande betydelse.

Produkter och utrustning innehållande kontrollerade ämnen som har producerats enligt artikel 3.5 eller importerats enligt artikel 7 b i förordningen.

Produkter och utrustning innehållande HCFC som skall exporteras till länder där användningen av HCFC i sådana produkter fortfarande är tillåten i enlighet med artikel 5.5 i förordningen.

Återvunnet och regenererat halon som fram till den 31 december 2009 lagras för användningsområden av avgörande betydelse i anläggningar som den behöriga myndigheten har godkänt eller själv sköter, för att tillgodose de behov avseende användning som är av avgörande betydelse enligt bilaga VII, samt produkter och utrustning som innehåller haloner, för att tillgodose de behov avseende användning som är av avgörande betydelse enligt bilaga VII.

Kontrollerade ämnen för användning som råmaterial eller som agenser i tillverkningen.

Begagnade produkter och begagnad utrustning som innehåller styv cellplast för isolering eller integralcellplast som har tillverkats med klorfluorkarboner. Detta undantag gäller inte för

produkter och utrustning för kylning och luftkonditionering,

i annan utrustning eller andra produkter: produkter och utrustning för kylning och luftkonditionering som innehåller klorfluorkarboner eller vars funktion är beroende av tillförsel av klorfluorkarboner och som används som köldmedier,

cellplast och produkter för byggnadsisolering.

Enligt artikel 4.2 är det förbjudet att producera och importera metylbromid för annan användning än karantänsättning och före transport.

Enligt artikel 11.2 är det förbjudet

att exportera metylbromid till en stat som inte är part till protokollet,

Enligt artikel 11.3 är det förbjudet

att från och med den 1 januari 2004 exportera klorfluorkarboner till en stat som inte är part till protokollet, såvitt inte parten uppfyller de kriterier som anges i beslut XV/3 i Montrealprotokollet.

Enligt artikel 12 krävs det ett tillstånd för export av de ämnen som ingår i grupperna I till IX i bilaga I till detta meddelande (se även bilaga I till förordningen). Sådana exporttillstånd utfärdas av Europeiska kommissionen efter kontroll av att artikel 11 har följts (2).

I förordningen uttrycks kvantiteterna i ODP-viktade kilogram (ODP = ozonnedbrytande potential) (3).

Användare som önskar exportera kontrollerade ämnen i grupp I till IX i bilaga 1 till detta meddelande under perioden 1 januari 2006–31 december 2006 bör kontakta Europeiska kommissionen senast den 2 september 2005 på följande adress:

Ozone Layer Protection

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för miljö

Enhet ENV.C.4 – Industriutsläpp

BU9 6/137

B-1049 Bryssel

Fax: (32-2) 299 87 64

Email: env-ods@cec.eu.int

Sökande som innehar exporttillstånd för 2005 skall söka ett exporttillståndsnummer genom att fylla i och tillhandahålla det/de relevanta formulär (beroende på vilket eller vilka ämnen som skall exporteras) som återfinns på webbplatsen http://europa.eu.int/comm/environment/ods/index.htm

En kopia av ansökan bör också sändas till medlemsstatens behöriga myndighet (se bilaga II).

Under förutsättning att ansökan uppfyller de formella kraven kommer sökanden att tilldelas ett exporttillståndsnummer och underrättas om detta. Användare får exportera de kontrollerade ämnen som anges i bilaga I till detta meddelande under 2006 endast om de innehar ett exporttillståndsnummer utfärdat av Europeiska kommissionen. Europeiska kommissionen förbehåller sig rätten att neka utfärda ett exporttillståndsnummer om den finner att de upplysningar som lämnats är otillräckliga.


(1)  EGT L 244, 29.9.2000, s. 1, senast ändrad genom förordning (EG) nr 2077/2004, EUT L 359, 4.12.2004, s. 28.

(2)  Ändrad genom förordning (EG) nr 1804/2003, EUT, 16.10. 2003, s. 1.

(3)  För blandningar skall endast den ingående kvantiteten kontrollerade ämnen medräknas i kvantiteten. 1,1,1-trikloretan släpps alltid ut på marknaden i kombination med stabilisatorer. Exportörer bör vända sig till sina leverantörer för att få information om hur många procent stabilisatorer som skall dras av vid beräkningen av den viktade kvantiteten.


BILAGA I

Ämnen som omfattas av förordningen

Grupp

Ämnen

Ozonnedbrytande potential (1)

Grupp I

CFCl3

(CFC 11)

1,0

CF2Cl2

(CFC 12)

1,0

C2F3Cl3

(CFC 113)

0,8

C2F4Cl2

(CFC 114)

1,0

C2F5Cl

(CFC 115)

0,6

Grupp II

CF3Cl

(CFC 13)

1,0

C2FCl5

(CFC 111)

1,0

C2F2Cl4

(CFC 112)

1,0

C3FCl7

(CFC 211)

1,0

C3F2Cl6

(CFC 212)

1,0

C3F3Cl5

(CFC 213)

1,0

C3F4Cl4

(CFC 214)

1,0

C3F5Cl3

(CFC 215)

1,0

C3F6Cl2

(CFC 216)

1,0

C3F7Cl

(CFC 217)

1,0

Grupp III

CF2BrCl

(halon 1211)

3,0

CF3Br

(halon 1301)

10,0

C2F4Br2

(halon 2402)

6,0

Grupp IV

CCl4

(koltetraklorid)

1,1

Grupp V

C2H3Cl3  (2)

(1,1,1-trikloretan)

0,1

Grupp VI

CH3Br

(metylbromid)

0,6

Grupp VII

CHFBr2

 

1,00

CHF2Br

 

0,74

CH2FBr

 

0,73

C2HFBr4

 

0,8

C2HF2Br3

 

1,8

C2HF3Br2

 

1,6

C2HF4Br

 

1,2

C2H2FBr3

 

1,1

C2H2F2Br2

 

1,5

C2H2F3Br

 

1,6

C2H3FBr2

 

1,7

C2H3F2Br

 

1,1

C2H4FBr

 

0,1

C3HFBr6

 

1,5

C3HF2Br5

 

1,9

C3HF3Br4

 

1,8

C3HF4Br3

 

2,2

C3HF5Br2

 

2,0

C3HF6Br

 

3,3

C3H2FBr5

 

1,9

C3H2F2Br4

 

2,1

C3H2F3Br3

 

5,6

C3H2F4Br2

 

7,5

C3H2F5Br

 

1,4

C3H3FBr4

 

1,9

C3H3F2Br3

 

3,1

C3H3F3Br2

 

2,5

C3H3F4Br

 

4,4

C3H4FBr3

 

0,3

C3H4F2Br2

 

1,0

C3H4F3Br

 

0,8

C3H5FBr2

 

0,4

C3H5F2Br

 

0,8

C3H6FBr

 

0,7

Grupp VIII

CHFCl2

(HCFC 21) (3)

0,040

CHF2Cl

(HCFC 22) (3)

0,055

CH2FCl

(HCFC 31)

0,020

C2HFCl4

(HCFC 121)

0,040

C2HF2Cl3

(HCFC 122)

0,080

C2HF3Cl2

(HCFC 123) (3)

0,020

C2HF4Cl

(HCFC 124) (3)

0,022

C2H2FCl3

(HCFC 131)

0,050

C2H2F2Cl2

(HCFC 132)

0,050

C2H2F3Cl

(HCFC 133)

0,060

C2H3FCl2

(HCFC 141)

0,070

CH3CFCl2

(HCFC 141b) (3)

0,110

C2H3F2Cl

(HCFC 142)

0,070

CH3CF2Cl

(HCFC 142b) (3)

0,065

C2H4FCl

(HCFC 151)

0,005

C3HFCl6

(HCFC 221)

0,070

C3HF2Cl5

(HCFC 222)

0,090

C3HF3Cl4

(HCFC 223)

0,080

C3HF4Cl3

(HCFC 224)

0,090

C3HF5Cl2

(HCFC 225)

0,070

CF3CF2CHCl2

(HCFC 225ca) (3)

0,025

CF2ClCF2CHClF

(HCFC 225cb) (3)

0,033

C3HF6Cl

(HCFC 226)

0,100

C3H2FCl5

(HCFC 231)

0,090

C3H2F2Cl4

(HCFC 232)

0,100

C3H2F3Cl3

(HCFC 233)

0,230

C3H2F4Cl2

(HCFC 234)

0,280

C3H2F5Cl

(HCFC 235)

0,520

C3H3FCl4

(HCFC 241)

0,090

C3H3F2Cl3

(HCFC 242)

0,130

C3H3F3Cl2

(HCFC 243)

0,120

C3H3F4Cl

(HCFC 244)

0,140

C3H4FCl3

(HCFC 251)

0,010

C3H4F2Cl2

(HCFC 252)

0,040

C3H4F3Cl

(HCFC 253)

0,030

C3H5FCl2

(HCFC 261)

0,020

C3H5F2Cl

(HCFC 262)

0,020

C3H6FCl

(HCFC 271)

0,030

Grupp IX

CH2BrCl

Halon 1011/ bromklormetan

0,120


(1)  Dessa ozonnedbrytande potentialer är uppskattningar baserade på det aktuella kunskapsläget och kommer att granskas och revideras periodiskt med utgångspunkt i de beslut som fattas av parterna i Montrealprotokollet om ämnen som bryter ned ozonskiktet.

(2)  Denna formel avser inte 1,1,2-trikloretan.

(3)  Det kommersiellt mest bärkraftiga ämnen enligt vad som anges i protokollet.


BILAGA II

Belgique/Belgïë

Mr Alain Wilmart

Ministère Fédéral des Affaires Sociales de la Santé Publique et de l'Environnement

Place Victor Horta, 40 — Bte 10

B-1060 Bruxelles

Česká Republika

Mr Jakub Achrer

Ministry of the Environment of the Czech Republik

Air Pollution Prevention Department

Vršovická 65

CZ-100 10 Praha 10

Danmark

Mr Mikkel Aaman Sørensen

Miljøstyrelsen (EPA)

Strandgade 29

DK-1401 København K

Deutschland

Mr Rolf Engelhardt

Ministry for Environment

Dept. IG 11 5

P.O. Box 120629

DE-53048 Bonn

Eesti

Ms Valentina Laius

Ministry of the Environment of the Republic of Estonia

Environment Management and Technology Department

Narva mnt 7A

EE-15172 Tallin

Ελλάς

Mrs Elpida Politis

Ministry for the Environment, Physical Planning and Public Works

International Activities and EEC Department

17 Ameliedos Street

EL-115 23 Athens

Espaňa

Mr Alberto Moral Gonzalez

Ministerio de Medio Ambiente

Subdirección General de Calidad Ambiental

Pza San Juan de la Cruz s/n

ES-28071 Madrid

France

Mr Matthieu LASSUS

Ministère de l'Environnement

DRPR/BSPC

20, avenue de Ségur

F-75302 Paris 07 SP

Ireland

Mr Patrick O'Sullivan

Inspector (Environment)

Dept of Environment Heritage and Local Government

Custom House

Dublin 1

Ireland

Italia

Mr Alessandro Giuliano Peru

Dept of Environment and Territory

DG per la ricerca Ambientale e lo Sviluppo

Via Cristoforo Colombo 44

IT-00147 Roma

Κύπρος

Dr. Charalambos Hajipakkos

Environment Service

Ministry of Agriculture, Natural Resources and Environment

CY-Nicosia

Latvija

Mr Armands Plate

Ministry of Environment

Environmental Protection Department

Peldu lela 25

LV-1494 — Riga

Lietuva

Ms Marija Teriosina

Ministry of Environment

Chemicals Management Division

Jaksto str. 4/9

LT-2600 Vilnius

Luxembourg

Mr Pierre Dornseiffer

Administration de l'Environnement

Division Air/Brut

16, rue Eugène Ruppert

L-2453 Luxembourg

Magyarország

Mr Robert Toth

PO Box 351

Ministry of Environment and Water

Department for Air Pollution and Noise Control

HU-1394 Budapest

Malta

Ms Charmaine Vassallo

Malta Environment and Planning Authority

Environment Protection Directorate

Pollution Control, Wastes and Minerals

C/o Quality Control Laboratory

Industrial Estate Kordin

MT-PAOLA

Nederland

Mr M. Hildebrand

Ministry of Environment

Rijnstraat 8

2500 GX Den Haag

Nederland

Österreich

Mr Paul Krajnik

Ministry of the Agriculture, Forestry, Environment and Water Management

Chemicals Department

Stubenbastei 5

AT-1010 Wien

Polska

Pan Janusz Kozakiewicz

Instytut Chemii Przemysłowej

Biuro Ochrony Warstwy Ozonowej

ul. Rydygiera 8

PL-01-793 Warszawa

Portugal

Dra. Cristina Vaz Nunes

Ministério do Ambiente

Rua da Murgueira 9/9A -Zambujal Ap. 7585

PT-2611-865 Amadora

Slovenija

Ms Irena Malešič

Ministry of the Environment and Spacial Planning

Environmental Agency of the Republic of Slovenia

Vojkova 1b

SL-1000 Ljubljana

Slovensko

Mr Lubomir Ziak

Ministry of the Environment

Air Protection Department

Nam. L. Stura 1

SK-812 35 Bratislava

Suomi/Finland

Mrs Eliisa Irpola

Finnish Environment Institute

Chemicals Division

Mechelininkatu 34a

FIN-00260 Helsinki

Sverige

Ms Maria Ujfalusi

Swedish Environmental Protection Agency

Naturvårdsverket

Blekholmsterassen 36

SE-106 48 Stockolm

United Kingdom

Mr Stephen Reeves

Global Atmosphere Division

UK Dept of Environment, Food and Rural Affairs

3rd floor — zone 3/A3

Ashdown House

123 Victoria Street

London SW1E 6DE

United Kingdom


8.7.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 168/33


MEddelande till företag i Europeiska Unionen som vill importera kontrollerade ämnen som bryter ned ozonskiktet under 2006, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2037/2000 om ämnen som bryter ned ozonskiktet (1)

(2005/C 168/07)

I.

Detta meddelande riktar sig till företag som har för avsikt att importera följande ämnen till Europeiska gemenskapen från källor utanför Europeiska gemenskapen under perioden 1 januari 2006–31 december2006:

Grupp I:

klorfluorkarboner (CFC) 11, 12, 113, 114 eller 115

Grupp II:

andra fullständigt halogenerade klorfluorkarboner

Grupp III:

halon 1211, 1301 eller 2402

Grupp IV:

koltetraklorid

Grupp V:

1,1,1-trikloretan

Grupp VI:

metylbromid

Grupp VII:

bromfluorkolväten

Grupp VIII:

klorfluorkolväten

Grupp IX:

bromklormetan

II.

Enligt artikel 7 i förordning (EG) nr 2037/2000 skall kvantitativa begränsningar fastställas och kvoter tilldelas producenter och importörer i enlighet med det förfarande som avses i artikel 18.2 för import av de ämnen som ingår i grupperna I till IX i bilaga I till detta meddelande mellan den 1 januari 2006 och den 31 december 2006 (2).

Kvoter skall tilldelas för följande:

a)

Metylbromid: användning för karantänsättning och före transport i enlighet med den definition som lämnats av parterna till Montrealprotokollet, för användningsområden av avgörande betydelse i enlighet med besluten IX/6, Ex.I/3, Ex.I/4 och andra relevanta kriterier som parterna till Montrealprotokollet enats om och i enlighet med artikel 3.2 ii i förordningen, och för både användning för karantänsättning och användningsområden av avgörande betydelse som godkänts av kommissionen i enlighet med artikel 18 i förordningen.

b)

Klorfluorkolväten

c)

Viktiga användningsområden: i enlighet med kriterierna i beslut IV/25 av parterna till Montrealprotokollet och i artikel 3.1 i förordningen och som godkänts av kommissionen i enlighet med artikel 18 i förordningen. Ett separat meddelande om viktiga användningsområden har getts ut.

d)

Användning som råmaterial: kontrollerade ämnen som omvandlas i en process där deras ursprungliga sammansättning ändras fullständigt.

e)

Processämnen: kontrollerade ämnen använda som kemiska processämnen i befintliga anläggningar med obetydliga utsläpp.

f)

Destruktion: kontrollerade ämnen som skall brytas ned med hjälp av teknik som har godkänts av parterna till Montrealprotokollet och som leder till slutgiltig omvandling eller nedbrytning av hela ämnet eller av betydande delar därav.

Gränsen för de kvantiteter som producenter och importörer får släppa ut på marknaden eller använda själva inom Europeiska gemenskapen under 2006 beräknas

enligt artikel 4.2 iii) i förordningen när det gäller användning av metylbromid för karantänsättning och före transport under 1996–1998 (genomsnitt),

enligt artikel 4.4, där det är tillåtet att saluföra och använda metylbromid för att tillgodose godkända ansökningar om användningsområden av avgörande betydelse från de användare som avses i artikel 3.2,

enligt artikel 4.3 i) e i förordningen när det gäller klorfluorkolväten.

III.

Företag som importerar klorfluorkolväten kan vara

importörer som under 1999 importerade och som önskar släppa ut klorfluorkolväten på Europeiska gemenskapens marknad och som inte producerar klorfluorkolväten,

producenter inom Europeiska gemenskapen som själva under 1999 importerade ytterligare kvantiteter klorfluorkolväten för utsläppande på Europeiska gemenskapens marknad.

IV.

De kvantiteter som importeras mellan den 1 januari 2006 och den 31 december 2006 omfattas av importlicenser. I enlighet med artikel 6 i förordningen får företag endast importera de kontrollerade ämnena om de erhållit en importlicens utfärdad av kommissionen.

V.

Enligt artikel 22 i förordningen är import av nya ämnen i bilaga II till förordningen förbjuden, utom för användning som råmaterial.

VI.

I förordningen uttrycks kvantiteterna med hjälp av ämnenas ozonnedbrytande potential (ODP) (3).

VII.

Företag som inte tilldelats någon importkvot för 2005 och som önskar ansöka om en kvot för perioden 1 januari 2006–31 december 2006 skall kontakta kommissionen senast den 2 september 2005 på följande adress:

Ozone layer protection

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för miljö

Enhet ENV.C.4 – Industriutsläpp

BU9 6/137

BE-1049 Bryssel

Fax (32-2) 299 87 64

E-post: env-ods@cec.eu.int

VIII.

Företag som tilldelats en kvot för 2005 skall anmäla detta genom att fylla i och tillhandahålla det/de relevanta formulär som återfinns på följande adress på webbplatsen Europa: http://europa.eu.int/comm/environment/ozone/ods.htm. Endast ansökningar som har kommit in senast den 2 september 2005 kommer att behandlas av kommissionen.

En kopia av ansökan bör dessutom sändas till medlemsstatens behöriga myndighet (se bilaga II).

IX.

Inkomna ansökningar kommer att granskas av Europeiska kommissionen, och importkvoter kommer att fastställas för varje importör och producent i samråd med förvaltningskommittén i enlighet med de förfaranden som anges i artikel 18 i förordningen. De tilldelade kvoterna kommer att meddelas på ODS-webbplatsen http://europa.eu.int/comm/environment/ozone/ods.htm och alla sökande kommer att informeras om beslutet per post.

X.

För att få importera kontrollerade ämnen under 2006 måste de företag som tilldelats en kvot ansöka om importlicens hos kommissionen via ODS-webbplatsen med hjälp av ansökningsformuläret för importlicenser. Om kommissionen anser att ansökan överensstämmer med den beviljade kvoten och uppfyller kraven i förordning (EG) nr 2037/2000, utfärdas en importlicens. Kommissionen förbehåller sig rätten att neka en importlicens, om det ämne som skall importeras inte överensstämmer med beskrivningarna, inte får användas för de ändamål för vilka licens begärts eller inte får importeras enligt förordningen.

XI.

Producenter som importerar återvunna eller regenererade ämnen måste i varje licensansökan deklarera ämnets ursprung och bestämmelse, samt vilken behandling som kommer att företas. I vissa fall kan ett analysintyg erfordras. Eftersom importörer är skyldiga att ha destruktionsanläggningar, måste destruktionsanläggningens ägare ansöka om licens för import av ODP-ämnen för destruktion.


(1)  EGT L 244, 29.9.2000, s. 1, senast ändrad genom förordning (EG) nr 2077/2004, EUT L 359, 4.12.2004, s. 28.

(2)  Kontrollerade ämnen eller blandningar innehållande sådana ämnen, vilka importeras i andra tillverkade produkter än behållare som används för transport eller förvaring av ämnet, undantas från bestämmelserna i detta meddelande.

(3)  För blandningar skall endast den ingående kvantiteten kontrollerade ämnen medräknas i ODP-kvantiteten. 1,1,1-trikloretan släpps alltid ut på marknaden i kombination med stabilisatorer. Importörer bör vända sig till sina leverantörer för att få information om hur många procent stabilisatorer som skall dras av vid beräkningen av den viktade ODP-kvantiteten.


BILAGA I

Ämnen som omfattas av förordningen

Grupp

Ämnen

Ozonnedbrytande potential (1)

Grupp I

CFCl3

(CFC 11)

1,0

CF2Cl2

(CFC 12)

1,0

C2F3Cl3

(CFC 113)

0,8

C2F4Cl2

(CFC 114)

1,0

C2F5Cl

(CFC 115)

0,6

Grupp II

CF3Cl

(CFC 13)

1,0

C2FCl5

(CFC 111)

1,0

C2F2Cl4

(CFC 112)

1,0

C3FCl7

(CFC 211)

1,0

C3F2Cl6

(CFC 212)

1,0

C3F3Cl5

(CFC 213)

1,0

C3F4Cl4

(CFC 214)

1,0

C3F5Cl3

(CFC 215)

1,0

C3F6Cl2

(CFC 216)

1,0

C3F7Cl

(CFC 217)

1,0

Grupp III

CF2BrCl

(halon 1211)

3,0

CF3Br

(halon 1301)

10,0

C2F4Br2

(halon 2402)

6,0

Grupp IV

CCl4

(koltetraklorid)

1,1

Grupp V

C2H3Cl3  (2)

(1,1,1-trikloretan)

0,1

Grupp VI

CH3Br

(metylbromid)

0,6

Grupp VII

CHFBr2

 

1,00

CHF2Br

 

0,74

CH2FBr

 

0,73

C2HFBr4

 

0,8

C2HF2Br3

 

1,8

C2HF3Br2

 

1,6

C2HF4Br

 

1,2

C2H2FBr3

 

1,1

C2H2F2Br2

 

1,5

C2H2F3Br

 

1,6

C2H3FBr2

 

1,7

C2H3F2Br

 

1,1

C2H4FBr

 

0,1

C3HFBr6

 

1,5

C3HF2Br5

 

1,9

C3HF3Br4

 

1,8

C3HF4Br3

 

2,2

C3HF5Br2

 

2,0

C3HF6Br

 

3,3

C3H2FBr5

 

1,9

C3H2F2Br4

 

2,1

C3H2F3Br3

 

5,6

C3H2F4Br2

 

7,5

C3H2F5Br

 

1,4

C3H3FBr4

 

1,9

C3H3F2Br3

 

3,1

C3H3F3Br2

 

2,5

C3H3F4Br

 

4,4

C3H4FBr3

 

0,3

C3H4F2Br2

 

1,0

C3H4F3Br

 

0,8

C3H5FBr2

 

0,4

C3H5F2Br

 

0,8

C3H6FBr

 

0,7

Grupp VIII

CHFCl2

(HCFC 21) (3)

0,040

CHF2Cl

(HCFC 22) (3)

0,055

CH2FCl

(HCFC 31)

0,020

C2HFCl4

(HCFC 121)

0,040

C2HF2Cl3

(HCFC 122)

0,080

C2HF3Cl2

(HCFC 123) (3)

0,020

C2HF4Cl

(HCFC 124) (3)

0,022

C2H2FCl3

(HCFC 131)

0,050

C2H2F2Cl2

(HCFC 132)

0,050

C2H2F3Cl

(HCFC 133)

0,060

C2H3FCl2

(HCFC 141)

0,070

CH3CFCl2

(HCFC 141b) (3)

0,110

C2H3F2Cl

(HCFC 142)

0,070

CH3CF2Cl

(HCFC 142b) (3)

0,065

C2H4FCl

(HCFC 151)

0,005

C3HFCl6

(HCFC 221)

0,070

C3HF2Cl5

(HCFC 222)

0,090

C3HF3Cl4

(HCFC 223)

0,080

C3HF4Cl3

(HCFC 224)

0,090

C3HF5Cl2

(HCFC 225)

0,070

CF3CF2CHCl2

(HCFC 225ca) (3)

0,025

CF2ClCF2CHClF

(HCFC 225cb) (3)

0,033

C3HF6Cl

(HCFC 226)

0,100

C3H2FCl5

(HCFC 231)

0,090

C3H2F2Cl4

(HCFC 232)

0,100

C3H2F3Cl3

(HCFC 233)

0,230

C3H2F4Cl2

(HCFC 234)

0,280

C3H2F5Cl

(HCFC 235)

0,520

C3H3FCl4

(HCFC 241)

0,090

C3H3F2Cl3

(HCFC 242)

0,130

C3H3F3Cl2

(HCFC 243)

0,120

C3H3F4Cl

(HCFC 244)

0,140

C3H4FCl3

(HCFC 251)

0,010

C3H4F2Cl2

(HCFC 252)

0,040

C3H4F3Cl

(HCFC 253)

0,030

C3H5FCl2

(HCFC 261)

0,020

C3H5F2Cl

(HCFC 262)

0,020

C3H6FCl

(HCFC 271)

0,030

Grupp IX

CH2BrCl

Halon 1011/bromklormetan

0,120

NYA ÄMNEN


(1)  Dessa ozonnedbrytande potentialer är uppskattningar baserade på det aktuella kunskapsläget och kommer att granskas och revideras regelbundet med utgångspunkt i de beslut som fattas av parterna till Montrealprotokollet om ämnen som bryter ned ozonskiktet.

(2)  Denna formel avser inte 1,1,2-trikloretan.

(3)  Det kommersiellt mest bärkraftiga ämnet enligt vad som anges i protokollet.


BILAGA II

BELGIQUE/BELGÏE

Mr Alain Wilmart

Ministère Fédéral des Affaires Sociales de la Santé Publique et de l'Environnement

Place Victor Horta, 40 — Bte 10

B-1060 Bruxelles

ČESKÁ REPUBLIKA

Mr Jakub Achrer

Ministry of the Environment of the Czech Republik

Air Pollution Prevention Department

Vršovická 65

CZ-100 10 Praha 10

DANMARK

Mr Mikkel Aaman Sørensen

Miljøstyrelsen (EPA)

Strandgade 29

DK-1401 København K

DEUTSCHLAND

Mr Rolf Engelhardt

Ministry for Environment

Dept. IG 11 5

P.O. Box 120629

DE-53048 Bonn

EESTI

Ms Valentina Laius

Ministry of the Environment of the Republic of Estonia

Environment Management and Technology Department

Narva mnt 7A

EE-15172 Tallin

ΕΛΛΑΣ

Mrs Elpida Politis

Ministry for the Environment, Physical Planning and Public Works

International Activities and EEC Department

17 Ameliedos Street

EL-115 23 Athens

ESPAŇA

Mr Alberto Moral Gonzalez

Ministerio de Medio Ambiente

Subdirección General de Calidad Ambiental

Pza San Juan de la Cruz s/n

ES-28071 Madrid

FRANCE

Mr Matthieu LASSUS

Ministère de l'Environnement

DRPR/BSPC

20, avenue de Ségur

F-75302 Paris 07 SP

IRELAND

Mr Patrick O'Sullivan

Inspector (Environment)

Dept of Environment Heritage and Local Government

Custom House

Dublin 1

Ireland

ITALIA

Mr Alessandro Giuliano Peru

Dept of Environment and Territory

DG per la ricerca Ambientale e lo Sviluppo

Via Cristoforo Colombo 44

IT-00147 Roma

ΚΥΠΡΟΣ

Dr. Charalambos Hajipakkos

Environment Service

Ministry of Agriculture, Natural Resources and Environment

CY-Nicosia

LATVIJA

Mr Armands Plate

Ministry of Environment

Environmental Protection Department

Peldu lela 25

LV-1494 — Riga

LIETUVA

Ms Marija Teriosina

Ministry of Environment

Chemicals Management Division

Jaksto str. 4/9

LT-2600 Vilnius

LUXEMBOURG

Mr Pierre Dornseiffer

Administration de l'Environnement

Division Air/Brut

16, rue Eugène Ruppert

L-2453 Luxembourg

MAGYARORSZÁG

Mr Robert Toth

PO Box 351

Ministry of Environment and Water

Department for Air Pollution and Noise Control

HU-1394 Budapest

MALTA

Ms Charmaine Vassallo

Malta Environment and Planning Authority

Environment Protection Directorate

Pollution Control, Wastes and Minerals

C/o Quality Control Laboratory

Industrial Estate Kordin

MT-PAOLA

NEDERLAND

Mr M. Hildebrand

Ministry of Environment

Rijnstraat 8

2500 GX Den Haag

Nederland

ÖSTERREICH

Mr Paul Krajnik

Ministry of the Agriculture, Forestry, Environment and Water Management

Chemicals Department

Stubenbastei 5

AT-1010 Wien

POLSKA

Pan Janusz Kozakiewicz

Instytut Chemii Przemysłowej

Biuro Ochrony Warstwy Ozonowej

ul. Rydygiera 8

PL-01-793 Warszawa

PORTUGAL

Dra. Cristina Vaz Nunes

Ministério do Ambiente

Rua da Murgueira 9/9A –Zambujal Ap. 7585

PT-2611-865 Amadora

SLOVENIJA

Ms Irena Malešič

Ministry of the Environment and Spacial Planning

Environmental Agency of the Republic of Slovenia

Vojkova 1b

SL-1000 Ljubljana

SLOVENSKO

Mr Lubomir Ziak

Ministry of the Environment

Air Protection Department

Nam. L. Stura 1

SK-812 35 Bratislava

SUOMI/FINLAND

Mrs Eliisa Irpola

Finnish Environment Institute

Chemicals Division

Mechelininkatu 34a

FIN-00260 Helsinki

SVERIGE

Ms Maria Ujfalusi

Swedish Environmental Protection Agency

Naturvårdsverket

Blekholmsterassen 36

SE-106 48 Stockolm

UNITED KINGDOM

Mr Stephen Reeves

Global Atmosphere Division

UK Dept of Environment, Food and Rural Affairs

3rd floor — zone 3/A3

Ashdown House

123 Victoria Street

London SW1E 6DE

United Kingdom


8.7.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 168/40


Meddelande från den franska regeringen om Europaparlamentets och rådets direktiv 94/22/EG av den 30 maj 1994 om villkoren för beviljande och utnyttjande av tillstånd för prospektering efter samt undersökning och utvinning av kolväten (1)

(Tillkännagivande av en ansökan om exklusivt tillstånd att inleda prospektering efter flytande kolväten och kolväten i gasform [”Moret-sur-Loing-tillstånd”])

(2005/C 168/08)

(Text av betydelse för EES)

Den 17.1.2005 lämnade företaget Géopétrol SA – med huvudkontor på adress 9, rue Nicolas Copernic, BP 20, FR-931 51 LE BLANC–MESNIL (Seine Saint Denis), Cedex, Frankrike – in en ansökan om ett fyraårigt exklusivt tillstånd för prospektering efter flytande kolväten och kolväten i gasform (”Moret-sur-Loing-tillstånd”). Ansökan gäller en yta på cirka 200 kvadratkilometer i det franska departementet Seine-et-Marne.

Tillståndet avser ett område som begränsas av meridianer och parallellcirklar mellan de hörnpunkter som bestäms av nedanstående geografiska koordinater. Som nollmeridian räknas Parismeridianen (som ligger 2o 20′ 14″ öster om Greenwich-meridianen).

Hörnpunkt

Longitud

Latitud

1

0,30 gon Ö

53,80 gon N

2

0,60 gon Ö

53,80 gon N

3

0,60 gon Ö

53,70 gon N

4

0,30 gon Ö

53,70 gon N

Intresserade företag kan lämna in en konkurrerande ansökan inom 90 dagar räknat från offentliggörandet av detta tillkännagivande. Ansökan skall göras i enlighet med det förfarande som anges i tillkännagivandet om ansökningsförfarande för gruvdriftslicenser för kolväten i Frankrike. Nämnda tillkännagivande är offentliggjort i Europeiska gemenskapens officiella tidning C 374 av den 30 december 1994, s. 11. Det har fastställts genom dekret 95-427 av den 19 april 1995 om brytningsrättigheter (”Journal officiel de la République française” av den 22 april 1995).

Ytterligare information kan erhållas från följande adress: Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie (direction générale de l'énergie et des matières premières, direction des ressources énergétiques et minérales, bureau de la législation minière), 61, boulevard Vincent Auriol, Teledoc 133, FR-757 03 PARIS, Cedex 13, Frankrike. Tfn (33-1) 44 97 23 02, fax (33-1) 44 97 05 70.


(1)  EGT L 164, 30.6.1994, s. 3.


8.7.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 168/41


STATLIGT STÖD – FÖRENADE KUNGARIKET

Statligt stöd nr C 16/2005 (f.d. N 232/2004)

Planerad försäljning av Tote till the Racing Trust

Uppmaning enligt artikel 88.2 i EG-fördraget att inkomma med synpunkter

(2005/C 168/09)

(Text av betydelse för EES)

Genom den skrivelse daterad den 1 juni 2005 som återges på det giltiga språket på de sidor som följer på denna sammanfattning, underrättade kommissionen Förenade kungariket om sitt beslut att inleda det förfarande som anges i artikel 88.2 i EG-fördraget avseende ovannämnda åtgärd.

Berörda parter kan inom en månad från dagen för offentliggörandet av denna sammanfattning och den därpå följande skrivelsen inkomma med sina synpunkter. Synpunkterna skall sändas till följande adress:

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för konkurrens

Registreringsenheten för statligt stöd

BE-1049 Bryssel

Fax: (32-2) 296 12 42

Synpunkterna kommer att meddelas Förenade kungariket. Den tredje part som inkommer med synpunkter kan skriftligen begära konfidentiell behandling av sin identitet, med angivande av skälen för begäran.

SAMMANFATTNING

Förfarande

Genom en skrivelse av den 27 maj 2004 anmälde den brittiska regeringen, i enlighet med artikel 88.3 i EG-fördraget, den planerade försäljningen av Horserace Totalisator Board (”Tote”) till ett konsortium av brittiska hästkapplöpningsintressen (”Racing”). Anmälan har kompletterats vid ett flertal tillfällen, senast genom en skrivelse av den 15 mars 2005.

Beskrivning av åtgärden

Tote har anförtrotts uppgiften att anordna totalisatorvadhållning, närmare bestämt s.k. pool betting (som är underkastade ett lagfäst monopol), men sysslar även med vadhållning med fasta odds (i konkurrens med andra bookmaker). I samband med ett förslag om att öppna marknaden för ovannämnda totalisatorvadhållning för konkurrens avser den brittiska regeringen att avskaffa det befintliga lagfästa monopolet och att privatisera Tote. Mot bakgrund av den ovanliga situationen att Tote inte har någon ägare föregås försäljning av en överföring av Totes tillgångar till en ny entitet som ägs av regeringen som därefter ämnar sälja Tote i en sluten försäljningstransaktion till Racing. Det nya Tote skulle under en sjuårig övergångsperiod tilldelas ensamrätt för ovannämnda totalisatorvadhållning. Vid förvärvet av det nya Tote skulle Racing inte erlägga ett pris som avspeglar Totes marknadsvärde utan endast 50 % av Totes s.k. skäliga värde. Detta skäliga värde skulle fastställas av en oberoende expert kort före försäljningen.

Bedömning

På grundval av den information som inlämnats av den brittiska regeringen hyser kommissionen tvivel om huruvida den planerade försäljningen är förenlig med EG-fördraget.

I linje med kommissionens etablerade praxis kan försäljningar av offentliga företag endast anses vara fria från inslag av stöd antingen om de föregås av ett öppet, transparent och villkorslöst förfarande eller om försäljningspriset motsvarar eller överstiger företagets marknadsvärde i enlighet med vad som fastslagits av en oberoende expert. I föreliggande fall kunde inslag av stöd inte uteslutas mot bakgrund av att Racing skall förvärva Tote till 50 % av det ”skäliga värdet” i stället för att betala hela ”marknadsvärdet”.

Den brittiska regeringen har vidhållit att stödet är fördragsförenligt med stöd i artikel 87.3 c i EG-fördraget. Kommissionen betvivlar att stödet är nödvändigt och proportionerligt. När det gäller stöd till förmån för hästtävlingssektorn föranleds kommissionens betänkligheter av att den brittiska regeringen varken har visat vilka verksamheter som behövde statligt stöd eller att det stöd som kanaliserades till sektorn begränsats till det absolut nödvändigaste. Vidare skulle stödet också kunna gagna Totes vadhållningsverksamheter och sålunda snedvrida vadhållningsmarknaden. Även i detta avseende hyser kommissionen tvivel om försäljningens fördragsförenlighet eftersom den brittiska regeringen inte har visat att stödet är nödvändigt för att bevara en lämplig nivå av ovannämnda totalisatorvadhållning. Den brittiska regeringen vidhöll även att stödet är fördragsförenligt med stöd i artikel 87.3 d i EG-fördraget. Kommissionen betvivlar dock att det stöd som kommer från den planerade försäljningen skulle kunna betraktas som en kulturfrämjande åtgärd. Stödet är inte huvudsakligen riktat till en kulturprodukt eller ett kulturellt projekt.

Kommissionen betvivlar därför i detta skede av förfarandet att den planerade försäljningen är förenlig med EG-fördraget. Kommissionen har följaktligen beslutat att inleda det formella granskningsförfarande som anges i artikel 88.2 i EG-fördraget.

Åtgärden får, i kraft av artikel 88.3 i EG-fördraget, inte genomföras innan kommissionen har fattat ett slutgiltigt beslut. I enlighet med artikel 14 i rådets förordning (EG) nr 659/1999 kan allt olagligt stöd återkrävas från mottagaren.

SJÄLVA SKRIVELSEN

”The Commission wishes to inform the United Kingdom that, having examined the information supplied by your authorities on the measures referred to above, it has decided to initiate the procedure laid down in Article 88(2) of the EC Treaty.

I.   PROCEDURE

(1)

By letter registered on 27 May 2004, the UK authorities notified the envisaged sale of the Horserace Totalisator Board (the ’Tote’) to a consortium of British racing interests (’Racing’), pursuant to Article 88(3) of the EC Treaty. The Commission requested additional information on the notified transaction by letter of 29 June 2004. Following an extension of the deadline, the UK Government submitted additional information by letter registered on 9 September 2004.

(2)

After a meeting between the UK authorities and the Commission took place on 23 September 2004, the UK authorities announced, by letter of 24 September, that they would submit additional information. This information was finally submitted by letter registered on 15 March 2005. By letter dated 13 April 2005, the UK Government agreed to extend the deadline for adopting a decision on the notified transaction.

II.   DESCRIPTION OF THE MEASURE

(3)

The UK Government is currently in the process of modernising the British gambling industry. To this end, the UK government has brought forward the Horserace Betting and Olympic Lottery Act, which gained Royal Assent on 28 October 2004. One of the objectives of the overall reform is to open up the pool betting sector to competition. In this context, the UK Government is seeking to transfer ownership of the Tote (a public law betting operator) to the private sector and to abolish the Tote's current monopoly for pool betting on horseracing. The Tote would cease to exist and all assets and liabilities would be vested into a new company limited by shares wholly owned by the UK authorities. In order to ensure a smooth transition to full competition, the current statutory monopoly will be replaced with a 7-year exclusive licence for this successor company (1).

(4)

The UK authorities envisage selling the successor company in a closed sale transaction to the Racing Consortium (’Racing’), which represents the various constituent parts (mainly trade associations) of the horseracing sector. Among the various sales options, the Government rejected the sale by competitive auction, which — while likely to maximise proceeds — would probably lead to a break-up of the Tote's business and might have resulted in a reduction in the Tote's contributions to Racing over time.

(5)

In order to ensure that Racing will pay a fair price, the UK authorities have instructed an independent consultancy to carry out a valuation of the Tote, including the exclusive licence, on the basis of a well established, commonly-used methodology (2). According to the UK authorities, the evaluation as well as the sales transaction itself needed to take into account the various objectives pursued by the Government, namely that the Tote was to be sold as a single entity, that the sale should not impede Tote's commercial development, that the sale should not reduce horsebetting opportunities, that the financial interests of both the taxpayers and Racing were safeguarded and that the sale should reduce uncertainty over Tote's future.

(6)

The thus determined ’fair value of the Tote to Racing’ was estimated by PriceWaterhouseCoopers (in May 2004) as being between […] (3) and […] (or including an increase due to possible synergies: […]). The UK authorities recognised that the market value of the Tote which could be achieved in an open tender would probably be 10-30 % higher (i.e. in the range between […] and […] million, based on a calculation in May 2004). However, there are indications that the market is willing to pay substantially more (i.e. around GBP 500 million).

(7)

For reasons explained in more detail below (cf. para. 21 and 22), the Government plans to sell the Tote to Racing at 50 % of the ’fair value’ as established by the independent expert in the course of a final valuation nearer the time of the sale. In this context, the UK Government also explained that Racing would not and could not pay the full market value.

III.   BACKGROUND INFORMATION

A.   Parties involved in the envisaged transaction

1.   The Tote

(8)

The Tote (Horserace Totalisator Board) was established in 1928 as a statutory corporation with no equity shares (i.e. no owner). Since its inception, the Tote enjoys a legal monopoly for pool betting on horseracing. The purpose of this was to provide punters with an alternative to fixed odds betting and to secure a stable source of income for the British horseracing industry. According to the UK, the Tote was, ever since its establishment, effectively run in the interests of the racing sector. The profits generated by the Tote would not be paid to the Government as dividends but would either remain within the corporation or be distributed on a voluntary basis to the horseracing sector (for instance, in the form of direct payments to racecourses and through a commercial sponsorship programme). Furthermore, the Tote pays, as all other bookmakers, the so-called Horseracing Betting Levy, plus additional contributions as agreed with the Horseracing Levy Board (4).

(9)

In 1961, betting away from racecourses became legalised and licensed betting shops opened throughout the UK. From 1972, the Tote was also allowed to offer fixed-odds bets on horseracing and other sporting events.

(10)

Following a recent re-branding, the Tote is operating two divisions: ’Totesport’ and ’Totepool’. Totesport represents the Tote's retail, phone and internet businesses. As part of its retail business, the Tote owns 78 betting shops at 47 racecourses and over 450 licensed betting shops in the UK. Totepool comprises the Tote's pool betting business and the retailing of pool betting products on British racecourses (5).

(11)

The Tote generated a turnover (all figures for the year to 31 March 2004) of GBP 1,471 million, a profit before taxation of GBP 11,7 and contributions to Racing of GBP 11,5 million. Pool betting on horseracing, for which the Tote still holds a legal monopoly, accounted in that same period for a turnover of GBP 269 million, approximately 18 % of the total turnover (6).

2.   The Racing consortium

(12)

The UK authorities envisage selling the Tote to the Racing consortium (or Racing Trust) which comprises representatives of the racing sector. The Racing consortium includes the Racecourse Association (an association of owners and organisers of racecourses that markets the supply of TV pictures and rights), the Racehorse Owners Association (a private company having as its principal activity the promotion and protection of interests of racehorse owners), the Jockey Club (responsible for the governance and regulation of horseracing), the Industry Committee for horseracing (an umbrella organisation comprising representatives from trade bodies for jockeys, trainers, stable lads, bloodstock agents and others) and the British Horseracing Board (BHB). The BHB's main responsibilities include: strategic planning of, and formulating policy for, British horseracing; encouraging the breeding of bloodstock; central marketing and promotion of British racing; controlling the fixture list and race planning. Some of the members of the Racing consortium are represented on the Board of the Tote.

B.   Markets concerned by the envisaged transaction

1.   Betting market

(13)

Horserace betting is available in most Member States and generally operated by state sponsored or state run exclusive pool betting operators similar to the Tote. In many countries, these systems exist to provide financial support to the horseracing sectors of the respective Member States.

(14)

Horserace betting in the UK can take two distinct forms: pool betting and bookmaking (fixed odds betting). In pool betting, all the stakes on a race are pooled and a deduction is made to cover costs and to allow for a reasonable profit for the betting organiser with nobody knowing the precise return for a given ticket until after the race. The remainder of the pool is then equally divided among the winning tickets. Hence, pool customers bet against each other whereas in fixed-odds betting, customers bet against the bookmaker on the basis of fixed odds set by the betting operator. Whereas pool betting in the UK is at present subject to a statutory monopoly, fixed odds betting is an activity in a fully competitive environment.

(15)

Bookmakers operate at horse racecourses, through licensed betting offices, over the telephone and through the Internet. Five companies account for around two thirds of betting turnover — Ladbrokes (26 % of off-course turnover), William Hill (22 %), Coral (12 %), Stanley Racing (6 %) and the Tote (2 %). A number of companies, known as betting exchanges, also offer services over the Internet where consumers can accept and offer bets on horseracing. The largest of these companies is ’Betfair’ (7).

2.   The racing sector

(16)

The racing sector comprises various commercial activities and markets like the organisation of racecourses, an important spectator sport in the UK with more than five million people attending races every year. There are 59 horse racecourses in Great Britain where the British Horseracing Board runs races. Half of these race courses are managed by three large groups: Northern Racing Ltd, Arena Leisure Plc and The Jockey Club (through their subsidiary, the Racecourse Holdings Trust). The remaining courses are owned independently (8).

(17)

Another important activity of the racing sector is horsebreeding. There are several thousands thoroughbred breeders in the UK, though only a fraction of these, about 350, are engaged full time. The principal firms involved in the sale of horses at auction are Tattersalls and Doncaster Bloodstock Sales, which together accounted for over 95 % of the market in 1999 (9).

(18)

Further commercial activities in the racing sector consist of the supply of TV pictures/TV rights, horseracing being an important televised sport in the UK. The racing sector also supplies pre-race data which include data for each race, names of riders and horses running in specific races. Bookmakers need this data to take bets on races and broadcasters use it to prepare their horseracing programmes. All players which are part of the Racing consortium are important constituents of the racing sector.

(19)

The Racing sector receives financial support through the Horserace Betting Levy Board (’Levy Board’). The Levy Board has the responsibility of collecting the betting levy from bookmakers and Tote and to apply the funds to the improvement of horseracing, improvement of breeds of horses as well as the advancement of veterinary science or veterinary education. In the context of the current reform plans, the levy system would be abolished and replaced by income from commercial sources (10). In addition, the racing sector benefited from voluntary contributions made by the Tote, in particular in the form of sponsorships.

IV.   OBSERVATIONS MADE BY THE UK GOVERNMENT AS WELL AS THIRD PARTIES

A.   Arguments brought forward by the UK Government maintaining that the envisaged sales transaction should be deemed compatible with the EC Treaty

1.   The envisaged sales transaction does not involve State aid to Racing

(20)

The UK authorities are of the opinion that the envisaged sales transaction does not involve State aid, and, as a subsidiary line of argument, even if there was aid, the aid should be deemed compatible.

(21)

In the notification of May 2004, the UK authorities argued that the closed sale to Racing for a monetary consideration representing 50 % of the Tote's ’fair value to Racing’ reflected the government's recognition of the racing industry's stake in the Tote (11). Such a split would also avoid potential subsequent litigation if the Tote were not sold to Racing.

(22)

In its latest submission of March 2005, however, the UK Government clarified that, in its view, Racing was unlikely to sustain a successful proprietary claim in the Tote in private or public law. However, the UK Government maintains that — even in the absence of a legally enforceable claim — the racing industry had a legitimate interest in the Tote. In the absence of any other logic, it was only equitable to settle that interest by a ’50:50 split’.

(23)

As regards the envisaged payment by Racing of a consideration taking into account ’the fair value of the Tote to Racing’ instead of the market value, the UK Government argues that this was justified because Racing did not benefit from synergies with betting activities, since it was not yet active in the betting market. Other potential buyers (bookmakers, alone or with financial investors) with purely commercial considerations would be able to reap these synergies.

(24)

Finally, the UK Government argued that the Government would retain certain claw back rights under the terms of the envisaged sale agreement. If Racing were to sell its share in the successor company or if the successor company were to sell its assets or any significant proportion of them to a third party within a specified period, it would have to pay back to the Government a percentage of any profits the Government would have made from such a sale had the Government not sold its stake (12).

2.   Even if the envisaged sales transaction involved aid, this aid should be regarded as compatible with the EC Treaty either under Article 87(3)(c) or Article 87(3)(d) of the EC Treaty

(25)

With regard to Article 87(3)(c) EC Treaty, the UK Government stressed that the envisaged sales transaction was in the Community interest because it was part of the Government's plans to open up the pool betting sector to competition and to reduce the level of State involvement in the industry. Selling the Tote to Racing would also preserve the Tote as an independent player in the UK betting industry which is dominated by three mayor players.

(26)

Furthermore, the closed sale of the Tote to Racing facilitated the development of certain economic activities such as horseracing and pool betting because it ensured the self-financing of the horseracing sector and helped to preserve and develop pool betting.

(27)

The UK Government argued that the closed sale would adequately address market failures arising in the horseracing sector: The racing sector generates positive externalities for the betting industry which base some of their activities on horseracing. On the other hand, the racing industry is not able to reap the full benefits of these externalities. The financing of the racing sector by means of charging bookmakers for the value of the horseracing products through a mandatory betting levy or other revenues generated through the commercial exploitation of the racing product (e.g. sale of TV pictures) have been insufficient and/or fraught with uncertainties. In the absence of sufficient financial funds channelled from e.g. the betting industry back into racing, an economically inefficient level of activity in the racing sector would take place. It was also argued that market forces alone did not ensure a fair distribution of revenues between all stakeholders of the racing sector (race course owners, horse breeders, etc.).

(28)

If Racing were the owner of the Tote, it could directly exploit some of the positive externalities which the horseracing product provides for the betting industry. This would — according to the UK authorities — be an efficient way to address the identified market failure. The income from the Tote would be used for the development of the whole horseracing sector.

(29)

As regards the development of pool betting, the UK Government claims that the universal coverage and development of pool betting across Britain at the end of the seven year transitional period (after the exclusive licence has come to an end) could only be assured if the Tote is owned by Racing rather than by a commercial bookmaker.

(30)

In addition, the UK Government maintains that the closed sale did not affect trading conditions and competition in the Community to an extent that was contrary to the common interest. There were almost no negative effects on competition and effects on Intra-Community trade were negligible. This was in particular due to the fact that the Tote held only a very small share of the overall betting market in the UK.

(31)

Finally, the UK Government argued that the closed sale was also compatible with the EC Treaty pursuant to Article 87(3)(d) EC Treaty, because the measure promoted culture and heritage conservation, while not adversely affecting trading conditions and competition in the Community. The UK Government argues that horseracing forms an important part of British culture, being a major national sport deeply entrenched in British society and with an important influence on English language and art.

3.   The exclusive licence for pool betting

(32)

Concerning the award of the exclusive licence for pool betting to the successor company of the Tote, the UK authorities explained that the licence was only a technical means to phase out the monopoly over a temporary period of seven years. The UK authorities underline that the licence is not a contract but rather a regulatory act whereby a prohibition on the provision of certain services is relaxed in a limited period of transition from a monopoly to an open market for those services. Furthermore, the licence lacks certain remedies which are typical for a contract. Notably, if the licence holder fails to carry out the activities covered by the licence, the grantor has no remedy of specific performance or damage: it can only revoke the licence. Consequently, the UK authorities do not consider this licence to be a service concession within the meaning of Directive 2004/18/EC (13) and of the Commission's interpretative communication on concessions under Community law (14). Therefore, a closed sale of the Tote to Racing, including the exclusive licence on pool betting was justified.

B.   Arguments brought forward by third parties alleging that the envisaged sales transaction could not be regarded as compatible with the EC Treaty

(33)

Subsequent to the notification of the envisaged sale of the Tote, the Commission received comments from several third parties. These parties claim that the envisaged closed sale at 50 % of the so-called ’fair value’, including the award of an exclusive pool betting licence for a period of 7 years, was incompatible with Community law.

(34)

It is claimed that the envisaged sales transaction would enable Racing to acquire a pool betting and fixed-odds betting business with a recognised and unique brand without paying a market price. Competitors or other new entrants looking to establish a similar fixed-odds business would need to incur much higher cost. Furthermore, since the transaction was comparable to a ’leveraged buyout’, Racing would not have to pay for the Tote but the price for the transaction would be effectively financed through the Tote itself. Since the debt level of the Tote would be lower than if the Racing Trust had to pay the true market value, it would enjoy greater facility to borrow from capital markets for upcoming investment programmes, competing directly with the established bookmakers. Hence, the transaction granted a considerable financial advantage to Racing. With reference to estimates made by investment banks in London, it is claimed that the value of the Tote would be at least GBP 500 million.

(35)

Moreover, some parties assert that various conflicts of interest could arise if the Racing Trust would gain ownership of the Tote as Racing provides various inputs to bookmakers with which they, as owners of the Tote, would compete downstream in the betting market.

(36)

The aid resulting from this transaction could not be declared compatible under Article 87(3)(c) EC Treaty because it was doubtful whether the racing industry actually needed State support in addition to the existing means and revenues generated by normal commercial activities of this sector. Moreover, the adverse effects on competition — in particular as regards fixed odds betting — would be severe and disproportionate.

V.   PRELIMINARY ASSESSMENT

A.   State aid within the meaning of Article 87(1) EC Treaty

(37)

According to the EC Treaty and consolidated case-law there is State aid within the meaning of Article 87(1) when:

there is an intervention by the State or through State resources;

it confers an advantage on the recipient;

it distorts or threatens to distort competition;

the intervention is liable to affect trade between Member States;

State resources

(38)

Pursuant to the Horserace Betting and Olympic Lottery Act 2004 assets of the Tote shall be transferred to the successor company, which is wholly owned by the UK Government. Consequently, when selling the newly established Tote to Racing, the Government disposes of public property. By selling the Tote below market value, the UK Government foregoes revenues resulting from the sale of public property, which involves State resources within the meaning of Article 87(1) EC.

Advantage

(39)

In accordance with established practice, the Commission considers that the privatisation of a publicly-owned company does not involve a financial advantage to the acquirer within the meaning of Article 87(1) EC provided that:

the company is sold by a competitive tender or an equivalent procedure, that is open, transparent and unconditional;

the company is sold to the highest bidder;

bidders have enough time and information to carry out a proper valuation of the assets on which to base their bids (15).

(40)

If, on the other hand, there is no public tender the transaction needs to be examined for possible State aid implications. The Commission has to ascertain that the company is sold at a price corresponding to its actual market value. The determination of the market price may rely on studies carried out by independent experts. Provided that the potential sales price was actually fixed at or above the market value established by the expert, it can be assumed that the State behaved like a private investor operating under normal market economy conditions, trying to obtain a maximum return from the sale without pursuing other policy objectives, including possible support measures. Under such circumstances, the notified measure can be assumed not to include State aid elements.

(41)

Based on the information submitted by the UK authorities, the Commission has serious doubts that the transaction can be regarded as being free of aid because, instead of paying the market price, Racing is supposed to pay only 50 % of what is called a ’fair value’ of the Tote as estimated by PwC.

(42)

In principle, only an independent evaluation of the ’market value’ may replace the tender as a means of determining the ’market price’, with the consequence that ’no aid’ is being given. However, the estimation of the value of the Tote is lowered by the fact that PwC takes into account that the Tote is to be sold to a specific buyer (16). The UK authorities admit that the sale of the Tote through an auction would probably yield higher revenues for the seller.

(43)

The reasons for a closed sale to Racing were concerns about the Tote's future (in case of a sale of different business segments) as well as concerns about a possible reduction of the Tote's contributions to racing over time (if sold to another commercial bookmaker). In the preliminary view of the Commission, these are policy considerations and not those of a private investor aiming at maximising his revenues.

(44)

The UK Government argued that the envisaged ’clawback’-clause (17) would eliminate any undue financial advantage to Racing in case of a re-sale of the acquired assets. The Commission does not share this view. First of all, the ’clawback’-clause is limited in time (’within a specified period’) and in scope (sale of the company or ’any significant proportion’ of company's assets). Furthermore, it would only apply in the case of a re-sale thus not eliminating the advantage resulting from the ownership of the Tote (i.e. it would only limit the possibilities of Racing cashing in the advantage) (18). The fact that Racing had also benefited from financial flows from the Tote prior to the sales transaction, and will continue to benefit from such flows after the transaction as the new owner of the Tote does not exclude the presence of (new) aid. The legal position of Racing as the new owner of the Tote is more advantageous than its previous position (e.g. it has the legally recognised ownership of the Tote and enjoys more commercial freedom as regards its business activities).

(45)

The Commission is therefore of the preliminary view that the envisaged sale of the Tote to Racing at a ’fair value’ instead of the market value gives Racing a financial advantage.

(46)

Furthermore, the Commission considers that the payment of only 50 % of the ’fair value’ constitutes an additional advantage to Racing.

(47)

There may be circumstances in which a reduction of the sales price could be regarded as not constituting aid, e.g. conceivably where it were demonstrated that the reduction in the sales price merely reflects the recognition of Racing's stake (ownership) in the existing Tote or where it is demonstrated that the reduction is in fact a compensation for losses suffered by Racing due to expropriation or similar action as a consequence of the transfer of the Tote to State ownership (19). It may also be in line with the behaviour of a private investor to come to an equitable agreement in order to avoid costs and uncertainties linked to possible litigation. That would be the case where the existence of the respective claims has in principle been demonstrated and quantified and where a proper risk analysis has been carried out by the State authorities leading to the conclusion that such an agreement is in the State's interest (20). In any case, the sales price could only be reduced by an amount which corresponds to (or is less than) the value of the legal claim.

(48)

However, the Commission is of the preliminary view that the UK authorities have not demonstrated any such circumstances.

(49)

The UK authorities have not demonstrated that Racing had a legal claim regarding the Tote. In the absence of a legal obligation on the UK Government vis-à-vis Racing, the conditions of the transaction cannot be regarded as being free of aid. The Commission does not share the UK Government's argumentation that also in the absence of a legally enforceable claim a recognition of what is called a ’legitimate interest’ of Racing in Tote could be regarded as justified and thus not involving State aid. This legitimate interest (i.e. the interest to continue receiving financial flows from the Tote) has neither been demonstrated nor quantified. Even if there was such a legitimate interest of Racing to continue to receive funding, the fact that the UK Government honours that interest does not exclude the presence of aid, rather the contrary.

(50)

Furthermore, the UK Government explicitly stated that the transfer of the Tote into State ownership was not a nationalisation infringing property rights of Racing. Consequently, the 50 % reduction of the sales price cannot be regarded as a compensation for an expropriation or similar action by the State.

(51)

Finally, the Commission considers that, in the absence of a legally recognised and enforceable claim by Racing, the Government was not exposed to any financial risks concerning the sale of the Tote to a party other than Racing. Therefore, the 50 %-arrangement cannot be regarded as being in the State's interest.

(52)

In light of these considerations, the Commission comes to the preliminary conclusion that the envisaged payment by Racing, that is limited to 50 % of the ’fair value’, constitutes an advantage to racing.

(53)

In summary, based on the currently available figures it is difficult to establish the exact amount of aid resulting from the envisaged closed sale of the Tote to Racing. Based on the fair value estimated by PwC, within a range between […] and […], and the 50 % reduction, Racing would be obliged to pay a price amounting to approximately between […] and […]. When comparing this with the market value of around GBP 500 million estimated by some market players, the envisaged sale would provide Racing with an advantage of at least […].

Distortion of competition and effect on trade

(54)

Finally, the Commission considers that this financial advantage to Racing and the Tote may distort competition and affect trade on the respective markets (horseracing and betting).

(55)

In line with the Commission's assessment in previous decisions, the Commission considers that the betting market is a European market (21). The competitors of the Tote (the three main players in the UK Ladbrokes, William Hill and Coral) are established in several Member States and betting operators accept bets on foreign races (and other sporting events). The effects on trade are also evidenced by the fact that the Tote offers its betting services also over the Internet, which is easily accessible from other Member States. Furthermore, competition and trade in the racing market and the betting market takes place notably through the exchange of television pictures including foreign operators.

(56)

As regards the horseracing industry, there are many activities with an international dimension, for example the organisation of horse racecourses (in particular of international reputation), horse breeding or the marketing of television rights. Any aid granted to horseracing by the envisaged transaction therefore can have an effect on trade.

(57)

The fact that the Tote holds a small market share on the UK betting market does not exclude effects on competition and trade. In particular given the increased commercial freedom enjoyed by the new Tote, it can be expected that the Tote will expand its competitive activities.

(58)

Horseracing products are important input factors for the betting market. The constituents of the Racing consortium are very strong players in the racing market. The fact that they also — moreover jointly — become active in the downstream market of betting services, competing directly with other betting operators (for which they provide important inputs such as pre-race data and have access to commercially sensitive about these betting operators), may lead to additional distortions of competition.

B.   Compatibility under Article 87(3) EC Treaty

1.   Compatibility assessment under Article 87(3)(c) EC Treaty

(59)

Pursuant to Article 87(3)(c) of the EC Treaty, aid to facilitate the development of certain economic activities or of certain economic areas may be considered to be compatible with the common market, where such aid does not adversely affect trading conditions to an extent contrary to the common interest.

(60)

In applying this Treaty provision, the Commission needs to ascertain that the proposed aid contributes to the achievement of Community objectives and is necessary and proportionate to attain those objectives.

Does the proposed aid contribute to the achievement of Community objectives?

(61)

The UK Government referred to some of the underlying objectives of the proposed sales transaction, namely the withdrawal of government intervention in the governance of the Tote and the gradual opening of the pool betting market to competition, while ensuring an adequate support for racing as being in the Community interest.

(62)

The liberalisation of markets in general and the establishment of a level playing field between various operators may have positive effects for competition within the European Union. However, the UK Government has, in any event, not demonstrated that the aid granted to Racing is necessary for the attainment of these objectives and proportionate. It has neither been demonstrated that the smooth transition from a statutory monopoly situation to full competition could not be achieved by requesting Racing to pay the full market price, nor has it been demonstrated that the aid resulting from the sales transaction actually leads to a long-term decrease of State support for the racing industry. Furthermore, there are no safeguards against Racing and the Tote using funds received through the envisaged transaction to distort competition in the betting market. Finally, as regards the use of funds for the benefit of the racing sector it has not been demonstrated to what extent such funds are limited to what is necessary and proportionate (for a detailed assessment of the necessity and proportionality of the aid measure, see below).

Is the proposed aid necessary to attain these objectives?

(63)

Based on the explanations provided by the UK Government, the Commission assessed the necessity of the envisaged aid both as regards the racing industry and the betting industry.

(64)

As regards the alleged necessity of the proposed aid measure for the horseracing industry, the Commission is not convinced that there is a market failure as maintained by the UK Government. In particular, it has not been shown that the alleged positive externalities stemming from the provision of horseracing are not adequately remunerated by the betting industry through levies and other means. Furthermore, the UK Government has not shown which activities within the horseracing industry actually need additional support. It has also not explained in the necessary detail how the revenues stemming from the Tote would be distributed to the various components of the horseracing industry, let alone the specific purposes for which the revenues would be used. The general reference to improvements of racecourses, horse breeding, etc. cannot be regarded as sufficient, without there being detailed rules and conditions according to which revenues would be allocated. Therefore, the Commission does not share the UK Government's argument that the aid in question would ensure a fair distribution of financing between the different stakeholders of the racing sector.

(65)

It appears that in particular the responsibilities of the British Horseracing Board comprise support measures for racing, including e.g. general marketing, breeding of bloodstock, training and education. Aid channelled into these activities could be regarded as compatible provided that the support granted is in compliance with the respective Community guidelines (22). However, the Commission observes that the UK Government has not shown that any such funds would be granted in compliance with the respective Community rules. Therefore, the Commission has, based on the currently available information, doubts about the compatibility of any such aid for these activities.

(66)

To the extent that the aid may be used to the benefit of commercial activities carried out by the constituent parts of Racing, including the organisation of racecourses, breeding, supply of TV pictures and rights and supply of pre-race data, the Commission has doubts about the compatibility of such aid, since the UK Government has not demonstrated that additional financial support for these activities is necessary.

(67)

As regards the pool betting sector, the Commission is not convinced that the proposed aid is necessary. The UK Government has not demonstrated that only the Tote if owned by Racing would be a reliable provider of — what the Government considers as — adequate pool betting services. Neither has it been shown that commercial bookmakers would limit their offerings of pool betting services and that a reduction of the scope of pool betting services could not be overcome by other — in particular regulatory — means. Furthermore, and even assuming that only the Tote if owned by Racing would guarantee the maintenance of adequate pool betting activities, the UK Government has not demonstrated that the envisaged aid would be necessary to compensate the Tote/Racing for this. The above considerations are certainly valid for the duration of the exclusive licence. In respect of the time after the transitional period of seven years, it has to be borne in mind that pool betting will be organised in a different way and not necessarily by the Tote (alone). Therefore, after the seven year transitional period and the expiry of the exclusive license, the aid granted to Racing cannot now be considered to have any incentive effect. Finally, the UK Government has not substantiated that the preservation of the Tote as an independent market player could only be achieved by means of selling the Tote to Racing below market value.

Is the proposed aid proportionate?

(68)

Since the Tote will be sold to Racing, the direct beneficiary of the aid is Racing as the new owner of the Tote. However, the assessment of the proportionality of the aid is not limited to the markets on which the constituent parts of Racing are present (racing sector) but extends to the betting market on which the newly acquired Tote is present.

(69)

There is no certainty that the profits generated by the Tote would be channelled in their entirety into the racing sector. Part of these profits might remain within the company. With increased commercial freedom, such retentions for reinvestment (in fixed odds betting activities competing with other bookmakers) may even increase. With the acquisition of the Tote below its market value, Racing as the new owner may distort competition on this highly competitive market for fixed odds betting. It also receives a competitive advantage as regards pool betting allowing it to be better prepared for the full market opening in pool betting services at the end of the exclusive licence. Under these circumstances, the Commission considers that aid benefiting the betting activities of the Tote cannot be regarded as compatible.

2.   Compatibility assessment under Article 87(3)(d) EC Treaty

(70)

It is recalled that the Treaty of Maastricht introduced an article which defines the role of the Community in the field of culture (Article 151) and a possible compatibility clause for State aid aimed at promoting culture (Article 87(3)(d)).

(71)

In accordance with Article 151(4) of the Treaty, the Community is to take cultural aspects into account in its action under other provisions of the Treaty, in particular in order to respect and to promote the diversity of its cultures.

(72)

Pursuant to Article 87(3)(d) EC Treaty, aid to promote culture and heritage conservation may be considered to be compatible with the common market, where such aid does not affect trading conditions and competition in the Community to an extent that is contrary to the common interest.

(73)

It should be recalled that this exemption needs to be interpreted in a restrictive manner (23).

(74)

The Commission has doubts that the proposed aid resulting from the closed sale of the Tote to Racing can be regarded as justified under Article 87(3)(d) EC Treaty as a measure promoting culture. This measure would not seem to be mainly targeted at a cultural product or project and the award of the proposed aid does not seem to be linked to the alleged cultural value of horseracing. Any funds generated by the measure which would be allocated to the horseracing industry would not primarily benefit activities which could be regarded as related to culture and/or heritage conservation.

VI.   CONCLUSIONS

In the light of the foregoing considerations, the Commission has doubts about the compatibility of the proposed closed sale of the Tote to Racing. Based on the information submitted by the UK authorities and other interested parties in the course of the preliminary investigation, the Commission has come to the preliminary conclusion that the proposed transaction contains aid. Furthermore, the Commission has doubts that the proposed aid can be declared compatible under Article 87(3)(c) or (d) of the EC Treaty.

Consequently, the Commission, acting under the procedure laid down in Article 88(2) of the EC Treaty, requests that the United Kingdom submit its comments and to provide all such information as may help to assess the measure, within one month of the date of receipt of this letter. It also requests that the UK authorities forward a copy of this letter to the potential recipient(s) of the aid immediately.

The Commission wishes to remind the United Kingdom that Article 88(3) of the EC Treaty has suspensory effect. It would also like to draw the United Kingdom's attention to Article 14 of Council Regulation (EC) No 659/1999, which provides that, where negative decisions are taken in cases of unlawful aid, the Commission shall decide that the Member State concerned shall take all the necessary measures to recover the aid from the beneficiary, unless this would be contrary to a general principle of Community law.

The Commission wishes to remind the United Kingdom that it will inform interested parties by publishing this letter and a meaningful summary of it in the Official Journal of the European Union. It will also inform interested parties in the EFTA countries which are signatories to the EEA Agreement, by publication of a notice in the EEA Supplement to the Official Journal of the European Union and will inform the EFTA Surveillance Authority by sending a copy of this letter. All such interested parties will be invited to submit their comments within one month of the date of such publication.”


(1)  The proposed exclusive licence would be different from the present statutory monopoly in so far as the licence contains certain obligations imposed on the licence holder which do not exist at present (e.g. regarding the scope of pool betting activities and relationship to other operators).

(2)  PwC performed a discounted cash flow valuation for the first ”indicative valuation of the Tote”. In a final evaluation, the results would be crosschecked against other valuation techniques.

(3)  Covered by the obligation of professional secrecy.

(4)  Bookmakers have to pay a percentage of their profits to the Horseracing Levy Board to finance the racing industry. The Tote's payment in respect of fixed odds betting are similar to other bookmakers whereas the payments for its pool betting operations are settled between the Tote and the Horseracing Levy Board.

(5)  Source: Tote Annual report 2004.

(6)  Op. cit.

(7)  Source: ”Horserace Betting and Olympic Lottery Bill — Regulatory Impact Assessment”, prepared by the Department for Culture, Media and Sport, December 2003, p. 6. These figures are based on 1997 data and the Tote's market share as of today is higher (around 5 %).

(8)  Source: Op. cit., p. 5.

(9)  Source: Op. cit., p. 6.

(10)  However, these plans have been postponed at least until 2009, apparently because of difficulties in finding viable solutions for replacing the levy income with commercial revenues.

(11)  As explained above (cf. para. 8), the UK Government maintained that the Tote was, ever since its establishment, run in the interests of Racing.

(12)  The circumstances in which the clawback clause could be triggered would still need to be negotiated with Racing.

(13)  OJ 2004, L 134/114.

(14)  OJ 2000, C 121/2.

(15)  XXIII report on competition policy (1993), point 402 and further.

(16)  In the introduction to the interim report, PwC states that they were asked to ”…calculate an updated indicative valuation range of 100 % of the equity of the Tote, which reflects the value of the Tote to Racing.

(17)  According to that clause, the Government would get a certain percentage of the profits generated by any future sale of the Tote or a significant proportion of its assets.

(18)  For similar reasoning, cf. Commission's decision of 20 January 1999 on the acquisition of land under the German Indemnification and Compensation Act, OJ L 107/21, 24.4.1999.

(19)  Cf. Commission's decision of 20 January 1999 on the acquisition of land under the German Indemnification and Compensation Act, OJ L 107/21, 24.4.1999.

(20)  Cf. Commission's decision of 13 March 2000 regarding the settlement agreement Leuna 2000/Elf/Mider (State aid N 94/98 — Germany).

(21)  In the Commission decision regarding PMU, the Commission considered the betting market to be a European market. The decision points out that ”While horse-races are organised and run on national racecourses, betting on such races is organised internationally”. The Commission also stated that there was ”…some competition in the Community market in [the betting] sector, and it can reasonably be stated that there is trade between Member States in the taking of bets, notably through the exchange of television pictures”. See Commission Decision of 22 September 1993 concerning aid granted by the French Government to the Pari mutuel urbain (PMU) and to the racecourse undertakings, published in the OJ L 300, 7.12.1993, pp. 15.

(22)  See e.g. the Commission's decision regarding the Irish ”Thoroughbred Foal Levy” (State aid NN 118/02), where the Commission declared an aid scheme pursuing the objective of providing technical assistance to breeders, breeding stock and their foals, market development and promotion of sales of bloodstock as being compatible with the EC Treaty.

(23)  See for example in para. 26 of the Commission's communication on State aid in the field of public service broadcasting, where it is stated: ”It should be recalled that the provisions granting exemption from the prohibition of State aid have to be applied strictly. Therefore, the notion of ’culture’ within the meaning of Article 87(3)(d) must be interpreted restrictively.


8.7.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 168/50


Förhandsanmälan av en koncentration

(Ärende COMP/M.3837 – DAIG/Viterra)

Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande

(2005/C 168/10)

(Text av betydelse för EES)

1.

Kommissionen mottog den 29 juni 2005 en anmälan om en föreslagen koncentration enligt artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1), genom vilken företaget Deutsche Annington Immobilien GmbH (DAIG, Germany), som tillhör koncernen Terra Firma, på det sätt som avses i artikel 3.1 b i förordningen förvärvar fullständig kontroll över företaget Viterra Gruppe (Viterra, Tyskland) genom förvärv av aktier.

2.

De berörda företagen bedriver följande affärsverksamhet:

Terra Firma: Riskkapitalinvesteringar;

DAIG: Försäljning och uthyrning av fastigheter;

Viterra: Försäljning, uthyrning och utveckling av fastigheter.

3.

Kommissionen har vid en preliminär granskning kommit fram till att den anmälda koncentrationen kan omfattas av förordning (EG) nr 139/2004, dock med det förbehållet att ett slutligt beslut i denna fråga fattas senare. Det bör noteras att detta ärende kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande, i enlighet med kommissionens tillkännagivande om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EEG) nr 139/2004 (2).

4.

Kommissionen uppmanar berörda tredje parter att till den lämna eventuella synpunkter på den föreslagna koncentrationen.

Synpunkterna skall ha kommit in till kommissionen senast tio dagar efter detta offentliggörande. Synpunkterna kan sändas till kommissionen per fax ((32-2) 296 43 01 eller 296 72 44) eller per post, med angivande av referens COMP/M.3837 – DAIG/Viterra, till

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för konkurrens

Registreringsenheten för företagskoncentrationer

J-70

B-1049 Bryssel, Belgien


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1.

(2)  EUT C 56, 05.3.2005, s. 32.


8.7.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 168/51


Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration

(Ärende COMP/M.3751 – Novartis/Hexal)

(2005/C 168/11)

(Text av betydelse för EES)

Kommissionen beslutade den 27 maj 2005 att inte göra invändningar mot den anmälda koncentrationen ovan och att förklara den förenlig med den gemensamma marknaden. Beslutet grundar sig på artikel 6.2 i rådets förordning (EG) nr 139/2004. Beslutet i sin helhet finns endast på engelska och kommer att offentliggöras efter det att alla eventuella affärshemligheter har tagits bort. Det kommer att finnas tillgängligt

på kommissionens webbplats för konkurrens (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Denna webbplats ger olika möjligheter att hitta enskilda beslut i koncentrationsärenden, även uppgifter om företag, ärendenummer, datum och sektorer,

i elektronisk form på EUR-Lex webbplats, under dokument nummer 32005M3751. EUR-Lex ger tillgång till gemenskapsrätten via Internet. (http://europa.eu.int/eur-lex/lex)


8.7.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 168/51


Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration

(Ärende COMP/M.3843 – Macquairie/CDPQ/Yellow Brick Road)

(2005/C 168/12)

(Text av betydelse för EES)

Kommissionen beslutade den 1 juli 2005 att inte göra invändningar mot den anmälda koncentrationen ovan och att förklara den förenlig med den gemensamma marknaden. Beslutet grundar sig på artikel 6.1 b i rådets förordning (EG) nr 139/2004. Beslutet i sin helhet finns endast på engelska och kommer att offentliggöras efter det att alla eventuella affärshemligheter har tagits bort. Det kommer att finnas tillgängligt

på kommissionens webbplats för konkurrens (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Denna webbplats ger olika möjligheter att hitta enskilda beslut i koncentrationsärenden, även uppgifter om företag, ärendenummer, datum och sektorer,

i elektronisk form på EUR-Lex webbplats, under dokument nummer 32005M3843. EUR-Lex ger tillgång till gemenskapsrätten via Internet. (http://europa.eu.int/eur-lex/lex)


8.7.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 168/52


Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration

(Ärende COMP/M.3816 – Apax/Mölnlycke)

(2005/C 168/13)

(Text av betydelse för EES)

Kommissionen beslutade den 15 juni 2005 att inte göra invändningar mot den anmälda koncentrationen ovan och att förklara den förenlig med den gemensamma marknaden. Beslutet grundar sig på artikel 6.1 b i rådets förordning (EG) nr 139/2004. Beslutet i sin helhet finns endast på engelska och kommer att offentliggöras efter det att alla eventuella affärshemligheter har tagits bort. Det kommer att finnas tillgängligt

på kommissionens webbplats för konkurrens (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Denna webbplats ger olika möjligheter att hitta enskilda beslut i koncentrationsärenden, även uppgifter om företag, ärendenummer, datum och sektorer,

i elektronisk form på EUR-Lex webbplats, under dokument nummer 32005M3816. EUR-Lex ger tillgång till gemenskapsrätten via Internet. (http://europa.eu.int/eur-lex/lex)


8.7.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 168/53


KOMMISSIONENS YTTRANDE

av den 1 juli 2005

om planen för deponering av radioaktivt avfall som härrör från ombyggnadsarbeten av byggnad 131X (Pamela) på område 1 inom Belgoprocess plc i Belgien, i enlighet med artikel 37 i Euratomfördraget

(2005/C 168/14)

(Endast den nederländska texten är giltig)

I enlighet med artikel 37 i Euratomfördraget tillhandahöll den belgiska regeringen den 6 december 2004 Europeiska kommissionen allmänna upplysningar om planen för deponering av radioaktivt avfall som härrör från ombyggnadsarbeten av byggnad 131X (Pamela) på område 1 inom Belgoprocess plc.

På grundval av dessa upplysningar och efter samråd med expertgruppen, har kommissionen formulerat följande yttrande:

1.

Den planerade ombyggnaden av byggnad 131X kommer att medföra att Pamela-anläggningen omvandlas till en flerfunktionell bearbetnings- och behandlingsanläggning för medelaktivt och högaktivt radioaktivt avfall som avger alfastrålning. Den ombyggda Pamela-byggnaden kommer endast att ge upphov till gasformiga utsläpp som kommer att ledas till huvudskorstenen 120X. Speciella utsläppsgränser planeras för de utsläpp som härrör från Pamela-byggnaden. Dock kommer inte de föreskrivna utsläppsgränser som redan finns uppsatta för huvudskorstenen 120X att ändras.

2.

Byggnad 131X ligger 11 km från den närmaste grannmedlemsstaten, i detta fall Nederländerna.

3.

Under normala förhållanden innebär utsläpp av gasformigt avfall från byggnad 131X inte att befolkningen i andra medlemsstater exponeras på ett sätt som är signifikant ur hälsosynpunkt.

4.

Flytande och fast radioaktivt avfall från driften av Pamela-anläggningen kommer att behandlas, konditioneras och lagras på plats.

5.

Vid oförutsedda utsläpp av radioaktivt avfall, till följd av en olycka av den typ och omfattning som avses i de allmänna upplysningarna, skulle befolkningen i andra medlemsstater sannolikt inte exponeras för doser som är signifikanta ur hälsosynpunkt.

Sammanfattningsvis anser kommissionen att genomförandet av planen för deponering av alla typer av radioaktivt avfall som härrör från ombyggnaden av byggnad 131X (Pamela) på område 1 inom Belgoprocess plc i Belgien inte torde innebära risker för radioaktiv kontamination, som är av betydelse ur hälsosynpunkt, av en annan medlemsstats vatten, mark eller luft vare sig vid normal drift eller vid en olycka av den omfattning som avses i de allmänna upplysningarna.


III Upplysningar

Kommissionen

8.7.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 168/54


Ansökningsomgångar för indirekta FoTU-åtgärder inom ramen för det särskilda programmet för forskning, teknisk utveckling och demonstration ”Att integrera och stärka det europeiska området för forskningsverksamhet”

Prioriterat tematiskt område ”Livsvetenskaper, genomik och bioteknik för bättre hälsa”

Ansökningsomgångarnas identifieringskoder: FP6-2005-LIFESCIHEALTH-6, FP6-2005-LIFESCIHEALTH-7

(2005/C 168/15)

1.

I enlighet med Europaparlamentets och rådets beslut nr 1513/2002/EG av den 27 juni 2002 avseende Europeiska gemenskapens sjätte ramprogram för forskning, teknisk utveckling och demonstration med syfte att främja inrättandet av det europeiska området för forskningsverksamhet samt innovation (2002-2006) (1) antog rådet den 30 september 2002 det särskilda programmet för forskning, teknisk utveckling och demonstration ”Att integrera och stärka det europeiska området för forskningsverksamhet” (2002-2006) (2) (nedan kallat ”det särskilda programmet”).

I enlighet med artikel 5.1 i det särskilda programmet antog Europeiska gemenskapernas kommission (”kommissionen”) den 9 december 2002 ett arbetsprogram (3) (”arbetsprogrammet”) med en detaljerad redogörelse för målen och de vetenskapliga och tekniska prioriteringarna för det särskilda programmet samt tidsschemat för genomförandet.

I enlighet med artikel 9.1 i Europaparlamentets och rådets förordning av den 16 december 2002 om regler för företags, forskningscentras och universitets deltagande i, samt om regler för spridning av forskningsresultat för, genomförandet av Europeiska gemenskapens sjätte ramprogram (2002-2006) (4) (”reglerna för deltagande”), skall förslag till indirekta FoU-åtgärder lämnas in enligt villkoren för ansökningsomgången.

2.

De aktuella ansökningsomgångarna för indirekta FoU-åtgärder (”ansökningsomgångarna”) omfattar denna allmänna del och de särskilda villkor som beskrivs i bilagorna. I bilagorna anges framför allt sista dag för inlämning av förslag på indirekta FoTU-åtgärder, ett preliminärt datum för när utvärderingarna kommer att ha slutförts, en preliminär budget, aktuella instrument och berörda områden, kriterier för utvärdering av förslag på indirekta FoTU-åtgärder, minsta antal deltagare och eventuella begränsningar.

3.

Fysiska eller juridiska personer som uppfyller villkoren i reglerna för deltagande och som inte omfattas av något av de undantag som anges i reglerna för deltagande eller i artikel 114.2 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (5) (”sökande”) uppmanas att till kommissionen lämna in förslag till indirekta FoTU-åtgärder, förutsatt att villkoren i reglerna för deltagande och i den aktuella ansökningsomgången är uppfyllda.

Villkoren för de sökandes deltagande kommer att verifieras inom ramen för förhandlingarna om den indirekta åtgärden. Innan detta sker måste de sökande emellertid underteckna en förklaring där de intygar att de inte omfattas av något av de fall som anges i artikel 93.1 i budgetförordningen. De skall också ha skickat kommissionen den information som anges i artikel 173.2 i kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2342/2002 av den 23 december 2002 om genomförandebestämmelser för rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (6).

Europeiska gemenskapen tillämpar en jämställdhetspolitik och på grundval av denna uppmuntras särskilt kvinnor att lämna in förslag till indirekta FoTU-åtgärder eller medverka i sådana förslag.

4.

För varje ansökningsomgång offentliggör kommissionen vägledningar för sökande. I dessa vägledningar finns uppgifter om hur man sammanställer och lämnar in förslag på en indirekt FoTU-åtgärd. Kommissionen har också utarbetat riktlinjer för utvärdering och urval av projektförslag (7). Vägledningarna, riktlinjerna, arbetsprogrammet och andra uppgifter om ansökningsomgångarna kan erhållas från kommissionen på följande adresser:

Europeiska kommissionen

FP6 Information Desk

Generaldirektorat RTD

BE-1049 Bryssel, Belgien

Internetadress: http://fp6.cordis.lu/lifescihealth/calls.cfm

5.

Förslag till indirekta FoTU-åtgärder bör endast lämnas in i elektronisk version via det elektroniska ansökningssystemet (EPSS (8)) som finns på Internet. I undantagsfall kan dock en projektkoordinator begära tillstånd från kommissionen att lämna in en pappersversion innan ansökningstiden löper ut. Tillståndet kan erhållas genom skriftlig förfrågan till följande adress:

Europeiska kommissionen

Timothy Hall

Generaldirektorat RTD

CDMA 2/173

BE-1049 Bryssel, Belgien

E-postadresser:

rtd-genomics-biotec@cec.eu.int eller

rtd-diseases@cec.eu.int

Begäran måste innehålla en förklaring till varför undantag begärs. Sökande som vill lämna in förslag i pappersversion ansvarar för att en sådan begäran om undantag lämnas in i tid enligt gällande regler så att de kan hålla tidsfristen för ansökningsomgången.

Alla ansökningar måste bestå av två delar: formulären (del A) och innehållet (del B).

Ansökningarna kan sammanställas offline eller online och sedan lämnas in online. Del B av förslagen till indirekta FoTU-åtgärder skall lämnas in i PDF-format (”portable document format”, kompatibelt med Adobe version 3 eller högre med inbäddade typsnitt). Komprimerade filer (”zip-filer”) kommer inte att beaktas.

EPSS-mjukvaran (för offline- eller online-användning) finns tillgänglig på Cordis webbplats www.cordis.lu.

Förslag som lämnas in online och som är ofullständiga, inte kan läsas eller innehåller datavirus kommer inte att beaktas.

Förslag till indirekta FoTU-åtgärder som lämnas in på elektroniska lagringsmedier (t.ex. cd-rom eller diskett), via e-post eller fax kommer inte att beaktas.

Förslag som får lämnas in som pappersversion men som inte är fullständiga kommer inte att beaktas.

Mer information om olika förfaranden för att lämna in förslag finns i bilaga J till riktlinjerna för utvärdering och urval av projektförslag.

6.

Förslag till indirekta FoTU-åtgärder skall ha inkommit till kommissionen senast sista inlämningsdagen och vid det klockslag som anges i den berörda ansökningsomgången. Förslag som inkommer efter detta datum och klockslag kommer inte att beaktas.

Förslag till indirekta FoTU-åtgärder som inte uppfyller villkoren i fråga om minsta antal deltagare enligt vad som anges i den aktuella ansökningsomgången kommer inte att beaktas.

Detta gäller också eventuella andra behörighetskriterier som anges i arbetsprogrammet.

7.

Om flera versioner av samma förslag till en indirekt FoTU-åtgärd lämnats in kommer kommissionen att behandla den sista version som inkommit senast sista inlämningsdag det klockslag som anges i den berörda ansökningsomgången.

8.

Om så anges i den berörda ansökningsomgången kan förslag på indirekta FoTU-åtgärder tas upp vid en senare utvärdering.

9.

De sökande uppmanas att ange ansökningsomgångens identifieringskod i all skriftväxling rörande en ansökningsomgång (t.ex. vid begäran om information eller inlämning av förslag till en indirekt FoTU-åtgärd).


(1)  EGT L 232, 29.8.2002, s. 1.

(2)  EGT L 294, 29.10.2002, s. 1.

(3)  Kommissionens beslut K(2002)4789, ändrat genom K(2003)577, K(2003)955, K(2003)1952, K(2003)3543, K(2003)3555, K(2003)4609, K(2003)5183, K(2004)433, K(2004)2002, K(2004)2727, K(2004)3324, K(2004)4178, C(2004)5286, C(2005)27, C(2005)961, och K(2005)2076. Inget av dessa beslut har offentliggjorts.

(4)  EGT L 355, 30.12.2002, s. 23.

(5)  EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(6)  EGT L 357, 31.12.2002, s. 1.

(7)  K(2003) 883 av den 27 mars 2003, senast ändrat genom K(2004) 1855 av den 18 maj 2004.

(8)  EPSS är ett verktyg med vilket de sökande kan sammanställa och lämna in sina förslag på elektronisk väg.


BILAGA 1

FP6-2005-LIFESCIHEALTH-6

Information om ansökningsomgången (Tematisk ansökningsomgång)

1.   Särskilt program: ”Att integrera och stärka det europeiska området för forskningsverksamhet.”

2.   Åtgärd: Prioriterat tematiskt område ”Livsvetenskaper, genomik och bioteknik för bättre hälsa”

3.   Ansökningsomgångens titel: Tematisk ansökningsomgång inom området ”Livsvetenskaper, genomik och bioteknik för bättre hälsa”

4.   Ansökningsomgångens identifieringskod: FP6-2005-LIFESCIHEALTH-6

5.   Datum för offentliggörande:

6.   Sista inlämningsdag: 9 november 2005 kl. 17.00 (lokal tid i Bryssel).

7.   Sammanlagd preliminär budget: 381,6 miljoner euro med följande fördelning:

8.   Områden som berörs av ansökningsomgången och instrument: Projektförslag infordras inom nedanstående områden, som här endast betecknas med sina korttitlar. Den fullständiga titeln och en beskrivning av temat återfinns i arbetsprogrammet (se avsnitt 1.3 ”Tekniskt innehåll”). Utvärderingen av förslagen kommer att grundas på den fullständiga beskrivning av temat som ges i arbetsprogrammet. Det instrument som skall användas för temat är angivet.

Särskilda stödåtgärder inom hela det tematiska området (Prioritet 1)

9.   Minsta antal deltagare (2):

Instrument

Minsta antal deltagare

IP, NoE, STREP och CA

Tre oberoende rättssubjekt från tre olika MS eller AS, med minst två MS eller ACC.

SSA

Ett rättssubjekt från en MS eller AS.

10.   Deltagarbegränsningar: Inga.

11.   Konsortieavtal:

Deltagare i IP och NOE måste sluta konsortieavtal.

Deltagare i STREP, CA och SSA som genomförs inom ramen för denna ansökningsomgång uppmuntras att sluta konsortieavtal, men är inte skyldiga att göra det.

12.   Utvärderingsförfarande:

Utvärderingen sker i ett steg.

Förslagen kommer inte att utvärderas anonymt.

Utvärderingsförfarandet kan innebära att förslagen utvärderas på distans.

De sökande kan komma att kallas till en diskussion av förslagen.

13.   Utvärderingskriterier: Se bilaga B till arbetsprogrammet för vilka kriterier (inbegripet individuell viktning samt individuella och övergripande tröskelvärden) som tillämpas på de olika instrumenten.

14.   Preliminär tidtabell för utvärdering och slutande av avtal:

Utvärderingsresultat: Beräknas finnas tillgängliga inom cirka fyra månader efter sista inlämningsdag.

Undertecknande av avtal: De första avtalen för denna ansökningsomgång beräknas träda i kraft i slutet av 2006.


(1)  IP = integrerat projekt; NOE = expertnätverk; STREP = särskilt riktat forskningsprojekt; CA = samordningsinsats, SSA = särskild stödåtgärd.

(2)  MS: medlemsstater i EU; AS (inkl. ACC) = associerade stater; ACC = associerade kandidatländer.

Ett rättssubjekt etablerat i en medlemsstat eller associerad stat och som består av det antal deltagare som krävs kan vara ensam deltagare i en indirekt åtgärd.


BILAGA 2

FP6-2005-LIFESCIHEALTH-7

Information om ansökningsomgången (STREP med inriktning på små och medelstora företag)

1.   Särskilt program: ”Att integrera och stärka det europeiska området för forskningsverksamhet.”

2.   Åtgärd: Prioriterat tematiskt område ”Livsvetenskaper, genomik och bioteknik för bättre hälsa”

3.   Ansökningsomgångens titel: Ansökningsomgång för STREP med inriktning på små och medelstora företag inom området ”Livsvetenskaper, genomik och bioteknik för bättre hälsa”.

4.   Ansökningsomgångens identifieringskod: FP6-2005-LIFESCIHEALTH-7

5.   Datum för offentliggörande:

6.   Sista inlämningsdag: 9 november 2005 kl. 17.00 (lokal tid i Bryssel).

7.   Sammanlagd preliminär budget: 171 miljoner euro med följande fördelning:

8.   Områden som berörs av ansökningsomgången och instrument: Projektförslag infordras inom nedanstående områden, som här endast betecknas med sina korttitlar. De fullständiga titlarna och en beskrivning av respektive område återfinns i arbetsprogrammet (se avsnitt 1.3 ”Tekniskt innehåll”). Utvärderingen av förslagen kommer att grundas på den fullständiga beskrivning som ges i arbetsprogrammet.

9.   Minsta antal deltagare (2):

Instrument

Minsta antal deltagare

STREP

Tre oberoende rättssubjekt från tre olika MS eller AS, med minst två MS eller ACC

10.   Deltagarbegränsningar: Alla konsortier bör ha som målsättning att 30-50 % av EU-bidraget till förslagets sammanlagda budget fördelas på små och medelstora företag.

11.   Konsortieavtal: Deltagare i STREP som genomförs inom ramen för denna ansökningsomgång uppmuntras att sluta konsortieavtal, men är inte skyldiga att göra det.

12.   Utvärderingsförfarande: Utvärderingen sker i ett steg.

Förslagen kommer inte att utvärderas anonymt.

Utvärderingsförfarandet kan innebära att förslagen utvärderas på distans.

De sökande kan komma att kallas till en diskussion av förslagen.

13.   Utvärderingskriterier: Se bilaga B till arbetsprogrammet för vilka kriterier (inbegripet individuell viktning samt individuella och övergripande tröskelvärden) som tillämpas på de olika instrumenten.

14.   Preliminär tidtabell för utvärdering och slutande av avtal:

Utvärderingsresultat: Beräknas finnas tillgängliga inom cirka fyra månader efter sista inlämningsdag.

Undertecknande av avtal: De första avtalen för denna ansökningsomgång beräknas träda i kraft i slutet av 2006.


(1)  STREP = särskilt riktat forskningsprojekt.

(2)  MS: medlemsstater i EU; AS (inkl. ACC) = associerade stater; ACC = associerade kandidatländer.

Ett rättssubjekt etablerat i en medlemsstat eller associerad stat och som består av det antal deltagare som krävs kan vara ensam deltagare i en indirekt åtgärd.


8.7.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 168/64


Ansökningsomgångar för indirekta FoTU-åtgärder inom ramen för det särskilda programmet för forskning, teknisk utveckling och demonstration ”Att integrera och stärka det europeiska området för forskningsverksamhet”

Prioriterat tematiskt område: ”Flyg- och rymdteknik”, ”Hållbara energisystem” och ”Hållbara yttransporter”

Ansökningsomgångens identifieringskod: FP6-2005-TREN-4-Aero/FP6-2005-TREN-4

(2005/C 168/16)

1.

I enlighet med Europaparlamentets och rådets beslut nr 1513/2002/EG av den 27 juni 2002 om sjätte ramprogrammet för Europeiska gemenskapens verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration med syfte att främja inrättandet av det europeiska området för forskningsverksamhet samt innovation (2002–2006) (1) antog rådet den 30 september 2002 det särskilda programmet för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration: ”Att integrera och stärka det europeiska området för forskningsverksamhet” (2002–2006) (2) (nedan kallat ”det särskilda programmet”).

I enlighet med artikel 5.1 i det särskilda programmet antog Europeiska gemenskapernas kommission (”kommissionen”) den 9 december 2002 ett arbetsprogram (3) (”arbetsprogrammet”) med en detaljerad redogörelse för målen och de vetenskapliga och tekniska prioriteringarna för det särskilda programmet samt tidsschemat för genomförandet.

I enlighet med artikel 9.1 i Europaparlamentets och rådets förordning av den 16 december 2002 om regler för företags, forskningscentras och universitets deltagande i, samt om regler för spridning av forskningsresultat för, genomförandet av Europeiska gemenskapens sjätte ramprogram (2002–2006) (4) (”reglerna för deltagande”), skall förslag på indirekta FoTU-åtgärder lämnas in enligt villkoren för ansökningsomgångar.

2.

Dessa ansökningsomgångar för indirekta FoTU-åtgärder (”ansökningsomgångarna”) omfattar denna allmänna del och de särskilda villkor som beskrivs i bilagorna. I bilagorna anges framför allt sista dag för inlämning av förslag på indirekta FoTU-åtgärder, ett preliminärt datum för när utvärderingarna kommer att ha slutförts, en preliminär budget, instrument och berörda områden, kriterier för utvärdering av förslag på indirekta FoTU-åtgärder, minsta antalet deltagare och eventuella begränsningar.

3.

Fysiska eller juridiska personer som uppfyller villkoren i reglerna för deltagande och som inte omfattas av något av de undantag som anges i reglerna för deltagande eller i artikel 114.2 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (5) (”sökande”) uppmanas att till kommissionen lämna in förslag på indirekta FoTU-åtgärder, förutsatt att villkoren i reglerna för deltagande och i ansökningsomgången är uppfyllda.

Villkoren för de sökandes deltagande kommer att verifieras inom ramen för förhandlingarna om den indirekta åtgärden. Innan detta sker måste de sökande emellertid underteckna en förklaring om att de inte omfattas av något av de fall som anges i artikel 93.1 i budgetförordningen. De skall också ha skickat kommissionen den information som anges i artikel 173.2 i kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2342/2002 av den 23 december 2002 om genomförandebestämmelser för rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (6).

Europeiska gemenskapen tillämpar en jämställdhetspolitik och på grundval av denna uppmuntras särskilt kvinnor att lämna in förslag på indirekta FoTU-åtgärder eller medverka i inlämnandet av sådana förslag.

4.

Kommissionen offentliggör vägledningar för sökande. I dessa vägledningar finns uppgifter om hur man sammanställer och lämnar in förslag på en indirekt FoTU-åtgärd. Kommissionen har också utarbetat en handbok för utvärdering och urval av projektförslag (7). Vägledningarna, handboken, arbetsprogrammet och andra uppgifter om ansökningsomgången kan erhållas från kommissionen på följande adresser:

Europeiska Kommissionen

FP6 Information Desk (A1/CCR)

Generaldirektoratet för Energi och Transport

BE-1049 Bryssel, Belgien

E-post: TREN-FP6@cec.eu.int

Internetadress: www.cordis.lu/fp6

5.

Förslag på indirekta FoTU-åtgärder bör endast lämnas in i elektronisk version via det elektroniska ansökningssystemet (EPSS (8)) som finns på Internet. I undantagsfall kan dock en samordnare begära tillstånd från kommissionen att lämna in en pappersversion innan ansökningstiden löper ut. En sådan begäran skickas till någon av följande adresser:

Europeiska Kommissionen

Generaldirektoratet för Energi och Transport (A1/CCR)

BE-1049 Bryssel, Belgien

E-post: TREN-FP6@cec.eu.int

Begäran måste innehålla en förklaring till varför undantag begärs. Sökande som vill lämna in förslag i pappersversion ansvarar för att en sådan begäran om undantag lämnas in i tid enligt gällande regler så att de kan hålla tidsfristen.

Alla förslag på indirekta FoTU-åtgärder måste utgöras av två delar: formulären (del A) och innehållet (del B).

Förslag på indirekta FoTU-åtgärder kan sammanställas off-line eller on-line och sedan lämnas in on-line. Del B av förslagen på indirekta FoTU-åtgärder skall lämnas in i PDF-format (”portable document format”, kompatibelt med Adobe version 3 eller högre med inbäddade typsnitt). Komprimerade filer (”zip-filer”) kommer inte att beaktas.

EPSS-mjukvaran (för off-line- eller on-line-användning) finns tillgänglig via Cordis webbplats www.cordis.lu.

Förslag på indirekta FoTU-åtgärder som lämnas in on-line och som är ofullständiga, inte kan läsas eller innehåller datavirus kommer inte att beaktas.

Förslag på indirekta FoTU-åtgärder som lämnas in på elektroniska lagringsmedier (t.ex. cd-rom eller diskett), via e-post eller fax kommer inte att beaktas.

Ett förslag på en indirekt åtgärd som har fått tillstånd att lämna in i pappersversion och som är ofullständigt kommer inte att beaktas.

Mer information om olika förfaranden för att lämna in förslag finns i bilaga J till handboken för utvärdering och urval av projektförslag.

6.

Förslag på indirekta FoTU-åtgärder skall ha inkommit till kommissionen senast sista inlämningsdagen det klockslag som anges i den berörda ansökningsomgången. Förslag på indirekta FoTU-åtgärder som inkommer senare kommer inte att beaktas.

Förslag på indirekta FoTU-åtgärder som inte uppfyller villkoren i fråga om minsta antal deltagare enligt vad som anges i den berörda ansökningsomgången kommer inte att beaktas.

Detta gäller även andra behörighetskriterier som anges i arbetsprogrammet.

7.

Om flera versioner av samma förslag på en indirekt FoTU-åtgärd lämnats in kommer kommissionen att behandla den sista version som inkommit senast sista inlämningsdag det klockslag som anges i den berörda ansökningsomgången.

8.

Om så anges i den berörda ansökningsomgången kan förslag på indirekta FoTU-åtgärder tas upp vid en senare utvärdering.

9.

De sökande uppmanas att ange ansökningsomgångens identifieringskod i all skriftväxling rörande en ansökningsomgång (t.ex. vid begäran om information eller inlämning av förslag på en indirekt FoTU-åtgärd).


(1)  EGT L 232, 29.8.2002, s. 1.

(2)  EGT L 294, 29.10.2002, s. 1.

(3)  Kommissionens beslut C(2002) 4789, ändrat genom C(2003)577, C(2003)955, C(2003)1952, C(2003)3543, C(2003)3555, C(2003)4609, C(2003)5183, C(2004) 433, C(2004)2002, C(2004)2727, C(2004)3324, C(2004)4178, C(2004)5286, C(2005)27, C(2005) 961, och C(2005)2076. Inget av dessa beslut har publicerats i EGT.

(4)  EGT L 355, 30.12.2002, s. 23.

(5)  EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(6)  EGT L 357, 31.12.2002, s. 1.

(7)  C(2003) 883 av den 27 mars 2003, senast ändrat genom C(2004) 1855 av den 18.5.2004.

(8)  EPSS är ett verktyg med vilket de sökande kan sammanställa och lämna in sina förslag på elektronisk väg.


BILAGA

1.   Särskilt program: Att integrera och stärka det europeiska området för forskningsverksamhet

2.   Verksamheter:

Prioriterat tematiskt forskningsområde ”Flyg- och rymdteknik”.

Prioriterat tematiskt forskningsområde ”Hållbar utveckling, globala förändringar och ekosystem”. Delprioritering ”Hållbara energisystem”.

Prioriterat tematiskt forskningsområde ”Hållbar utveckling, globala förändringar och ekosystem”. Delprioritering ”Hållbara yttransporter”.

3.   Ansökningsomgångens titel: Återkommande ansökningsomgång inom områdena ”Flyg- och rymdteknik”, ”Hållbara energisystem” och ”Hållbara yttransporter”.

4.   Ansökningsomgångens identifieringskod: FP6-2005-TREN-4-Aero/ FP6-2005-TREN-4

5.   Datum för offentliggörande:

6.   Sista ansökningsdatum: 4.11.2005 klockan 17.00 (belgisk tid) (för ”Flyg- och rymdteknik”) och 22.12.2005 klockan 17.00 (belgisk tid) (för ”Hållbara energisystem” och ”Hållbara yttransporter”).

7.   Sammanlagd preliminär budget: 214 miljoner euro med följande fördelning:

”Flyg- och rymdteknik”: 53 miljoner euro

”Hållbara energisystem”: 125 miljoner euro

”Hållbara yttransporter”: 36 miljoner euro

8.   Områden som berörs av ansökningsomgången och instrument:

Flyg- och rymdteknik

Område

Tema

Instrument

Fristående grundforskning

(Se avsnitt 1.3.1.4)

Minskade separationsstandarder

Forskningsområde 4.c

STREP

Innovativ forskning kring flygtrafikledning

Forskningsområde 4.g

STREP

Samordnade åtgärder

Forskningsområde 4.h

CA

Hantering av systeminformation inom lufttransporter

Forskningsområde 4.j

STREP

ATM-säkerhetsbestämmelser och -övervakningsfunktioner

Forskningsområde 4.k

STREP

Att minska kapacitetsbrister beroende på luftvirvlar (Wake vortex)

Forskningsområde 4.l

STREP

Miljövänliga lufttransporter

Forskningsområde 4.m

STREP

1.3.2

Integrerad och riktad tillämpad forskning

Ämne 13. Förbättring av processer inom ATM-system genom validering

IP

Hållbara energisystem

Område

Tema

Instrument

Avsnitt 6.1.3.1.1.1

”Kostnadseffektiv försörjning av förnyelsebar energi”

Demonstrationer av innovativa, automatiska bioeldade värmesystem

STREP

Solvärme och kyla

STREP

Geotermisk energi

STREP

Innovativa vindkraftparker samt innovativa komponenter och konstruktionsverktyg för vindkraft

STREP

Demonstrationer av nästa generations solcellsteknik och -produkter

STREP

Havsenergiteknik

STREP

Alla

CA, SSA

Avsnitt 6.1.3.1.1.2

”Storskalig integrering av förnybara energikällor och energieffektivitet” och avsnitt 6.1.3.1.2.2 ”Verksamhet för kombinerad produktion av el, värme och kyla (polygeneration)”

Nätfrågor – distribuerad elproduktion

STREP, CA och SSA

Nätfrågor – förvaltning av elnät kopplade till storskalig decentraliserad vindkraftproduktion

STREP, CA och SSA

Avsnitt 6.1.3.1.2.1

”Ekobyggnader”

Ekobyggnader

STREP

Avsnitt 6.1.3.1.2.2

”Verksamhet för kombinerad produktion av el, värme och kyla (polygeneration)”

Verksamhet för kombinerad produktion av el, värme och kyla (polygeneration)

STREP

Avsnitt 6.1.3.1.1.2

”Storskalig integrering av förnybara energikällor och energieffektivitet”

Concerto II- Hantering av energibehovet och försörjningen av förnybar energi i högpresterande samhällen

IP

Avsnitt 6.1.3.1.2.1

”Ekobyggnader”

Avsnitt 6.1.3.1.2.2

”Verksamhet för kombinerad produktion av el, värme och kyla (polygeneration)”

Avsnitt 6.1.3.1.

”Främjande och spridning av olika teman”

Teknik för förnybar el

SSA

Teknik för förnybar uppvärmning och kylning

SSA

Produktion och distribution av flytande och gasformiga biobränslen

SSA

Ekobyggnader

SSA

Verksamhet för kombinerad produktion av el, värme och kyla (polygeneration)

SSA

Hantering av energibehovet och försörjningen med förnybar energi i högpresterande samhällen

SSA

Alternativa motorbränslen

SSA

Avsnitt 6.1.3.1.3

”Alternativa motorbränslen”

Spridning av resultaten från Civitas och av bästa praxis

SSA

Hållbara yttransporter

Område

Tema

Instrument

Mål 1

”Ny teknik och nya koncept för alla yttransportslag (väg, järnväg, vattenväg)”

Spridning av resultaten från Civitas och av bästa praxis.

SSA

Mål 3

”Omfördelning och integrering av olika transportsätt”

Nya koncept för transeuropeiska tjänster för godstransport på järnväg

IP

Höghastighetssjövägar

IP

EU-plattform för samordning och främjande av intermodala passagerartransporter

CA

Kunskapsbas för intermodala passagerartransporter

STREP

Hantering av fartygsuppgifter (färdskrivare, elektroniska loggböcker)

STREP

Mål 4

”Ökad säkerhet på väg, järnväg och vattenväg, och undvikande av trafikstockningar”

Förbättrade metoder för att fördela infrastrukturkostnader

STREP

Framtagande av lämpliga avtalsformer

STREP

9.   Minsta antal deltagare (2):

Instrument

Minsta antal deltagare

IP, STREP och CA

Tre oberoende rättssubjekt från tre olika MS eller AS, varav minst två MS eller ACC

SSA

Ett rättssubjekt från en MS eller AS.

10.   Deltagarbegränsningar: Inga.

11.   Konsortieavtal:

Deltagare i integrerade projekt måste sluta konsortieavtal.

Deltagare i STREP, CA och SSA som genomförs inom ramen för denna ansökningsomgång uppmuntras, och är eventuellt skyldiga, att sluta konsortieavtal.

12.   Utvärderingsförfarande:

Utvärderingen görs i ett steg.

Förslagen utvärderas inte anonymt.

13.   Utvärderingskriterier: Se bilaga B till arbetsprogrammet för vilka kriterier (inbegripet deras olika viktningar och trösklar samt totala tröskel) som tillämpas på de olika instrumenten.

14.   Preliminär tidtabell för utvärdering och avtal:

Utvärderingsresultat: beräknas vara tillgängliga inom cirka tre-fyra månader efter sista inlämningsdag.

Slutande av de första avtalen: Det uppskattas att de första kontrakten för denna ansökningsomgång kommer att träda i kraft tio månader efter sista inlämningsdagen.

15.   Övriga villkor:

Denna ansökningsomgång förväntas inte resultera i fler än 60-70 projekt.


(1)  IP = integrerat projekt, STREP = särskilt riktat forskningsprojekt, CA = samordningsinsats, SSA = särskilda stödåtgärder.

(2)  MS: medlemsstat i EU, AS (inkl. ACC) = associerade stater, ACC = associerade kandidatländer.

Ett rättssubjekt etablerat i en medlemsstat eller associerad stat och som består av det antal deltagare som krävs kan vara ensam deltagare i en indirekt åtgärd.