ISSN 1725-2504

Europeiska unionens

officiella tidning

C 161

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

48 årgången
1 juli 2005


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

I   Meddelanden

 

Rådet

2005/C 161/1

Uttalande av rådet om ramavtal om förbindelserna mellan Europaparlamentet och kommissionen

1

 

Kommissionen

2005/C 161/2

Eurons växelkurs

2

2005/C 161/3

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.3841 – Valoriza Gestion/Aguas de Las Palmas) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande ( 1 )

3

2005/C 161/4

Sammanfattande information om statliga stöd som beviljas i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 1595/2004 av den 8 september 2004 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag som är verksamma inom produktion, bearbetning och saluföring av fiskeriprodukter ( 1 )

4

2005/C 161/5

Medlemsstaternas uppgifter om statligt stöd som beviljats med stöd av kommissionens förordning (EG) nr 68/2001 av den 12 januari 2001 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på stöd till utbildning ( 1 )

8

2005/C 161/6

Italiens beslut att häva den allmänna trafikplikten på 18 linjer mellan flygplatser på Sardinien och de större nationella flygplatserna (trafikplikten infördes genom ett beslut som offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning C 306 av den 10 december 2004) ( 1 )

10

 

Europeiska centralbanken

2005/C 161/7

Europeiska centralbankens yttrande av den 21 juni 2005 på begäran av Europeiska unionens råd över två förslag till rådsbeslut om handlingsprogrammet för utbyte, stöd och utbildning med avseende på skydd av euron mot förfalskning (Perikles-programmet) (CON/2005/22)

11

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

 


I Meddelanden

Rådet

1.7.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 161/1


Uttalande av rådet om ramavtal om förbindelserna mellan Europaparlamentet och kommissionen

(2005/C 161/01)

Med anledning av att Europaparlamentet och kommissionen den 26 maj 2005 undertecknade ramavtalet om förbindelserna mellan Europaparlamentet och kommissionen rekommenderar Coreper rådet att ta följande uttalande till sitt protokoll, samt att offentliggöra det i Europeiska unionens officiella tidning, C-serien:

”Rådet har tagit del av det ramavtal om förbindelserna mellan Europaparlamentet och kommissionen som dessa institutioner undertecknade den 26 maj 2005, detta oaktat andan i den förklaring (nr 3) om artikel 10 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen som återfinns i slutakten till Nicefördraget.

Med hänvisning till sitt uttalande av den 10 juli 2000 hyser rådet betänkligheter mot flera bestämmelser i detta nya ramavtal som, på ett mer markerat sätt än i ramavtalet från 2000, syftar till att åstadkomma en förskjutning av den institutionella jämvikt som fastställs i fördragen. Rådet beklagar att det inte tidigare, i en anda av lojalt samarbete, informerats om förhandlingarna om detta nya ramavtal. Rådet beklagar även att de båda berörda institutionerna inte ansett sig behöva ta hänsyn till rådets betänkligheter som framfördes i dess behöriga organ innan avtalet undertecknades.

Rådet erinrar särskilt om att ett misstroendevotum som läggs fram rörande kommissionens verksamhet enligt EG-fördraget (artikel 201) endast kan gälla samtliga kommissionens ledamöter som kollegium och inte en enskild kommissionsledamot. I artikel 217 fastslås principen om kollegialitet i kommissionens handlande. Rådet betonar vidare att förfarandet med flerårig planering av verksamheten fastställdes av Europeiska rådet vid mötet i Sevilla i juni 2002. Slutligen erinrar rådet om att de förfaranden enligt vilka Europaparlamentet kan delta i internationella förhandlingar regleras av artikel 300 i EG-fördraget och att praktiska anvisningar antogs 1998 angående ledamöter i Europaparlamentet som ingår i gemenskapens delegationer eller delegationer som företräder Europeiska unionen vid internationella konferenser.

Rådet understryker att de åtaganden som de båda institutionerna ingått i alla händelser inte kan göras gällande gentemot rådet. Rådet förbehåller sig särskilt rätten att vidta alla lämpliga åtgärder om tillämpningen av bestämmelserna i avtalet skulle inverka på de befogenheter som fördragen ger institutionerna eller på den institutionella jämvikt som regleras i dem.”


Kommissionen

1.7.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 161/2


Eurons växelkurs (1)

30 juni 2005

(2005/C 161/02)

1 euro=

 

Valuta

Kurs

USD

US-dollar

1,2092

JPY

japansk yen

133,95

DKK

dansk krona

7,4515

GBP

pund sterling

0,67420

SEK

svensk krona

9,4259

CHF

schweizisk franc

1,5499

ISK

isländsk krona

78,71

NOK

norsk krona

7,9155

BGN

bulgarisk lev

1,9559

CYP

cypriotiskt pund

0,5735

CZK

tjeckisk koruna

30,030

EEK

estnisk krona

15,6466

HUF

ungersk forint

247,24

LTL

litauisk litas

3,4528

LVL

lettisk lats

0,6961

MTL

maltesisk lira

0,4293

PLN

polsk zloty

4,0388

ROL

rumänsk leu

36 030

SIT

slovensk tolar

239,47

SKK

slovakisk koruna

38,414

TRY

turkisk lira

1,6194

AUD

australisk dollar

1,5885

CAD

kanadensisk dollar

1,49

HKD

Hongkongdollar

9,3990

NZD

nyzeeländsk dollar

1,7387

SGD

singaporiansk dollar

2,0377

KRW

sydkoreansk won

1 239,85

ZAR

sydafrikansk rand

8,0254

CNY

kinesisk yuan renminbi

10,0079

HRK

kroatisk kuna

7,3130

IDR

indonesisk rupiah

11 804,82

MYR

malaysisk ringgit

4,596

PHP

filippinsk peso

67,685

RUB

rysk rubel

34,6370

THB

thailändsk baht

49,938


(1)  

Källa: Referensväxelkurs offentliggjord av Europeiska centralbanken.


1.7.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 161/3


Förhandsanmälan av en koncentration

(Ärende COMP/M.3841 – Valoriza Gestion/Aguas de Las Palmas)

Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande

(2005/C 161/03)

(Text av betydelse för EES)

1.

Kommissionen mottog den 24 juni 2005 en anmälan om en föreslagen koncentration enligt artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1), genom vilken företaget Valoriza Gestión, S.A.U (Valoriza, Spanien), som tillhör koncernen Sacyr Vallehermoso and Saur S.A. (Saur, Frankrike) som tillhör koncernen PAI Partners, på det sätt som avses i artikel 3.1 b i förordningen förvärvar gemensam kontroll över företaget Empresa Mixta de Aguas de Las Palmas, S.A. (Emalsa, Spanien), för närvarande gemensamt kontrollerat av Saur och Endesa Participadas S.A. genom Nueva Nuinsa S.L. (Nueva Nuinsa, Spanien). Valoriza komer att förvärva gemensam kontroll över Emalsa genom förvärv av aktier i Nueva Nuinsa.

2.

De berörda företagen bedriver följande affärsverksamhet:

Valoriza: Förvaltning av vattentjänster, avfallshantering, utveckling av alternativ energi, fastighetsförvaltning.

Emalsa: Förvaltning av vattentjänster åt kommunerna Las Palmas de Gran Canaria och Santa Brígída och i Puerto de la Luz y de Las Palmas.

Saur: Vattentjänster och avfallshantering.

Nueva Nuinsa: Holdingbolag.

3.

Kommissionen har vid en preliminär granskning kommit fram till att den anmälda koncentrationen kan omfattas av förordning (EG) nr 139/2004, dock med det förbehållet att ett slutligt beslut i denna fråga fattas senare. Det bör noteras att detta ärende kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande, i enlighet med kommissionens tillkännagivande om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EEG) nr 139/2004 (2).

4.

Kommissionen uppmanar berörda tredje parter att till den lämna eventuella synpunkter på den föreslagna koncentrationen.

Synpunkterna skall ha kommit in till kommissionen senast tio dagar efter detta offentliggörande. Synpunkterna kan sändas till kommissionen per fax ((32-2) 296 43 01 eller 296 72 44) eller per post, med angivande av referens COMP/M.3841 – Valoriza Gestion/Aguas de Las Palmas, till

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för konkurrens

Registreringsenheten för företagskoncentrationer

J-70

B-1049 Bryssel


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1.

(2)  EUT C 56, 05.3.2005, s. 32.


1.7.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 161/4


Sammanfattande information om statliga stöd som beviljas i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 1595/2004 av den 8 september 2004 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag som är verksamma inom produktion, bearbetning och saluföring av fiskeriprodukter

(2005/C 161/04)

(Text av betydelse för EES)

Stöd nummer: XF 1/04

Medlemsstat: Italien

Region: Friuli Venezia Giulia

Namnet på stödordningen eller namnet på det företag som får ett enskilt stöd: Förordning om genomförandet av artikel 6.20 och 6.21 i den regionala lagen nr 14/2003, med kriterier och regler för bidrag till sammanslutningar inom fiskerisektorn för deras verksamhetsprogram i enlighet med artikel 20.3 b i lag nr 41/1982, i dess senast ändrade lydelse.

Rättslig grund: Legge 17 febbraio 1982, n. 41 (articolo 20, comma 3, lettera b) – ”Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marina” e successive modifiche.

Legge regionale 20 agosto 2003, n. 14 (art. 6) – ”Assestamento del bilancio 2003 e del bilancio pluriennale per gli anni 2003–2005”.

Delibera di Giunta regionale n. 2629 dell'8 ottobre 2004.

Stödordningens beräknade utgifter per år, eller totalt belopp per år som beviljats företaget som enskilt stöd: Den årliga utgiften för stödordningen beräknas till 385 000 euro.

Högsta stödnivå: Upp till 100 % av de stödberättigande utgifterna.

Datum för genomförande: Stödordningen träder i kraft efter det att den har offentliggjorts i regionens officiella tidning, dock tidigast 10 arbetsdagar efter det att dessa uppgifter skickats in, i enlighet med artikel 19.1 i undantagsförordningen (förordning (EG) nr 1595/2004).

Stödordningens eller det enskilda stödets varaktighet: Så länge anslagen räcker, dock inte längre än tillämpningsperioden för undantagsförordningen (förordning (EG) nr 1595/2004), dvs. den 31 december 2006.

Stödets syfte: Stöd för små och medelstora företag inom fiske och vattenbruk, efter en överenskommelse med sammanslutningarna om vilka program som skall genomföras, under högst 18 månader, i syfte att bevara och utveckla ett hållbart utnyttjande av de biologiska resurserna, att höja värdet på fiskeriprodukterna, att bevara och höja sysselsättningen samt att främja sammanslutningar mellan företag.

Stöden beviljas i enlighet med artikel 4 i förordning (EG) nr 1595/2004.

De stödberättigande utgifterna får avse följande

sammanslutningarnas egna personalkostnader, eller kostnader för att köpa tjänster från en tredje part,

kostnader som har ett direkt samband med genomförandet av programmen,

hyra eller avskrivningar i fråga om utrustning eller anläggningar,

informationsbroschyrer, tidningsartiklar, grafiska och audiovisuella produkter av allmänt intresse för de anställda inom sektorn,

överföringar som har ett direkt samband med genomförandet av programmen,

kostnader för konferenser, sammankomster och seminarier som har ett direkt samband med genomförandet av programmen,

allmänna kostnader som har ett direkt samband med genomförandet av programmen, upp till högst 12 % av de totala kostnaderna för det föreslagna initiativet.

Berörd(a) sektor(er): Fiske till havs, vattenbruk, beredning och saluföring.

Den beviljande myndighetens namn och adress:

Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna

Servizio pesca e acquacoltura

Via Caccia, 17

I-33100 Udine

Webbplats: www.regione.fvg.it/istituzionale/bur/bur.htm

Stöd nummer: XF 1/05

Medlemsstat: Italien

Region: Friuli-Venezia Giulia

Stödordningens namn eller namnet på det företag som får ett enskilt stöd: Regionalt tilläggsprogram i enlighet med SPD 2000–2206, för investeringsstöd inom vattenbruket

Rättslig grund: Delibera di Giunta Regionale n. 2965 del 5 novembre 2004 – Rideterminazione per l'anno 2004 delle quote di ripartizione del ”Fondo per il finanziamento e l'adeguamento di programmi e progetti ammessi o ammissibili a finanziamento comunitario” di cui all'art 9, comma 1, lett. d) e all'art 23 della legge regionale 7/1999.

Delibera di Giunta Regionale n. 3406 del 13 dicembre 2004 – Programma aggiuntivo regionale per interventi nel settore della pesca previsti dal DocUP 2000-2006 per le misure di aiuti agli investimenti nell'acquacoltura, nella promozione e nella pubblicità dei prodotti della pesca e per azioni realizzate da associazioni o unioni di produttori

Årlig kostnad för stödordningen, eller totalt årligt belopp för det stöd som beviljats företaget: Preliminärt cirka 650 000 euro.

Högsta stödnivå: 40 % av de stödberättigand kostnaderna.

Datum för genomförande: Stödordningen träder i kraft samma dag som den offentliggörs i regionens officiella tidning, dock tidigast 10 arbetsdagar efter det att detta meddelande skickats in, i enlighet med artikel 16.1 i undantagsförordningen (förordning (EG) nr 1595/2004).

Stödordningens eller det enskilda stödets varaktighet: Så länge de tillgängliga medlen räcker, dock ej längre än giltighetsperioden för undantagsförordningen (förordning (EG) nr 1595/2004), dvs. 31 december 2006.

Stödets syfte: Investeringsstöd för små och medelstora företag inom vattenbruket.

Stödet beviljas i enlighet med artikel 11 i förordning (EG) nr 1595/2004.

De stödberättigande kostnaderna får avse följande

byggande, utvidgning och modernisering av anläggningar i saltvatten, bräckt vatten och sötvatten för odling av fisk, skaldjur, mollusker och andra akvatiska organismer;

inköp eller anpassning av flytande och maskinell utrustning som uteslutande används i vattenbruket, väl dimensionerade fordon och anordningar som behövs i produktionscykeln eller för att transportera produkterna på lämpligaste sätt.

Berörd(a) sektor(er): Vattenbruk.

Den beviljande myndighetens namn och adress:

Direzione centrale delle risorse agricole, naturali, forestali e della montagna

Servizio pesca e acquacoltura

Via Caccia, 17

I-33100 Udine

Webbplats: www.regione.fvg.it/istituzionale/bur/bur.htm

Stöd nummer: XF 2/05

Medlemsstat: Italien

Region: Friuli-Venezia Giulia

Stödordningens namn eller namnet på det företag som får ett enskilt stöd: regionalt tilläggsprogram inom fiskerisektorn, i enlighet med SPD 2000–2006, för investeringsstöd till olika typer av producentsammanslutningar

Rättslig grund: Delibera di Giunta Regionale n. 2965 del 5 novembre 2004 – Rideterminazione per l'anno 2004 delle quote di ripartizione del ”Fondo per il finanziamento e l'adeguamento di programmi e progetti ammessi o ammissibili a finanziamento comunitario” di cui all'art 9, comma 1, lett. d) e all'art 23 della legge regionale 7/1999.

Delibera di Giunta Regionale n. 3406 del 13 dicembre 2004 – Programma aggiuntivo regionale per interventi nel settore della pesca previsti dal DocUP 2000-2006 per le misure di aiuti agli investimenti nell'acquacoltura, nella promozione e nella pubblicità dei prodotti della pesca e per azioni realizzate da associazioni o unioni di produttori

Årlig kostnad för stödordningen, eller totalt årligt belopp för det stöd som beviljats företaget: Preliminärt cirka 110 000 euro.

Högsta stödnivå: 100 % av de stödberättigande utgifterna i de fall projektet är av gemensamt intresse, eller om stödmottagaren utgörs av en sammanslutning av något slag, eller om projektet ger allmänheten tillträde till resultaten av insatserna.

40 % av de stödberättigande utgifterna i de fall projektet är av enskilt intresse, eller om projektet inte ger allmänheten tillträde till resultaten, eller om en sammanslutning av något slag eller ett forskningsinstitut medverkar i finansieringen.

Datum för genomförande: Stödordningen träder i kraft samma dag som den offentliggörs i regionens officiella tidning, dock tidigast 10 arbetsdagar efter det att detta meddelande skickats in, i enlighet med artikel 16.1 i undantagsförordningen (förordning (EG) nr 1595/2004).

Stödordningens eller det enskilda stödets varaktighet: Så länge de tillgängliga medlen räcker, dock ej längre än giltighetsperioden för undantagsförordningen (förordning (EG) nr 1595/2004), dvs. 31 december 2006.

Stödets syfte: Stöd till små och medelstora företag, för insatser av enskilt eller gemensamt intresse som genomförs av olika typer av producentsammanslutningar.

Stödet beviljas i enlighet med artikel 4 i förordning (EG) nr 1595/2004.

De stödberättigande kostnaderna får avse följande

ansvar för kontroller och tillträde till fiskezoner, kvoter och fiskeansträngning;

användande av mer selektiva metoder och redskap;

tekniska åtgärder för bevarande av resurserna;

inom vattenbruket gemensam utrustning, omstrukturering och effektivisering av anläggningar, gemensam strävan efter avsättningsmöjligheter;

eliminering av patologiska risker vattenbruket, och av skadedjur i bassänger och ekosystem längs kusten;

insamling av grundläggande data och utarbetande av miljöskyddsmodeller inom fisket och vattenbruket, i syfte att utarbeta integrerade förvaltningsplaner;

e-handel, samt annan IT för spridning av information av teknisk eller kommersiell art;

system för bättre kvalitetskontroll, spårbarhet, sanitära förhållanden, statistiska instrument och miljöpåverkan;

bättre kunskaper, öppenhet och insyn i fråga om produktion och marknad.

Berörd(a) sektor(er): Fiske till havs, vattenbruk, beredning och försäljning.

Den beviljande myndighetens namn och adress:

Direzione centrale delle risorse agricole, naturali, forestali e della montagna

Servizio pesca e acquacoltura

Via Caccia, 17

I-33100 Udine

Webbplats: www.regione.fvg.it/istituzionale/bur/bur.htm

Stöd nummer: XF 3/05

Medlemsstat: Italien

Region: Friuli-Venezia Giulia

Stödordningens namn eller namnet på det företag som får ett enskilt stöd: Regionalt tilläggsprogram inom fiskerisektorn, i enlighet med SPD 2000–2006, för investeringsstöd för marknadsföring och reklam för fiskeriprodukter

Rättslig grund: Delibera di Giunta Regionale n. 2965 del 5 novembre 2004 – Rideterminazione per l'anno 2004 delle quote di ripartizione del ”Fondo per il finanziamento e l'adeguamento di programmi e progetti ammessi o ammissibili a finanziamento comunitario” di cui all'art 9, comma 1, lett. d) e all'art 23 della legge regionale 7/1999.

Delibera di Giunta Regionale n. 3406 del 13 dicembre 2004 – Programma aggiuntivo regionale per interventi nel settore della pesca previsti dal DocUP 2000–2006 per le misure di aiuti agli investimenti nell'acquacoltura, nella promozione e nella pubblicità dei prodotti della pesca e per azioni realizzate da associazioni o unioni di produttori.

Årlig kostnad för stödordningen, eller totalt årligt belopp för det stöd som beviljats företaget: Preliminärt cirka 45 000 euro.

Högsta stödnivå: 100 % av de stödberättigande utgifterna i de fall projektet är av gemensamt intresse, eller om stödmottagaren utgörs av en sammanslutning av något slag, eller om projektet ger allmänheten tillträde till resultaten av insatserna.

40 % av de stödberättigande utgifterna i de fall projektet är av enskilt intresse, eller om projektet inte ger allmänheten tillträde till resultaten, eller om en sammanslutning av något slag eller ett forskningsinstitut medverkar i finansieringen.

Datum för genomförande: Stödordningen träder i kraft samma dag som den offentliggörs regionens officiella tidning, dock tidigast 10 arbetsdagar efter det att detta meddelande skickats in, i enlighet med artikel 16.1 i undantagsförordningen (förordning (EG) nr 1595/2004).

Stödordningens eller det enskilda stödets varaktighet: Så länge de tillgängliga medlen räcker, dock ej längre än giltighetsperioden för undantagsförordningen (förordning (EG) nr 1595/2004), dvs. 31 december 2006.

Stödets syfte: Marknadsföringsstöd för små och medelstora företag inom fiske och vattenbruk.

Stödet beviljas i enlighet med artikel 7 i förordning (EG) nr 1595/2004.

Stödberättigande kostnader

kvalitetscertifiering, märkning, enhetligare beteckningar och standardisering av produkterna;

marknadsföringskampanjer, däribland sådana som betonar kvalitetsfrågorna,

undersökningar och studier av konsumtion och marknader;

deltagande i mässor, salonger och utställningar.

Berörd(a) sektor(er): Fiske till havs, vattenbruk, beredning och försäljning.

Den beviljande myndighetens namn och adress:

Direzione centrale delle risorse agricole, naturali, forestali e della montagna

Servizio pesca e acquacoltura

Via Caccia, 17

I-33100 Udine

Webbplats: www.regione.fvg.it/istituzionale/bur/bur.htm


1.7.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 161/8


Medlemsstaternas uppgifter om statligt stöd som beviljats med stöd av kommissionens förordning (EG) nr 68/2001 av den 12 januari 2001 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på stöd till utbildning

(2005/C 161/05)

(Text av betydelse för EES)

Stöd nummer: XT 24/03

Medlemsstat: Italien

Region: Autonoma provinsen Bolzano

Stödordningens namn: Fortbildning inom företag som vänder sig till anställda enligt definitionen i lag nr 236/93 och senare ministercirkulär.

Rättslig grund: Il regime di aiuto si basa sul Bando Provinciale con oggetto: ”Apertura dei termini per la presentazione delle domande di contributo per azioni di formazione continua aziendale rivolta a lavoratori dipendenti ai sensi della L. 236/93 ed alle successive Circolari Ministeriali” autorizzato con Delibera della G.P. n. 5166 del 30.12.2002.

Stödordningens beräknade utgifter per år: 784 241 euro.

Den genomsnittliga årliga utgiften för stödordningen kan inte fastställas, eftersom det i kungörelsen föreskrivs att det varje månad kan läggas fram förslag till projekt tills dess att de avsatta medlen är slut (fram till och med den 31 december 2006).

Högsta tillåtna stödnivå:

Stora företag

Särskild utbildning: 25 %

Allmän utbildning: 50 %

Små och medelstora företag

Särskild utbildning: 35 %

Allmän utbildning: 70 %

Ovanstående stödnivåer ökas med

 

5 procentenheter när åtgärderna är avsedda för företag som ligger i områden som kan få regionalstöd i enlighet med artikel 87.3 c i fördraget,

 

10 procentenheter när utbildningen är avsedd för mindre gynnade arbetstagare enligt definitionen i artikel 2 g) i förordning (EG) nr 68/2001 av den 12 januari 2001.

Datum för genomförande:

Stödordningens varaktighet: Till dess att de avsatta medlen är slut.

Stödets syfte: Stödet avser såväl allmän som särskild utbildning. Den provinskungörelse som godkändes av provinsens fullmäktige genom beslut nr. 5166 av den 30 december 2002 innehåller detaljerade anvisningar om definitionen av de två utbildningstyperna, vilka överensstämmer med förordning (EG) nr 68/2001. För varje projekt som läggs fram kommer urvalskommittén kontrollera att den allmänna och särskilda utbildningen överensstämmer med definitionerna och att stödnivåerna iakttas. Om överensstämmelse inte föreligger, kan urvalskommittén ändra projektets budgetposter och det totala ansökta beloppet.

Sektorer av ekonomin som berörs: Samtliga sektorer.

Den beviljande myndighetens namn och adress:

Det är den autonoma provinsen Bolzano som beviljar stödet

Ripartizione 21 – Formazione Professionale in Lingua Italiana

Via Santa Geltrude, 3

I-39100 Bolzano

Direttrice di Ripartizione é la

Dott.ssa Barbara Repetto Visentini;

Ripartizione 20 – Formazione Professionale in Lingua Tedesca e Ladina

Via Dante, 3

I-39100 Bolzano

Direttore di Ripartizione é il Dr. Peter Duregger.

Övriga upplysningar: Kungörelsen om stödordningen offentliggjordes i BUR n. 04 av den 28 januari 2003, Suppl. N. 1. Den ger de stödmottagande företagen möjlighet att välja mellan förordningen om statligt stöd (förordning (EG) nr 68/2001) och förordningen om stöd av mindre betydelse (förordning (EG) nr 69/2001).

Stödnr: XT 26/03

Medlemsstat: Förenade kungariket.

Region: Mål 1-områdena i Cornwall och på Isles of Scilly.

Stödordningens namn: Mål 1-program för Cornwall och Isles of Scilly 2000–2006.

Rättslig grund:

Learning and Skills Act 2000.

Employment Act 1973, Section 2(1) and 2(2) substantiated by Section 25 of the Employment and Training Act 1998.

Section 5 & 6, Regional Development Agencies Act 1998.

Section 2 of the Employment and Training Act 1993.

Further and Higher Education Act 1992.

Stödordningens beräknade utgifter per år: ESF-utgifter totalt

(åtgärderna 1.7, 3.2, 3.3, 3.5 och 5.4)

20,16 GBP

Utgifter per år

Högsta tillåtna stödnivå:

 

35 % till stora företag för särskild utbildning.

 

45 % till små och medelstora företag för särskild utbildning.

 

60 % till stora företag för allmän utbildning.

 

80 % till små och medelstora företag för allmän utbildning.

(Förhöjda stödnivåer gäller eftersom Cornwall och Isles of Scilly utgör stödområde enligt artikel 87.3 a.)

När stödet går till mindre gynnade kategorier av arbetstagare enligt artikel 2 g, kan stödnivån höjas med 10 %.

Stödet till ett enskilt företag får högst uppgå till 1 000 000 euro.

Datum för genomförande: Från och med den 22 april 2003.

Stödordningens varaktighet: Till och med den 30 juni 2007.

Stödets syfte: ESF-delen av mål 1-programmet är ett brett program för yrkesbildning och utveckling som syftar till att förbättra anställbarheten för arbetslösa, däribland mindre gynnade kategorier av arbetstagare, främja livslångt lärande för dem som bara får kortvariga anställningar, förbättra kompetensbasen och anpassbarheten hos dem som har arbete och minska de nackdelar som kvinnor möter på arbetsmarknaden. Utbildningsstödet enligt detta undantag omfattar de åtgärder inom ramen för programmet som stödjer arbetstagare och företag.

Allmän utbildning

Största delen av den utbildning som får stöd genom mål 1-programmen är allmän. Utbildningen avser inte bara den anställdes nuvarande eller kommande ställning i det företag som får stöd eftersom utbildningen ger överförbara kunskaper som väsentligt ökar arbetstagarens anställbarhet. När utbildningen leder till examensbevis som National Vocational qualifications eller Key Skills Qualifications, anses den vara allmän.

Särskild utbildning

När den utbildning som ges genom mål 1-programmen främst är tillämplig på arbetstagarens nuvarande eller framtida anställning i det företag som får stöd och ger kompetenser som inte är överförbara, gäller stödnivåerna för särskild utbildning.

Sektorer av ekonomin som berörs: Alla sektorer.

Den beviljande myndighetens namn och adress:

Department for Work and Pensions

ESF Division

Moorfoot

Sheffield S1 4PQ

(44-114) 267 7306

Övriga upplysningar: Mål 1-kontakt

Janet Woolley

Government Office for the South West

Mast House

24 Sutton Road

Plymouth PL4 0HJ

(44-1725) 65022


1.7.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 161/10


Italiens beslut att häva den allmänna trafikplikten på 18 linjer mellan flygplatser på Sardinien och de större nationella flygplatserna (trafikplikten infördes genom ett beslut som offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning C 306 av den 10 december 2004) (1)

(2005/C 161/06)

(Text av betydelse för EES)

Som en följd av ett beslut av den regionala förvaltningsdomstolen i Lazio av den 17 mars 2005 har Italien beslutat att från och med detta datum häva den allmänna trafikplikt som offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning C 306 av den 10 december 2004 på följande 18 flyglinjer:

Alghero/Rom och Rom/Alghero

Alghero/Milano och Milano/Alghero

Alghero/Bologna och Bologna/Alghero

Alghero/Turin och Turin/Alghero

Alghero/Pisa och Pisa/Alghero

Cagliari/Rom och Rom/Cagliari

Cagliari/Milano och Milano/Cagliari

Cagliari/Bologna och Bologna/Cagliari

Cagliari/Turin och Turin/Cagliari

Cagliari/Pisa och Pisa/Cagliari

Cagliari/Verona och Verona/Cagliari

Cagliari/Neapel och Neapel/Cagliari

Cagliari/Palermo och Palermo/Cagliari

Olbia/Rom och Rom/Olbia

Olbia/Milano och Milano/Olbia

Olbia/Bologna och Bologna/Olbia

Olbia/Turin och Turin/Olbia

Olbia/Verona och Verona/Olbia.


(1)  EUT C 306, 10.12.2004, s. 6.


Europeiska centralbanken

1.7.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 161/11


EUROPEISKA CENTRALBANKENS YTTRANDE

av den 21 juni 2005

på begäran av Europeiska unionens råd över två förslag till rådsbeslut om handlingsprogrammet för utbyte, stöd och utbildning med avseende på skydd av euron mot förfalskning (Perikles-programmet)

(CON/2005/22)

(2005/C 161/07)

1.

Den 10 maj 2005 mottog Europeiska centralbanken (ECB) en begäran från Europeiska unionens råd om ett yttrande över två förslag, dels ett förslag till rådets beslut om ändring och förlängning av rådets beslut av den 17 december 2001 om inrättande av ett handlingsprogram för utbyte, stöd och utbildning med avseende på skydd av euron mot förfalskning (Perikles-programmet) (nedan kallat förslaget) och dels ett förslag till rådets beslut om att utsträcka tillämpningen av rådets beslut om ändring och förlängning av rådets beslut av den 17 december 2001 om inrättande av ett handlingsprogram för utbyte, stöd och utbildning med avseende på skydd av euron mot förfalskning (Perikles-programmet) till att även omfatta icke-deltagande medlemsstater (nedan kallat det parallella förslaget) (1).

2.

ECB:s behörighet att avge ett yttrande grundas på artikel 105.4 första strecksatsen i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen. I enlighet med artikel 17.5 första meningen i arbetsordningen för Europeiska centralbanken har detta yttrande antagits av ECB-rådet.

3.

Perikles-programmet inrättades genom rådets beslut 2001/923/EG av den 17 december 2001 om inrättande av ett handlingsprogram för utbyte, stöd och utbildning med avseende på skydd av euron mot förfalskning (Perikles-programmet) (2). Både vad gäller förslaget och det parallella förslaget skulle ECB i enlighet med vad den gav uttryck för i sitt yttrande om förslaget till beslut 2001/923/EG (3) vilja anföra att den välkomnar och ger sitt fulla stöd till initiativ som syftar till att skydda euron mot förfalskning genom utbildning, utbyte och stöd till särskilda nyckelgrupper.

4.

ECB noterar att förslagets huvudsakliga syfte är att förlänga Perikles-programmet (som löper ut den 31 december 2005) till den 31 december 2011 med samma årsbudget på en miljon euro. Förslaget möjliggör också administrativt stöd till gränsöverskridande utredningar, som godkänts efter förhandsbedömning av Europol, när sådant stöd inte kan erhållas från någon annan europeisk institution. Enligt förslaget skall gemenskapens bidrag till samfinansiering av informationsutbyte och externa åtgärder öka från 70 % till 80 % samtidigt som man antar en mer flexibel hållning avseende begränsningarna av det antal projekt som en och samma medlemsstat får lägga fram per år för finansiering inom ramen för Perikles-programmet.

5.

Inledningsvis påpekas att artikel 123.4 i fördraget möjligen inte räcker som rättslig grund för förslaget, i synnerhet med beaktande av programmets utvidgning till att omfatta administrativt stöd till gränsöverskridande utredningar.

6.

Vad gäller förslagets materiella innehåll vill ECB understryka vikten av att säkerställa att förlängningen av Perikles-programmet kopplas till den tidpunkt då euron införs i de nya medlemsstaterna. Eftersom euron i de flesta nya medlemsstaterna beräknas införas under perioden 2008 till 2010 (4), beaktar den föreslagna förlängningen av Perikles-programmet till den 31 december 2011 behovet av ökade framtida insatser vad gäller utbildning, informationsutbyte och stöd. Förslaget att förlänga Perikles-programmet är också välkommet eftersom det sannolikt kommer att sammanfalla med, och därmed beakta, utgivningen av en andra serie eurosedlar som kommer att ske mot decenniets slut.

7.

På samma sätt är ökningen av gemenskapens bidrag till samfinansiering av informationsutbyte och externa åtgärder samt den mer flexibla hållningen avseende begränsningen av det antal projekt som en och samma medlemsstat får lägga fram för finansiering, två ytterligare positiva åtgärder för att främja de områden som är i störst behov av stöd.

8.

Det är mycket viktigt att Perikles-programmet samordnas med andra gemenskaps- eller EU-program, samt även med Europol- och ECB-projekt, såsom framgår av artikel 5 i beslut 2001/923/EG. Sålunda skall gränsöverskridande utredningar enligt förslaget endast vara berättigade till administrativt stöd om sådant stöd inte kan fås från andra europeiska institutioner. Enligt förslaget skall Europol göra en förhandsbedömning av finansieringen av administrativt stöd. Eftersom finansieringen av administrativt stöd även kan omfatta gränsöverskridande utredningar som rör förfalskade eurosedlar, skulle rådet även kunna överväga att involvera ECB i denna bedömning. ECB noterar att det skulle vara en fördel om projekt som skall finansieras inom ramen för Perikles-programmet kunde granskas gemensamt av kommissionen, ECB och Europol, och att det beslut som skall tas kräver dessa tre organs samtycke inom ramen för den styrgrupp som redan har inrättats för att ta fram en gemensam strategi mot förfalskningar av euron.

9.

ECB noterar att förslaget endast innehåller ett begränsat antal ändringar som berör uppföljning och utvärdering. Mot bakgrund av att Perikles-programmet skall förlängas med sex år rekommenderar ECB att man i förslagets artikel 1.8 och 1.9 inför ett mer utförligt, öppet och tydligt utvärderingsförfarande. ECB bör fullt ut involveras i utvärderingen av Perikles-programmets tillämplighet, genomslagskraft och effektivitet så att det blir möjligt för ECB att avge ett välgrundat yttrande till rådet om eventuella framtida förlängningar av programmet.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 21 juni 2005.

Jean-Claude TRICHET

ECB:s ordförande


(1)  KOM(2005) 127 slutlig innehåller både förslaget (referens 2005/0029(CNS)) och det parallella förslaget (referens 2005/0030 (CNS)).

(2)  EGT L 339, 21.12.2001, s. 50.

(3)  Punkt 3 i ECB:s yttrande CON/2001/31 av den 9 oktober 2001 på begäran av Europeiska unionens råd om ett förslag till rådets beslut om inrättandet av ett handlingsprogram för utbildning, utbyte och stöd med avseende på skydd av euron mot förfalskning (Perikles-programmet) (EGT C 293, 19.10.2001, s. 3).

(4)  Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee, the Committee of the Regions and the European Central Bank - First report on the practical preparations for the future enlargement of the euro area (Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén och Europeiska centralbanken - Första rapporten om de praktiska förberedelserna för den framtida utvidgningen av euroområdet), COM(2004) 748 final, 10 November 2004, se http://europa.eu.int.