ISSN 1725-2504

Europeiska unionens

officiella tidning

C 22

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

48 årgången
27 januari 2005


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

I   Meddelanden

 

Kommissionen

2005/C 022/1

Eurons växelkurs

1

2005/C 022/2

Statligt stöd – Tjeckien – Statligt stöd nr C45/04 (f.d. NN 62/04) – Omstruktureringsstöd till det tjeckiska stålföretaget Třinecké Železárny – Inbjudan att inkomma med synpunkter i enlighet med artikel 88.2 i EG-fördraget ( 1 )

2

2005/C 022/3

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.3628 – Gilde/Bekaert Fencing) – Ärendet kan komma att behandlas enligt förenklat förfarande ( 1 )

9

2005/C 022/4

Tillkännagivande om att giltighetstiden snart kommer att löpa ut för vissa antidumpningsåtgärder

10

2005/C 022/5

Meddelande – Anmälan om benämningar på specialistutbildningar ( 1 )

11

2005/C 022/6

Meddelande – Anmälan av utbildningsbevis för tandläkare med specialistutbildning ( 1 )

17

2005/C 022/7

Meddelande – Anmälan av organ som utfärdar examensbevis för sjuksköterskor med ansvar för allmän hälso- och sjukvård och för barnmorskor ( 1 )

18

 

III   Upplysningar

 

Kommissionen

2005/C 022/8

Meddelande om anbudsinfordran avseende bidrag för export av vanligt vete till vissa tredjeländer

19

 

Rättelser

2005/C 022/9

Förteckning över guldmynt som uppfyller kriterierna enligt artikel 26b A ii i rådets direktiv 77/388/EEG av den 17 maj 1977, ändrat genom rådets direktiv 98/80/EG av den 12 oktober 1998 (särskilda regler för investeringsguld) (EUT C 285, 23.11.2004)

22

2005/C 022/0

Rättelse till utnämning av ledamöter till yrkesinspektörskommittén (EUT C 10, 14.1.2005)

22

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

 


I Meddelanden

Kommissionen

27.1.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 22/1


Eurons växelkurs (1)

26 januari 2005

(2005/C 22/01)

1 euro=

 

Valuta

Kurs

USD

US-dollar

1,3005

JPY

japansk yen

134,47

DKK

dansk krona

7,4427

GBP

pund sterling

0,69270

SEK

svensk krona

9,0725

CHF

schweizisk franc

1,5505

ISK

isländsk krona

81,30

NOK

norsk krona

8,2280

BGN

bulgarisk lev

1,9558

CYP

cypriotiskt pund

0,5831

CZK

tjeckisk koruna

30,020

EEK

estnisk krona

15,6466

HUF

ungersk forint

245,61

LTL

litauisk litas

3,4528

LVL

lettisk lats

0,6961

MTL

maltesisk lira

0,4313

PLN

polsk zloty

4,0677

ROL

rumänsk leu

37 635

SIT

slovensk tolar

239,77

SKK

slovakisk koruna

38,535

TRY

turkisk lira

1,7353

AUD

australisk dollar

1,6879

CAD

kanadensisk dollar

1,6100

HKD

Hongkongdollar

10,1428

NZD

nyzeeländsk dollar

1,8209

SGD

singaporiansk dollar

2,1259

KRW

sydkoreansk won

1 341,73

ZAR

sydafrikansk rand

7,7749


(1)  

Källa: Referensväxelkurs offentliggjord av Europeiska centralbanken.


27.1.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 22/2


STATLIGT STÖD – TJECKIEN

STATLIGT STÖD nr C45/04 (f.d. NN 62/04)

Omstruktureringsstöd till det tjeckiska stålföretaget Třinecké Železárny

Inbjudan att inkomma med synpunkter i enlighet med artikel 88.2 i EG-fördraget

(2005/C 22/02)

Text av betydelse för EES

Genom den skrivelse, daterad den 14.12.2004, som återges på det giltiga språket på de sidor som följer på denna sammanfattning, underrättade kommissionen Tjeckien om sitt beslut att inleda det förfarande som anges i artikel 88.2 i EG-fördraget avseende ovannämnda stöd.

Berörda parter kan inom en månad från dagen för offentliggörandet av denna sammanfattning och den därpå följande skrivelsen inkomma med sina synpunkter. Synpunkterna skall sändas till följande adress:

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för konkurrens

Registreringsenheten för statligt stöd

B-1049 Bryssel

Fax (32–2) 296 12 42

Synpunkterna kommer att meddelas Tjeckien. Den tredje part som inkommer med synpunkter kan skriftligen begära konfidentiell behandling av sin identitet, med angivande av skälen för begäran.

SAMMANFATTNING

I.   BESKRIVNING AV STÖDET

(1)

Třinecké Železárny a.s. (nedan kallat TZ) privatiserades i mitten av 1990-talet och omstrukturerades helt och hållet utan statligt stöd. Det har gått med vinst sedan 1997. Dess huvudverksamhet är metallproduktion (stål) i ett slutet system som omfattar samtliga produktionsled. Man tillverkar koks, råjärn och stål, men viktigast är de valsade produkterna: blooms, valsämnen, billets, valstråd, armeringsstål och fina, medelgrova och grova valsade produkter. TZ är den enda tillverkaren av räls i Tjeckien.

(2)

Den 14 april 2004 beslutade den tjeckiska regeringen att köpa 1 306 920 aktier i ISPAT Nova Hut (INH) från TZ för 1 250 tjeckiska korunor per aktie. Det utgjorde 10,54 % av aktiekapitalet i INH. Transaktionen ägde rum i slutet av samma månad.

(3)

Den 30 april 2004 godkände det tjeckiska konkurrensverket ett statligt stöd till TZ i form av en överföring av obligationer till ett totalt nominellt värde av ungefär 576,7 miljoner tjeckiska korunor (18,3 miljoner euro) för projekt som gällde miljö, forskning och utveckling, utbildning och nedläggning. Verket förklarade också att den ovannämnda transaktionen inte utgjorde statligt stöd.

(4)

I sina beslut om dessa projekt tog det tjeckiska konkurrensverket hänsyn till bara en del av kommissionens synpunkter, till exempel om uteslutande av allt stöd för alla projekt åren 1997–2003.

II.   BEDÖMNING

(5)

I punkt 1 i protokoll nr 2 till anslutningsakten, om omstruktureringen av den tjeckiska stålindustrin (1) (nedan kallat protokoll nr 2), sägs att ”[t]rots artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget skall det statliga stöd som Tjeckien beviljat bestämda delar av den tjeckiska stålindustrin för omstrukturering från 1997 till 2003 anses vara förenligt med den gemensamma marknaden”, under förutsättning att bland annat de villkor som anges i protokollet är uppfyllda.

(6)

I punkt 3 i protokoll nr 2 sägs: ”Endast bolag som förtecknas i bilaga 1 … skall vara berättigade till statligt stöd inom ramen för omstruktureringsprogrammet för den tjeckiska stålindustrin.” Třinecké Železárny nämns inte i bilaga 1.

(7)

Sista meningen i punkt 6 i protokoll nr 2 lyder: ”Inget ytterligare statligt stöd skall beviljas av Tjeckien för omstrukturering av den tjeckiska stålindustrin”.

(8)

I punkt 20 anges att ”[k]ommissionen skall vidta lämpliga åtgärder för att kräva att berörda bolag betalar tillbaka sådant stöd som beviljats dem i strid med villkoren i detta protokoll” om övervakningen av omstruktureringen ger vid handen att dessa regler inte följs utan ”ytterligare, oförenligt statligt stöd till stålindustrin” beviljas. Denna bestämmelse ger kommissionen rätt att inleda en formell undersökning, eftersom normala regler och principer bör gälla i de fall för vilka protokoll nr 2 inte innehåller särskilda bestämmelser. (2)

(9)

I slutet av april 2004 kom det till kommissionens kännedom att Tjeckien hade beviljat TZ statligt stöd utöver det som var tillåtet enligt protokoll nr 2. Enligt kommissionens syn bör detta behandlas som olagligt statligt omstruktureringsstöd till den tjeckiska stålsektorn. Kommissionen kan alltså inleda det formella undersökningsförfarande som avses i artikel 88.2 i EG-fördraget. Rådets förordning (EG) nr 659/1999 om tillämpningsföreskrifter för artikel 93 i EG-fördraget  (3) är också tillämplig.

(10)

I detta ärende hyser kommissionen tvivel om huruvida tjeckiska statens köp av 10,54 % av aktierna i INH från TZ för 1 250 korunor per aktie i april 2004 motsvarar en vanlig investerares beteende i en marknadsekonomi. Eftersom börskursen inte gav någon pålitlig vägledning på grund av den begränsade handeln med INH:s aktier, något som kommissionen erkänner, grundade regeringen sitt pris på två experters utlåtanden. Emellertid gjorde regeringen inte någon kritisk analys av de båda värderingarna utifrån alla tillgängliga uppgifter innan den bestämde det slutliga priset för transaktionen. Nu hade INH i mars 2004 lämnat in ett offentligt bud för godkännande av den tjeckiska finansinspektionen om återköp av sina börsnoterade aktier i syfte att avföra företaget från Pragbörsen. Den 15 mars 2004 gjorde finansinspektionen bedömningen att det pris INH erbjöd minoritetsinnehavarna, 550 korunor per aktie, motsvarade aktiernas värde och att de expertutlåtanden INH lämnade in också visade detta. Budet offentliggjordes i en ekonomitidning och gällde från den 25 mars till den 6 maj 2004. Aktierna avfördes från börsen i slutet av maj. Ett innehav på 10,54 % har en högre likviditet som kan motivera ett begränsat påslag, men i övrigt har kommissionen inte funnit några skillnader mellan de båda transaktionerna som kan förklara varför det pris på 550 korunor som finansinspektionen godkände och ansåg motsvara det verkliga värdet på minoritetsdelägarnas aktier, inte också borde gälla vid statens köp av en andel på 10,54 %. När nu staten köpte för 1 250 korunor per aktie förefaller det därför innehålla ett element av stöd till TZ.

(11)

Kommissionen hyser också tvivel om huruvida stödet för nedläggning och utbildningsprojekt uppfyller alla villkoren i EG:s regler för statligt stöd. Enligt kommissionens syn är bedömningen av nedläggningsstödet inte korrekt eftersom en stängning av en del av ugnen inte kan jämställas med en fullständig eller partiell nedläggning av ett stålverk.

(12)

Kommissionen hyser tvivel om huruvida alla de övertaliga anställda ([…] (4) personer) arbetar vid den del av ugnen som skall stängas, vilket ligger till grund för beräkningen av friställningskostnaderna.

(13)

De vaga och motsägelsefulla uppgifterna i besluten från det tjeckiska konkurrensverket gör det inte möjligt för kommissionen att kontrollera om definitionerna på allmän utbildning och särskild utbildning följs. För övrigt har man inte visat på någon stimulanseffekt.

(14)

Följaktligen hyser kommissionen tvivel om ovannämnda stödåtgärder och syftena med dem, och är tvingad att undersöka om de kan utgöra ett förklätt omstruktureringsstöd till stålföretaget Třinecké Železárny a.s.

(15)

I enlighet med artikel 14 i rådets förordning (EG) nr 659/1999 kan allt olagligt stöd återkrävas från mottagaren.

TEXTEN I BREVET

”1.

Komise by ráda informovala Českou republiku, že po prostudování informací o výše zmíněné podpoře předložených Vašimi orgány se rozhodla zahájit řízení stanovené v čl. 88 odst. 2 Smlouvy o ES.

I.   ŘÍZENÍ

2.

Dne 12. listopadu 2003 byla Komise informována, že česká vláda přijala ’Usnesení k dokončení restrukturalizace českého ocelářského průmyslu – návrh řešení pro společnost Třinecké železárny, a.s.’ (dále jen ’TZ’). Toto usnesení naznačilo, že vláda má v úmyslu poskytnout TZ státní podporu ve výši asi 1,9 miliardy Kč (přibližně 60 miliónů EUR) (5).

3.

V daném usnesení také česká vláda vyjádřila souhlas s následujícími transakcemi:

Česká vláda nabude od TZ prostřednictvím České konsolidační agentury (ČKA) majetkovou účast ve společnosti ISPAT Nová Huť, a.s. ve výši 10,54 %, vlastněnou TZ. Cenu těchto akcií stanoví Ministerstvo financí po dohodě s Ministerstvem průmyslu a obchodu.

ČKA převede 10 000 kusů dluhopisů v celkové nominální hodnotě 1 mld. Kč (31,7 mil. EUR), emitovaných společností TZ a v současné době v držení ČKA, na jejich emitenta společnost TZ za celkovou kupní cenu 100 mil. Kč (3,17 mil. EUR), tj. pouhých 10 % jejich nominální hodnoty.

4.

Usnesení rovněž uvádí, že obě transakce budou platné teprve po obdržení kladného rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) vydaného po konzultaci s Evropskou komisí.

5.

V dopise z 26. listopadu 2003 si Komise vyžádala informace o výše zmíněných transakcích (o objemu podpory, její intenzitě a účelu, hodnocení ÚOHS). Rovněž v listopadu 2003 se Komise (generální ředitel pro hospodářskou soutěž) a české orgány (náměstek ministra průmyslu a obchodu) shodly na tom, že jsou nutné odborné konzultace.

6.

Dne 10. prosince 2003 a 7. ledna 2004 proběhla setkání českého předsedy vlády a ministra průmyslu a obchodu s komisařem pro hospodářskou soutěž. Bylo dohodnuto, že poslední tvrzení výše zmíněného usnesení bude respektováno (viz bod 4).

7.

Dne 20. února 2004 obdržela Komise popis všech projektů, na které hodlá česká vláda udělit společnosti TZ státní podporu. Dne 17. března 2004 proběhly v Bruselu odborné konzultace mezi útvary Komise a zástupci českého ÚOHS, Ministerstva financí, Ministerstva průmyslu a obchodu a dané společnosti.

8.

Dne 29. března a 29. dubna 2004 zaslala Komise českým orgánům připomínky, ve kterých uvedla, že na základě poskytnutých informací nelze vyloučit, že plánovaná koupě akcií držených společností TZ ve společnosti ISPAT Nová Huť českou vládou by mohla přesáhnout tržní cenu, čímž by došlo k poskytnutí státní podpory výše zmíněné společnosti, a rovněž uvedla, že státní podpora, z níž by byly financovány různé projekty společnosti TZ, se nezdá být v souladu se současnými pravidly EU pro poskytování státní podpory.

9.

Dne 22. a 30. dubna 2004 schválil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže státní podporu společnosti TZ.

II.   POPIS OPATŘENÍ A DANÉ SPOLEČNOSTI

Opatření přijatá v dubnu 2004

10.

Dne 14. dubna 2004 přijala vláda České republiky usnesení, podle kterého zaplatí společnosti TZ cenu 1 250 Kč za akcii za 1 306 920 akcií společnosti ISPAT Nová Huť (INH), které TZ vlastní a které představují 10,54 % základního kapitálu společnosti INH. Dne 22. dubna 2004 rozhodl ÚOHS, že tato transakce nepředstavuje státní podporu ve smyslu čl. 87 odst. 1 Smlouvy o ES. Transakce se uskutečnila na konci téhož měsíce.

11.

Dne 30. dubna 2004 povolil ÚOHS udělení státní podpory ve prospěch společnosti TZ ve formě převodu dluhopisů v celkové nominální hodnotě přibližně 576,7 mil. Kč (18,3 mil. EUR) na projekty v oblasti životního prostředí, výzkumu a vývoje, vzdělávání zaměstnanců a uzavírání kapacit.

12.

Při rozhodování o těchto projektech vzal ÚOHS v úvahu některé připomínky Komise, např. vyloučení jakékoliv podpory na veškeré projekty na léta 1997 – 2003.

Informace o společnosti

13.

Společnost Třinecké železárny, a.s., byla zprivatizována v polovině 90. let a plně restrukturalizována bez státní podpory. Majoritním vlastníkem společnosti je Moravia Steel, a.s., které patří 69,04 % akcií. Společnost […] (6) vlastní […] % akcií. Dalších […] % patří společnosti […] a zhruba […] % jednotlivcům.

14.

Společnost TZ je od roku 1997 zisková. Podle informací Komise měla v roce 2002 zisk 309 mil. Kč (přibližně 10 mil. EUR). V období let 1998 – 2001 vytvořila společnost zisk 50 – 477 mil. Kč (přibližně 2 – 15 mil. EUR), viz výroční zpráva TZ za rok 2001. V témže období také společnost neustále investovala – 456 mil. Kč (přibližně 14,5 mil. EUR) v roce 2001 a 240 mil. Kč (7,6 mil. EUR) v roce 2002. Zaměstnává přibližně 6 300 lidí. V roce 2001 dosáhl prodej válcovaných výrobků 2 155 000 tun a v roce 2002 to bylo 2 257 000 tun.

15.

Hlavním předmětem činnosti TZ je hutní výroba (ocel) s uzavřeným hutním výrobním cyklem. Mimo koksu, surového železa a oceli produkuje společnost zejména válcované výrobky, tj. bloky, bramy, sochory, válcovaný drát, betonářskou ocel, jemnou, střední a hrubou profilovou ocel. Společnost TZ je také jediným výrobcem kolejnic v České republice.

16.

Podle veřejných prohlášení vykazovala společnost TZ v posledních čtyřech letech velký zájem o účast na celkovém řešení situace českého ocelářského průmyslu.

17.

Na jaře 2001 vypracovala konzultantská firma Euro-Strategy studii financovanou z projektu Phare. Cílem této studie bylo pomoci České republice připravit národní plán restrukturalizace ocelářského průmyslu. Ze závěrů studie vyplynulo, že společnost TZ by mohla hrát klíčovou roli v této restrukturalizaci tím, že by převzala neprosperující společnosti Nová Huť (předchozí název INH) a Vítkovice Steel (za nominální cenu 1 Kč) a restrukturalizovala je s pomocí finančních prostředků částečně poskytnutých formou státní podpory. Česká vláda tuto strategii odmítla a vyloučila společnost TZ z národního plánu restrukturalizace vypracovaného v srpnu 2001.

III.   HODNOCENÍ

1.   Právní rámec

18.

Protokol č. 2 Smlouvy o přistoupení o restrukturalizaci českého ocelářského průmyslu  (7) (dále jen ’protokol č. 2’) povoluje poskytnutí státní restrukturalizační podpory českému ocelářskému průmyslu v souvislosti s jeho restrukturalizací v období let 1997 – 2003 do výše maximálně 14,147 mil. Kč (453 mil. EUR). Protokol stanoví, že tato státní podpora může být udělena za několika podmínek, mimo jiné je to dosažení životaschopnosti odvětví a příslib snižovat výrobní kapacity.

19.

Bod 1 protokolu č. 2 stanoví, že ’odchylně od článků 87 a 88 Smlouvy o ES se státní podpora poskytnutá Českou republikou pro účely restrukturalizace vymezeným částem českého ocelářského průmyslu považuje za slučitelnou se společným trhem’, pokud jsou mimo jiné splněny podmínky stanovené v protokolu.

20.

Bod 3 protokolu č. 2 stanoví, že ’státní podporu v rámci českého restrukturalizačního programu pro ocelářský průmysl lze poskytovat pouze společnostem uvedeným v příloze 1’. Třinecké železárny v příloze 1 zmíněny nejsou.

21.

Podle poslední věty bodu 6 protokolu č. 2 ’Česká republika neposkytne českému ocelářskému průmyslu žádnou další státní podporu pro účely restrukturalizace’.

22.

Bod 20 stanoví, že ’Komise učiní přiměřená opatření vyžadující od kterékoli dotyčné společnosti, aby při porušení podmínek stanovených v tomto protokolu vrátila jakoukoli poskytnutou podporu’ v případě, že dohled nad restrukturalizací ukáže na porušení podmínek udělením ’dodatečné neslučitelné státní podpory ocelářskému průmyslu’. Toto ustanovení umožňuje Komisi zahájit formální šetření, jelikož v případě, kdy v protokolu č. 2 neexistují zvláštní ustanovení, by měla být uplatněna běžná pravidla a zásady (8).

23.

Cílem tohoto protokolu je zajistit přechod mezi opatřeními ohledně státní podpory pro restrukturalizaci českého ocelářského průmyslu podle Evropské dohody a koncem prodlouženého restrukturalizačního období (31. prosinec 2006).

24.

Aby bylo možno tento cíl splnit, vztahuje se protokol na období před i po přistoupení. Přesněji řečeno povoluje určitou formu podpory, která byla nebo má být udělena do konce roku 2003 a zakazuje jakoukoliv další státní podporu na účely restrukturalizace českého ocelářského průmyslu do konce roku 2006, což je konec restrukturalizačního období.

25.

V tomto ohledu se zřetelně liší od jiných ustanovení aktu o přistoupení, jako je např. prozatímní mechanismus stanovený v příloze IV (’existující podpora’), který se vztahuje pouze na státní podporu udělenou před přistoupením, pokud je ’stále platná i po’ datu přistoupení.

26.

Na protokol č. 2 tedy může být nahlíženo jako na lex specialis, který v oblasti, jíž se dotýká, nahrazuje jakékoliv jiné ustanovení aktu o přistoupení.

27.

V důsledku toho, ačkoliv by se články 87 a 88 Smlouvy o ES obvykle nevztahovaly na podporu udělenou před přistoupením, která není nadále použitelná po přistoupení, ustanovení protokolu rozšiřují kontrolu státní podpory podle Smlouvy o ES na veškerou podporu udělenou za účelem restrukturalizace českého ocelářského průmyslu v letech 1997 – 2006.

28.

Komise tudíž může zahájit formální šetření stanovené v čl. 88 odst. 2 Smlouvy o ES, pokud Česká republika neplní protokol č. 2. Použije se rovněž nařízení Rady (ES) č. 659/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93  (9).

2.   Nákup akcií

29.

První transakce, kterou je třeba vyhodnotit, je nákup 10,54 % podílu drženého společností TZ v ocelárnách ISPAT Nová Huť prostřednictvím ČKA. Podle usnesení ze dne 12. listopadu 2003 mělo cenu těchto akcií stanovit Ministerstvo financí po dohodě s Ministerstvem průmyslu a obchodu.

30.

Ve svém usnesení č. 357 ze 14. dubna 2004 vyjádřila česká vláda souhlas s tím, že cena za akcii nepřesáhne 1 250 Kč, přičemž vycházela ze dvou ocenění vypracovaných odborníky (jedním z nich byla společnost KPMG), kteří cenu za akcii stanovili na 1 291,37 Kč (podle prvního odborníka) a 1 100 – 1 300 Kč (podle druhého odborníka). Ve svém rozhodnutí z 22. dubna 2004 oznámil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, že transakci za tuto cenu považuje za transakci bez státní podpory a povolil ji. Transakce proběhla na konci dubna, kdy vláda České republiky koupila od TZ podíl v INH ve výši 10,54 % za cenu 1 250 Kč za akcii.

31.

V březnu 2004 podala společnost INH ke schválení Komisi pro cenné papíry (dále jen ’KCP’) veřejnou nabídku na odkoupení vlastních akcií kótovaných na burze, aby mohla být společnost vyřazena z obchodování na pražské Burze cenných papírů. Cena, kterou společnost INH plánovala zaplatit minoritním akcionářům, vycházela z odborných ocenění. KCP je v České republice ze zákona odpovědná za to, aby minoritním akcionářům zajistila spravedlivé ocenění akcií. Ze všech veřejných subjektů má k akciovému trhu nejblíže a má s ním i největší zkušenosti. Dne 15. března 2004 KCP rozhodla, že cena 550 Kč za akcii nabízená společností INH minoritním akcionářům odpovídá hodnotě akcií a že to dokazují i odborné posudky předložené společností INH. Nabídka byla zveřejněna v ekonomicky zaměřeném periodiku a byla otevřená od 25. března 2004 do 6. května 2004. Akcie byly vyřazeny z obchodování na konci května.

32.

Obecně by se při stanovování tržní hodnoty akcií měla dát přednost ceně na burze, pokud je k dispozici. V případě INH je ovšem problematické považovat cenu na burze za předobraz průměrného ocenění prováděného tržními subjekty. Měsíční a roční statistiky ukazují, že hodnota obchodů je velmi omezená. Cena na burze tedy není výsledkem interakce velkého počtu významných investorů. Investor v podmínkách tržní ekonomiky by se tudíž obrátil na nezávislého odborníka, který by mu pomohl určit objektivní hodnotu 10,54 % podílu, který má v úmyslu koupit. Takový investor navíc vždy využívá veškeré dostupné informace o dané společnosti. V tomto případě platí zejména druhý bod. Vzhledem k tomu, že společnost INH byla zprivatizována před necelými dvěma lety a pod vedením nového majoritního akcionáře LNM provádí rozsáhlou restrukturalizaci, jsou údaje o minulosti irelevantní a budoucí zisky se hůře odhadují. V důsledku toho je pravděpodobnější, že různí odborníci mohou ocenit akcie společnosti různě podle vlastních názorů na budoucí vývoj. Investor v podmínkách tržní ekonomiky tedy podrobí ocenění předložené odborníky kritické analýze na základě všech dostupných informací.

33.

V rozporu s tímto normálním postupem vláda nevyužila všech dostupných informací předtím, než stanovila kupní cenu podílu drženého společností TZ. Ani vláda ve svém usnesení ze 14. dubna 2004, ani ÚOHS ve svém rozhodnutí z 22. dubna 2004 nevzal v úvahu cenu veřejné nabídky učiněné společností INH a schválené KCP dne 12. března 2004. Tato dvě rozhodnutí také nijak nevysvětlují rozdíl mezi cenou, kterou zaplatila vláda, a cenou, kterou zaplatila INH za zpětné odkoupení vlastních akcií. Nevysvětlují, proč nebyla cena, kterou KCP považovala za reprezentativní pro hodnotu akcií držených minoritními akcionáři, uplatněna i na vládní nákup 10,54 % podílu. Jako odpověď na otázky vznesené Komisí české orgány uvedly, že vláda je ve specifické situaci nutící ji k nákupu onoho 10,54 % podílu od TZ. České orgány zdůrazňovaly, že prostřednictvím akcionářského podílu by TZ mohly komplikovat a zpomalovat restrukturalizaci INH, například svoláváním valných hromad, což by mohlo ohrozit dokončení restrukturalizace českého ocelářského průmyslu jak bylo stanoveno ve Smlouvě o přistoupení. Komise tento argument neakceptuje, neboť nikdy během vyjednávání Smlouvy o přistoupení s českými orgány nebyla projednávána žádná otázka týkající se odkoupení akcionářského podílu TZ v INH. Příslušná vládní usnesení (č. 565 z 29. května 2002 a č. 587 z 5. června 2002) se týkají otázek prodeje státního podílu ve společnosti Nová Huť (předchozí název INH) ve výši 67,25 % společnosi LNM, a označují tento postup jako závěrečné kroky k dokončení finanční restrukturalizace a privatizace společnosti Nová Huť. Příslušný obchodní plán pro INH se nezmiňuje o TZ jinak, než že je uvádí na seznamu akcionářů. Navíc tento argument nevysvětluje, proč by se vláda jako investor měla nacházet ve specifické situaci, která by jí umožňovala očekávat větší finanční výnos než mohou očekávat ostatní minoritní investoři. Druhý argument předložený českými orgány je, že dle ustanovení obchodního zákoníku mají akcionáři vlastnící podíl ve společnosti větší než 10 % určitá práva, zejména možnost svolat valnou hromadu se stanoveným programem a zablokovat možnost převodu jmění na většinového akcionáře. Komise má však pochybnosti, že by investor zamýšlející koupit minoritní podíl přikládal těmto ustanovením výraznou hodnotu, zvláště když má v úmyslu svůj podíl prodat v období tří let, jak plánují české orgány.

34.

Ačkoliv nebyly výslovně zmíněny ve vládním usnesení, v rozhodnutí ÚOHS ani během výměny informací s Komisí, je možné, že existují zřejmé důvody, které vysvětlují rozdíl mezi cenami obou transakcí. Na základě dostupných informací provedla Komise analýzu toho, zda se obě transakce věcně liší. Komise zejména ověřovala skutečnosti podobného charakteru jaké byly předloženy Soudem první instance v rozsudku v souvisejících věcech C-329/93 (10), C-62/95 (11) a C-63/95 (12). Tato analýza však neukázala žádné výrazné rozdíly. Vláda například nemůže očekávat synergie s jinými ocelářskými společnostmi, které kontroluje. I po koupi 10,54 % podílu zůstane minoritním akcionářem. Komise rovněž pohlížela na historické okolnosti. Dohodu o prodeji celého svého podílu ve výši 67,25 % ve společnosti Nová Huť společnosti LNM podepsala vláda v červnu 2002. Prodej byl dokončen 31. ledna 2003. Vyjednávání s LNM umožnilo vládě přístup k obchodnímu plánu. Pokud byly budoucí zisky tak slibné a vláda jako investor chtěla v tomto odvětví investovat, mohla si ponechat celý svůj podíl a neprodávat ho LNM, nebo ho prodat za vyšší cenu, či skoupit veškeré akcie tehdy dostupné na akciovém trhu (cena byla tehdy nižší než 100 Kč), případně vyjednávat s TZ o odkoupení jejich podílu. Ačkoliv zprávy jsou od té doby pozitivní (restrukturalizace INH probíhá dobře, vývoj na světových trzích s ocelí je příznivý), Komise přesto nechápe, proč má vláda jako investor pocit, že se ve srovnání s ostatními minoritními akcionáři nachází ve zvláštní situaci, která ospravedlňuje zaplacení příplatku.

35.

Jediný věcný rozdíl mezi oběma transakcemi, na který poukázala předběžná analýza, je velikost podílu. Podíl ve výši 10,54 % by mohl mít vyšší tržní hodnotu než malý objem akcií držený menšími investory. Kupec takového podílu ve výši 10,54 % ušetří transakční náklady a vyhne se zdlouhavé proceduře, kterou musí INH podstoupit v rámci zpětného odkupu akcií od menších investorů. Cena akcií držených menšími investory by rovněž mohla zahrnovat slevu za nelikviditu, neboť tyto akcie mohou být prodány pouze na akciovém trhu, kde je likvidita nízká. Komise si uvědomuje, že podíl ve výši 10,54 % nelze koupit na akciovém trhu, přinejmenším aniž by to vedlo k výraznému nárůstu ceny a ke zdlouhavé proceduře. Nízkou likviditu akcií držených menšími investory je však třeba srovnat s likviditou 10,54 % podílu, který měla vláda v úmyslu koupit. Již od srpna 2003 je veřejně známo, že tento cenný papír bude vyřazen z obchodování. V březnu 2004 bylo jasné, že toto vyřazení z obchodování proběhne na konci května. Po vyřazení z obchodování se tento 10,54 % podíl stane minoritním podílem v podniku kontrolovaném majoritním akcionářem, který bude vlastnit téměř všechny zbývající akcie. Ocenění takového podílu bude složitější, a tudíž i dražší, vzhledem k tomu, že nebude existovat burzovní cena a přísun informací z dané společnosti na veřejnost bude omezenější. Viditelnost a přitažlivost podílu bude nižší. Je pravděpodobné, že jediným potenciálním kupcem bude LNM. Za těchto okolností bude likvidita, tj. možnost rychle prodat bez nutnosti výrazně snižovat cenu, daného podílu velmi malá. Pokud tedy Komise uzná, že cena akcií držených menšími investory a odkoupených zpět společností INH zahrnuje slevu jako kompenzaci za jejich nelikviditu, představuje daný 10,54 % podíl rovněž nelikvidní investici. Na základě rozdílu v likviditě v širším smyslu – včetně transakčních nákladů a doby trvání celého procesu – by tudíž investor v podmínkách tržní ekonomiky byl ochoten zaplatit za tento podíl jen malý příplatek oproti ceně platné pro menší investory držící malé objemy akcií.

36.

Závěrem lze říci, že s výjimkou vyšší likvidity daného 10,54 % podílu, jež by mohla odůvodňovat určitý příplatek, neshledala Komise důvody vysvětlující, proč by se cena schválená KCP jako objektivní hodnota nemohla uplatnit i v případě vládního nákupu. Komise nenašla podstatné důvody ospravedlňující fakt, že by vláda měla zaplatit výrazně více ve srovnání s ostatními menšími investory. Komise má tudíž pochybnosti o tom, že vládní nákup akcií za cenu 1 250Kč za kus odpovídá chování investora v podmínkách tržní ekonomiky v podobné situaci. Zdá se tedy, že tato transakce by mohla obsahovat podporu ve prospěch TZ. Takováto podpora se nezdá být v souladu ani s protokolem č. 2, ani s ustanoveními čl. 87 odst. 2 a 3.

3.   Převod dluhopisů – další státní podpora

37.

Druhou transakcí uvedenou ve vládním usnesení z 12. listopadu 2003 byl převod 10 000 kusů dluhopisů o nominální hodnotě 1 mld. Kč (31,7 mil. EUR), vydaných společností TZ a v současné době držených ČKA, zpět na společnost TZ za celkovou cenu 100 mil. Kč (3,17 mil. EUR). Rozdíl mezi nominální hodnotou dluhopisů a cenou ve výši 100 mil. Kč (28,5 mil. EUR), kterou měly TZ zaplatit, měl představovat hodnotu státní podpory, která měla být poskytnuta TZ na řadu projektů týkajících se výzkumu a vývoje, zaměstnanosti, životního prostředí, vzdělávání zaměstnanců a uzavírání kapacit.

38.

V rozhodnutí z 30. dubna 2004 ohledně výše zmíněných druhů projektů vzal ÚOHS v úvahu některé připomínky Komise a vyloučil státní podporu pro všechny projekty na léta 1997 – 2003 a také budoucí podporu zaměstnanosti. Schválil státní podporu pouze pro projekty na období let 2004 – 2006 o celkové výši 576,7 mil. Kč (18,3 mil. EUR) místo původně plánovaných 900 mil. Kč (28,5 mil. EUR). Rozdíl mezi nominální hodnotou dluhopisů ve výši 1 mld. Kč (31,7 mil. EUR) a hodnotou státní podpory schválené ÚOHS ve výši 576,7 mil. Kč (18 mil. EUR), tj. částka 423,3 mil. Kč (13,4 mil. EUR), bude vyplacen společností TZ ve prospěch ČKA.

39.

Komise má silné pochybnosti o tom, zda dvě opatření z této poskytnuté podpory, a to podpora na uzavírání kapacit a na vzdělávací projekty, jsou v souladu se všemi požadavky stanovenými v předpisech ES o státní podpoře platných v době, kdy byla podpora poskytnuta (13). Komise má tedy pochybnosti o těchto opatřeních a jejich cílech a musí přešetřit, zda tato opatření nepředstavují skrytou restrukturalizační podporu ocelárnám Třinecké železárny, a.s., a nejsou tudíž v rozporu s protokolem č. 2.

Podpora na uzavírání kapacit ve výši 4 152 500 Kč (0,13 mil. EUR)

40.

Komise vyhodnotila poskytnutou podporu v souladu se Sdělením Komise o podpoře na záchranu a restrukturalizaci a podpoře na uzavírání kapacit pro sektor ocelářství  (14). Toto sdělení říká, že za slučitelnou se společným trhem může být považována podpora pro ocelářské společnosti na pokrytí nákladů na platby dělníkům oceláren, kteří byli propuštěni nebo předčasně odešli do důchodu, za předpokladu, že:

platby skutečně vznikly částečným nebo úplným uzavřením oceláren, se kterým se nepočítalo při schvalování podpory,

platby nepřesáhnou výši obvyklou podle platných předpisů v členských státech,

podpora nepřesáhne 50 % těchto plateb.

41.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve svém rozhodnutí z 30. dubna 2004 uvádí, že daná podpora je v souladu s výše zmíněným sdělením a týká se opatření ve formě odstavení části pece.

42.

Podle názoru Komise toto hodnocení není správné, jelikož na odstavení části pece nelze pohlížet jako na úplné nebo částečné uzavření ocelárny. Pec má formu jednoho kusu zařízení a její částečné uzavření není možné. Je možné snížit teplotu pece nebo její výkon, ale to ještě nesnižuje její základní kapacitu a je samozřejmě možné ji znovu zvýšit.

43.

Komise má navíc pochybnosti o tom, zda všichni zaměstnanci, kteří mají být propuštěni ([…] osob), pracují právě v té části pece, která má být odstavena. Dále má Komise pochybnosti o výpočtu nákladů na toto propouštění.

44.

V rozhodnutí ÚOHS je zdůrazněno, že toto odstavení části pece musí být skutečné a nezvratné, není však uveden žádný termín, dokdy by toto mělo být uskutečněno.

Podpora na vzdělávání zaměstnanců ve výši 44 088 300 Kč (1,4 mil. EUR)

45.

Komise vyhodnotila poskytnutou podporu na vzdělávání zaměstnanců v souladu s nařízením Komise (ES) č. 68/2001 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podpory na vzdělávání  (15).

46.

V čl. 2 písm. e) tohoto nařízení se uvádí, že ’vzdělávání se považuje za obecné, například když je společně organizováno různými nezávislými podniky nebo když užitek ze vzdělávání mohou mít zaměstnanci různých podniků’.

47.

Podobně podle čl. 2 písm. d) tohoto nařízení ’se specifickým vzděláváním rozumí vzdělávání, které zahrnuje výuku s přímým a zásadním vztahem k současnému nebo budoucímu postavení zaměstnanců v podniku přijímajícím podporu a poskytuje kvalifikace, které jsou nepřenositelné, nebo přenositelné pouze v omezeném rozsahu, do dalších podniků a pracovních oborů’.

48.

Nepřesné a protichůdné informace uvedené v rozhodnutích ÚOHS neumožňují ověřit, zda jsou tyto definice dodržovány. Navíc není prokázán motivační účinek této podpory.

Závěrečné připomínky

49.

Společnost Třinecké železárny, a.s., nespadá pod protokol č. 2 ani pod ’Aktualizovaný národní program restrukturalizace českého ocelářského průmyslu’ předložený Komisi v prosinci 2002. Žádný z dokumentů, které Komise formálně obdržela, se o TZ v souvislosti s restrukturalizací ani nezmiňuje.

50.

Zároveň však dokumenty předložené Komisi v únoru a březnu 2004 vytvářejí dojem, že daná opatření se týkají spíše restrukturalizační podpory společnosti Třinecké železárny, a.s. Rovněž název usnesení vlády České republiky č. 1126 přijatého 12. listopadu 2003 uvádí, že toto usnesení se týká ’dokončení restrukturalizace ocelářského průmyslu – návrhu řešení pro společnost Třinecké železárny, a.s.’

51.

Ačkoliv české orgány se v několika dopisech zmínily o tom, že ’vládní rozhodnutí se netýká restrukturalizace TZ, ale – částečného – dokončení plánu restrukturalizace českého ocelářského průmyslu tak, jak byl schválen Komisí’, od srpna 2001 nebyla v plánu restrukturalizace českého ocelářského průmyslu o TZ ani zmínka.

IV.   ZÁVĚR

52.

Toto rozhodnutí se považuje za rozhodnutí zahájit formální šetření ve smyslu čl. 88 odst. 2 Smlouvy o ES a nařízení Rady (ES) č. 659/1999. Postupem podle čl. 88 odst. 2 Smlouvy o ES žádá Komise Českou republiku, aby předložila své připomínky a poskytla veškeré informace, které by mohly pomoci vyhodnotit danou podporu, do jednoho měsíce od obdržení tohoto dopisu. Jedná se zejména o tyto informace:

Skutečnosti vysvětlující rozdíl mezi cenou, kterou za 10,54 % podíl TZ v INH zaplatila vláda, a cenou, kterou za zpětný odkup svých akcií zaplatila společnost INH a kterou schválila KCP.

Podrobné informace o objemu a účelu všech veřejných podpor poskytnutých od roku 1997 Českou republikou společnosti Třinecké železárny, a.s.

Kopie všech projektů společnosti TZ týkajících se vzdělávání zaměstnanců na období let 2004 až 2006, které byly hodnoceny ÚOHS a na jejichž základě byla udělena státní podpora.

Informace ohledně motivačního účinku podpory na vzdělávání.

Vysvětlení, jak byla dodržována ustanovení nařízení Komise (ES) č. 68/2001 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podpory na vzdělávání (obecné a specifické vzdělávání).

Kopie projektů, které mají pokrýt náklady na platby dělníkům společnosti TZ, kteří budou propuštěni nebo předčasně odejdou do důchodu v důsledku částečného ukončení výroby, jež byly hodnoceny ÚOHS a na jejichž základě byla udělena státní podpora.

Vysvětlení, jak byla dodržována ustanovení sdělení Komise o podpoře na záchranu a restrukturalizaci a podpoře na uzavírání kapacit pro sektor ocelářství.

Vysvětlení, jak je možné odstavit pouze část pece.

Potvrzení toho, že všichni zaměstnanci, kteří mají být propuštěni (150 osob), pracují právě v té části pece, která má být odstavena.

Způsob výpočtu nákladů na propouštění.

53.

Komise Českou republiku žádá, aby okamžitě zaslala kopii tohoto dopisu příjemci podpory.

54.

Komise by ráda České republice připomněla, že čl. 88 odst. 3 Smlouvy o ES má odkladný účinek, a ráda by ji upozornila na článek 14 nařízení Rady (ES) č. 659/1999, podle nějž může být veškerá nezákonná podpora příjemci odebrána.

55.

Komise tímto Českou republiku informuje, že uvědomí zainteresované strany zveřejněním tohoto dopisu a jeho stručného shrnutí v Úředním věstníku Evropské unie. Uvědomí také zainteresované strany ze států ESVO, které jsou signatáři Dohody o EHP, zveřejněním oznámení v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie a bude informovat Kontrolní úřad ESVO zasláním kopie tohoto dopisu. Všechny tyto zainteresované strany budou vyzvány, aby předložily své připomínky do jednoho měsíce od data zveřejnění daného dopisu či oznámení.”


(1)  EUT L 236, 23.9.2003, s. 934.

(2)  Se också punkt 1 i protokoll nr 2 där det står: ”Trots artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget…”

(3)  EGT L 83, 27.3.1999, s. 1.

(4)  Förtroliga uppgifter.

(5)  V tomto případě byl použit směnný kurs ve výši 1 EUR = 31,582 Kč (kurs k 27. září 2004).

(6)  Podléhající služebnímu tajemství

(7)  Úř. věst. L 236, 23.9.2003, s. 934.

(8)  Viz také bod 1 protokolu č. 2, který uvádí, že ’odchylně od článků 87 a 88 Smlouvy o ES…’.

(9)  Úř. věst. L 83, 27.3.1999, s. 1.

(10)  Spolková republika Německo, Hanseatische Industrie-Beteiligungen GmbH a Bremer Vulkan Verbund AG/Komise, Sb. rozh. 1996, s. I-5151

(11)  tamtéž.

(12)  tamtéž.

(13)  Ostatní poskytnutá podpora je plně v souladu s Obecnými zásadami Společenství o státních podporách na ochranu životního prostředí (Úř. věst. C 37, 3.2.2001, s. 3) a s Rámcem Společenství pro státní podporu pro výzkum a vývoj (Úř. věst. C 45, 17.2.1996, s. 5).

(14)  Úř. věst. C 70, 19.3.2002, s. 1.

(15)  Úř. věst. L 10, 13.1.2001, s. 3.


27.1.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 22/9


Förhandsanmälan av en koncentration

(Ärende COMP/M.3628 – Gilde/Bekaert Fencing)

Ärendet kan komma att behandlas enligt förenklat förfarande

(2005/C 22/03)

(Text av betydelse för EES)

1.

Kommissionen mottog den 19 januari 2005 en anmälan om en föreslagen koncentration enligt artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1) genom vilken företaget Gilde Buy-Out Fund II (”Gilde”, Nederländerna), som tillhör Rabobank-gruppen (”Rabobank”, Nederländerna), förvärvar, på det sätt som avses i artikel 3.1 b i förordningen, fullständig kontroll över företaget Bekaert Fencing NV (”Bekaert”, Belgien) och dess dotterföretag, genom förvärv av aktier.

2.

De berörda företagens affärsverksamheter är följande:

Gilde: specialiserad investeringsfond,

Rabobank: bank- och kreditinstitut, finansiella tjänster,

Bekaert: tillverkning och försäljning av system för ståltrådsstängsel, industrinät av ståltråd, kablar och vajrar.

3.

Kommissionen har vid en preliminär granskning kommit fram till att den anmälda transaktionen kan omfattas av förordning (EG) nr 139/2004, dock med förbehållet att ett slutligt beslut fattas senare. Det bör noteras att detta ärende kan komma att behandlas i enlighet med kommissionens tillkännagivande om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004 (2).

4.

Kommissionen uppmanar berörd tredje part att till den lämna eventuella synpunkter på den föreslagna koncentrationen.

Synpunkterna skall ha inkommit till kommissionen senast tio dagar efter detta offentliggörande. Synpunkterna kan sändas till kommissionen per fax ((32-2) 296 43 01 eller 296 72 44) eller per post med angivande av referensnummer COMP/M.3628 – Gilde/Bekaert Fencing till:

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för konkurrens

Registratorskontoret ”Företagskoncentrationer och -fusioner”

J-70

B-1049 Bryssel


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1.

(2)  Tillgänglig på GD konkurrens hemsida:

http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/legislation/consultation/simplified_tru.pdf


27.1.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 22/10


Tillkännagivande om att giltighetstiden snart kommer att löpa ut för vissa antidumpningsåtgärder

(2005/C 22/04)

1.   Kommissionen meddelar att om inte en översyn inleds i enlighet med följande förfarande, kommer de antidumpningsåtgärder som anges nedan att upphöra att gälla den dag som anges i tabellen nedan i enlighet med artikel 11.2 i rådets förordning (EG) nr 384/96 (1), av den 22 december 1995 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen.

2.   Förfarande

Gemenskapsproducenterna kan inge en skriftlig begäran om översyn. En sådan begäran måste innehålla tillräckliga bevis för att åtgärdernas upphörande sannolikt skulle innebära att dumpningen och skadan fortsätter eller återkommer.

Om kommissionen beslutar att företa en översyn av åtgärderna i fråga skall importörerna, exportörerna, företrädare för exportlandet och gemenskaps-producenter ges tillfälle att utveckla, avvisa eller yttra sig om de uppgifter som lämnas i begäran om översyn.

3.   Tidsfrist

En skriftlig begäran om översyn på de grunder som anges ovan kan lämnas av gemenskapsproducenter och skall inkomma till Europeiska kommissionen, Generaldirektoratet för handel (Div. B-1), J-79 5/16, B-1049 Bryssel (2) från och med den dag detta tillkännagivande offentliggörs, men senast tre månader före den dag som anges i tabellen nedan.

4.   Detta tillkännagivande offentliggörs i enlighet med artikel 11.2 i rådets förordning (EG) nr 384/96 av den 22 december 1995.

Produkt

Ursprungs- eller exportland/länder

Åtgärd

Hänvisning

Utgångsdatum

Färgbildare för svart kopieskrift

Japan

Antidumpningstull

Rådets förordning (EG) nr 2263/2000

(EGT L 259, 13.10.2000, s. 1)

14.10.2005

Katodstrålerör för färgtelevisionsapparater

Indien

Sydkorea

Antidumpningstull

Rådets förordning (EG) nr 2313/2000

(EGT L 267, 20.10.2000, s. 1)

21.10.2005


(1)  EGT L 56, 6.3.1996, s. 1. Förordning senast ändrad genom rådets förordning (EG) nr 461/2004 (EUT L 77, 13.3.2004, s. 12).

(2)  Telex COMEU B 21877; fax (32-2) 295 65 05.


27.1.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 22/11


Meddelande – Anmälan om benämningar på specialistutbildningar

(2005/C 22/05)

(Text av betydelse för EES)

Enligt rådets direktiv 93/16/EEG om underlättande av läkares fria rörlighet och ömsesidigt erkännande av deras utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis, senast ändrat genom direktiv 2001/19/EG, särskilt artikel 42a i detta, skall medlemsstaterna till kommissionen anmäla de lagar och andra författningar som de antar avseende utfärdande av utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis på det område som omfattas av direktivet. Kommissionen skall offentliggöra ett lämpligt meddelande i Europeiska unionens officiella tidning, med uppgift om de benämningar som har antagits av medlemsstaterna för dessa utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis och, i förekommande fall, motsvarande yrkestitel.

Italien och Belgien har anmält ändringar i förteckningen över benämningar på specialistutbildningar.

Bilaga C till direktiv 93/16/EEG, ändrat genom direktiv 2001/19/EG, skall ändras på följande sätt:

(1)

Under rubriken ”Stomatologi” skall benämningen för Italien lyda

”Odontostomatologia (till och med den 31 december 1994)”

(2)

Under rubriken ”Neuropsykiatri” skall benämningen för Italien lyda

”Neuropsichiatria (till och med den 31 oktober 1999)”

(3)

Under rubriken ”Radiologi” skall benämningen för Italien lyda

”Radiologia (till och med den 31 oktober 1993)”

(4)

Under rubriken ”Klinisk farmakologi” skall benämningen för Italien lyda

”Farmacologia”

(5)

Under rubriken ”Gastroenterologisk kirurgi” skall benämningen för Italien lyda

”Chirurgia dell'apparato digerente”

(6)

Under rubriken ”Psykiatri” skall benämningen för Belgien lyda

”Psychiatrie de l'adulte”/”Volwassen psychiatrie”

(7)

Under rubriken ”Barn- och ungdomspsykiatri” skall benämningen för Belgien lyda

”Psychiatrie infanto-juvénile”/”Kinder en jeugdpsychiatrie”

Tabellerna ifråga i bilaga C till direktiv 93/16/EEG skall därmed ha följande lydelse:

Land

Benämning på examensbeviset

Organ som utfärdar examensbeviset

Stomatologi

Utbildningens minimilängd: 3 år

Belgique/België/Belgien

 

 

Česká republika

 

 

Danmark

 

 

Deutschland

 

 

Eesti

 

 

Ελλάς

 

 

España

Estomatología

 

France

Stomatologie

 

Ireland

 

 

Italia

Odontostomatologia (till och med den 31 december 1994)

 

Κύπρος

 

 

Latvija

 

 

Lietuva

 

 

Luxembourg

Stomatologie

 

Magyarország

 

 

Malta

 

 

Nederland

 

 

Österreich

 

 

Polska

 

 

Portugal

Estomatologia

 

Slovenija

 

 

Slovensko

 

 

Suomi/Finland

 

 

Sverige

 

 

United Kingdom

 

 


Land

Benämning på examensbeviset

Organ som utfärdar examensbeviset

Neuropsykiatri

Utbildningens minimilängd: 5 år

Belgique/België/Belgien

Neuropsychiatrie

 

Česká republika

 

 

Danmark

 

 

Deutschland

Nervenheilkunde (Neurologie und Psychiatrie)

 

Eesti

 

 

Ελλάς

Νευρoλoγία – Ψυχιατρική

 

España

 

 

France

Neuropsychiatrie

 

Ireland

 

 

Italia

Neuropsichiatria (till och med den 31 oktober 1999)

 

Κύπρος

Νευρολογία - Ψυχιατρική

 

Latvija

 

 

Lietuva

 

 

Luxembourg

Neuropsychiatrie

 

Magyarország

 

 

Malta

 

 

Nederland

Zenuw – en zielsziekten

 

Österreich

Neurologie und Psychiatrie

 

Polska

 

 

Portugal

 

 

Slovenija

 

 

Slovensko

Neuropsychiatria

 

Suomi/Finland

 

 

Sverige

 

 

United Kingdom

 

 


Land

Benämning på examensbeviset

Organ som utfärdar examensbeviset

Radiologi

Utbildningens minimilängd: 4 år

Belgique/België/Belgien

 

 

Česká republika

 

 

Danmark

 

 

Deutschland

Radiologie

 

Eesti

 

 

Ελλάς

Ακτιvoλoγία – Ραδιoλoγία

 

España

Electrorradiología

 

France

Electro-radiologie

 

Ireland

Radiology

 

Italia

Radiologia (till och med den 31 oktober 1993)

 

Κύπρος

 

 

Latvija

 

 

Lietuva

 

 

Luxembourg

Électroradiologie

 

Magyarország

Radiológia

 

Malta

 

 

Nederland

Radiologie

 

Österreich

Radiologie

 

Polska

 

 

Portugal

Radiologia

 

Slovenija

 

 

Slovensko

 

 

Suomi/Finland

 

 

Sverige

 

 

United Kingdom

 

 


Land

Benämning på examensbeviset

Organ som utfärdar examensbeviset

Klinisk farmakologi

Utbildningens minimilängd: 4 år

Belgique/België/Belgien

 

 

Česká republika

Klinická farmakologie

 

Danmark

Klinisk farmakologi

 

Deutschland

Pharmakologie und Toxikologie

 

Eesti

 

 

Ελλάς

 

 

España

Farmacología clínica

 

France

 

 

Ireland

Clinical pharmacology and therapeutics

 

Italia

Farmacologia

 

Κύπρος

 

 

Latvija

 

 

Lietuva

 

 

Luxembourg

 

 

Magyarország

Klinikai farmakológia

 

Malta

Farmakoloġija Klinika u t-Terapewtika

 

Nederland

 

 

Österreich

Pharmakologie und Toxikologie

 

Polska

Farmakologia kliniczna

 

Portugal

 

 

Slovenija

 

 

Slovensko

Klinická farmakológia

 

Suomi/Finland

Kliininen farmakologia ja lääkehoito / klinisk farmakologi och läkemedelsbehandling

 

Sverige

Klinisk farmakologi

 

United Kingdom

Clinical pharmacology and therapeutics

 


Land

Benämning på examensbeviset

Organ som utfärdar examensbeviset

Gastroenterologisk kirurgi

Utbildningens minimilängd: 5 år

Belgique/België/Belgien

Chirurgie abdominale / heelkunde op het abdomen

 

Česká republika

 

 

Danmark

Kirurgisk gastroenterologi eller kirurgiske mave-tarm-sygdomme

 

Deutschland

 

 

Eesti

 

 

Ελλάς

 

 

España

Cirugía del aparato digestivo

 

France

Chirurgie viscérale et digestive

 

Ireland

 

 

Italia

Chirurgia dell'apparato digerente

 

Κύπρος

 

 

Latvija

 

 

Lietuva

Abdominalinė chirurgija

 

Luxembourg

Chirurgie gastro-entérologique

 

Magyarország

 

 

Malta

 

 

Nederland

 

 

Österreich

 

 

Polska

 

 

Portugal

 

 

Slovenija

Abdominalna kirurgija

 

Slovensko

 

 

Suomi/Finland

Gastroenterologinen kirurgia / gastroenterologisk kirurgi

 

Sverige

 

 

United Kingdom

 

 


Land

Benämning på examensbeviset

Organ som utfärdar examensbeviset

Psykiatri

Utbildningens minimilängd: 4 år

Belgique/België/Belgien

Psychiatrie de l'adulte/Volwassen psychiatrie

 

Česká republika

Psychiatrie

 

Danmark

Psykiatri

 

Deutschland

Psychiatrie und Psychotherapie

 

Eesti

Psühhiaatria

 

Ελλάς

Ψυχιατρική

 

España

Psiquiatría

 

France

Psychiatrie

 

Ireland

Psychiatry

 

Italia

Psichiatria

 

Κύπρος

Ψυχιατρική

 

Latvija

Psihiatrija

 

Lietuva

Psichiatrija

 

Luxembourg

Psychiatrie

 

Magyarország

Pszichiátria

 

Malta

Psikjatrija

 

Nederland

Psychiatrie

 

Österreich

Psychiatrie

 

Polska

Psychiatria

 

Portugal

Psiquiatria

 

Slovenija

Psihiatrija

 

Slovensko

Psychiatria

 

Suomi/Finland

Psykiatria / Psykiatri

 

Sverige

Psykiatri

 

United Kingdom

General psychiatry

 


Land

Benämning på examensbeviset

Organ som utfärdar examensbeviset

Barn- och ungdomspsykiatri

Utbildningens minimilängd: 4 år

Belgique/België/Belgien

Psychiatrie infanto-juvénile/Kinder en jeugdpsychiatrie

 

Česká republika

Dětská a dorostová psychiatrie

 

Danmark

Børne- og ungdomspsykiatri

 

Deutschland

Kinder – und Jugendpsychiatrie und –psychotherapie

 

Eesti

 

 

Ελλάς

Παιδoψυχιατρική

 

España

 

 

France

Pédo-psychiatrie

 

Ireland

Child and adolescent psychiatry

 

Italia

Neuropsichiatria infantile

 

Κύπρος

Παιδοψυχιατρική

 

Latvija

Bērnu psihiatrija

 

Lietuva

Vaikų ir paauglių psichiatrija

 

Luxembourg

Psychiatrie infantile

 

Magyarország

Gyermek- és ifjúságpszichiátria

 

Malta

 

 

Nederland

 

 

Österreich

 

 

Polska

Psychiatria dzieci i młodzieży

 

Portugal

Pedopsiquiatria

 

Slovenija

Otroška in mladostniška psihiatrija

 

Slovensko

Detská psychiatria

 

Suomi/Finland

Lastenpsykiatria / barnpsykiatri

 

Sverige

Barn- och ungdomspsykiatri

 

United Kingdom

Child and adolescent psychiatry

 


27.1.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 22/17


Meddelande – Anmälan av utbildningsbevis för tandläkare med specialistutbildning

(2005/C 22/06)

(Text av betydelse för EES)

Enligt rådets direktiv 78/686/EEG av den 25 juli 1978 om ömsesidigt erkännande av utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis för tandläkare inklusive åtgärder för att underlätta det faktiska utövandet av etableringsrätten och friheten att tillhandahålla tjänster, senast ändrat genom direktiv 2001/19/EG, särskilt artikel 23a i detta, skall medlemsstaterna till kommissionen anmäla de lagar och andra författningar som de antar avseende utfärdande av utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis på det område som omfattas av direktivet. Kommissionen skall offentliggöra ett lämpligt meddelande i Europeiska unionens officiella tidning, med uppgift om de benämningar som har antagits av medlemsstaterna för dessa utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis och, i förekommande fall, motsvarande yrkestitel.

Belgien har anmält att en benämning skall ändras i förteckningen över benämningar på utbildningsbevis för tandläkare med specialistutbildning.

Bilaga B till direktiv 78/686/EEG, ändrat genom direktiv 2001/19/EG, skall ändras på följande sätt:

 

Under rubriken 1. ”Ortodonti” skall benämningen för Belgien lyda

”Bijzondere beroepstitel van tandarts specialist in de orthodontie / Titre professionnel particulier de dentiste spécialiste en orthodontie, utfärdat av: Minister bevoegd voor Volksgezondheid / Ministre de la Santé publique”


27.1.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 22/18


Meddelande – Anmälan av organ som utfärdar examensbevis för sjuksköterskor med ansvar för allmän hälso- och sjukvård och för barnmorskor

(2005/C 22/07)

(Text av betydelse för EES)

Enligt rådets direktiv 77/452/EEG av den 27 juni 1977 om ömsesidigt erkännande av utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis för sjuksköterskor med ansvar för allmän hälso- och sjukvård samt åtgärder för att underlätta det faktiska utövandet av etableringsrätten och friheten att tillhandahålla tjänster, och rådets direktiv 80/154/EEG av den 21 januari 1980 om ömsesidigt erkännande av utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis för barnmorskor inklusive åtgärder för att underlätta det faktiska utövandet av etableringsrätten och friheten att tillhandahålla tjänster, direktiven senast ändrade genom direktiv 2001/19/EG, särskilt artikel 18a i direktiv 77/452/EEG och artikel 19a i direktiv 80/154/EEG, skall medlemsstaterna till kommissionen anmäla de lagar och andra författningar som de antar avseende utfärdande av utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis på det område som omfattas av direktivet. Kommissionen skall offentliggöra ett lämpligt meddelande i Europeiska unionens officiella tidning, med uppgift om de benämningar som har antagits av medlemsstaterna för dessa utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis och, i förekommande fall, motsvarande yrkestitel.

Polen har anmält ändringar med avseende på de organ som utfärdar utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis för sjuksköterskor med ansvar för allmän hälso- och sjukvård och för barnmorskor.

Bilagan till direktiv 77/452/EEG, i dess ändrade lydelse enligt direktiv 2001/19/EG och senast ändrad genom bilaga II till akten om villkoren för Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning till de fördrag som ligger till grund för Europeiska unionen och om anpassning av fördragen, skall ändras på följande sätt:

(1)

Under rubriken ”Organ som utfärdar examensbeviset” skall det för Polen stå

”instytucja prowadząca kształcenie na poziomie wyższym uznana przez właściwe władze”

(institution för högre utbildning som erkänts av de behöriga myndigheterna).

Bilagan till direktiv 80/154/EEG, i dess ändrade lydelse enligt direktiv 2001/19/EG och senast ändrad genom bilaga II till akten om villkoren för Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning till de fördrag som ligger till grund för Europeiska unionen och om anpassning av fördragen, skall ändras på följande sätt:

(2)

Under rubriken ”Organ som utfärdar examensbeviset” skall det för Polen stå

”instytucja prowadząca kształcenie na poziomie wyższym uznana przez właściwe władze”

(institution för högre utbildning som erkänts av de behöriga myndigheterna).


III Upplysningar

Kommissionen

27.1.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 22/19


Meddelande om anbudsinfordran avseende bidrag för export av vanligt vete till vissa tredjeländer

(2005/C 22/08)

I.   ÄRENDE

1.

Anbud infordras avseende bidrag för export till vissa tredjeländer av vanligt vete med KN-nummer 1001 90 99.

2.

Den totala kvantitet för vilken det får fastställas ett högsta exportbidrag enligt artikel 4.1 i kommissionens förordning (EG) nr 1501/95 (1), är cirka 2 000 000 ton.

3.

Anbudsinfordran genomförs enligt bestämmelserna i

rådets förordning (EEG) nr 1784/2003 (2)

förordning (EG) nr 1501/95,

kommissionens förordning (EG) nr 115/2005 (3).

II.   TIDSFRISTER

1.

Perioden för inlämnande av anbud avseende den första av de veckovisa anbudsinfordringarna löper från den 28.1.2005 till den 3.2.2005 kl. 10.00.

2.

Tidsfristen för inlämnande av anbud löper ut kl. 10.00 varje torsdag för följande veckovisa anbudsinfordringar.

För den andra och de följande veckovisa anbudsinfordringarna börjar perioden för inlämnande av anbud den första arbetsdagen som följer efter utgången av den föregående perioden.

3.

Detta meddelande offentliggörs endast för denna anbudsinfordran. Om det inte ändras eller ersätts med ett annat meddelande är detta meddelande om anbudsinfordran giltigt för samtliga veckovisa anbudsinfordringar under denna anbudsinfordrans giltighetsperiod.

De veckor då det inte är möte i Förvaltningskommittén för spannmål, skall inlämnandet av anbud dock ställas in.

III.   ANBUD

1.

Anbud skall vara skriftliga och får lämnas in personligen mot ett mottagningsbevis, eller sändas i rekommenderat brev eller via telex, fax eller telegram, men skall i samtliga fall inkomma senast den tidpunkt och det datum som anges under rubrik II ovan till en av följande adresser:

Bureau d'intervention et de restitution belge (BIRB)

rue de Trèves, 82

B-1040 Bryssel

Fax (02) 287 25 24

Státní zemědělský intervenční fond

Odbor zahraničního obchodu

Ve Smečkách 33

110 00, Praha1

Tfn (420) 222 87 14 58

Fax (420) 222 87 15 63

Direktoratet for FødevareErhverv

Nyropsgade 30

DK-1780 Köpenhamn

Fax 33 92 69 48

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)

D-60322

Frankfurt am Main

Adickesallee 40

Fax 15 64-6 24

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

(PRIA)

Narva maantee 3

Tartu 51009

Tfn (372) 7 37 12 00

Fax (372) 7 37 12 01

E-post: pria@pria.ee

OPEKEPE

241, rue Acharnon

GR-10446 Aten

Telex 221736 ITAG GR;

Fax 862 93 73

Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA)

c/Beneficencia 8

E-28004 Madrid

Telex 23427 FEGA E;

Fax 521 98 32, 522 43 87

Office national interprofessionnel des céréales

21, avenue Bosquet

F-75326 Paris

Cedex 07

Fax (33-1) 44 18 23 19- (33-1) 47 05 61 32

Department of Agriculture and Food

Other Market Supports Division

Johnstown Castle Estate

Co. Wexford

Ireland

Fax 053 42843

Ministero per le attività produttive, direzione generale per la politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi, divisione II

viale America

I-00144 Rom

Telex MINCOMES 623437, 610083, 610471;

Fax 592 62 174, 599 32 248, 596 47 531

Κυπριακός Οργανιςμός Αγροτικών Πληρωμών,

Μιχαήλ Κουτσόφα 20 (Εσπερίδων και Μιχαήλ Κουτσόφτα)

2000 /Nicosia

Tfn (357) 22 55 77 77

Fax (357) 22 55 77 55

E-post: commissioner@capo.gov.cy

Lauku Atbalsta Dienests

Republikas laukums 2

LV – 1981 Riga

Tfn (371) 702 42 47

Fax (371) 702 71 20

E-post: LAD@lad.gov.lv

Nacionaline mokèjimo agentura prie Zemés ukio ministerijos

Uzsienio Prekybos Departamentas

Blindziu g. 17

LT – 08111 Vilnius

Tfn (370) 52 69 17

Fax (370) 52 69 03

Service d'économie rurale, office du blé

113-115, rue de Hollerich

L-1741 Luxemburg

Telex AGRIM L 2537;

Fax 45 01 78

Mezogazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Alkotmány u. 29.

H-1054 Budapest

Tfn (36) 12 19 45 20

Fax (36) 12 19 45 11

Agenzija ta' Pagamenti – Trade Mechanisms Unit

Ministeru ghall-Affarijiet Rurali u l-Ambjent

Barriera Wharf

Valletta CMR 02

Malta

Tfn (356) 22952 227/225/115

Fax (356) 22952 224

Hoofdproductschap Akkerbouw

Stadhoudersplantsoen 12

2517 JL Den Haag

Nederland

Fax (31 70) 346 14 00

AMA (Agrarmarkt Austria)

Dresdnerstraße 70

A-1200 Wien

Fax (00 43 1) 33 15 13 99, (00 43 1) 33 15 12 98

Agencja Rynku Rolnego

Biuro Administrowania Obrotem Towarowym z

Zagranica

Dzial Produktów Roślinnych

Nowy Swiat 6/12

PL-00-400 Warszawa

Tfn (48) 226 61 75 90

Fax (48) 226 61 70 90

Ministério das Finanças, Direcção-Geral das Alfandegas e Impostos Especiais sobe o Consumo

Terreiro do Trigo – Efidicio da Alfandega

P-1149-060 Lisboa

Fax (351-21) 881 42 61

Tfn (351-21) 881 42 63

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

Dunajska Cesta 160

1000 Ljubljana

Tfn (386) 14 78 92 28

Fax (386) 14 79 92 06

Pôdohospodárska platobná agentúra

Dobrovičova 12

SK-815 26 Bratislava

Tfn (421) 259 26 63 97

Fax (421) 259 26 63 61

Maa- ja metsätalousministeriö, interventioyksikkö

PL 30, 00023 Valtioneuvosto

Fax (09) 16 05 27 72, (09) 16 05 27 78

Statens Jordbruksverk

Vallgatan 8

S-55182 Jönköping

Fax (46-36) 19 05 46

Cereal Exports – Rural Payments Agency

Lancaster House, Hampshire Court

Newcastle upon Tyne

NE 46 YM

United Kingdom

Tfn (0191) 226 52 86

Fax (0191) 226 51 01

Anbud som inte skickas via telex, fax eller telegram skall inkomma i dubbla förseglade kuvert till den aktuella adressen. Innerkuvertet skall också vara förslutet och märkt:

”Anbud inom anbudsinfordran avseende bidrag för export av vanligt vete till vissa tredjeländer — förordning (EG) nr 115/2005 — Konfidentiellt”

När anbuden har lämnats in får de inte återkallas innan den berörda medlemsstaten har informerat anbudsgivaren om vem som tilldelats anbudet.

2.

Anbudet och det bevis och åtagande som avses i artikel 5.3 i förordning (EG) nr 1501/95 skall utfärdas på det eller de officiella språk som talas i den medlemsstat vars behöriga myndighet har mottagit anbudet.

IV.   SÄKERHET

En säkerhet skall ställas till förmån för den berörda myndigheten.

V.   TILLDELNING AV KONTRAKT

Ett antaget anbud innebär

a)

rätt att i den medlemsstat där anbudet lämnades in få en exportlicens utfärdad för kvantiteten i fråga, med en uppgift om det exportbidrag som anges i anbudet,

b)

skyldighet att ansöka om exportlicens för denna kvantitet i den medlemsstat som nämns i a.


(1)  EGT L 147, 30.6.1995, s. 7. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 777/2004 (EUT L 123, 27.4.2004, s. 50).

(2)  EUT L 270, 21.10.2003, s. 78.

(3)  EUT L 24, 27.1.2005.


Rättelser

27.1.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 22/22


Förteckning över guldmynt som uppfyller kriterierna enligt artikel 26b A ii i rådets direktiv 77/388/EEG av den 17 maj 1977, ändrat genom rådets direktiv 98/80/EG av den 12 oktober 1998 (särskilda regler för investeringsguld)

( Europeiska unionens officiella tidning C 285 av den 23 november 2004 )

(2005/C 22/09)

På sidan 18 i kolumnen ”Utgivningsland” skall det

i stället för:

”TJECKIEN”

vara:

”TJECKOSLOVAKIEN”.


27.1.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 22/22


Rättelse till utnämning av ledamöter till yrkesinspektörskommittén

( Europeiska unionens officiella tidning C 10 av den 14 januari 2005 )

(2005/C 22/10)

På sidan 2, Portugal skall det

i stället för:

”Nuno Ataíde das Neves

José-Manuel Santos”

vara:

”Paulo Morgado de Carvalho

Manuel Ferreira Maduro Roxo”.