ISSN 1725-2504

Europeiska unionens

officiella tidning

C 13

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

48 årgången
19 januari 2005


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

I   Meddelanden

 

Kommissionen

2005/C 013/1

Eurons växelkurs

1

2005/C 013/2

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.3652 – CHARTERHOUSE/TDF) ( 1 )

2

2005/C 013/3

Andra KOM-dokument än förslag till lagstiftning vilka antogs av kommissionen

3

2005/C 013/4

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.3664 – REPSOL BUTANO/SHELL GAS) ( 1 )

4

2005/C 013/5

Informationförfarande – tekniska föreskrifter ( 1 )

5

 

II   Förberedande rättsakter

 

Kommissionen

2005/C 013/6

Förslag till lagstiftning vilka antogs av kommissionen

12

 

III   Upplysningar

 

Kommissionen

2005/C 013/7

Ansökningsomgång för indirekta FoTU-åtgärder inom ramen för det särskilda programmet för forskning, teknisk utveckling och demonstration Att strukturera det europeiska området för forskningsverksamhet ( 1 )

15

2005/C 013/8

Utbildning i EG:s konkurrensrätt för domare i medlemsstaterna och rättsligt samarbete mellan domare i medlemsstaterna

18

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

 


I Meddelanden

Kommissionen

19.1.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 13/1


Eurons växelkurs (1)

18 januari 2005

(2005/C 13/01)

1 euro=

 

Valuta

Kurs

USD

US-dollar

1,3060

JPY

japansk yen

134,08

DKK

dansk krona

7,4403

GBP

pund sterling

0,69780

SEK

svensk krona

9,0350

CHF

schweizisk franc

1,5433

ISK

isländsk krona

81,42

NOK

norsk krona

8,1610

BGN

bulgarisk lev

1,9559

CYP

cypriotiskt pund

0,58200

CZK

tjeckisk koruna

30,378

EEK

estnisk krona

15,6466

HUF

ungersk forint

246,44

LTL

litauisk litas

3,4528

LVL

lettisk lats

0,6960

MTL

maltesisk lira

0,4320

PLN

polsk zloty

4,0774

ROL

rumänsk leu

37 450

SIT

slovensk tolar

239,7500

SKK

slovakisk koruna

38,640

TRY

turkisk lira

1,7464

AUD

australisk dollar

1,7285

CAD

kanadensisk dollar

1,5969

HKD

Hongkongdollar

10,1853

NZD

nyzeeländsk dollar

1,8764

SGD

singaporiansk dollar

2,1367

KRW

sydkoreansk won

1 352,89

ZAR

sydafrikansk rand

7,9029


(1)  

Källa: Referensväxelkurs offentliggjord av Europeiska centralbanken.


19.1.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 13/2


Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration

(Ärende COMP/M.3652 – CHARTERHOUSE/TDF)

(2005/C 13/02)

(Text av betydelse för EES)

Kommissionen beslutade den 21 december 2004 att inte göra invändningar mot den anmälda koncentrationen ovan och att förklara den förenlig med den gemensamma marknaden. Beslutet grundar sig på artikel 6.1 b i rådets förordning (EG) nr 139/2004. Beslutet i sin helhet finns endast på engelska och kommer att offentliggöras efter det att alla eventuella affärshemligheter har tagits bort. Det kommer att finnas tillgängligt:

på kommissionens webbplats för konkurrens (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Denna webbplats ger olika möjligheter att hitta enskilda beslut i koncentrationsärenden, även uppgifter om företag, ärendenummer, datum och sektorer,

i elektronisk form på EUR-Lex webbplats, under dokument nummer 32004M3652. EUR-Lex ger tillgång till gemenskapsrätten via Internet (http://europa.eu.int/eur-lex/lex).


19.1.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 13/3


Andra KOM-dokument än förslag till lagstiftning vilka antogs av kommissionen

(2005/C 13/03)

Dokument

Del

Datum

Titel

KOM(2004) 427

 

8.6.2004

Förslag till RÅDETS GEMENSAMMA STÅNDPUNKT om överföring av vissa uppgifter till Interpol.

KOM(2004) 636

 

6.10.2004

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET: Det europeiska projektet för satellitnavigation går in i uppbyggnads- och driftsfaserna.

KOM(2004) 656

 

6.10.2004

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET: Rekommendation från Europeiska kommissionen när det gäller Turkiets framsteg på vägen mot anslutning.

KOM(2004) 686

 

19.10.2004

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET: EU:s riktlinjer för stöd till utarbetande och reform av markpolitiken i utvecklingsländerna.

KOM(2004) 711

 

26.10.2004

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET om den framtida utvecklingen av EU:s energiinitiativ och villkoren för inrättandet av en EU-mekanism för energiinvesteringar i AVS-staterna.

KOM(2004) 763

 

19.11.2004

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN – EUROPEISKA UTVECKLINGSFONDEN (EUF): Beräkning av åtaganden, betalningar och de bidrag som medlemsstaterna skall betala för budgetåren 2004 och 2005, samt – prognos avseende åtaganden och betalningar för perioden 2006–2009.

KOM(2004) 803

 

15.12.2004

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 382/2001 rörande genomförande av projekt för att främja samarbetet och handelsförbindelserna mellan Europeiska unionen och industriländer i Nordamerika, Fjärran Östern och Australasien.

Dessa texter finns tillgängliga på EUR-Lex: http://europa.eu.int/eur-lex/lex/.


19.1.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 13/4


Förhandsanmälan av en koncentration

(Ärende COMP/M.3664 – REPSOL BUTANO/SHELL GAS)

(2005/C 13/04)

(Text av betydelse för EES)

1.

Kommissionen mottog den 23 december 2004 en anmälan om en föreslagen koncentration enligt artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1) genom vilken det spanska företaget Repsol Butano, S.A., som tillhör Repsol Group (”Repsol”), förvärvar, på det sätt som avses i artikel 3.1 b i förordningen, fullständig kontroll över det portugisiska företaget Shell Gas (LPG) S.A. (”Shell Gas”) genom förvärv av aktier.

2.

Denna anmälan förklarades ofullständig den 6 januari 2005. De berörda företagen har nu inkommit med den ytterligare information som fordrades. Anmälan blev fullständig, i den mening som avses i artikel 10.1 av rådets förordning (EG) nr 139/2004, den 13 januari 2005. Således blev anmälan verksam den 13 januari 2005.

3.

De berörda företagens affärsverksamheter är följande:

Repsol: utvinning, produktion, och försäljning av petroleum, relaterade produkter (bland annar LPG) och naturgas,

Shell Gas: försäljning av LPG i Portugal.

4.

Kommissionen har vid en preliminär granskning kommit fram till att den anmälda transaktionen kan omfattas av förordning (EG) nr 139/2004, dock med förbehållet att ett slutligt beslut fattas senare.

5.

Kommissionen uppmanar berörd tredje part att till den lämna eventuella synpunkter på den föreslagna koncentrationen.

Synpunkterna skall ha inkommit till kommissionen senast tio dagar efter detta offentliggörande. Synpunkterna kan sändas till kommissionen per fax ((32-2) 296 43 01 eller 296 72 44) eller per post med angivande av referensnummer COMP/M.3664 – REPSOL BUTANO/SHELL GAS till:

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för konkurrens

Registratorskontoret ”Företagskoncentrationer och -fusioner”

J-70

B-1049 Bryssel


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1.


19.1.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 13/5


Informationförfarande – tekniska föreskrifter

(2005/C 13/05)

(Text av betydelse för EES)

Europaparlamentets och Rådets Direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster (EGT nr L 204, 21.7.1998, s. 37; EGT nr L 217, 5.8.1998, s. 20)

Anmälningar av förslag till tekniska föreskrifter som kommissionen mottagit.

Hänvisning  (1)

Titel

Status quo-perioden på tre månder går ut (2)

2004/0507/UK

Anvisning PM 28: Arbetsplattformar (ej inbyggda) på gaffeltruckar

3.3.2005

2004/0508/NL

Undantagsförordning om avvikande användning av frekvensutrymme för rättsväsendet

3.3.2005

2004/0509/NL

Undantagsförordning om avvikande användning av frekvensutrymme IVD

3.3.2005

2004/0510/LV

Ändringar av regeringens förordning nr 451 av den 12 augusti 2003 om regler för säkerhet och teknisk kontroll av offentliga nöjesanordningar

3.3.2005

2004/0511/LV

Förordning om kontroll av mätinstrument, kontrollpoäng och kontrollintyg

3.3.2005

2004/0512/D

Andra lagen om ändring av lagen om växtskydd

3.3.2005

2004/0513/D

Förslag till en tredje lag om ändring av sprängämneslagen och andra föreskrifter (3. SprengÄndG)

4.3.2005

2004/0514/SK

Beslut från Slovakiska republikens jordbruksministerium och Slovakiska republikens hälsovårdsministerium om offentliggörande av ett kapitel i Slovakiska republikens livsmedelslag om reglering av köttprodukter

4.3.2005

2004/0515/SK

Beslut från Slovakiska republikens jordbruksministerium och Slovakiska republikens hälsovårdsministerium om offentliggörande av ett kapitel i Slovakiska republikens livsmedelslag om reglering av tobaksvaror

4.3.2005

2004/0516/SK

Beslut från Slovakiska republikens jordbruksministerium och Slovakiska republikens hälsovårdsministerium om offentliggörande av ett kapitel i Slovakiska republikens livsmedelslag om reglering av spannmål och spannmålsprodukter

4.3.2005

2004/0517/B

Kungligt beslut om ändring av utsläppande av produkter på marknaden

4.3.2005

2004/0518/E

1. Förslag till beslut som avser godkännande av kapitlen 6. Ballast och 7. Underballast i ”Allmänna tekniska föreskrifter för järnvägsmaterial” (PF)

4.3.2005

2004/0519/SI

Föreskrifter om kvalitet på köttprodukter av fjäderfä

3.3.2005

2004/0520/D

Komplettering för ändring av byggregellista A del 1 och byggregellista B del 1 inför utgåva 2005/1

8.3.2005

2004/0521/I

Förslag till lagdekret om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/89/EG av den 10 november 2003 om ändring av direktiv 2000/13/EG när det gäller uppgifter om ingredienser i livsmedel

8.3.2005

2004/0522/I

Förslag till dekret om villkor för användningen av försäljningsnamn för vissa charkuterivaror

8.3.2005

2004/0523/I

Förslag till dekret om vissa bakverk

8.3.2005

2004/0524/P

Lagdekret som fastställer systemet för förvärv av varor och tjänster på elektronisk väg inom den offentliga förvaltningen och delvis införlivar Europaparlamentets och rådets direktiv nr. 2004/18/EG, av den 9 mars 2004, med den nationella lagstiftningen

8.3.2005

2004/0525/NL

Förordning utfärdad av statssekreterare för bostadsfrågor, fysisk planering och miljöfrågor, nr …, av den, om ändring av 2002 års förordning om stöd för miljövänlig teknik (ändring av stödprogrammet ”Maxnivå” och ett fåtal andra ändringar)

 (4)

2004/0526/NL

Förslag till förordning om fastställande av regler för inventering av asbest och avlägsnande av asbest i allmänhet och från byggnader i synnerhet och i samband med detta en ändring av arbetsmiljöförordningen (2005 års förordning om avlägsnande av asbest)

9.3.2005

2004/0527/LV

Krav på tillverkning av livsmedel under hemförhållanden samt distributionsformer för dessa

4.3.2005

2004/0530/F

Förordning om fastställande av föreskrifter för genomförande av biokemiska analyser av prediktiva serummarkörer för trisomi 21 (Downs syndrom)

11.3.2005

2004/0531/NL

Förordning utfärdad av statssekreteraren för bostadsfrågor, fysisk planering och miljöfrågor innehållande regler om införande av investeringar till förmån för den nederländska miljön (Förordning om införande av miljöinvesteringsavdrag 2005)

 (4)

2004/0532/NL

Förordning utfärdad av statssekreteraren för bostadsfrågor, fysisk planering och miljöfrågor innehållande regler om införande av investeringar till förmån för den nederländska miljön (Förordning om införande av godtycklig avskrivning av miljöinvesteringar 2005)

 (4)

2004/0533/NL

Genomförandeförordning för energiinvesteringsavdrag med Energilista 2005

 (4)

2004/0534/CZ

Förslag till tillägg till kungörelse 54/2004 saml. om specialdestinerade livsmedel och användningen av dessa

16.3.2005

2004/0535/F

Förslag till dekret om förebyggande och hantering av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter

16.3.2005

2004/0536/F

Förslag till förordning om ändring av förordningen av den 15 mars 2000 om användning av tryckbärande behållare

16.3.2005

2004/0537/CZ

Förslag till kungörelse om ändring av Miljöministeriets kungörelse 293/2002 saml. om böter vid utsläppande av avfallsvatten i ytvatten

 (4)

2004/0538/A

Lag beträffande gentekniska försiktighetsåtgärder (Staden Wiens lag beträffande gentekniska försiktighetsåtgärder)

21.3.2005

2004/0539/DK

Förslag till lag om ändring av vissa skattelagar och taxeringslagen (Skatte- och avgiftsändringar som ett led i utformningen av budgetavtalet för 2005)

 (4)

2004/0540/DK

Förslag till lag om ändring av lagen om koldioxidskatt på vissa energiprodukter, lag om energiskatt på mineraloljeprodukter etc., lag om skatt på elektricitet, lag om skatt på ledningsfört vatten och lag om registreringsavgift för motorfordon (nedsättande av skatt på företagens resursförbrukning). (L 124 av den 17 november 2004)

 (4)

2004/0541/DK

Förslag till kungörelse om ändring av kungörelse om skydd av djur vid transport

21.3.2005

2004/0542/A

Utkast till en federal lag, med vilken lagen om tillverkning och försäljning av tobaksprodukter, marknadsföring av tobaksprodukter och skyddet av icke-rökare (tobakslagen) ändras

 (3)

2004/0543/DK

Tillägg till 1998 års Byggnorm för småhus rörande DS 2426: Betong – Material – Regler för användning av EN 206-1 i Danmark

22.3.2005

2004/0544/D

Ändringar och kompletteringar av förlagelistan till de tekniska byggbestämmelserna från november 2004

22.3.2005

2004/0545/DK

Tillägg till byggreglerna 1995 betr. DS 2426: Betong – Material – Regler för användning av EN 206-1 i Danmark

22.3.2005

2004/0546/DK

Kungörelse om odling m.m. av genetiskt modifierade grödor

22.3.2005

2004/0547/DK

Kungörelse om ändring av kungörelsen om avfall

22.3.2005

Kommissionen vill rikta uppmärksamhet mot domen av den 30 april 1996 i fallet ”CIA Security” (fall C-194/94 – REG 1996n s. I-2201), i vilket domstolen fastslår att artiklarna 8 och 9 i direktiv 98/34/EG (f.d. 83/189/EEG) skall tolkas på så sätt att medborgare kan förlita sig på dem inför nationell rätt, och att den nationella domstolen måste avstå från att använda en teknisk föreskrift som inte har anmälts i enlighet med direktivet.

Denna dom är en bekräftelse av kommissionens meddelande av den 1 oktober 1986 (EGT nr C 245, 1.10.1986, s. 4).

Bristande kunskap om anmälningsskyldigheten medför således att berörda tekniska föreskrifter inte kan tillämpas, och kan därför inte anföras mot enskilda personer.

För mer information om anmälningsförfarandet kontakta:

Europeiska kommissionen

GD Näringsliv och industri, Unite C3

B–1049 Bryssel

E-post: Dir83-189-Central@cec.eu.int

Besök också följande sida: http://europa.eu.int/comm/enterprise/tris/

Ytterligare upplysningar om dessa anmälningar kan erhållas från de nationella avdelningarna vars adresser anges nedan.

FÖRTECKNING ÖVER DE NATIONELLA MYNDIGHETER SOM HAR ANSVAR FÖR FÖRVALTNINGEN AV DIREKTIV 98/34/EG

BELGIEN

BELNotif

Qualité et Sécurité

SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie

NG III – 4ème étage

boulevard du Roi Albert II / 16

B-1000 Bruxelles

Pascaline Descamps

Tfn (32-2) 206 46 89

Fax (32-2) 206 57 46

E-post: pascaline.descamps@mineco.fgov.be

paolo.caruso@mineco.fgov.be

Gemensam e-post: belnotif@mineco.fgov.be

Internet: http://www.mineco.fgov.be

REPUBLIKEN TJECKIEN

Czech Office for Standards, Metrology and Testing

Gorazdova 24

P.O. BOX 49

CZ-128 01 Praha 2

Helena Fofonkova

Tfn (420) 224 907 125

Fax: (420) 224 907 122

E-post: fofonkova@unmz.cz

Gemensam e-post: eu9834@unmz.cz

Internet: http://www.unmz.cz

DANMARK

Erhvervs- og Boligstyrelsen

Dahlerups Pakhus

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø

Tfn (45) 35 46 66 89 (direktanknytning)

Fax (45) 35 46 62 03

E-post: Birgitte Spühler Hansen – bsh@ebst.dk

Gemensam e-post för meddelanden – noti@ebst.dk

Internet: http://www.ebst.dk/Notifikationer

TYSKLAND

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Referat XA2

Scharnhorststr. 34-37

D-10115 Berlin

Christina Jäckel

Tfn (49-30) 20 14 63 53

Fax (49-30) 20 14 53 79

E-post: infonorm@bmwa.bund.de

Internet: http://www.bmwa.bund.de

ESTLAND

Ministry of Economic Affairs and Communications

Harju str. 11

EE-15072 Tallinn

Margus Alver

Tfn (372) 6 256 405

Fax: (372) 6 313 660

E-post: margus.alver@mkm.ee

Gemensam e-post: el.teavitamine@mkm.ee

GREKLAND

Ministry of Development

General Secretariat of Industry

Mesogeion 119

GR-101 92 ATEN

Tfn (30) 210 696 98 63

Fax (30) 210 696 91 06

ELOT

Acharnon 313

GR-111 45 ATEN

Tfn (30) 210 212 03 01

Fax (30) 210 228 62 19

E-post: 83189in@elot.gr

Internet: http://www.elot.gr

SPANIEN

Ministerio de Asuntos Exteriores

Secretaría de Estado de Asuntos Europeos

Direccion General de Coordinacion del Mercado Interior y otras Políticas Comunitarias

Subdireccion General de Asuntos Industriales, Energéticos, de Transportes y Comunicaciones y de Medio Ambiente

C/Padilla, 46, Planta 2a, Despacho: 6218

E-28006 MADRID

Angel Silván Torregrosa

Tfn (34-91) 379 83 32

Esther Pérez Peláez

Teknisk rådgivare

E-post: esther.perez@ue.mae.es

Tfn (34-91) 379 84 64

Fax (34-91) 379 84 01

E-post: d83-189@ue.mae.es

FRANKRIKE

Délégation interministérielle aux normes

Direction générale de l'Industrie, des Technologies de l'information et des Postes (DiGITIP)

Service des politiques d'innovation et de compétitivité (SPIC)

Sous-direction de la normalisation, de la qualité et de la propriété industrielle (SQUALPI)

DiGITIP 5

12, rue Villiot

F-75572 Paris Cedex 12

Suzanne Piau

Tfn (33-1) 53 44 97 04

Fax (33-1) 53 44 98 88

E-post: suzanne.piau@industrie.gouv.fr

Françoise Ouvrard

Tfn (33-1) 53 44 97 05

Fax (33-1) 53 44 98 88

E-post: francoise.ouvrard@industrie.gouv.fr

IRLAND

NSAI

Glasnevin

Dublin 9

Ireland

Tony Losty

Tfn (353-1) 807 38 80

Fax (353-1) 807 38 38

E-post: tony.losty@nsai.ie

Internet: http://www.nsai.ie/

ITALIEN

Ministero delle attività produttive

Dipartimento per le imprese

Direzione Generale per lo sviluppo produttivo e la competitività

Ispettorato tecnico dell'industria – Ufficio F1

Via Molise 2

I-00187 Roma

Vincenzo Correggia

Tfn (39-06) 47 05 22 05

Fax (39-06) 47 88 78 05

E-post: vincenzo.correggia@minindustria.it

Enrico Castiglioni

Tfn (39-06) 47 05 26 69

Fax (39-06) 47 88 77 48

E-post: enrico.castiglioni@minindustria.it

E-post: ispettoratotecnico@minindustria.flexmail.it

Internet: http://www.minindustria.it

CYPERN

Cyprus Organization for the Promotion of Quality

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

13, A. Araouzou street

CY-1421 Nicosia

Tfn (357) 22 409313 or (357) 22 375053

Fax: (357) 22 754103

Antonis Ioannou

Tfn (357) 22 409409

Fax: (357) 22 754103

E-post: aioannou@cys.mcit.gov.cy

Thea Andreou

Tfn (357) 22 409 404

Fax: (357) 22 754 103

E-post: tandreou@cys.mcit.gov.cy

Gemensam e-post: dir9834@cys.mcit.gov.cy

Internet: http://www.cys.mcit.gov.cy

LETTLAND

Division of the Commercial Normative, SOLVIT and Notification

Internal Market Department of the

Ministry of Economics of the Republic of Latvia

55, Brvibas str.

Riga

LV-1519

Agra Ločmele

Senior Officer of the Division of the Commercial Normative, SOLVIT and Notification

E-post: agra.locmele@em.gov.lv

Tfn (371) 7031236

Fax (371) 7280882

E-post: notification@em.gov.lv

LITAUEN

Lithuanian Standards Board

T. Kosciuskos g. 30

LT-01100 Vilnius

Daiva Lesickiene

Tfn (370) 5 2709347

Fax (370) 5 2709367

E-post: dir9834@lsd.lt

Internet: http://www.lsd.lt

LUXEMBURG

SEE - Service de l'Energie de l'Etat

(statens energitjänst)

34, avenue de la Porte-Neuve

B.P. 10

L-2010 Luxembourg

J.P. Hoffmann

Tfn (352) 46 97 46 1

Fax (352) 22 25 24

E-post: see.direction@eg.etat.lu

Internet: http://www.see.lu

UNGERN

Hungarian Notification Centre –

Ministry of Economy and Transport

Budapest

Honvéd u. 13-15.

H-1055

Zsolt Fazekas

E-post: fazekaszs@gkm.hu

Tfn (36) 1 374 2873

Fax (36) 1 473 1622

E-post: notification@gkm.hu

Internet: http://www.gkm.hu/dokk/main/gkm

MALTA

Malta Standards Authority

Level 2

Evans Building

Merchants Street

VLT 03

MT-Valletta

Tfn (356) 2124 2420

Fax (356) 2124 2406

Lorna Cachia

E-post: lorna.cachia@msa.org.mt

Gemensam e-post: notification@msa.org.mt

Internet: http://www.msa.org.mt

NEDERLÄNDERNA

Ministerie van Financiën

Belastingsdienst/Douane Noord

Team bijzondere klantbehandeling

Centrale Dienst voor In-en uitvoer

Engelse Kamp 2

Postbus 30003

9700 RD Groningen

Nederland

Ebel van der Heide

Tfn (31-50) 5 23 21 34

Hennie Boekema

Tfn (31-50) 5 23 21 35

Tineke Elzer

Tfn (31-50) 5 23 21 33

Fax (31-50) 5 23 21 59

Gemensam e-post:

Enquiry.Point@tiscali-business.nl

Enquiry.Point2@tiscali-business.nl

ÖSTERRIKE

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Abteilung C2/1

Stubenring 1

A-1010 Wien

Brigitte Wikgolm

Tfn (43-1) 711 00 58 96

Fax (43-1) 715 96 51 eller (43-1) 712 06 80

E-post: not9834@bmwa.gv.at

Internet: http://www.bmwa.gv.at

POLEN

Ministry of Economy and Labour

Department for European and Multilateral Relations

Plac Trzech Krzyży 3/5

PL-00-507 Warszawa

Barbara Nieciak

Tfn (48) 22 693 54 07

Fax (48) 22 693 40 28

E-post: barnie@mg.gov.pl

Agata Gągor

Tfn (48) 22 693 56 90

Gemensam e-post: notyfikacja@mg.gov.pl

PORTUGAL

Instituto Portugês da Qualidade

Rua Antonio Gião, 2

P-2829-513 Caparica

Cândida Pires

Tfn (351-21) 294 82 36/81 00

Fax (351-21) 294 82 23

E-post: c.pires@mail.ipq.pt

Gemensam e-post: not9834@mail.ipq.pt

Internet: http://www.ipq.pt

SLOVENIEN

SIST – Slovenian Institute for Standardization

Contact point for 98/34/EC and WTO-TBT Enquiry Point

Šmartinska 140

SLO-1000 Ljubljana

Tfn (386) 1 478 3041

Fax (386) 1 478 3098

E-post: contact@sist.si

Vesna Stražišar

SLOVAKIEN

Kvetoslava Steinlova

Director of the Department of European Integration,

Office of Standards, Metrology and Testing of the Slovak Republic

Stefanovicova 3

SK-814 39 Bratislava

Tfn (421) 2 5249 3521

Fax (421) 2 5249 1050

E-post: steinlova@normoff.gov.sk

FINLAND

Kauppa-ja teollisuusministeriö

(Ministry of Trade and Industry)

Besöksadress:

Aleksanterinkatu 4

FIN-00171 Helsinki

och

Katakatu 3

FIN-00120 Helsinki

Postadress:

PB 32

FIN-00023 Statsrådet

Henri Backman

Tfn (358-9) 1606 36 27

Fax (358-9) 1606 46 22

E-post: henri.backman@ktm.fi

Katri Amper

Gemensam e-post: maaraykset.tekniset@ktm.fi

Internet: http://www.ktm.fi

SVERIGE

Kommerskollegium

Box 6803

Drottninggatan 89

S-113 86 Stockholm

Kerstin Carlsson

Tfn (46-8) 690 48 82/00

Fax (46-8) 690 48 40 eller (46-8) 30 67 59

E-post: kerstin.carlsson@kommers.se

Gemensam e-post: 9834@kommers.se

Internet: http://www.kommers.se

STORBRITANNIEN

Department of Trade and Industry

Standards and Technical Regulations Directorate 2

151 Buckingham Palace Road

London SW1 W 9SS

United Kingdom

Philip Plumb

Tfn (44-20) 72 15 14 88

Fax (44-20) 72 15 15 29

E-post: philip.plumb@dti.gsi.gov.uk

Gemensam e-post: 9834@dti.gsi.gov.uk

Internet: http://www.dti.gov.uk/strd

EFTA – ESA

EFTA Surveillance Authority

Rue Belliard 35

B-1040 Bruxelles

Adinda Batsleer

Tfn (32-2) 286 18 61

Fax (32-2) 286 18 00

E-post: aba@eftasurv.int

Tuija Ristiluoma

Tfn (32) 2 286 18 71

Fax (32) 2 286 18 00

E-post: tri@eftasurv.int

Gemensam e-post: DRAFTTECHREGESA@eftasurv.int

Internet: http://www.eftasurv.int

EFTA

Goods Unit

EFTA Secretariat

Rue de Trêves 74

B-1040 Bruxelles

Kathleen Byrne

Tfn (32-2) 286 17 34

Fax (32-2) 286 17 42

E-post: kathleen.byrne@efta.int

Gemensam e-post: DRAFTTECHREGEFTA@efta.int

Internet: http://www.efta.int

TURKIET

Undersecretariat of Foreign Trade

General Directorate of Standardisation for Foreign Trade

Inönü Bulvari no 36

06510

Emek - Ankara

Saadettin Doğan

Tfn (90-312) 212 58 99

(90-312) 204 81 02

Fax (90-312) 212 87 68

E-post: dtsabbil@dtm.gov.tr

Internet: http://www.dtm.gov.tr


(1)  År – registreringsnummer – ursprungsmedlemsstat.

(2)  Period under vilken projektet inte kan antas.

(3)  Ingen status quo-period, eftersom kommissionen godtagit den anmälande medlemsstatens motivering för särskild ordning.

(4)  Ingen status quo-period, på grund av tekniska specifikationer eller andra krav eller föreskrifter för tjänster som har att göra med skattemässiga eller finansiella åtgärder i enlighet med artikel 1.11, andra stycket, tredje strecksatsen i direktiv 98/34/EG.


II Förberedande rättsakter

Kommissionen

19.1.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 13/12


Förslag till lagstiftning vilka antogs av kommissionen

(2005/C 13/06)

Dokument

Del

Datum

Titel

KOM(2004) 404

 

2.6.2004

Förslag till RÅDETS BESLUT om gemenskapens ståndpunkt i associeringsrådet beträffande genomförandet av artikel 75 i Europa-Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Arabrepubliken Egypten, å andra sidan

KOM(2004) 493

 

14.7.2004

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om Europeiska socialfonden

KOM(2004) 494

 

14.7.2004

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om inrättandet av Sammanhållningsfonden

KOM(2004) 495

 

14.7.2004

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om Europeiska regionala utvecklingsfonden

KOM(2004) 496

 

14.7.2004

Förslag EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om europeiska grupperingar för gränsöverskridande samarbete (EGGS)

KOM(2004) 515

 

20.7.2004

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om upprättandet av ett frivilligt system med FLEGT-licenser för import av timmer till Europeiska gemenskapen

KOM(2004) 532

 

30.7.2004

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om införande av humana normer för fångstmetoder för vissa djurarter

KOM(2004) 554

 

12.8.2004

Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående av ett tilläggsprotokoll till avtalet om handel, utveckling och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Sydafrika, å andra sidan, med anledning av Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Ungerns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till Europeiska unionen

KOM(2004) 672

 

15.10.2004

Förslag till RÅDETS BESLUT om gemenskapens anslutning till föreskrift nr 94 om godkännande av fordon med avseende på skydd för passagerare vid frontalkollision och föreskrift nr 95 om godkännande av fordon med avseende på skydd för passagerare vid sidokollision från Förenta Nationernas ekonomiska kommission för Europa.

KOM(2004) 736

1

29.10.2004

Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande och provisorisk tillämpning av ett protokoll till Europa-Medelhavsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Tunisien, å andra sidan, med anledning av Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till Europeiska unionen

KOM(2004) 736

2

29.10.2004

Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående av ett protokoll till Europa-Medelhavsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Tunisien, å andra sidan, med anledning av Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till Europeiska unionen

KOM(2004) 737

 

29.10.2004

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om tvångslicensiering av patent för tillverkningen av läkemedel för export till länder med folkhälsoproblem

KOM(2004) 771

 

3.12.2004

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om fastställande av de korrigeringskoefficienter som skall tillämpas från och med den 1 juli 2004 på löner till tjänstemän, kontraktsanställda och tillfälligt anställda vid Europeiska gemenskaperna som tjänstgör i tredje land och till en del av de tjänstemän som är kvar i tjänst i de tio nya medlemsstaterna under en period av högst 15 månader efter anslutningen

KOM(2004) 776

 

6.12.2004

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av volframkarbid och smält volframkarbid med ursprung i Folkrepubliken Kina

KOM(2004) 779

 

8.12.2004

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om utvidgning av den slutgiltiga antidumpningstull som infördes genom förordning (EG) nr 769/2002 på import av kumarin med ursprung i Folkrepubliken Kina till att även omfatta import av kumarin avsänd från Republiken Indien eller Konungariket Thailand oavsett om den deklarerats ha ursprung i Republiken Indien eller Konungariket Thailand eller inte.

KOM(2004) 783

 

8.12.2004

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 2287/2003 när det gäller möjligheterna till fiske efter havskräfta i Nordsjön

KOM(2004) 797

 

10.12.2004

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 2287/2003 när det gäller möjligheterna till fiske efter sill/strömming i Östersjön

KOM(2004) 805

 

14.12.2004

Förslag till RÅDETS BESLUT om en gemensam ståndpunkt inom Gemensamma rådet EU–Mexiko rörande en rättelse till beslut 3/2004 av Gemensamma rådet EU–Mexiko av den 29 juli 2004

KOM(2004) 810

 

16.12.2004

Förslag RÅDETS BESLUT om följderna av Tjeckiens och Polens anslutning för Europeiska gemenskapens deltagande i konventionen om en internationell kommission för att skydda floden Oder mot föroreningar och i konventionen om en internationell kommission för att skydda floden Elbe

KOM(2004) 812

 

17.12.2004

Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande och provisorisk tillämpning av ett bilateralt avtal mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Vitryssland om handel med textilprodukter

KOM(2004) 814

 

20.12.2004

Forslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 2500/2001 för att möjliggöra genomförandet av gemenskapsstöd enligt artikel 54.2 c i budgetförordningen

Dessa texter finns tillgängliga på EUR-Lex: http://europa.eu.int/eur-lex/lex/.


III Upplysningar

Kommissionen

19.1.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 13/15


Ansökningsomgång för indirekta FoTU-åtgärder inom ramen för det särskilda programmet för forskning, teknisk utveckling och demonstration ”Att strukturera det europeiska området för forskningsverksamhet”

(2005/C 13/07)

(Text av betydelse för EES)

1.

I enlighet med Europaparlamentets och rådets beslut nr 1513/2002/EG av den 27 juni 2002 om sjätte ramprogrammet för Europeiska gemenskapens verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration med syfte att främja inrättandet av det europeiska området för forskningsverksamhet samt innovation (2002–2006) (1) antog rådet den 30 september 2002 det särskilda programmet för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration: ”Att strukturera det europeiska området för forskningsverksamhet” (2002–2006) (2) (nedan kallat ”det särskilda programmet”).

I enlighet med artikel 5.1 i det särskilda programmet antog Europeiska gemenskapernas kommission (”kommissionen”) den 6 december 2002 ett arbetsprogram (3) (”arbetsprogrammet”) med en detaljerad redogörelse för målen och de vetenskapliga och tekniska prioriteringarna för det särskilda programmet samt tidsschemat för genomförandet.

I enlighet med artikel 9.1 i Europaparlamentets och rådets förordning av den 16 december 2002 om regler för företags, forskningscentras och universitets deltagande i, samt om regler för spridning av forskningsresultat för, genomförandet av Europeiska gemenskapens sjätte ramprogram (2002–2006) (4) (”reglerna för deltagande”), skall förslag på indirekta FoTU-åtgärder lämnas in enligt villkoren för ansökningsomgångar.

2.

Denna ansökningsomgång för indirekta FoTU-åtgärder (”ansökningsomgången”) omfattar denna allmänna del och de särskilda villkor som beskrivs i bilagorna. I bilagorna anges framför allt sista dag för inlämning av förslag på indirekta FoTU-åtgärder, ett preliminärt datum för när utvärderingarna kommer att ha slutförts, en preliminär budget, instrument och berörda områden, kriterier för utvärdering av förslag på indirekta FoTU-åtgärder, minsta antalet deltagare och eventuella begränsningar.

3.

Fysiska eller juridiska personer som uppfyller villkoren i reglerna för deltagande och som inte omfattas av något av de undantag som anges i reglerna för deltagande eller i artikel 114.2 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (5) (”sökande”) uppmanas att till kommissionen lämna in förslag på indirekta FoTU-åtgärder, förutsatt att villkoren i reglerna för deltagande och i ansökningsomgången är uppfyllda.

Villkoren för de sökandes deltagande kommer att verifieras inom ramen för förhandlingarna om den indirekta åtgärden. Innan detta sker måste de sökande emellertid underteckna en förklaring om att de inte omfattas av något av de fall som anges i artikel 93.1 i budgetförordningen. De skall också ha skickat kommissionen den information som anges i artikel 173.2 i kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2342/2002 av den 23 december 2002 om genomförandebestämmelser för rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (6).

Europeiska gemenskapen tillämpar en jämställdhetspolitik och på grundval av denna uppmuntras särskilt kvinnor att lämna in förslag på indirekta FoTU-åtgärder eller medverka i inlämnandet av sådana förslag.

4.

Kommissionen offentliggör vägledningar för sökande. I dessa vägledningar finns uppgifter om hur man sammanställer och lämnar in förslag på en indirekt FoTU-åtgärd. Kommissionen har också utarbetat en handbok för utvärdering och urval av projektförslag (7). Vägledningarna, handboken, arbetsprogrammet och andra uppgifter om ansökningsomgången kan erhållas från kommissionen på följande adresser:

European Commission

FP6 Information Desk

Directorate General RTD

BE-1049 Bryssel, Belgien

Internetadress: www.cordis.lu/fp6

5.

Förslag på indirekta FoTU-åtgärder bör endast lämnas in i elektronisk version via det elektroniska ansökningssystemet (EPSS (8)) som finns på Internet. I undantagsfall kan dock en samordnare begära tillstånd från kommissionen att lämna in en pappersversion innan ansökningstiden löper ut. En sådan begäran skickas till någon av följande adresser:

European Commission

The HRM Activity Information Desk

(Call identifier:………….)

Research Directorate General

B-1049 Brussels

eller e-postadress: rtd-mc-papersubmission@cec.eu.int

Begäran måste innehålla en förklaring till varför undantag begärs. Sökande som vill lämna in förslag i pappersversion ansvarar för att en sådan begäran om undantag lämnas in i tid enligt gällande regler så att de kan hålla tidsfristen.

Alla förslag på indirekta FoTU-åtgärder måste utgöras av två delar: formulären (del A) och innehållet (del B).

Förslag på indirekta FoTU-åtgärder kan sammanställas off-line eller on-line och sedan lämnas in on-line. Del B av förslagen på indirekta FoTU-åtgärder skall lämnas in i PDF-format (”portable document format”, kompatibelt med Adobe version 3 eller högre med inbäddade typsnitt). Komprimerade filer (”zip-filer”) kommer inte att beaktas.

EPSS-mjukvaran (för off-line- eller on-line-användning) finns tillgänglig via Cordis webbplats www.cordis.lu.

Förslag på indirekta FoTU-åtgärder som lämnas in on-line och som är ofullständiga, inte kan läsas eller innehåller datavirus kommer inte att beaktas.

Förslag på indirekta FoTU-åtgärder som lämnas in på elektroniska lagringsmedier (t.ex. cd-rom eller diskett), via e-post eller fax kommer inte att beaktas.

Ett förslag på en indirekt åtgärd som har fått tillstånd att lämna in i pappersversion och som är ofullständigt kommer inte att beaktas.

Mer information om olika förfaranden för att lämna in förslag finns i bilaga J till handboken för utvärdering och urval av projektförslag.

6.

Förslag på indirekta FoTU-åtgärder skall ha inkommit till kommissionen senast sista inlämningsdagen det klockslag som anges i den berörda ansökningsomgången. Förslag på indirekta FoTU-åtgärder som inkommer senare kommer inte att beaktas.

Förslag på indirekta FoTU-åtgärder som inte uppfyller villkoren i fråga om minsta antal deltagare enligt vad som anges i den berörda ansökningsomgången kommer inte att beaktas.

Detta gäller även andra behörighetskriterier som anges i arbetsprogrammet.

7.

Om flera versioner av samma förslag på en indirekt FoTU-åtgärd lämnats in kommer kommissionen att behandla den sista version som inkommit senast sista inlämningsdag det klockslag som anges i den berörda ansökningsomgången.

8.

Om så anges i den berörda ansökningsomgången kan förslag på indirekta FoTU-åtgärder tas upp vid en senare utvärdering.

9.

De sökande uppmanas att ange ansökningsomgångens identifieringskod i all skriftväxling rörande en ansökningsomgång (t.ex. vid begäran om information eller inlämning av förslag på en indirekt FoTU-åtgärd).


(1)  EGT L 232, 29.8.2002, s. 1.

(2)  EGT L 294, 29.10.2002, s. 44.

(3)  Kommissionens beslut K(2002) 4791, ändrat genom kommissionens beslut K(2003) 635, K(2003) 998, K(2003) 1951, K(2003) 2708, K(2003) 4571, K(2004) 48 och K(2004) 3330. Inget av dessa beslut har offentliggjorts.

(4)  EGT L 355, 30.12.2002, s. 23.

(5)  EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(6)  EGT L 357, 31.12.2002, s. 1.

(7)  K(2003) 883 av den 27 mars 2003, senast ändrat genom K(2004) 3337 av den 1.9.2004.

(8)  EPSS är ett verktyg med vilket de sökande kan sammanställa och lämna in sina förslag på elektronisk väg.


BILAGA

INFORMATION OM ANSÖKNINGSOMGÅNGEN FÖR MARIE CURIE-KONFERENSER OCH KURSER

1.   Särskilt program: Att strukturera det europeiska området för forskningsverksamhet.

2.   Verksamhet: Mänskliga resurser och rörlighet.

3.   Ansökningsomgångens titel: Ansökningsomgång för Marie Curie-konferenser och kurser.

4.   Ansökningsomgångens identifieringskod: FP6-2005-Mobility-4.

5.   Datum för offentliggörande: 19 januari 2005.

6.   Sista inlämningsdag: 18 maj 2005, kl. 17.00 (lokal tid i Bryssel).

7.   Total preliminär budget: 12 250 000 euro.

8.   Instrument: Se avsnitt 2.3.1.4 i arbetsprogrammet.

9.   Minsta antal deltagare: Se de villkor som anges i avsnitt 2.3.1.4 i arbetsprogrammet.

10.   Deltagarbegränsningar (typ av organisation, verksamhet, tredjeländer): Se de villkor som anges i avsnitt 2.3.1.4 och 2.5 i arbetsprogrammet.

11.   Konsortieavtal: Deltagare i FoTU-verksamhet som genomförs inom ramen för denna ansökningsomgång är inte skyldiga att sluta konsortieavtal.

12.   Utvärderingsförfarande: Utvärderingen sker i ett steg och förslagen kommer inte att utvärderas anonymt.

13.   Utvärderingskriterier: Se bilaga Mob-B till arbetsprogrammet för vilka kriterier (inbegripet individuell viktning samt individuella och sammanräknade tröskelvärden) som tillämpas på de olika instrumenten.

14.   Preliminär tidtabell för utvärdering och avtal:

Preliminära utvärderingsresultat: Beräknas vara tillgängliga cirka fyra månader efter sista inlämningsdagen.

Undertecknande av avtal: De första avtalen för denna ansökningsomgång beräknas träda i kraft före utgången av 2005.


19.1.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 13/18


UTBILDNING I EG:S KONKURRENSRÄTT FÖR DOMARE I MEDLEMSSTATERNA och RÄTTSLIGT SAMARBETE MELLAN DOMARE I MEDLEMSSTATERNA

(2005/C 13/08)

En ny inbjudan att lämna förslag till UTBILDNING I EG:S KONKURRENSRÄTT FÖR DOMARE I MEDLEMSSTATERNA och RÄTTSLIGT SAMARBETE MELLAN DOMARE I MEDLEMSSTATERNA är offentliggjord i: http://europa.eu.int/comm/dgs/competition/proposals2/

Tidsfristen för att lämna in förslag: 4.3.2005.