ISSN 1977-0820

doi:10.3000/19770820.L_2013.069.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 69

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

56 årgången
13 mars 2013


Innehållsförteckning

 

I   Lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EU) nr 216/2013 av den 7 mars 2013 om elektroniskt offentliggörande av Europeiska unionens officiella tidning

1

 

 

II   Icke-lagstiftningsakter

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

 

2013/125/EU

 

*

Rådets beslut av den 25 februari 2013 om ingående av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater i enlighet med artiklarna XXIV.6 och XXVIII i allmänna tull- och handelsavtalet (Gatt) 1994 om ändring av medgivanden i Republiken Bulgariens och Rumäniens bindningslistor i samband med anslutningen till Europeiska unionen

4

Avtal genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater i enlighet med artiklarna XXIV.6 och XXVIII i allmänna tull- och handelsavtalet (Gatt) 1994 om ändring av medgivanden i Republiken Bulgariens och Rumäniens bindningslistor i samband med anslutningen till Europeiska unionen

5

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets genomförandeförordning (EU) nr 217/2013 av den 11 mars 2013 om införande av en slutgiltig antidumpningstull och om uttag av den preliminära tull som införts på import av viss aluminiumfolie i rullar med ursprung i Folkrepubliken Kina

11

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 218/2013 av den 8 mars 2013 om godkännande av en större ändring av produktspecifikationen för en beteckning som tagits upp i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Cabrito Transmontano [SUB])

21

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 219/2013 av den 12 mars 2013 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

23

 

 

Rättelser

 

*

Rättelse till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1235/2010 av den 15 december 2010 om ändring, när det gäller säkerhetsövervakning av humanläkemedel, av förordning (EG) nr 726/2004 om inrättande av gemenskapsförfaranden för godkännande av och tillsyn över humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel samt om inrättande av en europeisk läkemedelsmyndighet, och förordning (EG) nr 1394/2007 om läkemedel för avancerad terapi (EUT L 348 av den 31.12.2010)

25

 

*

Rättelse till Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/84/EU av den 15 december 2010 om ändring, när det gäller säkerhetsövervakning av läkemedel, av direktiv 2001/83/EG om upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel (EUT L 348 av den 31.12.2010)

25

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

13.3.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 69/1


RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 216/2013

av den 7 mars 2013

om elektroniskt offentliggörande av Europeiska unionens officiella tidning

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 352,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europaparlamentets godkännande,

i enlighet med ett särskilt lagstiftningsförfarande, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 297 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) behandlas offentliggörandet av Europeiska unionens officiella tidning (nedan kallad EUT) och ikraftträdandet av unionens rättsakter.

(2)

Förordning nr 1/1958 (1), inklusive senare ändringar därtill, fastställer Europeiska unionens institutioners officiella språk.

(3)

Den tryckta utgåvan av EUT, som finns tillgänglig på unionens institutioners samtliga officiella språk, är för närvarande det enda rättsligt bindande offentliggörandet, även om det också finns en elektronisk utgåva online.

(4)

I Europaparlamentets, rådets, kommissionens, domstolens, revisionsrättens, Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs och Regionkommitténs beslut 2009/496/EG, Euratom av den 26 juni 2009 om organisationen och driften av Europeiska unionens publikationsbyrå (2) förskrivs det att Publikationsbyrån ska göra det möjligt för institutionerna att uppfylla sina skyldigheter när det gäller att offentliggöra rättsaktstexter.

(5)

Det framgår av Europeiska unionens domstols dom i mål C-161/06, Skoma-Lux sro mot Celní ředitelství Olomouc (3), att unionsrättsakter som inte offentliggjorts i vederbörlig ordning i EUT inte kan tillämpas mot enskilda och att ett offentliggörande online inte kan jämställas med att i vederbörlig ordning offentliggöra lagstiftningen i EUT, med hänsyn till att det saknas bestämmelser om detta i unionsrätten.

(6)

Om ett offentliggörande i EUT i elektronisk form utgjorde ett giltigt offentliggörande, skulle detta möjliggöra en snabbare och billigare tillgång till unionsrätten. Medborgarna skulle emellertid även fortsättningsvis ha möjlighet att erhålla en tryckt utgåva av EUT från Publikationsbyrån.

(7)

I kommissionens meddelande En digital agenda för Europa betonas att tillgång till rättsligt innehåll online stimulerar utvecklingen av den digitala inre marknaden, vilket ger ekonomiska och sociala fördelar.

(8)

Det bör därför fastställas regler som säkerställer EUT:s elektroniska utgåvas äkthet, integritet och oföränderlighet.

(9)

Denna förordning bör också fastställa regler som ska vara tillämpliga på fall då det på grund av oförutsedda och exceptionella omständigheter inte är möjligt att offentliggöra och tillhandahålla en elektronisk utgåva av EUT.

(10)

I Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/93/EG av den 13 december 1999 om ett gemenskapsramverk för elektroniska signaturer (4) fastställs den rättsliga verkan av elektroniska signaturer som en metod för autentisering. I syfte att säkerställa EUT:s elektroniska utgåvas äkthet, integritet och oföränderlighet, är en avancerad elektronisk signatur som grundar sig på ett kvalificerat certifikat och som har skapats av en säker anordning för skapande av signaturer i enlighet med direktivet tillräcklig för att ge allmänheten garantier. Det bör vara möjligt att verifiera den elektroniskt undertecknade utgåvan av EUT genom lättillgängliga medel.

(11)

Tillgång till webbplatsen EUR-Lex ska säkerställas med iakttagande av åtagandena rörande skydd för personer med funktionsnedsättning i enlighet med rådets beslut 2010/48/EG av den 26 november 2009 om ingående från Europeiska gemenskapens sida av Förenta nationernas konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (5).

(12)

I enlighet med subsidiaritetsprincipen, som anges i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen, går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå målet att ge alla Europeiska medborgare möjlighet att åberopa den elektroniska utgåvan av EUT, eftersom förordningen endast har till syfte att se till att den elektroniska utgåvan är lika giltig som den tryckta utgåvan är i dag.

(13)

För antagandet av denna förordning innehåller EUF-fördraget inte några andra befogenheter än dem som anges i artikel 352.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Europeiska unionens officiella tidning ska offentliggöras i elektronisk form, i enlighet med denna förordning, på Europeiska unionens institutioners officiella språk.

2.   Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 3, ska endast den elektroniska utgåvan av EUT (nedan kallad den elektroniska utgåvan av EUT), vara giltig och ha rättslig verkan.

Artikel 2

1.   Den elektroniska utgåvan av EUT ska ha en avancerad elektronisk signatur som grundar sig på ett kvalificerat certifikat och som har skapats av en säker anordning för skapande av signaturer, i enlighet med direktiv 1999/93/EG. Det kvalificerade certifikatet och alla förlängningar av detta ska offentliggöras på webbplatsen EUR-Lex i syfte att göra det möjligt för allmänheten att verifiera den avancerade elektroniska signaturen och försäkra sig om att den elektroniska utgåvan av EUT är äkta.

2.   Den elektroniska utgåvan av EUT ska innehålla uppgift om dagen för dess offentliggörande.

3.   Den elektroniska utgåvan av EUT ska i ett icke-obsolet format och utan tidsbegränsning vara tillgänglig för allmänheten på webbplatsen EUR-Lex. Det ska vara kostnadsfritt att ta del av den elektroniska utgåvan.

Artikel 3

1.   När det inte är möjligt att offentliggöra den elektroniska utgåvan av EUT på grund av en oförutsedd och exceptionell störning av Publikationsbyråns informationssystem, ska informationssystemet återupprättas snarast möjligt.

Publikationsbyrån ska fastställa vid vilken tidpunkt en sådan störning sker.

2.   När det är nödvändigt att offentliggöra EUT när Publikationsbyråns informationssystem inte är operativt till följd av en störning enligt punkt 1, ska endast den tryckta utgåvan av EUT vara giltig och ha rättslig verkan.

Så snart som Publikationsbyråns informationssystem har återupprättats ska den motsvarande elektroniska versionen av den tryckta utgåva som avses i första stycket göras tillgänglig för allmänheten på webbplatsen EUR-Lex för kännedom endast och ska innehålla en uppgift om detta.

3.   Så snart som Publikationsbyråns informationssystem har återupprättats ska webbplatsen EUR-Lex lämna information om alla tryckta utgåvor som är giltiga och har rättslig verkan i enlighet med punkt 2 första stycket.

Artikel 4

1.   När det gäller den elektroniska utgåvan av EUT ska Publikationsbyrån ansvara för att

a)

offentliggöra denna och garantera dess äkthet,

b)

genomföra, svara för driften av och underhålla det informationssystem som används för att framställa den elektroniska utgåvan av EUT och uppgradera det systemet i linje med framtida teknisk utveckling,

c)

genomföra och bygga ut den tekniska utrustningen i syfte att säkerställa att alla användare har tillgång till den elektroniska utgåvan av EUT,

d)

fastställa interna säkerhets- och tillgångsregler för det informationssystem som används för att framställa den elektroniska utgåvan av EUT,

e)

lagra och arkivera elektroniska filer och behandla dessa i linje med framtida teknisk utveckling.

2.   Publikationsbyrån ska fullgöra de uppgifter som anges i punkt 1 i enlighet med beslut 2009/496/EG, Euratom.

Artikel 5

Denna förordning träder i kraft den första dagen i den fjärde kalendermånaden efter dess antagande.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 7 mars 2013.

På rådets vägnar

A. SHATTER

Ordförande


(1)  Rådets förordning nr 1 om vilka språk som ska användas i Europeiska ekonomiska gemenskapen (EGT 17, 6.10.1958, s. 385/58).

(2)  EUT L 168, 30.6.2009, s. 41.

(3)  REG 2007, s. I-10841.

(4)  EGT L 13, 19.1.2000, s. 12.

(5)  EUT L 23, 27.1.2010, s. 35.


II Icke-lagstiftningsakter

INTERNATIONELLA AVTAL

13.3.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 69/4


RÅDETS BESLUT

av den 25 februari 2013

om ingående av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater i enlighet med artiklarna XXIV.6 och XXVIII i allmänna tull- och handelsavtalet (Gatt) 1994 om ändring av medgivanden i Republiken Bulgariens och Rumäniens bindningslistor i samband med anslutningen till Europeiska unionen

(2013/125/EU)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 207.4 första stycket jämförd med artikel 218.6 a v,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets godkännande, och

av följande skäl:

(1)

Den 29 januari 2007 bemyndigade rådet kommissionen att i samband med Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen inleda förhandlingar med vissa andra medlemmar i Världshandelsorganisationen (WTO) enligt artikel XXIV.6 i allmänna tull- och handelsavtalet (Gatt) 1994.

(2)

Kommissionen har fört förhandlingar inom ramen för de förhandlingsdirektiv som har antagits av rådet.

(3)

Dessa förhandlingar har slutförts och avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater i enlighet med artiklarna XXIV.6 och XXVIII i Allmänna tull- och handelsavtalet (Gatt) 1994 om ändring av medgivanden i Republiken Bulgariens och Rumäniens bindningslistor i samband med anslutningen till Europeiska unionen (nedan kallat avtalet) paraferades av en företrädare för Europeiska unionen den 21 december 2011 och av en företrädare för Amerikas förenta stater den 17 februari 2012.

(4)

Avtalet undertecknades på Europeiska unionens vägnar den 7 december 2012, med förbehåll för att det ingås, i enlighet med rådets beslut 2012/644/EU (1).

(5)

Avtalet bör godkännas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater i enlighet med artiklarna XXIV.6 och XXVIII i allmänna tull- och handelsavtalet (Gatt) 1994 om ändring av medgivanden i Republiken Bulgariens och Rumäniens bindningslistor i samband med anslutningen till Europeiska unionen (nedan kallat avtalet) godkänns härmed på unionens vägnar.

Texten till avtalet åtföljer detta beslut.

Artikel 2

Rådets ordförande bemyndigas härmed att utse den eller de personer som ska ha rätt att på unionens vägnar göra den anmälan som föreskrivs i avtalet (2).

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den 25 februari 2013.

På rådets vägnar

S. COVENEY

Ordförande


(1)  EUT L 287, 18.10.2012, s. 2.

(2)  Dagen för avtalets ikraftträdande kommer att offentliggöras av rådets generalsekretariat i Europeiska unionens officiella tidning.


AVTAL

genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater i enlighet med artiklarna XXIV.6 och XXVIII i allmänna tull- och handelsavtalet (Gatt) 1994 om ändring av medgivanden i Republiken Bulgariens och Rumäniens bindningslistor i samband med anslutningen till Europeiska unionen

Genève den 7 december 2012

Herr ambassadör

Till följd av förhandlingarna i enlighet med artiklarna XXIV.6 och XXVIII i allmänna tull- och handelsavtalet (Gatt) 1994 om ändring av medgivanden i Republiken Bulgariens och Rumäniens bindningslistor i samband med anslutningen till Europeiska unionen, bekräftar jag följande överenskommelse:

1.

Europeiska unionen ska i sina WTO-bindningslistor för tullterritoriet EU-27 inordna och binda de medgivanden som ingick i dess bindningslistor för tullterritoriet EU-25 med de ändringar som anges i denna skrivelse.

Lägg till 4 680 ton i den till landet (Förenta staterna) fördelade EU-tullkvoten för ”kött och ätbara slaktbiprodukter av fjäderfä, färska, kylda eller frysta”, med bibehållande av befintliga satser inom kvoten (tulltaxenummer 0207 1110, 0207 1130, 0207 1190, 0207 1210, 0207 1290, 0207 1310, 0207 1320, 0207 1330, 0207 1340, 0207 1350, 0207 1360, 0207 1370, 0207 1410, 0207 1420, 0207 1430, 0207 1440, 0207 1450, 0207 1460, 0207 1470, 0207 2410, 0207 2490, 0207 2510, 0207 2590, 0207 2610, 0207 2620, 0207 2630, 0207 2640, 0207 2650, 0207 2660, 0207 2670, 0207 2680, 0207 2710, 0207 2720, 0207 2730, 0207 2740, 0207 2750, 0207 2760, 0207 2770, 0207 2780).

Lägg till 200 ton i den till landet (Förenta staterna) fördelade EU-tullkvoten för ”fryst benfri skinka och rygg”, med bibehållande av den befintliga satsen inom kvoten på 250 EUR/ton (tulltaxenummer ex ex 0203 1955 och ex ex 0203 2955).

Inrätta en till landet fördelad tullkvot (Förenta staterna) på 1 550 ton för ”livsmedelsberedningar” med en tullsats inom kvoten som motsvarar den ”jordbruksrelaterade delen” (tulltaxenummer 2106 9098).

Lägg till 600 ton (allmänt tillämpligt) i EU-tullkvoten för ”styckningsdelar av tamsvin, färska, kylda eller frysta, med eller utan ben, utom filé föreliggande separat” med bibehållande av de befintliga satserna inom kvoten (tulltaxenummer 0203 1211, 0203 1219, 0203 1911, 0203 1913, 0203 1915, ex ex 0203 1955, 0203 1959, 0203 2211, 0203 2219, 0203 2911, 0203 2913, 0203 2915, ex ex 0203 2955, 0203 2959).

Lägg till 500 ton (allmänt tillämpligt) i EU-tullkvoten för ”styckningsdelar av kyckling, färska, kylda eller frysta”, med bibehållande av de befintliga satserna inom kvoten (tulltaxenummer 0207 1310, 0207 1320, 0207 1330, 0207 1340, 0207 1350, 0207 1360, 0207 1370, 0207 1420, 0207 1430, 0207 1440, 0207 1460).

Lägg till 400 ton (allmänt tillämpligt) i EU-tullkvoten för ”styckningsdelar av höns”, med bibehållande av den befintliga satsen inom kvoten på 795 EUR/ton (tulltaxenummer 0207 1410).

Lägg till 580 ton (allmänt tillämpligt) i EU-tullkvoten för ”kalkonkött, färskt, kylt eller fryst”, med bibehållande av de befintliga satserna inom kvoten (tulltaxenummer 0207 2410, 0207 2490, 0207 2510, 0207 2590, 0207 2610, 0207 2620, 0207 2630, 0207 2640, 0207 2650, 0207 2660, 0207 2670, 0207 2680, 0207 2730, 0207 2740, 0207 2750, 0207 2760, 0207 2770).

Om alla interna förfaranden som krävs för att EU ska inordna och binda ändringarna i denna skrivelse i sin WTO-bindningslista inte har slutförts 60 dagar före utgången av den period under vilken Förenta staterna har rätt att dra tillbaka materiellt likvärdiga medgivanden i enlighet med artikel XXVIII i Gatt, ska EU begära att WTO:s varuhandelsråd före utgången av perioden godkänner en förlängning av perioden. En sådan förlängning ska vara tillräckligt lång för att se till att alla av EU:s interna förfaranden slutförs 60 dagar före utgången av den period under vilken Förenta staterna kan utöva sina rättigheter enligt artikel XXVIII i Gatt.

2.

Samtidigt med förhandlingarna om ovanstående ändringar och ävenledes i samband med utvidgningen av Europeiska unionens tullterritorium till Republiken Bulgarien och Rumänien ska Amerikas förenta stater inom 21 dagar efter ikraftträdandet av detta avtal för offentliggörande i Federal Register överlämna ett tillkännagivande om ändring av tulltaxeimportkvoterna för ost som tilldelats Europeiska unionen i de kompletterande amerikanska noterna 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 och 25 i kapitel 04 i Förenta staternas harmoniserade tulltaxa för att avspegla utvidgningen av Europeiska unionens tullterritorium till Bulgarien och Rumänien.

3.

På begäran av endera parten får samråd när som helst hållas om varje fråga som avses i detta avtal.

Jag vore tacksam om Ni ville bekräfta att Er regering godtar innehållet i denna skrivelse. Om så är fallet, ska den här skrivelsen och Er bekräftelse tillsammans utgöra ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater (nedan kallat avtalet).

Europeiska unionen och Amerikas förenta stater ska skriftligen meddela varandra om att alla interna förfaranden som krävs för att detta avtal ska träda i kraft har slutförts. Detta avtal träder i kraft 14 dagar efter det att den sista skriftliga underrättelsen har mottagits.

Högaktningsfullt

Съставено в Женева на

Hecho en Ginebra, el

V Ženevě dne

Udfærdiget i Genève, den

Geschehen zu Genf am

Genf,

Έγινε στη Γενεύη, στις

Done at Geneva,

Fait à Genève, le

Fatto a Ginevra, addì

Ženēvā,

Priimta Ženevoje

Kelt Genfben,

Magħmul f’Ġinevra,

Gedaan te Genève,

Sporządzono w Genewie dnia

Feito em Genebra,

Întocmit la Geneva la

V Ženeve

V Ženevi,

Tehty Genevessä

Utfärdat i Genève den

Image

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

Genève den 7 december 2012

Herr ambassadör

Jag bekräftar mottagandet av Er skrivelse av dagens datum med följande lydelse:

”Till följd av förhandlingarna i enlighet med artiklarna XXIV.6 och XXVIII i allmänna tull- och handelsavtalet (Gatt) 1994 om ändring av medgivanden i Republiken Bulgariens och Rumäniens bindningslistor i samband med anslutningen till Europeiska unionen, bekräftar jag följande överenskommelse:

1.

Europeiska unionen ska i sina WTO-bindningslistor för tullterritoriet EU-27 inordna och binda de medgivanden som ingick i dess bindningslistor för tullterritoriet EU-25 med de ändringar som anges i denna skrivelse.

Lägg till 4 680 ton i den till landet (Förenta staterna) fördelade EU-tullkvoten för ”kött och ätbara slaktbiprodukter av fjäderfä, färska, kylda eller frysta”, med bibehållande av befintliga satser inom kvoten (tulltaxenummer 0207 1110, 0207 1130, 0207 1190, 0207 1210, 0207 1290, 0207 1310, 0207 1320, 0207 1330, 0207 1340, 0207 1350, 0207 1360, 0207 1370, 0207 1410, 0207 1420, 0207 1430, 0207 1440, 0207 1450, 0207 1460, 0207 1470, 0207 2410, 0207 2490, 0207 2510, 0207 2590, 0207 2610, 0207 2620, 0207 2630, 0207 2640, 0207 2650, 0207 2660, 0207 2670, 0207 2680, 0207 2710, 0207 2720, 0207 2730, 0207 2740, 0207 2750, 0207 2760, 0207 2770, 0207 2780).

Lägg till 200 ton i den till landet (Förenta staterna) fördelade EU-tullkvoten för ”fryst benfri skinka och rygg”, med bibehållande av den befintliga satsen inom kvoten på 250 EUR/ton (tulltaxenummer ex ex 0203 1955 och ex ex 0203 2955).

Inrätta en till landet fördelad tullkvot (Förenta staterna) på 1 550 ton för ”livsmedelsberedningar” med en tullsats inom kvoten som motsvarar den ”jordbruksrelaterade delen” (tulltaxenummer 2106 9098).

Lägg till 600 ton (allmänt tillämpligt) i EU-tullkvoten för ”styckningsdelar av tamsvin, färska, kylda eller frysta, med eller utan ben, utom filé föreliggande separat” med bibehållande av de befintliga satserna inom kvoten (tulltaxenummer 0203 1211, 0203 1219, 0203 1911, 0203 1913, 0203 1915, ex ex 0203 1955, 0203 1959, 0203 2211, 0203 2219, 0203 2911, 0203 2913, 0203 2915, ex ex 0203 2955, 0203 2959).

Lägg till 500 ton (allmänt tillämpligt) i EU-tullkvoten för ”styckningsdelar av kyckling, färska, kylda eller frysta”, med bibehållande av de befintliga satserna inom kvoten (tulltaxenummer 0207 1310, 0207 1320, 0207 1330, 0207 1340, 0207 1350, 0207 1360, 0207 1370, 0207 1420, 0207 1430, 0207 1440, 0207 1460).

Lägg till 400 ton (allmänt tillämpligt) i EU-tullkvoten för ”styckningsdelar av höns”, med bibehållande av den befintliga satsen inom kvoten på 795 EUR/ton (tulltaxenummer 0207 1410).

Lägg till 580 ton (allmänt tillämpligt) i EU-tullkvoten för ”kalkonkött, färskt, kylt eller fryst”, med bibehållande av de befintliga satserna inom kvoten (tulltaxenummer 0207 2410, 0207 2490, 0207 2510, 0207 2590, 0207 2610, 0207 2620, 0207 2630, 0207 2640, 0207 2650, 0207 2660, 0207 2670, 0207 2680, 0207 2730, 0207 2740, 0207 2750, 0207 2760, 0207 2770).

Om alla interna förfaranden som krävs för att EU ska inordna och binda ändringarna i denna skrivelse i sin WTO-bindningslista inte har slutförts 60 dagar före utgången av den period under vilken Förenta staterna har rätt att dra tillbaka materiellt likvärdiga medgivanden i enlighet med artikel XXVIII i Gatt, ska EU begära att WTO:s varuhandelsråd före utgången av perioden godkänner en förlängning av perioden. En sådan förlängning ska vara tillräckligt lång för att se till att alla av EU:s interna förfaranden slutförs 60 dagar före utgången av den period under vilken Förenta staterna kan utöva sina rättigheter enligt artikel XXVIII i Gatt.

2.

Samtidigt med förhandlingarna om ovanstående ändringar och ävenledes i samband med utvidgningen av Europeiska unionens tullterritorium till Republiken Bulgarien och Rumänien ska Amerikas förenta stater inom 21 dagar efter ikraftträdandet av detta avtal för offentliggörande i Federal Register överlämna ett tillkännagivande om ändring av tulltaxeimportkvoterna för ost som tilldelats Europeiska unionen i de kompletterande amerikanska noterna 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 och 25 i kapitel 04 i Förenta staternas harmoniserade tulltaxa för att avspegla utvidgningen av Europeiska unionens tullterritorium till Bulgarien och Rumänien.

3.

På begäran av endera parten får samråd när som helst hållas om varje fråga som avses i detta avtal.

Jag vore tacksam om Ni ville bekräfta att Er regering godtar innehållet i denna skrivelse. Om så är fallet, ska den här skrivelsen och Er bekräftelse tillsammans utgöra ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater (nedan kallat avtalet).

Europeiska unionen och Amerikas förenta stater ska skriftligen meddela varandra om att alla interna förfaranden som krävs för att detta avtal ska träda i kraft har slutförts. Detta avtal träder i kraft 14 dagar efter det att den sista skriftliga underrättelsen har mottagits.”

Jag bekräftar att min regering godtar innehållet i skrivelsen.

Högaktningsfullt

Съставено в Женева на

Hecho en Ginebra, el

V Ženevě dne

Udfærdiget i Genève, den

Geschehen zu Genf am

Genf,

Έγινε στη Γενεύη, στις

Done at Geneva,

Fait à Genève, le

Fatto a Ginevra, addì

Ženēvā,

Priimta Ženevoje

Kelt Genfben,

Magħmul f’Ġinevra,

Gedaan te Genève,

Sporządzono w Genewie dnia

Feito em Genebra,

Întocmit la Geneva la

V Ženeve

V Ženevi,

Tehty Genevessä

Utfärdat i Genève den

Image

От името на Съединените американски щати

En nombre de los Estados Unidos de América

Za Spojené státy americké

På vegne af Amerikas Forenede Stater

Im Namen der Vereinigten Staaten von Amerika

Ameerika Ühendriikide nimel

Εξ ονόματος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής

On behalf of the United States of America

Au nom des États-Unis d'Amérique

Per degli Stati Uniti d’America

Amerikas Savienoto Valstu vārdā —

Jungtinių Amerikos Valstijų vardu

Az Amerikai Egyesült Államok nevében

F’isem l-Istati Uniti tal-Amerika

Voor de Verenigde Staten van Amerika

W imieniu Stanów Zjednoczonych Ameryki

Em nome dos Estados Unidos da América

În numele Statelor Unite ale Americii

V mene Spojených štátov amerických

V imenu Združenih držav Amerike

Amerikan yhdysvaltojen puolesta

På Amerikas förenta staters vägnar

Image


FÖRORDNINGAR

13.3.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 69/11


RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 217/2013

av den 11 mars 2013

om införande av en slutgiltig antidumpningstull och om uttag av den preliminära tull som införts på import av viss aluminiumfolie i rullar med ursprung i Folkrepubliken Kina

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1225/2009 av den 30 november 2009 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen (1) (nedan kallad grundförordningen), särskilt artikel 9.4,

med beaktande av det förslag som Europeiska kommissionen (nedan kallad kommissionen) lagt fram efter samråd med rådgivande kommittén, och

av följande skäl:

1.   FÖRFARANDE

1.1   Provisoriska åtgärder

(1)

Genom förordning (EU) nr 833/2012 (2) (nedan kallad förordningen om preliminär tull) införde kommissionen en preliminär antidumpningstull (nedan kallat provisoriska åtgärder) på import av viss aluminiumfolie i rullar med ursprung i Folkrepubliken Kina (nedan kallad Kina).

(2)

Förfarandet inleddes med anledning av ett klagomål som ingetts den 9 november 2011 av European Association of Metals (Eurométaux) (nedan kallad klaganden) såsom företrädare för tillverkare som svarar för mer än 50 % av unionens produktion av viss aluminiumfolie i rullar. Klagomålet innehöll prima facie-bevisning för dumpning av produkten och för att dumpningen vållat väsentlig skada, och bevisningen ansågs också tillräcklig för att motivera inledandet av ett förfarande. Som anges i skäl 17 i förordningen om preliminär tull omfattade undersökningen av dumpning och skada perioden från och med den 1 oktober 2010 till och med den 30 september 2011 (nedan kallad undersökningsperioden eller i tabeller UP). Undersökningen av tendenser som är av betydelse för bedömningen av skada omfattade perioden från januari 2008 till och med undersökningsperiodens slut (nedan kallad skadeundersökningsperioden).

1.2   Efterföljande förfarande

(3)

Efter det att de viktigaste omständigheterna och övervägandena som låg till grund för beslutet att införa preliminära antidumpningsåtgärder hade meddelats (nedan kallat det preliminära meddelandet av uppgifter) lämnade flera berörda parter skriftliga synpunkter på de preliminära undersökningsresultaten. De parter som begärde att bli hörda gavs tillfälle till det. En exporterande tillverkare begärde att bli hörd i närvaro av förhörsombudet från generaldirektoratet för handel, vilket beviljades.

(4)

Kommissionen fortsatte att inhämta och kontrollera alla uppgifter som bedömdes vara nödvändiga för de slutgiltiga undersökningsresultaten.

(5)

Efter offentliggörandet av förordningen om preliminär tull uppgav tre av de samarbetsvilliga kinesiska exporterande tillverkarna att deras namn var felstavade i artikel 1.2 i förordningen om preliminär tull. Därför offentliggjordes en rättelse av förordningen om preliminär tull i Europeiska unionens officiella tidning  (3) med företagens namn rätt stavade.

2.   BERÖRD PRODUKT OCH LIKADAN PRODUKT

(6)

Den produkt som berörs är aluminiumfolie med en tjocklek av 0,007 mm eller mer, men mindre än 0,021 mm, utan förstärkning, valsad men inte vidare bearbetad, även präglad, i rullar av låg vikt av högst 10 kg (nedan kallad den berörda produkten eller aluminiumfolie i rullar). Den berörda produkten klassificeras för närvarande enligt KN-numren ex 7607 11 11 och ex 7607 19 10.

(7)

Den berörda produkten används vanligtvis som en konsumtionsvara för paketering och andra användningsområden för hushåll och catering. Produktdefinitionen bestreds inte.

(8)

Undersökningen har visat att aluminiumfolie i rullar som tillverkas i och exporteras från Kina, aluminiumfolie i rullar som tillverkas och säljs i unionen av unionstillverkare och aluminiumfolie i rullar som tillverkas och säljs i Turkiet (jämförbart land) av den samarbetsvilliga turkiska tillverkaren har samma grundläggande fysiska och tekniska egenskaper och samma grundläggande användningsområden och de anses därför vara likadana i den mening som avses i artikel 1.4 i grundförordningen.

(9)

Eftersom inga synpunkter har lämnats beträffande den berörda produkten och den likadana produkten bekräftas härmed skälen 18–20 i förordningen om preliminär tull.

3.   STICKPROVSFÖRFARANDE

(10)

Eftersom inga synpunkter på stickprovsförfarandet har lämnats bekräftas härmed skälen 21–26 i förordningen om preliminär tull.

4.   DUMPNING

4.1   Marknadsekonomisk status

(11)

Efter det preliminära meddelandet av uppgifter inkom synpunkter från CeDo (Shanghai) Ltd (nedan kallat CeDo) om resultaten med avseende på det kriterium som anges i artikel 2.7 c tredje strecksatsen i grundförordningen. Företaget ifrågasatte i sina synpunkter och under ett möte med förhörsombudet konstaterandet att dess beslut om finansiering från utlandet skulle godkännas av staten och därmed medförde en snedvridning av dess finansiella ställning. CeDo anförde att de kinesiska tillämpningsföreskrifterna om registrering av utlandsskuld inte medförde någon snedvridning av dess finansiella ställning, eftersom dess lån avsåg ett koncerninternt lån från ett närstående företag utanför Kina, och att det baserades enbart på koncerninterna finansiella överväganden. Företaget anförde vidare att godkännande av överföring av ränta och kapital beviljades automatiskt.

(12)

Efter en ny granskning av företagets kompletterande upplysningar och synpunkter efter det preliminära meddelandet av uppgifter, konstateras att det, trots förekomsten av krav på registrering av lån och godkännande av återbetalningar, kunde fastställas i detta fall av koncerninterna lån att företagets finansiella situation inte var väsentligen snedvriden då företaget befanns ha återbetalat ränta och kapital enligt villkoren i låneavtalet. Således konstateras företaget uppfylla det kriterium som anges i artikel 2.7 c tredje strecksatsen i grundförordningen.

(13)

Eftersom det inte inkommit några andra synpunkter beträffande marknadsekonomisk status bekräftas härmed slutsatserna i skälen 27–53 i förordningen om preliminär tull, med den ändring som nämns ovan.

4.2   Individuell behandling

(14)

I avsaknad av synpunkter om individuell behandling bekräftas skälen 54–56 i förordningen om preliminär tull.

4.3   Jämförbart land

(15)

Ingen part ifrågasatte valet av Turkiet som jämförbart land för fastställandet av det slutliga värdet.

(16)

Eftersom det inte inkommit några synpunkter på valet av jämförbart land bekräftas skälen 57–64 i förordningen om preliminär tull.

4.4   Normalvärde

(17)

Normalvärdet beräknades på grundval av de uppgifter som lämnats av den enda samarbetsvilliga tillverkaren i det jämförbara landet (dvs. Turkiet). Normalvärdet fastställdes alltså på grundval av priserna vid inhemsk försäljning och det beräknade normalvärdet för en turkisk tillverkare av den likadana produkten.

(18)

Företaget Ningbo Favored Commodity Co., Ltd (nedan kallat Ningbo Favored) ifrågasatte hur uppgifter om en enda turkisk tillverkare kunde vara tillräckligt representativa för att fastställa en dumpningsmarginal för samtliga kinesiska exporterande tillverkare, och ansåg det förvånande att de inhemska priserna i Turkiet var betydligt högre än i unionen. Beträffande den turkiska marknaden för aluminiumfolie ansågs Turkiet, vilket nämns i skäl 63 i förordningen om preliminär tull, ett lämpligt jämförbart land på grund av volymerna och värdena på inhemsk produktion, import och export. Beträffande det förhållandet att priserna på den turkiska marknaden är högre än i unionen är detta inte avgörande för valet av lämpligt jämförbart land. Under alla omständigheter kan prisskillnaden delvis förklaras av att unionsindustrin låg nära kostnadstäckning under undersökningsperioden. Om unionsindustrin hade varit i ett läge där den kan göra en rimlig vinst (dvs. 5 % enligt skäl 158 i förordningen om preliminär tull) skulle skillnaden mellan priserna i Turkiet och unionen ha minskat.

(19)

Ningbo Favored anförde också att institutionerna inte lämnat tillräcklig information om det beräknade normalvärdet.

(20)

I skäl 70 konstateras att kommissionen har gett den berörda parten all information av relevans om de uppgifter som använts för att beräkna normalvärdet som kunde ges ut utan att bryta mot bestämmelserna i artikel 19 i grundförordningen, dvs. att alla konfidentiella uppgifter som den enda turkiska tillverkaren tillhandahållit behandlas förtroligt och inte lämnas ut till andra parter. Den exporterande tillverkaren har fått ändamålsenlig information som gett denne möjlighet att förstå de metoder som använts, i enlighet med artikel 2 i grundförordningen. Under ett förhör som ägde rum på Ningbo Favoreds begäran informerades dessutom företaget om att fullständiga produktkontrollnummer använts vid beräkning av dumpningen, och i de fall där den turkiska tillverkaren inte saluhöll exakt samma produkttyp fastställdes normalvärdet genom en justering av det närmaste produktkontrollnumret som den turkiska tillverkaren saluhöll. Slutligen försågs Ningbo Favored och de andra kinesiska exportörerna i urvalet med kompletterande information om fastställandet av normalvärdet i samband med att de slutgiltiga resultaten meddelades. Dessa påståenden måste därför avvisas.

(21)

Eftersom det inte inkommit några andra synpunkter, bekräftas skälen 65–72 i förordningen om preliminär tull.

4.5   Exportpris

(22)

Ningbo Favored begärde att värdet på exportförsäljningen i förteckningen över transaktioner skulle räknas om från US-dollar till kinesisk valuta enligt den månatliga växelkursen i frågeformuläret och inte enligt den faktiska växelkurs som gällde vid tidpunkten för de enskilda transaktionerna. Här kan påpekas att enligt artikel 2.10 j i grundförordningen, under rubriken ”Valutaomräkning”, ska man använda växelkursen på försäljningsdagen om en prisjämförelse kräver att valutor räknas om. Det bör också noteras att det uttryckligen står i anvisningarna till frågeformuläret att de belopp som ska användas ska vara angivna i den bokföringsvaluta som uppgiftslämnaren använder i sin redovisning. Företaget hade alltså informerats om vilken växelkurs som skulle användas. Denna invändning avvisades därför.

(23)

Sedan de preliminära åtgärderna införts genomfördes ytterligare ett kontrollbesök hos en av de icke-närstående importörer för vilka den vinst som nämns i skäl 75 i förordningen om preliminär tull fastställts. Till följd av detta minskade den vinstmarginal som använts för att beräkna exportpriserna enligt artikel 2.9 i grundförordningen.

(24)

Eftersom det inte inkommit några andra synpunkter bekräftas härmed slutsatserna i skälen 73–75 i förordningen om preliminär tull, med den ändring som nämns ovan.

4.6   Jämförelse

(25)

Inga relevanta synpunkter på jämförelsen lämnades. Eftersom det inte har inkommit några andra synpunkter, bekräftas härmed skälen 76–78 i förordningen om preliminär tull.

4.7   Dumpningsmarginaler

(26)

Inga relevanta synpunkter på dumpningsmarginalerna lämnades in. Eftersom det inte har inkommit några andra synpunkter, bekräftas härmed skälen 79–81 i förordningen om preliminär tull.

(27)

Till följd av ändringen av de icke-närstående importörernas vinst enligt skäl 23 och efter rättelse av några skrivfel blir de slutgiltiga dumpningsmarginalerna, uttryckta som andel av cif-priset vid unionens gräns före tull, följande:

Företag

Dumpningsmarginal

CeDo (Shanghai) Ltd

37,4 %

Ningbo Favored Commodity Co., Ltd

30,6 %

Ningbo Times Aluminium Foil Technology Co., Ltd

32,9 %

Andra samarbetsvilliga företag

34,9 %

Landsomfattande dumpningsmarginal

45,6 %

(28)

På grundval av de omständigheter som redovisas i skäl 81 i förordningen om preliminär tull fastställdes den slutgiltiga landsomfattande dumpningsmarginalen för Kina till samma nivå som den högsta dumpningsmarginal som fastställts för de samarbetsvilliga exportörerna. Således konstaterades den slutgiltiga dumpningsmarginalen vara 45,6 %.

5.   SKADA

5.1   Unionstillverkningen och unionsindustrin

(29)

Eftersom det inte inkommit några synpunkter på unionstillverkningen och unionsindustrin, bekräftas härmed skäl 83 i förordningen om preliminär tull.

5.2   Förbrukningen i unionen

(30)

Eftersom det inte inkommit några synpunkter beträffande förbrukningen i unionen bekräftas skälen 84–86 i förordningen om preliminär tull.

5.3   Import till unionen från Kina

5.3.1   Volym och marknadsandelar

(31)

Eftersom inga synpunkter kommit in på import till unionen från Kina eller marknadsandelar bekräftas härmed skälen 87–89 i förordningen om preliminär tull.

5.3.2   Priser för dumpad import och prisunderskridande

(32)

Som förklaras i skäl 47 befanns det efter en granskning av de synpunkter som lämnats efter det preliminära meddelandet av uppgifter lämpligt att inte tillämpa någon justering för handelsled för jämförelsen mellan priserna på den berörda produkten och aluminiumfolie som tillverkas av unionsindustrin. Detta metodbyte påverkade prisunderskridandemarginalerna något.

(33)

Vidare minskades prisunderskridandemarginalen för CeDo-gruppen genom en ändring av den icke-närstående importörens vinstmarginal (se skäl 23). Det vägda medelvärdet på prisunderskridandemarginalen för de exporterande tillverkare som ingår i urvalet överskrider dock fortfarande 7 %.

(34)

Med undantag för ovannämnda ändringar och i avsaknad av andra synpunkter på priser för dumpad import och prisunderskridande, bekräftas härmed den metod som beskrivs i skäl 90–94 i förordningen om preliminär tull och som visat att prisunderskridande förekommit.

5.4   Unionsindustrins och de representativa unionstillverkarnas ekonomiska situation

5.4.1   Inledande anmärkningar och uppgifter om unionsindustrin

(35)

Eftersom inga synpunkter lämnats i detta avseende bekräftas härmed de preliminära slutsatserna i skälen 95–107 i förordningen om preliminär tull.

5.4.2   Den nuvarande dumpningsmarginalens storlek

(36)

Eftersom det inte inkommit några synpunkter rörande detta, bekräftas härmed skäl 108 i förordningen om provisorisk tull.

5.5   Slutsats beträffande skada

(37)

På grundval av detta bekräftas härmed de preliminära slutsatserna i skälen 109–112 i förordningen om preliminär tull.

6.   ORSAKSSAMBAND

(38)

Kommissionen har inte fått in några synpunkter på de preliminära slutsatserna om orsakssambandet mellan dumpning och skada. Således bekräftas att den dumpade importen från Kina vållat unionsindustrin väsentlig skada i den mening som avses i artikel 3.6 i grundförordningen och att det inte finns några andra kända faktorer av sådan art att de bryter orsakssambandet mellan den dumpade kinesiska importen och unionsindustrins skada. Därför bekräftas härmed slutsatserna i skälen 113–136 i förordningen om preliminär tull.

7.   UNIONENS INTRESSE

7.1   Unionsindustrin

(39)

Eftersom det inte inkommit några synpunkter beträffande unionsindustrins intresse bekräftas skälen 138–142 i förordningen om preliminär tull.

7.2   Importörer och grossister

(40)

Importörernas samarbetsvilja var mycket låg, och som sades i skäl 146 i förordningen om preliminär tull svarade bara två importörer på frågeformuläret. Som nämns i skäl 23 besöktes efter påförandet av preliminära åtgärder den största importören (Robinson Young, Förenade konungariket) för kontroll av dess svar på frågeformuläret. Kontrollen ledde till en justering av företagets uppgivna lönsamhet i den relevanta verksamheten. Följaktligen sjönk den vägda medelvinstmarginalen för de två samarbetsvilliga importörerna i urvalet. Minskningen av de samarbetsvilliga importörernas vinst ansågs dock inte signifikant för bedömningen av unionens intresse, eftersom bägge vinsttalen (före och efter rättelse) var måttliga.

(41)

En av importörerna i urvalet ifrågasatte de preliminära slutsatserna i skäl 148 i förordningen om preliminär tull om att åtgärdernas inverkan på importsektorn som helhet inte skulle bli oproportionerlig, eftersom företaget ansåg sig kunna bli tvingad att dra sig ur marknaden om åtgärderna skulle bekräftas. I förordningen om preliminär tull drogs förvisso slutsatsen att unionsindustrin kunde återfå vissa kontrakt på importens bekostnad. Det råder dock inget tvivel om att importörerna av den berörda produkten kommer att fortsätta att betjäna unionsmarknaden, men på grundval av rättvis konkurrens och således kanske i mindre skala. Av den anledningen bekräftas det att den samlade inverkan på importsektorn inte är oproportionerlig.

(42)

Inga ytterligare synpunkter togs emot på importörernas eller grossisternas intresse. De preliminära slutsatser som dras om dessa gruppers intresse i skälen 143–149 i förordningen om preliminär tull bekräftas därför.

7.3   Återförsäljare och konsumenter

(43)

Eftersom inga synpunkter inkom beträffande återförsäljarnas och konsumenternas intressen, bekräftas skälen 150–153 i förordningen om preliminär tull.

7.4   Slutsats om unionens intresse

(44)

De preliminära slutsatserna om unionens intresse bekräftas, dvs. att det inte finns några tvingande skäl som talar emot införandet av slutgiltiga åtgärder på import av viss aluminiumfolie på rullar med ursprung i Kina.

8.   SLUTGILTIGA ANTIDUMPNINGSÅTGÄRDER

8.1   Nivå för undanröjande av skada

(45)

Efter meddelandet av de preliminära resultaten lämnade Ningbo Favored en inlaga om metoden för beräkning av skademarginaler. Företaget hävdade att justeringarna av strukturen av produktkontrollnumren hade medfört obalanser. Särskilt hävdade företaget att förpackningskostnaderna antagligen ledde till en snedvridning av uppgifterna. En andra fråga var den metod som använts för att garantera en rättvis jämförelse med avseende på handelsled. I det preliminära skedet var uppgifterna från unionen uppdelade efter återförsäljare och grossister, och Ningbo Favored gjorde gällande att detta ledde till två målpriser per produkttyp vilket skulle vara olagligt.

(46)

Beträffande påståendet om justeringarna av produktkontrollnumren har simuleringar visat att resultaten skulle snedvridas om inga justeringar gjordes. Ändringarna av produktkontrollnumrens struktur (närmare bestämt en sammanslagning av uppgifter för att förbättra matchning och representativitet) avlägsnade snedvridningar och gjorde beräkningarna tillförlitligare. Detta påstående måste därför avvisas.

(47)

Den andra fråga som företaget tog upp, nämligen den metod som använts i den preliminära analysen för att garantera en rättvis jämförelse med avseende på handelsled, granskades också. Här konstaterades att även om priserna vanligen skilde sig åt i de två försäljningskanalerna förekom inga identifierbara eller konsekventa mönster i detta fall. I vissa fall var i själva verket tillverkarens försäljningspris till återförsäljarna lägre än priset till grossisterna, medan motsatsen gällde i andra fall. Därför beslutades att påståendet, om att ingen justering för handelsled borde göras, skulle godtas då förutsättningarna för justeringen inte förelåg. Således har de slutgiltiga beräkningarna av nivån för undanröjande av skada gjorts med utgångspunkt i de exporterande tillverkarnas och unionsindustrins priser sammantaget, utan någon justering för handelsled. Detta metodbyte påverkade skademarginalerna något.

(48)

Som svar på det slutgiltiga meddelandet av uppgifter anförde Ningbo Favored att metoden som används för att beräkna prisunderskridande var bristfällig och otillförlitlig, eftersom den på unionssidan utgick från försäljningspris i unionen per produktkontrollnummer i stället för tillverkningskostnad per produktkontrollnummer. Ningbo Favored konstaterade att produktionskostnaden per produktkontrollnummer inte användes eftersom kommissionens tjänstemän inte uppmanat företaget att lämna relevanta uppgifter, och att förfarandet därför borde avslutas i brist på bevis.

(49)

Det föreskrivs dock inte i grundförordningen hur unionsindustrins målpris ska fastställas. Det är praxis att göra detta antingen på grundval av produktionskostnaden per produktkontrollnummer plus målvinst, eller på grundval av försäljningspriset per produktkontrollnummer fritt fabrik till icke-närstående kunder på unionsmarknaden, och sedan justera dessa tal efter faktisk vinst eller förlust under undersökningsperioden och tillägg av fastställd målvinst. Bägge metoderna är tillförlitliga och kan användas utbytbart (beroende på omständigheterna). Under undersökningen användes den andra metoden (dvs. på grundval av faktiska försäljningspriser till icke-närstående kunder i unionen), eftersom inte alla unionstillverkare i urvalet kunde beräkna en tillförlitlig produktionskostnad per produktkontrollnummer.

(50)

Mot bakgrund av vad som sagts ovan avvisas därför påståendet om att metoden är otillförlitlig och yrkandet på att förfarandet därför borde avslutas.

(51)

CeDo Group hävdade att den metod som använts för att beräkna dess preliminära skademarginaler var felaktig, eftersom gruppens struktur inte hade beaktats helt. Importören CeDo UK, närstående till den samarbetsvilliga exporterande tillverkaren CeDo (Shanghai) som ingick i urvalet, förser unionsmarknaden med folie som tillverkats i både Kina och unionen och som kanaliseras via en närstående importör/handlare. Företaget hävdade att denna närstående importörs försäljnings- och administrationskostnader och andra allmänna kostnader samt vinst inte borde ha dragits av från CeDos detaljistpris, eftersom konkurrensen äger rum vid försäljning till kunder i unionen. Företaget hävdade att CeDos försäljningspris till kunderna inte skulle vara skadevållande för unionsindustrin.

(52)

CeDos påstående om sina försäljningspriser i förhållande till unionsindustrins priser ifrågasattes i flera inlagor från klagande unionstillverkare. Denna fråga kunde dock inte utredas ytterligare, eftersom de uppgifter som parterna lämnat inte kunde kontrolleras så sent i utredningen.

(53)

Vad sakförhållandena beträffar bör det påpekas att syftet med beräkningen av skademarginal är att avgöra om det räcker att tillämpa en lägre tullsats på cif-priset på den dumpade importen än den som bygger på dumpningsmarginalen för att undanröja den skada som den dumpade importen orsakat. Denna bedömning bör grundas på den aktuella importens cif-pris, vilket anses gälla i ett handelsled som är jämförbart med unionsindustrins pris fritt fabrik. För import via närstående importörer konstrueras cif-priset, analogt med metoden för beräkning av dumpningsmarginal där beräkningen av skademarginal alternativt kan användas för bestämning av tullsatsen enligt regeln om lägsta tull, på grundval av försäljningspriset till den första oberoende kunden, med justeringar enligt artikel 2.9 i grundförordningen. För det andra, och utan att det påverkar de sistnämnda påpekandena, bör det noteras att den metod som CeDo förespråkar ofrånkomligen skulle leda till användning av priser som rör CeDos tillverkning i unionen av aluminiumfolie, eftersom den närstående importören/handlaren som sagts ovan försett unionsmarknaden med aluminiumfolie som tillverkats både i Kina och i unionen.

(54)

CeDo tog upp denna fråga på nytt i skedet som rörde slutgiltig tull. Man begärde också att höras av förhörsombudet vid generaldirektoratet för handel, och ett möte anordnades för att dryfta frågan. CeDo upprepade sina tidigare argument och ifrågasatte även den ovannämnda förklaringen avseende artikel 2.9, i det att man anförde att artikel 2.9 ingår i grundförordningens dumpningsbestämmelser och inte kan tillämpas analogt för beräkning av skada. Institutionernas företrädare påpekade att även om artikel 2 rör dumpning, ingår artikel 2.9 i avsnittet om exportpriser och ger vägledning för beräkning av ett exportpris om unionsförsäljningen sker via en närstående importör. Inga andra bestämmelser i grundförordningen ger närmare vägledning i detta avseende.

(55)

CeDo tog upp tribunalens dom i Kazchromemålet (4), som man ansåg gav vägledning på detta område, och anförde att det mest rättvisande sättet att beräkna prisunderskridande skulle vara att jämföra importpriser med unionsindustrins varupriser genom att inkludera alla kostnader som uppstår till och med kundernas lokaler. Det bör dock noteras att domstolen också erkänt att denna metod inte är praktiskt tillämpbar och att det enligt domen är klart att det är en godtagbar metod att använda cif-priser vid beräkningen av skademarginaler. Dessutom rörde Kazchromemålet en särskild situation där varor fördes in på EU-marknaden först via Litauen (genom transitering) och sedan till Rotterdam där de tullklarerades. I det fallet hade kommissionen beslutat att beräkna prisunderskridande och målprisunderskridande på grundval av priset vid transiteringspunkten och inte priset efter tullklarering. Så är inte fallet här, eftersom det är otvistigt att beräkningen av prisunderskridande och målprisunderskridande bygger på CeDos cif-pris efter tullklarering. Domstolen begränsade dessutom sina slutsatser i Kazchromedomen till det enskilda målet.

(56)

CeDo tog också upp frågan om rättvisa jämförelser och nämnde två panelrapporter från Världshandelsorganisationen (WTO) (5). Institutionerna är övertygade om att CeDos priser, fastställda av kommissionen, och unionsindustrins priser fritt fabrik (när det gäller både prisunderskridande och målprisunderskridande) utgör grunden för en rättvis och rimlig jämförelse. Det bör has i åtanke att en perfekt jämförelse skulle innebära att bara anbud på samma kontrakt kunde beaktas, eftersom försäljningsvillkoren inte förrän då skulle vara identiska. Eftersom en perfekt jämförelse inte är möjlig här, nöjer sig institutionerna med att konstatera att metoden (som bygger på medelpriser för liknande produkter insamlade under en undersökningsperiod på ett år) är rättvis. Metoden har tydligt redovisats i samband med meddelandet av uppgifter.

(57)

Vidare kan det påpekas att den metod som CeDo förespråkar skulle leda till olika behandling vid beräkningen av dess marginaler och av marginalerna för andra exporterande tillverkare i urvalet som säljer till icke-närstående importörer. Den metod som använts för de andra exporterande tillverkarna i urvalet byggde på cif-exportpriset, som naturligtvis exkluderar försäljnings- och administrationskostnader och andra allmänna kostnader i unionen och vinst vid återförsäljning i unionen efter tullklarering. Kommissionen anser att fastställandet av relevant importpris för beräkning av prisunderskridande och målprisunderskridande inte bör påverkas av huruvida exporten sker till närstående eller oberoende aktörer i unionen. Kommissionens metod garanterar att bägge fallen behandlas lika. Dessutom skulle den metod som CeDo förespråkar, som redan sagts i skäl 53, särskilt i de omständigheter som gäller för det här företaget, skapa oklarhet kring de två egenskaper i vilka CeDo verkar som leverantör av aluminiumfolie på unionsmarknaden. CeDo levererar till unionsmarknaden för det första i egenskap av tillverkare belägen i unionen och för det andra i egenskap av återförsäljare av aluminiumfolie importerad från Kina. Syftet med en beräkning av skademarginalen är inte att mäta i vilken omfattning försäljningen från CeDo UK, i egenskap av importerande unionstillverkare, vållar unionstillverkarna skada, utan huruvida exporten från CeDo (Shanghai) har en sådan verkan genom prisunderskridande och målprisunderskridande gentemot unionstillverkarnas priser. Därför är det pris som ska beaktas priset på den berörda produkten i unionen, och inte priset till vilket importerat material sedan återförsäljs av importerande tillverkare i unionen. Detta stämmer överens med metoden för beräkning av skademarginal som kan tillskrivas inhemska unionstillverkares import.

(58)

Det bör slutligen påpekas att unionstillverkarnas priser justerats till nivån fritt fabrik genom avdrag av inte bara kreditnotor och rabatter utan även provisioner (en form av försäljningskostnader) och transportrelaterade utgifter. Att jämföra importörens återförsäljningspris med unionstillverkarnas pris fritt fabrik skulle alltså inte vara rättvist.

(59)

Av ovannämnda anledningar kvarstod hållningen att yrkandet på en ändrad metod för beräkning av CeDos skademarginal inte kunde godtas.

(60)

Däremot hade de justerade vinstmarginalerna för icke-närstående importörer (justerade på de grunder som nämns i skäl 23) påverkat CeDos skademarginal, eftersom den dras av från dess återförsäljningspris. Slutligen påverkades alla prisunderskridandemarginaler av rättelsen av ett mindre skrivfel vid tillämpningen av målvinsten i skedet som avsåg preliminär tull.

(61)

På grundval av ovanstående är de slutgiltiga skademarginalerna följande:

Företag

Målprisunderskridande

CeDo (Shanghai) Ltd

14,2 %

Ningbo Favored Commodity Co. Ltd

14,6 %

Ningbo Times Aluminium Foil Technology Co., Ltd

15,6 %

Vägt medelvärde för andra samarbetsvilliga företag

14,6 %

Övriga

35,6 %

8.2   Slutgiltiga åtgärder

(62)

Mot bakgrund av de slutsatser som dragits i fråga om dumpning, skada, orsakssamband och unionens intresse och i enlighet med artikel 9.4 i grundförordningen bör slutgiltiga antidumpningstullar införas på import av viss aluminiumfolie i rullar med ursprung i Kina, vilka tullar i enlighet med regeln om lägsta tull bör fastställas till en nivå motsvarande den lägre av de dumpnings- och skademarginaler som konstaterats. I detta fall bör tullsatsen därför fastställas till en nivå som motsvarar de konstaterade skademarginalerna.

(63)

På grundval av det som anges ovan bör tullarna vara följande:

Företag

Dumpningsmarginal

Nivå för undanröjande av skada

Antidumpningstullsats

CeDo (Shanghai) Ltd

37,4 %

14,2 %

14,2 %

Ningbo Favored Commodity Co. Ltd

30,6 %

14,6 %

14,6 %

Ningbo Times Aluminium Foil Technology Co. Ltd

32,9 %

15,6 %

15,6 %

Andra samarbetsvilliga företag

34,9 %

14,6 %

14,6 %

Landsomfattande dumpningsmarginal

45,6 %

35,6 %

35,6 %

(64)

De individuella företagsspecifika antidumpningstullsatser som anges i denna förordning har fastställts på grundval av resultaten av den här undersökningen. De speglar således den situation som under undersökningen konstaterades föreligga för dessa företag. Dessa tullsatser är således (i motsats till den landsomfattande tullsats som är tillämplig på ”alla övriga företag”) tillämpliga uteslutande på import av sådana produkter som har sitt ursprung i Kina och har tillverkats av dessa företag, dvs. de specifika rättsliga enheter som nämns. Import av den berörda produkten som tillverkats av något annat företag som inte uttryckligen nämns med namn och adress i den här förordningens normativa del, inbegripet enheter som är närstående de uttryckligen nämnda företagen, kan inte omfattas av dessa satser utan ska i stället omfattas av den tullsats som gäller för ”övriga företag”.

(65)

För att minimera risken för kringgående till följd av den stora skillnaden mellan tullsatserna, anses det i detta fall krävas särskilda åtgärder för att trygga en korrekt tillämpning av antidumpningstullarna. Dessa särskilda åtgärder omfattar uppvisande för medlemsstaternas tullmyndigheter av en giltig faktura som ska uppfylla kraven i bilagan till den här förordningen. Import som inte åtföljs av en sådan faktura bör omfattas av den antidumpningstull som gäller för ”alla övriga företag”.

(66)

Om volymen av exporten från något av de företag som omfattas av de lägre, individuella tullsatserna ökar väsentligt efter införandet av antidumpningsåtgärderna, kan denna volymökning i sig anses utgöra en förändring i handelsmönstret som orsakats av införandet av åtgärder i den mening som avses i artikel 13.1 i grundförordningen. Under sådana omständigheter får en undersökning beträffande kringgående inledas, om villkoren för detta är uppfyllda. Vid en sådan undersökning kan man bl.a. granska behovet av att upphäva de individuella tullsatserna och i stället fastställa en landsomfattande tull.

(67)

En ansökan om tillämpning av en individuell antidumpningstullsats (t.ex. till följd av en ändring av enhetens namn eller inrättandet av nya produktions- eller försäljningsenheter) bör utan dröjsmål sändas till kommissionen (6) tillsammans med alla relevanta uppgifter, särskilt beträffande sådana ändringar av företagets verksamhet i fråga om tillverkning, inhemsk försäljning och exportförsäljning som hänger samman med exempelvis namnändringen eller ändringen av produktions- eller försäljningsenheterna. Om det är motiverat kommer den här förordningen i sådana fall att ändras genom en uppdatering av förteckningen över de företag som omfattas av individuella antidumpningstullsatser.

(68)

För att säkerställa en korrekt tillämpning av antidumpningstullen bör nivån för den landsomfattande tullen inte endast tillämpas på de icke-samarbetsvilliga exporterande tillverkarna, utan också på de tillverkare som inte hade någon export till unionen under undersökningsperioden.

(69)

För att säkerställa likabehandling mellan eventuella nya exportörer och de samarbetsvilliga företag som inte ingick i urvalet, som anges förteckningen i artikel 1.2 med den genomsnittliga tullsatsen för företag i urvalet på 14,6 %, bör den vägda genomsnittliga tull som införs för de sistnämnda företagen även tillämpas på eventuella nya exportörer som annars skulle ha rätt till en översyn enligt artikel 11.4 i grundförordningen, eftersom den artikeln inte är tillämplig när ett stickprovsförfarande har använts.

(70)

Alla parter underrättades om de viktigaste omständigheter och överväganden som låg till grund för rekommendationen att införa en slutgiltig antidumpningstull på import av viss aluminiumfolie i rullar med ursprung i Kina och att slutgiltigt ta ut de belopp för vilka säkerhet ställts i form av den preliminära tullen (nedan kallat det slutliga meddelandet av uppgifter). Alla parter beviljades en tidsfrist för att inkomma med synpunkter på det slutliga meddelandet av uppgifter.

(71)

De muntliga och skriftliga synpunkterna från de berörda parterna övervägdes och togs i beaktande där så var lämpligt.

9.   SLUTGILTIGT UTTAG AV DEN PRELIMINÄRA TULLEN

(72)

Med hänsyn till de konstaterade dumpningsmarginalernas storlek och nivån på den skada som vållats unionsindustrin anses det nödvändigt att slutgiltigt ta ut de belopp för vilka säkerhet ställts i form av den preliminära antidumpningstull som infördes genom förordningen om preliminär tull.

(73)

I de fall de slutgiltiga tullarna är högre än de preliminära tullarna bör endast de belopp för vilka säkerhet ställts upp till nivån för den preliminära tullen tas ut slutgiltigt, medan de belopp för vilka säkerhet ställts utöver den slutgiltiga satsen för antidumpningstullen bör frisläppas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   En slutgiltig antidumpningstull införs härmed på import av aluminiumfolie med en tjocklek av 0,007 mm eller mer, men mindre än 0,021 mm, utan förstärkning, valsad men inte vidare bearbetad, även präglad, i rullar av låg vikt av högst 10 kg, för närvarande klassificerad enligt KN-nummer ex 7607 11 11 och ex 7607 19 10 (Taric-nummer 7607111110 och 7607191010), med ursprung i Folkrepubliken Kina.

2.   Följande slutgiltiga antidumpningstullsatser ska tillämpas på nettopriset fritt unionens gräns, före tull, för den produkt som beskrivs i punkt 1 och tillverkas av de nedan angivna företagen:

Företag

Tull

Taric-tilläggsnummer

CeDo (Shanghai) Ltd, Shanghai

14,2 %

B299

Ningbo Favored Commodity Co. Ltd, Yuyao City

14,6 %

B301

Ningbo Times Aluminium Foil Technology Co. Ltd, Ningbo

15,6 %

B300

Able Packaging Co., Ltd, Shanghai

14,6 %

B302

Guangzhou Chuanlong Aluminium Foil Product Co. Ltd, Guangzhou

14,6 %

B303

Ningbo Ashburn Aluminium Foil Products Co. Ltd, Yuyao City

14,6 %

B304

Shanghai Blue Diamond Aluminium Foil Manufacturing Co. Ltd, Shanghai

14,6 %

B305

Weifang Quanxin Aluminum Foil Co. Ltd, Linqu

14,6 %

B306

Zhengzhou Zhuoshi Tech Co. Ltd, Zhengzhou City

14,6 %

B307

Zhuozhou Haoyuan Foil Industry Co. Ltd, Zhouzhou City

14,6 %

B308

Zibo Hengzhou Aluminium Plastic Packing Material Co. Ltd, Zibo

14,6 %

B309

Yuyao Caelurn Aluminium Foil Products Co. Ltd, Yuyao

14,6 %

B310

Alla övriga företag

35,6 %

B999

3.   Tillämpningen av de individuella tullsatser som anges för de företag som nämns i punkt 2 ska ske på villkor att det för medlemsstaternas tullsatser uppvisas en giltig faktura som uppfyller de krav som föreskrivs i bilagan till denna förordning. Om ingen sådan faktura uppvisas, ska den tullsats som gäller för alla övriga företag tillämpas.

4.   Om inte annat anges, ska gällande bestämmelser om tullar tillämpas.

Artikel 2

De belopp för vilka säkerhet ställts i form av en preliminär antidumpningstull enligt förordning (EU) nr 833/2012 ska tas ut slutgiltigt. De belopp för vilka säkerhet ställts utöver beloppen för de slutgiltiga antidumpningstullarna ska frisläppas.

Artikel 3

Om en ny exporterande tillverkare i Folkrepubliken Kina lämnar tillräcklig bevisning till kommissionen för att

det inte exporterade de produkter som avses i artikel 1.1 till unionen under undersökningsperioden (1 oktober 2010–30 september 2011),

det inte är närstående någon av de exportörer eller tillverkare i Folkrepubliken Kina som omfattas av de åtgärder som införs genom denna förordning,

det faktiskt har exporterat den berörda produkten till unionen efter den undersökningsperiod som ligger till grund för åtgärderna, eller genom avtal har gjort ett oåterkalleligt åtagande att exportera en betydande kvantitet till unionen,

får rådet, på förslag av kommissionen och efter samråd med rådgivande kommittén, med enkel majoritet besluta att ändra artikel 1.2 genom att lägga till den nya exporterande tillverkaren i förteckningen över samarbetsvilliga företag som inte ingick i urvalet och som således omfattas av den vägda genomsnittliga tullsatsen på 14,6 %.

Artikel 4

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 11 mars 2013.

På rådets vägnar

E. GILMORE

Ordförande


(1)  EUT L 343, 22.12.2009, s. 51.

(2)  EUT L 251, 18.9.2012, s. 29.

(3)  EUT L 331, 1.12.2012, s. 56.

(4)  Mål T-107/08, Transnational Company ”Kazchrome” och ENRC Marketing mot rådet och kommissionen [2011] (ännu ej offentliggjort i REG).

(5)  Panelrapport från WTO, Kina: utjämningstull och antidumpningstull på kornorienterat valsat platt magnetstål från Förenta staterna, WT/DS414/R, och antidumpningsåtgärd avseende odlad atlantlax från Norge, WT/DS337/R.

(6)  Europeiska kommissionen, Generaldirektoratet för handel, Direktorat H, Kontor: NERV-105, 08/020, 1049 Bryssel, BELGIEN.


BILAGA

Den giltiga faktura som avses i artikel 1.3 ska omfatta en försäkran som är undertecknad av en anställd vid det utfärdande företaget och som innehåller följande:

1.

Den anställdes namn och befattning vid den enhet som har utfärdat fakturan.

2.

Följande försäkran:

”Jag intygar härmed att den (kvantitet) av viss aluminiumfolie på rullar som sålts på export till Europeiska unionen och som omfattas av denna faktura har tillverkats av (företagets namn och registrerade säte) (Taric-tilläggsnummer) i Folkrepubliken Kina. Jag försäkrar att uppgifterna i denna faktura är fullständiga och korrekta.

Datum och namnteckning”.


13.3.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 69/21


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 218/2013

av den 8 mars 2013

om godkännande av en större ändring av produktspecifikationen för en beteckning som tagits upp i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Cabrito Transmontano [SUB])

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 av den 21 november 2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel (1), särskilt artikel 52.2, och

av följande skäl:

(1)

Förordning (EU) nr 1151/2012 trädde i kraft den 3 januari 2013. Den upphäver och ersätter rådets förordning (EG) nr 510/2006 av den 20 mars 2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel (2).

(2)

Kommissionen har i enlighet med artikel 9.1 första stycket i kommissionens förordning (EG) nr 510/2006 granskat Portugals ansökan om godkännande av en ändring av produktspecifikationen för den skyddade geografiska beteckningen ”Cabrito Transmontano” som registrerats med stöd av kommissionens förordning (EG) nr 1263/1996 (3).

(3)

Eftersom den aktuella ändringen är en större ändring har kommissionen offentliggjort ansökan om ändring i enlighet med artikel 6.2 i förordning (EG) nr 510/2006 i Europeiska unionens officiella tidning  (4). Då inga invändningar enligt artikel 7 i samma förordning har inkommit till kommissionen, bör ändringen godkännas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den ändring i produktspecifikationen som har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning rörande den beteckning som anges i bilagan till den här förordningen godkänns.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 8 mars 2013.

På kommissionens vägnar För ordföranden

Dacian CIOLOȘ

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  EUT L 93, 31.3.2006, s. 12.

(3)  EGT L 163, 2.7.1996, s. 19.

(4)  EUT C 122, 27.4.2012, s. 20.


BILAGA

Jordbruksprodukter som anges i bilaga I till fördraget och som är avsedda att användas som livsmedel:

Klass 1.1   Färskt kött (och slaktbiprodukter)

PORTUGAL

Cabrito Transmontano (SUB)


13.3.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 69/23


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 219/2013

av den 12 mars 2013

om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”förordningen om en samlad marknadsordning”) (1),

med beaktande av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 av den 7 juni 2011 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad gäller sektorn för frukt och grönsaker och sektorn för bearbetad frukt och bearbetade grönsaker (2), särskilt artikel 136.1, och

av följande skäl:

(1)

I genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs, i enlighet med resultatet av de multilaterala handelsförhandlingarna i Uruguayrundan, kriterierna för kommissionens fastställande av schablonvärden vid import från tredjeländer, för de produkter och de perioder som anges i del A i bilaga XVI till den förordningen.

(2)

Varje arbetsdag fastställs ett schablonimportvärde i enlighet med artikel 136.1 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 med hänsyn till varierande dagliga uppgifter. Denna förordning bör därför träda i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De schablonimportvärden som avses i artikel 136 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 fastställs i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 12 mars 2013.

På kommissionens vägnar För ordföranden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektör för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 157, 15.6.2011, s. 1.


BILAGA

Schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

(euro/100 kg)

KN-nummer

Kod för tredjeland (1)

Schablonimportvärde

0702 00 00

IL

107,2

MA

70,0

TN

101,4

TR

111,5

ZZ

97,5

0707 00 05

MA

170,1

TR

169,8

ZZ

170,0

0709 93 10

MA

55,6

TR

126,5

ZZ

91,1

0805 10 20

EG

57,0

IL

71,4

MA

52,6

TN

56,6

TR

65,0

ZZ

60,5

0805 50 10

TR

77,1

ZZ

77,1

0808 10 80

AR

116,3

BR

81,6

CL

122,3

CN

76,3

MK

31,3

US

170,8

ZZ

99,8

0808 30 90

AR

124,4

BR

113,7

CL

133,7

TR

171,6

US

191,0

ZA

107,5

ZZ

140,3


(1)  Landsbeteckningar som fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 1833/2006 (EUT L 354, 14.12.2006, s. 19). Koden ZZ står för ”övrigt ursprung”.


Rättelser

13.3.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 69/25


Rättelse till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1235/2010 av den 15 december 2010 om ändring, när det gäller säkerhetsövervakning av humanläkemedel, av förordning (EG) nr 726/2004 om inrättande av gemenskapsförfaranden för godkännande av och tillsyn över humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel samt om inrättande av en europeisk läkemedelsmyndighet, och förordning (EG) nr 1394/2007 om läkemedel för avancerad terapi

( Europeiska unionens officiella tidning L 348 av den 31 december 2010 )

På sidan 8, artikel 1, punkt 11 (ändringen av artikel 23.5), ska det

i stället för:

”Detta läkemedel är föremål för kompletterande övervakningsåtgärder.”

vara:

”Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.”


13.3.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 69/25


Rättelse till Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/84/EU av den 15 december 2010 om ändring, när det gäller säkerhetsövervakning av läkemedel, av direktiv 2001/83/EG om upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel

( Europeiska unionens officiella tidning L 348 av den 31 december 2010 )

På sidan 83, artikel 1, punkt 18 a ii (ändring av artikel 59), ska det

i stället för:

” ’Detta läkemedel är föremål för kompletterande övervakningsåtgärder.’ ”

vara:

” ’Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.’ ”