ISSN 1725-2628

doi:10.3000/17252628.L_2009.126.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 126

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

52 årgången
21 maj 2009


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2009 av den 6 maj 2009 om ändring av förordning (EG) nr 1081/2006 om Europeiska socialfonden för att utöka typerna av utgifter som berättigar till stöd från fonden

1

 

*

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 397/2009 av den 6 maj 2009 om ändring av förordning (EG) nr 1080/2006 om Europeiska regionala utvecklingsfonden vad gäller stödberättigande för investeringar i energieffektivitet och förnybar energi i bostäder

3

 

*

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 398/2009 av den 23 april 2009 om ändring av rådets förordning (EG) nr 338/97 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem, vad gäller kommissionens genomförandebefogenheter

5

 

*

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 399/2009 av den 23 april 2009 om ändring av rådets förordning (EG) nr 1172/98 om statistikrapportering om varutransporter på väg, med avseende på kommissionens genomförandebefogenheter

9

 

*

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 400/2009 av den 23 april 2009 om ändring av rådets förordning (EG) nr 2223/96 om det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet i gemenskapen med avseende på kommissionens genomförandebefogenheter

11

 

*

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 401/2009 av den 23 april 2009 om Europeiska miljöbyrån och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning (kodifierad version)

13

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


I Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

FÖRORDNINGAR

21.5.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 126/1


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 396/2009

av den 6 maj 2009

om ändring av förordning (EG) nr 1081/2006 om Europeiska socialfonden för att utöka typerna av utgifter som berättigar till stöd från fonden

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 148,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

efter att ha hört Regionkommittén,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (2), och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 56 i rådets förordning (EG) nr 1083/2006 av den 11 juli 2006 om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden (3) ska reglerna för utgifters stödberättigande fastställas på nationell nivå, med vissa undantag för Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden (ESF).

(2)

I artikel 11.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1081/2006 (4) anges vilka kostnader som berättigar till bidrag från ESF i enlighet med artikel 11.1 i den förordningen.

(3)

Finanskrisen motiverar ytterligare förenklingar för att underlätta tillgången till stöd som samfinansieras av ESF.

(4)

Europeiska revisionsrätten rekommenderade i sin årsrapport för 2007 att de lagstiftande myndigheterna och kommissionen bör vara beredda att ompröva utformningen av framtida utgiftsprogram och överväga att förenkla underlaget för beräkning av stödberättigande kostnader och mer använda klumpsummor eller schablonbelopp i stället för att ersätta ”faktiska kostnader”.

(5)

För att åstadkomma en nödvändig förenkling av förvaltning, administration och kontroll av insatser som får stöd från ESF, särskilt när resultatbaserade ersättningssystem förekommer, bör två ytterligare typer av stödberättigande kostnader läggas till, nämligen klumpsummor och schablonmässiga standardiserade skalor av enhetskostnader.

(6)

Av rättssäkerhetsskäl i samband med utgifters stödberättigande bör denna förenkling gälla allt stöd från ESF. Därför krävs retroaktiv tillämpning med verkan från och med den 1 augusti 2006, den dag då förordning (EG) nr 1081/2006 trädde i kraft.

(7)

Förordning (EG) nr 1081/2006 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 11.3 i förordning (EG) nr 1081/2006 ska ändras på följande sätt:

1.

Led b ska ersättas med följande:

”b)

när det gäller bidrag:

i)

schablonmässigt angivna indirekta kostnader upp till 20 % av de direkta kostnaderna för insatsen,

ii)

schablonmässiga kostnader beräknade genom tillämpning av standardiserade skalor av enhetskostnader som medlemsstaten bestämmer,

iii)

klumpsummor avsedda att täcka alla eller delar av kostnaderna för en insats.”

2.

Följande stycken ska läggas till:

”Alternativen som avses i b i, ii och iii får kombineras endast om vart och ett av dem avser en annan kategori av stödberättigande kostnader eller om de används för olika projekt inom samma insats.

Kostnader som avses i b i, ii och iii ska fastställas på förhand enligt en rättvis, skälig och verifierbar beräkning.

Den klumpsumma som avses i b iii får inte överstiga 50 000 EUR.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 augusti 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Strasbourg den 6 maj 2009.

På Europaparlamentets vägnar

H.-G. PÖTTERING

Ordförande

På rådets vägnar

J. KOHOUT

Ordförande


(1)  Yttrande av den 25 februari 2009 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  Europaparlamentets yttrande av den 2 april 2009 (ännu ej offentliggjort i EUT) och rådets beslut av den 5 maj 2009.

(3)  EUT L 210, 31.7.2006, s. 25.

(4)  EUT L 210, 31.7.2006, s. 12.


21.5.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 126/3


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 397/2009

av den 6 maj 2009

om ändring av förordning (EG) nr 1080/2006 om Europeiska regionala utvecklingsfonden vad gäller stödberättigande för investeringar i energieffektivitet och förnybar energi i bostäder

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättande av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 162,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

efter att ha hört Regionkommittén,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (2), och

av följande skäl:

(1)

I syfte att förbättra Europas möjligheter till hållbar tillväxt på längre sikt antog kommissionen den 26 november 2008 ett meddelande om en ekonomisk återhämtningsplan för Europa som behandlar vikten av att investera i mer energieffektiva byggnader, även inom bostadssektorn.

(2)

Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) ger stöd för insatser inom bostadssektorn, även när det gäller energieffektivitet, endast till medlemsstater som anslöt sig till Europeiska unionen den 1 maj 2004 eller senare och om de villkor som fastställs i artikel 7.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1080/2006 (3) är uppfyllda. Denna typ av stöd till investeringar i energieffektvitet och förnybar energi bör göras tillgängligt för alla medlemsstater.

(3)

Stöd bör ges till de investeringar som görs inom offentliga stödordningar som är förenliga med målen i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/32/EG av den 5 april 2006 om effektiv slutanvändning av energi och om energitjänster (4).

(4)

För att se till att målen för sammanhållningspolitiken i artikel 158 i fördraget uppnås bör insatserna främja social sammanhållning.

(5)

Europeiska revisionsrätten rekommenderade i sin årsrapport för 2007 att de lagstiftande myndigheterna och kommissionen bör vara beredda att ompröva utformningen av framtida utgiftsprogram och överväga att förenkla underlaget för beräkning av stödberättigande kostnader och mer använda klumpsummor eller schablonbelopp i stället för att ersätta ”faktiska kostnader”.

(6)

För att garantera en nödvändig förenkling av förvaltning, administration och kontroll av insatser som får stöd från Eruf, särskilt när resultatbaserade ersättningssystem förekommer, bör tre ytterligare typer av stödberättigande kostnader läggas till, nämligen indirekta kostnader, klumpsummor och standardiserade skalor av enhetskostnader.

(7)

Av rättssäkerhetsskäl i samband med utgifters stödberättigande bör dessa ytterligare former av stödberättigande kostnader gälla allt stöd från Eruf. Retroaktiv tillämpning från och med den 1 augusti 2006, datumet för ikraftträdandet av förordning (EG) nr 1080/2006, är därför nödvändig.

(8)

Förordning (EG) nr 1080/2006 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 7 i förordning (EG) nr 1080/2006 ska ändras på följande sätt:

1.

Följande punkt ska införas:

”1a   Utgifter för förbättrad energieffektivitet och användning av förnybar energi i befintliga bostäder ska i alla medlemsstater vara stödberättigande upp till ett belopp motsvarande 4 % av det totala Eruf-anslaget.

I syfte att stödja den sociala sammanhållningen ska medlemsstaterna fastställa kategorier för stödberättigande bostäder i de nationella reglerna i enlighet med artikel 56.4 i förordning (EG) nr 1083/2006.”

2.

Den inledande meningen i punkt 2 ska ersättas med följande:

”2.   Utgifter för bostäder, med undantag för energieffektivitet och förnybar energi enligt punkt 1a, berättigar till bidrag endast för de medlemsstater som anslöt sig till Europeiska unionen den 1 maj 2004 eller senare och på följande villkor:”

3.

Följande punkt ska läggas till:

”4.   Följande kostnader ska berättiga till bidrag från Eruf enligt punkt 1 förutsatt att utgifterna uppstår i enlighet med nationella bestämmelser, bland annat revisionsbestämmelser, och på de särskilda villkor som anges nedan:

i)

indirekta kostnader, schablonmässigt fastställda, upp till 20 % av de deklarerade kostnaderna för insatsen,

ii)

schablonmässiga kostnader beräknade genom tillämpning av standardiserade skalor av enhetskostnader som medlemsstaten bestämmer,

iii)

klumpsummor avsedda att täcka alla eller delar av kostnaderna för en insats.

Alternativen enligt leden i, ii och iii får kombineras endast om vart och ett av dem avser en annan kategori av stödberättigande kostnader eller om de används för olika projekt inom samma insats.

Kostnader som avses i leden i, ii och iii ska fastställas på förhand enligt en rättvis, skälig och verifierbar beräkning.

Den klumpsumma som avses i led iii får inte överstiga 50 000 EUR.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 1.3 ska tillämpas från och med den 1 augusti 2006.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Strasbourg den 6 maj 2009.

På Europaparlamentets vägnar

H.-G. PÖTTERING

Ordförande

På rådets vägnar

J. KOHOUT

Ordförande


(1)  Yttrande av den 25 februari 2009 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  Europaparlamentets yttrande av den 2 april 2009 (ännu ej offentliggjort i EUT) och rådets beslut av den 5 maj 2009.

(3)  EUT L 210, 31.7.2006, s. 1.

(4)  EUT L 114, 27.4.2006, s. 64.


21.5.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 126/5


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 398/2009

av den 23 april 2009

om ändring av rådets förordning (EG) nr 338/97 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem, vad gäller kommissionens genomförandebefogenheter

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 175.1,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

efter att ha hört Regionkommittén,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (2), och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 338/97 (3) anges att vissa åtgärder ska genomföras i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (4).

(2)

Beslut 1999/468/EG har ändrats genom rådets beslut 2006/512/EG (5), genom vilket det infördes ett föreskrivande förfarande med kontroll för antagande av åtgärder med allmän räckvidd vilka avser att ändra icke väsentliga delar av en grundläggande rättsakt som antagits i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget, bl.a. genom att stryka vissa av dessa delar eller komplettera rättsakten med nya icke väsentliga delar.

(3)

Enligt Europaparlamentets, rådets och kommissionens uttalande (6) om beslut 2006/512/EG måste redan gällande rättsakter som antagits i enlighet med förfarandet i artikel 251 i EG-fördraget anpassas i enlighet med tillämpliga förfaranden för att det föreskrivande förfarandet med kontroll ska vara tillämpligt på dessa rättsakter.

(4)

Kommissionen bör särskilt ges befogenhet att vidta vissa åtgärder som reglerar handel av vilda djur och växter, att anta vissa ändringar av bilagorna till förordning (EG) nr 338/97 och att vidta ytterligare åtgärder för att genomföra resolutioner som antagits av partskonferensen för konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter (Cites) (nedan kallad konventionen), beslut eller rekommendationer från konventionens ständiga sekretariat och rekommendationer från konventionens sekretariat. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser att ändra icke-väsentliga delar av förordning (EG) nr 338/97, bland annat genom att komplettera den med nya icke väsentliga delar, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

(5)

Av effektivitetsskäl bör de normala tidsfristerna för det föreskrivande förfarandet med kontroll förkortas för antagande av ändringar av bilagorna till förordning (EG) nr 338/97, i syfte att respektera tidsfristen för ikraftträdande av ändringarna av tilläggen till konventionen.

(6)

Förordning (EG) nr 338/97 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändringar

Förordning (EG) nr 338/97 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 4 ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 6 ska den inledande meningen ersättas med följande:

”6.   För införsel till gemenskapen kan kommissionen efter samråd med de berörda ursprungsländerna, i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 18.2 och med beaktande av alla yttranden från gruppen för vetenskapliga undersökningar, fastställa allmänna restriktioner, eller restriktioner som enbart gäller för vissa ursprungsländer,”

b)

Punkt 7 ska ersättas med följande:

”7.   När särskild omlastning vid sjö-, luft- eller järnvägstransport sker efter införseln till gemenskapen, får undantag från kravet att genomföra kontroller och uppvisa importdokument för tullkontoret vid gränsen där införseln görs i enlighet med vad som föreskrivs i punkterna 1–4, medges av kommissionen för att göra det möjligt att genomföra kontrollerna och visa upp dokumenten vid ett annat tullkontor, som utses i enlighet med artikel 12.1.

Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 18.3.”

2.

Artikel 5 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 5 ska ersättas med följande:

”5.   När en begäran om intyg för reexport rör exemplar som införts i gemenskapen med hjälp av ett importtillstånd som utfärdats i en annan medlemsstat, ska den administrativa myndigheten först samråda med den administrativa myndighet som har utfärdat importtillståndet. Kommissionen ska besluta om samrådsförfarandet och de fall i vilka samråd är nödvändigt. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 18.3.”

b)

Punkt 7 b ska ersättas med följande:

”b)

När en administrativ myndighet informeras om åtgärderna enligt a ska den informera kommissionen och översända kommentarer som, när det är lämpligt, förordar restriktioner för exporten av de berörda arterna i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 18.2.”

3.

Artikel 7 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 c ska ersättas med följande:

”c)

De kriterier som ska användas för att avgöra om ett exemplar har fötts och fötts upp i fångenskap eller förökats artificiellt och huruvida det har varit i kommersiellt syfte eller inte, liksom de särskilda villkor som anges i b, ska fastställas av kommissionen. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 18.3.”

b)

Punkt 2 c ska ersättas med följande:

”c)

Om ett dokument som avses i led b inte utfärdats före exporten eller reexporten, ska exemplaret beslagtas och, när så är lämpligt, förverkas, om inte dokumentet läggs fram i efterhand på de villkor som ska fastställas av kommissionen. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 18.3.”

c)

Punkterna 3 och 4 ska ersättas med följande:

”3.   Personliga tillhörigheter eller hushållsföremål

Trots vad som sägs i artiklarna 4 och 5, ska de bestämmelserna inte tillämpas på döda exemplar eller på delar eller derivat av exemplar av arter som upptagits i bilagorna A–D, när det handlar om personliga tillhörigheter eller hushållsföremål som införts till gemenskapen eller exporterats eller reexporterats från gemenskapen i enlighet med de bestämmelser som ska fastställas av kommissionen. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 18.3.

4.   Forskningsinstitutioner

De dokument som anges i artiklarna 4, 5, 8 och 9 är inte nödvändiga när det rör sig om icke-kommersiella lån, gåvor eller donationer och utbyte mellan forskare och forskningsinstitutioner som registrerats av de administrativa myndigheterna i de stater där de finns, av herbarieexemplar eller andra konserverade, torkade eller inkapslade museiexemplar och levande växter som försetts med en sådan etikett vars förlaga bestämts i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 18.2, eller en liknande etikett som är utfärdad eller godkänd av en administrativ myndighet i ett tredje land.”

4.

Artikel 8.4 ska ersättas med följande:

”4.   Kommissionen får fastställa allmänna undantag från de förbud som anges i punkt 1, på grundval av vad som föreskrivs i punkt 3, liksom allmänna undantag för de arter som upptagits i bilaga A, i enlighet med bestämmelserna i artikel 3.1 b ii. Alla sådana undantag måste vara i överensstämmelse med kraven i annan gemenskapslagstiftning om bevarande av vilda djur och växter. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 18.3.”

5.

Artikel 9.6 ska ersättas med följande:

”6.   Kommissionen får införa restriktioner för innehav eller förflyttning av levande exemplar av arter vilkas införsel till gemenskapen begränsas av vissa restriktioner i enlighet med artikel 4.6. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 18.3.”

6.

Artikel 11.5 ska ersättas med följande:

”5.   Kommissionen ska fastställa tidsfrister för utfärdande av tillstånd och intyg. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 18.3.”

7.

Artikel 12.4 ska ersättas med följande:

”4.   I undantagsfall och i enlighet med de kriterier som kommissionen fastställt, får en administrativ myndighet godkänna införsel till gemenskapen, eller export eller reexport vid ett annat tullkontor än det som utsetts i enlighet med punkt 1. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 18.3.”

8.

Artikel 15 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 4 ska ändras på följande sätt:

i)

I led a ska den sista meningen ersättas med följande:

”Vilken information som ska överlämnas och hur denna ska vara utformad ska fastställas av kommissionen i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 18.2.”

ii)

I led c ska den sista meningen ersättas med följande:

”Vilken information som ska överlämnas och hur denna ska vara utformad ska fastställas av kommissionen i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 18.2.”

b)

Punkt 5 ska ersättas med följande:

”5.   För att kunna förbereda ändringar i bilagorna ska de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna till kommissionen översända alla relevanta uppgifter. Kommissionen ska precisera vilka uppgifter som krävs, i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 18.2.”

9.

Artikel 18 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 3 ska ersättas med följande:

”3.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.”

b)

Följande punkt ska läggas till:

”4.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och 5a.5 b samt artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5a.3 c, 5a.4 b och 5a.4 e i beslut 1999/468/EG ska vara en månad, en månad respektive två månader.”

10.

Artikel 19 ska ersättas med följande:

”Artikel 19

1.   Kommissionen ska i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 18.2 anta de åtgärder som avses i artiklarna 4.6, 5.7 b, 7.4, 15.4 a och c, 15.5 och 21.3.

Kommissionen ska besluta om hur de dokument som avses i artiklarna 4, 5, 7.4 och 10 ska se ut i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 18.2.

2.   Kommissionen ska besluta om åtgärderna i artiklarna 4.7, 5.5, 7.1 c, 7.2 c, 7.3, 8.4, 9.6 och 11.5 och 12.4. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 18.3.

3.   Kommissionen ska fastställa enhetliga bestämmelser och kriterier för följande:

a)

Hur de dokument som avses i artiklarna 4, 5, 7.4 och 10 ska utfärdas, gälla och användas.

b)

Hur de fytosanitära intyg som avses i artikel 7.1 b i ska användas.

c)

Hur förfaranden för märkning av exemplar för att underlätta identifikationen av dem ska upprättas när så är nödvändigt och hur det ska kunna säkerställas att bestämmelserna följs.

Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 18.3.

4.   Kommissionen ska vid behov besluta om ytterligare åtgärder för att kunna genomföra resolutioner från partskonferensen till konventionen, beslut och rekommendationer från konventionens ständiga kommitté och rekommendationer från konventionens sekretariat. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 18.3.

5.   Kommissionen ska ändra bilagorna A–D, med undantag av ändringar i bilaga A som inte är beslutade av partskonferensen till konventionen. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 18.4.”

11.

I artikel 21.3 ska den inledande meningen ersättas med följande:

”3.   Kommissionen ska, i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 18.2 och i samråd med gruppen för vetenskapliga undersökningar, två månader före genomförandet av den här förordningen:”

Artikel 2

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Strasbourg den 23 april 2009.

På Europaparlamentets vägnar

H.-G. PÖTTERING

Ordförande

På rådets vägnar

P. NEČAS

Ordförande


(1)  EUT C 211, 19.8.2008, s. 45.

(2)  Europaparlamentets yttrande av den 23 september 2008 (ännu ej offentliggjort i EUT) och rådets beslut av den 23 mars 2009.

(3)  EGT L 61, 3.3.1997, s. 1.

(4)  EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(5)  EUT L 200, 22.7.2006, s. 11.

(6)  EUT C 255, 21.10.2006, s. 1.


21.5.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 126/9


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 399/2009

av den 23 april 2009

om ändring av rådets förordning (EG) nr 1172/98 om statistikrapportering om varutransporter på väg, med avseende på kommissionens genomförandebefogenheter

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 285.1,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (2), och

av följande skäl:

(1)

I rådets förordning (EG) nr 1172/98 (3) föreskrivs att vissa åtgärder ska antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (4).

(2)

Beslut 1999/468/EG har ändrats genom rådets beslut 2006/512/EG (5), där det föreskrivande förfarandet med kontroll införs för antagande av åtgärder med allmän räckvidd vilka är avsedda att ändra icke väsentliga delar av en grundläggande rättsakt som antagits i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget.

(3)

För att det föreskrivande förfarande med kontroll ska vara tillämpligt på redan gällande rättsakter som antagits i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget, måste, enligt Europaparlamentets, rådets och kommissionens uttalande (6) om beslut 2006/512/EG, de rättsakter som redan är i kraft anpassas i enlighet med tillämpliga förfaranden.

(4)

När det gäller förordning (EG) nr 1172/98 bör kommissionen särskilt ges befogenhet att anpassa metoderna för insamling av uppgifter och innehållet i bilagorna, fastställa minimikrav på tillförlitligheten hos de statistiska uppgifter som medlemsstaterna lämnar samt anta tillämpningsföreskrifter för förordningen, inbegripet åtgärder för att anpassa den till den ekonomiska och tekniska utvecklingen. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar av den förordningen måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

(5)

Förordning (EG) nr 1172/98 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändringar

Förordning (EG) nr 1172/98 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 3.4 ska ersättas med följande:

”4.   Beslut om anpassning av metoderna för insamling av uppgifter och av innehållet i bilagorna ska fattas av kommissionen. Denna åtgärd, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 10.3.”

2.

Artikel 4 ska ersättas med följande:

”Artikel 4

Resultatens tillförlitlighet

Metoderna för insamling och bearbetning av information ska utformas så att de statistiska sammanställningar som medlemsstaterna överlämnar uppfyller minimikrav på tillförlitlighet, med hänsyn till de strukturella särdragen när det gäller transporter på väg i medlemsstaterna. Kraven på tillförlitlighet ska antas av kommissionen. Denna åtgärd, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 10.3.”

3.

Artikel 5.2 ska ersättas med följande:

”2.   Formerna för överlämnande av de uppgifter som avses i punkt 1, eventuellt inbegripet statistiska tabeller baserade på dessa uppgifter, ska antas i enlighet med förvaltningsförfarandet i artikel 10.2.”

4.

Artikel 6 ska ersättas med följande:

”Artikel 6

Spridning av resultat

Bestämmelser om spridning av statistiska sammanställningar om varutransporter på väg, inbegripet statistikens struktur och innehåll, ska antas i enlighet med förvaltningsförfarandet som avses i artikel 10.2.”

5.

Artikel 9 ska utgå.

6.

Artikel 10 ska ersättas med följande:

”Artikel 10

Kommittéförfarande

1.   Kommissionen ska biträdas av den kommitté för det statistiska programmet som inrättats genom beslut 89/382/EEG, Euratom.

2.   När det hänvisas till denna punkt ska artiklarna 4 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG ska vara tre månader.

3.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–4 och 5a.5 a samt artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.”

Artikel 2

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Strasbourg den 23 april 2009.

På Europaparlamentets vägnar

H.-G. PÖTTERING

Ordförande

På rådets vägnar

P. NEČAS

Ordförande


(1)  EUT C 211, 19.8.2008, s. 36.

(2)  Europaparlamentets yttrande av den 23 september 2008 (ännu ej offentliggjort i EUT) och rådets beslut av den 23 mars 2009.

(3)  EGT L 163, 6.6.1998, s. 1.

(4)  EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(5)  EUT L 200, 22.7.2006, s. 11.

(6)  EUT C 255, 21.10.2006, s. 1.


21.5.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 126/11


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 400/2009

av den 23 april 2009

om ändring av rådets förordning (EG) nr 2223/96 om det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet i gemenskapen med avseende på kommissionens genomförandebefogenheter

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 285.1,

med beaktande av kommissionens förslag,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (1), och

av följande skäl:

(1)

I rådets förordning (EG) nr 2223/96 (2) föreskrivs att vissa åtgärder ska antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (3).

(2)

Beslut 1999/468/EG har ändrats genom rådets beslut 2006/512/EG (4), där det föreskrivande förfarandet med kontroll införs för åtgärder med allmän räckvidd vilka avser att ändra icke väsentliga delar av en grundläggande rättsakt som antagits i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget, bland annat genom att stryka vissa av dessa delar eller komplettera rättsakten med nya icke väsentliga delar.

(3)

För att det föreskrivande förfarande med kontroll ska vara tillämpligt på redan gällande rättsakter som antagits i enlighet med artikel 251 i fördraget, måste, enligt Europaparlamentets, rådets och kommissionens uttalande (5) om beslut 2006/512/EG, de rättsakter som redan är i kraft anpassas i enlighet med tillämpliga förfaranden.

(4)

När det gäller förordning (EG) nr 2223/96 bör kommissionen särskilt ges befogenhet att anta ändringar av metoden för det europeiska räkenskapssystemet 1995 och de uppgifter som begärs in från medlemsstaterna. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar av förordning (EG) nr 2223/96, bland annat genom att komplettera den med nya icke väsentliga delar, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

(5)

Förordning (EG) nr 2223/96 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 2223/96 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 2.2 ska ersättas med följande:

”2.   Beslut om sådana ändringar av metoden i ENS 95 som har till syfte att klargöra och förbättra innehållet ska fattas av kommissionen under förutsättning att de inte innebär någon ändring av grundbegreppen, att de inte kräver ytterligare medel när de ska genomföras och att deras tillämpning inte medför en ökning av de egna medlen. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning, bland annat genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 4.2.”

2.

I artikel 3.2 ska andra stycket ersättas med följande:

”Kommissionen får inom begränsningarna i artikel 2.2 besluta om anpassningar – nya sammanställningar, berörda länder och/eller regioner – av de uppgifter som begärs in från medlemsstaterna. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning, bland annat genom att komplettera den, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 4.2.”

3.

Artikel 4 ska ersättas med följande:

”Artikel 4

1.   Kommissionen ska biträdas av kommittén för det statistiska programmet, nedan kallad kommittén.

2.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Strasbourg den 23 april 2009.

På Europaparlamentets vägnar

H.-G. PÖTTERING

Ordförande

På rådets vägnar

P. NEČAS

Ordförande


(1)  Europaparlamentets yttrande av den 18 november 2008 (ännu ej offentliggjort i EUT) och rådets beslut av den 5 mars 2009.

(2)  EGT L 310, 30.11.1996, s. 1.

(3)  EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(4)  EUT L 200, 22.7.2006, s. 11.

(5)  EUT C 255, 21.10.2006, s. 1.


21.5.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 126/13


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 401/2009

av den 23 april 2009

om Europeiska miljöbyrån och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning

(kodifierad version)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 175,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

efter att ha hört Regionkommittén,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (2), och

av följande skäl:

(1)

Rådets förordning (EEG) nr 1210/90 av den 7 maj 1990 om inrättande av Europeiska miljöbyrån och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning (3) har ändrats flera gånger på väsentliga punkter (4). För att skapa klarhet och överskådlighet bör den förordningen kodifieras.

(2)

I fördraget föreskrivs att gemenskapsåtgärder ska utarbetas och genomföras på miljöområdet, och där uppställs mål och principer för denna politik.

(3)

Miljöskyddskraven ska vara en del av gemenskapens politik i övrigt.

(4)

I enlighet med artikel 174 i fördraget ska gemenskapen ta hänsyn till bl.a. tillgängliga vetenskapliga och tekniska data vid förberedandet av sina åtgärder på miljöområdet.

(5)

Det är nödvändigt att samla in, behandla och analysera miljödata på europeisk nivå för att få objektiv, tillförlitlig och jämförbar information så att gemenskapen och medlemsstaterna kan vidta de åtgärder som är nödvändiga för att skydda miljön, bedöma resultaten av sådana åtgärder och se till att allmänheten blir ordentligt informerad om miljösituationen.

(6)

Det finns redan i gemenskapen och medlemsstaterna organ som tillhandahåller sådan information och sådana tjänster.

(7)

Dessa organ bör utgöra grundvalen för det europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning, som bör samordnas på gemenskapsnivå av en europeisk miljöbyrå.

(8)

De allmänna principerna och begränsningarna för rätten till tillgång till handlingar enligt artikel 255 i fördraget fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar (5).

(9)

Byrån bör samarbeta med befintliga organ på gemenskapsnivå för att göra det möjligt för kommissionen att se till att gemenskapens lagstiftning på miljöområdet tillämpas fullt ut.

(10)

Byrån bör ha en status och struktur som svarar mot objektiviteten hos de resultat som den förväntas uppnå, och som tillåter den att utföra sina uppgifter i nära samarbete med befintliga nationella och internationella organ.

(11)

Byrån bör i rättsligt hänseende vara självständig, samtidigt som den vidmakthåller nära relationer med gemenskapens institutioner och medlemsstaterna.

(12)

Det är önskvärt att andra länder, som delar gemenskapens och medlemsstaternas intresse för genomförandet av byråns mål, har tillgång till byrån i enlighet med avtal som ingås mellan dem och gemenskapen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   I denna förordning föreskrivs om Europeiska miljöbyrån, (nedan kallad byrån), med målet att införa ett europeiskt nätverk för miljöinformation och miljöövervakning.

2.   För att de miljöskydds- och miljöförbättringsmål som fastställs i fördraget och i gemenskapens på varandra följande åtgärdsprogram för miljön samt målet om en hållbar utveckling ska kunna uppnås, ska målet för byrån och för Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning vara att förse gemenskapen och medlemsstaterna med

a)

objektiv, tillförlitlig och jämförbar information på europeisk nivå så att de kan vidta de åtgärder som är nödvändiga för att skydda miljön, bedöma resultaten av sådana åtgärder och se till att allmänheten blir ordentligt informerad om miljösituationen, och

b)

det nödvändiga tekniska och vetenskapliga stödet för detta ändamål.

Artikel 2

För att kunna uppnå målet i artikel 1 ska byrån ha följande uppgifter:

a)

Att i samarbete med medlemsstaterna upprätta och samordna det nätverk som avses i artikel 4; byrån ska i detta syfte ansvara för att samla in, behandla och analysera data, särskilt inom de områden som anges i artikel 3.

b)

Att förse gemenskapen och medlemsstaterna med den objektiva information som behövs för att utforma och genomföra en riktig och effektiv miljöpolitik; att för detta ändamål lämna kommissionen den information som behövs för att kommissionen med framgång ska kunna utföra sitt arbete med att fastställa, utarbeta och utvärdera åtgärder och lagstiftning på miljöområdet.

c)

Att biträda vid övervakningen av miljöåtgärder genom lämpligt stöd i fråga om rapporteringskrav (däribland genom att delta i utarbetande av frågeformulär, bearbetning av rapporter från medlemsstaterna och spridning av resultat) i enlighet med sitt fleråriga arbetsprogram och i syfte att samordna rapporteringen.

d)

Att ge råd till enskilda medlemsstater, på deras begäran och när detta är förenligt med byråns årliga arbetsprogram, om utveckling, inrättande och utvidgning av deras system för övervakning av miljöåtgärder, under förutsättning att sådana verksamheter inte äventyrar utförandet av andra uppgifter som fastställs genom denna artikel; sådan rådgivning kan också innefatta granskningar av experter på samma nivå (peer reviews) efter särskild begäran av medlemsstater.

e)

Att registrera, sammanställa och utvärdera data om miljötillståndet, att utarbeta expertrapporter om miljökvaliteten, miljöns känslighet och belastningen på miljön inom gemenskapens territorium, att ställa upp enhetliga kriterier för utvärderingen av miljödata vilka ska tillämpas i alla medlemsstater och att ytterligare utveckla och behålla ett referenscentrum för miljöinformation; kommissionen ska använda denna information för att se till att gemenskapslagstiftningen på miljöområdet genomförs.

f)

Att bidra till att säkerställa att miljödata på europeisk nivå är jämförbara och, om nödvändigt, att på lämpligt sätt främja en bättre harmonisering av mätmetoderna.

g)

Att främja införlivandet av europeisk miljöinformation med internationella miljöövervakningsprogram såsom de som utarbetas av Förenta nationerna och dess fackorgan.

h)

Att vart femte år offentliggöra en rapport om miljötillståndet och om utvecklingstendenserna och framtidsutsikterna för miljön, med tillägg av indikationsrapporter med inriktning på särskilda frågor.

i)

Att främja utvecklingen och användningen av beräkningsmetoder på miljöområdet så att lämpliga förebyggande åtgärder kan vidtas i tid.

j)

Att främja utvecklingen av metoder för att kunna bedöma kostnaderna för miljöskador och för åtgärder avsedda att förebygga miljöskador samt skydda och återställa miljön.

k)

Att främja utbytet av information om bästa tillgängliga teknik för att förebygga eller minska miljöskador.

l)

Att samarbeta med de organ och program som anges i artikel 15.

m)

Att säkerställa en bred spridning av tillförlitlig och jämförbar miljöinformation, särskilt rörande miljötillståndet, till allmänheten och att därför främja användning av ny telematikteknik i detta syfte.

n)

Att stödja kommissionen i utbytet av information rörande utvecklingen av metoder för miljöbedömning och bästa praxis.

o)

Att biträda kommissionen med spridning av information om resultaten av relevant miljöforskning i en form som på bästa sätt kan bidra till policyutveckling.

Artikel 3

1.   Byråns huvudsakliga verksamhet ska i så stor utsträckning som möjligt omfatta alla delar som gör det möjligt att inhämta de uppgifter som behövs för att beskriva den nuvarande och förutsebara framtida miljösituationen ur följande synvinklar, nämligen

a)

miljökvaliteten,

b)

belastningen på miljön,

c)

miljöns känslighet,

samt att placera dessa i ett sammanhang av hållbar utveckling.

2.   Byrån ska tillhandahålla uppgifter som kan användas direkt vid genomförandet av gemenskapens miljöpolitik.

Följande arbetsområden ska prioriteras:

a)

Luftkvalitet och utsläpp till luften.

b)

Vattenkvalitet, föroreningar och vattenresurser.

c)

Markens, faunans, florans och biotopernas tillstånd.

d)

Markutnyttjande och naturresurser.

e)

Avfallshantering.

f)

Buller.

g)

Miljöfarliga kemiska ämnen.

h)

Skydd av kust- och havsområden.

Särskilt gränsöverskridande, mångnationella och globala fenomen ska omfattas.

Hänsyn ska också tas till den samhällsekonomiska aspekten.

3.   Byrån kan även samarbeta i informationsutbytet med andra organ, däribland med Europeiska nätverket för genomförande och upprätthållande av miljölagstiftning, (nätverket Impel).

Byrån ska i sin verksamhet undvika att utföra sådant arbete som redan utförs av andra institutioner och organ.

Artikel 4

1.   Nätverket ska omfatta

a)

de huvudsakliga beståndsdelarna i de nationella informationsnätverken,

b)

de nationella kontaktpunkterna,

c)

ämnescentra.

2.   Medlemsstaterna ska hålla byrån underrättad om de viktigaste delarna i sina nationella miljöinformationsnätverk särskilt på de prioriterade områdena i artikel 3.2, samt även alla de institutioner som enligt deras uppfattning skulle kunna hjälpa byrån i dess arbete, samtidigt som hänsyn tas till behovet av att se till att deras territorier får största möjliga geografiska täckning.

Medlemsstaterna ska, när så är lämpligt, samarbeta med byrån och bidra till arbetet inom Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning i enlighet med byråns arbetsprogram genom att samla in, jämföra och analysera uppgifter nationellt.

Medlemsstaterna får i dessa verksamheter även gå ihop om samarbete på en nationsöverskridande nivå.

3.   Medlemsstaterna får bland de institutioner som avses i punkt 2 eller andra organisationer med säte inom deras territorium särskilt utse en nationell kontaktpunkt för samordning eller överföring av sådan information som på nationell nivå ska överlämnas till byrån och till institutioner och/eller organ som ingår i nätverket, inbegripet de ämnescentra som avses i punkt 4.

4.   Medlemsstaterna får också, senast den 30 april 1994, utse institutioner eller andra organisationer med säte inom deras territorium som uttryckligen kan få i uppgift att samarbeta med byrån i vissa frågor av särskilt intresse.

En institution som utsetts på detta sätt bör kunna träffa en överenskommelse med byrån om att den ska fungera som ett ämnescentrum för särskilda arbetsuppgifter inom nätverket.

Dessa ämnescentra ska samarbeta med andra institutioner som ingår i nätverket.

5.   Ämnescentra ska av den styrelse som anges i artikel 8.1 utses för en period som inte får vara längre än något av de fleråriga arbetsprogram som avses i artikel 8.4. Ämnescentra kan emellertid utses på nytt.

6.   Tilldelningen av särskilda uppgifter till ämnescentra ska tas upp i byråns fleråriga arbetsprogram som anges i artikel 8.4.

7.   Särskilt mot bakgrund av det fleråriga arbetsprogrammet ska byrån regelbundet se över nätverkets beståndsdelar som avses i punkt 2 och göra de ändringar som beslutas av styrelsen, med beaktande av nya utseendebeslut som fattats av medlemsstaterna.

Artikel 5

Byrån får med de institutioner och organ som ingår i nätverket enligt artikel 4 komma överens om de arrangemang, särskilt avtal, som behövs för att de uppgifter som byrån kan tilldela dessa institutioner och organ ska kunna utföras med framgång.

En medlemsstat får vad gäller nationella institutioner eller organisationer på sitt område bestämma att sådana arrangemang med byrån ska överenskommas i samförstånd med den nationella kontaktpunkten.

Artikel 6

1.   Förordning (EG) nr 1049/2001 ska tillämpas på de handlingar som finns hos byrån.

2.   Mot beslut som fattas av byrån med tillämpning av artikel 8 i förordning (EG) nr 1049/2001 kan klagomål framföras till Europeiska ombudsmannen eller talan väckas vid Europeiska gemenskapernas domstol på de villkor som föreskrivs i artiklarna 195 och 230 i fördraget.

Artikel 7

Byrån ska ha status som juridisk person. Den ska i alla medlemsstaterna ha den mest omfattande rättskapacitet som tilldelas juridiska personer enligt deras egen lagstiftning.

Artikel 8

1.   Byrån ska ha en styrelse bestående av en företrädare för varje medlemsstat och två företrädare för kommissionen. Dessutom kan det ingå en företrädare från varje annat land som deltar i byrån i enlighet med relevanta bestämmelser.

Dessutom ska Europaparlamentet utse två vetenskapsmän med särskilda kvalifikationer på miljöskyddsområdet till styrelseledamöter; dessa personer ska väljas på grundval av det personliga bidrag de förväntas lämna till byråns arbete.

Varje styrelseledamot får företrädas av en suppleant.

2.   Styrelsen ska välja sin ordförande bland sina ledamöter för en period på tre år och ska själv fastställa sin arbetsordning. Varje styrelseledamot ska ha en röst.

Styrelsen ska välja ett utskott dit den kan delegera exekutiva beslut i enlighet med den arbetsordning som den ska anta.

3.   Styrelsen ska fatta beslut med två tredjedels majoritet.

4.   Styrelsen ska anta ett flerårigt arbetsprogram baserat på de prioriterade områdena i artikel 3.2 på grundval av ett förslag som ska läggas fram av den verkställande direktör som avses i artikel 9, efter samråd med den vetenskapliga kommitté som avses i artikel 10 och efter inhämtande av kommissionens yttrande. Det fleråriga programmet ska – utan att det påverkar gemenskapens årliga budgetförfarande – omfatta en flerårig budgetberäkning.

5.   Inom ramarna för det fleråriga programmet ska styrelsen varje år anta byråns arbetsprogram på grundval av det förslag som presenteras av den verkställande direktören efter samråd med den vetenskapliga kommittén och efter inhämtande av kommissionens yttrande. Programmet får ändras under året enligt samma förfarande.

6.   Styrelsen ska anta årsrapporten om byråns verksamhet och senast den 15 juni överlämna den till Europaparlamentet, rådet, kommissionen, revisionsrätten och medlemsstaterna.

7.   Byrån ska varje år till budgetmyndigheten överlämna all relevant information om resultaten av utvärderingsförfarandena.

Artikel 9

1.   Byrån ska ledas av en verkställande direktör som utses av styrelsen efter förslag från kommissionen för en femårsperiod, som kan förlängas.

Den verkställande direktören ska i rättsligt hänseende vara byråns företrädare.

Den verkställande direktören ska ansvara

a)

för ett korrekt utarbetande och genomförande av de beslut och program som antas av styrelsen,

b)

för den dagliga ledningen av byrån,

c)

för utförandet av uppgifterna i artiklarna 12 och 13,

d)

för utarbetandet och offentliggörandet av rapporterna i artikel 2 h,

e)

för alla personalärenden och för utförandet av uppgifterna i artikel 8.4 och 8.5.

Den verkställande direktören ska inhämta yttrande från den vetenskapliga kommitté som avses i artikel 10 vid anställning av byråns vetenskapliga medarbetare.

2.   Den verkställande direktören är ansvarig för sin verksamhet inför styrelsen.

Artikel 10

1.   Styrelsen och den verkställande direktören ska bistås av en vetenskaplig kommitté som ska avge yttranden i enlighet med vad som fastställs i denna förordning och angående alla vetenskapliga frågor som berör byråns verksamhet och som kan föreläggas kommittén av styrelsen eller den verkställande direktören.

Den vetenskapliga kommitténs yttranden ska offentliggöras.

2.   Den vetenskapliga kommittén ska bestå av ledamöter med särskilda kunskaper på miljöområdet, vilka ska utses av styrelsen för en fyraårsperiod som kan förlängas en gång, med beaktande av bland annat de vetenskapliga områden som behöver vara företrädda i kommittén för att biträda byrån på dess verksamhetsområden. Kommittén ska i sin verksamhet följa den arbetsordning varom stadgas i artikel 8.2.

Artikel 11

1.   Byråns samtliga inkomster och utgifter ska beräknas för varje budgetår, som ska överensstämma med kalenderåret, och dessa ska tas upp i byråns budget.

2.   Budgetens inkomster och utgifter ska balansera varandra.

3.   Byråns inkomster ska, bortsett från övriga tillgångar, bestå av ett bidrag från gemenskapen, vilket ska tas upp i Europeiska gemenskapernas allmänna budget, samt av betalning för utförda tjänster.

4.   Byråns utgifter ska omfatta bl.a. personalens löner, kostnader för administration, infrastruktur och drift samt utgifter i samband med överenskommelser som träffas med institutioner eller organ som ingår i nätverket eller med tredje part.

Artikel 12

1.   Varje år ska styrelsen, på grundval av ett utkast utarbetat av den verkställande direktören, upprätta en beräkning av myndighetens inkomster och utgifter för nästkommande budgetår. Senast den 31 mars ska styrelsen överlämna denna beräkning, som också ska innehålla ett utkast till tjänsteförteckning, till kommissionen.

2.   Beräkningen ska överlämnas av kommissionen till Europaparlamentet och rådet (nedan kallade budgetmyndigheten) tillsammans med det preliminära förslaget till Europeiska gemenskapernas allmänna budget.

3.   På grundval av den upprättade beräkningen ska kommissionen i det preliminära förslaget till Europeiska gemenskapernas allmänna budget ta upp de medel som den betraktar som nödvändiga med avseende på tjänsteförteckningen och storleken på det bidrag som ska belasta den allmänna budgeten och som den ska förelägga budgetmyndigheten i enlighet med artikel 272 i fördraget.

4.   Budgetmyndigheten ska bevilja de anslag som utgör bidrag till byrån.

Budgetmyndigheten ska fastställa byråns tjänsteförteckning.

5.   Styrelsen ska fastställa budgeten. Den blir definitiv när Europeiska gemenskapernas allmänna budget slutligen fastställs. Den ska i tillämpliga fall anpassas i enlighet därmed.

6.   Styrelsen ska i god tid underrätta budgetmyndigheten om sin avsikt att genomföra eventuella projekt som kan ha betydande ekonomiska konsekvenser för finansieringen av budgeten, särskilt fastighetsprojekt, t.ex. hyra eller förvärv av fastigheter. Den ska informera kommissionen om detta.

Om en enhet inom budgetmyndigheten har meddelat att den har för avsikt att avge ett yttrande ska den tillställa styrelsen detta yttrande inom sex veckor från och med dagen för underrättelse om projektet.

Artikel 13

1.   Den verkställande direktören ska genomföra byråns budget.

2.   Senast den 1 mars som följer på utgången av budgetåret ska byråns räkenskapsförare förse kommissionens räkenskapsförare med de preliminära räkenskaperna och en rapport om budgetförvaltningen och den finansiella förvaltningen under budgetåret. Kommissionens räkenskapsförare ska konsolidera institutionernas och de decentraliserade organens preliminära räkenskaper i enlighet med artikel 128 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (6).

3.   Senast den 31 mars som följer på utgången av budgetåret ska kommissionens räkenskapsförare förse revisionsrätten med byråns preliminära räkenskaper och rapporten om budgetförvaltningen och den finansiella förvaltningen under budgetåret. Rapporten om budgetförvaltningen och den finansiella förvaltningen ska också översändas till Europaparlamentet och rådet.

4.   Efter det att revisionsrättens synpunkter på byråns preliminära räkenskaper enligt bestämmelserna i artikel 129 i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 inkommit, ska den verkställande direktören upprätta byråns slutliga räkenskaper på eget ansvar och överlämna dem till styrelsen för ett yttrande.

5.   Styrelsen ska avge ett yttrande om byråns slutliga räkenskaper.

6.   Senast den 1 juli som följer på utgången av budgetåret ska den verkställande direktören överlämna de slutliga räkenskaperna tillsammans med styrelsens yttrande till Europaparlamentet, rådet, kommissionen och revisionsrätten.

7.   De slutliga räkenskaperna ska offentliggöras.

8.   Senast den 30 september ska den verkställande direktören förse revisionsrätten med ett svar på dess synpunkter. Han ska även översända detta svar till styrelsen.

9.   Den verkställande direktören ska på Europaparlamentets begäran, i enlighet med artikel 146.3 i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002, för parlamentet lägga fram alla uppgifter som behövs för att utföra arbetet med beviljande av ansvarsfrihet för det berörda budgetåret.

10.   Europaparlamentet ska före den 30 april år n + 2, på rekommendation av rådet som ska fatta sitt beslut med kvalificerad majoritet, bevilja byråns verkställande direktör ansvarsfrihet för budgetens genomförande under budgetår n.

Artikel 14

Styrelsen ska anta byråns finansiella regler efter samråd med kommissionen. Styrelsen får avvika från kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (7) endast om byråns särskilda förvaltningsbehov kräver detta och efter det att kommissionen gett sitt godkännande.

Artikel 15

1.   Byrån ska aktivt söka samarbete med gemenskapens övriga organ och program, särskilt det gemensamma forskningscentret, Europeiska gemenskapernas statistikkontor (Eurostat) samt gemenskapens miljöforsknings- och miljöutvecklingsprogram. Särskilt

a)

ska samarbetet med det gemensamma forskningscentret omfatta de uppgifter som anges i avsnitt A i bilaga I,

b)

ska samordningen mellan Eurostat och Europeiska gemenskapernas statistikprogram följa riktlinjerna i avsnitt B i bilaga I.

2.   Byrån ska dessutom aktivt samarbeta med andra organ som Europeiska rymdorganisationen, Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD), Europarådet och Internationella energiorganet, samt Förenta nationerna och dess fackorgan, särskilt Förenta nationernas miljöprogram, Meteorologiska världsorganisationen och Internationella atomenergiorganet.

3.   Byrån kan inom områden av gemensamt intresse samarbeta med sådana institutioner i länder som inte är medlemmar i gemenskapen som kan tillhandahålla uppgifter, information och expertis, metoder för insamling av uppgifter, analys och utvärdering som är av gemensamt intresse och som är nödvändiga för att byrån ska kunna fullgöra sitt arbete på ett framgångsrikt sätt.

4.   I det samarbete som avses i punkterna 1, 2 och 3 ska särskild hänsyn tas till behovet att undvika att arbetsuppgifter utförs två gånger.

Artikel 16

Protokollet om immunitet och privilegier för Europeiska gemenskaperna ska tillämpas på byrån.

Artikel 17

De föreskrifter och bestämmelser som gäller för tjänstemän och övriga anställda vid Europeiska gemenskaperna ska också gälla för byråns personal.

Byrån ska vad gäller den egna personalen utöva de befogenheter som tillfaller anställningsmyndigheten.

Styrelsen ska i samförstånd med kommissionen anta lämpliga tillämpningsregler.

Artikel 18

1.   Byråns avtalsrättsliga ansvar ska regleras av den lagstiftning som är tillämplig på avtalet i fråga. Europeiska gemenskapernas domstol ska vara behörig att träffa avgöranden med stöd av en skiljedomsklausul i ett avtal som ingåtts av byrån.

2.   Vad beträffar utomobligatoriskt ansvar ska byrån, i enlighet med de allmänna principer som är gemensamma för medlemsstaternas rättsordningar, ersätta skada som vållats av byrån eller av dess anställda under tjänsteutövning.

Domstolen ska vara behörig att avgöra tvister rörande sådant skadestånd.

3.   De anställdas personliga ansvar gentemot byrån ska regleras av de bestämmelser som gäller för byråns personal.

Artikel 19

Byrån är öppen för länder som inte är medlemmar i gemenskapen men som delar gemenskapens och medlemsstaternas intresse för byråns mål, enligt överenskommelser som träffats mellan dem och gemenskapen enligt förfarandet i artikel 300 i fördraget.

Artikel 20

Förordning (EEG) nr 1210/90, i dess lydelse enligt de förordningar som anges i bilaga II, ska upphöra att gälla.

Hänvisningar till den upphävda förordningen ska anses som hänvisningar till den här förordningen och ska läsas i enlighet med jämförelsetabellen i bilaga III.

Artikel 21

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Strasbourg den 23 april 2009.

På Europaparlamentets vägnar

H.-G. PÖTTERING

Ordförande

På rådets vägnar

P. NEČAS

Ordförande


(1)  EUT C 162, 25.6.2008, s. 86.

(2)  Europaparlamentets yttrande av den 19 februari 2008 (ännu ej offentliggjort i EUT) och rådets beslut av den 23 mars 2009.

(3)  EGT L 120, 11.5.1990, s. 1.

(4)  Se bilaga II.

(5)  EGT L 145, 31.5.2001, s. 43.

(6)  EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(7)  EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.


BILAGA I

A.

Samarbete med det gemensamma forskningscentrumet

Harmonisering av mätmetoder för miljön (1).

Interkalibrering av instrument (1).

Standardisering av dataformat.

Utveckling av nya mätmetoder och mätinstrument inom miljöområdet.

Andra uppgifter efter överenskommelse mellan byråns verkställande direktör och det gemensamma forskningscentrets generaldirektör.

B.

Samarbete med Eurostat

1.

Byrån ska, så långt det är möjligt, använda information som har samlats in av gemenskapens officiella statistikorgan. Denna är ett resultat av Eurostats och de nationella statistikorganens arbete med att samla in, validera och sprida samhällelig och ekonomisk statistik, inklusive nationalräkenskaper och därmed sammanhängande information.

2.

Byråns verkställande direktör och Eurostats generaldirektör ska komma överens om statistikprogrammet på miljöområdet, och detta ska lämnas in för godkännande till byråns styrelse och till kommittén för det statistiska programmet.

3.

Statistikprogrammet ska utarbetas och genomföras inom den ram som upprättats av internationella statistiska organ som FN:s statistikkommission, den europeiska statistikerkonferensen och OECD.


(1)  I samarbetet på dessa områden ska hänsyn också tas till det arbete som utförs av Institutet för referensmaterial och referensmätningar.


BILAGA II

Upphävd förordning och en förteckning över efterföljande ändringar av denna

(som det hänvisas till i artikel 20)

Rådets förordning (EEG) nr 1210/90

(EGT L 120, 11.5.1990, s. 1)

Rådets förordning (EG) nr 933/1999

(EGT L 117, 5.5.1999, s. 1)

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1641/2003

(EUT L 245, 29.9.2003, s. 1)


BILAGA III

JÄMFÖRELSETABELL

Förordning (EEG) nr 1210/90

Denna förordning

Artikel 1.1

Artikel 1

Artikel 1.2 inledningen

Artikel 1.2 inledningen

Artikel 1.2 första strecksatsen

Artikel 1.2 a

Artikel 1.2 andra strecksatsen

Artikel 1.2 b

Artikel 2 inledningen

Artikel 2 inledningen

Artikel 2 i

Artikel 2 led a

Artikel 2 led ii första strecksatsen

Artikel 2 led b

Artikel 2 led ii andra strecksatsen

Artikel 2 led c

Artikel 2 led ii tredje strecksatsen

Artikel 2 led d

Artikel 2 led iii

Artikel 2 led e

Artikel 2 led iv

Artikel 2 led f

Artikel 2 led v

Artikel 2 led g

Artikel 2 led vi

Artikel 2 led h

Artikel 2 led vii

Artikel 2 led i

Artikel 2 led viii

Artikel 2 led j

Artikel 2 led ix

Artikel 2 led k

Artikel 2 led x

Artikel 2 led l

Artikel 2 led xi

Artikel 2 led m

Artikel 2 led xii

Artikel 2 led n

Artikel 2 led xiii

Artikel 2 led o

Artikel 3.1 inledningen

Artikel 3.1 inledningen

Artikel 3.1 led i

Artikel 3.1 led a

Artikel 3.1 led ii

Artikel 3.1 led b

Artikel 3.1 led iii

Artikel 3.1 led c

Artikel 3.1 avslutningen

Artikel 3.1 avslutningen

Artikel 3.2 första stycket

Artikel 3.2 första stycket

Artikel 3.2 andra stycket, inledningen

Artikel 3.2 andra stycket, inledningen

Artikel 3.2 andra stycket första strecksatsen

Artikel 3.2 andra stycket led a

Artikel 3.2 andra stycket andra strecksatsen

Artikel 3.2 andra stycket led b

Artikel 3.2 andra stycket tredje strecksatsen

Artikel 3.2 andra stycket led c

Artikel 3.2 andra stycket fjärde strecksatsen

Artikel 3.2 andra stycket led d

Artikel 3.2 andra stycket femte strecksatsen

Artikel 3.2 andra stycket led e

Artikel 3.2 andra stycket sjätte strecksatsen

Artikel 3.2 andra stycket led f

Artikel 3.2 andra stycket sjunde strecksatsen

Artikel 3.2 andra stycket led g

Artikel 3.2 andra stycket åttonde strecksatsen

Artikel 3.2 andra stycket led h

Artikel 3.2 tredje stycket

Artikel 3.2 tredje stycket

Artikel 3.2 fjärde stycket

Artikel 3.2 fjärde stycket

Artikel 3.3

Artikel 3.3

Artikel 4.1 inledningen

Artikel 4.1 inledningen

Artikel 4.1 första strecksatsen

Artikel 4.1 led a

Artikel 4.1 andra strecksatsen

Artikel 4.1 led b

Artikel 4.1 tredje strecksatsen

Artikel 4.1 led c

Artikel 4.2 första stycket, från ”för” till ”miljöinformationsnätverk”

Artikel 4.2 första stycket, från ”särskilt” till ”täckning”

Artikel 4.2 första stycket, avslutningen

Artikel 4.2 andra stycket

Artikel 4.2 första, andra och tredje stycket

Artikel 4.3

Artikel 4.3

Artikel 4.4

Artikel 4.4 första, andra och tredje stycket

Artikel 4.5 första stycket

Artikel 4.5 andra stycket

Artikel 4.5

Artikel 4.6 och 4.7

Artikel 4.6 och 4.7

Artikel 5

Artikel 5 första och andra stycket

Artikel 6.1

Artikel 6.1

Artikel 6.2

Artikel 6.3

Artikel 6.2

Artiklarna 7 och 8

Artiklarna 7 och 8

Artikel 9.1 första stycket första meningen

Artikel 9.1 första stycket

Artikel 9.1 första stycket andra meningen

Artikel 9.1 andra stycket

Artikel 9.1 första stycket, inledningen

Artikel 9.1 tredje stycket, inledningen

Artikel 9.1 första stycket första strecksatsen

Artikel 9.1 tredje stycket led a

Artikel 9.1 första stycket andra strecksatsen

Artikel 9.1 tredje stycket led b

Artikel 9.1 första stycket tredje strecksatsen

Artikel 9.1 tredje stycket led c

Artikel 9.1 första stycket fjärde strecksatsen

Artikel 9.1 tredje stycket led d

Artikel 9.1 första stycket femte strecksatsen

Artikel 9.1 tredje stycket led e

Artikel 9.1 andra stycket

Artikel 9.1 fjärde stycket

Artikel 9.2

Artikel 9.2

Artikel 10

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 14

Artikel 15.1 inledningen

Artikel 15.1 inledningen

Artikel 15.1 första strecksatsen

Artikel 15.1 led a

Artikel 15.1 andra strecksatsen

Artikel 15.1 led b

Artikel 15.2

Artikel 15.2

Artikel 15.2a

Artikel 15.3

Artikel 15.3

Artikel 15.4

Artikel 16

Artikel 16

Artikel 17

Artikel 17

Artikel 18

Artikel 18

Artikel 19

Artikel 19

Artikel 20

Artikel 20

Artikel 21

Artikel 21

Bilaga

Bilaga I

Bilaga II

Bilaga III