ISSN 1725-2504

Europeiska unionens

officiella tidning

C 276

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

50 årgången
17 november 2007


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

II   Meddelanden

 

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN

 

Kommissionen

2007/C 276/01

Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget – Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningar ( 1 )

1

2007/C 276/02

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.4788 – Rozier/BHS) ( 1 )

3

2007/C 276/03

Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.4935 – Petronas/Selenia) ( 1 )

3

 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN

 

Kommissionen

2007/C 276/04

Eurons växelkurs

4

2007/C 276/05

Förklarande anmärkningar till Europeiska gemenskapernas kombinerade nomenklatur

5

 

UPPLYSNINGAR FRÅN MEDLEMSSTATERNA

2007/C 276/06

Medlemsstaternas uppgifter om statligt stöd som beviljats med stöd av kommissionens förordning (EG) nr 1628/2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på stöd till statligt regionalt investeringsstöd ( 1 )

6

2007/C 276/07

Uppgifter från medlemsstaterna om statligt stöd som beviljats enligt kommissionens förordning (EG) nr 1857/2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag som är verksamma inom produktion, bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter

7

 

V   Yttranden

 

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

 

Kommissionen

2007/C 276/08

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.4939 – Uberior/L&R/Versailles Holdco) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande ( 1 )

9

2007/C 276/09

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.4908 – STV Fund/Smith/@Balance) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande ( 1 )

10

2007/C 276/10

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.4893 – Quebecor World/RSDB) ( 1 )

11

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

 


II Meddelanden

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN

Kommissionen

17.11.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 276/1


Tillstånd till statligt stöd enligt artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget

Fall i vilka kommissionen inte gör några invändningar

(Text av betydelse för EES)

(2007/C 276/01)

Datum för antagande av beslutet

19.7.2006

Stöd nr

N 256/06

Medlemsstat

Polen

Region

Dolnośląskie

Benämning (och/eller stödmottagarens namn)

Pomoc dla LG Electronics Wrocław Sp. z o.o. — Urządzenia gospodarstwa domowego

Rättslig grund

1)

Umowa Inwestycyjna zawarta dnia 23 stycznia 2006 r. pomiędzy i) Ministrem Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej; ii) Ministrem Transportu i Budownictwa Rzeczypospolitej Polskiej; iii) Agencją Rozwoju Przemysłu SA; iv) Miastem Wrocław; v) gminą Kobierzyce; vi) powiatem wrocławskim; vii) samorządem województwa dolnośląskiego; viii) Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. — z jednej strony a ix) LG Electronics Inc. i x) LG Electronics Wrocław Sp. z o.o. — z drugiej strony

2)

Art. 80 Ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r., nr 15, poz. 148, z późn. zm.)

3)

Uchwała Rady Ministrów nr 331/2005 z dnia 27 grudnia 2005 r.

4)

Umowa o Grant pomiędzy Ministrem Gospodarki a LG Electronics Wrocław Sp. z o.o. z dnia 23 stycznia 2006 r.

5)

§ 1, § 2.1 pkt 5, § 3, § 4, § 6 i § 7 Uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Dolnośląskiego z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy — Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego nr 79, poz. 1724)

Typ av stödåtgärd

Individuellt stöd

Syfte

Regional utveckling, Sysselsättning

Stödform

Bidrag, Skattelättnad, Transaktioner på icke marknadsmässiga villkor

Budget

Totalt planerat stödbelopp: 32,382 miljoner PLN

Stödnivå

13,26 %

Varaktighet

Till den 31.12.2017

Ekonomisk sektor

Tillverkningsindustrin

Den beviljande myndighetens namn och adress

Övriga upplysningar

Giltiga språkversioner av beslutstexten, med undantag av konfidentiella uppgifter, finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


17.11.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 276/3


Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration

(Ärende COMP/M.4788 – Rozier/BHS)

(Text av betydelse för EES)

(2007/C 276/02)

Kommissionen beslutade den 21 augusti 2007 att inte göra invändningar mot den anmälda koncentrationen ovan och att förklara den förenlig med den gemensamma marknaden. Beslutet grundar sig på artikel 6.1 b i rådets förordning (EG) nr 139/2004. Beslutet i sin helhet finns endast på engelska och kommer att offentliggöras efter det att alla eventuella affärshemligheter har tagits bort. Det kommer att finnas tillgängligt

på kommissionens webbplats för konkurrens (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Denna webbplats ger olika möjligheter att hitta enskilda beslut i koncentrationsärenden, även uppgifter om företag, ärendenummer, datum och sektorer,

i elektronisk form på EUR-Lex webbplats, under dokument nummer 32007M4788. EUR-Lex ger tillgång till gemenskapsrätten via Internet. (http://eur-lex.europa.eu)


17.11.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 276/3


Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration

(Ärende COMP/M.4935 – Petronas/Selenia)

(Text av betydelse för EES)

(2007/C 276/03)

Kommissionen beslutade den 8 november 2007 att inte göra invändningar mot den anmälda koncentrationen ovan och att förklara den förenlig med den gemensamma marknaden. Beslutet grundar sig på artikel 6.1 b i rådets förordning (EG) nr 139/2004. Beslutet i sin helhet finns endast på engelska och kommer att offentliggöras efter det att alla eventuella affärshemligheter har tagits bort. Det kommer att finnas tillgängligt

på kommissionens webbplats för konkurrens (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Denna webbplats ger olika möjligheter att hitta enskilda beslut i koncentrationsärenden, även uppgifter om företag, ärendenummer, datum och sektorer,

i elektronisk form på EUR-Lex webbplats, under dokument nummer 32007M4935. EUR-Lex ger tillgång till gemenskapsrätten via Internet. (http://eur-lex.europa.eu)


IV Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN

Kommissionen

17.11.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 276/4


Eurons växelkurs (1)

16 november 2007

(2007/C 276/04)

1 euro=

 

Valuta

Kurs

USD

US-dollar

1,4651

JPY

japansk yen

161,98

DKK

dansk krona

7,4533

GBP

pund sterling

0,71625

SEK

svensk krona

9,2587

CHF

schweizisk franc

1,6406

ISK

isländsk krona

89,05

NOK

norsk krona

8,0315

BGN

bulgarisk lev

1,9558

CYP

cypriotiskt pund

0,5842

CZK

tjeckisk koruna

26,655

EEK

estnisk krona

15,6466

HUF

ungersk forint

254,17

LTL

litauisk litas

3,4528

LVL

lettisk lats

0,6993

MTL

maltesisk lira

0,4293

PLN

polsk zloty

3,6672

RON

rumänsk leu

3,4850

SKK

slovakisk koruna

33,090

TRY

turkisk lira

1,7343

AUD

australisk dollar

1,6399

CAD

kanadensisk dollar

1,4302

HKD

Hongkongdollar

11,4076

NZD

nyzeeländsk dollar

1,9241

SGD

singaporiansk dollar

2,1274

KRW

sydkoreansk won

1 344,38

ZAR

sydafrikansk rand

9,7782

CNY

kinesisk yuan renminbi

10,8794

HRK

kroatisk kuna

7,3472

IDR

indonesisk rupiah

13 654,73

MYR

malaysisk ringgit

4,9520

PHP

filippinsk peso

63,732

RUB

rysk rubel

35,8820

THB

thailändsk baht

46,214


(1)  

Källa: Referensväxelkurs offentliggjord av Europeiska centralbanken.


17.11.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 276/5


Förklarande anmärkningar till Europeiska gemenskapernas kombinerade nomenklatur

(2007/C 276/05)

I enlighet med artikel 9.1 a andra strecksatsen i rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (1) ändras de förklarande anmärkningarna till Europeiska gemenskapernas kombinerade nomenklatur (2) på följande sätt:

Sidan 58

I stycket ”1102 20 10 och 1102 20 90” skall följande nya text föras in efter den befintliga texten:

”Dessa undernummer omfattar även finmalet majsmjöl, betecknat som” masa-mjöl”, som erhålls genom s.k. nixtamalisering, vilket innebär att majskornen kokas och bötläggs i en kalciumhydroxidlösning varefter de torkas och mals.

Om någon ytterligare behandling har gjorts, t.ex. rostning, får dock sådana produkter inte omfattas av nummer 1102 (i allmänhet kapitel 19).”

I stycket ”1103 13 10 och 1103 13 90” skall följande nya text föras in efter den befintliga texten:

”Dessa undernummer omfattar även krossgryn och grovt mjöl (inbegripet fingryn) av majs, betecknat som” masa-mjöl”, som erhålls genom s.k. nixtamalisering, vilket innebär att majskornen kokas och bötläggs i en kalciumhydroxidlösning varefter de torkas och mals.

Om någon ytterligare behandling har gjorts, t.ex. rostning, får dock sådana produkter inte omfattas av nummer 1103 (i allmänhet kapitel 19).”


(1)  EGT L 256, 7.9.1987, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 733/2007 (EUT L 169, 29.6.2007, s. 1).

(2)  EUT C 50, 28.2.2006, s. 1.


UPPLYSNINGAR FRÅN MEDLEMSSTATERNA

17.11.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 276/6


Medlemsstaternas uppgifter om statligt stöd som beviljats med stöd av kommissionens förordning (EG) nr 1628/2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på stöd till statligt regionalt investeringsstöd

(Text av betydelse för EES)

(2007/C 276/06)

Stöd nr

XR 154/07

Medlemsstat

Frankrike

Region

87(3)(a), 87(3)(c)

Namnet på stödordningen eller namnet på det företag som får stöd för särskilda ändamål som komplement

Aide à l'investissement immobilier et à la location d'immeubles accordées aux entreprises par les collectivités territoriales et leurs groupements

Rättslig grund

Articles L 1511-3, R. 1511-4 à R. 1.23.1511, Code général des collectivités territoriales (CGCT)

Typ av stödåtgärd

Stödordning

Beräknade utgifter per år

30 miljoner EUR

Högsta tillåtna stödnivå

60 %

Överensstämmer med artikel 4 i förordningen

Datum för genomförande

30.8.2007

Varaktighet

31.12.2013

Ekonomisk sektor

Alla sektorer som är berättigade till regionalt investeringsstöd

Den beviljande myndighetens namn och adress

Ministère de l'intérieur

Direction générale des collectivités locales

Place Beauvau

F-75800 Paris

Adressen till den webbplats där stödordningen är offentliggjord

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=IOCB0755790D

Övriga upplysningar


17.11.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 276/7


Uppgifter från medlemsstaterna om statligt stöd som beviljats enligt kommissionens förordning (EG) nr 1857/2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag som är verksamma inom produktion, bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter

(2007/C 276/07)

Stöd nr

XA 7039/07

Medlemsstat

Förenade kungariket (Nordirland)

Region

Northern Ireland

Namnet på stödordningen eller namnet på det företag som tar emot det enskilda stödet

Agricultural and Forestry Processing and Marketing Grant Scheme

Rättslig grund

Kommissionens förordning (EG) nr 70/2001 ändrad genom förordning (EG) nr 1857/2006

Stödordningens beräknade utgifter per år eller totalt belopp som beviljats företaget som enskilt stöd

Stödordning

Årligt totalbelopp

4,4 miljoner EUR

Garanterade lång

Enskilt stöd

Totalt stödbelopp

Garanterade lån

Högsta tillåtna stödnivå

Överensstämmer med artikel 4.2-4.6 och artikel 5 i förordningen

Ja

Datum för genomförande

1.10.2007

Stödordningens eller det enskilda stödets varaktighet

Till den 31.12.2013

Stödets syfte

Stöd till små och medelstora företag

Ja

Sektor(er) av ekonomin som berörs

Alla sektorer som är berättigade till stöd till små och medelstora företag

Nej

Begränsat till vissa sektorer

Ja

Kolbrytning

 

All tillverkning

 

eller

 

Stål

 

Varvsindustri

 

Syntetfibrer

 

Motorfordon

 

Annan tillverkning

DA 15

Alla tjänster

 

eller

 

Transport

 

Finansiella tjänster

 

Andra tjänster

 

Den beviljande myndighetens namn och adress

Department of Agriculture and Rural Development

Dundonald House

Upper Newtownards Road

Belfast BT4 3SB

United Kingdom

Tel: (44) (0) 28 9052 4496

peter.scott@dardni.gov.uk

http://www.dardni.gov.uk

Beviljande av stora enskilda stöd

I överensstämmelse med artikel 6 i förordningen

Ja


V Yttranden

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

Kommissionen

17.11.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 276/9


Förhandsanmälan av en koncentration

(Ärende COMP/M.4939 – Uberior/L&R/Versailles Holdco)

Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande

(Text av betydelse för EES)

(2007/C 276/08)

1.

Kommissionen mottog den 8 november 2007 en anmälan om en föreslagen koncentration enligt artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1), genom vilken företagen Uberior Integrated Ltd (”Uberior”, Storbritannien), kontrollerat av The Governor and Company of the Bank of Scotland, del av HBOS PLC group, Storbritannien, och London & Regional Investment Holdings Ltd (”L&R”, Storbritannien), på det sätt som avses i artikel 3.1 b i förordningen, förvärvar gemensam kontroll över företaget Versailles Holdco Ltd (”Versailles Holdco”, Storbritannien) genom förvärv av aktier.

2.

De berörda företagen bedriver följande affärsverksamhet:

Uberior: Kapitalinvesteringar,

HBOS: Banktjänster i Storbritannien och på andra håll,

L&R: Investeringar i och utveckling av fastigheter, företaget är baserat i Storbritannien men verksamt även på andra håll i Europa,

Versailles Holdco: Hälso- och träningsklubbar i Storbritannien, Spanien, Belgien, Irland och Nederländerna.

3.

Kommissionen har vid en preliminär granskning kommit fram till att den anmälda koncentrationen kan omfattas av förordning (EG) nr 139/2004, dock med det förbehållet att ett slutligt beslut i denna fråga fattas senare. Det bör noteras att detta ärende kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande, i enlighet med kommissionens tillkännagivande om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004 (2).

4.

Kommissionen uppmanar berörda tredje parter att till den lämna eventuella synpunkter på den föreslagna koncentrationen.

Synpunkterna ska ha kommit in till kommissionen senast tio dagar efter detta offentliggörande. Synpunkterna kan sändas till kommissionen per fax ((32-2) 296 43 01 eller 296 72 44) eller per post, med angivande av referens COMP/M.4939 – Uberior/L&R/Versailles Holdco, till

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för konkurrens

Registreringsenheten för företagskoncentrationer

J-70

B-1049 Bryssel


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1.

(2)  EUT C 56, 5.3.2005, s. 32.


17.11.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 276/10


Förhandsanmälan av en koncentration

(Ärende COMP/M.4908 – STV Fund/Smith/@Balance)

Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande

(Text av betydelse för EES)

(2007/C 276/09)

1.

Kommissionen mottog den 12 november 2007 en anmälan om en föreslagen koncentration enligt artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1), genom vilken Shell Technology Ventures B.V (”STV Fund”, Nederländerna), kommer att avstå från ensam kontroll över företaget @Balance (Nederländerna), till förmån för gemensam kontroll, på det sätt som avses i artikel 3.1 b i förordningen, tillsammans med företaget Smith International Inc. (”Smith”, Förenta staterna).

2.

De berörda företagen bedriver följande affärsverksamhet:

STV Fund: Riskkapitalfond för olje- och gasteknik,

@Balance: Tillhandahåller teknik som används vid borrning av olje- och gaskällor,

Smith: Global leverantör av premiumprodukter och tjänster för olje- och gasprospektering, tillverkningsindustrin, den petrokemiska industrin samt andra industrimarknader.

3.

Kommissionen har vid en preliminär granskning kommit fram till att den anmälda koncentrationen kan omfattas av förordning (EG) nr 139/2004, dock med det förbehållet att ett slutligt beslut i denna fråga fattas senare. Det bör noteras att detta ärende kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande, i enlighet med kommissionens tillkännagivande om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004 (2).

4.

Kommissionen uppmanar berörda tredje parter att till den lämna eventuella synpunkter på den föreslagna koncentrationen.

Synpunkterna ska ha kommit in till kommissionen senast tio dagar efter detta offentliggörande. Synpunkterna kan sändas till kommissionen per fax ((32-2) 296 43 01 eller 296 72 44) eller per post, med angivande av referens COMP/M.4908 – STV Fund/Smith/@Balance, till

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för konkurrens

Registreringsenheten för företagskoncentrationer

J-70

B-1049 Bryssel


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1.

(2)  EUT C 56, 5.3.2005, s. 32.


17.11.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 276/11


Förhandsanmälan av en koncentration

(Ärende COMP/M.4893 – Quebecor World/RSDB)

(Text av betydelse för EES)

(2007/C 276/10)

1.

Kommissionen mottog den 9 november 2007 en anmälan om en föreslagen koncentration enligt artikel 4 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 (1), genom vilken företaget Quebecor World Inc. (”Quebecor”, Kanada), på det sätt som avses i artikel 3.1 b i förordningen förvärvar ensam (negativ) kontroll över RSDB NV (”RSDB”, Nederländerna) genom förvärv av aktier.

2.

De berörda företagen bedriver följande affärsverksamhet:

Quebecor: Tillhandahåller utskriftslösningar,

RSDB: Tillhandahåller tryckeritjänster.

3.

Kommissionen har vid en preliminär granskning kommit fram till att den anmälda koncentrationen kan omfattas av förordning (EG) nr 139/2004, dock med det förbehållet att ett slutligt beslut i denna fråga fattas senare.

4.

Kommissionen uppmanar berörda tredje parter att till den lämna eventuella synpunkter på den föreslagna koncentrationen.

Synpunkterna ska ha kommit in till kommissionen senast tio dagar efter detta offentliggörande. Synpunkterna kan sändas till kommissionen per fax ((32-2) 296 43 01 eller 296 72 44) eller per post, med angivande av referens COMP/M.4893 – Quebecor World/RSDB, till

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för konkurrens

Registreringsenheten för företagskoncentrationer

J-70

B-1049 Bryssel


(1)  EUT L 24, 29.1.2004, s. 1.