Fördraget om upprättandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen (EKSG-fördraget)

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Parisfördraget om upprättandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen (EKSG)

VILKET SYFTE HADE FÖRDRAGET?

VIKTIGA PUNKTER

Mål

Syftet med fördraget var, som det stod i dess artikel 2, att genom den gemensamma marknaden för kol och stål bidra till ekonomisk expansion, sysselsättning och bättre levnadsstandard. Institutionernas uppgift var således att säkra en jämn försörjning av kol och stål till den gemensamma marknaden genom att tillförsäkra alla förbrukare lika tillgång till produktionen, se till att lägsta möjliga priser fastställdes och förbättra arbetsvillkoren. Samtidigt skulle den internationella handeln utvecklas och produktionen moderniseras.

För att upprätta den gemensamma marknaden fastställdes i fördraget fri rörlighet för produkter utan tullar och avgifter. I fördraget förbjöds också diskriminerande åtgärder och förfaranden, statliga subventioner, statligt stöd eller pålagor samt restriktiva förfaranden.

Struktur

Fördraget var uppdelat i fyra avdelningar:

Det innehöll också

Institutioner

Genom fördraget inrättades en Hög myndighet, en gemensam församling, ett ministerråd och en domstol. EKSG hade status som juridisk person.

Höga myndigheten fattade beslut och avgav rekommendationer och yttranden. Den assisterades av en rådgivande kommitté (föregångaren till dagens Europeiska ekonomiska och sociala kommittén) som bestod av representanter för tillverkare, arbetstagare, konsumenter och återförsäljare.

Uppgifter

Finansieringsaspekter

Produktion

EKSG spelade främst en indirekt och sekundär roll genom samarbetet med regeringarna och genom prismässiga och handelspolitiska insatser. Om efterfrågan sjönk eller om det rådde varubrist kunde dock Höga myndigheten vidta direkta åtgärder genom att införa ett kvoteringssystem för att på ett organiserat sätt begränsa produktionen eller genom att i en bristsituation fastställa prioriteringar för förbrukningen och även för resursfördelning och export av gemenskapens tillgångar i tillverkningsprogrammen.

Prisfixering och konkurrens

Höga myndigheten hade befogenhet att upplösa karteller och företagssammanslutningar om dessa direkt eller indirekt förhindrade, inskränkte eller snedvred den normala konkurrensen.

Aspekter för arbetstagare

Handelspolitik

VILKEN PERIOD GÄLLDE FÖRDRAGET FÖR?

Fördraget gällde från och med 1952, det var giltigt i 50 år och löpte ut 2002. Den gemensamma marknaden som skapades genom fördraget öppnades för kol, järnmalm och järnskrot den 10 februari 1953 och för stål den 1 maj 1953.

BAKGRUND

HUVUDDOKUMENT

Fördraget om upprättandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen

Senast ändrat 11.12.2017(1) Den 1 februari 2020 lämnar Storbritannien EU och blir ett tredjeland (land utanför EU).