Nicefördraget

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Nicefördraget

VILKET SYFTE HAR FÖRDRAGET?

VIKTIGA PUNKTER

Att göra EU-institutionerna mer legitima och effektiva mot bakgrund av det utökade antalet EU-medlemsländer

Övriga framstående ändringar som fördraget medför

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRDRAGET FÖR?

Fördraget undertecknades den 26 februari 2001 och trädde i kraft den 1 april 2003. Vissa av bestämmelserna i det började emellertid införas senare.

BAKGRUND

Mer information finns här:

VIKTIGA BEGREPP

Förhandsavgörande: ett avgörande av Europeiska unionens domstol som svar på en fråga från en nationell domstol om hur europeisk lagstiftning ska tolkas eller gälla, vilket därmed bidrar till en enhetlig tillämpning av EU-lagstiftningen.

HUVUDDOKUMENT

Nicefördraget om ändring av fördraget om Europeiska unionen, fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskaperna och vissa akter som hör samman med dem (EGT C 80, 10.3.2001, s. 1).

ANKNYTANDE DOKUMENT

Fördraget om Europeiska unionen – konsoliderad version 1992 (EGT C 191, 29.7.1992, s. 1).

Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen – konsoliderad version 2002 (EGT C 325, 24.12.2002, s. 33).

Senast ändrat 21.03.2018(1) Den 1 februari 2020 lämnar Storbritannien EU och blir ett tredjeland (land utanför EU).