Passagerares rättigheter vid busstransport

Passagerare, däribland de med funktionshinder eller nedsatt rörlighet, som reser med buss har samma rättigheter oavsett var de reser i Europeiska unionen. Dessa rättigheter, däribland rätten till information eller ersättning i händelse av försening eller inställd resa, kompletterar liknande rättigheter för resenärer inom sjöfart och inre vattenvägar, luftfart och tågtransport.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 181/2011 av den 16 februari 2011 om passagerares rättigheter vid busstransport och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004

SAMMANFATTNING

Passagerare, däribland de med funktionshinder eller nedsatt rörlighet, som reser med buss har samma rättigheter oavsett var de reser i Europeiska unionen. Dessa rättigheter, däribland rätten till information eller ersättning i händelse av försening eller inställd resa, kompletterar liknande rättigheter för resenärer inom sjöfart och inre vattenvägar, luftfart och tågtransport.

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

I förordningen fastställs regler för busstransporter i linjetrafik* för passagerare som reser inom EU på avstånd på 250 km eller mer. Några av dess bestämmelser gäller för alla tjänster, däribland de med kortare sträckor.

VIKTIGA PUNKTER

När det gäller långdistanstjänster, dvs. resor längre än 250 km, fastställs i förordningen

Om avståndet är kortare än 250 km föreskrivs i förordningen dessutom

I förordningen föreskrivs möjligheten att göra undantag för inrikes linjetrafik och reguljär trafik där en betydande del tillhandahålls utanför EU.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Från och med den 1 mars 2013.

BAKGRUND

Europeiska kommissionens webbplats om passagerares rättigheter vid busstransport.

Efter utbrottet av covid-19 och införandet av åtgärder för att hantera krisens följdverkningar antog Europeiska kommissionen följande:

VIKTIGA BEGREPP

*Linjetrafik: vanliga busstransporter som fraktar passagerare längs bestämda färdvägar med förutbestämda hållplatser.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EU) nr 181/2011

20.3.2011

-

EUT L 55, 28.2.2011, s. 1-12

Senast ändrat 02.06.2020