Passagerares rättigheter vid busstransport

Passagerare, däribland de med funktionshinder eller nedsatt rörlighet, som reser med buss har samma rättigheter oavsett var de reser i Europeiska unionen. Dessa rättigheter, däribland rätten till information eller ersättning i händelse av försening eller inställd resa, kompletterar liknande rättigheter för resenärer inom sjöfart och inre vattenvägar, luftfart och tågtransport.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 181/2011 av den 16 februari 2011 om passagerares rättigheter vid busstransport och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004

SAMMANFATTNING

Passagerare, däribland de med funktionshinder eller nedsatt rörlighet, som reser med buss har samma rättigheter oavsett var de reser i Europeiska unionen. Dessa rättigheter, däribland rätten till information eller ersättning i händelse av försening eller inställd resa, kompletterar liknande rättigheter för resenärer inom sjöfart och inre vattenvägar, luftfart och tågtransport.

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

I förordningen fastställs regler för busstransporter i linjetrafik* för passagerare som reser inom EU på avstånd på 250 km eller mer. Några av dess bestämmelser gäller för alla tjänster, däribland de med kortare sträckor.

VIKTIGA PUNKTER

När det gäller långdistanstjänster, dvs. resor längre än 250 km, fastställs i förordningen

lämplig assistans t.ex. i form av mellanmål, måltider och upp till 2 nätters logi i situationer med inställda resor eller efter en försening på mer än 90 minuter när det gäller en resa på mer än 3 timmar,

garanti för återbetalning eller ombokning i situationer med överbokning eller inställd resa eller efter en försening på mer än 120 minuter från den beräknade avgångstiden,

ersättning på 50 % av biljettpriset efter mer än 120 minuters försening från beräknad avgångstid, inställd resa och om trafikföretaget underlåter att erbjuda passageraren antingen ombokning eller återbetalning,

information om inställd tjänst eller försenad avgång,

skydd av passagerare i händelse av skada, förlust eller skada orsakad av trafikolyckor och/eller ersättning vid dödsfall,

särskild kostnadsfri assistans för funktionshindrade personer och personer med nedsatt rörlighet både på terminaler och ombord, och vid behov kostnadsfri transport för medföljande personer.

Om avståndet är kortare än 250 km föreskrivs i förordningen dessutom

icke-diskriminering på grund av nationalitet när det gäller priser och avtalsvillkor för passagerare,

icke-diskriminerande behandling av personer med funktionshinder och personer med nedsatt rörlighet samt ekonomisk kompensation för förlust eller skada på deras rörelsehjälpmedel i händelse av olycka,

minimiregler för reseinformation för alla passagerare före och under resan samt allmän information om deras rättigheter på terminaler och på nätet,

en mekanism för hantering av klagomål inrättad av transportföretag och tillgänglig för alla passagerare,

oberoende nationella organ i varje EU-land med uppdraget att utföra tillsyn sett till förordningen och, i förekommande fall, införa sanktioner.

I förordningen föreskrivs möjligheten att göra undantag för inrikes linjetrafik och reguljär trafik där en betydande del tillhandahålls utanför EU.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Från och med den 1 mars 2013.

BAKGRUND

Europeiska kommissionens webbplats om passagerares rättigheter vid busstransport.

VIKTIGA BEGREPP

*Linjetrafik: vanliga busstransporter som fraktar passagerare längs bestämda färdvägar med förutbestämda hållplatser.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EU) nr 181/2011

20.3.2011

-

EUT L 55, 28.2.2011, s. 1-12

Senast ändrat den 27.08.2015