Passagerares rättigheter vid resor till sjöss och på inre vattenvägar

Passagerare som reser till sjöss och på inre vattenvägar, däribland passagerare med funktionsnedsättning eller nedsatt rörlighet, åtnjuter samma rättigheter vart de än reser inom Europeiska unionen. Dessa rättigheter, däribland rätten till information eller ersättning i händelse av förseningar eller inställda resor, kompletterar liknande rättigheter för passagerare på flygplan, tåg och buss.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1177/2010 av den 24 november 2010 om passagerares rättigheter vid resor till sjöss och på inre vattenvägar och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004

SAMMANFATTNING

Passagerare som reser till sjöss och på inre vattenvägar, däribland passagerare med funktionsnedsättning eller nedsatt rörlighet, åtnjuter samma rättigheter vart de än reser inom Europeiska unionen. Dessa rättigheter, däribland rätten till information eller ersättning i händelse av förseningar eller inställda resor, kompletterar liknande rättigheter för passagerare på flygplan, tåg och buss.

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

I förordningen beskrivs rättigheterna för alla passagerare, däribland passagerare med funktionshinder och nedsatt rörlighet, som reser till sjöss eller på inre vattenvägar inom EU.

VIKTIGA PUNKTER

Dessa rättigheter gäller för passagerare som reser inom EU på stora färjor och kryssningsfartyg på hav, floder, sjöar eller kanaler.

Rättigheterna innefattar

Sedan den 31 december 2012 omfattar förordning (EG) nr 392/2009 om transportörens skadeståndsansvar vid passagerarbefordran till sjöss även passagerare i händelse av förlust eller skada till följd av en olycka.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Från och med den 18 december 2012.

BAKGRUND

Europeiska kommissionens webbplats om passagerares rättigheter - transport till sjöss.

Efter utbrottet av covid-19 och införandet av åtgärder för att hantera krisens följdverkningar antog Europeiska kommissionen följande:

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EU) nr 1177/2010

6.1.2011

-

EUT L 334, 17.12.2010, s. 1-16

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 392/2009 av den 23 april 2009 om transportörens skadeståndsansvar i samband med olyckor vid passagerarbefordran till sjöss (EUT L 131, 28.5.2009, s. 24-46)

Senast ändrat 02.06.2020