Trafiksäkerhet: Politiska riktlinjer för trafiksäkerhet 2011–2020

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Meddelande från Europeiska kommissionen (KOM(2010) 389 slutlig) – mot ett europeiskt område för trafiksäkerhet 2011–2020

VILKET SYFTE HAR MEDDELANDET FRÅN EUROPEISKA KOMMISSIONEN?

Trots alla framsteg som gjorts på trafiksäkerheten i Europeiska unionen (EU) under det tredje handlingsprogrammet för vägtrafiksäkerheten som pågick mellan 2003 och 2010, understryker kommissionen att arbetet för att förbättra trafiksäkerheten måste stärkas ytterligare.

VIKTIGA PUNKTER

EU:s riktlinjer om trafiksäkerhet (2011–2020) syftar till att skapa allmänna ramar och ambitiösa målsättningar för nationella och lokala strategier, i enlighet med subsidiaritetsprincipen. Inom ramen för dessa riktlinjer anser kommissionen att följande tre åtgärder bör prioriteras:

Principer och mål

Kommission anger 3 huvudprinciper:

Enligt EU:s riktlinjer om trafiksäkerhet (2011–2020) föreslår kommissionen att målet att halvera antalet dödsolyckor i EU mellan 2010 och 2020 behålls. Detta visar EU:s tydliga engagemang för trafiksäkerhet och att ett gemensamt mål är att ge EU-medborgarna en enhetligare nivå på trafiksäkerheten inom EU. Kommissionen uppmuntrar enskilda EU-länder att bidra till att uppnå detta gemensamma mål genom sina egna nationella trafiksäkerhetsstrategier.

Under det offentliga samrådet för dessa politiska riktlinjer, som ägde rum mellan juli och december 2009, föreslogs ett mål för att minska antalet allvarliga skador i trafiken. Så snart det finns en gemensam definition för ”allvarliga skador” ska kommissionen lägga till ett gemensamt mål för ”olycksminskning” i riktlinjerna för EU:s trafiksäkerhetspolitik fram till 2020.

Strategiska mål

Kommissionen har identifierat sju mål för vilka åtgärder kommer att föreslås både på EU-nivå och på nationell nivå.

Genomförande av riktlinjerna för EU:s trafiksäkerhetspolitik 2011–2020

Med ett öppet samarbetsnät mellan medlemsstaterna och kommissionen är det lättare att införa EU:s trafiksäkerhetspolitik. EU-länderna har också nationella trafiksäkerhetsplaner som omfattar nationella mål som är anpassade till medlemsstatens särskilda situation.

Kommissionen kommer att fortsätta arbetet med att förbättra de befintliga verktygen för övervakning och bedömning av trafiksäkerhetspolitikens effekter, däribland EU:s databas om trafikolyckor Care, som bildades enligt rådets beslut 93/704/EG och europeiska trafiksäkerhetsobservatoriet (Erso), som offentliggör trafiksäkerhetsdata på EU-nivå.

BAKGRUND

Läs mer om trafiksäkerhet på Europeiska kommissionens webbplats.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén – Mot ett europeiskt område för trafiksäkerhet: politiska riktlinjer för trafiksäkerhet 2011–2020 (KOM (2010) 389 slutlig av den 20 juli 2010)

Senast ändrat 09.05.2016