Säkerhet inom den civila luftfarten: EU-omfattande regler

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EG) nr 300/2008 om gemensamma skyddsregler för den civila luftfarten

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

VIKTIGA PUNKTER

Gemensamma grundläggande standarder för att skydda den civila luftfarten

Dessa standarder innefattar exempelvis följande:

I november 2015 antog Europeiska kommissionen genomförandeförordning (EU) 2015/1998. I denna fastställs detaljerade åtgärder för genomförandet av dessa säkerhetsstandarder, och den upphäver en tidigare förordning (förordning (EU) nr 185/2010) som hade ändrats mer än 20 gånger. Sedan antagandet har förordning (EU) 2015/1998 också ändrats vid flera tillfällen.

Ändringarna gäller förändringar i förteckningen över länder utanför EU som erkänns som länder som tillämpar säkerhetsstandarder som är likvärdiga med EU:s standarder samt införande av nya regler avseende

Skyldigheter för EU-länderna och för flygplatser och operatörer

EU-länderna ska

Flygplatser, lufttrafikföretag och verksamhetsutövare ska

Kommissionens inspektioner

Kommissionen utför inspektioner i samarbete med nationella myndigheter, inklusive oanmälda inspektioner av flygplatser, lufttrafikföretag och andra relevanta personer eller företag. Eventuella brister måste åtgärdas av den nationella myndigheten. De nationella myndigheterna ansvarar för den primära kvalitetskontrollen och för verkställandet, och måste därför utöva tillsyn över och utföra inspektioner av flygplatser, lufttrafikföretag och andra relevanta personer eller företag.

Erkännande av likvärdiga säkerhetsstandarder för luftfart i länder utanför EU

EU kan erkänna de säkerhetsstandarder för luftfart som används i länder utanför EU som likvärdiga med EU:s standarder, för att möjliggöraett system med endast en säkerhetskontroll (”one-stop security”). Det innebär t.ex. att passagerare som anländer till flygplatser i EU och flyger vidare till andra resmål inte längre behöver genomgå säkerhetskontroll en gång till. Det skulle leda till snabbare anslutningstider, lägre kostnader och större bekvämlighet för resenärer. ”One-stop security” är ett av målen med EU:s lagstiftning om luftfartsskydd.

Genomföranderapporter

Varje år ska kommissionen offentliggöra en rapport om genomförandet av förordning (EG) nr 300/2008. Den senaste rapporten, avseende 2017, offentliggjordes 2019.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Den har gällt sedan den 28 april 2010.

Följande artiklar har gällt sedan den 29 april 2008:

BAKGRUND

Mer information finns här:

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 300/2008 av den 11 mars 2008 om gemensamma skyddsregler för den civila luftfarten och om upphävande av förordning (EG) nr 2320/2002 (EUT L 97, 9.4.2008, s. 72).

Fortlöpande ändringar av förordning (EG) nr 300/2008 har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har endast dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE DOKUMENT

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1998 av den 5 november 2015 om detaljerade bestämmelser för genomförande av de gemensamma grundläggande standarderna avseende luftfartsskydd (EUT L 299, 14.11.2015, s. 1).

Se den konsoliderade versionen.

Kommissionens förordning (EU) nr 72/2010 av den 26 januari 2010 om fastställande av förfaranden för utförandet av kommissionens inspektioner på luftfartsskyddsområdet (EUT L 23, 27.1.2010, s. 1).

Se den konsoliderade versionen.

Kommissionens förordning (EU) nr 1254/2009 av den 18 december 2009 om kriterier för hur medlemsstaterna kan bevilja undantag från de gemensamma grundläggande standarderna för skydd av civil luftfart och anta alternativa säkerhetsåtgärder (EUT L 338, 19.12.2009, s. 17).

Se den konsoliderade versionen.

Kommissionens förordning (EG) nr 272/2009 av den 2 april 2009 om komplettering av de gemensamma grundläggande standarder för skydd av civil luftfart som fastställs i bilagan till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 300/2008 (EUT L 91, 3.4.2009, s. 7).

Se den konsoliderade versionen.

Rapport

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet – Årsrapport 2017 om genomförandet av förordning (EG) nr 300/2008 om gemensamma skyddsregler för den civila luftfarten (COM(2019) 183 final, 16.4.2019).

Senast ändrat 10.07.2019