Fartygsägares ansvar i händelse av olyckor

Passagerare som är inblandade i olyckor till sjöss måste få adekvat ersättning för den förlust eller skada de lider. För att säkerställa detta måste redarna ha lämpliga försäkringar.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 392/2009 av den 23 april 2009 om transportörens skadeståndsansvar i samband med olyckor vid passagerarbefordran till sjöss.

SAMMANFATTNING

Passagerare som är inblandade i olyckor till sjöss måste få adekvat ersättning för den förlust eller skada de lider. För att säkerställa detta måste redarna ha lämpliga försäkringar.

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

I förordningen fastställs harmoniserade bestämmelser om skadeståndsansvar och försäkring för rederier som transporterar passagerare till sjöss. Förordningen inför i EU:s lagstiftning bestämmelserna i 1974 års Atenkonvention om transport av passagerare och deras bagage till sjöss samt riktlinjer från den internationella sjöfartsorganisationen.

VIKTIGA PUNKTER

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Från och med den 29 maj 2009.

Mer information finns på sidorna om passagerares rättigheter på Europeiska kommissionens webbplats.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 392/2009

29.5.2009

-

EUT L 131, 28.5.2009, s. 24-46

Senast ändrat 30.09.2015