Kvalitet och säkerhet för organ avsedda för transplantation

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 2010/53/EU om kvalitets- och säkerhetsnormer för mänskliga organ avsedda för transplantation

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

VIKTIGA PUNKTER

EU-länderna måste säkerställa följande:

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Det trädde i kraft den 26 augusti 2010. EU-länderna måste införliva det i sin nationella lagstiftning senast den 27 augusti 2012.

BAKGRUND

Organtransplantationer utgör numera bokstavligt talat skillnaden mellan liv och död för hundratusentals människor världen över. Operationerna förbättrar patienternas livskvalitet, de är ofta den mest kostnadseffektiva behandlingen, och ibland är de det enda sättet att behandla lever-, lung- och hjärtsvikt.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/53/EU av den 7 juli 2010 om kvalitets- och säkerhetsnormer för mänskliga organ avsedda för transplantation (EUT L 207, 6.8.2010, s. 14–29)

Rättelse till Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/45/EU av den 7 juli 2010 om kvalitets- och säkerhetsnormer för mänskliga organ avsedda för transplantation (EUT L 243, 16.9.2010, s. 68)

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Kommissionens genomförandedirektiv 2012/25/EU av den 9 oktober 2012 om informationsförfarandena för utbyte mellan medlemsstater av mänskliga organ avsedda för transplantation (EUT L 275, 10.10.2012, s. 27–32)

Arbetsdokument från kommissionens avdelningar om halvtidsöversynen av ”Handlingsplan om donation och transplantation av organ (2009–2015): bättre samarbete mellan medlemsstaterna” (SWD(2014) 147 final, 25.4.2014)

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om kommissionens befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 24 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/53/EU av den 7 juli 2010 om kvalitets- och säkerhetsnormer för mänskliga organ avsedda för transplantation (COM(2015) 123 final, 10.3.2015)

Senast ändrat 12.01.2016