Hälso- och sjukvård i andra EU-länder – patienträttigheter

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 2011/24/EU om tillämpningen av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

VIKTIGA PUNKTER

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Det trädde i kraft den 24 april 2011. EU-länderna måste införliva det i sin nationella lagstiftning senast den 25 oktober 2013.

BAKGRUND

Anledningen till att bestämmelserna för gränsöverskridande hälso- och sjukvård behövde förtydligas var att de hade utvecklats baserat på individuella bedömningar av Europeiska unionens domstol under en period på mer än tio år. Direktivet togs fram speciellt för att förtydliga rätten till hälso- och sjukvård som härrör från domstolens rättspraxis på grundval av artikel 56 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, och för att dessa rättigheter ska användas i praktiken. Direktivet syftar till att förtydliga förhållandet mellan dess bestämmelser om gränsöverskridande hälso- och sjukvård och det befintliga ramverket i förordning (EG) 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen.

Gränsöverskridande vård: en rättslig ram

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/24/EU av den 9 mars 2011 om tillämpningen av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård (EUT L 88, 4.4.2011, s. 45–65)

Fortlöpande ändringar av direktiv 2011/24/EU har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Kommissionens genomförandedirektiv 2012/52/EU av den 20 december 2012 om åtgärder för att underlätta erkännandet av recept som utfärdats i en annan medlemsstat (EUT L 356, 22.12.2012, s. 68–70)

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet: Rapport från kommissionen om tillämpningen av direktiv 2011/24/EU om tillämpningen av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård (COM(2015) 421 final, 4.9.2015)

Kommissionens delegerade beslut 2014/286/EU av den 10 mars 2014 om fastställande av kriterier och villkor som europeiska referensnätverk och vårdgivare som vill gå med i ett europeiskt referensnätverk måste uppfylla (EUT L 147, 17.5.2014, s. 71–78)

Kommissionens genomförandebeslut 2014/287/EU av den 10 mars 2014 om fastställande av kriterier för etablering och utvärdering av europeiska referensnätverk och deras medlemmar samt för att underlätta utbyte av information och sakkunskap om etablering och utvärdering av sådana nätverk (EUT L 147, 17.5.2014, s. 79–87)

Kommissionens genomförandebeslut 2011/890/EU av den 22 december 2011 om regler för inrättande, förvaltning och drift av ett nätverk av nationella myndigheter med ansvar för e-hälsa (EUT L 344, 28.12.2011, s. 48–50)

Kommissionens genomförandebeslut 2013/329/EU av den 26 juni 2013 om regler för inrättande, förvaltning och drift av ett nätverk av nationella myndigheter eller organ med ansvar för utvärdering av medicinsk teknik (EUT L 175, 27.6.2013, s. 71–72)

Senast ändrat 18.01.2016