Hälso- och sjukvård i andra EU-länder – patienträttigheter

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 2011/24/EU om tillämpningen av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

VIKTIGA PUNKTER

Kommissionen har antagit en rad genomförandeakter och delegerade akter som rör direktiv 2011/24/EU. Dessa innefattar följande:

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Det har gällt sedan den 24 april 2011 och skulle senast den 25 oktober 2013 vara lag i EU-länderna.

BAKGRUND

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/24/EU av den 9 mars 2011 om tillämpningen av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård (EUT L 88, 4.4.2011, s. 45)

Fortlöpande ändringar av direktiv 2011/24/EU har införlivats i grundtexten. Se den konsoliderade versionen.

ANKNYTANDE DOKUMENT

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2020/1023 av den 15 juli 2020 om ändring av genomförandebeslut (EU) 2019/1765 vad gäller det gränsöverskridande utbytet av uppgifter mellan nationella mobilapplikationer för kontaktspårning och varning i kampen mot covid-19-pandemin (EUT L 227I, 16.7.2020, s. 1)

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/1765 av den 22 oktober 2019 om regler för inrättande, förvaltning och drift av ett nätverk av nationella myndigheter med ansvar för e-hälsa och om upphävande av genomförandebeslut 2011/890/EU (EUT L 270, 24.10.2019, s. 83)

Se den konsoliderade versionen.

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om tillämpningen av direktiv 2011/24/EU om tillämpningen av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård (COM(2018) 651 final, 21.9.2018)

Kommissionens delegerade beslut 2014/286/EU av den 10 mars 2014 om fastställande av kriterier och villkor som europeiska referensnätverk och vårdgivare som vill gå med i ett europeiskt referensnätverk måste uppfylla (EUT L 147, 17.5.2014, s. 71)

Kommissionens genomförandebeslut 2014/287/EU av den 10 mars 2014 om fastställande av kriterier för etablering och utvärdering av europeiska referensnätverk och deras medlemmar samt för att underlätta utbyte av information och sakkunskap om etablering och utvärdering av sådana nätverk (EUT L 147, 17.5.2014, s. 79)

Se den konsoliderade versionen.

Kommissionens genomförandebeslut 2013/329/EU av den 26 juni 2013 om regler för inrättande, förvaltning och drift av ett nätverk av nationella myndigheter eller organ med ansvar för utvärdering av medicinsk teknik (EUT L 175, 27.6.2013, s. 71)

Kommissionens genomförandedirektiv 2012/52/EU av den 20 december 2012 om åtgärder för att underlätta erkännandet av recept som utfärdats i en annan medlemsstat (EUT L 356, 22.12.2012, s. 68)

Senast ändrat 14.09.2020